DWP849X | DeWalt DWP849X POLISHER instruction manual

372000-99 EST
DWP849X
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
15
Joonis / Рисунок 1
g
d
a
f
c
i
h
b
j
k
d
a
e
3
Joonis / Рисунок 2
j
l
Joonis / Рисунок 3A
Joonis / Рисунок 3B
p
m
n
q
o
h
h
d
4
d
d
Joonis / Рисунок 4
e
r
g
5
EESTI KEEL
POLEERIJA
DWP849X
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
VAC
Ühendkuningriik ja Iirimaa VAC
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Vabakäigukiirus
min-1
Maks. tugitalla läbimõõt
mm
Soovitatav tugitalla läbimõõt mm
Võll
Mass
kg
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DWP849X
230
115
1
1250
0–600 / 0–3500
230
150, 180
M14
3,0
DWP849X DWP849X
230 V
115 V
83,5
84,0
3,0
3,0
94,5
95,0
3,0
3,0
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
ah,P =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
2,3
1,5
1,8
1,5
Selles infolehes esitatud vibratsioonitase on
mõõdetud kooskõlas standardis EN 60745 esitatud
standardiseeritud testmeetodiga ning seda võib
kasutada tööriistade võrdlemisel. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
6
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
13 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb tavaliseltsurma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
see põhjustada väikese või mõõduka
kehavigastuse.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita,võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWP849X
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.02.2011
HOIATUS. Vigastusriski
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
c)
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage lekkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
7
EESTI KEEL
d)
e)
f)
g)
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
äratõmbesüsteem ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
õigesti kasutatavad. Äratõmbesüsteemi
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud
ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad on terved ja
kontrollige kõigi muude muid tööriista
tööd mõjutada võivate tingimuste
suhtes. Kahjustuste korral laske tööriista
enne edasist kasutamist remontida.
8
f)
g)
Paljud õnnetused on põhjustatud halvasti
hooldatud elektritööriistadest.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
TÄIENDAVAD
OHUTUSEESKIRJAD
Ohutusjuhised kõikide
tööprotsesside jaoks
a) See elektritööriist on mõeldud poleerimiseks. Lugege läbi kõik selle tööriistaga
kaasas olevad ohutushoiatused, juhised,
joonised ja spetsifikatsioonid. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
b) Selliseid töid nagu teritamine, lihvimine,
terasharjamine ja lõikamine ei ole selle
tööriistaga soovitatav teostada. Tööd,
milleks see tööriist mõeldud ei ole, võivad
põhjustada ohtu ja isikuvigastusi.
c) Ärge kasutage lisatarvikuid, mis ei ole
tööriista tootja poolt selle tööriista jaoks
toodetud ja soovitatud. See, et tarvikut on
võimalik elektritööriistale kinnitada, ei taga veel
ohutut kasutamist.
d) Lisatarviku nimikiirus peab olema
vähemalt võrdne tööriistale märgitud
maksimumkiirusega. Tarvikud, mis pöörlevad
kiiremini kui lubatud kiirus, võivad puruneda ja
tükkideks lennata.
e) Lisatarviku välisläbimõõt ja
jämedus peavad jääma teie tööriista
võimsuspiiridesse. Vale suurusega tarvikuid
ei saa sobivalt kaitsta ega juhtida.
f) Ketaste, äärikute, tugitaldade või
muude tarvikute suurus peab sobima
elektritööriista võlliga. Tarvikud, mille
tugiaugud ei sobi elektritööriista kinnitusega,
on tasakaalust väljas, vibreerivad liigselt ja
võivad põhjustada juhtimise kaotamise.
EESTI KEEL
g) Ärge kasutage kahjustunud lisavarustust.
Enne kasutamist uurige põhjalikult
tarvikut, nagu lihvimisketta killustumist
ja mõrasid, tugitalla mõrasid, rebendeid
või liigset kulumist, traatharja lahtiseid
või purunenud traate. Kui elektritööriist
või tarvik pillatakse maha, uurige
kahjustusi või paigaldage kahjustamata
tarvik. Pärast tarviku paigaldamist ja
ülevaatamist, lahkuge koos kõrvaliste
isikutega pöörlemisala lähedusest ja laske
elektritööriistal töötada ilma koormuseta
ühe minuti jooksul. Kahjustatud tarvikud
purunevad tavaliselt sellel katseajal.
h) Kasutage isikukaitsevarustust. Kasutage
olenevalt seadme kasutusest näomaski
või kaitseprille. Vajadusel kandke
respiraatorit, kõrvaklappe, kindaid ja
tööpõlle, mis suudab kinni pidada väikesed
abrasiivmaterjali või töödeldava materjali
osakesed. Silmakaitsevahendid peavad
suutma peatada erinevate tööde käigus
tekkivat lendlevat prahti. Tolmumask või
respiraator peab suutma filtreerida töö käigus
tekkivaid osakesi. Pikaajaline kokkupuude
suure tugevusega müraga võib põhjustada
kuulmiskadu.
i) Hoidke kõrvalseisjad tööalast ohutul
kaugusel. Igaüks, kes siseneb tööalale,
peab kandma isikukaitsevahendeid. Tooriku
või katkise tarviku tükid võivad lennelda ja
põhjustada vigastusi väljaspool vahetut tööala.
j) Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult
isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd,
mille käigus võib lõikeketas puutuda kokku
varjatud juhtmetega või oma toitekaabliga.
Voolu all oleva juhtmega kokkupuutumisel
satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised
metallosad, andes kasutajale elektrilöögi.
k) Asetage juhe pöörlevast tarvikust eemale.
Kui kaotate kontrolli, võidakse juhe läbi lõigata
või ümber tööriista kerida ning teie käsi
võidakse pöörleva tarviku juurde rebida.
l) Ärge kunagi asetage elektritööriista maha
enne, kuni tarvik on täielikult peatunud.
Pöörlev tarvik võib maapinnal pöörlema
hakata ja kontrolli alt väljuda.
m) Ärge kandke töötavat elektritööriista
oma küljel. Juhuslik kokkupuude pöörleva
tarvikuga võib haarata riided ja suruda tarviku
teie keha vastu.
n) Puhastage regulaarselt elektritööriista
õhutusavasid. Mootori ventilaatorid kannavad
tolmu korpusesse ning pulbristunud metalli
liigne kogunemine võib põhjustada elektriohu.
o) Ärge kasutage elektritööriista süttivate
ainete läheduses. Sädemed võivad need
ained süüdata.
p) Ärge kasutage lisatarvikuid, mis nõuavad
jahutusvedelikke. Vee või muu vedela
jahutusaine kasutamine võib põhjustada
surmava elektrilöögi.
TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED KÕIKIDE
TÖÖPROTSESSIDE JAOKS
Tagasilöögi põhjused ja
seadme kasutaja tegevus selle
vältimiseks
Tagasilöök on järsk reaktsioon pöörleva ketta, tugitalla, harja või muu tarviku riivamisele või haakumisele. Riivamine või haakumine põhjustab pöörleva
tarviku järsku peatumist, mis omakorda põhjustab
juhitamatu elektritööriista liikumise haakepunktis
tarviku pöörlemisele vastassuunaliselt.
Näiteks, kui lõikeketas riivab või haakub
toorikusse, kaevub ketta külg materjali pinnasesse
ning selle tulemusena viskub ketas toorikust välja.
Olenevalt ketta liikumisest haakepunktis, võib
ketas hüpata kasutaja suunas või temast eemale.
Nendes tingimustes võib lõikeketas ka puruneda.
Tagasilöök on elektritööriista valesti kasutamise
ja/või ebaõige kasutusprotseduuri kasutamise
tulemus ja seda saab vältida, võttes kasutusele
järgmised ettevaatusabinõud.
a) Hoidke tööriista tugevalt käes ning
valige keha ja käe asend, mis võimaldab
tagasilöögi jõuga toime tulla. Kui on
saadaval, kasutage alati lisakäepidet, see
tagab maksimaalse kontrolli tagasilöögi
või pöördemomendi mõju üle käivitamisel.
Kui vastavad ettevaatusabinõud on
kasutusele võetud, saab kasutaja kontrollida
pöördemomendi või tagasilöögi mõju.
b) Ärge kunagi asetage oma kätt pöörleva
lisatarviku lähedusse. Tarvik võib tagasi käe
vastu lennata.
c) Ärge asetage oma keha alasse, kuhu
tagasilöögi korral elektritööriist liigub.
Tagasilöök tõukab tööriista haakepunktist ketta
liikumisele vastassuunaliselt.
d) Olge eriti ettevaatlik äärte, teravate
servade jm töötamisel. Vältige põrkumist
ja tarviku haakumist. Ääred, teravad servad
või põrkumine põhjustab tihtipeale trellipea
kinnikiilumist ja tööriista üle kontrolli kaotamist
või tagasilööki.
9
EESTI KEEL
e) Ärge kinnitage saeketti, puunikerdustera
või hammastega saetera. Sellised terad
tekitavad sagedat tagasilööki ja tööriista üle
kontrolli kaotamist.
Poleerimistöödega seotud
hoiatused
a) Ärge laske poleerimiskübara lahtisel
osal või selle kinnitusnööridel vabalt
pöörelda. Peitke või lõigake üleulatuvad
kinnitusnöörid ära. Lahtised ja pöörlevad
kinnitusnöörid võivad teie sõrmed sisse
mässida või haakuda töödeldava materjaliga.
Täiendavad ohutuseeskirjad
poleerijate kasutamisel
•
•
•
Puhastage tööriista sageli, eriti pärast
suuremahulist kasutamist. Tolm ja mustus
võib sisaldada metalliosakesi, mis tööriista
sisepindadele koguedes võivad kaasa tuua
elektrilöögi.
Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Tööriista kasutamise ajal tekkiv vibratsioon
võib kaasa tuua sõrmede, käte ja käsivarte
püsivaid vigastusi. Kasutage vibratsiooni
summutamiseks kindaid, puhake sageli,
ärge töötage ühel päeval liiga kaua.
Õhuvõtuavad asuvad sageli liikuvate
osade peal ja neid tuleb vältida. Laiad
riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade vahele.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Kuupäevakood (k), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2011 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 poleerija
1 külgkäepide
1 sangkäepide
2 filtrit
1 180 mm isekinnituv tugitald
1 180 mm isekinnituv poleerimistald
1 kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest põhjustatud
kehavigastusoht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
– Ohtlikest ainetest tulenev tolmuga seonduv
oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
10
a. Kiirusregulaator
b. Muutuva kiiruse päästiklüliti
c. Harjakeste kontrollkatted
d. Võlli lukustusnupp
e. Külgkäepide
f. Päästiku lukustusnupp
g. Sangkäepide
h. Võll
i. Pehmest kummist käigukastikate
j. Filter
k. Kuupäeva kood
KASUTUSOTSTARVE
Vastupidav poleerija DWP849X on mõeldud
värvitud või viimistlemata metalli, fiiberklaasi ja
komposiitpindade poleerimiseks professionaalide
poolt. Tavapärasteks kasutusaladeks on
EESTI KEEL
muu hulgas autode, paatide, hobisõidukite ja
mootorrataste detailid ja viimistlus, paadiehitus ja
-parandus ning metalli või betooni viimistlemine.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need vastupidavad poleerijad on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et akupinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
Teie DEWALT tööriist on
topeltisolatsiooniga vastavat standardile
EN 60745. Seega ei ole maandusjuhet
vajad.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DEWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab,
et tööriist on välja lülitatud.
Külgkäepide (joon. 1)
HOIATUS. Enne tööriista kasutamist
veenduge, et käepide on korralikult
kinnitatud.
Külgkäepide kuulub tööriista juurde ning selle võib
paigaldada ükskõik kummale korpusepoolele.
Käepidet tuleb alati kasutada, et tööriista üle
püsiks kontroll.
Seadme DWP849X juurde kuulub ka sangkäepide,
mida võib kasutada külgkäepideme asemel.
Filtrid (joon. 1, 2)
Filtrid (j) vähendavad villa, tolmu ja prügi sattumist
mootorisse tavakasutusel.
Puhastage filtrid kohe, kui nende välisküljel on
näha ladestusi. Filtrite puhastamine
Toitepistiku vahetamine (ainult
Ühendkuningriik ja Iirimaa)
1. Eemaldage paigalduskruvi (l).
Kui peab paigaldama uue toitepistiku:
3. Puhastage seebi, vee ja pehme harjaga.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOITUS. Maandusklemmiga ühendusi
ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilisi andmeid). Minimaalne juhtme suurus on
1,5 mm2; maksimaalne pikkus 30 m.
2. Ligistage filter tööriistal päästiku suunas ja
tõstke maha.
4. Pange filter tööriista külge tagasi ja keerake
paigalduskruvi kinni.
Võlli lukustusnupp (joon. 1)
MÄRKUS. Selleks, et vältida masina
kahjustamist, ärge kasutage võllilukku
masina käitamise ajal. Tagajärjeks
on masina kahjustused, samuti võib
seadme küljest lahti lennata kinnitatud
tarvik ja põhjustada vigastusi.
Et tööriista võll ei saaks lisatarvikute paigaldamise
või eemaldamise ajal pöörelda, asub seadme peal
võlli lukustusnupp (d).
Võlli lukustamiseks vajutage nupp alla. ÄRGE
KUNAGI VAJUTAGE LUKUSTUSNUPPU ALLA,
KUI TÖÖRIIST PÖÖRLEB VÕI ON VABAKÄIGUL.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
11
EESTI KEEL
Poleerimispatjade paigaldamine ja eemaldamine (joon. 3)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks ärge laske
poleerimiskübara lahtisel osal või selle
kinnitusnööridel vabalt pöörelda. Peitke
või lõigake üleulatuvad kinnitusnöörid
ära. Lahtised ja pöörlevad
kinnitusnöörid võivad teie sõrmed
sisse mässida või haakuda töödeldava
materjaliga.
Seadmega DWP849X võib kasutada
poleerimispatju läbimõõduga 150, 180 või 230 mm
(6", 7" või 9").
MÄRKUS. Seadet DWP849X võib kasutada
mõlema allpool kirjeldatud poleerimispadjaga.
POLEERIMISPADJA KINNITAMINE KUMMIST
TUGITALLAGA (JOONIS 3A).
1. Leidke tugitallas (o) kaheksanurkne auk.
Hoidke kinnitusseibi (n) ja tugitalda tugevasti
koos ja asetage koost tööriista võllile (h).
2. Hoidke võlli lukustusnuppu (d) all ja keerake
tugitalda ja kinnitusseibi päripäeva, et need
lõpuni võlli otsa keerata. Keerake käega
kõvasti üle.
3. Kinnitage poleerimispadi (m) tugitalla külge.
POLEERIMISPADJA KINNITAMINE ISEKINNITUVA TUGITALLAGA (JOONIS 3B).
1. Kinnitage isekinnituv vahust või villast padi (p)
isekinnituva tugitallaga, nii et tugitald ja vahtvõi villapadi asuksid täpselt kohakuti.
2. Kinnitage tugitald (q) võlli (h) otsa, vajutades
alla võlli lukustusnupu (d).
PATJADE EEMALDAMINE
Keerake patju käsitsi pöörlemissuunale
vastupidises suunas, et lukustusnupp võlliga
haakuks, seejärel kerige padjad paremkeermele
omases tavasuunas maha.
Enne kasutamist
1. Veenduge, et poleerimispadi on õigesti
paigaldatud.
2. Veenduge, et padi pöörleb samas suunas
tarvikutel ja tööriistal oleva asjakohase
märgisega.
3. Veenduge, et töödetaili pinnalt on mustus
maha pestud.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Järgige alati ohutusjuhiseid
ja kohalduvaid eeskirju.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab,
et tööriist on välja lülitatud.
HOIATUS.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet. Ärge rakendage tugitallale
külgsurvet.
• Vältige ülekoormamist. Kui tööriist
muutub kuumaks, käiake seda
mõned minutid ilma koormuseta.
Õige käte asend (joon. 4)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige käteasend eeldab, et üks käsi on
külgkäepidemel (e) või sangkäepidemel (g) ja teine
käsi põhikäepidemel (r).
Kiirusregulaatori päästiklüliti
(joon. 1)
Kiirusregulaatori päästiklüliti võimaldab kiirust
reguleerida vahemikus 0–3500 RPM.
Seadme sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (b).
Mida sügavamale päästiku vajutate, seda kiiremini
tööriist töötab. Päästikulüliti vabastamine lülitab
seadme välja.
Vedelate vahade ja poleerimisvahendite
pealekandmisel kasutage väiksemat kiirust,
kuivanud vedeliku eemaldamiseks suuremat
kiirust.
PÄÄSTIKU LUKUSTUSNUPP
Tööriista kiiruse saab pidevaks tööks lukustada,
vajutade päästiklüliti (b) ning lukustusnupu (f)
täielikult alla, nagu joonisel 1 näidatud. Hoidke
12
EESTI KEEL
lukustusnuppu sees, kui päästiklüliti aeglaselt
vabastate.
kiirusel). Kui kiirus on liiga suur, aeglustage
tööriista kas päästiklüliti või juhtketta abil.
Tööriista lukustusest vabastamiseks vajutage
päästiklülitile ja vabastage see. Ärge lülitage
tööriista välja, kui lüliti on lukustatud asendis.
Veenduge tööriista sisselülitamisel, et see pole
lukustatud asendis.
Poleerimine (joon. 4)
MÄRKUS. Päästiklülitit saab lukustada vaid siis,
kui tööriist töötab maksimaalsetel pööretel, nagu
kiiruse valikukettaga (a) määratud.
KAITSE VOOLUKATKESTUSE EEST
Kiirusregulaatoril (b) on kaitse voolukatkestuse
eest. Voolukatkestuse või muu ootamatu
katkestuse korral tuleb päästiklüliti seadme uuesti
käimapanemiseks lähtestada (alla vajutada,
vabastada, uuesti alla vajutada).
Ärge lülitage tööriista välja, kui lüliti on lukustatud
asendis. Veenduge tööriista käivitades, et see
poleks lukustatud asendis. Kui tööriista päästiklüliti
on lukustatud asendis, ei tööta seade enne,
kui päästiklüliti on lähtestatud, nagu eespool
kirjeldatud.
Kiiruse juhtketas (joonis 1)
Selle tööriista maksimumkiirust saab muuta,
keerates kiiruse juhtketast (a) soovitud asendisse.
Funktsionaalsuse suurendamiseks võib päästiklüliti
(b) täispöörete juures lukustada ning muuta
tööriista kiirust vaid kiiruse juhtkettaga.
Kiiruse juhtketta saab seadistada kiirustele 600–
3500 RPM ning seejärel juhib päästiklüliti tööriista
kiirust nullist kuni kettaga valitud kiiruseni. Näiteks
nii: Juhtketas on seadistatud kiirusele 2200 RPM,
mis võimaldab päästiklülitil valida kiiruse
vahemikus 0–2200, sõltuvalt sellest, kui sügavale
päästikut vajutatakse.
ELEKTROONILINE KIIRUSREGULAATOR
Elektrooniline kiirusregulaator töötab alati, kui
päästiklüliti on täielikult alla vajutatud ning tööriist
töötab juhtkettaga valitud kiirusel.
Kui liigutate tööriista töödeldaval pinnal,
kompenseerib tööriist koormust, säilitades valitud
kiiruse. Kui juhtkettaga valitud kiirus on 2200 RPM,
säilitab tööriist seda kiirust ka koormuse juures.
• Elektrooniline kiirusregulaator töötab ainult siis,
kui päästiklüliti (b) täielikult alla vajutatakse.
• Elektroonilise kiirusregulaatori toimet on palju
lihtsam jälgida madalamal kiirusel (2600 RPM
ja alla selle).
Tavaline poleerija, mis töötab tüüpilisel koormuseta
kiirusel 2400 RPM, aeglustab koormust saades
umbes 2000 RPM-ini. Teie DWP849X töötab ka
koormuse all 2400 RPM (või juhtkettal valitud
1. Võtke käepidemetest ilma seadet sisse
lülitamata kinni ja tõstke seade üles.
2. Suunake tööriist kehast eemale ja vajutage
päästiklülitile.
3. Veenduge, et hoiate käepidemetest kõvasti
kinni.
4. Liigutage tööriista ühtlaselt töödetaili pinnal,
ilma survet avaldamata.
5. Lülitage seade välja, enne kui selle tööpinnalt
üles tõstate.
6. Kontrollige oma tehtud tööd iga natukese aja
tagant.
Külgkäepideme (e) ja sangkäepideme (g) saab
vastavalt kasutaja käelisusele tõsta seadme
vasakule või paremale poolele.
Olge äärmiselt ettevaatlik, kui poleerite teravaid
objekte ja kontuure või nende ümbrust. Väga
oluline on rakendada õiget survet, kui poleerite
autokere osi. Kerepaneelide teravate servade
ümbrust või ülaserva veesoone servi poleerides
tuleb rakendada kerget survet.
HOIATUS. Poleerimiskübaraga suurel
kiirusel hõõrudes võib tekkida tööriista
metallosadel staatiline laeng, mis
puudutamisel annab elektrilöögi.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist või
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ja
vooluvõrgust eemaldada. Enne
tööriista uuesti ühendamist vajutage
alla ja vabastage päästik; see tagab,
et tööriist on välja lülitatud.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
13
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega ja pehmetoimelise seebiga
niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel
sattuda tööriista sisse; ärge kastke
tööriista või selle osi vedelikku.
Mootoriharjad
Süsinikharju tuleb kulumise suhtes tihti üle
vaadata.
• Veenduge, et tööriist on välja lülitatud.
• Keerake lahti harjade kontrollkatted (c)
(asuvad mootorikorpuse külgedel) ning võtke
tööriistast välja vedru ja harjade koost).
• Hoidke harjad puhtad ja vaadake, et nad
liiguksid hoidikutes vabalt.
• Kui harjad on vedru juurest kulunud, tuleb
need välja vahetada.
Lisavarustus
HOIATUS. Muid lisaseadmeid, kui
DEWALTi pakutavad, ei ole koos selle
tootega testitud ja seetõttu võib selliste
lisaseadmete kasutamine käesoleva
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste
ohu vähendamiseks tuleb selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Kasutage üksnes lisatarvikuid, mille maksimaalne
töökiirus on vähemalt sama kõrge, kui tööriista
nimeplaadile märgitud kõrgeim koormusvaba
RPM. See ettevaatusabinõu rakendub kõigile
tööriistadele ja tarvikutele.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
14
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha
elektroonikaromude lahuskogumist
majapidamistest kas jäätmejaamadesse või
jaemüüja poolt, kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА
DWP849X
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWP849X
Напряжение питания
В перем. тока
230
Тип
1
Потребляемая мощность
Вт
1250
Число оборотов
без нагрузки
об./мин. 0–600 / 0–3500
Макс. диаметр
диска-подошвы
мм
230
Рекомендованный диаметр
диска-подошвы
мм
150, 180
Шпиндель
М14
Вес
кг
3,0
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая
мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
дБ(А)
DWP849X
230 В
83,5
дБ(А)
3,0
дБ(А)
94,5
дБ(А)
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
аh,P =
м/с²
2,3
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWP849X
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-3.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
23.02.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
16
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
18
f)
g)
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ
Меры безопасности при
выполнении всех операций
a) Данный электроинструмент
предназначен для полировки.
Внимательно прочтите все
инструкции по использованию,
правила безопасности,
спецификации, а также рассмотрите
все иллюстрации, входящие
в руководство по эксплуатации
данного электроинструмента.
Несоблюдение всех перечисленных ниже
инструкций может привести к поражению
электрическим током, возникновению
пожара и/или получению серьезной
травмы.
b) Не рекомендуется выполнение
данным инструментом работ по
зачистке, шлифованию, шлифованию
с использованием проволочных щеток
и абразивной резке. Использование
инструмента не по назначению может
привести к повреждению инструмента
и получению телесной травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Не используйте дополнительные
принадлежности и насадки,
специально не разработанные и не
рекомендованные производителем
инструмента. Возможность установки
принадлежностей и насадок на
электроинструмент не обеспечивает
безопасности при его использовании.
d) Номинальная скорость вращения
насадок должна соответствовать
скорости, указанной на
электроинструменте. Диски и прочие
насадки при вращении на скорости,
превышающей их номинальную скорость,
могут разрушиться и сорваться
с крепления.
e) Внешний диаметр и толщина
насадки должны соответствовать
диапазону мощности Вашего
электроинструмента. Насадка
неправильного размера не закрывается
надлежащим образом защитным
кожухом и не обеспечивает контроля при
управлении инструментом.
f) Посадочные отверстия
абразивных дисков, фланцев,
шлифовальных подошв и прочих
сменных обрабатывающих
принадлежностей должны полностью
соответствовать типоразмеру
шпинделя электроинструмента.
Насадки с посадочными отверстиями,
не соответствующими крепежным
деталями электроинструмента, могут
стать причиной разбалансированности,
повышенной вибрации и потери контроля
над электроинструментом.
g) Не используйте поврежденные насадки.
Перед каждым использованием проверяйте абразивные диски на наличие
сколов и трещин, диски-подошвы - на
наличие надрывов и трещин, проволочные щетки - на наличие ослабленной
или сломанной проволоки. В случае
падения электроинструмента или
насадки проверьте их на наличие
повреждений или установите неповрежденную насадку. После проверки
и установки насадки отойдите сами
и удалите посторонних лиц с плоскости вращения насадки и запустите
электроинструмент на максимальной
скорости без нагрузки на одну минуту.
Поврежденные насадки отлетят в сторону в течение данного тестового периода.
h) Используйте средства индивидуальной
защиты. В зависимости от типа
выполняемых работ надевайте щиток
для защиты лица, защитную маску
или защитные очки. В соответствии
с необходимостью надевайте
респиратор, защитные наушники,
перчатки и рабочий фартук, способный
защитить от отлетающих мелких
абразивных частиц и фрагментов
обрабатываемой детали. Средства
защиты для глаз должны останавливать
частицы, вылетающие при выполнении
различных видов работ. Противопылевая
маска или респиратор должны
обеспечивать фильтрацию твердых
частиц, образующихся в ходе работ.
Длительное воздействие шума высокой
интенсивности может привести
к нарушениям слуха.
i) Не подпускайте посторонних
лиц близко к рабочей зоне. Любое
лицо, входящее в рабочую зону,
должно использовать средства
индивидуальной защиты. Отлетающие
фрагменты обрабатываемой детали
или разрушенной насадки могут стать
причиной получения травмы даже за
пределами рабочей зоны.
j) Держите электроинструмент только
за изолированные поверхности
при выполнении работ, во время
которых режущая принадлежность
может задеть скрытую проводку или
кабель подключения к электросети.
Контакт насадки с находящимся
под напряжением проводом делает
непокрытые изоляцией металлические
части электроинструмента также
«живыми», что создает опасность удара
электрическим током.
k) Располагайте кабель подключения
к электросети на удалении от
вращающейся насадки. В случае потери
контроля кабель может быть разрезан
или защемлен, а Ваша рука может быть
затянута вращающейся насадкой.
l) Никогда не кладите
электроинструмент, пока насадка
полностью не остановится.
Вращающаяся насадка может задеть
за поверхность, и электроинструмент
вырвется из Ваших рук.
m) Не включайте электроинструмент,
если насадка направлена на Вас.
Случайный контакт с вращающейся
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
насадкой может привести к захвату
насадкой Вашей одежды и получению
телесной травмы.
n) Регулярно очищайте вентиляционные
отверстия электроинструмента.
Вентилятор электродвигателя
затягивает пыль внутрь корпуса,
а скопление большого количества пыли
на металле электродвигателя повышает
риск поражения электротоком.
o) Не используйте электроинструмент
вблизи с пожароопасными
материалами. Искровые разряды могут
привести к их воспламенению.
p) Не используйте насадки, требующие
жидкостного охлаждения.
Использование воды или других жидких
охлаждающих средств может привести
к поражению электрическим током
вплоть до смертельного исхода.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВСЕХ
ОПЕРАЦИЙ
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление или застревание
вращающегося диска, диска-подошвы, щетки
или какой-либо другой насадки. Защемление
или застревание могут стать причиной
мгновенной остановки вращающейся насадки,
что в свою очередь приводит к потере
контроля над электроинструментом, и он
внезапно подается назад в направлении,
противоположном вращению насадки.
Например, если абразивный круг был
защемлен или застрял в заготовке, край
круга в момент защемления может врезаться
в поверхность заготовки, в результате
чего круг поднимается или подается назад.
В зависимости от направления движения
круга в момент защемления, круг может
резко подняться в сторону или от оператора.
В этот момент абразивные круги могут
также сломаться.
Обратный удар является результатом
использования электроинструмента не по
назначению и/или неправильных действий
20
оператора и условий работы, и его можно
избежать, соблюдая следующие меры
безопасности:
a) Крепко держите электроинструмент
и следите за положением тела и рук,
чтобы эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Для максимального контроля
силы обратного удара или реакции
от крутящего момента всегда
используйте вспомогательную
рукоятку, если она предусмотрена.
При соблюдении соответствующих мер
предосторожности оператор может
контролировать силу обратного удара
и реакцию от крутящего момента.
b) Никогда не держите руки вблизи от
вращающегося диска. При обратном
ударе диск может поранить Ваши руки.
c) Не стойте в зоне действия обратного
удара электроинструмента. В момент
заедания сила обратного удара отбросит
инструмент в направлении, обратном
движению диска.
d) Будьте особенно осторожны при
обрабатывании углов, острых
кромок и пр. Избегайте отскакивания
и заедания насадки. Именно при
обработке углов, острых кромок или
при отскакивании высока вероятность
заедания вращающейся насадки, что
может послужить причиной потери
контроля над инструментом или
образования обратного удара.
e) Не устанавливайте на инструмент
диск для резьбы по дереву или
зубчатый пильный диск. Данные диски
увеличивают вероятность возникновения
обратного удара и потери контроля над
инструментом.
Меры безопасности при
полировке
a) Следите за тем, чтобы полировальная
шкурка была плотно установлена
на подошве, а концы завязок были
убраны. Уберите или отрежьте все
выступающие концы завязок. Свободно
свисающие и вращающиеся завязки могут
запутать Ваши пальцы или застрять
в обрабатываемой заготовке.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные правила
безопасности при работе
полировальными машинами
•
•
•
Регулярно чистите инструмент,
особенно после интенсивного
использования. Накопленные на
внутренней поверхности инструмента
пыль и опилки с металлическими
частицами могут создать опасность
поражения электрическим током.
Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом,
могут вызвать неустранимые
нарушения работы пальцев рук
и кистей. Для обеспечения защитного
амортизирующего эффекта
работать следует в перчатках; также
следует делать частые перерывы
в работе для отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
Вентиляционные прорези часто
закрывают движущиеся части,
избегайте этого. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
– Риск вдыхания пыли от опасных для
здоровья веществ.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (k), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Полировальная машина
1 Дополнительная рукоятка
1 Универсальная рукоятка
2 Щитка для поглощения шерсти
1 Диск-подошва 180 мм с липучкой
1 Шерстяная полировальная насадка 180 мм
с липучкой
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Колесико регулировки скорости
b. Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости
c. Крышка обоймы щеткодержателя
d. Кнопка блокировки шпинделя
e. Вспомогательная рукоятка
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
f. Кнопка блокировки куркового выключателя
g. Универсальная рукоятка
h. Шпиндель
i. Резиновая крышка корпуса редуктора
j. Щиток для поглощения шерсти
k. Код даты
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваша полировальная машина высокой
мощности DWP849X разработана для
профессиональной полировки окрашенного
и необработанного металла, стеклопластика
и композитных материалов. Самыми типичными
примерами использования являются: Детальная
обработка и коррекция отделки автомобилей,
судов, жилых автофургонов, мотоциклов,
строительство и ремонт судов, отделка
металлических или бетонных поверхностей.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные полировальные машины высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии со
стандартом EN 60745, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В
должны управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
22
Использование
удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять 1,5 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите
курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент
действительно выключен.
Дополнительная рукоятка
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Перед использованием
инструмента убедитесь, что
рукоятка надежно затянута.
Дополнительная рукоятка (е) входит в комплект
поставки Вашего инструмента, и может
устанавливаться с любой из сторон корпуса
редуктора. Для сохранения полного контроля
над инструментом при выполнении любых
операций, всегда должна использоваться
дополнительная рукоятка.
Универсальная рукоятка (g) также входит
в комплект поставки модели DWP849X, и может
использоваться вместо дополнительной
рукоятки.
Щитки для поглощения
шерсти (Рис. 1, 2)
Щитки для поглощения шерсти (j) разработаны
для снижения количества шерсти, пыли
РУССКИЙ ЯЗЫК
и мусора, всасываемых двигателем во время
выполнения обычной операции.
Чистите щитки всякий раз, когда на их внешней
стороне образуется наращивание пыли. Чистка
щитков для поглощения шерсти:
1. Удалите монтажный винт (l).
2. Сдвиньте щиток назад в сторону конца
куркового выключателя и снимите его
с инструмента.
3. Очистите щиток с использованием воды,
мыла и мягкой волосяной щетки.
4. Установите щиток на инструмент и затяните
монтажный винт.
Кнопка блокировки
шпинделя (Рис. 1)
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для
предотвращения риска
повреждения инструмента не
используйте блокировку шпинделя
при работающем инструменте.
Это приведет к повреждению
инструмента, а установленная
насадка может отвинтиться
и нанести травму.
В головной части корпуса редуктора Вашего
инструмента предусмотрена кнопка блокировки
шпинделя (d), с помощью которой блокируется
вращение шпинделя во время установки или
снятия насадок.
Для блокировки шпинделя нажмите
и удерживайте кнопку блокировки. НИКОГДА
НЕ НАЖИМАЙТЕ НА КНОПКУ БЛОКИРОВКИ
ШПИНДЕЛЯ, ЕСЛИ ИНСТРУМЕНТ РАБОТАЕТ
ИЛИ НАХОДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.
Установка и снятие
полировальных насадок
(Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой телесной
травмы, следите за тем, чтобы
полировальная шкурка была плотно
установлена на подошве, а концы
завязок были убраны. Уберите или
отрежьте все выступающие концы
завязок. Свободно свисающие и вращающиеся завязки могут запутать Ваши пальцы или застрять
в обрабатываемой заготовке.
С моделью DWP849X могут использоваться
полировальные шкурки диаметром 150 мм,
180 мм или 230 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ: С моделью DWP849X может
использоваться любой из типов полировальных
насадок, описанных ниже.
УСТАНОВКА ПОЛИРОВАЛЬНОЙ НАСАДКИ
С РЕЗИНОВЫМ ДИСКОМ-ПОДОШВОЙ
(РИС. 3А)
1. Найдите в диске-подошве (о) шестигранное
отверстие. Вставьте в отверстие
диска подошвы прижимную шайбу (n)
и установите данную сборную деталь на
шпиндель инструмента (h).
2. Удерживая нажатой кнопку блокировки
шпинделя (d), навинтите диск-подошву со
стопорной шайбой на резьбу шпинделя до
упора, поворачивая по часовой стрелке.
Вручную надежно затяните.
3. Зафиксируйте на диске-подошве
полировальную шкурку (m).
УСТАНОВКА ПОЛИРОВАЛЬНОЙ НАСАДКИ
С ДИСКОМ-ПОДОШВОЙ С ЛИПУЧКОЙ
(РИС. 3В)
1. Прикрепите поролоновую или шерстяную
насадку с липучкой (р) на диск-подошву
с липучкой (q) точно по центру.
2. Навинтите диск-подошву (q) на шпиндель
(h), нажав и удерживая кнопку блокировки
шпинделя (d).
СНЯТИЕ НАСАДОК
Вручную поверните диск-подошву в обратном
направлении, задействовав блокировку
шпинделя, затем отвинтите диск-подошву,
вращая его в нормальном направлении для
правосторонней резьбы.
Подготовка к эксплуатации
1. Убедитесь в правильной установке
полировальной насадки.
2. Проследите, чтобы диск-подошва
вращалась в соответствии с указательными
стрелками на инструменте и на самом
диске.
3. Тщательно вымойте обрабатываемую
поверхность.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения серьезной
травмы, перед регулировкой
или снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети. Перед повторным
подключением инструмента
нажмите и отпустите
курковый выключатель, чтобы
убедиться, что инструмент
действительно выключен.
ВНИМАНИЕ:
• Не прилагайте к инструменту
чрезмерного усилия. Ни в коем
случае не прилагайте бокового
усилия к диску-подошве.
• Избегайте перегрузки. Если
инструмент перегрелся, дайте
ему поработать несколько минут
без нагрузки.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Для нанесения восковых полировальных паст
и жидких полировальных составов используйте
низкую скорость; для удаления засохших
составов используйте более высокие скорости.
КНОПКА БЛОКИРОВКИ КУРКОВОГО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Для непрерывного режима работы инструмента,
нажмите до упора курковый пусковой
выключатель (b), затем на кнопку блокировки
(f), как показано на рисунке 1. Удерживая кнопку
блокировки нажатой, мягко отпустите курковый
выключатель.
Для разблокировки выключателя, один раз
нажмите и отпустите курковый выключатель. Не
отключайте инструмент от источника питания
при заблокированном курковом выключателе.
При подключении инструмента к источнику
питания убедитесь, что курковый выключатель
не заблокирован.
ПРИМЕЧАНИЕ: Курковый пусковой
выключатель можно заблокировать только при
работе инструмента на максимальной скорости,
устанавливаемой при помощи колесика
регулировки скорости (а).
ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости (b) имеет функцию
отключения при исчезновении или сильном
понижении напряжения. В случае отключения
электроэнергии или других непредвиденных
случаях потери напряжения, чтобы
перезапустить инструмент, последовательно
нажмите на курковый выключатель, отпустите
и снова нажмите.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Не отключайте инструмент от источника
питания при заблокированном курковом
выключателе. При подключении инструмента
к источнику питания убедитесь, что курковый
выключатель не заблокирован. При
подключении инструмента к источнику питания
при заблокированном курковом выключателе,
инструмент не будет работать, пока курковый
выключатель не будет последовательно нажат,
отпущен и снова нажат, как было описано
выше.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой
скорости позволяет устанавливать скорость
0-3500 об./мин.
Колесико регулировки
скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (b). Увеличение
скорости регулируется интенсивностью
нажатия на курковый выключатель. Отпускание
куркового выключателя приводит к выключению
инструмента.
Скорость инструмента выбирается путем
вращения колесика регулировки скорости
(а) и его установки на нужную позицию. Для
большего удобства при эксплуатации, при
заблокированном курковом выключателе
(b) в режиме непрерывной работы скорость
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку (е)
или универсальную рукоятку (g), другой рукой
удерживайте основную рукоятку (r).
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
выбирается при помощи одного лишь колесика
регулировки скорости.
3. Всегда крепко удерживайте инструмент за
рукоятки.
Колесико регулировки скорости может
устанавливаться на скорости от 600
до 3500 оборотов в минуту, а курковый
выключатель с регулировкой скорости затем
сможет изменять скорость от нуля до скорости,
установленной при помощи колесика. Пример:
Установка колесиком скорости 2200 об./мин.
позволит курковому выключателю изменять
скорость в диапазоне от 0 до 2200 об./мин.,
в зависимости от интенсивности нажатия на
курковый выключатель.
4. Плавно перемещайте инструмент по всей
обрабатываемой поверхности, не оказывая
чрезмерного давления.
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ
Каждый раз при нажатии до упора на
курковый выключатель и работе инструмента
на выбранной скорости, установленной при
помощи колесика регулировки, срабатывает
функция электронной регулировки скорости.
При оказании нагрузки на инструмент путем
прижатия его к обрабатываемой поверхности,
инструмент компенсирует нагрузку и будет
поддерживать выбранную скорость. Если при
помощи колесика регулировки скорости была
выбрана скорость 2200 оборотов в минуту, при
каждом включении инструмента под нагрузкой
он будет поддерживать именно эту скорость.
• Электронная регулировка скорости
срабатывает только при нажатии до упора
на курковый выключатель (b).
• Преимущества электронной регулировки
скорости более заметны при установке
низких скоростей (2600 об./мин. и ниже),
нежели высоких.
Обычная скорость 2400 об./мин. без
нагрузки при выполнении типовой операции
по полировке замедляется примерно до
2000 оборотов в минуту при полировке под
нагрузкой. Ваш инструмент DWP849X будет
работать на скорости 2400 об./мин. (или любой
другой, которую Вы выберите при помощи
колесика регулировки скорости) до оказания
на него нагрузки. Если скорость слишком
высока, уменьшите ее при помощи куркового
выключателя или колесика регулировки
скорости.
Полировка (Рис. 4)
1. Не включая инструмент, возьмитесь за
рукоятки.
2. Отведите инструмент в сторону от
себя и нажмите на курковый пусковой
выключатель.
5. Выключите инструмент, перед тем как
отвести его от заготовки.
6. С небольшими промежутками проверяйте
качество работы.
Боковая рукоятка (е) или универсальная
рукоятка (g) могут устанавливаться с любой
стороны инструмента для удобства
пользователей с левой или правой рабочей
рукой.
Соблюдайте особую осторожность при
полировке вблизи или непосредственно
острых объектов и кромок. Чрезвычайно
важно оказывать правильное давление на
инструмент при полировке некоторых участков
автомобильного корпуса. Например, при
полировке острых краев панелей корпуса или
верхних краев водостоков должно оказываться
наименьшее давление.
ВНИМАНИЕ: Трение полировальной
насадки о металлическую
поверхность с большой скоростью
может привести к появлению
статического электрического
заряда на металлических частях
инструмента. Это может вызвать
неприятные ощущения при
прикосновении.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/установкой дополнительных
принадлежностей или насадок выключайте инструмент
и отсоединяйте его от электросети. Перед повторным подключением инструмента нажмите
и отпустите курковый выключатель, чтобы убедиться, что
инструмент действительно
выключен.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные
принадлежности
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Щетки электродвигателя
Регулярно проверяйте угольные щетки
двигателя на наличие признаков износа.
• Убедитесь, что инструмент отключен от
источника питания.
• Открутите крышки обоймы щеткодержателя
(с) (расположенные по бокам корпуса
электродвигателя) и извлеките из
инструмента пружину и щетки.
• Следите, чтобы щетки оставались чистыми
и свободно передвигались по пазам.
• При износе щеток до линии, прилегающей
к пружине, они должны быть заменены.
26
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Используйте только те насадки, максимальная
рабочая скорость которых не ниже максимальной скорости без нагрузки, обозначенной на
паспортной табличке инструмента. Данное требование относится к любого рода насадкам для
любого рода инструментов.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00203894 - 15-05-2013
27
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
www.dewalt.eu
Download PDF