DCS380 | DeWalt DCS380 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

588777-29 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS320
DCS380
Obrázek 1
b
DCS320
a
h
c
d
g
e
f
b
DCS380
a
h
c
d
g
e
f
2
Obrázek 2
f
i
Obrázek 3
Obrázek 4
b
g
f
a
Obrázek 5
Obrázek 6
3
Obrázek 7
Obrázek 8
Obrázek 9
Obrázek 10
h
e
Obrázek 11
Obrázek 12
2
1
4
AKUMULÁTOROVÉ MEČOVÉ PILY
DCS320, DCS380
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
DCS320
14,4
1
Li-Ion
390
2400
28,6
2,7
DCS380
18
1
Li-Ion
560
2950
28,6
2,7
dB(A)
87
87
dB(A)
dB(A)
3
98
3
98
dB(A)
3
3
Napětí
VDC
Typ
Typ akumulátoru
Max. výkon
W
Otáčky naprázdno
min-1
Délka zdvihu
mm
Hmotnost (bez akumulátoru) kg
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
Úroveň vibrací ah
Řezání dřevěných nosníků
ah,WB =
m/s²
Odchylka K =
m/s²
VDC
Ah
kg
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení
min
Hmotnost
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(1,5 Ah akumulátory)
25,5
10,6
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
Řezání desek ze dřeva
ah,B =
m/s²
26
26
Odchylka K =
m/s²
6,3
6,3
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
25,5
10,6
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah akumulátory)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4
0,61
70
(4,0 Ah akumulátory)
5
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
DCS320 DCS380
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v Technických údajích
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
6
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a všechny
pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
b)
c)
d)
e)
f)
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
e)
f)
g)
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
7
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Dostaneli se kapalina do očí, zasažené místo
opláchněte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru
může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní předpisy
pro mečové pily
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• VŽDY používejte respirátor. Pobyt
v prašném prostředí může způsobit dýchací
obtíže a také úraz.
• NIKDY nezapínejte pilu, je-li pilový list
zaseknutý v obrobku nebo je-li v kontaktu
s materiálem.
8
• Ruce držte z dosahu pohyblivých částí.
Nikdy nevkládejte ruce do blízkosti prostoru
řezání.
• Dávejte pozor zejména při řezání nad
hlavou a také na existenci skrytých
elektrických vodičů. Včas předvídejte směr
padajících větví a úlomků.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené provozem
tohoto nářadí mohou způsobit trvalé zdravotní
problémy týkající se prstů, rukou a paží. Při
práci s tímto nářadím používejte rukavice
s dostatečnou vycpávkou, dodržujte časté
přestávky a omezení týkající se pracovní doby
s tímto nářadím.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
• Po vypnutí se nikdy nepokoušejte dobíhající
list pily zastavit prsty.
• Nikdy nepokládejte pilu na stůl nebo na
pracovní ponk, pokud není vypnuta a zcela
zastavena. Po vypnutí pily se bude pilový list
ještě chvíli pohybovat.
V PRŮBĚHU ŘEZÁNÍ
• Pokud používáte pilové listy speciálně
určené k řezání dřeva, před zahájením práce
odstraňte z obrobku všechny hřebíky a jiné
kovové části.
• Kdekoli je to možné, používejte k bezpečnému
uchycení obrobku svěrák a upínací svorky.
• Nepokoušejte se řezat extrémně malé
obrobky.
• Nenahýbejte se příliš dopředu. Ujistěte se, zda
vždy stojíte ve stabilní poloze, to platí zejména
na lešení a žebřících.
• Pilu držte vždy oběma rukama.
• Pro řezání oblouků a nepravidelných tvarů
používejte přizpůsobený pilový list.
KONTROLA A VÝMĚNA PILOVÉHO LISTU
• Používejte pouze pilové listy, které splňují
požadavky uvedené v těchto provozních
pokynech.
• Používejte pouze ostré pilové listy
v perfektním stavu. Prasklé nebo ohnuté
pilové listy by měly být okamžitě vyměněny
a zlikvidovány.
• Zajistěte, aby byl pilový list bezpečně
upevněn.
Ostatní rizika
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s příslušenstvím, které se zahřálo během
použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
9
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu pádu
nebo k jejímu poškození jiným způsobem.
Opravu svěřte autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
––
––
––
prodleva zahřátý / studený
akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
vadný akumulátor nebo
závada v nabíječce
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 a DCB182).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (f) a ujistěte
se, zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
10
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí
a nenajede na maximální rychlost ani poté, co se
zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
jiskřením způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným
způsobem neupravujte, aby mohl být
nabíjen i v jiné nabíječce, protože by
mohlo dojít k prasknutí obalu akumulátoru
a k následnému vážnému zranění.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo překročit 40 °C
(105°F) (jako jsou venkovní domky nebo
kovové budovy v létě).
Akumulátory
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně nabit.
Model DCS380 používá akumulátory s napětím
18 V.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
TYP AKUMULÁTORU
Model DCS320 používá akumulátory s napětím
14,4 V.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 nebo DCB182.
Podrobnější informace naleznete v kapitole
Technické údaje.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
11
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Doba nabíjení je uvedena
v Technických údajích.
Nálepky na nabíječce
a na akumulátoru
Pouze pro vnitřní použití.
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorovou mečovou pilu
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
2 baterie Li-Ion (modely M2, L2, 3,0 Ah)
1 Kufřík na nářadí
1 Nabíječku
1 Návod k obsluze
x
Nabíjení.
1 Výkresovou dokumentaci
Zcela nabito.
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátory, nabíječkou a kufříkem.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Závada v elektrickém vedení.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
12
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Spouštěcí spínač
b. Blokovací tlačítko
c. Uvolňovací páka úchytu pilového listu
d. Patka pily
e. Podpěrná rukojeť
f. Akumulátor
e. Uvolňovací tlačítko akumulátoru
h. Hlavní rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorové mečové pily DCS320
a DCS380 jsou určeny pro profesionální řezání
dřeva, kovu a potrubí. Kompaktní design umožňuje
řezání v extrémní blízkosti hrany obrobku na těžko
přístupných místech.
Akumulátory nespalujte.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Tyto mečové pily jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
z nářadí (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Ke snížení nebezpečí
vzniku úrazu nikdy nestlačte
uvolňovací tlačítko akumulátoru, aniž
byste poté tento akumulátor vyjmuli.
Stlačení uvolňovacího tlačítka bez
následného vyjmutí akumulátoru vede
k jeho nečekanému vypadnutí.
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte akumulátor (f) s drážkami uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 3).
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (g) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE (OBR. 2)
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (i). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spínač s plynulou regulací
otáček (obr. 4)
BLOKOVACÍ TLAČÍTKO A SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ
Vaše pila je vybavena blokovacím tlačítkem (b).
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
13
Spouštěcí spínač zajistíte tak, že stisknete
blokovací tlačítko, jak je znázorněno na obrázku 4.
Spouštěcí spínač (a) vždy zajistěte při přenášení
nebo ukládání pily, aby bylo zabráněno jejímu
neočekávanému spuštění. Blokovací tlačítko je
zbarveno červeně jako indikace, že se spínač
nachází ve své odjištěné poloze.
Spouštěcí spínač odjistíte tak, že stisknete
blokovací tlačítko, jak je znázorněno na obrázku
4. Stiskněte spouštěcí spínač, aby došlo ke
SPUŠTĚNÍ motoru. Uvolněním spoušti dojde
k VYPNUTÍ motoru.
VAROVÁNÍ: Toto nářadí neobsahuje
žádný prvek, kterým by bylo možné
zajistit spoušť v poloze ZAPNUTO
a nikdy by spoušť neměla být v této
poloze zajištěna jakýmkoliv jiným
způsobem.
Spouštěcí spínač s regulací otáček vám přináší
univerzálnost použití pily. Čím více je spouštěcí
spínač stisknutý, tím vyšší jsou otáčky pracovního
nástroje.
UPOZORNĚNÍ: Použití velmi nízkých
otáček je doporučeno při započetí
řezu. Dlouhodobé udržování velmi
nízkých otáček může vést k poškození
vaší pily.
PROVOZ
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Nasazení a sejmutí pilového
listu (obr. 1, 5–7, 10)
K dispozici jsou pilové listy různé délky. Pro
prováděný řez použijte příslušný pilový list. Pilový
list by měl být delší jak 89 mm (3-1/2") a měl by
během řezu zasahovat za patku pily a přesahovat
tloušťku obrobku. U tohoto nářadí nepoužívejte
pilové listy pro přímočaré pily.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí pořezání.
Pokud pilový list během řezu
nezasahuje za patku pily
a nepřesahuje tloušťku obrobku,
může dojít k jeho zlomení (obr. 5).
Výsledkem může být zvýšené riziko
úrazu, zrovna tak jako poškození patky
pily a obrobku.
14
NASAZENÍ PILOVÉHO LISTU
1. Uvolňovací páku úchytu pilového listu (c)
vytáhněte nahoru (obr. 1).
2. Ze přední strany zasuňte násadu pilového
listu.
3. Uvolňovací páku úchytu pilového listu stlačte
dolů.
POZNÁMKA: Pilový list může být nasazen ve
čtyřech různých polohách, které jsou znázorněny
na obrázku 6. Obě jednotky umožňují nasazení
pilového listu horní stranou dolů, aby se lépe
prováděly srovnávací řezy; viz obrázek 10.
SEJMUTÍ PILOVÉHO LISTU
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení. Nikdy
se nedotýkejte pilového listu ihned po
ukončení práce. Nedodržení může mít
za následek způsobení úrazu.
1. Směrem nahoru otevřete uvolňovací páku
úchytu pilového listu.
2. Vyjměte pilový list.
Správná poloha rukou (obr. 9)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na podpěrné rukojeti (e) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (h).
Řezání s pilovým listem
v horizontální poloze (obr. 7)
Vaše pila je vybavena horizontálním úchytem
pilového listu. Instalace pilového listu
v horizontálním směru umožňuje provádění řezů
těsně u podlah, stěn nebo stropů, kde je omezený
prostor. Pro zabránění zpětného rázu zajistěte, aby
byla patka pily přitisknuta oproti rámu.
Stavitelná patka pily (obr. 8)
UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí pořezání.
Aby nedošlo ke ztrátě kontroly nad
nářadím, nikdy je nepoužívejte bez
nasazené patky.
Vaše pila je vybavena stavitelnou patkou. Patka
pily může být nastavena tak, aby omezovala
hloubku řezu. Uchopte pilu tak, aby byla její spodní
část otočena nahoru. Stiskněte uvolňovací tlačítko
patky na podpěrné rukojeti pily a vysuňte patku do
jedné ze tří možných poloh, poté tlačítko uvolněte.
Řezání (obr. 9–12)
VAROVÁNÍ: Vždy používejte
ochranu zraku. Všichni uživatelé
a okolní osoby musí používat
schválenou ochranu zraku.
VAROVÁNÍ: Při řezání směrem
k obsluze dávejte zvláště pozor.
Během řezání držte pilu pevně oběma
rukama.
Před řezáním jakéhokoliv typu materiálu se
ujistěte, zda je pevně zakotven nebo uchycen, aby
se předešlo prokluzování. Pilový list přiložte lehce
k řezanému obrobku, spusťte motor pily a před
přitlačením počkejte, až dosáhne plných otáček.
Kdykoliv je možné, patka pily musí být pevně
přitisknuta k řezanému obrobku (obr. 9). Tímto
způsobem zabráníte odskakování pily, omezíte
vibrace a budete minimalizovat poškození pilového
listu. Jakékoliv řezy, které způsobují tlak na pilový
list, jako jsou úhlové nebo zahnuté řezy, zvyšují
možné vibrace, zpětný ráz a zlomení pilového listu.
VAROVÁNÍ: Dávejte pozor zejména
při řezání nad hlavou a také na
existenci skrytých elektrických vodičů.
Včas předvídejte směr padajících větví
a úlomků.
VAROVÁNÍ: Před provedením slepých
nebo ponorných řezů zkontrolujte, zda
se v pracovním prostoru nenachází
skryté plynové nebo vodovodní potrubí,
elektrické vedení. V opačném případě
může dojít k explozi, škodám na
majetku, úrazu elektrickým proudem
nebo k vážnému úrazu.
Nyní spusťte motor a vyčkejte, až pila dosáhne
maximálních otáček. Pilu pevně uchopte oběma
rukama a začněte ji rukou pomalu opatrně
překlápět směrem nahoru se současně pevným
držením spodní strany patky pily k obrobku (poloha
2, obr. 11). Ostří se zařízne do materiálu. Před
pokračováním ve výřezu se vždy ujistěte, zda
pilový list zcela pronikl skrze obrobek.
POZNÁMKA: V místech, kde je viditelnost ostří
snížena, používejte jako vodítko okraj patky pily.
Linie jakýchkoliv řezů by měly být protaženy až za
okraje prováděných řezů.
ŘEZÁNÍ KOVU (OBR. 12)
Vaše pila má v závislosti na použitém typu
pilového listu a řezaného materiálu různé možnosti
provádění řezů kovů. Pro řezání železných kovů
používejte pilové listy s jemnějšími zuby a pro
řezání neželezných kovů pilové listy s hrubým
ozubením. U tenkých tabulových plechů je nejlepší
upevnit po obou jejich stranách dřevěné výztuhy.
Tím bude zajištěno čisté provedení řezu bez
zvýšených vibrací či trhání kovu. Vždy mějte na
paměti, abyste na pilový list silou netlačili, snížila
by se tak jeho životnost a mohl by prasknout.
POZNÁMKA: Všeobecně se při řezání kovu
doporučuje nanést na linii řezu olejový film nebo
jiné mazivo pro snadnější chod a delší životnost
pilového kotouče.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
SROVNÁVACÍ ŘEZY (OBR. 10)
Kompaktní konstrukce krytu motoru této pily
a krytu hřídele umožňují provádění řezů v blízkosti
podlahy, rohů a na jiných špatně přístupných
místech.
VÝŘEZY/PONORNÉ ŘEZY – POUZE DO DŘEVA
(OBR. 11)
Počáteční krok při provedení vybrání je změření
plochy, která bude vyřezána a její zřetelné
označení křídou, tužkou nebo rýsovací jehlou. Pro
prováděný řez použijte příslušný pilový list. Pilový
list by měl být delší jak 8,89 cm (3-1/2") a měl by
během řezu zasahovat za patku pily a přesahovat
tloušťku obrobku. Do úchytu zasuňte pilový list.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Skloňte pilu směrem vzad tak, aby zadní okraj
patky spočíval na povrchu obrobku a ostří se
povrchu obrobku nedotýkalo (poloha 1, obr. 11).
15
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společnosti
DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
16
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Politika našich služeb zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je
náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu
či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší
servis D E WALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Záruka DEWALT
Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoce
kvalitního výrobku D E WALT. Náš závazek ke
kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše
služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční
dobu daleko přesahující minimální požadavky
vyplývající ze zákona.
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout
Vám 30 dní záruku výměny. Pokud se objeví
v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv
nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho
obchodníka nářadí vyměněno za nové. Díky 1
roční záruce jistoty máte nárok po dobu 1 roku
od zakoupení přístroje na jeden bezplatný servis
v autorizovaném servisním středisku D EWALT.
Zárukou kvality firma D E WALT garantuje po
dobu trvání záruční doby (24 měsíců při nákupu
pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při
nákupu pro podnikatelskou činnost) bezplatné
odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní
závady za následujících podmínek:
• Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem D EWALT nebo s dokladem
o nákupu), do jednoho z pověřených servisních
středisek D EWALT, které jsou autorizované
k provádění záručních oprav.
• Přístroj byl používán a udržován v souladu
s návodem k obsluze.
• Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou
viditelné žádné známky poškození vlivem
vnějších vlivů.
• Do přístroje nebylo zasahováno nepovola‫־‬
nou osobou. Osoby povolané tvoří personál
servisních středisek D E WALT, které jsou
autorizované k provádění záručních oprav.
Navíc poskytuje servis D E WALT na všechny
prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další
servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.
Záruční list je dokladem práv spotřebitele –
zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku
a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému
výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního
čísla jako jeho příslušenství. Pří každé reklamaci
je třeba tento záruční list nebo doklad o koupi
předložit prodávajícímu, případně servisnímu
středisku D E WALT pověřenému vykonáváním
záručních oprav. Ve vlastním zájmu si záruční
list spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě
uschovejte.
D E WALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných
servisních opraven a sběrných středisek. Jejich
seznam najdete na záručním listě. Další informace
týkající se servisu můžete získat na níže uvedených
telefonních číslech a na internetové adrese
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Czech republic s.r.o.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká republika
tel:
+420 261 009 772
fax:
+420 261 009 784
obchod@blackdecker.com
Právo na případné změny vyhrazeno.
07/2012
zst00182382- 17-08-2012
17
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
18
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 335 512 624
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Download PDF

advertising