KG2000 | Black&Decker KG2000 ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
559322-89 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KG2000
KG2001
2
3
POLSKI
Przeznaczenie
Opisywana szlifierka kątowa BLACK+DECKER
jest przeznaczona do szlifowania i cięcia metali
i betonu przy użyciu odpowiedniego rodzaju
tarcz. Opisywane urządzenie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku amatorskiego. Należy
używać osłony.
b.
Zasady bezpiecznej pracy
Ogólne wskazówki dot yczące
bezpiecznego użytkowania
elektronarzędzi
c.
Uwaga! Należy zapoznać się
ze wszystkimi ostr zeżeniami
dotyczącymi bezpiecznej pracy
ora z z instrukcją obs ł ugi. Nie
stosowananie si ę do ostr zeże ń
i zaleceń zawartych w tej instrukcji
obs ł ugi, może być pr zyczyną
porażenia prądem elektr ycznym,
pożaru i/lub poważnego zranienia.
d.
Zachowaj wszystkie instrukcje i informacje
dotyczące bezpiecznej pracy, aby móc
korzystać z nich w przyszłości.
Pojęcie “elektronar zędzie” uży wane
w niniejszej instrukcji, oznacza narzędzie
zasilane z sieci elektrycznej (przewodem
z a s i l a j ą c y m) l u b a k u m u l a t o r a m i
(bezprzewodowe).
e.
f.
1. Bezpieczeństwo w miejscu pracy
a. Dbaj o czystość i dobre oświetlenie
w miejscu pracy. Bałagan i złe oświetlenie
są częstą przyczyną wypadków.
b. Nie używaj elektronarzędzi w strefach
zagrożonych wybuchem, na przykład
w pobliżu palnych cieczy, gazów lub
pyłów. Elektronarzędzia mogą wytworzyć
iskry powodujące zapłon pyłów lub oparów.
c. W czasie pracy elektronarzędziami nie
pozwalaj na przebywanie w pobliżu
dzieci i innych osób postronnych. Brak
skupienia może spowodować utratę kontroli
nad narzędziem.
używać przejściówek do zasilania
uziemionych elektronarzędzi. Używanie
nieprzerobionych wtyczek i odpowiednich
gniazd zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Należy unikać bezpośredniej styczności
z uziemionymi lub zerowanymi
powierzchniami, takimi jak rurociągi,
grzejniki, kuchenki i lodówki. Ryzyko
porażenia prądem elektrycznym wzrasta,
jeśli twoje ciało jest zerowane lub uziemione.
Nie narażaj elektronarzędzi na działanie
deszczu lub zwiększonej wilgotności.
Dostanie się wody do wnętrza
elektronarzędzia zwiększa ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.
Nie wolno przenosić urządzenia ani
wyciągać wtyczki z gniazda ciągnąc
z a p r z e w ó d z a s i l a j ą c y. C h r o ń
przewód zasilający przed kontaktem
z gorącymi elementami, olejami, ostrymi
krawędziami i ruchomymi częściami.
Uszkodzenie lub zaplątanie przewodu
zasilającego zwiększa ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
W czasie pracy na dworze, należy
używać wyłącznie przedłużaczy
przystosowanych do użycia poza
pomieszczeniami zamkniętymi.
Korzystanie z przedłużaczy
przystosowanych do użycia na dworze,
zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
Jeśli zachodzi konieczność używania
narzędzia w wilgotnym otoczeniu,
należy używać źródła zasilania
zabezpieczonego wyłącznikiem
różnicowoprądowym. Stosowanie
wyłączników różnicowoprądowych
zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
3. Środki ochrony osobistej
a. W czasie pracy elektronarzędziem
zachowaj czujność, patrz uważnie i kieruj
się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj
elektronarzędzi, jeżeli jesteś zmęczony,
pod wpływem narkotyków, alkoholu
czy leków. Nawet chwila nieuwagi,
w czasie pracy elektronarzędziem, może
doprowadzić do poważnego uszkodzenia
ciała.
b. Używaj środków ochrony osobistej.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
2. Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
a. Gniazdo musi być dostosowane do
wtyczki elektronarzędzia. Nie wolno
przerabiać wtyczek. Nie wolno
4
c.
d.
e.
f.
g.
Używanie w zależności od potrzeb
środków ochrony osobistej takich, jak
maska przeciwpyłowa, buty wzmacniane
z antypoślizgową podeszwą, kask oraz
ochrona słuchu, pozwala zmniejszyć
zagrożenia dla zdrowia.
Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu.
Przed przyłączeniem do źródła zasilania
i/lub włożeniem akumulatorów oraz
przenoszeniem narzędzia, należy
upewnić się, że wyłącznik znajduje się
w pozycji "wyłączone".
Tr z y m a n i e p a l c a n a w y ł ą c z n i k u
w czasie przenoszenia elektronarzędzi lub
podłączania do zasilania, gdy wyłącznik jest
w pozycji "włączone", może łatwo stać się
przyczyną wypadku.
Przed włączeniem elektronarzędzia,
należy odłączyć wszystkie klucze
i narzędzia do regulacji. Pozostawienie
klucza lub narzędzia do regulacji
połączonego z częściami wirującymi
elektronarzędzia może spowodować
uszkodzenie ciała.
Nie wychylaj się. Nie wychylaj się
i przyjmij stabilną pozycję, aby zawsze
zachowywać równowagę. Umożliwia
to lepszą kontrolę nad narzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Załóż odpowiedni strój. Nie noś luźnego
ubrania lub biżuterii.Trzymaj włosy,
ubranie i rękawice z dala od ruchomych
elementów. Luźne ubranie, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone
przez ruchome części.
Jeśli sprzęt jest przystosowany
do przyłączenia urządzeń
odprowadzających i zbierających pył,
upewnij się, czy są one przyłączone
i właściwie użytkowane. Używanie takich
urządzeń zmniejsza zagrożenia związane
z obecnością pyłów.
c.
d.
e.
f.
g.
4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
a. Nie wolno przeciążać elektronarzędzi.
Używaj elektronarzędzi odpowiednich do
wykonywanej pracy. Dzięki odpowiednim
elektronarzędziom wykonasz pracę lepiej i
w sposób bezpieczny, w tempie, do jakiego
narzędzie zostało zaprojektowane.
b. Nie wolno używać elektronarzędzia
z zepsutym wyłącznikiem, który nie
pozwala na sprawne włączanie i
wyłączanie. Elektronarzędzie, którego
pracy nie można kontrolować wyłącznikiem,
jest niebezpieczne i musi zostać
naprawione.
Przed przystąpieniem do regulacji,
wymiany akcesoriów oraz przed
schowaniem elektronarzędzia,
należy odłączyć wtyczkę od źródła
zasilania i/lub odłączyć akumulator
od urządzenia. Stosowanie takich
środków zapobiegawczych zwiększa
bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko
przypadkowego uruchomienia
elektronarzędzia.
Nie używane elektronarzędzie
przechowuj poza zasięgiem dzieci
i nie dopuszczaj osób nie znających
elektronarzędzia lub tej instrukcji do
posługiwania się elektronarzędziem.
Elektronarzędzia obsługiwane przez osoby
nieprzygotowane stanowią zagrożenie.
Regularnie dokonuj konserwacji
elektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchome
części są właściwie połączone
i zamocowane, czy części nie są
uszkodzone oraz skontroluj wszelkie
inne elementy mogące mieć wpływ na
pracę elektronarzędzia. Uszkodzenia
należy naprawić przed przystąpieniem
do użytkowania. Wiele wypadków
spowodowanych jest przez niedostateczną
konserwację elektronarzędzi.
Dbaj o czystość narzędzi i ostrość
elementów tnących. Zadbane narzędzia
tnące, z ostrymi krawędziami tnącymi,
rzadziej się zacinają i są łatwiejsze
w prowadzeniu.
Elektronarzędzia, akcesoriów i końcówek
należy używać zgodnie z niniejszą
instrukcją obsługi, uwzględniając
warunki i rodzaj wykonywanej pracy.
Użycie elektronarzędzia w sposób
niezgodny z przeznaczeniem może być
bardzo niebezpieczne.
5. Naprawy
a. Powierzaj naprawy elektronarzędzi
wyłącznie osobom wykwalifikowanym,
używającym identycznych części
zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo
użytkowania naprawionego urządzenia.
5
Bezpieczne użytkowanie
elektronarzędzi - wskazówki
dodatkowe
U w a g a! D o d at kowe w s k a zów k i
bezpieczeństwa dotyczące
szlifowania, ścierania, polerowania,
szczotkowania oraz cięcia.







Opisywane elektronarzędzie
przeznaczone jest do szlifowania,
ścierania, szczotkowania i cięcia. Należy
zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami
dotyczącymi bezpieczeństwa i obsługi
oraz rysunkami i danymi umieszczonymi
w dołączonej do elektronarzędzia
instrukcji obsługi. Nie stosowanie się
do wszystkich poniższych instrukcji może
stać się przyczyną porażenia prądem
elektrycznym, pożaru i/lub poważnego
zranienia.
Użycie niezgodnie z przeznaczeniem
może być niebezpieczne i spowodować
zranienie.
Nie wolno używać akcesoriów, które nie
są specjalnie zaprojektowane i zalecane
przez producenta.
Sama możliwość przyłączenia akcesoriów,
nie zapewnia bezpieczeństwa ich
użytkowania.
Znamionowa prędkość robocza
używanych akcesoriów musi być
przynajmniej równa maksymalnej
prędkości roboczej elektronarzędzia.
Użycie akcesoriów nieprzystosowanych do
pracy z taką prędkością, może spowodować
ich pęknięcie i rozrzucenie.
Średnica zewnętrzna i grubość
akcesoriów musi mieścić się w przedziale
podanym dla danego elektronarzędzia.
Użycie akcesoriów o złych wymiarach
nie pozwala na odpowiednią ich osłonę
i kontrolę pracy.
Rozmiar osiek akcesoriów (tarcz,
podkładek lub innych) musi być
odpowiednio dobrana do wrzeciona
elektronarzędzia. Akcesoria, których
otwory nie pasują do elektronarzędzia, nie
będą wyważone, będą zbytnio wibrować
i spowodować utratę kontroli nad
urządzeniem.
Nie wolno używać uszkodzonych
akcesoriów. Przed każdym użyciem
należy sprawdzić stan akcesoriów -




6
czy tarcze nie są pęknięte, połamane
lub rozwarstwione, czy szczotki
nie mają poluzowanego włosia.
Jeśli elektronarzędzie upadnie,
należy sprawdzić czy nie uległo
uszkodzeniu i ewentualne uszkodzone
części wymienić. Po sprawdzeniu
i zamocowaniu danego akcesorium,
należy włączyć urządzenie z pełną
prędkością na jedną minutę. Uszkodzone
akcesoria zwykle pękają w czasie takiego
testu.
Należy używać środków ochrony
osobistej. W zależności od wykonywanej
pracy, należy używać osłony na twarz,
g o g l i l u b o k u l a ró w o c h ro n n y c h .
W razie potrzeby należy zakładać
maskę ochronną, ochronę słuchu,
rękawice i fartuch, które zatrzymają
drobne cząsteczki lub fragmenty
obrabianego materiału. Ochrona oczu
musi zatrzymywać cząsteczki powstające
w trakcie prac różnego rodzaju.
Rodzaj maski przeciwpyłowej lub
oddechowej, należy dobrać w zależności
od rodzaju przeprowadzanych prac.
Długotrwała ekspozycja na hałas o dużym
natężeniu, może spowodować uszkodzenie
słuchu.
Osoby postronne powinny znajdować
się w bezpiecznej odległości od
miejsca pracy. Każda osoba zbliżająca
się do miejsca pracy powinna musi
być wyposażona w sprzęt ochrony
osobistej. Części obrabianego elementu
lub pękniętych akcesoriów mogą zostać
odrzucone na dużą odległość i zranić osoby
przebywające także poza bezpośrednią
bliskością miejsca pracy.
W przypadku prac, w czasie których
może dojść do przecięcia własnego lub
ukrytych przewodów, należy trzymać
urządzenie wyłącznie za izolowane
uchwyty.
Przecięcie przewodu z prądem może
spowodować pojawienie się napięcia na
metalowych częściach obudowy i porażenie
prądem operatora.
Używaj zacisków lub innego praktycznego sposobu aby zabezpieczyć
obrabiany przedmiot w stabilnej pozycji.
Trzymanie przedmiotu w ręku lub podtrzymywanie ciałem nie jest stabilne i może
prowadzić do utraty kontroli.






stronę, w zależności od kierunku obrotów
w chwili zakleszczenia.
W takim przypadku może także pęknąć tarcza
szlifierska.
Tr z y m a ć p r z e w ó d z a s i l a n i a
z dala od wirujących elementów
urządzenia. W razie utraty kontroli,
przewód może zostać przecięty lub
nawinięty a dłoń lub ramię wciągnięte
w element wirujący.
Nie wolno odkładać urządzenia, dopóki
tarcza nie zatrzyma się całkowicie.
Ruchome elementy mogą zaczepić się
o podłoże i niekontrolowanie pociągnąć
narzędzie.
Nie wolno uruchamiać narzędzia
w czasie przenoszenia i gdy jest blisko
ciała. Przypadkowy kontakt z wirującym
elementem może spowodować wciągnięcie
ubrania i przyciągnięcie narzędzia do ciała.
Okresowo czyścić otwory wentylacyjne
elektronarzędzia. Wentylator silnika wciąga
zabrudzenia, których duże nagromadzenie
może powodować zagrożenie porażeniem
prądem elektrycznym.
Nie wolno uruchamiać elektronarzędzia
w p o b l i ż u p a l n y c h m a t e r i a ł ó w.
Powstające iskry mogą spowodować
zapłon tych materiałów.
Nie wolno używać akcesoriów, które
wymagają chłodzenia cieczą.
Użycie wody lub innych płynów do
chłodzenia może spowodować porażenie
prądem elektrycznym.
Zjawisko gwałtownego odrzutu szlifierki jest
wynikiem niewłaściwego zastosowania i/lub
niewłaściwego postępowania lub warunków
pracy. Można mu zapobiegać podejmując
opisane niżej działania:

Mocno trzymać elektronarzędzie za
uchwyty oraz ustawić się w takiej
pozycji, aby móc przeciwstawić się
siłom odrzutu. Należy zawsze używać
dołączonej dodatkowej rekojeści, która
umożliwiaja maksymalną kontrolę
nad siłami gwałtownego odrzutu lub
momentem obrotowym powstającym
w czasie rozruchu. Operator może
opanować gwałtowne ruchy narzędzia,
jeśli podejmie odpowiednie środki
zapobiegawcze.

Nie wolno zbliżać ręki do wirujących
akcesoriów.
Gwałtowny odrzut może spowodować
dotknięcie elementu do ręki.

Nie wolno ustawiać się w obszarze,
w który może zostać odepchnięte
narzędzie. Narzędzie zostanie odrzucone
w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu
tarczy.

Zachować szczególną ostrożność
w czasie pracy w rogach, obróbki ostrych
krawędzi, itp. Unikać podskakiwania
i zaczepiania tarczy.
W przypadku pracy w narożnikach lub przy
ostrych krawędziach, tarcza ma tendencję
do obsuwania się, co prowadzi do utraty
kontroli nad narzędziem.

Nie wolno zakładać tarcz z łańcuchem
lub zębami. Użycie takich tarcz powoduje
częsty odrzut narzędzia i utratę kontroli nad
nim.
Uwaga: Powyższe ostrzeżenie nie dotyczy
elektronarzędzi specjalnie przystosowanych
do chłodzenia cieczą.
Niebezpieczeństwem gwałtownego
odrzutu - ostrzeżenia
Gwałtowny odrzut narzędzia jest to nagła
reakcja na zatrzymanie lub zaklinowanie tarczy
wirującej, podkładki szlifierskiej, szczotki lub
innych akcesoriów.
Z akleszc zenie lub ścieranie powoduje
gwałtowne zatrzymanie elementu wirującego,
co w efekcie w ymusza obrót nar zędzia
w kierunku przeciwnym do obrotu tarczy wokół
miejsca zakleszczenia.
Dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego szlifowania i cięcia

Na przykład, jeśli tarcza szlifierska zaklinuje się
w obrabianym elemencie, br zeg tarczy
może wbić się w powierzchnię materiału
i spowodować przetoczenie się tarczy lub
jej gwałtowne odepchniecie. Tarcza może
wyskoczyć w kierunku operatora lub w drugą

7
Należy używać wyłącznie tarcz przeznaczonych do danego typu narzędzia oraz
dobranych do nich osłon. W przypadku
nieprawidłowego doboru tarcz, osłona nie
stanowi odpowiedniej ochrony i użytkowanie narzędzia jest niebezpieczne.
Osłona powinna być solidnie zamocowana do elektronarzędzia tak, aby osłaniać



jak największą część tarczy od strony
operatora. Osłona stanowi ochronę przed
przypadkowym dotknięciem tarczy oraz
przez odłamkami, w razie pęknięcia tarczy.
Tarcz należy używać wyłącznie zgodnie
z ich przeznaczeniem. Na przykład nie
wolno używać tarcz tnących do szlifowania. Tarcze szlifierskie do cięcia są przystosowane do obciążeń poprzecznych do
osi obrotu. Wywieranie na nie siły bocznej
może spowodować ich połamanie.
Należy używać wyłącznie takich podkładek do tarcz, które są odpowiednio
dobrane do danego typu tarczy oraz nie
posiadają śladów uszkodzeń. Odpowiednio dobrane podkładki podpierają tarczę
i zmniejszają tym samym ryzyko pęknięcia
tarczy. Podkładki do tarcz tnących i szlifierskich mogą się różnić.
Nie wolno używać startych tarcz
z narzędzi o większych średnicach.
Tarcze przeznaczone do większych narzędzi nie nadają się do wykorzystania w mniejszych narzędziach, z powodu wyższych prędkości obrotowych
i niebezpieczeństwa rozerwania.



Zasady bezpiecznej pracy szlifierkami
- szlifowanie

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
d o t yc z ą c e p r a c y p r z y ś c i n a n i u
szlifierką



sprawdzić przyczyny blokowania tarczy
i zapobiegać im.
Nie wolno wznawiać cięcia, gdy tarcza
wsunięta jest do szczeliny cięcia.
Pozwolić na całkowite rozpędzenie się
tarczy i dopiero kontynuować cięcie.
Tarcza może się zakleszczyć, przetoczyć
lub wyskoczyć w przypadku ponownego
włączenia urządzenia, gdy tarcza jest
w szczelinie.
Duże elementy i płyty należy podeprzeć tak,
aby zmniejszyć ryzyko przycięcia tarczy
i gwałtownego odrzutu.
Duże elementy opadają pod własnym
ciężarem. Podpory należy umieścić od
spodu, na brzegu elementu oraz w pobliżu
linii cięcia, po obu stronach tarczy.
Należy zachować szczególną ostrożność
w czasie wcinania się w istniejąca
ścianę lub inne osłonięte miejsca. Tarcza
może przeciąć ukryte rury z wodą, gazem,
przewody z prądem lub inne elementy, co
spowoduje gwałtowny odrzut szlifierki.
Nie wolno zbyt mocno dociskać tarczy
i doprowadzać do jej zatrzymania. Nie
wolno wykonywać zbyt głębokich cięć.
Przeciążanie tarczy zwiększa obciążenie
urządzenia oraz prawdopodobieństwo
wygięcia i zaklinowania tarczy w szczelinie
oraz możliwość gwałtownego odrzutu
szlifierki lub połamania tarczy.
Nie wolno ustawiać się w linii obrotu
oraz za wirująca tarczą. Jeśli tarcza w
miejscu kontaktu z materiałem obraca
się w kierunku od operatora, wzrasta
prawdopodobieństwo odrzucenia narzędzie
w kierunku operatora, gdy dojdzie do
gwałtownego odrzutu szlifierki.
W razie zaklinowania tarczy lub
przerwania pracy z innego powodu,
należy wyłączyć elektronarzędzie
i trzymać je nieruchomo aż do
całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy
nie wolno próbować wyjąć tarczy tnącej
ze szczeliny cięcia w czasie, gdy tarcza się
obraca, ponieważ może to spowodować
gwałtowne odrzucenie szlifierki. Należy
Nie wolno używać zbyt dużych dysków
papieru szlifierskiego.
Przy wyborze tarcz uwzględnić zalecenia
producenta. Dyski papieru ściernego
wystające ponad podkładkę szlifierską
są niebezpieczne - mogą spowodować
zranienie, zniszczenie podkładki lub
zjawisko gwałtownego odrzutu szlifierki.
Zasady bezpiecznej pracy szlifierkami
- polerowanie

Nie dopuszczać do swobodnego
wirowania części materiału polerskiego
lub jego mocowań. Należy zamocować
lub przyciąć luźne fragmenty. Wirujące
luźne paski od akcesoriów mogą owinąć
się wokół palców lub zahaczyć o obrabiany
element.
Ostr zeżenia dot yczące pracy ze
szczotkami:

8
Uważaj, ponieważ włosie szczotki
wylatuje nawet w czasie wykonywania
zwykłych prac. Nie należy przeciążać
szczotki przez zbyt mocne dociskanie.
Włoski ze szczotki łatwo przechodzą przez
lekkie ubranie i/lub skórę.

drgań może również służyć do przewidywania
stopnia narażenia użytkownika na wibracje.
Jeśli użycie osłony jest zalecane, nie
wolno dopuszczać do tarcia szczotki
o osłonę. Średnica tarcz drucianych
i szczotek może się zwiększać w czasie
pracy pod obciążeniem lub w wyniku
działania sił odśrodkowych.
Uwaga! Chwilowa siła drgań, występująca
w czasie pracy elektronarzędziem, może
odbiegać od podawanych war tości,
w zależności od sposobu uż y tkowania
urządzenia. Poziom wibracji może przekroczyć
podawaną wartość.
Bezpieczeństwo osób postronnych


Opisywane urządzenie nie jest
przeznaczone do użycia przez osoby
o obniżonych możliwościach fizycznych,
ruchowych lub umysłowych (także dzieci)
lub o zbyt małej wiedzy i doświadczeniu,
jeśli nie zostały one przeszkolone
lub nie pozostają pod opieką osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się
urządzeniem.
Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celu
podjęcia środków ochrony osób zawodowo
użytkujących elektronarzędzia, zgodnie
z normą 2002/44/EC należy uwzględnić
rzeczywiste warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Także okresy przestoju i pracy bez
obciążenia.
Spadek napięcia
Prąd włączeniow y może powodować
k r ót k i e spadk i nap i ę c i a. M oże być to
w y w o ł a n e n i e ko r z y s t ny m i w a r u n k a m i
zasilania innego urządzenia. Jeśli system
impedencji zasilania jest niższy niż
0,247 Ω, zakłócenia nie powinny wystąpić.
Pozostałe zagrożenia
Dodatkowe zagrożenia mogą wystąpić
podczas używania narzędzia w sposób
nie wyszczególniony w ostrzeżeniach
o bezpieczeństwie użytkowania. Te zgrożenia
mogą wystąpić przy niewłaściwym używaniu,
nadmiernie wydłużonej pracy itp.
Nawet przy zachowaniu odpowiednich
przepisów bezpieczeństwa i wprowadzeniu
bezpiecznych metod, pewnych zagrożeń nie
można uniknąć. Dotyczy to:

obrażeń wywołanych przez dotknięcie
ruchomych części,

obrażeń wywołanych przy wymianie
części, ostrzy lub akcesoriów,

obrażeń wywołanych wydłużonym
stsowaniem urządzenia. Używając
jakiegokolwiek urządzenia przez dłuższy
czas należy robić regularne przerwy.

osłabienia słuchu,

zagrożenia dla zdrowia wywołanego
wdychaniem pyłu przy używaniu
narzędzia (np.: praca w drewnie,
szczególnie dębowym, bukowym
i płytach wiórowych).
Symbole na urządzeniu
N a o b u d ow i e n a r zę d z i a u m i e s zc zo n o
następujące piktogramy:
Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko
zranienia, użytkownik musi zapoznać się
z instrukcją obsługi.
W czasie pracy opisy wanym
narzędziem noś okulary ochronne
albo gogle.
Stosuj ochronę słuchu w czasie pracy.
Ochrona przed porażeniem prądem
elektrycznym
Opisy wane elektronarzędzie jest
podwójnie izolowane; dlatego nie ma
konieczności stosowania dodatkowego
uziemienia. Należy zawsze upewniać
się, czy napięcie zasilania zgodne
jest z wartością podaną na tabliczce
znamionowej.
Drgania
Podawana w tabeli danych technicznych oraz
w deklaracji zgodności z normami wartość
drgań (wibracji), została zmierzona zgodnie
ze standardową procedurą zawar tą
w normie EN 60745. Informacja ta może
służyć do porównywania tego narzędzia
z innymi. Deklarowana wartość emitowanych
9

Ze względów bezpieczeństwa wymianę
uszkodzonego przewodu zasilającego
należy powierzyć producentowi lub
autoryzowanemu centrum serwisowemu
BLACK+DECKER.
Montaż dodatkowej rękojeści
Wkręcić dodatkową rękojeść (3) w otwór
montażowy w narzędziu.
Uwaga! Zawsze używaj dodatkowej rękojeści.

Montaż i demontaż tarcz szlifierskich
lub tnących (Rys. C - F)
Wyposażenie
Opisywane narzędzie wyposażone jest w kilka
lub wszystkie z poniższych elementów.
1. Wyłącznik
2. Przycisk blokady
3. Dodatkowa rękojeść
4. Blokada wrzeciona
5. Osłona
Zawsze używaj tarczy przeznaczonej do danej
pracy. Używaj tylko tarcz o właściwej średnicy
i w ielko ś c i ot wor u t arc z y (pat r z dane
techniczne). Maksymalna grubość tarcz
szlifierskich wynosi 6mm a tarcz tnących
3,5 mm.
Montaż

Montaż
Zamocować osłonę postępując zgodnie
z powyższą instrukcją.

Umieścić pierścień wewnętrzny (11) na
wrzecionie (6), jak pokazano na rysunku
(Rys. C). Upewnić się, że pierścień jest
umiejscowiony prawidłowo i przylega
gładką stroną do ośki.

Umieścić tarczę (12) na wrzecionie (6) jak
pokazano na rysunku (Rys. D).
Jeśli tarcza posiada uwypuklenie na środku
(13), powinno znajdować się ono od strony
pierścienia wewnętrznego.

Upewnić się czy tarcza jest prawidłowo
umieszczona na pierścieniu wewnętrznym.

Założyć pierścień zewnętrzny (14) na
wrzeciono. Jeśli montowana jest tarcza
szlifierska, wypukły środek nakrętki
zewnętrznej musi być skierowany do
wewnątrz (A na Rys. E). Jeśli montowana
jest tarcza tnąca, wypukły środek nakrętki
zewnętrznej musi być skierowany na
zewnątrz (B na Rys. E).

Trzymać wciśniętą blokadę wrzeciona
(4) i dokręcić pierścień zewnętrzny za
pomocą klucza z dwoma trzpieniami (15)
(Rys. F).
Ostrzeżenie! Przed montażem upewnij się,
że narzędzie jest wyłączone i odłączone od
zasilania.
Montaż i demontaż osłony (Rys. A)
Opisywane urządzenie wyposażone jest
w osłonę uży waną pr zy szlifowaniu.
W przypadku cięcia należy założyć inną,
przeznaczoną do tego osłonę. Osłonę używaną
w czasie cięcia można nabyć w serwisach
BLACK+DECKER - numer części 1004484-03.
Montaż

Położyć narzędzie na stole z wrzecionem
(6) skierowanym do góry.

Nałożyć osłonę (5) na narzędzie, jak
pokazano na rysunku.

Przypasować otwory w płytce (7) do
otworów na śruby (8).

Wcisnąć osłonę od góry i wsunąć śruby (9)
w otwory.

Dokręcić śruby.
Demontaż
Wykręcić śruby (9).

Usuń osłonę z narzędzia
Uwaga! Nie wolno używać narzędzia bez
osłony.

Demontaż
Trzymając wciśniętą blokadę wrzeciona (4)
odkręcić pierścień zewnętrzny (14) przy
użyciu klucza z dwoma trzpieniami (15)
(Rys. F).

Zdjąć pierścień zewnętrzny (14) i tarczę
(12).

Ustawienie osłony (Rys. B)
Osłonę można obracać o 180°.

Poluzować śruby (9) i nakrętki (10).

Ustawić osłonę w żądanej pozycji.

Z powrotem dokręcić śruby i nakrętki.
Eksploatacja
Uwaga! Pozwól narzędziu pracować w jego
własnym tempie. Nie przeciążaj narzędzia.
10



Chroń przewód zasilający, aby uniknąć
przecięcia go.
Bądź przygotowany na pojawienie się iskier,
kiedy tarcza dotknie obrabianego elementu.
Ustawiaj narzędzie w takiej pozycji,
w której osłona tarczy zapewnia optymalną
ochronę.

Ochrona środowiska
S e l e k t y w n a z b i ó r k a o d p a d ó w.
Opisywanego produktu nie wolno
utylizować razem ze zwykłymi
śmieciami z gospodarstw domowych.
Włączanie i wyłączanie
Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć
przycisk blokady (2) i jednocześnie wcisnąć
wyłącznik (1).

Aby wyłączyć urządzenie, należy zwolnić
wyłącznik (1).
Uwaga! Nie wyłączaj obciążonego urządzenia.

Gdy okaże się, że konieczna jest wymiana
posiadanego narzędzia BLACK+DECKER
lub nie będzie się go więcej używać, nie
należy wyrzucać go razem ze śmieciami
z gospodarstwa domowego. Należy
przekazać produkt do punktu selektywnej
zbiórki odpadów.
Wskazówki praktyczne


Okresowo rozkręcać szczęki zaciskowe
i wytrzepać z nich gromadzący się pył.
Trzymaj mocno narzędzie jedną ręką za
uchwyt boczny a drugą za uchwyt główny.
W czasie szlifowania utrzymuj kąt ok. 15°
pomiędzy tarczą a szlifowaną powierzchnią.
Selektywna zbiórka zużytych produktów
i opakowań pozwala na powtórne
wykorzystanie użytych materiałów.
Powtórne użycie materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne przed
zanieczyszczeniem i zmniejsza
zapotrzebowanie na surowce.
Konserwacja
Opisy wane sieciowe/bezpr zewodowe
ur ządzenie/nar zędzie BL ACK+DECKER
zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić
długoletnią pracę przy minimalnej konieczności
konserwacji. Aby długo cieszyć się właściwą
prac ą ur ządzenia, należ y odpowiednio
z nim postępować i regularnie je czyścić.
Lokalne przepisy mogą zapewniać możliwość
selektywnej zbiórki zużytych urządzeń
elektrycznych z gospodarstw domowych na
miejskich wysypiskach śmieci lub u sprzedawcy,
w przypadku zakupu nowego urządzenia.
BLACK+DECKER zapewnia możliwość zbiórki
i recyklingu swoich produktów po zakończeniu
okresu eksploatacji. Aby skorzystać z tej
możliwości, prosimy je zwrócić do jednego
z Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych.
Uwaga! Przed przystąpieniem do konserwacji
elek tronar zędzi zasilanych pr zewodem
zasilającym / akumulatorami:

Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę
z kontaktu.

Lub wyłącz i odłącz akumulator od
urządzenia, jeśli urządzenie jest
wyposażone w oddzielny akumulator.

Jeśli akumulator jest zintegrowany, należy
go całkowicie rozładować a następnie
wyłączyć urządzenie.

Przed czyszczeniem wyjąć wtyczkę ładowarki
z gniazda zasilającego. Ładowarka nie
wymaga, oprócz okresowego czyszczenia,
żadnej dodatkowej konserwacji.

Okresowo czyścić otwory wentylacyjne
urządzenia/narzędzia/ładowarki za pomocą
miękkiej szczoteczki lub suchej ściereczki.

Okresowo czyścić obudowę silnika za
pomocą wilgotnej ściereczki. Nie wolno
używać preparatów do szorowania, ani
zawierających rozpuszczalniki.
Lista autoryzowanych przedstawicieli
serwisowych BLACK+DECKER oraz informacje
na temat naszego serwisu posprzedażnego,
dostępne są na stronie internetowej:
www.2helpU.com
11
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne
Napięcie
zasilania
Moc
elektryczna
Prędkość
znamionowa
Średnica
otworu
Maks.
grubość
tarczy
tarcza
szlifierska
tarcza tnąca
Wrzeciono
Waga
VAC
KG2000
TYP 4
230
W 2,000
2,000
min-1 6,500
8,400
mm 22
DYREKTYWA MASZYNOWA
KG2001
TYP 4
230
KG2000/KG2001
Black&Decker oświadcza, że produkty
opisane w „Danych technicznych“ instrukcji
obsługi są zgodne
z 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-3
22
mm 6
6
mm 3.5
M14
kg 7
3.5
M14
7
Te produkty są również zgodne z dyrektywą
2014/30/UE and 2011/65/UE. Aby uzyskać
więcej informacji prosimy kontaktować się
ze Black & Decker Europe pod adresem
podanym poniżej lub na końcowej stronie
instrukcji obsługi.
Niżej podpisana osoba odpowiedzialna jest
za zestawienie informacji technicznych
i składa niniejszą deklarację w imieniu firmy
Black & Decker.
LpA (ciśnienie akustyczne) 94.5 dB(A), niepewność
(K) 3 dB(A)
LWA (moc akustyczna) 105.5 dB(A), niepewność
(K) 3 dB(A)
Sumaryczna wartość drgań (suma
wektorów trzech osi), zgodnie z EN 60745:
Szlifowanie powierzchni (a h,SG) 4.8 m/s 2 ,
niepewność (K) 1.5 m/s2
Polerowanie (ah,P) 9.0 m/s2, niepewność (K)
1.5 m/s2
Szlifowanie piaskowe (ah,DS) 3.2 m/s2, niepewność
(K) 1.5 m/s2
Szczotki druciane (ah) 4.5 m/s2, niepewność (K)
1.5 m/s2
Cięcie (ah) 4.5 m/s2, niepewność (K) 1.5 m/s2
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
04/11/2014
zst00258368- 12-01-2015
12
BLACK+DECKER
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki BLACK+DECKER reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
BLACK+DECKER gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
BLACK+DECKER powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
BLACK+DECKER;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising