DW717XPS | DeWalt DW717XPS MITRE SAW Type 3 instruction manual

372001 – 67 EST
DW717
DW717XPS
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
9
25
10
1
6
6
11 12
13
2
16
17
3
14
15
20
8
4
5
7
9
A1
19
26
21
22
18
20
23
A2
24
25
3
27
28
A4
A3
30
29
A5
A6
16
10
22
25
11
24
25
25
25
24
B
4
C
12
2
2
37
14
D1
D2
14
39
23 37 38
40 41
2
37
23
D3
D4
43
5
4
42
E1
E2
5
45
45
3
39
44
45
E4
E3
61
48
F
47 46
7
G
21
39
43
20
H2
H1
44
50
51
15
55
55
H3
6
H4
3
8
52
53
54
54
I1
I2
57
56
58
21
1
J
K
L
M
N
O
7
P1
P2
Q1
60
59
A
17
R
Q2
64
62
64
S1
S2
16
1
2
30
3
18
T
8
U
EESTI KEEL
EERUNGISAAG
DW717, DW717XPS
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
DW717/DW717XPS
Pinge
V
230
(Ainult Suurbritannia ja Iirimaa) V
230/115
Tüüp
3/4
Sisendvõimsus
W
1675
Saeketta diameeter
mm
250
Ketta ava
mm
30
Ketta keha paksus
mm
2,2
Ketta max kiirus
min-1
4000
Max ristlõige 90°/90°
mm
98 x 320
Max eerunglõige (45°)
mm
226
Max lõikesügavus (90°)
mm
89
Max lõikesügavus
kaldsaagimisel (45°)
mm
56
Eerung (max asendid)
vasakul
60°
paremal
51°
Kalle (max asendid)
vasakul
48°
paremal
48°
0° eerung
Saadav laiuse max
kõrguse 89 mm juures
mm
302
Saadav kõrguse max
laiuse 320 mm juures
mm
76
45° vasak eerung
Saadav laiuse max
kõrguse 89 mm juures
mm
213
Saadav kõrguse max
laiuse 226 mm juures
mm
76
45° vasak kalle
Saadav laiuse max
kõrguse 58 mm juures
mm
302
Saadav kõrguse max
laiuse 320 mm juures
mm
50
45° parem kalle
Saadav laiuse max
kõrguse 30 mm juures
mm
302
Saadav kõrguse max
laiuse 320 mm juures
31,62° eerung, 33,85° kalle
Saadav kõrgus max
laiuse 272 mm juures
Ketta mahajooksuaeg
Kaal
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu
määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
mm
22
mm
s
kg
44
< 10,0
24
dB(A)
91
dB(A)
dB(A)
3,0
99
dB(A)
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 61029:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
ah =
m/s²
2,1
Määramatus K =
m/s²
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni emissiooni tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 61029
kirjeldatud standardsele katsemeetodile ja seda
võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Seda
võib kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS: Antud vibratsioonimõju
väärtus kehtib tööriista tavalise
kasutamise korral. Kui tööriista
kasutatakse erinevate tööde
jaoks, lisaseadmetega või kui
tööriist on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonimõju olla erinev. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
9
EESTI KEEL
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriistad 10 amprit,
vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriistad 13 amprit, pistikus
Suurbritannia ja Iirimaa 115 V tööriistad 16 amprit,
vooluvõrk
MÄRKUS: Seade on mõeldud ühendamiseks
elektrisüsteemiga, mille maksimaalne lubatud
näivtakistus Zmax kasutaja liitumiskohas (kilbis)
on 0,27 Ohm.
Kasutaja peab veenduma, et seade on
ühendatud vooluvõrguga, mis vastab sellele
nõudele. Vajadusel võib kasutaja küsida süsteemi
näivtakistust liitumiskohas elektrifirmalt.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS: Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
DW717, DW717XPS
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Samuti vastavad tooted direktiividele
2004/108/EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe
10
saamiseks kontakteeruge DEWALTIGA aadressil
või vaadake kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
01.11.2011
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Elektritööriistade
kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi
ohutusnõudeid, et vähendada tule,
elektrilöögi ja kehavigastuste ohtu,
sealhulgas järgmist.
Enne seadme kasutamist lugege kõik need
juhised läbi ja hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Korrast ära tööalad ja pingid võivad
põhjustada õnnetusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge hoidke tööriista vihma käes. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Tagage tööalal korralik valgustus
(250–300 luksi). Ärge kasutage tööriista
tule- ja plahvatusohtlikes kohtades, näiteks
tuleohtlike vedelike ja gaaside läheduses.
3. Kaitske end elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid). Tööriista kasutamisel
äärmuslikes tingimustes (kõrge niikus,
tekib metallipuru jne) saab elektriohutust
suurendada, paigaldades isoleeriva trafo või
lekkevoolukaitsme.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Ärge lubage tööga mitteseotud isikutel
(eriti lastel) puudutada tööriista või
pikenduskaablit ning hoidke nad tööalast
eemal.
EESTI KEEL
5. Asetage mittekasutatavad tööriistad
hoiule.
Kui tööriistu ei kasutata, peavad need olema
väljaspool laste käeulatust kuivas kohas
kindlalt luku taga.
6. Ärge koormake tööriista üle.
See töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
7. Kasutage õiget tööriista.
Ärge püüdke teha väikeste tööriistadega
tööd, mille jaoks on mõeldud võimsad
tööriistad. Ärge kasutage tööriistu muuks kui
ettenähtud otstarbeks. Näiteks ärge saagige
ketassaega puuoksi ega tüvesid.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid,
kuna need võivad jääda liikuvate osade
külge kinni. Väljas töötamisel on soovitatav
kanda mittelibisevaid jalatseid. Kandke
pikkade juuste katmiseks kaitsvat peakatet.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo- või
tolmumaski, kui töötamisel tekib tolmu või
lendavaid osi. Kui need osad võivad olla
kuumad, kandke lisaks kuumuskindlat põlle.
Kandke kogu aeg nägemiskaitset. Kandke
kogu aeg kiivrit.
10. Ühendage tolmu eemaldamise seade.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja
kogumise seadmete ühendamise võimalus,
veenduge, et need on ühendatud ja et neid
kasutatakse õigesti.
11. Kasutage toitekaablit õigesti.
Mitte kunagi ärge tõmmake tööriista
pistikupesast eemaldamiseks juhtmest.
Hoidke toitekaabel eemal kuumusest, õlist
ja teravatest servadest. Mitte kunagi ärge
kandke tööriista toitekaablist hoides.
12. Kinnitage detail.
Võimalusel kasutage detaili hoidmiseks
pitskruvisid või kruustange. See on ohutum
kui käega kinnihoidmine ja nii on teil
mõlemad käed töötamiseks vabad.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke tasakaalu.
14. Hoolitsege tööriistade eest.
Hoidke lõiketarvikuid terava ja puhtana – nii
töötavad need paremini ja ohutumalt. Järgige
juhiseid määrimise ja tarvikute vahetamise
kohta. Kontrollige tööriistu regulaarselt
ning kahjustuste avastamisel laske need
parandada volitatud teeninduskeskuses.
Hoidke käepidemed ning lülitid kuivad,
puhtad ning vabad õlist ja määretest.
15. Eemaldage tööriistad vooluvõrgust.
Kui tööriista ei kasutata, enne hooldamist
ning tarvikute (näiteks terad, otsakud ja
lõikurid) vahetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Kujundage endale harjumus kontrollida enne
tööriista kasutamist, kas reguleerimis- ja
mutrivõtmed on selle küljest eemaldatud.
17. Vältige seadme soovimatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil.
Enne tööriista vooluvõrku ühendamist
veenduge, et see on välja lülitatud.
18. Kasutage välitingimustesse sobivaid
pikenduskaableid.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ning kahjustuste avastamisel vahetage välja.
Tööriista kasutamisel väljas kasutage ainult
välitingimustesse mõeldud pikenduskaableid,
millel on vastav tähistus.
19. Säilitage valvsus.
Jälgige, mida te teete. Kasutage tervet
mõistust. Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või
arstimite mõju all olles.
20. Kontrollige kahjustunud osade
puudumist.
Enne kasutamist vaadake tööriist ja
toitekaabel hoolega üle, et teha kindlaks,
kas see töötab korralikult ja täidab oma
ettenähtud funktsiooni. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja kinni ning puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui kaitse või mõni muu osa
on kahjustatud, peab selle parandama või
välja vahetama volitatud teeniduskeskus, v.a.
juhul, kui selles kasutusjuhendis on öeldud
teisiti. Laske vigastatud lülitid välja vahetada
volitatud teeninduskeskusel. Ärge kasutage
tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja
lülitada. Ärge proovige teha ise parandustöid.
HOIATUS! Mis tahes tarvikute
või lisaseadmete kasutamine või
seadme kasutamine viisil, mida selles
kasutusjuhendis ei soovitata, võib
põhjustada kehavigastuse ohtu.
21. Laske oma tööriist remontida
kvalifitseeritud isikul.
11
EESTI KEEL
See elektritööriist on vastavuses kõigi
asjakohaste ohutusnõuetega. Parandustöid
võivad teha ainult kvalifitseeritud isikud
originaalvaruosi kasutades; vastasel korral
võib kasutajale tekkida märkimisväärne oht.
Lisaohutushoiatused eerungisaagide kohta
• Seade on varustatud spetsiaalse
toitekaabliga, mille võib asendada ainult
tootja või tema volitatud remonditöökoda.
• Enne lõikamisega alustamist tuleb tagada, et
masin paikneb tasasel ja stabiilsel pinnal.
• Ärge kasutage saagi muude materjalide
saagimiseks peale tootja soovitatute.
• Ärge kasutage seadet, kui kaitsed ei ole
oma kohal, need ei toimi või ei ole õigesti
hooldatud.
• Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on
kindlalt fikseeritud.
• Hooldage seadet ümbritsevat põrandat
korralikult ning eemaldage sellelt lahtine
materjal, näiteks laastud ja äralõigatud tükid.
• Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage
kinni saekettale märgitud maksimaalsest
kiirusest. Märgitud maksimaalne kiirus peab
olema alati kõrgem andmesildile märgitud
kiirusest või vähemalt võrdväärne.
• Enne töö algust veenduge, et kõik
lukustusnupud ja fikseerimishoovad on kinni.
• Mitte kunagi ärge viige kätt saeketta
lähedale, kui saag on ühendatud vooluvõrku.
• Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti
liikuvat seadet tööriista või muu eseme
surumisega vastu saeketast; see võib
põhjustada raske õnnetuse.
• Enne mis tahes tarvikute kasutamist lugege
kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine
võib põhjustada kahjustusi.
• Saeketta või ebatasase materjali
käsitsemisel kasutage hoidikut või kandke
kindaid.
• Enne kasutamist veenduge, et saeketas on
korralikult kinnitatud.
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges
suunas.
• Ärge kasutage soovitatust suurema ega
väiksema läbimõõduga saekettaid. Sobiva
saeketta kohta vaadake Tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult selles kasutusjuhendis
kindlaks määratud saelehti, mis vastavad
standardile EN 847-1.
12
• Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate
saelehtede kasutamist.
• Ärge kasutage KIIRLÕIKETERASEST
kettaid.
• Ärge kasutage pragunenud ega muul viisil
kahjustunud saelehti.
• Ärge kasutage abrasiivseid ega
teemantsaekettaid.
• Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma
lõhikplaadita.
• Enne lüliti vabastamist tõstke saeketas
detailis olevast pilust välja.
• Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit
mootori võlli toetamiseks.
• Saeketta kaitse tõuseb automaatselt
konsooli allaviimisel; see läheb alla seaketta
kohale pea luku vabastamise hoova (12)
vajutamisel.
• Mitte kunagi ärge tõstke saeketta kaitset
käsitsi, kui saag ei ole välja lülitatud. Kaitset
võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja
eemaldamisel ning sae kontrollimisel.
• Kontrollige regulaarselt, et mootori
ventilatsiooniavad on puhtad ja vabad
laastudest.
• Kui lõhikplaat on kulunud, vahetage see
välja.
• Enne hooldustööde tegemist ja saeketta
vahetamist eemaldage seade vooluvõrgust.
• Mitte kunagi ärge tehke mingeid puhastusega hooldustöid, kui seade veel töötab ja
pea ei ole algasendis.
• Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
• Kui te kasutate saagimisjoone märkimiseks
LED-dioodi, veenduge, et see on standardi
EN 62471 kohaselt 2. klassi LED-diood. Ärge
asendage LED-dioodi teist tüüpi dioodiga.
Kahjustumise korral laske LED-diood
parandada volitatud remonditöökojal.
• Kaitse eesmine osa on saagimisel nähtavuse
tagamiseks varustatud piludega. Kuigi
piludega osa takistab suurel määral prahi
lendamist, on need siiski avad ja läbi pilude
vaatamisel tuleb alati kanda kaitseprille.
• Puidu saagimisel ühendage saag
tolmukogumisseadmega. Pidage alati silmas
tolmu mõjutavaid tegureid, näiteks:
– töödeldava materjali tüüpi (laastuplaat
tekitab puidust rohkem tolmu);
– saeketta teravust;
– saeketta õiget reguleeritust.
EESTI KEEL
– tolmueemaldaja õhu liikumise kiirus peab
olema vähemalt 20 m/s.
– pöörlevate osade puudutamisest tekitatud
vigastused
Veenduge, et kohalik tolmueemaldusseade,
samuti katted, põrkeplaadid ja kanalid on
korralikult reguleeritud.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
• Palun pidage silma järgmisi müra mõjutavaid
tegureid:
– Kuulmiskahjustused.
– kasutage müra vähendavaid saekettaid;
– Pöörleva saeketta katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
– kasutage ainult hästi teritatud saekettaid;
– Vigastuse oht saeketta vahetamisel.
• Seadet tuleb regulaarselt hooldada;
– Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
• Tagage piisav üld- või kohtvalgustus;
– Puidu (eriti tamme, kase ja MDF-plaatide)
saagimisel tekkiva tolmu sissehingamisest
põhjustatud terviseohud.
• Veenduge, et kasutajal on piisav väljaõpe
seadme kasutamise ja reguleerimise kohta;
• Veenduge, et vahetükid ja võllirõngad
sobivad selles kasutusjuhendis kirjeldatud
ettenähtud eesmärgiks.
• Hoiduge äralõigatud osade või muude
töödetaili osade eemaldamisest tööalalt,
kui masin töötab ja saagimispea pole
seisuasendis.
• Mitte kunagi ärge saagige lühemaid detaile
kui 200 mm.
Järgmised tegurid suurendavad hingamisraskuste
tekkimise ohtu:
– Puidu saagimisel ei ole ühendatud
tolmueemaldusseadet
– Saastunud väljapuhkefiltrite põhjustatud
ebapiisav tolmu eemaldamine
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
• Ilma lisatoeta saab seadet kasutada detaili
puhul, mille maksimaalsed mõõtmed on:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
– Kõrgus 89 mm x laius 302 mm x pikkus
600 mm
– Pikemaid detaile tuleb toetada sobiva
lauaga, näiteks DE7023. Kinnitage detail
alati kindlalt.
Kandke kuulmiskaitset.
• Õnnetuse või masina rikke korral lülitage
masin viivitamatult välja ja eemaldage see
vooluvõrgust.
Kandke nägemiskaitset.
• Teatage tõrkest ja tähistage seade sobival
viisil, et teised inimesed ei kasutaks vigast
seadet.
Kandekoht
• Kui saeleht kiilub saagimisel liiga kõvasti
vajutamise tõttu kinni, lülitage seade välja
ja eemaldage see vooluvõrgust. Eemaldage
detail ja veenduge, et saeketas liigub vabalt.
Lülitage seade sisse ja alustage saagimist
uuesti väiksemat jõudu rakendades.
• Mitte kunagi ärge saagige kergeid sulameid
(s.t alumiinium, magneesium). See on antud
sae jaoks keelatud.
• Kui see on võimalik, kinnitage seade pingile,
kasutades polte läbimõõduga 8 mm ja polete
pikkusega 80 mm.
Muud ohud
Hoidke käed saekettast eemal.
Ärge vaadake otse valgusallika
suunas.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOONIS A1)
Kuupäevakood (13), mis samuti sisaldab
tootmisaastat, on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2013 XX XX
Tootmisaasta
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised
ohud:
13
EESTI KEEL
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Kokkupandud eerungisaag
1 Seaketta võti
1 Saeleht
1 Tolmukott
1 Materjali pitskruvi
1 Kasutusjuhend
1 Detailijoonis
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis A1-A6)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
A1
1 Toitelüliti
2 Alumine liikuv saeketta kaitsekate
3 Vasaku käe poolne juhtlatt
4 Eerungi hoob
5 Eerungi riiv
6 XPSTM toitelüliti
7 Eerungi skaala
8 Parema käe poolne juhtlatt
9 Lõhikplaat
10 Kandekäepide
11 Töökäepide
12 Pea vabastushoob
13 Kuupäevakood
14 Võlli lukk
15 Kaldenurga skaala
16 Reelingu lukustusnupp
17 Süvendi piirik
A2
18 Liuguri piirik
19 Fikseeritud ülemise saelehe kaitse
20 Kalde riiv/hoob
21 Kaldenurga kinnitushoob
22 Pea lukustustihvt
23 Võti
24 Lohk käe jaoks
14
25 Pingi kinnitusaugud
26 Tolmutoru
A3
27 Tolmukott
A4
28 LED-valgustuse süsteem
Lisavarustus
A5
29 Detaili toe pikendus
A6
30 Detaili klamber
ETTENÄHTUD OTSTARVE
DEWALTi eerungisaag DW717 on mõeldud puidu,
puidutoodete ja plastmassi professionaalseks
saagimiseks. See võimaldab hõlpsat, täpset ja
ohutut rist-, kald- ja eerungsaagimist.
Seade on mõeldud kasutamiseks
karbiidhammastega saekettaga, mille
nimiläbimõõt on 250 mm.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need eerungisaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage seadet
muuks kui ettenähtud otstarbeks.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
See tööriist on vastavalt standardile
EN 61029 topeltisolatsiooniga. Seetõttu
ei ole maandusjuhet vaja.
EESTI KEEL
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kaabli võib tööriistal välja vahetada ainult
volitatud remonditöökoda või kvalifitseeritud
elektrik.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS: Maandusterminaliga
pole vaja ühendust luua.Järgige
hea kvaliteediga pistikutega kaasas
olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav
kaitse: 13 A.
Toitepistiku ühendamine
115 V seadmega (vaid Ühendkuningriik ja Iirimaa)
• Pistik peaks vastama standardile BS
EN 60309 (BS4343), 16 A, maanduskontakt
asendis 4h.
HOIATUS: Tagage alati, et
kaabliklamber on kaablikestaga
korrektselt ja tugevalt ühendatud.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme suurus
on 1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
KOKKUPANEMINE
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Lahtipakkimine (joonised A1, B)
• Eemaldage saag ettevaatlikult
pakkematerjalist kandekäepidest (10) hoides.
• Vabastage reelingu lukustusnupp (16) ja
vajutage sae pea tagasi, et see tagumises
asendis lukustuks.
• Vajutage alla juhtimiskäepide (11) ja tõmmake
välja lukustamiskäepide (22), nagu näidatud.
• Vabastage ettevaatlikult allapoole suunatud
surve ja laske konsoolil tõusta täiskõrgusele.
Pingile kinnitamine (joonis C)
• Seadme jalgades on augud (25), mis
võimaldavad seadme paigaldada tööpingile.
Auke on kahe erineva suurusega, mis
võimaldab kasutada erineva läbimõõduga
polte. Kasutage vaid ühte auku, mõlemat
ei ole tarvis kasutada. Soovitame kasutada
polte läbimõõduga 8 mm ja pikkusega 80
mm. Kinnitage saag kindlalt, et vältida selle
liikumist. Ümberpaigutamise võimalduseks
võib tööriista kinnitada 12,5 mm paksusele
või paksemale vineerile, mille võib seejärel
kinnitada pitskruvidega tööalusele või viia
teise kohta ja uuesti kinnitada.
• Sae kinnitamisel vineeritüki külge veenduge,
et kinnituskruvid ei tule teiselt poolt välja.
Vineeritükk peab olema tihedalt vastu tööalust.
Sae kinnitamisel mis tahes tööpinna külge
kasutage ainult kinnituseendeid, milles
asuvad kinnituskruvide augud. Teiste kohtade
kasutamine kinnitamiseks takistab sae õiget
tööd.
• Kinnijäämise või ebatäpsuse vältimiseks
veenduge, et kinnituspind ei oleks kõver ega
muul moel ebatasane. Kui saag kõigub alusel,
asetage ühe saejala alla õhuke tükk materjali,
nii et saag seisab kinnituspinnal kindlalt.
Saeketta paigaldamine (joonis D1–D4)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
• Mitte kunagi ärge vajutage alla
võllilukusti nuppu, kui saeketas töötab
või pöörleb veel.
• Ärge saagige selle eerungisaega
15
EESTI KEEL
sulameid, raudmetalle (mis
sisaldavad rauda või terast), müüritist
ega kiudtsementi.
• Vajutage alla pea luku vabastamise
hoob (12), et vabastada alumine
kaitse (2), seejärel tõstke alumine
kaitse nii kaugele kui võimalik.
• Hoidke alumist kaitset ülestõstetud asendis,
vajutage ühe käega alla võllilukusti nupp
(14) ja seejärel keerake teises käes oleva
saeketta võtmega (23) lahti saeketta
vasakkeermega kinnituskruvi (37), keerates
seda päripäeva.
HOIATUS! Võllilukusti kasutamiseks
vajutage nuppu näidatud viisil ja
keerake võlli käsitsi, kuni tunnete luku
rakendumist.
Hoidke lukusti nuppu all, et takistada võlli
pöörlemist.
• Eemaldage saeketta kinnituskruvi (37) ja
välimine võllirõngas (38).
• Paigaldage saeketas (39) saeketta adapteri
(40) peale, mis on tihedalt vastu sisemist
võllirõngast (41), veendudes, et saeketta
alumisel serval on hambad suunatud sae
tagumise osa poole (kasutajast eemale).
• Paigaldage välimine võllirõngas (38).
• Keerake saeketta kinnituskruvi (37) hoolega
kinni, keerates seda vastupäeva ja hoides
teise käega võllilukustit rakendatud asendis.
HOIATUS! Saeketast tohib välja
vahetada ainult kirjeldatud viisil.
Kasutage ainult Tehnilistes
andmetes toodud saekettaid; Kat nr:
DT4323 on soovitatav.
Reguleerimine
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Eerungisaag on tehases täpselt reguleeritud. Kui
transportimise, käitlemise või muu põhjuse tõttu
tuleb saagi uuesti reguleerida, järgige allpool
toodud samme. Pärast reguleerimist peaks saag
jääma täpseks.
16
Saeketta kontrollimine ja reguleerimine lati
järgi (joonis E1–E4)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5), et vabastada
eerungikonsool (42).
• Pöörake eerungi haru, kuni riiv leiab selle 0°
eerungi asendist. Ärge pingutage hoova.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (43).
• Asetage nurgik (44) vastu lati vasakut külge
(3) ja saeketast (39) (joonis E3).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake lahti kruvid (45) ja nihutage skaalat/
eerungi haru agregaati vasakule või paremale
või kuni saeketas on 90° nurga all mõõdetuna
nurgikuga.
• Keerake kruvid (45) uuesti kinni. Ärge pöörake
eerunginäidiku näidule praegu tähelepanu.
Reguleerige eerunginäidikut (joonis E1, E2 ja
F)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5), et vabastada
eerungikonsool (42).
• Liigutage eerungikonsooli, et seada
eerunginäidik (46) nullasendisse, nagu
näidatud joonisel F.
• Laske vabastatud eerungihoova juures
eerungifiksaatoril oma kohal fikseeruda,
pöörates eerungikonsooli nullpunktist mööda.
• Vaadake näidikut (46) ja eerungiskaalat (7).
Kui näidik ei näita täpselt null, keerake lahti
kruvi (47), liigutage näidikut, nii et see näitab
0°, ning keerake kruvi kinni.
Eerungiluku/piiriku varda reguleerimine
(joonis A1, G)
Kui sae alust saab liigutada, samal ajal kui
eerungi hoob (4) on lukustatud asendis, siis tuleb
reguleerida eerungiluku/piiriku varrast (48).
• Vabastage eerungi hoob (4).
• Vabastage eerungi lukustusvarda mutter (61).
• Kinnitage täielikult eerungiluku/piiriku varras
(48), kasutades kruvikeerajat. Vabastage
varras ühe keermega.
EESTI KEEL
• Kontrollige, ega laud ei liigu, kui hoob (4) on
lukustatud juhusliku (mitte eelnevalt seatud)
nurga all.
• Pingutage lukustusmutrit (61).
Saeketta ja laua vahelise asendi kontrollimine
ja reguleerimine (joonised A2, H1–H4)
• Vabastage kaldenurga kinnitushoob (21)
ja tõstke kalde riivi (20), et vabastada sae
konsool.
• Liigutage sae konsooli, kuni riiv leiab selle 0°
kalde asendist. Ärge pingutage käepidet.
• Tõmmake pead täpselt nii palju allapoole, et
saeketas hakkab sisenema lõhikplaati (43).
• Blokeerige peasaag all koos tihvtiga (22).
• Asetage nurgik (44) lauale ning vastu
saeketast (39) (joonis H2).
HOIATUS: Ärge puudutage nurgikuga
saeketta hambaid.
• Kui reguleerimine on vajalik, toimige
järgmiselt:
• Keerake lahti mutrid (55) ja nihutage sae
konsool vasakule või paremale või kuni
saeketas on 90° nurga all mõõdetuna lauaga.
Keerake mutrid (55) uuesti kinni.
• Kui kaldenäidik (50) ei näita kaldeskaalal (15)
nulli, keerake lahti näidiku kinnituskruvi (51) ja
nihutage näidikut vastavalt vajadusele.
Tõkke reguleerimine (joonis I1 ja I2)
Tõkke ülemist osa on võimalik reguleerida, nii
et saagi oleks võimalik pöörata 48° vasakule ja
paremale.
Vasakpoolse tõkke (3) reguleerimine:
• Vabastage plastmassist nupp (52) ja nihutage
tõket vasakule.
• Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige
vahekaugust. Reguleerige tõket nii, et see
oleks saekettale võimalikult lähedal ja toetaks
maksimaalselt detaili, kuid ei takistaks
konsooli üles ja alla liikumist.
• Keerake nupp kõvasti kinni.
Parema tõkke (8) reguleerimine:
• Vabastage plastmassist nupp (53) ja nihutage
tõket paremale.
• Jätkake samamoodi vasaku tõkke
reguleerimiseks.
HOIATUS: Saagimisel tekkiv tolm
võib ummistada juhiku sooned (54).
Puhastage need pulga või madala
surve all oleva õhuga.
Kalde klammerdussüsteemi reguleerimine
(joonis J)
Kui sae konsooli saab liigutada, kui kalde
klammerdushoob (21) on lukustatud, tuleb
klammerdussüsteemi reguleerida.
• Eemaldage kruvi (56), mis hoiab hoova.
• Tõstke maha hoob ja keerake seda 1/8 võrra
vastupäeva. Asetage kruvi tagasi.
• Kontrollige, ega sae hoob ei liigu, kui kalde
klammerdushoob (21) on lukustatud juhusliku
(mitte eelnevalt seatud) nurga all.
Juhtsiinide reguleerimine (joonis J)
• Kontrollige regulaarselt reelinguid
vahekauguse suhtes.
• Vahekauguse vähendamiseks keerate
reguleerkruvi (57) samm-sammult päripäeva,
samal ajal libistades sae pead edasi ja tagasi.
Reguleerige, et kliirens oleks võimalikult väike,
loomata libisemise suhtes takistust.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Et vähendada
tõsist kehavigastusohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist
või lisaseadmete/tarvikute
paigaldamist ja eemaldamist välja
lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.
Veenduge, et toitelüliti on asendis
OFF (väljas). Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina asukoht
tuleb valida nii, et kasutajal oleks hea ülevaade
ning seadme ümber piisavalt vaba ruumi detaili
piiranguteta käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks hoolitsege
selle eest, et ümbritsev temperatuur ei oleks liiga
madal, seade ja tarvikud oleksid hästi hooldatud
ning detaili suurus sobiks sellele seadmele.
17
EESTI KEEL
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on
trükitud “puidutöömasinate regulatsioon 1974”s ja kõikides hilisemates muudatustes.
Enne kasutamist:
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage
väga kulunud saelehti. Tööriista maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada saelehel oma.
• Ärge püüdke saagida väga väikesi detaile.
• Laske lehel vabalt saagida. Ärge kasutage
jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täispöörded.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja
fikseerimishoovad on kinni.
• Kinnitage detail.
• Kuigi selle saega saab saagida puitu ja ka
paljusid mitteraudmaterjale, räägitakse neis
kasutamisjuhistes ainult puidu saagimisest.
Samad juhised kehtivad ka teiste materjalide
puhul. Ärge saagige selle saega raudmaterjale
(rauda ega terast), kiudtsementi ega müüritist!
• Kasutage kindlasti lõhikplaati. Ärge kasutage
seadet, kui lõhik on laiem kui 10 mm.
Sisse- ja väljalülitamine (joonis K)
Tööriista lukustamiseks on toitelülitil (58) ava (1)
tabaluku paigaldamiseks.
Et käivitada tööriist, vajutage käivituslülitit (1).
Tööriista peatamiseks vabastage lüliti.
Keha ja käte asend
Keha ja käte õige asend eerungisae kasutamisel
muudab saagimise kergemaks, täpsemaks ja
ohutumaks.
• Mitte kunagi ärge viige käsi lõikepiirkonna
lähedale.
• Ärge hoidke käsi saekettale lähemal kui
150 mm.
• Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda
ja tõket. Hoidke käsi samas asendis, kuni
lüliti on vabastatud ja saeketas on täielikult
peatunud.
• Enne saagimist tehke sisselülitamata
saega alati prooviliigutusi, et näha saeketta
liikumisteekonda.
• Ärge asetage käsi risti.
• Hoidke mõlemad jalad kindlalt põrandal ja
säilitage tasakaal.
• Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale
18
liikuge sellega kaasa ning seiske saekettast
veidi kõrval.
• Pliiatsijoone järgimisel vaadake läbi kaitses
olevate pilude.
Eerungi juhtsüsteem (joonis E1)
Eerungi hoob (4) ja eerungi riiv (5) võimaldavad
luua kaldseotise 60 vasakule ja 50 paremale.
Sae jaoks kaldseotise loomine:
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5) ja seadke eerungi
nurk eerungi skaalal vastavalt soovile.
• Vajutage alla eerungi hoob (4), et kinnitada
saelaud oma kohale.
Kaldenurga juhtsüsteem (joonis H1, H4)
Kalde riivi hoovad (20) ja kalde klambri hoob
(21) võimaldab sae kallutada 48º vasakule ja
paremale. Teie sael on kaks riivi hooba (20), üks
mõlemal pool tagumist tugikorpust. Kasutada
tuleb vaid ühte, et liigutada kallet emb-kummas
suunas. Kalde kinnitushoob (21) on tagumise
tugikorpuse peal.
Sae kallutamiseks:
• Vabastage kalde kinnitushoob (21). Tõstke
ühte hoobadest umbes 45º võrra ja seadistage
soovitud kalde nurk kalde skaalal (15).
Mugavuseks on kaks kalde skaalat.
• Lukustage kalde kinnitushoob (21), et
lukustada kalle oma kohal. Kalde riivi hoovasid
(20) saab tõsta vertikaalselt, et sõita üldistest
seisunurkadest üle.
Liuguri piirik (joonis T)
Liuguri piiriku (18) juhtsüsteem positsioneerib
teie sae reelingud nii, et lõigata saaks võimalikult
suuri vertikaalseid vorme. PINGUTAGE
ALATI REELINGU LUKUSTUSNUPPU, KUI
KASUTATE LIUGURI PIIRIKUT, ET VÄLTIDA
LIUGURSÜSTEEMI TAHTMATUT LIIKUMIST
Reelingu lukustusnupp (joonis A1, T)
Reelingu lukustusnupp (16) võimaldab teil
lukustada sae pea kindlalt, et vältida selle
libisemist reelingutel. See on vajalik, kui teete
teatuid lõikeid või kui transpordite saagi.
Süvendi piirik (joonis A1, R)
Süvendi piirik /17( võimaldab lõigata süvendeid.
EESTI KEEL
Lükkate hooba sae esiossa ja reguleerite
pitsklambrit, muutub süvendi sügavus. Kui lükkate
hoova sae tagaossa, läheb saag süvendi piirikust
mööda.
Pea lukustustihvt (joonis A2)
Sae pea lukustamiseks alumises asendis, lõkake
pea alla, vajutage tihvt (22) sisse ja vabastage
sae pea. See hoiab sae pead turvaliselt all, et
saagi saaks kohalt liigutada. Vabastamiseks
vajutage sae pea alla ja tõmmake tihvt välja.
Kasutage XPSTM LED-valgustuse süsteemi
(joonis A1, A2))
MÄRKUS: Eerungisaag tuleb ühendada
toiteallikaga.
XPSTM LED-valgustuse süsteem on varustatud
toitelülitiga (6). XPSTM LED-valgustuse süsteem
on eerungi käivituslülitist eraldi. Valgusti ei pea
põlema, et saagi kasutada.
Puutükile märgitud pliiatsijoont mööda
lõikamiseks:
1. Lülitage sisse XPSTM süsteem, seejärel
tõmmake alla tööhoovast (11), et viia
saeketas puudetailile lähedale. Ketta vari
ilmub puule.
2. Joondage pliiatsijoon ketta varju äärega.
Võib olla on tarvis reguleerida eerungi või
kalde nurkasid, et pliiatsijoonega oleks
võimalik sobitada.
PÕHILISED SAAGIMISVÕTTED
Vertikaalne sirge ristlõige (joonis A1 JA L)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5), et vabastada
eerungikonsool.
• Rakendage eerungifiksaator 0° asendis ja
sulgege eerungihoob.
• Asetage lõigatav puit vastu latti (3 ja 8).
• Haarake juhtimiskäepidemest (11) ja vajutage
pea vabastamiseks selle luku vabastamise
hooba (12).
• Vajutage mootori käivitamiseks alla toitelüliti
(1).
• Vajutage pead, et saeketas saeks läbi puidu ja
siseneks plastmassist lõhikplaati (9).
• Pärast saagimise lõpetamist vabastage lüliti
ja oodake enne pea tagasi üles algasendisse
viimist, kuni saeketas on täielikult peatunud.
Liuglõike tegemine (joonis A1, M)
Juhtreeling võimaldab töötada suuremate
detailide kallal alates 76,2 mm kuni 111,8 mm,
kasutades välja-alla-tagasi liuglemist.
• Vabastage reelingu lukustusnupp (16).
• Tõmmake saepea enda suunas ja lülitage
tööriist sisse.
• Langetage saeketas detaili ja lükake pea
tagasi, et lõpetada lõige.
• Jätkake ülalkirjeldatud viisil.
HOIATUS:
• Ärge tehke liuglõikeid väiksematel
detailidel kui 76,2 mm.
• Pidage meeles lukustada saepea
tagumisse asendisse, kui liuglõiked on
tehtud.
Eerungi ristlõige (joonis A1 ja N)
• Vabastage eerungi lukustushoob (4) ja
vajutage eerungipiirikut (5).
• Viige eerungi haru paremale või vasakule
soovitud nurga alla. Eerungi riiv leiab
automaatselt nurgad 10°, 15°, 22.5°, 31,62°
ja 45° nii paremal kui vasakul. Kui vajalik
on mõni vahepealne nurk, siis hoidke pead
kindlalt ja lukustage see eerungi hoova
kinnitades.
• Tagage alati enne lõikamist, et eerungi hoob
on kindlalt lukustunud.
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
HOIATUS: Väikese ärasaetava osaga
detaili otsa eerungsaagimisel asetage
detail nii, et äralõigatava osa jääb
saekettast sellele poolele, mis on
tõkke suhtes suurema nurga all, st
vasakpoolse eerunglõike tegemisel
peab äralõigatav osa jääma paremale
ja vastupidi.
Kaldlõiked (joonis A1, A2 ja O)
Kaldsaagimisel võib nurk olla alates 48° vasakule
kuni 48° paremale ning eerungikonsool võib olla
nulli kuni maksimaalselt 45° nurga all paremal või
vasakul.
Vasak kalle
• Lükake vasakupoolse tõkke (3) ülemine osa
nii kaugele vasakule, kui see läheb.
• Keerake lahti kalde kinnitushoob (21), tõstke
19
EESTI KEEL
kaldenurga riivi (20) ja seadistage soovitud
kaldenurk.
• Kaldenurga riiv paikneb automaatselt 22,5°,
33,85° ja 45° nurga all. Kui vajalik on mõni
vahepealne nurk, siis hoidke pead kindlalt ja
lukustage see kalde kinnitushoova kinnitades
(21).
• Jätkake nagu vertikaalse sirge ristlõike puhul.
Parem kalle
• Lükake parempoolse tõkke (8) ülemine osa nii
kaugele paremale, kui see läheb.
• Jätkake nagu vasaku kaldlõike puhul.
Lõikekvaliteet
Igasuguse lõike siledus sõltub mitmest
muutujast, nt lõigatavast materjalist. Kui liistude
ja muude täppistööde puhul on vajalik siledam
saagimine, annab soovitud tulemuse terav
(60 karbiidhambaga) saeketas ning aeglasem ja
ühtlasem saagimine.
HOIATUS: Ärge laske materjalil
saagimise ajal liikuda; kinnitage
see kindlalt. Enne konsooli tõstmist
laske saekettal alati täielikult
peatuda. Kui detaili tagumisel küljelt
murduvad sellegipoolest ära väikesed
puidutükid, kleepige lõikekohta
veidi maalritepi. Saagige läbi teibi ja
eemaldage ettevaatlikult teip.
Detaili kinnitamine (joonis A6, U)
HOIATUS: Klammerdatud,
tasakaalustatud ja kinnitatud detail
võib enne lõikamist minna tasakaalust
välja pärast lõike tegemist.
Tasakaalustamata koorem võib
kallutada saagi või mis tahes muud,
mille külge on saag kinnitatud, nagu
laud või detail. Kui teha lõiget, mille
tagajärel võib tekkida tasakaalutus,
tuleb detail korralikult toestada ning
tagada, et saag on tugevalt stabiilse
pinna külge kinnitatud. Või tekkida
kehavigastusi.
HOIATUS: Klamber peab olema
kinni sae aluse kohal, kui klambrit
kasutatakse. Kinnitage detail alati sae
aluse külge - mitte ühegi muu tööala
külge. Tagage, et klambri jalg pole
kinnitatud sae aluse ääre külge.
20
ETTEVAATUST: Kasutage alati
tööklambrit, et säilitada kontroll ja
vähendada kehavigastuste ja detaili
kahjustamise riski.
Kasutage materjali klambrit (30), mis on teie
saega kaasas. Vasak või parem latt libiseb küljelt
küljele, et aidata fikseerida. Muud abivahendid,
nagu vedruklambrid, tala klambrid või C-klambrid
võivad sobida teatud suuruses ja kujuga
materjalide puhul.
KLAMBRI PAIGALDAMINE
1. Sisestage see lati taga olevasse auku.
Klamber peaks olema esiküljega eerungisae
selja suunas. Klambri vardal olev süvend
peab olema täielikult alusesse sisestatud.
Tagage, et see süvend on täiesti eerungisae
alusesse sisestatud. Kui süvend on nähtav,
siis pole klamber kinnitatud.
2. Keerake klambrit 180° eerungisae esikülje
suunas.
3. Vabastage nupp, et reguleerida klambrit
üles või alla, siis kasutage detailseks
kohandamiseks nuppu, et kinnitada klamber
tugevalt detaili külge.
MÄRKUS: Asetage klamber aluse
vastu, kui lõikate kaldega. TEHKE ALATI
VÄLJALÜLITATUD SAEGA PROOVILIIGUTUSI
ENNE LÕPULÕIKEID, ET KONTROLLIDA
KETTA LIIKUMISRADA. TAGAGE, ET KLAMBER
EI SEGA SAE VÕI KATTE LIIKUMIST.
Pikkade detailide toetamine (joonis A5)
• Pange pikkade detailide alla alati tugi.
Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
detaili tuge (29), millega saab suurendaa sae
laua laiust (see on saadaval lisavarustusena).
Toetage pikki detaile sobivate vahenditega,
näiteks saepukkide või muu sarnasega, et
vältida otste kukkumist.
Pildiraamide, vaatekastide ja muude
neljakülgsete projektide lõikamine (joonis P1
ja P2)
Liistud ja muud raamid
Proovige sae tunnetuse omandamiseks
teha mõned lihtsad tööd puidujääkidest.
See saag on suurepärane vahend nurkade
eerungsaagimiseks, mille kohta on toodud näide
joonisel P1. Ühenduskoht on tehtud kaldenurkade
sobitamisega.
EESTI KEEL
- Eerunginurkade sobitamine
Samasuguse lõike saab teha vasak- ja
parempoolse eerungsaagimisega, nii et lai külg
on vastu tõket.
Kaks joonist (joonised P1 ja P2) kehtivad ainult
neljakandiliste esemete puhul. Kui külgede
arv muutub, siis muutavad ka eerung- ja
kaldenurk. Allpool olevas tabelis on õiged nurgad
mitmesuguste kujude jaoks, eeldusel, et kõik
küljed on sama pikkusega. Tabelis puuduva
kuju puhul jagage eerung- või kaldenurga
määramiseks 180° külgede arvuga.
Eerung- või kaldenurk
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombineeritud eerung (joonised Q1 ja Q2)
Kombineeritud eerungi puhul saetakse
samaaegselt eerunginurka (joonis P2) ja
kaldenurka (joonis P1) kasutades. Seda tüüpi
saagimist kasutatakse kaldu olevate külgedega
raamide või karpide tegemiseks, nagu näiteks
joonisel Q1.
HOIATUS: Kui saagimisnurk muutub,
kontrollige, et kalde fikseerimise nupp
ja eerungi lukustushoob on kõvasti
kinni. Need tuleb kinni keerata peale
iga eerungi- või kaldenurga muutmist
(joonis Q1 ja Q2).
• Diagramm aitab teil leida õige eerungi- ja
kaldenurga levinud kombineeritud eerungite
saagimiseks. Diagrammi kasutamiseks
valige oma töö soovitud nurk A (joonis Q2) ja
leidke see nurk diagrammil vastavalt kaarelt.
RUUDUKUJULINE
KAST
6 KÜLJEGA
KARP
8 KÜLJEGA
KARP
KARBI KÜLJE NURK (NURK A)
Külgede arv
4
5
6
7
8
9
10
Sellest punktist liikuge diagrammil otse
alla õige kaldenurga leidmiseks ja risti õige
eerunginurga leidmiseks.
• Seadke sael vajalikud nurgad ja tehke mõned
proovisaagimised.
• Katsetage detailide kokkupanemist.
• Näide: 4 küljega 25° välisnurkadega (nurk
A) karbi tegemiseks (joonis Q2) kasutage
ülemist parempoolset kaart. Leidke kaarelt
25° nurk. Liikuge mööda horisontaalset
lõikuvat joont ühele küljele, et leida sae
eerunginurk (23°). Samamoodi liikuge mööda
vertikaalset lõikuvat joont üles või alla, et leida
sae kaldenurk (40°). Sae õige reguleerimise
kontrollimiseks tehke alati puidujäätmetega
proovisaagimisi.
SEADKE SAEL SEE EERUNGINURK
- Kaldenurkade sobitamine
Kahele lauale saetakse 45° kaldenurk, nii et
nende vahel tekib 90° nurk. Eerungikonsool
on lukustatud nullasendis. Puit asetatakse laia
küljeta vastu lauda ja kitsa servaga vastu tõket.
SEADKE SAEL SEE KALDENURK
Põrandaliistude saagimine
Põrandaliiste saetakse 45° kaldenurga all.
• Enne saagimist tehke alati väljalülitatud saega
prooviliigutusi.
• Kõigi saagimiste puhul on lebab tagaküljega
vastu saagi.
Sisenurk
- Vasak külg
• Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
- Parem külg
• Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
21
EESTI KEEL
Välisnurk
- Vasak külg
• Asetage liist alumise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
- Parem külg
• Asetage liist ülemise servaga vastu tõket.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
Laeliistude saagimine
Laeliiste saetakse kombineeritud eerungiga.
Suure täpsuse saavutamiseks on teie sael
eelnevalt määratud 31,62° eerunginurk ja
33,85° kaldenurk. Need nurgad on mõeldud
standardsete laeliistude jaoks, millel on 52° nurk
üleval ja 38° nurk all.
• Enne saagimist tehke materjalijääkidega
proovisaagimisi.
• Saetakse alati vasakpoolse kaldenurgaga, nii
et liistu tagaosa on vastu alust.
Sisenurk
- Vasak külg
• Liistu ülemine osa vastu tõket.
• Parempoole eerung.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
- Parem külg
• Liistu alumine osa vastu tõket.
• Vasakpoolne eerung.
• Jätke alles saagimiskohast vasakule jääv
pool.
Välisnurk
- Vasak külg
• Liistu alumine osa vastu tõket.
• Vasakpoolne eerung.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
- Parem külg
• Liistu ülemine osa vastu tõket.
• Parempoole eerung.
• Jätke alles saagimiskohast paremale jääv
pool.
22
Soone tegemine (joonis R)
Teie saag on varustatud süvendi piiriku (17)
ja pitsklambriga (59), et võimaldada soone
lõikamist.
• Viige süvendi piirik (17) sae esiosa suunas.
• Reguleerige pitsklambrit (59), et seadistada
soone sügavust. Võib juhtuda, et peate
vabastama kõigepealt lukustusmutri (60).
• Asetage umbes 5 cm suurune vana
materjalitükk lati ja detaili vahele, et teha sirge
soon.
Spetsiaalne ülesseadmine laiade ristlõigete
jaoks (joonis A1, S1, S2)
Teie saega saab lõigata väga laiasid (kuni
391 mm) detaile, kui kasutate spetsiaalset
seadistust. Nende detailide jaoks sae
seadistamiseks toimige järgmiselt:
• Eemaldage mõlemad vasak ja parem liugur
latt sae küljest ja asetage kõrvale. Nende
eemaldamiseks kruvige lati nupud mitme
keermega lahti ja libistage iga latt väljapoole.
Reguleerige ja lukustage eerungi juhtsüsteem,
et see oleks 0-kraadise kalde all.
• Eemaldage tagumise lati kruvid (64) paremast
tagumisest jalast ja paigaldage need parema
käe lati (62) kruviavadesse.
HOIATUS: Ärge lõigake materjali
spetsiaalse seadistusega, ilma
et installite korralikult tagumise
lati kruvid (64), muidu materjali
ei toestata ja selle tagajärjel võib
kaduda kontroll ja võite saada
vigastusi.
• Valmistage platvorm 38 mm paksusest
puitkiudplaadist või sarnasest lamedast
tugevast 38 mm paksust puidust mõõtmetega:
368 x 660 mm. Platvorm peab olema lame,
muidu võib materjal lõikamise ajal liikuda ja
põhjustada õnnetuse.
• Paigaldage 368 x 660 mm platvorm sae
külge, kasutades nelja 76,2 mm pikkust
puitkruvi (64), mis lähevad läbi aluse lati
avade. Kasutada tuleb nelja kruvi, et kinnitada
materjal turvaliselt. Kui kasutate spetsiaalset
seadistust, lõigatakse platvorm kaheks
osaks. Tagage, et kruvi on korralikult kinni,
muidu võib materjal lahti tulla ja põhjustada
õnnetuse. Tagage, et platvorm on kindlalt
EESTI KEEL
lamedalt laual, lati vastas, ning vasakult ja
paremalt võrdselt tsentreeritud.
HOIATUS: Tagage, et saag on saag on
kinnitatud kindlalt stabiilsele tasasele
pinnale. Kui see ebaõnnestub, võib
saag olla ebastabiilne ja põhjustada
kehavigastusi.
• Asetage töödetail platvormi peale, mis on
asetatud lauale. Tagage, et detail on tugevalt
tagumise lati vastas.
• Kinnitage materjal enne lõikamist. Lõigake
aeglaselt materjalist läbi, kasutades välja-allaja-tagasi liigutust. Kui tugev klammerdamine
või aeglane lõikamine ebaõnnestub, võib selle
tagajärjel materjal lahti tulla ja põhjustada
õnnetuse.
Pärast mitut lõiget erinevatel eerungi nurkadel
lisaks 0º nurgale, võib platvorm muutuda nõrgaks
ja seega ei toesta see enam detaili. Paigaldage
uus, kasutamata platvorm saele pärast soovitud
eerungi nurga eelseadistamist.
HOIATUS: Platvormi kasutamisega
jätkamine, mis on mitme saelõikega,
võib põhjustada kontrolli kaotust
materjali üle ja võimalikke vigastusi.
Tolmuäratõmme (jn A2 ja A3)
• Kinnitage tolmutoru (27) külge tolmukott (26).
HOIATUS! Võimaluse korral
ühendage tolmueemaldusseade,
mis vastab asjakohastele tolmu
emissiooni puudutavatele
õigusaktidele.
muuta tööriist võimalikult kompaktseks.
• Kasutage sae teisaldamiseks alati
kandekäepidet (10) või lohke käe jaoks (24),
mis on näidatud joonisel B.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja tööriista regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, seadistuste
tegemist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Juhuslik käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
Enne kasutamist kontrollige hoolega, kas
saeketta ülemine kaitse, saeketta liikuv alumine
kaitse ja tolmueemaldustoru töötavad korralikult.
Hoolitsege selle eest, et laastud, tolma ja detaili
osad ei saaks nende toimimist takistada.
Saelehed
Mainitud lõikevõimsuse tagamiseks kasutage
alati 250 mm saeketast koos 30 mm võlliauguga.
Töödetaili osakeste kinnijäämisel saeketta
ja kaitsmete vahele eemaldage masina
elektritoide ja järgige juhiseid jaotisest Saeketta
paigaldamine. Eemaldage kinnijäänud osad ja
monteerige saeketas uuesti kokku.
Transportimine (joonis A1, A2 ja B)
Eerungisae mugavaks kandmiseks on sae
konsooli ülemises osas kandekäepide (10).
• Sae transportimiseks laske pea alla ja
vajutage sisse lukustamistihvt (22).
• Lukustage reelingu lukustusnupp sae peaga
eesmises asendis, lukustage eerungi haru
täielikult vasakus eerunginurgas, libistage latt
(3 ja 8) täiesti sisse ja lukustage kaldehoob
(20) koos sae peaga vertikaalses asendis, et
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
23
EESTI KEEL
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
HOIATUS: Kehavigastuse ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt lauda.
HOIATUS: Vigastuste ohu
vähendamiseks puhastage
regulaarselt tolmukogumissüsteemi.
TÖÖTULE PUHASTAMINE
• Puhastage töötule lääts hoolega saetolmust
ja jääkidest vatitiku abil. Tolmu kogunemine
võib töötule blokeerida ja takistada
lõikejoone täpset näitamist.
• ÄRGE kasutage lahuseid; need võivad läätse
kahjustada.
• Kui ketas on saelt eemaldatud, puhastage
samm ja jäägid kettalt.
Valikulised tarvikud (joonis A5,
A6)
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid
peale DEWALTI pakutavate ei ole
koos selle seadmega testitud,
võib nende kasutamine koos selle
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks on koos selle
seadmega lubatud kasutada ainult
DEWALTi soovitatud tarvikuid.
SAELEHED: KASUTAGE ALATI 250 mm
SAEKETAST KOOS 30 mm VÕLLIAUKUDEGA.
NIMIKIIRUS PEAB OLEMA VÄHEMALT
4000 P/MIN. Ärge kunagi kasutage
väiksema diameetriga lehte. Seda ei kaitsta
nõuetekohaselt. Kasutage vaid ristlõike kettaid!
Ärge kasutage kettaid, mis on mõeldud kiireks
pikisaagimiseks, kombinatsioonkettaid või kettaid
koos enama kui 5° konksnurgaga.
KETTA KIRJELDUS
RAKENDUSALA
DIAMEETER HAMMAS
Ehituse saekettad (õhuke lõhik koos
nakkumisvastase rõngaga)
Üldeesmärk
250 mm
40
Peened ristlõiked
250 mm
60
Puittoodete saelehed (siledad puhtad lõiked)
Peened ristlõiked
250 mm
80
24
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DW717, DW717XPS
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы
по производству инструментов,
различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними
из самых надёжных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DW717/DW717XPS
Напряжение питания
В
230
Тип
3/4
Потребляемая мощность
Вт
1675
Диаметр пильного диска
мм
250
Диаметр посадочного
отверстия
мм
30
Толщина пильного диска
мм
2,2
Макс. скорость вращения
диска
об/мин
4000
Макс. ширина поперечного
распила под углом 90°
мм
98 x 320
Макс. ширина распила
со скосом 45°
мм
226
Макс. глубина распила под
углом 90°
мм
89
Макс. глубина поперечного
распила с наклоном 45°
мм
56
Угол скоса (макс.)
влево
60°
вправо
51°
Угол наклона (макс.)
влево
48°
вправо
48°
Скос 0°
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки89 мм мм
302
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 320 мммм
76
Скос 45° влево
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки 89 мммм
213
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 226 мммм
76
Наклон 45° влево
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки 58 мммм
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 320 мммм
Наклон 45° вправо
Фактическая ширина распила при
макс. высоте заготовки 30 мммм
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 320 мммм
Скос 31,62°, наклон 33,85°
Фактическая высота заготовки при
макс. ширине распила 272 мммм
Время торможения до полной
остановки автоматического
тормоза пильного диска
с
Вес
кг
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность)дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
302
50
302
22
44
< 10,0
24
91
3,0
99
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
2,1
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство
предназначено для подключения к источнику
питания с максимальным допустимым
электрическим сопротивлением системы Zmax
0,27 Ом в точке подключения (блоке питания)
пользовательской сети.
Пользователь должен следить за тем, чтобы
данное устройство подключалось только
к системе электропитания, которая полностью
соответствует описанным выше требованиям.
При необходимости пользователь может
узнать о системе сопротивления в точке
подключения в компании по коммунальному
электроснабжению.
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
26
DW717, DW717XPS
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 61029-1; EN 61029-2-9.
Эта продукция соответствует директивам
2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
РУССКИЙ ЯЗЫК
Инструкции по технике
безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование
данным инструкциям позволит
снизить вероятность
возникновения пожара, поражения
электрическим током и получения
травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно
прочтите настоящие инструкции
и сохраните их для последующего
использования.
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила
безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защищайте себя от поражения
электрическим током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надёжно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую
он рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов.
Не используйте электроинструменты,
не предназначенные для данного типа
работ, например, дисковые пилы для
резки сучьев или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне
помещений рекомендуется надевать
обувь на нескользящей подошве.
Используйте соответствующий
головной убор, чтобы спрятать длинные
волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда
надевайте защитную каску.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали
от острых предметов и углов. Никогда
не переносите электроинструмент,
держа его за кабель.
12. Обеспечивайте безопасность при
работе.
По возможности используйте
струбцины или тиски для фиксации
обрабатываемой детали. Это более
безопасно, чем прижимать заготовку
руками, и позволяет освободить обе руки
для управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключайте электроинструмент.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей,
таких как пильные диски, сверла
и фрезы, всегда отключайте
электроинструмент от источника
питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре.
Не используйте электроинструмент,
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
если его выключатель не
устанавливается в положение включения
или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей
или приспособлений,
а также выполнение данным
инструментом любых видов
работ, не рекомендованных
в данном руководстве по
эксплуатации, может привести
к несчастному случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьёзной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными
пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены
должным образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надёжно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надёжно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным
диском, когда инструмент подключен
к источнику питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать
причиной повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск
установлен правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или
алмазные диски.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Не заклинивайте никакими предметами
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
опускании рычага вниз и опускается
путем нажатия на рычаг фиксации
верхнего положения пильной головки (12).
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится.
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в рабочем положении.
• По возможности всегда устанавливайте
инструмент на рабочий стол.
при распиловке древесины);
-– Острота пильного диска;
-– Правильная регулировка пильного
диска.
-– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
• Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
-– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
-– Используйте только остро
заточенные пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание;
• Обеспечьте достаточное общее или
местное освещение;
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента;
• При использовании светодиодной
подсветки для обозначения линии реза
убедитесь, что светодиодная подсветка
принадлежит классу 2 в соответствии
со стандартом EN 60825-1. Не
заменяйте светодиодную подсветку
ни на какой другой тип. Поврежденный
светодиод сдайте на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи
для обеспечения видимости во
время распила. Несмотря на то,
что жалюзийные прорези заметно
сокращают количество разлетающихся
обрезков, они являются открытыми
отверстиями на защитном кожухе,
поэтому при просмотре сквозь них
всегда надевайте защитные очки.
• Никогда не распиливайте заготовки
короче 200 мм.
• При распиловке древесины
подсоединяйте пилу к устройству
пылесборника. Всегда принимайте
во внимание факторы, влияющие на
образование пыли:
-– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
30
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а резак
находится в рабочем положении.
• Максимальный разрез заготовки
для обработки данным станком без
использования дополнительной опоры:
-– Высота 89 мм х ширина 302 мм х
длина 600 мм.
-– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительным
столом, например, DE7023. Всегда
надёжно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и выньте вилку
кабеля из розетки электросети.
• Сообщите о неисправности и должным
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
Место захвата для
переноски
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов (например, алюминия или
магния). Данная торцовочная пила для
этого не предназначена.
Держите руки в стороне от пильного
диска.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе,
используя болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании пил:
– Травмы в результате касания
вращающихся частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
– Риск получения травмы при смене диска.
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При распиле древесины не используется
пылеудаляющее устройство
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления
Не смотрите прямо на источник
света.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. А1)
Код даты (13), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2013 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Смонтированная торцовочная пила
1 Ключ для установки пильного диска
1 Пильный диск
1 Пылесборник
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертёж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. A1 - A6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какую31
РУССКИЙ ЯЗЫК
либо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
А1
1. Пусковой выключатель
2. Подвижный нижний защитный кожух
3. Левая направляющая
4. Зажимная рукоятка установки угла скоса
5. Фиксатор угла скоса
6. Патрубок пылеотвода (не показан)
7. Градуированная шкала угла скоса
8. Правая направляющая
9. Пластина для пропила
10.Ручка для переноски
11. Рабочая рукоятка
12.Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
13.Код даты
14.Кнопка блокировки шпинделя
15.Градуированная шкала угла наклона
16.Поворотная зажимная рукоятка фиксатора
штанг
17.Ограничитель глубины паза
A2
18.Скользящий упор
19.Неподвижный верхний защитный кожух
20.Поворотный рычаг фиксатора наклона
21.Зажимная рукоятка фиксатора наклона
22.Фиксатор пильной головки
23.Ключ
24.Выемка для захвата рукой
25.Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
26.Отверстие пылеотвода
А3
27.Пылесборник
А4
28.Система светодиодной подсветки
Дополнительные принадлежности
A5
29.Опора для длинных заготовок
32
A6
30.Зажим для фиксации обрабатываемой
заготовки
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша торцовочная пила DEWALT DW717
предназначена для профессиональных
работ по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 250 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте
данный инструмент только по
назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент имеет двойную
изоляцию в соответствии со
стандартом EN 61029, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
РУССКИЙ ЯЗЫК
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземленным экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
При необходимости замены
электрического кабеля, ремонт
устройства должен производиться только
официальными сервисными агентами
или квалифицированными техническими
специалистами.
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2. При использовании
кабельного барабана, всегда полностью
разматывайте кабель. Максимальная длина
кабеля – 30 м.
СБОРКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка (Рис. А1, В)
• Осторожно извлеките пилу из упаковочного
материала, держа ее за ручку для
переноски (10).
• Ослабьте зажимную рукоятку (16)
фиксатора штанг, отодвиньте резак назад
и зафиксируйте его в этом положении.
• Нажмите на рабочую рукоятку (11)
и вытяните фиксатор резака (22), как
показано на рисунке.
• Аккуратно ослабьте прижимное
давление и позвольте пильной головке
самостоятельно подняться на полную
высоту.
Закрепление электропилы на рабочем
столе (Рис. C)
• Все 4 опорные лапы имеют отверстия
(25), предназначенные для крепления
к рабочему столу. Имеются отверстия 2-х
различных диаметров, для возможности
использования различных винтов
(шурупов). Можно использовать любые
из этих отверстий, не обязательно
использовать их все. Рекомендуется
использовать болты диаметром 8 мм
и длиной 80 мм. Пила должна быть
надёжно закреплена на рабочем столе
во избежание смещения. Для повышения
мобильности электропилы, ее можно
установить на листе фанеры толщиной
минимум 12,5 мм, который затем может
быть закреплен на рабочем столе или
перенесен и установлен в других местах.
• При установке электропилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты
не выступают снизу. Лист фанеры должен
плотно прилегать к рабочему столу. При
фиксации электропилы к опоре с помощью
зажимных устройств, располагайте их
только в местах расположения крепежных
отверстий. Крепление в каком-либо другом
месте может нарушить нормальную работу
пилы.
• Во избежание заклинивания и неточной
работы, проследите за тем, чтобы
монтажная поверхность была ровной.
Во избежание качания электропилы
на опорной плоскости, подложите под
одну из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до полной
стабилизации электропилы на опорной
плоскости.
Установка пильного диска (Рис. D1-D4)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Никогда не нажимайте на
кнопку блокировки шпинделя,
если пильный диск находится
в движении или под напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки
легких сплавов и чёрных
металлов (с содержанием чугуна
и стали), камня или изделий из
волокнистого цемента.
• Нажмите рычаг фиксации
верхнего положения
пильной головки (12), чтобы
деблокировать нижний защитный
кожух (2), затем поднимите
нижний защитный кожух на
максимальную высоту (до упора).
• Удерживая нижний защитный кожух
в верхнем положении, нажмите одной
рукой на кнопку блокировки шпинделя
(14), затем другой рукой входящим
в комплект поставки ключом (23),
ослабьте крепежный болт пильного диска
(37), поворачивая его в направлении по
часовой стрелке.
ВНИМАНИЕ! Для блокировки
шпинделя удерживайте кнопку, как
показано на рисунке, и медленно
поворачивайте рукой шпиндель, до
ощущаемой его фиксации.
Во избежание вращения шпинделя,
продолжайте удерживать кнопку
блокировки.
• Удалите крепежный болт пильного диска
(37) и внешний фланец (38).
• Установите пильный диск (39) на
переходник для диска (40) надетый
на внутренний фланец (41), следя
за тем, чтобы острия зубьев нижней
части пильного диска были направлены
в сторону тыльной части электропилы (от
оператора).
34
• Установите на место наружное распорное
кольцо (38).
• Удерживая нажатой одной рукой кнопку
блокировки шпинделя, другой рукой
затяните с усилием крепежный болт (37),
поворачивая его в направлении против
часовой стрелки.
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте
только диски, обозначенные
в разделе «Технические
характеристики». Номер
по каталогу: DT4323
(рекомендуется).
Регулировка
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Ваша торцовочная электропила точно
настроена на заводе-изготовителе. Если
после транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
указаниям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
Проверка и регулировка диска
относительно направляющей (Рис. E1-E4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (4) и нажмите
на фиксатор (5), чтобы освободить консоль
(42).
• Качайте рукоятку консоли, пока затвор
не остановит ее в положении 0°. Не
затягивайте зажимную рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (43).
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Прижмите угольник (44) к левой
направляющей (3) и к пильному диску (39)
(Рис. Е3).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте винты (45) и двигайте
градуированную шкалу совместно
с консолью влево или вправо, чтобы
измеренный по угольнику угол между
пильным диском и направляющей составил
90°.
• Затяните винты (45). На данном этапе
положение указателя угла скоса не имеет
значения.
Регулировка указателя угла скоса
(Рис. E1, E2 и F)
• Ослабьте зажимную рукоятку (4) и нажмите
на фиксатор (5), чтобы освободить консоль
(42).
• Двигайте консоль, чтобы установить
указатель угла скоса (46) на ноль, как
показано на Рис. F.
• Позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться при свободной зажимной
рукоятке, когда Вы установите в нулевое
положение поворотный стол.
• Контролируйте положение указателя угла
скоса (46) и градуированной шкалы (7).
Если указательная стрелка не указывает
точно ноль, ослабьте винт (47), передвиньте
указатель до точного указания 0°, после
чего затяните винт.
Регулировка зажимного/упорного стержня
(Рис. А1, G)
• Если основание электропилы подвижно
при запертой зажимной рукоятке (4),
необходимо отрегулировать фиксатор угла
скоса/шток фиксатора угла скоса (48).
• Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (4).
• Ослабьте зажимную гайку (61) на штоке
фиксатора угла скоса.
• Полностью затяните отверткой шток
фиксатора угла скоса (48). Затем ослабьте
шток на один оборот.
• Убедитесь, что стол неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (4) любого
(не только заданного) угла.
• Затяните зажимную гайку (61).
Проверка и регулировка диска
относительно стола (Рис. А2, H1-H4)
• Ослабьте зажимную рукоятку (21)
фиксатора наклона резака, и установите
в верхнее положение поворотный
рычаг (20) фиксатора наклона, чтобы
деблокировать резак.
• Двигайте резак, чтобы фиксатор сработал
на позиции наклона 0°. Не затягивайте
рукоятку.
• Опускайте пильную головку, пока зубья
диска не достигнут прорези пластины для
пропила (43).
• Заблокируйте пильную головку в нижнем
положении при помощи фиксатора (22).
• Приложите угольник (44) горизонтально
к столу и вертикально к плоскости пильного
диска (39) (Рис. H2).
ВНИМАНИЕ: Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска!
• При необходимости регулировки выполните
следующие действия:
• Ослабьте гайки (55) и двигайте резак влево
или вправо, чтобы плоскость пильного
диска установилась по отношению к столу
под углом 90°, измеренным по угольнику.
Затяните гайки (55).
• Если указатель наклона (50) не указывает
на ноль градуированной шкалы (15) угла
наклона резака, ослабьте установочный
винт (51) и установите указательную
стрелку на ноль.
Регулировка направляющей (Рис. I1 и I2)
Положение верхней части направляющей
можно изменять с целью получения
свободного пространства, необходимого для
работы пильной головки с наклоном до 48°
влево и вправо.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Регулировка левой направляющей (3):
• Ослабьте установочный винт (52),
и передвиньте направляющую влево.
• Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
рукоятки вверх или вниз.
• Завинтите с усилием рукоятку.
Регулировка правой направляющей(8):
• Ослабьте установочный винт (53),
и передвиньте направляющую вправо.
• Действуйте как при регулировке левой
направляющей.
ВНИМАНИЕ: Направляющие пазы
(54) могут засориться опилками.
Для их чистки используйте
деревянную палочку или сжатый
воздух под низким давлением.
Регулировка фиксатора наклона резака
(Рис. J)
Если резак подвижен при запертой зажимной
рукоятке (21), необходимо отрегулировать
фиксатор угла наклона резака.
• Отвинтите винт (56), удерживающий
зажимную рукоятку фиксатора.
• Снимите рукоятку и поверните ее на 1/8
оборота в направлении против часовой
стрелки. Завинтите винт.
• Убедитесь, что резак неподвижен при
фиксации зажимной рукояткой (21) любого
(не только заданного) угла.
Регулировка направляющих штанг (Рис. J)
• Постоянно контролируйте направляющие
штанги на отсутствие люфта (зазора между
штангами и направляющими отверстиями
держателя).
• Для уменьшения люфта, медленно
поворачивайте регулировочный винт
(57) в направлении по часовой стрелке,
одновременно двигая резак вдоль
штанг вперед-назад. Зазор должен
36
быть минимальным, чтобы не мешать
скольжению резака вдоль штанг.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьёзной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано
с учетом хорошего обзора для оператора
и достаточного свободного пространства,
позволяющего работать с заготовкой без
каких-либо ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации
проследите, чтобы температура в рабочей
зоне не была слишком низкой, инструмент
и насадки были хорошо отрегулированы,
а размер заготовки подходил для данного
инструмента.
Перед началом работ
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надёжно закреплены.
• Надёжно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки древесины
и большинства цветных металлов,
в данной инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка только
древесины. Те же самые инструкции
относятся и к другим материалам. Не
используйте данную пилу для резки чёрных
металлов (чугун и сталь), камня или
изделий из волокнистого цемента!
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте инструмент, если
щель пропила шире 10 мм.
за ней сквозь жалюзийные отверстия на
защитном кожухе.
Контроль угла скоса (Рис. Е1)
Зажимная рукоятка (4) и фиксатор (5)
позволяют установить угол скоса 60° влево
и 50° вправо. Для установки угла скоса:
• Поднимите зажимную рукоятку (4), нажмите
на фиксатор (5) и установите нужный угол
скоса на градуированной шкале.
• Опустите зажимную рукоятку (4), фиксируя
стол пилы на месте.
Контроль угла наклона (Рис. H1, H4)
Включение и выключение (Рис. K)
Отверстие (58) в пусковом выключателе (1)
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать инструмент.
• Чтобы включить инструмент, нажмите на
пусковой выключатель (1).
• Чтобы выключить инструмент, отпустите
пусковой выключатель.
Положение тела и рук
Правильное положение тела и рук во время
управления торцовочной пилой сделает
работу более лёгкой, точной и безопасной.
• Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 150 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите свои руки в положении, как во
время работы, пока выключатель не будет
отпущен и пильный диск окончательно не
остановится.
• Всегда сначала выполняйте пробные
разрезы (при выключенном инструменте),
перед тем как делать окончательный
разрез, чтобы проверить ход диска.
• Не допускайте перекрещивания рук во
время работы с инструментом.
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
• По мере перемещения пилы влево или
вправо, следуйте за ней, держась в стороне
от пильного диска.
• Работая вдоль размеченной линии, следите
Поворотные рычаги (20) и зажимная рукоятка
(21) фиксатора наклона резака позволяют
установить угол наклона 48° влево и вправо.
Ваша пила оборудована двумя поворотными
рычагами (20), расположенными с обеих
сторон инструмента на задней части корпуса.
Для установки угла наклона в любом
направлении используется лишь один из
рычагов. Зажимная рукоятка (21) фиксатора
наклона резака расположена в верхней
задней части корпуса инструмента.
• Для установки угла наклона:
• Ослабьте зажимную рукоятку
(21). Поднимите один из рычагов
приблизительно на 45º и установите
нужный угол наклона на градуированной
шкале (15). Для удобства пользователя
предусмотрены 2 градуированные шкалы
угла наклона.
• Затяните зажимную рукоятку (21), фиксируя
угол наклона. Поворотные рычаги (20)
могут подниматься вертикально, игнорируя
общие стопоры угла.
Скользящий упор (Рис. T)
Скользящий упор (18) позволяет расположить
штанги электропилы для возможности
распила вертикальных профилей. ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СКОЛЬЗЯЩЕГО УПОРА
ВСЕГДА ЗАТЯГИВАЙТЕ ЗАЖИМНУЮ
РУКОЯТКУ ШТАНГ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЕГО
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поворотная зажимная рукоятка
фиксатора штанг (Рис. А1, T)
ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РАЗРЕЗОВ
Зажимная рукоятка (16) позволяет надежно
закрепить резак, предотвращая его движение
по штангам. Необходимо затягивать рукоятку
при исполнении некоторых операций, а также
при переноске пилы.
Вертикальный прямой поперечный рез
(Рис. A1, A2 и L)
• Поднимите зажимную рукоятку (4)
и нажмите на фиксатор (5), чтобы
освободить консоль.
• Установите фиксатор на позицию 0°
и затяните зажимную рукоятку.
• Прижмите распиливаемую заготовку
к направляющей (3 и 8).
• Держа рабочую рукоятку (11), нажмите
рычаг (12) фиксации верхнего положения
пильной головки, которая при этом
деблокируется.
• Для запуска электродвигателя, нажмите
клавишу пускового выключателя (1).
• Опустите пильную головку, чтобы пильный
диск распилил древесину и вошел в паз
пластмассовой пластины для пропила (9).
• По окончании пиления отпустите
выключатель и ждите, пока пильный диск
полностью не прекратит движение, затем
верните пильную головку в исходное
(верхнее) положение.
Ограничитель глубины паза (Рис. А1, R)
Ограничитель глубины (17) используется
при прорезании канавок и пазов. Глубина
паза изменяется путем поворота рукоятки
в сторону передней части пилы и регулировки
барашкового винта. Поворот рукоятки
в сторону задней части пилы не задействует
ограничитель глубины.
Фиксатор резака (Рис. А2)
Для фиксации резака в нижнем положении
опустите вниз и прижмите резак, нажмите на
фиксатор (22) и отпустите резак. Это позволит
надежно зафиксировать резак в нижнем
положении при переноске электропилы. Для
разблокировки нажмите на резак и вытяните
фиксатор.
Использование системы светодиодной
подсветки XPSTM (Рис. А1, А2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна
быть подключена к источнику питания.
Выполнение «длинного распила» (Рис. A1,
M)
Система светодиодной подсветки XPSTM
оборудована выключателем (6).
Используя направляющие штанги
и скользящее движение вперед-вниз-назад,
можно пилить заготовки размером от 76.2 мм
до 111,8 мм.
• Ослабьте зажимную поворотную рукоятку
(16) фиксатора штанг.
• Потяните пильную головку на себя,
и включите электропилу.
• Подведите пильный диск к обрабатываемой
заготовке, сделайте врезание и, двигая
пильную головку в направлении от себя,
продолжайте пиление.
• Далее действуйте, как описано выше.
Система светодиодной подсветки XPSTM
не управляется курковым пусковым
выключателем торцовочной пилы. При
управлении пилой включение подсветки не
является обязательным.
Чтобы сделать разрез вдоль карандашной
линии на деревянной заготовке:
1. Включите систему подсветки XPSTM
и опустите вниз рабочую рукоятку (11),
максимально приближая пильный диск
к поверхности заготовки. На заготовке
появится тень пильного диска.
2. Выровняйте край тени диска по
карандашной линии. Для полного
совпадения с карандашной линией Вам
может понадобиться дополнительная
регулировка угла скоса или наклона.
38
ВНИМАНИЕ:
• Не применяйте «длинный распил»
для заготовок, размер которых
меньше 76,2 мм.
• Не забудьте после выполнения
«длинного распила»
зафиксировать пильную головку
в исходном (заднем) положении.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Поперечное вертикальное пиление со
скосом (Рис. A1, и N)
• Поднимите зажимную рукоятку (4)
и нажмите на фиксатор (5).
• Сместите рычаг влево или вправо
на нужный угол. Фиксатор угла скоса
позволяет автоматически устанавливать
угол наклона на 10°, 15°, 22,5°, 31,62° и 45°
как влево, так и вправо. Для установки
пильной головки на промежуточный угол,
крепко держа пильную головку, затяните
зажимную рукоятку.
• Каждый раз перед началом работы
проверяйте надёжность затяжки зажимной
рукоятки.
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
ВНИМАНИЕ: При пилении под
углом края деревянной заготовки
с небольшим количеством
отрезаемого материала,
располагайте деревянную
заготовку таким образом,
чтобы обрезки оказывались на
стороне диска, расположенной
под большим углом по отношению
к направляющей: т.е. левый срез
под углом - отходы справа, правый
срез под углом - отходы слева.
Пиление с наклоном (Рис. A1, A2 и O)
Угол наклона может быть задан от 48° вправо
до 48° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки для установки угла скоса
между нулем и максимум 45° вправо или
влево.
Наклон влево
• Сдвиньте верхнюю часть левой
направляющей (3) насколько возможно
влево.
• Ослабьте зажимную рукоятку (21),
поднимите поворотный рычаг (20)
и установите нужный угол наклона.
• Фиксатор наклона автоматически
срабатывает на позициях 22,5°, 33,5° и 45°.
Для установки резака на промежуточный
угол, крепко держа резак, затяните
зажимную рукоятку (21).
• Далее действуйте как при вертикальном
прямом поперечном резе.
Наклон вправо
• Сдвиньте верхнюю часть правого
направляющей (8) насколько возможно
вправо.
• Далее действуйте как при пилении
с наклоном влево.
Качество распила
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки. Если при
фасонных и аналогичных особо точных
работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления не
двигалась, надёжно фиксируйте
ее. Каждый раз, прежде чем
поднять рычаг, ждите полной
остановки пильного диска.
Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой ленты.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. А6, U)
ВНИМАНИЕ: До выполнения
реза зафиксированная на
месте, сбалансированная
и поддерживаемая заготовка по
завершении реза может прийти
в разбалансированное состояние.
Неуравновешенная нагрузка
может стать причиной наклона
пилы или места, на котором
она закреплена - рабочего стола
или верстака. При выполнении
резов, которые могут привести
к неуравновешенной нагрузке,
надёжно закрепляйте заготовку
и проследите, чтобы пила была
крепко прикреплена болтами
к устойчивой поверхности.
В противном случае, повышается
риск получения травмы.
ВНИМАНИЕ: Каждый раз при
использовании зажима ножка
зажима всегда должна упираться
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
в основание пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только на
основании пилы, и больше ни на
каком другом месте рабочей зоны.
Убедитесь, что ножка зажима не
упирается в край основания пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда
используйте зажим, чтобы
обеспечить контроль
в управлении инструментом
и снизить риск повреждения
заготовки и получения травмы.
Используйте зажим (30), входящий в комплект
поставки Вашего инструмента. При установке
зажима направляющую можно передвинуть
в сторону. В зависимости от размера
и формы заготовки можно также использовать
вспомогательные средства, такие как
пружинные струбцины, брусковые зажимы или
зажимные скобы.
УСТАНОВКА ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие позади
направляющей. Зажим должен быть
обращен к задней стороне пилы. Канавка
на штанге зажима должна полностью
войти в основание торцовочной пилы.
Убедитесь, что канавка полностью
вошла в основание торцовочной пилы.
Если канавка видна, зажим установлен
неправильно.
2. Поверните зажим на 180º в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Для регулировки зажима вверх или вниз
ослабьте рукоятку; для надёжного зажатия
заготовки используйте рукоятку тонкой
настройки.
ПРИМЕЧАНИЕ: При распиле с наклоном
устанавливайте зажим на противоположной
стороне основания пилы. ЧТОБЫ
ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА, ПЕРЕД ТЕМ
КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ,
ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ
ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ
ИНСТРУМЕНТЕ). УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ
НЕ МЕШАЕТ ДЕЙСТВИЯМ ПИЛЫ ИЛИ
ЗАЩИТНЫХ КОЖУХОВ.
Дополнительные опоры для длинных
заготовок (Рис. А5)
• Всегда используйте опору для длинных
заготовок.
• Для достижения наилучших результатов
40
используйте дополнительную опору
для заготовок (29), увеличивая ширину
стола Вашей пилы (опору можно купить
у Вашего торгового представителя
как дополнительный аксессуар). Для
поддержки длинных заготовок используйте
любые удобные приспособления, такие
как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу
длинных концов.
Изготовление рам для картин, ящиков
для рассады и прочих четырехсторонних
конструкций (Рис. P1 и P2)
Пиление под углом и изготовление рам
Изготовьте несколько простых изделий из
отходов древесины, чтобы почувствовать
уверенность при управлении электропилой.
Ваша электропила - идеальный
электроинструмент для пиления со скосом
для угловых соединений (соединений «на
ус»), см. Рис. P1.Изображенное соединение
можно получить с помощью пиления
с наклоном или пиления со скосом.
- Пиление с наклоном
Установите для обеих планок наклон 45°,
чтобы при их стыковке получился угол 90°.
Зафиксируйте рукоятку установки угла
скоса в нулевой позиции. Деревянный брус
расположите широкой стороной к плоскости
стола и узкой стороной к направляющей.
- Пиление со скосом
Тот же самый разрез может быть выполнен
путем скашивания под прямым углом правой
и левой заготовок, лежащих широкой стороной
вплотную к направляющей.
Оба эскиза (Рис. P1 & P2) подходят для
выполнения только четырехсторонних
конструкций. При изменении числа сторон,
угол скоса и угол наклона также изменяется.
В приведенной ниже таблице указаны
правильные углы для разнообразных
конфигураций изделий, при условии, что
все стороны имеют одинаковую длину. Если
необходимая Вам конфигурация не приведена
в таблице, разделите 180° на количество
сторон, в результате получится угол скоса и угол
наклона.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Комбинированное пиление (Рис. Q1 и Q2)
Комбинированное пиление - это
одновременное пиление со скосом (Рис. P2)
и с наклоном (Рис. P1). Этот метод пиления
используется для изготовления рам или
ящиков с наклонными стенками наподобие
того, что изображен на рис. Q1.
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы винты фиксаторов
наклона и скоса были надежно
затянуты. Затягивайте их после
каждого изменения угла наклона
или угла скоса (Рис. Q1 и Q2).
На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол
скоса для комбинированного пиления.
Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. Q2)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы. Из этой точки
опустите вниз перпендикулярную линию
для определения нужного угла наклона
и горизонтальную для определения угла
скоса.
Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Пример: Для изготовления
четырехстороннего ящика с внешним
углом 25° (угол «A») (Рис. Q2), используйте
правую верхнюю кривую. Найдите метку
25° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
для определения угла скоса, который
следует установить на пиле (23°). Таким
же образом проведите вертикальную
линию до нижнего или верхнего края
для определения угла наклона, который
следует установить на пиле (40°).
Всегда выполняйте пробные разрезы на
нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
Угол скоса или наклона
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А»)
Кол-во сторон
4
5
6
7
8
9
10
6-ТИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
8-МИ СТОРОННИЙ
ЯЩИК
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА НА ПИЛЕ
Пиление плинтусов
Пиление плинтусов производите с углом
наклона 45°.
• Каждый раз перед пилением, не включая
электропилу, делайте пробное движение
пильной головки.
• При пилении, плинтус должен лежать на
столе электропилы задней стороной.
Внутренний угол
- Левая сторона
• Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
- Правая сторона
• Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Наружный угол
- Левая сторона
• Прижмите нижнюю поверхность
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
- Правая сторона
• Прижмите верхнюю сторону
обрабатываемой заготовки
к направляющей.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Пиление багетов
Пиление багетов производится
комбинированным методом. Для достижения
высокой точности, данная электропила имеет
предварительно установленный угол скоса
31,62° и угол наклона 33,85°. Эти параметры
предназначены для стандартных багетов
с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
• Перед пилением заготовок потренируйтесь
на древесных обрезках.
• Пиление должно производиться с левым
наклоном, при этом багет должен лежать на
столе электропилы обратной стороной.
Внутренний угол
- Левая сторона
• Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос вправо.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
- Правая сторона
• Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос влево.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
слева от пильного диска.
Наружный угол
- Левая сторона
• Нижняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос влево.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
42
- Правая сторона
• Верхняя сторона багета прижата
к направляющей.
• Скос вправо.
• Зафиксируйте обрабатываемую заготовку
справа от пильного диска.
Выпиливание пазов (Рис. R)
Ваша пила оснащена ограничителем
глубины (17) и регулировочным винтом (59),
что позволяет производить операции по
выпиливанию пазов.
• Поверните ограничитель глубины (17)
вперед.
• При помощи регулировочного винта (59)
установите необходимую глубину реза.
Возможно, потребуется предварительно
ослабить зажимную гайку (60).
• Для получения ровного паза рекомендуется
поместить между направляющей
и обрабатываемой заготовкой брусок
длиной приблизительно 5 см.
Специальные настройки для поперечного
распила широких заготовок (Рис. А1, S1,
S2)
При использовании специальных настроек
Вашей пилой можно распиливать очень
широкие (до 391 мм) заготовки. Для этого
следуйте инструкциям:
• Снимите с пилы правый и левый
направляющие и отложите их в сторону.
Для этого открутите на несколько оборотов
зажимные винты и снимите направляющие
с пилы. Отрегулируйте и зафиксируйте
рычаг установки угла скоса на отметке 0°.
• Выньте из правой задней опорной
лапы винты задней направляющей
(64) и вставьте их в отверстия в правой
направляющей (62).
ВНИМАНИЕ: Не распиливайте
материал с применением
специальных настроек, не
установив должным образом
винты задней направляющей (64),
в противном случае материал
будет лишен необходимой
поддержки, что может
привести к потере контроля
над инструментом и получению
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используя кусок ДСП толщиной 38 мм
или какой-либо другой ровный и прочный
древесный материал толщиной 38 мм,
изготовьте специальную платформу
размером 368 x 660 мм. Платформа
должна быть совершенно плоской, иначе
в процессе распила материал может
двигаться, увеличивая риск получения
травмы.
• При помощи 4-х шурупов для дерева (64)
длиной 76,2 мм закрепите платформу
размером 368 х 660 мм через отверстия
в основной направляющей. Для надежного
крепления материала используйте 4
шурупа. При использовании специальных
настроек платформа должна быть
распилена на 2 части. Убедитесь, что
шурупы надежно затянуты, в противном
случае материал может выскользнуть
и стать причиной получения травмы.
Убедитесь, что платформа плотно
прилегает к столу и направляющей
и расположена точно в центре.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пила
надежно закреплена на устойчивой
опорной плоскости. В противном
случае пила может колебаться
в процессе работы и стать
причиной получения травмы.
• Положите распиливаемую заготовку
на платформу, установленную на
столе. Убедитесь, что заготовка плотно
прилегает к задней направляющей.
• Прежде чем начинать распил закрепите
заготовку. Медленно распиливайте
материал, используя движение впередвниз-назад. Ненадежное крепление
заготовки и быстрое пиление могут
стать причиной смещения заготовки
и получения травмы.
После нескольких пропилов под различными
углами скоса, кроме 0º, платформа может
обветшать и больше не будет должным
образом поддерживать заготовку. Настройте
нужный угол скоса и установите новую
неиспользованную платформу.
ВНИМАНИЕ: Продолжительное
использование платформы
с несколькими пластинами
для пропила может стать
причиной потери контроля над
инструментом и получения
травмы.
Пылеудаление (Рис. А2 и А3)
• Установите пылесборник (26) на отверстие
пылеотвода (27).
ВНИМАНИЕ! По возможности
используйте пылеудаляющее
устройство, разработанное
в соответствии с действующими
нормативами, касающимися
выбросов пыли.
Пильные диски
Для достижения заявленной
производительности данного
электроинструмента используйте только
пильные диски диаметром 250 мм
с посадочным отверстием 30 мм.
Транспортировка (Рис. А1, А2 и B)
Для удобства переноса торцовочной
электропилы, она снабжена ручкой (10)
в верхней части резака.
• Для переноса электропилы, переведите
резак в нижнее положение и нажмите на
фиксатор (22).
• Для получения наименьших транспортных
габаритов электропилы, зажмите рукоятку
фиксатора штанг при переднем положении
резака, зафиксируйте консоль установки
угла скоса в позиции максимального
правого угла, вдвиньте направляющие (3
и 8) полностью внутрь и зафиксируйте
поворотным рычагом (20) резак
в вертикальном положении.
• Для переноса электропилы используйте
только ручку (10) или выемки (24) для
захвата рукой, см. Рис. B.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента
увеличиваются при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента
внимательно исследуйте верхний защитный
кожух диска, подвижный нижний защитный
кожух диска, а также трубу пылеудаления,
чтобы убедиться, что они функционируют
должным образом. Убедитесь, что опилки,
пыль или обрезки заготовки не блокируют
перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Установка пильного диска».
Удалите застрявшие частицы и установите на
место пильный диск.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
44
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте верхнюю
часть стола.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения травмы,
регулярно очищайте систему для
сбора пыли.
ЧИСТКА ПОДСВЕТКИ
• Ватной палочкой аккуратно и тщательно
прочищайте линзы подсветки от
пыли и грязи. Скопление пыли может
блокировать подсветку, что повлияет на
точность указания линии реза.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ растворители любого
типа - они могут повредить линзы.
• Снимите диск с пилы и вычистите
скопившуюся между зубьями и на корпусе
грязь.
Дополнительные
принадлежности (Рис. А5,
А6)
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДИАМЕТРОМ 250
мм С ПОСАДОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ДИАМЕТРОМ 30 мм. НОМИНАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ДИСКА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НИЖЕ 4000 об/мин.Никогда не используйте
диски меньшего диаметра. Они не будут
закрываться защитным кожухом должным
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом. Используйте только диски для
поперечного распила! Не используйте диски,
предназначенные для продольного распила,
комбинированные диски или диски, угол
зубьев которых превышает 5°.
ОПИСАНИЕ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ДИАМЕТР
ДИСКА
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски по строительным
материалам (тонкая пластина
с антипригарной окантовкой)
Общее
250 мм
40
применение
Точные
250 мм
60
поперечные
резы
Пильные диски по дереву (точный,
чистый рез)
250 мм
80
Точные
поперечные
резы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
zst00216157 - 05-09-2013
45
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising