KG2000 | Black&Decker KG2000 ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
509111-00 CZ
Přeloženo z původního návodu
2
3
ČESKY
Použití výrobku
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla hrozí zvýšené
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se
riziko úrazu elektrickým proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nářadí, k jeho posouvání
a při odpojování nářadí od elektrické
sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
a s pohyblivými částmi nářadí. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e. Pracujete-li s nářadím venku, používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu určeného
k venkovnímu použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f. Musíte-li používat elektrické nářadí ve
vlhkém prostředí, použijte u napájení
proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Vaše úhlová bruska BLACK+DECKER je určena
pro broušení a řezání kovů a zdiva pomocí
příslušných typů řezných a brusných kotoučů.
Je-li toto nářadí opatřeno odpovídajícím krytem,
je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přeč těte
všechny pokyny. Nedodržení níže
uvedených varování a pokynů může
způsobit úraz elektrickým proudem,
vznik požáru nebo vážné zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
kabel) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě
a dobře osvětlený. Nepořádek na
pracovním stole a nedostatek světla
v jeho okolí vedou k nehodám.
b. S elektrickým nářadím nepracujte
ve výbušných prostorách, jako jsou
například prostory s výskytem hořlavých
kapalin, plynů nebo prašných látek.
Elektrické nářadí je zdrojem jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavin.
c. Při práci s elektrickým nářadím udržujte
děti a okolní osoby mimo jeho dosah.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte
a přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni, pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte vhodnou ochranu zraku.
Ochranné prostředky jako respirátor,
n e k l o u z a v á p r a c o v n í o b u v, p ř i l b a
a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
c. Z a b r a ň t e n á h o d n é m u s p u š t ě n í .
Před připojením zdroje napětí, před
nasunutím baterie a před přenášením
nářadí zkontrolujte, zda je vypnutý
hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na
hlavním spínači nebo připojení napájecího
kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač
nářadí v poloze zapnuto, může způsobit
úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
z á s t r č k y. N e u p r a v o v a n é z á s t r č k y
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
4
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky
a práci, která bude prováděna. Použití
elektrického nářadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g. Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení
a sběrných zásobníků, zajistěte jejich
správné připojení a řádnou funkci.
Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
5. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní
pok yny pro broušení, leštění,
kartáčování nebo řezání.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c. P ř e d v ý m ě n o u j a k ý c h k o l i č á s t í ,
příslušenství či jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej od
elektrické sítě nebo z něj vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem. Elektrické nářadí je v
rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e. Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých
částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou mít vliv na chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej
před použitím opravit. Mnoho nehod vzniká
v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
břity se méně zanáší a lépe se ovládají.





5
Toto elektrické nářadí je používáno
jako bruska, která může využívat různé
kotouče pro broušení, broušení pomocí
ocelových kartáčů, leštění pomocí
podušek nebo řezání. Nastudujte si
všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny,
obrázky a technické údaje uvedené pro
toto nářadí. Nedodržíte-li některé z níže
uvedených pokynů, může dojít k úrazu
elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo
k vážnému zranění.
Pracovní operace, pro které není toto
nářadí určeno, mohou vytvářet rizika,
která povedou k způsobení zranění.
Nepoužívejte příslušenství, která nejsou
speciálně navržena a doporučena
výrobcem nářadí.
I když může být jiné příslušenství použito
s vaším elektrickým nářadím, neznamená
to, že je zajištěn jeho bezpečný provoz.
Jmenovité otáčky příslušenství musí
dosahovat minimálně maximálních
otáček, které jsou uvedeny na
výkonovém štítku nářadí. Příslušenství,
které se otáčí rychleji než jsou jeho
povolené maximální otáčky, se může
roztrhnout nebo rozlomit.
Vnější průměr a tloušťka vašeho
příslušenství musí odpovídat rozměrům,
které jsou vhodné pro vaše nářadí. Při
použití kotoučů nesprávných rozměrů
nelze zajistit odpovídající bezpečnost
a ovladatelnost nářadí.





Velikost upínacího otvoru kotoučů,
přírub, podpěrných podložek nebo
jiného příslušenství musí odpovídat
velikosti hnacího hřídele elektrického
nářadí. Kotouče s upínacími otvory, které
neodpovídají montážním dílům elektrického
nářadí, nepoběží stabilně, budou nadměrně
vibrovat a mohou způsobit ztrátu kontroly.
Nepoužívejte poškozená příslušenství.
Před každým použitím příslušenství
zkontrolujte. Proveďte kontroly prasklin
a úlomků brusných kotoučů, kontroly
prasklin, roztržení nebo nadměrného
opotřebování podpěrných podložek
nebo kontrolu prasklin a uvolnění
drátů na drátěných kotoučích. Dojde-li
k pádu elektrického nářadí nebo jeho
příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo
k poškození a je-li to nutné, použijte
nepoškozené příslušenství. Po kontrole
a montáži příslušenství nechejte nářadí
v chodu v maximálních otáčkách
naprázdno po dobu jedné minuty.
V této testovací době se poškozené
kotouče obvykle roztrhnou na kousky.
Používejte prvky osobní ochrany.
V závislosti na druhu použití si nasaďte
ochrannou masku, či ochranné nebo
bezpečnostní brýle. Podle situace
používejte masku proti prachu, chrániče
sluchu, rukavice a pracovní zástěru
schopnou zachytit drobné brusné
částice nebo fragmenty obrobku.
Ochrana zraku musí být schopna zastavit
odlétávající nečistoty vznikající při různých
pracovních operacích. Maska proti
prachu nebo respirátor musí být schopné
filtrovat částečky vznikající při vaší práci.
Dlouhodobé vystavení vysoké intenzitě
hluku může způsobit ztrátu sluchu.
Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné
vzdálenosti od pracovního prostoru.
Každý, kdo vstupuje do pracovního
prostoru, musí být vybaven prvky
osobní ochrany. Fragmenty obrobku nebo
úlomky kotouče mohou odlétávat a mohou
způsobit úraz i mimo pracovní prostor.
Provádíte-li pracovní operace na
místech, kde může dojít ke kontaktu
s ukrytými elektrickými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, vždy držte
nářadí pouze za jeho izolované části.
Při kontaktu pracovního příslušenství
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové







části nářadí stanou také „živé“ a obsluha
utrpí zásah elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky
nebo jiné vhodné prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti rotujícího
příslušenství. Při ztrátě kontroly může
dojít k přeseknutí nebo obroušení
kabelu a vaše ruka může být zachycena
a vtažena do rotujícího příslušenství.
Nikdy nářadí neodkládejte, dokud
nedojde k úplnému zastavení pracovního
příslušenství. Rotující příslušenství se
může zarýt do povrchu, což může způsobit
ztrátu kontroly nad nářadím.
Přenášíte-li elektrické nářadí na boku,
nikdy jej neuvádějte do chodu. Náhodný
kontakt s rotujícím příslušenstvím by mohl
způsobit zachycení za vaše oblečení
a vniknutí příslušenství do vašeho těla.
Pravidelně čistěte větrací drážky
elektrického nářadí. Ventilátor motoru
odvádí prachové nečistoty z vnitřního
prostoru nářadí a nadměrné hromadění
kovových částeček může způsobit úraz
elektrickým proudem.
Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou
způsobit vznícení těchto hořlavin.
Nepoužívejte příslušenství, které musí
pracovat s chladicími kapalinami.
Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny
může vést k smrtelnému úrazu elektrickým
proudem nebo k jinému zranění.
Poznámka: Výše uvedená varování se
nevztahují na elektrická nářadí, která jsou
určena speciálně pro použití s chladicími
systémy.
Zpětný ráz a příslušná varování
Zpětný ráz je náhlou reakcí na sevření nebo
zaseknutí otáčejícího se kotouče, podpěrné
podložky, kartáče nebo jakéhokoli jiného
příslušenství.
Sevření nebo zaseknutí způsobuje rychlé
zablokování rotujícího příslušenství, které ještě
navíc v bodě kontaktu způsobí ztrátu kontroly
nad nářadím a jeho pohyb v opačném směru,
než je směr otáčení příslušenství.
6
Je-li například brusný kotouč sevřen nebo
zaseknut v obrobku, hrana kotouče se v místě
kontaktu s obrobkem může zaříznout hlouběji
a může tak způsobit vyskočení kotouče
směrem nahoru nebo zpětný ráz. Kotouč může
vyskočit směrem k obsluze nebo od obsluhy,
v závislosti na směru pohybu kotouče v bodě,
kde došlo k jeho sevření. Za těchto podmínek
mohou brusné kotouče také prasknout.

Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
elektrického nářadí a nesprávných pracovních
p o s t u p ů n e b o p r a c o v ní c h p o d mí n e k .
Zpětnému rázu může být zabráněno správným
prováděním níže uvedených opatření.

Udržujte pevný úchop elektrického
nářadí a postavte tělo a ruce do takové
polohy, která vám umožní eliminovat
síly zpětného rázu. Vždy používejte
přídavnou boční rukojeť, je-li součástí
výbavy, aby byla zaručena maximální
kontrola při zpětném rázu nebo při
momentové reakci během spuštění
nářadí. Dodržuje-li obsluha uvedená
opatření, může kontrolovat momentové
reakce i síly zpětného rázu.

Nikdy neumísťujte ruce do blízkosti
rotujícího příslušenství.
Může dojít k zpětnému rázu příslušenství
přes vaše ruce.

Nestůjte v prostoru, do kterého bude
směřovat nářadí, dojde-li k zpětnému
rázu. Zpětný ráz vymrští nářadí v opačném
směru, než je směr otáčení kotouče v místě
sevření.

Buďte velmi opatrní při práci na rozích,
ostrých hranách atd. Zabraňte kmitání
a kroucení příslušenství. Rohy, ostré
hrany nebo kmitání mají tendenci
zachytávat rotující příslušenství, což může
způsobit ztrátu kontroly nad nářadím nebo
zpětný ráz.

Nikdy s tímto nářadím nepoužívejte
kotouče s řetězy pro řetězové pily nebo
ozubené pilové kotouče. Při použití těchto
kotoučů dochází často k zpětnému rázu
nebo ke ztrátě kontroly nad nářadím.



určeny pro vaše elektrické nářadí, nemohou
být odpovídajícím způsobem chráněny
a jsou nebezpečné.
Ochranný kryt musí být bezpečně
připevněn k nářadí a musí být nastaven tak, aby zaručoval maximální
bezpečnost. Uživatel nářadí musí být
co nejvíce chráněn před obnaženou
částí kotouče. Ochranný kryt pomáhá
chránit uživatele před odlomenými částmi
kotouče a před náhodným kontaktem
s kotoučem.
Kotouče musí být používány pouze pro
doporučené pracovní operace. Neprovádějte například broušení boční stranou
řezného kotouče. Řezné kotouče jsou
určeny pro obvodové broušení. Boční síly
působící na tyto kotouče mohou způsobit
jejich roztříštění.
Vždy používejte pouze nepoškozené
příruby kotoučů, které mají správnou
velikost a tvar odpovídající zvolenému
kotouči. Správné příruby podpírají kotouč,
čímž omezují možnost zlomení kotouče. Příruby pro řezné kotouče se mohou odlišovat
od přírub pro brusné kotouče.
Nepoužívejte opotřebované kotouče
z větších brusek. Kotouče pro větší brusky
nejsou vhodné pro vyšší otáčky menších
brusek a mohou prasknout.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
speciální řezné operace



Bezpečnostní výstrahy specifické pro brusné a řezné operace

Používejte pouze typy kotoučů, které
jsou doporučeny pro vaše nářadí a
specifické ochranné kryty určené pro
zvolené kotouče. Kotouče, které nejsou
7
Netlačte na řezný kotouč a nevyvíjejte
na něj příliš velký tlak. Nepokoušejte
se vytvářet příliš velkou hloubku řezu.
Nadměrné namáhání kotouče zvyšuje jeho
zatížení a náchylnost k ohybu v řezu, a tak
možnost zpětného rázu nebo poškození
kotouče.
Nestůjte v ose rotujícího kotouče
a také nestůjte za rotujícím kotoučem.
Pohybuje-li se kotouč během práce směrem
od vašeho těla a dojde-li k zpětnému rázu,
otáčející se kotouč a nářadí mohou být
odmrštěny přímo na vás.
Dochází-li k zasekávání kotouče
nebo dojde-li z jakéhokoli důvodu
k přerušení řezu, vypněte nářadí
a držte jej bez pohybu, dokud nedojde
k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se
nepokoušejte vyjmout kotouč z řezu, je-li
kotouč v pohybu, protože by mohlo dojít



k zpětnému rázu. Přemýšlejte a provádějte
potřebné úpravy, abyste eliminovali příčinu
zaseknutí řezného kotouče.
Nepokoušejte se znovu zahájit práci
přímo v obrobku.
Počkejte, dokud kotouč nedosáhne
maximálních otáček a opatrně zasuňte
kotouč znovu do řezu. Je-li kotouč
ponechán v obrobku a nářadí je znovu
spuštěno, kotouč se může zaseknout, může
vyskočit z řezu nebo může dojít k zpětnému
rázu.
Podepřete si panely a jiné obrobky
s nadměrnou velikostí, abyste
minimalizovali riziko zaseknutí kotouče
a riziko způsobení zpětného rázu.
Velké obrobky mají působením vlastní
hmotnosti tendenci se prohýbat. Podpěry
musí být umístěny pod obrobkem na obou
stranách v blízkosti čáry řezu a v blízkosti
okrajů obrobku.
Buďte velmi opatrní při vytváření zářezů
do stávajících stěn nebo na jiných
místech, na která nevidíte. Vyčnívající
kotouč může způsobit přeřezání plynového
nebo vodovodního potrubí, elektrických
vodičů nebo předmětů, které mohou
způsobit zpětný ráz.

Bezpečnost ostatních


Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková
rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou používána bezpečnostní
zařízení, určitá zbytková rizika nemohou být
vyloučena. Tato rizika jsou následující:

Zranění způsobená kontaktem s rotujícími nebo pohyblivými díly nářadí.

Zranění způsobená při výměně jakýchkoli dílů, pracovních nástrojů nebo
příslušenství.

Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí
delší dobu, zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.

Poškození sluchu.

Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
Nepoužívejte nadměrně velké kotouče
brusného papíru.
Při volbě brusného papíru postupujte
podle doporučení výrobců. Větší kotouče
brusného papíru, které přesahují brusnou
podložku, představují riziko roztrhání
a mohou způsobit kroucení a roztržení
kotouče nebo zpětný ráz.
Bezpečnostní varování pro leštění

Dbejte na to, aby se volně neotáčely
uvolněné části lešticí podušky nebo její
upevňovací pásky. Volné upevňovací
pásky zastrčte nebo je odstřihněte.
Volné a rotující upevňovací pásky se mohou
zamotat do vašich prstů nebo se mohou
zachytit o obrobek.
Vibrace
Bezpečnostní varování týkající se
drátěných kartáčů

Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby
si s nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Bezpečnostní varování pro brusné
pracovní operace

pracovních operací. Nevyvíjejte na
kartáč nadměrný tlak, aby nedocházelo
k příliš velkému namáhání štětin kartáče.
Štětiny kartáče mohou lehce propíchnout
lehký oděv nebo pokožku.
Je-li při použití drátěného kartáče
doporučeno použití krytu, zabraňte
jakémukoli kontaktu drátěného kartáče
s krytem. Působením pracovního zatížení
a odstředivých sil se může drátěný kotouč
nebo kartáč rozpínat.
D e k l a r ova n á ú r ove ň v i b r a c í u ve d e n á
v technických údajích a v prohlášení o shodě
byla měřena v souladu se standardní zkušební
metodou předepsanou normou EN 60745
Uvědomte si, že se štětiny z kartáče
uvolňují dokonce i během běžných
8
Popis
a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň
vibrací může být také použita k předběžnému
stanovení doby práce s tímto výrobkem.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze
všech následujících částí.
1. Hlavní spínač
2. Zajišťovací tlačítko
3. Boční rukojeť
4. Zajišťovací tlačítko hnacího hřídele
5. Ochranný kryt
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu
použití nářadí. Úroveň vibrací může být
vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Sestavení
Při stanovení doby vystavení se působení
vibrací, z důvodu určení bezpečnostních
opatření podle normy 2002/44/EC k ochraně
osob pravidelně používajících elektrické
nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky
použití nářadí s přihlédnutím na všechny části
pracovního cyklu, jako jsou doby, při které je
nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Varování! Před montáží se ujistěte, zda je
nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen
od zásuvky.
Nasazení a sejmutí krytu (obr. A)
Nářadí je dodáváno s krytem, který je určen
pouze pro broušení. Bude-li nářadí používáno
pro provádění řezných pracovních operací,
musí být opatřeno krytem, který je určen pro tyto
pracovní operace. K dispozici je vhodný kryt pro
řezné pracovní operace (kat. č. 1004484-03),
který můžete získat u autorizovaných prodejců
BLACK+DECKER.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy
napětí. Při nepříznivém průběhu napájecího
napětí může být ovlivněna funkce ostatních
zařízení. Je-li impedance napájecího zdroje
nižší než 0,247 Ω, je nepravděpodobné, že
bude docházet k rušení.
Montáž

Položte nářadí na stůl tak, aby hnací hřídel
(6) směřoval nahoru.

Uchopte kryt nářadí (5) jako na uvedeném
obrázku.

Srovnejte otvory v seřizovací přírubě (7)
s otvory pro šrouby (8).

Stlačte kryt dolů a zasuňte do otvorů šrouby
(9).

Šrouby řádně přitáhněte.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí
přečíst tento návod k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranné brýle.
Demontáž
Vyšroubujte šrouby (9).

Sejměte ochranný kryt z nářadí.
Varování! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez
krytu.

Při práci se zařízením používejte
ochranu sluchu.
Elektrická bezpečnost
Nastavení krytu (obr. B)
Kryt může být otočen o 180°.

Povolte šrouby (9) a matici (10).

Nastavte kryt do požadované polohy.

Znovu přitáhněte šrouby a matici.
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího
vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napětí
v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku.

Upevnění boční rukojeti
Našroubujte boční rukojeť (3) do jednoho
z montážních otvorů na nářadí.
Varování! Vždy používejte boční rukojeť.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být vyměněn výrobcem nebo
v autorizovaném servisu BLACK+DECKER,
aby bylo zabráněno způsobení úrazu
elektrickým proudem.
9
Nasazení a sejmutí brusného nebo
řezného kotouče (obr. C - F)

Pro určitý typ operací používejte vždy vhodný
typ kotouče. Vždy používejte kotouče se
správným průměrem kotouče i jeho upínacího
otvoru (viz technické údaje). Maximální
tloušťka pro brusné kotouče je 6 mm a pro
řezné kotouče 3,5 mm.
Vždy nastavte nářadí do takové polohy, aby
jeho kryt poskytoval optimální ochranu před
brusným nebo řezným kotoučem.
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte
zajišťovací tlačítko (2) a následovně
stiskněte hlavní spínač (1).

Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní
spínač (1).
Varování! Nevypínejte nářadí, je-li v záběru.

Montáž
Podle výše uvedeného postupu namontujte
kryt.

Umístěte na hnací hřídel (6) vnitřní přírubu
(11), jako na uvedeném obrázku (obr. C).
Ujistěte se, zda je vnitřní příruba správně
posazena na dosedacích ploškách hnacího
hřídele.

Umístěte na hnací hřídel (6) kotouč (12),
jako na uvedeném obrázku (obr. D). Kotouč
s vyvýšeným středem (13) umístěte tak,
aby byla vyvýšená část otočena k vnitřní
přírubě.

Ujistěte se, zda je kotouč na vnitřní přírubě
správně usazen.

Umístěte na hnací hřídel vnější přírubu (14).
Při upevňování brusného kotouče musí
vyvýšený střed vnější příruby směřovat
ke kotouči (A na obr. E). Při upevňování
řezného kotouče musí vyvýšený střed
vnější příruby směřovat od kotouče (B na
obr. E).

Stiskněte a držte zajišťovací tlačítko
hnacího hřídele (4) a přitáhněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče (15), který
je opatřen dvěma kolíky (obr. F).

Rady pro optimální použití


Držte nářadí pevně jednou rukou za boční
rukojeť a druhou rukou držte nářadí pevně
kolem hlavní rukojeti.
Při broušení udržujte mezi kotoučem
a povrchem obrobku stále úhel zhruba 15°.
Údržba
V a š e n á ř a d í B L A C K+ D E C K E R b y l o
zkonstruováno tak, aby pracovalo po dlouhou
dobu s minimálními nárok y na údr žbu.
Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí
závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném
čištění.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby
výrobku/nářadí napájené baterií/napájecím
kabelem:

Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.

Nebo vypněte nářadí a vyjměte z něj baterii,
lze-li tuto baterii z nářadí vyjmout.

Nebo nelze-li baterii z nářadí vyjmout,
nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom nářadí
vypněte.

Před čištěním odpojte nabíječku od sítě.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu
mimo pravidelné čištění.

Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.

Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné
čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním
odstraňte prach z vnitřní části nářadí (je-li
nářadí opatřeno sklíčidlem).
Demontáž

Stiskněte a držte zajišťovací tlačítko
hnacího hřídele (4) a uvolněte vnější
přírubu pomocí speciálního klíče (15), který
je opatřen dvěma kolíky (obr. F).

Sejměte vnější přírubu (14) a kotouč (12).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.

Pečlivě veďte napájecí kabel, abyste
zabránili jeho náhodnému přeříznutí.

Buďte připraveni na příval jisker, jakmile
se brusný nebo řezný kotouč dostane do
kontaktu s obrobkem.
10
Ochrana životního prostředí
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 105,5 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být vyhozen do běžného domácího
odpadu.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Jednoho dne zjistíte, že výrobek BLACK+DECKER
musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat.
V tomto případě myslete na ochranu životního
prostředí a nevyhazujte jej do domácího
odpadu. Zlikvidujte tento výrobek v tříděném
odpadu.
Broušení povrchu (ah,SG) 4,8 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Leštění (ah,P) 9,0 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Broušení kotoučem (ah,DS) 3,2 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Použití drátěného kartáče (ah) 4,5 m/s2, odchylka (K)
1,5 m/s2
Řezání (ah) 4,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo
prodejny vám poskytnou informace o správné
likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
KG2000/KG2001
Společnost Black & Decker prohlašuje, že
tyto produkty popisované v technických
údajích splňují požadavky následujících
norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3
Společnost BLACK+DECKER poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků BLACK+DECKER
po skončení jejich provozní životnosti. Chceteli získat výhody této služby, odevzdejte prosím
váš výrobek kterémukoli autorizovanému
zástupci servisu BLACK+DECKER, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EU a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti
Black & Decker Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
BLACK+DECKER se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně tohoto
návodu. Seznam autorizovaných servisů
BLACK+DECKER a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí toto
prohlášení v zastoupení společnosti
Black & Decker.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Otáčky
naprázdno
Upínací otvor
kotouče
Maximální
tloušťka kotouče
Brusné kotouče
Řezací kotouče
Závit hnacího
hřídele
Hmotnost
KG2000
TYP 4
VAC 230
W 2.000
min-1 6.500
KG2001
TYP 4
230
2.000
8.400
mm 22
22
mm 6
mm 3.5
M14
6
3.5
M14
kg 7
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
04/11/2014
7
11
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní vady, garantujeme ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu
celého výrobku za níže uvedených podmínek:

Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.

Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná
údržba.

Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.

Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo servisnímu středisku předložit
doklad o nákupu výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky Black
& Decker se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně této příručky. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si
Váš výrobek BLACK+DECKER. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce BLACK+DECKER a o našem výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
zst00258364 - 12-01-2015
12
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising