DE7035 | DeWalt DE7035 LEG STAND instruction manual

www.
.eu
DE7035
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
4
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
9
English (original instructions)
14
Español (traducido de las instrucciones originales)
18
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
23
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
28
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
33
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
38
Português (traduzido das instruções originais)
43
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
48
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
52
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
57
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
62
Copyright DEWALT
2
Figure 1
a
b
e
l
c
d
1
Figure 2
d
c
Figure 4
Figure 3
h
e
a
g
f
a
Figure 5
Figure 6
i
j
2
Figure 7
Figure 8
b
k
3
DANSK
ARBEJDSSTANDER
DE7035
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring,
ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT
én af de mest pålidelige partnere for professionelle
brugere af elværktøj.
Tekniske data
Længde
Højde
Maksimum arbejdsbelastning
Vægt
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert signalord. Læs
vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i døden eller alvorlige
kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en mulig farlig
situation, der - hvis den ikke undgås kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Betyder fare for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
ADVARSEL: For at reducere
risikoen for personskade bør du læse
betjeningsvejledningen.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhed,
læs betjeningsvejledningen for
arbejdsstanderen, før du bruger noget
tilbehør. Hvis du undlader at følge
disse advarsler, kan det medføre
personskade og alvorlig beskadigelse
af arbejdsstanderen og tilbehøret. Brug
kun identiske udskiftningsdele ved
servicering af dette værktøj.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Generelle sikkerhedsinstruktioner
for arbejdsstanderen
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade:
• Bær ALTID beskyttelsesbriller.
Alle brugere og tilskuere skal bære
beskyttelsesbriller.
• Overstig ALDRIG den vægt, som denne
stander kan bære. Hovedstangen i
midten på arbejdsstander er designet
til at understøtte 454 kg sikkert i et
arbejdsmiljø. Det er usikkert at klatre,
sidde eller stå på standeren.
• Du må ALDRIG ændre eller bruge
standeren til opgaver, som den ikke er
beregnet til.
• Anvend ALDRIG standeren på ujævne
overflader. Standeren er designet til
anvendelse på en flad, stabil overflade.
• ALDRIG brug det på en glat overflade.
Standerens belastningskapacitet bliver
voldsomt reduceret, hvis den anvendes
på glatte overflader.
4
DANSK
Restrisici
TILSIGTET BRUG
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
Din arbejdsstander er designet til brug som en
arbejdsoverflade med mange formål eller til at udvide
alsidigheden af din DEWALT geringsav.
– Risiko for personskade på grund af skarpe
kanter og klemning.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Brug øjeværn.
DATAKODEPOSITION (FIG. 1)
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse arbejdsstandere er professionelle el-værktøjer.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
Forberedelse (fig. 2)
Datokoden (l), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
1. Anbring arbejdsstanderen på jorden med de
foldede ben vendende opad.
Eksempel:
2. Tryk på benets låsegreb (d) eller udløserknappen
(c) og træk benet op, indtil låsestiften klikker på
plads. Gentag for hvert ben.
2010 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Arbejdsstander
3. Løft standeren op ved midterstangen og anbring
den i oprejst position. Standeren skal være stabil
og må ikke vippe.
BEMÆRK: Kontrollér at alle låsestifter er tilkoblede,
og at benene er låst på plads.
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
Transportklinke (fig. 3)
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Transportklinken (e) blev designet som hjælp til at
bære to arbejdsstandere samtidig ved at låse to
arbejdsstandere sammen til transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
1. Anbring en stander på jorden med stangen (a)
vendende opad. Anbring den anden stander
på den første stander med stangen vendende
opad.
BEMÆRK: Drej standerne for at sikre, at
lokaliseringsfødder (f) og hullerne (g) rettes ind,
så standerne forbindes.
c. Udløserknap
2. Drej transportklinkerne (e) samtidig med uret,
indtil de låses sammen. Gentag på den anden
side. Kontrollér at de to arbejdsstandere parres
korrekt som vist.
d. Benlåsegreb
3. Du udløser transportklinken:
a. Stang
b. Bærehåndtag
e. Transportklinke
a. Ved at anbringe en stander på jorden med
stangen vendende opad.
b. Ved at anvende tryk på spidsen af hver
transportklinkes krog, indtil de bevæger sig
i retning mod uret. Når spidserne er tvunget
forbi hinanden, vil klingerne åbne sig.
5
DANSK
Montering af en beskyttende
overflade af træ (fig. 4)
På DE7035 arbejdsstanderen kan du montere
et element på 100 mm x 50 mm i stangens (a)
topkanal som beskyttelse hvis nødvendigt. Dette
kan være nyttigt, hvis du arbejder med et materiale,
der kan blive ridset af hovedstangen, eller hvis du
anvender en rundsav til at save i materialet.
ADVARSEL: For at nedsætte risikoen
for personskader, forsøg ALDRIG at
transportere arbejdsstanderen med
værktøj på. Resultatet kan blive tab af
kontrol.
Fastspænding af arbejdsmateriale
(fig. 8)
1. Skær en standard 100 mm x 50 mm (h) til en
længde på 910 mm.
Arbejdsstanderen er kompatibel med DWS5026
bæltesavklampe. Indsæt klampens fundament i det
store rektangulære hul (k) i standerens endebeslag
og spænd den fast om dit arbejdsmateriale.
2. Ret 100 mm x 50 mm ind efter stangens (a)
topkanal.
VEDLIGEHOLDELSE
Sådan monteres et stykke træ:
3. Fastgør 100 mm x 50 mm til stangen med 50,8
mm lange træskruer indsat nedefra gennem
hullerne i hovedstangen.
BEMÆRK: Når træoverfladen er fastgjort, kan
geringssavens monteringsbeslag ikke blive fastgjort
til standeren.
Arbejde med rør (fig. 5)
Hvis savning eller på anden måde arbejde med
rør, har standeren et V indhak (i) på hver side af
standeren som hjælp til afholde røret fra at rulle, når
der saves.
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
Rengøring
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikkemetalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i
væske.
Bærerem
Hvis du køber bæreremstilbehøret for DEWALT
standere, skal du bruge det lille firkantede hul i
metalenden til at montere tilbehøret.
Vægmonteringsopbevaring
Hvis du ønsker at opbevare din stander, så den ikke
står i vejen, kan du montere den på væggen. Skru
en træskrue i en stolpe og lad et stykke stikke ud fra
væggen. Brug V indhakket nederst på metalenden
og hæng standeren vertikalt på skruen.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
ADVARSEL: For at nedsætte risikoen
for personskader, forsøg ALDRIG at
opbevare standeren med værktøj på.
Resultatet kan blive tab af kontrol.
Låselokaliseringsclips (fig. 6)
Låselokaliseringsclipsen (j) forhindrer det valgfrie
DE7025 tilbehør i at glide til venstre eller højre
under savning. Det er fastgjort på DE7035.
Bærehåndtag (fig. 7)
Der leveres et håndtag (b) til at transportere
arbejdsstanderen til og fra arbejdspladsen.
6
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
SAMMENLIGNELIGE PRODUKTER
DE7025
Monteringsbeslag til geringsav
DE7026
Bærerem
DWS5026 Bæltesavklampe
DANSK
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter
og emballage gør det muligt at genbruge
materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer
bidrager til at forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
7
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
8
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
STÄNDER
DE7035
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT
entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für
professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Länge
Höhe
Maximale Arbeitslast
Gewicht
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie die
Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden,
zu tödlichen oder schweren
Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen
führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
WARNUNG: Beachten Sie die
Bedienungsanleitung des Ständers,
bevor Sie Zubehörteile verwenden.
Das Nichtbeachten von Warnhinweisen
kann zu Verletzungen und Sachschäden
am Ständer und am Zubehör
führen. Verwenden Sie zur Wartung
dieses Werkzeugs nur identische
Austauschteile.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Wichtige Sicherheitsvorschriften
für Ständer
WARNUNG: So reduzieren Sie die
Gefahr von Verletzungen:
• Tragen Sie IMMER einen
Augenschutz. Alle Benutzer und
Zuschauer müssen einen Augenschutz
tragen.
• Überschreiten Sie NIEMALS die
maximale Arbeitslast des Gestells. Der
mittlere Hauptträger des Ständers ist
für ein Gewicht von 454 kg konzipiert.
Auf dem Ständer darf weder geklettert,
gesessen, noch gestanden werden.
• Modifizieren Sie das Gestell NICHT und
benutzen Sie es ausschließlich für den
angegebenen Verwendungszweck.
• Verwenden Sie das Gestell NICHT auf
unebenen Flächen. Der Ständer ist zur
Verwendung auf ebenen, stabilen Flächen
konzipiert.
9
DEUTSCH
• Verwenden Sie den Ständer NIEMALS
auf einer rutschigen Oberfläche. Die
Belastungskapazität des Gestells ist auf
rutschigen Flächen stark reduziert.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und
Quetschen.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES (ABB. [FIG.] 1)
Der Datumscode (l), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2010 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Ständer
1 Betriebsanleitung
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Ihr Ständer ist konstruiert, um als MehrzweckArbeitsfläche zu dienen oder um die Fähigkeiten
Ihrer DEWALT-Gehrungssäge zu unterstützen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Diese Ständer sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese zu
beaufsichtigen.
ZUSAMMENBAU UND
EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
Vorbereitung (Abb. 2)
1. Legen Sie den Ständer mit den Faltbeinen nach
oben weisend auf den Boden.
2. Drücken Sie den Sicherungsstift (d) oder
Löseknopf (c) herein und ziehen Sie das Bein
nach oben, bis der Sicherungsstift einrastet.
Wiederholen Sie den Vorgang für alle Beine.
3. Heben Sie den Ständer an der Mittelstrebe an
und stellen Sie ihn aufrecht hin. Vergewissern
Sie sich, dass der Ständer standsicher ist.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass alle
Sicherungsstifte und die Beine sicher eingerastet
sind.
1 Explosionszeichnung
Transportverbindung (Abb. 3)
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
Die Transportverbindung (e) dient zum gleichzeitigen
Transport von zwei Ständern, indem diese für den
Transport miteinander verbunden werden.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Träger
b. Transportgriff
c. Löseknopf
d. Bein-Arretierhebel
e. Transportverbindung
10
1. Legen Sie einen Ständer mit dem Träger (a)
nach unten weisend auf den Boden. Legen Sie
den zweiten Ständer mit dem Träger nach oben
weisend auf den ersten.
HINWEIS: Drehen Sie die Ständer so, dass die
Positionierfüße (f) und Bohrungen (g) aneinander
ausgerichtet sind, um die Ständer miteinander
verbinden zu können.
2. Drehen Sie die Transportverbindung (e)
gleichzeitig im Uhrzeigersinn, bis sie ineinander
einrasten. Wiederholen Sie den Vorgang auf
der anderen Seite. Stellen Sie sicher, dass
die beiden Ständer wie abgebildet korrekt
verbunden sind.
DEUTSCH
3. Um die Transportverbindung zu lösen:
a. Legen Sie die Ständer mit einem Träger nach
unten weisend auf den Boden.
b. Drücken Sie die Spitze der Haken jeder
Transportverbindung, bis sie sich entgegen
dem Uhrzeigersinn bewegen lassen. Sobald
die Spitzen aneinander vorbei gedrückt
wurden, schnappen die Verbindungen auf.
Befestigung einer Schutzholzplatte
(Abb. 4)
Am DE7035 Ständer kann bei Bedarf eine
Holzplatte von 100 mm x 50 mm in der oberen
Trägerleiste (a) montiert werden, um als
Schutzelement zu dienen. Dies kann bei der Arbeit
mit einem Material nützlich sein, das durch den
Hauptträger verkratzt werden könnte, oder wenn
zum Sägen eine Kreissäge verwendet wird.
Um das Holzstück zu befestigen:
1. Schneiden Sie ein Stück in der Größe 100 mm x
50 mm (h) mit bis zu 910 mm Länge.
2. Richten Sie die 100 mm x 50 mm Platte in der
oberen Trägerleiste (a) aus.
3. Sichern Sie die 100 mm x 50 mm Platte mit
50,8 mm langen Holzschrauben am Träger,
die von unten durch die Bohrungen in den
Hauptträger eingesetzt werden.
HINWEIS: Wenn die Holzplatte angebracht ist, kann
keine Befestigungshalterung für Gehrungssägen am
Ständer montiert werden.
Bearbeitung von Rohren (Abb. 5)
Zum Sägen oder für andere Anwendungen mit
Rohren besitzt der Ständer eine V-Nut (i) auf jeder
Seite, damit das Rohr bei der Bearbeitung nicht
wegrollt.
Transportriemen
Wenn Sie den Transportriemen als Zubehör für
DEWALT-Ständer kaufen, können Sie diesen in
dem quadratischen Loch im metallischen Ende
befestigen.
Aufbewahrung mit Wandhalterung
Wenn Sie den Ständer platzsparend aufbewahren
wollen, können Sie ihn an einer Wandhalterung
befestigen. Drehen Sie eine Holzschraube in einen
Pfosten und lassen Sie einen Teil der Schraube
hervorstehen. Hängen Sie den Ständer mit Hilfe
der V-Nut unten am Metallende senkrecht an die
Schraube.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, VERSUCHEN
SIE NICHT, das Gestell mit daran
montiertem Werkzeug zu lagern. Dies
kann zu Kontrollverlust führen.
Positionierungsclip (Abb. 6)
Der Positionierungsclip (j) verhindert, dass sich das
optionale DE7025 -Zubehör beim Schneiden nach
links oder rechts bewegt. Er ist fest am DE7035
montiert.
Transportgriff (Abb. 7)
Es steht ein Griff (b) zur Verfügung, um den Ständer
zum Arbeitsplatz zu transportieren.
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu mindern, VERSUCHEN
SIE NICHT, das Gestell mit daran
montiertem Werkzeug zu transportieren.
Dies kann zu Kontrollverlust führen.
Befestigen des Werkstücks (Abb. 8)
Der Ständer ist mit der DWS5026 Halterung für
Kreissägen mit Führungsschiene kompatibel. Setzen
Sie den Fuß der Halterung in das große rechteckige
Loch (k) in der Endhalterung des Ständers und
befestigen Sie es am Werkstück.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
Reinigung
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
11
DEUTSCH
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
KOMPATIBLE PRODUKTE:
DE7025
Befestigungshalterungen für
Gehrungssäge
DE7026
Transportriemen
DWS5026
Halterung für Kreissägen mit
Führungsschiene
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
12
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten.
Gilt nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern
es sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
13
EN GLI S H
WORK STAND
DE7035
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of
experience, thorough product development and
innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
Technical Data
Length
Height
Maximum working load
Weight
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
WARNING: For your own safety, read
the work stand instruction manual
before using any accessory. Failure
to heed these warnings may result in
personal injury and serious damage
to the work stand and the accessory.
When servicing this tool, use only
identical replacement parts.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
General Safety Instructions for
Work Stands
WARNING: To reduce the risk of
personal injury:
• ALWAYS use eye protection. All
users and bystanders must wear eye
protection.
• DO NOT exceed the weight this stand
can hold. The main center beam of the
work stand is designed to support 454 kg
safely in a work environment. It is unsafe
to climb, sit or stand on the stand.
• DO NOT modify or use stand for
operations for which it is unintended.
• DO NOT use the stand on uneven
surfaces. The stand is designed to be
used on a flat, stable surface.
• DO NOT use on a slippery surface. The
stand load capacity is greatly reduced
when used on slippery surfaces.
14
E NG L I S H
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Risk of personal injury by sharp edges and
squeezing.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
INTENDED USE
Your work stand has been designed to be used as a
multipurpose work surface or to extend the versatility
of your DEWALT mitre saw.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
These work stands are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
Read instruction manual before use.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
The Date Code (l), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2010 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Work stand
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Beam
b. Carry handle
c. Release button
d. Leg lock lever
e. Transport latch
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
Preparation (fig. 2)
1. Place the work stand on the ground with the
folded legs facing up.
2. Depress the leg lock lever (d) or release
button (c) and pull leg up until the locking pin
clicks into place. Repeat on each leg.
3. Lift the stand by the center beam and place it in
an upright position. The stand should be stable
and should not rock.
NOTE: Ensure all locking pins are engaged and the
legs are locked in place.
Transport Latch (fig. 3)
The transport latch (e) was designed to aid in
carrying two work stands at the same time by
lashing two work stands together for transport.
1. Place one stand on the ground with the
beam (a) facing down. Place the second stand
onto the first stand with the beam facing up.
NOTE: Rotate the stands to ensure locator feet
(f) and holes (g) align to connect stands.
2. Rotate the transport latches (e) clockwise
simultaneously until they latch together. Repeat
on the other side. Ensure the two work stands
are mated properly, as shown.
3. To release the transport latch:
a. Place the stands on the ground with one
beam facing down.
b. Apply pressure to the tip of each
transport latch hook until they move in a
counterclockwise direction. Once the tips are
forced past each other the latches will snap
open.
15
EN GLI S H
Mounting a Sacrificial Wood Surface
(fig. 4)
The DE7035 work stand allows a 100 mm x
50 mm piece to be mounted in the top channel of
the beam (a) as a sacrificial element when needed.
This can be useful if working with a material that
could get scratched by the main beam or when
using a circular saw to cut material.
To mount the wood piece:
1. Cut a standard 100 mm x 50 mm piece (h) to
910 mm long.
2. Align the 100 mm x 50 mm piece in the top
channel of the beam (a).
3. Secure the 100 mm x 50 mm piece to the
beam with 50.8 mm long wood screws inserted
from below through the holes in the main beam.
NOTE: When the wood surface is attached, a mitre
saw mounting bracket can not be attached to the
stand.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, DO NOT attempt to
transport the work stand with a tool
attached. Loss of control may result.
Clamping Work Material (fig. 8)
The work stand is compatible with the DWS5026
track saw clamp. Insert the clamp’s base into the
large rectangular hole (k) in the stand end bracket
and clamp down on your work material.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
Cleaning
Working With Pipes (fig. 5)
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
If cutting or otherwise working with pipe, the stand
has a V notch (i) on each side of the stand to help
keep the pipe from rolling when cutting.
Carry Strap
If you purchase the carry strap accessory for
DEWALT stands, use the small square hole in the
metal end to mount the accessory.
Wall Mount Storage
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
If you would like to store your stand out of the way
you can mount your stand on the wall. Install a
wood screw into a stud, leave a portion protruding
from the wall. Use the V notch on the bottom of the
metal end to hang the stand vertically on the screw.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, DO NOT attempt
to store the work stand with a tool
attached. Loss of control may result.
Locking Locator Clip (fig. 6)
The locking locator clip (j) keeps the optional
DE7025 accessory from sliding left or right during
cutting operations. It is fixed on the DE7035.
Carry Handle (fig. 7)
A handle (b) has been supplied to transport the work
stand to and from the work site.
16
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
COMPATIBLE PRODUCTS
DE7025
Mitre saw mounting brackets
DE7026
Carry strap
DWS5026
Track saw clamp
E NG L I S H
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced;
• The product is returned complete with all
original components.
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com.
17
ESPAÑOL
SOPORTE DE TRABAJO
DE7035
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de
experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DEWALT sea una de
las empresas más fiables para los usuarios de
herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Longitud
Altura
Carga máxima de trabajo
Anchura
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación
describen el grado de intensidad correspondiente
a cada término de alarma. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación
peligrosa inminente que, de no evitarse,
ocasionará la muerte o una lesión
grave.
ADVERTENCIA: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, podría ocasionar la muerte o
una lesión grave.
ATENCIÓN: Indica una situación
potencialmente peligrosa que, de no
evitarse, puede ocasionar una lesión
de poca o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse,
puede ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias e instrucciones podría
provocar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesiones graves.
ADVERTENCIA: Por su propia
seguridad, lea el manual de
instrucciones del soporte de trabajo
antes de utilizar cualquier accesorio.
Si no aplica las presentes advertencias,
podrá dar lugar a daños personales y
daños graves en el soporte de trabajo
y en el accesorio. Cuando repare esta
herramienta, utilice exclusivamente
piezas de repuesto idénticas.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
Instrucciones de seguridad generales
para el soporte de trabajo
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales:
• UTILICE SIEMPRE protección visual.
Todos los usuarios y las personas que los
rodeen deberán llevar protección visual.
• NO supere el límite de peso que este
soporte puede aceptar. La viga central
principal del soporte de trabajo ha
sido diseñada para aceptar una carga
de hasta 454 kg con seguridad en un
entorno de trabajo. No es seguro subir,
sentarse o permanecer sobre el soporte.
• NO cambie ni utilice el soporte en
operaciones para las cuales no se ha
previsto.
• NO utilice el soporte en superficies no
uniformes. El soporte ha sido diseñado
para ser utilizado en una superficie plana y
estable.
18
ESPAÑOL
• NO lo utilice en superficies resbalosas.
La capacidad de carga del soporte se
reduce considerablemente cuando se
utiliza en superficies resbalosas.
Riesgos residuales
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Riesgo de daños personales provocados por el
corte y la captura de los bordes afilados.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El código de la fecha (l), que también incluye el año
de fabricación, está impreso en la carcasa.
Ejemplo:
2010 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Soporte de trabajo
1 Manual de instrucciones
d. Palanca de bloqueo de pata
e. Gancho de transporte
USO PREVISTO
Su soporte de trabajo ha sido diseñado para ser
utilizado como una superficie de trabajo multi-usos
o para ampliar la versatilidad de su sierra de ingletes
de DEWALT.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Estos soportes de trabajo son herramientas
eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta.
El uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
Preparación (fig. 2)
1. Coloque el soporte de trabajo en el suelo con
las patas plegadas hacia arriba.
2. Pulse la palanca de bloqueo de patas (d) o el
botón de liberación (c) y tire de la pata hacia
arriba hasta que la clavija de bloqueo se
coloque en su sitio. Repita la operación en cada
pata.
3. Levante el soporte por la viga central y póngalo
en posición vertical. El soporte deberá estar
estable y no deberá chocar.
NOTA: Compruebe que todas las clavijas de
bloqueo se han activado y que las patas están
bloqueadas en su lugar.
1 Dibujo despiezado
Gancho de transporte (fig. 3)
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
El gancho de transporte (e) ha sido diseñado para
facilitar el transporte de dos soportes de trabajo al
mismo tiempo, uniéndolos de cara al transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Viga
b. Asa de traslado
1. Coloque un soporte en el suelo con la viga (a)
hacia abajo. Coloque el segundo soporte sobre
el primer soporte con la viga hacia arriba.
NOTA: Gire los soportes para comprobar que
el pie del ubicador (f) y los orificios (g) están
alineados para conectar las bases.
2. Gire los ganchos de transporte (e) en sentido de
las agujas del reloj simultáneamente hasta que
se unan. Repita la operación en el otro lado.
Compruebe que los dos soportes se mantienen
adecuadamente, tal y como se indica.
c. Botón de liberación
19
ESPAÑOL
3. Para liberar el gancho de transporte:
a. Coloque los soportes en el suelo con la viga
hacia abajo.
b. Aplique una presión en la punta de cada
gancho de transporte hasta que se muevan
en dirección contraria a la de las agujas
del reloj. Una vez que se hayan forzado las
puntas, se abrirán los ganchos.
Instalación de una superficie de
madera de protección (fig. 4)
El soporte de trabajo DE7035 permite que una
superficie de 100 mm x 50 mm sea instalada en
el canal superior de la viga (a) como elemento de
protección cuando sea necesario. Esto puede
resultar útil si trabaja con un material que podría
quedar atrapado por la viga central o cuando utilice
una sierra circular para cortar el material.
Para instalar la pieza de madera:
1. Corte una pieza estándar de 100 mm x
50 mm (h) hasta una longitud de 910 mm.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, NO intente
guardar el soporte de trabajo con la
herramienta unida al mismo. Podrá
perder su control.
Clip de ubicador de bloqueo (fig. 6)
El clip de ubicador de bloqueo (j) evita que el
accesorio opcional DE7025 se deslice hacia la
izquierda o la derecha durante las operaciones de
corte. Se fija en el DE7035.
Asa de transporte (fig. 7)
Se ha suministrado un asa (b) para transportar
el soporte de trabajo desde y hacia el centro de
trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de daños personales, NO intente
transportar el soporte de trabajo con
la herramienta unida al mismo. Podrá
perder su control.
2. Alinee la pieza de 100 mm x 50 mm con el
canal superior de la viga (a).
Fijación del material de trabajo
(fig. 8)
3. Fije la pieza de 100 mm x 50 mm en la viga con
los tornillos largos para madera de 50,8 mm
desde la parte inferior, mediante los orificios de
la viga central.
El soporte de trabajo es compatible con la fijación
de la sierra de seguimiento DWS5026. Introduzca la
base de la fijación en el gran orificio rectangular (k)
de la base final del soporte y fíjela en su material de
trabajo.
NOTA: Cuando se haya unido la superficie de
madera, la base de instalación de la sierra de
ingletes no podrá unirse al soporte.
Trabajar con tuberías (fig. 5)
Si corta o trabaja con tuberías, el soporte tiene una
muesca en V (i) en cada uno de sus lados para que
la tubería no gire durante el corte.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
Cinta de traslado
Si compra la cinta de traslado (accesorio) para los
soportes de DEWALT, utilice el orificio pequeño
cuadrado ubicado en el extremo metálico para
montar el accesorio.
Almacenamiento con montaje
en pared
Si desea guardar su soporte fuera del alcance,
podrá montarlo en la pared. Instale un tornillo para
madera en una tachuela, y deje que una parte
sobresalga de la pared. Utilice la muesca en V en
la parte inferior del extremo metálico para colgar el
soporte de forma vertical sobre el tornillo.
20
Limpieza
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
ESPAÑOL
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
PRODUCTOS COMPATIBLES
DE7025
Bases de instalación de la sierra de
ingletes
DE7026
Cinta de traslado
DWS5026
Fijación de sierra de seguimiento
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir la
contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
21
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales
del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales
como usuario profesional y a sus derechos
legales como usuario particular no
profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida
dentro de los territorios de los Estados
Miembros de la Unión Europea y del Área
de Libre Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el
rendimiento de su herramienta DEWALT,
sólo tiene que devolverla al punto de
compra en un plazo de 30 días, completa
con todos los componentes originales,
tal y como la compró, para un reembolso
completo o cambio. El producto debe haber
estado sujeto a un desgaste lógico y normal
y debe presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye
los accesorios y las piezas de repuesto a
menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de
fabricación en un plazo de 12 meses a
partir de la fecha de compra, DEWALT le
garantiza la sustitución de todas las piezas
defectuosas de forma gratuita, o a nuestra
entera discreción, la sustitución de toda la
unidad gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
22
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
FRANÇAIS
SUPPORT DE TRAVAIL
DE7035
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années
d’expertise dans le développement et l’innovation
de ses produits ont fait de DEWALT, le partenaire
privilégié des utilisateurs professionnels d’outils
électriques.
Fiche technique
Longueur
Hauteur
Charge maximale de travail
Poids
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques
associé à chaque balise. Lire soigneusement la
notice d’instructions et respecter ces symboles.
DANGER : indique une situation
de danger imminent qui, si rien
n’est fait pour l’éviter, aura comme
conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une
situation de danger potentiel qui, si
rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des
dommages corporels graves.
ATTENTION : indique une situation
de danger potentiel qui, si rien n’est
fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages
corporels mineurs ou moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique des risques de décharges
électriques.
Indique des risques d’incendie.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, lire la
notice d’instructions.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
AVERTISSEMENT : pour votre
sécurité, lisez le manuel d’instruction
du support de travail avant d’utiliser
tout accessoire. Le non-respect de
ces avertissements peut entraîner
des blessures et de graves dégâts au
support de travail et à l’accessoire. Lors
de la révision de cet outil, n’utilisez que
des pièces de rechange identiques.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Consignes générales de sécurité
pour support de travail
AVERTISSEMENT : pour réduire
le risque de blessures :
• TOUJOURS utiliser une protection
oculaire. Tous les utilisateurs et les
personnes à proximité doivent porter une
protection oculaire.
• NE PAS dépasser le poids que ce
support peut accepter. La poutre centrale
principal du support de travail est conçue
pour supporter en sécurité 454 kg dans
un environnement de travail. Il n’est pas
sûr de monter, s’asseoir ou se tenir sur
le pied.
• NE PAS modifier ou utiliser le support
pour des opérations autres que celles
prévues.
• NE PAS utiliser le support sur des
surfaces inégales. Le support est conçu
pour être utilisé sur une surface plane et
stable.
23
FRANÇAIS
• NE PAS utiliser sur une surface glissante.
La capacité de charge du support est
fortement réduite lors de l’utilisation sur
des surfaces glissantes.
Risques résiduels
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Risque de blessure dues aux bords tranchants
et d’écrasement.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection oculaire.
UTILISATION PRÉVUE
Votre support de travail a été conçu pour être utilisé
comme surface de travail multi usages ou pour
augmenter la polyvalence de votre scie à onglet
DEWALT.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou de liquides inflammables.
Ces supports de travail sont des outils électriques
professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
Préparation (fig. 2)
1. Placez le support de travail au sol avec les pieds
repliés vers le haut.
EMPLACEMENT DU CODE DE DATE (FIG. 1)
La date codée de fabrication (l), qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2010 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Support de travail
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors
du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Poutre
b. Poignée de transport
c. Bouton de dégagement
d. Levier de blocage de pied
e. Verrou de transport
24
2. Appuyez sur le levier de blocage de pied (d)
ou le bouton de déblocage (c) et dépliez le
pied jusqu’à ce que la goupille de blocage
s’enclenche en position. Répétez l’opération sur
chaque pied.
3. Soulevez le support par la poutre centrale et
placez-le en position droite. Le support doit être
stable et ne pas basculer.
REMARQUE : assurez-vous que toutes les
goupilles de blocage sont engagées et que les pieds
sont bloqués en position.
Verrou de transport (fig. 3)
Le verrou de transport (e) est conçu pour faciliter
le transport de deux supports de travail en même
temps, en verrouillant les deux supports de travail
ensemble pour le transport.
1. Placez un support au sol avec la poutre (a)
vers le bas. Placez le deuxième support sur le
premier avec la poutre vers le haut.
REMARQUE : faites tourner les supports pour
vous assurer que les pieds de repère (f) et les
trous (g) s’alignent pour relier les supports.
2. Faites tourner les verrous de transport (e)
vers la droite simultanément jusqu’à ce qu’il
s’enclenchent ensemble. Répétez l’opération
sur l’autre côté. Assurez-vous que les
deux supports de travail sont correctement
assemblés, comme illustré.
FRANÇAIS
3. Pour libérer le verrou de transport :
a. Placez les supports au sol avec une poutre
vers le bas.
b. Appuyez sur la pointe de chaque crochet
de verrou de transport jusqu’à ce qu’elle se
déplace vers la gauche. Lorsque les pointes
sont passées l’une sur l’autre, les verrous
s’ouvrent.
Montage d’une surface en bois
consommable (fig. 4)
Le support de travail DE7035 permet le montage
d’une pièce consommable de 100 mm x 50 mm
dans le canal supérieur de la poutre (a) si
nécessaire. Cela peut être utile en cas de travail
avec un matériau pouvant être rayé par la poutre
principale ou lors de l’utilisation d’une scie circulaire
pour la découpe du matériau.
Pour monter la pièce en bois :
1. Découpez une pièce standard de 100 mm x
50 mm (h) par 910 mm de long.
2. Alignez la pièce de 100 mm x 50 mm dans le
canal supérieur de la poutre (a).
3. Fixez la pièce de 100 mm x 50 mm sur la
poutre avec des vis à bois de 50,8 mm de long
introduites par le dessus dans les trous de la
poutre principale.
REMARQUE : lorsque al surface en bois est fixée,
il est impossible de fixer un bras de montage pour
scie à onglet sur le support.
Travail avec les tuyaux (fig. 5)
En cas de coupe ou autre travail sur des tuyaux, le
support possède une encoche en V (i) sur chaque
côté pour empêcher le tuyau de rouleau lors de la
coupe.
Sangle de transport
Si vous achetez la sangle de transport en option
pour les supports DEWALT, utilisez le petit trou carré
dans l’extrémité métallique pour le montage de cet
accessoire.
Rangement mural du support
Si vous souhaitez ranger votre support hors du
passage, vous pouvez monter votre support au mur.
Installez une vis à bois dans une cheville, laisser une
portion dépasser du mur. Utilisez l’encoche en V
au bas de l’extrémité métallique pour accrocher le
support à la verticale sur la vis.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessures, NE PAS tenter de
ranger le support de travail avec un outil
fixé dessus. Une perte de contrôle peut
se produire.
Clip de repère de blocage (fig. 6)
Le clip de repère de blocage (j) empêche
l’accessoire DE7025 en option de coulisser à
gauche ou à droite pendant la coupe. Il est fixé sur
l’accessoire DE7035.
Poignée de transport (fig. 7)
Une poignée (b) est prévue pour le transport du
support de travail.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le
risque de blessures, NE PAS tenter de
transporter le support de travail avec un
outil fixé dessus. Une perte de contrôle
peut se produire.
Serrage du matériau à usiner (fig. 8)
Le support de travail est compatible avec le
dispositif de serrage pour scie à glissière DWS5026.
Introduisez la base du dispositif de serrage dans le
grand trou rectangulaire (k) sur le bras d’extrémité du
support et serrez votre matériau à usiner.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
Entretien
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
25
FRANÇAIS
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
PRODUITS COMPATIBLES
DE7025
Bras de montage de scie à onglet
DE7026
Sangle de transport
DWS5026
Dispositif de serrage de scie à glissière
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit
avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
26
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie ;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
27
ITALIANO
CAVALLETTO
DE7035
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di
esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi
del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici
professionali.
Dati Tecnici
Lunghezza
Altezza
Carico di lavoro massimo
Peso
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta
rappresentato da ogni parola di segnalazione. Si
invita a leggere attentamente il manuale, prestando
attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non evitata,
provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni di
gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
Evidenzia il rischio d’incendio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere il manuale di istruzioni
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
AVVERTENZA: per la propria
sicurezza, leggere il manuale di istruzioni
del cavalletto prima di utilizzare qualsiasi
accessorio. La mancata osservanza di
questi avvertimenti potrebbe causare
lesioni personali o danni al cavalletto
e all’accessorio. Durante l’assistenza
tecnica, utilizzare solamente parti di
ricambio identiche.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Istruzioni supplementari di sicurezza
per cavalletti
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali:
• INDOSSARE SEMPRE protezioni
oculari. Tutti gli utenti e gli astanti devono
indossare protezioni oculari.
• NON superare il peso che questo
cavalletto è in grado di sostenere. La
trave centrale del cavalletto è progettata
per sostenere in modo sicuro 454 kg
in un ambiente di lavoro. Scavalcare il
cavalletto e utilizzarlo come appoggio per
sedersi o per salirvi in piedi è pericoloso.
• NON modificare né utilizzare il cavalletto
per operazioni a cui non è destinato.
• NON utilizzare il cavalletto su superfici
irregolari. Il cavalletto è progettato per
essere utilizzato su una superficie piana e
stabile.
• NON utilizzare su una superficie
scivolosa. La capacità di carico del
cavalletto risulta notevolmente ridotta
quando viene utilizzato su superfici
scivolose.
28
ITALIANO
Rischi residui
UTILIZZO PREVISTO
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
Il cavalletto è stato progettato per essere utilizzato
come piano di lavoro multifunzionale o per estendere
le funzionalità della troncatrice DEWALT.
– Rischio di lesioni personali causate da bordi
taglienti e schiacciamento.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (l), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2010 XX XX
Anno di fabbricazione
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Cavalletto
1 Manuale di istruzioni
1 Disegno esploso
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Trave
b. Impugnatura di trasporto
c. Pulsante di rilascio
d. Leva di bloccaggio gamba
e. Nottolino di trasporto
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza
di liquidi o gas infiammabili.
Questi cavalletti sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
Preparazione (fig. 2)
1. Collocare il cavalletto sul pavimento, con le
gambe pieghevoli rivolte in alto.
2. Spingere la leva di bloccaggio gamba (d) o il
pulsante di rilascio (c) e tirarla fino a che il perno
non si blocca in posizione. Ripetere su ciascuna
gamba.
3. Sollevare il supporto afferrandone la trave
centrale e metterlo in posizione dritta. Il
cavalletto deve essere stabile e non deve
oscillare.
NOTA: verificare che i perni di bloccaggio siano
impegnati correttamente e che le gambe siano
fissate in posizione.
Nottolino di trasporto (fig. 3)
Il nottolino di trasporto (e) è stato progettato
per facilitare il trasporto di due cavalletti
contemporaneamente legandoli insieme per il
trasporto.
1. Collocare un cavalletto sul pavimento, con
la trave (a) rivolta verso il basso. Collocare il
secondo cavalletto sul primo, con la trave rivolta
in alto.
NOTA: ruotare i cavalletti per assicurarsi che
i piedini di posizionamento (f) e i fori (g) siano
allineati per unire i cavalletti.
2. Ruotare i nottolini di trasporto (e) in senso orario
simultaneamente finché non si legano assieme.
Ripetere sull’altro lato. Assicurarsi che i due
cavalletti siano abbinati correttamente, come
indicato.
3. Per sbloccare il nottolino di trasporto:
a. Collocare i cavalletti sul pavimento, con una
trave rivolta verso il basso.
29
ITALIANO
b. Applicare pressione alla punta di ciascun
gancio del nottolino di trasporto finché non
si spostano in senso anti-orario. Una volta
che le punte vengono fatte passare una oltre
l’altra, i nottolino si apriranno con uno scatto.
Montaggio di una superficie di legno
sacrificale (fig. 4)
Il cavalletto DE7035 consente il montaggio di una
superficie di legno da 100 mm x 50 mm nel canale
superiore della trave (a) come elemento sacrificale
ove necessario. Questa può risultare utile quando
si lavora con un materiale che potrebbe essere
graffiato dalla trave centrale o quando si utilizza una
sega circolare per tagliare il materiale.
Fermo di blocco della posizione
(fig. 6)
Il fermo di blocco della posizione (j) impedisce
all’accessorio opzionale DE7025 di slittare a sinistra
o a destra durante le operazioni di taglio. Viene
fissato sul DE7035.
Impugnatura di trasporto (fig. 7)
Un’impugnatura (b) è stata fornita in dotazione per
trasportare il cavalletto dentro e fuori dall’area di
lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, NON tentare di
trasportare il cavalletto con un apparato
fissato. Potrebbe verificarsi una perdita
del controllo.
Per montare il pezzo di legno:
1. Tagliare uno standard di 100 mm x 50 mm (h)
e 910 mm in lunghezza.
2. Allineare il pezzo da 100 mm x 50 mm nel
canale superiore della trave (a).
3. Fissare il pezzo da 100 mm x 50 mm alla trave
con viti in legno della lunghezza di 50,8 mm
inserite dal di sotto attraverso i fori della trave
centrale.
NOTA: quando viene fissata la superficie di legno,
non è possibile montare una staffa di montaggio per
troncatrice al cavalletto.
Lavorazioni con tubi (fig. 5)
Durante il taglio o altrimenti la lavorazione con tubi, il
cavalletto presenta una tacca a V (i) su ciascun lato
del cavalletto per impedire il rotolamento del tubo
durante il taglio.
Cinghietta di trasporto
Se si acquista la cinghietta di trasporto per i cavalletti
DEWALT, utilizzare il foro quadrato nell’estremità
metallica per montare l’accessorio.
Custodia con montaggio a parete
Se si desidera ritirare il cavalletto, è possibile
montarlo sulla parete. Insallare una vite di legno
in un perno, lasciare che una parte sporga dalla
parete. Utilizzare la tacca a V sul fondo dell’estremità
metallica per appendere il cavalletto in verticale
sulla vite.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, NON tentare di ritirare
il cavalletto con un apparato fissato.
Potrebbe verificarsi una perdita del
controllo.
30
Bloccaggio del materiale di
lavorazione (fig. 8)
Il cavalletto è compatibile con la morsa per la sega
con binario guida DWS5026. Inserire la base della
morsa nel grande foro rettangolare (k) nella staffa
terminale del cavalletto e fissare il materiale di lavoro.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
Pulizia
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
ITALIANO
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
PRODOTTI COMPATIBILI
DE7025
Staffe di montaggio
DE7026
Cinghietta di trasporto
DWS5026
Morsa per sega con binario guida
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di materiali
grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
31
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
32
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
WERKSCHRAAG
DE7035
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
Lengte
Hoogte
Maximale werkbelasting
Gewicht
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING: Lees, voor uw
eigen veiligheid, de instructiehandleiding
bij de werkschraag voordat u één van
de accessoires gebruikt. Als u deze
aanwijzingen niet in acht neemt, kan dat
leiden tot persoonlijk letsel en ernstige
beschadiging van de werkschraag
en het accessoire. Gebruik, wanneer
u onderhoud aan dit gereedschap
verricht, uitsluitend identieke
vervangende onderdelen.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
Algemene veiligheidsinstructies voor
de werkschraag
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van persoonlijk letsel:
• Gebruik ALTIJD bescherming voor
de ogen. Alle gebruikers en omstanders
moeten bescherming voor de ogen
dragen.
• Belast deze standaard NIET zwaarder
dan maximaal voorgeschreven. De
hoofdmiddenbalk van de werkschraag
is ontworpen voor een veilige
maximale belasting van 454 kg in een
werkomgeving. Het is onveilig op de
schraag te klimmen, zitten of staan.
• MODIFICEEER OF GEBRUIK
DE STANDAARD NIET voor
werkzaamheden waarvoor deze niet is
bedoeld.
33
NEDERLANDS
• GEBRUIK DE STANDAARD niet op
een ongelijk oppervlak. De schraag is
ontworpen voor gebruik op een vlak,
stabiel oppervlak.
• NIET gebruiken op een glad oppervlak.
De draagcapaciteit van de schraag
wordt bij gebruik op gladde oppervlakken
aanzienlijk beperkt.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Risico van persoonlijk letsel door scherpe
randen en door bekneld raken.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Balk
b. Draaghandgreep
c. Ontgrendelingsknop
d. Hefboom vergrendeling poten
e. Transportvergrendeling
GEBRUIKSDOEL
Uw werkschraag is ontworpen om te worden
gebruikt als een multifunctioneel werkoppervlak of
ter uitbreiding van de veelzijdigheid van uw DEWALT
verstekzaag.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze werkschragen zijn professioneel gereedschap.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (l), die ook het jaar van fabricage
bevat, is in de behuizing geprint.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Werkschraag
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Voorbereiding (afb. 2)
1. Plaata de werkschraag op de grond met de
ingevouwen poten omhoog.
2. Druk de hefboom voor de vergrendeling van
de poten (d) of de vergrendelingsknop (c) in
totdat de vergrendelingspen op z’n plaats klikt.
Herhaal dit voor iedere poot.
3. Til de standaard op aan de middenbalk en zet
de standaard overeind. De standaard moet
stabiel staan en niet heen en weer bewegen.
OPMERKING: Controleer dat alle
vergrendelingspennen ingrijpen en de poten op hun
plaats zijn vergrendeld.
Transportgrendel (afb. 3)
De transportgrendel (e) is ontworpen om het dragen
van twee werkschragen tegelijk mogelijk te maken
door twee schragen voor transportdoeleinden met
elkaar te verbinden.
34
NEDERLANDS
1. Plaats één schraag op de grond met de balk (a)
omlaag. Plaats de tweede schraag op de eerste
met de balk omhoog.
OPMERKING: Draai de schragen zodat
de voeten (f) en gaten (g) tegenover elkaar
uitkomen en de schragen worden verbonden.
2. Draai de transportgrendels (e) tegelijkertijd naar
rechts zodat zij in elkaar vergrendelen. Herhaalt
dit aan de andere zijde. Controleer dat de twee
schragen goed in elkaar passen, zoals wordt
afgebeeld.
3. De transportgrendel losmaken:
Opslag aan de wand
Als u niet wilt dat uw schraag in de weg staat, kunt u
deze aan de wand monteren. Draai een houtschroef
in een balk en laat een deel ervan uitsteken uit de
wand. Hang de schraag verticaal met de V-inkeping
aan de onderzijde van het metalen uiteinde aan de
schroef.
WAARSCHUWING: Beperkt het risico
van persoonlijk letsel, probeer NIET
de werkschraag op te bergen met
gereedschap eraan bevestigd. U kunt
dan de controle erover verliezen.
a. Plaats de schragen op de grond met één
balk omlaag.
Vergrendelingsklem (afb. 6)
b. Oefen druk uit op de haak van elk van
de transportgrendels totdat zij naar links
bewegen. Zodra de uiteinden voorbij elkaar
zijn geduwd, klikken de grendels open.
De vergrendelingsklem (j) voorkomt dat het als
optie verkrijgbare accessoire DE7025 tijdens
zaagwerkzaamheden naar links of naar rechts
schuift. Deze is bevestigd op de DE7035.
Een houten oppervlak als schrijn
monteren (afb. 4)
Op de DE7035 werkschraag kan een houten plaat
van 100 mm x 50 mm de bovenste opening van
de balk (a) worden gemonteerd als een schrijn, als
dat nodig is. Dit kan nuttig zijn wanneer u werkt
met materiaal dat gemakkelijk kan krassen op de
hoofdbalk of wanneer u materiaal moet zagen met
een cirkelzaag.
Zo monteert u een houten plaat:
1. Zaag een standaard plaat van 100 mm x
50 mm (h) tot 910 mm lang.
2. Houd de 100 mm x 50 mm tegenover de
bovenste opening van de balk (a).
3. Zet de 100 mm x 50 mm vast in de balk met
50,8 mm lang houtschroeven van onderuit
vastgezet door de gaten in de hoofdbalk.
OPMERKING: Wanneer de houten plaat
is bevestigd, kan de montagebeugel van
de verstekzaag niet op de schraag worden
vastgemaakt.
Draaghandgreep (afb. 7)
De werkschraag is voorzien van een handgreep (b)
voor het transport van en naar de werklocatie.
WAARSCHUWING: Beperkt het risico
van persoonlijk letsel, probeer NIET
de werkschraag te transporteren met
gereedschap eraan bevestigd. U kunt
dan de controle erover verliezen.
Werkmateriaal klemmen (afb. 8)
De werkschraag is geschikt voor gebruik met de
DWS5026 zaagklem. Steek onderzijde van de klem
in het grote rechthoekige gat (k) in de eindbeugel van
de schraag en klem uw werkmateriaal vast.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
Werken met leidingen (afb. 5)
Voor het zagen of op andere wijze werken met
leidingen heeft de schraag een V-vormige inkeping (i)
aan weerszijden, zodat de leiding niet kan wegrollen
wanneer u zaagt.
Draagriem
Als u als accessoire de draagriem voor de DEWALTschragen koopt, monteer de riem dan met behulp
van het kleine vierkante gat in het metalen uiteinde.
Reiniging
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
35
NEDERLANDS
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
PRODUCTEN GESCHIKT VOOR GEBRUIK MET
DE STANDAARD
DE7025
Verstekzaag-montagebeugels
DE7026
Draagriem
DWS5026
Zaagklem
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
36
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
37
NORSK
ARBEIDSSTATIV
DE7035
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring,
grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT
til en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere
av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Lengde
Høyde
Maksimum arbeidslast
Vekt
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for
hvert signalkodeord. Vennligst les håndboken og
legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende
farlig situasjon som vil føre til død eller
alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til død
eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt
farlig situasjon som kan føre til små
eller moderate personskader hvis
den ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
ADVARSEL: For å redusere
skaderisikoen, les brukerhåndboken.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
ADVARSEL: For din egen sikkerhet les
arbeidsstativets bruksanvisning før bruk
av tilbehør. Å se bort fra disse advarsler
kan resultere i personskade og alvorlig
skade på arbeidsstativer og tilbehøret.
Når verktøyet vedlikeholdes skal kun
identiske reservedeler brukes.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Generelle sikkerhetsanvisninger for
arbeidsstativ
ADVARSEL: For å redusere risikoen for
alvorlig personskade:
• BRUK ALLTID vernebriller. Alle brukere
og tilstedeværende må bruke vernebriller.
• IKKE overgå vekten dette stativet
kan tåle. Hovedbjelken i midten av
arbeidsstativet er designet for trygt å tåle
454 kg i et arbeidsmiljø. Det er utrygt å
klatre i, sitte på eller stå på stativet.
• IKKE modifiser eller bruk stativet til
operasjoner det ikke er tiltenkt.
• IKKE bruk stativet på ujevne overflater.
Stativet er designet for bruk på et flatt og
stabilt grunnlag.
• IKKE bruk på glatt overflate. Stativets
lastekapasitet er vesentlig redusert ved
bruk på glatte overflater.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse er:
– Faren for personskade på grunn av skarpe
kanter og fastklemming.
38
NORSK
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (l), som også inkluderer produksjonsåret,
er trykket på huset.
Eksempel:
2010 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Arbeidsstativ
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Bjelke
b. Bærehåndtak
c. Utløserknapp
d. Benlåsespake
e. Transportsperre
TILTENKT BRUK
Arbeidsstativet er designet for bruk som et
flerbruksarbeidsoverflate eller for å gjøre DEWALT
gjæringssagen mer allsidig.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Arbeidsstativene er profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
Forberedelse (fig. 2)
1. Plasser arbeidsstativet på bakken slik at de
sammenfoldede benene peker oppover.
2. Trykk inn benlåsespaken (d) eller avløserknapp
(c) og dra benet opp inntil låsepinnen smekker
på plass. Gjenta for hvert ben.
3. Løft stativet ved å holde i senterbjelken og
plasser den i en oppreist stilling. Stativet skal
være stabilt og skal ikke vippe.
MERK: Påse at alle låsepinner er i inngrep og at
benene er låst på plass.
Transportsperre (fig. 3)
Transportsperren (e) er designet for å hjelpe å
bære to arbeidsstativer samtidig ved å låse to
arbeidsstativer sammen for transport.
1. Plasser det ene stativet på bakken med
bjelken (a) pekende nedover. Plasser det andre
stativet opp på det første med bjelken pekende
oppover.
MERK: Roter staivene for å sikre at
posisjonsknastene (f) og hullene (g) går i inngrep
slik at stativene er koplet sammen.
2. Roter transportsperrene (e) samtidig med
klokken inntil de henger sammen. Gjenta på
andre siden. Påse at de to stativene passer
riktig sammen, som anvist.
3. For å utløse transportsperren:
a. Plasser stativene på bakken med en av
bjelkene pekende nedover.
b. Bruk trykk på tuppen av hver
transportsperrekrok inntil de beveger seg
mot klokken. Så snart tuppene trykkes forbi
hverandre åpner sperrene seg.
Montering av en sliteflate
av tre (fig. 4)
På DE7035 kan det monteres 100 mm x 50 mm
i toppkanalen på bjelken (a) som en sliteflate når
nødvendig. Dette er nyttig når du arbeider med et
materiale som kan ripes av hovedbjelken eller når
sirkelsag brukes til kapping av materiale.
Montering av trestykket:
1. Kapp en standard bjelke 100 mm x 50 mm (h) til
910 mm i lengde.
39
NORSK
2. Rett inn den 100 mm x 50 mm platen i
toppkanalen på bjelken (a).
3. Fest den 100 mm x 50 mm platen til bjelken
med 50,8 mm lange treskruer som settes inn
underfra gjennom hullene i hovedbjelken.
MERK: Når treoverflaten er påsatt, kan ikke en
monteringsbrakett for gjæringssag festes på stativet.
VEDLIKEHOLD
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å
virke over en lang tidsperiode med et minimum
av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende drift
avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og
regelmessig renhold.
Arbeid med rør (fig. 5)
Ved kapping eller annet arbeid med rør har stativet
et V-hakk (i) på hver side av stativet som hindrer røret
fra å rulle under kapping.
Rengjøring
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
Bærestropp
Dersom du kjøper bærestroppen for DEWALT
stativer bruk det lille firkantet hullet i metallenden til
montering av tilbehøret.
Veggmontering oppbevaring
Dersom du vil oppbevare stativet ute av veien kan
det monteres på veggen. Skru en treskrue inn i
en veggplugg og la en del av skruen stikke ut fra
veggen. Bruk V-hakker på bunnen av metallenden til
å henge stativet vertikalt på skruen.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr
enn det som tilbys av DEWALT kan
være farlig, ettersom dette ikke er
testet sammen med dette verktøyet.
For å redusere faren for skader, bør
kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DEWALT brukes sammen med dette
produktet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, forsøk IKKE
å oppbevare arbeidsstativet med et
verktøy påfestet. Det kan resultere i tap
av kontroll.
Posisjonlås (fig. 6)
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere
informasjon om egnet ekstrautstyr.
Posisjonslåsen (j) hindrer det valgfrie tilbehøet
DE7025 i å skli til venstre eller høyre under kapping.
Det er fastmontert på DE7035.
KOMPATIBLE PRODUKTER
DE7025
Monteringsbraketter for gjæringssag
DE7026
Bærestropp
Bærehåndtak (fig. 7)
DWS5026
Sporsagklemme
Stativet er utstyrt med et håndtak (b) for transport til
og fra arbeidsplassen.
Beskyttelse av miljøet
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, forsøk IKKE
å oppbevare arbeidsstativet med et
verktøy påfestet. Det kan resultere i tap
av kontroll.
Feste arbeidsmateriale (fig. 8)
Arbeidsstativet er kompatibelt med DWS5026
sporsagklemme. Sett klemmens base i det store
firkantet hull (k) i stativets endebrakett og klem
arbeidsstykket.
40
Separat innsamling. Dette produktet må
ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT
produkt må erstattes, eller dersom det ikke lenger
trenges av deg, skal det ikke kastes sammen med
husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig
for separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter
og innpakning gjør at materialene kan
resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk
av resirkulert materiale hjelper til med å
hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
NORSK
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling
av elektriske produkter fra husholdningen ved
kommunale søppelfyllinger eller hos forhandleren der
du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har en ordning for å samle inn og
resirkulere DEWALT produkter når de har nådd
slutten på livsløpet. For å benytte deg av denne
tjenesten, vennligst returner produktet til en
autorisert reparatør som vil samle dem inn på vegne
av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved
å ta kontakt med dit lokale DEWALT-kontor på den
adressen som du finner i denne brukerhåndboken.
Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og
kontakter tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.
com.
41
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller - etter vårt skjønn - å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
42
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
BANCADA DE TRABALHO
DE7035
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos
anos de experiência, um desenvolvimento
meticuloso dos seus produtos e um grande espírito
de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior
confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas
profissionais.
Dados técnicos
Comprimento
Altura
Carga máxima de trabalho
Peso
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade
de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a
estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo
eminente que, se não for evitada, irá
resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: para sua segurança, leia
o manual de instruções da bancada
de trabalho antes de utilizar qualquer
acessório. Se não cumprir estes
avisos, podem ocorrer ferimentos e
danos graves na bancada de trabalho
e no acessório. Quando reparar esta
ferramenta, utilize apenas peças de
substituição idênticas.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Instruções gerais de segurança para
bancadas de trabalho
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos:
• UTILIZE sempre protecção ocular.
Todos os utilizadores e outras pessoas à
distância devem utilizar protecção ocular.
• NÃO exceda o peso suportado por
esta bancada. A viga central principal
da bancada de trabalho foi concebida
para suportar 454 kg em segurança num
ambiente de trabalho. Não é seguro
trepar, sentar-se ou colocar-se em cima
da bancada.
• NÃO modifique nem utilize a bancada
para operações para as quais não tenha
sido concebida.
• NÃO utilize a bancada em superfícies
irregulares. A bancada foi concebida
para ser utilizada num superfície plana e
estável.
• NÃO a utilize em superfícies derrapantes.
A capacidade de carga da bancada
diminui consideravelmente se for utilizada
em superfícies derrapantes.
43
PORTUGUÊS
Riscos residuais
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
A sua bancada de trabalho foi concebida para ser
utilizada como uma superfície de trabalho multiusos
ou aumentar a versatilidade da sua serra de
esquadria DEWALT.
– Risco de ferimentos causados por arestas
afiadas e entalamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
O Código de data (l), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2010 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Bancada de trabalho
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
a. Viga
b. Pega de transporte
c. Patilha de libertação
d. Alavanca de bloqueio da perna
e. Patilha de transporte
44
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou
na presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estas bancadas de trabalho são ferramentas
eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
Preparação (fig. 2)
1. Coloque a bancada de trabalho no chão com
as pernas dobradas para cima.
2. Prima a alavanca de bloqueio da perna (d)
ou o botão de libertação (c) e puxe a perna
para cima até o pino de bloqueio encaixar no
respectivo local. Repita este procedimento para
cada perna.
3. Levante a bancada para a viga central e
coloque-a na vertical. A bancada deve estar
estável e não balouçar.
NOTA: certifique-se de que todos os pinos de
bloqueio estão montados e as pernas devidamente
bloqueadas.
Patilha de transporte (fig. 3)
A patilha de transporte (e) foi concebida para auxiliar
o transporte de duas bancadas de trabalho em
simultâneo, atando duas bancadas de trabalho em
conjunto para transportá-las.
1. Coloque uma bancada no chão com a viga (a)
virada para baixo. Coloque a outra bancada
sobre a primeira bancada com a viga virada
para cima.
NOTA: rode as bancadas para garantir que
os pés de localização (f) e os furos (g) ficam
alinhados para unir as bancadas.
2. Rode as patilhas de transporte (e) para a direita
em simultâneo até ficarem fechados. Repita o
procedimento em ambos os lados. Certifiquese de que as duas bancadas de trabalho ficam
devidamente unidos.
PORTUGUÊS
3. Para libertar a patilha de transporte:
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, NÃO tente guardar
a bancada de trabalho com uma
ferramenta montada. Pode ocorrer
perda de controlo.
a. Coloque as bancadas no chão com uma
viga virada para baixo.
b. Aplique pressão à ponta de cada gancho da
patilha de transporte até se deslocarem para
a esquerda. Quando a passagem das pontas
for forçada entre si, as patilhas abrem-se.
Montagem de uma superfície de
madeira sacrificial (fig. 4)
A bancada de trabalho DE7035 permite a
montagem de uma superfície de 100 mm x 50 mm
no canal superior de uma viga (a) como elemento
sacrificial, se necessário. Isto pode ser útil se
utilizar um material que possa ficar riscado pela
viga principal ou se utilizar uma serra circular para
cortar material.
Clipe de localização de bloqueio
(fig. 6)
O clipe de localização de bloqueio (j) impede que
o acessório DE7025 deslize para a esquerda ou
direita durante operações de corte. É fixado no
acessório DE7035.
Pega de transporte (fig. 7)
Foi fornecida uma pega (b) para transportar a
bancada de trabalho de e para o local de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, NÃO tente transportar
a bancada de trabalho com uma
ferramenta montada. Pode ocorrer
perda de controlo.
Para montar o pedaço de madeira:
1. Corte um pedaço de 100 mm x 50 mm
comum (h) para um comprimento de 910 mm.
2. Alinhe o pedaço de 100 mm x 50 mm no canal
superior da viga (a).
3. Fixe o pedaço de 100 mm x 50 mm à viga com
parafusos compridos de madeira de 50,8 mm
inseridos a partir da parte inferior através dos
furos na viga principal.
NOTA: quando a superfície de madeira for afixada,
não é possível colocar um suporte de montagem da
serra de esquadria na bancada.
Trabalhar com tubos (fig. 5)
Se cortar ou trabalhar com o tubo, a bancada tem
uma ranhura em V (i) em cada lado, que impede que
o tubo role quando está a ser cortado.
Alça de transporte
Se adquirir a alça de transporte para bancadas
da DEWALT, utilize o pequeno furo quadrado na
extremidade de metal para montar o acessório.
Armazenamento de montagem
em parede
Se quiser guardar a sua bancada num local de
modo a poupar espaço, pode montar a bancada na
parede. Insira um parafuso de madeira num perno e
deixe uma parte saliente em relação à parede. Utilize
a ranhura em V na parte inferior da extremidade
de metal para pendurar a bancada na vertical no
parafuso.
Fixação de material de trabalho
(fig. 8)
A bancada de trabalho é compatível com o grampo
da serra de fita DWS5026. Insira a base do grampo
no furo rectangular grande (k) no suporte da
extremidade da bancada e fixe no seu material.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida
para funcionar durante um longo período de tempo
com uma manutenção mínima. Uma utilização
continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma
limpeza regular.
Limpeza
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
45
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas
foram testados com este produto
os acessórios disponibilizados pela
DEWALT, a utilização de outros
acessórios com esta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco
de ferimentos, apenas deverão ser
utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações sobre os acessórios apropriados.
PRODUTOS COMPATÍVEIS
DE7025
Suportes de montagem da serra
de esquadria
DE7026
Alça de transporte
DWS5026
Grampo da serra de fita
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto
não deve ser eliminado juntamente com o
lixo doméstico normal.
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não se desfaça
do mesmo juntamente com o lixo doméstico.
Disponibilize este produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de embalagens
e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados
novamente. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matériasprimas.
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência,
em centros municipais de resíduos ou através do
revendedor que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha
e reciclagem dos respectivos produtos quando
estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para
tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o
qual procederá à respectiva recolha em nome da
DEWALT.
46
Poderá verificar a localização do agente de
reparação autorizado mais perto de si contactando
o representante local da DEWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa,
poderá encontrar na internet (em www.2helpU.
com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pós-venda.
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto
utilizador privado não profissional, não os
prejudicando, seja de que forma for. A
garantia é válida nos Estados-membros da
União Europeia e nos países-membros da
Zona Europeia de Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de
compra.
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de
compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos
os componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados
da DEWALT, bem como os dados de
contacto completos do nosso serviço pósvenda no site: www.2helpU.com.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou
assistência para a sua ferramenta DEWALT,
num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a
um visita de assistência gratuita. Esta visita
será efectuada gratuitamente num agente
de reparação autorizado da DEWALT.
Será necessário apresentar uma prova de
compra. Inclui mão-de-obra. O serviço
inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não
ser que estes se tenham avariado ao abrigo
da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, a DEWALT garante a
substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso
critério, a substituição gratuita da unidade,
desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
47
SUOMI
TYÖTELINE
DE7035
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
ammattilaisille.
Tekniset tiedot
Pituus
Korkeus
Maksimikuormitus
Paino
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Turvallisuuden takaamiseksi
käyttäjän tulee lukea työtelineen
käyttöohjeet ennen lisävarusteiden
käyttämistä. Näiden varoituksien
noudattamatta jättäminen voi johtaa
henkilövahinkoihin ja työtelineen sekä
lisävarusteen vaurioitumiseen. Tätä
työkalua huoltaessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
Työtelineen yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS: Henkilövahinkovaaran
välttäminen:
• KÄYTÄ AINA suojalaseja. Kaikkien
käyttäjien ja sivullisten on käytettävä
suojalaseja.
• ÄLÄ ylitä tämän telineen
maksimikuormituspainoa. Työtelineen
keskustanko on suunniteltu tukemaan
turvallisesti 454 kg kuormitusta
työympäristössä. Telineeseen
kiipeäminen, sen päällä istuminen tai
seisominen on vaarallista.
• ÄLÄ muuta tai käytä telinettä muihin kuin
sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
• ÄLÄ käytä telinettä epätasaisilla alustoilla.
Teline on tarkoitettu käytettäväksi
tasaisella ja vakaalla alustalla.
• ÄLÄ käytä telinettä liukkaalla alustalla.
Telineen kuormituskapasiteetti heikkenee
huomattavasti, jos sitä käytetään liukkailla
alustoilla.
48
SUOMI
Vaarat
KÄYTTÖTARKOITUS
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
Hankkimasi työteline on tarkoitettu käytettäväksi
monitoimisena työtasona tai DEWALT-jiirisahan
kanssa.
– Terävien reunojen ja puristuksen aiheuttama
henkilövahinkovaara.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Nämä työtelineet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja
työkaluja.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN PAIKKA (KUVA [FIG.] 1)
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
Valmistelu (kuva 2)
Päivämääräkoodi (l), joka sisältää myös
valmistusvuoden, on painettu ulkokuoreen.
1. Aseta työteline maahan niin, että sen taitetut
jalat osoittavat ylöspäin.
Esimerkki:
2. Paina jalan lukitusvipua (d) tai vapautuspainiketta
(c) ja vedä jalkaa ylöspäin, kunnes lukitustappi
napsahtaa paikoilleen. Toista toimenpide
kaikkien jalkojen kohdalla.
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Työteline
1 Käyttöohje
3. Nosta teline keskellä olevasta tangosta ja aseta
se pystyasentoon. Telineen on oltava vakaa, se
ei saa heilua.
HUOMAA: Varmista, että lukitustapit ovat lukittuneet
ja jalat ovat lukittuneet paikoilleen.
1 Poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Tanko
b. Kantokahva
c. Vapautuspainike
d. Jalan lukitusvipu
e. Kuljetussalpa
Kuljetussalpa (kuva 3)
Kuljetussalpa (e) on suunniteltu kahden työtelineen
samanaikaisen kuljettamisen helpottamiseksi, se
mahdollistaa kahden työtelineen yhteen liittämisen
kuljetuksen ajaksi.
1. Aseta työteline maahan niin, että sen tanko
(a) osoittaa alaspäin. Aseta toinen teline
ensimmäisen telineen päälle niin, että sen tanko
osoittaa ylöspäin.
HUOMAA: Kierrä telineitä varmistaaksesi, että
kohdistusjalat (f) ja reiät (g) kohdistuvat telineiden
yhteen liittämiseksi.
2. Kiettä kuljetusalpoja (e) samanaikaisesti
myötäpäivään, kunnes ne lukittuvat yhteen.
Toista toimenpide toiselle puolelle. Varmista, että
molemmat työtelineet ovat kiinnittyneet oikein
kuvan mukaisesti.
49
SUOMI
3. Kuljetussalvan avaaminen:
a. Aseta työtelineet maahan niin, että yhden
telineen tanko osoittaa alaspäin.
Kuljetuskahva (kuva 7)
Pakkauksen mukana toimitetaan kahva (b)
työtelineen kuljettamiseksi työalueelle ja siitä pois.
b. Paina kummankin kuljetussalvan päätä,
kunnes ne liikkuvat vastapäiväiseen
suuntaan. Kun päät on siirretty toistensa yli,
salvat avautuvat.
VAROITUS: Välttääksesi
henkilövahingot ÄLÄ yritä kuljettaa
työtelinettä työkalun ollessa siihen
kiinnitettynä. Se voi johtaa hallinnan
menetykseen.
Puutason asentaminen (kuva 4)
DE7035-työteline mahdollistaa 100 mm x 50 mm
kappaleen asentamisen tangon (a) yläkanavaan
tarvittaessa. Tämä voi olla hyödyllistä, kun
työstetään materiaalia, joka voi naarmuuntua
päätangon vuoksi tai kun materiaalia leikataan
pyörösahalla.
Puutason asentaminen:
1. Leikkaa standardi 100 mm x 50 mm (h) kappale
910 mm pituiseksi.
2. Kohdista 100 mm x 50 mm kappale tangon (a)
yläkanavaan.
3. Kiinnitä 100 mm x 50 mm kappale tankoon
50,8 mm pitkillä puuruuveilla, jotka on asennettu
alapuolelta päätangon reikien läpi.
HUOMAA: Kun puualusta on kiinnitetty, jiirisahan
kannatinta ei voida asentaa telineeseen.
Työstömateriaalin kiinnittäminen
(kuva 8)
Työteline sopii DWS5026-urasahan kiristimeen.
Aseta kiristimen pohja telineen kannattimen
suureen suorakulmaiseen reikään (k) ja kiinnitä
työstömateriaali.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat
laitteen ongelmattoman toiminnan.
Puhdistaminen
Putkieien työstäminen (kuva 5)
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
Jos putkia leikataan tai työstetään muulla tavalla,
telineen jokaisella puolella on V-lovi (i), joka estää
putken vierimisen leikkauksen aikana.
Kuljetushihna
Jos hankit DEWALT-telineiden kuljetushihnan,
asenna lisävaruste käyttämällä metallin pientä neliön
muotoista reikää.
Seinään asentaminen
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALTlisävarusteita ei ole testattu tämän
työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Jos haluat säilyttää telinettä varmassa paikassa,
voit asentaa sen seinään. Asenna puuruuvi
seinätolppaan, jätä osa siitä seinän ulkopuolelle.
Ripusta teline pystysuorassa ruuviin käyttäen
metallikappaleen alaosassa olevaa V-lovia.
VAROITUS: Välttääksesi
henkilövahingot ÄLÄ yritä asettaa
työtelinettä säilöön työkalun ollessa
siihen kiinnitettynä. Se voi johtaa
hallinnan menetykseen.
Lukitseva kiinnitin (kuva 6)
Lukitseva kiinnitin (j) estää valinnaisen lisävarusteen
DE7025 liukumisen vasemmalle tai oikealle
leikkauksen aikana. Se on kiinnitetty tuotteeseen
DE7035.
50
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
YHTEENSOPIVAT TUOTTEET
DE7025
Jiirisahan kannattimet
DE7026
Kuljetushihna
DWS5026
Urasahan kiristin
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä
tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen
mukana.
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän
tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä sitä
kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet
ja pakkaus voidaan käyttää uudelleen.
Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että
sähkölaitteet on toimitettava kierrätysasemalle tai
jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne
ovat tulleet elinkaarensa päähän. Voit käyttää
tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon
tiedot ottamalla yhteyden lähimpään DEWALTtoimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta
on Internet-sivustossa www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
51
SVENSKA
ARBETSSTÄLLNING
DE7035
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Längd
Höjd
Maximal arbetsbelastning
Vikt
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
VARNING: För din egen säkerhet
läs igenom arbetsställningens
bruksanvisning innan några tillbehör
används. Om inte dessa varningar
följs kan det leda till personskador och
allvarliga skador på arbetsställningen
och tillbehören. Vid service på detta
verktyg använd identiska reservdelar.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Allmänna säkerhetsinstruktioner för
arbetsställning
VARNING: För att minska risken för
personskador:
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
• ANVÄND ALLTID ögonskydd. Alla
användare och åskådare måste använda
ögonskydd.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
• ÖVERSKRID INTE vikten som denna
ställning klarar av. Den mittersta balken
är konstruerad för att säkert kunna bära
454 kg i en arbetsmiljö. Det är riskabelt
att klättra, sitta eller stå på ställningen.
Anger risk för elektrisk stöt.
• MODIFIERA INTE eller använd
ställningen för andra arbeten än vad som
avsetts.
Anger risk för eldsvåda.
• ANVÄND INTE ställningen på ojämna
underlag. Ställningen är avsedd att
användas på en plan och stabil yta.
• ANVÄND INTE på en hal yta.
Ställningens belastningskapacitet
reduceras mycket när den används på
hala ytor.
52
SVENSKA
Dolda risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
– Risk för personskador av vassa kanter och
klämning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa arbetsställningar är professionella
arbetsverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Förberedelse (fig. 2)
Bär ögonskydd.
PLACERING AV DATUMKOD (FIG. 1)
Datumkoden (l), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i höljet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Arbetsställning
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Balk
b. Bärhandtag
c. Frikopplingsknapp
d. Benlåsspak
e. Transporthake
AVSEDD ANVÄNDNING
1. Placera arbetsställningen på marken med de
vikta benen riktade uppåt.
2. Tryck på benens låsspak (d) eller
frikopplingsknappen (c) och dra benen uppåt
tills låspinnen klickar på plats. Upprepa detta för
alla benen.
3. Lyft ställningen i mittbalken och placera den i
upprätt position. Ställningen bör vara stabil och
inte gunga.
OBSERVERA: Se till att alla låspinnar är aktiverade
och att benen är låsta på plats.
Transportlås (fig. 3)
Transportlåset (e) är konstruerat som hjälp för att
bära två arbetsställningen samtidigt genom att haka
samma två ställningar för transport.
1. Placera en ställning på marken med balken (a)
riktad nedåt. Placera den andra ställningen på
den första ställningen med balken riktad uppåt.
OBSERVERA: Vrid ställningen för att garantera
att positioneringsfötterna (f) och hålen (g) är i
linje för att koppla samman ställningarna.
2. Vrid på transporthakarna (e) medurs samtidigt
tills de hakar i varandra. Upprepa på den andra
sidan. Se till att de två arbetsställningarna är
sammankopplade ordentligt såsom visas.
3. För att lossa trasporthaken:
a. Placera en ställning på marken med en balk
riktad nedåt.
b. Tryck på spetsen av varje transporthake
tills de förflyttar sig i moturs riktning. När
spetsarna tvingas att passera varandra
kommer hakarna att öppnas.
Din arbetsställning har konstruerats för att användas
som en universalarbetsyta eller för utökad flexibilitet
för din DEWALT geringssåg.
53
SVENSKA
Montering av en offerträbit (fig. 4)
DE7035 arbetsställning tillåter att en 100 mm x
50 mm offeryta monteras på ovansidan av
balken (a) som ett offerelement när så behövs.
Detta kan vara användbart när material sågas som
kan repas av huvdbalken eller när en cirkelsåg
används för kapning av material.
Montering av träbiten:
1. Såga till en träbit 100 mm x 50 mm (h) som är
910 mm lång.
2. Rikta in träbiten på 100 mm x 50 mm på
ovansidan av balken (a).
3. Fäst den 100 mm x 50 mm träbiten på balken
med 50,8 mm långa träskruvar underifrån
genom hålen i huvudbalken.
OBSERVERA: När träbiten är monterad kan inte
en monteringsbygel för en geringssåg monteras på
ställningen.
VARNING: För att minska risken för
personskador FÖRSÖK INTE att
transportera arbetsställningen med
ett verktyg monterat. Kontrollen kan
förloras.
Fastklämning av arbetsmaterial
(fig. 8)
Arbetsställningen är kompatibel med DWS5026
sågrälsklämma. För in klämmans bas i det stora
rektangulära hålet (k) i ställningen och kläm ned på
ditt arbetsmaterial.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för
att arbeta över en lång tidsperiod med minimalt
underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift beror på
ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
Arbeta med rör (fig. 5)
Vid sågning eller annat arbete med rör har
ställningen en v-formad skåra (i) på var sida som
hjälp så att röret inte rullar när det sågas.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
Bärrem
Om du köpt tillbehöret bärrem för DEWALT
ställningar använd de lilla fyrkantiga hålet i
metalländen för att montera tillbehöret.
Väggmonterad förvaring
Om du vill förvara din ställning så att den inte är
i vägen kan du montera ställningen på väggen.
Fäst en träskruv i en regel och låt en del skjuta ut
från väggen. Använd den v-formade skåran på
undersidan av metalländen för att hänga ställningen
vertikalt på skruven.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
VARNING: För att minska risken för
personskador FÖRSÖK INTE att
förvara arbetsställningen med ett verktyg
monterat. Kontrollen kan förloras.
Positionslåsklämma (fig. 6)
Positionslåsklämman (j) förhindrar att det tillvalda
DE7025 tillbehöret glider åt vänster eller höger
under sågarbetet. Det är fixerat på DE7035.
Bärhandtag (fig. 7)
Ett handtag (b) medföljer för att transportera
arbetsställningen till och från arbetsplatsen.
54
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
KOMPATIBLA PRODUKTER
DE7025
Geringssåg monteringsbyglar
DE7026
Bärrem
DWS5026
Sågrälsklämma
SVENSKA
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för DEWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
55
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker
inte dina kontraktsmässiga rättigheter i
egenskap av professionell användare, eller
dina lagstadgade rättigheter i egenskap
av enskild icke-professionell användare.
Garantin är giltig i de territorier som tillhör
medlemsstaterna i Europeiska unionen och
det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste
ha blivit utsatt för rimligt slitage och nötning,
och bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt
fallerar på grund av bristfälligt material
eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi
kostnadsfritt byter ut alla felaktiga delar eller
– efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt byter
ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt
skick, med alla sina ursprungliga
beståndsdelar.
56
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
TÜRKÇE
ÇALIŞMA STANDI
DE7035
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim,
sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT
markasının profesyonel elektrikli alet kullanıcıları
için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
Teknik veriler
DE7035
Uzunluk
mm
920
Yükseklik
mm
810
Maksimum çalışma yükü
kg
454
Ağırlık
kg
7
UYARI: Güvenliğiniz için, herhangi bir
aksesuarı kullanmadan önce çalışma
standı kullanım kılavuzunu okuyun.
Bu uyarılara dikkat edilmemesi kişisel
yaralanmaya ve çalışma standının ve
aksesuarın hasar görmesine neden
olabilir. Bu alete bakım yaparken,
yalnızca aynı yedek parçaları kullanın.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Çalışma Standı için Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için:
•
HER ZAMAN göz koruması kullanın.
Tüm kullanıcıların ve seyircilerin göz
koruması takması gerekir.
•
Bu standın kaldırabileceği ağırlığı
AŞMAYIN. Çalışma standının ana orta
kirişi bir çalışma ortamında güvenli bir
şekilde 454 kg’yi destekleyecek şekilde
tasarlanmıştır. Standa tırmanmak,
oturmak veya üzerinde durmak
tehlikelidir.
•
Standı tasarlanmayan işlemler
için DEĞİŞTİRMEYİN VEYA
KULLANMAYIN.
•
Standı dengeli olmayan yüzeylerde
KULLANMAYIN. Stant düz, dengeli
bir yüzey üzerinde kullanılacak şekilde
tasarlanmıştır.
•
Kaygan bir yüzey üzerinde
KULLANMAYIN. Stant yük kapasitesi
kaygan yüzeyler üzerinde genel olarak
azalır.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
57
TÜRKÇE
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Keskin kenarlar veya sıkışma nedeniyle kişisel
yaralanma riski.
KULLANIM ALANI
Çalışma standınız çok amaçlı bir çalışma
yüzeyi olarak kullanılmak veya DEWALT
gönye testerenizin kullanışlılığını arttırmak için
tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Alet Üzerindeki Etiketler
Çalışma stantları profesyonel elektrikli aletlerdir.
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU (ŞEK. [FIG.] 1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (l) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2010 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Çalışma Standı
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Kiriş
b. Taşıma kolu
c. Bırakma düğmesi
d. Bacak kilitleme kolu
e. Taşıma mandalı
58
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
Hazırlık (şek. 2)
1. Çalışma standını katlı bacaklar yukarıyı
gösterecek şekilde yerleştirin.
2. Bacak kilitleme koluna (d) basın veya düğmeyi
(c) serbest bırakın ve kilitleme pimi yerine klik
sesi çıkararak oturuncaya kadar bacağı yukarı
çekin. Her bir bacakta aynı işlemi tekrarlayın.
3. Standı orta kirişten kaldırın ve dik duracak
konumda yerleştirin. Stant sabit olmalıdır ve
sallanmamalıdır.
NOT: Tüm kilitleme pimlerinin takılı olduğundan ve
bacakların yerine kilitlendiğinden emin olun.
Taşıma Mandalı (şek. 3)
Taşıma mandalı (e), iki çalışma standını taşımak
üzere birbirine kilitleyerek ikisini aynı anda taşımak
için tasarlanmıştır.
1. Yüzü aşağı bakan kirişle (a) birlikte bir standı
zemin üzerine yerleştirin. İkinci standı yüzü
yukarı bakan kirişle birlikte birinci standın
üzerine yerleştirin.
NOT: Konumlandırma ayaklarının (f) ve
deliklerin (g) stantları bağlayacak şekilde
hizalandığından emin olmak için stantları
döndürün.
2. Birbiriyle kilitleninceye kadar taşıma
mandallarını (e) aynı anda saat yönünde
döndürün. Aynı işlemi diğer tarafta tekrarlayın.
İki çalışma standının gösterildiği gibi düzgün
şekilde eşleştiğinden emin olun.
TÜRKÇE
3. Taşıma mandalını serbest bırakmak için:
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, çalışma standını bir alet
takılıyken saklamaya ÇALIŞMAYIN.
Kontrol kaybı meydana gelebilir.
a. Yüzü aşağı bakan bir kirişle birlikte stantları
zemin üzerine yerleştirin.
b. Saat yönünün tersi yönde hareket edinceye
kadar her bir taşıma mandalı kancasının
ucuna basınç uygulayın. Uçlar birbirine
geçecek şekilde zorlandıktan sonra,
mandallar tık sesi çıkararak açılır.
İşlenenek Bir Tahta Yüzey
Monte Etme (şek. 4)
DE7035 çalışma standı gerektiğinde işlenecek
öğe olarak kirişin (a) üst kanalına 100 mm x
50 mm’lik bir materyalin monte edilmesini sağlar.
Bu ana kirişle çizilebilecek bir materyalle çalışırken
veya materyali kesmek için dairesel bir testere
kullanırken faydalı olabilir.
Tahta parçasına monte etmek için:
1. 100 mm x 50 mm (h) ila 910 mm uzunluğunda
bir stant kesin.
2. Kirişin (a) üst kanalında 100 mm x 50 mm’yi
hizalayın.
3. 100 mm x 50 mm’i ana kirişteki deliklerin
aşağısına takılmış 50,8 mm uzunluğunda
vidalarla kirişe sabitleyin.
NOT: Tahta yüzey takıldığında, gönye testere
montaj braketi standa takılamaz.
Borularla Çalışma (şek. 5)
Boru kesiyorsanız veya bir boru üzerinde
çalışıyorsanız, stant kesme sırasında boruların
dönmesini önlemek için her iki tarafında bir V (i)
çentiğine sahiptir.
Kilitleme Konumlandırıcısı
Klipsi (şek. 6)
Kilitleme konumlandırıcısı klipsi (j) isteğe bağlı
DE7025 aksesuarının kesme işlemleri sırasında
sola veya sağa kaymasını engeller. DE7035
üzerine sabitlenir.
Taşıma Kolu (şek. 7)
Çalışma standını çalışma alanına götürüp getirmek
için bir kol (b) sağlanmıştır.
UYARI: Kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, çalışma standını bir alet
takılıyken taşımaya ÇALIŞMAYIN.
Kontrol kaybı meydana gelebilir.
Çalışma Materyalini
Kelepçeleme (şek. 8)
Çalışma standı DWS5026 raylı testere kelepçesine
sahiptir. Kelepçenin tabanını stant uç braketindeki
büyük dikdörtgen deliğe (k) takın ve çalışma
materyalinin üzerinde aşağı doğru kelepçeleyin.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Taşıma Bandı
DEWALT stantlar için taşıma bandı aksesuarı satın
aldıysanız, aksesuarı monte etmek için metal
uçtaki küçük kare deliği kullanın.
Duvara Monteli Saklama
Standınızı ayak altında olmayacak şekilde
saklamak istiyorsanız, standınızı duvara monte
edebilirsiniz. Çiviye tahta bir vida takın, duvardan
çıkıntı yapacak bir bölüm ayırın. Standı vida
üzerine dikey olarak asmak için, metal ucun
altındaki V çentiğini kullanın.
Temizleme
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
59
TÜRKÇE
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
UYUMLU ÜRÜNLER
DE7025
Gönye testere montaj braketleri
DE7026
Taşıma bandı
DWS5026
Raylı testere kelepçesi
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
60
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
61
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
DE7035
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν
από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα
των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
DE7035
Μήκος
mm
Ύψος
mm
920
810
Μέγιστο φορτίο εργασίας
kg
454
Βάρος
kg
7
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη δική σας
ασφάλεια, διαβάστε το εγχειρίδιο
οδηγιών του πάγκου εργασίας πριν
χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε
αξεσουάρ. Η μη τήρηση των
προειδοποιήσεων αυτών μπορεί
να προκαλέσει σωματική βλάβη και
σοβαρή ζημιά στον πάγκο εργασίας και
στο αξεσουάρ. Όταν διενεργείτε σέρβις
στο εργαλείο αυτό, χρησιμοποιείτε
μόνο ανταλλακτικά πανομοιότυπα με το
αρχικό εξάρτημα.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Γενικές οδηγίες ασφαλείας για
πάγκο εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον
κίνδυνο σωματικής βλάβης:
•
ΠΑΝΤΑ φοράτε προστασία ματιών.
Όλοι οι χρήστες και οι παρευρισκόμενοι
πρέπει να φορούν προστασία ματιών.
•
ΜΗΝ υπερβείτε το βάρος που μπορεί να
συγκρατήσει αυτός ο πάγκος. Η κύρια
κεντρική δοκός του πάγκου εργασίας έχει
σχεδιαστεί να υποστηρίζει με ασφάλεια
454 kg σε περιβάλλον εργασίας. Είναι
ανασφαλές να ανεβαίνετε, να κάθεστε ή
να στέκεστε πάνω στον πάγκο.
•
ΜΗΝ τροποποιήσετε ή χρησιμοποιήσετε
τον πάγκο για εργασίες για τις οποίες δεν
προορίζεται.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
62
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
ΜΗ χρησιμοποιείτε τον πάγκο πάνω σε
ανομοιόμορφες επιφάνειες. Ο πάγκος
έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται σε
επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
ΜΗ χρησιμοποιείτε τον πάγκο πάνω
σε ολισθηρή επιφάνεια. Η ικανότητα
φορτίου του πάγκου μειώνεται σε μεγάλο
βαθμό όταν αυτός χρησιμοποιείται πάνω
σε ολισθηρές επιφάνειες.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Δοκός
b. Λαβή μεταφοράς
c. Κουμπί απασφάλισης
d. Μοχλός ασφάλισης ποδιού
e. Μάνδαλο μεταφοράς
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Ο πάγκος εργασίας σας έχει σχεδιαστεί να
χρησιμοποιείται ως επιφάνεια εργασίας για πολλές
χρήσεις ή για να επεκτείνει την ευελιξία του
φαλτσοπρίονού σας DEWALT.
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης από αιχμηρές
ακμές και σύνθλιψη.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Αυτοί οι πάγκοι εργασίας είναι επαγγελματικά
ηλεκτρικά εργαλεία.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ (ΕΙΚ. [FIG.] 1)
Ο κωδικός ημερομηνίας (l), ο οποίος περιλαμβάνει
και το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος πάνω στο
περίβλημα.
Παράδειγμα:
2010 XX XX
Έτος κατασκευής
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε
τις οδηγίες ασφαλείας και τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.
Προετοιμασία (εικ. 2)
Περιεχόμενα συσκευασίας
1. Τοποθετήστε τον πάγκο εργασίας στο δάπεδο
με τα αναδιπλωμένα πόδια προς τα πάνω.
Στη συσκευασία περιέχεται:
2. Πιέστε το μοχλό ασφάλισης (d) του ποδιού
ή το κουμπί απελευθέρωσης (c) και
τραβήξτε το πόδι προς τα πάνω έως ότου
ο πείρος ασφάλισης μπει στη θέση του με
χαρακτηριστικό κλικ. Επαναλάβετε το ίδιο σε
κάθε πόδι.
1 Πάγκος εργασίας
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
3. Ανυψώστε τον πάγκο από την κεντρική δοκό
και τοποθετήστε τον σε όρθια θέση. Ο πάγκος
θα πρέπει να είναι σταθερός και να μην
κλυδωνίζεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι έχουν συμπλεχτεί
όλοι οι πείροι ασφάλισης και τα πόδια έχουν
ασφαλίσει στις θέσεις τους.
63
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Μάνδαλο μεταφοράς (εικ. 3)
Το μάνδαλο μεταφοράς (e) σχεδιάστηκε για να
υποβοηθά στη μεταφορά δύο πάγκων εργασίας
ταυτόχρονα προσδένοντας μαζί δύο πάγκους
εργασίας για να μεταφερθούν.
1. Τοποθετήστε τον ένα πάγκο στο δάπεδο με
τη δοκό (a) προς τα κάτω. Τοποθετήστε το
δεύτερο πάγκο πάνω στον πρώτο πάγκο με τη
δοκό προς τα πάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιστρέψτε τους πάγκους
για να βεβαιωθείτε ότι τα πόδια ρύθμισης
θέσης (f) αντιστοιχούν με τις οπές (g) ώστε να
συνδεθούν οι πάγκοι.
2. Περιστρέψτε ταυτόχρονα τα μάνδαλα
μεταφοράς (e) στη φορά των δεικτών του
ρολογιού έως ότου ασφαλίσουν μεταξύ τους.
Επαναλάβετε στην άλλη πλευρά. Βεβαιωθείτε
ότι οι δύο πάγκοι εργασίας έχουν ταιριάξει
σωστά, όπως δείχνει η εικόνα.
3. Για να απασφαλίσετε το μάνδαλο μεταφοράς:
a. Τοποθετήστε τους πάγκους στο δάπεδο με
τη μία δοκό προς τα κάτω.
b. Εφαρμόστε πίεση στο άκρο κάθε αγκίστρου
μανδάλου μεταφοράς έως ότου κινηθούν σε
φορά αντίθετη με τη φορά των δεικτών του
ρολογιού. Αφού οι άκρες έχουν σπρωχτεί
να αποσυνδεθούν μεταξύ τους, τα μάνδαλα
θα ανοίξουν.
Εγκατάσταση προστατευτικής
ξύλινης επιφάνειας (εικ. 4)
Ο πάγκος εργασίας DE7035 επιτρέπει να
τοποθετηθεί ξύλινη επιφάνεια 100 mm x 50 mm
στο πάνω κανάλι της δοκού (a) ως προστατευτικό
(αναλώσιμο) στοιχείο όταν χρειαστεί. Αυτό μπορεί
να είναι χρήσιμο αν εργάζεστε με υλικό το οποίο
θα μπορούσε να γρατζουνιστεί από την κύρια δοκό
ή όταν χρησιμοποιείτε δισκοπρίονο για να κόψετε
υλικό.
Για να εγκαταστήσετε το τεμάχιο ξύλου:
1. Κόψτε ένα στάνταρ ξύλο 100 mm x 50 mm (h)
σε μήκος 910 mm.
2. Ευθυγραμμίστε το ξύλο 100 mm x 50 mm
μέσα στο πάνω κανάλι της δοκού (a).
3. Στερεώστε το ξύλο 100 mm x 50 mm στη δοκό
με ξυλόβιδες μήκους 50,8 mm εισαγόμενες
από το κάτω μέρος μέσα από τις οπές στην
κύρια δοκό.
64
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν έχει συνδεθεί η ξύλινη
επιφάνεια, δεν μπορεί να συνδεθεί στον πάγκο
στήριγμα εγκατάστασης φαλτσοπρίονου.
Εργασία με σωλήνες (εικ. 5)
Αν κόβετε σωλήνες ή εκτελείτε άλλη εργασία με
αυτούς, ο πάγκος διαθέτει μια εντομή σχήματος
V (i) σε κάθε πλυρά του πάγκου για να υποβοηθά
τη συγκράτηση του σωλήνα ώστε να μην κυλά
κατά την κοπή.
Ιμάντας μεταφοράς
Αν προμηθευτείτε το αξεσουάρ ιμάντα μεταφοράς
για πάγκους DEWALT, χρησιμοποιήστε τη μικρή
τετράγωνη οπή στο μεταλλικό άκρο για να
εγκαταστήσετε το αξεσουάρ.
Φύλαξη με στερέωση
στον τοίχο
Αν θα θέλατε να φυλάξετε τον πάγκο σας ώστε
να μην εμποδίζει όταν δεν τον χρησιμοποιείτε,
μπορείτε να τον στερεώσετε στον τοίχο.
Εγκαταστήστε μια ξυλόβιδα σε ένα ούπατ και
αφήστε ένα τμήμα να προεξέχει από τον τοίχο.
Χρησιμοποιήστε την εγκοπή V στο κάτω μέρος του
μεταλλικού άκρου για να αναρτήσετε τον πάγκο
κατακόρυφα από τη βίδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σωματικής βλάβης, ΜΗΝ
επιχειρήσετε να φυλάξετε τον πάγκο με
ενα εργαλείο συνδεδεμένο. Μπορεί να
προκύψει απώλεια ελέγχου.
Ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης
θέσης (εικ. 6)
Το ασφαλιζόμενο κλιπ ρύθμισης θέσης (j)
συγκρατεί το προαιρετικό αξεσουάρ DE7025 από
το να μετακινηθεί προς τα αριστερά ή τα δεξιά κατά
τις εργασίες κοπής. Είναι στερεωμένο στο DE7035.
Λαβή μεταφοράς (εικ. 7)
Έχει παρασχεθεί μια λαβή (b) για μεταφορά του
πάγκου εργασίας προς και από τη θέση εργασίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σωματικής βλάβης, ΜΗΝ
επιχειρήσετε να μεταφέρετε τον πάγκο
εργασίας με ενα εργαλείο συνδεδεμένο.
Μπορεί να προκύψει απώλεια ελέγχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σύσφιξη υλικού εργασίας
(εικ. 8)
Ο πάγκος εργασίας είναι συμβατός με το
σφιγκτήρα DWS5026 για πριόνι με ράγες
οδήγησης. Εισάγετε τη βάση του σφιγκτήρα μέσα
στη μεγάλη τετράγωνη οπή (k) στον στήριγμα
άκρης του πάγκου και συσφίξτε το πάνω στο υλικό
εργασίας σας.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
ΣΥΜΒΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
DE7025
Στηρίγματα εγκατάστασης
φαλτσοπρίονου
DE7026
Ιμάντας μεταφοράς
DWS5026
Σφιγκτήρας πριονιού με ράγες
οδήγησης
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
65
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή - κατ’ επιλογή
μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
66
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
67
68
69
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax: 039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax: +31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N085066
Dutch Tel: +32 70 220 063
French Tel: +32 70 220 062
Fax: +32 70 225 585
Fax: +32 70 222 441
www.dewalt.be
Τηλ:
+30 210 8981-616 www.dewalt.gr
Service: +30 210 8981-616
Φαξ:
+30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
Tel:
+971 4 8863030
Fax: +971 4 8863333
www.dewalt.ae
12/10
Download PDF

advertising