KG2000 | Black&Decker KG2000 ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
504999-48 SK
Preložené z pôvodného návodu
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
hrozí zvýšené nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom.
c. Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu.
Pokiaľ do náradia vnikne voda, zvýši sa
riziko úrazu elektrickým prúdom.
d. S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie náradia, na jeho
posúvanie a pri odpájaní náradia od
elektrickej siete za neho neťahajte.
Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do
kontaktu s mastnými, horúcimi a ostrými
predmetmi a s pohyblivými časťami
náradia. Poškodený alebo zapletený
prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e. A k p r a c u j e t e s n á r a d í m v o n k u ,
používajte predlžovacie káble určené na
použitie vonku. Použitie kábla určeného
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
f. Ak musíte používať elektrické náradie
vo vlhkom prostredí, použite prúdový
chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Vaša uhlová brúska BLACK+DECKER je
určená na brúsenie a rezanie kovov a muriva
pomocou príslušných typov rezných a brúsnych
kotúčov. Ak má toto náradie zodpovedajúci
kryt, je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si riadne
všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže spôsobiť
úraz elek tr ick ým pr údom, v znik
požiaru alebo iné vážne poranenie.
Tieto pokyny uložte na bezpečnom mieste
pre prípadné ďalšie použitie.
Označenie „elektrické náradie" vo všetkých
nižšie uvedených upozorneniach odkazuje
na Vaše náradie napájané zo siete (obsahuje
napájací prívodný kábel) alebo náradie
napájané batériami (bez prívodného kábla).
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte v čistote
a dobre osvetlený. Neporiadok na
pracovnom stole a nedostatok svetla v jeho
okolí vedú k nehodám.
b. S elektrickým náradím nepracujte vo
výbušných priestoroch, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
Elektrické náradie je zdrojom iskrenia, ktoré
môže viesť k vznieteniu horľavín.
c. Pri práci s elektrickým náradím držte
deti a nepovolané osoby mimo jeho
dosahu. Rozptyľovanie môže spôsobiť
stratu kontroly nad náradím.
3. Bezpečnosť osôb
a. Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte
a pri práci s elektrickým náradím
premýšľajte. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci
s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b. Používajte prostriedky na ochranu
osôb. Vždy používajte ochranu zraku.
Ochranné prostriedky, ako respirátor,
nekĺzavá pracovná obuv, pokrývka hlavy
a chrániče sluchu znižujú riziko poranenia
osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením k zdroju napätia alebo pred
vložením akumulátora, zdvíhaním alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je
hlavný vypínač vypnutý.
Prenášanie náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného
kábla k elektrickému rozvodu, ak je hlavný
vypínač náradia v zapnutej polohe, môže
spôsobiť úraz.
2. Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte.
Nepoužívajte s uzemneným elektrickým
náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napr. potrubia, radiátory, sporáky
4
nechajte ho pred použitím opraviť. Mnoho
nehôd vzniká v dôsledku nedostatočnej
údržby náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
hranami sa menej zanášajú a lepšie sa
ovládajú.
g. Náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom určeným daným typom
náradia. Berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na aké je určené, môže byť nebezpečné.
5. Opravy
a. Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Ponechané kľúče
môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci
vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
sa umožní lepšia ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
g. Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
pre pripojenie odsávacieho zariadenia
a zberných zásobníkov, zaistite ich
správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
prácu s elektrickým náradím
4. Použitie elektrického náradia a jeho
údržba
a. Elektrické náradie nepreťažujte.
Používajte správny typ náradia pre Vašu
prácu. Pri použití správneho typu náradia
bude práca vykonaná lepšie a bezpečnejšie
.
b. Ak nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
c. Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva alebo iných pripojených
súčastí, pred vykonávaním údržby
alebo pokiaľ náradie nepoužívate,
odpojte ho od elektrickej siete alebo
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d. Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte tomu, aby
toto náradie použili osoby, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e. Údržba elektrického náradia. Skontrolujte
vychýlenie či zaseknutie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné
okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na chod
náradia. Pokiaľ je náradie poškodené,
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre brúsenie, leštenie alebo
rezanie.




5
Toto elektrické náradie sa používa ako
brúska, ktorá môže využívať rôzne
kotúče na brúsenie, brúsenie pomocou
oceľových kief, leštenie pomocou
podušiek alebo rezanie. Naštudujte si
všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny,
obrázky a technické údaje uvedené
pre toto náradie. Ak nedodržíte niektoré
z nižšie uvedených pokynov, môže dôjsť
k úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Pracovné operácie, pre ktoré nie je toto
náradie určené, môžu vytvárať riziká,
ktoré povedú k spôsobeniu zranenia.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie
je špeciálne navrhnuté a odporučené
výrobcom náradia.
I keď sa môže iné príslušenstvo použiť
s Vaším elektrickým náradím, neznamená
to, že je zaistená jeho bezpečná prevádzka.
Menovité otáčky príslušenstva musia
minimálne dosahovať maximálne otáčky,
ktoré sú vyznačené na elektrickom
náradí. Príslušenstvo, ktoré sa otáča
rýchlejšie než sú jeho povolené maximálne
otáčky, sa môže roztrhnúť alebo rozlomiť.





Vonkajší priemer a hrúbka Vášho
príslušenstva musí zodpovedať
rozmerom, ktoré sú vhodné pre Vaše
náradie. Pri použití kotúčov nesprávnych
rozmerov nie je možné zaistiť zodpovedajúcu
bezpečnosť a ovládateľnosť náradia.
Veľkosť upínacieho otvoru kotúčov,
prírub, podporných podložiek alebo
iného príslušenstva musí zodpovedať
veľkosti hnacieho hriadeľa elektrického
náradia. Kotúče s upínacími otvormi,
ktoré nezodpovedajú montážnym dielom
elektrického náradia, sa nebudú točiť
stabilne, budú nadmerne vibrovať a môžu
spôsobiť stratu kontroly.
Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.
Pred každým použitím príslušenstvo
skontrolujte. Skontrolujte praskliny
a ú l o m k y b r ú s n y c h k o t ú č o v,
praskliny, roztrhnutia alebo nadmerné
opotrebovanie podporných podložiek
alebo praskliny a uvoľnenie drôtov
na drôtených kotúčoch. Ak dôjde k
pádu elektrického náradia alebo jeho
príslušenstva, skontrolujte, či nedošlo
k jeho poškodeniu a ak je to nutné,
použite nepoškodené príslušenstvo.
Po kontrole a montáži príslušenstva
nechajte náradie v chode v maximálnych
otáčkach naprázdno po dobu jednej
minúty. V tomto testovacom čase sa
poškodené kotúče obvykle roztrhnú na
kúsky.
Používajte prostriedky na ochranu
osôb. V závislosti od spôsobu použitia
si nasaďte ochrannú masku, ochranné
alebo bezpečnostné okuliare. Podľa
situácie používajte protiprachovú
masku, chrániče sluchu, rukavice
a protipracovnú zásteru schopnú
zachytiť drobné brúsne častice alebo
fragmenty obrobku. Ochrana zraku
musí byť schopná zastaviť odlietavajúce
nečistoty vznikajúce pri rôznych pracovných
operáciách. Protiprachová maska alebo
respirátor musia byť schopné odfiltrovať
prachové čiastočky vytvárané pri Vašej
práci. Dlhodobé vystavenie vysokej
intenzite hluku môže spôsobiť stratu
sluchu.
Udržujte okolostojace osoby v bezpečnej
vzdialenosti od pracoviska. Každý, kto
vstupuje do pracovného priestoru, musí
byť vybavený prvkami osobnej ochrany.








Fragmenty obrobku alebo úlomky kotúča
môžu odlietavať a spôsobiť úraz i mimo
priameho miesta práce.
Ak vykonávate pracovné operácie na
miestach, kde môže dôjsť ku kontaktu
s ukrytými elektrickými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, vždy
držte náradie iba za jeho izolované časti.
Pri kontakte s vodičom pod prúdom
sa nechránené kovové časti náradia
stanú vodivé a obsluha tak utrpí zásah
elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku
k pracovnému stolu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku
o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť
k strate kontroly.
Dbajte na to, aby sa prívodný kábel
nedostal do blízkosti rotujúceho
príslušenstva. Pri strate kontroly môže
dôjsť k preseknutiu alebo obrúseniu kábla a
Vaša ruka môže byť zachytená a vtiahnutá
do rotujúceho príslušenstva.
Nikdy neodkladajte náradie, pokiaľ
nedôjde k úplnému zastaveniu
pracovného nástroja. Rotujúce
príslušenstvo sa môže zaryť do povrchu, čo
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Ak prenášate elektrické náradie na boku,
nikdy ho neuvádzajte do chodu. Náhodný
kontakt s rotujúcim príslušenstvom by mohol
spôsobiť zachytenie za Vaše oblečenie
a vniknutie príslušenstva do Vášho tela.
Pravidelne čistite vetracie otvory
elektrického náradia. Ventilátor motora
odvádza prachové nečistoty z vnútorného
priestoru von a nadmerné hromadenie
kovových čiastočiek môže spôsobiť úraz
elektrickým prúdom.
Nepoužívajte elektrické náradie
v blízkosti horľavých materiálov. Iskry
môžu spôsobiť vznietenie týchto horľavín.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré musí
pracovať s chladiacimi kvapalinami.
Použitie vody alebo inej chladiacej kvapaliny
môže viesť k smrteľnému úrazu elektrickým
prúdom alebo k inému zraneniu.
Poznámka: Vyššie uvedené varovanie sa
nevzťahuje na elektrické náradie, ktoré je
určené špeciálne na použitie s chladiacimi
systémami.
6
Spätný ráz a príslušné varovania

Spätný ráz je náhlou reakciou na zovretie
alebo zaseknutie otáčajúceho sa kotúča,
podpernej podložky, kefy alebo akéhokoľvek
iného príslušenstva.
Zovretie alebo zaseknutie spôsobuje rýchle
zablokovanie rotujúceho príslušenstva, ktoré
ešte naviac v bode kontaktu spôsobí stratu
kontroly nad náradím a jeho pohyb v opačnom
smere, než je smer otáčania príslušenstva.
Nikdy s týmto náradím nepoužívajte
kotúče s reťazami pre reťazové píly
alebo ozubené pílové kotúče. Pri
použití týchto kotúčov dochádza často
k spätnému rázu alebo ku strate kontroly
nad náradím.
Bezpečnostné výstrahy špecifické pre
brúsne a rezné operácie

Ak je napríklad brúsny kotúč zovretý alebo
zaseknutý v obrobku, hrana kotúča sa v mieste
kontaktu s obrobkom môže zarezať hlbšie
a môže tak spôsobiť vyskočenie kotúča
smerom nahor alebo spätný ráz. Kotúč môže
vyskočiť smerom k obsluhe alebo od obsluhy,
v závislosti od smeru pohybu kotúča v bode,
kde došlo k jeho zovretiu.
Za týchto podmienok môžu tiež brúsne kotúče
prasknúť.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia
náradia a nesprávnych pracovných postupov
alebo pracovných podmienok. Spätnému rázu
sa môže zabrániť správnym vykonávaním
nižšie uvedených opatrení.

Udržujte pevný úchop elektrického
náradia a postavte telo a ruky do takej
polohy, ktorá Vám umožní eliminovať
sily spätného rázu. Vždy používajte
prídavnú bočnú rukoväť, ak je súčasťou
výbavy, aby bola zaručená maximálna
kontrola pri spätnom ráze alebo pri
momentovej reakcii pri zapnutí náradia.
Ak dodržuje obsluha uvedené opatrenia,
môže kontrolovať momentové reakcie i silu
spätného rázu.

Nikdy neumiestňujte ruky do blízkosti
rotujúceho príslušenstva.
Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva
cez Vaše ruky.

Nestojte v priestore, do ktorého bude
smerovať náradie, ak dôjde k spätnému
rázu. Spätný ráz vymrští náradie v opačnom
smere, než je smer otáčania kotúča v
mieste zovretia.

Buďte veľmi opatrní pri práci na rohoch,
ostrých hranách atď. Zabráňte kmitaniu
a krúteniu príslušenstva.
R o h y, o s t r é h r a n y a l e b o k m i t a n i e
majú tendenciu zachytávať rotujúce
príslušenstvo, čo môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím alebo spätný ráz.



Používajte iba typy kotúčov, ktoré sú
odporúčané pre vaše náradie a špecifické ochranné kryty určené pre zvolené kotúče. Kotúče, ktoré nie sú určené
pre vaše elektrické náradie, nemôžu byť
zodpovedajúcim spôsobom chránené a sú
nebezpečné.
Ochranný kryt musí byť bezpečne
pripevnený k náradiu a musí byť nastavený tak, aby zaručoval maximálnu
bezpečnosť. Používateľ náradia musí
byť čo najviac chránený pred obnaženou
časťou kotúča. Ochranný kryt pomáha
chrániť používateľa pred odlomenými časťami kotúča a pred náhodným kontaktom
s kotúčom.
Kotúče musia byť používané iba na
odporúčané pracovné operácie. Nevykonávajte napríklad brúsenie bočnou
stranou rezného kotúča. Rezné kotúče sú
určené na obvodové brúsenie. Bočné sily
pôsobiace na tieto kotúče môžu spôsobiť
ich roztrieštenie.
Používajte vždy iba nepoškodené
príruby kotúčov, ktoré majú správnu
veľkosť a tvar zodpovedajúci zvolenému
kotúču. Správne príruby podopierajú kotúč,
čím obmedzujú možnosť zlomenia kotúča.
Príruby pre rezné kotúče sa môžu odlišovať
od prírub pre brúsne kotúče.
Nepoužívajte opotrebované kotúče
z väčších brúsok. Kotúče pre väčšie
brúsky nie sú vhodné pre vyššie otáčky
menších brúsok a môžu prasknúť.
Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
špeciálne rezné operácie

7
Netlačte na rezný kotúč a nevyvíjajte
na neho príliš veľký tlak. Nepokúšajte
sa vytvárať príliš veľkú hĺbku
rezu. Nadmerné namáhanie kotúča
zvyšuje jeho zaťaženie a náchylnosť
k ohybu v reze, a tak možnosť spätného
rázu alebo poškodenie kotúča.





Bezpečnostné varovania pre leštenie
Nestojte v osi rotujúceho kotúča a tiež
nestojte za rotujúcim kotúčom. Ak sa
pohybuje počas prevádzky kotúč smerom
od Vášho tela a ak dôjde k spätnému rázu,
otáčajúci sa kotúč a náradie môže byť
odmrštené priamo na Vás.
Ak dochádza k zasekávaniu kotúča
alebo ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu
k prerušeniu rezu, vypnite náradie a
držte ho bez pohybu, dokiaľ nedôjde
k úplnému zastaveniu kotúča. Nikdy
sa nepokúšajte vybrať kotúč z rezu, ak
je kotúč v pohybe, pretože by mohlo
dôjsť k spätnému rázu. Premýšľajte
a vykonávajte potrebné úpravy, aby ste
eliminovali príčinu zaseknutia rezného
kotúča.
Nepokúšajte sa znovu začať prácu
priamo v obrobku.
Počkajte, pokiaľ kotúč nedosiahne
maximálne otáčky a opatrne zasuňte
kotúč znovu do rezu. Ak je kotúč
ponechaný v obrobku a náradie je znovu
spustené, kotúč sa môže zaseknúť,
môže vyskočiť z rezu alebo môže dôjsť
k spätnému rázu.
Podoprite si panely a iné obrobky
s nadmernou veľkosťou, aby ste
minimalizovali riziko zaseknutia kotúča
a riziko spôsobenia spätného rázu.
Veľké obrobky majú pôsobením vlastnej
hmotnosti tendenciu sa prehýbať. Podpery
musia byť umiestnené pod obrobkom
na oboch stranách v blízkosti čiary rezu
a v blízkosti okrajov obrobku.
Buďte veľmi opatrní pri vytváraní zárezov
do existujúcich stien alebo na iných
miestach, na ktoré nevidíte. Vyčnievajúci
kotúč môže spôsobiť prerezanie plynového
alebo vodovodného potrubia, elektrických
vodičov alebo predmetov, ktoré môžu
spôsobiť spätný ráz.

Bezpečnostné varovania týkajúce sa
drôtených kief


Uvedomte si, že sa štetiny z kefy
uvoľňujú dokonca i behom bežných
pracovných operácií. Nevyvíjajte na
kefu nadmerný tlak, aby nedochádzalo
k príliš veľkému namáhaniu štetín kefy.
Štetiny kefy môžu ľahko prepichnúť ľahký
odev alebo pokožku.
Ak sa pri použití drôtenej kefy
odoporúča použitie krytu, zabráňte
akémukoľvek kontaktu drôtenej kefy s
krytom. Pôsobením pracovného zaťaženia
a odstredivých síl sa môže drôtený kotúč
alebo kefa rozpínať.
Bezpečnosť ostatných


Te n t o p r í s t r o j n i e j e u r č e n ý n a
použitie osobami (vrátane detí)
so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ
tieto osoby nepracujú pod dohľadom, alebo
pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia prístroja osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa
s náradím nehrali.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je
uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť dodatočné zvyškové
riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku
nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi alebo pohyblivými dielmi náradia.

Zranenia spôsobené pri výmene akýchkoľvek dielov, pracovných nástrojov
alebo príslušenstva.
Bezpečnostné varovania pre brúsne
pracovné operácie

Dbajte na to, aby sa voľne neotáčali
uvoľnené časti leštiacej podušky
alebo jej upevňovacej pásky. Voľné
upevňovacie pásky zastrčte alebo ich
odstrihnite. Voľné a rotujúce upevňovacie
pásky sa môžu zamotať do Vašich prstov
alebo sa môžu zachytiť o obrobok.
Nepoužívajte nadmerne veľké kotúče
brúsneho papiera. Pri voľbe brúsneho
papiera postupujte podľa odporučení
výrobcov. Väčšie kotúče brúsneho
papiera, ktoré presahujú brúsnu podložku,
predstavujú riziko roztrhania a môžu
spôsobiť krútenie a roztrhnutie kotúča alebo
spätný ráz.
8



Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek
náradie dlhší čas, zaistite, aby sa robili
pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití
náradia (príklad: - práca s drevom, najmä
s dubovým, bukovým a MDF).
Pri práci s týmto náradím používajte
ochranné okuliare.
Pri práci so zariadením používajte
ochranu sluchu.
Elektrická bezpečnosť
Toto náradie je chránené dvojitou
izoláciou. Preto nie je nutné použitie
zemniaceho vodiča. Vždy skontrolujte,
či napätie v sieti zodpovedá napätiu na
výkonovom štítku.
Vibrácie
D e k la r ovaná úr ove ň v i b r ác ií u ve d e n á
v technických údajoch a v prehlásení o
zhode bola meraná v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnávanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná
úroveň vibrácií môže byť tiež použitá na
predbežné stanovenie doby práce s týmto
výrobkom.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom
použití elektrického náradia sa môže od
deklarovanej úrovne vibrácií líšiť v závislosti
od spôsobu použitia výrobku. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.

Ak dôjde k poškodeniu prívodného
kábla, musí sa vymeniť výrobcom alebo
v autorizovanom servise BLACK+DECKER,
aby sa zabránilo spôsobeniu úrazu
elektrickým prúdom.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo
zo všetkých nasledujúcich častí:
1. Hlavný vypínač
2. Poistné tlačidlo
3. Bočná rukoväť
4. Zaisťovacie tlačidlo hnacieho hriadeľa
5. Ochranný kryt
Pri stanovení dĺžky vystavenia sa vibráciám
z dôvodu určenia bezpečnostných opatrení
p o d ľa n o r my 2 0 0 2 /4 4 / EC n a o c h r a nu
osôb pravidelne používajúcich elektrické
náradie v zamestnaní by mal predbežný
odhad pôsobenia vibrácií brať do úvahy
aktuálne podmienky použitia náradia
s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu,
ako aj času, počas ktorého je náradie vypnuté
a kedy beží naprázdno.
Nastavenie
Varovanie! Pred montážou sa uistite, či je
náradie vypnuté a či je prívodný kábel odpojený
od zásuvky.
Nasadenie a vybratie krytu (obr. A)
Náradie sa dodáva s kr y tom, k tor ý je
určený iba na brúsenie. Ak sa bude náradie
používať na rezanie, musí byť vybavené
krytom, ktorý je určený na tieto pracovné
operácie. K dispozícii je vhodný kryt pre rezné
pracovné operácie (kat. č. 1004484-03), ktorý
môžete získať u autorizovaných predajcov
BLACK+DECKER.
Poklesy napájacieho napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy
napätia. Pri nepriaznivom priebehu napájacieho
napätia môže byť ovplyvnená funkcia ostatných
zariadení. Ak je impedancia zdroja napätia
nižšia než 0,247 Ω, je nepravdepodobné, že
bude dochádzať k rušeniu.
Montáž
Položte náradie na stôl tak, aby bol hriadeľ
(6) otočený smerom hore.

Uchopte kryt náradia (5) ako je uvedené na
obrázku.

Zarovnajte otvory v nastavovacej prírube (7)
s otvormi pre skrutky (8).
Štítky na náradí

Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika
spôsobenia úrazu si užívateľ musí
prečítať tento návod na použitie.
9


pomocou špeciálneho kľúča (15), ktorý má
dva kolíky (obr. F).
Stlačte kryt dole a zasuňte do otvorov
skrutky (9).
Skrutky riadne pritiahnite.
Demontáž

Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo hnacieho
hriadeľa (4) a uvoľnite vonkajšiu prírubu
pomocou špeciálneho kľúča (15), ktorý má
dva kolíky (obr. F).

Vyberte vonkajšiu prírubu (14) a kotúč (12).
Demontáž

Uvoľnite skrutky (9).

Ochranný kryt z náradia zložte.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte náradie bez
ochranného krytu.
Nastavenie krytu (obr. B)
Kryt sa môže otočiť o 180°.

Povoľte skrutky (9) a maticu (10).

Nastavte kryt do požadovanej polohy.

Znovu pritiahnite skrutky a maticu.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.

Veďte prívodný kábel tak, aby ste zabránili
jeho náhodnému prerezaniu.

Buďte pripravení na príval iskier, akonáhle
sa brúsny alebo rezný kotúč dostane do
kontaktu s obrobkom.

Vždy nastavte náradie do takej polohy, aby
jeho kryt poskytoval optimálnu ochranu
pred brúsnym alebo rezným kotúčom.
Upevnenie bočnej rukoväte

Zaskrutkujte bočnú rukoväť (3) do jedného
z otvorov v náradí.
Varovanie! Vždy používajte bočnú rukoväť.
Nasadenie a vybratie brúsneho alebo
rezného kotúča (obr. C - F)
Pre každý typ operácií používajte vždy
vhodný typ kotúča. Vždy používajte kotúče so
správnym priemerom kotúča i jeho upínacieho
otvoru (viď technické údaje). Maximálna
hrúbka pre brúsne kotúče je 6 mm a pre rezné
kotúče 3,5 mm.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte poistné
tlačidlo (2) a následne stlačte hlavný
vypínač (1).

Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač (1).
Varovanie! Nevypínajte náradie pokiaľ je
v zábere.

Montáž
Podľa vyššie uvedeného postupu
namontujte kryt.

Umiestnite na hnací hriadeľ (6) vnútornú
prírubu (11), ako je uvedené na obrázku
(obr. C). Uistite sa, či je vnútorná príruba
správne nasadená na dosadacích plôškach
hnacieho hriadeľa.

Umiestnite na hnací hriadeľ (6) kotúč (12),
ako je uvedené na obrázku (obr. D).
Kotúč s vyvýšeným stredom (13) umiestnite
tak, aby byla vyvýšená časť otočená k
vnútornej prírube.

Uistite sa, či je kotúč na vnútornej prírube
správne nasadený.

Umiestnite na hnací hriadeľ vonkajšiu
prírubu (14). Pri upevňovaní brúsneho
kotúča musí vyvýšený stred vonkajšej
príruby smerovať ku kotúču (A na obr.
E). Pri upevňovaní rezného kotúča musí
vyvýšený stred vonkajšej príruby smerovať
od kotúča (B na obr. E).

Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo hnacieho
hriadeľa (4) a pritiahnite vonkajšiu prírubu

Rady na optimálne použitie


Držte náradie pevne jednou rukou za bočnú
rukoväť a druhou rukou držte náradie pevne
okolo hlavnej rukoväte.
Pri brúsení udržujte mezi kotúčom
a povrchom obrobku stále uhol približne 15°.
Údržba
Va š e n á r a d i e B L A C K+ D E C K E R b o l o
skonštruované tak, aby Vám slúžilo dlhú dobu
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dlhodobé
bezproblémové fungovanie náradia závisí od
jeho riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred začiatkom akejkoľvek údržby
tohto prístroja berte na vedomie nasledovné
upozornenia.

Vypnite náradie a odpojte prívodný kábel
od siete.

Alebo vypnite náradie a vyberte z neho
akumulátor, ak ide z náradia vytiahnuť.
10





Alebo ak sa nedá akumulátor z náradia
vybrať, nechajte náradie v chode, pokiaľ
nedôjde k jeho úplnému vybitiu a potom
náradie vypnite.
Pred čistením odpojte nabíjačku zo siete.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu
okrem pravidelného čistenia.
Vetracie otvory Vášho prístroja pravidelne
čistite mäkkou kefkou alebo suchou
handričkou.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne brúsne
alebo rozpúšťacie čistiace prostriedky.
Pravidelne otvárajte skľučovadlo
a poklepaním odstráňte prach z vnútornej
časti náradia (ak má náradie skľučovadlo).
a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
Napätie zdroja
Príkon
Menovité
otáčky
Vnútorný
otvor kotúča
Maximálna
hrúbka kotúča
Brúsne kotúče
Rezné kotúče
Závit
hnacieho
hriadeľa
Hmotnosť
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento prístroj nesmie
byť vyhodený do bežného domáceho
odpadu.
KG2000
TYP 4
VAC 230
W 2,000
min-1 6,500
KG2001
TYP 4
230
2,000
8,400
mm 22
22
mm 6
mm 3.5
M14
6
3.5
M14
kg 7
7
LpA (akustický tlak) 94,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 105,5 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
Jedného dňa zistíte, že Váš výrobok
BLACK+DECKER musíte vymeniť alebo
ho už nebudete ďalej používať. V tomto
prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte prístroj do
domáceho odpadu. Zlikvidujte tento výrobok
v triedenom odpade.
Celková úroveň vibrácií (priestorový
vektorový súčet) podľa normy EN 60745:
Brúsenie povrchu (ah,SG) 4,8 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2
Leštenie (ah,P) 9,0 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Brúsenie kotúčom (ah,DS) 3,2 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2
Použitie drôtenej kefy (ah) 4,5 m/s2, odchýlka (K)
1,5 m/s2
Rezanie (ah) 4,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne zberne odpadov, recyklačné stanice
alebo predajne Vám poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Firma BLACK+DECKER poskytuje
službu bezplatnej recyklácie výrobkov
BLACK+DECKER a akumulátorov po skončení
ich životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Vaše náradie
akémukoľvek autorizovanému zástupcovi
servisu BLACK+DECKER, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto Vášho najbližšieho autorizovaného
servisu BLACK+DECKER sa dozviete na
adrese uvedenej na zadnej strane tohto návodu.
Zoznam servisných stredísk BLACK+DECKER
11
ES Prehlásenie o zhode
v rámci EÚ

NARIADENIE PRE STROJNÉ ZARIADENIA

14
KG2000/KG2001

Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že
tieto produkty popisované v technických
údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich
noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3

Výrobok nebol používaný na obchodné
alebo profesionálne účely a nedochádzalo
k jeho prenájmu.
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
Neboli vykonávané opravy výrobku inými osobami než pracovníkmi značkového servisu
Black & Decker.
Pri uplatňovaní reklamácie je nutné predajcovi alebo servisnému stredisku predložiť
doklad o nákupe výrobku. Miesto Vašej
najbližšej autorizovanej servisnej pobočky
Black & Decker sa dozviete na príslušnej
adrese uvedenej na zadnej strane tejto
príručky. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete tiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky
smerníc 2014/30/EU a 2011/65/EU.
Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca
spoločnosti Black & Decker Europe na
nasledujúcej adrese alebo na adresách,
ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto
návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
prehlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Navštívte našu internetovú adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš výrobok BLACK+DECKER.
Budete tak mať neustále prehľad o nových
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke BLACK+DECKER
a o našom výrobnom programe získate na internetovej adrese www.blackanddecker.co.uk
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
04/11/2014
Záruka
Spoločnosť Black & Decker dôveruje kvalite svojho vlastného náradia a poskytuje kupujúcemu mimoriadnu záruku. Táto záruka je nadštandardná
a v žiadnom prípade nepoškodzuje Vaše
zákonné práva. Táto záruka platí vo všetkých
členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
Ak sa na výrobku Black & Decker objavia,
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia, akékoľvek materiálové či výrobné chyby, garantujeme,
v snahe o minimalizovanie Vašich starostí, bezplatnú výmenu chybných dielcov, opravu alebo
výmenu celého výrobku za nižšie uvedených
podmienok:
zst00258365 - 12-01-2015
12
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
10/14
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising