DE7035 | DeWalt DE7035 LEG STAND instruction manual

511111 - 59 SK
Preložené z pôvodného návodu
DE7035
Obr. 1
a
b
e
l
c
d
2
Obr. 2
d
c
Obr. 3
Obr. 4
h
e
a
g
f
a
Obr. 5
Obr. 6
i
j
3
Obr. 7
Obr. 8
b
4
k
PRACOVNÝ STOJAN
DE7035
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
Technické údaje
Dĺžka
Výška
Maximálna záťaž
Hmotnosť
mm
mm
kg
kg
DE7035
920
810
454
7
VAROVANIE: Z dôvodu vlastnej
bezpečnosti si pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva prečítajte
návod na obsluhu pracovného stojana.
Ak sa nesplní táto požiadavka, môže
dôjsť k zraneniu osôb a k vážnemu
poškodeniu pracovného stojana
a jeho príslušenstva. Pri opravách
tohto náradia používajte iba originálne
náhradné diely.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s pracovnými
stojanmi
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
úrazu:
•
VŽDY používajte ochranu zraku.
Všetci užívatelia a okolité osoby musia
používať ochranu zraku.
•
NEPREKRAČUJTE maximálnu nosnosť
stojanu. Hlavný stredový nosník
pracovného stojanu je navrhnutý tak,
aby bezpečne v pracovnom prostredí
uniesol záťaž 454 kg. Šplhanie, sedenie
alebo státie na stojane je nebezpečné.
•
NEROBTE úpravy stojana
a nepoužívajte stojan na operácie,
na ktoré nie je určený.
•
NEPOUŽÍVAJTE stojan na nerovnom
povrchu. Stojan je určený na použitie
na rovnom a stabilnom povrchu.
•
NEPOUŽÍVAJTE stojan na klzkom
povrchu. Pri použití na klzkom povrchu
sa nosnosť stojana výrazne zníži.
5
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto sú nasledujúce:
– Riziko zranení osôb ostrými hranami
a privretím.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU (OBR. 1)
Dátumový kód (I), ktorý obsahuje tiež rok výroby,
je vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2010 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Pracovný stojan
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Nosník
b. Prepravná rukoväť
c. Uvoľňovacie tlačidlo
d. Zaisťovacia páčka nôh
e. Prepravná zámka
6
POUŽITIE VÝROBKU
Váš pracovní stojan je navrhnutý tak, aby ho bolo
možné použiť ako univerzálny pracovný podklad
alebo na rozšírenie možností Vašej pokosovej píly
DEWALT.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Tieto pracovné stojany sú profesionálne výkonné
zariadenia.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Príprava (obr. 2)
1. Pracovný stojan položte na podlahu tak, aby
zložené nohy smerovali nahor.
2. Stlačte zaisťovaciu páčku nôh (d) alebo
uvoľňovacie tlačidlo (c) a nohy vysuňte nahor
tak, aby blokovací čap zaskočil na svoje
miesto. Tento postup pre každú nohu
zopakujte.
3. Stojan zdvihnite za stredový nosník a postavte
ho na nohy. Stojan by mal byť stabilný
a nemalo by dochádzať k jeho kývaniu.
POZNÁMKA: Uistite sa, či všetky blokovacie čapy
zaskočili na miesto a nohy sú vo svojej polohe
zaistené.
Prepravná zámka (obr. 3)
Prepravná zámka (e) je určená ako pomocný
prostriedok pri prenášaní dvoch pracovných
stojanov súčasne ich pripútaním k sebe.
1. Jeden pracovný stojan položte na podlahu tak,
aby bol stredový nosník (a) dole. Druhý stojan
položte do prvého tak, aby jeho stredový
nosník smeroval nahor.
POZNÁMKA: Otočte stojany, aby sa polohové
pätky (f) a otvory (g) zarovnali a stojany tak
bolo možné spojiť.
2. Otočte súčasne prepravnými zámkami (e)
v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby sa
vzájomne uzavreli. Postup opakujte pre druhú
stranu. Podľa obrázku sa uistite, či sú oba
pracovné stojany riadne spojené.
3.Uvoľnenie prepravnej zámky:
a. Jeden pracovný stojan položte na podlahu
tak, aby bol stredový nosník dole.
b. Pritlačte špičku hákov oboch prepravných
zámok tak, aby sa otočili proti smeru chodu
hodinových ručičiek. Akonáhle sú špičky
hákov odsunuté od seba, prepravná zámka
sa otvorí.
Nasadenie ochranného
dreveného krytu (obr. 4)
Pracovný stojan DE7035 umožňuje podľa potreby
nasadenie ochranného krytu rozmeru 100 mm x
50 mm na hornú časť stredového nosníka (a). Táto
možnosť môže byť užitočná, pokiaľ pracujeme
s obrobkom, ktorý sa môže stredovým nosníkom
poškriabať, alebo pokiaľ používame na rezanie
obrobku okružnú pílu.
Montáž dreveného krytu:
1. Odrežte štandardný prierez 100 mm x 50 mm
trámika (h) s dĺžkou 910 mm.
2. Zarovnajte trámik 100 mm x 50 mm s hornou
stranou stredového nosníka (a).
3. Trámik s prierezom 100 mm x 50 mm
pripevnite k nosníku pomocou skrutiek
do dreva s dĺžkou 50,8 mm tak, že ich
nasuniete zo spodnej strany otvormi
v hlavnom nosníku.
POZNÁMKA: Pokiaľ je k pracovnému stojanu
pripojený drevený kryt, nejde k nemu upevniť
montážnu konzolu pokosovej píly.
stojan s upevneným náradím. Mohlo
by dôjsť k strate stability.
Poistná polohovacia spona
(obr. 6)
Poistná polohovacia spona (j) bráni, aby sa
doplnkové príslušenstvo DE7025 pri rezaní
posúvalo vľavo či vpravo. Je vstavaná na DE7035.
Prepravná rukoväť (obr. 7)
Rukoväť (b) slúži na prenášanie pracovného
stojanu na stavenisko a späť.
VAROVANIE: Na zníženie rizika úrazu
sa NEPOKÚŠAJTE uložiť pracovný
stojan s upevneným náradím. Mohlo
by dôjsť k strate stability.
Upevnenie obrobku (obr. 8)
Pracovný stojan možno použiť s trámovou
príchytkou píly DWS5026. Základňu svorky
zasuňte do väčšieho pravouhlého otvoru (k)
koncovej konzoly stojanu a smerom dole
opracovávaný materiál uchyťte.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Práce s potrubím (obr. 5)
Pokiaľ režete alebo iným spôsobom opracovávate
potrubie, stojan je vybavený po oboch stranách
zárezom tvare V (i), aby sa rúra pri rezaní
nepretáčala.
Popruh na prenášanie
Pokiaľ ste si zakúpili ako príslušenstvo k stojanu
DEWALT popruh na prenášanie, na jeho upevnenie
použite malý štvorcový otvor na kovovej časti.
Uloženie s upevnením k stene
Pokiaľ by ste chceli uložiť stojan tak, aby
neprekážal, môžete ho upevniť k stene. Do trámika
zaskrutkujte skrutku tak, aby čiastočne vyčnievala.
Stojan zaveste na túto skrutku vo zvislej polohe
za výrez tvare V, ktorý je umiestnený na spodnej
strane kovovej časti.
VAROVANIE: Na zníženie rizika úrazu
sa NEPOKÚŠAJTE uložiť pracovný
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
7
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
KOMPATIBILNÉ VÝROBKY
DE7025
Montážna konzola pokosovej píly
DE7026
Nosný popruh
DWS5026
Trámová príchytka píly
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej
používať alebo ak si ho prajete nahradiť novým,
nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym
odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
zst00241231- 14-07-2014
8
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising