D21721K | DeWalt D21721K DRILL Type 10 instruction manual

502333-40 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D21720
D21721
A
7
8
9
5
12
6
4 3 1 2 11
5
10
9
7
14
12
8
6
4 3 1 2 11
2
B
5
D
C
7
6
3
E
4
F
13
4
G
13
5
D21720/D21721 ÜTVEFÚRÓGÉP
Gratulálunk!
ható az előzetes kockázatelemzéshez.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
kibocsátott vibráció az eszköz jellemző használatára vonatkozik. Ha
az eszközt más célra, illetve más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantar tva, akkor
a vibráció a megadott értéktől eltérhet.
Így a munkavégzés során a kitettség
mértéke is jelentősen megváltozhat.
Köszönjük, hogy D EWALT szerszámot választott. Sokéves tapasztalatunk valamint
az átgondolt termékfejlesztés és innováció
teszi a DEWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb
partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Típus
Felvett teljesítmény
Üresjárati fordulatszám
1. fokozat
2. fokozat
Üresjárati ütéserősség
1. fokozat
2. fokozat
Maximális fúrásteljesítmény
(acél/puhafa/beton)
Tokmány - hajtótengely-csavarmenet
mérete
Gallér átmérő
Tokmány maximális befogadóképessége
Súly
LPA (hangnyomásszint)
KPA (toleranciafaktor)
LWA (hangtelejsítményszint)
KWA (toleranciafaktor)
D21720/D21721
230
4/10
W
650
Meg kell becsülni és figyelembe kell
venni az arra az időtartamra jutó
vibrációt is, amíg az eszköz ki van
kapcsolva vagy be van kapcsolva, de
nem használják a munkához. És így
a munkavégzés során a kitettség mértéke is jelentősen csökkenhet.
V
min-1
min-1
0-1100
0-2600
min-1
min-1
0-19000
0-44200
mm
13/25/16
UNF
1/2“ x 20
mm
43
mm
13
kg
2,4
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
95
3,0
106
3,0
Azonosítani kell azokat a munkavédelmi óvintézkedéseket, amelyekkel csökkenteni lehet a kezelőkre jutó vibrációt;
például: az eszköz és a tartozékok karbantartása, a kezek melegen tartása,
a munkamódszer módosítása.
Biztosítékok:
230 V szerszám
10 Amper az eszközben
Definíciók: Biztonsági utasítások
A lenti defi níciók meghatározzák az egyes
figyelmeztető szavakhoz/címkékhez társított
veszély súlyosságát. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet és figyeljen ezekre a szimbólumokra.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (a három tengely összege)
az EN60745 szabvány alapján:
Kibocsátott vibráció értéke ah
Ütvefúrásnál
ah,ID =
m/s²
20,5
Bizonytalanság K =
m/s²
2,3
Kibocsátott vibráció értéke ah
Fém fúrásnál
ah,D =
m/s²
3,1
1,5
Bizonytalanság K =
m/s²
Kibocsátott vibráció értéke ah
Csavarozásnál
< 2,5
m/s²
ah =
1,5
Bizonytalanság K =
m/s²
VESZÉLY: Olyan közvetlen veszélyt jelez, amelyet ha nem kerülnek el azonnali
halálos vagy súlyos sérülést okoz.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan potenciális veszélyt jelez, amelyet ha nem
kerülnek el, halálos vagy súlyos
sérülést okozhat.
VIGYÁZAT: Potenciális veszélyhelyzetet jelöl, amelyet ha nem hárítanak
el, könnyű vagy közepesen súlyos
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS: Olyan személyi sérüléssel nem fenyegető gyakorlatot
jelöl, amely, ha nem hárítják el, anyagi
kárt okozhat.
Az adatlapon megadott kibocsátott vibráció értékét az EN 60745 szabvány által meghatározott
szabványos méréssel határoztuk meg, így az itt
megadott értéket össze lehet hasonlítani egy
másik szerszám értékével. Az érték felhasznál-
Az elektromos áramütés kockázatát
jelöli.
6
Elektromos kéziszerszámokra
vonatkozó általános biztonsági
figyelmeztetések
A tűzveszélyt jelzi.
CE megfelelőségi nyilatkozat
FIGYELMEZTETÉS! Minden
biztonsági figyelmeztetést
olvasson el a használati utasítással
együtt. A biztonsági figyelmeztetések
és utasítások figyelmen kívül
hagyása elektromos áramütést, tüzet
és/vagy súlyos sérülést okozhat.
GÉPI BERENDEZÉSEKRE VONATKOZÓ
IRÁNYELV
09
D21720/D21721
A DEWALT kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
című részben ismertetett termékek megfelelnek
a 2006/42/EK irányelv, valamint az EN 607451, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2 szabványok
előírásainak
ŐRIZZEN MEG MINDEN
FIGYELMEZTETÉST ÉS UTASÍTÁST
TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSRA
Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által használt vezetékes
vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
Ezek a termékek a 2004/108/EC és a 2011/65/
EU irányelveknek is megfelelnek. Ha további
információra lenne szüksége, lépjen kapcsolatba a D EWALT vállalattal a következőkben
megadott elérhetőségeken, ill. lásd az elérhetőségeket a kézikönyv hátoldalán.
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) A munkaterület tiszta és világos legyen.
A rendetlen és sötét munkaterület a balesetek melegágya.
b) Soha ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy porok jelenlétében. Az elektromos szerszámokban szikra keletkezik,
ami meggyújthatja a port vagy a gőzöket.
c) Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket
vagy bámészkodókat. Ha elterelik figyelmét, elveszítheti az ellenőrzést a szerszám
fölött.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok öszszeállításáért felelős személy; nyilatkozatát
a D EWALT vállalat nevében adja.
Horst Grossmann
Alelnök, Engineering and Product Development
D EWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
06.08.2009
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos kéziszerszám dugasza meg kell, hogy feleljen a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának. Soha,
semmilyen módon ne változtassa meg
a csatlakozódugaszt. A földelt kéziszerszámokkal soha ne használjon adapter
dugvillát. Az eredeti (módosítatlan) csatlakozó és a megfelelő fali csatlakozóaljzat
használata csökkentik az áramütés kockázatát.
b) Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékekkel, radiátorokkal, hűtőszekrénynyel. Ha teste földelt felülettel érintkezik,
az növeli az elektromos áramütés veszélyét.
c) Soha ne engedje, hogy az elektromos
FIGYELMEZTETÉS: A sérülések
kockázatának csökkentése érdekében
olvassa el az utasításokat tartalmazó
kézikönyvet.
7
személyi sérülést okozhat.
e) Ne végezzen olyan mozdulatokat ,
amelyek kibillenthetik egyensúlyából.
Mindig szilárd felületen álljon, és
ügyeljen, ne veszítse el egyensúlyát. Így
jobban tudja uralni a szerszámot váratlan
helyzetekben.
f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen laza
ruházatot vagy ékszert. Haját, ruháját
és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, az ékszerek
vagy a hosszú haj beleakadhat a mozgó
alkatrészekbe.
g) Ha az adott eszközhöz porelszívó vagy
porgyűjtő is tartozik, akkor győződjön
meg arról, hogy ezeket megfelelően
csatlakoztatva, ill. ezek megfelelően
működnek. A por összegyűjtésével vagy
elszívásával elkerülhetők a porral összefüggő veszélyek.
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos szerszámba, az növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
d) Óvatosan kezelje a tápkábelt . A z
elektromos kéziszerszámot soha ne
vigye és ne húzza a kábelnél fogva, és
a dugvillát ne a kábelnél fogva húzza
ki az aljzatból. Óvja a kábelt a hőtől,
olajtól, éles szegletektől, illetve mozgó
alkatrészektől. A sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés veszélyét.
e) Ha a szabadban dolgozik, kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt
használjon. A kültéri használatra alkalmas
hosszabbítókábellel csökkentheti az elektromos áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást. A Fi-relé használata csökkenti az
elektromos áramütés veszélyét.
4) Elektromos szerszámok használata és
karbantartása
a) Ne erőltesse túl az elektromos kéziszerszámot. A célnak megfelelő elektromos
szerszámot alkalmazza. A megfelelő
elek tromos szerszámmal jobban és
biztonságosabban dolgozhat, mert azt
kifejezetten az adott feladatra tervezték.
b) Ne használja az elektromos szerszámot,
ha a kapcsolóval nem lehet ki- és bekapcsolni. A hibás kapcsolóval rendelkező
elektromos szerszámok használata veszélyes, az ilyen készüléket meg kell javíttatni.
c) Csatlakoztassa le a hálózatról vagy az
akkumulátorról a szerszámot, mielőtt
beállítást végezne rajta, tartozékot
cserélne benne, vagy eltárolná. Ezekkel
a megelőző biztonsági intézkedésekkel
csökkentheti a szerszám véletlen beindításának veszélyét.
d) A nem használt elektromos szerszámot
tárolja olyan helyen, ahol a gyerekek
nem érhetik el; és ne engedje, hogy
azt olyan személyek használják, akik
a szerszám használatát és ezen utasításokat nem ismerik. Gyakorlatlan
felhasználó kezében az elektromos szerszám veszélyt jelent.
e) Fo rd í t so n g o n d o t a z e l e k t ro m o s
szerszám karbantartására. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek igazítása
megfelelő-e, illetve nem szorulnak-e;
ellenőrizze az alkatrészeket törésre
3) Személyes biztonság
a) Soha ne veszítse el éberségét, figyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan eszét, ha elektromos szerszámmal
dolgozik. Ne dolgozzon elektromos
szerszámmal, ha fáradt, kábítószert
vagy alkoholt fogyasztot t , illet ve
gyógyszer hatása alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi
sérüléshez vezethet.
b) Használjon egyéni védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget .
A megfelelő körülmények között használt
védőfelszerelés, például porálarc, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülés
veszélyét.
c) Előzze meg a szerszám nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója a ki állásban van-e,
mielőtt a hálózatra vagy akkumulátorra
kapcsolja, illetve kézbe veszi a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli, hogy az
ujja a kapcsolón van, ill. olyan szerszámot
helyez áram alá, amely be van kapcsolva,
balesetet okoz(hat).
d) Távolítsa el a beállításhoz használt
kulcsot vagy fogót, mielőtt bekapcsolja
az elektromos szerszámot. A forgó alkatrészre illesztve maradt fogó vagy kulcs
8
és más olyan sérülésekre, amelyek
befolyásolhatják az elektromos eszköz működését. Ha sérült a szerszám,
használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos
szerszámok sok balesetet okoznak.
f) A vágószerszámok mindig tiszták
és élesek legyenek. A megfelelően
karbantartott éles vágószerszám kisebb
valószínűséggel szorul be, és jobban
kontrollálható.
g) Az elektromos szerszámot, tartozékokat és szerszám befogókat a használati
utasításnak megfelelően használja,
a munkakörülmények és az elvégzendő
feladat figyelembe vételével. Az elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő
használata veszélyhelyzetet teremthet.
•
Maradványkockázat
A következő kockázatok minden fúró használatával együtt járnak:
– A szerszám forgórészének vagy felforrósodott részeinek megérintése miatti sérülés.
A vonatkozó biztonsági előírások
alkalmazása, és a védőeszközök használata
ellenére bizonyos maradvány kockázatokat
nem lehet elkerülni. Ezek a következők:
–
–
–
5) Szerviz
a) A szerszámot képzett szakemberrel
szervizeltesse, és csak eredeti cserealkatrészeket használjon fel. Ezzel
biztosíthatja az elektromos szerszám
folyamatos biztonságos üzemelését.
–
–
•
•
•
•
Halláskárosodás
Ujjak becsípődése a tartozékok cseréjénél
A por belélegzéséből eredő egészségügyi
kockázat famegmunkálásnál.
A repülő törmelék által okozott személyi
sérülés veszélye.
A tartós használat által okozott személyi
sérülés veszélye.
A szerszám jelzései
A szerszámon a következő piktogramok találhatók:
További biztonsági előírások
fúrókhoz
•
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, ügyeljen, hogy ne kerüljön rájuk olaj
vagy zsír; gumikesztyű viselése ajánlott.
Így a szerszám jobban irányítható.
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogantyújánál tartsa, ha azzal
olyan műveletet végez, amelynél a tartozék rejtett kábeleket vagy a készülék
saját kábelét vághatná el. Az „élő” (áram
alatt lévő) vezetékkel való érintkezés
elektromossá teheti a szerszám csupasz
fémrészeit, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Használjon beszorítót vagy más célszerű módszert a munkadarab szilárd felületre való rögzítéséhez. A munkadarab
kézben tartása vagy a saját testéhez való
szorítása nem megbízható módszer, így
könnyen elveszítheti a gép feletti uralmat.
Hordjon biztonsági védőszemüveget
vagy más alkalmas szemvédő eszközt.
Fúrás közben szilánkok szabadulhatnak el.
A repülő törmelékek maradandó szemkárosodást okozhatnak.
A fúrófejek és más szerszámok a művelet
közben felforrósodhatnak. Hordjon védőkesztyűt, ha meg szeretné érinteni őket.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK FELTÜNTETÉSI
HELYE (A. ÁBRA)
A dátumkód (14) az eszköz házán található - ez
tartalmazza a gyártás évét is.
Példa:
2010 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Ütvefúrógép
1 Oldalfogantyú
1 Mélységütköző
1 Tokmánykulcs (D21720)
1 Koffer (csak K modell)
1 Használati utasítás
1 Robbantott ábra
• Ellenőrizze a szerszámot, annak alkatrészeit és tartozékait olyan sérülésekre,
amelyek a szállítás során keletkezhettek.
• Szánjon időt a használati utasítás figyelmes átolvasására és megértésére a készülék használata előtt.
9
lehet. Amennyiben kábeldobot használ, mindig
teljesen tekerje le a kábelt.
Leírás (A, F, G ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Soha se módosítsa az elektromos szerszámot és
annak alkatrészeit. Anyagi kárt vagy
személyi sérülést okozhat.
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy
javítás előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF (Ki) állásban van-e.
Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
Sebességszabályzó kapcsoló
Blokkoló gomb
Irányváltó csúszókapcsoló
Sebességfokozat-váltó kar
Módválasztó
Oldalfogantyú
Mélységütköző rúd
Kulcsos tokmány (D21720)
Kulcsmentes tokmány (D21721)
Persely
Tokmánykulcs
Tartóbilincs
Főfogantyú
Csavar
Üzemmód kiválasztása (B ábra)
Az ütőműves fúrógép két üzemmódban használható:
Fúrás:
fém, fa és műanyagok esetén.
Ütvefúrás:
egyidejű forgás és ütés beton- és
falazatfúrási műveletekhez.
RENDELTETÉS
Az Ön ütőműves fúrógépét professzionális
fúrás és csavarozási műveletekre terveztük.
•
NE használja nedves környezetben, illetve gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Az ütőműves fúrógép professzionális elektromos szerszám.
A működési mód kiválasztásához forgassa
a módválasztót (5) a kívánt helyzetbe.
Fúrószárak fel- és leszerelése (A ábra)
Kulcsmentes tokmány
• Nyissa ki a tokmányt a gyűrűt (9) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva,
és helyezze be a szárat.
• Az óramutató járásával egyező irányba
forgatva szorítsa meg.
NE engedjen gyermeket a szerszám közelébe.
Ha a szerszámot kevésbé gyakorlott személy
használja, akkor az ilyen személy gép-használatát felügyelni kell.
Elektromos biztonság
Kulcsos tokmány
• Nyissa ki a tokmányt a gyűrűt (9) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva,
és helyezze be a szárat.
• Illessze a tokmánykulcsot (10) a tokmány
oldalán lévő valamennyi nyílásba, és addig
forgassa az óramutató járásának megfelelő irányba, amíg rá nem szorul.
• A szár leszerelésénél ugyanezen lépéseket fordított sorrendben hajtsa végre.
Az elektromotort egy feszültségtartományra
tervezték. Mindig ellenőrizze, hogy a szerszám adattábláján megadott feszültség egyezik-e a hálózati feszültséggel.
Az Ön D EWALT szerszáma az EN
60745 szabványnak megfelelő kettős
szigeteléssel van ellátva, ezért nincs
szükség földelő vezetékre.
Ha a tápkábel sérült, ki kell cserélni a D EWALT
szervizhálózatban beszerezhető speciális
kábelre.
Oldalfogantyú felszerelése (A ábra)
Az oldalfogantyút (6) mind jobbkezes, mind
balkezes felhasználóknak megfelelő helyzetbe
föl lehet szerelni.
Hosszabbító kábel használata
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
megfelelően felszerelt
oldalfogantyúval használja a fúrót.
A szerszámhoz energiafelvételének megfelelő,
jóváhagyott, háromeres hosszabbító kábel
használható. A vezető minimális keresztmetszete 1,5 mm2, maximális hossza pedig 30 m
•
•
10
Lazítsa meg a fogantyút.
Jobbkezesek úgy csúsztassák az oldal-
•
•
fogantyú záróbilincsét a tokmány mögötti
karimán, hogy a fogantyú a baloldalon
legyen.
Balkezesek úgy csúsztassák az oldalfogantyú záróbilincsét a tokmány mögötti
karimán, hogy a fogantyú a jobb oldalon
legyen.
Fordítsa az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe és rögzítse.
•
járásával megegyező irányba.
Illesszen szorosan imbuszkulcsot a tokmányba, és az ábrán bemutatott módon,
kalapáccsal ütögesse meg.
Használat előtt
•
•
Fúrási mélység beállítása (C ábra)
• Helyezze be a szükséges szárat a tokmányba.
• Lazítsa meg a fogantyút (6).
• Az oldalfogantyú furatán keresztül bevezetve szerelje föl és rögzítse a mélységbeállító rudat (7).
• Az ábra szerint állítsa be a fúrási mélységet.
• Szorítsa meg a fogantyút.
Helyezze be a megfelelő szárat.
Jelölje meg azt a helyet, ahová a lyukat
akarja fúrni.
MŰKÖDÉS
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyes sérüléssel járó kockázatok
elkerülése érdekében kapcsolja
ki a szerszámot és válassza le az
áramforrásról, mielőtt valamilyen
állítást /módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
Ajánlások a használathoz
Irányváltó csúszókapcsoló (A ábra)
• Az előre- vagy hátramenő forgásirány
kiválasztásához használja az irányváltó
csúszókapcsolót (3) (lásd a nyilat a szerszámon).
FIGYELMEZTETÉS:
• Mindig tartsa be a biztonsági utasításokat és tartsa be a vonatkozó
előírásokat.
• Legyen tisztában a csövek és
elektromos vezetékek elhelyezkedésével.
• Csak enyhe nyomást gyakoroljon
a szerszámra.
A túlzott erő alkalmazása nem
gyorsítja a fúrást, de csökkenti
a szerszám teljesítményét és
megrövidítheti élettartamát.
FIGYELMEZTETÉS: A forgásirány
megváltoztatása előtt mindig várja
meg amíg a motor teljesen leáll.
Sebességfokozat-váltó kar (E ábra)
A szerszám kétfokozatú váltókarral (4) van
ellátva, ezzel változtatható a fordulat és nyomaték aránya.
• Engedje föl az ON/OFF-kapcsolót és válassza ki a kívánt állást, ha a fúró megállt.
A nyilat mindig a burkolaton lévő sebességfokozati jellel egyvonalba állítsa:
1 lassú fordulat/nagy nyomaték (nagyméretű furat készítése, nagy csavarok
behajtása)
2 magas fordulat/kis nyomaték (kisméretű furat készítése, kis csavarok
behajtása)
A fordulat mértékére vonatkozóan lásd a műszaki adatokat.
Helyes kéztartás (A, D ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG a bemutatott helyes kéztartást alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében
MINDIG tartsa szorosan a szerszámot, nehogy megugorjon.
FIGYELMEZTETÉS: Teljes sebességnél, vagy használat közben ne váltson
sebességet.
A helyes kéztartásban egyik keze az oldalfogantyún (6), a másik pedig a főfogantyún
(12) van.
A tokmány leszerelése (F, G ábra)
• Nyissa ki a tokmánypofákat, amennyire
csak lehet.
•
A tokmányban lévő rögzítőcsavart (13)
csavarhúzóval csavarja ki az óramutató
BE- és KIkapcsolás (A ábra)
• A szerszám bekapcsolásához húzza meg
a sebességfokozat-váltós bekapcsoló
billentyűt.
11
lassú fordulatot és fém fúrófejeket vagy
körkivágót.
2. A fúrófejet mindig csak annak tengelyével
egyező irányból nyomja. Használjon elég
nyomást, hogy a fúrófej dolgozhasson, de
ne nyomja túlzott erővel, hogy a motort
leállítsa vagy a fúrófejet tönkretegye.
3. Tartsa a szerszámot két kézzel, hogy
megakadályozza a fúrógép elfordulását.
VIGYÁZAT: A fúrás a túlterhelés miatt
leállhat és ez a fúrógépet gyorsan
elcsavarhatja. Mindig készüljön fel
az ilyen leállásokra. Tartsa a fúrógépet erősen, hogy megakadályozza
a szerszám elfordulását és megelőzze
a sérüléseket.
A kapcsolóra gyakorolt nyomás határozza
meg a szerszám fordulatát.
Csavarozás
• Válassza ki az előre vagy a hátra forgásirányt.
• A lassú fordulat/nagy nyomaték pozíciót
használja (1. fokozat).
Ütvefúrás (A ábra)
• Válassza az ütvefúrás módot.
• Nyomja le a kapcsolót (1).
• Ha szükséges, a folyamatos működtetéshez nyomja le a reteszelő gombot (2),
majd engedje fel a sebességfokozat-váltós
kapcsolóbillentyűt.
Ez a funkció csak teljes fordulat mellett
érhető el előre irányban.
• A szerszám leállításához engedje föl
a kapcsolót.
• A folyamatos működésre kapcsolt fúró
kikapcsolásához húzza meg, majd engedje
föl a sebességfokozat-váltós kapcsolóbillentyűt. Mindig kapcsolja ki a szerszámot,
ha befejezte a munkát, illetve mielőtt
kihúzná a konnektorból.
4. HA A FÚRÓ LEÁLL, azt rendszerint a túlterhelés vagy a nem megfelelő használat
okozza. AZONNAL ENGEDJE FEL A BEKAPCSOLÓ BILLENTYŰT és távolítsa el
a fúrófejet a munkadarabtól, hogy megállapíthassa a leállás okát. NE KAPCSOLGASSA KI- ÉS BE A BEKAPCSOLÓ
BILLENTYŰT, HOGY MEGPRÓBÁLJA
AZZAL A FÚRÁST ÚJRA ELINDÍTANI
EGY LEÁLLÁSNÁL — EZ TÖNKRETEHETI A FÚRÓGÉPET.
5. A leállások minimalizálása és az anyag
kitörésének csökkentése érdekében
(a nagy nyomás miatt) csökkentse a nyomást a fúrófejre és mozgassa azt ki- és be
a furatban, annak kiszélesítéséhez.
6. Ne kapcsolja le a motort, ha azt a kifúrt
furatból szeretné kivenni. Így megakadályozhatja a beszorulást.
7. A változtatható sebességű fúrógépeknél
nem kell a furatot megütni. Használja
a fúrógépet lassú fordulaton a furat megkezdéséhez, majd ha a furat már elég mély
ahhoz, hogy a fúrófej nem jöhet ki belőle,
nyomja a bekapcsoló billentyűt erősebben
a szerszám felgyorsításához.
Fúrás (A ábra)
• Válassza a fúrás módot.
• Folytassa az ütvefúráshoz hasonlóan.
Fúrás
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyes sérüléssel járó
kockázatok elkerülése érdekében
kapcsolja ki a szerszámot és
válassza le az áramforrásról,
mielőtt valamilyen állítást/
módosítást eszközölne
a szerszámon vagy a tartozékokat
lecserélné vagy eltávolítaná.
FIGYELMEZTETÉS: A személyes
sérülést okozó kockázatok csökkentése érdekében MINDIG fogja
be vagy szorosan szorítsa le, rögzítse a munkadarabot. Ha vékony
munkadarabot fúr ki, akkor helyezzen
mögé fa-alátétet, hogy megelőzze
a károkat.
FÉMEK FÚRÁSA
Lassú fordulaton kezdjen fúrni, és utána növelje a teljesítményt miközben egyenletesen
nyomja a szerszámot. A furatból folyamatosan, egyenletesen kifolyó fémforgács jelzi
a megfelelő fúrási sebességet. Fémfúráshoz
használjon hűtőfolyadékot. Kivételt képez az
öntöttvas és a bronz, ezeket szárazon kell fúrni.
1. Csak éles fúrófejet használjon. FA
anyagokhoz használjon lassú fordulatot
és fa fúrófejet, ún. ács fúrófejet vagy
körkivágót. FÉM anyagokhoz használjon
MEGJEGYZÉS: Nagy átmérőjű [5/16” (8 mm)
- 1/2” (13 mm)] furatokat könnyebben lehet
12
készíteni acélban, ha először egy kisebb furatot
[5/32” (4 mm) - 3/16” (5 mm)] készít.
FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használjon oldószer t vagy más erős
vegyszert a szerszám nem fémes
alkatrészeinek tisztítására, Az ilyen
vegyszerek meggyengíthetik ezen
alkatrészek anyagait. Csak vizes vagy
enyhe mosószeres textíliát használjon.
Soha ne engedje, hogy a szerszám
belsejébe folyadék jusson; a szerszám semmilyen részét ne merítse
folyadékba.
FA FÚRÁSA
Lassú fordulaton kezdjen fúrni, és utána
növelje a teljesítményt miközben egyenletesen nyomja a szerszámot. Fába ugyanazzal
a fúrószárral lehet fúrni, mint fémbe. Ezek
a szárak túlmelegedhetnek, hacsak nem húzza
ki gyakran, hogy kitakarítsa a forgácsot a furatból. A hasadásra hajlamos munkadarabot egy
fadarabbal kell alátámasztani.
Opciós tartozékok
KARBANTARTÁS
Az Ön D EWALT elektromos készülékét minimális karbantartás melletti tartós használatra
terveztük. A folyamatos kielégítő működés
feltétele a megfelelő gondozás és rendszeres
tisztítás.
FIGYELME Z TETÉS: Minthogy a
DEWALT által kínálttól eltérő tartozékokat nem tesztelték a készülékkel, ezek
használata veszélyes lehet. A sérülés
veszélyének csökkentése érdekében
csak a DEWALT által ajánlott tartozékokat használja ezzel a termékkel.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülés veszélyének csökkentésére kapcsolja
ki a gépet, és csatlakoztassa le
az áramforrásról tartozékcsere,
a beállítások módosítása vagy
javítás előtt. Ellenőrizze, hogy a kapcsológomb OFF (Ki) állásban van-e.
Az eszköz véletlenszerű beindulása
balesetet okozhat.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos további
tájékoztatásért forduljon kereskedőjéhez.
Környezetvédelem
Elkülönítve gyűjtendő. A termék nem
kezelhető normál háztartási hulladékként.
Ha egy nap úgy találja, hogy az Ön D EWALT
készüléke cserére szorul vagy a továbbiakban
nincs rá szüksége, ne dobja ki a háztartási
hulladékkal együtt. Gondoskodjék elkülönített
kezeléséről.
Kenés
az elektromos gép nem igényel kiegészítő
kenést.
A használt termékek és a csomagolás
elkülönített kezelése lehetővé teszi az
anyagok újrahasznosítását. Az újrafelhasznált anyagok alkalmazása segít
megelőzni a környezetszennyezést és
csökkenti a nyersanyagszükségletet.
Tisztítás
FIGYELME Z TETÉS: Fúvassa le
a szerszámról és fúvassa ki a szerszám belsejéből sűrített levegővel
a szennyeződéseket, amint a szellőzőnyílások környékén port lát. A művelet
végzésekor viseljen professzionális
védőszemüveget és porvédő álarcot.
A helyi rendelkezések intézkedhetnek az
elektromos termékek háztartási hulladéktól
elkülönített gyűjtéséről a helyi hulladékgyűjtő
helyeken, illetve olyan értelemben, hogy a helyi
kereskedőnek kell gondoskodnia a termék
visszavételéről új termék vásárlásakor.
A D EWALT lehetőséget biztosít a D EWALT
termékek gyűjtésére és újrafeldolgozására,
ha azok elérték élettartamuk végét. E szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, vigye vissza
a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol
vállalatunk képviseletében gondoskodnak
13
annak elkülönített összegyűjtéséről
Az Önhöz legközelebbi szerződéses szervizképviselet helyéről a D EWALT képviseletnél
érdeklődhet a használati utasításban megadott
elérhetőségen. Emellett a szerződött DEWALT
szervizek listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és azok elérhetőségének részletes
ismertetése a következő internetes címen
megtalálható: www.2helpU.com.
zst00232386 - 08-104-2014
14
DEWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon
részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek
vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész,
elektronika) kijavítása vagy kicserélése esetén a kicserélt,
kijavított termékre (jelentĘsebb részére), valamint a kijavítás
következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében újból
kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a
meghibásodás
a
rendeltetésszerĦ
használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba
létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba
a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja
a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az
igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy
három munkanapon belül kell értesítenünk a fogyasztót
a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
Gratulálunk Önnek ennek az értékes DeWalt készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében
vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy DeWalt termék jelentĘs részét (motor,
állórész, forgórész, elektronika) illetĘen a vásárlástól
számított 3 napon túl, de 30 napon belül meghibásodást
észlel és a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék
meghibásodásának oka gyártási eredetĦ (megalapozott
a fogyasztó jótállási igénye), abban az esetben a hibás
terméket azonos típusú hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A vásárlástól számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak
a karbantartáshoz felhasznált, a természetes elhasználódás,
kopás vagy egyéb nem gyártási eredetĦ hiba miatt kicserélt
alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát térítésmentesen
elvégezzük.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget
vállal arra, hogy a jótállás keretében végzett javításokat
a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a termék típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas
részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját.
A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró
személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására
alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási
jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása nem érinti
a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük,
hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is
szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak
(kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy a kijavítást
legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben elvégezze,
elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
x
a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
idĘpontját,
x
a hiba okát
x
a javítás módját
x
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
x
a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok
illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést
követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben
és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható
ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre
vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud
eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelĘ
árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás
áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és
a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett
javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében
érvényesítheti.
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti DeWalt
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetĘ vissza.
Gyártó:
DeWalt
Richard- Klinger str. 11.
D-65510 Idstein/Ts.
Németország
15
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Stanley Black&Decker Hungary Kft
kereskedelmi képviselet
Iroda
Tel.
214-05-61, 403-65-33
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
Rotel Kft.
Márkaszerviz
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
service@rotelkft.hu www.rotelkft.hu
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Debrecen
Dorog
Dunaújváros
GyĘr
Hajdúböszörmény
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Tolnai Szerszám Kft.
Euromax
Élgép 2000 Kft.
Vill-For Szerviz Bt
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
2510, István Király út 18.
2400, Kisdobos u. 1-3.
9024, Kert u. 16.
4220, Balthazár u. 26.
53/311-284
52/443-000
33/431-679
25/411-844
96/415-069
52/561-135
Kalocsa
Kaposvár
6300, Pataji u.26.
7400, FĘ u.30.
78/466-440
82/318-574
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Vén István EV
Kaposvári Kisgépjavító és
Ért. BT
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
Wolf Szerszám
Nagy Balázs
Magyar János
Tolnai István
Bartus Ferencné
Érsek Tibor
Freiterné Madácsi
Mária
Vén István
ifj. Szepesi József
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Miskolc
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Sárvár
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
TápiószecsĘ
Veszprém
Zalaegerszeg
SerVinTrade Plus Kft.
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade Kft
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
M&H Kft.
Pro¿l Motor Kft.
Csavarker Plus Kft
Kisgép Center Bt.
Valentin-Ker BT
Valido BT
Rotor Kft.
ASG-Ker Kft
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
H-szerszám Kft
Taki-Tech
3530, Kóris Kálmán út 20.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
9600, Batthyány u.28
9400, Baross út 12.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
7100, Rákoczi u. 27.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2800, Vértanúk tere 20
2251, Pesti út 31-es fĘút
8200, Budapesti u. 17.
8900, Pázmány Péter u. 1.
46/411-351
93/516-982
42/460-154
42/504-082
72/555-657
95/320-421
99/511-626
62/542-870
22/340-026
74/511-744
20/4055711
94/317-579
34/309-268
29/446-615
88/404-303
92/311-693
Cserépné Farkas
Kriszta
Barna Péter
Németh János
Szabó Zoltán
Tóth Gyula
Szemák Ferenc
Fehér Richárd
Sinkovics Tamás
Szabó Róbert
Huszár Péter
Bálint Zoltán
Váradi györgy
Vanics Zsolt
Szabo Balázs
Ács Imre
Hadobás József
Takács Sándor
Kecskemét
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
16
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
DEWALT
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
DEWALT, Richard-Klinger Str. 11., D-65510 Idstein/Ts.
Importáló neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
17
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
D21720
Ütvefúró 4
©
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising