DE7035 | DeWalt DE7035 LEG STAND instruction manual

509111 - 81 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DE7035
Rysunek 1
a
b
e
l
c
d
2
Rysunek 2
d
c
Rysunek 4
Rysunek 3
h
e
a
g
f
a
Rysunek 5
Rysunek 6
i
j
3
Rysunek 7
Rysunek 8
b
4
k
STOJAK DO PILARKI
DE7035
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły,
że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru
Dane techniczne
DE7035
Długość
Wysokość
Maks. obciążenie robocze
Masa
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może skutkować
szkodami rzeczowymi.
mm
mm
kg
kg
920
810
454
7
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO:
Informuje o bezpośrednim
niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych
lub ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić
do śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić
do lekkich lub średnich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję
obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się
ze wszystkimi zamieszczonymi
tutaj wskazówkami.
Nieprzestrzeganie ich może
doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
OSTRZEŻENIE: Przed
zastosowaniem wyposażenia
dodatkowego dla własnego
bezpieczeństwa przeczytaj
instrukcję obsługi stojaka!
Nieprzestrzeganie podanych w
niej wskazówek grozi doznaniem
urazu, a także uszkodzeniem
pilarki i wyposażenia. Do napraw
używaj wyłącznie oryginalnych
części zamiennych.
ZACHOWAJ WSZYSTKIE WSKAZÓWKI
I INSTRUKCJE, BY W RAZIE POTRZEBY MÓC
Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
5
Ogólne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
stojaków
OSTRZEŻENIE! By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu:
● ZAWSZE zakładaj okulary
ochronne. Wszyscy
użytkownicy i postronni
obserwatorzy muszą nosić
okulary ochronne.
● NIGDY nie przekraczaj
dopuszczalnego obciążenia
tego stojaka. Stojak ten jest
przystosowany do obciążenia
roboczego 454 kg. Nie należy
na niego wchodzić ani na nim
siadać lub stawać.
● NIE dokonuj w stojaku
żadnych przeróbek i nie
używaj go niezgodnie
z przeznaczeniem.
● NIE stawiaj stojaka
na nierównym podłożu,
gdyż nie jest do tego
przystosowany.
● NIGDY nie stawiaj stojaka
na śliskiej powierzchni.
Obciążalność stojaka
na takiej powierzchni jest
dużo mniejsza.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa pracy i używania
urządzeń ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m. in.:
- niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi
krawędziami i zgniecenia palców.
Oznaczenia na stojaku
Na stojaku umieszczono następujące piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj okulary ochronne.
Przykład:
2010 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 stojak
1 instrukcja obsługi
1 rysunek stojaka w rozłożeniu na części
● Sprawdź, czy stojak i przynależne akcesoria
nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.
● Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie
dokonuj żadnych przeróbek w
stojaku ani jego elementach, by
nie narażać się na zniszczenie
sprzętu i/lub doznanie urazu
ciała.
Stojak
Uchwyt transportowy
Przycisk zwalniający
Dźwignia ustalająca nogi
Łącznik transportowy
ZASTOSOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Stojak jest tak skonstruowany, by mógł być
wykorzystywany jako uniwersalna podpora
robocza lub w celu zwiększenia możliwości
zastosowania pilarki ukosowej DEWALT.
NIE używaj go w wilgotnym otoczeniu ani w
pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Stojak jest urządzeniem profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać go dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać urządzeń tylko
pod nadzorem.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Zawsze
przestrzegaj obowiązujących
przepisów, a zwłaszcza
bezpieczeństwa.
Przygotowanie (rys. 2)
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (l), który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
6
1. Połóż stojak na podłodze składanymi nogami
do góry.
2. Naciśnij dźwignię ustalającą (d) lub przycisk
zwalniający (c) i odchyl nogę do góry aż
do zaskoczenia kołka ustalającego. Powtórz
te operacje z pozostałymi nogami.
3. Unieś stojak za belkę nośną i ustaw go w
pionie. Sprawdź, czy stojak jest stabilny.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy wszystkie kołki
ustalające i nogi zatrzasnęły się w swoich
pozycjach.
Łącznik transportowy (rys. 3)
Łącznik transportowy (e) służy do jednoczesnego
transportu dwóch stojaków połączonych ze sobą.
1. Połóż stojak na podłodze belką nośną
do dołu. Umieść drugi stojak na pierwszym
belką nośną do góry.
WSKAZÓWKA: Zgraj ze sobą nóżki
pozycjonujące (f) i otwory (g) złożonych stojaków
i ostatecznie połącz je ze sobą.
2. Jednocześnie obróć łączniki transportowe (e)
w prawo, by zazębiły się ze sobą. Powtórz
tę operację z drugiej strony. Sprawdź, czy
obydwa stojaki są prawidłowo połączone tak,
jak pokazano to na rysunku.
3. By zwolnić łącznik transportowy:
a. Belkę nośną jednego stojaka ułóż płasko
na podłodze.
b. Naciśnij zaczepy obydwu łączników
transportowych i odchyl je w lewo.
Po odchyleniu zaczepów łączniki
otwierają się.
Mocowanie drewnianej
kantówki ochronnej (rys. 4)
Do stojaka DE7035 można w razie potrzeby
przytwierdzić drewnianą kantówkę o wymiarach
100 mm x 50 mm, która na górze belki nośnej
(a) służy jako element ochronny. Może się ona
przydać, by zapobiec zadrapaniu materiału
obrabianego przez belkę nośną lub w celu cięcia
pilarką tarczową.
By zamocować drewnianą kantówkę:
1. Utnij kawałek drewna o wymiarach 100 mm x
50 mm (h) i długości do 910 mm.
2. Umieść kantówkę 100 m x 50 mm na górze
belki nośnej (a).
3. Przytwierdź kantówkę 100 mm x 50 mm
do belki śrubami do drewna długości
50,8 mm, wkładając je od dołu w otwory
wykonane w belce.
WSKAZÓWKA: Gdy drewniana kantówka
jest przytwierdzona do stojaka, nie można
zamontować na nim uchwytów do mocowania
pilarki ukosowej.
Obróbka rur (rys. 5)
Jako pomoc przy cięciu lub innej obróbce rur
stojak z każdej strony zawiera rowek klinowy (i),
by podczas pracy rura się nie stoczyła.
Pas transportowy
W ramach akcesoriów do stojaka DEWALT
jest do dyspozycji pas transportowy, który
można przymocować, korzystając z małego
kwadratowego otworu na jego metalowym końcu.
Przechowywanie na uchwycie
ściennym
Gdy stojak ma być tak przechowywany, by
zabierał jak najmniej miejsca, można wykorzystać
uchwyt ścienny. Wkręć śrubę do drewna w
ścianę, ale nie do końca. Wykorzystaj rowek
klinowy na spodzie metalowego końca i powieś
stojak pionowo na śrubie.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, NIE
SKŁADUJ stojaka razem
z zamontowanym do niego
narzędziem. Może to bowiem
doprowadzić do utraty kontroli
nad całym urządzeniem.
Zacisk ustalający (rys. 6)
Zacisk ustalający przytwierdzony na stałe
do stojaka DE7025 zapobiega przesuwaniu się
opcjonalnego uchwytu DE7025 w lewo lub w
prawo podczas cięcia.
Uchwyt transportowy (rys. 7)
Uchwyt transportowy (g) ułatwia przenoszenie
stojaka na miejsce pracy.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, NIE
TRANSPORTUJ stojaka razem
z zamontowanym do niego
narzędziem. Może to bowiem
doprowadzić do utraty kontroli
nad całym urządzeniem.
Mocowanie przedmiotu
obrabianego (rys. 8)
Stojak jest kompatybilny z zaciskiem DWS5026
do pilarek tarczowych z szyną prowadzącą. Stopę
zacisku włóż w duży prostokątny otwór (k) we
wsporniku stojaka i zamocuj przedmiot obrabiany.
7
Konserwacja
Stojak do pilarki odznacza się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest jego regularne czyszczenie.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów
narzędzia nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał.
Najlepsza do tego celu jest
szmata zwilżona łagodnym
roztworem mydlanym. Uważaj,
by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej
części narzędzia nie zanurzaj w
wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ
akcesoria innych producentów
nie zostały przetestowane
przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać
się na doznanie urazu ciała,
stosuj wyłącznie oryginalne
wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
KOMPATYBILNE PRODUKTY:
DE7025
Uchwyty montażowe do pilarki
ukosowej
DE7026
Pas transportowy
DWS5026
Zacisk do pilarek tarczowych
z szyną prowadzącą.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno
wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
8
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go
do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce
zużytych wyrobów i opakowań
niektóre materiały mogą
być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
dane znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Firma DEWALT jest pewna jakości swoich produktów
i oferuje dla nich doskonałą gwarancję. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są
ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W
przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt
adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00151777 - 26-04-2011
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
02/11
Podpis
Download PDF

advertising