KG2000 | Black&Decker KG2000 ANGLE GRINDER Type 4 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
559222-92 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos szerszámok megázzanak, ill. azokat nedvesség
érje.
Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az
növeli az elektromos áramütés veszélyét.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne a
kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt a hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábelt vegyen igénybe. A kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábellel
csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f. Ha elkerülhetetlen az elektromos szerszám
nedves helyen való használata, használjon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé
használata csökkenti az elektromos áramütés
veszélyét.
B L A C K+ D E C K E R s a r o k c s i s z o l ó j á t
a megfelelő vágó vagy csiszolótárcsák
alkalmazásával csiszolásra, illetve fém
és falazat vágására használhatja.
A sarokcsiszoló iparszerű felhasznalasra nem
alkalmas.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvassa el a z
összes biztonsági figyelmeztetést
és utasítást . A lent felsorolt
figyelmeztetések, utasítások figyelmen
kívül hagyása elektromos áramütés
veszélyével járhat vagy tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást.
A z "elektromos szerszám" kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik. Ne dolgozzon elektromos szerszámmal, ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérüléshez vezethet.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő
körülmények között használt védőfelszerelés,
például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti
a személyi sérülés veszélyét.
c. Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
a hálózatra vagy akkumulátorra kapcsolja,
illetve kézbe veszi a szerszámot.
Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az ujja
a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot helyez
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület tiszta és világos legyen.
b. Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy
porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik, ami meggyújthatja
a port vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata közben ne engedje közel a gyerekeket vagy
bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza meg
kell, hogy feleljen a hálózati csatlakozóaljzat kialakításának. Soha, semmilyen módon ne változtassa meg a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha
ne használjon adapter dugaszt. Az eredeti
(módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali
dugaljak használata csökkentik az áramütés
kockázatát.
4
őrizze az alkatrészeket törésre és más olyan
sérülésekre, amelyek befolyásolhatják az
elektromos eszköz működését. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg.
A nem megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f. A vágószerszámok mindig tiszták és élesek legyenek. A megfelelően karbantartott
éles vágószerszám kisebb valószínűséggel
szorul be, és jobban kontrollálható.
g. Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat a használati utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az elektromos
szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
áram alá, amely be van kapcsolva, balesetet
okoz(hat).
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy fogót, mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs személyi sérülést
okozhat.
e. Ne végezzen olyan mozdulatokat, amelyek
kibillenthetik egyensúlyából. Mindig szilárd felületen álljon, és ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így jobban tudja uralni a
szerszámot váratlan helyzetekben.
f. Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
A laza öltözék, az ékszerek vagy a hosszú haj
beleakadhat a mozgó alkatrészekbe.
g. Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön meg arról, hogy ezeket megfelelően csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően működnek. A por
összegyűjtésével vagy elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
5. Szerviz
a. A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel biztosíthatja
az elektromos kéziszerszám folyamatos biztonságos működését.
4. Elektromos szerszámok használata és karbantartása
a. Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő elektromos szerszámmal jobban és biztonságosabban dolgozhat, mert azt kifejezetten az
adott feladatra tervezték.
b. Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező elektromos szerszámok használata veszélyes, az
ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c. Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az akkumulátorról a szerszámot, mielőtt beállítást végezne, tartozékot cserélne, vagy
eltárolná azt. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkentheti a szerszám
véletlen beindításának veszélyét.
d. A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek nem
érhetik el; és ne engedje, hogy azt olyan
személyek használják, akik a szerszám
használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan felhasználó kezében az
elektromos szerszám veszélyt jelent.
e. Fordítson gondot az elektromos szerszám
karbantartására. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek csatlakozását és/vagy kötését, ellen-
Az elektromos szerszámokra vonatkozó
további speciális biztonsági utasítások
F i g y e l m e z t e t é s ! To v á b b i
biztonsági utasítások csiszoláshoz,
köször üléshez, drótkefézéshez,
polírozáshoz és vágáshoz.



5
Ez az elektromos szerszám csiszoláshoz,
köszörüléshez, drótkefézéshez, polírozáshoz és vágáshoz alkalmas. Olvassa el az
összes utasítást, specifikációt és tekintse
meg az összes ábrát, amit ehhez az elektromos szerszámhoz mellékeltünk. A lent
felsorolt összes utasítás be kell tartani. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütés veszélyével járhat vagy tüzet
és/vagy súlyos balesetet okozhat.
Az elektromos szerszám rendeltetéstől eltérő használata jelentős kockázatokkal és
személyi sérülés veszélyével jár.
Soha ne használjon olyan tartozékokat
a szerszámhoz, amit a szerszám gyártója
nem javasol.
Az a tény, hogy a tartozékot csatlakoztatni
lehet az elektromos szerszámhoz nem jelenti
azt, hogy annak használata biztonságos.





A tartozék engedélyezett sebességének
egyenlőnek kell lennie az elektromos
szerszám maximális sebességével vagy
azt meg kell haladnia. Az olyan tartozékok,
amelyeket az engedélyezett sebességüknél
gyorsabban használunk eltörhetnek és elrepülhetnek.
A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos szerszámnál megadott engedélyezett tartományba kell esnie. A nem megfelelő méretű tartozékokat
nem lehet megfelelően irányítani vagy azok
ellen megfelelően védekezni.
Bármely tartozék befogópofájának, befogótüskéjének vagy tengelyének megfelelően kell illeszkednie az elektromos
szerszám tengelyéhez. Azok a tartozékok,
amelyek befogó-bemélyedései/nyílásai nem
illeszkednek tökéletesen az elektromos szerszám illesztő-alkatrészébe, excentrikusan
fognak forogni, túlzott vibrációt keltenek és
ezek miatt elveszíthetjük a szerszám fölött az
irányítást.
Soha ne használjon sérült tartozékot.
Minden tartozékot ellenőrizzen a használat előtt, például a korongokat ellenőrizze
kitörésekre és repedésekre, a befogópofát repedésekre, hasadásokra vagy túlzott kopásra, ill. a drótkeféket lógó vagy
törött drótszálakra. Ha az elektromos szerszámot vagy annak tartozékát leejti, akkor
azt ellenőrizze sérülésekre és az eszközre
csak sérülésmentes tartozékot szereljen fel.
A tartozék vizsgálata és felszerelése
után egy percig a legmagasabb üresjárati fordulaton működtesse a szerszámot. A sérült tartozékok ezalatt a teszt alatt
a leggyakrabban leválnak/széttörnek.
Használjon egyéni védőfelszerelést.
A munkavégzésnek megfelelően hordjon egészarcos maszkot, biztonsági védőszemüveget vagy védőszemüveget.
Szükség esetén hordjon pormaszkot, hallásvédelmet, kesztyűket és munkavédelmi
kötényt, amely felfogja a munkadarab kis
részecskéit és a szilánkokat . A szemvédelemhez olyan védőszemüveget kell használni,
amely képes az összes (és különböző fajtájú)
levegőbe kerülő szilánkot és port felfogni. A
pormaszknak vagy a légzőkészüléknek ki kell
szűrnie a munkavégzés során keletkező port.
Ha huzamosabb időn keresztül végez zajos
munkát az hallássérüléshez vezethet.









Tartsa a bámészkodókat megfelelő távolságban a munkaterülettől. Mindenkinek
személyes védőfelszerelést kell hordania, aki
belép a munkaterületre. A munkadarabról
leváló szilánkok vagy a törött tartozék messze
elrepülhet és súlyos sérülést okozhat, még
a közvetlen munkavégzéstől jelentős távolságban is.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt
fogantyújánál tartsa, ha azzal olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett
kábeleket vagy a készülék saját kábelét
vághatná el.
Ha a vágó tartozék "élő" (áram alatt lévő) vezetékkel érintkezik, akkor az elektromos szerszám fém alkatrészei is "élővé" változnak és
megrázhatják a kezelőt.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon
stabil felülethez rögzítse a munkadarabot.
Ha a kezével tartja vagy a testéhez szorítja,
a munkadarab instabillá válik, Ön pedig elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Helyezze el úgy a készülék kábelét, hogy az
ne kerüljön/kerülhessen a forgó tartozék útjába. Ha elveszíti a gép fölötti irányítást, akkor
a gép a vezetéket elvághatja vagy felcsavarhatja és a kezét a forgó tartozék felé húzhatja.
Soha ne tegye le addig az elektromos szerszámot, amíg a tartozék teljesen le nem
állt. A forgó tartozék beleakadhat a munkadarab felületébe, és az elektromos kéziszerszámot kihúzhatja az Ön kezéből.
Soha ne járassa az elektromos szerszámot
menet közben. A forgó tartozék véletlenül
elkaphatja az Ön ruházatát, és a tartozék belevághat az Ön testrészeibe.
Rendszeresen takarítsa az elektromos
szerszám szellőzőnyílásait. A motor ventillátora beszívhatja a port a tokba, amelynek
(ill. a fémporoknak a) túlzott lerakodása elektromos kockázatokkal járhat.
Soha ne használja az elektromos szerszámot gyúlékony anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
Soha ne használjon olyan tartozékokat,
amelyek folyadékhűtést igényelnek.
A víz vagy más hűtőfolyadékok használata
halálos áramütést vagy elektromos balesetet
okozhat.
Megjegyzés: A fönti figyelmeztetés nem vonatkozik olyan elektromos szerszámokra, amelyeket
kifejezetten folyadékrendszerben való használatra terveztek.
6
A szerszám visszarúgása és az ehhez
kapcsolódó figyelmeztetések
A visszarúgás alatt a beszorult vagy egyenetlen forgókorong, befogópofa, acéldrót-kefe
vagy más tartozék hirtelen mozgását, reakcióját értjük.
A beszorulás vagy az egyenetlenség miatt
a forgó tartozék nagyon gyorsan lelassulhat,
amelynek hatására az irányíthatatlan elektromos szerszám a tartozék forgásával ellentétes
irányba indulhat el az elakadási ponttól.

A sarkok, az éles élek miatt vagy az ugráltatás
során a forgó tartozék könnyen egyenetlenné
válhat, amelynek hatására elvesztheti az eszköz felett az irányítást vagy az visszarúghat.
Soha ne helyezzen a készülékre fűrészláncot, famarásra alkalmas fűrészlapot, vagy
fogazott fűrészlapot. Az ilyen lapok gyakori visszarúgást okozhatnak és elveszítheti az
eszköz felett az irányítást.
További biztonsági előírások köszörüléshez/csiszoláshoz és vágáshoz
Példa: ha a tisz títókorong egyenetlen
vagy az beszorul a munkadarabba, akkor annak éle jobban belevág a munkadarab felületébe, aminek hatására a korong kijöhet a vágatból és visszarúghat.
A korong elindulhat a kezelő felé, de azzal
ellentétes irányban is - a beszorulás pillanat
mozgási irányának függvényében. A tisztítókorong ilyen körülmények között el is törhet.
A visszarúgás a szerszám rendeltetéstől eltérő
vagy helytelen használat vagy munkakörülmények következménye, de elkerülhető az alábbi
megfelelő óvintézkedések betartásával.

Tartsa az elektromos szerszámot szorosan
a kezébe és azt irányítsa úgy a testéhez
és a karjaihoz képest, hogy az meg tudja
tartani az ilyen visszarúgások során. Ha
a gép fel van szerelve segéd-fogantyúval
is (másodlagos fogantyúval) akkor azt is
tartsa, hogy az ilyen visszarúgások és az
indítás során keletkező nyomatékváltozások során is biztosan tartsa a szerszámot
a kezében. A kezelő reagálhat a nyomatékváltozásokra és a visszarúgásokra, ha azokra
megfelelően felkészült (megtette a szükséges
óvintézkedéseket).

Soha ne helyezze a kezét közel a forgó tartozékhoz.
A tartozék egy visszarúgás során az Ön keze
felé is elindulhat.

Soha ne helyezkedjen úgy, hogy az elektromos szerszám az ilyen visszarúgás során az Ön teste felé induljon el. A visszarúgás során a szerszám a beszorulás pontjától
a korong forgásával ellentétes irányba fog
elindulni.

Különösképpen legyen óvatos, ha a munka
során egy sarkon, éles éleken stb. dolgozik. Kerülje a tartozék felesleges mozgatását (ugráltatását) és hogy azon egyenetlenségek képződjenek.
A köszörülési/csiszolási és vágási műveletek
speciális biztonsági előírásai

Csak az Ön szerszámához ajánlott, és
a speciális védőburkolathoz illő csiszoló- és vágókorongot használjon. Azon korongok esetében amelyekhez nem tervezték
a szerszámot, nem lehet biztosítani a megfelelő védelmet, ezért nem biztonságosak.

A védőburkolatot szorosan kell rögzíteni
az elektromos szerszámra, és a maximális
biztonságnak megfelelően kell elhelyezni,
úgy hogy a kezelő felé e lehető legkisebb
korongfelület legyen szabadon. A védőburkolat védi a kezelőt a korong törött darabjaitól
és a korong véletlen megérintésétől.

A korongokat csak az ajánlott alkalmazásokra használja. Például ne csiszoljon
a vágókorong oldalával. A vágókorongokat
úgy tervezik, hogy a külső permükkel lehessen köszörülni. A korongra ható oldalirányú
nyomás hatására darabokra törhet.

Mindig sértetlen, az Ön által választott koronghoz megfelelő méretű és alakú korongfelfogató tárcsát használjon. A megfelelő korongfelfogató tárcsa támasztja a korongot, így
csökkentve a korong törésének kockázatát.
A vágókorong-felfogató tárcsa különbözhet
a csiszolókorong-felfogató tárcsától.

Ne használja nagyobb elektromos szerszám elkopott vágókerekeit. A nagyobb
elektromos szerszámhoz készült korongok
nem alkalmasak a kisebb szerszám nagyobb
sebességéhez, és könnyen darabokra törhetnek.
A vágókorongos vágással kapcsolatos
további munkavédelmi utasítások:

7
Ügyeljen, hogy a vágókorong ne "szoruljon
be", és ne alkalmazzon túlzott nyomást.
Ne próbáljon túl nagy mélységű vágást vé-





vágja le a lazán lógó szálakat. A laza és
forgó szálak az ujjaiba gabalyodhatnak vagy
kicsorbíthatják a munkadarabot.
gezni. Ha túl nagy erővel nyomja a korongot,
fokozza annak terhelését, ezért könnyebben
megtörhet vagy megszorulhat a vágatban, és
nő a visszarúgás, illetve a korong eltörésének
veszélye.
Ne álljon egyvonalba a forgó tárcsával vagy
közvetlenül mögé. Amikor a tárcsa a munkavégzés helyén az Ön testétől elfelé mozdul,
egy esetleges visszarúgás a forgó tárcsát és
a szerszámot közvetlenül Ön felé viszi.
Amikor a tárcsa megszorul vagy valamilyen
okból megszakítja a vágást, kapcsolja ki
a szerszámot és tartsa mozdulatlanul amíg
teljesen leáll. Soha ne próbálja a mozgó
vágókereket eltávolítani a vágatból, mert
visszarúghat a szerszám. Vizsgálja meg
a tárcsa megszorulásának okát, és tegye meg
a szükséges intézkedéseket, hárítsa el az okot.
Ne indítsa újra a vágást, ha a korong
a munkadarabban van.
Várja meg, amíg a tárcsa eléri a teljes sebességet, ezután óvatosan illessze vissza
a vágatba. A tárcsa megszorulhat, kiugorhat
fölfelé vagy visszarúghat, ha a szerszámot
a munkadarabban indítja el.
Támassza alá a táblákat, illetve a túl nagy
munkadarabokat, hogy csökkentse a tárcsa becsípődésének és a visszarúgásnak
az esélyét.
A nagy munkadarabok már saját súlyuktól deformálódnak. A munkadarabot a vágási vonal
közelében kell alátámasztani, illetve két végén
a vágótárcsa mindkét oldalán.
Szenteljen különös figyelmet az “u-alakú”
vágásnak álló falaknál vagy egyéb nem átlátható daraboknál. A tárcsa belevághat a
gáz- vagy vízcsövekbe, elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakba, amelyek visszarúgást okozhatnak.
A drótkefés műveletekkel kapcsolatos
speciális munkavédelmi utasítások


Mások biztonsága


A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal is járhat. Ezek a szerszám
nem rendeltetésszerű, illetve huzamosabb idejű
használatából stb. adódhatnak. Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása
és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:

Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.

Alkatrészek, vágólapok vagy tartozékok
cseréje közben bekövetkező sérülések.

A szerszám huzamosabb idejű használata miatti sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig használja, rendszeresen
iktasson be szüneteket.

Halláskárosodás.

A fűrészpor belégzése miatti egészségi
veszély (pl. tölgy, bükk és rétegelt lemez
vágásánál).
Ne használjon túl nagy méretű csiszolókorongot. A csiszolópapír kiválasztásánál
kövesse a gyártó ajánlásait. A csiszolólapon
túlnyúló nagy csiszolópapír fokozza a szakadás veszélyét és a csiszolókorong elszakadhat,
csorbulhat, illetve ez visszarúgást is okozhat.
Speciális biztonsági utasítások polírozáshoz

A készüléket nem korlátozott fizikai, érzékelési, mentális képességekkel rendelkező vagy gyakorlatlan személyek (beleértve
a gyermekeket is) számára tervezték; kivétel ha számukra a szerszám használatához
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
és tájékoztatást biztosít.
A gyerekeket felügyelni kell, nehogy játszanak
a szerszámmal.
Maradványkockázatok
Speciális biztonsági utasítások a csiszoláshoz

Legyen óvatos, mert a drótszálak a keféről rendes használat során is leválhatnak.
Soha ne terhelje túl a drótszálakat azzal,
hogy a kefét túlzott erővel nyomja. A drótszálak könnyen behatolhatnak/átbökhetik
a vékony ruházatot és/vagy bőrt.
Ha a drótkefés munkához a védőeszköz
használata ajánlott, akkor ne engedje, hogy
a drótkefe hozzáérjen a védőeszközhöz.
A drótkefés korong átmérője megnövekedhet
munka során a terhelés és a centrifugális erők
hatására.
Ne hagyja, hogy a polírozó korong laza részei szabadon forogjanak. Szorítsa le vagy
8
Részegységek
Rezgés
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban feltüntetett vibrációs kibocsátási
értékeket az EN 60745 szabványnak megfelelően mérték, és alkalmasak különböző
szerszámok értékeinek összehasonlítására.
A feltüntetett vibrációs kibocsátási értékek
szintén felhasználhatók előzetes expozíciós
felmérésekhez.
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy valamennyit tartalmazza:
1. Ki- és bekapcsoló
2. Kapcsolóretesz
3. Oldalfogantyú
4. Orsóretesz (Tengelyrögzítés)
5. Védőburkolat
Összeszerelés
Figyelmeztetés! A vibrációs kibocsátási
értékek az elektromos szerszám tényleges
használata közben a feltüntetett értéktől
különbözhetnek a szerszám használatának
függvényében. A vibrációs értékek az itt feltüntetett szint fölé is emelkedhetnek.
Figyelmeztetés! Ellenőrizze, hogy a szerszám
ki van kapcsolva és nem csatlakozik az elektromos hálózatra.
A védőburkolat fel- és leszerelése (A ábra)
A szerszám kizárólag köszörülési munkákhoz
alkalmazható védőburkolattal rendelkezik. Ha
vágási műveletet végez vele, ehhez megfelelő
védőburkolatot kell felszerelnie. A vá gási műveletekhez alkalmas védő bur kolat cikkszáma: 10 0 4 48 4 - 03,
a BLACK+DECKER szervizekben szerezhető
be.
A 2002/44/EK által a géppel rendszeresen
dolgozók számára megkövetelt szükséges
biztonsági intézkedések meghatározásához
végzett vibrációs expozíció felmérése során az
expozíció felbecsülésénél tekintetbe kell venni
a tényleges használati körülményeket, illetve,
hogy a szerszámot milyen módon használják,
beleértve, hogy figyelembe kell venni a munkafolyamat minden részét, pl. azokat az időszakokat, amikor a szerszám ki van kapcsolva
vagy üresen fut a napi expozíciós idő mellett.
Felszerelés
Helyezze a szerszámot egy asztalra
a tengelyel (6) fölfelé.

Tartsa a szerszám fölé az ábrán látható módon védőburkolatot (5).

Igazítsa össze az beállítólemezen (7) és
a burkolaton található furatokat.

Nyomja rá a védőburkolatot a szerszámra,
és helyezze be a csavarokat a furatokba.

Húzza meg a csavarokat.

Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok
láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülések
elkerülése érdekében a felhasználó
köteles elolvasni a kezelési útmutatót.
Eltávolítás

Távolítsa el a csavarokat.

Vegye le a védőburkolatot a szerszámról.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a szerszámot védőeszköz nélkül.
A szer szám használat a közben
viseljen védőszemüveget.
A szer szám használat a közben
viseljen fülvédőt.
A védőburkolat beállítása (B ábra)
A védőburkolat 180°-ban elforgatható.

Lazítsa meg a csavarokat (9) és az anyát (10).

Kívánság szerint forgassa el a védőburkolatot.

Húzza meg újra a csavarokat és az anyát.
Elektromos biztonság
A szerszám kettős szigetelésű; ezért
nincs szükség földelő vezetékre.
Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám
adattábláján megadott feszültség
egyezik-e a hálózati feszültséggel.

Az oldalfogantyú felszerelése

Csavarja be az oldalfogantyút (3) a szerszám
egyik e célt szolgáló furatába.
Figyelmeztetés! Mindig használja az oldalfogantyút.
Ha a tápkábel sérült, hivatalos
BLACK+DECKER szervizben kell kicserélni
a veszélyek elkerülése végett.
9
A csiszoló és a vágókorongok fel- és
leszerelése (C -F ábra)
A készülék kikapcsolásához engedje el az
üzemi kapcsolót (1).
Figyelem! Soha ne kapcsoljon ki terhelés alatt
álló készüléket.

Mindig a célnak megfelelő korongot alkalmazza.
Mindig a megfelelő belső és külső átmérőjű
korongot használjon (lásd a műszaki adatokat).
A csiszolókorong maximális vastagsága 6 mm,
a vágókorongé 3,5 mm lehet.
Javaslatok az optimális használathoz

Felszerelés

Ha a védőburkolat le van véve, tegye vissza
a készülékre, az előzőekben leírtak szerint.
 Helyezze a belső peremet (11) az orsóra (6)
az ábraszerint (C ábra). Ellenőrizze, hogy
a perem pontosan a helyén legyen.

Helyezze a tárcsát (12) az orsóra (6) az ábra
szerint (D ábra). Ha a tárcsa közepe süllyesztett (13), ellenőrizze, hogy a kiemelkedés
a belső perem felé nézzen.
 Ellenőrizze, hogy a tárcsa biztosan üljön
a peremen.

Helyezze a külső peremet (14) az orsóra. Csiszolótárcsa felhelyezésekor a külső szorítóperem kiemelkedő agyrészének a csiszolótárcsa
felé kell néznie (E ábra, A kép). Vágótárcsa
felhelyezésekor a külső szorítóperem agyrészének kifelé kell mutatnia (E ábra, B kép).

Tartsa lenyomva az orsóreteszt (4) és húzza
meg a külső szorítóperemet a körmöskulcs
segítségével (15). (F ábra).

Karbantartás
Az Ön hálózati/ akkumulátoros
B L A C K+ D E C K E R k é s z ü l é k é t / s z e r számát minimális kar bantar tás melletti hosszú távú felhasználásra ter veztük.
A folyamatos kielégítő működés feltétele
a megfelelő gondozás és rendszeres tisztítás.
Figyelmeztetés! A hálózati/ akkumulátoros
készülék karbantartása előtt:

Kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a gépet.

Vagy kapcsolja ki és vegye le az akkumulátort
róla, ha az különálló akkumulátorral működik.

Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha az a géppel egybe van építve, majd
ezután kapcsolja ki.

Az akkumulátortöltőt tisztítás előtt csatlakoztassa le a hálózatról. A töltő a rendszeres tisztításon kívül nem igényel más karbantartást.

Puha kefével vagy száraz törlőkendővel rendszeresen tisztítsa meg a gép/töltő szellőzőnyílásait.

A motorburkolatot nedves ruhával tisztíthatja. Ne használjon súrolószert vagy oldószer
alapú tisztítószereket.

Rendszeresen nyissa ki a tokmányt (ha van
rajta) és ütögesse meg, hogy a belsejéből kihulljon a por.
Leszerelés
Tartsa lenyomva az orsóreteszt (4) és oldja
a külső szorítóperemet (14) a körmöskulcs
segítségével (15). (F ábra).

Távolítsa el a külső peremet (14) és a tárcsát
(12).

Használat
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját
tempójában működni. Ne terhelje túl.

Óvatosan vezesse a kábelt, nehogy véletlenül
elvágja.

Készüljön fel arra, hogy amikor a köszörülővagy vágókorong hozzáér a munkadarabhoz,
szikrázást tapasztal.

Mindig úgy irányítsa a szerszámot, hogy
a védőburkolat optimálisan védje a köszörülővagy vágókorongtól.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön
BLACK+DECKER szerszáma cserére szorul vagy
a továbbiakban nincs rá szüksége, ne dobja ki a
háztartási hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített kezeléséről.
A készülék be- és kikapcsolása

Egyik kezével erősen tartsa a szerszámot az oldalfogantyúnál, a másikkal pedig
a főfogantyúnál.
Köszörüléskor mindig kb. 15° -os szögben
tartsa a szerszámot a munkadarabhoz.
A bekapcsoláshoz nyomja be a kapcsolóreteszt (2) majd ezután nyomja be az üzemi
kapcsolót (1).
10
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi
az anyagok újrafelhasználását. Az
újrafelhasznált anyagok alkalmazása
segít megelőzni a környezetszennyezést
és csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (triax
vektorösszeg) az EN 60745 szerint:
Felületi csiszolás (ah,SG) 4,8 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Polírozás (ah,P) 9,0 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Korongos csiszolás (ah,DS) 3,2 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
Drótkefézés (ah) 4,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az elektromos termékek háztartási hulladéktól elkülönített
gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő helyeken, illetve
olyan értelemben, hogy a helyi kereskedőnek kell
gondoskodnia a termék visszavételéről új termék
vásárlásakor.
Vágás (ah) 4,5 m/s2, bizonytalanság (K) 1,5 m/s2
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
A BLACK+DECKER lehetőséget biztosít
a BLACK+DECKER termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására, ha azok elérték élettartamuk végét.
E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye viszsza a terméket bármely szerződéses szervizképviseletünkbe, ahol vállalatunk képviseletében gondoskodnak annak elkülönített összegyűjtéséről.
KG2000/KG2001
A Black & Decker kijelenti, hogy
a „Műszaki adatok" alatt ismertetett
termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/
EK, EN 60745-1, EN 60745-2-3
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt a kézikönyvben megadott helyi
BLACK+DECKER képviselet segítségével érheti
el. Emellett a szerződött BLACK+DECKER szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes ismertetése a következő internetes címen megtalálható:
www.2helpU.com
Ezek a termékek a 2014/30/EU és
a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek.
Ha további információra lenne szüksége,
lépjen kapcsolatba a Black & Decker Europe
vállalattal a következőkben megadott
elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket
a kézikönyv hátoldalán.
Műszaki adatok
Felvett feszültség
Felvett teljesítmény
Névleges
fordulatszám
Tárcsafurat
Maximális
korongvastagság
csiszolókorongok
vágókorongok
Kihajtó tengely
Tömeg
VAC
Az aláírás tulajdonosa a műszaki
adatok összeállításáért felelős személy;
nyilatkozatát a Black & Decker vállalat
nevében adja.
KG2000 KG2001
4. TÍPUS 4. TÍPUS
230
230
W 2,000
2,000
min-1 6,500
8,400
mm 22
22
mm 6
6
mm 3.5
3.5
M14
kg 7
R. Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD, United Kingdom
04/11/2014
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker
szervizek listája, illetve az eladásutáni
szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének
részletes ismertetése a következő internetes
címen érhető el: www.2helpU.com
M14
7
LpA (hangnyomás) 94,5 dB(A), bizonytalanság (K) 3 dB(A)
LWA (akusztikus zajszint) 105,5 dB(A), bizonytalanság (K)
3 dB(A)
11
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új
BLACK+DECKER termékét, ill. hogy megismerje
az új termékeinkkel és egyedi ajánlatainkkal
kapcsolatos legújabb híreinket. A BLACK+DECKER
márkával és termékválasztékunkkal kapcsolatos
további tájékoztatást a www.blackanddecker.hu
internetes címen találhat.
12
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
zst00258367 - 12-01-2015
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
13
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
14
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
15
16
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
10/14
Podpis
Download PDF

advertising