DW721KN | DeWalt DW721KN RADIAL ARM SAW Type 2 instruction manual

www.
.eu
DW721KN
DW722KN
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
12
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
20
English (original instructions)
29
Español (traducido de las instrucciones originales)
37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
46
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
55
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
64
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
73
Português (traduzido das instruções originais)
81
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
90
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
98
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
106
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
115
Copyright DEWALT
2
Figure 1
o
m
l
n
k
j
i
h2
a
b
c
d
t2
p
e
s2
s1
h1
g
f
t1
i
q
a
b
v
w
p
r
x
u
1
Figure 2
Figure 3
l
g
y
g
Figure 4
Figure 5
z
y
f
Figure 7
Figure 6
z
2
Figure 8
Figure 9
aa
Figure 10
Figure 11
bb
e
dd
cc
Figure 12
Figure 13
e
t
3
Figure 15
Figure 14
s1
Figure 17
Figure 16
ee
Figure 18
4
Figure 19
Figure 20
Figure 21
gg
ff
Figure 23
Figure 22
hh
ii
w
jj
x
Figure 25
Figure 24
l
m
d
kk
5
Figure 26
mm
ll
Figure 27
Figure 28
pp
oo
nn
nn
6
Figure 29
Figure 30
nn
Figure 31
Figure 32
qq
nn
Figure 33
Figure 34
oo
e
7
Figure 35
Figure 36
rr
tt
uu
ss
Figure 38
Figure 37
rr
Figure 39
Figure 40
vv
j
vv
k
8
Figure 41
Figure 42
k
yy
ww
ww
j
vv
vv
zz
xx
Figure 43
Figure 44
c
a4
a1
u
uu
a2
ss
d
Figure 46
Figure 45
m
m
k
a2
j
k
j
9
Figure 48
Figure 47
a4
a3
u
Figure 49
Figure 50
a5
Figure 52
Figure 51
a6
a6
a5
10
DW721KN
DW722KN
11
DAN S K
RADIALARMSAW
DW721KN, DW722KN
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-elværktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af el-værktøj.
Tekniske data
Effektforbrug
Afgiven effekt
Type
Spænding
Klingediameter
Huldiameter
Spindeldiamter
Tomgangshastighed, 50 Hz
Omdrejningshastighed
under belastning, 50 Hz
Tomgangshastighed, 60 Hz
Omdrejningshastighed
under belastning, 60 Hz
Snitdybde ved 90°
Maks. tværsnitskapacitet ved 0°
Maks. geringskapacitet ved 45°
højre hånd
venstre hånd
Snitdybde ved 45°
Maks. tværsnitskapacitet ved 0°
Maks. geringskapacitet ved 45°
højre hånd
venstre hånd
Samlede mål
(med stativ)
Støvudsugningsadapter
Anbefalede stødudsugningsværdier
Lufthastighed ved
tilslutningspunktet
Volumetrisk flow
Vakuumværdi ved
tilslutningspunktet
Støvudsugningsport
Krydssnit
Støvudsugningsport
Krydssnit
Vægt
Automatisk bremsetid for klinge
Arbejdscyklus
Beskyttelsesgrad
V
mm
mm
mm
min-1
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
min-1
min-1
2760
3600
2650
–
min-1
mm
mm
3380
90
507
–
90
507
mm
mm
mm
mm
342
172
60
507
342
172
60
507
W
W
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
400 V værktøj
16 ampere, strømforsyning
16 ampere, pr. fase
Definitioner: Sikkerhedsråd
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert
signalord. Læs vejledningen og læg mærke til disse symboler.
FARE: Angiver en overhængende farlig situation, der hvis
den ikke undgås, resulterer i døden eller alvorlige
kvæstelser.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i død eller
alvorlige kvæstelser.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der hvis
den ikke undgås, muligvis kan resultere i mindre eller
moderate kvæstelser.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere i
produktskade, hvis den ikke undgås.
Betyder risiko for elektrisk stød.
Betyder risiko for brand.
mm
247
247
mm
272
272
cm 176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
cm 176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
mm
100
100
Betyder skarpe kanter.
EF-overensstemmelseserklæring
MASKINDIREKTIV
m/s
m³/t
20
500
20
500
PA
mm
cm2
mm
cm2
kg
5000
100
78,5
40
12,6
115
<10 sek
1’/3’
IP5X
2400
100
78,5
40
12,6
115
<10 sek
1’/3’
IP5X
DW721KN, DW722KN
min
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 61029-1:
LPA (lydtryk)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (lydtrykusikkerhed)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (lydstyrke)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (lydstyrke usikkerhed)
dB(A)
3,3
3,3
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 61029-1:
Vibrationsemissionværdi ah =
m/s3
2,0
2,0
Usikkerhed K =
m/s3
1,5
1,5
BEMÆRK: Tallene er emissionsniveauer og ikke nødvendigvis
sikre arbejdsniveauer. Mens der er en sammenhæng mellem
emissionsniveauerne og eksponeringsniveauerne, kan denne ikke
anvendes pålideligt til at afgøre, hvorvidt yderligere foranstaltninger er
nødvendige. Faktorer, der påvirker det aktuelle eksponeringsniveau,
12
inkluderer karakteristikaene for arbejdsrummet og andre støjkilder osv.,
f.eks. antallet af maskiner og andre omgivende processer. Ligeledes kan
det tilladte eksponeringsniveau variere fra land til land. Disse oplysninger
vil dog give brugeren af maskinen bedre mulighed for at evaluere faren
og risikoen.
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under ”tekniske data” er
udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN 1870-17:2007.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EF. Kontakt
DEWALT for yderligere oplysninger eller se bagsiden af vejledningen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.06.2009
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade bør
du læse betjeningsvejledningen
DANSK
Generelle sikkerhedsinstruktioner
ADVARSEL! Ved brug af eldrevet værktøj skal de
grundlæggende sikkerhedsregler altid følges for at mindske
risikoen for brand, elektrisk stød og personskader inklusive
de følgende.
Læs alle instruktionerne, før du forsøger at betjene dette produkt, og
gem instruktionerne.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
Rodede områder og bænke inviterer til skader.
2. Tag højde for arbejdsområdets omgivelser.
Udsæt ikke værktøjet for regn. Brug ikke værktøjet i fugtige eller
våde omgivelser. Hold arbejdsområdet godt oplyst (250 - 300 lux).
Brug ikke værktøjet, hvor der er risiko for at forårsage brand eller
eksplosion, dvs. i nærheden af brandbare væsker og gasser.
3. Beskyt mod elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader (f.eks. rør,
radiatorer, kedler og køleskabe). Når værktøjet bruges under
ekstreme forhold (f.eks. høj fugtighed, ved produktion af
metalspåner osv.), kan el-sikkerheden forbedres ved at indsætte en
isolerende omformer eller en fejlstrømsafbryder.
4. Hold andre personer på afstand.
Lad ikke personer, særligt børn, der ikke er involveret i arbejdet,
berøre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem på afstand
af arbejdsområdet.
5. Gem værktøj, der ikke er i brug.
Når værktøjet ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt, sikkert
aflåst sted, der er uden for børns rækkevidde.
6. Tving ikke værktøjet.
Det udfører arbejdet bedre og mere sikkert ved den hastighed, det
er beregnet til.
7. Brug det rigtige værktøj.
Tving ikke småt værktøj til at udføre et kraftigere værktøjs arbejde.
Brug ikke værktøj til formål, det ikke er beregnet til, brug for
eksempel ikke rundsave til at skære rafter eller stammer.
8. Klæd dig rigtigt på.
Bær ikke løstsiddende beklædning eller smykker, da det kan sidde
fast i bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales ved udendørs
arbejde. Bær beskyttende hårbeklædning til at dække langt hår.
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Brug altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet danner støv eller flyvende partikler. Hvis disse partikler er
meget varme, skal du også bære et varmeresistent forklæde. Bær
altid høreværn. Bær altid en sikkerhedshjelm.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der findes enheder til tilslutning af støvudsugnings- og
opsamlingsudstyr, skal du sørge for, at det er tilsluttet og anvendes
korrekt.
11. Misbrug ikke ledningen.
Træk aldrig i ledningen for at afbryde den fra stikkontakten.
Hold ledningen på afstand af varme, olie og skarpe kanter. Bær
aldrig værktøjet i ledningen.
12. Fastgør arbejdet.
Brug klemmer eller skruetvinge til at holde arbejdet fast. Det er
mere sikkert end at bruge hånden, og det frigør begge hænder til at
betjene værktøjet.
13. Stræk dig ikke for meget.
Bevar altid fodfæste og balance.
14. Vedligehold værktøjet omhyggeligt.
Hold skæreværktøj skarpt og rent for bedre og mere sikker ydelse.
Følg instruktionerne for smøring og skift af tilbehør. Efterse værktøjet
regelmæssigt og få det repareret af et autoriseret værksted, hvis
det er beskadiget. Hold alle håndtag tørre, rene og fri fra olie og
fedt.
15. Træk stikket ud på værktøjet.
Afbryd strømforsyningen til værktøjet, når det ikke er i brug, før
service og ved udskiftning af tilbehør som f.eks. klinger, bits og
fræsere.
16. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere, om nøgler og skiftenøgler er
fjernet fra værktøjet, inden det tages i brug.
17. Undgå utilsigtet start.
Bær ikke værktøjet med en finger på kontakten. Sørg for, at
værktøjet er i stillingen “off”, før stikket sættes i.
18. Brug forlængerledninger til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen før brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Brug kun forlængerledninger beregnet til udendørs
brug og tilsvarende mærket ved udendørs brug af værktøjet.
19. Vær opmærksom.
Se hvad du laver. Brug sund fornuft. Betjen ikke værktøjet, hvis du
er træt eller påvirket af narkotika eller alkohol.
20. Kontrollér for beskadigede dele.
Kontrollér omhyggeligt værktøjet og strømledningen før brug for at
afgøre, om det vil fungere korrekt og udføre den tilsigtede funktion.
Kontrollér om bevægelige dele er justeret eller binder, defekte
dele, montering og andre forhold, der kan påvirke funktionen. En
skærm eller anden beskadiget del skal repareres eller udskiftes af
et autoriseret servicecenter, medmindre andet er angivet i denne
vejledning. Alle beskadigede eller defekte dele skal repareres eller
udskiftes på et autoriseret værksted. Brug ikke værktøjet, hvis
afbryderen ikke tænder og slukker det. Forsøg aldrig at udføre
reparationer selv.
ADVARSEL! Brug af andet tilbehør eller udstyr, eller
udførelse af andre operationer med dette værktøj end
anbefalet i denne vejledning, kan medføre risiko for
personskade..
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette eldrevne værktøj overholder de relevante sikkerhedsregler.
Reparationer må kun udføres af kvalificerede personer med brug
af originale reservedele. Ellers kan det medføre betragtelig fare for
brugeren.
Yderligere sikkerhedsregler for radialarmsave
• Beskyt strømforsyningen med en egnet sikring eller strømafbryder.
• Hold lejesporene i armen og lejerne på rullehovedsamlingen rene
og fri fra fedt.
• Før du tænder for saven, skal du sørge for, at anslaget er i den
rette position. Klingen bør ikke være i kontakt med materialet, indtil
der trækkes i saven med håndtaget.
• Sæt altid fingerbeskytteren således, at den passerer over det
fastsatte anslag eller er 3 mm over overfladen på materialet, der
skal skæres - alt efter hvad der er højest.
• Kontrollér justeringerne regelmæssigt for præcision og justér efter
behov.
• Sørg for, at klingen drejer i den rigtige retning, og at tænderne
peger mod anslaget.
• Sørg for, at alle klemmehåndtag sidder fast, før der udføres nogen
betjening.
• Kør aldrig maskinen uden alle skærmene på plads.
• Når den ikke er i brug, skal du beskytte savklingen ved hjælp af
klingebeskyttelsesskærmen.
• Når maskinen ikke er i brug, når klingerne udskiftes, eller der
udføres vedligeholdelse, skal du afbryde den fra strømforsyningen.
• Anvend altid korrekt skærpede savklinger, der er fremstillet i
overensstemmelse med EN847-1, med en hældningsvinkel på +/–
5 mm.
• Anvend aldrig savklinger, hvor den maksimalt angivne hastighed er
lavere en spindelens omdrejningshastighed.
• Brug ikke HSS-savklinger (højhastighedsstål).
• Den anbefalede klingediameter er angivet i de tekniske data.
• Kil ikke noget fast mod blæseren for at holde motorakslen fast.
13
DAN S K
• Før brug skal du sørge for, at skærmene, bremsen, den
automatiske tilbageføring og låseanordningerne fungerer korrekt.
Brug ikke maskinen, hvis disse anordninger er defekte.
– Risiko for ulykker forårsaget af udækkede dele af den roterende
savklinge.
• Når der saves runde emner, skal du ALTID brug en egnet
emneholder eller prisme for at forhindre rotering af arbejdsemnet.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved åbning af skærmene.
• Tving ikke savværktøjet (blokering eller delvis blokering af motoren
kan forårsage større skade). Lad motoren nå fuld hastighed, før der
saves.
• Løft ikke maskinen ved dens arbejdsbord.
• Skær ikke jernholdige metaller, ikke-jernholdige metaller eller
murværk.
– Risiko for kvæstelser ved udskiftning af klingen.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv dannet ved savning
af træ, særligt eg, bøg og MDF.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs vejledningen før brug.
• Påfør ikke smøremidler på klingen, når den kører.
• Placér aldrig en hånd i nærheden af klingen, hvis saven er sluttet til
strømforsyningen.
Brug hørebeskyttelse.
• Ræk ikke bag om savklingen, når den er i brug.
• Anbring ikke dine hænder tættere på end 150 mm fra savklingen,
når der skæres.
Brug øjebeskyttelse.
• Brug ikke beskadigede eller revnede savklinger.
Når strømledningen er beskadiget, skal den afbrydes
fra strømkilden med det samme.
• Udskift anslaget, hvis det er beskadiget og/eller ikke længere yder
den rette støtte. Anslaget skal udskiftes med jævne mellemrum.
• Sørg ALTID for sikker betjening. Radialarmsaven skal fastgøres til
gulvet med bolte på 8 mm med en minimumlængde på 80 mm.
ADVARSEL! Når der saves runde arbejdsemner, er det
nødvendigt at fastgøre arbejdsemnet mod rotation ved
hjælp af en holder.
• Brug ikke maskinen på steder, hvor temperaturen kan nå –5˚ eller
40˚ C. Den egnede temperatur er 20˚ C.
Afbryd altid stikket, før der foretages justeringer eller
udføres service/vedligeholdelse.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
• Operatører skal modtage instruktion om faktorer, der har indflydelse
på eksponering for støj (f.eks. brug af savklinger designet til
at reducere den afgivne støj, og vedligeholdelse af maskine).
Rapportér fejl på maskinen, herunder skærme og savklinge, så
snart de opdages. Sørg for, at operatøren er tilstrækkeligt uddannet
i brug, justering og betjening af maskinen.
1 delvist monteret radialarmsav
• Slut maskinen til en støvopsamlingsenhed ved savning af træ.
Overvej altid faktorer, der har indflydelse for eksponering for støv,
som f.eks.:
1 boks indeholdende:
– Materialetypen, der skal bearbejdes (spånplader danner mere
støv end træ).
– Korrekt justering af savklingen.
– Sørg for, at den lokale udsugning samt kapper, ledeplader og
render er justeret korrekt.
• Anvend altid handsker ved håndtering af maskinen, rå
arbejdsemner eller ved udskiftning af savklingen.
• Hvis der opstår en spændingsfejl, når saven er ude af drift, skal
du slippe håndtaget med det samme og sikre, at savhovedet
automatisk flyttes tilbage til hvilepositionen.
ADVARSEL! Defekte elektriske ledninger skal udskiftes
med det samme.
2 bordlister (1 højre,1 venstre)
2 anslag (1 højre, 1 venstre)
2 bordforlængelser (1 højre, 1 venstre)
1 støvbeskyttelsesplade
1 stativ
(4 ben, 4 tværspor, 24 M8 x 16 bolte, 24 M8 møtrikker
og 48 D8 flade skiver)
1 skin-pack indeholdende:
1 skruenøgle 10/13 mm
1 skruenøgle 22 mm
1 topnøgle 13 mm
4 unbrakonøgler (3, 4, 5, 6 mm)
1 højdejusteringskrank
1 M4,2 x 16 krydshovedskrue
4 bordforlængelsesstøtter
19 M8 x 25 bolte
19 D8 flade skiver
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at kontakten er i OFFposition. Utilsigtet start kan forårsage personskade.
• Rapportér fejlen og afmærk maskinen, så andre ikke bruger den
fejlbehæftede maskine.
• Når savklingen er blokeret på grund af helt usædvanlig
fremføringskraft under skæring, sluk for maskinen og tag
strømstikket ud. Fjern arbejdsemnet og sørg for, at savklingen kører
frit. Tænd for maskinen og start igen med at skære med nedsat
fremføringskraft.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af radialarmsave:
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og brug af
sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås.
Disse omfatter:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende dele.
– Hørenedsættelse.
14
19 M8 møtrikker
1 gummiindlæg
6 træindlæg
3 M8 x 16 skruer
3 D8 skiver
1 brugsvejledning
1 eksplosionstegning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør, der
kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den før
betjening.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificer aldrig elektrisk værktøjet eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
a. Tænd/sluk-kontakt
b. Håndtag
DANSK
c. Forreste beskyttelsesskærm
d. Underste beskyttelsesskærm
e. Fastgjort bordoverflade
f. Tværspor
g. Ben
h1. Venstre anslag (lille)
h2. Højre anslag (stort)
i. Støvbeskyttelsesplade
j. Geringslåsehåndtag
k. Geringsklemmegreb
l. Højdejusteringsskrank
m. Radialarm
n. Endedæksel
o. Kabel
p. Støvudgang
q. Ågsamling
r. Motor
Stik, der anvendes med disse maskiner, skal sikres med 16 ampere
afbryder med en passiv karakteristik.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserkontakten er i
OFF-position. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: For optimal savydelse er det særdeles vigtigt
at følge nedenstående procedurer.
Opsætning
MONTERING AF HØJDEJUSTERINGSKRANKEN (FIG. 1, 2)
1. Benyt højdejusteringskranken (l) med krydshovedskruen.
BEMÆRK: Den automatiske tilbageføringsarm skal eventuelt flyttes
for at give mulighed for højdejustering.
2. Løft højdejusteringskranken højt nok til at give plads til aftagning af
flere elementer under motoren.
s1. Venstre bordliste
SAMLING AF STATIVET (FIG. 1, 3, 4)
s2. Højre bordliste
Stativkomponenter og fastgørelseselementer er pakket separat.
t1. Venstre bordforlængelse
1. Tag alle dele ud af pakken.
t2. Højre bordforlængelse
2. Lås armen ved hjælp af geringsklemmegrebet (k).
u. Affasningsskala
3. Vip maskinen forsigtigt ud af palleten, indtil det bageste af kolonnen
hviler på gulvet.
v. Rullehovedsamling
w. Udløserkontakt ved manglende strøm
x. Elektronisk kontrolboks
TILSIGTET BRUG
Radialarmsaven er blevet fremstillet til professionelt tømrerarbejde.
Denne præcisionsmaskine kan nemt og hurtigt indstilles til tværsnit,
affasning eller gering. For optimal sikkerhed har alle væsentlige knapper
både en lås og en låseanordning. Se også hurtigreferenceskemaet
i slutningen af afsnittet. Saven er fremstillet til brug med en 300 mm
diameter klinge med tip af hårdmetal.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Denne radialsav er et professionelt eldrevet værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
El-sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
4. Anbring et stykke træ (y) under kanten af bordet (fig. 3).
5. Saml benene (g) som vist ved hjælp af de medfølgende møtrikker,
bolte og flade skiver.
BEMÆRK: Fastgør ikke.
6. Montér tværsporene (f) (fig. 4).
7. Fastgør alle fastgørelseselementer.
8. Vip samlingen, således at den står op.
ADVARSEL: Maskinen skal altid stå vandret og stabilt.
VIGTIGT: Det kan være nødvendigt med hjælp til at hæve og
sænke samlingen.
MONTERING AF DEN AUTOMATISKE TILBAGEFØRING (FIG. 1, 5–10)
1. Den automatiske tilbageføring leveres delvist samlet som vist i figur 5.
2. Skru skruen (z) til den automatiske tilbageføring delvist af med
en 6 mm unbrakonøgle for at give mulighed for rotation af det
automatiske tilbageføringssystem (fig. 6).
3. Lås hovedet (fig. 7) op og flyt det.
Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en
særlig ledning, der kan fås gennem DEWALT‘s service organisation.
4. Drej den automatiske tilbageføring. Isæt den anden skrue (aa).
Brug af forlængerledning
5. Indstil den automatiske tilbageføring og sørg for korrekt justering
med rullehovedet (v) (fig. 1, 9).
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er absolut
nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din maskine (se tekniske data). Ved brug af en
kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud. Den maksimale kabellængde
er 30 m..
6. Ågets vandringsstop skal justeres, således at ågets samlingslejer
ikke rammer den bageste afgrænsning for lejesporene. Justér
vandringstopperen (bb), indtil gummistopperen (cc) støder mod
bagsiden af riplock‘ens hus (fig. 10).
ENKELTFASEMASKINER
Brug en godkendt 3-kernet forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din maskine (se tekniske data). Den minimale
lederstørrelse er 1,5 mm².
TREFASEDE MASKINER
Kontrollér venligst at kablet er forsynet med CEE 16A industrielt 5-polet
stik/muffe (neutral skal være tilsluttet) i henhold til IEC 60309.
Spændingsfald
Strømstød medfører kortvarige spændingsfald. Under forhold med
dårlig strømforsyning kan andet udstyr blive påvirket.
Hvis strømkildens systemimpedans er mindre end 0,25 Ω, er det
usandsynligt, at der opstår forstyrrelser.
BEMÆRK: Fastgør ikke (fig. 8).
ADVARSEL: Hovedet skal altid låses i hvilepositionen.
7. Fastgør alle skruerne.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
MONTERING AF BORDFORLÆNGELSEN (FIG. 1, 11–18)
1. Montér to af bordforlængelsesstøtterne (dd) på hver side af den
fastgjorte bordplade (e) ved hjælp af de medfølgende M8 x 25 bolte
(fig. 11).
2. Anbring en bordforlængelse (t) oven på bordforlængelsesstøtten
(fig. 12). Gentag med den anden bordforlængelse.
3. Kontrollér, at alle bordforlængelser flugter med den fastgjorte
bordplade og fastgør boltene med hånden.
ADVARSEL: Bordforlængelserne og den fastgjorte
bordplade SKAL flugte.
15
DAN S K
4. Isæt 3 styrestifte i det lille, venstre anslag (h1) og 3 styrestifter i det
større, højre anslag (h2) (fig. 1, 13).
5. Justér venstre anslags styrestifter med hullerne i venstre side på
den fastgjorte bordplade og tryk dem godt sammen (fig. 14).
6. Gentag med højre anslag.
7. Juster den bageste, venstre bordliste (s1) med venstre anslags
styrestifter og tryk godt sammen (fig. 15). Fastgør bordklemmen
(ee) med topnøglen (fig. 16).
8. Isæt en M8 x 25 skrue og D8 skive i bageste, venstre bordliste og
fastgør (fig. 17, 18).
9. Gentag for bageste, højre bordliste.
MONTERING AF STØVBESKYTTELSESPLADEN (FIG. 19, 20)
2. Slip geringshåndtaget (j) og geringsklemmegrebet (k).
3. Skub klingen fremad forbi anslaget og drej derefter armen, således
at klingens arm strejfer bordpladen på tværs af dens bredde.
4. Gentag denne procedure med klingen i den bageste position og
juster den bageste bolt, hvis det er nødvendigt.
SÅDAN KONTROLLERES DET, AT KLINGEN ER VINKELRET PÅ BORDPLADEN
(FIG. 1, 35–37)
1. Anbring armen (m) i midterpositionen.
2. Anbring en stålfirkant (rr) mod klingekroppen (fig. 35).
3. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
a. Fjern affasningsmarkørskiven (tt) ved at løsne de to skruer (uu)
(fig. 36).
1. Fastgør støvporten i positionen bag kolonnebasen.
b. Løsn alle tre hex-skruer, der bliver blotlagt (fig. 37).
2. Isæt 3 M8 x 16 skruer og D8 skiver i støvporten og basehullerne.
c. Anbring en unbrakonøgle i motorakslen og bank, indtil klingen
ligger fladt mod firkanten.
3. Fastgør alle med 3 M8 møtrikker ved hjælp af topnøglen på 13 mm
og åbn skruenøglen.
MONTERING AF KABELSTØTTEN (FIG. 21, 22)
1. Fjern krydshovedskruen (ff).
2. Montér kabelstøtten (gg) og påsæt krydshovedskruen igen.
3. Fjern kabelklemmerne (hh, ii), der er placeret på armen og sæt dem
på igen, mens kablet holdes på plads.
ADVARSEL: Sørg for, at armen kan bevæges lodret og
vandret.
MONTERING AF DEN ELEKTRONISKE KONTROLBOKS (FIG. 23)
Tilsluttet til el-nettets kabel er den elektroniske kontroltavle (x), der
indeholder en udløsningskontakt uden volt (w), bremseenhed og
motorens overbelastningsbeskyttelse med automatisk nulstilling.
4. Fastgør alle fastgørelseselementer.
ADVARSEL: Det er særdeles vigtigt at fastspænde den
midterste hex-skrue.
5. Påsæt affasningsmarkørskiven (tt) og juster markøren (ss) til 0˚.
SÅDAN KONTROLLERES DET, AT TVÆRSNITTETS VANDRING ER VINKELRET PÅ
ANSLAGET (FIG. 38–42)
1. Anbring klingen foran anslaget (fig. 38).
2. Anbring en firkant (rr) på et bræt mod anslaget og rør klingen som
vist.
3. Træk klingen mod dig for at kontrollere, at klingen krydser parallelt
med firkanten.
4. Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
1. Fjern møtrikkerne fra skruerne (jj), der springer ud fra bagsiden af
boksen (x).
a. Med geringshåndtaget (j) i positionen 0° udløses
geringsklemmegrebet (k) som vist i figur 39.
2. Hold boksen nær bagenden af bordrammen til venstre for
kolonnebasen og isæt skruerne i de tilhørende huller.
b. Løsn låsemøtrikkerne (v v) på hver side af armen (m) som vist i
figur 40.
3. Sæt møtrikkerne på enden af skruerne og fastgør dem.
MONTERING AF SAVKLINGEN (FIG. 24–33)
5. For at justere armen (m) til venstre løsnes stolpen (ww) på højre
side af armen, og den modsatte stolpe fastspændes (fig. 41).
1. Sørg for, at armpositionen er ved 0˚ og hæv armen (m) til den
øverste position (fig. 24).
6. For at justere armen (m) til højre løsnes stolpen (ww) på venstre
side af armen, og den modsatte stolpe fastspændes.
2. Løsn skruen til beskyttelsesskærmen (kk) og fjern skærmen (d)
(fig. 25).
7. Fortsæt i små trin og kontrollér justeringen efter hvert trin med
håndtagene (j, k) indkoblet.
3. Ved hjælp af unbrakonøglen på 6 mm isat i motorspindelen og
skruenøglen på 13 mm på klingeskruen (fig. 26) drejes skruenøglen
med uret for at fjerne klingeskruen (ll) og den eksterne flange (mm).
4. Fjern klingen fra spindelen og fastgør klingen i rillen (nn) på bordets
anslag. Tandklingen MÅ IKKE komme i kontakt med spindelen
(fig. 27, 28).
5. Lås hovedet op og flyt det fremad, indtil klingen kan fjernes fra
rillen (nn). Anbring den nye klinge (oo) i rillen (nn) og flyt langsomt
hovedet til hvilepositionen (låst), mens du sørger for, at klingens
tænder ikke kommer i kontakt med spindelen (fig. 29–31).
6. Anbring den nye klinge på den interne flange (qq). Anbring den
eksterne flange på spindelen. Ved hjælp af en unbrakonøglen på
6 mm i motorspindelen og skruenøglen på 13 mm på klingeskruen
fastgøres klingeskruen og den eksterne flange (fig. 32).
7. Sænk beskyttelsesskærmen, således at den flugter med skruen til
beskyttelsesskærmen og fastspænd skruen (fig. 33).
8. Hovedet er klar til at save.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og
kan være farlige.
ADVARSEL: Rotationsretningen angives af pilene på
motoren.
ADVARSEL: Sørg for, at spændemøtrikkens skive vender
mod den udvendige flange.
SÅDAN KONTROLLERES DET, AT ARMEN ER PARALLEL MED BORDPLADEN
(FIG. 1, 34)
1. Sænk klingen (oo), indtil den kun lige rører den fastgjorte bordplade
(e).
16
ADVARSEL: Fastspænd ikke stolperne for meget.
8. Stram låsemøtrikkerne (v v).
9. Justér markøren (xx) på geringsskalaen (yy), således at den
registrerer 0° (fig. 42).
Samling af klingeskærm (fig. 43)
Klingeskærmen er en multifunktionel samling, der har følgende
sikkerhedskarakteristika:
– Forreste beskyttelsesskærm (c) og fjederholdt
beskyttelsesskærm bagtil (d) for total klingebeskyttelse.
– Støvudsugningsadapter (a1).
– Justerbar fingerbeskytter (a2) til afkortning.
AFFASNINGSSKALA (FIG. 44)
Kontrollér, at affasningsskalaen (u) læser 0˚, når den er anbragt til et
lodret snit.
Hvis det er nødvendigt, løsnes skruerne (uu), og markøren indstilles
til 0˚.
GERINGSSKALA (FIG. 42)
Kontrollér, at affasningsskalaen (yy) læser 0˚, når den er anbragt til et
lodret snit.
Justér markøren (xx), således at den viser 0˚ ved hjælp af skruen (zz).
Armen har forudindstillede positioner ved 45˚ til venstre og højre og 0˚.
DANSK
BETJENING
6. Hold arbejdsemnet mod anslaget og hold fingrene væk fra klingens
sti.
Brugsvejledning
7. Tænd og kør langsomt klingen gennem anslaget og arbejdsemnet.
ADVARSEL:
• Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
8. Returnér klingen til hvileposition og sluk.
GERINGSSNIT (FIG. 46, 47)
1. Slip geringshåndtaget (j) og geringsklemmegrebet (k).
• Kontrollér, at materialet, der skal saves, sidder sikkert fast.
2. Skub armen til den ønskede vinkel på geringsskalaen.
• Benyt kun et let tryk på værktøjet, og anvend ikke
sidepres på savklingen.
3. For 45° til venstre eller højre indkobles geringshåndtaget (j) og låses
med geringsklemmegrebet (k).
• Undgå overstyring.
4. For mellemliggende vinkler anvendes kun geringsklemmegrebet.
ADVARSEL:
• Monter den rigtige savklinge. Brug ikke slidte savklinger.
Den maksimale rotationshastighed for værktøjet må ikke
overstige savklingens.
5. Fortsæt som ved tværsnit.
AFFASNINGSSNIT (FIG. 45, 48)
1. Indstil armen som ved 0° tværsnit.
• Forsøg ikke at skære meget små stykker.
2. Løft klingen godt over bordoverfladen.
• Lad klingen skære frit. Brug ikke tvang.
3. Udløs klemmegrebet til affasning (a3) og træk affasningslåsen (a4)
ud.
• Lad motoren nå fuld hastighed, før der skæres.
• Sørg for, at alle låsegreb og klemmehåndtag er stramme.
• Kør aldrig maskinen uden alle skærmene på plads.
• Løft aldrig maskinen ved bordpladen.
• Kontrollér altid, at der er en egnet rille i bordoverfladen.
• Se figur L for den rette anslagsposition og -type.
Brugere i UK gøres opmærksom på “regulativet om træarbejdsmaskiner
af 1974” og eventuelle tilføjelser.
TÆNDE OG SLUKKE (FIG. 1)
Tænd/sluk-kontakten på radialarmsaven har adskillige fordele:
– Udløserfunktion ved manglende strøm: skulle der af én eller
anden grund slukkes for strømmen, skal kontakten genaktiveres
bevidst.
– Beskyttelsesenhed mod motoroverbelastning: I tilfælde af
motoroverbelastning afbrydes strømforsyningen til motoren. Hvis
det sker, skal motoren køle ned i 10 minutter. Derefter kan der
trykkes på nulstillingsknappen.
– Bremsesystem: Når maskinens slukkes, stopper
bremsesystemet savklingen inden for 10 sekunder.
4. Vip motoren til den ønskede vinkel på affasningsskalaen (u).
5. For 45° til højre indkobles affasningslåsen (a4) og låses med
klemmegrebet til affasning (a3).
6. For mellemliggende vinkler anvendes kun klemmegrebet til
affasning.
7. Gå videre som ved lodret tværsnit.
KOMBINERET GERING (FIG. 47)
Dette snit er en kombination af gering og affasning.
1. Indstil den ønskede affasningsvinkel.
2. Skub armen til den ønskede geringsposition.
3. Fortsæt som ved geringssnit.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er designet til at fungere i lang tid med minimal
vedligeholdelse. Kontinuerlig tilfredsstillende funktion afhænger af korrekt
pleje af værktøjet og regelmæssig rengøring.
BEMÆRK: Service er ikke nødvendig på mekanisk bremse.
VIGTIGT: Udskift den fastgjorte bordplade og anslag, når det er slidt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser,
skal enhedens slukkes og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering og afmontering af
tilbehør, før justering eller ændring af konfiguration eller
ved udførelse af reparationer. Sørg for, at udløserstikket er
afbrudt. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
– Kontakten har kun funktioner for hold-for-drift.
For at tænde for maskinen skal du trykke på den grønne
aktiveringsenhed (a) på håndtaget (b). Når aktiveringsenheden slippes,
stopper maskinen automatisk.
SÅDAN FORETAGER DU ET PRØVESNIT (FIG. 1)
1. Med geringshåndtaget (j) aktiveret låses geringsklemmegrebet (k),
således at klingen er i position for et lige tværsnit på 0°.
2. Sænk armen, indtil bladet næsten rører bordpladen.
3. Anbring arbejdsemnet mod forsiden af anslaget.
4. Tænd og sænk armen for at give klingen mulighed for at skære en
overfladisk rille i bordoverfladen.
ADVARSEL: Hvis savklingen er slidt, skal den udskiftes
med en ny eller en sleben klinge.
Justering af rullehovedlejets armspor
(fig. 49–52)
Hvis rullehovedsamlingen bevæger sig til siden, skal lejernes justeres.
5. Træk klingen mod dig, således at den skærer et lodret rille i
træanslaget og gennem arbejdsemnet.
1. Træk ågsamlingen frem til enden af armsporene og hold den der
(fig. 49).
6. Returnér klingen til hvileposition og sluk.
2. Løsn låseskruerne (a5) (fig. 50, 51).
7. Kontrollér, at snittet virkelig er 90° på alle planer og justér, hvis det
er nødvendigt.
3. Ved hjælp af en unbrakonøgles drejes lejerne (a6) en smule, indtil
bevægelsen til siden er neutraliseret (fig. 52).
Grundlæggende savsnit (fig. 45–53)
4. Påsæt låseskruerne (a5) igen og sørg for, at hovedet automatisk
går i hvileposition.
ADVARSEL: Tænderne på en ny klinge er meget skarpe og
kan være farlige.
TVÆRSNIT (FIG. 45)
1. Indstil radialarmen til højre vinkler for anslaget.
Smøring
2. Aktivér geringshåndtaget (j) i positionen 0° og fastgør
geringsklemmegrebet (k).
Dit eldrevne værktøj kræver ikke yderligere smøring.
3. Sænk klingen.
4. Justér fingerbeskytteren (a2), så den lige strejfer arbejdsemnet.
5. Hvis der ikke er nogen rille i bordoverfladen, skal du skære en som
beskrevet ovenfor.
17
DAN S K
Rengøring
Før brug kontrollér omhyggeligt beskyttelsesskærmen på den øverste
klinge, den bevægelige beskyttelsesskærm på den nederste klinge lige
såvel som støvopsamlingsrøret for at fastslå, at den vil køre korrekt.
Sørg for at skår, støv eller partikler fra arbejdsemnet ikke kan føre til
blokering af en af funktionerne.
I tilfælde af at fragmenter fra arbejdsemnet sidder fast mellem savklingen
og beskyttelsesskærme, frakobl maskinen fra strømforsyningen og følg
de instruktioner, der findes i afsnittet Montering af savklingen. Fjern
de fastklemte dele og genmontér savklingen.
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedkabinettet
med tør luft, så snart der observeres ophobninger af snavs
i og omkring lufthullerne. Bær godkendte beskyttelsesbriller
og en godkendt støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller skrappe
kemikalier til rengøring af værktøjets ikke-metalliske dele.
Disse kemikalier kan svække de anvendte materialer i
disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet med vand og
mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal bordoverfladen rengøres regelmæssigt.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for kvæstelser
skal støvopsamlingssystemet rengøres regelmæssigt.
Støvudsugning
ADVARSEL: Tilslut, når det er muligt, en
støvudsugningsenhed, der er fremstillet i overensstemmelse
med de gældende regler om støvemission. Lufthastigheden
for eksternt tilsluttede systemer skal være 20 m/s
+/– 2 m/s. Hastigheden skal måles i forbindelsesslangen
ved tilslutningspunktet, mens værktøjet er tilsluttet men ikke
tændt.
Transport
For at transportere maskinen skal du altid sørge for, at hovedet er
sikkert låst. Vær opmærksom på, at bordet ikke er egnet til at løfte
maskinen. Anvend altid en gaffeltruck til transport. For et sikkert løft
placeres gaflen under den nederste tværstang på stativet.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da tilbehør, der ikke tilbydes af DEWALT, ikke
er testet med dette produkt, kan brug af sådant tilbehør
sammen med dette værktøj være forbundet med fare. For
at reducere risikoen for skader bør kun tilbehør anbefalet af
DEWALT anvendes sammen med dette produkt.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
Anbefalet savklinge DW721 / DW722 - DT4303
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT-produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål,
må det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at
dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør
det muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
18
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af
elektriske produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter
eller hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af
udslidte DEWALT-produkter. For at benytte sig af denne service kan
man returnere produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted,
der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over
autoriserede DEWALT-serviceværksteder og detaljerede oplysninger
om vores eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel
bruger og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig
inden for medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det
Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været
underlagt almindelig brug og slid, og der skal fremvises
gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit
DEWALT værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget
gratis af et autoriseret DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør
og reservedele, medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for
12 måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis udskiftning af
enheden efter vores valg under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede
personer;
• Købsbeviset fremvises.
• Produktet returneres komplet med alle originale
komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller find
adressen på
dit nærmeste autoriserede DEWALT serviceværksted i
DEWALT kataloget eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual. Der findes en liste
over autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende
internetadresse: www.2helpU.com
DANSK
HURTIGREFERENCESKEMA
højdejusteringsskrank
geringslåsehåndtag
geringsklemmegreb
affasningslås
klemmegreb til affasningslås
19
D EU T S C H
RADIALARMSÄGE
DW721KN, DW722KN
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige
Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation machen
DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender
von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Leistungsaufnahme
Abgabeleistung
Type
Spannung V
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Wellendurchmesser
Leerlaufdrehzahl, 50 Hz
Lastdrehzahl, 50 Hz
Leerlaufdrehzahl, 60 Hz
Lastdrehzahl, 60 Hz
Schnitttiefe bei 90°
Max. Ablängleistung bei 0°
Max. Gehrungsschnittleistung bei 45°
rechts
links
Schnitttiefe bei 45°
Max. Ablängleistung bei 0°
Max. Gehrungsschnittleistung bei 45°
rechts
links
Maße über alles
(mit Unterstellbock)
Staubabsaugadapter
Empfohlene Staubabsaugwerte
Luftgeschwindigkeit am
Anschluss
Durchflussvolumen
Vakuumwert am
Anschluss
Staubabsaugöffnung
Querschnitt
Staubabsaugöffnung
Querschnitt
Gewicht
Automatische Sägeblattbremszeit
Einschaltdauer
Schutzart
DW721KN
DW722KN
3000
2280
1
230
mm
mm
mm
min-1
min-1
min-1
min-1
mm
mm
2000
1580
2
400
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
507
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
mm
mm
mm
mm
342
172
60
507
342
172
60
507
W
W
mm
247
247
mm
272
272
cm 176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
cm 176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
mm
100
100
m/s
m³/h
20
500
20
500
PA
mm
cm2
mm
cm2
kg
5000
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1‘/3‘
IP5X
2400
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1‘/3‘
IP5X
min
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 61029-1:
LPA (Schalldruckpegel)
dB(A)
96,5
KPA (Schalldruckpegel-Messungenauigkeit) dB(A)
3,0
LWA (Schalldruckpegel)
dB(A)
109,5
KWA (Schalldruckpegel-Messungenauigkeit) dB(A)
3,3
96,5
3,0
109,5
3,3
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 61029-1:
Schwingungsemissionswert ah =
m/s3
2,0
Messungenauigkeit K =
m/s3
1,5
2,0
1,5
HINWEIS: Diese Werte sind Emissionswerte und nicht
notwendigerweise Werte für sicheres Arbeiten. Es gibt zwar
eine Wechselbeziehung zwischen den Emissions- und den
Expositionswerten. Diese können jedoch nicht zuverlässig zur
Bestimmung verwendet werden, ob zusätzliche Vorkehrungen
erforderlich sind. Zu den Faktoren, die die tatsächliche Exposition
des Betriebspersonals beeinflussen, gehören die Eigenschaften des
Arbeitsraumes und andere Lärmquellen, z. B. die Anzahl der Geräte und
weitere Prozesse in unmittelbarer Nähe. Der zulässige Expositionswert
kann außerdem von Land zu Land unterschiedlich sein. Diese
Informationen versetzen den Anwender des Gerätes jedoch in die Lage,
Gefahren und Risiken besser einzuschätzen.
Sicherungen:
Europa
230 V Werkzeuge
400 V Werkzeuge
16 Ampere Stromversorgung
16 Ampere, pro Phase
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt.
Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts mit
Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Weist auf scharfe Kanten hin.
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
DW721KN, DW722KN
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter „Technische Daten“
beschriebenen Produkte gemäß den folgenden Richtlinien und Normen
konstruiert wurden:
2006/42/EG, EN 1870-17:2007.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2004/108/EG. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der Adresse oder
beziehen sich auf die Rückseite dieser Betriebsanleitung.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT
ab.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.06.2009
20
DEUTSCH
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Betriebsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitsanweisungen
WARNUNG! Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen
sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer
beachtet werden, um die Gefahr von Brand, Stromunfall
und Verletzungen zu reduzieren. Zu diesen Vorkehrungen
gehören:
Lesen Sie alle diese Anweisungen, bevor Sie versuchen, das Produkt in
Betrieb zu nehmen. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
BEWAHREN SIE DIESE BETRIEBSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
1. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber.
Unaufgeräumte Bereiche und Werkbänke begünstigen
Verletzungen.
2. Berücksichtigen Sie die Arbeitsumgebung.
Setzen Sie das Gerät keinem Regen aus. Verwenden Sie das Gerät
nicht in feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen Sie für eine gute
Ausleuchtung (250-300 Lux) des Arbeitsbereiches. Verwenden
Sie das Gerät nicht, wenn die Gefahr von Brand oder Explosion
besteht, z. B. in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
3. Schützen Sie sich vor Stromunfällen.
Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Flächen (z. B.
Rohrleitungen, Radiatoren, Kochplatten und Kühlgeräte). Wenn
Sie das Gerät unter extremen Bedingungen verwenden (z. B.
bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn Metallstaub erzeugt wird
usw.) kann die Sicherheit hinsichtlich des elektrischen Stroms
erhöht werden, indem ein Trenntransformator oder ein (FI)
Fehlerstromschutzschalter zwischengeschaltet wird.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie nicht zu, dass Personen, insbesondere Kinder,
die nichts mit der Arbeit zu tun haben, das Gerät oder
das Verlängerungskabel berühren, und halten Sie sie vom
Arbeitsbereich fern.
5. Verwahren Sie nicht genutzte Geräte.
Die Geräte müssen an einem trockenen und sicher verschlossenem
Ort, für Kinder unzugänglich, gelagert werden, wenn sie nicht in
Gebrauch sind.
6. Überlasten Sie das Gerät nicht.
Das Gerät wird seine Aufgabe besser und sicherer erledigen, wenn
es bestimmungsgemäß verwendet wird.
7. Verwenden Sie das passende Gerät.
Überlasten Sie nicht kleine Geräte mit Aufgaben für
Hochleistungsgeräte. Verwenden Sie die Geräte nicht für
bestimmungsfremde Aufgaben. Verwenden Sie z. B. keine
Kreissägen für das Sägen von Ästen oder Holzklötzen.
8. Tragen Sie geeignete Kleidung.
Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck, da diese von
sich bewegenden Teilen erfasst werden können. Bei Arbeiten im
Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen Sie einen
Haarschutz, um langes Haar festzuhalten.
9. Verwenden Sie die persönliche Schutzausrüstung.
Verwenden Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Schutzoder Staubschutzmaske bei Arbeiten, bei denen Staub oder
umherfliegende Teile entstehen. Wenn diese Teile sehr heiß werden
können, tragen Sie auch eine hitzebeständige Schürze. Tragen Sie
immer einen Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Staubabsaugung an.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine Staubabsaugung und
-sammlung vorgesehen sind, vergewissern Sie sich, dass diese
richtig angeschlossen sind und verwendet werden.
11. Überlasten Sie das Kabel nicht.
Zerren Sie niemals am Kabel, um den Netzstecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl und
scharfen Kanten. Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel.
12. Fixieren Sie das Werkstück.
Wenn möglich, verwenden Sie Klemmen oder einen Schraubstock
zum Fixieren des Werkstücks. Dies ist sicherer als das
Halten mit den Händen und lässt Ihnen beide Händen für die
Gerätebedienung frei.
13. Übernehmen Sie sich nicht.
Achten Sie immer auf richtigen Stand und Gleichgewicht.
14. Warten Sie die Geräte sorgfältig.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber, um eine bessere
und sicherere Leistung zu erzielen. Befolgen Sie die Anweisungen
für Schmierung und Zubehörwechsel. Prüfen Sie die Geräte
regelmäßig und lassen Sie sie bei Beschädigung durch eine
autorisierte Kundendienstwerkstatt reparieren. Halten Sie Griffe
trocken, sauber und öl- und fettfrei.
15. Trennen Sie die Geräte vom Netz.
Wenn nicht in Gebrauch, vor der Wartung oder beim
Zubehörwechsel, z. B. von Sägeblättern, Bits und
Schneidvorsätzen, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
16. Entfernen Sie Einstell- und Werkzeugschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit zu prüfen, dass alle Einstellund Werkzeugschlüssel vom Gerät entfernt sind, bevor Sie das
Gerät in Betrieb nehmen.
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Tragen Sie das Gerät nicht mit dem Finger am Schalter. Stellen
Sie sicher, dass das Gerät in der „AUS“-Position ist, bevor Sie es
anschließen.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Außenbereich.
Prüfen Sie vor der Verwendung das Verlängerungskabel und
ersetzen Sie es, wenn es beschädigt ist. Wenn Sie das Gerät im
Freien einsetzen, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für
den Außeneinsatz bestimmt und entsprechend gekennzeichnet
sind.
19. Seien Sie aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Verwenden Sie Ihre praktische
Vernunft. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol stehen.
20. Überprüfen Sie, ob Teile beschädigt sind.
Vor dem Einsatz prüfen Sie das Gerät und das Netzkabel
sorgfältig, um zu gewährleisten, dass es ordnungsgemäß
funktionieren und seine bestimmungsgemäße Funktion erfüllen
wird. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile ausgerichtet, verzogen
oder ausgeschlagen, ob Teile oder Anbauteile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb beeinträchtigen kann.
Beschädigte Schutzabdeckungen oder andere Teile müssen
durch eine autorisierte Kundendienstwerkstatt richtig repariert
oder ersetzt werden, sofern in dieser Betriebsanleitung nicht
anderes angegeben ist. Lassen Sie jeden beschädigten oder
defekten Schalter durch eine autorisierte Kundendienstwerkstatt
austauschen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie es mit dem
Schalter nicht ein- und ausschalten können. Versuchen Sie niemals
selbstständige Reparaturen.
WARNUNG! Wenn Sie Zubehör oder Anbauteile
verwenden oder das Gerät für Aufgaben einsetzen, die
nicht in dieser Betriebsanleitung empfohlen sind, kann die
Gefahr von Verletzungen entstehen.
21. Lassen Sie Ihr Gerät durch Fachpersonal reparieren.
Dieses Elektrogerät erfüllt die maßgeblichen Sicherheitsvorschriften.
Reparaturen sollten nur durch Fachpersonal unter Verwendung von
Originalersatzteilen erfolgen, da sonst erhebliche Gefahren für den
Verwender entstehen können.
Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für
Radialarmsägen
• Sichern Sie die Stromversorgung mit einer passenden Sicherung
oder einem passenden Schutzschalter ab.
• Halten Sie die Laufbahnen am Radialarm und die
Rollschlittenlageraggregat sauber und fettfrei.
• Stellen Sie vor Einschalten der Säge sicher, dass der Anschlag in
der richtigen Position ist. Das Sägeblatt sollte das Werkstück erst
berühren, wenn die Säge am Griff gezogen wird.
21
D EU T S C H
– Materialart der Werkstücke (Spanplatten erzeugen mehr Staub
als Holz).
• Stellen Sie den Fingerschutz immer so ein, dass er über
den fixierten Anschlag führt oder sich 3 mm über der
Werkstückoberfläche befindet, je nachdem, was höher ist.
– Korrigieren Sie die Einstellung des Sägeblattes.
• Prüfen Sie regelmäßig die Einstellungen auf Genauigkeit und
justieren Sie, falls erforderlich, nach.
– Stellen Sie sicher, dass die lokale Absaugung sowie die Hauben,
Lenkbleche und Schachte richtig eingestellt sind.
• Stellen Sie sicher, dass das Sägeblatt in die richtige Richtung dreht
und dass die Zähne zum Anschlag hin zeigen.
• Tragen Sie immer Arbeitshandschuhe, wenn Sie das Gerät warten,
mit rauen Werkstücken umgehen oder das Sägeblatt wechseln.
• Stellen Sie sicher, dass alle Arretierhebel vor Inbetriebnahme
festgezogen sind.
• Wenn bei Leerlauf eine Störung oder ein Ausfall der
Stromversorgung auftritt, lassen Sie den Griff sofort los und stellen
Sie sicher, dass der Sägekopf automatisch in seine Ruhestellung
zurückkehrt.
• Betreiben Sie das Gerät niemals, ohne dass alle
Schutzvorrichtungen angebracht sind.
WARNUNG! Defekte Elektrokabel müssen sofort ersetzt
werden.
• Schützen Sie das Sägeblatt mit der Sägeblatt-Schutzhaube, wenn
die Säge nicht in Betrieb ist.
• Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es nicht in Betrieb ist,
beim Sägeblattwechsel oder bei der Wartung.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen zu
vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen oder
abbauen oder Einstellungen vornehmen oder ändern oder
Reparaturen vornehmen. Vergewissern Sie sich, dass der
Schalter in der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes
Starten kann zu Verletzungen führen.
• Verwenden Sie immer die korrekten, geschärften Sägeblätter, die
gemäß EN 847-1 hergestellt sind, mit einem Spanwinkel von
+/– 5 mm.
• Verwenden Sie niemals Sägeblätter, deren ausgewiesene
Höchstdrehzahl unter der Drehzahl der Welle liegt.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Der empfohlene Sägeblattdurchmesser ist den technischen Daten
zu entnehmen.
• Blockieren Sie nicht den Motorlüfter, um die Motorwelle anzuhalten.
• Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass Schutzabdeckungen,
Bremse, Rückholautomatik und Sperren richtig funktionieren.
Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn diese Vorrichtungen defekt
sind.
• Beim Sägen von runden Werkstücken verwenden Sie IMMER
einen passenden Sägetisch oder Prismen, um ein Rotieren des
Werkstücks zu vermeiden.
• Erzwingen Sie nicht den Sägevorgang. (Abwürgen oder teilweises
Abwürgen des Motors kann zu schweren Schäden führen). Lassen
Sie den Motor auf Volldrehzahl kommen, bevor Sie sägen.
• Heben Sie das Gerät nicht am Sägetisch hoch.
• Sägen Sie keine Eisen- oder Nichteisenmetalle und kein
Mauerwerk.
• Melden Sie den Fehler und kennzeichnen Sie die Maschine in
geeigneter Form, damit andere Personen die defekte Maschine
nicht verwenden.
• Wenn das Sägeblatt beim Sägen aufgrund anormaler Vorschubkraft
blockiert, schalten Sie die Maschine ab und trennen Sie sie von der
Stromzufuhr. Entfernen Sie das Werkstück und stellen Sie sicher,
dass sich das Sägeblatt frei dreht. Schalten Sie die Maschine
ein und starten Sie einen neuen Sägevorgang mit reduzierter
Vorschubkraft.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Radialarmsägen
untrennbar verbunden:
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken nicht
vermieden werden.
Diese sind:
• Tragen Sie kein Schmiermittel auf das Sägeblatt auf, wenn es sich
dreht.
– Verletzungen durch die Berührung von rotierenden Teilen.
• Halten Sie beide Hände fern vom Sägeblattbereich, wenn die Säge
an das Stromnetz angeschlossen ist.
– Unfallgefahren durch nicht abgedeckte Stellen des rotierenden
Sägeblattes.
• Greifen Sie nicht während des Betriebs um das Sägeblatt herum.
– Verletzungsgefahr beim Sägeblattwechsel.
• Kommen Sie mit Ihren Händen nicht näher als 150 mm an das
Sägeblatt während des Sägens.
– Gefahr, beim Öffnen der Schutzabdeckungen die Finger zu
quetschen.
• Verwenden Sie keine beschädigten oder gerissenen Sägeblätter.
– Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Staub, der beim
Sägen von Holz, besonders Eiche, Buche und MDF-Platten,
entsteht.
• Ersetzen Sie den Anschlag, wenn er beschädigt ist und/oder keine
richtige Unterstützung mehr bietet. Anschläge müssen regelmäßig
ersetzt werden.
• Achten Sie IMMER auf einen sicheren Betrieb. Die Radialarmsägen
müssen auf dem Boden mit Bolzen mit 8 mm Durchmesser und
einer Mindestlänge von 80 mm befestigt werden.
WARNUNG! Beim Sägen von runden Werkstücken
müssen diese gegen Rotieren mit einer Spannvorrichtung
oder Halterung gesichert werden.
– Schwerhörigkeit.
Schilder am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
• Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit Temperaturen unter
–5° C oder über 40° C. Die optimale Temperatur beträgt 20 °C.
• Die Bediener des Gerätes sollten über die Faktoren aufgeklärt
werden, die sich auf die Lärmexposition auswirken (z. B.
Verwendung von geräuschgedämpften Sägeblättern und die
Wartung des Gerätes). Melden Sie Defekte am Gerät und an den
Schutzvorrichtungen oder Sägeblättern sofort, wenn sie bemerkt
werden. Stellen Sie sicher, dass der Anwender für Verwendung,
Einstellung und Betrieb des Gerätes in geeigneter Weise geschult
ist.
• Beim Sägen von Holz schließen Sie das Gerät an eine
Staubsammelvorrichtung an. Berücksichtigen Sie immer Faktoren,
die die Exposition an Staub beeinflussen, wie z. B.:
22
Tragen Sie Augenschutz.
Wenn das Stromkabel beschädigt ist, trennen Sie
sofort den Stecker von der Stromquelle.
Trennen Sie immer den Stecker vom Netz, bevor
Sie Einstellungen oder Service-/Wartungsarbeiten
durchführen.
DEUTSCH
Packungsinhalt
u. Neigungsskala
Die Packung enthält:
v. Rollschlittenaggregat
1 vormontierte Radialarmsäge
w. Nullspannungsauslöser
2 Tischleisten (1 rechts, 1 links)
x. Elektronischer Kontrollkasten
2 Anschläge (1 rechts, 1 links)
VERWENDUNGSZWECK
2 Tischverbreiterungen (1 rechts, 1 links)
Die Radialarmsäge wurde für den professionellen Einsatz beim
Holzsägen konstruiert. Dieses Hochpräzisionsgerät kann problemlos
und schnell für Abläng-, Neigungs- und Gehrungsschnitte eingestellt
werden. Für optimale Sicherheit verfügen alle wesentlichen Einstellungen
über eine Arretierung und eine Verriegelung. Schauen Sie auch auf die
Abbildung zur schnellen Orientierung am Ende dieses Abschnittes.
Diese Säge wurde für den Einsatz mit einem Hartmetallsägeblatt mit
300 mm Durchmesser konstruiert.
1 Staubstutzen
1 Karton mit:
1 Unterstellbock
(4 Beine, 4 Querschienen, 24 Schrauben M8 x 16, 24 Muttern
M8 und 48 Unterlegscheiben D8)
1 Skinverpackung mit:
1 Doppelmaulschlüssel 10/13 mm
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe von
entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
1 Maulschlüssel 22 mm
Die Radialarmsäge ist ein Gerät für den professionellen Einsatz.
1 Steckschlüssel 13 mm
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden, sind
diese zu beaufsichtigen.
4 Inbusschlüssel (3, 4, 5, 6 mm)
1 Kurbel zur Höhenverstellung
1 Kreuzschlitzschraube M4,2 x 16
4 Tischverbreiterungsstützen
19 Schrauben M8 x 25
19 Unterlegscheiben D8
19 Muttern M8
1 Gummieinsatz
6 Holzeinsätze
3 Schrauben M8 x 16
3 Unterlegscheiben D8
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. [fig.] 1)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
a. Ein/Aus-Schalter
b. Griff
c. vordere Schutzabdeckung
d. untere Schutzabdeckung
e. fest montierte Tischplatte
f. Querschienen
g. Bein
h1. linker Anschlag (klein)
h2. rechter Anschlag (groß)
i. Staubstutzen
j. Gehrungsarretierhebel
k. Gehrungsklemmhebel
l. Kurbel zur Höhenverstellung
m. Radialarm
n. Endkappe
o. Kabel
p. Staubaustritt
q. Sägeaggregat
r. Motor
s1. linke Tischleiste
s2. rechte Tischleiste
t1. linke Tischverbreiterung
t2. rechte Tischverbreiterung
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, dass die Stromversorgung der Spannung auf
dem Typenschild entspricht.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein
speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn es absolut
notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme Ihres Gerätes geeignet ist (siehe
technische Daten). Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab. Die maximale Kabellänge ist 30 m.
EINPHASENGERÄTE
Verwenden Sie ein zugelassenes dreiadriges Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme dieses Gerätes geeignet ist (siehe technische
Daten). Die Mindestleiterfläche beträgt 1,5 mm².
DREIPHASENGERÄTE
Stellen Sie sicher, dass das Kabel über 5-polige CEE 16A
Industriestecker/-koppler (neutral muss angeschlossen sein) gemäß IEC
60309 verfügt.
Spannungsabfälle
Einschaltströme verursachen kurzfristige Spannungsabfälle unter
ungünstigen Bedingungen bei der Stromversorgung könnten andere
Geräte mitbetroffen werden.
Wenn die Systemimpedanz der Stromversorgung unter 0,25 Ω liegt,
sind Störungen unwahrscheinlich.
Die Anschlussdosen für dieses Gerät müssen mit 16
A-Abschaltsicherungen (träge) abgesichert sein.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNG
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör anbringen
oder abbauen oder Einstellungen vornehmen oder
ändern oder Reparaturen vornehmen. Überprüfen Sie,
dass der Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Für eine optimale Leistung ihrer Säge ist
es unbedingt notwendig, dass Sie den nachfolgenden
Abschnitten gemäß vorgehen.
Einstellen
MONTAGE DER KURBEL FÜR DIE HÖHENEINSTELLUNG (ABB. 1, 2)
1. Bringen Sie die Kurbel (l) für die Höheneinstellung mit der
Kreuzschlitzschraube an.
HINWEIS: Der Rückholautomatikarm muss eventuell bewegt
werden, um die Höheneinstellung vornehmen zu können.
23
D EU T S C H
2. Drehen Sie die Höheneinstellkurbel hoch genug, um Platz für das
Entfernen verschiedener Teile unter dem Motor zu ermöglichen.
MONTAGE DES UNTERSTELLBOCKS (ABB. 1, 3, 4)
Die Elemente des Unterstellbocks und die Schrauben sind separat
verpackt.
9. Wiederholen Sie den Vorgang bei der hinteren rechten
Sägetischleiste.
MONTAGE DES STAUBSTUTZENS (ABB. 19, 20)
1. Montieren Sie den Staubanschluss in seiner Position hinter der
Säulenbasis.
2. Verriegeln Sie den Arm mithilfe des Gehrungsklemmhebels (k).
2. Setzen Sie 3 M8 x 16-Schrauben und D8—Unterlegscheiben in
den Staubanschluss und die Basislöcher.
3. Kippen Sie das Gerät vorsichtig aus der Palette, bis die Rückseite
der Säule auf dem Boden aufliegt.
3. Ziehen Sie alle 3 M8-Muttern mit dem 13-mm-Steckschlüssel fest
und dem geöffneten Mehrzweckschlüssel.
1. Entnehmen Sie alle Elemente aus der Verpackung.
4. Legen Sie ein Holzstück (y) unter die Tischkante (Abb. 3).
5. Montieren Sie die Beine (g) wie dargestellt, mithilfe der mitgelieferten
Muttern, Schrauben und Unterlegscheiben.
HINWEIS: Ziehen Sie nicht fest.
6. Montieren Sie die Querschienen (f) (Abb. 4).
7. Ziehen Sie alle Schrauben richtig fest.
8. Kippen Sie das Aggregat in die aufrechte Stellung.
WARNUNG: Das Gerät muss immer eben und stabil
stehen.
WICHTIG: Eventuell ist Hilfe notwendig, um das Aggregat
abzusenken oder anzuheben.
MONTAGE DER RÜCKHOLAUTOMATIK (ABB. 1, 5–10)
MONTAGE DES KABELHALTERS (ABB. 21, 22)
1. Entfernen Sie die Kreuzschlitzschraube (ff).
2. Montieren Sie den Kabelhalter (gg) und setzen Sie die
Kreuzschlitzschraube wieder ein.
3. Entfernen Sie die Kabelklemmen (hh, ii) am Sägearm und
schrauben Sie sie mit dem Kabel wieder an.
WARNUNG: Der Sägearm muss sich waagerecht und
senkrecht frei bewegen können.
MONTAGE DES ELEKTRONIK-KONTROLLKASTENS (ABB. 23)
Am Netzkabel ist der elektronische Steuerkasten (x) mit dem
spannungsfreien Auslöseschalter (w), der Bremsvorrichtung und
dem Motorüberlastungsschutz mit automatischer Rückstellung
angeschlossen.
1. Die Rückholautomatik wird vormontiert geliefert, wie in Abb. 5
dargestellt.
1. Entfernen Sie die Muttern von den Schrauben (jj), die hinten aus
dem Kasten (x) herausragen.
2. Lockern Sie die Rückholautomatik-Feststellschraube
(z) mit dem 6-mm-Inbusschlüssel, um ein Drehen des
Rückholautomatiksystems zu ermöglichen (Abb. 6).
2. Halten Sie den Kasten hinten gegen den Sägetischrahmen
links von der Säulenbasis und setzen Sie die Schrauben in die
entsprechenden Löcher ein.
3. Entriegeln und bewegen Sie den Sägekopf (Abb. 7).
3. Setzen Sie die Muttern wieder auf die Schraubenenden auf und
ziehen Sie sie fest.
4. Drehen Sie die Rückholautomatik. Setzen Sie die zweite Schraube
(aa) ein.
HINWEIS: Nicht festziehen (Abb. 8).
5. Stellen Sie die Rückholautomatik ein und überprüfen Sie dabei die
richtige Ausrichtung mit dem Rollschlitten (v) (Abb. 1, 9).
6. Der Sägeaggregatanschlag muss so eingestellt sein, dass
die Sägeaggregatlager nicht die hintere Begrenzung der
Lagerlaufflächen berühren. Stellen Sie die Bewegungspuffer
(bb) so ein, dass der Gummipuffer (cc) an die Rückseite des
Längsschnittfeststellergehäuses stößt (Abb. 10).
WARNUNG: Der Sägekopf muss immer in der
Ruheposition verriegelt sein.
7. Ziehen Sie alle Schrauben fest.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
MONTAGE DER TISCHVERBREITERUNG (ABB. 1, 11–18)
1. Montieren Sie zwei der Tischverbreiterungsstützen (dd) an jeder
Seite der festen Tischplatte (e) mithilfe der M8 x 25-Schrauben
(Abb. 11).
2. Platzieren Sie eine Tischverbreiterung (t) auf der
Tischverbreiterungsstütze (Abb. 12). Wiederholen Sie den Vorgang
mit der anderen Tischverbreiterung.
3. Prüfen Sie, dass die Tischverbreiterungen mit der festen Tischplatte
fluchten, und drehen Sie die Schrauben handfest.
WARNUNG: Die Tischverbreiterungen und die feste
Tischplatte MÜSSEN bündig anliegen.
4. Setzen Sie 3 Dübel in den kleineren linken Anschlag (h1) und 3
Dübel in den größeren rechten Anschlag (h2) (Abb. 1, 13).
5. Richten Sie die Dübel im linken Anschlag an den Löchern der linken
Seite in der festen Sägetischplatte aus und drücken Sie sie fest
zusammen (Abb. 14).
MONTAGE DES SÄGEBLATTES (ABB. 24–33)
1. Vergewissern Sie sich, dass die Sägearmposition bei 0° liegt, und
heben Sie den Sägearm (m) in die obere Position (Abb. 24).
2. Lockern Sie die Schutzabdeckungsschraube (kk) und heben Sie
die Schutzabdeckung (d) weg (Abb. 25).
3. Setzen Sie den 6-mm-Inbusschlüssel auf die Motorwelle und den
13-mm-Schlüssel auf die Sägeblattschraube (Abb. 26) und drehen
Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Sägeblattschraube (ll)
und den äußeren Flansch (mm) zu entfernen.
4. Nehmen Sie das Sägeblatt von der Welle und setzen Sie das
Sägeblatt in den Schlitz (nn) des Sägetischanschlags. Die
Sägezähne DÜRFEN NICHT die Welle berühren (Abb. 27, 28).
5. Lösen Sie den Sägekopf und bewegen Sie den Sägekopf
vorwärts, bis das Sägeblatt aus dem Schlitz (nn) entfernt werden
kann. Setzen Sie das neue Sägeblatt (oo) in den Schlitz (nn)
und bewegen Sie den Sägekopf langsam in die (verriegelte)
Ruhestellung. Achten Sie dabei darauf, dass die Sägezähne nicht
die Welle berühren (Abb. 29–31).
6. Setzen Sie das neue Sägeblatt auf den Innenflansch (qq).
Setzen Sie den Außenflansch auf die Welle. Setzen Sie einen
6-mm-Inbusschlüssel auf ein Ende der Motorwelle und den
13-mm-Schlüssel auf die Sägeblattschraube und drehen Sie die
Sägeblattschraube und den Außenflansch fest (Abb. 32).
7. Senken Sie die Schutzabdeckung ab, bis der Abdeckungsschlitz
an der Abdeckungsschraube ausgerichtet ist, und ziehen Sie die
Schraube fest (Abb. 33).
8. Der Sägekopf ist jetzt bereit zum Sägen.
WARNUNG: Die Zähne des neuen Sägeblattes sind sehr
scharf und stellen eine Gefahr dar.
WARNUNG: Die Drehrichtung ist durch den Pfeil am Motor
angegeben.
6. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem rechten Anschlag.
7. Richten Sie die hintere linke Sägetischleiste (s1) an den Dübeln im
linken Anschlag aus und drücken Sie sie fest zusammen (Abb. 15).
Ziehen Sie die Sägetischklemme (ee) mit dem Steckschlüssel fest
(Abb. 16).
8. Setzen Sie eine M8 x 25-Schraube und eine D8-Unterlegscheibe
in die hintere linke Sägetischleiste und ziehen Sie sie richtig fest
(Abb. 17, 18).
24
WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die
Unterlegscheibe der Welle gegen den Außenflansch anliegt.
ÜBERPRÜFUNG DER PARALLELITÄT DES SÄGEARMS UND DER
SÄGETISCHPLATTE (ABB. 1, 34)
1. Senken Sie das Sägeblatt (oo), bis es die feste Sägetischfläche (e)
eben berührt.
DEUTSCH
2. Lösen Sie den Gehrungsarretierhebel (j) und den
Gehrungsklemmhebel (k).
3. Ziehen Sie das Sägeblatt vorwärts bis über den Anschlag,
schwenken Sie dann den Sägearm, sodass das Sägeblatt die
Sägetischfläche über ihre Breite wischt.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem Sägeblatt in der hinteren
Position und stellen Sie, falls erforderlich, die hintere Schraube ein.
ÜBERPRÜFUNG DES RECHTEN WINKELS ZWISCHEN SÄGEBLATT UND
SÄGETISCHFLÄCHE (ABB. 1, 35–37)
Justieren Sie die Anzeige (xx) auf 0° mithilfe der Schraube (zz).
Der Sägearm hat Voreinstellungen bei 45° links und rechts und bei 0°.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
• Beachten Sie immer die Sicherheitsanweisungen und
geltenden Vorschriften.
1. Setzen Sie den Sägearm (m) zurück in die mittlere Position.
• Stellen Sie sicher, dass das Sägegut sicher fixiert ist.
2. Leben Sie einen Stahlwinkel (rr) an den Sägeblattkorpus an
(Abb. 35).
• Üben Sie nur leichten Druck auf das Gerät aus und üben
Sie keinen seitlichen Druck auf das Sägeblatt aus.
3. Falls eine Einstellung erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor:
• Vermeiden Sie eine Überlastung.
a. Entfernen Sie den Neigungsanzeiger (tt) durch Lösen der beiden
Schrauben (uu) (Abb. 36).
b. Lösen Sie alle drei jetzt sichtbaren Innensechskantschrauben
(Abb. 37).
c. Setzen Sie einen Inbusschlüssel auf die Motorwelle und klopfen
Sie, bis das Sägeblatt flach am Stahlwinkel anliegt.
4. Ziehen Sie alle Schrauben richtig fest.
WARNUNG: Besonders wichtig ist es, die zentrale
Innensechskantschraube festzuziehen.
5. Setzen Sie die Neigungsanzeigescheibe (tt) so ein, dass sie an der
Anzeige (ss) bei 0° anliegt.
ÜBERPRÜFUNG, DASS DER ABLÄNGTRAVELLER IM RECHTEN WINKEL ZUM
ANSCHLAG STEHT (ABB. 38–42)
1. Ziehen Sie das Sägeblatt bis vor den Anschlag (Abb. 38).
2. Setzen Sie einen Winkel (rr) auf ein Stück Brett und gegen den
Anschlag, sodass das Sägeblatt eben berührt wird, wie dargestellt.
WARNUNG:
• Setzen Sie ein geeignetes Sägeblatt ein. Verwenden
Sie keine übermäßig abgenutzten Sägeblätter. Die
Höchstdrehzahl des Gerätes darf die Höchstdrehzahl des
Sägeblattes nicht überschreiten.
• Versuchen Sie nicht, übermäßig kleine Werkstücke zu
sägen.
• Das Sägeblatt muss frei sägen können. Überlasten Sie es
nicht.
• Lassen Sie den Motor auf volle Drehzahl kommen, bevor
Sie sägen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Arretierknöpfe und Klemmen
fest sind.
• Betreiben Sie das Gerät niemals, ohne dass alle
Schutzvorrichtungen angebracht sind.
• Heben Sie das Gerät niemals an der Sägetischplatte an.
3. Ziehen Sie das Sägeblatt zu sich hin und prüfen Sie, dass das
Sägeblatt parallel zum Winkel fährt.
• Prüfen Sie immer, dass der Schlitz im Sägetisch passend
ist.
4. Falls eine Einstellung erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor:
• Beachten Sie immer Abb. L zur Überprüfung der
Anschlagposition und des Anschlagtyps.
a. Setzen Sie die Gehrungsarretierung (j) auf die 0°-Position
und lösen Sie den Gehrungsklemmhebel (k), wie in Abb. 39
dargestellt.
b. Lösen Sie die Sicherungsmutter (v v) auf beiden Seiten des
Sägearms (m), wie in Abb. 40 dargestellt.
Anwender in Großbritannien werden auf die „Woodworking machines
regulations 1974“ mit ihren späteren Ergänzungen hingewiesen.
EIN- UND AUSSCHALTEN (ABB. 1)
Der Ein-/Ausschalter Ihrer Radialarmsäge bietet mehrere Vorteile:
5. Um den Sägearm (m) nach links zu justieren, lösen Sie den Bolzen
(ww) rechts am Sägearm und ziehen Sie den gegenüberliegenden
Bolzen fest (Abb. 41).
– Nullspannung-Auslösefunktion: Sollte der Strom aus einem
beliebigen Grund abgeschaltet werden, muss der Schalter
bewusst wieder eingeschaltet werden.
6. Um den Sägearm (m) nach rechts zu justieren, lösen Sie
den Bolzen (ww) links am Sägearm und ziehen Sie den
gegenüberliegenden Bolzen fest.
– Motorüberlastungsschutz: Wird der Motor überlastet, wird
die Stromzufuhr zum Motor abgeschaltet. In einem solchen Fall
lassen Sie den Motor 10 Minuten lang abkühlen und drücken
Sie dann den Resetknopf.
7. Gehen Sie in kleinen Schritten vor und prüfen Sie die Justierung
nach jedem Schritt, wobei die Hebel (j, k) eingerastet sein müssen.
WARNUNG: Überdrehen Sie die Bolzen nicht.
– Bremssystem: Nach dem Ausschalten stoppt das
Bremssystem das Sägeblatt innerhalb von 10 Sekunden.
– Der Schalter hat nur eine Dauerbetriebsfunktion.
8. Ziehen Sie die Sicherungsmuttern (v v) fest.
9. Justieren Sie die Anzeige (xx) auf der Gehrungsskala (yy), sodass
sie 0° anzeigt (Abb. 42).
Montage der Sägeblattabdeckung (Abb. 43)
Die Sägeblattabdeckung ist ein Mehrzweckaggregat, das die folgenden
Sicherheitsmerkmale aufweist:
– Vordere Abdeckung (c) und federgehaltene hintere Abdeckung
(d) für den vollständigen Sägeblattschutz.
– Staubabsaugadapter (a1).
Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den grünen
Betätigungsschalter (a) im Griff (b). Wenn der Betätigungsschalter
losgelassen wird, stoppt das Gerät automatisch.
PROBESCHNITT (ABB. 1)
1. Arretieren Sie den Gehrungsklemmhebel (k) bei eingerastetem
Gehrungsarretierhebel (j) so, dass das Sägeblatt für einen
Ablängschnitt bei 0° positioniert ist.
2. Senken Sie den Sägearm ab, bis das Sägeblatt fast die
Sägetischfläche berührt.
3. Legen Sie das Werkstück vorne an den Anschlag an.
NEIGUNGSSKALA (ABB. 44)
4. Schalten Sie das Gerät ein und senken Sie den Sägearm,
um es dem Sägeblatt zu ermöglichen, eine flache Nut in die
Sägetischplatte zu sägen.
Prüfen Sie, dass die Neigungsskala (u) 0° anzeigt, wenn sie für einen
vertikalen Schnitt positioniert ist.
5. Ziehen Sie das Sägeblatt zu sich hin, damit es einen senkrechten
Schlitz in den Holzanschlag und durch das Werkstück sägt.
Falls erforderlich, lösen Sie die Schrauben (uu) und justieren Sie die
Anzeige auf 0°.
6. Bringen Sie das Sägeblatt wieder in die Ruhestellung und schalten
Sie aus.
GEHRUNGSSKALA (ABB. 42)
7. Prüfen Sie, dass der Schnitt genau 90° in allen Ebenen beträgt,
und justieren Sie, falls erforderlich.
– Justierbarer Fingerschutz (a2) für Ablängarbeiten.
Prüfen Sie, dass die Gehrungsskala (yy) 0˚ anzeigt, wenn sie für einen
vertikalen Schnitt positioniert ist.
25
D EU T S C H
Grundschnitte (Abb. 45–53)
WARNUNG: Die Zähne des neuen Sägeblattes sind sehr
scharf und stellen eine Gefahr dar.
ABLÄNGEN (ABB. 45)
1. Bringen Sie den Radialarm in einen rechten Winkel zum Anschlag.
2. Rasten Sie den Gehrungsarretierhebel (j) bei 0° ein und ziehen Sie
den Gehrungsklemmhebel (k) fest.
3. Senken Sie das Sägeblatt herab.
4. Justieren Sie den Fingerschutz (a2) so, dass es eben das
Werkstück freilässt.
5. Wenn kein Schlitz in der Sägetischfläche ist, sägen Sie einen, wie
oben beschrieben.
Einstellen der Laufflächen der Rollschlittenlager
(Abb. 49–52)
Wenn im Rollschlittenaggregat ein seitliches Spiel auftritt, müssen die
Lager justiert werden.
1. Ziehen Sie das Sägeaggregat nach vorne bis zu Ende der
Sägearmlaufflächen und halten Sie es in dieser Position (Abb. 49).
2. Lösen Sie die Arretierschrauben (a5) (Abb. 50, 51).
3. Drehen Sie mit einem Inbusschlüssel sanft die Lager (a6), bis das
seitliche Spiel neutralisiert ist (Abb. 52).
4. Ziehen Sie die Arretierschrauben (a5) wieder fest und vergewissern
Sie sich, dass der Sägekopf automatisch in die Ruhestellung fährt.
6. Halten Sie das Werkstück gegen den Anschlag. Dabei halten Sie
Ihre Finger weit vom Sägeblattweg entfernt.
7. Schalten Sie ein und ziehen Sie das Sägeblatt langsam durch den
Anschlag und das Werkstück.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
8. Bringen Sie das Sägeblatt wieder in die Ruhestellung und schalten
Sie aus.
GEHRUNGSSCHNITTE (ABB. 46, 47)
1. Lösen Sie den Gehrungsarretierhebel (j) und den
Gehrungsklemmhebel (k).
2. Schwenken Sie den Sägearm in den gewünschten Winkel auf der
Gehrungsskala.
3. Für 45° oder rechts rasten Sie den Gehrungsarretierhebel (j) ein und
arretieren Sie mit dem Gehrungsklemmhebel (k).
4. Für Zwischenwinkelgrade verwenden Sie nur den
Gehrungsklemmhebel.
5. Fahren Sie fort, wie bei Ablängen beschrieben.
NEIGUNGSSCHNITTE (ABB. 45, 48)
Reinigung
Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig den oberen
Sägeblattschutz, den beweglichen unteren Sägeblattschutz sowie das
Staubabsaugrohr, damit sie korrekt arbeiten. Stellen Sie sicher, dass
weder Späne noch Staub oder Werkstückteilchen eine der Funktionen
blockieren können.
Falls Werkstückfragmente zwischen Sägeblatt und Schutzvorrichtungen
steckenbleiben, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung
und befolgen Sie die Anweisungen in Abschnitt Montage des
Sägeblatts. Entfernen Sie die steckengebliebenen Teile und montieren
Sie das Sägeblatt wieder.
1. Stellen Sie den Sägearm wie für einen 0°-Ablängschnitt ein.
2. Heben Sie das Sägeblatt weit genug über die Sägetischfläche an.
3. Lösen Sie den Neigungsklemmhebel (a3) und ziehen Sie die
Neigungsarretierung (a4) heraus.
4. Kippen Sie den Motor in den gewünschten Winkel auf der
Neigungsskala (u).
5. Für 45° rechts, rasten Sie die Neigungsarretierung (a4) ein und
arretieren Sie den Neigungsklemmhebel (a3).
6. Für Zwischenwinkelgrade verwenden Sie nur den
Neigungsklemmhebel.
7. Fahren Sie fort wie bei einem senkrechten Ablängschnitt.
DOPPELGEHRUNGSSCHNITT (ABB. 47)
Dieser Schnitt ist eine Kombination aus Gehrungs- und Neigungsschnitt.
1. Stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel ein.
2. Schwenken Sie den Sägearm auf die gewünschte
Gehrungsposition.
3. Fahren Sie fort wie bei Gehrungsschnitten.
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel
oder andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der
nicht-metallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien
können das in diesen Teil verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARNUNG: Zur Verminderung von
Verletzungsgefahren reinigen Sie regelmäßig die
Sägetischfläche.
WARNUNG: Zur Verminderung von
Verletzungsgefahren reinigen Sie regelmäßig das
Staubabsaugsystem.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege des
Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
HINWEIS: Die mechanische Bremse bedarf keiner Wartung.
WICHTIG: Ersetzen Sie abgenutzte feste Sägetischflächen und
Anschläge.
WARNUNG: Um die Gefahr von Verletzungen
zu vermeiden, schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor Sie Zubehör
anbringen oder abbauen oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen vornehmen. Vergewissern
Sie sich, dass der Auslösestecker herausgezogen ist. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Wenn das Sägeblatt abgenutzt ist, ersetzen
Sie es durch ein neues oder nachgeschärftes Sägeblatt.
26
Staubabsaugung
WARNUNG: Schließen Sie immer eine Staubabsaugung
an, die gemäß den geltenden Vorschriften hinsichtlich
Staubemission konstruiert ist. Die Luftgeschwindigkeit
des angeschlossenen externen Systems sollte 20 m/s
+/– 2 m/s betragen. Die Luftgeschwindigkeit muss
im Verbindungsschlauch an der Anschlussstelle bei
angeschlossenem, aber nicht laufenden Gerät gemessen
werden.
Transport
Um das Gerät zu transportieren, vergewissern Sie sich, dass der
Sägekopf sicher arretiert ist. Bedenken Sie, dass der Sägetisch nicht
für ein Anheben des Gerätes geeignet ist. Verwenden Sie immer einen
Gabelstapler für den Transport. Für einen sicheren Transport setzen Sie
die Gabel unter der unteren Querstrebe des Unterstellbocks an.
DEUTSCH
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DEWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an diesem
Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko zu mindern,
sollte mit diesem Produkt nur von DEWALT empfohlenes
Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Empfohlenes Sägeblatt DW721 / DW722 - DT4303
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht mit normalem
Haushaltsabfall entsorgt werden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALT-Produkt ersetzt
werden muss oder Sie es nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es
nicht mit dem normalen Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die getrennte Entsorgung von Gebrauchtprodukten und
Verpackungen ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die Wiederverwendung von
Recyclingstoffen hilft, Umweltverschmutzung zu vermeiden
und mindert die Nachfrage nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die getrennte Entsorgung
von Elektroprodukten und Haushaltsabfall an kommunalen
Entsorgungsstellen oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und das Recycling von
DEWALT-Produkten nach Ablauf des Nutzungszeitraums zur Verfügung.
Um diesen Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu einer
beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt, die es in unserem
Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle erfahren Sie
bei Ihrem örtlichen DEWALT-Geschäftsstelle unter der in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Adresse. Alternativ erhalten Sie
eine Liste der autorisierten DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren Kundendienst im Internet unter:
www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte und bietet
daher den professionellen Anwendern des Produktes eine
herausragende Garantie. Diese Garantieerklärung gilt als
Ergänzung und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen Ansprüche
als privater, nichtprofessioneller Anwender. Diese Garantie
gilt innerhalb der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DE-Gerätes nicht vollständig
zufrieden sind, geben Sie es einfach innerhalb von 30 Tagen
komplett im Originallieferumfang, so wie gekauft, an den
Händler zurück, um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt darf normalem
Verschleiß ausgesetzt sein. Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden
Wartungsinspektionen für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem autorisierten
DEWALT-Service-Partner ausgeführt. Der Kaufbeleg muss
vorgelegt werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt nicht
für Zubehör und Ersatzteile, sofern es sich nicht um einen
Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten ab Kauf einen
Fehler aufweist, garantiert DEWALT den kostenlosen Austausch
aller fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die kostenlose
Wandlung des Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche durch nicht
autorisierte Personen vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
• Das Produkt wird vollständig im Originallieferumfang
zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu können, wenden
Sie sich an einen DEWALT-Service-Partner in Ihrer Nähe,
dessen Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung, die in dieser
Anleitung angegeben ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige Informationen
über unseren Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
27
D EU T S C H
SCHNELLÜBERBLICK
Kurbel zur Höhenverstellung
Gehrungsarretierhebel
Gehrungsklemmhebel
Neigungsarretierung
Neigungsklemmhebel
28
ENGLI SH
RADIAL ARM SAW
DW721KN, DW722KN
Congratulations!
You have chosen a DEWALT power tool. Years of experience, thorough
product development and innovation make DEWALT one of the most
reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Power input
W
Power output
W
Type
Voltage
V
Blade diameter
mm
Blade bore
mm
Spindle diameter
mm
No-load speed, 50 Hz
min-1
Load speed, 50 Hz
min-1
No-load speed, 60 Hz
min-1
Load speed, 60 Hz
min-1
Depth of cut at 90°
mm
Max. crosscut capacity at 0° mm
Max. mitre cut capacity at 45°
right hand
mm
left hand
mm
Depth of cut at 45°
mm
Max. crosscut capacity at 0° mm
Max. mitre cut capacity at 45°
right hand
mm
left hand
mm
Overall dimensions
cm
(with legstand)
cm
Dust extraction adapter
mm
Recommended dust extraction values
Air velocity at the point
of connection
m/s
Volume metric flow
m³/h
Vacuum value at the point
of connection
PA
Dust extraction port
mm
Cross area section
cm2
Dust extraction port
mm
Cross area section
cm2
Weight
kg
Automatic blade brake time
Duty cycle
min
Protection grade
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
507
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
342
172
60
507
342
172
60
507
247
247
272
272
176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
100
100
NOTE: The figures are emission levels and are not necessarily safe
working levels. Whilst there is a correlation between the emission and
exposure levels, this cannot be used reliably to determine whether or
not further precautions are required. Factors that influence the actual
level of exposure of the workforce include the characteristics of the
workroom and the other sources of noise, etc. i.e. the number of
machines and other adjacent processes. Also, the permissible exposure
level can vary from country to country. This information, however, will
enable the user of the machine to make a better evaluation of the
hazard and risk.
Fuses:
Europe
230 V tools
400 V tools
16 Amperes, mains
16 Amperes, per phase
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of the severity for each signal
word. Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: indicates an imminently hazardous situation
which, if not avoided, will result in death or serious
injury.
WARNING: indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or serious
injury.
CAUTION: indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to personal
injury which, if not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Denotes sharp edges.
20
500
20
500
5000
100
78.5
40
12.6
115
<10s
1'/3'
IP5X
2400
100
78.5
40
12.6
115
<10s
1'/3'
IP5X
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 61029-1:
LPA (sound pressure)
dB(A)
96.5
96.5
KPA (sound pressure
uncertainty)
dB(A)
3.0
3.0
LWA (sound power)
dB(A)
109.5
109.5
KWA (sound power
uncertainty)
dB(A)
3.3
3.3
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 61029-1:
Vibration emission value ah = m/s3
2.0
2.0
Uncertainty K =
m/s3
1.5
1.5
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DW721KN, DW722KN
DEWALT declares that these products, described under "technical data"
are in compliance with:
2006/42/EC, EN 1870-17:2007.
These products also comply with Directive 2004/108/EC. For more
information, please contact DEWALT at the address or refer to the back
of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.06.2009
29
EN GL I S H
WARNING: to reduce the risk of injury, read the instruction
manual.
General Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety
precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and personal injury including the
following.
Read all of these instructions before attempting to operate this product
and save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Consider work area environment.
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g. in the
presence of flammable liquids and gases.
3. Guard against electric shock.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being
produced, etc.), electric safety can be improved by inserting an
isolating transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved with the work,
touch the tool or the extension cord and keep them away from the
work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
6. Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was
intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do
not use tools for purposes not intended; for example do not use
circular saws to cut tree limbs or logs.
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might
be considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear
protection at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collection facilities, ensure that these are connected and properly
used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect if from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by
its own cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer
than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer
performance. Follow instructions for lubricating and changing
accessories. Inspect tools periodically and if damaged have them
repaired by an authorised service facility. Keep handles dry, clean
and free from oil and grease.
30
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories
such as blades, bits and cutters, disconnect tool from the power
supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and
wrenches are removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the
tool is in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended
for outdoor use and marked accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate
the tool when you are tired or under the influence of drugs or
alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function.
Check for alignment of moving parts, binding of moving parts,
breakage of parts, mounting and any other conditions that may
affect its operation. A guard or other part that is damaged should
be properly repaired or replaced by an authorized service centre
unless otherwise indicated in this instruction manual. Have any
damaged or defective switches replaced by an authorised service
center. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.
Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than
those recommended in this instruction manual may present
a risk of personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should
only be carried out by qualified persons using original spare parts;
otherwise this may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Radial Arm Saws
• Protect the electric power supply with a suitable fuse or circuit
breaker.
• Keep the bearing tracks in the arm and the bearings on the roller
head assembly clean and free from grease.
• Before turning the saw on, make sure that the fence is in the
correct position. The blade should not contact the material until the
saw is pulled by the handle.
• Always set the finger guard so that it passes above the fixed fence
or is 3 mm above the surface of the material being cut, whichever
is higher.
• Regularly check the adjustments for accuracy and adjust as
required.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction and that
the teeth are pointing towards the fence.
• Make sure all clamp handles are tight before starting operation.
• Never run the machine without all guards in place.
• When not in use, protect the saw blade completely using the blade
guard.
• When not in use, when changing blades or carrying out
maintenance, disconnect the machine from the power supply.
• Always use correct, sharpened saw blades manufactured in
accordance with EN847-1 and with a rake angle of +/– 5 mm.
• Never use saw blades where the maximum marked speed is lower
than the revolution speed of the spindle.
• Do not use HSS (high-speed steel) saw blade.
• The recommended blade diameter is stated in the technical data.
• Do not wedge anything against the motor fan to hold the motor
shaft.
ENGLI SH
• Before use, ensure the guards, brake, automatic return and locking
devices are functioning properly. Do not use the machine if these
devices are defective.
• When sawing a round workpiece ALWAYS use suitable jig or prism
to prevent rotation of the workpiece.
• Do not force the cutting action. (Stalling or partial stalling of the
motor can cause major damage.) Allow the motor to reach full
speed before cutting.
• Do not lift the machine by its worktable.
• Do not cut ferrous metals, non-ferrous metals or masonry.
• Do not apply lubricants to the blade when it is running.
• Do not place either hand in the blade area when the saw is
connected to the power source.
• Do not reach around behind the saw blade when in use.
• Do not place hands closer than 150 mm from the saw blade while
cutting.
• Do not use damaged or cracked saw blades.
• Replace the fence if damaged and/or no longer offers proper
support. The fence needs to be replaced periodically.
These are:
– Injuries caused by touching rotating parts.
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating
saw blade.
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• ALWAYS ensure safe operation. The radial arm saws needs to be
fixed to the floor with diameter 8 mm bolts with a minimum length
of 80 mm.
When the power cord is damaged disconnect the plug
from the power source immediately.
WARNING! When cutting round workpiece it is necessary
to secure the workpiece against rotation by using jig or
holder.
Always disconnect the plug before making any
adjustments or perform service/maintenance.
• Do not use the machine in locations where the temperature may
reach –5˚ or 40˚ C. Suitable temperature is 20˚ C.
• Operators shall be instructed on factors influencing exposure to
noise (e.g. use of saw blade designed to reduce the emitted noise
and machine maintenance). Report faults in the machine, including
guards or saw blade, as soon as they are discovered. Ensure the
operator is adequately trained in use, adjustment and operation of
the machine.
• Connect the machine to a dust collection device when sawing
wood. Always consider factors which influence exposure of dust
such as:
– Type of material to be machined (chip board produces more
dust than wood).
– Correct adjustment of saw blade.
– Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and
chutes are properly adjusted.
• Always wear working gloves when servicing the machine, handling
rough workpieces or changing the saw blade.
• If a voltage failure occurs under idle condition, release the handle
immediately ensuring the saw head moves automatically back to its
rest position.
WARNING! Defect electrical wiring needs to be replaced
immediately.
Package Contents
The package contains:
1 Partly assembled radial arm saw
2 Table strips (1 right,1 left)
2 Fences (1 right, 1 left)
2 Table extensions (1 right, 1 left)
1 Dust shroud
1 Box containing:
1 legstand
(4 legs, 4 traverse rails, 24 M8 x 16 bolts, 24 M8 nuts
and 48 D8 flat washers)
1 Skinpack containing:
1 spanner 10/13 mm
1 spanner 22 mm
1 socket wrench 13 mm
4 hex keys (3, 4, 5, 6 mm)
1 height adjustment crank
1 M4.2 x 16 cross head screw
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting or
changing set-ups or when making repairs. Be sure the
switch is in the OFF position An accidental start-up can
cause injury.
• Report the failure and mark the machine in suitable form to prevent
other people from using the defective machine.
• When the saw blade is blocked due to abnormal feed force during
cutting, turn the machine off and disconnect it from power supply.
Remove the workpiece and ensure that the saw blade runs free.
Turn the machine on and start new cutting operation with reduced
feed force.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of radial arm saws:
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be
avoided.
4 table extension supports
19 M8 x 25 bolts
19 D8 flat washers
19 M8 nuts
1 rubber insert
6 wood inserts
3 M8 x 16 screws
3 D8 washers
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior
to operation.
31
EN GL I S H
Description (fig. 1)
WARNING: This product must be earthed. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the
rating plate.
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
a. On/off switch
b. Handle
c. Front guard
Contact a qualified electrician if a new CEE 16 A industrial plug needs
to be fitted.
Using an Extension Cable
f. Traverse rails
An extension cord should not be used unless absolutely necessary.
Use an approved extension cable suitable for the power input of your
machine (see technical data). When using a cable reel, always unwind
the cable completely. The maximum cable length is 30 m.
g. Leg
SINGLE-PHASE MACHINES
d. Lower guard
e. Fixed table top
h1. Left fence (small)
h2. Right fence (large)
Use an approved 3-core extension cable suitable for the power input
of this machine (see technical data). The minimum conductor size is
1.5 mm².
i. Dust shroud
THREE-PHASE MACHINES
j. Mitre latch lever
Please ensure the cable is provided with CEE 16A industrial plug/
coupler 5 poles (neutral must be connected) according to IEC 60309.
k. Mitre clamp lever
l. Height adjustment crank
m. Radial arm
n. End-cap
o. Cable
p. Dust outlet
q. Yoke assembly
r. Motor
s1. Left table strip
s2. Right table strip
Voltage Drops
Inrush currents cause short-time voltage drops. Under unfavourable
power supply conditions, other equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower than 0.25 Ω,
disturbances are unlikely to occur.
Sockets used for these machines shall be fused with 16 Amperes
cut-out with an inert characteristic.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting or
changing set-ups or when making repairs. Be sure the
switch is in the OFF position. An accidental start-up can
cause injury.
t1. Left table extension
t2. Right table extension
u. Bevel scale
v. Roller head assembly
w. No-volt release switch
WARNING: For optimum performance of your saw, it is of
vital importance to follow the procedures in the paragraphs
below.
x. Electronic control box
INTENDED USE
The radial arm saw has been designed for professional woodworking.
This high precision machine can be easily and quickly set to crosscut,
bevel, mitre. For optimum safety, all major controls have both a latch
and a locking device. Also refer to the quick reference chart at the end
of the section. This saw is designed for use with a 300 mm diameter
carbide tip blade.
DO NOT use under wet conditions or in presence of flammable liquids
or gases.
The radial arm saw is a professional power tool.
DO NOT let children come into contact with the tool. Supervision is
required when inexperienced operators use this tool.
Set Up
MOUNTING THE HEIGHT ADJUSTMENT CRANK (FIG. 1, 2)
1. Apply the height adjustment crank (l) with the cross head screw.
NOTE: Automatic return arm may need to be moved to allow
height adjustment.
2. Raise the height adjustment crank high enough to provide
clearance for removal of various elements under the motor.
ASSEMBLING THE LEGSTAND (FIG. 1, 3, 4)
The legstand components and fasteners are packed separately.
1. Remove all parts from the package.
Electrical Safety
2. Lock the arm using the mitre clamp lever (k).
The electric motor has been designed for one voltage only. Always
check that the power supply corresponds to the voltage on the rating
plate.
3. Tilt the machine carefully from the pallet until the rear of the column
is resting on the floor.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the DEWALT service organization.
5. Assemble the legs (g) as shown using the nuts, bolts and flat
washers provided.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
SINGLE-PHASE ONLY
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the new plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
4. Place a piece of wood (y) under the edge of the table (fig.3).
NOTE: Do not tighten.
6. Mount the traverse rails (f) (fig. 4).
7. Firmly tighten all fasteners.
8. Tilt the assembly to upright position.
WARNING: The machine must be level and stable at all
times.
IMPORTANT: Assistance may be required to lower and raise
assembly.
• Connect the green/yellow lead to the earth terminal.
WARNING: Follow the fitting instructions supplied with
good quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
32
MOUNTING THE AUTOMATIC RETURN (FIG. 1, 5–10)
1. The automatic return comes partially assembled as shown in
figure 5.
ENGLI SH
2. Partially unscrew automatic return retaining screw (z) with 6 mm
hex key to allow for rotation of automatic return system (fig. 6).
3. Unlock and move the head (fig. 7).
4. Rotate the automatic return. Insert the second screw (aa).
NOTE: Do not tighten (fig. 8).
5. Set the automatic return, checking correct alignment with the roller
head (v) (fig. 1, 9).
6. The yoke travel stop must be adjusted so the yoke assembly
bearings will not hit the rear limit of the bearing tracks. Adjust the
travel stop (bb) until the rubber stop (cc) butts against the back of
the riplock housing (fig. 10).
WARNING: The head must always be locked in the rest
position.
7. Tighten all screws.
3. Using the 6 mm hex key inserted into the motor spindle and the
13 mm spanner key on the blade screw (fig. 26), turn the spanner
key clockwise to remove the blade screw (ll) and external flange
(mm).
4. Remove the blade from the spindle and fit the blade in the slot (nn)
of the table fence. The teeth blade MUST NOT come into contact
the spindle (fig. 27, 28).
5. Unlock the head and move the head forward until the blade can
be removed from the slot (nn). Place the new blade (oo) into the
slot (nn) and move the head slowly into the rest (locked) position
assuring that the teeth of the blade does not come into contact
with the spindle (fig. 29–31).
6. Place the new blade onto the internal flange (qq). Place the external
flange on the spindle. Using a 6 mm hex key in the motor spindle
and the 13 mm spanner key on the blade screw, tighten the blade
screw and external flange (fig. 32).
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
7. Lower the guard so the guard slot is aligned with the guard screw
and tighten the screw (fig. 33).
MOUNTING THE TABLE EXTENSION (FIG. 1, 11–18)
8. The head is ready for cutting.
1. Mount two of the table extension supports (dd) to each side of the
fixed table top (e) using the M8 x 25 bolts (fig. 11).
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and
can be dangerous.
2. Place a table extension (t) on the table extension support (fig. 12).
Repeat with the other table extension.
WARNING: The direction of rotation is indicated by the
arrow on the motor.
3. Check that the table extensions are flush with the fixed table top
and securely hand tighten the bolts.
WARNING: Make sure that the washer of the arbour nut is
against the outer flange.
WARNING: The table extensions and the fixed table top
MUST be flush.
CHECKING THAT THE ARM IS PARALLEL TO THE TABLE TOP (FIG. 1, 34)
4. Insert 3 dowels into the small, left fence (h1) and 3 dowels into the
larger right fence (h2) (fig. 1, 13).
1. Lower the blade (oo) until it only just touches the fixed table top (e).
5. Align the left fence dowels with the left side holes in the fixed table
top and firmly press together (fig. 14).
3. Extend the blade forward past the fence then swing arm so that
the blade skims the table top across its width.
6. Repeat with the right fence.
4. Repeat this procedure with the blade in rear position and adjust the
rear bolt if required.
7. Align the back, left table strip (s1) with the left fence dowels and
firmly press together (fig. 15). Tighten the table clamp (ee) with
socket wrench (fig. 16).
2. Release the mitre latch lever (j) and the mitre clamp lever (k).
CHECKING THAT THE BLADE IS PERPENDICULAR TO THE TABLE TOP
(FIG. 1, 35–37)
8. Insert a M8 x 25 screw and D8 washer into the back, left table strip
and securely tighten (fig. 17, 18).
1. Bring the arm (m) back to central position.
9. Repeat for back right table strip.
3. If adjustment is required, proceed as follows:
MOUNTING DUST SHROUD (FIG. 19, 20)
2. Place a steel square (rr) against the blade body (fig. 35).
1. Fit the dust port in position back to the column base.
a. Remove the bevel pointer disk (tt) by loosening the two screws
(uu) (fig. 36).
2. Insert 3 M8 x 16 screws and D8 washers into the dust port and
base holes.
b. Loosen all three hex screws that will be exposed in this way
(fig. 37).
3. Tighten all with 3 M8 nuts using 13 mm socket wrench and open
key spanner.
c. Place a hex key in the motor arbour and tap until the blade is flat
against the square.
MOUNTING THE CABLE SUPPORT (FIG. 21, 22)
1. Remove the cross head screw (ff).
2. Mount the cable support (gg) and refit the cross head screw.
3. Remove the cable clamps (hh, ii) located on the arm and reattach
holding the cable in place.
WARNING: Allow for the arm movement in horizontal and
vertical direction.
MOUNTING THE ELECTRONIC CONTROL BOX (FIG. 23)
Wired into the mains cable is the electronic control box (x) containing
the no-volt release switch (w), the braking device and the motor
overload protector with automatic reset.
1. Remove the nuts from the screws (jj) protruding out of the rear of
the box (x).
2. Hold the box against the rear of the table frame to the left of the
column base and insert the screws into the corresponding holes.
3. Replace the nuts onto the end of the screws and tighten them.
MOUNTING THE SAW BLADE (FIG. 24–33)
1. Ensure that the arm position is at 0˚ and raise the arm (m) to the
upper postion (fig. 24).
2. Loosen the guard screw (kk) and lift the guard (d) out of the way
(fig. 25).
4. Firmly tighten all fasteners.
WARNING: It is particularly important to tighten the central
hex screw.
5. Replace the bevel pointer disk (tt) aligning the pointer (ss) at 0˚.
CHECKING THAT THE CROSSCUT TRAVEL IS PERPENDICULAR TO THE FENCE
(FIG. 38–42)
1. Extend the blade in front of the fence (fig. 38).
2. Place a square (rr) on a piece of board and against the fence and
just touching the blade as shown.
3. Pull the blade towards you to check that the blade traverses
parallel to the square.
4. If adjustment is required, proceed as follows:
a. With the mitre latch lever (j) engaged in 0° position, release the
mitre clamp lever (k) as shown in figure 39.
b. Loosen the locknuts (v v) on each side of the arm (m), shown in
figure 40.
5. To adjust the arm (m) to the left, loosen the stud (ww) on the righthand side of the arm and tighten the opposite stud (fig. 41).
6. To adjust the arm (m) to the right, loosen the stud (ww) on the lefthand side of the arm and tighten the opposite stud.
7. Proceed in small steps and check the adjustment after each step
with the levers (j, k) engaged.
33
EN GL I S H
WARNING: Do not overtighten the studs.
8. Tighten the locknuts (v v).
9. Adjust the pointer (xx) on the mitre scale (yy) so that it registers 0°
(fig. 42).
2. Lower the arm until the blade almost touches the table top.
3. Place the workpiece against the front of the fence.
4. Switch on and lower the arm to allow the blade to cut a shallow
groove in the table surface.
5. Pull the blade towards you so that it cuts a vertical slot in the
wooden fence and through the workpiece.
Blade Guard Assembly (fig. 43)
6. Return the blade back to rest position and switch off.
The blade guard is a multifunctional assembly which offers the following
safety features:
7. Check that the cut is a true 90° in all planes and adjust if required.
– Front guard (c) and spring-held rear guard (d) for full blade
protection.
– Dust extraction adapter (a1).
– Adjustable finger guard (a2) for use when cross-cutting.
BEVEL SCALE (FIG. 44)
Check that the bevel scale (u) reads 0˚ when positioned for a vertical
cut.
If required, loosen the screws (uu) and adjust the pointer to 0˚.
MITRE SCALE (FIG. 42)
Check that the mitre scale (yy) reads 0˚ when positioned for a vertical
cut.
Adjust the pointer (xx) to register 0˚ using the screw (zz).
The arm has preset positions at 45˚ left and right and at 0˚.
OPERATION
Instructions for Use
Basic Saw Cuts (fig. 45–53)
WARNING: The teeth of a new blade are very sharp and
can be dangerous.
CROSS-CUTTING (FIG. 45)
1. Set the radial arm at right angles to the fence.
2. Engage the mitre latch lever (j) in 0° position and tighten the mitre
clamp lever (k).
3. Lower the blade.
4. Adjust the finger guard (a2) so that it just clears the workpiece.
5. If there is no slot in the table top, cut one as described above.
6. Hold the workpiece against the fence, keeping your fingers well
away from the path of the blade.
7. Switch on and slowly pull the blade through the fence and the
workpiece.
8. Return the blade to rest position and switch off.
MITRE CUTS (FIG. 46, 47)
WARNING:
1. Release the mitre latch lever (j) and the mitre clamp lever (k).
• Always observe the safety instructions and applicable
regulations.
2. Swing the arm to the required angle on the mitre scale.
• Ensure the material to be sawn is firmly secured in place.
3. For 45° left or right, engage the mitre latch lever (j) and lock with
the mitre clamp lever (k).
• Apply only a gentle pressure to the tool and do not exert
side pressure on the saw blade.
4. For intermediate angles, use the mitre clamp lever only.
5. Proceed as for cross-cutting.
• Avoid overloading.
WARNING:
BEVEL CUTS (FIG. 45, 48)
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively
worn blades. The maximum rotation speed of the tool
must not exceed that of the saw blade.
1. Set the arm as for a 0° cross-cut.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
4. Tilt the motor to the required angle on the bevel scale (u).
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
5. For 45° right, engage the bevel latch (a4) and lock with the bevel
clamp lever (a3).
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
6. For intermediate angles, use the bevel clamp lever only.
• Never run the machine without the guards in place.
7. Proceed as for a vertical cross-cut.
2. Raise the blade well above the table surface.
3. Release the bevel clamp lever (a3) and pull out the bevel latch (a4).
• Never lift the machine by the table top.
COMPOUND MITRE (FIG. 47)
• Always check that there is a suitable slot in the table top.
This cut is a combination of a mitre and a bevel cut.
• Always refer to figure L to check the fence position and
type.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
1. Set the required bevel angle.
2. Swing the arm to the required mitre position.
3. Proceed as for mitre cuts.
SWITCHING ON AND OFF (FIG. 1)
MAINTENANCE
The on/off switch of your radial arm saw offers multiple advantages:
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long
period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory
operation depends upon proper tool care and regular cleaning.
– No-volt release function: should the power be shut off for
some reason, the switch has to be deliberately reactivated.
– Motor overload protection device: in case of motor overload,
the power supply to the motor will be cut off. If this happens, let
the motor cool for 10 minutes and then press the reset button.
– Braking system: after switching off, the braking system will
stop the saw blade within 10 seconds.
– The switch has hold-to-run functions only.
To switch the machine on, press the green actuator (a) in the handle (b).
When the actuator is released the machine stops automatically.
MAKING A TRIAL CUT (FIG. 1)
1. With the mitre latch lever (j) engaged, lock the mitre clamp lever (k)
so that the blade is positioned for a straight 0° cross-cut.
34
NOTE: No service is needed on mechanical brake.
IMPORTANT: Replace the fixed table top and fence when worn.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off
and disconnect machine from power source before
installing and removing accessories, before adjusting or
changing set-ups or when making repairs. Be sure the
switch is in the OFF position. An accidental start-up can
cause injury.
WARNING: if the saw blade is worn replace it with a new
or re-sharpened blade.
ENGLI SH
Adjusting the Roller Head Bearings Arm Tracks
(fig. 49–52)
If lateral movement is occurring in the roller head assembly, the bearings
need adjustment.
1. Pull the yoke assembly forward to the end of the arm tracks and
keep in position (fig. 49).
2. Loosen the locking screws (a5) (fig. 50, 51).
3. Using an hex key, slightly rotate the bearings (a6) until lateral
movement has been neutralised (fig. 52).
4. Retighten the locking screws (a5) ensuring that the head
automatically goes into the rest position.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of
with normal household waste.
Should you find one day that your DEWALT product needs replacement,
or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household
waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent environmental pollution
and reduces the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical
products from the household, at municipal waste sites or by the retailer
when you purchase a new product.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised
repair agent who will collect them on our behalf.
Cleaning
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service and contacts are available on the
Internet at: www.2helpU.com.
Before use, carefully check the upper blade guard, movable lower
blade guard as well as the dust extraction tube to determine that it will
operate properly. Ensure that chips, dust or workpiece particle cannot
lead to blockage of one of the functions.
In case of workpiece fragments jammed between saw blade and
guards disconnect the machine from the power supply and follow the
instructions given in section Mounting the Saw Blade. Remove the
jammed parts and reassembling the saw blade.
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean
the dust collection system.
Dust Extraction
WARNING: Always connect a dust extraction device
designed in accordance with relevant regulation regarding
dust emission. The air velocity of external connected system
shall be 20m/s +/–2m/s. Velocity to be measured in the
connection tube at the point of connection, with the tool
connected but not running.
Transporting
To transport the machine be sure the saw head is safely locked. Please
be aware the table is not suitable to lift the machine up. Always use
a fork-lift for transporting. For safe lifting set the fork under the lower
cross-bar of the leg-stand.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DEWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DEWALT, recommended
accessories should be used with this product.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its products and offers
an outstanding guarantee for professional users of the
product. This guarantee statement is in addition to and in no
way prejudices your contractual rights as a professional user
or your statutory rights as a private non-professional user. The
guarantee is valid within the territories of the Member States of
the European Union and the European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of your
DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to the point of purchase,
for a full refund or exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of purchase must be
produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool, in
the 12 months following purchase, you are entitled to one
service free of charge. It will be undertaken free of charge at
an authorised DEWALT repair agent. Proof of purchase must
be produced. Includes labour. Excludes accessories and spare
parts unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, DEWALT guarantees to replace all defective parts
free of charge or – at our discretion – replace the unit free of
charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair wear and tear;
• Repairs have not been attempted by unauthorised
persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all original
components
If you wish to make a claim, contact your seller or check the
location of your nearest authorised DEWALT repair agent in
the DEWALT catalogue or contact your DEWALT office at the
address indicated in this manual. A list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales service is
available on the Internet at: www.2helpU.com
Consult your dealer for further information on the appropriate
accessories.
Recommended saw blade DW721 / DW722 - DT4303
35
EN GL I S H
QUICK REFERENCE CHART
height adjustment crank
mitre latch lever
mitre clamp lever
bevel latch
bevel clamp lever
36
E SPAÑOL
INGLETADORA
DW721KN, DW722KN
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta eléctrica DEWALT. Años de experiencia,
innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DEWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Potencia absorbida
W
Potencia de salida
W
Tipo
Voltaje
V
Diámetro de la hoja
mm
Diámetro interior de la hoja
mm
Diámetro del eje
mm
Velocidad sin carga, 50 Hz
min-1
Velocidad con carga, 50 Hz
min-1
Velocidad sin carga, 60 Hz
min-1
Velocidad con carga, 60 Hz
min-1
Profundidad del corte a 90°
mm
Capacidad máx. de corte
transversal a 0˚
mm
Capacidad máx. de corte
a inglete a 45˚
derecha
mm
izquierda
mm
Profundidad del corte a 45°
mm
Capacidad máx. de corte
transversal a 0˚
mm
Capacidad máx. de corte
a inglete a 45˚
derecha
mm
izquierda
mm
Dimensiones generales
cm
(con borriquete)
cm
Adaptador de extracción de polvo
mm
Valores de extracción de polvo recomendados
Velocidad del aire en el
punto de conexión
m/s
Flujo volumétrico
m³/h
Valor de vacío en el
punto de conexión
PA
Puerto de extracción de polvo
mm
Sección de área transversal
cm2
Puerto de extracción de polvo
mm
Sección de área transversal
cm2
Peso
kg
Tiempo automático de
freno de la hoja
Ciclo operatorio
min
Grado de protección
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
507
342
172
60
342
172
60
507
507
247
247
272
272
176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
100
100
NOTA: Las cifras son niveles de emisión y no son necesariamente
niveles de trabajo seguros. Aunque hay una correlación entre los niveles
de emisión y exposición, ésta no puede utilizarse de manera fiable para
determinar si se necesitan más precauciones. Entre los factores que
influyen en el nivel actual de exposición de los trabajadores se incluyen
las características de la sala de trabajo y otras fuentes de ruido, etc. por
ejemplo el número de máquinas y otros procesos adyacentes. Además,
el nivel de exposición permisible puede variar de un país a otro. Sin
embargo, esta información permitirá al usuario de la máquina realizar
una mejor evaluación de los peligros y los riesgos.
Fusibles:
Europa
herramientas de 230 V
herramientas de 400 V
16 Amperios, en la red
16 amperios, por fase
Definiciones: Pautas de seguridad
Las definiciones que figuran a continuación describen el grado de
intensidad correspondiente a cada término de alarma. Lea el manual y
preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: Indica una situación peligrosa inminente que, de
no evitarse, ocasionará la muerte o una lesión grave.
ADVERTENCIA: indica una situación potencialmente
peligrosa que, de no evitarse, podría ocasionar la muerte
o una lesión grave.
ATENCIÓN: indica una situación potencialmente peligrosa
que, de no evitarse, puede ocasionar una lesión de poca
o modera gravedad.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con las
lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Indica bordes afilados.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
20
500
20
500
5000
100
78,5
40
12,6
115
2400
100
78,5
40
12,6
115
<10s
1’/3’
IP5X
<10s
1’/3’
IP5X
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes)
determinados de acuerdo con la norma EN 61029-1:
LPA
(presión acústica)
dB(A)
96,5
96,5
KPA
(incertidumbre de la presión
dB(A)
3,0
3,0
acústica)
LWA
(potencia acústica)
dB(A)
109,5
109,5
KWA
(incertidumbre de la
potencia acústica)
dB(A)
3,3
3,3
DW721KN, DW722KN
DEWALT declara que los productos descritos bajo “datos técnicos” son
conformes a las normas:
2006/42/EC, EN 1870-17:2007.
Estos productos son conformes también a la Directriz 2004/108/EC.
Si desea más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de
este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo técnico y
realiza esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.06.2009
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes)
determinados de acuerdo con la norma EN 61029-1:
m/s3
2,0
2,0
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s3
1,5
1,5
37
ESPAÑO L
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones
Instrucciones de seguridad generales
¡ADVERTENCIA! Cuando use herramientas eléctricas
deben siempre observarse precauciones de seguridad
básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga
eléctrica y lesión corporal, incluidas las siguientes.
Lea todas las instrucciones antes de intentar manejar este producto y
consérvelas.
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS
1. Mantenga limpia el área de trabajo.
Un área o un banco de trabajo en desorden aumentan el riesgo de
accidentes.
2. Tenga en cuenta el entorno del área de trabajo.
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
ambientes húmedos o mojados. Procure que el área de trabajo
esté bien iluminada (250 - 300 Lux). No utilice la herramienta
donde exista riesgo de incendio o explosión, p.ej. en la proximidad
de líquidos y gases inflamables.
3. Protéjase contra las descargas eléctricas.
Evite el contacto del cuerpo con las superficies conectadas a tierra
(p. ej. tuberías, radiadores, cocinas eléctricas y frigoríficos). Cuando
use la herramienta en condiciones extremas (p.ej. humedad
elevada, formación de polvo metálico, etc.), se puede mejorar la
seguridad eléctrica intercalando un transformador de separación o
un disyuntor con derivación a tierra (FI).
4. Mantenga alejadas a otras personas.
No permita que otras personas, especialmente niños, que no estén
implicadas en el trabajo, toquen la herramienta o el cable alargador
y manténgalas alejados del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas que no utilice.
Las herramientas que no se utilicen deben guardarse en un lugar
seco, cerrado bien y fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo
con sus características técnicas.
7. Use la herramienta adecuada.
No utilice herramientas de baja potencia para ejecutar trabajos
pesados. No utilice las herramientas para aplicaciones no previstas;
por ejemplo no utilice sierras circulares para cortar ramas de
árboles o troncos.
8. Vístase debidamente.
No lleve ropa suelta ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas móviles. Se recomienda el uso de calzado antideslizante
cuando trabaje en exteriores. Para sujetar el pelo largo, use un
accesorio protector.
9. Use un equipo protector.
Utilice siempre gafas protectoras. Utilice una mascarilla si el trabajo
a ejecutar produce polvo u otras partículas volantes. Si esas
partículas están a una temperatura considerablemente caliente,
utilice también un delantal de trabajo resistente al calor. Lleve
puesta siempre la protección auditiva. Lleve un casco protector en
todo momento.
13. No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en
todo momento.
14. Tenga cuidado al realizar labores de mantenimiento.
Mantenga sus herramientas para cortar afiladas y limpias para
trabajar mejor y de forma más segura. Siga las instrucciones para
lubricar y cambiar los accesorios. Inspeccione las herramientas
periódicamente y si están dañadas llévelas a un centro de servicio
autorizado para que las repare. Mantenga las empuñaduras o
mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación cuando
no esté utilizándola y antes de realizar reparaciones o cambiar
accesorios como hojas, brocas y cuchillas.
16. Saque las llaves de ajuste y las llaves inglesas.
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste y las llaves
inglesas se hayan sacado de la herramienta antes de utilizarla.
17. Evite ponerla en funcionamiento involuntariamente.
No transporte la herramienta con un dedo en el interruptor.
Asegúrese de que la herramienta esté en posición de “apagado”
(“off”) antes de enchufarla.
18. Use cables alargadores para exteriores.
Compruebe que el cable alargador no presente desperfectos antes
de utilizarlo y cámbielo si es necesario. Al utilizar la herramienta en
exteriores, utilice exclusivamente cables alargadores diseñados
para uso en exteriores.
19. Esté siempre alerta.
Concéntrese en lo que esté haciendo. Use el sentido común. No
maneje la herramienta cuando esté cansado o bajo los efectos de
medicamentos o alcohol.
20. Compruebe que no haya piezas dañadas.
Antes de utilizarla, compruebe cuidadosamente la herramienta y
el cable de corriente para determinar si funcionará bien y realizará
la función para la que está prevista. Compruebe la alineación
y fijación de las piezas móviles, las piezas rotas, el montaje y
cualquier otro condicionante que pueda afectar el funcionamiento
correcto de la herramienta. Un protector u otra pieza que esté
dañada deben ser reparada adecuadamente o cambiada por un
centro de servicio técnico autorizado a menos que se indique de
otro modo en este manual de instrucciones. Lleve los interruptores
dañados o defectuosos a un centro de servicio autorizado para
que los cambien. No utilice la herramienta si no puede encenderse
y apagarse con el interruptor. Jamás intente repararlas usted
mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de otros accesorios, adaptadores
o la propia utilización de la herramienta de cualquier
forma que no sea la recomendada en este manual de
instrucciones puede presentar riesgo de lesiones a los
usuarios.
21. Su herramienta deber ser reparada por una persona
cualificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones deben ser efectuadas únicamente
por personas cualificadas que utilicen piezas de repuesto
originales; de lo contrario puede ocasionarse un daño considerable
al usuario.
10. Conecte el equipo de extracción de polvo.
Si se suministran dispositivos para la conexión del equipo
de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén
conectados y de que se usen adecuadamente.
11. No someta el cable de alimentación a presión innecesaria.
Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe. Proteja
el cable de las fuentes de calor, del aceite y de los bordes afilados.
No transporte nunca la herramienta sujetándola por el cable.
12. Sujete bien la pieza de trabajo.
Siempre que sea posible, utilice abrazaderas o un tornillo de banco
para sujetar la pieza de trabajo. Es más seguro que sujetarla
con la mano y le permite utilizar ambas manos para manejar la
herramienta.
38
Normas de seguridad adicionales de las sierras de
brazo radial
• Proteja el suministro eléctrico con un fusible o cortacircuito
adecuado.
• Mantenga las guías de los cojinetes del brazo y los cojinetes de la
cabeza del rodillo limpios y sin grasa.
• Antes de encender la sierra, asegúrese de que la guía esté en
la posición correcta. La hoja no debe estar en contacto con el
material hasta que se tire de la sierra con la empuñadura.
• Fije siempre el protector de los dedos de manera que pase por
encima de la guía fijada o esté 3 mm por encima de la superficie
del material que se vaya a cortar, lo que sea más alto.
E SPAÑOL
• Compruebe con regularidad los ajustes para determinar la
precisión y cámbielos según sea necesario.
• Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta y de que los
dientes estén apuntando hacia la guía.
• Compruebe que todos los pomos de sujeción estén apretados
antes de empezar el trabajo.
• No ponga nunca la máquina en marcha si no tiene todos los
protectores en su sitio.
• Cuando no la utilice, proteja la hoja de la sierra completamente
utilizando el protector de la hoja.
• Desconecte la máquina del suministro eléctrico cuando no esté
utilizándola, al cambiar las hojas o al realizar reparaciones.
• Use siempre hojas de sierra correctas y afiladas fabricadas
conforme a la norma EN847-1 y con un ángulo de corte de
+/– 5 mm.
• No use nunca hojas de la sierra cuando la velocidad marcada
máxima sea menor a la velocidad de revolución del eje.
• No use una hoja de sierra de acero de alta velocidad (HSS).
• El diámetro de la hoja recomendado se indica en los datos
técnicos.
• No encaje nada contra el ventilador del motor para detener el eje
del motor.
• Antes de usarla asegúrese de que los protectores, el freno, el
retorno automático y los dispositivos de bloqueo funcionen bien.
No utilice la máquina si estos dispositivos están defectuosos.
• Póngase siempre guantes de trabajo cuando haga reparaciones en
la máquina, manipule piezas de trabajo ásperas o cambie la hoja
de la sierra.
• Si ocurre un fallo de tensión cuando la máquina está parada, suelte
la empuñadura inmediatamente, asegurándose de que el cabezal
de la sierra se mueva automáticamente hasta su posición de
reposo.
¡ADVERTENCIA! Los cables eléctricos defectuosos tienen
que cambiarse inmediatamente.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes
de hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la posición OFF. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
• Indique el fallo y marque la máquina de forma adecuada para evitar
que los demás utilicen una máquina defectuosa.
• Cuando la cuchilla de la sierra esté bloqueada debido a una fuerza
de alimentación anormal, apague la máquina y desconéctela de
la red. Retire la pieza de trabajo y compruebe que la cuchilla de la
sierra gira sin problemas. Encienda la máquina y empiece de nuevo
a cortar con una fuerza de alimentación reducida.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de las sierras de
brazo radial:
• Al cortar una pieza de trabajo redonda use SIEMPRE una plantilla
para posicionar o prisma adecuado para evitar que gire la pieza de
trabajo.
A pesar del cumplimiento de las normas de seguridad pertinentes y
del uso de dispositivos de seguridad, existen determinados riesgos
residuales que no pueden evitarse.
• No fuerce la acción de corte. (El parar o detener parcialmente el
motor puede ocasionar grandes daños). Antes de cortar, permita
que el motor alcance su velocidad total.
Los riesgos son los siguientes:
• No levante la máquina por la mesa de trabajo.
– Lesiones provocadas por tocar las piezas en movimiento.
– Deterioro auditivo.
• No corte metales ferrosos, metales no ferrosos o mampostería.
– Riesgo de accidentes provocados por las partes descubiertas de la
hoja de la sierra en movimiento.
• No aplique lubricantes a la hoja cuando esté en funcionamiento.
– Riesgo de lesiones al cambiar la hoja de la sierra.
• Cuando la sierra esté conectada al suministro eléctrico no ponga
las manos en la zona de la hoja.
– Riesgo de pillarse los dedos al abrir los protectores.
• No extienda la mano alrededor y por detrás de la hoja de la sierra
cuando esté en funcionamiento.
• No ponga las manos más cerca de 150 mm de la hoja de la sierra
mientras corte.
– Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al
cortar madera, en especial de roble, haya y MDF.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
• No utilice hojas de sierra que estén agrietadas o dañadas.
• Cambie la guía si está dañada o si ya no ofrece un apoyo
adecuado. La guía tiene que cambiarse periódicamente.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
• Asegúrese de que el funcionamiento sea SIEMPRE seguro. Las
sierras de brazo radial tienen que estar fijadas al suelo con tornillos
de 8 mm de diámetro y una longitud mínima de 80 mm.
Póngase protección para el oído.
¡ADVERTENCIA! Al cortar piezas de trabajo redondas,
es necesario asegurar la pieza con una plantilla para
posicionar o soporte para evitar que se gire.
• No utilice máquinas en lugares donde la temperatura pueda
alcanzar –5˚ o 40˚ C. Una temperatura adecuada es 20˚ C.
• El operador debe conocer los factores que influyen en la
exposición al ruido (p. ej., el uso de una hoja de sierra diseñada
para reducir los ruidos emitidos, o el mantenimiento de la
máquina). Comunique los defectos de la máquina, incluidos los de
los protectores y la hoja de sierra, tan pronto como se detecten.
Asegúrese de que el operador esté bien entrenado en el uso, el
ajuste y el funcionamiento de la máquina.
• Cuando corte madera, conecte la máquina a un recolector de
polvo. Tenga siempre en cuenta los factores que influyen en la
exposición al polvo, como por ejemplo:
– El tipo de material que va a cortarse (el aglomerado genera más
polvo que la madera).
– El ajuste correcto de la hoja de la sierra.
– Compruebe el ajuste correcto del sistema de extracción del
recinto, así como de las campanas, deflectores y canaletas.
Póngase protección para los ojos.
Cuando el cable eléctrico esté dañado, desconecte el
enchufe de la fuente de alimentación inmediatamente.
Desconecte siempre el cable antes de realizar ajustes,
reparaciones o mantenimiento.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Sierra de brazo radial parcialmente ensamblada
2 Listones de mesa (1 derecho, 1 izquierdo)
2 Guías (1 derecha, 1 izquierda)
2 Extensiones de mesa (1 derecha, 1 izquierda)
1 Cubierta protectora de polvo
1 Caja que contiene:
1 borriquete
(4 patas, 4 guías transversales, 24 tornillos M8 x 16, 24 tuercas
M8 y 48 arandelas planas D8)
39
ESPAÑO L
1 separador de 10/13 mm
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de líquidos o
gases inflamables.
1 separador de 22 mm
La sierra de brazo radial es una herramienta eléctrica profesional.
1 llave de tuerca de boca tubular de 13 mm
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso de esta
herramienta por parte de operadores inexpertos requiere supervisión.
1 Envase Skinpack que contiene:
4 llaves hexagonales (3, 4, 5, 6 mm)
1 manivela de ajuste de altura
Seguridad eléctrica
1 tornillo de cruceta M4,2 x 16
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje. Compruebe
siempre que el voltaje suministrado corresponda al indicado en la placa
de características.
4 soportes de extensión de mesa
19 tornillos M8 x 25
19 arandelas planas D8
19 tuercas M8
1 separador de goma
6 separadores de madera
3 tornillos M8 x 16
3 arandelas D8
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y comprender
este manual antes de utilizar el taladro.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de encendido/apagado
b. Empuñadura
c. Protector delantero
d. Protector inferior
e. Tablero de mesa fijo
f. Guías transversales
g. Pata
h1. Guía izquierda (pequeña)
h2. Guía derecha (grande)
i. Cubierta protectora de polvo
j. Palanca de enganche del inglete
k. Palanca de abrazadera del inglete
l. Manivela de ajuste de altura
m. Brazo radial
n. Tapa de extremo
o. Cable
p. Salida para polvo
q. Yunta
r. Motor
s1. Listón de mesa izquierdo
s2. Listón de mesa derecho
t1. Extensión de mesa izquierda
t2. Extensión de mesa derecha
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por un cable
especialmente preparado disponible a través de la organización de
servicios de DEWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia de la máquina
(consulte los datos técnicos). Si utiliza un carrete de cable, desenrolle
siempre el cable completamente. La longitud máxima del cable es de
30 m.
MÁQUINAS MONOFÁSICAS
Use un alargador de 3 conductores adecuado a la potencia de esta
máquina (consulte los datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es de 1,5 mm2.
MÁQUINAS TRIFÁSICAS
Por favor, compruebe que el cable se suministra con una toma/
acoplador industrial CEE de 16A de 5 polos (deberá conectarse el
neutro) de conformidad con la norma IEC 60309.
Caídas de tensión
Las corrientes de entrada originan breves caídas de tensión. En
condiciones desfavorables de suministro eléctrico también pueden
verse afectados otros aparatos.
Si la impedancia del sistema de suministro eléctrico es inferior a
0,25 Ω, es improbable que se produzcan perturbaciones.
A los enchufes utilizados para estas máquinas se les pondrá unos
fusibles con cortacircuitos de 16 amperios con una característica inerte.
MONTAJE Y AJUSTE
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Compruebe que el interruptor de puesta en marcha esté
en la posición OFF. La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
ADVERTENCIA: Para un rendimiento óptimo de la sierra,
es de vital importancia seguir los procedimientos que se
exponen en los párrafos a continuación.
Instalación
MONTAJE DE LA MANIVELA DE AJUSTE DE ALTURA (FIGS. 1, 2)
1. Coloque la manivela de ajuste de altura (l) con el tornillo de cruceta.
NOTA: Puede que haya que mover el brazo de retorno automático
para permitir el ajuste de la altura.
2. Levante la manivela de ajuste de altura lo suficiente para dejar
espacio para sacar varios elementos debajo del motor.
u. Escala de bisel
MONTAJE DEL BORRIQUETE (FIGS. 1, 3, 4)
v. Cabeza de rodillo
Los componentes y las fijaciones del borriquete están embalados por
separado.
w. Interruptor de desconexión por falta de corriente
x. Caja de control electrónico
1. Saque todas las piezas del embalaje.
USO PREVISTO
2. Bloquee el brazo utilizando la palanca de abrazadera del inglete (k).
La sierra de brazo radial ha sido diseñada para la carpintería
profesional. Esta máquina de gran precisión puede ajustarse fácil y
rápidamente para realizar cortes transversales, biselados o de inglete.
Para una seguridad óptima, todos los controles principales tienen un
pestillo y un dispositivo de bloqueo. Consulte también el gráfico de
referencia rápida al final de la sección. Esta sierra está diseñada para
utilizarse con una hoja de punta de carburo de 300 mm de diámetro.
3. Incline la máquina con cuidado de la paleta hasta que la parte
posterior de la columna descanse sobre el suelo.
40
4. Coloque un trozo de madera (y) bajo el borde de la mesa (fig. 3).
5. Ensamble las patas (g) como se muestra, usando las tuercas, los
tornillos y las arandelas planas provistas.
NOTA: No apriete.
E SPAÑOL
6. Monte las guías transversales (f) (fig. 4).
MONTAJE DE LA CAJA DE CONTROL ELECTRÓNICA (FIG. 23)
7. Apriete firmemente todos los fijadores.
Conectada al cable de alimentación se encuentra la cabina de control
electrónico (x) que incluye el conmutador de liberación sin voltaje (w),
el dispositivo disyuntor y el protector contra las sobrecargas del motor
con reinicio automático.
8. Incline el montaje a la posición vertical.
ADVERTENCIA: La máquina debe estar nivelada y estable
en todo momento.
IMPORTANTE: Puede necesitarse ayuda para bajar o subir el
montaje.
MONTAJE DEL RETRONO AUTOMÁTICO (FIGS. 1, 5–10)
1. El retorno automático viene parcialmente ensamblado como se
muestra en la figura 5.
2. Desatornille parcialmente el tornillo de sujeción del retorno
automático (z) con la llave hexagonal de 6 mm para permitir la
rotación del sistema de retorno automático (fig. 6).
3. Desbloquee y mueva la cabeza (fig. 7).
4. Gire el retorno automático. Introduzca el segundo tornillo (aa).
NOTA: No apriete (fig. 8).
5. Fije el retorno automático, comprobando el alineamiento correcto
con la cabeza del rodillo (v) (fig. 1, 9).
6. El tope de desplazamiento de la yunta debe ajustarse para que los
cojinetes de la yunta no lleguen al límite posterior de las guías de
los cojinetes. Ajuste el tope de desplazamiento (bb) hasta que el
tope de goma (cc) se choque contra la parte de atrás de la caja de
bloqueo de corte transversal (fig. 10).
ADVERTENCIA: La cabeza debe siempre bloquearse en
la posición de descanso.
7. Apriete todos los tornillos.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
MONTAJE DE LA EXTENSIÓN DE MESA (FIGS. 1, 11–18)
1. Monte dos de los soportes de extensión de la mesa (dd) a cada
lado de la mesa fija (e) utilizando los tornillos M8 x 25 (fig. 11).
2. Coloque una extensión de mesa (t) sobre el apoyo de la extensión
de mesa (fig. 12). Repita el procedimiento con la otra extensión de
mesa.
3. Compruebe que las extensiones de mesa estén al mismo nivel que
el tablero de de mesa fijo y apriete bien los tornillos con las manos.
ADVERTENCIA: Las extensiones de mesa y el tablero de
mesa fijo DEBEN estar nivelados.
4. Introduzca 3 clavijas en la guía pequeña de la izquierda (h1) y 3
clavijas en la guía más grande de la derecha (h2) (fig. 1, 13).
5. Alinee las clavijas de la guía izquierda con los agujeros del lado
izquierdo en el tablero de la mesa fijo y apriete firmemente (fig. 14).
6. Repita el mismo procedimiento con la guía derecha.
7. Alinee el listón de mesa izquierdo posterior (s1) con las clavijas
de la guía izquierda y apriételos firmemente (fig. 15). Apriete la
abrazadera de la mesa (ee) con la llave de tuerca de boca tubular
(fig. 16).
8. Introduzca un tornillo M8 x 25 y una arandela D8 en el listón de
mesa izquierdo posterior y apriete bien (figs. 17, 18).
9. Repita para el listón de mesa derecho posterior.
MONTAJE DE LA CUBIERTA PROTECTORA DE POLVO (FIGS. 19, 20)
1. Encaje el puerto de polvo en posición hacia atrás en la base de la
columna.
2. Introduzca 3 tornillos M8 x 16 y 8 arandelas D8 en el puerto de
polvo y los agujeros de la base.
3. Apriete todo con las 3 tuercas M8 utilizando una llave de tuerca de
boca tubular de 13 mm y un separador de llave abierto.
MONTAJE DEL SOPORTE DE CABLE (FIGS. 21, 22)
1. Saque las tuercas de los tornillos (jj) que sobresalen de la parte de
atrás de la caja (x).
2. Sujete la caja contra la parte de atrás del marco de la mesa a la
izquierda de la base de la columna e introduzca los tornillos en los
agujeros correspondientes.
3. Cambie las tuercas en los extremos de los tornillos y apriételas.
MONTAJE DE LA HOJA DE LA SIERRA (FIG. 24–33)
1. Asegúrese de que la posición del brazo está en 0˚ y levante el
brazo (m) hasta la posición superior (fig. 24).
2. Afloje el tornillo protector (kk) y levante el protector (d) para
apartarlo (fig. 25).
3. Con la llave hexagonal de 6 mm introducida en el eje del motor y la
llave de apretar tuercas de 13 mm en el tornillo de la hoja (fig. 26),
gire la llave para apretar acoples en dirección horaria para sacar el
tornillo de la hoja (ll) y el reborde externo (mm).
4. Saque la hoja del eje y coloque la hoja en la ranura (nn) de la guía
de la mesa. La hoja de dientes NO DEBE entrar en contacto con
el eje (figs. 27, 28).
5. Desbloquee la cabeza y muévala hacia adelante hasta que la hoja
pueda sacarse de la ranura (nn). Ponga la hoja nueva (oo) en la
ranura (nn) y mueva la cabeza lentamente hasta la posición de
descanso (bloqueada) asegurándose de que los dientes de la hoja
no entren en contacto con el eje (figs. 29–31).
6. Ponga la nueva hoja en el reborde interno (qq). Ponga el reborde
externo en el eje. Con una llave hexagonal de 6 mm en el eje del
motor y la llave de apretar tuercas de 13 mm en el tornillo de la
hoja, apriete el tornillo de la hoja y el reborde externo (fig. 32).
7. Baje el protector para que la ranura del mismo esté alineada con el
tornillo del protector y apriete el tornillo (fig. 33).
8. La cabeza está lista para cortar.
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están
muy afilados y pueden resultar peligrosos.
ADVERTENCIA: La dirección de la rotación está indicada
por la flecha en el motor.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que la arandela de la
tuerca del eje esté contra el reborde exterior.
COMPROBAR QUE EL BRAZO ESTÉ PARALELO AL TABLERO DE LA MESA
(FIGS. 1, 34)
1. Baje la hoja (oo) hasta que sólo toque el tablero de la mesa fijo (e).
2. Suelte la palanca de enganche del inglete (j) y la palanca de
abrazadera del inglete (k).
3. Extienda la hoja hacia delante más allá de la guía, y luego balancee
el brazo para que la hoja pase casi rozando a lo largo del ancho
del tablero de la mesa.
4. Repita este procedimiento con la hoja en la posición trasera y
ajuste el tornillo posterior si es necesario.
COMPROBAR QUE LA HOJA ESTÉ PERPENDICULAR AL TABLERO DE LA MESA
(FIGS. 1, 35–37)
1. Vuelva a poner el brazo (m) en la posición central.
2. Coloque una escuadra de acero (rr) contra el cuerpo de la hoja
(fig. 35).
3. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Saque el disco del indicador del bisel (tt) aflojando los dos
tornillos (uu) (fig. 36).
1. Saque el tornillo de cruceta (ff).
b. Afloje los tres tornillos hexagonales que quedarán expuestos de
esta forma (fig. 37).
2. Monte el soporte de cable (gg) y vuelva a colocar el tornillo de
cruceta.
c. Coloque una llave hexagonal en el eje del motor y golpéela
hasta que la hoja quede plana contra la escuadra.
3. Saque las abrazaderas del cable (hh, ii) situadas en el brazo y
vuelva a colocarlas sujetando el cable en su sitio.
ADVERTENCIA: Deje que se produzca el movimiento del
brazo en dirección horizontal y vertical.
4. Apriete firmemente todos los fijadores.
ADVERTENCIA: Es especialmente importante apretar el
tornillo hexagonal central.
41
ESPAÑO L
5. Cambie el disco del indicador del bisel (tt) alineando el indicador
(ss) en 0˚.
COMPROBAR QUE EL DESPLAZAMIENTO TRANSVERSAL ESTÉ PERPENDICULAR
A LA GUÍA (FIGS. 38–42)
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y
bloqueos estén bien apretados.
• No ponga nunca la máquina en marcha si no tiene todos
los protectores en su sitio.
1. Extienda la hoja delante de la guía (fig. 38).
• No levante nunca la máquina por el tablero de la mesa.
2. Coloque la escuadra (rr) en un trozo de tablero y contra la guía y
tocando la hoja como se muestra.
• Compruebe siempre que haya una ranura adecuada en el
tablero de la mesa.
3. Tire de la hoja hacia usted para comprobar que la hoja atraviese
paralelamente la escuadra.
• Consulte siempre la figura L para comprobar la posición y
el tipo de guía.
4. Si hace falta un ajuste, proceda del siguiente modo:
a. Con la palanca de enganche del inglete (j) engranada en
posición 0°, suelte la palanca de la abrazadera del inglete (k)
según se muestra en la figura 39.
b. Afloje las tuercas de bloqueo (v v) en cada lado del brazo (m),
como se muestra en la figura 40.
Se llama la atención a los usuarios del Reino Unido sobre las
“normativas sobre máquinas de carpintería de 1974” y todas las
modificaciones posteriores.
ENCENDIDO Y APAGADO (FIG. 1)
El interruptor de encendido/apagado de la sierra de brazo radial ofrece
múltiples ventajas:
5. Para ajustar el brazo (m) a la izquierda, afloje el perno sin cabeza
(ww) a la derecha del brazo y apriete el perno sin cabeza opuesto
(fig. 41).
– Función de desconexión por falta de corriente: si hubiera
un corte de la electricidad por cualquier razón, el interruptor
tiene que reactivarse deliberadamente.
6. Para ajustar el brazo (m) a la derecha, afloje el perno sin cabeza
(ww) a la izquierda del brazo y apriete el perno sin cabeza opuesto.
– Dispositivo de protección de sobrecarga del motor: en
caso de sobrecarga del motor, se cortará el suministro eléctrico
del motor. Si esto ocurre, deje que se enfríe el motor durante 10
minutos y apriete el botón de reposición.
7. Proceda en pequeños pasos y compruebe el ajuste después de
cada paso con las palancas (j, k) engranadas.
ADVERTENCIA: No apriete demasiado los pernos sin
cabeza.
8. Apriete las tuercas de bloqueo (v v).
9. Ajuste el indicador (xx) en la escala del inglete (yy) para que registre
0° (fig. 42).
Ensamblaje del protector de la hoja (fig. 43)
El protector de la hoja es un ensamblaje multifuncional que ofrece las
siguientes características de seguridad:
– Protector delantero (c) y protector trasero con muelle (d) para
una protección total de la hoja.
– Sistema de frenos: después de apagar la máquina, el sistema
de frenos parará la hoja de la sierra en 10 segundos.
– El interruptor sólo tiene funciones que requieren que se
mantenga apretado para activarlas.
Para encender la máquina, presione el accionador verde (a) en la
empuñadura (b). Cuando se suelta el accionador la máquina para
automáticamente.
HACER UN CORTE DE PRUEBA (FIG. 1)
1. Con la palanca de enganche del inglete (j) engranada, bloquee
la palanca de la abrazadera del inglete (k) de manera que la hoja
quede posicionada para un corte transversal recto a 0°.
2. Baje el brazo hasta que la hoja casi toque el tablero de la mesa.
– Adaptador de extracción de polvo (a1).
3. Coloque la pieza de trabajo contra la parte delantera de la guía.
– Protector de los dedos ajustable (a2) para usarlo cuando se
corta transversalmente.
4. Encienda y baje el brazo para permitir que la hoja corte una ranura
poco profunda en la superficie de la mesa.
ESCALA DEL BISEL (FIG. 44)
Compruebe que la escala del bisel (u) indique 0˚ cuando esté
posicionada para un corte vertical.
Si es necesario, afloje los tornillos (uu) y ajuste el indicador a 0˚.
ESCALA DEL INGLETE (FIG. 42)
Compruebe que la escala del inglete (yy) indique 0˚ cuando esté
posicionada para un corte vertical.
Ajuste el indicador (xx) para registrar 0˚ utilizando el tornillo (zz).
El brazo tiene posiciones prefijadas en 45˚ izquierda y derecha y en 0˚.
5. Tire de la hoja hacia usted para que corte una ranura vertical en la
guía de madera y a través de la pieza de trabajo.
6. Vuelva a poner la hoja en posición de descanso y apague.
7. Compruebe que el corte sea verdaderamente 90° en todos los
planos y ajuste si es necesario.
Cortes de sierra básicos (figs. 45–53)
ADVERTENCIA: Los dientes de las hojas nuevas están
muy afilados y pueden resultar peligrosos.
CORTE TRANSVERSAL (FIG. 45)
FUNCIONAMIENTO
1. Fije el brazo radial en ángulos derechos con respecto a la guía.
Instrucciones de uso
2. Engrane la palanca de enganche del inglete (j) en posición 0° y
apriete la palanca de abrazadera del inglete (k).
ADVERTENCIA:
3. Baje la hoja.
• Respete siempre las instrucciones de seguridad y las
normas aplicables.
4. Ajuste el protector de los dedos (a2) para que esté casi rozando la
pieza de trabajo.
• Compruebe que el material que será cortado esté
sujetado firmemente en su lugar.
5. Si no hay una ranura en el tablero de la mesa, corte una según se
describe más arriba.
• Presione suavemente la herramienta y no ejerza presión
lateral sobre la hoja de la sierra.
6. Sujete la pieza de trabajo contra la guía, manteniendo los dedos
alejados de la trayectoria de la hoja.
• Evite las sobrecargas.
7. Encienda la máquina y tire lentamente de la hoja a través de la guía
y la pieza de trabajo.
ADVERTENCIA:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas
demasiado desgastadas. La velocidad máxima de
rotación de la herramienta no debe ser superior a la de la
hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
42
8. Vuelva a poner la hoja en posición de descanso y apague.
CORTES A INGLETE (FIGS. 46, 47)
1. Suelte la palanca de enganche del inglete (j) y la palanca de
abrazadera del inglete (k).
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
2. Balancee el brazo hasta el ángulo necesario en la escala del
inglete.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su
velocidad total.
3. Para 45° izquierda o derecha, engrane la palanca de enganche del
inglete (j) y bloquee con la palanca de la abrazadera del inglete (k).
E SPAÑOL
4. Para ángulos intermedios, use sólo la palanca de la abrazadera del
inglete.
5. Proceda según lo indicado para el corte transversal
CORTES BISELADOS (FIGS. 45, 48)
1. Fije el brazo como para un corte transversal de 0°.
2. Levante la hoja bastante por encima de la superficie de la mesa.
3. Suelte la palanca de la abrazadera del bisel (a3) y saque el
enganche del bisel (a4).
4. Incline el motor hasta el ángulo necesario en la escala del bisel (u).
5. Para 45° derecho, engrane el enganche del bisel (a4) y bloquéelo
con la palanca de la abrazadera del bisel (a3).
6. Para ángulos intermedios, use sólo la palanca de la abrazadera del
bisel.
7. Proceda según lo indicado para corte transversal vertical.
INGLETE COMPUESTO (FIG. 47)
Este corte es una combinación de corte a inglete y biselado.
1. Fije el ángulo de bisel necesario.
siga las instrucciones indicadas en la sección Montaje de la Cuchilla
de la Sierra. Retire las partes atascadas y vuelva a montar la cuchilla
de la sierra.
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una mascarilla
antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos pueden debilitar
los materiales con los que están construidas estas piezas.
Use un paño humedecido únicamente con agua y jabón
suave. Jamás permita que le entre líquido alguno a la
herramienta ni sumerja parte alguna de la misma en líquido.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
limpie periódicamente el tablero de la mesa.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
limpie periódicamente el sistema de recogida de polvo.
2. Balancee el brazo hasta la posición de inglete necesaria.
3. Proceda según lo indicado para los cortes de inglete.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido diseñada para funcionar
mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la herramienta y de su
limpieza periódica.
NOTA: No se necesita mantenimiento con el freno mecánico.
IMPORTANTE: Cambie el tablero de mesa fijo y la guía cuando estén
desgastados.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones,
apague la máquina y desconéctala del suministro
eléctrico antes de instalar y quitar accesorios y antes de
hacer ajustes, cambios de configuración o reparaciones.
Asegúrese de que el enchufe del activador esté sacado. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Si la hoja de la sierra está desgastada,
cámbiela por una nueva o reafilada.
Ajuste de las guías del brazo de los cojinetes de la
cabeza del rodillo (figs. 49–52)
Si ocurre un movimiento lateral en la cabeza del rodillo, los cojinetes
tienen que ajustarse.
Extracción del polvo
ADVERTENCIA: Conecte siempre un extractor de polvo
diseñado según las normas aplicables sobre emisión de
polvo. La velocidad del aire del sistema externo conectado
será de 20m/s +/–2m/s. La velocidad debe medirse
en el tubo de conexión en el punto de conexión, con la
herramienta conectada pero no en funcionamiento.
Transporte
Para transportar la máquina asegúrese de que la cabeza de la sierra
esté bloqueada de forma segura. Tenga en cuenta que la mesa no es
adecuada para levantar la máquina. Para transportarla use siempre una
plataforma. Para un levantamiento seguro fije la plataforma por debajo
de la barra inferior del borriquete.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DEWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DEWALT.
1. Tire de la yunta hacia delante hasta el extremo de las guías del
brazo y manténgala en posición (fig. 49).
Consulte a su proveedor si desea información más detallada sobre los
accesorios apropiados.
2. Afloje los tornillos de bloqueo (a5) (figs. 50, 51).
Hoja de sierra aconsejada DW721 / DW722 - DT4303
3. Utilizando una llave hexagonal, gire ligeramente los cojinetes (a6)
hasta que el movimiento lateral quede neutralizado (fig. 52).
Proteger el medio ambiente
4. Vuelva a apretar los tornillos de bloqueo (a5) asegurándose de que
la cabeza se ponga automáticamente en posición de descanso.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza
Antes del uso, compruebe detenidamente la barra de la cuchilla
superior, la barra de la cuchilla inferior portátil y el tubo de extracción
de polvo para cerciorarse de que funcionarán adecuadamente.
Compruebe que los chips, el polvo y las partículas de la pieza de
trabajo no pueden bloquear alguna de sus funciones.
Si los fragmentos de la pieza de trabajo quedan obstaculizados entre
la cuchilla de la sierra y las barras, desconecte la máquina de la red y
Recogida selectiva. Este producto no debe desecharse con
los residuos domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su producto DEWALT, o
ya no le sirve, no lo deseche con los desechos domésticos. Saque el
producto para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos usados y embalaje
permite que los materiales sean reciclados y utilizados de
nuevo. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a
prevenir la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la recogida selectiva de
productos eléctricos del hogar en sitios de desechos municipales o por
el minorista cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la recogida y reciclaje de los
productos DEWALT una vez que hayan llegado al final de su vida útil.
Para aprovechar este servicio devuelva su producto a un agente de
reparaciones autorizado, que lo recogerá en nuestro nombre.
43
ESPAÑO L
Puede comprobar dónde se encuentra su agente de reparaciones más
cercano contactando con su oficina local de DEWALT en la dirección
indicada en este manual. También puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en www.2helpU.com.
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de sus productos
y ofrece una excepcional garantía para los usuarios
profesionales del producto. Esta declaración de garantía
es adicional a sus derechos contractuales como usuario
profesional y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los
Estados Miembros de la Unión Europea y del Área de Libre
Comercio Europea.
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE
30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no está totalmente satisfecho con el rendimiento de su
herramienta DEWALT, sólo tiene que devolverla al punto
de compra en un plazo de 30 días, completa con todos
los componentes originales, tal y como la compró, para
un reembolso completo o cambio. El producto debe
haber estado sujeto a un desgaste lógico y normal y debe
presentarse prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento o de servicio para
su herramienta de DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio gratuitamente. Se
llevará gratuitamente a un agente de reparación autorizado
por DEWALT. Debe presentarse la prueba de compra.
Incluye mano de obra. Excluye los accesorios y las piezas de
repuesto a menos que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso debido a fallos de
materiales o de fabricación en un plazo de 12 meses a partir
de la fecha de compra, DEWALT le garantiza la sustitución
de todas las piezas defectuosas de forma gratuita, o a
nuestra entera discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un desgaste lógico y
normal;
• No se hayan intentado hacer reparaciones por personas
no autorizadas;
• Se presente prueba de compra.
• El producto se devuelva completo con todos los
componentes originales.
Si desea presentar una reclamación, póngase en contacto
con su distribuidor o compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de DEWALT o póngase en
contacto con su oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una lista de agentes
de reparaciones autorizados de DEWALT y todos los detalles
de nuestro servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com
44
E SPAÑOL
GRÁFICO DE REFERENCIA RÁPIDA
manivela de ajuste de altura
palanca de enganche del inglete
palanca de abrazadera del inglete
enganche del bisel
palanca de abrazadera del bisel
45
FR A NÇ A I S
SCIE A ONGLET
DW721KN, DW722KN
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le
développement et l’innovation de ses produits ont fait de DEWALT, le
partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
DW721KN
DW722KN
Puissance absorbée
W
2000
3000
Puissance utile
W
1580
2280
Type
2
1
Tension
V
230
400
Diamètre de lame
mm
300
300
Alésage de lame
mm
30
30
Diamètre de broche
mm
20
20
Vitesse à vide, 50 Hz
min-1
3000
3000
Vitesse en charge, 50 Hz
min-1
2760
2650
Vitesse à vide, 60 Hz
min-1
3600
–
Vitesse en charge, 60 Hz
min-1
3380
–
Profondeur de coupe à 90°
mm
90
90
Capacité de coupe
transversale max à 0°
mm
507
507
Capacité de coupes
d’onglet max à 45°
droite
mm
342
342
gauche
mm
172
172
Profondeur de coupe à 45°
mm
60
60
Capacité de coupe
transversale max à 0°
mm
507
507
Capacité de coupes
d’onglet max à 45°
droite
mm
247
247
gauche
mm
272
272
Dimensions générales
cm
176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
(sur établi)
cm
176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
Buse d’extraction des poussières
mm
100
100
Valeurs recommandées relatives à l’extraction des poussières
Vélocité de l’air au point
de connexion
m/s
20
20
Débit-volume métrique
m³/h
500
500
Débit d’aspiration au point
de connexion
PA
5000
2400
Buse d’aspiration
mm
100
100
Section transversale
cm2
78,5
78,5
Buse d’aspiration
mm
40
40
Section transversale
cm2
12,6
12,6
Poids
kg
115
115
Temps de réponse du frein automatique de lame
<10s
<10s
Cycle de service
min
1’/3’
1’/3’
Indice de protection
IP5X
IP5X
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées
conformément à la norme EN 61029-1 :
LPA (pression acoustique)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (incertitude de pression
dB(A)
3,0
3,0
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
dB(A)
3,3
3,3
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées
conformément à la norme EN 61029-1 :
Valeur d’émission
de vibration ah =
m/s3
2,0
Incertitude K =
m/s3
1,5
46
REMARQUE : ces chiffres indiquent des taux d’émission et ne
représentent pas nécessairement des taux de sécurité de travail.
Alors qu’il existe une corrélation entre les taux d’émission et les taux
d’exposition, ils ne peuvent être utilisés pour déterminer de façon fiable
s’il sera nécessaire de prendre des précautions supplémentaires. Les
facteurs ayant une influence sur les taux réels d’exposition du personnel
incluent aussi les caractéristiques propres aux lieux de travail et autres
sources de bruits, telles le nombre de machines et autres équipements
adjacents. De plus, le taux d’exposition admissible peut varier d’un pays
à l’autre. Ces informations peuvent cependant permettre à l’utilisateur
de la machine d’effectuer une meilleure évaluation des risques et
dangers.
Fusibles :
Europe
outils 230 V
outils 400 V
16 ampères, secteur
16 ampères, par phase
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-après décrivent le degré de risques associé à chaque
balise. Lire soigneusement la notice d’instructions et respecter ces
symboles.
DANGER : indique une situation de danger imminent qui,
si rien n’est fait pour l’éviter, aura comme conséquences la
mort ou des dommages corporels graves.
AVERTISSEMENT : indique une situation de danger
potentiel qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourra avoir
comme conséquences la mort ou des dommages
corporels graves.
ATTENTION : indique une situation de danger potentiel
qui, si rien n’est fait pour l’éviter, pourrait avoir comme
conséquences des dommages corporels mineurs ou
moindres.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique des risques de décharges électriques.
Indique des risques d’incendie.
Signale des bords acérés.
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DW721KN, DW722KN
DEWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe « Fiche
technique » sont conformes aux normes :
2006/42/EC, EN 1870-17:2007.
Ces produits sont également conformes aux normes 2004/108/
EC. Pour plus d’informations, veuillez contacter DEWALT à l’adresse
suivante ou vous reporter au dos de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et
fait cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Président de l’Ingénierie et du développement produit
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
2,0
1,5
15.06.2009
FRANÇAI S
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, lire la notice d’instructions
Consignes de sécurité générale
AVERTISSEMENT ! Pendant l’utilisation d’outils
électriques, des précautions de base doivent être prises
pour réduire tout risque d’incendie, de décharges
électriques et de dommages corporels, y compris les
suivantes.
Lire et conserver ces directives avant toute utilisation de ce produit.
CONSERVER CETTE NOTICE D’INSTRUCTIONS POUR FUTURE RÉFÉRENCE
1. Maintenir les lieux de travail propres et bien rangés.
Les lieux encombrés sont propices aux accidents.
2. Tenir compte des conditions ambiantes.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans un
environnement humide ou détrempé. Maintenir les lieux de travail
bien éclairés (250 à 300 Lux). Ne pas utiliser l’outil s’il existe des
risques d’incendie ou d’explosion comme en présence de liquides
ou de gaz inflammables.
3. Attention aux décharges électriques.
Éviter tout contact corporel avec des éléments mis à la terre
comme tuyaux, radiateurs, cuisinières électriques ou réfrigérateurs.
Dans des conditions de travail extrêmes (ex : humidité élevée,
production de limaille, etc.), la sécurité électrique peut être
améliorée par l’utilisation d’un transformateur d’isolement ou d’un
disjoncteur différentiel (FI).
4. Tenir toute tierce personne à l’écart.
Ne laisser aucune personne étrangère au travail en cours,
particulièrement les enfants, toucher à l’outil ou à sa rallonge, et les
maintenir à l’écart des lieux de travail.
5. Ranger les outils après utilisation.
Après utilisation, ranger les outils dans un endroit sec, verrouillé, et
hors de portée des enfants.
6. Ne pas forcer l’outil.
Il effectuera ainsi un meilleur travail, de façon plus sûre et au régime
voulu.
7. Utiliser l’outil approprié.
Ne pas utiliser des outils de faible calibre pour effectuer des travaux
destinés à des outils industriels. Ne pas utiliser les outils à des fins
pour lesquelles ils n’ont pas été conçus. Par exemple ne pas utiliser
de scies circulaires pour couper branches ou troncs d’arbres.
8. Porter des vêtements appropriés.
Ne porter aucun vêtement ample ou bijou. Ils pourraient se prendre
dans les pièces mobiles. À l’extérieur, il est recommandé de porter
des chaussures antidérapantes. Couvrir ou attacher les cheveux
longs.
9. Utiliser l’équipement de protection adéquat.
Porter systématiquement des lunettes de protection. Utiliser un
masque anti-poussières lors de travaux produisant poussières
ou particules volantes. Si ces particules s’avéraient brûlantes,
porter également un tablier de protection résistant à la chaleur.
Porter systématiquement une protection auditive. Porter
systématiquement un casque de protection.
10. Brancher tout dispositif d’extraction de poussière.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de dépoussiérage
ou d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est branché et utilisé
correctement.
11. Ne pas utiliser le cordon de façon abusive.
Ne jamais tirer sur le cordon pour le débrancher. Protéger le
cordon de la chaleur, de l’huile et de toute arrête vive. Ne jamais
utiliser le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécuriser les travaux.
Utiliser chaque fois que possible un dispositif de serrage ou un étau
pour stabiliser la pièce à travailler. C’est plus sûr que de le faire
manuellement et cela permet d’avoir les mains libres pour utiliser
l’outil.
13. Adopter une position stable.
Maintenir les pieds bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence.
14. Entretenir les outils soigneusement.
Maintenir tout outil de coupe bien affûté et propre pour accroitre
sécurité et performances. Observer toute instruction relative à la
lubrification et au changement d’accessoire. Inspecter les outils
périodiquement et, en cas de dommages, les faire réparer dans
un centre de réparation agréé. Maintenir les poignées propres et
sèches, exempts d’huile ou de graisse.
15. Débrancher les outils.
Débrancher l’outil du secteur après utilisation, avant de procéder
à tout entretien ou de changer tout accessoire (comme les lames,
mèches, ou fraises).
16. Retirer toute clé de réglage.
Avant toute utilisation de l’outil, vérifier systématiquement que toute
clé ou tout outil de réglage a bien été retiré.
17. Éviter tout démarrage accidentel.
Ne jamais transporter un outil en ayant le doigt sur l’interrupteur.
S’assurer que l’outil est en position d’arrêt avant de le brancher.
18. Utiliser des rallonges conçues pour l’extérieur.
Avant toute utilisation, vérifier toute rallonge et les remplacer en cas
de dommage. En cas d’utilisation à l’extérieur, utiliser uniquement
des rallonges prévues à cet effet et portant l’inscription adéquate.
19. Rester prudent.
Rester vigilant pendant le travail. Faire preuve de bon sens. Ne pas
utiliser l’outil en cas de fatigue ou sous l’influence de drogues ou
d’alcool.
20. Vérifier l’état des pièces.
Avant toute utilisation, vérifier soigneusement l’outil (et ses cordons
principaux) pour déterminer s’il marchera correctement et remplira
la fonction pour laquelle il a été conçu. Vérifier les pièces mobiles
afin de s’assurer qu’elles sont bien alignées et qu’elles ne restent
pas coincées ; vérifier également les pièces pour s’assurer qu’il
n’y a ni bris ni aucune autre condition susceptible de nuire au bon
fonctionnement de l’outil. Tout dispositif de protection ou autre
pièce endommagé doit être réparé correctement ou remplacé
dans un centre de réparation agréé sauf indication contraire incluse
dans ce manuel. Faire remplacer tout interrupteur endommagé
ou défectueux dans un centre de réparation agréé. Ne pas utiliser
un outil dont l’interrupteur est défectueux. Ne jamais essayer de le
réparer soi-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement, ou la réalisation de travaux autres que ceux
recommandés dans ce manuel peut comporter des risques
de dommages corporels.
21. Faire réparer l’outil par du personnel qualifié.
Cet outil électrique est conforme aux normes en vigueur. Toute
réparation doit être effectuée par du personnel qualifié utilisant des
pièces d’origine. Dans le cas contraire, l’utilisateur sera soumis à
des risques considérables.
Consignes de sécurité additionnelles propres aux
scies circulaires radiales
• Protéger le bloc d’alimentation avec un fusible ou un disjoncteur
adéquat.
• Maintenir les rails de roulement du bras et les roulements du
chariot moteur propres et exempts de toute graisse.
• S’assurer que le guide est correctement positionné avant de mettre
la scie en marche. La lame ne devrait pas entrer en contact avec le
matériau tant que l’on ne tire pas sur la poignée de la scie.
• Ajuster systématiquement le protège-doigts de façon à ce qu’il
passe au-dessus du guide fixe ou se trouve à 3 mm au-dessus
de la surface du matériau à découper (choisir la hauteur la plus
grande).
• Vérifier la précision des réglages régulièrement et effectuer tout
ajustement nécessaire.
• S’assurer que la lame tourne dans le bon sens et que les dents
pointent dans la direction du guide.
47
FR A NÇ A I S
• S’assurer que les leviers de verrouillage sont bien bloqués avant
toute utilisation.
• Ne jamais utiliser la machine sans que tous ses dispositifs de
protection ne soient en place
• En cas de panne de courant lors d’une pause, relâcher
immédiatement la poignée pour assurer que la tête de scie
retourne automatiquement en position de repos.
AVERTISSEMENT ! Tout fil électrique défectueux doit
être remplacé immédiatement.
• Après utilisation, protéger complètement la lame de scie avec le
carter de lame.
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que
l’interrupteur est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
• Déconnecter la machine du secteur après utilisation, pour changer
de lame ou effectuer toute maintenance.
• Utiliser systématiquement des lames adéquates et bien affûtées,
fabriquées conformément aux normes EN847-1, avec un angle de
coupe de +/– 5 mm.
• Ne jamais utiliser de lames dont la vitesse maximale indiquée est
inférieure à la vitesse de révolution de la broche.
• Ne pas utiliser de lames HSS (acier à coupe rapide).
• Le diamètre de lame recommandé est indiqué sur la Fiche
technique.
• Ne pas obstruer le ventilateur avec quoi que ce soit qui pourrait
bloquer l’axe du moteur.
• Avant toute utilisation, s’assurer que les dispositifs de protection,
le frein, le retour automatique et les dispositifs de verrouillage
fonctionnent correctement. Ne pas utiliser la machine si ces
dispositifs sont défectueux.
• Pour scier une pièce circulaire, utiliser SYSTÉMATIQUEMENT un
dispositif de serrage ou un prisme pour prévenir la rotation de la
pièce
• Ne pas forcer la découpe. (Bloquer ou freiner le moteur peut
causer des dommages majeurs). Veiller à ce que le moteur
fonctionne à plein régime avant de commencer à couper.
• Signalez la panne et notez la machine dans un formulaire
approprié pour éviter que d'autres personnes n'utilisent la machine
défectueuse.
• Lorsque la lame de la scie est coincée en raison d'une force
d'avance anormale pendant la coupe, arrêtez la machine et
débranchez-la de l'alimentation. Retirez la pièce et assurez-vous
que la lame de scie tourne librement. Mettez la machine sous
tension et commencez une nouvelle opération de coupe avec une
force d'avance réduite.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des scies circulaires
radiales :
En dépit de l’application des normes de sécurité en vigueur et de
l’installation de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables.
Il s’agit de :
• Ne pas soulever la machine par son établi.
– Dommages corporels par contact avec les pièces rotatives ;
• Ne pas découper de métaux ferreux ou non ferreux, ou de
maçonnerie.
– Diminution de l’acuité auditive ;
• N’appliquer aucun lubrifiant sur la lame pendant l’utilisation.
• Ne pas mettre les mains sur le trajet de la lame lorsque la scie est
raccordée au secteur.
• Ne pas envoyer les mains derrière la lame.
• Ne pas approcher les mains à moins de 150 mm de la lame
pendant la découpe.
• Ne pas utiliser de lames endommagées ou fêlées.
• Changer le guide lorsqu’il est endommagé et/ou ne fournit plus le
soutien adéquat. Le guide doit être remplacé périodiquement.
• Assurer SYSTÉMATIQUEMENT la sécurité de l’utilisateur. Les scies
circulaires radiales doivent être arrimées au sol par des boulons de
8 mm de diamètre et d’une longueur minimum de 80 mm.
AVERTISSEMENT ! Pour couper des pièces rondes, il
est nécessaire d’arrimer la pièce à l’aide d’un dispositif de
serrage ou un support pour en prévenir toute rotation.
• Ne pas utiliser la machine dans des lieux où la température
ambiante peut atteindre –5 ˚ ou 40˚ C. La température idéale est
de 20˚ C.
• L’utilisateur doit être informé de tout facteur ayant un impact sur
l’exposition au bruit (ex : utilisation de lame spécialement conçue
pour réduire les décibels, maintenance de la machine) ; Signaler
immédiatement tout problème avec l’appareil, y compris ses
dispositifs de protection ou lame ; S’assurer que l’utilisateur est
correctement formé pour l’utilisation, le réglage et l’opération de la
machine.
• Connecter la machine à un dispositif anti-poussière pendant le
sciage du bois. Prendre toujours en considération les facteurs
ayant un impact sur l’exposition à la poussière comme :
– le type de matériau à travailler (les panneaux de particules
produisent plus de poussières que le bois) ;
– le réglage adéquat de la lame de scie ;
– le raccordement correct de tout extracteur local, capot,
déflecteur et conduit d’éjection.
• Porter systématiquement des gants pour effectuer la maintenance
de la machine, pour manipuler des pièces rugueuses ou changer la
lame de scie.
48
– Risques d’accident provoqués par des parties non protégées de la
lame de scie en rotation ;
– Risques de dommages corporels lors du remplacement de lame ;
– Risques de se pincer les doigts lors de l’ouverture des dispositifs
de protection ;
– Risques pour la santé causés par l’inhalation de poussières
dégagées lors du sciage du bois, particulièrement du chêne, du
hêtre et du MDF.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
En cas de dommage sur le cordon d’alimentation, le
déconnecter immédiatement du secteur.
Déconnecter systématiquement la fiche du secteur
avant tout réglage ou tout entretien/maintenance.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Scie circulaire radiale partiellement assemblée
2 Plateaux d’établi (1 droite, 1 gauche)
2 Guides (1 droit, 1 gauche)
2 Rallonges de table (1 droite, 1 gauche)
1 Dispositif anti-poussière
1 Carton contenant :
1 Établi
(4 pieds, 4 traverses, 24 boulons M8 x 16, 24 écrous M8 et 48
rondelles plates D8)
FRANÇAI S
1 clé de 10/13 mm
NE PAS l’utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou de
liquides inflammables.
1 clé de 22 mm
Cette scie circulaire radiale est un outil électrique de professionnels.
1 clé à douille de 13 mm
NE PAS la laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
1 Sac contenant :
4 clés hexagonales (3, 4, 5, 6 mm)
1 manette de réglage de la hauteur
Sécurité électrique
1 vis en croix M4,2 x 16
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une tension
unique. Vérifier systématiquement que la tension du secteur correspond
bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
4 supports de rallonge
19 Boulons M8 x 25
19 Rondelles plates D8
19 Écrous M8
1 Butée en caoutchouc
6 Goujons de bois
3 Vis M8 x 16
3 Rondelles D8
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette notice
d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
a. Interrupteur marche/arrêt
b. Poignée
c. Carter avant
d. Carter inférieur
e. Plateau fixe
f. Traverses
g. Pied
h1. Guide gauche (petit)
h2. Guide droit (large)
i. Dispositif anti-poussière
j. Levier du verrou d’onglet
k. Levier de serrage d’onglet
l. Manette de réglage de la hauteur
m. Bras radial
n. Embout
o. Câble
p. Buse de dépoussiérage
q. Dispositif de l’étrier
r. Moteur
s1. Plateau gauche
s2. Plateau droit
t1. Rallonge gauche
t2. Rallonge droite
u. Graduation de chanfrein
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service aprèsvente DEWALT.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser une
rallonge homologuée compatible avec la tension nominale de la
machine (consulter la fiche technique). En cas d’utilisation d’un dévidoir,
dérouler systématiquement le câble sur toute sa longueur. La longueur
de rallonge ne devrait pas dépasser 30 m.
MACHINES MONOPHASÉES
Utiliser une rallonge homologuée tripolaire compatible avec la tension
nominale de cette machine (consulter la fiche technique). La section
minimum du conducteur est de 1,5 mm².
MACHINES TRIPHASÉES
Veuillez vous assurer que le câble est doté d’une fiche/coupleur
industrielle 5 pôles CEE 16 A (le neutre doit être connecté) conforme à
la norme IEC 60309.
Chutes de tension
Les demandes de courants peuvent causer de courtes chutes de
tension. En présence de conditions d’alimentation électrique peu
favorables, d’autres équipements pourraient être affectés.
Si l’impédance du système d’alimentation est inférieure à 0,25 Ω, il est
peu probable que des perturbations se produisent.
Les prises utilisées avec ces machines doivent être connectées à un
fusible de 16 ampères à caractère passif.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que la
gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : pour optimiser les performances de
votre scie, il est vital de suivre la procédure décrite dans le
paragraphe ci-dessous.
Installation
INSTALLATION DE LA MANETTE DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR (FIG. 1, 2)
1. Installez la manette de réglage de la hauteur (l) avec la vis en croix.
REMARQUE : on peut avoir à déplacer le bras à retour
automatique pour effectuer le réglage de la hauteur.
2. Élevez juste assez la manette de réglage de la hauteur pour laisser
un espace suffisant permettant de retirer divers éléments sous le
moteur.
v. Chariot moteur
ASSEMBLAGE DE L’ÉTABLI (FIG. 1, 3, 4)
w. Dispositif de réarmement du circuit électrique
Les différentes pièces et fixations de l’établi sont emballées séparément.
x. Boîtier électronique
1. Retirez toutes les pièces de leur conditionnement.
UTILISATION PRÉVUE
2. Verrouillez le bras à l’aide du levier de serrage d’onglet (k).
Cette scie circulaire radiale a été conçue pour le travail professionnel
du bois. Cette machine haute précision peut facilement et rapidement
être réglée pour effectuer des coupes transversales, de chanfreins ou
d’onglets. Pour optimiser la sécurité, toutes les commandes majeures
sont équipées d’un loquet et d’un dispositif de verrouillage. Se reporter
au guide de référence rapide en fin de section. Cette scie a été conçue
pour être utilisée avec des lames à pointes de carbure de 300 mm de
diamètre.
3. Inclinez prudemment la machine hors de la palette jusqu’à ce que
l’arrière de la colonne repose sur le sol.
4. Placez un morceau de bois (y) sous le bord de la table (fig. 3).
5. Assemblez les pieds (g), comme illustré, à l’aide des écrous,
boulons, et rondelles plates fournis à cet effet.
REMARQUE : ne pas resserrer tout de suite.
49
FR A NÇ A I S
6. Installez les traverses (f) (fig. 4).
INSTALLATION DU BOÎTIER ÉLECTRONIQUE (FIG. 23)
7. Resserrez soigneusement les fixations.
Le boîtier de commande électronique (x) est câblé dans le câble
d’alimentation et contient l’interrupteur à contacts secs (w), le dispositif
de freinage et la protection du moteur contre la surcharge avec
réinitialisation automatique.
8. Remettez l’ensemble en position verticale.
AVERTISSEMENT : la machine doit être
systématiquement de niveau et stable.
IMPORTANT : on peut avoir besoin d’aide pour mettre au sol ou
relever le dispositif.
INSTALLATION DU RETOUR AUTOMATIQUE (FIG. 1, 5–10)
1. Le retour automatique vient partiellement assemblé, comme illustré
en figure 5.
2. Dévissez partiellement la vis de fixation du retour automatique (z)
avec la clé hexagonale de 6 mm pour permettre la rotation du
dispositif de retour automatique (fig. 6).
3. Déverrouillez puis déplacez la tête (fig. 7)
4. Faites tourner le retour automatique. Insérez une deuxième vis (aa).
REMARQUE : ne pas resserrer tout de suite (fig. 8).
5. Ajustez le retour automatique, vérifiez l’alignement avec le chariot
moteur (v) (fig. 1, 9).
6. La course de l’étrier doit être ajustée de façon à ce que les paliers
du dispositif de l’étrier ne touchent pas l’extrémité arrière des rails
de roulement. Réglez la butée de course (bb) de façon à ce que la
butée en caoutchouc (cc) rencontre l’arrière du boîtier du verrou de
coupe transversale (fig. 10).
AVERTISSEMENT : la tête doit systématiquement être
verrouillée en position de repos.
7. Resserrez toutes les vis.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
INSTALLATION DES RALLONGES DE TABLE (FIG. 1, 11–18)
1. Retirez les écrous des vis (jj) dépassant à l’arrière du boîtier (x).
2. Maintenez le boîtier contre l’arrière de l’ossature de la table à la
gauche de la base de la colonne puis insérez les vis dans les trous
correspondants.
3. Replacez les écrous sur l’extrémité des vis puis resserrez-les.
INSTALLATION DE LA LAME (FIG. 24–33)
1. Assurez-vous que le bras est à 0˚ puis mettre le bras (m) dans sa
position supérieure (fig. 24).
2. Desserrez la vis (kk) du carter et soulevez le carter (d) pour le
mettre de côté (fig. 25).
3. À l’aide de la clé hexagonale de 6 mm insérée dans la broche du
moteur et la clé de 13 mm sur la vis de lame (fig. 26), tournez la
clé de 13 mm vers la droite pour retirez la vis de lame (ll) et la bride
externe (mm).
4. Retirez la lame de la broche puis insérez la lame dans la fente (nn)
sur le guide de table. Attention à ce que les dents de lame NE
rentrent PAS en contact ave la broche (fig. 27, 28).
5. Déverrouillez la tête et déplacez-la vers l’avant jusqu’à ce que l’on
puisse retirer la lame de la fente (nn). Installez une lame neuve
(oo) dans la fente (nn) et déplacez la tête lentement en position de
repos (verrouillée) en s’assurant que ses dents n’entrent pas en
contact avec la broche (fig. 29–31).
6. Installez la nouvelle lame sur la bride interne (qq). Placez la bride
externe sur la broche. À l’aide de la clé hexagonale de 6 mm
insérée dans la broche du moteur et la clé de 13 mm sur la vis de
lame, resserrez cette dernière ainsi que la bride externe (fig. 32).
1. Installez deux des supports de rallonge (dd) de chaque côté du
plateau fixe (e) à l’aide des boulons M8 x 25 (fig. 11).
7. Abaissez le carter de façon à ce que sa fente soit alignée sur la vis
du carter puis resserrez cette vis (fig. 33).
2. Placez une rallonge de table (t) sur le support de rallonge (fig. 12).
Répétez l’opération pour l’autre rallonge de table.
8. La tête est prête pour la découpe.
3. Vérifiez que les rallonges de table sont bien alignées avec le plateau
fixe et serrez soigneusement les boulons manuellement.
AVERTISSEMENT : les rallonges de table et le plateau fixe
DOIVENT être parfaitement alignés.
4. Insérez 3 goujons dans le petit guide de gauche (h1) et 3 goujons
dans le guide plus large droit (h2) (fig. 1, 13).
5. Alignez les goujons du guide gauche sur les trous du côté gauche
du plateau fixe et enfoncez-les fermement (fig. 14).
6. Répétez cette procédure avec le guide droit.
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très
acérées et peuvent être dangereuses.
AVERTISSEMENT : le sens de rotation est indiqué par la
flèche sur le moteur.
AVERTISSEMENT : s’assurer que la rondelle sur l’écrou
d’arbre est bien contre la bride externe.
VÉRIFICATION DU PARALLÉLISME ENTRE LE BRAS ET LE PLATEAU (FIG. 1, 34)
1. Abaissez la lame (oo) de façon à ce qu’elle touche à peine le
plateau fixe (e).
7. Alignez le plateau gauche arrière (s1) sur les goujons du guide
de gauche puis enfoncez-les fermement (fig. 15). Resserrez le
dispositif de fixation du plateau (ee) à l’aide de la clé à douille
(fig. 16).
2. Libérez le levier du verrou d’onglet (j) et le levier de serrage
d’onglet k).
8. Insérez une vis M8 x 25 et une rondelle D8 dans l’arrière du plateau
gauche puis serrez fermement (fig. 17, 18).
4. Répétez cette procédure avec la lame en position arrière puis
ajustez le boulon arrière si nécessaire.
9. Répétez cette procédure pour le plateau droit arrière.
INSTALLATION DU DISPOSITIF ANTI-POUSSIÈRE (FIG. 19, 20)
3. Faites passer la lame de l’autre côté du guide puis rabattez le bras
de façon à ce que la lame frôle le dessus de la table sur sa largeur.
VÉRIFICATION DE L’ÉQUERRE ENTRE LA LAME ET LE PLATEAU DE L’ÉTABLI
(FIG. 1, 35–37)
1. Insérez la buse de dépoussiérage à l’arrière de la base de la
colonne.
1. Ramenez le bras (m) en position centrale.
2. Insérez 3 vis M8 x 16 et rondelles D8 dans les trous de la buse de
dépoussiérage et de la base.
3. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
3. Resserrez l’ensemble avec 3 écrous M8 à l’aide de la clé à douille
de 13 mm et la clé ouverte.
INSTALLATION DU SUPPORT DE CORDON (FIG. 21, 22)
1. Retirez la vis en croix (ff).
2. Installez le support de cordon (gg) puis réinstallez la vis en croix.
3. Retirez les fixations du cordon (hh, ii) situées sur le bras puis
rattachez-les en maintenant le cordon en place.
AVERTISSEMENT : permettre le mouvement horizontal et
vertical du bras.
50
2. Placez une équerre en acier (rr) contre le corps de lame (fig. 35).
a. Retirez le disque de l’index de chanfrein (tt) en desserrant les
deux vis (uu) (fig. 36).
b. Desserrez les trois vis hexagonales que l’on découvrira ainsi
(fig. 37).
c. Appliquez une clé hexagonale dans l’arbre moteur puis tapoter
jusqu’à ce que la lame se trouve à plat contre l’équerre.
4. Resserrez soigneusement les fixations.
AVERTISSEMENT : il est particulièrement important de
bien resserrer la vis hexagonale centrale.
5. Réinstallez le disque de l’index de chanfrein (tt) en alignant l’index
(ss) sur 0 ˚.
FRANÇAI S
VÉRIFICATION DE L’ÉQUERRE ENTRE LA COURSE DE COUPE TRANSVERSALE ET
LE GUIDE (FIG. 38–42)
• Ne jamais soulever la machine par son plateau.
1. Faites passer la lame devant le guide (fig. 38).
• Vérifier systématiquement qu’il existe un espace adéquat
sur le plateau d’établi.
2. Placez une équerre (rr) sur un morceau de bois et contre le guide
en touchant à peine la lame, comme illustré.
• Se référer systématiquement à la figure L pour vérifier la
position du guide et le type.
3. Tirez la lame vers vous pour vérifier qu’elle longera parallèlement
l’équerre.
4. Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
a. Alors que le levier du verrou d’onglet (j) est sur 0 °, libérez le
levier de serrage d’onglet (k), comme illustré en figure 39.
b. Dévissez les contre-écrous (v v) de chaque côté du bras (m),
illustrés en figure 40.
5. Pour ajuster le bras (m) sur la gauche, desserrez le goujon (ww) sur
le côté droit du bras puis resserrez le goujon opposé (fig. 41).
6. Pour ajuster le bras (m) vers la droite, desserrez le goujon (ww) sur
le côté gauche du bras puis resserrez le goujon opposé.
7. Avancez de façon progressive et vérifiez chaque réglage en
réactivant les leviers (j, k).
AVERTISSEMENT : attention à ne pas trop serrer les
goujons.
8. Revissez les contre-écrous (v v).
9. Réglez l’index (xx) de graduation d’onglet (yy) sur 0 ° (fig. 42).
Dispositif de carter de lame (fig. 43)
Le carter de lame est un dispositif à fonctions multiples qui offre les
fonctionnalités suivantes :
Nous portons à l’attention des utilisateurs du Royaume-Uni « La
réglementation 1974 relative aux machines à bois » et tout amendement
ultérieur.
MISE EN MARCHE ET ARRÊT (FIG. 1)
L’interrupteur marche/arrêt de votre scie circulaire radiale offre les
avantages multiples suivants :
– Fonction de disparition de tension : en cas de perte de
secteur, l’interrupteur doit être délibérément réarmé.
– Dispositif anti-surcharge du moteur : en cas de surcharge
du moteur, l’alimentation du moteur sera automatiquement
coupée. Si c’est le cas, laissez le moteur refroidir une dizaine de
minutes puis appuyez sur le bouton de réarmement.
– Dispositif de freinage : une fois le moteur coupé, le dispositif
de freinage arrêtera la lame dans les 10 secondes.
– L’interrupteur ne fonctionne que s’il est maintenu enfoncé.
Pour mettre la machine en marche, appuyez sur le bouton vert (a) de
la poignée (b). Lorsque ce bouton est relâché, la machine s’arrêtera
automatiquement.
COUPE D’ESSAI (FIG. 1)
1. Alors que le levier du verrou d’onglet (j) est activé, verrouillez le
levier de serrage d’onglet (k) de façon à ce que la lame soit sur la
position à 0 ° de coupe transversale.
– Carter avant (c) et carter arrière à ressort (d) pour une protection
complète de la lame ;
2. Abaissez le bras de façon à ce que la lame touche presque la
surface du plateau.
– Buse d’extraction des poussières (a1) ;
3. Placez la pièce à couper contre l’avant du guide.
– Protège-doigts réglable (a2) à utiliser pour les coupes
transversales.
4. Démarrez la machine et abaissez le bras pour permettre à la lame
de faire une rainure légère sur la surface du plateau.
GRADUATION DE CHANFREIN (FIG. 44)
Vérifiez que la graduation de chanfrein (u) est sur 0 ˚ pour effectuer une
coupe verticale.
Si nécessaire, desserrez les vis (uu) puis réglez l’index sur 0 ˚.
GRADUATION D’ONGLET (FIG. 42)
Vérifiez que la graduation d’onglet (yy) est sur 0 ° pour effectuer une
coupe verticale.
Réglez l’index (xx) sur 0 ˚ à l’aide de la vis (zz).
Le bras est préréglé sur 45 ˚ à gauche et 0 ˚ à droite.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
5. Tirez la lame vers vous de façon à ce qu’elle coupe une fente
verticale dans le guide en bois et au travers de la pièce.
6. Retournez la lame sur sa position de repos et arrêtez la machine.
7. Vérifiez que la coupe est bien à 90 ° sur tous les plans et effectuez
les réglages nécessaires.
Coupes de base (fig. 45–53)
AVERTISSEMENT : les dents d’une lame neuve sont très
acérées et peuvent être dangereuses.
COUPES TRANSVERSALES (FIG. 45)
1. Réglez le bras radial à un angle droit du guide.
2. Réglez le levier du verrou d’onglet (j) sur 0 ° puis resserrez le levier
de serrage d’onglet (k).
AVERTISSEMENT :
3. Abaissez la lame.
• Respecter systématiquement les consignes de sécurité et
les normes en vigueur.
4. Réglez le protège-doigts (a2) de façon à ce qu’il laisse juste
l’espace nécessaire à la pièce.
• S’assurer que le matériau à scier est fermement arrimé.
5. S’il n’y a aucune fente sur le plateau, découpez-en une comme
décrit ci-dessus.
• Appliquer seulement une pression légère sur l’outil et ne
pas exercer de pressions latérales sur la lame.
• Éviter toute surcharge.
AVERTISSEMENT :
• Installer la lame de scie appropriée. N’utiliser aucune
lame excessivement émoussée. La vitesse de rotation
maximale de l’outil ne peut excéder celle de la lame de
scie.
• Ne pas tenter de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame puisse couper librement. Ne pas
forcer l’outil.
• Veiller à ce que le moteur fonctionne à plein régime avant
de commencer à couper.
• S’assurer que tout bouton de verrouillage ou manette de
serrage est bien serré.
6. Maintenez la pièce contre le guide, en éloignant vos doigts du
chemin de la lame.
7. Démarrez la machine puis tirez lentement la lame au travers du
guide et de la pièce.
8. Retournez la lame sur sa position de repos et arrêtez la machine.
COUPES D’ONGLET (FIG. 46, 47)
1. Libérez le levier du verrou d’onglet (j) et le levier de serrage
d’onglet (k).
2. Ajustez le bras sur l’angle désiré sur la graduation d’onglet.
3. Pour un angle à 45 ° à gauche ou à droite, réglez le levier du verrou
d’onglet (j) puis verrouillez le levier de serrage d’onglet (k).
4. Pour des angles intermédiaires, utilisez seulement le levier de
serrage d’onglet.
5. Procédez comme pour une coupe transversale.
• Ne jamais utiliser l’outil sans ses dispositifs de protection.
51
FR A NÇ A I S
COUPES EN BISEAU (FIG. 45, 48)
1. Réglez le bras comme pour une coupe transversale à 0 °.
2. Relevez la lame bien au-dessus de la surface du plateau.
3. Libérez le levier de serrage de chanfrein (a3) puis tirez sur le verrou
de chanfrein (a4).
4. Inclinez le moteur sur l’angle désiré sur la graduation de
chanfrein (u).
5. Pour un angle à 45 ° à droite, actionnez le verrou de chanfrein (a4)
puis verrouillez le levier de serrage de chanfrein (a3).
6. Pour des angles intermédiaires, utilisez seulement le levier de
serrage de chanfrein.
7. Procédez comme pour une coupe transversale verticale.
ONGLETS COMPOSÉS (FIG. 47)
Cette coupe est la combinaison d’un onglet et d’une coupe en biseau.
1. Réglez l’angle de chanfrein désiré.
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du boîtier
principal à l’aide d’air comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter systématiquement
des lunettes de protection et un masque anti-poussières
homologués, au cours de cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, nettoyer régulièrement votre établi.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, nettoyer régulièrement le système
de dépoussiérage.
2. Ajustez le bras sur l’angle d’onglet désiré.
3. Procédez comme pour une coupe d’onglet.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour fonctionner longtemps
avec un minimum de maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance adéquate et d’un
nettoyage régulier.
REMARQUE : le frein mécanique ne nécessite aucun entretien.
IMPORTANT : remplacer le plateau fixe et le guide lorsqu’ils sont usés.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels, arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer ou retirer tout
accessoire, avant tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations. S’assurer que la fiche
de la gâchette est débranchée. Tout démarrage accidentel
pourrait causer des dommages corporels.
AVERTISSEMENT : remplacer toute lame émoussée par
une lame neuve ou réaffûtée.
Réglage des roulements de rails du bras du
chariot moteur (fig. 49–52)
Lorsqu’il y a mouvement latéral du chariot moteur, les roulements
doivent être ajustés.
1. Tirez le dispositif de l’étrier en avant, jusqu’au bout des rails du
bras, et le maintenir dans cette position (fig. 49).
2. Desserrez les vis de verrouillage (a5) (fig. 50, 51).
3. À l’aide de la clé hexagonale, tournez légèrement les roulements
(a6) jusqu’à neutraliser tout mouvement latéral (fig. 52).
4. Resserrez les vis de verrouillage (a5) en s’assurant que la tête
retourne automatiquement dans sa position de repos.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification additionnelle.
Entretien
Avant l'utilisation, vérifiez soigneusement le carter de lame supérieur, le
carter de lame inférieur amovible, ainsi que la buse de dépoussiérage
pour déterminer s'ils fonctionnent correctement. Assurez-vous que les
copeaux, la poussière ou les particules de la pièce ne puissent pas
provoquer le blocage de l'une des fonctions.
Si des fragments de pièce se coincent entre la lame de scie et
les carters, débranchez la machine de l'alimentation et suivez les
instructions fournies à la section Montage de la lame de scie. Retirez
les parties coincées et remontez la lame de scie.
52
DÉPOUSSIÉRAGE
AVERTISSEMENT : connectez systématiquement un
système de dépoussiérage conçu conformément aux
normes en vigueur en matière d’émissions de poussières.
La vitesse de l’air du système externe connecté doit être de
20m/s +/– 2 m/s. La vélocité doit être mesurée dans le tube
de raccord au point de connexion avec l’outil connecté mais
pas en marche.
Transport
Avant de transporter la machine, assurez-vous que la tête de scie est
soigneusement verrouillée. Veuillez prendre note que le plateau n’est
pas adéquat pour soulever la machine. Utilisez systématiquement un
chariot à fourche pour la transporter. Pour la soulever en toute sécurité,
placez la fourche sous la barre transversale inférieure de l’établi.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres
que ceux offerts par DEWALT n’ont pas été testés avec
ce produit, leur utilisation avec cet appareil pourrait être
dangereuse. Pour réduire tout risque de dommages
corporels, seuls des accessoires DEWALT recommandés
doivent être utilisés avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Lame de scie recommandée DW721 / DW722 - DT4303
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce produit avec les ordures
ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre produit DEWALT, ne pas le
jeter avec les ordures ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés permet de
recycler et réutiliser leurs matériaux. La réutilisation de matériaux
recyclés aide à protéger l’environnement contre la pollution et à réduire
la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert : service
de collecte sélective individuel des produits électriques, ou
déchetterie municipale ou collecte sur les lieux d’achat des
produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des
produits DEWALT en fin de vie. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
FRANÇAI S
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation agréé près de chez
vous, veuillez contacter votre distributeur DEWALT local à l’adresse
indiquée dans cette notice d’instruction, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de notre SAV et tout
renseignement complémentaire sur Internet à l’adresse : www.2helpU.
com.
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de ses produits qu’il propose
à tous les professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie s’ajoute à vos
droits contractuels en tant qu’utilisateur professionnel ou vos
droits légaux en tant qu’utilisateur privé, non professionnel,
et elle ne peut en aucun cas leur porter préjudices. Cette
garantie est valable au sein des territoires des États membres
de l’Union Européenne et au sein de la Zone européenne de
libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT ne vous
apportaient pas totale satisfaction, retournez simplement, au
point de vente, l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à compter de sa date
d’achat pour son échange ou son remboursement intégral.
Le produit devra avoir été soumis à une usure normale. Une
preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien ou une révision
dans les 12 mois suivant l’achat, vous avez droit à une
intervention gratuite. Cette dernière sera effectuée gratuitement
par un centre de réparation agréé DEWALT. Une preuve
d’achat sera exigée. Cela comprend la main-d’œuvre. Les
accessoires et les pièces détachées sont exclus, à moins d’un
défaut de fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice de matériau ou de
fabrication dans les 12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de toute pièce
défectueuse ou, à notre entière discrétion, le remplacement
gratuit de l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée par du personnel
non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie • Le produit soit retourné complet, avec l’ensemble de ses
composants originaux.
Si vous souhaitez effectuer une réclamation, contactez votre
revendeur ou consultez l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le catalogue DEWALT ou
contactez le service clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de réparation agréés
DEWALT et tout détail complémentaire concernant notre
service après-vente, sont à votre disposition sur notre site
Internet : www.2helpU.com
53
FR A NÇ A I S
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
manette de réglage de la hauteur
levier du verrou d’onglet
levier de serrage d’onglet
verrou de chanfrein
levier de serrage de chanfrein
54
I TALI ANO
SQUADRATRICE RADIALE
DW721KN, DW722KN
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo
e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DEWALT uno dei partner
più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
DW721KN
Potenza assorbita
W
2000
Potenza resa
W
1580
Tipo
2
Tensione
V
230
Diametro della lama
mm
300
Foro della lama
mm
30
Diametro dell’alberino
mm
20
Velocità a vuoto, 50 Hz
min-1
3000
Velocità a carico, 50 Hz
min-1
2760
Velocità a vuoto, 60 Hz
min-1
3600
Velocità a carico, 60 Hz
min-1
3380
Profondità di taglio a 90°
mm
90
Capacità a troncare a 0°
massima
mm
507
Capacità taglio angolato a 45°
massima
a destra
mm
342
a sinistra
mm
172
Profondità di taglio a 45°
mm
60
Capacità a troncare a 0°
massima
mm
507
Capacità taglio angolato a 45°
massima
a destra
mm
247
a sinistra
mm
272
Dimensioni totali
cm 176 x 122 x 77
(con piedistallo)
cm 176 x 122 x 147
Adattatore per l’aspirazione
delle polveri
mm
100
Valori consigliati di aspirazione delle polveri
Velocità dell’aria al punto
di connessione
m/s
20
Portata volumetrica
m³/h
500
Valore del vuoto al punto
di connessione
PA
5000
Porta di aspirazione
delle polveri
mm
100
Sezione trasversale
cm2
78,5
Porta di aspirazione
delle polveri
mm
40
12,6
Sezione trasversale
cm2
Peso
kg
115
Tempo di arresto automatico della lama
< 10s
Ciclo di lavoro utile
min
1’/3’
Grado di protezione
IP5X
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
342
172
60
507
NOTA: I dati indicano i livelli di emissione e pertanto non corrispondono
necessariamente a quelli di sicurezza. Poiché vi è correlazione tra i
livelli di emissione e quelli di esposizione, non è possibile stabilire con
certezza se siano necessarie o meno ulteriori precauzioni. I fattori che
influenzano il livello attuale di esposizione degli operatori includono le
caratteristiche dell’ambiente di lavoro e altre fonti di rumore, ecc., come
ad esempio il numero di macchinari, nonché altri processi contigui.
Inoltre i livelli di esposizione consentiti possono variare da paese a
paese. Queste informazioni tuttavia, permetteranno all’operatore di
valutare al meglio eventuali pericoli e rischi.
Fusibili:
Europa
per apparati da 230 V
per apparati da 400 V
16 Ampere, di rete
16 Ampere, per fase
Definizioni: istruzioni di sicurezza
Le definizioni sottostanti descrivono il livello di allerta rappresentato da
ogni parola di segnalazione. Si invita a leggere attentamente il manuale,
prestando attenzione a questi simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non evitata, provoca lesioni gravi o addirittura
mortali.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, può causare morte o gravi
lesioni.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni
di gravità lieve o media.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Evidenzia il rischio di scossa elettrica.
247
272
176 x 122 x 77
176 x 122 x 147
Evidenzia il rischio d’incendio.
Evidenzia bordi taglienti.
100
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
20
500
2400
DW721KN, DW722KN
100
78,5
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei “Dati tecnici” sono
conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 1870-17:2007:
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo le normative
EN 61029-1:
LPA (pressione sonora)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (incertezza pressione
sonora)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (potenza sonora)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (incertezza potenza sonora)
dB(A)
3,3
3,3
Questi prodotti sono anche conformi alla normativa 2004/108/EC. Per
ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento tecnico e
rende questa dichiarazione per conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vice Presidente Progettazione e Sviluppo Prodotti
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.06.2009
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo le normative
EN 61029-1:
Livello vibrazione emessa ah =
m/s3
2,0
2,0
Incertezza K =
m/s3
1,5
1,5
55
ITALI A NO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere il
manuale di istruzioni
Istruzioni di sicurezza generali
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di apparati elettrici si
devono seguire sempre le precauzioni di base per ridurre
il rischio di incendio,scossa elettrica e lesioni personali,
compreso quanto segue.
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare ad azionare
questo prodotto, e conservarle.
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI
1. Mantenere sgombra l’area di lavoro.
Ambienti e banchi di lavoro disordinati favoriscono lesioni personali.
2. Valutare l’ambiente in cui si lavora.
Non lasciare l’apparato sotto la pioggia. Non utilizzare l’apparato in
ambienti bagnati o umidi. Illuminare bene l’area di lavoro (250 - 300
Lux). Non utilizzare l’apparato quando c’è rischio di causare incendi
o esplosioni, per esempio in presenza di liquidi e gas infiammabili.
3. Proteggersi da scosse elettriche.
Evitare il contatto con superfici collegate con la terra (per esempio
tubature, termosifoni, fornelli e frigoriferi). Durante l’impiego in
condizioni estreme (per esempio elevata umidità, produzione di
sfridi metallici, ecc.) la sicurezza elettrica può essere aumentata
inserendo un trasformatore di isolamento o un interruttore salvavita
(FI).
4. Tenere altre persone a distanza.
Non consentire ad altre persone non autorizzate, in particolare
a bambini, di toccare l’apparato o il cavo di prolunga, e tenerli a
distanza dall’area di lavoro.
5. Riporre gli apparati non utilizzati.
Quando non utilizzati, gli apparati vanno riposti in luogo asciutto e
chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini.
6. Non forzare l’apparato.
L’apparato lavora meglio e con maggior sicurezza se utilizzato
secondo quanto previsto.
7. Utilizzare l’apparato adeguato.
Non forzare piccoli apparati o accessori per lavori che
richiederebbero apparecchiature professionali. Non utilizzare
apparati per scopi non previsti; ad esempio non utilizzare le seghe
circolari per tagliare rami o tronchi.
8. Indossare vestiario adeguato.
Evitare abiti lenti o catenine perché possono restare impigliati nelle
parti in movimento. Per lavori all’esterno, si consiglia di indossare
calzature antiscivolo. Raccogliere i capelli lunghi con una copertura
per trattenerli.
9. Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Indossare sempre occhiali di sicurezza. Indossare una mascherina
antipolvere se con la lavorazione si producono polveri o schegge
volatili. Se le schegge sono troppo calde, indossare anche un
grembiule resistente al calore. Indossare sempre protezioni
acustiche. Indossare sempre un casco di sicurezza.
10. Collegare l’attrezzatura per l’aspirazione delle polveri.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri, assicurarsi che siano collegati e
utilizzati correttamente.
11. Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non tirare mai con forza il cavo elettrico per disinserirlo dalla
presa. Tenere il cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio e bordi
taglienti. Non trasportare mai l’apparato sostenendolo con il cavo
elettrico.
12. Bloccare il pezzo da tagliare.
Se possibile utilizzare le pinze o la morsa per tenere fermo il
pezzo da tagliare. Risulta più sicuro rispetto all’utilizzo delle mani e
permette di averle libere per azionare l’apparato.
13. Non sporgersi.
Mantenere sempre una buona stabilità al suolo ed equilibrio.
56
14. Prestare cura agli apparati.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti per prestazioni migliori e
sicure. Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Controllare periodicamente gli apparati e se
danneggiati farli riparare da un centro di assistenza autorizzato.
Tenere le impugnature asciutte, pulite, e prive di olio e grasso.
15. Scollegare gli apparati.
Se non utilizzati, prima degli interventi di manutenzione e di
sostituzione di accessori come lame, punte e utensili da taglio,
scollegare l’apparato dall’alimentazione.
16. Rimuovere le chiavi e altri utensili per la regolazione.
Prendere l’abitudine di controllare sempre che chiavi e altri utensili
siano disinseriti, prima di utilizzare l’apparato.
17. Evitare avvii involontari.
Non trasportare l’apparato tenendo il dito sull’interruttore. Prima di
inserire la presa elettrica, assicurarsi che l’interruttore sia spento
(OFF).
18. Utilizzare cavi di prolunga previsti per esterni.
Prima dell’utilizzo, controllare il cavo di prolunga e se danneggiato
sostituirlo. Quando l’apparato viene impiegato all’aperto, utilizzare
unicamente cavi di prolunga previsti per esterni e dotati di apposito
contrassegno.
19. Evitare di distrarsi.
Prestare attenzione a ciò che si sta facendo. Usare buon senso.
Non utilizzare l’apparato quando si è stanchi o sotto l’effetto di
droghe o alcool.
20. Verificare le parti danneggiate.
Prima di utilizzare l’apparato, verificare la sua integrità e quella
del cavo per assicurarsi che funzioni correttamente ed esegua
le funzioni previste. Verificare l’allineamento e l’intralcio delle parti
in movimento, rottura dei componenti, montaggio e ogni altra
condizione che possa influire sul funzionamento. Una protezione
o altri componenti danneggiati devono essere correttamente
riparati o sostituiti presso un centro di assistenza autorizzato se
non diversamente indicato nel presente manuale di istruzioni. Far
sostituire qualsiasi interruttore danneggiato o difettoso presso
un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare l’apparato se
l’interruttore non ne permette l’accensione o lo spegnimento.
Evitare di riparare autonomamente l’apparato.
AVVERTENZA! L’utilizzo di qualsiasi accessorio o attacco
o l’esecuzione di qualsiasi operazione con il presente
apparato per scopi diversi da quanto raccomandato nelle
istruzioni, comporta rischio di lesioni personali.
21. Far riparare l’apparato esclusivamente da personale
qualificato.
Questo apparato è conforme alle principali norme di sicurezza Le
riparazioni dovrebbero essere eseguite solo da personale qualificato
che utilizza parti di ricambio originali, in caso contrario ciò potrebbe
comportare pericoli considerevoli per chi lo utilizza.
Norme di sicurezza aggiuntive per le squadratrici
radiali
• Proteggere l’alimentazione di tensione con un fusibile adatto o un
interruttore di circuito.
• Tenere le guide di supporto del braccio e i supporti situati sul
carrello puliti e privi di grasso.
• Prima di accendere la squadratrice, assicurarsi che la battuta sia
al suo posto. La lama non deve venire a contatto con il materiale
prima che si agisca sull’impugnatura.
• Installare sempre la protezione per le dita sopra la battuta fissata
o 3 mm sopra la superficie del materiale da tagliare, di qualsiasi
altezza.
• Verificare periodicamente che le regolazioni siano precise e
impostate come necessario.
• Assicurarsi che la lama ruoti nella direzione corretta e che i denti
siano puntati verso la battuta.
• Prima dell’utilizzo, assicurarsi che le manopole di blocco siano
strette.
I TALI ANO
• Non azionare l’apparato senza che le protezioni siano in posizione.
• Se non utilizzato, proteggere la lama della squadratrice utilizzando
l’apposita protezione.
• Quando non utilizzato, quando si effettua la sostituzione delle lame
o interventi di manutenzione, staccare l’apparato dall’alimentazione
elettrica.
• Utilizzare sempre lame adeguate e affilate fabbricate secondo le
norme EN847-1 e con un angolo di taglio di +/– 5 mm.
• Non utilizzare mai le lame della squadratrice se la velocità massima
indicata è inferiore a quella di rotazione dell’alberino.
• Non utilizzare lame in acciaio super rapido HSS.
• Il diametro consigliato per la lama è indicato nei dati tecnici.
• Non inserire niente nella ventola del motore che possa trattenere
l’alberino motore.
• Prima dell’utilizzo, assicurarsi che i dispositivi di protezione, arresto,
ritorno automatico e blocco funzionino correttamente. Non
utilizzare l’apparato se questi dispositivi sono difettosi.
• Quando si tagliano pezzi rotondi, utilizzare SEMPRE la maschera o
il prisma per evitare che il pezzo da tagliare ruoti.
• Non applicare una forza eccessiva durante l’operazione di taglio.
(Lo stallo completo o parziale del motore può causare gravi danni).
Prima di tagliare far raggiungere al motore la massima velocità.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare
o cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Accertarsi
che l’interruttore sia su OFF. Un avviamento accidentale
potrebbe causare infortuni.
• Segnalare il guasto e contrassegnare la macchina in modo
adeguato in modo da impedire ad altre persone di utilizzare la
macchina difettosa.
• Se la lama della sega è bloccata a causa di una forza di
alimentazione anormale durante il taglio, spegnere la macchina e
scollegarla dalla presa di corrente. Rimuovere il pezzo da lavorare e
assicurarsi che la lama della sega sia libera di muoversi. Accendere
la macchina e avviare una nuova operazione di taglio con una forza
di alimentazione ridotta.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di queste squadratrici radiali:
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione dei dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui non
possono comunque essere evitati.
Questi sono:
– lesioni causate dal toccare le parti rotanti.
• Non sollevare l’apparato dal piano di lavoro.
– Menomazioni uditive.
• Non tagliare metalli ferrosi, non ferrosi o muratura.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in
rotazione.
• Non lubrificare le lame dell’apparato mentre è in funzione.
• Non avvicinare mai le mani alla lama quando la squadratrice è
collegata all’alimentazione.
• Non mettere le mani dietro o attorno alla lama, quando è in
funzione.
• Porre le mani a non meno di 150 mm dalla lama durante le
operazioni di taglio.
• Non utilizzare lame danneggiate o lesionate.
– Rischio di lesioni quando si sostituisce la lama.
– Rischio di schiacciarsi le dita quando si aprono le protezioni.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle polveri prodotte
quando si sega il legno, specialmente quello di quercia, faggio e
MDF.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
• Sostituire la battuta se danneggiata e/o se non fornisce
un supporto adeguato. La battuta deve essere sostituita
periodicamente.
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
• Garantire SEMPRE la sicurezza di utilizzo. La squadratrice radiale
deve essere fissata al pavimento con bulloni di diametro di 8 mm e
con una lunghezza minima di 80 mm.
Utilizzare protezioni acustiche.
AVVERTENZA! Quando si tagliano pezzi rotondi è
necessario bloccarli in direzione opposta a quella di
rotazione utilizzando la maschera o il supporto.
• Non utilizzare l’apparato in luoghi in cui la temperatura può
raggiungere i –5˚ o 40˚ C. La temperatura ideale è di 20˚ C.
• Gli operatori devono essere informati sui fattori che determinano
l’esposizione al rumore (ad esempio l’utilizzo della lama della
squadratrice è progettata per ridurre il rumore emesso e la
manutenzione dell’apparato). Segnalare eventuali disfunzioni
dell’apparato, incluse protezioni o lame, non appena vengono
rilevate. Assicurarsi che l’operatore sia stato adeguatamente
addestrato su utilizzo, regolazione e funzionamento dell’apparato.
• Quando si taglia il legno, collegare l’apparato a un dispositivo per
la raccolta delle polveri. Prendere sempre in considerazione i fattori
che influenzano l’esposizione alle polveri come:
– il tipo di materiale da lavorare (il truciolato produce più polveri
rispetto al legno).
– la corretta regolazione della squadratrice.
– l’adeguata regolazione dei dispositivi locali per l’estrazione delle
polveri così come le cappe, i pannelli di protezione e i piani
inclinati.
• Indossare sempre i guanti quando si esegue la manutenzione
dell’apparato, si maneggiano pezzi ruvidi o si sostituisce la lama.
• Se si verifica un guasto all’alimentazione elettrica con l’apparato
acceso ma inattivo, rilasciare immediatamente l’impugnatura e
assicurarsi che la testa della sega torni automaticamente nella sua
posizione di riposo.
AVVERTENZA! Il cablaggio elettrico difettoso deve essere
sostituito immediatamente.
Utilizzare protezioni oculari.
Quando il cavo di alimentazione è danneggiato,
scollegare immediatamente la presa dall’alimentazione.
Scollegare sempre la presa prima di effettuare qualsiasi
regolazione o eseguire interventi di riparazione/
manutenzione.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 squadratrice radiale parzialmente assemblata
2 strisce del piano (1 destra, 1 sinistra)
2 battute (1 destra, 1 sinistra)
2 piani di prolunga (1 destro, 1 sinistro)
1 copertura protettiva per le polveri
1 confezione contenente:
1 piedistallo
(4 gambe, 4 traverse, 24 bulloni M8 x 16, 24 dadi M8
e 48 rondelle piane D8)
1 confezione skinpack contenente:
1 chiave da 10/13 mm
1 chiave da 22 mm
1 chiave a tubo da 13 mm
4 chiavi esagonali (3, 4, 5, 6 mm)
1 manovella per la regolazione dell’altezza
57
ITALI A NO
1 vite a croce M4,2 x 16
4 supporti per il piano di prolunga
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le persone
inesperte devono utilizzare questo apparato solo sotto sorveglianza.
19 bulloni M8 x 25
Sicurezza elettrica
19 rondelle piane D8
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo
livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione corrisponda alla
tensione della targhetta.
19 dadi M8
1 inserto di gomma
6 inserti di legno
3 viti M8 x 16
3 rondelle D8
1 manuale d’istruzioni
1 disegno con viste esplose
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere interamente
questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte di
esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
a. Interruttore ON/OFF (acceso/spento)
b. Impugnatura
c. Protezione anteriore
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un
cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga omologato,
adatto alla presa di ingresso dell’apparato (vedere i dati tecnici). Se
si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente. La lunghezza
massima del cavo è di 30 m.
SOLO APPARATI A SINGOLA FASE
Utilizzare un cavo di prolunga tripolare omologato, adatto alla spina
elettrica dell’apparato (vedere i dati tecnici). La dimensione minima del
conduttore deve essere di 1,5 mm2.
SOLO APPARATI TRIFASE
Assicurarsi che il cavo sia munito di una spina/accoppiatore industriale
a 5 poli CEE 16A (è necessario collegare il polo neutro) in conformità
con la norma IEC 60309.
d. Protezione inferiore
Cadute di tensione
e. Piano superiore fisso
I picchi di corrente causano cadute di tensione di breve durata. In
condizioni anomale di alimentazione, altri strumenti potrebbero essere
compromessi.
f. Traverse
g. Gamba
h1. Battuta sinistra (piccola)
h2. Battuta destra (grande)
i. Copertura protettiva per le polveri
j. Leva di posizionamento rotazione
k. Leva di blocco rotazione
l. Manovella per la regolazione dell’altezza
m. Braccio radiale
n. Tappo terminale
o. Cavo
p. Scarico per le polveri
q. Gruppo forcella
r. Motore
Se l’impedenza elettrica è inferiore a 0,25 Ω, è improbabile che si
verifichino problemi.
Le prese utilizzate per questo apparato devono essere dotate di fusibili
da 16 Ampere inerti.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare
o cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore a grilletto sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: Per prestazioni ottimali della squadratrice,
è fondamentale seguire le procedure descritte nei seguenti
paragrafi.
s1. Striscia sinistra del piano
Impostazioni
s2. Striscia destra del piano
MONTAGGIO DELLA MANOVELLA PER LA REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA
(FIG. 1, 2)
t1. Prolunga sinistra del piano
t2. Prolunga destra del piano
u. Scala inclinazione
v. Gruppo carrello
w. Interruttore di rilascio in mancanza di corrente
x. Centralina di comando elettronica
UTILIZZO PREVISTO
La squadratrice radiale è stata progettata per tagliare il legno a livello
professionale. Questo apparato ad alta precisione può essere facilmente
e rapidamente adattato per tagli a troncare, inclinati e angolati. Per una
sicurezza ottimale, tutti i comandi principali sono dotati di un fermo
e di un dispositivo di blocco. Fare riferimento anche alla scheda di
riferimento rapido situata alla fine della sezione. Questa squadratrice è
progettata per essere utilizzata con l’estremità della lama al carburo di
diametro 300 mm.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi o gas
infiammabili.
La squadratrice radiale è per uso professionale.
1. Montare la manovella per la regolazione dell’altezza (l) con la vite a
croce.
NOTA: il braccio di ritorno automatico deve essere spostato per
permettere la regolazione dell’altezza.
2. Sollevare la manovella per la regolazione dell’altezza abbastanza in
alto da creare una distanza che permetta di rimuovere gli elementi
situati sotto al motore.
ASSEMBLAGGIO DEL PIEDISTALLO (FIG. 1, 3, 4)
I componenti del piedistallo e gli elementi di fissaggio sono contenuti in
una confezione separata.
1. Rimuovere tutti i componenti dalla confezione.
2. Bloccare il braccio attraverso la leva di blocco rotazione (k).
3. Inclinare attentamente l’apparato reggendolo dal nottolino fino a
che la colonna non tocca il pavimento.
4. Posizionare un pezzo di legno (y) sotto il bordo del tavolo (fig.3).
5. Assemblare le gambe (g) come illustrato utilizzando i dadi, bulloni e
le rondelle piane in dotazione.
NOTA: non stringere.
6. Montare le traverse (f) (fig. 4).
7. Serrare fermamente tutti gli elementi di fissaggio.
58
I TALI ANO
8. Inclinare la parte assemblata in posizione verticale.
AVVERTENZA: l’apparato deve sempre trovarsi in
posizione piana e stabile.
IMPORTANTE: per sollevare e abbassare la parte assemblata può
essere necessario farsi aiutare.
MONTAGGIO DEL RITORNO AUTOMATICO (FIG. 1, 5–10)
1. Il ritorno automatico è già parzialmente assemblato come illustrato
in figura 5.
2. Svitare parzialmente il ritorno automatico trattenendo la vite (z) con
una chiave esagonale da 6 mm per permettere al sistema di ritorno
automatico di ruotare (fig. 6).
3. Sbloccare e muovere la testa della vite (fig. 7).
4. Ruotare il ritorno automatico. Inserire la seconda vite (aa).
NOTA: non stringere (fig. 8).
5. Impostare il ritorno automatico verificando il corretto allineamento
rispetto al carrello (v) (fig. 1, 9 ).
6. Il fine corsa del gruppo forcella deve essere regolato in maniera
tale che i supporti di quest’ultimo non urtino con il bordo
posteriore delle guide di supporto. Regolare il fine corsa (bb)
fino a che l’arresto di gomma (cc) raggiunge la parte posteriore
dell’alloggiamento del blocco di scorrimento (fig. 10).
AVVERTENZA: la testa deve essere sempre bloccata in
posizione di riposo.
7. Stringere le viti.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
MONTAGGIO DEL PIANO DI PROLUNGA (FIG. 1, 11–18)
1. Montare due dei supporti del piano di prolunga (dd) su ciascun lato
del piano superiore fisso (e) utilizzando i bulloni M8 x 25 (fig. 11).
2. Posizionare una delle prolunghe del piano (t) sul relativo supporto
(fig. 12). Ripetere l’operazione con l’altra prolunga del piano.
3. Verificare che le prolunghe del piano siano alla stessa altezza del
piano superiore fisso e stringere saldamente a mano i bulloni.
AVVERTENZA: le prolunghe del piano e il piano superiore
fisso DEVONO trovarsi alla stessa altezza.
4. Porre i 3 inserti nella battuta piccola sinistra (h1) e 3 in quella
grande destra (h2) (fig. 1, 13).
5. Allineare gli inserti della battuta sinistra con i rispettivi fori sullo
stesso lato del piano superiore fisso e premerli con forza
contemporaneamente (fig. 14).
1. Rimuovere i dadi dalle viti (jj) che sporgono dalla parte posteriore
della centralina (x).
2. Appoggiare la centralina contro la parte posteriore del telaio del
piano situato a sinistra della base della colonna e inserire le viti nei
fori corrispondenti.
3. Reinserire i dadi all’estremità delle viti e serrarli.
MONTAGGIO DELLA LAMA DELLA SQUADRATRICE (FIG. 24–33)
1. Assicurarsi che la posizione del braccio sia a 0° e sollevare il
braccio (m) in posizione superiore (fig. 24).
2. Allentare la vite della protezione (kk) e sollevare la protezione (d)
allontanandola
(fig. 25).
3. Utilizzando una chiave esagonale di 6 mm per l’alberino motore
e una chiave da 13 mm per la vite della lama (fig. 26), girare
quest’ultima chiave in senso orario per rimuovere la vite della lama
(ll) e la flangia esterna (mm).
4. Rimuovere la lama dall’alberino e inserirla nella scanalatura (nn)
della battuta del piano. I denti della lama NON DEVONO venire a
contatto con l’alberino (fig. 27, 28).
5. Sbloccare la testa e muoverla in avanti fino a che la lama non può
essere rimossa dalla fessura (nn). Posizionare la nuova lama (oo)
nella fessura (nn) e spostarne la testa lentamente in posizione di
riposo (di blocco) assicurandosi che i denti della lama von vengano
a contatto con l’alberino (fig. 29–31).
6. Posizionare la nuova lama sulla flangia interna (qq). Posizionare la
flangia esterna sull’alberino. Utilizzando una chiave esagonale di 6
mm per l’alberino motore e una chiave da 13 mm per la vite della
lama, stringere quest’ultima e la flangia esterna (fig.32).
7. Abbassare la protezione in modo da allineare la relativa fessura con
la vite della protezione serrandola (fig. 33).
8. La testa della lama è pronta per effettuare il taglio.
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto
affilati e possono essere pericolosi.
AVVERTENZA: la direzione di rotazione è indicata dalla
freccia situata sul motore.
AVVERTENZA: assicurarsi che la rondella del dado
dell’alberino sia situata contro la flangia esterna.
VERIFICA CHE IL BRACCIO SIA PARALLELO AL PIANO SUPERIORE (FIG. 1, 34)
1. Abbassare la lama (oo) fino a che tocca appena il piano superiore
fisso (e).
6. Ripetere l’operazione con la battuta destra.
2. Rilasciare la leva di posizionamento rotazione (j) e la leva di blocco
rotazione (k).
7. Allineare la striscia sinistra del piano posteriore (s1) con gli inserti
della battuta sinistra e premerli con forza contemporaneamente
(fig. 15). Serrare il morsetto del piano (ee) con la chiave a tubo (fig. 16).
3. Spostare la lama dietro la battuta quindi ruotare il braccio in modo
che la lama scorra sul piano superiore per l’intera larghezza.
8. Inserire una vite M8 x 25 e una rondella D8 nella striscia posteriore
sinistra del piano e serrare saldamente (fig. 17, 18).
9. Ripetere l’operazione per la striscia destra del piano posteriore.
MONTAGGIO DELLA COPERTURA PROTETTIVA PER LE POLVERI (FIG. 19, 20)
1. Inserire l’attacco per le polveri dietro la base della colonna.
2. Inserire 3 viti M8 x 16 e rondelle D8 nei fori dell’attacco per le
polveri e della base.
3. Serrarli tutti con 3 dadi M8 utilizzando una chiave a tubo da 13 mm
e aprire con la chiave.
MONTAGGIO DEL SUPPORTO DEL CAVO (FIG. 21, 22)
1. Rimuovere la vite a croce (ff).
2. Montare il supporto del cavo (gg) e reinserire la vite a croce.
3. Rimuovere le fascette del cavo (hh, ii) situate sul braccio e
rimontarle tenendo il cavo in posizione.
AVVERTENZA: permettere al braccio di muoversi in
direzione sia verticale che orizzontale.
MONTAGGIO DELLA CENTRALINA DI COMANDO ELETTRONICA (FIG 23)
Collegata all’interno del cavo di alimentazione si trova la scatola di
controllo elettronico (x) contenente l’interruttore di rilascio a tensione
zero (w), il dispositivo di freno e il dispositivo di protezione dal
sovraccarico del motore con reset automatico.
4. Ripetere l’operazione con la lama posizionata posteriormente e
regolare il bullone posteriore se necessario.
VERIFICA CHE LA LAMA SIA PERPENDICOLARE AL PIANO SUPERIORE
(FIG. 1, 35–37)
1. Riportare il braccio (m) in posizione centrale.
2. Posizionare una squadretta di acciaio (rr) contro il corpo della lama
(fig. 35).
3. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
a. Rimuovere disco indicatore di inclinazione (tt) allentando le due
viti (uu) (fig. 36).
b. Allentare tutte le tre viti esagonali che appariranno in questo
modo (fig. 37).
c. Posizionare la chiave esagonale sull’alberino del motore e dare
dei colpetti fino a che la lama non poggia contro la squadretta.
4. Serrare fermamente tutti gli elementi di fissaggio.
AVVERTENZA: è fondamentale stringere la vite esagonale
centrale.
5. Sostituire il disco indicatore di inclinazione (tt) allineando l’indicatore
(ss) a 0 °.
VERIFICA DELLA PERPENDICOLARITÀ A BATTUTA DEL TAGLIO A TRONCARE
(FIG. 38–42)
1. Portare la lama davanti alla battuta (fig. 38).
59
ITALI A NO
2. Posizionare una squadretta (rr) su un pezzo di legno e di nuovo
contro la battuta in modo che tocchi appena la lama come
illustrato.
• Non azionare l’apparato senza che tutte le protezioni
siano in posizione.
3. Tirare la lama verso di sé e controllare che la lama si muova
parallelamente alla squadretta.
• Verificare sempre che nel piano superiore vi sia una
fessura adeguata.
4. Se è necessaria una regolazione, procedere come segue:
• Fare sempre riferimento alla figura L per verificare la
posizione e il tipo di battuta.
a. Con la leva di leva di posizionamento rotazione (j) fissa in
posizione di 0°, rilasciare la leva di blocco rotazione (k) come
illustrato in figura 39.
b. Allentare i controdadi (v v) su ciascun lato del braccio (m)
mostrati in figura 40.
5. Per regolare il braccio (m) verso sinistra, allentare il perno (ww) a
destra del braccio e stringere il perno opposto (fig. 41).
6. Per regolare il braccio (m) verso destra, allentare il perno (ww) a
sinistra del braccio e stringere il perno opposto.
7. Procedere per gradi e controllare la regolazione a ogni grado
successivo con le leve (j, k) inserite.
AVVERTENZA: non stringere eccessivamente i perni.
8. Stringere i controdadi (v v).
9. Regolare l’indicatore (xx) sulla scala di angolazione (yy) fino a che
indica 0° (fig. 42).
Assemblaggio della protezione della lama (fig. 43)
La protezione della lama possiede varie funzioni che offrono le seguenti
caratteristiche di sicurezza:
– Protezione superiore (c) e protezione posteriore a molla (d) per
proteggere completamente la lama.
• Non sollevare l’apparato dal piano superiore.
Per gli utilizzatori nel Regno Unito si ponga attenzione alle
“woodworking machines regulations 1974” e successivi emendamenti.
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO (FIG. 1)
L’interruttore ON/OFF della squadratrice offre molteplici vantaggi:
– Funzione di rilascio in mancanza di corrente: se dovesse
verificarsi un’interruzione nell’alimentazione elettrica per un
motivo qualsiasi l’interruttore deve essere appositamente
riattivato.
– Dispositivo di protezione dal sovraccarico del motore: In
caso di sovraccarico del motore, l’alimentazione al motore verrà
interrotta. Se ciò si verifica, lasciare raffreddare il motore per 10
minuti e quindi premere il pulsante di azzeramento.
– Dispositivo di arresto: dopo averlo spento, il dispositivo
di arresto interromperà il funzionamento della lama entro 10
secondi.
– L’interruttore funziona esclusivamente tenendolo premuto.
Per spegnere l’apparato, premere il dispositivo di azionamento verde (a)
situato sull’impugnatura (b). Quando il dispositivo di azionamento viene
rilasciato l’apparato smette immediatamente di funzionare.
ESECUZIONE DI UN TAGLIO DI PROVA (FIG. 1)
– Adattatore per l’aspirazione delle polveri (a1).
1. Con la leva di posizionamento rotazione (j) inserita, bloccare anche
la leva di blocco rotazione (k) così che la lama sia in posizione per
taglio a troncare verticale dritto a 0°
– Protezione delle dita regolabile (a2) da usare solo per i tagli a
troncare.
2. Abbassare il braccio fino a che la lama arriva quasi a toccare il
piano superiore.
SCALA DI INCLINAZIONE (FIG. 44)
3. Appoggiare il pezzo da lavorare contro il lato frontale della battuta.
Verificare che la scala di inclinazione (u) indichi 0° quando è in posizione
per effettuare tagli verticali.
4. Accendere l’apparato e abbassare il braccio permettendo alla lama
di eseguire una lieve scanalatura sulla superficie del piano.
Se necessario, allentare le viti (uu) e regolare l’indicatore a 0°.
5. Tirare la lama verso di sé così che tagli una fessura verticale nella
battuta in legno e nel pezzo da lavorare.
SCALA DI ANGOLAZIONE (FIG. 42)
Verificare che la scala di angolazione (yy) indichi 0° quando è in
posizione per effettuare tagli verticali.
Regolare l’indicatore (xx) su 0° utilizzando la vite (zz).
Il braccio ha impostazioni preimpostate a 45° a sinistra e a destra
e a 0°.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
• Osservare sempre le istruzioni e le normative per la
sicurezza vigenti.
• Assicurarsi che il materiale da segare sia fissato
saldamente al suo posto.
• Applicare solo una pressione delicata sull’apparato e non
esercitare pressione laterale sulla lama della squadratrice.
• Evitare i sovraccarichi.
AVVERTENZA:
• Montare la lama appropriata. Non utilizzare lame
eccessivamente consumate. La massima velocità di
rotazione dell’apparato non deve superare quella della
lama della squadratrice.
• Evitare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Lasciare che la lama tagli liberamente. Non forzare.
• Prima di tagliare, far raggiungere al motore la massima
velocità.
• Assicurarsi che le manopole di blocco e le leve dei
morsetti siano serrate.
60
6. Riportare la lama in posizione di riposo e spegnere l’apparato.
7. Controllare che il taglio sia esattamente a 90° su ciascun piano e
regolare, se necessario.
Tagli di base (fig. 45–53)
AVVERTENZA: i denti di una lama nuova sono molto
affilati e possono essere pericolosi.
TAGLIO A TRONCARE (FIG. 45)
1. Posizionare il braccio radiale ad angolo retto rispetto alla battuta.
2. Inserire la leva di posizionamento rotazione (j) in posizione 0° e
stringere la leva di blocco rotazione (k).
3. Abbassare la lama.
4. Regolare la protezione delle dita (a2) in modo da distanziare il
pezzo da lavorare.
5. Se non è presente alcuna fessura sul piano superiore, ricavarne
una nel modo sopra descritto.
6. Tenere ben saldo il pezzo da lavorare contro la battuta tenendo le
dita ben lontane dal percorso di taglio della lama.
7. Accendere l’apparato e fare avanzare lentamente la lama attraverso
la battuta e il pezzo da lavorare.
8. Riportare la lama in posizione di riposo e spegnere l’apparato.
TAGLI ANGOLATI (FIG.46, 47)
1. Rilasciare la leva di posizionamento rotazione (j) e la leva di blocco
rotazione (k).
2. Ruotare il braccio fino all’angolazione desiderata sulla scala di
angolazione.
3. Per angolazioni a 45° a destra o sinistra, inserire la leva di
posizionamento rotazione (j) e bloccare con la leva di blocco
rotazione (k).
I TALI ANO
4. Per angolazioni intermedie, utilizzare esclusivamente la leva di
blocco rotazione.
5. Procedere come descritto per i tagli a troncare.
TAGLI INCLINATI (FIG. 45, 48)
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
1. Posizionare il braccio su 0° come per un taglio a troncare.
2. Sollevare la lama ben al di sopra della superficie del piano.
3. Rilasciare la leva di blocco inclinazione (a3) e tirare il blocco
inclinazione (a4).
4. Inclinare il motore all’angolo desiderato in corrispondenza della
scala di inclinazione (u).
5. Per angoli a 45° a destra inserire il blocco inclinazione (a4) e
bloccare con la leva di blocco inclinazione (a3)
6. Per angolazioni intermedie, utilizzare esclusivamente la leva di
blocco inclinazione.
7. Procedere come per un taglio a troncare verticale.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti chimici
aggressivi per pulire le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati
per questi componenti. Utilizzare un panno inumidito
solo con acqua e sapone delicato. Non far penetrare
del liquido all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire
regolarmente il piano superiore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire
regolarmente il sistema di raccolta delle polveri.
TAGLIO IN DIAGONALE COMPOSTO (FIG. 47)
Questo tipo di taglio è una combinazione di taglio angolato e di taglio
inclinato.
1. Impostare l’angolo di inclinazione desiderato.
2. Ruotare il braccio sulla posizione di rotazione desiderata.
3. Procedere come indicato per tagli angolati.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per funzionare a lungo con
una manutenzione minima. Per avere prestazioni sempre soddisfacenti
occorre avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia periodica.
NOTA: l’arresto meccanico non necessita di assistenza.
IMPORTANTE: sostituire il piano superiore fisso e la battuta se usurati
Aspirazione delle polveri
AVVERTENZA: collegare sempre un dispositivo di
aspirazione delle polveri progettato secondo le norme relative
all’emissione delle polveri. La velocità dell’aria del sistema
collegato con l’esterno deve essere di 20m/s +/–2m/s. La
velocità deve essere misurata presso il tubo di collegamento
al punto di attacco con l’apparato collegato ma non in
funzione.
Trasporto
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni,
spegnere l’unità e staccarla dall’alimentazione
prima di installare e rimuovere gli accessori, di regolare
o cambiare impostazioni o di fare riparazioni. Assicurarsi
che l’interruttore a grilletto sia verso l’esterno. Un avvio
accidentale può causare lesioni.
Per trasportare l’apparato assicurarsi che la testa della lama sia
bloccata in sicurezza. Si informa che il piano non è adatto a sollevare
l’apparato. Utilizzare sempre un carrello elevatore per il trasporto. Per
sollevare l’apparato in sicurezza, posizionare il carrello elevatore sotto la
traversa del piedistallo.
AVVERTENZA: se la lama della squadratrice è consumata
sostituirla con una nuova lama affilata.
Accessori su richiesta
Regolazione delle guide del braccio dei supporti
del carrello (fig. 49–52)
Se il carrello si sposta lateralmente è necessario regolare i supporti.
1. Tirare il gruppo forcella verso l’estremità delle guide del braccio e
tenerlo in posizione (fig. 49).
2. Allentare le viti di bloccaggio (a5) (fig. 50, 51).
3. Utilizzando una chiave esagonale, ruotare leggermente i supporti
(a6) fino ad arrestare il movimento laterale (fig. 52).
4. Stringere nuovamente le viti di bloccaggio (a5) assicurandosi che il
gruppo forcella vada automaticamente in posizione di riposo.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
Prima dell'uso, esaminare attentamente il portalama superiore, il
portalama mobile inferiore e il tubo di estrazione della polvere, per
verificarne il corretto funzionamento. Assicurarsi che i trucioli, la polvere
o le particelle del pezzo da lavorare non provochino il blocco di una
delle funzioni.
Nel caso in cui dei frammenti del pezzo da lavorare rimangano
incastrati tra la lama della sega e i portalama, scollegare la macchina
dalla corrente elettrica e seguire le istruzioni fornite nella sezione
Montaggio della lama della sega. Rimuovere le parti incastrate e
riassemblare la lama della sega.
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DEWALT, quindi l’utilizzo di
accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo gli
accessori raccomandati DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori
più adatti.
Recommended saw blade DW721 / DW722 - DT4303
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato,
non effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la
raccolta differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati e di imballaggi permette il riciclo
e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati aiuta a impedire
l’inquinamento ambientale e riduce
la domanda di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di
prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le sedi di
raccolta comunali oppure presso il rivenditore al momento
dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine
della loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto
presso un riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale.
Altrimenti, è possibile consultare un elenco dei riparatori autorizzati
DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza post-vendita, nel
sito internet: www.2helpU.com.
61
ITALI A NO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una garanzia
eccezionale per i professionisti che utilizzano i suoi apparati.
Questa dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e non pregiudica
in alcun modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista o quella della previdenza sociale per l’utente
privato non professionista. La garanzia è valida sui territori
degli stati membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
( Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle prestazioni del suo
apparato DEWALT, può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento dell’acquisto,
per ottenere il rimborso totale o la sostituzione del prodotto.
Il prodotto deve aver subito un’usura normale in rapporto
al numero di giorni in cui è stato utilizzato e va restituito
accompagnato dallo scontrino originale di acquisto.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza per il suo apparato
DEWALT, nei 12 mesi seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata a titolo gratuito
presso un riparatore autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono compresi i costi di
manodopera. Sono esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo prodotto
DEWALT si rivelasse difettoso a causa di imperfezioni
nei materiali o nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose oppure, a nostra
discrezione, la sostituzione gratuita dell’intero apparato a
condizione che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale usura;
• non siano avvenuti tentativi di riparazione da parte di
persone non autorizzate a farli;
• sia presentato uno scontrino che provi l’acquisto del
prodotto.
• il prodotto va restituito come era al momento dell’acquisto
con tutti i componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la preghiamo di contattare
il suo rivenditore o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo DEWALT o di
contattare l’ufficio DEWALT all’indirizzo indicato nel presente
manuale. È possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla nostra
assistenza post-vendita, nel sito Internet: www.2helpU.com
62
I TALI ANO
SCHEDA DI RIFERIMENTO RAPIDO
manovella per la regolazione dell’altezza
leva di posizionamento rotazione
leva di blocco rotazione
blocco inclinazione
leva di blocco inclinazione
63
N ED E R L A ND S
ZAAG MET ZWENKBARE ARM
DW721KN, DW722KN
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring,
grondige productontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Vermogen
W
Uitgangsvermogen
W
Type
Voltage
V
Zaagbladdiameter
mm
Zaagbladboorgat
mm
Spildiameter
mm
Toerental onbelast, 50 Hz
min-1
Toerental belast, 50 Hz
min-1
Toerental onbelast, 60 Hz
min-1
Toerental belast, 60 Hz
min-1
Diepte van snede bij 90º
mm
Max. dwarssnede
capaciteit bij 0º
mm
Max. versteksnede
capaciteit bij 45º
rechtshandig
mm
linkshandig
mm
Diepte van snede bij 45º
mm
Max. dwarssnede
capaciteit bij 0º
mm
Max. versteksnede
capaciteit bij 45º
rechtshandig
mm
linkshandig
mm
Totale afmetingen
cm
(met poot)
cm
Adapter voor stofverwijdering
mm
Aanbevolen waarden voor stofafzuiging
Luchtsnelheid bij het
bevestigingspunt
m/s
Volumedoorstroming (metrisch)m³/h
Vacuümwaarde bij
het bevestigingspunt
PA
Poort stofafzuiging
mm
Oppervlak dwarsdoorsnede cm2
Poort stofafzuiging
mm
Oppervlak dwarsdoorsnede cm2
Gewicht
kg
Automatische remtijd zaagblad
Bedrijfscyclus
min
Beschermingsfactor
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
507
342
172
60
342
172
60
507
507
247
272
176 x 122 x 77
176 x 122 x 147
100
247
272
176 x 122 x 77
176 x 122 x 147
100
20
500
20
500
5000
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
2400
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
Zekeringen:
Europa 230 V gereedschappen
400 V gereedschappen
16 Ampère, hoofdstroom
16 Ampère, per fase
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door
en let op deze symbolen.
GEVAAR: geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets
aan wordt gedaan, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: geeft een mogelijk gevaar aan dat,
als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, als er niets aan wordt gedaan, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, als er niets aan wordt
gedaan, schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Geeft scherpe hoeken aan
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met
EN 61029-1:
LPA (geluidsdruk)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (geluidsdruk
onzekerheid)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (akoestisch vermogen)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen)
dB(A)
3,3
3,3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met
EN 61029-1:
2,0
2,0
Vibratie-emissiewaarde ah = m/s3
Onzekerheid K =
m/s3
1,5
1,5
64
OPMERKING: De getallen zijn emissieniveaus en zijn niet
noodzakelijkerwijs veilige werkniveaus. Hoewel er een correlatie bestaat
tussen de emissie- en blootstellingniveaus, kan dit niet op betrouwbare
wijze worden gebruikt om te bepalen of nadere voorzorgsmaatregelen
al dan niet nodig zijn. Factoren die het werkelijke blootstellingniveau van
de werkbelasting beïnvloeden zijn de kenmerken van de werkruimte
en andere geluidsbronnen, enz., d.w.z. het aantal machines en andere
naastgelegen processen. Het toegestane blootstellingniveau kan ook
per land verschillen. Deze informatie zal de gebruiker van de machine
echter in staat stellen een betere evaluatie te maken van het gevaar en
het risico.
DW721KN, DW722KN
DEWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
“technische gegevens” in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 1870-17:2007.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/EG. Neem voor
meer informatie contact op met DEWALT via het onderstaande adres of
kijk op de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.06.2009
N EDERLANDS
WAARSCHUWING: lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemene veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Bij het gebruik van elektrisch
gereedschap dienen basis voorzorgsmaatregelen altijd te
worden aangehouden om het gevaar op brand, een
elektrische schok of persoonlijk letsel te verminderen. Dit
betreft onder meer de volgende maatregelen.
Lees al deze instructies door voordat u begint het product te gebruiken
en bewaar deze instructies.
BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OM ER DINGEN IN OP TE ZOEKEN
1. Houd het werkgebied schoon.
Rommelige omgevingen en werkbanken zorgen voor letsel.
2. Let op de werkomgeving.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het
gereedschap niet in vochtige of natte omstandigheden. Zorg
dat de werkruimte goed verlicht is (250 - 300 Lux). Gebruik
het gereedschap niet als het risico bestaat dat brand of een
explosie wordt veroorzaakt, bv. in de aanwezigheid van brandbare
vloeistoffen of gassen.
3. Wees bedacht op een elektrische schok.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlaktes (bv. buizen,
radiatoren, fornuizen of ijskasten). Als u het gereedschap onder
extreme omstandigheden gebruikt (bv. hoge luchtvochtigheid, als
metaalslijpsel wordt gemaakt, enz.) kan de elektrische veiligheid
worden verbeterd door een isolerende transformator te gebruiken
of een (FI) aardlek stroomonderbreker.
4. Houd andere personen uit de buurt.
Laat geen personen, vooral geen kinderen, bij het werk betrokken
raken, het gereedschap of het verlengsnoer aanraken, en houd hen
uit het werkgebied.
5. Berg niet-gebruikt gereedschap op.
Als het gereedschap niet in gebruik is, dient het op een droge en
veilig afgesloten plaats te worden bewaard, buiten het bereik van
kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het levert betere en veiligere prestaties als u het voor het doel
gebruikt waarvoor het is bedoeld.
7. Gebruik het juiste gereedschap.
Probeer niet met klein gereedschap werkzaamheden uit te voeren
die een zwaar gereedschap nodig hebben. Gebruik gereedschap
niet voor zaken waarvoor het niet is bedoeld; gebruik bijvoorbeeld
geen cirkelzagen om takken of boomstammen te zagen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of sieraden, omdat deze door
de bewegende onderdelen kunnen worden gegrepen. Antislip
schoeisel wordt aanbevolen als u buitenshuis werkt. Draag
beschermende hoofdafdekking om lang haar te omsluiten.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Gebruik een gezichts- of
stofmasker als de werkomstandigheden stof of rondvliegende
deeltjes veroorzaken. Als deze deeltjes behoorlijk heet kunnen
zijn, dient u ook een hittebestendig schort te dragen. Draag altijd
gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit stofverwijderende apparatuur aan.
Als er in apparaten wordt voorzien voor het aansluiten van
stofverwijdering- of verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt.
11. Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, en scherpe
randen. Draag het gereedschap nooit aan het eigen snoer.
12. Beveilig de werkzaamheden.
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werk op zijn plaats te
houden. Dit is veiliger dan uw hand gebruiken en het maakt beide
handen vrij om het gereedschap te bedienen.
13. Rek u niet te ver uit.
Blijf altijd stevig en in balans op de grond staan.
14. Onderhoud het gereedschap met zorg.
Houd snijdgereedschap scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg de instructies voor het smeren en verwisselen van
accessoires op. Controleer het gereedschap regelmatig en zorg,
als het beschadigd is, dat het door een erkende servicemonteur
wordt gerepareerd. Houd handgrepen droog, schoon, en vrij van
olie en vet.
15. Sluit het gereedschap af.
Sluit het gereedschap correct af van de stroomvoorziening als
het niet in gebruik is, voordat u het onderhoudt, of wanneer u
accessoires zoals zaagbladen, boorijzers en snijdwerktuigen
verwisselt.
16. Verwijder aanpassingsleutels en moersleutels.
Leer uzelf aan om te controleren dat aanpassingsleutels en
moersleutels zijn verwijderd van het gereedschap voordat u het
gereedschap bedient.
17. Vermijd onbedoeld starten.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap zich in de “off” (uit) positie bevindt
voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
18. Gebruik verlengsnoeren voor buitenshuis.
Controleer voor het gebruik het verlengsnoer en vervang dit indien
het is beschadigd. Als het gereedschap buitenshuis wordt gebruikt,
dient u uitsluitend een verlengsnoer voor buitenshuis te gebruiken
dat dienovereenkomstig is gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Let op wat u aan het doen bent. Gebruik uw gezonde verstand.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent of onder de
invloed van drugs of alcohol.
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer het gereedschap en het stroomsnoer voordat u het
gebruikt zorgvuldig, om te bepalen dat het correct zal werken
en de bedoelde functie zal uitvoeren. Controleer de uitlijning van
bewegende onderdelen, verbindende of bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen, bevestiging en alle andere omstandigheden
die de bediening kunnen beïnvloeden. Een beveiliging of ander
onderdeel dat beschadigd is, dient correct te worden gerepareerd
of vervangen door een erkend servicecentrum, tenzij dit anders
wordt aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. Zorg dat iedere
beschadigde of defecte schakelaar wordt vervangen door een
erkende reparateur. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar
het niet aan en uit kan zetten. Probeer nooit zelf reparaties uit te
voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van enig accessoire
of bevestiging of bediening van enige handeling met dit
gereedschap die anders is dan wordt aanbevolen in deze
gebruiksaanwijzing kan een risico op persoonlijk letsel
opleveren.
21. Zorg dat uw gereedschap door een erkend iemand wordt
gerepareerd.
Dit elektrische gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsregels. Reparaties dienen uitsluitend door erkende
vaklieden te worden uitgevoerd met behulp van originele
reserveonderdelen; anders kan dit tot een aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker leiden.
Aanvullende veiligheidsregels voor zagen met
zwenkbare arm
• Beveilig de elektrische stroomvoorziening met een geschikte
zekering of circuitonderbreker.
• Houd de steunpunten in de arm en de steunen op de rolkop
assemblage schoon en vrij van vet.
• Zorg er voordat u de zaag aan zet voor dat de afscheiding in de
juiste positie staat. Het zaagblad dient niet in contact met het
materiaal te komen totdat de zaag aan de hendel wordt getrokken.
• Stel de vingerbeveiliging altijd zo in dat deze boven de vaste
afscheiding is of 3 mm boven het oppervlakte van het materiaal dat
wordt gezaagd, welke van de twee hoger is.
65
N ED E R L A ND S
• Controleer regelmatig aanpassing op nauwkeurigheid en pas deze
indien nodig aan.
• Draag altijd werkhandschoenen als u onderhoud aan de machine
uitvoert, grove werkstukken verwerkt of het zaagblad verwisselt.
• Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste richting draait en dat de
tanden naar de afscheiding wijzen.
• Als zich een voltagefout voordoet terwijl de machine niet wordt
gebruikt, laat u de hendel onmiddellijk los om ervoor te zorgen dat
de zaagkop automatisch terugkeert naar de ruststand.
• Zorg ervoor dat alle klemhendels goed vast zitten voordat u een
handeling begint.
WAARSCHUWING! Defecte elektrische bedrading dient
onmiddellijk te worden vervangen.
• Bedien de machine nooit zonder dat alle beveiligingen op hun
plaats zitten.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of
wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Verzeker u ervan dat de
schakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het per ongeluk
opstarten kan letsel veroorzaken.
• Bescherm het zaagblad volledig met de zaagbeveiliging als deze
niet in gebruik is.
• Sluit de machine af van de stroomvoorziening als deze niet in
gebruik is, als u de zaagbladen verwisselt, of als u onderhoud
uitvoert.
• Gebruik altijd de juiste, scherpe zaagbladen die gemaakt zijn in
overeenstemming met EN847-1 en met een spaanhoek van
+/– 5mm.
• Rapporteer de storing en breng een geschikte aanduiding op de
machine aan zodat andere mensen niet proberen de niet (goed)
functionerende machine te gebruiken.
• Gebruik nooit zaagbladen waarvan de maximum aangegeven
snelheid lager is dan de draaisnelheid van de spil.
• Wanneer het zaagblad is geblokkeerd als gevolg van abnormale
aanvoerdruk tijdens het zagen, zet de machine dan uit en trek
de stekker uit het stopcontact. Verwijder het werkstuk en zorg
voor vrijloop van het zaagblad. Zet de machine aan start de
zaagwerkzaamheden weer met verminderde aanvoerdruk.
• Gebruik geen HSS (hoge snelheid staal) zaagblad.
• De aanbevolen zaagbladdiameter staat vermeld in de technische
gegevens.
• Klem niets tegen de koeling aan om de motorkast vast te houden.
Overige risico’s
• Zorg ervoor dat de veiligheidsuitrustingen, de rem, de automatische
terugslag en vergrendelingapparaten correct functioneren voordat u
de machine gebruikt. Gebruik de machine niet als deze apparaten
defect zijn.
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen met
zwenkbare arm:
• Gebruik als u een rond werkstuk zaagt ALTIJD een geschikte mal of
prisma om het ronddraaien van het werkstuk te voorkomen.
• Forceer de snijdhandeling niet. (Het vastlopen of gedeeltelijk
vastlopen van de motor kan ernstige schade veroorzaken.) Laat de
motor de volledige snelheid bereiken voordat u zaagt.
• Til de machine niet op aan de werktafel.
• Snijd geen ijzerhoudende metalen, niet-ijzerhoudende metalen of
metselwerk.
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en het
toepassen van veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige risico’s
niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Letsel veroorzaakt door het aanraken van roterende delen.
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico van ongelukken die worden veroorzaakt door de
onbedekte delen van het roterende zaagblad.
– Het risico op letsel als u het zaagblad vervangt.
• Breng geen smeermiddelen op het zaagblad aan als het in
werking is.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u de bescherming
openmaakt.
• Plaats nooit één van de handen in het gebied van het zaagblad als
de zaag op de stroomvoorziening is aangesloten.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het inademen van stof dat
ontstaat bij het zagen van hout, in het bijzonder eiken, beuken en
MDF.
• Grijp niet achter het zaagblad als dit in gebruik is.
• Plaats uw handen niet dichter dan 150 mm bij het zaagblad tijdens
het snijden.
• Gebruik geen gebroken of beschadigde zaagbladen.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
• Vervang de afscheiding als deze beschadigd is en/of niet langer
voldoende ondersteuning biedt. De afscheiding dient regelmatig te
worden vervangen.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
• Zorg ALTIJD voor veilige bediening. De zagen met zwenkbare arm
dienen aan de vloer te worden bevestigd met 8 mm diameter
bouten met een minimum lengte van 80 mm.
Draag gehoorbescherming.
WAARSCHUWING! Als u een rond werkstuk snijdt, is het
noodzakelijk om het werkstuk te beveiligen tegen
ronddraaien door een mal of houder te gebruiken.
• Gebruik de machine niet op locaties waar de temperatuur
minder dan –5º C of meer dan 40º C kan bereiken. De geschikte
temperatuur is 20º C.
• De operator dient te worden geïnstrueerd over factoren die
blootstelling aan geluid beïnvloeden (bv. het gebruik van een
zaagblad dat is ontworpen om de geluidsemissie te verminderen,
en onderhoud aan de machine); Meld defecten aan de machine,
inclusief beveiligingen of het zaagblad, zodra deze worden ontdekt.
Zorg ervoor dat de operator adequaat is getraind in het gebruik,
het afstellen en de bediening van de machine.
• Sluit de zaag aan op een stof verzamelapparaat als u hout
zaagt. Houd altijd rekening met factoren die blootstelling aan stof
beïnvloeden, zoals:
– Type materiaal dat verwerkt wordt (spaanplaat veroorzaakt meer
stof dan hout).
– De juiste aanpassing van het zaagblad.
– Zorg ervoor dat de plaatselijke afscheiding evenals
beschermkappen, schotten en goten juist staan afgesteld.
66
Draag oogbescherming.
Als het stroomsnoer beschadigd is, haalt u de stekker
van de stroombron onmiddellijk uit het stopcontact.
Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u
aanpassingen of onderhoud uitvoert.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 gedeeltelijk geassembleerde zaag met zwenkbare arm
2 tafelstroken (1 rechts, 1 links)
2 afscheidingen (1 rechts, 1 links)
2 tafeluitbreidingen (1 rechts, 1 links)
1 stof beschermkap
N EDERLANDS
1 doos met daarin:
1 pootstandaard
(4 poten, 4 dwarsrails, 24 M8 x 16 bouten, 24 M8 moeren
en 48 D8 platte sluitringen)
1 Skinpack met daarin:
1 spanner 10/13 mm
1 spanner 22 mm
1 inbussleutel 13 mm
4 zeskantsleutels (3, 4, 5, 6 mm)
1 krukas om de hoogte te verstellen
1 M4,2 x 16 kruiskopschroef
4 tafeluitbreiding steunen
19 M8 x 25 bouten
19 D8 platte sluitringen
19 M8 moeren
1 rubberen inlegstuk
6 houten inlegstukken
GEBRUIKSDOEL
De zaag met zwenkbare arm is ontworpen voor professionele
houtbewerking. Deze hoge precisie machine kan gemakkelijk en
snel worden ingesteld voor dwarsdoorsneden, schuine hoeken,
verstekzagen. Voor optimale veiligheid hebben alle besturingselementen
zowel een vergrendeling als een afsluiting. Zie ook de tabel ‘snel
opzoeken’ aan het einde van dit document. Deze zaag is ontworpen
voor gebruik met een 300 mm diameter hardmetalen zaagblad.
GEBRUIK ZE NIET in vochtige omstandigheden of in de aanwezigheid
van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
De zaag met zwenkbare arm is een professioneel gereedschap op
stroom.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap komen. Toezicht
is vereist als onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer
altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het
typeplaatje.
3 D8 sluitringen
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door
een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het DEWALT
servicecentrum.
1 gebruiksaanwijzing
Een verlengsnoer gebruiken
1 uitvergrote tekening
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut noodzakelijk
is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroominvoer van uw machine (zie technische gegevens). Als u een
haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen. De maximale
lengte is 30 m.
3 M8 x 16 schroeven
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
EENFASE MACHINES
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
b. Hendel
c. Beveiliging voorkant
Gebruik een goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroominvoer van deze machine (zie technische gegevens). De minimale
conductorgrootte is 1,5 mm2.
DRIEFASE MACHINES
Controleer vooral dat de kabel is voorzien van CEE 16A industriële
stekker/koppelstuk met 5 polen (nul moet zijn verbonden) volgens
IEC 60309.
d. Onderste beveiliging
Spanning valt weg
e. Vaste tafelbovenkant
Bij stroomuitval valt het voltage korte tijd weg. Bij ongunstige
stroomvoorziening kan hierdoor andere apparatuur worden beïnvloed.
f. Dwarsrails
g. Poot
h1. Linker afscheiding (klein)
h2. Rechter afscheiding (groot)
i. Stof beschermkap
j. Hendel verstekvergrendeling
k. Klemhendel verstekzaag
l. Krukas om hoogte te verstellen
m. Zwenkbare arm
n. Eindkap
o. Kabel
p. Stofuitlaat
q. Jukassemblage
r. Motor
s1. Linker tafelstrip
s2. Rechter tafelstrip
t1. Linker tafeluitbreiding
t2. Rechter tafeluitbreiding
u. Schuine schaal
v. Rolkop assemblage
w. Geen-voltage vrijgavefunctie
x. Elektronische besturingskast
Als de systeem impedantie van de stroomvoorziening lager is dan
0,25 Ω, is het niet waarschijnlijk dat zich verstoringen voordoen.
Contactdozen die voor deze machines worden gebruikt, dienen te
worden gezekerd met 16 Ampère beveiliging met een inert kenmerk.
MONTAGE EN AANPASSING
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast of
wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Voor optimale prestaties van uw
zaag is het van vitaal belang om de procedures in de
onderstaande paragrafen op te volgen.
Instelling
HET MONTEREN VAN DE KRUKAS VOOR HOOGTEAANPASSING (FIG. 1, 2)
1. Breng de krukas voor hoogteaanpassing (l) aan met de
kruiskopschroef.
OPMERKING: De automatische terugslagarm dient mogelijk te
worden verplaatst om hoogteaanpassing mogelijk te maken.
2. Til de krukas voor hoogteaanpassing hoog genoeg op om ruimte
te bieden voor het verwijderen van diverse elementen onder de
motor.
67
N ED E R L A ND S
DE POOTSTANDAARD MONTEREN (FIG. 1, 3, 4)
De componenten en bevestigingen van de pootstandaard zijn apart
verpakt.
1. Verwijder alle onderdelen uit de verpakking.
2. Vergrendel de arm met behulp van de verstekzaag klemhendel (k).
3. Draai de machine voorzichtig van de pallet totdat de achterkant van
de kolom op de vloer rust.
4. Plaats een stuk hout (y) onder de rand van de tafel (fig. 3).
5. Monteer de poten (g) zoals afgebeeld met behulp van de moeren,
bouten, en platte sluitringen die zijn meegeleverd.
OPMERKING: Niet vastdraaien.
2. Steek 3 M8 x 16 schroeven en D8 sluitringen in de stofpoort en
basisgaten.
3. Draai ze alle vast met 3 M8 moeren met behulp van een 13 mm
inbussleutel en open sleutelspanner.
DE KABELSTEUN MONTEREN (FIG. 21, 22)
1. Verwijder de kruiskopschroef (ff).
2. Monteer de kabelsteun (gg) en breng de kruiskopschroef weer aan.
3. Verwijder de kabelklemmen (hh, ii) die zich op de arm bevinden en
bevestig ze weer om de kabel op zijn plaats te houden.
WAARSCHUWING: Zorg dat de arm in horizontal en
verticale richting kan bewegen.
6. Monteer de dwarsrails (f) (fig. 4).
DE ELECTRONISCHE BESTURINGSKAST MONTEREN (FIG. 23)
7. Maak alle bevestigingen stevig vast.
Bedraad in de voedingskabel is de elektronische regelkast (x)
die de geen-spanning vrijgaveschakelaar (w), het remtoestel en
motoroverbelastingsbescherming met automatische reset.
8. Draai de assemblage rechtop.
WAARSCHUWING: De machine moet te allen tijde recht
en stabiel staan.
BELANGRIJK: Er is mogelijk assistentie nodig om de assemblage
op te tillen en te laten zakken.
DE AUTOMATISCHE TERUGSLAG BEVESTIGEN (FIG. 1, 5–10)
1. De automatische terugslag is al gedeeltelijk gemonteerd zoals
afgebeeld in figuur 5.
2. Schroef de automatische terugslag houdschroef (z) gedeeltelijk los
met 6 mm zeskantsleutel om ronddraaien van het automatische
terugslagsysteem (fig. 6) mogelijk te maken.
3. Ontgrendel en verplaats de kop (fig. 7).
4. Draai de automatische terugslag. Steek de tweede schroef (aa)
er in.
OPMERKING: Niet vastdraaien (fig. 8).
5. Stel de automatische terugslag in, waarbij u de juiste uitlijning met
de rolkop (v) controleert (fig. 1, 9).
6. De juk beweegstop moet worden aangepast zodat de
jukassemblage steunen niet de achterste limiet van de steunpunten
raken. Past de beweegstop (bb) aan totdat de rubberen stop (cc)
tegen de achterkant van de behuizing voor zaagvergrendeling stoot
(fig. 10).
WAARSCHUWING: De kop moet altijd zijn vergrendeld in
de ruststand.
7. Draai alle schroeven vast.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
DE TAFELUITBREIDING MONTEREN (FIG. 1, 11–18)
1. Monteer twee van de steunen voor tafeluitbreiding (dd) aan iedere
kant van de vaste tafelbovenkant (e) met behulp`van de M8 x 25
bouten (fig. 11).
2. Plaats een tafeluitbreiding (t) op de tafeluitbreiding steun (fig. 12).
Herhaal dit voor de andere tafeluitbreiding.
3. Controleer dat de tafeluitbreiding op gelijke hoogte van de vaste
tafelbovenkant zijn en draai de bouten stevig met de hand aan.
WAARSCHUWING: De tafeluitbreidingen en de vaste
tafelbovenkant MOETEN op gelijk hoogte zijn.
4. Steek 3 pluggen in de kleine, linker afscheiding (h1) en 3 pluggen in
de grotere rechter afscheiding (h2) (fig. 1, 13).
5. Lijn de pluggen van de linker afscheiding uit met de gaten in de
vaste tafelbovenkant aan de linkerzijde, en druk ze stevig tegen
elkaar (fig. 14).
6. Herhaal dit voor de rechter afscheiding.
7. Lijn de linker tafelstrips aan de achterkant (s1) uit met de pluggen
bij de linker afscheiding en druk ze stevig tegen elkaar (fig. 15).
Draai de tafelklem (ee) vast met een inbussleutel (fig. 16).
8. Steek een M8 x 25 schroef en D8 sluitring in de linker tafelstrip aan
de achterkant en draai deze stevig vast (fig. 17, 18).
9. Herhaal dit voor de rechter tafelstrip aan de achterkant.
DE STOF BESCHERMKAP MONTEREN (FIG. 19, 20)
1. Bevestig de stofpoort in positie aan de achterkant van de
kolombasis
68
1. Verwijder de moeren van de schroeven (jj) die uitsteken aan de
achterkant van de kast (x).
2. Houd de kast tegen de achterkant van het tafelframe aan de
linkerkant van de kolombasis en steek de schroeven in de
overeenkomstige gaten.
3. Breng de moeren weer aan op het uiteinde van de schroeven en
draai ze vast.
HET ZAAGBLAD BEVESTIGEN (FIG. 24-33)
1. Zorg ervoor dat de armpositie op 0º staat en til de arm (m) in de
hoogste stand (fig. 24).
2. Maak de beveiligingschroef (kk) los en til de beveiliging (d) uit de
loopweg (fig. 25).
3. Met behulp van de 6 mm zeskantsleutel in een motorspil en de
13 mm spannersleutel op de zaagbladschroef (fig. 26) draait u
de spannersleutel met de klok mee om de zaagbladschroef (ll) en
externe flens (mm) te verwijderen.
4. Verwijder het zaagblad uit de spil en bevestig het zaagblad in het
slot (nn) van de tafelafscherming. Het zaagtandblad MAG NIET in
contact met de spil komen (fig. 27, 28)
5. Ontgrendel de kop en beweeg de kop naar voren totdat het
zaagblad uit het slot (nn) kan worden verwijderd. Plaats het nieuwe
zaagblad (oo) in het slot (nn) en beweeg de kop langzaam naar de
rust (vergrendelde) positie, waarbij u ervoor zorgt dat de tanden van
het zaagblad niet in contact komen met de spil (fig. 29–31).
6. Plaats het nieuwe zaagblad op de interne flens (qq). Plaats de
externe flens op de spil. Met behulp van een 6 mm zeskantsleutel
in een in een motorspil en de 13 mm spannersleutel op de
zaagbladschroef draait u de zaagbladschroef en externe flens vast
(fig. 32).
7. Laat de beveiliging zakken zodat het beveiligingslot is uitgelijnd met
de beveiligingschroef en draai de schroef vast (fig. 33).
8. De kop is klaar voor snijden.
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad
zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
WAARSCHUWING: De draairichting staat aangegeven
met de pijl op de motor.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de sluitring van de
spilmoer zich tegen de buitenste flens bevindt.
CONTROLEREN OF DE ARM PARALLEL STAAT MET DE TAFELBOVENKANT
(FIG. 1, 34)
1. Laat het zaagblad (oo) zakken totdat het net de vaste
tafelbovenkant (e) raakt.
2. Maak de verstekvergrendeling hendel (j) en de verstekklem hendel
(k) los.
3. Verleng het zaagblad naar voren voorbij de afscherming, en draai
de arm zo dat het zaagblad langs de volledige breedte van de
tafelbovenkant scheert.
4. Herhaal deze procedure met het zaagblad in de achterste positie
en pas de achterste bout aan indien nodig.
N EDERLANDS
CONTROLEREN OF HET ZAAGBLAD LOODRECHT STAAT OP DE
TAFELBOVENKANT (FIG. 35–37)
1. Breng de arm (m) terug naar de centrale positie.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
2. Plaats een stalen winkelhaak (rr) tegen het zaagblad (fig. 35).
WAARSCHUWING:
3. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en de regels die
van toepassing zijn.
a. Verwijder de schuine wijzerschijf (tt) door de twee schroeven (uu)
los te maken (fig. 36).
b. Maak alle drie de zeskantschroeven los die op deze manier
vrijkomen (fig. 37).
c. Plaats een zeskantsleutel in de motorspil en tik totdat het
zaagblad plat tegen de winkelhaak staat.
4. Maak alle bevestigingen stevig vast.
WAARSCHUWING: Het is vooral belangrijk om de
middelste zeskantschroef vast te draaien.
5. Breng de schuine wijzerplaat (tt) weer aan, waarbij u deze uitlijnt
met de wijzer (ss) op 0º.
CONTROLEREN OF DE DWARSSNEDE LOOP LOODRECHT STAAT OP DE
AFSCHERMING (FIG. 38–42)
• Controleer dat het materiaal dat gezaagd gaat worden
stevig op zijn plek is vastgemaakt.
• `Pas uitsluitend een lichte druk op het gereedschap toe
en oefen geen zijwaartse druk op het zaagblad uit.
• Vermijd overbelasting.
WAARSCHUWING:
• Installeer het geschikte zaagblad. Gebruik geen extreem
versleten zaagbladen. De maximale rotatiesnelheid
van het gereedschap mag die van het zaagblad niet
overschrijden.
• Probeer geen extreem kleine delen te zagen.
• Laat het zaagblad vrij zagen. Forceer het niet.
1. Schuif het zaagblad uit aan de voorkant van de afscherming
(fig. 38).
• Laat de motor de volledige snelheid bereiken voordat u
zaagt.
2. Plaats een winkelhaak (rr) op een stuk board en tegen de
afscherming, terwijl het zaagblad net wordt aangeraakt, zoals
afgebeeld.
• Zorg ervoor dat alle vergrendelingknoppen en
klemhendels vast zitten.
3. Trek het zaagblad naar u toe om te controleren dat het zaagblad
parallel aan de winkelhaak draait.
4. Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
a. Terwijl de verstekvergrendeling hendel (j) in de 0º positie staat,
laat u de verstekklem hendel (k) los zoals afgebeeld in figuur 39.
b. Maak de vergrendelmoeren (v v) aan iedere kant van de arm (m)
los, zoals afgebeeld in figuur 40.
5. Om de arm (m) naar links aan te passen, maakt u de schroefbout
(ww) aan de rechterkant van de arm los en draait u de tegenover
gelegen schroefbout vast (fig. 41).
6. Om de arm (m) naar rechts aan te passen, maakt u de schroefbout
(ww) aan de linkerkant van de arm los en draait u de tegenover
gelegen schroefbout vast.
7. Ga te werk in kleine stappen en controleer de aanpassing na iedere
stap terwijl de hendels (j, k) in positie staan.
• Bedien de machine nooit zonder dat alle beveiligingen op
hun plaats zitten.
• Til de machine nooit op aan de tafelbovenkant.
• Controleer altijd dat er een geschikt slot in de
tafelbovenkant is.
• Kijk altijd naar figuur L om de positie en het type
afscherming te controleren.
Gebruikers in het VK worden gewezen of de “woodworking machines
regulations 1974” en alle aanvullingen daarop.
AAN EN UIT SCHAKELEN (FIG. 1)
De aan/uit schakelaar van uw zaag met zwenkbare arm biedt meerdere
voordelen.
– Geen-voltage vrijgavefunctie: als de stroom om een
bepaalde reden uitvalt, moet de schakelaar bewust opnieuw
worden bediend.
8. Maak de schroefbouten (v v) vast.
– Motor overbelasting beveiligingsapparaat: als de motor
overbelast raakt, wordt de stroomvoorziening naar de motor
afgesloten. Als dit gebeurt, laat u de motor 10 minuten afkoelen
en drukt u vervolgens op de knop ‘terugzetten’.
9. Pas de wijzer (xx) aan op de verstekschaal (yy) zodat deze 0º
aanwijst (fig. 42).
– Remsysteem: na het uitschakelen, stopt het remsysteem het
zaagblad binnen 10 seconden.
WAARSCHUWING: Draai de schroefbouten niet te stevig vast.
Zaagbladbeveiliging assemblage (fig. 43)
De zaagbladbeveiliging is een multifunctionele assemblage die de
volgende veiligheidsfunctionaliteiten biedt:
– Beveiliging voorkant (c) en met veer bevestigde beveiliging
achterkant (d) voor volledige zaagbladbeveiliging.
– Adapter voor stofverwijdering (a1).
– Verstelbare vingerbeveiliging (a2) voor gebruik als u
dwarssneden maakt.
AFSCHUININGSCHAAL (FIG. 44)
Controleer of de afschuiningschaal (u) op 0º staat als deze voor een
verticale snede in positie wordt gebracht.
Indien nodig maakt u de schroeven (uu) los en stelt u de wijzer op 0º.
VERSTEKSCHAAL (FIG. 42)
Controleer of de verstekschaal (yy) op 0º staat als deze voor een
verticale snede in positie wordt gebracht.
Pas de wijzer (xx) aan zodat deze op 0º staat met behulp van de
schroef (zz).
De arm heeft vooraf ingestelde positie bij 45º links en rechts en bij 0º.
– De schakelaar heeft uitsluitend stop-met-draaien functies.
Om de machine aan te schakelen drukt u op de groene actuator (a)
in de hendel (b). Als de actuator wordt losgelaten, stopt de machine
automatisch.
EEN TESTSNEDE MAKEN (FIG. 1)
1. Als de verstekvergrendeling hendel (j) in positie is, vergrendelt u de
verstekklem hendel (k) zodat het zaagblad in positie staat voor een
rechte 0º dwarssnede.
2. Laat de arm zakken totdat het zaagblad bijna de tafelbovenkant
raakt.
3. Plaats het werkstuk tegen de voorkant van de afscherming.
4. Schakel aan en laat de arm zakken om het zaagblad in staat te
stellen een ondiepe groef in het tafeloppervlak te snijden.
5. Trek het zaagblad naar u toe zodat het een verticale gleuf in de
houten afscherming snijdt en door het werkstuk.
6. Breng het zaagblad weer terug in de rustpositie en schakel uit.
7. Controleer dat de snede een echte 90º snede is op alle punten, en
pas aan indien nodig.
Basis zaagsneden (fig. 45–53)
WAARSCHUWING: De tanden van een nieuw zaagblad
zijn zeer scherp en kunnen gevaarlijk zijn.
69
N ED E R L A ND S
1. Stel de zwenkbare arm op rechte hoeken naar de afscherming.
3. Draai met behulp van een zeskantsleutel de lagers (a6) enigszins
totdat de zijdelingse beweging is geneutraliseerd (fig. 52).
2. Breng de verstekvergrendeling hendel (j) in 0º positief en maakt de
verstekklem hendel (k) vast.
4. Maak de vergrendelingschroeven (a5) weer vast, waarbij u ervoor
zorgt dat de kop automatisch naar zijn rustpositie terugkeert.
DWARSSNEDEN (FIG. 45)
3. Laat het zaagblad zakken.
4. Pas de vingerbeveiliging (a2) zo aan dat deze het werkstuk net
vrijgeeft.
5. Als er geen slot in de tafelbovenkant is, snijd er dan een zoals
hierboven beschreven.
Smering
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende smering nodig.
6. Houd het werkstuk tegen de afscherming, waarbij u uw vingers
goed uit de buurt van de loop van het zaagblad houdt.
7. Schakel aan en trek het zaagblad langzaam door de afscherming
en het werkstuk.
8. Breng het zaagblad weer terug in de rustpositie en schakel uit.
VERSTEKSNEDEN (FIG. 46, 47)
1. Maak de verstekvergrendeling hendel (j) en de verstekklem hendel
(k) los.
2. Draai de arm in de gewenste hoek op de verstekschaal.
3. Voor 45º links of rechts brengt u de verstekvergrendeling hendel (j)
in positie en vergrendelt u deze met de verstekklem hendel (k).
4. Voor tussenhoeken gebruikt u uitsluitend de verstekklem hendel.
5. Ga verder zoals bij dwarssneden.
AFSCHUINSNEDEN (FIG. 45, 48)
1. Stel de arm in zoals voor een 0º dwarssnede.
2. Til het zaagblad een flink eind boven het tafeloppervlak.
3. Laat de afschuinklem hendel (a3) los en trek de
afschuinvergrendeling (a4) er uit.
4. Draai de motor in de gewenste hoek op de afschuinschaal (u).
5. Voor 45º rechts, brengt u de afschuinvergrendeling (a4) in positie en
vergrendelt u deze met de afschuinklem hendel (a3).
6. Voor tussenhoeken gebruikt u uitsluitend de afschuinklem hendel.
7. Ga verder als bij een verticale dwarssnede.
SAMENGESTELDE VERSTEKZAAG (FIG. 47)
Deze snede is een combinatie van een verstekzaagsnede en een
schuine snede.
1. Stel de gewenste afschuinhoek in.
2. Draai de arm in de gewenste verstekzaag positie.
3. Ga verder als bij verstekzaag sneden.
Reiniging
Controleer vóór gebruik zorgvuldig de bovenste beschermkap van het
zaagblad, de beweegbare onderste beschermkap van het zaagblad en
ook de stofafzuigbuis om vast te stellen dat zij goed zullen functioneren.
Zorg ervoor dat spaanders, stof of een deel van het werkstuk niet
kunnen leiden tot blokkering van één van de functies.
Als delen van het werkstuk zijn vastgelopen tussen het zaagblad en de
beschermkappen, trek de stekker van het netsnoer van de machine
dan uit het stopcontact en volg de instructies die worden gegeven in
het hoofdstuk Het zaagblad monteren. Verwijder de vastgelopen
gedeelten en monteer het zaagblad opnieuw.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil
zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen
of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig
onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen maakt u de bovenkant van de tafel
regelmatig schoon.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verminderen maakt u het stofverzameling systeem
regelmatig schoon.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen om gedurende een
lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud.
Het continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
OPMERKING: Er is geen onderhoud aan de mechanische rem nodig.
BELANGRIJK: Vervang de vaste tafelbovenkant en afscherming indien
versleten.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op letsel te
verminderen schakelt u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
startstekker uit het stopcontact is getrokken. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Als het zaagblad versleten is, dient
u dit met een nieuw of opnieuw geslepen zaagblad te
vervangen.
De stangarmen van de rolkop lagers aanpassen
(fig. 49–52)
Als een zijdelingse beweging optreedt in de rolkop assemblage, moeten
de lagers worden aangepast.
1. Trek de jukassemblage naar voren tot het uiteinde van de
stangarmen en houd deze in positie (fig. 49).
2. Maak de vergrendelingschroeven (a5) los (fig. 50, 51).
Stof verwijderen
WAARSCHUWING: Sluit een stofverwijdering apparaat aan
dat is ontworpen in overeenstemming met de desbetreffende
regelgeving omtrent stofemissie. De luchtsnelheid van extern
aangesloten systemen dient 20m/s +/– 2m/s te zijn. De
snelheid dient te worden gemeten in de verbindingsbuis op
het verbindingspunt, waarbij het gereedschap is aangesloten
maar niet draait.
Transporteren
Om de machine te transporteren, dient u er zeker van te zijn dat
de zaagkop veilig is vergrendeld. Wees er a.u.b. bewust van dat de
tafel niet geschikt is om de machine op te tillen. Gebruik altijd een
vorkheftruck voor het transporteren. Voor het veilig heffen plaatst u de
vork onder de onderste dwarsbalk van de pootstandaard.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DEWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Aanbevolen zaagblad DW721 / DW722 - DT4303
70
N EDERLANDS
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het
normale huishoudelijke afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product vervangen dient te
worden of dat u er verder geen gebruik meer van maakt, mag u het niet
als normaal huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij de
gescheiden afvalinzameling.
|Gescheiden inzameling van gebruikte producten of
verpakkingen maakt het mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het hergebruik van
gerecycled materiaal helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de gescheiden inzameling
van elektrische producten uit een huishouden, op stedelijke
inzamelingspunten of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van recyclen van
DEWALT producten als ze eenmaal het einde van hun levensduur
hebben bereikt. Stuur om van deze service gebruik te maken uw
product a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die namens ons de
verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het dichtste bij u in
de buurt is opzoeken door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details over onze after sales
service zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.com.
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere, niet-professionele
gebruiker, en is op geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de prestaties van uw
DEWALT-gereedschap, kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht. binnen 30 dagen,
gewoon terugbrengen bij het verkooppunt en omruilen voor
een ander stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in onredelijke mate zijn
versleten en u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden nodig zijn voor uw
DEWALT-gereedschap, in de 12 maanden na uw aankoop,
hebt u recht op één jaar gratis service. Deze zal kosteloos
worden uitgevoerd in een DEWALT-servicecentrum. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief arbeidskosten.
Exclusief accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als gevolg van het
gebruik van verkeerde materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop, garandeert
DEWALT alle defecte onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te vervangen, op
voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door nietgeautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele onderdelen wordt
geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie, neem dan
contact op met uw leverancier of zoek het officiële DEWALTservicecentrum bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus
of neem contact op met het DEWALT-kantoor op het adres
dat wordt vermeld in deze handleiding. Een lijst van officiële
DEWALT-servicecentra en volledige details over onze aftersales-service zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com
71
N ED E R L A ND S
TABEL SNEL OPZOEKEN
krukas om hoogte te verstellen
hendel verstekvergrendeling
klemhendel verstekzaag
afschuiningvergrendeling
afschuiningklem hendel
72
NORSK
RADIALARMSAG
DW721KN, DW722KN
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig
produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en meget pålitelig partner
for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske data
Inngangseffekt
W
Utgangseffekt
W
Type
Spenning
V
Bladdiameter
mm
Hull i blad
mm
Spindeldiameter
mm
Ubelastet hastighet, 50 Hz
min-1
Belastet hastighet, 50 Hz
min-1
Ubelastet hastighet, 60 Hz
min-1
Belastet hastighet, 60 Hz
min-1
Kuttdybde på 90°
mm
Maks. krysskuttkapasitet
ved 0˚
mm
Maks. gjæringssnittskapasitet
ved 45°
høyre hånd
mm
venstre hånd
mm
Kuttdybde ved 45°
mm
Maks. kappekapasitet
ved 0˚
mm
Maks. gjæringssnittskapasitet
ved 45°
høyre hånd
mm
venstre hånd
mm
Generelle mål
cm
(med stativ)
cm
Støvavtrekksadapter
mm
Anbefalte verdier for støvavsug
Lufthastighet ved
tilkoblingspunktet
m/s
Metrisk volumstrøm
m³/t
Vakuumverdi ved
tilkoblingspunktet
PA
Utgang for støvavtrekk
mm
Tverrsnitt
cm2
Utgang for støvavtrekk
mm
Tverrsnitt
cm2
Vekt
kg
Automatisk bladbremsetid
Driftssyklus
min
Beskyttelsesnivå
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
507
342
172
60
342
172
60
507
507
247
272
176 x 122 x 77
176 x 122 x 147
100
247
272
176 x 122 x 77
176 x 122 x 147
100
20
500
20
500
5000
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
2400
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
MERK: Tallene er utslippsnivåer og er ikke nødvendigvis sikre
arbeidsnivåer. Selv om det er en forbindelse mellom utslipps- og
eksponeringsnivåene, kan tallene ikke brukes til å bestemme på en
pålitelig måte om videre forholdsregler trengs eller ikke. Faktorer som
influerer det faktiske eksponeringsnivået for arbeidsstokken inkluderer
egenskapene for arbeidsrommet og andre lydkilder, osv. f.eks. antall
maskiner og andre nærliggende prosesser. Dessuten kan det lovlige
eksponeringsnivået variere fra land til land. Denne informasjonen vil
imidlertid sette brukeren av maskinen i stand til å foreta en bedre
evaluering av farene.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
400 V verktøy
16 Ampere, nettspenning
16 Ampere, pr. fase
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til død eller alvorlige personskader hvis den
ikke avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som
kan føre til små eller moderate personskader hvis den
ikke avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Betegner fare for elektrosjokk.
Betegner fare for brann.
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029-1:
LPA (støytrykknivå)
dB(A)
96,5
KPA (lydtrykk usikkerhet)
dB(A)
3,0
LWA (lydeffekt)
dB(A)
109,5
KWA (lydeffekt usikkerhet)
dB(A)
3,3
96,5
3,0
109,5
3,3
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 61029-1:
Utslippsverdi vibrasjon ah = m/s3
2,0
Usikkerhet K =
m/s3
1,5
2,0
1.5
Angir skarpe kanter.
EU-samsvarserklæring
MASKINERIDIREKTIV
DW721KN, DW722KN
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under ”tekniske
data” er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 1870-17:2007.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv 2004/108/EC. For
mer informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske filen og
fremsetter denne erklæringen på vegne av DEWALT
Horst Grossmann
visepresident teknikk og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.06.2009
ADVARSEL: For å redusere skaderisikoen, les
brukerhåndboken.
73
N ORSK
Generelle sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av elektrisk verktøy.
Dette for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk og
personskade, inkludert følgende.
Les all denne informasjonen før du tar i bruk produktet, og ta vare på
disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE HÅNDBOKEN FOR FRAMTIDIG BRUK
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker vil fremme personskader.
2. Ta hensyn til arbeidsmiljøet.
Ikke utsett verktøyet for regn. Ikke bruk verktøyet under fuktige eller
våte forhold. Ha godt lys på arbeidsområdet (250 - 300 Lux). Ikke
bruk verktøyet der det er fare for at det kan forårsake brann eller
eksplosjon, f.eks. i nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk sjokk.
Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f.eks. rør, radiatorer,
komfyrer og kjøleskap). Dersom verktøyet brukes under ekstreme
forhold (f.eks. høy fuktighet, under produksjon av metallspon
osv.), kan den elektriske sikkerheten bedres ved å sette inn en
skilletransformator eller en (FI) skillebryter for jordfeil.
4. Hold uvedkommende personer borte.
Ikke la personer som ikke er involvert i arbeidet, særlig barn,
komme i kontakt med verktøyet eller forlengelseskabelen, og hold
dem borte fra arbeidsområdet.
5. Verktøy som ikke er i bruk skal oppbevares korrekt.
Når verktøyet ikke er i bruk, må det oppbevares på et tørt sted og
låses sikkert, utenfor barns rekkevidde.
6. Ikke bruk makt på verktøyet.
Verktøyet vil utføre jobben bedre og sikrere ved den hastigheten det
ble konstruert for.
7. Bruk riktig verktøy.
Ikke tving små verktøy til å gjøre jobben til et kraftigere verktøy. Ikke
bruk verktøy for andre formål en de er ment til; for eksempel skal
ikke sirkelsager brukes til å kutte tømmerstokker eller trekubber.
8. Bruk egnet antrekk.
Ikke bruk løstsittende antrekk eller smykker da dette kan bli fanget
opp av bevegelige deler. Vi anbefaler antiskli-fottøy ved arbeid
utendørs. Bruk hårnett for å dekke til langt hår.
9. Bruk verneutstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis arbeidet
genererer støv eller kaster ut spon. Dersom disse delene kan være
svært varme, må du også bruke et varmebestandig forkle. Bruk
hørselsvern hele tiden. Bruk hjelm hele tiden.
10. Koble til en støvoppsamlingsinnretning.
Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av støvutsugings- og
-oppsamlingsinnretning, må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret.
11. Ikke bruk ledningen feil.
Ikke dra i ledningen for å trekke den ut fra stikkontakten. Hold
ledningen borte fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri verktøyet
etter ledningen.
12. Sikre arbeidet.
Bruk skruklemmer eller en skruestikke for å holde fast
arbeidsstykket hvis mulig. Det er tryggere enn å bruke hendene, og
det frigjør begge hendene til å bruke verktøyet.
13. Ikke strekk deg for langt.
Ha godt fotfeste og stå støtt hele tiden.
14. Vedlikehold verktøyet.
Hold skjæreverktøyet skarpt og rent for bedre og tryggere bruk.
Følg instruksjonene om smøring og bytte av tilbehør. Kontroller
verktøyet regelmessig, og hvis det er skadet må du få det reparert
av godkjent serviceverksted. Hold alle håndtakene tørre, rene og
uten olje og smørefett.
15. Koble fra verktøyet.
Når verktøyet ikke er i bruk, før vedlikehold eller ved bytte av
tilbehørsutstyr som f.eks. blad, bitt og kniver, må verktøyet kobles
fra strømtilførselen.
16. Fjern justeringsnøkler og skrunøkler.
Få den vanen å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler er
fjernet fra verktøyet før du tar det i bruk.
17. Unngå utilsiktet oppstart.
Ikke bær verktøyet med en finger på bryteren. Sørg for at verktøyet
står i stillingen ”av” før du setter i støpslet.
18. Bruk skjøteledninger beregnet for utendørs bruk.
Før bruk må du kontrollere skjøteledningen og bytte den hvis
den er ødelagt. Når verktøyet brukes utendørs, må du kun bruke
skjøteledninger som er beregnet for utendørs bruk og merket i
henhold til dette.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på hva du gjør. Bruk sunn fornuft. Ikke bruk verktøyet hvis
du er trøtt eller er påvirket av narkotika eller alkohol.
20. Se etter skadede deler.
Før bruk må du kontrollere verktøy og strømkabel nøye for å sørge
for at det vil fungere korrekt og utføre den tiltenkte funksjonen.
Kontroller at bevegelige deler er korrekt justert, at bevegelige
deler sitter fast, om deler eller montering er ødelagt, eller andre
forhold som kan påvirke bruken. En verneanordning eller en annen
del som er skadet, må repareres ordentlig eller byttes ut av et
autorisert serviceverksted, med mindre annet er indikert i denne
instruksjonshåndboken. Få skadede eller ødelagte brytere byttet av
et autorisert serviceverksted. Ikke bruk verktøyet dersom bryteren
ikke kan slå verktøyet av eller på. Prøv aldri å utføre reparasjoner på
egen hånd.
ADVARSEL! Bruk av tilbehørs- eller ekstrautstyr eller
utførelse av operasjoner med dette verktøyet ut over de
som anbefales i denne instruksjonshåndboken, kan føre til
fare for personskade.
21. Få kvalifiserte personer til å reparere verktøyet.
Dette elektroverktøyet overholder relevante sikkerhetsregler.
Reparasjoner bør kun utføres av kvalifisert person som bruker
originale reservedeler; hvis ikke kan dette føre til betydelig fare for
brukeren.
Ekstra sikkerhetsregler for radialarmsager
• Beskytt strømkilden med en egnet sikring eller automatsikring.
• Hold lagerskinnene på armen og lagrene på rullehodet rene og uten
smørefett.
• Før du slår på sagen må du forsikre deg om at skjermingen er i
riktig stilling. Bladet bør ikke komme i kontakt med materiale før
sagen trekkes etter håndtaket.
• Sett alltid fingervernet slik at det går gjennom den fastmonterte
skjermingen eller er 3 mm over overflaten av materialet som kuttes,
alt etter hva som er høyest.
• Kontroller regelmessig innstillingene for nøyaktighet og juster etter
behov.
• Kontroller at bladet roterer i riktig retning og at tennene peker mot
skjermen.
• Kontroller at håndtakene på alle klemskruer er stramme før du
starter en operasjon.
• Kjør aldri maskinen uten at alle verneanordninger er på plass.
• Når den ikke er i bruk, beskytt sagbladet ved å bruke bladvernet.
• Når den ikke er i bruk, ved skifting av sagblad eller ved utførelse av
vedlikehold, koble maskinen fra strømkilden.
• Bruk alltid riktig skjerpede sagblad som er produsert i samsvar med
EN847-1 og med en flisvinkel på +/– 5 mm.
• Bruk aldri sagblad der den maksimale merkefarten er lavere enn
omdreiningshastigheten til spindelen.
• Ikke bruk HSS (høyhastighetsstål) sagblad.
• Anbefalt diameter for sagblad står under tekniske data.
• Ikke kil fast noe i viften for å holde motorakselen.
74
NORSK
• Før bruk, sikre at verneanordningene, bremsen, den automatiske
returen og låsemekanismene fungerer ordentlig. Ikke bruk maskinen
dersom disse mekanismene er defekte.
– Fare for ulykker i forbindelse med de ubeskyttede delene av det
roterende sagbladet.
• Når du sager et rundt emne bruk ALLTID en passende jigg eller
prisme for å hindre rotasjon av emnet.
– Fare for å klemme fingrene når man åpner verneanordningene.
• Ikke bruk makt på sagefunksjonen. (Kveling eller delvis kveling av
motoren kan føre til større skader.) La motoren oppnå full hastighet
før saging.
• Ikke løft maskinen etter arbeidsbordet.
– Fare for personskade når man skifter bladet.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved saging
av tre, spesielt eik, bøk og MDF.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
• Ikke kutt jernbaserte metaller, ikke-jernbaserte metaller eller murverk.
• Ikke påfør smørefett på maskinen når den kjører.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
• Du må aldri plassere en hånd på bladområdet når sagen er koblet
til strømforsyningen.
Bruk hørselsvern.
• Rekk ikke armene rundt og bak sagbladet når det er i bruk.
• Ikke plasser hendene nærmere enn 150 mm fra sagbladet ved
kutting.
Bruk vernebriller.
• Ikke bruk skadede eller sprukne sagblad.
• Erstatt skjermen dersom den er skadet og/eller ikke lenger gir
ordentlig støtte. Skjermen må erstattes regelmessig.
Dersom strømledningen skades, trekk støpselet ut fra
strømkilden øyeblikkelig.
• Sørg ALLTID for sikker drift. Radialarmsagen må festes til gulvet
med 8 mm bolter med minimum 80 mm lengde.
Trekk alltid ut støpselet før du foretar justeringer eller
utfører service/vedlikehold.
ADVARSEL! Når du kutter runde emner må disse stoppes
fra å rotere ved å bruke en jigg eller holder.
• Ikke bruk maskinen på steder der temperaturen kan nå –5˚ eller
40˚ C. Egnet temperatur er 20˚ C.
• Operatøren må få instruksjoner om faktorer som påvirker
støyeksponeringen (f.eks. bruk av sagblad som er utformet for å
redusere støyutslipp og vedlikehold av maskinen). Rapporter feil
på maskinen, inkludert på verneanordninger eller sagblad, med en
gang de oppdages. Forsikre deg om at operatøren har tilstrekkelig
opplæring innen bruk, justering og drift av maskinen.
• Koble verktøyet til en støvoppsamlingsinnretning ved saging i tre.
Vurder alltid faktorer som kan påvirke støveksponeringen, som
f.eks.:
– Hvilken type materiale som skal bearbeides (sponplater
genererer mer støv enn tre).
– Korrekt justering av sagbladet.
– Sørg for at lokalt avtrekk og hetter, skjermer og renner er korrekt
stilt inn.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Delvis montert radialarmsag
2 Bordstriper (1 til høyre, 1 til venstre)
2 Skjermer (1 til høyre, 1 til venstre)
2 Bordforlengere (1 til høyre, 1 til venstre)
1 Støvskjerm
1 Boks som inneholder:
1 stativ med bein
(4 bein, 4 tverrskinner, 24 M8 x 16 bolter, 24 M8 muttere og 48
D8 flate underlagsskiver)
1 pakke som inneholder:
1 10/13 mm skiftenøkkel
• Bruk alltid arbeidshansker under vedlikeholdsarbeid på maskinen,
håndtering av grove arbeidsemner eller skifting av sagbladet.
1 22 mm skiftenøkkel
• Dersom spenningssvikt oppstår i hviletilstand, utløs håndtaket
umiddelbart og kontroller av saghodet automatisk beveger seg
tilbake til hvileposisjonen.
4 sekskantede nøkler (3, 4, 5, 6 mm)
ADVARSEL! Defekt elektrisk kabling må skiftes
umiddelbart.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. Kontroller at bryteren er i AV-stillingen. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskade.
1 13 mm pipenøkkel
1 sveiv for høydejustering
1 M4,2 x 16 krysshodeskrue
4 støtter for bordforlengelse
19 M8 x 25 bolter
19 D8 flate underlagsskiver
19 M8 muttere
1 innlegg av gummi
6 innlegg av tre
• Rapporter feilen og merk verktøyet på passende måte for å unngå
at andre bruker det defekte verktøyet.
3 M8 x 16 skruer
• Dersom sagbladet blokkeres på grunn av unormal skyvekraft ved
kutting, slå av verktøyet og koble fra strømforsyningen. Ta bort
arbeidsstykket og forsikre deg om at sagbladet løper fritt. Slå på
verktøyet og start en ny kapping med redusert skyvekraft.
1 brukermanual
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av radialarmsager:
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker
sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan unngås.
Disse er:
– Skader som skyldes berøring av de roterende delene.
– Hørselsskader.
3 D8 underlagsskiver
1 Splittegning
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne håndboken
før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
a. På-/av-bryter
b. Håndtak
75
N ORSK
c. Frontvern
MONTERING OG JUSTERING
d. Nedre beskyttelse
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. Forsikre deg om at utløserbryteren er i
stillingen AV. En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
e. Fastmontert bordplate
f. tverrskinner
g. Bein
h1. Venstre skjerm (liten)
ADVARSEL: For optimal ytelse av sagen er det ytterst
viktig å følge prosedyrene i avsnittene under.
h2. Høyre skjerm (stor)
i. Støvskjerm
j. Gjæringslåsespak
k. Gjæringsklemarm
l. Sveiv for høydejustering
m. Radialarm
n. Endedeksel
o. kabel
p. Støvutslipp
q. Åk-enhet
r. Motor
Oppsett
MONTERING AV SVEIV FOR HØYDEJUSTERING (FIG. 1, 2)
1. Monter sveiven for høydejustering (l) med krysshodeskruen.
MERK: Den automatiske returarmen kan måtte flyttes for å tillate
høydejustering.
2. Løft sveiven for høydejustering høyt nok til å gi klaring for fjerning av
forskjellige elementer under motoren.
MONTERING AV STATIV MED BEIN (FIG. 1, 3, 4)
Stativkomponentene og festeanordningene er pakket hver for seg.
s1. Venstre bordstripe
1. Fjern alle deler fra pakken.
s2. Høyre bordstripe
2. Lås armen ved å bruke gjæringsklemarmen (k).
t1. Venstre bordutvidelse
3. Vipp maskinen forsiktig fra pallen helt til den bakerste delen av
søylen hviler på gulvet.
t2. Høyre bordutvidelse
u. Skråsnittskala
v. Rullehode
w. nullspennings utløserbryter
x. Elektronisk kontrollboks
4. Plasser en trebit (y) under kanten på bordet (fig. 3).
5. Monter beina (g) som vist ved å bruke de mutrene, boltene og flate
underlagsskivene som følger med.
MERK: Ikke trekk til.
6. Monter tverrskinnene (f) (fig. 4).
TILSIKTET BRUK
7. Stram alle festeanordningene hardt til.
Radialarmsagen har blitt utformet for profesjonell trebearbeidelse. Denne
meget nøyaktige maskinen kan enkelt og raskt stilles inn på krysskutt,
fasing, gjæring. For maksimal sikkerhet har alle større kontroller både en
låsespak og en låsemekanisme. Se også hurtigreferansen ved slutten av
denne delen. Denne sagen er laget for bruk sammen med et 300 mm
diameter hardmetallskjærblad.
8. Vipp sammenstillingen til den står rett opp og ned.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker eller
gasser.
Radialarmsagen er et elektrisk verktøy for profesjonelle brukere.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne operatører
trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Kontroller
alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en spesialledning
som fås via DEWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk
en godkjent skjøteledning som egner seg for kraftforsyningen til din
maskin (se tekniske data). Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel. Maksimal kabellengde er 30 m
ADVARSEL: Maskinen må være plan og stabil til enhver
tid.
VIKTIG: Assistanse kan være nødvendig for å senke og heve
sammenstillingen.
MONTERING AV DEN AUTOMATISKE RETUREN (FIG. 1, 5–10)
1. Den automatiske returen kommer delvis montert som vist i
figur 5.
2. Skru delvis løs festeskruen for den automatiske returen (z) med
en 6 mm umbrakonøkkel for å tillate rotasjon av det automatiske
retursystemet (fig. 6).
3. Lås opp og flytt hodet (fig. 7).
4. Roter den automatiske returen. Sett inn den andre skruen (aa).
MERK: Ikke trekk til (fig. 8).
5. Sett den automatiske returen og kontroller at den er korrekt justert
mot rullehodet (v) (fig. 1, 9).
6. Åkets skinnestopp må justeres slik at lagrene på åket ikke treffer
den bakre grensen til lagerskinnene. Juster skinnestoppen (bb) til
gummistoppen (cc) sitter mot den bakre delen av kabinettet for
kløvlåsen (fig. 10).
ADVARSEL: Hodet må alltid være låst i hvileposisjonen.
KUN ENFASE-MASKINER
Bruk en godkjent treleders skjøteledning som egner seg for
kraftforsyningen til denne maskinen (se tekniske data). Minimum
lederstørrelse er 1,5mm².
TREFASE-MASKINER
Vennligst pass på at klabelen er utstyrt med en CEE 16A industri-plugg/
støpsel med 5 poler (nøytral ikke tilkoblet) i henhold til IEC 60309.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømspisser fører til kortvarige spenningsfall. Under uheldige
strømforsyningsbetingelser kan annet utstyr bli påvirket.
Dersom systemimpedansen til strømforsyningen er lavere enn 0,25Ω, er
det lite sannsynlig at det oppstår forstyrrelser.
Stikkontakter som brukes for disse maskinene skal være sikret med en
treg sikring på 16 Ampere.
76
7. Stram alle skruene.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
MONTERING AV BORDFORLENGELSEN (FIG. 1, 11–18)
1. Monter to av bordforlengelsesstøttene (dd) på hver side av den
fastmonterte bordplaten (e) ved å bruke M8 x 25 muttere (fig. 11).
2. Plasser en bordforlengelse (t) på bordforlengelsesstøtten (fig. 12).
Gjenta med den andre bordforlengelsen.
3. Kontroller at bordforlengelsene er i flukt med den fastmonterte
bordplaten og hånstram boltene forsvarlig.
ADVARSEL: Bordforlengelsene og den fastmonterte
bordplaten MÅ være i flukt.
NORSK
4. Sett 3 plugger i den lille skjermen til venstre (h1) og 3 plugger i den
større skjermen til høyre (h2) (fig. 1, 13).
5. Innrett pluggene i den venstre skjermen med sidehullene til venstre i
den fastmonterte bordplaten og press hardt sammen (fig. 14).
6. Gjenta med den høyre skjermen.
7. Innrett den bakre, venstre bordstripen (s1) med pluggene på
den venstre skjermen og press hardt sammen (fig. 15). Stram
bordklemmen (ee) med pipenøkkelen (fig. 16).
8. Sett inn en M8 x 25 skrue og en D8 underlagsskive i den bakre,
venstre bordstripen og stram forsvarlig (fig. 17, 18).
9. Gjenta for den bakre, høyre bordstripen.
MONTERING AV STØVSKJERM (FIG. 19, 20)
1. Anbring støvåpningen bak mot søylefoten
KONTROLLER AT ARMEN ER PARALLELL MED BORDPLATEN (FIG. 1, 34)
1. Senk bladet (oo) til det vare såvidt berører den fastmonterte
bordplaten (e).
2. Utløs gjæringslåsespaken (j) og gjæringsklemarmen (k).
3. Flytt bladet forover forbi skjermen og sving så armen slik at bladet
beveger seg over bordflaten over hele bredden.
4. Gjenta denne prosedyren med bladet i den bakre stillingen og juster
den bakre bolten etter behov.
KONTROLLER AT ARMEN ER PARALLELL MED BORDPLATEN
(FIG. 1, 35–37)
1. Bring armen (m) tilbake til midtstillingen.
2. Sett en vinkelhake (rr) mot midten av bladet (fig. 35).
3. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
2. Sett inn 3 M8 x 16 skruer og D8 underlagsskiver inn i støvåpningen
og hullene i søylefoten.
a. Fjern indikasjonsskiven for skråsnitt (tt) ved å løsne de to
skruene (uu) (fig. 36).
3. Stram alle med 3 M8 muttere ved å bruke en 13 mm pipenøkkel
og skiftenøkkel.
b. Løsne alle de tre umbrakoskruene som kommer fram på denne
måten (fig. 37).
MONTERING AV KABELSUPPORT (FIG. 21, 22)
1. Fjern krysshodeskruen (ff).
2. Monter kabelsupport (gg) og remonter krysshodeskruen.
3. Fjern kabelklemmene (hh, ii) som sitter på armen og fest dem slik at
de holder kabelen på plass.
ADVARSEL: La det være nok plass til at armen kan
bevege seg i både horisontal og vertikal retning.
MONTERING AV DEN ELEKTRONISKE KONTROLLBOKSEN (FIG. 23)
Kabelen har tilkoblet en elektronisk kontrollboks (x) som inneholder
en null-spenning utløsningsbryter (w), en bremseenhet og en
motoroverbelastningsbryter med automatisk tilbakestilling.
c. Plasser en umbrakonøkkel i motorakselen og bank til bladet er
flatt mot vinkelhaken.
4. Stram alle festeanordningene hardt til.
ADVARSEL: Det er spesielt viktig å stramme den midterste
umbrakoskruen.
5. Sett tilbake indikasjonsskiven for skråsnitt (tt) og sett pekeren
(ss) til 0˚.
KONTROLLER AT KAPPERETNINGEN ER VINKELRETT I FORHOLD TIL SKJERMEN
(FIG. 38–42)
1. Beveg bladet foran skjermen (fig. 38).
1. Fjern mutrene fra skruene (jj) som stikker ut bak på boksen (x).
2. Plasser en vinkelhake (rr) på et trestykke mot skjermen slik at den
såvidt berører bladet som vist.
2. Hold boksen mot baksiden av rammen av bordet til venstre for
søylefoten og sett skruene inn i de tilsvarende hullene.
3. Trekk bladet mot deg for å kontrollere at bladet beveger seg
parallelt med vinkelhaken.
3. Sett tilbake mutrene på enden av skruene og stram til.
4. Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
MONTERING AV SAGBLADET (FIG. 24–33)
1. Se til at stillingen til armen står på 0˚ og løft armen (m) til den
øverste stillingen (fig. 24).
2. Løsne skruen på vernanordningen (kk) og løft verneanordningen (d)
til side (fig. 25).
3. Med en 6 mm umbrakonøkkel satt inn i motorspindelen og den 13
mm skiftenøkkelen på bladskruen (fig. 26), vri skiftenøkkelen med
klokka for å fjerne bladskruen (ll) og den eksterne flensen (mm).
4. Fjern bladet fra spindelen og sett bladet inn i sporet (nn) på
bordskjermen. Sagbladet MÅ IKKE komme i kontakt med
spindelen (fig. 27, 28).
5. Lås opp hodet og flytt hodet framover til bladet kan fjernes fra
sporet (nn). Plasser det nye bladet (oo) i sporet (nn) og flytt hodet
sakte inn i hvileposisjon (låst) og kontroller at tennene på bladet ikke
kommer i kontakt med spindelen (fig. 29–31).
6. Plasser det nye bladet på den interne flensen (qq). Plasser den
eksterne flensen på spindelen. Bruk en 6 mm umbrakonøkkel på
motorspindelen og en 13 mm skiftenøkkel på bladskruen og stram
bladskruen og den eksterne flensen (fig. 32).
7. Senk verneanordningen slik at sporet er i flukt med skruen i
verneanordningen og stram skruen (fig. 33).
8. Hodet er klart til å kappe.
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og
kan være farlige.
a. Med gjæringslåsespaken (j) satt til 0˚, slipp gjæringsklemarmen
(k) som vist i figur 39.
b. Løsne låsemutrene (v v) på hver side av armen (m), som vist i
figur 40.
5. For å justere armen (m) til venstre, løsne bolten på høyre siden av
armen og stram den motsatte bolten (fig. 41).
6. For å justere armen (m) til høyre, løsne bolten på venstre siden av
armen og stram den motsatte bolten.
7. Juster dette litt om gangen og kontroller justeringen etter hvert steg
med spakene (j, k) koblet til.
ADVARSEL: Ikke stram boltene for hardt.
8. Stram låsemutrene (v v).
9. Juster pekeren (xx) på gjæringsskalaen (yy) slik at den står på 0˚
(fig. 42).
Montering av bladvern (fig. 43)
Bladvernet er en enhet med mange funksjoner som gir deg følgende
sikkerhetsegenskaper:
– Frontvern (c) og fjærbelastet bakvern (d) for komplett beskyttelse
av bladet.
– Støvavtrekksadapter (a1).
– Justerbart fingervern (a2) for bruk ved kapping.
ADVARSEL: Rotasjonsretningen indikeres av pilen på
motoren.
SKRÅSNITTSKALA (FIG. 44)
ADVARSEL: Kontroller at underlagsskiven til akselmutteren
sitter mot den ytre flensen.
Om nødvendig, løsne skruene (uu) og juster pekeren til 0˚.
Kontroller at skråsnittskalaen (u) står på 0˚ når den er stilt inn for vertikal
kapping.
GJÆRINGSSKALA (FIG. 42)
Check that the mitre scale (yy) reads 0˚ when positioned for a vertical cut.
Juster pekeren (xx) til 0˚ ved å bruke skruen (zz).
Armen har forhåndsinnstillinger ved 45˚ til venstre og høyre og ved 0˚.
77
N ORSK
6. Hold arbeidsemnet mot skjermen og hold fingrene godt borte fra
sagbladets bane.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL:
• Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
forskrifter.
• Forsikre deg om at materialet som skal sages er godt
festet.
• Bruk bare et lett trykk på verktøyet og påfør ikke
sagbladet sidekrefter.
• Unngå overbelastning.
ADVARSEL:
• Monter egnet sagblad. Bruk ikke sagblad som er svært
slitte. Verktøyets maksimale rotasjonshastighet må ikke
overskride den til sagbladet.
• Forsøk ikke å sage svært små stykker.
7. Slå på og trekk bladet sakte gjennom skjermen og arbeidsemnet.
8. Returner bladet til hvileposisjonen og slå av.
GJÆRINGSSNITT (FIG. 46, 47)
1. Utløs gjæringslåsespaken (j) og gjæringsklemarmen (k).
2. Beveg armen til den ønskede vinkelen på gjæringsskalaen.
3. For 45° til venstre eller høyre, koble til gjæringslåsespaken (j) og lås
med gjæringsklemarmen (k).
4. For vinkler mellom disse, bruk kun gjæringsklemarmen.
5. Fortsett som for kapping.
SKRÅSNITT (FIG. 45, 48)
1. Sett armen som for en 0° kapping.
2. Løft bladet godt over bordoverflaten.
• La bladet sage fritt. Bruk ikke krefter.
3. Slipp klemarmen for skråsnitt (a3) og dra ut låsemekanismen for
skråsnitt (a4).
• La motoren oppnå full hastighet før saging.
4. Beveg motoren til den ønskede vinkelen på skråsnittskalaen (u).
• Forsikre deg om at alle låseknapper og klemspaker er
trukket til.
5. For 45° til høyre, koble inn låsemekanismen for skråsnitt (a4) og lås
med klemarmen for skråsnitt (a3).
• Kjør aldri maskinen uten at alle verneanordninger er på
plass.
6. For vinkler mellom disse, bruk kun klemarmen for skråsnitt.
7. Fortsett som for vertikal kapping.
• Aldri løft maskinen etter bordflaten.
SAMMENSATT GJÆRSAGING (FIG. 47)
• Kontroller alltid at det finnes et egnet spor i bordflaten.
Dette snittet er en kombinasjon av et gjæringssnitt og et skråsnitt.
• Henvis alltid til figur L for å kontrollere skjermstilling og
type.
Brukere i Storbritannia henvises til “woodworking machines regulations
1974” og påfølgende tillegg.
1. Still ønsket skråsnittvinkel.
2. Beveg armen til den ønskede gjæringsstillingen.
3. Fortsett som for gjæringssnitt.
SLÅ PÅ OG AV (FIG. 1)
VEDLIKEHOLD
Av-/på-bryteren på radialarmsagen din har flere fordeler:
Ditt DEWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en lang
tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig tilfredsstillende
drift avhenger av tilfredsstillende stell av verktøyet og regelmessig
renhold.
– Nullspennings utløserfunksjon: dersom strømmen av en eller
annen grunn skulle slås av, må bryteren reaktiveres manuelt.
– Beskyttelsesanordning ved overbelastning av motoren:
dersom motoren overbelastes vil strømforsyningen til motoren bli
kuttet. Dersom dette skjer, la motoren kjøle seg av i 10 minutter
og trykk så på tilbakestillingsknappen.
MERK: Det trengs ikke vedlikehold på den mekaniske bremsen.
VIKTIG: Erstatt den fastmonterte bordplaten og skjermen når disse er
utslitt.
– Bremsesystem: etter at du har slått av maskinen, vil
bremsesystemet stoppe sagbladet innen 10 sekunder.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskader,
slå av enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer eller tar av utstyr,
før justering eller skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. Kontroller at utløserpluggen er trukket ut. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
– Bryteren har kun dødmannsfunksjoner.
For å slå på maskinen, press den grønne utløseren (a) i håndtaket (b).
Når utløseren slippes vil maskinen stoppe automatisk.
HVORDAN GJØRE ET PRØVESNITT (FIG. 1)
ADVARSEL: Dersom sagbladet er slitt, skift det med et nytt
eller skjerpet blad.
1. Med gjæringslåsespaken (j) koblet til, lås gjæringsklemarmen (k) slik
at bladet er stilt inn for et rett 0° snitt.
3. Plasser arbeidsemnet mot fronten av skjermen.
Justering av rullehodelagrenes armskinner
(fig. 49–52)
4. Slå på og senk armen for å la bladet kutte et grunt spor i
bordoverflaten.
Dersom det oppstår sideveis bevegelse i rullehode-enheten, trenger
lagrene å justeres.
2. Senk armen til bladet nesten berører bordflaten.
5. Trekk bladet mot deg slik at det snitter et vertikalt spor i treskjermen
og gjennom arbeidsemnet.
1. Trekk åket forover til enden av armskinnene og hold det i denne
stillingen (fig. 49).
6. Returner bladet til hvileposisjonen og slå av.
2. Løsne låseskruene (a5) (fig. 50, 51).
7. Kontroller at snittet virkelig er 90° på alle flater og juster etter behov.
3. Bruk en umbrako-nøkkel og roter lagrene (a6) lett til den sideveis
bevegelsen er nøytralisert (fig. 52).
Grunnleggende sagsnitt (fig. 45–53)
ADVARSEL: Tennene til et nytt blad er svært skarpe og
kan være farlige.
4. Stram låseskruene (a5) igjen og kontroller at hodet går automatisk
tilbake til hvileposisjonen.
KAPPING (FIG. 45)
1. Sett radialarmen i rett vinkel i forhold til skjermen.
2. Koble til gjæringslåsespaken (j) i stilling 0° og stram
gjæringsklemarmen (k).
3. Senk sagbladet.
4. Juster fingervernet (a2) slik at det såvidt går klar av arbeidsemnet.
5. Dersom det ikke er noe spor i bordoverflaten, lag et som beskrevet
over.
78
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
NORSK
Rengjøring
Før bruk, inspiser nøye øvre bladbeskyttelse, bevegelig nedre
bladbeskyttelse så vel som støvavsugsrøret for å se om det vil fungere
ordentlig. Pass på at spon, støv eller partikler fra arbeidsstykket ikke kan
føre til blokkering av funksjonene.
Dersom fragmenter av arbeidsstykket kiler seg mellom sagblad og
beskyttelse, koble verktøyet fra strømforsyningen og følg instruksjonene
i avsnitt Montere sagblad. Ta av de fastkilte delene og sett på igjen
sagbladet.
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene. Bruk
godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du
utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
rengjør bordoverflaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for personskader,
rengjør støvoppsamlingssystemet regelmessig.
DEWALT har en ordning for å samle inn og resirkulere DEWALT
produkter når de har nådd slutten på livsløpet. For å benytte deg av
denne tjenesten, vennligst returner produktet til en autorisert reparatør
som vil samle dem inn på vegne av oss.
Du kan finne nærmeste autoriserte reparatør ved å ta kontakt med
dit lokale DEWALT-kontor på den adressen som du finner i denne
brukerhåndboken. Alternativt er en liste over autoriserte DEWALTreparatører og alle detaljer om service etter salg og kontakter
tilgjengelig på Internett på: www.2helpU.com.
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på produktene sine
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen kommer i tillegg til, og har
på ingen måte negativ innvirkning på, dine kontraktsmessige
rettigheter som profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell bruker. Garantien er
gyldig innen områdene tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske Frihandelsområdet
(EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med ytelsen til ditt DEWALTverktøy, kan du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale komponentene slik du
kjøpte det, til innkjøpsstedet for å få full refusjon. Produktet må
ha blitt utsatt for rimelig slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Støvavtrekk
ADVARSEL: Koble alltid til en støvavtrekksenhet som
er konstruert i samsvar med gjeldende bestemmelser for
støvavgivelse. Lufthastigheten til eksternt tilkoblede systemer
skal være 20 m/s +/– 2m/s. Hastigheten skal måles i
tilkoblingsrøret på tilkoblingspunktet, med verktøyet tilkoblet,
men ikke i drift.
Transport
Ved transport av maskinen, se etter at saghodet er forsvarlig låst. Vær
klar over at bordet ikke er egnet for å løfte maskinen opp. Bruk alltid
gaffeltruck ved transportering. For sikker løfting, sett gaffelen under den
nedre tverrstangen på stativet.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som tilbys
av DEWALT kan være farlig, ettersom dette ikke er testet
sammen med dette verktøyet. For å redusere faren for
skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av DEWALT
brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om egnet
ekstrautstyr.
Anbefalt sagblad DW721 / DW722 - DT4303
Beskyttelse av miljøet
Dersom du har behov for vedlikehold eller service på ditt
DEWALT-verktøy i de første 12 månedene etter kjøpet, får du
1 service gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en autorisert
DEWALT reparatør. Kvittering må fremvises. Inkluderer arbeid.
Ekskluderer tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke sviktet
under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt på grunn av
material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder fra kjøpsdato,
garanterer DEWALT å bytte ut alle defekte deler vederlagsfritt
eller - etter vårt skjønn - å erstatte enheten vederlagsfritt,
forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises.
• Produktet returneres komplett med alle originale
komponenter.
Dersom du har et krav, kontakt forhandleren eller finn
nærmeste autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen som angitt
i denne bruksanvisningen. En liste av autoriserte DEWALT
reparatører og informasjon om vår etter-salg service finner du
på internett under: www.2helpU.com.
Separat innsamling. Dette produktet må ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Dersom du en dag skulle finne ut at ditt DEWALT produkt må erstattes,
eller dersom det ikke lenger trenges av deg, skal det ikke kastes
sammen med husholdningsavfallet. Gjør dette produktet tilgjengelig for
separat innsamling.
Separat innsamling av brukte produkter og innpakning gjør at
materialene kan resirkuleres og brukes om igjen. Gjenbruk av resirkulert
materiale hjelper til med å hindre miljøforurensing og reduserer
etterspørselen etter råmateriale.
Lokale forskrifter kan ha separat innsamling av elektriske
produkter fra husholdningen ved kommunale søppelfyllinger
eller hos forhandleren der du kjøper et nytt produkt.
79
N ORSK
HURTIGREFERANSE
Sveiv for høydejustering
Gjæringslåsespak
Gjæringsklemarm
Låsemekanisme for skråsnitt
Klemarm for skråsnitt
80
PORTUGUÊS
SERRA DE BRAÇO RADIAL
DW721KN, DW722KN
Parabéns!
Optou por uma ferramenta eléctrica da DEWALT. Longos anos de
experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e
um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos
que fazem da DEWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DW721KN
Alimentação
W
2000
Potência
W
1580
Tipo
2
Voltagem
V
230
Diâmetro da lâmina
mm
300
Diâmetro do orifício de encaixe
da lâmina
mm
30
Diâmetro do veio
mm
20
Velocidade em vazio a 50 Hz
min-1
3000
Velocidade em carga a 50 Hz
min-1
2760
Velocidade em vazio a 60 Hz
min-1
3600
Velocidade em carga a 60 Hz
min-1
3380
Profundidade de corte a 90 °
mm
90
Capacidade máxima de
corte transversal a 0 °
mm
507
Capacidade máxima de
corte em esquadria a 45 °
para a direita
mm
342
para a esquerda
mm
172
Profundidade de corte a 45 °
mm
60
Capacidade máxima de
corte transversal a 0 °
mm
507
Capacidade máxima de
corte em esquadria a 45 °
para a direita
mm
247
para a esquerda
mm
272
Dimensões globais
cm
176 x 122 x 77
(com o cavalete)
cm
176 x 122 x 147
Adaptador de extracção de
resíduos de corte
mm
100
Valores recomendados para a extracção de resíduos de corte
Velocidade do ar no
ponto de ligação
m/s
20
Fluxo volumétrico
m3/h
500
Valor do vácuo no
ponto de ligação
PA
5000
Conector de extracção
de resíduos de corte
mm
100
Secção transversal
cm2
78,5
Conector de extracção
de resíduos de corte
mm
40
Secção transversal
cm2
12,6
Peso
kg
115
Tempo de travagem automática da lâmina
< 10 s
Ciclo de funcionamento
min
1’/3’
Classe de protecção
IP5X
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
342
172
60
507
247
272
176 x 122 x 77
176 x 122 x 147
100
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com
a norma EN 61029-1:
Valor de emissão de
vibrações ah =
m/s3
2,0
2,0
K de variabilidade =
m/s3
1,5
1,5
NOTA: estes valores apenas indicam os níveis de emissão de
vibrações, não sendo necessariamente níveis de trabalho seguros.
Embora exista uma correlação entre os níveis de emissão e exposição
às vibrações, esta não pode ser utilizada de forma fiável para
determinar se são necessárias precauções adicionais. Os factores
que influenciam o nível real de exposição dos utilizadores incluem as
características da área de trabalho, as outras fontes de ruído, etc., ou
seja, o número de equipamentos em funcionamento e quaisquer outros
processos adjacentes. Além disso, o nível de exposição máximo pode
variar de país para país. No entanto, estas informações irão permitir
ao utilizador do equipamento efectuar uma melhor avaliação dos
respectivos riscos e perigos.
Fusíveis:
Europa
ferramentas de 230 V
ferramentas de 400 V
16 amperes, tomadas
16 amperes por fase
Definições: directrizes de segurança
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso.
Leia o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação de perigo eminente que,
se não for evitada, irá resultar em morte ou ferimentos
graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
ferimentos graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em ferimentos
ligeiros ou moderados.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Indica extremidades aguçadas.
20
500
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
2400
100
78,5
40
12,6
115
< 10 s
1’/3’
IP5X
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com
a norma EN 61029-1:
LPA (pressão sonora)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (variabilidade da pressão
dB(A)
3,0
3,0
sonora)
LWA (potência sonora)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (variabilidade da potência
sonora)
dB(A)
3,3
3,3
DW721KN, DW722KN
A DEWALT declara que os produtos descritos em “dados técnicos” se
encontram em conformidade com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE e EN 1870-17:2007.
Além disso, estes produtos também se encontram em conformidade
com a Directiva 2004/108/CE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida ou consulte o verso
do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e
faz esta declaração em nome da DEWALT.
81
PO RT UGUÊ S
10. Ligue um equipamento de extracção de resíduos de corte à
ferramenta.
Se forem fornecidos dispositivos para a ligação de acessórios de
extracção e recolha de resíduos de corte, certifique-se de que
estes são ligados e utilizados correctamente.
11. Não aplique força excessiva sobre o cabo.
Horst Grossmann
Vice-presidente da Divisão de Engenharia e Desenvolvimento de
Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.06.2009
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Instruções de segurança gerais
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas, deve seguir
sempre as precauções básicas de segurança para reduzir
os riscos de incêndio, choque eléctrico e ferimentos,
incluindo as recomendações indicadas em seguida.
Leia todas estas instruções antes de utilizar este produto e guarde-as
num local seguro.
GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA POSTERIOR
1. Mantenha a área de trabalho limpa e organizada.
As áreas e as bancadas de trabalho desorganizadas potenciam a
ocorrência de ferimentos.
2. Tenha em conta o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
ambientes húmidos ou com água. Mantenha a área de trabalho
bem iluminada (luminosidade de 250 a 300 lux). Não utilize a
ferramenta onde exista o risco de causar um incêndio ou uma
explosão, como, por exemplo, na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
3. Proteja-se contra choques eléctricos.
Evite o contacto do corpo com superfícies e equipamentos ligados
à terra (por exemplo, tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos).
Ao utilizar a ferramenta em condições extremas (por exemplo, em
ambientes muito húmidos, quando estiverem a ser produzidas
limalhas, etc.), a segurança eléctrica pode ser melhorada usando
um transformador de isolamento ou um disjuntor com ligação à
terra.
4. Mantenha as outras pessoas afastadas.
Não permita que outras pessoas (especialmente crianças) não
envolvidas no trabalho toquem na ferramenta ou na extensão e
mantenha-as afastadas da área de trabalho.
5. Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estiverem a ser utilizadas, as ferramentas devem ser
guardadas num local seco e fechadas com segurança, fora do
alcance de crianças.
6. Não utilize a ferramenta de forma forçada.
Esta irá efectuar o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se
for utilizada da forma e à velocidade para as quais foi concebida.
7. Utilize a ferramenta mais adequada para o trabalho.
Não utilize ferramentas pequenas de forma forçada para fazer um
trabalho habitualmente realizado com uma ferramenta maior. Não
utilize as ferramentas para finalidades diferentes daquelas para as
quais foram concebidas; por exemplo, não utilize serras circulares
para cortar ramos ou troncos de árvore.
8. Use vestuário apropriado.
Não use roupas largas nem jóias, dado que estas podem ficar
presas nas peças móveis. Recomenda-se a utilização de calçado
antiderrapante ao trabalhar no exterior. Use uma rede ou uma toca
que permita segurar o cabelo comprido.
9. Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara contra o pó
se o trabalho realizado projectar partículas ou resíduos de corte.
Se estas partículas puderem estar consideravelmente quentes, use
também um avental de protecção resistente ao calor. Use sempre
uma protecção auditiva. Use sempre um capacete de protecção.
82
Nunca puxe o cabo para o desligar da tomada de
electricidade. Mantenha o cabo afastado de fontes de calor,
substâncias oleosas e extremidades aguçadas. Nunca transporte a
ferramenta segurando-a pelo próprio cabo.
12. Fixe a peça a trabalhar.
Sempre que possível, utilize grampos ou um torno para fixar a
peça a trabalhar. Este procedimento é mais seguro do que segurar
a peça com uma mão e liberta ambas as mãos para utilizar a
ferramenta.
13. Não se estique demasiado ao trabalhar com a ferramenta.
Mantenha sempre os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado.
14. Efectue uma manutenção cuidadosa das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para que
estas tenham um desempenho mais eficiente e seguro. Siga as
instruções para lubrificar e substituir os acessórios. Inspeccione
as ferramentas periodicamente e, caso estejam danificadas,
mande-as reparar através de um centro de assistência autorizado.
Mantenha as pegas secas, limpas e isentas de óleo e gordura.
15. Desligue as ferramentas.
Quando a ferramenta não estiver a ser utilizada, antes de efectuar
uma acção de manutenção e ao substituir acessórios, tais como
lâminas, brocas e mandris, desligue-a da tomada de electricidade.
16. Retire as chaves de ajuste.
Ganhe o hábito de verificar se as chaves de ajuste foram retiradas
da ferramenta antes de a utilizar.
17. Evite accionamentos acidentais.
Não transporte a ferramenta com um dedo no respectivo gatilho/
botão de accionamento. Certifique-se de que o gatilho/botão de
accionamento se encontra na posição de ferramenta desligada
antes de ligar o equipamento à tomada de electricidade.
18. Utilize extensões adequadas para uma utilização no exterior.
Antes de qualquer utilização, inspeccione a extensão e, caso esta
esteja danificada, substitua-a. Quando a ferramenta for utilizada no
exterior, use apenas extensões especificamente concebidas para
uma utilização no exterior.
19. Mantenha-se alerta.
Tenha atenção ao que está a fazer. Faça uso de bom senso. Não
utilize a ferramenta quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente a
ferramenta e o cabo de alimentação para determinar se a
ferramenta irá funcionar correctamente e realizar a função para a
qual foi concebida. Verifique se as peças móveis da ferramenta
estão alinhadas e não emperram, bem como se existem peças
partidas ou danificadas, problemas de montagem ou quaisquer
outras condições que possam afectar o funcionamento da mesma.
Uma protecção ou outra peça que se encontre danificada deverá
ser reparada ou substituída apropriadamente através de um centro
de assistência autorizado, a menos que este manual de instruções
indique outro procedimento. Mande substituir quaisquer botões
ou interruptores danificados ou defeituosos através de um centro
de assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o gatilho/
botão de accionamento não a ligar e desligar. Nunca tente efectuar
qualquer reparação por si mesmo.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou
dispositivo complementar ou qualquer utilização desta
ferramenta que seja diferente do que é recomendado neste
manual de instruções poderá representar um risco de
ferimentos.
21. Mande reparar a sua ferramenta por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica encontra-se em conformidade com as
normas de segurança aplicáveis. Quaisquer reparações deverão
PORTUGUÊS
ser exclusivamente efectuadas por técnicos qualificados utilizando
peças sobresselentes originais. Caso contrário, tal poderá resultar
num perigo considerável para o utilizador.
Regras de segurança adicionais para serras de
braço radial
ATENÇÃO! Ao cortar uma peça de trabalho redonda, é
necessário fixá-la com uma guia ou um suporte, evitando a
respectiva rotação.
• Não utilize o equipamento em locais onde a temperatura possa
alcançar –5˚ ou 40˚ C. A temperatura de funcionamento adequada
é 20˚ C.
• Antes de ligar a serra, certifique-se de que a guia está na posição
correcta. A lâmina não deverá entrar em contacto com o material
até a serra ser puxada com a pega.
• Os utilizadores deverão ser instruídos sobre os factores que
influenciam a exposição ao ruído (por exemplo, a utilização de
uma lâmina de serra concebida para reduzir o ruído emitido e a
manutenção do equipamento). Relate quaisquer problemas com
o equipamento, incluindo as protecções ou a lâmina da serra,
logo que estes sejam detectados. Certifique-se de que o utilizador
possui uma formação adequada relativamente ao ajuste e à
utilização do equipamento.
• Configure sempre a protecção para os dedos de modo a esta
passar por cima da guia fixa ou ficar 3 mm acima da superfície do
material a ser cortado, optando pela configuração mais alta.
• Ligue o equipamento a um dispositivo de recolha de resíduos de
corte ao serrar madeira. Tenha sempre em conta os factores que
influenciam a exposição aos resíduos de corte, tais como:
• Proteja a tomada de electricidade com um fusível ou um disjuntor
adequados.
• Mantenha as calhas de rolamentos do braço e os rolamentos da
unidade da cabeça deslizante limpos e isentos de gordura.
• Verifique regularmente a precisão dos ajustes, efectuando
quaisquer correcções que sejam necessárias.
– O tipo de material a ser trabalhado (a madeira compensada
produz mais resíduos de corte do que a madeira natural).
• Certifique-se de que a lâmina roda na direcção correcta e que os
dentes apontam para a guia.
– O ajuste correcto da lâmina da serra.
• Certifique-se de que todas as pegas de fixação estão bem
apertadas antes de iniciar a utilização do equipamento.
• Nunca utilize o equipamento sem todas as protecções no seu
devido lugar.
• Quando a lâmina da serra não estiver a ser utilizada, resguarde-a
utilizando a respectiva protecção.
• Quando o equipamento não estiver a ser utilizado, ao substituir
lâminas ou ao efectuar uma acção de manutenção, desligue-o da
tomada de electricidade.
• Utilize sempre lâminas de serra adequadas e devidamente afiadas,
fabricadas em conformidade com a norma EN847-1 e com um
ângulo de corte de +/– 5 mm.
• Nunca utilize lâminas de serra cuja velocidade máxima seja inferior
à velocidade de rotação do veio.
• Não utilize lâminas de serra de aço rápido (HSS).
• O diâmetro recomendado das lâminas é indicado nos dados
técnicos.
– O ajuste apropriado da extracção de resíduos local, bem como
das coberturas, divisórias e calhas de escoamento.
• Use sempre luvas de trabalho ao efectuar uma acção de
manutenção no equipamento, manusear peças de trabalho
ásperas ou substituir a lâmina da serra.
• Se ocorrer uma queda de tensão enquanto o equipamento estiver
parado, liberte a pega imediatamente, assegurando-se de que a
cabeça da serra volta automaticamente à respectiva posição de
descanso.
ATENÇÃO! Qualquer cablagem eléctrica defeituosa
necessita de ser substituída imediatamente.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar a configuração do
equipamento ou efectuar reparações. Certifique-se de
que o botão de accionamento se encontra na posição
de ferramenta desligada. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Não encoste nada à ventoinha do motor de modo a parar a
rotação do respectivo veio.
• Comunique a falha e assinale a máquina de maneira adequada,
para evitar que outras pessoas utilizem a máquina defeituosa.
• Antes de qualquer utilização, certifique-se de que as protecções,
o travão, o mecanismo de retrocesso automático e os dispositivos
de bloqueio estão a funcionar apropriadamente. Não utilize o
equipamento se estes dispositivos estiverem defeituosos.
• Se a lâmina da serra ficar bloqueada devido a força de avanço
anormal durante o corte, desligue a máquina e retire a ficha da
fonte de alimentação. Retire a peça de trabalho e certifique-se que
a lâmina da serra funciona sem problemas. Ligue a máquina e
inicie a nova operação de corte com força de avanço reduzida.
• Ao serrar uma peça de trabalho redonda, utilize SEMPRE uma guia
ou um prisma adequados para evitar a rotação da peça.
• Não force o corte (se o motor encontrar resistência e começar a
perder velocidade, tal poderá resultar em danos graves). Deixe o
motor alcançar a respectiva velocidade máxima antes de começar
a cortar a peça de trabalho.
Riscos residuais
Os riscos indicados em seguida são inerentes à utilização de serras de
braço radial.
• Não levante o equipamento segurando a respectiva mesa de
trabalho.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados.
• Não corte metais ferrosos ou não ferrosos, nem alvenaria.
Estes riscos são os seguintes:
• Não aplique qualquer lubrificante na lâmina quando a serra estiver
a funcionar.
– Ferimentos causados ao tocar nas peças móveis.
• Não coloque qualquer das suas mãos na área da lâmina quando a
serra estiver ligada à tomada de electricidade.
– Risco de acidentes causados ao tocar nas zonas não protegidas
da lâmina rotativa da serra.
• Não estique os braços para alcançar a zona atrás da lâmina da
serra quando estiver a utilizá-la.
– Risco de ferimentos ao substituir a lâmina.
• Não coloque as mãos a uma distância inferior a 150 mm da lâmina
da serra durante os cortes.
• Não utilize lâminas de serra rachadas ou danificadas.
• Substitua a guia se esta estiver danificada e/ou se já não
oferecer o devido apoio. A guia necessita de ser substituída
periodicamente.
• Garanta SEMPRE uma utilização segura da ferramenta. O braço
radial necessita de ser fixo ao pavimento com parafusos de 8 mm
de diâmetro com um comprimento mínimo de 80 mm.
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
– Riscos de saúde causados pela inalação de resíduos de corte
produzidos ao serrar madeira, especialmente carvalho, faia e
aglomerados de fibra de densidade média.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
83
PO RT UGUÊ S
Use uma protecção auditiva.
j. Alavanca do trinco de esquadria
k. Alavanca de fixação da esquadria
l. Manivela de ajuste da altura
Use uma protecção ocular.
m. Braço radial
n. Tampa protectora
Se o cabo de alimentação estiver danificado,
desligue imediatamente a ficha da tomada de
electricidade.
o. Cabo
p. Saída de resíduos de corte
q. Unidade da corrediça
r. Motor
Desligue sempre a ficha antes de efectuar quaisquer
ajustes ou qualquer acção de assistência/manutenção.
s1. Faixa esquerda da mesa
s2. Faixa direita da mesa
t1. Extensão esquerda da mesa
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de braço radial parcialmente montada
2 Faixas de mesa (1 direita e 1 esquerda)
2 Guias (1 direita e 1 esquerda)
t2. Extensão direita da mesa
u. Escala de bisel
v. Unidade da cabeça deslizante
w. Interruptor de desactivação por corte de alimentação
x. Caixa de controlo electrónico
2 Extensões de mesa (1 direita e 1 esquerda)
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
1 Protecção contra resíduos de corte
A serra de braço radial foi concebida para trabalhos profissionais
em madeira. Este equipamento de alta precisão pode ser fácil e
rapidamente configurado para efectuar cortes transversais, em bisel e
em esquadria. Para a maior segurança possível do utilizador, todos os
controlos principais possuem um trinco e um dispositivo de bloqueio.
Consulte também a tabela de referência rápida no fim da secção. Esta
serra foi concebida para ser utilizada com lâminas de carboneto com
300 mm de diâmetro.
1 Caixa contendo:
1 cavalete
(4 pernas, 4 barras transversais, 24 parafusos M8 x 16, 24
porcas M8 e 48 anilhas planas D8)
1 Caixa selada contendo:
1 chave de porcas de 10/13 mm
1 chave de porcas de 22 mm
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de
gases ou líquidos inflamáveis.
1 chave de porcas de 13 mm
A serra de braço radial é uma ferramenta eléctrica profissional.
4 chaves sextavadas (de 3, 4, 5 e 6 mm)
NÃO permita que crianças entrem em contacto com a mesma. É
necessária supervisão quando esta ferramenta for manuseada por
utilizadores inexperientes.
1 manivela de ajuste da altura
1 parafuso de cabeça cruzada M4,2 x 16
4 suportes de extensão de mesa
19 parafusos M8 x 25
19 anilhas planas D8
19 porcas M8
1 encaixe de borracha
6 pinos de madeira
3 parafusos M8 x 16
3 anilhas D8
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar o equipamento.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
a. Botão para ligar/desligar
b. Pega
c. Protecção dianteira
d. Protecção inferior
e. Tampo fixo da mesa
f. Barras transversais
g. Perna
h1. Guia esquerda (pequena)
h2. Guia direita (grande)
i. Protecção contra resíduos de corte
84
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem específica.
Verifique sempre se a tensão da tomada de electricidade corresponde
à voltagem indicada na placa com os requisitos de alimentação da
ferramenta.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível através
dos centros de assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada adequada
para os requisitos de alimentação do seu equipamento (consulte os
dados técnicos). Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra. O comprimento máximo do cabo é 30 m.
EQUIPAMENTOS MONOFÁSICOS
Utilize uma extensão aprovada de 3 condutores adequada para os
requisitos de alimentação deste equipamento (consulte os dados
técnicos). O diâmetro mínimo dos fios condutores é 1,5 mm².
EQUIPAMENTOS TRIFÁSICOS
Certifique-se de que o cabo é fornecido com a ficha/acoplador
industrial CEE 16A de 5 pólos (o fio neutro deve estar ligado) de acordo
com a norma 60309.
Quebras de tensão
As irrupções de corrente que ocorrem ao accionar o equipamento
causam quebras de tensão temporárias. Em condições de alimentação
desfavoráveis, isto poderá afectar outros equipamentos.
Se a impedância da tomada de electricidade for inferior a 0,25 Ω, é
pouco provável que ocorram perturbações na tensão eléctrica.
As tomadas para estes equipamentos deverão ser dotadas de fusíveis
de 16 amperes.
PORTUGUÊS
MONTAGEM E AJUSTE
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar a configuração do
equipamento ou efectuar reparações. Certifique-se de
que o botão de accionamento se encontra na posição
de ferramenta desligada. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: para obter o melhor desempenho possível
da sua serra, é fundamental seguir os procedimentos
indicados nos parágrafos abaixo.
Configuração
MONTAR A MANIVELA DE AJUSTE DA ALTURA (FIG. 1, 2)
1. Instale a manivela de ajuste da altura (l) com o parafuso Phillips.
NOTA: o braço de retrocesso automático pode ter de ser movido
para permitir o ajuste da altura.
2. Levante a manivela de ajuste da altura o suficiente para
proporcionar a abertura necessária para a remoção de vários
elementos por baixo do motor.
MONTAR O CAVALETE (FIG. 1, 3, 4)
Os componentes e os elementos de fixação do cavalete estão
embalados separadamente.
1. Retire todas as peças da embalagem.
MONTAR AS EXTENSÕES DE MESA (FIG. 1, 11–18)
1. Monte dois dos suportes de extensão de mesa (dd) em ambos
os lados do tampo fixo da mesa (e) utilizando parafusos M8 x 25
(fig. 11).
2. Coloque uma extensão de mesa (t) num suporte de extensão de
mesa (fig. 12). Repita o procedimento com a outra extensão de
mesa.
3. Verifique se as extensões de mesa ficam ao mesmo nível do tampo
fixo da mesa e aperte os parafusos à mão com segurança.
ATENÇÃO: as extensões de mesa e o tampo fixo da mesa
TÊM de ficar ao mesmo nível.
4. Insira 3 pinos na guia esquerda pequena (h1) e 3 pinos na guia
direita grande (h2) (fig. 1, 13).
5. Alinhe os pinos da guia esquerda com os orifícios do lado
esquerdo do tampo fixo da mesa e empurre os pinos com firmeza
para dentro dos orifícios (fig. 14).
6. Repita o procedimento com a guia direita.
7. Alinhe a faixa esquerda traseira da mesa (s1) com os pinos da guia
esquerda e empurre os pinos com firmeza para dentro da faixa
(fig. 15). Aperte o grampo da mesa (ee) com uma chave de porcas
(fig. 16).
8. Insira um parafuso M8 x 25 e uma anilha D8 na faixa esquerda
traseira da mesa e aperte-o com segurança (fig. 17, 18).
9. Repita o procedimento para a faixa direita traseira da mesa.
MONTAR A PROTECÇÃO CONTRA RESÍDUOS DE CORTE (FIG. 19, 20)
2. Bloqueie o braço utilizando a alavanca de fixação da esquadria (k).
1. Instale a entrada de resíduos de corte na base da coluna.
3. Vire o equipamento cuidadosamente até a traseira da coluna ficar
pousada no chão.
2. Insira 3 parafusos M8 x 16 e anilhas D8 na entrada de resíduos de
corte e nos orifícios da base.
4. Coloque um calço de madeira (y) por baixo da extremidade da
mesa (fig. 3).
3. Aperte todos os parafusos com 3 porcas M8 utilizando a chave de
porcas de 13 mm.
5. Monte as pernas (g) tal como exemplificado na figura utilizando as
porcas, os parafusos e as anilhas planas fornecidos.
NOTA: não aperte ainda os elementos de fixação das pernas.
6. Monte as barras transversais (f) (fig. 4).
7. Aperte com firmeza todos os elementos de fixação.
8. Vire a unidade, colocando-a na posição vertical.
ATENÇÃO: o equipamento tem de estar sempre nivelado
e estável.
IMPORTANTE: poderá ser necessária ajuda para baixar e levantar
a unidade.
MONTAR O MECANISMO DE RETROCESSO AUTOMÁTICO (FIG. 1, 5–10)
1. O mecanismo de retrocesso automático já está parcialmente
montado, tal como exemplificado na figura 5.
2. Desaperte parcialmente o parafuso de fixação do mecanismo de
retrocesso automático (z) com a chave sextavada de 6 mm de
modo a permitir a rotação do sistema (fig. 6).
MONTAR O SUPORTE DO CABO (FIG. 21, 22)
1. Retire o parafuso de cabeça cruzada (ff).
2. Monte o suporte do cabo (gg) e volte a inserir o parafuso de
cabeça cruzada.
3. Retire as abraçadeiras do cabo (hh e ii) localizadas no braço e volte
a colocá-las, segurando o cabo no seu lugar.
ATENÇÃO: verifique se o braço pode ser movido na
horizontal e na vertical.
MONTAR A CAIXA DE CONTROLO ELECTRÓNICO (FIG. 23)
A caixa de comandos electrónicos está ligada ao cabo do sector (x)
que contém o interruptor de libertação sem volts (w), o dispositivo de
travagem e o sistema de protecção contra sobrecarga do motor com
reposição automática.
1. Retire as porcas dos parafusos (jj) na traseira da caixa (x).
3. Desbloqueie e mova a cabeça (fig. 7).
2. Segure a caixa contra a traseira da estrutura da mesa à
esquerda da base da coluna e insira os parafusos nos orifícios
correspondentes.
4. Rode o mecanismo de retrocesso automático. Insira o segundo
parafuso (aa).
3. Volte a colocar as porcas na extremidade dos parafusos e
aperte-as.
NOTA: não aperte ainda os parafusos (fig. 8).
5. Configure o mecanismo de retrocesso automático, verificando
se o mesmo está alinhado correctamente em relação à cabeça
deslizante (v) (fig. 1, 9).
6. O batente do percurso da corrediça tem de ser ajustado de forma
a que os rolamentos da unidade da corrediça não batam no limite
traseiro das calhas de rolamentos. Ajuste o batente do percurso
(bb) até o batente de borracha (cc) ficar encostado à traseira do
bloqueio de corte (fig. 10).
ATENÇÃO: a cabeça tem de estar sempre bloqueada na
posição de descanso.
7. Aperte todos parafusos.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
MONTAR A LÂMINA DA SERRA (FIG. 24–33)
1. Certifique-se de que o braço (m) se encontra na posição de 0 ˚ e
levante-o até à posição superior (fig. 24).
2. Desaperte o parafuso da protecção (kk) e levante a protecção (d),
afastando-a do caminho
(fig. 25).
3. Com a chave sextavada de 6 mm inserida no veio do motor e a
chave de porcas de 13 mm no parafuso da lâmina (fig. 26), rode
a chave de porcas para a direita de modo a retirar o parafuso da
lâmina (ll) e o encaixe exterior (mm).
4. Retire a lâmina do veio e insira-a na ranhura (nn) da guia da mesa.
Os dentes da lâmina NÃO DEVEM entrar em contacto com o veio
(fig. 27, 28).
5. Desbloqueie a cabeça e mova-a para a frente até a lâmina poder
ser retirada da ranhura (nn). Coloque a nova lâmina (oo) na ranhura
(nn) e mova a cabeça lentamente para a posição de descanso
(bloqueada), assegurando que os dentes da lâmina não entram em
contacto com o veio (fig. 29–31).
85
PO RT UGUÊ S
6. Coloque a nova lâmina no encaixe interno (qq). Coloque o encaixe
externo no veio. Com a chave sextavada de 6 mm no veio do
motor e a chave de porcas de 13 mm no parafuso da lâmina,
aperte o parafuso e o encaixe externo (fig. 32).
7. Baixe a protecção de forma a que a respectiva ranhura fique
alinhada com o parafuso da protecção e, em seguida, aperte o
parafuso (fig. 33).
8. A cabeça da serra está pronta para começar a cortar.
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito
afiados e podem ser perigosos.
ATENÇÃO: a direcção da rotação é indicada pela seta no
motor.
ATENÇÃO: certifique-se de que a anilha da porca de
fixação está encostada ao encaixe exterior.
VERIFICAR SE O BRAÇO ESTÁ PARALELO EM RELAÇÃO AO TAMPO DA MESA
(FIG. 1, 34)
1. Baixe a lâmina (oo) até esta tocar ligeiramente no tampo fixo da
mesa (e).
2. Desbloqueie a alavanca do trinco de esquadria (j) e a alavanca de
fixação da esquadria (k).
3. Faça a lâmina avançar para lá da guia e, em seguida, rode o braço
de forma a que a lâmina toque ao de leve no tampo da mesa ao
longo da respectiva largura.
4. Repita este procedimento com a lâmina na posição traseira e
ajuste o parafuso traseiro, caso seja necessário.
VERIFICAR SE A LÂMINA ESTÁ PERPENDICULAR EM RELAÇÃO AO TAMPO DA
MESA (FIG. 1, 35–37)
1. Coloque o braço (m) na posição central.
2. Encoste um esquadro de aço (rr) ao corpo da lâmina (fig. 35).
3. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
a. Retire o disco indicador do ângulo de bisel (tt) desapertando os
dois parafusos (uu) (fig. 36).
b. Desaperte os três parafusos sextavados que irão então ficar
expostos (fig. 37).
c. Coloque uma chave sextavada na fixação do motor e bata
até a superfície da lâmina ficar completamente encostada ao
esquadro.
4. Aperte com firmeza todos os elementos de fixação.
ATENÇÃO: é particularmente importante apertar o
parafuso sextavado central.
5. Volte a colocar o disco indicador do ângulo de bisel (tt) alinhando o
apontador (ss) para 0 ˚.
VERIFICAR SE O PERCURSO DE CORTE TRANSVERSAL É PERPENDICULAR À
GUIA (FIG. 38–42)
1. Faça a lâmina avançar até à dianteira da guia (fig. 38).
2. Coloque um esquadro (rr) numa tábua de madeira e encoste-os à
guia, tocando ligeiramente na lâmina, tal como exemplificado na
figura.
3. Puxe a lâmina na sua direcção para verificar se o percurso da
mesma é paralelo ao esquadro.
4. Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte
forma:
a. Com a alavanca do trinco de esquadria (j) bloqueada na posição
de 0 °, desbloqueie a alavanca de fixação da esquadria (k) tal
como exemplificado na figura 39.
b. Desaperte as contraporcas (v v) em ambos os lados do braço
(m), tal como exemplificado na figura 40.
5. Para ajustar o braço (m) para a esquerda, desaperte o perno (ww)
do lado direito do braço e aperte o perno do lado oposto (fig. 41).
6. Para ajustar o braço (m) para a direita, desaperte o perno (ww) do
lado esquerdo do braço e aperte o perno do lado oposto.
7. Proceda com pequenos incrementos e verifique o ajuste após
cada incremento com as alavancas (j, k) bloqueadas.
ATENÇÃO: não aperte excessivamente os pernos.
86
8. Aperte as contraporcas (v v).
9. Ajuste o apontador (xx) na escala de esquadria (yy) de modo a este
indicar 0 ° (fig. 42).
Unidade da protecção da lâmina (fig. 43)
A protecção da lâmina é uma unidade multifuncional que oferece as
seguintes funcionalidades de segurança:
– Protecção dianteira (c) e protecção traseira de mola (d),
proporcionando uma protecção total da lâmina.
– Adaptador de extracção de resíduos de corte (a1).
– Protecção para os dedos ajustável (a2) para utilização ao
efectuar cortes transversais.
ESCALA DE BISEL (FIG. 44)
Verifique se a escala de bisel (u) indica 0 ˚ quando a ferramenta é
configurada para um corte vertical.
Caso seja necessário, desaperte os parafusos (uu) e ajuste o apontador
para a posição de 0 ˚.
ESCALA DE ESQUADRIA (FIG. 42)
Verifique se a escala de esquadria (yy) indica 0 ˚ quando a ferramenta é
configurada para um corte vertical.
Ajuste o apontador (xx) para indicar 0 ˚ utilizando o parafuso (zz).
O braço tem posições predefinidas a 45 ˚ para a esquerda e para a
direita e a 0 ˚.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
• Cumpra sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
• Certifique-se de que o material a ser serrado está fixo
com firmeza.
• Aplique apenas uma ligeira pressão na ferramenta e não
exerça qualquer pressão lateral na lâmina da serra.
• Evite exceder a capacidade de trabalho da ferramenta.
ATENÇÃO:
• Instale a lâmina de serra apropriada. Não utilize lâminas
excessivamente gastas. A velocidade de rotação máxima
da ferramenta não pode exceder a da lâmina da serra.
• Não tente cortar peças demasiado pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não efectue o corte de
forma forçada.
• Deixe o motor alcançar a respectiva velocidade máxima
antes de começar a cortar a peça de trabalho.
• Certifique-se de que todos os manípulos de bloqueio e
pegas de fixação estão bem apertados.
• Nunca utilize o equipamento sem as protecções no seu
devido lugar.
• Nunca levante o equipamento segurando o tampo da
mesa.
• Verifique sempre se existe uma ranhura adequada no
tampo da mesa.
• Consulte sempre a figura L para verificar o tipo e a
posição da guia.
Os utilizadores do Reino Unido deverão consultar os “regulamentos
para máquinas de processamento de madeira de 1974” e quaisquer
alterações posteriores dos mesmos.
LIGAR E DESLIGAR A FERRAMENTA (FIG. 1)
O botão para ligar/desligar da sua serra de braço radial oferece várias
vantagens:
– Função de desactivação por corte de alimentação: caso
a alimentação seja interrompida por alguma razão, o botão tem
de ser premido novamente para accionar a ferramenta.
– Dispositivo de protecção contra sobrecargas do motor:
no caso de uma sobrecarga do motor, a alimentação do
mesmo será cortada. Se isto acontecer, deixe o motor arrefecer
durante 10 minutos e, em seguida, prima o botão de reposição.
PORTUGUÊS
– Sistema de travagem: após desligar a ferramenta, o sistema
de travagem irá parar a lâmina da serra num espaço de 10
segundos.
– É necessário manter o botão premido para fazer funcionar a
ferramenta.
Para ligar o equipamento, mantenha premido o accionador verde (a)
na pega (b). Quando o accionador é libertado, o equipamento pára
automaticamente.
EFECTUAR UM CORTE DE TESTE (FIG. 1)
CORTES EM ESQUADRIA COMPOSTA (FIG. 47)
Este tipo de corte é uma combinação de um corte em esquadria com
um em bisel.
1. Configure o ângulo de bisel pretendido.
2. Rode o braço até à posição de esquadria pretendida.
3. Aplique o procedimento utilizado para os cortes em esquadria.
MANUTENÇÃO
1. Com a alavanca do trinco de esquadria (j) bloqueada, bloqueie a
alavanca de fixação da esquadria (k) de forma a que a lâmina fique
posicionada para um corte transversal direito a 0 °.
A sua ferramenta eléctrica da DEWALT foi concebida para funcionar
durante um longo período de tempo com uma manutenção
mínima. Uma utilização continuamente satisfatória depende de uma
manutenção apropriada da ferramenta e de uma limpeza regular.
2. Baixe o braço até a lâmina praticamente tocar no tampo da mesa.
NOTA: o travão mecânico não necessita de qualquer manutenção.
3. Encoste a peça de trabalho à dianteira da guia.
IMPORTANTE: substitua o tampo fixo da mesa e a guia quando estes
estiverem gastos.
4. Ligue a ferramenta e baixe o braço de modo à lâmina cortar um
entalhe pouco profundo na superfície da mesa.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos,
desligue a unidade e retire a respectiva ficha
da tomada de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar a configuração do
equipamento ou efectuar reparações. Certifique-se de
que o botão de accionamento se encontra na posição
de ferramenta desligada. Um accionamento acidental da
ferramenta pode causar ferimentos.
5. Puxe a lâmina na sua direcção para que esta corte uma ranhura
vertical na guia de madeira e através da peça de trabalho.
6. Volte a colocar a lâmina na posição de descanso e desligue a
ferramenta.
7. Verifique se o corte foi efectuado a 90 ° em todos os planos e,
caso seja necessário, ajuste a ferramenta.
ATENÇÃO: se a lâmina da serra estiver gasta, substitua-a
por uma lâmina nova ou afie-a.
Cortes de serra básicos (fig. 45–53)
ATENÇÃO: os dentes de uma lâmina nova são muito
afiados e podem ser perigosos.
CORTES TRANSVERSAIS (FIG. 45)
1. Coloque o braço radial num ângulo recto em relação à guia.
2. Bloqueie a alavanca do trinco de esquadria (j) na posição de 0 ° e
aperte a alavanca de fixação da esquadria (k).
3. Baixe a lâmina.
4. Ajuste a protecção para os dedos (a2) de modo a esta ficar
apenas ligeiramente acima da peça de trabalho.
5. Se não existir uma ranhura no tampo da mesa, corte uma tal como
descrito acima.
6. Segure a peça de trabalho contra a guia, mantendo os seus dedos
bem afastados do percurso da lâmina.
7. Ligue a ferramenta e puxe a lâmina lentamente através da guia e
da peça de trabalho.
8. Volte a colocar a lâmina na posição de descanso e desligue a
ferramenta.
Ajustar as calhas de rolamentos do braço da
cabeça deslizante (fig. 49–52)
Se a unidade da cabeça deslizante estiver a mover-se lateralmente, os
rolamentos necessitam de ser ajustados.
1. Puxe a unidade da corrediça para a frente até à extremidade das
calhas do braço e segure-a nessa posição (fig. 49).
2. Desaperte os parafusos de fixação (a5) (fig. 50 e 51).
3. Utilizando uma chave sextavada, rode ligeiramente os rolamentos
(a6) até o movimento lateral ser neutralizado (fig. 52).
4. Volte a apertar os parafusos de fixação (a5), assegurando que a
cabeça volta automaticamente à posição de descanso.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de lubrificação adicional.
CORTES EM ESQUADRIA (FIG. 46, 47)
1. Desbloqueie a alavanca do trinco de esquadria (j) e a alavanca de
fixação da esquadria (k).
2. Rode o braço até ao ângulo pretendido na escala de esquadria.
Limpeza
3. Para um corte em esquadria a 45 ° para a esquerda ou para a
direita, bloqueie a alavanca do trinco de esquadria (j) e a alavanca
de fixação da esquadria (k).
Antes de utilizar, verifique com cuidado a protecção da lâmina superior,
a protecção da lâmina inferior amovível, bem como o tubo de extracção
de poeira para determinar o funcionamento adequado. Certifique-se de
que aparas, pó ou partículas de peças de trabalho não dão origem a
bloqueios de uma das funções.
4. Para efectuar cortes com ângulos intermédios, utilize apenas a
alavanca de fixação da esquadria.
5. Aplique o procedimento utilizado para os cortes transversais.
CORTES EM BISEL (FIG. 45, 48)
1. Configure o braço como se fosse efectuar um corte transversal a 0°.
2. Levante a lâmina bem acima da superfície da mesa.
3. Desbloqueie a alavanca de fixação do bisel (a3) e puxe o trinco de
bisel (a4).
4. Incline o motor até ao ângulo pretendido na escala de bisel (u).
5. Para um corte a 45 ° para a direita, bloqueie o trinco de bisel (a4) e
a alavanca de fixação do bisel (a3).
6. Para efectuar cortes com ângulos intermédios, utilize apenas a
alavanca de fixação do bisel.
7. Aplique o procedimento utilizado para os cortes transversais.
Se ficarem encravados fragmentos de peças de trabalho entre a lâmina
da serra e as protecções, desligue a máquina da fonte de alimentação
e siga as instruções indicadas na secção Montagem da lâmina da
serra. Retire as partes encravadas e volte a montar a lâmina da serra.
ATENÇÃO: retire os detritos e os resíduos de corte da
caixa do equipamento com ar comprimido seco sempre
que houver uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das mesmas. Use uma
protecção ocular e uma máscara contra o pó aprovadas
ao efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
87
PO RT UGUÊ S
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe
regularmente o tampo da mesa.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, limpe
regularmente o sistema de recolha de resíduos de corte.
Extracção de resíduos de corte
ATENÇÃO: ligue sempre um dispositivo de extracção
de resíduos de corte concebido em conformidade com
os regulamentos aplicáveis em relação à emissão deste
tipo de resíduos. A velocidade do ar dos sistemas ligados
externamente deverá ser de 20 m/s +/– 2 m/s. A velocidade
deverá ser medida no ponto de ligação do tubo de ligação,
com a ferramenta ligada, mas sem estar a funcionar.
Transporte
Para transportar o equipamento, certifique-se de que a cabeça
da serra está bloqueada com segurança. Tenha em conta que a
mesa não é adequada para levantar o equipamento. Utilize sempre
uma empilhadora para transportar a ferramenta. Para levantar o
equipamento com segurança, coloque o garfo da empilhadora por
baixo das barras transversais inferiores do cavalete.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DEWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DEWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios apropriados.
Lâmina de serra recomendada DW721 / DW722 - DT4303
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva - este produto não deve ser
eliminado juntamente com o lixo doméstico normal.
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus produtos e, como
tal, oferece uma garantia excepcional aos utilizadores
profissionais deste equipamento. Esta declaração de garantia
complementa os seus direitos contratuais enquanto utilizador
profissional ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando, seja de que
forma for. A garantia é válida nos Estados-membros da
União Europeia e nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito com o desempenho
da sua ferramenta da DEWALT, basta devolvê-la ao
revendedor no prazo de 30 dias, juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra ferramenta. O produto
apenas poderá ter sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua
ferramenta DEWALT, num período de 12 meses após a
respectiva data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada gratuitamente
num agente de reparação autorizado da DEWALT. Será
necessário apresentar uma prova de compra. Inclui mão-deobra. O serviço inclui a mãode- obra, mas exclui quaisquer
acessórios e peças sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar um funcionamento
anómalo resultante de materiais ou mão-de-obra defeituosos
num período de 12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de todas as peças
defeituosas ou, de acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado incorrectamente ou de
forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a um desgaste
normal;
Se, um dia, o seu produto da DEWALT tiver de ser substituído ou já
não tiver utilidade, não se desfaça do mesmo juntamente com o lixo
doméstico. Disponibilize este produto para recolha selectiva.
• Não tenham sido realizadas reparações por pessoas não
autorizadas;
A recolha selectiva de embalagens e produtos usados permite que os
materiais sejam reciclados e utilizados novamente. A reutilização de
materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição ambiental e reduz
a procura de matérias-primas.
• O produto seja devolvido juntamente com a respectiva
embalagem e todos os componentes originais
Os regulamentos locais podem especificar a recolha
selectiva de produtos eléctricos na sua residência, em
centros municipais de resíduos ou através do revendedor
que lhe fornecer um novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem dos
respectivos produtos quando estes tiverem atingido o fim da sua
vida útil. Para tirar partido deste serviço, entregue o seu produto
em qualquer agente de reparação autorizado, o qual procederá à
respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do agente de reparação autorizado mais
perto de si contactando o representante local da DEWALT através da
morada indicada neste manual. Em alternativa, poderá encontrar na
internet (em www.2helpU.com) uma lista dos agentes de reparação
autorizados da DEWALT, bem como os dados de contacto completos
do nosso serviço pós-venda.
88
• Seja apresentada uma prova de compra.
Se quiser apresentar uma reclamação, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do seu agente de
reparação DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório da DEWALT na
morada indicada neste manual. Poderá encontrar na Internet
uma lista dos agentes de reparação autorizados da DEWALT,
bem como os dados de contacto completos do nosso serviço
pós-venda no site: www.2helpU.com
PORTUGUÊS
TABELA DE REFERÊNCIA RÁPIDA
manivela de ajuste da altura
alavanca do trinco de esquadria
alavanca de fixação da esquadria
trinco de bisel
alavanca de fixação do bisel
89
S UO M I
JIIRISIRKKELI
DW721KN, DW722KN
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-sähkötyökalun. Monien vuosien kokemus,
huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DEWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
507
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
342
172
60
507
342
172
60
507
247
247
272
272
176 x 122 x 77 176 × 122 × 77
176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
100
100
16 ampeerin sulake
16 ampeerin sulake vaihetta kohden
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja kiinnitä
huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, se saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai
vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta. Ellei
tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai keskinkertainen
loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei välttämättä
aiheuta henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Terävä terä.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
DW721KN, DW722KN
20
500
5000
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
20
500
2400
100
78,5
40
12,6
115
< 10s
1’/3’
IP5X
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029-1 -standardin mukaisesti:
LPA (äänenpaine)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (akustinen teho)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (akustisen tehon vaihtelu)
dB(A)
3,3
3,3
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 61029-1 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah =
m/s3
2,0
2,0
Vaihtelu K =
m/s3
1,5
1,5
HUOMAUTUS: Arvot ovat päästöarvoja. Ne eivät välttämättä ole
turvallisia työskentelyarvoja. Vaikka päästön ja altistumisen välillä
vallitsee yhteys, näitä arvoja ei voi käyttää määritettäessä varotoimien
tarpeellisuutta. Henkilöstön todelliseen altistumiseen vaikuttaa useita
tekijöitä, kuten työskentelypaikka, muut melulähteet, koneiden määrä
ja muut samassa tilassa tehtävät työt. Lisäksi sallittu altistuminen
voi vaihdella maakohtaisesti. Nämä tiedot kuitenkin auttavat koneen
käyttäjää arvioimaan vaaroja ja riskejä paremmin.
90
230 voltin työkalut
400 voltin työkalut
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Tekniset tiedot
Virransyöttö
W
Teho
W
Tyyppi
Jännite
V
Terän halkaisija
kk
Terän aukko
kk
Karan halkaisija
kk
Kuormittamaton nopeus, 50 Hz
min-1
Nopeus kuormitettuna, 50 Hz
min-1
Kuormittamaton nopeus, 60 Hz
min-1
Nopeus kuormitettuna, 60 Hz
min-1
Sahaussyvyys 90°
kk
Suurin sahauskapasiteetti, 0°
kk
Suurin jiirauskapasiteetti, 45˚
oikeakätinen
mm
vasenkätinen
mm
Sahaussyvyys 45°
mm
Suurin sahauskapasiteetti, 0°
mm
Suurin jiirauskapasiteetti, 45˚
oikeakätinen
mm
vasenkätinen
mm
Kokonaismitat
cm
(jalustaa käytettäessä)
cm
Pölynpoistosovitin
mm
Suositellut pölynpoistoarvot
Ilman nopeus liitoskohdassa
m/s
Virtauksen tilavuus
m³/h
Tyhjiö liitoskohdassa
PA
Pölynpoistoliitäntä
mm
Poikkileikkaus
cm2
Pölynpoistoliitäntä
mm
Poikkileikkaus
cm2
Paino
kg
Automaattisen teräjarrun toiminta-aika
Käyttösuhde vähintään
Suojausluokka
Sulakkeet:
Eurooppa
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 1870-17:2007.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin 2004/108/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa teknisistä tiedoista ja antaa tämän vakuutuksen
DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
suunnittelusta ja tuotekehityksestä vastaava varatoimitusjohtaja
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
15.06.2009
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue tämä
käyttöohje.
Yleiset turvallisuusohjeet
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina
kiinnitettävä huomiota turvaohjeisiin tulipalon ja
sähköiskun vaaran vähentämiseksi, sillä niistä voi aiheutua
henkilövahinko.
Lue kaikki nämä ohjeet ennen tämän laitteen käyttämistä ja säästä ne.
SUOM I
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistiys aiheuttaa onnettomuuksia.
2. Valitse työskentelypaikka huolellisesti.
Älä altista laitetta sateelle. Älä käytä työkalua kosteassa tai märässä
ympäristössä. Työskentelyalueella tulee olla kirkas vähintään 250–
300 luksin valaistus. Älä käytä työkalua, jos on olemassa tulipalon
tai räjähdyksen vaara esimerkiksi syttyvien nesteiden tai kaasujen
vuoksi.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, esimerkiksi putkia,
jäähdyttimiä, liesiä ja jääkaappeja. Jos käytät työkalua hankalissa
olosuhteissa, esimerkiksi kosteissa paikoissa tai jos syntyy
metallilastuja, voit parantaa sähköturvallisuutta vikavirtakytkimen
avulla.
4. Pidä muut ihmiset kaukana.
Älä anna sivullisten, varsinkaan lasten, koskettaa työkalua tai
jatkojohtoa. Pidä heidät loitolla.
5. Laita käyttämättömät työkalut takaisin paikoilleen.
Jos työkaluja ei käytetä, säilytä niitä kuivassa paikassa poissa lasten
ulottuvilta.
6. Älä kohdista työkaluun liikaa voimaa.
Työkalu toimii paremmin ja turvallisemmin, jos sitä käytetään sen
käyttötarkoituksen mukaisesti.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä keveitä työkaluja raskaille työkaluille tarkoitettuihin tehtäviin.
Käytä työkaluja vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Älä
esimerkiksi käytä kaarisahaa katkaisemiseen.
8. Pukeudu oikein.
Löysät vaatteet tai korut voivat tarttua liikkuviin osiin. Ulkona
työskenneltäessä on suositeltavaa käyttää liukumattomia jalkineita.
Suojaa pitkät hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Suojaudu pölyltä tai lentäviltä lastuilta
kasvo- tai pölysuojuksen avulla. Jos lastut ovat kuumia, käytä myös
kuumuutta kestäviä suojavaatteita. Käytä aina kuulonsuojaimia.
Käytä aina kypärää.
10. Yhdistä laite pölynkeräimeen.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi talteen, käytä niitä.
11. Älä vaurioita sähköjohtoa.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta. Pidä
sähköjohto kaukana kuumuudesta, öljystä ja terävistä reunoista. Älä
kanna työkalua sen johdosta.
12. Kiinnitä työstettävä kappale.
Kiinnitä kappale paikoilleen esimerkiksi puristimien avulla, jos
mahdollista. Se on turvallisempaa kuin kappaleen pitäminen
kädessä. Lisäksi molemmat kädet vapautuvat työkalun
käsittelemiseen.
13. Älä kurkottele.
Seiso aina vakaasti tasapainossa.
14. Huolehdi työkaluista hyvin.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Näin ne toimivat
paremmin ja turvallisemmin. Noudata ohjeita, kun voitelet työkalua
tai vaihdat siihen tarvikkeita. Tarkista työkalut säännöllisesti. Jos ne
vaurioituvat, vie ne korjattaviksi valtuutettuun huoltokorjaamoon.
Pidä kahvat kuivina, puhtaina ja öljyttöminä sekä rasvattomina.
15. Irrota pistoke pistorasiasta.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun työkalua ei käytetä tai siihen
vaihdetaan esimerkiksi terä.
16. Irrota säätöavaimet ja vääntimet.
Ota tavaksi tarkistaa ennen työkalun käyttämistä, että säätöavaimet
ja vääntimet on poistettu.
17. Vältä tahatonta käynnistämistä.
Älä kanna työkalua pitämällä sormea kytkimellä. Varmista ennen
pistokkeen työntämistä pistorasiaan, että työkalusta on katkaistu
virta.
18. Käytä ulkona ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkista jatkojohto ennen käyttämistä. Jos se on vaurioitunut,
vaihda se virheettömään. Jos käytät työkalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua ja sellaiseksi merkittyä jatkojohtoa.
19. Ole valpas.
Pysy tilanteen tasalla. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
ollessasi väsynyt tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkista osien vaurioituminen.
Tarkista työkalu ja johto huolellisesti ennen käyttämistä sen
varmistamiseksi, että ne toimivat oikein. Tarkista liikkuvat osat,
niiden kiinnitys, osien eheys ja muut toimintaan vaikuttavat
tekijät. Jos suojus tai muu osa on vaurioitunut, se on vaihdettava
valtuutetussa huoltokorjaamossa, ellei käyttöohjeessa muuta
neuvota. Vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat valtuutetussa
huoltokorjaamossa. Älä käytä työkalua, jos kytkin ei toimi. Älä yritä
tehdä korjauksia itse.
VAROITUS! Jos tässä työkalussa käytetään muita kuin
käyttöohjeessa suositeltuja varusteita tai jos sitä käytetään
muuhun tarkoitukseen, on olemassa henkilövahingon vaara.
21. Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Tämä sähkötyökalu täyttää oleellisten turvallisuusmääräysten
vaatimukset. Vain valtuutetut henkilöt saavat tehdä korjaukset
käyttäen alkuperäisiä varaosia. Muutoin käyttäjä joutuu
huomattavaan vaaraan.
Jiirisirkkeleiden muut turvallisuusohjeet
• Suojaa virransyöttö sulakkeella tai virrankatkaisimella
• Pidä varren laakeroidut urat ja pään laakerit puhtaina ja
rasvattomina.
• Ennen jiirisirkkelin käynnistämistä varmista, että suoja on oikeassa
asennossa. Terä ei saa koskettaa materiaalia ennen kuin jiirisirkkelin
kahvaa vedetään.
• Aseta sormisuoja aina siten, että se kulkee kiinteän suojan päältä
tai on 3 mm sahattavan materiaalin pinnan yläpuolella sen mukaan,
kumpi on korkeammalla.
• Tarkista säätöjen tarkkuus säännöllisesti ja säädä tarvittaessa.
• Varmista, että terä pyörii oikeaan suuntaan ja että hampaat
osoittavat suojaa kohden.
• Varmista ennen käytön aloittamista, että kaikki puristimet ovat
tiukalla.
• Älä koskaan konetta, jos kaikki suojat eivät ole paikallaan.
• Kun konetta ei käytetä, suojaa sahanterä kokonaan suojuksen
avulla.
• Irrota pistoke pistorasiasta, kun konetta ei käytetä, siihen vaihdetaan
esimerkiksi terä tai sitä huolletaan.
• Käytä aina oikeita teräviä sahanteriä, jotka on valmistettu EN847-1standardin mukaisesti ja joiden kulma on +/– 5 mm.
• Älä koskaan käytä sahanteriä, joihin merkitty suurin pyörintänopeus
alittaa karan pyörintänopeuden.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Teknisissä tiedoissa on terien läpimittasuositus.
• Älä aseta mitään moottorin puhallinta vasten moottorin akselin
tukemiseksi.
• Ennen käyttämistä varmista, että suojat, jarru, automaattinen
palautus ja lukituslaitteet toimivat kunnolla. Älä käytä konetta, jos
näissä laitteissa on vikaa.
• Kun sahaat pyöreää kappaletta, käytä AINA sopivaa tukea
työstettävän kappaleen pyörimisen estämiseksi.
• Älä pakota jiirisirkkeliä. Jos moottori jumiutuu edes osittain, kone voi
vaurioitua pahasti. Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
sahaamista.
• Älä nosta konetta työpöydän avulla.
• Älä sahaa rautaa sisältäviä tai muita metalleja tai tiiliä.
• Älä levitä voiteluainetta pyörivään terään.
• Älä vie kättäsi terän lähelle, kun saha on yhdistetty sähkövirtaan.
• Älä kurota sahanterän taakse, kun konetta käytetään.
91
S UO M I
• Älä vie käsiä 150 mm lähemmäs terää sahaamisen aikana.
Jos virtajohto vaurioituu, irrota pistoke heti
virtalähteestä.
• Älä käytä teriä, joissa on halkeamia tai vaurioita.
• Jos suoja vaurioituu tai se ei enää tue kunnolla, se on vaihdettava.
Suoja on vaihdettava säännöllisesti.
Irrota aina virtapistoke pistorasiasta ennen huoltamista
tai säätämistä.
• Huolehdi AINA turvallisuudesta. Jiirisirkkeli on kiinnitettävä lattiaan 8
mm:n pulteilla, joiden vähimmäispituus on 80 mm.
VAROITUS! Kun sahaat pyöreää kappaletta, kiinnitä se
pyörimisen estämiseksi.
• Älä käytä konetta, jos lämpötila alittaa –5 ˚ tai ylittää 40 ˚C. 20 ˚C
on sopiva lämpötila.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
• Käyttäjä on perehdytettävä melulle altistumiseen vaikuttaviin
tekijöihin, esimerkiksi vähemmän melua tuottavan sahanterän
käyttämiseen ja koneen kunnossapitoon. Ilmoita koneeseen
tulevista vioista mahdollisimman pian. Varmista, että käyttäjä saa
riittävästi koulutusta koneen käyttämiseen ja säätämiseen.
1 osittain koottu jiirisirkkeli
• Yhdistä kone pölynkeräimeen sahatessasi puuta. Ota aina
huomioon sahajauhojen syntymiseen vaikuttavat tekijät:
1 pölysuoja
– Työstettävä materiaali (lastulevystä tulee enemmän sahajauhoja
kuin puusta)
– Sahan terän oikea säätö
– Varmista, että esimerkiksi levyt ja suojukset on säädetty oikein.
2 pöydän jatko-osaa (1 oikealle, 1 vasemmalle)
2 suojaa (1 oikea, 1 vasen)
2 pidennyspöytää (1 oikealle, 1 vasemmalle)
1 laatikko, jossa
1 jalusta
(4 jalkaa, 4 poikkipalkkia, 24 M8 x 16 -pulttia, 24 M8-mutteria ja
48 tasaista D8-aluslevyä)
1 pakkaus, jossa
• Käytä aina kestäviä työkäsineitä huoltaessasi konetta, käsitellessäsi
teräväkulmaisia työstettäviä kappaleita tai vaihtaessasi sahanterää.
1 kiintoavain 10/13 mm
• Jos sattuu jännitehäiriö laitteen ollessa tyhjäkäynnillä, vapauta kahva
heti ja varmista, että sahan pää siirtyy automaattisesti takaisin
lepoasentoon.
1 tulppa-avain 13 mm
VAROITUS! Vialliset sähköjohdot on vaihdettava heti.
1 kiintoavain 22 mm
4 kuusiokoloavainta (3, 4, 5 ja 6 mm)
1 korkeudensäätökampi
1 M4,2 x 16 -ristipääruuvi
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin
on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
4 jatkopöydän tukea
19 M8 x 25 -pulttia
19 tasaista D8-aluslevyä
19 M8-mutteria
1 kumiosa
• Raportoi viasta ja merkitse kone, jotta muut ihmiset eivät käytä
viallista konetta.
6 puuosaa
• Kun sahan terä on jumissa epänormaalin syöttövoiman vuoksi
leikkauksen aikana, sammuta kone ja irrota se tehonsyötöstä.
Poista työkappale ja varmista, että sahan terä liikkuu vapaasti.
Sammuta kone ja aloita uusi leikkaustoiminto pienemmällä
syöttövoimalla.
3 D8-aluslevyä
3 M8 x 16 -ruuvia
1 käyttöohje
1 poikkileikkauspiirros
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä jiirisirkkeliä:
Kuvaus [kuva (fig.) 1]
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden käyttämisestä
huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää.
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai sen osiin
mitään muutoksia. Muutoin voi aiheutua omaisuus- tai
henkilövahinkoja.
Niitä ovat
– pyöriviin osiin koskemisen aiheuttamat vammat
a. Virtakytkin
– kuulon heikkeneminen
b. Kahva
– pyörivän sahanterän paljaiden alueiden aiheuttama
onnettomuusvaara
d. Alempi suoja
– onnettomuusvaara terää vaihdettaessa
e. Kiinteä pöytä
c. Etusuoja
– sormien puristumisen vaara suojia avattaessa
f. Poikkikiskot
– sahajauhon hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat sahattaessa
varsinkin tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
g. Jalka
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
h1. Vasen suoja (pieni)
h2. Oikea suoja (suuri)
i. Pölysuoja
j. Jiirausvipu
Lue käyttöohje ennen käyttämistä.
k. Jiirauksen kiinnitysvipu
l. Korkeudensäätökampi
Käytä kuulosuojaimia.
m. Jiirisirkkeli
n. Pääty
Käytä suojalaseja.
o. Johto
p. Pölynpoistoaukko
92
SUOM I
q. Silta-asetelma
r. Moottori
2. Nosta korkeudensäätökampi riittävän korkealle, jotta osien
poistamiselle moottorin alta jää tilaa.
s1. Vasen pöytä
JALUSTAN KOKOAMINEN (KUVAT 1, 3, 4)
s2. Oikea pöytä
Jalustan osat ja kiinnikkeet on pakattu erikseen.
t1. Vasen jatkopöytä
1. Poista kaikki osat pakkauksesta.
t2. Oikea jatkopöytä
2. Lukitse varsi käyttämällä jiirauksen kiinnitysvipua (k).
u. Viistoasteikko
3. Kallista konetta varovaisesti lavalta, kunnes pylvään takaosa lepää
lattialla.
v. Pyörivän pään asetelma
w. Jännitteenpalauttamiskytkin
x. Ohjausrasia
KÄYTTÖTARKOITUS
Tämä jiirisirkkeli on tarkoitettu ammattimaiseen puun työstämiseen.
Tämän erittäin tarkan työkalun avulla on helppoa ja nopeaa sahata,
viistottaa tai jiirata. Kaikissa keskeisissä säätimissä on salpa ja lukituslaite
turvallisuuden parantamiseksi. Lisätietoja on myös pikaohjekaaviossa
tämän luvun lopussa. Tässä jiirisirkkelissä on käytettävä karbidikärkisiä
teriä, joiden läpimitta on 300 mm.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on syttyviä
nesteitä tai kaasuja.
Tämä jiirisirkkeli on ammattikäyttöön tarkoitettu sähkötyökalu.
4. Aseta puupala (y) pöydän kulman alle (kuva 3).
5. Kokoa jalat (g) kuvassa näkyvällä tavalla käyttämällä mukana
toimitettuja pultteja, muttereita ja aluslevyjä.
HUOMAUTUS: Älä kiristä.
6. Asenna poikkikiskot (f) (kuva 4).
7. Kiristä kaikki kiinnittimet tiukasti.
8. Nosta kone pystyasentoon.
VAROITUS: Koneen alustan on aina oltava suora ja vakaa.
TÄRKEÄÄ: Nostamisen ja laskemisen aikana tarvitaan ehkä apua.
AUTOMAATTISEN PALAUTTIMEN KIINNITTÄMINEN (KUVAT 1, 5–10)
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat henkilöt saavat käyttää
tätä laitetta vain valvotusti.
1. Automaattinen palautin toimitetaan osittain koottuna
kuvassa 5 näkyvällä tavalla.
Sähköturvallisuus
2. Avaa automaattisen palauttimen kiinnitysruuvi (z) 6 mm:n
kuusiokoloavaimella, jotta automaattinen palautusjärjestelmä
pääsee pyörimään (kuva 6).
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
3. Avaa pään lukitus ja siirrä sitä (kuva 7).
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla, jonka voi
hankkia DEWALTIN huolto-organisaation kautta.
4. Käännä automaattista palautinta. Aseta toinen ruuvi (aa) paikalleen.
Jatkojohdon käyttäminen
5. Säädä automaattinen palautin ja tarkista, että se on kohdistettu
pyörivään päähän oikein (v) (kuva 1, 9).
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä.
Käytä koneen virransyöttövaatimukset täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa.
Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina
kokonaan auki. Suurin mahdollinen johdon pituus on 30 m.
6. Silta-asetelman pysäytin on säädettävä siten, että silta-asetelman
laakerit eivät osu laakeriurien takareunaan. Säädä pysäytintä (bb)
siten, että kuminen pysäytin (cc) osuu lukituksen kotelon takaosaan
(kuva 10).
YKSIVAIHEISET KONEET
Käytä koneen virransyöttövaatimukset täyttävää hyväksyttyä
kolmijohtimista jatkojohtoa. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa. Johdinten
vähimmäispinta-ala on 1,5 mm².
KOLMIVAIHEISET KONEET
Varmista, että kaapeli toimitetaan teollisella CEE 16A -pistokkeella/
liittimellä, jossa on 5 napaa (neutraali on kytkettävä) standardin
IEC 60309 mukaisesti.
HUOMAUTUS: Älä kiristä (kuva 8).
VAROITUS: Pään on oltava aina lukittuna päätyasentoon.
7. Kiristä kaikki ruuvit.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
JATKOPÖYDÄN ASENTAMINEN (KUVAT 1, 11–18)
1. Kiinnitä kaksi jatkopöydän tukea (dd) kiinteän pöydän (e)
molemmille puolille M8 x 25 -pulttien avulla (kuva 11).
Jännitteen putoaminen
2. Aseta jatkopöytä (t) jatkopöydän tuelle (kuva 12). Tee nämä samat
toimet toiselle jatkopöydälle.
Virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaisia jännitteen putoamisia. Tämä voi
vaikuttaa muihin laitteisiin.
3. Tarkista, että jatkopöydät ovat samalla tasolla kiinteän pöydän
kanssa. Kiristä pultit käsin.
Jos virtalähteen impedanssi on alle 0,25 Ω, häiriöitä ei pitäisi esiintyä.
Pistorasia, johon tämä laite yhdistetään, on suojattava 16 ampeerin
hitaalla sulakkeella.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että virtakytkin
on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Seuraavat toimet on tehtävä, jotta jiirisirkkeli
toimii oikein.
Ottaminen käyttöön
KORKEUDENSÄÄTÖKAMMEN KIINNITTÄMINEN (KUVAT 1, 2)
1. Kiinnitä korkeudensäätökampi (i) ristipääruuvilla.
HUOMAUTUS: Automaattipalautusvartta on ehkä siirrettävä, jotta
korkeussäätö on mahdollista.
VAROITUS: Jatkopöytien ja kiinteän pöydän TÄYTYY olla
samalla tasolla.
4. Työnnä 3 tappia pieneen vasemmanpuoleiseen suojaan (h1) ja 3
tappia suurempaan oikeanpuoleiseen suojaan (h2) (kuva 1, 13).
5. Kohdista vasemman suojan tapit ja aukot kiinteään pöytään ja
paina tiukasti yhteen (kuva 14).
6. Tee nämä samat toimet oikealle suojalle.
7. Kohdista vasemman pöydän takaosa (s1) ja vasemman suojan tapit
toisiinsa. Paina tiukasti yhteen (kuva 15). Kiristä pöydän kiinnike (ee)
tulppa-avaimella (kuva 16).
8. Työnnä M8 x 25 -ruuvi ja D8-aluslevy pöydän takaosaan
vasemmalle ja kiristä tiukasti (kuvat 17, 18).
9. Tee nämä samat toimet pöydän oikealla puolella.
PÖLYSUOJAN KIINNITTÄMINEN (KUVAT 19, 20)
1. Kiinnitä pölysuoja paikalleen pylvään tyveen.
2. Työnnä 3 M8 x 16 -ruuvia ja D8-aluslevyä pölynpoistoon ja jalustan
aukkoihin.
3. Kiristä kaikki 3 M8-mutteria 13 mm:n tulppa-avaimella ja
kiintoavaimella.
93
S UO M I
JOHDON TUEN KIINNITTÄMINEN (KUVAT 21, 22)
1. Irrota ristipääruuvi (ff).
2. Kiinnitä johdon tuki (gg) ja aseta ristipääruuvi takaisin paikalleen.
3. Irrota johdon kiinnikkeet (hh, ii) varresta. Kiinnitä ne uudelleen
paikalleen pitelemällä johtoa samanaikaisesti.
VAROITUS: Varren on päästävä liikkumaan vaaka- ja
pystysuunnassa.
OHJAUSRASIAN KIINNITTÄMINEN (KUVA 23)
Verkkovirtajohtoon johdotettu elektroninen ohjauslaatikko (x), jossa on
jännitteen vapautuskytkin (w), jarrutuslaite ja moottorin ylikuormitussuoja
automaattisella resetoinnilla.
5. Aseta jiiraamisen osoituslevy (tt) siten, että osoitin (ss) osoittaa
lukua 0˚.
KATKAISUPYSÄYTTIMEN JA SUOJAN SUORUUDEN TARKISTAMINEN
(KUVAT 38–42)
1. Vedä terä suojan eteen (kuva 38).
2. Aseta suorakulma (rr) levynpalalle suojaa vasten siten, että se
koskettaa terää juuri ja juuri.
3. Vedä terää itseäsi kohden ja tarkista, että terä kulkee
samansuuntaisesti suorakulman kanssa.
4. Jos on tehtävä säätöjä, toimi seuraavasti:
1. Irrota rasian (x) takaosasta ulos työntyvät (jj)-ruuvit.
a. Kun jiirivipu (j) on asennossa 0°, vapauta jiirauksen kiinnitysvipu
(k) kuvassa 39 näkyvällä tavalla.
2. Pitele rasiaa pöydän takaosan kehystä vasten pylvään tyven
vasemmalla puolella. Kiinnitä ruuvit niille tarkoitettuihin aukkoihin.
b. Irrota lukkopultit (v v) varren (m) molemmilta puolilta kuvassa 40
näkyvällä tavalla.
3. Aseta ruuveihin mutterit ja kiristä ne.
SAHANTERÄN KIINNITTÄMINEN (KUVAT 24–33)
1. Varmista, että varsi on asennossa 0˚. Nosta varsi (m) yläasentoon
(kuva 24).
2. Irrota ruuvi (kk) ja nosta suoja (d) pois tieltä (kuva 25).
3. Työnnä 6 mm:n kuusikulma-avain moottorin karaan ja 13 mm:n
tulppa-avain terän ruuviin (kuva 26). Irrota terän ruuvi (ll) ja ulompi
laippa (mm) kääntämällä tulppa-avainta myötäpäivään.
4. Irrota terä karasta ja sovita terä pöydän suojan uraan (nn). Terän
hampaat EIVÄT SAA koskettaa karaa (kuvat 27, 28).
5. Vapauta pää ja siirrä päätä eteenpäin, kunnes terä voidaan poistaa
urasta (nn). Aseta uusi terä (oo) uraan (nn) ja siirrä päätä hitaasti
lukittuun asentoon. Varmista, että terän hampaat eivät kosketa
karaa (kuvat 29–31).
6. Aseta uusi terä sisempää laippaa (qq) vasten. Aseta ulompi laippa
karaan. Kiristä terän ruuvi ja ulkoinen laippa asettamalla 6 mm:n
kuusikulma-avain moottorin karaan ja 13 mm:n tulppa-avain terän
ruuviin (kuva 32).
7. Laske suojaa alaspäin, jotta ura on kohdistettu suojan ruuviin.
Kiristä ruuvi (kuva 33).
8. Jiirisirkkelin pää on nyt käyttövalmis.
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne
voivat olla vaarallisia.
VAROITUS: Pyörimissuunta näkyy moottoriin merkitystä
nuolesta.
5. Voit säätää vartta (m) vasemmalle löysentämällä tappia (ww) varren
oikealta puolelta ja kiristämällä vastakkaista tappia (kuva 41).
6. Voit säätää vartta (m) oikealle löysentämällä tappia (ww) varren
vasemmalta puolelta ja kiristämällä vastakkaista tappia.
7. Etene hitaasti. Tarkista säätö jokaisen vaiheen jälkeen, kun vivut
(j, k) on kiinnitetty.
VAROITUS: Älä kiristä tappeja liikaa.
8. Kiristä lukkomutterit (v v).
9. Säädä osoitinta (xx) jiirausasteikolla (yy) siten, että arvo on 0°
(kuva 42).
Terän suojus (kuva 43)
Terän suojuksella on useita turvallisuutta lisääviä toimintoja:
– Etusuojus (c) ja jousikiinnitteinen takasuojus (d) suojaavat koko
terää.
– Pölynpoistosovitin (a1)
– Säädettävä sormisuoja (a2) katkaisusahaamista varten.
JIIRAUSASTEIKKO (KUVA 44)
Jos sahaat pystysuunnassa, viistousasteikon (u) lukeman on oltava 0˚.
Löysennä ruuveja tarvittaessa (uu) ja säädä osoitin asentoon 0˚.
JIIRAUSASTEIKKO (KUVA 42)
Jos sahaat pystysuunnassa, jiirausasteikon (yy) lukeman on oltava 0˚.
Säädä osoitinta (xx) ruuvin (zz) avulla siten, että arvo on 0˚.
Varren asennoksi on esiasetettu 45˚ vasemmalle ja oikealle sekä 0˚.
VAROITUS: Varmista, että mutterin aluslevy osuu
ulompaan laippaan.
VARREN JA PÖYDÄN PINNAN SAMANSUUNTAISUUDEN TARKISTAMINEN
(KUVAT 1, 34)
TOIMINTA
Käyttöohjeet
1. Laske terää (oo) alaspäin, kunnes koskettaa kevyesti kiinteän
pöydän pintaa (e).
VAROITUS:
2. Vapauta jiirivipu (j) ja jiirauksen kiinnitysvipu (k).
• Varmista, että sahattava kappale on tiukasti kiinni.
3. Työnnä terää eteenpäin suojan ohi. Käännä vartta, jotta terä osuu
pöydän pintaan sivusuunnassa.
• Paina sahaa vain kevyesti. Älä kohdista sahan terään
sivusuuntaista voimaa.
4. Toista nämä toimet terän ollessa taka-asennossa ja säädä
takapulttia tarvittaessa.
TERÄN JA PÖYDÄN PINNAN SUORUUDEN TARKISTAMINEN
(KUVAT 1, 35–37)
• Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
• Vältä ylikuormittamista.
VAROITUS:
1. Vie varsi (m) takaisin keskiasentoon.
• Asenna sahaan oikea terä. Älä käytä erittäin kuluneita
sahanteriä. Sahan suurin pyörintänopeus ei saa ylittää
terälle sallittua suurinta nopeutta.
2. Aseta teräksinen suorakulma (rr) terää vasten (kuva 35).
• Älä yritä sahata liian pieniä kappaleita.
3. Jos on tehtävä säätöjä, toimi seuraavasti:
• Anna terän leikata vapaasti. Älä pakota sitä.
a. Irrota jiiraamisen osoituslevy (tt) irrottamalla kaksi ruuvia (uu)
(kuva 36).
• Anna moottorin saavuttaa täysi nopeus ennen
sahaamista.
b. Irrota kaikki kolme kuusioruuvia, jotka tulevat näkyviin (kuva 37).
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja kiinnikkeet ovat tiukalla.
c. Aseta kuusikulma-avain moottorin kohoumaan ja naputtele,
kunnes terä koskettaa suorakulmaa tasaisesti.
• Älä koskaan käytä konetta, jos kaikki suojat eivät ole
paikallaan.
4. Kiristä kaikki kiinnittimet tiukasti.
VAROITUS: On erittäin tärkeää kiristää varsinkin
keskimmäinen kuusikulmaruuvi.
94
• Älä nosta konetta pöydästä.
• Varmista aina, että pöydän pinnassa on sopiva ura.
• Kuvassa L on tietoja suojien sijainnista ja tyypistä.
SUOM I
Iso-Britanniassa on noudatettava vuoden 1974
puuntyöstökoneasetusta.
YHDISTETTY JIIRAUS (KUVA 47)
Tällainen sahaaminen on jiiri- ja viistosahaamisen yhdistelmä.
KÄYNNISTÄMINEN JA SAMMUTTAMINEN (KUVA 1)
1. Valitse haluamasi viistoamiskulma.
Jiirisirkkelin varren virtakytkin tarjoaa useita etuja:
2. Käännä varsi haluamaasi jiirauskulmaan.
– Jännitteenpalauttaminen: Jos virta katkeaa jostain syystä,
ennen koneen käynnistämistä on käytettävä tätä kytkintä.
– Moottorin ylikuormitussuojaus: Jos moottori ylikuormittuu,
sen virransyöttö katkaistaan. Jos näin käy, anna moottori jäähtyä
10 minuuttia ja paina nollauspainiketta.
– Jarrujärjestelmä: Virran katketessa jarrujärjestelmä pysäyttää
sahanterän 10 sekunnin kuluessa.
– Tämä kytkin vain pitää paikallaan.
Käynnistä kone painamalla kahvan (b) vihreää käynnistyspainiketta (a).
Kun painike vapautetaan, kone pysähtyy heti.
SAHAAMINEN KOKEEKSI (KUVA 1)
1. Kun jiirivipu (j) on kiinnitetty, lukitse jiirauksen kiinnitysvipu (k) siten,
että terä on asennossa 0° katkaisemista varten.
2. Laske terää vartta alaspäin, kunnes terä lähes koskettaa pöydän
pintaa.
3. Toimi samalla tavalla kuin jiirisahattaessa.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään ja edellyttämään
vain vähän kunnossapitoa. Oikea käsittely ja säännöllinen puhdistus
varmistavat laitteen ongelmattoman toiminnan.
HUOMAUTUS: Mekaanista jarrua ei tarvitse huoltaa.
TÄRKEÄÄ: Vaihda kiinteä pöytä ja suoja, kun ne kuluvat.
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran vähentämiseksi
katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai irrottamista sekä ennen
säätöjen ja korjausten tekemistä. Varmista, että pistoke on
irrotettu pistorasiasta. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Vaihda kulunut sahanterä uuteen tai teroita se.
3. Aseta sahattava kappale suojan etuosaa vasten.
4. Kytke virta. Laske vartta alaspäin, jotta terä sahaa matalan uran
pöydän pintaan.
5. Vedä terää itseäsi kohden, jotta se sahaa pystysuoran uran puiseen
suojaan ja työstettävän kappaleen läpi.
6. Palauta terä takaisin lepoasentoon ja katkaise virta.
7. Tarkista, että sahauskulma on 90° kaikissa tasoissa. Säädä
tarvittaessa.
Perussahaaminen (kuvat 45–53)
VAROITUS: Uuden terän hampaat ovat hyvin teräviä. Ne
voivat olla vaarallisia.
Varren pyörivän pään laakeriurien säätäminen
(kuvat 49–52)
Jos pyörivä pää liikkuu sivusuunnassa, laakereita on säädettävä.
1. Vedä silta-asennelmaa eteenpäin varren urien päähän ja pidä se
paikallaan (kuva 49).
2. Irrota lukitusruuvit (a5) (kuvat 50, 51).
3. Kierrä laakereita (a6) hieman kuusikulma-avaimen avulla, kunnes
sivusuuntainen liike lakkaa (kuva 52).
4. Kiristä lukitusruuvit (a5). Varmista, että pää siirtyy lepoasentoon
automaattisesti.
KATKAISEMINEN (KUVA 45)
1. Aseta varsi oikeaan kulmaan suojaan nähden.
2. Kiinnitä jiirivipu (j) asentoon 0° ja kiristä jiirauksen kiinnitysvipu (k).
3. Laske terä alas.
4. Säädä sormisuojaa (a2) siten, että se koskettaa työstettävää
kappaletta.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
5. Jos pöydän pinnassa ei ole uraa, sahaa ura edellä kuvatulla tavalla.
6. Pitele työstettävää kappaletta suojaa vasten. Pidä sormet poissa
terän kulkureitiltä.
7. Kytke virta. Vedä terää hitaasti suojan ja työstettävän kappaleen
läpi.
8. Palauta terä takaisin lepoasentoon ja katkaise virta.
JIIRISAHAAMINEN (KUVAT 46, 47)
1. Vapauta jiirivipu (j) ja jiirauksen kiinnitysvipu (k).
2. Käännä varsi haluamaasi kulmaan jiirausasteikkoa käyttämällä.
3. Voit jiirisahata 45° vasemmalle tai oikealle kiinnittämällä jiirivivun (j) ja
lukitsemalla jiirauksen kiinnitysvivun (k).
4. Voit käyttää väliin jääviä kulmia käyttämällä pelkkää jiirauksen
kiinnitysvipua.
5. Toimi samalla tavalla kuin katkaisusahattaessa.
VIISTOSAHAAMINEN (KUVAT 45, 48)
1. Aseta varsi asentoon 0° katkaisusahaa mista varten.
2. Nosta terä korkealle pöydän pinnan yläpuolelle.
3. Vapauta viistokiinnitysvipu (a3) ja vedä viistoamisvipua ulospäin (a4).
4. Kallista moottori haluamaasi kulmaan viistoamisasteikon (u) avulla.
5. Voit viistosahata 45° oikealle kiinnittämällä viistoamisvivun (a4) ja
lukitsemalla viistoamisen kiinnitysvivun (a3).
6. Voit käyttää väliin jääviä kulmia käyttämällä pelkkää viistoamisen
kiinnitysvipua.
Puhdistaminen
Tarkista huolellisesti ennen käyttöä ylempi terän suojus, siirrettävä alempi
terän suojus sekä pölynpoiston putki määrittääksesi, että ne toimivat
oikein. Varmista, että lastut, pöly tai työkappaleen partikkelit eivät voi
muodostaa tukosta johonkin toiminnoista.
Jos työkappaleen osat jumiutuvat sahan terän ja suojusten väliin,
irrota kone sähkönsyötöstä ja noudata osassa Sahan terän asennus
annettuja ohjeita. Poista jumiutuneet osat ja kokoa sahan terä
uudelleen.
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun niitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia ja
hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin metallipintoja
liuottimien tai muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä osissa käytettyjä
materiaaleja. Käytä vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään nestettä laitteen
sisään. Älä upota mitään laitteen osaa nesteeseen.
VAROITUS: Puhdista pöydän pinta säännöllisesti
vamman vaaran vähentämiseksi.
VAROITUS: Puhdista pölynpoistojärjestelmä
säännöllisesti vamman vaaran vähentämiseksi.
7. Toimi samalla tavalla kuin katkaistaessa pystysuunnassa.
95
S UO M I
TAKUU
Pölynpoisto
VAROITUS: Yhdistä jiirisirkkeliin aina määräykset täyttävä
sahanpurun poistolaite. Ulkoisen järjestelmän ilmavirran
nopeuden täytyy olla 20 m/s +/–2 m/s. Nopeus mitataan
liitosputken liitoskohdasta, kun työkalu on yhdistetty mutta ei
käynnissä.
Kuljettaminen
Jos konetta on kuljetettava, varmista, että sahauspää on lukittu
turvallisesti. Huomaa, että konetta ei saa nostaa pöydästä. Kuljeta
konetta aina haarukkatrukin avulla. Voit nostaa turvallisesti asettamalla
haarukan jalustan alemman ristitangon alle.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-lisävarusteita ei ole
testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden käyttäminen
voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALT in suosittelemia varusteita vahingoittumisvaaran
vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Suositeltu sahanterä DW721 / DW722 - DT4303
Ympäristön suojeleminen
Toimita tämä laite kierrätykseen. Tätä tuotetta ei saa hävittää
kotitalousjätteen mukana.
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun ja antaa erinomaisen
takuun tämän tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä ammattikäyttäjän
sopimuspohjaisia oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalun toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine osineen.
Saat rahat takaisin. Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12 kuukauden
kuluessa ostosta, olet oikeutettu yhteen maksuttomaan
huoltoon. Huollon suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu kattaa myös työn.
Takuu ei kata tarvikkeita eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12 kuukauden aikana
ostopäivästä materiaali tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa mukaan
vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata
laitetta,
• ostotodistus esitetään,
Jos DEWALT-tuote on tullut elinkaarensa päähän tai jos et enää tarvitse
sitä, älä hävitä sitä kotitalousjätteenä. Toimita se kierrätykseen.
Kierrätykseen toimitetut käytetyt tuotteet ja pakkaus voidaan
käyttää uudelleen. Tämä suojelee ympäristöä ja vähentää
raaka-aineiden tarvetta.
Paikallisissa määräyksissä voidaan edellyttää, että sähkölaitteet on
toimitettava kierrätysasemalle tai jälleenmyyjälle, jolta ostit uuden
tuotteen.
DEWALT kierrättää DEWALT-tuotteet, kun ne ovat tulleet elinkaarensa
päähän. Voit käyttää tätä palvelua palauttamalla tuotteen valtuutettuun
huoltokorjaamoon. Se toimitetaan sieltä meille.
Saat lähimmän valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot ottamalla
yhteyden lähimpään DEWALT-toimipisteeseen. Yhteystiedot ovat tässä
käyttöohjeessa. Luettelo valtuutetuista DEWALT-huoltokorjaamoista
ja myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa
www.2helpU.com.
96
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden laitteen
jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta
tai ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa näkyvään
DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista DEWALThuoltokorjaamoista ja myynnin jälkeisestä palvelusta on
Internet-sivustossa: www.2helpU.com
SUOM I
PIKAOPAS
Korkeudensäätökampi
Jiirausvipu
Jiirauksen kiinnitysvipu
Viistoamisvipu
Viistoamisen kiinnitysvipu
97
S V EN S K A
SÅG MED RADIELL ARM
DW721KN, DW722KN
Gratulerar!
Du har valt ett elverktyg från DEWALT. År av erfarenhet, grundlig
produktutveckling och innovation gör DEWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
230 Volt verktyg
400 Volt verktyg
16 Ampere, starkström
16 Ampere per fas
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Tekniska data
DW721KN
2000
1580
2
230
300
30
20
3000
2760
3600
3380
90
507
DW722KN
3000
2280
1
400
300
30
20
3000
2650
–
–
90
507
Strömförsörjning
W
Effekt
W
Typ
Spänning
V
Klingans diameter
mm
Klingans centerhål
mm
Drivaxelns diameter
mm
Frigångshastighet, 50 Hz
min-1
Belastad hastighet, 50 Hz
min-1
Frigångshastighet, 60 Hz
min-1
Belastad hastighet, 60 Hz
min-1
Skärdjup vid 90°
mm
Max. tvärsågningsförmåga vid 0° mm
Max. geringsförmåga vid 45°
höger hand
mm
342
342
vänster hand
mm
172
172
Skärdjup vid 45°
mm
60
60
Max. tvärsågningsförmåga vid 0° mm
507
507
Max. geringsförmåga vid 45°
höger hand
mm
247
247
vänster hand
mm
272
272
Yttermått
cm
176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
(med benstativ)
cm
176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
Dammextraheringsadapter
mm
100
100
Rekommenderade värden för dammextrahering
Lufthastighet vid
anslutningspunkten
m/s
20
20
Volym metriskt flöde
m³/h
500
500
Vacuumvärde vid
anslutningspunkten
PA
5000
2400
Dammextraheringsöppning
mm
100
100
Tvärsnittsarea
cm2
78,5
78,5
Dammextraheringsöppning
mm
40
40
12,6
12,6
Tvärsnittsarea
cm2
Vikt
kg
115
115
Automatisk inbromsningstid för klingan
<10s
<10s
Arbetscykel
min
1’/3’
1’/3’
Skyddsklass
IP5X
IP5X
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 61029-1:
LPA (ljudtryck)
dB(A)
96,5
96,5
KPA (ljudtryck, osäkerhet)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ljudstyrka)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
dB(A)
3,3
3,3
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 61029-1:
Vibration, emissionsvärde ah = m/s3
2,0
2,0
Osäkerhet K =
m/s3
1,5
1,5
OBSERVERA: Illustrationerna visar emissionsnivåer och innebär inte
nödvändigtvis säkra arbetsnivåer. Ehuru det finns en överensstämmelse
mellan emission och exponeringsnivåer, kan denna inte användas på
ett pålitligt sätt för att avgöra huruvida ytterligare försiktighetsåtgärder
behövs. Faktorer som påverkar den faktiska exponeringsnivån för
arbetsstyrkan inkluderar arbetslokalens egenskaper och andra
bullerkällor, etc. dvs. antalet maskiner och andra närliggande processer.
Dessutom kan tillåten exponeringsnivå variera från land till land. Denna
information kommer emellertid att göra det möjligt för maskinens
användare att bättre uppskatta fara och risk.
98
Säkringar:
Europa
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för varje signalord.
Var god läs handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP! indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Anger vassa kanter.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DW721KN, DW722KN
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under “tekniska data”
uppfyller:
2006/42/EC, EN 1870-17:2007.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv 2004/108/EC. För mer
information, var god kontakta DEWALT på följande adress, eller se
handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska filen och
gör denna förklaring å DEWALTs vägnar
Horst Grossmann
marknadschef, Konstruktion och Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.06.2009
VARNING: För att minska risken för personskada, läs
instruktionshandboken.
Allmänna säkerhetsinstruktioner
VARNING! När du använder elektriska verktyg, iakttag alltid
grundläggande säkerhetsföreskrifter för att minska risken för
eldsvåda, elektrisk stöt och personskada.
Läs alla dessa instruktioner innan du försöker använda denna produkt,
och spara dessa instruktioner.
SVENSKA
SPARA DENNA HANDBOK FÖR FRAMTIDA REFERENS
1. Håll arbetsområdet rent.
Belamrade områden och bänkar inbjuder till skador.
2. Beakta arbetsområdets omgivning.
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller
våta förhållanden. Håll arbetsområdet ordentligt upplyst (250 300 Lux). Använd inte verktyget där det finns risk att det orsakar
eldsvåda eller explosion, t.ex. i närvaro av lättantändliga vätskor och
gaser.
3. Skydda mot elektrisk stöt.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
kokspisar och kylskåp). Vid användning av verktyget under extrema
förhållanden (t.ex. hög luftfuktighet, när metallspån produceras,
etc.), kan elektrisk säkerhet förbättras genom att sätta in en
isoleringstransformator eller en (FI) jordfelsbrytare.
4. Håll andra personer borta.
Låt inte personer, i synnerhet barn, som inte är involverade i
arbetet, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta
från arbetsområdet.
5. Förvara overksamma verktyg.
När de inte används ska verktyg förvaras på en torr plats, och
säkert inlåsta, utom räckhåll för barn.
6. Tvinga inte elverktyget.
Det arbetar bättre och säkrare med den hastighet det är avsett för.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte små verktyg att göra ett arbete lämpat för slitstarka
verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de avsedda;
använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller
stockar.
8. Klä dig ändamålsenligt.
Bär inte lösa kläder eller smycken, eftersom dessa kan fastna i delar
i rörelse. Halksäkra fotbeklädnader rekommenderas när du arbetar
utomhus. Bär skyddande håröverdrag för att hålla långt hår ur
vägen.
9. Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ett ansiktsskydd eller
dammfilterskydd om arbetsverksamheten producerar damm eller
flygande partiklar. Om dessa partiklar är mycket heta, bär även
ett värme-resistent förkläde. Bär alltid öronskydd. Bär alltid en
skyddshjälm.
10. Anslut dammutrensningsutrustning.
Om det finns anordningar för anslutning av apparater för utrensning
och insamling av damm, se till att dessa är anslutna och används
på ett korrekt sätt.
11. Missbruka inte sladden.
Ryck aldrig i sladden för att dra ut den från eluttaget. Håll
sladden borta från värme, olja och skarpa kanter. Bär aldrig
verktyget i dess egen sladd.
12. Lås fast arbetsstycket.
Närhelst så är möjligt, använd klämmor eller ett skruvstäd för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda din hand,
och frigör bägge händer för att hantera verktyget.
13. Böj dig inte för långt.
Bibehåll alltid ordentligt fotfäste och balans.
14. Underhåll verktygen med omsorg.
Håll kapningsverktyg vassa och rena, för att få bättre och säkrare
funktion. Följ instruktionerna för smörjning och byte av tillbehör.
Undersök verktygen regelbundet och, om de är skadade, se till att
få dem reparerade av en behörig serviceinrättning. Håll handtagen
torra, rena och fria från olja och fett.
15. Koppla bort verktygen.
När det inte används, innan du utför service på det och när du
byter tillbehör, såsom klingor, borrspetsar och skärare, koppla bort
verktyget från strömkällan.
16. Avlägsna justeringsnycklar och skiftnycklar.
Ha för vana att kontrollera att justeringsnycklar och skiftnycklar har
tagits bort från verktyget innan du arbetar med det.
17. Undvik oavsiktlig igångsättning.
Bär inte verktyget med ett finger på strömbrytaren. Se till att
verktyget är avstängt innan kontakten sticks in.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användning, inspektera förlängningssladden och byt ut den
om den är skadad. När verktyget används utomhus, använd bara
förlängningssladdar som är avsedda för utomhusanvändning och
märkta i enlighet därmed.
19. Håll dig alert.
Se upp med vad du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte ett
verktyget när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera med avseende på skadade delar.
Före användning, kontrollera verktyget och starkströmssladden för
att säkerställa att det kommer att fungera ordentligt och utföra sin
avsedda funktion. Kontrollera med avseende på justering av rörliga
delar, om dessa har fastnat, bristning hos delar, montering och
andra eventuella förhållanden som kan påverka dess funktion. Ett
skydd eller annan del som är skadad ska repareras på ett korrekt
sätt eller bytas ut på ett behörigt servicecenter, såvida inte något
annat anges i denna instruktionshandbok. Se till att alla eventuella
skadade eller defekta strömbrytare byts ut på ett behörigt
servicecenter. Använd inte verktyget om strömbrytaren inte sätter
på och stänger av det. Försök aldrig att själv reparera det.
VARNING! Användningen av någon annan tillsats eller
utförande av något annat arbete med detta verktyg än de
som rekommenderas i denna instruktionshandbok kan
utgöra en risk för personskada.
21. Se till att ditt verktyg repareras av en kompetent person.
Detta elektriska verktyg uppfyller kraven för relevanta
säkerhetsbestämmelser. Reparationer bör endast utföras av
utbildade personer som använder originaldelar; annars kan detta
resultera i påtaglig fara för användaren.
Tillkommande säkerhetsregler för sågar med
radiell arm
• Skydda den elektriska strömförsörjningen med en lämplig säkring
eller strömbrytare.
• Håll de bärande spåren i armen och lagren på hylshuvudets
montage rena och fria från fett.
• Innan du sätter på sågen, se till att avståndsstoppet är i korrekt
läge. Klingan får inte komma i kontakt med ämnet förrän sågen
dras via handtaget.
• Sätt alltid fingerskyddet så att det passerar ovanför det fastlåsta
avståndsstoppet eller är 3 mm ovanför ytan på det ämne som ska
kapas, beroende på vilket som är det högre.
• Kontrollera regelbundet att inställningarna är korrekta, och justera
efter behov.
• Se till att klingan roterar i rätt riktning, och att tänderna är riktade
mot avståndsstoppet.
• Se till att alla klämhandtag är åtdragna, innan du börjar arbeta.
• Kör aldrig maskinen utan att alla skydden finns på plats.
• När verktyget inte används, skydda sågklingan helt och hållet
genom att använda klingskyddet.
• När verktyget inte används och när du byter ut klingor eller utför
underhåll, koppla bort maskinen från starkströmsuttaget.
• Använd alltid korrekta, slipade sågklingor, tillverkade i enlighet med
EN847-1, och med en angreppsvinkel på +/– 5 mm.
• Använd aldrig sågklingor där den angivna maximala hastigheten är
lägre än drivaxelns rotationshastighet.
• Använd inte HSS-sågklingor (höghastighets-stål).
• Den rekommenderade diametern för sågklingan finns angiven i
tekniska data.
• Kila inte fast någonting mot motorns fläkt för att hålla motoraxeln.
• Före användning, se till att skydden, bromsen, den automatiska
återgången och låsanordningarna fungerar ordentligt. Använd inte
maskinen om dessa anordningar är defekta.
• När du sågar ett runt arbetsstycke, använd ALLTID en passande
jigg eller kil för att hindra att arbetsstycket roterar.
99
S V EN S K A
• Tvinga inte kapningen att gå fortare. (Överstegring eller partiell
överstegring av motorn kan orsaka stor skada.) Låt motorn uppnå
full hastighet innan du sågar.
– Risk för olyckor orsakade av oövertäckta delar av det roterande
sågbladet.
• Lyft inte maskinen via dess arbetsbord.
– Risk för att klämma fingrar vid öppnande av skyddsplåtar.
• Kapa inte järnhaltiga metaller, icke järnhaltiga metaller eller murverk.
– Hälsorisker orsakade av att andas in damm som skapats vid
sågning i trä, särskilt ek, bok och MDF.
• Applicera inte smörjmedel på klingan när den är igång.
– Risk för personskada vid byte av sågblad.
• Placera inte någondera handen inom klingans område när sågen är
ansluten till strömkällan.
Märkningar på verktyg
• Sträck dig inte runt bakom sågklingan när den är igång.
Följande bildikoner visas på verktyget:
• Placera inte händerna närmare sågklingan än 150 mm under
sågningen.
Läs instruktionshandbok före användning.
• Använd inte skadade eller spruckna sågklingor.
• Byt ut avståndsstoppet om det är skadat och/eller inte längre
erbjuder ordentligt stöd. Avståndsstoppet måste bytas ut
regelbundet.
Bär öronskydd.
• Se ALLTID till att arbetet utföres säkert. De radiella armsågarna
måste vara fastlåsta på golvet med bultar på 8 mm diameter, och
med en minsta längd på 80 mm.
Bär ögonskydd.
När starkströmssladden är skadad, ta omedelbart bort
kontakten från strömkällan.
VARNING! När du sågar runda arbetsstycken är det
nödvändigt att förankra arbetsstycket så att det inte roterar,
genom att använda en jigg eller hållare.
• Använd inte maskinen på platser där temperaturen kan nå –5˚ C
eller 40˚ C. Lämplig temperatur är 20˚ C.
Dra alltid ur kontakten innan du gör några justeringar
eller utför service/underhåll.
• Handhavare skall instrueras om faktorer som påverkar exponering
för buller (t.ex. användning av sågklinga som är avsedd att
minska det buller som avges, och maskinunderhåll). Rapportera
fel på maskinen, inkluderande skydd eller sågklingor, så snart de
upptäcks. Se till att handhavaren är tillräckligt utbildad i maskinens
användning, justering och funktion.
Förpackningsinnehåll
• Anslut maskinen till en dammuppsamlingsanordning när du sågar
i trä. Beakta alltid faktorer som påverkar exponeringen för damm,
såsom:
2 Bordsremsor (1 höger, 1 vänster)
Förpackningen innehåller:
1 Delvis hopmonterad såg med radiell arm
2 Avståndsstopp (1 höger, 1 vänster)
– Typ av material som ska maskinbearbetas (spånskivor skapar
mer damm än trä).
2 Bordsförlängningar (1 höger, 1 vänster)
– Korrekt justering av sågklingan.
1 Låda innehållande:
– Se till att den lokala extraheringen, liksom huvor, bafflar och
rännor, är ordentligt justerade.
• Använd alltid arbetshandskar vid service på maskinen, vid hantering
av ojämna arbetsstycken eller vid byte av sågklingan.
• Om ett spänningsfel inträffar under tomgång, släpp omedelbart
handtaget och se till att såghuvudet automatiskt går sig tillbaks till
VARNING! Trasiga elektriska ledningar måste omedelbart
bytas ut.
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före
justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer.
Se till att strömbrytaren är i sitt FRÅN-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
• Rapportera felet och märk maskinen på ett lämpligt sätt för att
förhindra att personer använder den defekta maskinen.
• När sågbladet blockeras på grund av onormal matarkraft
under sågningen, stäng av maskinen och koppla bort den från
strömkällan. Ta bort arbetsstycket och se till att sågbladet kan köras
fritt. Slå på maskinen och påbörja en ny sågning med minskad
matarkraft.
1 Dammkåpa
1 benstativ
(4 ben, 4 traversskenor, 24 bultar, M8 x 16, 24 muttrar, M8 och
48 platta brickor, D8)
1 Skinnförpackning, innehållande:
1 skiftnyckel 10/13 mm
1 skiftnyckel 22 mm
1 sexkantsnyckel 13 mm
4 sexkantsnycklar (3, 4, 5, 6 mm)
1 höjdjusteringsvev
1 M4,2 x 16 krysskruv
4 bordsförlängningsstöd
19 bultar, M8 x 25
19 platta brickor, D8
19 muttrar, M8
1 gummiinsats
6 träinsatser
3 skruvar, M8 x 16
3 brickor, D8
Inneboende risker
1 Instruktionshandbok
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen av sågar
med radiell arm:
1 Sprängskiss
Trots applicering av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
implementeringen av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas.
Dessa är:
– Personskador orsakade av att vidröra roterande delar.
– Hörselnedsättning.6
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok före
användning.
Beskrivning (fig. 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
a. På/av-omkopplare
b. Handtag
100
SVENSKA
c. Frontskydd
d. Undre skyddskåpa
e. Låst bordsskiva
f. traversskenor
g. Ben
h1. Vänster avståndsstopp (litet)
h2. Höger avståndsstopp (stort)
i. Dammkåpa
j. Spak för geringsspärr
k. Spak för geringsklämma
l. Höjdjusteringsvev
m. Radiell arm
n. Stopplock
o. sladd
p. Dammutlopp
q. Okmontage
r. Motor
Eluttag som används för dessa maskiner ska säkras med 16 Ampere
avbrott med trög utlösning.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före
justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: För optimal funktion hos din såg är det mycket
viktigt att följa procedurerna i nedanstående avsnitt.
Inställning
MONTERING AV HÖJDJUSTERINGSVEVEN (FIG. 1, 2)
1. Sätt på höjdjusteringsveven (l) med krysskruven.
OBSERVERA: Armen med automatisk återgång kan behöva flyttas
för att tillåta höjdjustering.
2. Lyft höjdjusteringsveven tillräckligt högt för att ge frigång att ta bort
diverse delar under motorn.
s1. Vänster bordsremsa
IHOPSÄTTNING AV BENSTATIVET (FIG. 1, 3, 4)
s2. Höger bordsremsa
Benstativets beståndsdelar och fästanordningar finns packade separat.
t1. Vänster bordsförlängning
1. Ta ut alla delar ur förpackningen.
t2. Höger bordsförlängning
2. Lås armen genom att använda geringsklämmans spak (k).
u. Snedkapningsgradering
3. Luta maskinen försiktigt från pallen till dess de bakre stödbenen
vilar på golvet.
v. Rullhuvudsuppsättning
w. Frikopplingsbrytare vid strömlöshet
x. Elektronisk kontrollbox
AVSEDD ANVÄNDNING
Radialarms-sågen har konstruerats för yrkesmässig träbearbetning.
Denna högprecisionsmaskin kan lätt och snabbt ställas in på tvärsnitt,
snedsågning, gering. För optimal säkerhet har alla större kontroller
både en spärrhake och en låsanordning. Se dessutom snabbreferensdiagrammet i slutet av avsnittet. Denna såg är konstruerad för
användning ihop med en karbidspetsklinga med 300 mm diameter.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
Radialarms-sågen är ett yrkesmässigt elverktyg.
4. Placera en träbit (y) under bordets kant (fig. 3).
5. Montera ihop benen (g) så som visas, med hjälp av de muttrar,
bultar och platta brickor som medföljer.
OBSERVERA: Dra inte åt.
6. Montera traversskenorna (f) (fig. 4).
7. Dra åt alla fästanordningar ordentligt.
8. Luta montaget till upprättstående läge.
VARNING: Maskinen måste hela tiden vara horisontell och
stabil.
VIKTIGT: Assistans kan behövas för att sänka och höja montaget.
MONTERING AV DEN AUTOMATISKA ÅTERGÅNGEN (FIG. 1, 5–10)
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende krävs
när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
1. Den automatiska återgången kommer delvis hopmonterad, så som
visas i figur 5.
Elektrisk Säkerhet
2. Skruva delvis ut den fasthållande skruven för den automatiska
återgången (z) med 6 mm sexkantsnyckel, för att ge möjlighet till
rotation av det automatiska återgångssystemet (fig. 6).
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen på
klassificeringsplattan.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut mot en speciellt
preparerad sladd som finns att få genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut
nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd, lämplig för din
maskins strömmatning (se tekniska data). Vid användning av en
sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet. Maximal sladdlängd är
30 m.
3. Lås upp och flytta huvudet (fig. 7).
4. Vrid den automatiska återgången. Sätt in den andra skruven (aa).
OBSERVERA: Dra inte åt (fig. 8).
5. Ställ in den automatiska återgången, och kontrollera korrekt
inpassning med rullhuvudet (v) (fig. 1, 9).
6. Okets förflyttningsstopp måste vara justerat så att ok-montagets
lager inte slår emot den bakre gränsen för lagrets spår. Justera
förflyttningsstoppet (bb) tills gummistoppet (cc) slår emot baksidan
på riplockets kåpa (fig. 10).
VARNING: Huvudet måste alltid vara låst i viloläget.
ENFASIGA MASKINER
Använd en godkänd förlängningssladd med 3 ledare, lämplig för denna
maskins strömmatning (se tekniska data). Minsta ledararea är 1,5 mm².
TREFASIGA MASKINER
Se till att kabeln är utrustad med CEE 16A industrimässig stickpropp/5polikoppling (neutral måste vara ansluten) i enlighet med IEC 60309.
Spänningsfall
Inrusande strömmar orsakar kortvariga spänningsfall. Under
ogynnsamma strömförsörjningsförhållanden kan annan utrustning
påverkas.
Om systemets impedans hos strömförsörjningen är lägre än 0,25 Ω, är
det osannolikt att störningar inträffar.
7. Dra åt alla skruvar.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga
tillbehör.
MONTERING AV BORDSFÖRLÄNGNINGEN (FIG. 1, 11–18)
1. Montera två av bordsförlängningens stöd (dd) på vardera sidan av
den fastlåsta bordsskivan (e), genom att använda M8 x 25-bultarna
(fig. 11).
2. Placera en bordsförlängning (t) på bordsförlängningens stöd
(fig. 12). Upprepa med den andra bordsförlängningen.
3. Kontrollera att bordsförlängningarna är alldeles intill den fastlåsta
bordsskivan, och att bultarna är ordentligt åtdragna för hand.
101
S V EN S K A
VARNING: Bordsförlängningarna och den fastlåsta
bordsskivan MÅSTE vara intill varandra.
4. Sätt in 3 dymlingar i det lilla, vänstra avståndsstoppet (h1) och 3
dymlingar i det större, högra avståndsstoppet (h2) (fig. 1, 13).
5. Se till att dymlingarna i det vänstra avståndsstoppet hamnar mittför
de vänstra sidohålen i den fastlåsta bordsskivan, och tryck ihop
med fast hand (fig. 14).
6. Gör samma sak med det högra avståndsstoppet.
7. Se till att den bakre, vänstra bordsremsan (s1) hamnar mittför
dymlingarna i det vänstra avståndsstoppet, och tryck ihop med fast
hand (fig. 15). Dra åt bordsklämman (ee) med hylsnyckeln (fig. 16).
8. Sätt in en M8 x 25 skruv och en D8 bricka i den bakre, vänstra
bordsremsan och dra åt ordentligt (fig. 17, 18).
9. Gör samma sak med den bakre, högra bordsremsan.
MONTERING AV DAMMKÅPA (FIG. 19, 20)
1. Sätt dammporten på plats bakpå stödbensfoten
2. Sätt in 3 st. M8 x 16 skruvar och D8 brickor i hålen i dammporten
och foten.
3. Dra åt all skruvar med 3 st. M8 muttrar med hjälp av en 13 mm
hylsnyckel och öppen skiftnyckel.
MONTERING AV SLADDHÅLLAREN (FIG. 21, 22)
1. Ta bort krysskruven (ff).
2. Montera sladdhållaren (gg) och sätt tillbaks krysskruven.
3. Ta bort ledningshållarna (hh, ii) som finns placerade på armen, och
sätt tillbaks dem samtidigt som du håller sladden på plats.
VARNING: Ge tillräckligt slack så att armen kan röra sig
horisontellt och vertikalt.
KONTROLL AV ATT ARMEN ÄR PARALLELL MED BORDSSKIVAN (FIG. 1, 34)
1. Sänk ner klingan (oo) tills den nätt och jämnt nuddar den fastlåsta
bordsskivan (e).
2. Lossa geringsspärrens spak (j) och geringsklämmans spak (k).
3. Skjut klingan framåt, förbi avståndsstoppet, och sväng därefter
armen så att klingan glider över bordsskivans hela bredd.
4. Upprepa denna procedur med klingan i det bakre läget, och justera
den bakre bulten om så behövs.
KONTROLL ATT KLINGAN ÄR VINKELRÄTT MOT BORDSSKIVAN
(FIG. 1, 35–37)
1. För armen (m) tillbaks till mittläget.
2. Placera en fyrkantig stålbit (rr) mot klingan (fig. 35).
3. Om justering erfordras, gör enligt följande:
a. Ta bort snedsågningsvisarens skiva (tt) genom att lossa de två
skruvarna (uu) (fig. 36).
b. Lossa alla de tre sexkantsskruvar som på detta sätt blir synliga
(fig. 37).
c. Placera en sexkantsnyckel i motorns stöd och knacka lätt på
den, tills klingan ligger platt mot fyrkanten.
4. Dra åt alla fästanordningar ordentligt.
VARNING: Det är särskilt viktigt att dra åt den mittersta
sexkantskruven.
5. Sätt tillbaks snedsågningsvisarens skiva (tt), och passa in pekaren
(ss) på 0˚.
KONTROLL ATT TVÄRSÅGNINGSFÖRFLYTTNINGEN ÄR VINKELRÄTT MOT
AVSTÅNDSSTOPPET (FIG. 38–42)
1. Skjut ut klingan framför avståndsstoppet (fig. 38).
MONTERING AV DEN ELEKTRONISKA KONTROLLBOXEN (FIG. 23)
2. Placera en fyrkant (rr) på en skivbit och mot avståndsstoppet, så att
den nätt och jämnt nuddar klingan, så som visas.
Inlindad i elkabeln finns den elektroniska kontrollboxen (x) som innehåller
nollspänningsutlösningsomkopplaren (w), bromsanordningen och
motoröverbelastningsskyddet med automatisk återställning.
3. Dra klingan mot dig för att kontrollera att klingan rör sig parallellt
med fyrkanten.
1. Ta bort muttrarna från skruvarna (jj) som sticker ut på boxens
baksida (x).
2. Håll boxen mot bordsramens baksida till vänster om stödbensfoten,
och sätt in skruvarna i motsvarande hål.
3. Sätt tillbaks muttrarna på skruvarna och dra åt dem.
MONTERING AV SÅGKLINGAN (FIG. 24–33)
4. Om justering erfordras, gör enligt följande:
a. Med geringsspärrens spak (j) ingreppad i 0° -läget, lossa
geringsklämmans spak (k), så som visas i figur 39.
b. Lossa låsmuttrarna (v v) på var sida om armen (m), som visas i
figur 40.
5. För att justera armen (m) åt vänster, lossa pinnbulten (ww) till höger
om armen, och dra åt den motsatta pinnbulten (fig. 41).
1. Se till att armen är i läge 0˚, och lyft upp armen (m) till det övre läget
(fig. 24).
6. För att justera armen (m) åt höger, lossa pinnbulten (ww) till vänster
om armen, och dra åt den motsatta pinnbulten.
2. Lossa skruven på skyddet (kk) och lyft undan skyddet (d) (fig. 25).
7. Fortsätt i små steg och kontrollera justeringen efter varje steg med
spakarna (j, k) ingreppade.
3. Med hjälp av 6 mm sexkantsnyckeln insatt i motorns drivaxel, och
13 mm skiftnyckeln på klingans skruv (fig. 26), vrid skiftnyckeln
medurs för att avlägsna klingans skruv (ll) och den utvändiga
flänsen (mm).
4. Ta bort klingan från drivaxeln och passa in den i spåret (nn) på
bordets avståndsstopp. Tänderna FÅR INTE komma i kontakt
med drivaxeln (fig. 27, 28).
5. Lås upp huvudet och flytta det framåt tills klingan kan tas bort från
spåret (nn). Placera den nya klingan (oo) i spåret (nn) och flytta
huvudet långsamt till dess viloläge (låst), och se till att klingans
tänder inte kommer i kontakt med drivaxeln (fig. 29–31).
6. Placera den nya klingan på den invändiga flänsen (qq). Placera
den utvändiga flänsen på drivaxeln. Med hjälp av en 6 mm
sexkantsnyckel på motorns drivaxel, och 13 mm skiftnyckeln på
klingans skruv, dra åt klingans skruv och utvändiga fläns
(fig. 32).
7. Sänk ner skyddet så att dess spår kommer mittför skyddets skruv,
och dra åt skruven (fig. 33).
8. Huvudet är nu klart för att såga.
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa
och kan vara farliga.
VARNING: Rotationsriktningen anges av pilen på motorn.
VARNING: Se till att brickan på lövsågningsmuttern ligger
mot den yttre flänsen.
102
VARNING: Dra inte åt pinnbultarna för mycket.
8. Dra åt låsmuttrarna (v v).
9. Justera visaren (xx) på geringsskalan (yy) så att den registrerar 0°
(fig. 42).
Klingskyddsmontaget (fig. 43)
Klingskyddet är ett flerfunktionellt montage som erbjuder följande
säkerhetsfunktioner:
– Frontskydd (c) och återfjädrande bakre skydd (d), för fullt skydd
från klingan.
– Dammextraheringsadapter (a1).
– Justerbart fingerskydd (a2) för användning vid tvärkapning.
SNEDSÅGNINGSSKALA (FIG. 44)
Kontrollera att snedsågningsskalan (u) visar 0˚ när den är inställd för en
vertikal kapning.
Om så behövs, lossa skruvarna (uu) och justera visaren till 0˚.
GERINGSSKALA (FIG. 42)
Kontrollera att geringsskalan (yy) visar 0˚ när den är inställd för en
vertikal kapning.
Justera visaren (xx) så att den visar 0˚, med hjälp av skruven (zz).
Armen har förinställda lägen på 45˚ vänster och höger, och på 0˚.
SVENSKA
ANVÄNDNING
5. Om det inte finns någon skåra i bordsskivan, skär en, så som
beskrivs härovan.
Bruksanvisning
VARNING:
6. Håll arbetsstycket mot avståndsstoppet, och håll dina fingrar
ordentligt borta från klingans bana.
• Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
7. Sätt på sågen, och dra långsamt klingan genom avståndsstoppet
och arbetsstycket.
• Se till att det material som ska sågas är ordentligt
förankrat på plats.
8. Återför klingan till viloläget och stänga av sågen.
SNEDSÅGNINGAR (FIG. 46, 47)
• Applicera bara ett varsamt tryck på verktyget och använd
inget sidotryck på sågbladet.
1. Lossa geringsspärrens spak (j) och geringsklämmans spak (k).
• Undvik att överlasta.
3. För 45° vänster eller höger, aktivera geringsspärrens spak (j) och lås
med geringsklämmans spak (k).
VARNING:
• Installera den tillämpliga sågklingan. Använd inte alltför
slitna sågblad. Verktygets högsta rotationshastighet får
inte överskrida den för sågklingan.
• Försök inte att kapa alltför små delar.
• Låt klingan kapa av sig självt. Tvinga den inte.
• Låt motorn uppnå full hastighet innan du sågar.
• Se till att alla låsrattar och klämhandtag är åtdragna.
• Kör aldrig maskinen utan att alla skydden finns på plats.
• Lyft aldrig maskinen via bordsskivan.
• Kontrollera alltid att det finns ett lämpligt spår i
bordsskivan.
• Använd alltid figur L för att kontrollera avståndsstoppets
läge och typ.
Användare i Storbritannien bör observera “woodworking machines
regulations 1974” och alla eventuella efterföljande tillägg.
ATT SÄTTA PÅ OCH STÄNGA AV (FIG. 1)
På/av-omkopplaren på din såg med radiell arm erbjuder flera fördelar:
– Frisättningsfunktion vid strömlöshet: skulle strömmen
försvinna av något skäl måste omkopplaren avsiktligt återaktiveras.
– Motorns anordning för överlastskydd: I händelse av att
motorn överbelastas kommer dess strömförsörjning att stängas
av. Om detta inträffar, låt motorn svalna under 10 minuter, och
tryck därefter på återställningsknappen.
– Bromssystem: efter avstängning kommer bromssystemet att
stoppa sågklingan inom 10 sekunder.
– Strömbrytaren har endast dödmansgrepp-funktioner.
För att sätta på maskinen, tryck på det gröna styrdonet (a) i handtaget
(b). När styrdonsknappen släpps stannar maskinen automatiskt.
GÖRA EN PROVSÅGNING (FIG. 1)
1. Med geringsspärrens spak (j) ingreppad, lås geringsklämmans spak
(k) så att klingan placeras för en rak 0° kapning tvärsöver.
2. Sänk armen tills klingan nästan nuddar bordsskivan.
3. Sätt arbetsstycket mot avståndsstoppets framdel.
4. Sätt igång sågen och sänk armen så att klingan kan såga en grund
skåra i bordets yta.
5. Dra klingan mot dig så att den skär ett vertikalt spår i
avståndsstoppet av trä och genom arbetsstycket.
6. Återför klingan till viloläget och stänga av sågen.
7. Kontrollera att skåran är helt 90° i alla plan, och justera om så
behövs.
2. Sväng armen till den erforderliga vinkeln på geringsskalan.
4. För mellanliggande vinklar, använd enbart geringsklämmans spak.
5. Fortsätt som för tvärkapning.
SNEDSÅGNING (FIG. 45, 48)
1. Ställ in armen som för en 0° kapning tvärsöver.
2. Lyft upp klingan en bra bit ovanför bordsytan.
3. Lossa snedsågningsklämmans spak (a3) och dra ut
snedsågningsspärren (a4).
4. Luta motorn till den erforderliga vinkeln på snedsågningsskalan (u).
5. För 45° höger, se till att snedsågningsspärrens spak (a4) greppar in,
och lås med snedsågningsklämmans spak (a3).
6. För mellanliggande vinklar, använd enbart snedsågningsklämmans
spak.
7. Fortsätt som för en vertikal kapning tvärsöver.
FLERKOMPONENT-GERING (FIG. 47)
Denna kapning är en kombination av en gering och en snedsågning.
1. Ställ in den erforderliga fasvinkeln.
2. Sväng armen till det erforderliga geringsläget.
3. Fortsätt som för geringssågningar.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DEWALT har konstruerats för att arbeta över en lång
tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig tillfredsställande drift
beror på ordentlig verktygsvård och regelbunden rengöring.
OBSERVERA: Ingen service behövs på den mekaniska bromsen.
VIKTIGT: Byt ut den fasta bordsskivan och avståndsstoppet när de är
slitna.
VARNING: För att minska risken för personskada,
stäng av enheten och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar bort tillbehör, före
justering eller ändring av inställningar eller vid reparationer.
Se till att avtryckarens kontakt är urdragen. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Om sågklingan är sliten, ersätt den med en ny
eller en vässad klinga.
Justering av rullhuvudets lager för armens spår
(fig. 49–52)
Om lateral förflyttning förekommer hos rullhuvudets lager måste lagren
justeras.
1. Dra okmontaget framåt till slutet på armspåren, och håll det på
plats (fig. 49).
2. Lossa låsskruvarna (a5) (fig. 50, 51).
Grundläggande Sågkapningar (fig. 45–53)
VARNING: Tänderna på en ny sågklinga är mycket vassa
och kan vara farliga.
KAPNING TVÄRSÖVER (FIG. 45)
3. Med hjälp av en sexkantsnyckel, vrid lagren (a6) en aning, tills den
laterala förflyttningen har neutraliserats (fig. 52).
4. Dra åt låsskruvarna (a5) igen, och se till att huvudet automatiskt går
till viloläget.
1. Ställ in den radiella armen rätvinkligt mot avståndsstoppet.
2. Aktivera geringsspärrens spak (j) i 0° läge, och dra åt
geringsklämmans spak (k).
3. Sänk klingan.
4. Justera fingerskyddet (a2) så att det nätt och jämnt går fritt från
arbetsstycket.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
103
S V EN S K A
Rengöring
Innan användning kontrollera noga att den övre bladskyddet, det rörliga
nedre bladskydder samt dammutsugningsröret fungerar korrekt. Se till
att spån, damm eller bitar från arbetsstycket inte medför att någon av
funktionerna blockeras.
Om något fragment från arbetsstycket fastnar mellan sågbladet
och skydden, koppla ifrån maskinen från elförsörjningen och följ
instruktionerna som ges i avsnittet Montering av sågbladet. Ta bort
de bitar som fastnat och montera tillbaka sågbladet.
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra skarpa
kemikalier för att rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de material som
används i dessa delar. Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon vätska komma in
i verktyget; sänk aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
VARNING: För att minska risken för personskada,
rengör regelbundet bordsskivan.
VARNING: För att minska risken för personskada,
rengör regelbundet dammuppsamlingssystemet.
DAMMEXTRAHERING
VARNING: Anslut alltid en dammextraherings-anordning
framtagen i enlighet med relevanta bestämmelser för
dammutsläpp. Lufthastigheten hos utvändigt anslutna
system ska vara 20 m/s +/–2 m/s. Hastigheten ska mätas
i anslutningsröret vid anslutningspunkten, med verktyget
anslutet men inte gående.
Transport
Vid transport av maskinen, se till att såghuvudet är säkert låst. Var
medveten om att bordet inte är lämpligt att lyfta upp maskinen med.
Använd alltid en gaffeltruck för transport. För säker lyft, sätt gaffeln
under den nedre tvärstången på benstativet.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DEWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DEWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga
tillbehör.
Rekommenderade sågblad DW721 / DW722 - DT4303
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte kasseras
tillsammans med vanligt hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från DEWALT behöver
ersättas eller att du inte längre har någon användning för den, kassera
den inte tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt tillgänglig
för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter och förpackningar möjliggör
att ämnena kan återvinnas och användas igen. Återanvändning av
återvunna ämnen bidrar till att förhindra miljöföroreningar och minskar
behovet av råmaterial.
104
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen, på
kommunala avfallsanläggningar eller via återförsäljaren när du
köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling och återvinning
av DEWALTs produkter när dessa har nått slutet på sin livslängd.
För att utnyttja denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga reparationsombud finns,
genom att kontakta det lokala kontoret för DEWALT på den adress som
anges i denna handbok. Alternativt finns en förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet på: www.2helpU.
com.
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på sina produkter, och
erbjuder en enastående garanti för professionella användare
av produkten. Denna garanti-deklaration kommer som tillägg
till och inskränker inte dina kontraktsmässiga rättigheter i
egenskap av professionell användare, eller dina lagstadgade
rättigheter i egenskap av enskild icke-professionell användare.
Garantin är giltig i de territorier som tillhör medlemsstaterna i
Europeiska unionen och det europeiska frihandelsområdet.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten hos ditt verktyg
från DEWALT kan du helt enkelt återlämna det inom 30 dagar,
i komplett skick, med alla ursprungliga delar så som det köpts,
till inköpsstället, för full återbetalning eller byte. Produkten
måste ha blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och bevis
på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för ditt DEWALT
verktyg inom 12 månade från inköp har du rätt till en service
utan kostnad. Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud. Bevis på köpet
måste visas upp. Detta inkluderar arbete. Det innefattar inte
tillbehör och reservdelar, såvida dessa inte fallerar inom ramen
för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar på grund av
bristfälligt material eller tillverkning inom 12 månader efter
inköpsdatum, garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt byter ut
alla felaktiga delar eller – efter vårt gottfinnande – kostnadsfritt
byter ut enheten, förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av obehöriga
personer;
• Bevis på köpet visas upp.
• Produkten återlämnas i fullständigt skick, med alla sina
ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din återförsäljare eller leta
efter din närmaste auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt DEWALT kontor på
den adress som anges i denna manual. En förteckning
över behöriga reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning finns tillgängligt på
Internet på: www.2helpU.com.
SVENSKA
SNABBREFERENSDIAGRAM
Höjdjusteringsvev
Spak för geringsspärr
Spak för geringsklämma
Snedkapningsspärr
Spak för snedkapningsklämma
105
TÜRKÇE
RADYAL KOLLU TESTERE
DW721KN, DW722KN
Tebrikler!
Bir DEWALT elektrikli aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli
ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının profesyonel elektrikli
alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini
sağlamaktadır.
EN 61029-1’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör
toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah=
Belirsizlik değeri K =
m/s3
m/s3
2,0
1,5
2,0
1,5
Giriş gücü
W
2000
3000
Çıkış gücü
W
1580
2280
2
1
V
230
400
Bıçak çapı
mm
300
300
NOT: Bu değerler emisyon değerleri olup güvenli çalışma seviyeleri
oldukları anlamına gelmez. Emisyon ve maruziyet seviyeleri arasında
bağlantı bulunmasına rağmen ilave tedbir alıp almamayı belirlemek
için bu bilginin kullanılması güvenilir olmayabilir. İş gücünün gerçek
maruziyet değerini etkileyen etkenler arasında çalışma mekanının
özellikleri ile makine adedi ve yakında yapılan diğer işlemler gibi
başka gürültü kaynakları yer alır. Ayrıca izin verilen maruziyet seviyesi
ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Bununla birlikte bu bilgi, makine
kullanıcısının daha iyi tehlike ve risk değerlendirmesi yapmasını
sağlayacaktır.
Bıçak göbek çapı
mm
30
30
Sigortalar:
Mil çapı
mm
20
20
Avrupa
Yüksüz hız, 50 Hz
dev/dak
3000
3000
Yüklü hız, 50 Hz
dev/dak
2760
2650
Teknik Veriler
DW721KN
Tip
Voltaj
DW722KN
Yüksüz hız, 60 Hz
dev/dak
3600
–
Yüklü hız, 60 Hz
dev/dak
3380
–
mm
90
90
mm
507
507
mm
mm
342
172
342
172
mm
60
60
mm
507
507
mm
mm
247
272
247
272
90°’de kesme derinliği
0o’de düz kesim
kapasitesi
45o’de azami gönyeli
kesim kapasitesi
sağ
sol
45°’de kesme derinliği
0o’de düz kesim
kapasitesi
45o’de azami gönyeli
kesim kapasitesi
sağ
sol
16 Amper, şebeke
400 V aletler
16 Amper, faz başına
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her uyarı sözcüğü ciddiyet derecesini gösterir.
Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Toplam boyutlar
(ayaklı sehpa dahil)
cm
cm
Toz atma adaptörü
mm
100
100
Yangın riskini belirtir.
m/s
m3/sa
20
500
20
500
Keskin kenarları belirtir.
PA
mm
cm2
5000
100
78,5
40
12,6
2400
100
78,5
40
12,6
kg
115
115
< 10s
< 10s
Önerilen toz çekme değerleri
Bağlantı noktasındaki
hava hızı
Hacim metrik debi
Bağlantı noktasındaki
vakum değeri
Toz çekme ağzı
Kesit alanı
Toz çekme ağzı
Kesit alanı
Ağırlık
cm2
mm
Otomatik bıçak
frenleme süresi
Görev çevrimi
dk
Koruma sınıfı
176 x 122 x 77 176 x 122 x 77
176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
230 V aletler
1’/3’
1’/3’
IP5X
IP5X
EN 61029-1’e göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör
toplamı):
LPA (ses basıncı)
dB(A)
96,5
KPA (ses basıncıbelirsizliği)
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ses gücü)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
3,3
3,3
106
96,5
AT UYGUNLUK BEYANATI
MAKİNE DİREKTİFİ
DW721KN, DW722KN
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin
2006/42/EC, EN 1870-17:2007 normlarına uygun olarak
tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC Direktifi ile uyumludur. Daha fazla
bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
TÜRKÇE
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.06.2009
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Genel Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken daima, yangın,
elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltmak için,
aşağıdakiler dahil temel güvenlik kurallarına uyun.
Aleti kullanmadan önce bu talimatların tümünü dikkatlice okuyun ve
bu talimatları saklayın.
BU KULLANIM KILAVUZUNU İLERDE
BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık yerler ve tezgahlar kazaya davetiye çıkarır.
2. Çalışma alanınızın çevre koşullarına dikkat edin.
Aleti yağmura maruz bırakmayın. Aleti nemli ve ıslak ortamlarda
kullanmayın. Çalışma alanınızı iyi ışıklandırın (250 - 300 Lüks).
Aleti yangın ve patlama olasılığı olan yerlerde kullanmayın;
örneğin yanıcı sıvı ve gazların bulunduğu yerlerde.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylere temas etmekten kaçının (örn: borular,
radyatörler, ocaklar ve buzdolapları). Aleti olağanüstü şartlarda
kullanırken (örneğin yüksek miktarda nem varsa, maden
talaşı üretiliyorsa) izolasyon trafosu veya kaçak akım rölesi
yerleştirilerek elektrik emniyeti arttırılabilinir.
4. Alakasız kişileri alete yaklaştırmayın.
İş ile ilgili olmayan kişilerin, özellikle çocukların, alete ve uzatma
kablosuna dokunmalarına müsaade etmeyin ve bu kişileri
çalışma alanına yaklaştırmayın.
5. Kullanılmayan aletleri saklayın.
Kullanımda değilken aletler kuru bir yerde muhafaza edilmeli ve
çocukların ulaşamayacağı şekilde kilit altına alınmalıdır.
6. Aleti zorlamayın.
Kullanım amacına uygun kullanıldığı takdirde daha iyi ve daha
güvenli bir iş çıkaracaktır.
7. Doğru aleti kullanın.
Ağır hizmet tipi alet ile yapılması gereken işi küçük aletler
kullanarak yapmaya çalışmayın. Aleti kullanım amacı dışında
kullanmayın; ağaç dallarını veya kütükleri kesmek için daire
testere kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalara takılabileceğinden dolayı bol giysiler giymeyin,
takı takmayın. Dışarıda çalışırken kaymayan ayakkabı giyilmesi
tavsiye edilmektedir. Saçınız uzunsa koruyucu başlık takın.
9. Koruyucu ekipman kullanın.
Daima emniyet gözlüğü kullanın. İşlemin toz veya fırlayan
parçacık yaratması halinde, yüz veya toz maskesi kullanın. Eğer
bu parçacıklar çok sıcaksa ayrıca ısı geçirmez önlük takın. Her
zaman kulak koruyucu takın. Her zaman baret giyin.
10. Toz çekme ekipmanı bağlayın.
Toz çekme ve toplama ekipmanı bağlantısı için aygıtlar
sağlanmışsa bu aygıtların bağlandığını ve düzgün kullanıldığını
kontrol edin.
11. Kabloyu amacına uygun kullanın.
Fişten tutarak prizden çıkarın, bu amaçla kablo bedenini
kullanmayın. Kabloyu ısı, yağ ve keskin uçlardan uzak tutun.
Aleti asla kablosundan tutarak taşımayın.
12. İşlediğiniz parçayı sabitleyin.
Parçayı sabitlemek için mümkünse işkence veya mengene
kullanın. Bu hem daha güvenli olur, hem de iki elinizde serbest
kalmış olur.
13. Aşırı uzanarak çalışmayın.
Yere sağlam basın ve dengenizi her zaman muhafaza edin.
14. Aletlerinize iyi bakın.
Daha iyi ve güvenli performans için kesme aletlerini keskin ve
temiz tutun. Yağlama ve aksesuar değişimi için talimatlara uyun.
Aletlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve arızalıysa yetkili servise
tamir ettirin. Makinenin saplarını mutlaka kuru ve temiz tutun ve
saplara yağ veya gres bulaşmasını önleyin.
15. Aletin fişini prizden çekin.
Kullanımda değilken, bakım öncesi ve bıçak, uç, keski gibi
aksesuarları değiştirirken aleti güç kaynağından ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve aparatlarını çıkartın.
Aleti çalıştırmadan önce, üzerinde hiçbir ayar anahtarı ve
aparatının bulunmadığını kontrol etmeyi alışkanlık haline getirin.
17. Aletin yanlışlıkla çalışmasına engel olun.
Aleti taşırken parmağınızın açma/kapama düğmesinde
olmamasına dikkat edin. Prize takmadan önce aletin “kapalı”
konumda olduğunu kontrol edin.
18. Dış mekan uzatma kabloları kullanın.
Kullanmadan önce uzatma kablolarını gözden geçirin ve hasar
görmüşse değiştirin. Alet dışarıda kullanıldığında, daima dışarıda
kullanım için özel yapılmış ve böyle olduğunu gösteren etiket
taşıyan uzatma kabloları kullanın.
19. Daima dikkatli olun.
Yaptığınız işe dikkat edin. Sağduyulu olun. Yorgun veya
sarhoşken aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça kontrolü yapın.
Kullanmadan önce aletin düzgün çalışacağını ve kullanım
amacına uygun iş çıkaracağını teyit etmek için aleti ve elektrik
kablosunu kontrol edin. Hareketli parçaların ayarsız olup
olmadığı veya tutukluk yapıp yapmadığını, kırık parça olup
olmadığını, montaj elemanlarını ve çalışmasını etkileyebilecek
diğer durumları kontrol edin. Hasarlı siper veya diğer parçalar
bu kullanım kılavuzunda aksi belirtilmediği takdirde yetkili servis
tarafından tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. Hasarlı veya
kusurlu tüm düğmeleri yetkili servise değiştirtin. Açma/kapama
düğmesi aleti açıp kapatmıyorsa aleti kullanmayın. Asla kendi
başınıza tamir etmeye çalışmayın.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenlerin
dışında aksesuar veya parçaların kullanılması ya da aletin
kullanım amacı dışında kullanılması yaralanma riski
doğurabilir.
21. Aletinizi kalifiye bir elemana tamir ettirin.
Bu elektrikli alet ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Tamir
işlemleri sadece kalifiye kişiler tarafından orijinal yedek parça
kullanılarak yapılmalıdır aksi takdirde kullanıcı tehlike altında
kalacaktır.
Radyal Kollu Testereler için İlave Güvenlik
Kuralları
• Elektrik besleme kaynağını uygun bir sigorta veya şalter ile
koruyun.
• Koldaki yatak rayları ile döner baş aksamı üzerindeki yatakları
temiz ve gresten uzak tutun.
• Testereyi çalıştırmadan önce dayama mesnedinin doğru
konumda olduğundan emin olun. Testere, kol tarafından çekilene
dek bıçak malzemeye temas etmemelidir.
• Parmak siperini daima, sabit dayama mesnedinin üzerinden
geçecek şekilde veya kesilecek malzemenin 3 mm üzerinde
olacak şekilde (hangisi yüksekse) ayarlayın.
107
TÜRKÇE
• Ayarlamaların doğru olup olmadıklarını düzenli olarak kontrol edin
ve gerekirse ayarlayın.
• Bıçağın doğru yönde döndüğünü dişlerin, dayama mesnedine
baktığını kontrol edin.
• İşleme başlamadan önce tüm sıkıştırma kollarının sıkıştırılmış
olduğunu kontrol edin.
• Tüm siperler takılı değilken makineyi asla çalıştırmayın.
• Kullanımda değilken bıçak siperini kullanarak testere bıçağını
tamamen muhafaza altına alın.
• Kullanımda değilken, bıçakları değiştirirken veya bakım yaparken
makineyi güç kaynağından ayırın.
• Daima doğru, keskin, EN847-1’e uygun olarak üretilmiş ve +/– 5
mm talaş açılı testere bıçakları kullanın.
• Bıçağın üzerinde yazılı maksimum hızın, milin devir hızından
daha düşük olduğu testere bıçaklarını asla kullanmayın.
• HSS (yüksek hız çeliği) testere bıçağı kullanmayın.
• Önerilen bıçak çapı, teknik verilerde verilmiştir.
• Motor milini tutmak için motor pervanesine herhangi bir şey
sıkıştırmayın.
• Kullanmadan önce siperler, fren, otomatik dönüş ve kilitleme
aygıtlarının düzgün çalıştıklarını kontrol edin. Bu aygıtlar hasarlı
ise makineyi kullanmayın.
• Yuvarlak bir parça keserken parçanın dönmesini engellemek için
DAİMA uygun şablon veya prizma kullanın.
• Kesim işlemini zorlamayın. (Motorun tutukluk yapması veya kısmi
olarak durması büyük hasara yol açabilir.) Kesmeye başlamadan
önce motorun tam hıza ulaşmasını bekleyin.
• Makineyi çalışma tablası ile kaldırmayın.
• Demir veya çelik ihtiva eden metalleri, demir veya çelik ihtiva
etmeyen metalleri ya da çimento bazlı malzemeleri kesmeyin.
• Çalışırken bıçağa yağ tatbik etmeyin.
• Testere güç kaynağına bağlıyken ellerinizi bıçak alanına
sokmayın.
• Kullanımda iken testere bıçağının etrafından uzanmaya
çalışmayın.
• Kesim sırasında ellerinizle testere bıçağına arasında en az 150
mm mesafe bırakın.
• Çatlak veya hasarlı testere bıçağı kullanmayın.
• Hasarlı ve/veya artık uygun destek sağlamıyorsa dayama
mesnedini değiştirin. Dayama mesnedinin düzenli olarak
değiştirilmesi gerekir.
• DAİMA güvenli çalıştığınızdan emin olun. Radyal kollu
testerelerin 8 mm çapında ve uzunluğu en az 80 mm olan
cıvatalarla zemine sabitlenmeleri gerekmektedir.
UYARI! Yuvarlak parça keserken parçanın dönmesini
engellemek için şablon veya mengene kullanmak gerekir.
• Sıcaklığın –5˚’nin altında indiği veya 40˚ C’nin üzerine çıktığı
yerlerde makineyi kullanmayın. Uygun sıcaklık 20˚ C’dir.
• Maruz kalınan gürültüyü etkileyen etkenler konusunda kullanıcı
eğitilmelidir (çıkan gürültüyü azaltmak için tasarlanmış testere
bıçağı kullanımı ve makine bakımı gibi). Siperler veya testere
bıçağı dahil makinedeki arızalar tespit edilir edilmez bildirilmelidir.
Kullanıcıya makinenin kullanımı, ayarlanması ve çalıştırılması
konusunda yeterli eğitim verildiğinden emin olun.
• Kereste keserken makineyi toz toplama aygıtına bağlayın.
Her zaman maruz kalınan tozu etkileyen etkenleri göz önünde
bulundurun örneğin:
– İşlenecek malzeme türü (sunta keresteden daha fazla toz
üretir).
– Testere bıçağının düzgün ayarlanması.
– Yerel toz çekme, davlumbaz, saptırıcı ve boşaltma oluklarının
düzgün ayarlandığını kontrol edin.
• Makine üzerine bakım yaparken, kaba parçaları taşırken veya
testere bıçağını değiştirirken daima iş eldiveni giyin.
• Rölanti durumunda elektrik kesintisi meydana gelirse tutma
kolunu derhal bırakarak testere kafasının otomatik olarak
bekleme pozisyonuna gelmesini sağlayın.
108
UYARI! Hasarlı elektrik kablolarının derhal değiştirilmesi
gerekmektedir.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Açma/kapama
düğmesinin kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
• Arızayı rapor edin ve arızalı makineyi, başkaları tarafından
kullanılmaya çalışılmasını önlemek için uygun şekilde
işaretleyin.
• Testere bıçağı kesim sırasında anormal parça besleme
kuvveti nedeniyle bloke olursa, makineyi kapatıp güç
kaynağıyla bağlantısını ke sin. Üzerinde çalıştığınız parçayı
çıkarın ve testere bıçağının rahatça döndüğünden emin olun.
Makineyi açın ve daha az parça besleme kuvveti uygulayarak
yeni kesim işlemini başlatın.
Diğer Riskler
Aşağıdaki riskler radyal kollu testere kullanmanın özünde mevcuttur:
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir.
Bunlar:
– Dönen parçalara dokunma sonucu yaralanma.
– İşitme bozukluğu.
– Dönen testere bıçağının açıkta kalan kısmının neden olduğu
kaza riski.
– Bıçak değiştirirken meydana gelebilecek kazalar.
– Siperleri açarken parmakların ezilme tehlikesi.
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller bulunmaktadır:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
Elektrik kablosu hasar görürse makinenin fişini derhal
prizden çekin.
Ayarlama veya bakım yapmadan önce daima fişi
prizden çekin.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 Kısmen monte edilmiş radyal kollu testere
2 Tabla şeridi (1 sağ, 1 sol)
2 Dayama mesnetleri (1 sağ, 1 sol)
2 Tabla uzatmaları (1 sağ, 1 sol)
1 Toz davlumbazı
Aşağıdakileri içeren 1 kutu:
1 ayaklı sehpa
(4 ayak, 4 zikzak rayı, 24 M8 x 16 cıvata, 24 M8 somun ve 48
D8 düz rondela)
Aşağıdakileri içeren 1 vakumlu paket:
1 anahtar 10/13 mm
1 anahtar 22 mm
TÜRKÇE
1 lokma anahtarı 13 mm
4 altı köşe anahtar (3, 4, 5, 6 mm)
1 yükseklik ayarlama kolu
1 M4,2 x 16 yıldız başlı vida
4 tabla uzatma desteği
19 M8 x 25 cıvata
19 D8 düz rondela
19 M8 somun
1 plastik ek parça
6 ahşap ek parça
3 M8 x 16 vida
3 D8 pul
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için zaman
ayırın.
Tanımlama (şekil 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi bir
parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
a. Açma/kapama düğmesi
b. Tutamak
c. Ön siper
d. Alt siper
e. Sabit tabla üstü
f. zikzak rayları
g. Ayak
h1. Sol dayama mesnedi (küçük)
h2. Sağ dayama mesnedi (büyük)
i. Toz davlumbazı
j. Gönye mandal kolu
k. Gönye sıkma kolu
l. Yükseklik ayarlama kolu
m. Radyal kol
n. Uç kapak
o. Kablo
p. Toz çıkışı
q. Çatal aksamı
r. Motor
s1. Sol tabla şeridi
s2. Sağ tabla şeridi
t1. Sol tabla uzantısı
t2. Sağ tabla uzantısı
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her zaman
güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edin.
Elektrik kablosu hasar görürse kablo, yetkili DEWALT servisinden
temin edebileceğiniz özel olarak hazırlanmış kablo ile değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu kullanılmamalıdır.
Makinenizin güç girişine uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın
(teknik verilere bakın). Bir kablo makarası kullanırken, her zaman
kabloyu tamamen makaradan çıkarın. Maksimum kablo uzunluğu
30 m.
TEK FAZLI MAKINELER
Bu makinenin güç girişine uygun onaylı, 3 damarlı bir uzatma kablosu
kullanın (teknik verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1,5 mm2’ dir.
ÜÇ FAZLI MAKINELER
Lütfen IEC 60309 doğrultusunda, kablonun CEE 16A endüstriyel
priz/5 kutuplu kuplör (nötr bağlanmalıdır) ile tedarik edildiğinden emin
olun.
Voltaj Düşümü
Çok akım çekildiği zamanlarda kısa süreli voltaj düşümleri oluşabilir.
Uygun olmayan güç kaynağı şartlarında diğer cihazlar etkilenebilir.
Güç kaynağının sistem empedansı 0,25 Ω’dan daha azsa
düzensizliğin olma ihtimali düşüktür.
Bu makinelerle kullanılan prizler, yanıcı olmayan özelliğe sahip 16
Amperlik sigorta ile donatılmış olmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik düğmesinin
kapalı konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testerenizden optimum performans almak için
aşağıdaki paragrafta verilen prosedürlerin izlenmesi önem
taşımaktadır.
Kurulum
YÜKSEKLİK AYARLAMA KOLUNUN MONTE EDİLMESİ
(ŞEKİL 1, 2)
1. Yükseklik ayarlama kolunu (l) yıldız başlı vida ile monte edin.
NOT: Yükseklik ayarı için otomatik dönüş kolunun çıkarılması
gerekebilir.
2. Motorun altında bulunan çeşitli parçaları çıkarmak üzere boşluk
sağlamak için yükseklik ayarlama kolunu yeteri kadar kaldırın.
u. Zıvana skalası
AYAKLI SEHPANIN MONTE EDİLMESİ (ŞEKİL 1, 3, 4)
v. Döner baş aksamı
Ayaklı sehpa parçaları ile bağlantı elemanları ayrı olarak
paketlenmiştir.
w. Akım korumalı şalter
x. Elektronik kumanda kutusu
KULLANIM AMACI
1. Tüm parçaları paketten çıkarın.
2. Gönye sıkma kolunu (k) kullanarak kolu sabitleyin.
Radyal kollu testere, profesyonel ahşap işleri için tasarlanmıştır.
Bu yüksek hassasiyetli makine düz, zıvanalı, gönyeli kesimlere
kolaylıkla ve çabucak ayarlanabilir. Optimum güvenlik için tüm ana
kumandaların hem mandal hem de kilitleme aygıtı bulunmaktadır.
Bölümün sonunda bulunan hızlı başvuru şemasına da bakınız.
Bu testere 300 mm çaplı, karbür uçlu bıçakla kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
3. Sütunun arka kısmı zemine dayanana dek makineyi dikkatli bir
şekilde paletten yatırın.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
6. Zikzak rayları (f) monte edin (şekil 4).
Radyal kollu testere profesyonel elektrikli bir alettir.
8. Aksamı üst kısmı üste gelecek şekilde kaldırın.
4. Tablanın kenarına bir parça odun (y) yerleştirin (şekil 3).
5. Verilen somun, cıvata ve düz rondelaları kullanarak şekilde
gösterildiği gibi ayakları (g) monte edin.
NOT: Sıkmayın.
7. Tüm bağlantı elemanlarını iyice sıkın.
109
TÜRKÇE
UYARI: Makinenin her zaman düz ve dengede olması
gerekir.
ÖNEMLİ: Aksamı indirmek ve kaldırmak için yardım gerekebilir.
OTOMATİK DÖNÜŞÜN MONTE EDİLMESİ (ŞEKİL 1, 5–10)
1. Otomatik dönüş, şekil 5’de gösterildiği gibi kısmen monte edilmiş
olarak gelir.
2. Otomatik dönüş sisteminin (şekil 6) dönmesini sağlamak için
6 mm altı köşe anahtar ile otomatik dönüş tespit vidasını (z)
kısmen gevşetin.
3. Başı açarak oynatın (şekil 7).
4. Otomatik dönüş sistemini döndürün. İkinci vidayı (aa) takın.
NOT: Sıkmayın (şekil 8).
5. Döner baş (v) ile doğru biçimde hizalandığını kontrol ederek
otomatik dönüş sistemini ayarlayın (şekil 1, 9).
6. Çatal aksamı yataklarının, yatak raylarının arka sınırına
vurmasını engellemek için çatal hareket tahdidi ayarlanmalıdır.
Plastik tahdit (cc) kesme kilit gövdesinin arka kısmına dayanana
dek hareket tahdidini (bb) ayarlayın (şekil 10).
UYARI: Baş her zaman bekleme pozisyonunda
kilitlenmelidir.
7. Tüm vidaları sıkın.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla
görüşün.
TABLA UZANTISININ MONTE EDILMESI (ŞEKIL 1, 11–18)
1. Masa uzantısı desteklerinin (dd) iki adedini sabit tabla üstünün
(e) yanlarına M8 x 25 cıvata kullanarak monte edin (şekil 11).
2. Tabla uzantı desteğinin üzerine bir adet tabla uzantısı (t)
yerleştirin (şekil 12). Diğer tabla uzantısını aynı şekilde yerleştirin.
3. Tabla uzantılarının sabit tabla üstü ile aynı hizada olduğunu
kontrol ederek cıvataları elinizle iyice sıkın.
UYARI: Tabla uzantıları ve sabit tabla üstü aynı hizada
olmalıdır.
4. Küçük, sol dayama mesnedine (h1) 3 adet kavela, büyük sağ
dayama mesnedine (h2) 3 adet kavela takın (şekil 1, 13).
5. Sol dayama mesnedi kavelalarını sabit tabla üstündeki sol taraf
delikleriyle hizalayın ve birbirlerine iyice bastırın (şekil 14).
6. Sağ dayama mesnedi için aynı işlemi tekrarlayın.
7. Arka, sol tabla şeridi (s1) ile sol dayama mesnedi kavelalarını
hizalayın ve birbirlerine iyice bastırın (şekil 15). Tabla sabitleme
kolunu (ee) lokma anahtarı ile sıkın (şekil 16).
8. Arka, sol tabla şeridine bir adet M8 x 25 vida ile D8 pul yerleştirin
ve iyice sıkın (şekil 17, 18).
9. Arka sağ tabla şeridi için aynı işlemi tekrarlayın.
TOZ DAVLUMBAZININ MONTE EDİLMESİ (ŞEKİL 19, 20)
1. Toz bağlantı noktasını sütun tabanının arka kısmına, yerine takın.
1. Kutunun (x) arka kısmında çıkan vidalardan (jj) somunları çıkarın.
2. Kutuyu sütun tabanının solunda tabla kasasının arka kısmına
dayanacak şekilde tutarak vidaları ilgili deliklere sokun.
3. Vidaların uçlarına somunları yerleştirerek sıkın.
TESTERE BIÇAĞININ TAKILMASI (ŞEKİL 24–33)
1. Kol pozisyonunun 0˚‘de olduğundan emin olarak kolu (m) üst
pozisyona kaldırın (şekil 24).
2. Siper vidasını (kk) gevşetin ve siperi (d) engel olmayacak şekilde
kaldırın (şekil 25).
3. Motor miline 6 mm altı köşe anahtar ve bıçak vidasının üzerine
13 mm lokma anahtarı takarak (şekil 26) bıçak vidası (ll) ile harici
flanşı (mm) sökmek için lokma anahtarını saat yönünde çevirin.
4. Bıçağı milden çıkarın ve bıçağı tabla dayama mesnedinin
yuvasına (nn) yerleştirin. Bıçağın dişleri, mile temas
ETMEMELİDİR (şekil 27, 28).
5. Başın kilidini açın ve bıçağın yuvadan (nn) çıkarılabilmesi için
başı ileri doğru alın. Yuvaya (nn) yeni bıçağı (oo) yerleştirin ve
bıçağın dişleri mile temas etmeyecek şekilde başı yavaş yavaş
bekleme (kilitli) pozisyonuna alın (şekil 29–31).
6. Yeni bıçağı dahili flanşın (qq) üzerine yerleştirin. Harici flanşı mil
üzerine yerleştirin. Motor miline 6 mm altı köşe anahtar ve bıçak
vidasının üzerine 13 mm lokma anahtarı takarak bıçak vidası ile
harici flanşı sıkın (şekil 32).
7. Siper yuvası siper vidası ile aynı hizaya gelecek şekilde siperi
indirin ve vidayı sıkın (şekil 33).
8. Baş kesme için hazırdır.
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
UYARI: Dönüş yönü, motor üzerindeki okla gösterilir.
UYARI: Mil somunu pulunun dış flanşa yaslandığından
emin olun.
KOLUN TABLA ÜSTÜ İLE PARALEL OLDUĞUNUN KONTROL
EDİLMESİ (ŞEKİL 1, 34)
1. Bıçağı (oo), sadece sabit tabla üstüne (e) hafif dokunana dek
indirin.
2. Gönye mandal kolu (j) ile gönye sıkma kolunu (k) açın.
3. Bıçağı ileri doğru, dayama mesnedini geçecek şekilde uzatın ve
bıçak, tabla üstünü sıyıracak şekilde kolu döndürün.
4. Bıçak arka pozisyondayken bu işlemi tekrarlayın ve gerekirse
arka cıvatayı ayarlayın.
BIÇAĞIN TABLA ÜSTÜNE DİK OLDUĞUNUN KONTROL EDİLMESİ (ŞEKİL 1, 35–37)
1. Kolu (m) orta pozisyona alın.
2. Bıçak gövdesine bir gönye (rr) yerleştirin (şekil 35).
3. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
2. Toz bağlantı noktası ile taban deliklerine 3 adet M8 x 16 vida ile
D8 pul takın.
a. İki adet vidayı (uu) gevşeterek zıvana gösterge diskini (tt)
sökün (şekil 36).
3. 13 mm lokma anahtarı ve açık ağızlı anahtarla 3 adet M8
somunu sıkın.
b. Bu şekilde ortaya çıkacak üç adet altı köşe vidayı gevşetin
(şekil 37).
KABLO DESTEĞININ MONTE EDILMESI (ŞEKIL 21, 22)
1. Yıldız başlı vidayı (ff) sökün.
2. Kablo desteğini (gg) monte edin ve yıldız başlı vidayı takın.
3. Kol üzerine bulunan kablo kroşelerini (hh, ii) çıkarın ve kabloyu
içlerinden geçirerek yeniden takın.
UYARI: Yatay ve dikey yönde kol hareketi temin edilmelidir.
ELEKTRONİK KUMANDA KUTUSUNUN MONTE EDİLMESİ
(ŞEKİL 23)
Ana kabloya, gerilimsiz serbest bırakma anahtarı (w), frenleme aygıtı
ve otomatik resetli motor aşırı yük koruması içeren elektronik kontrol
kutusu (x) bağlanır.
110
c. Motor miline bir altı köşe anahtar yerleştirin ve bıçak gönyeye
yaslanana dek açın.
4. Tüm bağlantı elemanlarını iyice sıkın.
UYARI: Ortadaki altı köşe vidayı sıkmak özellikle önem
taşımaktadır.
5. Gösterge (ss) 0˚'ye gelecek şekilde zıvana gösterge diskini (tt)
yerine takın.
DÜZ KESIM HAREKETININ DAYAMA MESNEDINE DIK
OLDUĞUNUN KONTROL EDILMESI (ŞEKIL 38–42)
1. Bıçağı, dayama mesnedinin önüne getirin (şekil 38).
TÜRKÇE
2. Şekilde gösterildiği gibi dayama mesnedine dayanacak ve bıçağa
hafif dokunacak şekilde bir parça tahtanın üzerinde bir gönye (rr)
yerleştirin.
• Dayama mesnedi pozisyonu ile tipini kontrol etmek için
daima şekil L‘ye bakın.
3. Bıçağın gönyeye paralel hareket ettiğini kontrol etmek için bıçağı
kendinize doğru çekin.
İngiliz kullanıcıların “ağaç işleri makinaları hakkında düzenlemeler
1974” ve bu düzenleme ile ilgili tüm değişikliklere bakmaları tavsiye
edilir.
4. Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
AÇMA KAPAMA (ŞEKİL 1)
a. Gönye mandal kolu (j) 0° pozisyonda iken gönye sıkma kolunu
(k) şekil 39’da gösterildiği gibi açın.
b. Şekil 40’da gösterildiği gibi kolun (m) her iki tarafında bulunan
tespit somunlarını (v v) gevşetin.
5. Kolu (m) sola ayarlamak için kolun sağ tarafında bulunan
saplamayı (ww) gevşetin ve karşı saplamayı sıkın (şekil 41).
Radyal kollu testerenizin açma/kapama düğmesi birkaç avantaj sunar:
– Akım korumalı şalter: Herhangi bir nedenle gücün kapatılması
gerekirse şalter güç verilmeden önce bilinçli olarak
sıfırlanmalıdır.
6. Kolu (m) sağa ayarlamak için kolun sol tarafında bulunan
saplamayı (ww) gevşetin ve karşı saplamayı sıkın.
– Motor aşırı yük koruma aygıtı: Motorun aşırı yüklenmesi
durumunda motora giden besleme voltajı kesilir. Bu durumda
motorun 10 dakika soğumasını bekleyin ve sıfırlama
düğmesine basın.
7. Küçük adımlarla devam edin ve her adım sonunda kollar (j, k)
geçmiş durumda ayarı kontrol edin.
– Fren sistemi: Kapattıktan sonra fren sistemi testere bıçağını
10 saniye içinde durdurur.
UYARI: Saplamaları fazla sıkmayın.
8. Tespit somunlarını (v v) sıkın.
9. 0°’yi gösterecek şekilde gönye skalası (yy) üzerindeki göstergeyi
(xx) ayarlayın (şekil 42).
Bıçak Siper Aksamı (şekil 43)
Bıçak siperi aşağıdaki güvenlik özelliklerini sunan çok fonksiyonlu bir
aksamdır:
– Tam bıçak koruması için ön siper (c) ve yaylı arka siper (d).
– Düğme yalnızca çalıştırmak için bas şeklinde kullanılır.
Makineyi açmak için tutamak (b) üzerindeki yeşil çalıştırma
düğmesine (a) basın. Çalıştırma düğmesi bırakıldığında makine
otomatik olarak durur.
DENEME KESİMİ YAPMA (ŞEKİL 1)
1. Gönye mandal kolu (j) kapalı durumda bıçak 0° düz kesim için
konumlandırılacak şekilde gönye sıkma kolunu (k) kilitleyin.
2. Bıçak tabla üstüne hemen hemen dokunana dek kolu indirin.
3. Parçayı dayama mesnedinin ön kısmına yerleştirin.
– Toz atma adaptörü (a1).
4. Bıçağın tabla yüzeyinde sığ bir kanal kesmesi için makineyi açın
ve kolu indirin.
– Düz kesim yaparken kullanmak için ayarlanabilir parmak siperi
(a2).
5. İş parçası boyunca ahşap dayama mesnedinde dikey bir yarık
kesmesi için bıçağı kendinize doğru çekin.
ZIVANA SKALASI (ŞEKİL 44)
6. Bıçağı bekleme pozisyonuna geri alın ve makineyi kapatın.
Dikey kesim için konumlandırıldığında zıvana skalasının (u) 0˚'yi
gösterdiğini kontrol edin.
7. Kesimin tüm düzlemlerde 90° olduğunu kontrol edin ve gerekirse
ayarlayın.
Gerekirse vidaları (uu) gevşetin ve göstergeyi 0˚'ye ayarlayın.
GÖNYE SKALASI (ŞEKİL 42)
Dikey kesim için konumlandırıldığında gönye skalasının (yy) 0˚’yi
gösterdiğini kontrol edin.
Göstergeyi (xx) 0˚’yi gösterecek şekilde vida (zz) ile ayarlayın.
Kolun, 45˚ sol ve sağ ile 0˚’de ön ayar pozisyonları mevcuttur.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI:
• Güvenlik talimatlarına ve geçerli düzenlemelere her
zaman uyun.
• Kesilecek malzemenin yerine sıkıca sabitlendiğinden
emin olun.
• Alete sadece hafif bir baskı uygulayın ve testere
bıçağına yanal baskılar uygulamayın.
• Aşırı yüklemekten kaçının.
UYARI:
• Uygun testere bıçağı takın. Oldukça aşınmış bıçakları
kullanmayın. Aletin azami dönüş hızı testere bıçağının
azami dönüş hızını geçmemelidir.
• Çok küçük parçaları kesmeye çalışmayın.
• Bıçağın serbestçe kesmesine izin verin. Zorlamayın.
• Kesmeye başlamadan önce motorun tam hıza
ulaşmasını bekleyin.
• Tüm kilitleme düğmelerinin ve sıkıştırma kollarının
sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.
• Siperler takılı değilken makineyi asla çalıştırmayın.
• Makineyi asla tabla üstünü kullanarak kaldırmayın.
• Tabla üstünde uygun yuva olduğunu her zaman kontrol
edin.
Temel Testere Kesimleri (şekil 45–53)
UYARI: Yeni bir bıçağın dişleri çok keskindir ve tehlikeli
olabilir.
DÜZ KESİM (ŞEKİL 45)
1. Radyal kolu dayama mesnedine dik olacak şekilde ayarlayın.
2. Gönye mandal kolunu (j) 0° pozisyonuna alın ve gönye sıkma
kolunu (k) sıkın.
3. Bıçağı indirin.
4. İş parçası ile aralarında çok az boşluk kalacak şekilde parmak
siperini (a2) ayarlayın.
5. Tabla üstünde yuva yoksa yukarıda anlatıldığı şekilde bir tane
kesin.
6. Parmaklarınız bıçak yolundan uzakta kalacak şekilde iş parçasını
dayama mesnedine dayayın.
7. Makineyi açın ve bıçağı yavaş yavaş dayama mesnedi ve iş
parçası boyunca çekin.
8. Bıçağı bekleme pozisyonuna geri alın ve makineyi kapatın.
GÖNYELİ KESİMLER (ŞEKİL 46, 47)
1. Gönye mandal kolu (j) ile gönye sıkma kolunu (k) açın.
2. Kolu, gönye skalasında istediğiniz açıya gelecek şekilde
döndürün.
3. 45° sol veya sağ için gönye mandal kolunu (j) kapatın ve gönye
sıkma kolu (k) ile sabitleyin.
4. Ara açılar için sadece gönye sıkma kolunu kullanın.
5. Düz kesimde olduğu gibi devam edin.
ZIVANALI KESİMLER (ŞEKİL 45, 48)
1. Kolu 0° düz kesimde olduğu gibi ayarlayın.
2. Bıçağı tabla yüzeyinin iyice üzerinde kalacak şekilde kaldırın.
111
TÜRKÇE
3. Zıvana sıkma kolunu (a3) açın ve zıvana mandalını (a4) dışarı
çekin.
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
birsıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tabla üstünü
düzenli olarak temizleyin.
4. Motoru, zıvana skalasında (u) istenilen açıya gelene dek yatırın.
5. 45° sağ için zıvana mandalını (a4) kapatın ve zıvana sıkma kolu
(a3) ile sabitleyin.
6. Ara açılar için sadece zıvana sıkma kolunu kullanın.
7. Dikey düz kesimde olduğu gibi devam edin.
BİRLEŞİK GÖNYE (ŞEKİL 47)
Bu kesimde gönyeli ve zıvanalı kesim birlikte yapılır.
1. İstenen zıvana açısını ayarlayın.
2. Kolu istenilen gönye pozisyonuna döndürün.
3. Gönyeli kesimlerde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama
sistemini düzenli olarak temizleyin.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir
şekilde çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına
bağlıdır.
Toz Çekme
UYARI: Toz emisyonuna ilişkin ilgili düzenlemelere uygun
olarak tasarlanmış bir toz çekme aygıtı bağlayın. Haricen
bağlanan sistemin hava hızı 20m/s +/– 2 m/s olmalıdır.
Hız, alet bağlı fakat çalışmazken bağlantı noktasındaki
bağlantı hortumunda ölçülmelidir.
NOT: Mekanik fren bakım gerektirmez.
ÖNEMLİ: Eskidiğinde sabit tabla üstü ile dayama mesnedini
değiştirin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için aksesuarları
akıp çıkarmadan önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir yaparken aleti kapatın
ve makineyi güç kaynağından ayırın. Tetik tapasının
dışarı çekili olduğundan emin olun. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
UYARI: Testere bıçağı aşınırsa yeni veya bileylenmiş
testere bıçağı ile değiştirin.
Döner Baş Yatakları Kol Raylarının
Ayarlanması (şekil 49–52)
Döner baş aksamında yanal hareket oluşursa yatakların ayarlanması
gerekir.
1. Çatal aksamını ileri doğru, kol raylarının sonuna çekin ve bu
pozisyonda tutun (şekil 49).
2. Tespit vidalarını (a5) sökün (şekil 50, 51).
3. Bir altı köşe anahtar kullanarak yanal hareket kaybolana dek
yatakları (a6) hafifçe döndürün (şekil 52).
4. Başın otomatik olarak bekleme pozisyonuna geldiğinden emin
olarak tespit vidalarını (a5) sıkın.
Taşıma
Makineyi taşımak için testere kafasının emniyetli bir şekilde
sabitlenmiş olduğundan emin olun. Makineyi kaldırmak için tablanın
kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Taşımak için daima fork-lift
kullanın. Güvenli kaldırma için forkliftin çatalını, ayaklı sehpanın alt
çapraz çubuğunun altına getirin.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu
aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte sadece DEWALT
tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış noktalarıyla
görüşün.
Tavsiye edilen testere bıçağı DW721 / DW722 - DT4303
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ilave yağlama gerektirmez.
Temizleme
Kullanmadan önce, üst bıçak siperini, hareketli alt bıçak
siperini ve uygun şekilde çalışacağından emin olmak için toz
toplama borusunu dikkatli bir şekilde kontrol edin. Yongalar,
toz veya üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların
fonksiyonlardan herhangi birinin engellenmesine yol
açmayacağından emin olun.
Üzerinde çalışılan parçadan çıkan küçük parçacıkların testere
bıçağı ile siperler arasında sıkışması halinde makinen güç
kaynağıyla bağlantısını kesin ve Testere Bıçağının Takılması
bölümünde verilen talimatları izleyin. Sıkışmış parçaları çıkartın
ve testere bıçağını takın.
112
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz
ya da artık kullanılamaz durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların ayrı olarak toplanması
bu maddelerin geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri dönüşümlü maddelerin
tekrar kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı
olur ve ham madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden toplanıp belediye atık
tesislerine aktarılması veya yeni bir ürün satın alırken perakende
satıcı tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan DEWALT ürünlerinin
toplanması ve geri dönüşüme sokulması için bir imkan sunmaktadır.
Bu hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen, ürününüzü bizim
adımıza teslim alacak herhangi bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili servisin yerini
öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili DEWALT servislerinin listesi
ve satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir ve bu yüzden
profesyonel kullanıcılar için kanunlarda belirtilen taleplerin
üstünde bir garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı olarak sahip
olduğunuz sözleşmeden doğan haklara veya profesyonel
olmayan, özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz yasal
haklara hiçbir şekilde zarar vermez. İşbu garanti Avrupa
Birliği’ne üye ülkeler ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi
sınırları dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp;
DEWALT Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm parçaları ile birlikte
satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri satın
alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz servis
desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak üzere
ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli alınmadan
tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 12 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle
bozulursa, DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması koşuluyla
ücretsiz olarak tüm kusurlu parçaların yenilenmesini
veya -kendi insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz edilmiştir.
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza, DEWALT
kataloğunda yer alan size en yakın yetkili DEWALT servisine
veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen adresten DEWALT
ofisine başvurun. Yetkili DEWALT servislerinin listesi ve
satış sonrası hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince kullanım ömrü 10
yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
113
TÜRKÇE
HIZLI BAŞVURU ŞEMASI
yükseklik ayarlama kolu
gönye mandal kolu
gönye sıkma kolu
zıvana mandalı
zıvana sıkma kolu
114
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
ΠΡΙΟΝΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
DW721KN, DW722KN
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα ηλεκτρικό εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας,
η σχολαστική ανάπτυξη των προϊόντων και η καινοτομία έχουν
καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες
για τους χρήστες των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW721KN
DW722KN
Ισχύς εισόδου
W
2.000
3.000
Ισχύς εξόδου
W
1.580
2.280
2
1
Τύπος
V
230
400
Διάμετρος λεπίδας
Τάση
mm
300
300
Εσωτερική διάμετρος λεπίδας
mm
30
30
Διάμετρος άξονα
mm
20
20
Ταχύτητα χωρίς φορτίο, 50 Hz
min-1
3.000
3.000
Ταχύτητα με φορτίο, 50 Hz
min-1
2.760
2.650
Ταχύτητα χωρίς φορτίο, 60 Hz
min-1
3.600
–
Ταχύτητα με φορτίο, 60 Hz
min-1
3.380
–
Βάθος κοπής στις 90°
Μέγ. ικανότητα εγκάρσιας
κοπής στις 0°
Μέγ. ικανότητα λοξοτομής
στις 45˚
δεξιά
αριστερά
mm
90
90
mm
507
507
mm
mm
342
172
342
172
mm
60
60
Βάθος κοπής στις 45°
Μέγ. ικανότητα εγκάρσιας
κοπής στις 0°
Μέγ. ικανότητα λοξοτομής
στις 45˚
δεξιά
αριστερά
mm
507
507
mm
mm
247
272
247
272
Συνολικές διαστάσεις
(με βάση με πόδια)
cm 176 x 122 x 77
176 x 122 x 77
cm 176 x 122 x 147 176 x 122 x 147
Προσαρμογέας εξαγωγής
σκόνης
mm
Συνιστώμενες τιμές εξαγωγής σκόνης
Ταχύτητα αέρα στο
σημείο της σύνδεσης
m/s
Ογκομετρική ροή
m3/h
Τιμή κενού στο σημείο
της σύνδεσης
PA
Θύρα εξαγωγής σκόνης
mm
Διατομή εγκάρσιας
cm2
περιοχής
Θύρα εξαγωγής σκόνης
mm
Διατομή εγκάρσιας
περιοχής
cm2
Βάρος
kg
Χρόνος αυτόματου φρένου
λεπίδας
Κύκλος λειτουργίας
Βαθμός προστασίας
λεπτά
100
100
20
500
20
500
5.000
100
2.400
100
78,5
40
78,5
40
12,6
12,6
115
115
<10 s
<10 s
1’/3’
1’/3’
IP5X
IP5X
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες),
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029-1:
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής
πίεσης)
96,5
96,5
dB(A)
3,0
3,0
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
109,5
109,5
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3,3
3,3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες),
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 61029-1:
Τιμή εκπομπής
κραδασμών ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s3
m/s3
2,0
1,5
2,0
1,5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί υποδεικνύουν τα επίπεδα εκπομπής και δεν
υποδεικνύουν απαραίτητα τα επίπεδα ασφαλούς λειτουργίας. Παρόλο
που υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων εκπομπής και έκθεσης,
δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη χρήση της για να προσδιοριστεί εάν
απαιτούνται ή όχι περαιτέρω προφυλάξεις. Στους παράγοντες που
επηρεάζουν το πραγματικό επίπεδο έκθεσης του προσωπικού,
περιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας καθώς και
άλλες πηγές θορύβου κ.λπ., όπως π.χ. ο αριθμός των μηχανημάτων
και άλλων γειτονικών διεργασιών. Επίσης, το επιτρεπτό επίπεδο
έκθεσης ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο,
οι πληροφορίες αυτές δίνουν στο χειριστή του μηχανήματος τη
δυνατότητα να αξιολογήσουν καλύτερο τους κινδύνους.
Ασφάλειες:
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
16 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Εργαλεία 400 V
16 Αμπέρ, ανά φάση
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή μέτριας
σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Υποδηλώνει αιχμηρές ακμές.
115
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DW721KN, DW722KN
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται στην
ενότητα «Τεχνικά δεδομένα» σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα
εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 1870-17:2007.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία 2004/108/
ΕΚ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με
την DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος
του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του τεχνικού
φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους της
εταιρείας DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής και Ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.06.2009
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να τηρούνται πάντοτε οι βασικές προφυλάξεις
ασφαλείας για να ελαττωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας και προσωπικού τραυματισμού, όπου
συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες προφυλάξεις.
Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες προτού προσπαθήσετε να χειριστείτε
το προϊόν αυτό και διατηρήστε αυτές τις οδηγίες.
1.
2.
3.
4.
5.
116
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ
Διατηρείτε καθαρό το χώρο εργασίας.
Ακατάστατοι χώροι και πάγκοι εγκυμονούν κίνδυνο τραυματισμών.
Λαμβάνετε υπόψη σας τις περιβαλλοντικές συνθήκες που
επικρατούν στο χώρο εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο στη βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε συνθήκες υγρασίας. Φροντίστε για τον καλό φωτισμό
του χώρου εργασίας (250 - 300 Lux). Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
έκρηξης, π.χ. κοντά σε εύφλεκτα υγρά και αέρια.
Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωλήνες, καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες και ψυγεία). Όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο υπό ακραίες συνθήκες (π.χ. υψηλή
υγρασία, παραγωγή γρεζιών μετάλλου κ.λπ.), η ηλεκτρική
ασφάλεια μπορεί να βελτιωθεί εάν εισάγετε έναν μετασχηματιστή
απομόνωσης ή έναν αυτόματο διακόπτη για την περίπτωση
απωλειών γείωσης (FI).
Κρατήστε μακριά τρίτα άτομα.
Μην αφήσετε άλλα άτομα και ιδιαίτερα παιδιά, τα οποία δεν έχουν
σχέση με την εργασία, να αγγίξουν το εργαλείο ή την προέκταση
και κρατήστε τα μακριά από το χώρο εργασίας.
Αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται.
Όταν δεν χρησιμοποιούνται, τα εργαλεία πρέπει να
αποθηκεύονται σε στεγνό μέρος και να κλειδώνονται με ασφάλεια,
μακριά από μέρος που μπορούν να προσεγγίσουν παιδιά.
6. Μη ζορίζετε το εργαλείο.
Η εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε με μικρά εργαλεία εργασίες που
προορίζονται να γίνουν από εργαλεία υψηλής απόδοσης. Μη
χρησιμοποιείτε τα εργαλεία για σκοπό διαφορετικό από αυτόν
για τον οποίο προορίζονται. Για παράδειγμα, μη χρησιμοποιείτε
κυκλικά πριόνια για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή κούτσουρα.
8. Να είστε ντυμένοι κατάλληλα.
Μη φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα, επειδή μπορεί να
μαγκώσουν σε κινούμενα μέρη. Όταν εργάζεστε σε εξωτερικούς
χώρους, συνιστάται να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα. Να
φοράτε κάλυμμα για το κεφάλι προκειμένου να μαζέψετε τα μακριά
μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε
μάσκα προσώπου ή μάσκα προστασίας από τη σκόνη, εάν από
τις εργασίες πρόκειται να δημιουργηθεί σκόνη ή αιωρούμενα
σωματίδια. Εάν τα σωματίδια αυτά ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα
θερμά, να φοράτε επίσης και θερμομονωτική ποδιά. Να φοράτε
πάντοτε ωτασπίδες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικό
κράνος.
10. Να συνδέετε το σύστημα αφαίρεσης σκόνης.
Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση συστημάτων αφαίρεσης
και συλλογής σκόνης, φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι
συνδεδεμένα και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο.
Ποτέ μην τραβάτε βίαια το καλώδιο για να το αποσυνδέσετε
από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα,
λάδι και αιχμηρές ακμές. Ποτέ μη μεταφέρετε το εργαλείο
κρατώντας το από το καλώδιό του.
12. Στερεώνετε με ασφάλεια το υπό κατεργασία αντικείμενο.
Όταν είναι δυνατό, χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για
να στερεώσετε το αντικείμενο στο οποίο εργάζεστε. Είναι
ασφαλέστερο από το να χρησιμοποιείτε το χέρι σας και επιπλέον,
με τον τρόπο αυτό μένουν ελεύθερα και τα δύο χέρια για το
χειρισμό του εργαλείου.
13. Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα σημεία.
Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση και να
διατηρείτε την ισορροπία σας.
14. Συντηρείτε τα εργαλεία με επιμέλεια.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά, για μεγαλύτερη
απόδοση και ασφάλεια. Τηρείτε τις οδηγίες σχετικά με τη λίπανση
και την αλλαγή εξαρτημάτων. Επιθεωρείτε τακτικά τα εργαλεία σας
και αν διαπιστώσετε ζημιές, φροντίστε για την επιδιόρθωσή τους
από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Διατηρείτε τις λαβές στεγνές,
καθαρές και χωρίς λάδι ή γράσο.
15. Αποσυνδέετε τα εργαλεία.
Αποσυνδέετε το εργαλείο από την τροφοδοσία όταν δεν
χρησιμοποιείται, πριν από το σέρβις και κατά την αλλαγή
εξαρτημάτων όπως λεπίδες, δαγκάνες και εργαλεία κοπής.
16. Αφαιρείτε από το εργαλείο τυχόν κλειδιά που
χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του.
Ελέγχετε τακτικά εάν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τυχόν
κλειδιά που χρησιμοποιούνται για τη ρύθμισή του, προτού το
θέσετε σε λειτουργία.
17. Φροντίστε για την αποφυγή αθέλητης εκκίνησης.
Μην μεταφέρετε το εργαλείο έχοντας το χέρι σας επάνω
στο διακόπτη. Προτού τοποθετήσετε το καλώδιο στην
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο βρίσκεται στη θέση «Off»
(Απενεργοποίηση).
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για εξωτερικούς
χώρους.
Πριν από τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο προέκτασης και
αντικαταστήστε το σε περίπτωση φθοράς. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που προορίζονται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
και έχουν ανάλογη σήμανση.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
19. Να είστε σε εγρήγορση.
Προσέχετε την εργασία σας. Χρησιμοποιείτε την κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένος ή υπό την
επήρεια φαρμάκων ή αλκοόλ.
20. Ελέγχετε για κατεστραμμένα τμήματα.
Πριν από τη χρήση, ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο για να διαπιστώσετε
εάν λειτουργεί σωστά και εκτελεί την προβλεπόμενη λειτουργία.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση των κινούμενων μερών, τη σύνδεσή
τους, εάν υπάρχουν τυχόν σπασμένα τμήματα, την τοποθέτηση
και τυχόν άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν τη
λειτουργία του εργαλείου. Προφυλακτήρες ή άλλα τμήματα
με τυχόν ζημιές πρέπει να επισκευάζονται κατάλληλα ή να
αντικαθίστανται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, εκτός αν
υποδεικνύεται διαφορετικά στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
Φροντίστε για την αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή
ελαττωματικών διακοπτών από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν μεταβαίνει
στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off (Απενεργοποίηση). Ποτέ
μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε επισκευές μόνος σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή πρόσθετου εξαρτήματος ή η εκτέλεση
με αυτό το εργαλείο οποιασδήποτε λειτουργίας που δεν
προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών, ενδέχεται να
ενέχει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.
21. Φροντίζετε για την επισκευή του εργαλείου σας από
ειδικευμένο άτομο.
Το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τους σχετικούς κανόνες
ασφαλείας. Τυχόν επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο
από ειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά.
Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρχει σημαντικός
κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
πριόνια με ακτινικό βραχίονα
• Προστατέψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία με κατάλληλη ασφάλεια ή
αυτόματο διακόπτη.
• Διατηρείτε καθαρές και χωρίς γράσο τις τροχιές των εδράνων στο
βραχίονα και τα έδρανα στη μονάδα της μετακινούμενης κεφαλής.
• Προτού θέσετε το πριόνι σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός
βρίσκεται στη σωστή θέση. Η λεπίδα δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με το υλικό αν δεν τραβήξετε το πριόνι από τη λαβή.
• Πάντοτε να ρυθμίζετε το προστατευτικό των δακτύλων έτσι ώστε
να διέρχεται επάνω από τον σταθερό οδηγό ή να βρίσκεται 3 mm
επάνω από την επιφάνεια του υλικού που κόβεται, ανάλογα με το
ποιο είναι πιο ψηλά.
• Ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις ως προς την ακρίβεια και
προσαρμόστε όπως απαιτείται.
• Βεβαιωθείτε ότι η λεπίδα περιστρέφεται προς τη σωστή
κατεύθυνση και ότι η οδόντωση δείχνει προς τον οδηγό.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των λαβών των σφιγκτήρων προτού
ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία.
• Ποτέ μη λειτουργείτε το μηχάνημα αν όλα τα προστατευτικά δεν
είναι τοποθετημένα στη θέση τους.
• Όταν δεν χρησιμοποιείται, καλύψτε εντελώς τη λεπίδα
χρησιμοποιώντας το προστατευτικό λεπίδας.
• Αποσυνδέετε το εργαλείο από την τροφοδοσία, όταν δεν
χρησιμοποιείται, προτού αλλάξετε λεπίδες ή πριν από την
πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.
• Χρησιμοποιείτε πάντοτε κατάλληλες και ακονισμένες λεπίδες που
έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN847-1 και με
γωνία κλίσης ίση με +/– 5 mm.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε λεπίδες στις οποίες η μέγιστη
επισημασμένη ταχύτητα είναι χαμηλότερη από την ταχύτητα
περιστροφής του άξονα.
• Μη χρησιμοποιείτε λεπίδες από HSS (χάλυβας υψηλής αντοχής).
• Η συνιστώμενη διάμετρος λεπίδας αναφέρεται στα τεχνικά
δεδομένα.
• Μη σφηνώνετε τυχόν αντικείμενα στον ανεμιστήρα του κινητήρα
για να συγκρατήσετε τον άξονα του κινητήρα.
• Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά και οι
μηχανισμοί φρένου, αυτόματης επιστροφής και ασφάλισης
λειτουργούν σωστά. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εάν αυτοί οι
μηχανισμοί παρουσιάζουν πρόβλημα.
• Κατά το πριόνισμα στρογγυλών αντικειμένων, χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ κατάλληλη διάταξη στερέωσης ή πρίσμα για την
αποφυγή της περιστροφής του υπό κατεργασία αντικειμένου.
• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την κοπή. (Η πλήρης ή
μερική απότομη διακοπή του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει
σημαντική ζημιά.) Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο
κινητήρας προσεγγίσει τις μέγιστες στροφές του.
• Μην ανυψώνετε το μηχάνημα κρατώντας το από την επιφάνεια
εργασίας του.
• Μην κόβετε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα ή υλικά
τοιχοποιίας.
• Μην εφαρμόζετε λιπαντικά στη λεπίδα ενόσω το μηχάνημα είναι
σε λειτουργία.
• Μην τοποθετήσετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή της λεπίδας
όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην ηλεκτρική τροφοδοσία.
• Μην πλησιάζετε στο χώρο πίσω από τη λεπίδα του πριονιού
ενόσω χρησιμοποιείτε το εργαλείο.
• Μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε απόσταση μικρότερη από 150
mm από τη λεπίδα κατά τη διάρκεια της κοπής.
• Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες λεπίδες ή λεπίδες με ρωγμές.
• Αντικαταστήστε τον οδηγό εάν υποστεί ζημιά ή/και αν δεν
προσφέρει πλέον κατάλληλη υποστήριξη. Ο οδηγός πρέπει να
αντικαθίσταται περιοδικά.
• Διασφαλίζετε ΠΑΝΤΟΤΕ την ασφαλή λειτουργία. Τα πριόνια με
ακτινικό βραχίονα πρέπει να σταθεροποιούνται στο έδαφος με
μπουλόνια διαμέτρου 8 mm και ελάχιστου μήκους 80 mm.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά την κοπή στρογγυλών
αντικειμένων, είναι απαραίτητο να στερεώνετε το υπό
κατεργασία αντικείμενο με κατάλληλη διάταξη στερέωσης ή
βάση στήριξης, για να μην περιστρέφεται.
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους όπου η θερμοκρασία
μπορεί να προσεγγίσει τους –5° ή τους 40° C. Η κατάλληλη
θερμοκρασία είναι 20° C.
• Οι χειριστές πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους
παράγοντες που επηρεάζουν την παρουσία θορύβου (π.χ.
χρήση λεπίδων πριονιού ειδικά σχεδιασμένων για την ελάττωση
του παραγόμενου θορύβου, συντήρηση λεπίδας πριονιού
και μηχανήματος). Αναφέρατε σφάλματα στο μηχάνημα,
συμπεριλαμβανομένων των σφαλμάτων στα προστατευτικά ή τη
λεπίδα του πριονιού, αμέσως μόλις τα εντοπίσετε. Βεβαιωθείτε ότι
ο χειριστής είναι επαρκώς εκπαιδευμένος στη χρήση, τη ρύθμιση
και τη λειτουργία του μηχανήματος.
• Όταν πριονίζετε ξύλο, συνδέστε το μηχάνημα με το σύστημα
συλλογής σκόνης. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους
παράγοντες που επηρεάζουν την ύπαρξη σκόνης, όπως:
– Τύπος του υλικού προς κατεργασία (η μοριοσανίδα δημιουργεί
περισσότερη σκόνη από το ξύλο).
– Σωστή ρύθμιση της λεπίδας πριονιού.
– Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά το σύστημα τοπικής
αφαίρεσης, καθώς και τα καλύμματα, οι περσίδες και οι
ολισθητήρες.
• Να φοράτε πάντοτε γάντια εργασίας όταν εκτελείτε εργασίες
συντήρησης στο μηχάνημα, όταν χειρίζεστε αντικείμενα με τραχεία
επιφάνεια ή όταν αλλάζετε λεπίδα.
• Εάν εμφανιστεί βλάβη στην τάση όταν το εργαλείο είναι σε
κατάσταση αδράνειας, απελευθερώστε αμέσως τη λαβή και
βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή μετακινείται αυτόματα στη θέση
ανάπαυσής της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν κατεστραμμένες ηλεκτρικές
καλωδιώσεις πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως.
117
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού,\απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
• Αναφέρετε τη βλάβη και σημάνετε το μηχάνημα με κατάλληλο
τρόπο ώστε να εμποδίσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιήσουν το
μηχάνημα που έχει υποστεί βλάβη.
• Όταν η λεπίδα πριονιού είναι μπλοκαρισμένη λόγω μη κανονικής
δύναμης προώθησης κατά την κοπή, απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος.
Αφαιρέστε το τεμάχιο εργασίας και διασφαλίστε ότι η λεπίδα
πριονιού κινείται ελεύθερα. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και
ξεκινήστε καινούργια διαδικασία κοπής με μειωμένη δύναμη
προώθησης.
1 βάση με πόδια
(4 σκέλη, 4 εγκάρσιες ράγες, 24 M8 x 16 μπουλόνια, 24
περικόχλια M8 και 48 επίπεδες ροδέλες D8)
1 Συσκευασία μπλίστερ που περιέχει:
1 Μηχανικό κλειδί 10/13 mm
1 Μηχανικό κλειδί 22 mm
1 Σωληνωτό κλειδί 13 mm
4 Εξαγωνικά κλειδιά (3, 4, 5, 6 mm)
1 Στρόφαλο ρύθμισης ύψους
1 Ελικοτομημένη βίδα M4,2 x 16
4 Υποστηρίγματα επέκτασης έδρας
19 Μπουλόνια M8 x 25
19 επίπεδες ροδέλες D8
19 παξιμάδια M8
1 Λαστιχένιο ένθετο
6 Ξύλινα ένθετα
Άλλοι κίνδυνοι
3 Βίδες M8 x 16
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση πριονιών με
ακτινικό βραχίονα:
3 Ροδέλες D8
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας
και την εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων.
1 Αναλυτικό σχέδιο
Αυτοί είναι οι εξής:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή περιστρεφόμενων
μερών.
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων από τα εκτεθειμένα τμήματα της
περιστρεφόμενης λεπίδας του πριονιού.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. (figure) 1]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή της λεπίδας.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προστατευτικών.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που δημιουργείται
κατά το πριόνισμα ξύλου και ιδιαίτερα δρυός, οξιάς και MDF.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (On/Off)
b. Λαβή
c. Μπροστινό προστατευτικό
d. Κάτω προστατευτικό
e. Σταθερή επάνω επιφάνεια έδρας
f. Εγκάρσιες ράγες
g. Σκέλος
h1. Αριστερός οδηγός (μικρός)
h2. Δεξιός οδηγός (μεγάλος)
i. Σωλήνας για τη σκόνη
j. Μοχλός ασφάλειας λοξοτομής
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
k. Μοχλός σύσφιξης λοξοτομής
l. Στρόφαλος ρύθμισης ύψους
Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά,
αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα από την τροφοδοσία.
m. Ακτινικός βραχίονας
n. Καπάκι άκρου
o. Καλώδιο
Αποσυνδέετε πάντοτε το βύσμα προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή εκτελέσετε εργασίες
σέρβις/συντήρησης.
p. Έξοδος σκόνης
q. Σύστημα ζεύξης
r. Κινητήρας
s1. Αριστερό τμήμα έδρας
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 Μερικώς συναρμολογημένο πριόνι με ακτινικό βραχίονα
2 Τμήματα έδρας (1 δεξιό, 1 αριστερό)
2 Οδηγοί (1 δεξιός, 1 αριστερός)
2 Επεκτάσεις έδρας (1 δεξιά, 1 αριστερή)
1 Σωλήνας για τη σκόνη
1 Κουτί που περιέχει:
118
s2. Δεξιό τμήμα έδρας
t1. Αριστερή επέκταση έδρας
t2. Δεξιά επέκταση έδρας
u. Κλίμακα φαλτσογωνίας
v. Σύστημα μετακινούμενης κεφαλής
w. Διακόπτης απεμπλοκής σε μη παρουσία τάσης
x. Κιβώτιο ηλεκτρονικού ελέγχου
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το πριόνι με ακτινικό βραχίονα σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές επεξεργασίας ξύλου. Αυτό το υψηλής ακρίβειας μηχάνημα
μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα και γρήγορα σε εγκάρσια κοπή ή σε κοπή
με φαλτσογωνία ή λοξοτομή. Για βέλτιστη ασφάλεια, τα σημαντικότερα
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
στοιχεία χειρισμού διαθέτουν μάνδαλο και συσκευή ασφάλισης.
Επίσης, ανατρέξτε στο διάγραμμα γρήγορης αναφοράς στο τέλος της
ενότητας αυτής. Το παρόν πριόνι έχει σχεδιαστεί για χρήση με λεπίδα
με άκρο καρβιδίου, διαμέτρου 300 mm.
ΝΑ ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Το πριόνι με ακτινικό βραχίονα είναι ένα ηλεκτρικό εργαλείο
επαγγελματικής χρήσης.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από μη
έμπειρους χειριστές.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε μία
τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση
που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται
μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη προέκταση,
κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του μηχανήματος (ανατρέξτε
στα τεχνικά δεδομένα). Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό,
να ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς. Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 30 m.
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Χρησιμοποιήστε τριπύρηνη εγκεκριμένη προέκταση, κατάλληλη για
την είσοδο ρεύματος αυτού του μηχανήματος (ανατρέξτε στα τεχνικά
δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του αγωγού είναι 1,5 mm².
ΤΡΙΦΑΣΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΠΟΔΙΑ (ΕΙΚ. 1, 3, 4)
Τα στοιχεία και οι συνδετήρες της βάσης με πόδια είναι
συσκευασμένα ξεχωριστά.
1. Αφαιρέστε όλα τα τμήματα από τη συσκευασία.
2. Ασφαλίστε τον βραχίονα χρησιμοποιώντας το μοχλό σύσφιξης
λοξοτομής (k).
3. Κλίνετε προσεκτικά το μηχάνημα από την παλέτα έως ότου το
πίσω μέρος της στήλης ακουμπήσει σταθερά στο δάπεδο.
4. Τοποθετήστε ένα ξύλινο τεμάχιο (y) κάτω από το άκρο της έδρας
(εικ.3).
5. Συναρμολογήστε τα σκέλη (g) όπως φαίνεται, χρησιμοποιώντας
τα περικόχλια, τα μπουλόνια και τις επίπεδες ροδέλες που
παρέχονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συσφίγγετε.
6. Τοποθετήστε τις εγκάρσιες ράγες (f) (εικ. 4).
7. Συσφίξτε καλά όλους τους συνδετήρες.
8. Κλίνετε το σύστημα σε όρθια θέση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται
πάντοτε σε ευθεία θέση και να είναι συνεχώς σταθερό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ενδέχεται να χρειαστείτε βοήθεια για το χαμήλωμα
και την ανύψωση του συστήματος.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
(ΕΙΚ. 1, 5–10)
1. Ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής παρέχεται μερικώς
συναρμολογημένος όπως φαίνεται στην εικόνα 5.
2. Ξεβιδώστε μερικώς τη βίδα συγκράτησης του μηχανισμού
αυτόματης επιστροφής (z) με το εξαγωνικό κλειδί 6 mm για
να είναι δυνατή η περιστροφή του συστήματος αυτόματης
επιστροφής (εικ. 6).
3. Ξεκλειδώστε και μετακινήστε την κεφαλή (εικ. 7).
Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο διαθέτει βιομηχανικού
τύπου φις/σύνδεσμο CEE 16A 5 πόλων (ο ουδέτερος πρέπει να είναι
συνδεδεμένος) σύμφωνα με το IEC 60309.
4. Περιστρέψτε το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής. Εισάγετε τη
δεύτερη βίδα (aa).
Πτώσεις τάσης
5. Ρυθμίστε το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής, ελέγχοντας την
ορθή ευθυγράμμιση με τη μετακινούμενη κεφαλή (v) (εικ. 1, 9).
Τα ρεύματα εκκίνησης προκαλούν βραχυχρόνιες πτώσεις τάσεις.
Κάτω από μη ευνοϊκές συνθήκες, ενδέχεται να επηρεαστεί και άλλος
εξοπλισμός.
Εάν η σύνθετη αντίσταση του συστήματος τροφοδοσίας είναι
χαμηλότερη από 0,25 Ω, δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να παρατηρηθεί
διαταραχή.
Οι υποδοχές που χρησιμοποιούνται για αυτά τα μηχανήματα
πρέπει να έχουν ασφάλεια αποκοπής ίση με 16 Αμπέρ με αδρανή
χαρακτηριστική.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι ο
διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση OFF
(Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη βέλτιστη απόδοση του
πριονιού, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ακολουθείτε
τις διαδικασίες που αναφέρονται στις παρακάτω
παραγράφους.
Ρύθμιση
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΨΟΥΣ (ΕΙΚ. 1, 2)
1. Εφαρμόστε τον στρόφαλο ρύθμισης ύψους (l) με την
ελικοτομημένη βίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να μετακινηθεί ο βραχίονας
αυτόματης επιστροφής, για να είναι δυνατή η ρύθμιση του ύψους.
2. Ανυψώστε τον στρόφαλο ρύθμισης ύψους αρκετά ψηλά για
να υπάρχει επαρκής απόσταση για την αφαίρεση διαφόρων
στοιχείων κάτω από τον κινητήρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη συσφίγγετε (εικ. 8).
6. Ο περιοριστής διακένου του ζευκτήρα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι
ώστε τα έδρανα του συστήματος ζεύξης να μη φτάνουν στο
πίσω όριο των τροχιών των εδράνων. Ρυθμίστε τον περιοριστή
διακένου (bb) έως ότου ο λαστιχένιος αναστολέας (cc) χτυπήσει
στο πίσω μέρος του περιβλήματος της ασφάλειας σχισίματος
(εικ. 10).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η κεφαλή πρέπει να είναι πάντοτε
κλειδωμένη στη θέση ανάπαυσης.
7. Συσφίξτε όλες τις βίδες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΕΙΚ. 1, 11–18)
1. Τοποθετήστε δύο από τα υποστηρίγματα επέκτασης έδρας (dd)
σε κάθε πλευρά της σταθερής επάνω επιφάνειας της έδρας (e)
χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια M8 x 25 (εικ. 11).
2. Τοποθετήστε μια επέκταση έδρας (t) στο υποστήριγμα επέκτασης
έδρας (εικ. 12). Επαναλάβετε με την άλλη επέκταση έδρας.
3. Βεβαιωθείτε ότι οι επεκτάσεις έδρας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
με τη σταθερή επάνω επιφάνεια της έδρας και συσφίξτε τα
μπουλόνια με το χέρι.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι επεκτάσεις έδρας και η σταθερή
επάνω επιφάνεια της έδρας ΠΡΕΠΕΙ να βρίσκονται στο
ίδιο επίπεδο.
4. Εισάγετε 3 πείρους στον μικρό αριστερό οδηγό (h1) και 3
πείρους στον μεγαλύτερο δεξιό οδηγό (h2) (εικ. 1, 13).
5. Ευθυγραμμίστε τους πείρους του αριστερού οδηγού με τις οπές
της αριστερής πλευράς στη σταθερή επάνω επιφάνεια της έδρας
και πιέστε σταθερά (εικ. 14).
6. Επαναλάβετε με τον δεξιό οδηγό.
119
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
7. Ευθυγραμμίστε το πίσω αριστερό τμήμα έδρας (s1) με τους
πείρους του αριστερού οδηγού και πιέστε σταθερά (εικ. 15).
Συσφίξτε το σφιγκτήρα της έδρας (ee) με το σωληνωτό κλειδί (εικ.
16).
8. Εισάγετε μια βίδα M8 x 25 και μια ροδέλα D8 στο πίσω αριστερό
τμήμα οδηγού και σφίξτε καλά (εικ. 17, 18).
9. Επαναλάβετε για το πίσω δεξιό τμήμα της έδρας.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΝΗ (ΕΙΚ. 19, 20)
1. Τοποθετήστε την είσοδο για τη σκόνη στη θέση της στη βάση της
στήλης.
2. Εισάγετε 3 βίδες M8 x 16 και ροδέλες D8 στις οπές της βάσης και
της εισόδου για τη σκόνη.
3. Συσφίξτε με 3 μπουλόνια M8 χρησιμοποιώντας το σωληνωτό
κλειδί 13 mm και ανοίξτε το κλειδί.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΕΙΚ. 21, 22)
1. Αφαιρέστε την ελικοτομημένη βίδα (ff).
2. Τοποθετήστε το υποστήριγμα του καλωδίου (gg) και
επανατοποθετήστε την ελικοτομημένη βίδα.
3. Αφαιρέστε τους σφιγκτήρες καλωδίου (hh, ii) που βρίσκονται
επάνω στο βραχίονα και επαναπροσαρτήστε κρατώντας το
καλώδιο στη θέση του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να είναι δυνατή η
μετακίνηση του βραχίονα στην οριζόντια και την
κατακόρυφη διεύθυνση.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(ΕΙΚ. 23)
Εντός του καλωδίου ρεύματος δικτύου είναι συνδεδεμένο το κιβώτιο
ηλεκτρονικού ελέγχου (x) που περιέχει το διακόπτη απεμπλοκής σε
απουσία τάσης (w), τη διάταξη πέδησης και τη διάταξη προστασίας
του κινητήρα από υπερφόρτωση με αυτόματη επαναφορά.
1. Αφαιρέστε τα περικόχλια από τις βίδες (jj) που προεξέχουν από
το πίσω μέρος του κιβωτίου (x).
2. Κρατήστε το κιβώτιο επάνω στο πίσω μέρος του πλαισίου της
έδρας στα αριστερά της βάσης της στήλης και εισάγετε τις βίδες
στις αντίστοιχες οπές.
3. Επανατοποθετήστε τα περικόχλια στο άκρο των βιδών και
σφίξτε τα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ (ΕΙΚ. 24–33)
1. Βεβαιωθείτε ότι η θέση του βραχίονα είναι στις 0° και ανυψώστε
το βραχίονα (m) στην επάνω θέση (εικ. 24).
2. Χαλαρώστε τη βίδα του προστατευτικού (kk) και ανυψώστε το
προστατευτικό (d) έξω από την περιοχή (εικ. 25).
3. Με το εξαγωνικό κλειδί των 6 mm τοποθετημένο στον άξονα
του κινητήρα και το σωληνωτό κλειδί των 13 mm στη βίδα της
λεπίδας (εικ. 27), περιστρέψτε δεξιόστροφα το σωληνωτό κλειδί
για να αφαιρέσετε τη βίδα της λεπίδας (ll) και την εξωτερική
φλάντζα (mm).
4. Αφαιρέστε τη λεπίδα από τον άξονα και τοποθετήστε τη λεπίδα
στην υποδοχή (nn) του οδηγού έδρας. Το οδοντωτό τμήμα της
λεπίδας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να έρχεται σε επαφή με τον άξονα
(εικ. 27, 28).
5. Απασφαλίστε την κεφαλή και μετακινήστε την προς τα εμπρός,
έως ότου να είναι δυνατή η αφαίρεση της λεπίδας από την
υποδοχή (nn). Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα (oo) στην υποδοχή
(nn) και μετακινήστε την κεφαλή αργά προς τη θέση ανάπαυσης
(θέση ασφάλισης), διασφαλίζοντας ότι η οδόντωση της λεπίδας
δεν έρχεται σε επαφή με τον άξονα (εικ. 29–31).
6. Τοποθετήστε τη νέα λεπίδα στην εσωτερική φλάντζα (qq).
Τοποθετήστε την εξωτερική φλάντζα στον άξονα. Με ένα
εξαγωνικό κλειδί των 6 mm τοποθετημένο στον άξονα του
κινητήρα και το σωληνωτό κλειδί των 13 mm στη βίδα της
λεπίδας, συσφίξτε τη βίδα της λεπίδας και την εξωτερική φλάντζα
(εικ. 32).
7. Χαμηλώστε το προστατευτικό έτσι ώστε η υποδοχή του
προστατευτικού να είναι ευθυγραμμισμένη με τη βίδα του
προστατευτικού και συσφίξτε τη βίδα (εικ. 33).
8. Η κεφαλή είναι έτοιμη για κοπή.
120
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας
λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διεύθυνση περιστροφής
υποδεικνύεται από το βέλος στον κινητήρα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η ροδέλα του
περικοχλίου του άξονα υποδοχής βρίσκεται απέναντι από
την εξωτερική φλάντζα.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΑΝ Ο ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΕΙΚ. 1, 34)
1. Χαμηλώστε τη λεπίδα (oo) έως ότου μόλις να αγγίζει τη σταθερή
επάνω επιφάνεια έδρας (e).
2. Απελευθερώστε το μοχλό ασφάλειας λοξοτομής (j) και το μοχλό
σύσφιξης λοξοτομής (k).
3. Εκτείνετε τη λεπίδα προς τα εμπρός περνώντας τον οδηγό και
στη συνέχεια, στρέψτε τον βραχίονα έτσι ώστε η λεπίδα να
διατρέχει την επάνω επιφάνεια της έδρας σε όλο το πλάτος της.
4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία με τη λεπίδα στην πίσω θέση
και ρυθμίστε το πίσω μπουλόνι, εάν χρειάζεται.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΑΝ Η ΛΕΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΩ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ (ΕΙΚ. 1, 35–37)
1. Μετακινήστε το βραχίονα (m) πίσω στην κεντρική θέση.
2. Τοποθετήστε ένα χαλύβδινο ορθογωνιόμετρο (rr) έναντι του
σώματος της λεπίδας (εικ. 35).
3. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Αφαιρέστε το δίσκο ένδειξης φαλτσογωνίας (tt) χαλαρώνοντας
τις δύο βίδες (uu) (εικ. 36).
b. Χαλαρώστε και τις τρεις βίδες εξαγωνικής κεφαλής που θα
εμφανιστούν (εικ. 37).
c. Τοποθετήστε ένα εξαγωνικό κλειδί στον άξονα υποδοχής
του κινητήρας και χτυπήστε ελαφριά έως ότου η λεπίδα γίνει
επίπεδη ως προς το ορθογωνιόμετρο.
4. Συσφίξτε καλά όλους τους συνδετήρες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
συσφίξετε την κεντρική βίδα εξαγωνικής κεφαλής.
5. Επανατοποθετήστε το δίσκο ένδειξης φαλτσογωνίας (tt)
ευθυγραμμίζοντας το δείκτη (ss) στη θέση των 0°.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΑΝ Η ΠΟΡΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕΤΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ (ΕΙΚ. 38–42)
1. Εκτείνετε τη λεπίδα εμπρός από τον οδηγό (εικ. 38).
2. Τοποθετήστε ένα ορθογωνιόμετρο (rr) σε ένα κομμάτι σανίδας και
έναντι του οδηγού, αγγίζοντας απλώς τη λεπίδα, όπως φαίνεται.
3. Τραβήξτε τη λεπίδα προς το μέρος σας για να ελέγξετε
εάν η λεπίδα διαγράφει τη διαδρομή παράλληλα προς το
ορθογωνιόμετρο.
4. Εάν χρειάζεται ρύθμιση, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
a. Με το το μοχλό ασφάλειας λοξοτομής (j) στη θέση 0°,
απελευθερώστε το μοχλό σύσφιξης λοξοτομής (k) με τον
τρόπο που φαίνεται στην εικόνα 39.
b. Χαλαρώστε τα αντιπερικόχλια (v v) σε κάθε πλευρά του
βραχίονα (m), όπως φαίνεται στην εικόνα 40.
5. Για να ρυθμίσετε το βραχίονα (m) στα αριστερά, χαλαρώστε το
στέλεχος (ww) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του βραχίονα και
συσφίξτε το αντίθετο στέλεχος (εικ. 41).
6. Για να ρυθμίσετε το βραχίονα (m) στα δεξιά, χαλαρώστε το
στέλεχος (ww) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του
βραχίονα και συσφίξτε το αντίθετο στέλεχος.
7. Προχωρείτε με μικρά βήματα και ελέγχετε τη ρύθμιση μετά από
κάθε βήμα διατηρώντας τους μοχλούς (j, k) σε θέση εμπλοκής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη σφίγγετε υπερβολικά τα στελέχη.
8. Συσφίξτε τα αντιπερικόχλια (v v).
9. Ρυθμίστε το δείκτη (xx) στην κλίμακα λοξοτομής (yy) έτσι ώστε να
αναγράφει 0° (εικ. 42).
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Σύστημα προστατευτικού λεπίδας (εικ. 43)
Το προστατευτικό λεπίδας είναι ένα σύστημα πολλαπλών λειτουργιών
που διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ασφαλείας:
– Μπροστινό προστατευτικό (c) και ελατηριωτό πίσω
προστατευτικό (d) για πλήρη προστασία της λεπίδας.
– Προσαρμογέα εξαγωγής σκόνης (a1).
– Προσαρμοζόμενο προστατευτικό δακτύλων (a2) για χρήση
κατά την εγκάρσια κοπή.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑΣ (ΕΙΚ. 44)
Βεβαιωθείτε ότι η κλίμακα φαλτσογωνίας (u) δείχνει 0° όταν
τοποθετηθεί για κατακόρυφη κοπή.
Εάν είναι απαραίτητο, χαλαρώστε τις βίδες (uu) και ρυθμίστε το δείκτη
στις 0°.
ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΟΞΟΤΟΜΗΣ (ΕΙΚ. 42)
Βεβαιωθείτε ότι η κλίμακα λοξοτομής (yy) δείχνει 0° όταν τοποθετηθεί
για κατακόρυφη κοπή.
Ρυθμίστε το δείκτη (xx) στις 0° χρησιμοποιώντας τη βίδα (zz).
– Σύστημα πέδησης: Μετά την απενεργοποίηση, το σύστημα
πέδησης σταματάει τη λεπίδα του πριονιού εντός 10
δευτερολέπτων.
– Ο διακόπτης διαθέτει μόνο λειτουργίες πίεσης για λειτουργία.
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε τον ενεργοποιητή
πράσινου χρώματος (a) στη λαβή (b). Όταν ο ενεργοποιητής
απελευθερωθεί, η λειτουργία του μηχανήματος διακόπτεται αυτόματα.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ (ΕΙΚ. 1)
1. Με το μοχλό ασφάλειας λοξοτομής (j) σε θέση εμπλοκής,
ασφαλίστε το μοχλό σύσφιξης λοξοτομής (k) έτσι ώστε η λεπίδα
να έχει θέση για ευθεία εγκάρσια κοπή υπό 0°.
2. Χαμηλώστε το βραχίονα έως ότου η λεπίδα να αγγίζει σχεδόν την
επάνω επιφάνεια της έδρας.
3. Τοποθετήστε το υπό κατεργασία αντικείμενο εφαρμοστά στο
μπροστινό μέρος του οδηγού.
4. Θέστε σε λειτουργία και χαμηλώστε το βραχίονα έτσι ώστε η
λεπίδα να μπορεί να κόψει ένα ρηχό αυλάκι στην επιφάνεια της
έδρας.
Ο βραχίονας έχει προκαθορισμένες θέσεις στις 45° αριστερά και δεξιά
και στις 0°.
5. Τραβήξτε τη λεπίδα προς το μέρος σας έτσι ώστε να κόψει
μια κατακόρυφη οπή στον ξύλινο οδηγό και διαμέσου του υπό
κατεργασία αντικειμένου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
6. Επαναφέρετε τη λεπίδα πίσω στη θέση ανάπαυσης και θέστε το
σύστημα εκτός λειτουργίας.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό προς πριόνισμα έχει στερεωθεί
με ασφάλεια στη θέση του.
• Μην εφαρμόζετε μεγάλη πίεση στο εργαλείο και μην
ασκείτε πλευρική πίεση στη λεπίδα πριονιού.
• Αποφεύγετε την υπερφόρτωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Τοποθετήστε την κατάλληλη λεπίδα του πριονιού. Μη
χρησιμοποιείτε υπερβολικά φθαρμένες λεπίδες πριονιού.
Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου δεν
πρέπει να υπερβαίνει την ταχύτητα περιστροφής της
λεπίδας του πριονιού.
• Μην επιχειρήσετε να κόψετε υπερβολικά μικρά τεμάχια.
• Αφήνετε τη λεπίδα να κόψει ελεύθερα. Μη ζορίζετε το
εργαλείο.
• Προτού κόψετε, περιμένετε έως ότου ο κινητήρας
προσεγγίσει τις μέγιστες στροφές του.
• Ελέγξτε τη σύσφιξη όλων των κομβίων ασφάλισης και
των λαβών των σφιγκτήρων.
• Ποτέ μη λειτουργείτε το μηχάνημα αν τα προστατευτικά
δεν είναι τοποθετημένα στη θέση τους.
• Ποτέ μην ανυψώνετε το μηχάνημα κρατώντας το από την
επάνω επιφάνεια της έδρας.
• Ελέγχετε πάντοτε εάν υπάρχει κατάλληλη υποδοχή στην
επάνω επιφάνεια της έδρας.
• Ανατρέχετε πάντοτε στην εικόνα L για τον έλεγχο της
θέσης και του τύπου του οδηγού.
7. Βεβαιωθείτε ότι η κοπή έγινε πράγματι υπό 90° σε όλες τις
επιφάνειες και ρυθμίστε αναλόγως, εάν είναι απαραίτητο.
Βασικές εργασίες κοπής με πριόνι
(εικ. 45–53)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το οδοντωτό τμήμα μιας καινούριας
λεπίδας είναι πολύ αιχμηρό και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΟΠΗ (ΕΙΚ. 45)
1. Ρυθμίστε τον ακτινικό βραχίονα σε κάθετες γωνίες ως προς τον
οδηγό.
2. Τοποθετήστε σε θέση εμπλοκής το μοχλό ασφάλειας λοξοτομής
(j) στη θέση 0° και συσφίξτε το μοχλό σύσφιξης λοξοτομής (k).
3. Χαμηλώστε τη λεπίδα.
4. Ρυθμίστε το προστατευτικό δακτύλων (a2) έτσι ώστε μόλις και να
αγγίζει το υπό κατεργασία αντικείμενο.
5. Εάν δεν υπάρχει οπή στην επάνω επιφάνεια της έδρας, κόψτε
μία με τον τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω.
6. Κρατήστε το υπό κατεργασία αντικείμενο εφαρμοστά στον οδηγό,
προσέχοντας τα δάκτυλά σας να βρίσκονται αρκετά μακριά από
τη διαδρομή της λεπίδας.
7. Θέστε το μηχάνημα σε λειτουργία και τραβήξτε αργά τη λεπίδα
από τον οδηγό και το υπό κατεργασία αντικείμενο.
8. Επαναφέρετε τη λεπίδα στη θέση ανάπαυσης και θέστε το
σύστημα εκτός λειτουργίας.
ΚΟΠΗ ΜΕ ΛΟΞΟΤΟΜΗ (ΕΙΚ. 46, 47)
1. Απελευθερώστε το μοχλό ασφάλειας λοξοτομής (j) και το μοχλό
σύσφιξης λοξοτομής (k).
2. Περιστρέψτε το βραχίονα στην απαιτούμενη γωνία στην κλίμακα
λοξοτομής.
Εφιστούμε την προσοχή των χρηστών στο Ηνωμένο Βασίλειο στους
«Κανονισμούς του 1974 περί μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου» και
σε τυχόν επόμενες τροποποιήσεις.
3. Για 45° αριστερά ή δεξιά, τοποθετήστε σε θέση εμπλοκής το
μοχλό ασφάλειας λοξοτομής (j) και ασφαλίστε με το μοχλό
σύσφιξης λοξοτομής (k).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΙΚ. 1)
4. Για ενδιάμεσες γωνίες, χρησιμοποιήστε μόνο το μοχλό σύσφιξης
λοξοτομής.
Ο διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης του πριονιού με
ακτινικό βραχίονα, διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα:
– Λειτουργία απεμπλοκής σε μη παρουσία τάσης: Εάν
η τροφοδοσία κοπεί για οποιονδήποτε λόγο, ο διακόπτης
πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα εκ νέου.
– Διάταξη προστασίας κινητήρα από υπερβολικό φορτίο:
Σε περίπτωση υπερβολικού φορτίου στον κινητήρα, η
τροφοδοσία του κινητήρα διακόπτεται. Εάν αυτό συμβεί,
αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει επί 10 λεπτά και στη
συνέχεια, πιέστε το κουμπί επαναφοράς.
5. Προχωρήστε όπως περιγράφεται για την εγκάρσια κοπή.
ΚΟΠΗ ΜΕ ΦΑΛΤΣΟΓΩΝΙΑ (ΕΙΚ. 45, 48)
1. Ρυθμίστε το βραχίονα με τον ίδιο τρόπο όπως στην εγκάρσια
κοπή υπό 0°.
2. Ανυψώστε τη λεπίδα αρκετά πιο επάνω από την επιφάνεια της
έδρας.
3. Απελευθερώστε το μοχλό σύσφιξης φαλτσογωνίας (a3) και
τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια φαλτσογωνίας (a4).
121
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
4. Δώστε κλίση στον κινητήρα στην απαιτούμενη γωνία στην
κλίμακα φαλτσογωνίας (u).
5. Για 45° δεξιά, τοποθετήστε σε θέση εμπλοκής την ασφάλεια
φαλτσογωνίας (a4) και ασφαλίστε με το μοχλό σύσφιξης
φαλτσογωνίας (a3).
6. Για ενδιάμεσες γωνίες, χρησιμοποιήστε μόνο το μοχλό σύσφιξης
φαλτσογωνίας.
7. Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία όπως και στην κατακόρυφη
εγκάρσια κοπή.
ΣΥΝΘΕΤΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΚΟΠΗ (ΕΙΚ. 47)
Αυτή η κοπή είναι συνδυασμός κοπής με λοξοτομή και φαλτσογωνία.
1. Ρυθμίστε την απαιτούμενη γωνία φαλτσογωνίας.
2. Περιστρέψτε το βραχίονα στην απαιτούμενη θέση λοξοτομής.
3. Προχωρήστε όπως περιγράφεται για την κοπή με λοξοτομή.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε για να λειτουργεί
επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής
ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν απαιτείται συντήρηση του μηχανικού φρένου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αντικαθιστάτε τη σταθερή επάνω επιφάνεια της έδρας
όταν αυτή φθαρεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε το σύστημα και
αποσυνδέετε το μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση παρελκόμενων,
πριν τη ρύθμιση ή την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά την
πραγματοποίηση επισκευών. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα
ενεργοποίησης έχει αποσυνδεθεί. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η λεπίδα του πριονιού φθαρεί,
αντικαταστήστε την με μια καινούρια ή εκ νέου ακονισμένη
λεπίδα.
Ρύθμιση των τροχιών του βραχίονα των
εδράνων της μετακινούμενης κεφαλής
(εικ. 49–52)
Εάν συμβαίνει πλάγια μετακίνηση του συστήματος της
μετακινούμενης κεφαλής, αυτό σημαίνει ότι τα έδρανα χρειάζονται
ρύθμιση.
1. Τραβήξτε προς τα εμπρός το σύστημα ζεύξης προς το άκρο
των διαδρομών του βραχίονα και διατηρήστε το στη θέση του
(εικ. 49).
2. Χαλαρώστε τις βίδες ασφάλισης (a5) (εικ. 50, 51).
3. Χρησιμοποιώντας ένα εξαγωνικό κλειδί, περιστρέψτε ελαφρώς τα
έδρανα (a6) έως ότου εξουδετερωθεί η πλάγια κίνηση (εικ. 52).
4. Συσφίξτε πάλι τις βίδες ασφάλισης (a5) προσέχοντας η κεφαλή
να μεταβεί αυτόματα στη θέση ανάπαυσης.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Σε περίπτωση που υπάρχουν κομμάτια του τεμαχίου εργασίας
σφηνωμένα ανάμεσα στη λεπίδα πριονιού και τα προστατευτικά,
αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος και
ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται στην ενότητα Τοποθέτηση
λεπίδας πριονιού. Αφαιρέστε τα κομμάτια που έχουν σφηνώσει και
τοποθετήστε πάλι τη λεπίδα πριονιού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, καθαρίζετε τακτικά την επάνω επιφάνεια
της έδρας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
Εξαγωγή σκόνης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέετε πάντοτε σύστημα αφαίρεσης
σκόνης που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς σχετικά με την εκπομπή σκόνης. Η ταχύτητα
του αέρα εξωτερικά συνδεδεμένων συστημάτων πρέπει
να είναι 20 m/s +/–2 m/s. Η ταχύτητα μετριέται στο
σημείο σύνδεσης του συνδετικού αγωγού, με το εργαλείο
συνδεδεμένο αλλά εκτός λειτουργίας.
Μεταφορά
Για τη μεταφορά του μηχανήματος βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή του
πριονιού έχει ασφαλίσει κατάλληλα. Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας
ότι η έδρα δεν είναι κατάλληλη για την ανύψωση του μηχανήματος
κρατώντας το από αυτήν. Για τη μεταφορά, να χρησιμοποιείτε
πάντοτε ανυψωτικό περονοφόρο όχημα. Για την ασφαλή ανύψωση,
τοποθετείτε τις περόνες κάτω από την κάτω εγκάρσια ράβδο της
βάσης με πόδια.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν
έχουν δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον οποίο
συνεργάζεστε.
Συνιστώμενη λεπίδα πριονιού DW721 / DW722 - DT4303
Καθαρισμός
Πριν τη χρήση,ελέγξτε προσεκτικά το πάνω προστατευτικό της
λεπίδας,το κινητό κάτω προστατευτικό της λεπίδας καθώς και το
σωλήνα απομάκρυνσης της σκόνης για να βεβαιωθείτε ότι θα
λειτουργήσουν σωστά. Βεβαιωθείτε ότι πριονίδια, σκόνη ή σωματίδια
από το τεμάχιο εργασίας δεν μπορούν να εμποδίσουν μία από τις
λειτουργίες.
122
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της DEWALT
χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην το
απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το
προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Ε Λ ΛΗΝΙ ΚΑ
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων και
συσκευασιών επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Η παναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά στην αποφυγή της
μόλυνσης του περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα
συλλογής απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα
νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση των
προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου
ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία, παρακαλούμε
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο.
Εναλλακτικά, μια λίστα με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους
σέρβις της DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση που
διαθέτουμε, υπάρχουν στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προϊόντων
της και προσφέρει μια εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
είναι επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων από τη νομοθεσία
δικαιωμάτων σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση ισχύει εντός
της επικράτειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με την απόδοση
του εργαλείου σας DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός
30 ημερών, πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως το
αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για πλήρη επιστροφή
χρημάτων ή ανταλλαγή. Το προϊόν θα πρέπει να έχει
υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του εργαλείου σας
DEWALT εντός 12 μηνών από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει χώρα χωρίς χρέωση
σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT.
Θα πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς. Περιλαμβάνει
εργασία. Δεν περιλαμβάνει αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός
αν η βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς η συσκευή
σας DEWALT καταστεί ελαττωματική λόγω ελαττώματος
στα υλικά ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι θα
αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά εξαρτήματα χωρίς
χρέωση ή - κατ’ επιλογή μας - θα αντικαταστήσει τη μονάδα
χωρίς χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη φθορά λόγω
συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα αρχικά μέρη
του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί της εγγύησης,
απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή ελέγξτε τη θέση
του πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη
διεύθυνση που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT
και πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com
123
ΕΛΛ ΗΝΙ ΚΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Στρόφαλος ρύθμισης ύψους
Μοχλός ασφάλειας λοξοτομής
Μοχλός σύσφιξης λοξοτομής
Ασφάλεια φαλτσογωνίας
Μοχλός σύσφιξης φαλτσογωνίας
124
125
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax:
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
+31 164 283 063
Fax:
+31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax:
45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
Fax:
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel:
0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N097855
Dutch Tel: +32 70 220 063
French Tel: +32 70 220 062
Τηλ:
Service:
Φαξ:
Tel:
Fax:
+30 210 8981-616
+30 210 8981-616
+30 210 8983-570
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax:
+32 70 225 585
Fax:
+32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
214 66 75 00
214 66 75 75
www.dewalt.pt
www.dewalt.co.uk
Tel:
+971 4 8863030
Fax:
+971 4 8863333
www.dewalt.ae
02/11
Download PDF

advertising