DCS380 | DeWalt DCS380 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

370000 - 49 LT
DCS320
DCS380
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
19
1 pav. / Рисунок 1
b
DCS320
a
h
c
d
g
e
f
b
DCS380
a
h
c
d
g
e
f
3
2 pav. /
Рисунок 2
f
i
3 pav. / Рисунок 3
4 pav. / Рисунок 4
b
g
f
a
5 pav. / Рисунок 5
6 pav. /
Рисунок 3
4
7 pav. / Рисунок 7
8 pav. / Рисунок 8
9 pav. / Рисунок 9
10 pav. / Рисунок 10
h
e
11 pav. / Рисунок 11
12 pav. / Рисунок 3
2
1
5
LIETUVIŲ
AKUMULIATORINIAI TIESINIAI SIAURAPJŪKLIAI
DCS320, DCS380
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
Techniniai duomenys
Įtampa
VDC
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Maks. galingumas
W
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
min-1
Takto ilgis
mm
Svoris (be akumuliatoriaus) kg
LPA
KPA
LWA
KWA
(garso slėgis)
(garso slėgio paklaida)
(garso galia)
(garso galios paklaida)
DCS320 DCS380
14,4
18
1
1
Ličio jonų Ličio jonų
390
560
2 400
28,6
2,7
dB(A) 87
dB(A) 3
dB(A) 98
dB(A) 3
2 950
28,6
2,7
87
3
98
3
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
Pjaunant plokštę
ah,B =
m/s²
26
26
Paklaida K =
m/s²
6,3
6,3
Vibracijos emisijos vertė ah
Pjaunant medinę siją
ah,WB =
m/s²
25,5
25,5
Paklaida K =
m/s²
10,6
10,6
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei
šiuo įrankiu atliekami kiti darbai,
naudojant kitus priedus arba prastai
prižiūrimus priedus, vibracijos emisija
gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti
vibracijos poveikis per visą darbo
laiką.
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus,
laikykite rankas šiltai, planuokite
darbą.
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
Akumuliatoriaus blokas
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
Galingumas
Svoris
6
VDC
Ah
kg
DCB140
Ličio jonų
14,4
3,0
0,53
DCB141
Ličio jonų
14,4
1,5
0,30
DCB142
Ličio jonų
14,4
4,0
0,54
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB182
Ličio jonų
18
4,0
0,61
LIETUVIŲ
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa
Akumuliatoriaus tipas
Apyt. krovimo laikas
min
Svoris
kg
VAC
30
(1,5 Ah akumuliatorius)
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai 10 amperų elektros
tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 3 amperų elektros
kištukuose
DCB105
230 V
Ličio jonų
55
(3,0 Ah akumuliatorius)
0,49
70
(4,0 Ah akumuliatorius)
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCS320, DCS380
„DEWALT“ pareiškia, kad techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų:
2006/42/EB, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas
2004/108/EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos
informacijos prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą
toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo
pabaigoje pateiktą informaciją.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo
viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2011-03-04
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose
įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą
(laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus
maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios
vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų
priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo
kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
7
LIETUVIŲ
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje
arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į
elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina
elektros smūgio pavojų.
d) Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių.
Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina
elektros smūgio pavojų.
e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą
ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina
elektros smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka,
kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami
pavargę arba veikiami narkotikų,
alkoholio arba vaistų. Dirbant su
elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
8
d)
e)
f)
g)
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite,
ar išjungtas jo jungiklis. Nešant
elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų
jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros
tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta
nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir
pirštines laikykite atokiau nuo judančių
dalių. Judamosios dalys gali įtraukti
laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus
plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti
dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo
prietaisus, būtinai juos prijunkite ir
tinkamai naudokite. Naudojant dulkių
surinkimo įrenginius, galima sumažinti su
dulkėmis susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia.
Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima
valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę.
Tokios apsauginės priemonės sumažina
pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje, ir neleiskite jo naudoti su
šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems
LIETUVIŲ
e)
f)
g)
asmenims. Naudojami nekvalifikuotų
vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai
sulygiuota ir ar nesukimba judančios
dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas
būsenas, kurios gali turėti įtakos
elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu
elektrinis įrankis sugadintas, prieš
naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis
nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai
prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo
akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei
krauti, gali kelti gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus
sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų
ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių
gali kilti trumpasis jungimas tarp
kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus
galite nusideginti arba patirti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomos pjaustymo staklių
saugos taisyklės
• Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų ar
įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik už
izoliuoto suėmimo paviršiaus. Pjovimo daliai
prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos
metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti
elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
• VISUOMET dėvėkite apsaugos nuo dulkių
kaukę. Dulkių dalelės gali sukelti kvėpavimo
sunkumų ir net pažeisti kvėpavimo organus.
• Niekada nejunkite įrankio, jeigu jis yra
užstrigęs ruošinyje arba liečia kokią nors
medžiagą.
• Rankas laikykite kuo toliau judamųjų
dalių. Niekada nekiškite rankų prie pjūklo.
•Būkite dar atsargesni, pjaudami virš
galvos esančius ruošinius, ir ypač
atkreipkite dėmesį į virš galvos esančius
elektros laidus, kurių gali ir nesimatyti. Iš
anksto numatykite, kur kris nupjautos šakos
ir nuolaužos.
• Nenaudokite šio įrankio labai ilgai. Šio
įrankio naudojimo metu keliama vibracija gali
nesugrąžinamai pažeisti pirštus, delnus ir
rankas. Mūvėkite pirštines, kurios papildomai
sugeria smūgius, dažnai darykite poilsio
pertraukėles, ribokite darbo valandas per
dieną.
ĮJUNGIMAS IR IŠJUNGIMAS
• Išjungę įrankį, niekuomet nebandykite
sustabdyti pjūklo ašmenų rankomis.
• Niekada nedėkite neišjungto pjūklo ant stalo
arba darbastalio. Išjungus įrankį, jo pjūklas
dar kurį laiką juda.
PJOVIMO METU
• Kai naudojate specialiai medienai pjauti
skirtus pjovimo pjūklus, prieš pradėdami
darbą ištraukite iš ruošinio visas vinis ir
metalinius daiktus.
• Kai tik įmanoma, įtvirtinkite ruošinį
spaustuvuose arba naudokite veržiklius.
• Nebandykite pjauti itin mažų ruošinių.
• Nepasilenkite per daug į priekį. Visuomet
stovėkite tvirtai, ypač, jei stovite ant pastolių
ir kopėčių.
• Pjūklą visuomet laikykite abiem rankomis.
• Kreivėms ir išėmoms pjauti naudokite
pritaikytus pjūklelius.
9
LIETUVIŲ
PJŪKLO PATIKRINIMAS IR PAKEITIMAS
• Naudokite tik tokius pjūklus, kurie atitinka
šiose naudojimosi instrukcijose nurodytus
techninius duomenis.
• Reikia naudoti tik aštrius, puikios darbinės
būklės pjūklus; įskilusius arba sulankstytus
pjūklus reikia išmesti ir pakeisti juos naujais.
• Patikrinkite, ar pjūklas yra gerai užfiksuotas.
Kiti pavojai
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų
pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam
tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie
pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo
metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra
įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų
vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti
elektros smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo
pavojų, kraukite tik „DEWALT“
daugkartinio naudojimo
akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas į
maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo.
Prieš pradėdami valyti kroviklį,
ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų
kitais krovikliais, nei nurodyti šiame
vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas
specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti „DEWALT“
daugkartinio naudojimo akumuliatoriams
krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį,
gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba
pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
Pavyzdys:
2012 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį,
10
perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio,
akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame
naudojamas akumuliatoriaus blokas,
pažymėtus įspėjamuosius ženklus.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai
būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros
smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
LIETUVIŲ
• Naudodami kroviklį laike, jį visada
laikykite tik sausoje vietoje, naudodami
naudojimui lauke pritaikytą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku – tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip
nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį
techninio aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros
srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2
kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant
jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis
kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4
V ir 18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ir
DCB182) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip,
kad jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į
kroviklį, įkiškite kroviklio elektros laido kištuką
į tinkamą 230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (f) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje.
Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo)
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona
lemputė ŠVIES nuolat. Blokas visiškai
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti
jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą,
visiškai jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunamas
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
––
––
––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– • –– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo linijos
gedimas
•• •• •• •• •• ••
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių
pakuotės nekraus. Kroviklis parodys, kad
akumuliatorius yra sugedęs: arba neužsidegs jo
kontrolinė lemputė, arba lemputė žybčios pagal
akumuliatoriaus ar kroviklio gedimo indikacijos
modelį.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
11
LIETUVIŲ
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol
jis bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus
lėčiau kraunamas per visą krovimo ciklą ir
nepasieks maksimalaus krovimo greičio net ir
tada, jei akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir
kroviklį, perskaitykite toliau pateiktus nurodymus
dėl saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta
krovimo procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite
sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur
yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus į
kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai
sužeisti.
• Akumuliatorių blokus kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite į
vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių prieš
naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais
būdais nebandykite atidaryti
akumuliatoriaus. Nedėkite
akumuliatoriaus bloko į kroviklį, jei
jo korpusas įskilęs ar pažeistas.
Neskaldykite, nemėtykite ir
negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės
12
ar kroviklio, kurie buvo stipriai
sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar
pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y.
perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant
jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti
elektros smūgis arba kyla pavojus
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus
akumuliatorius reikia atiduoti į
techninio aptarnavimo centrus, kur jie
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir
ličio druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus,
juose esanti medžiaga gali sudirginti
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės
pagalbos į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCS320 veikia su 14,4 voltų
akumuliatorių blokais.
Modelis DCS380 veikia su 18 voltų akumuliatorių
blokais.
Galima naudoti DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 arba DCB182 akumuliatorių
LIETUVIŲ
blokus. Daugiau informacijos rasite Techninių
duomenų skyriuje.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
Patarimai, kaip sandėliuoti
Kraukite tik esant 4°–40° oro
temperatūrai.
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi
ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus
akumuliatorių blokus laikykite kambario
temperatūroje.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo
ilgiau, jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje
visiškai įkrautą, išimtą iš kroviklio.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti
visiškai iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių
privaloma dar kartą įkrauti.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Kroviklių ir akumuliatorių kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
Kraunamas.
Visiškai įkrautas.
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Skirta naudoti tik patalpoje.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1
tiesinis siaurapjūklis
2
ličio jonų akumuliatoriais (modeliai M2, L2.
3,0 ah)
1
įrankių dėžė
1
kroviklis
1
naudojimo instrukcija
1
brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be
akumuliatorių, kroviklių ir įrankių dėžių.
Akumuliatoriaus arba kroviklio
gedimas.
• Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
• Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko
atidžiai perskaityti ir suprasti šią naudojimo
instrukciją.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors
jo dalies. Galite padaryti žalos turtui
arba susižeisti.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
a. gaidukas
Saugokite nuo vandens.
d. pagrindas
b. atlaisvinimo mygtukas
c. pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo svirtis
e. rankena
13
LIETUVIŲ
f. akumuliatorius
g. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
h. pagrindinė rankena
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Ilginimo laido naudojimas
Belaidžių tiesinių siaurapjūklių modeliai
DCS320 ir DCS380 skirti profesionaliems
medienos, metalo ir vamzdžių pjovimo darbams.
Kompaktiškas dizainas įgalina pjauti itin arti
sunkiai prieinamų vietų kraštų.
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio
galia atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo – 1 mm2; maksimalus ilgis – 30 m.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
Šie tiesiniai siaurapjūkliai yra profesionalūs
elektriniai įrankiai.
SURINKIMAS IR REGULIAVIMO DARBAI
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima
įsigyti „DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
14
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatorių pakuotės įdėjimas ir išėmimas iš įrankio (3
pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, niekada
nenuspauskite akumuliatoriaus
atlaisvinimo mygtuko, kai neišimate
akumuliatoriaus. Nuspaudus
akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką neišimant akumuliatoriaus,
akumuliatoriaus gali netikėtai iškristi.
PASTABA: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į
ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (f), laikykite jį
ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais (3
pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (g) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
pakuotę iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
LIETUVIŲ
AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMO LYGIO
MATUOKLIS (2 PAV.)
Kai kuriuose „DEWALT“ akumuliatoriuose įrengtas
įkrovimo lygio matuoklis, kurį sudaro trys žalios
diodinės lemputės, rodančios akumuliatoriaus
įkrovimo lygį.
Norėdami įjungti įkrovimo lygio matuoklį,
paspauskite ir palaikykite nuspaudę įkrovimo
lygio matuoklio mygtuką (i). Užsidegusių trijų
žalių diodinių lempučių kombinacija parodys,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Kai
akumuliatoriaus įkrovimo lygis nesieks minimalios
leistinos naudojimo ribos, įkrovimo lygio
matuoklis nešvies ir akumuliatorių reikės įkrauti.
PASTABA: Įkrovimo lygio matuoklis tik parodo,
kiek akumuliatoriuje liko energijos. Jis neparodo
įrankio funkcinių galimybių ir jo rodmenys
priklauso nuo gaminio sudedamųjų dalių,
temperatūros bei kokiam darbui įrankį naudoja
galutinis vartotojas.
Greičio reguliavimo gaidukas
(4 pav.)
ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR GAIDUKAS
Šiame siaurapjūklyje įrengtas atlaisvinimo
mygtukas (b).
Norėdami užfiksuoti gaiduką , paspauskite
atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta 4 pav.
Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui,
visuomet užfiksuokite gaiduką (a), kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Atlaisvinimo mygtukas yra
raudonas , kai jis yra atlaisvinimo padėtyje.
Norėdami atlaisvinti gaiduką , paspauskite
atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta 4 pav.
Norėdami ĮJUNGTI variklį, patraukite gaiduką.
Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA.
ĮSPĖJIMAS: Šiame įrankyje nėra
jungiklio užfiksavimo ĮJUNGIMO
padėtyje funkcijos, ir jo niekada
jokiais būdais negalima užfiksuoti
ĮJUNGIMO padėtyje.
Greičio reguliavimo gaidukas suteikia daugiau
pasirinkimo galimybių. Kuo labiau spaudžiamas
šis jungiklis, tuo didesnis siaurapjūklio sukimosi
greitis.
DĖMESIO: Labai mažą greitį
rekomenduojama naudoti tik
pradedant pjauti. Ilgai naudojant
įrankį, veikiantį mažu greičiu,
siaurapjūklis gali būti sugadintas.
NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite kištuką iš
maitinimo šaltinio.
Pjūklelio įdėjimas ir išėmimas
(1, 5–7, 10 pav.)
Galima naudoti įvairaus ilgio pjūklelius.
Pasirinkite darbui tinkamą pjūklelį. Pjūklelis
turėtų būti ilgesnis nei 89 mm (3–1/2 col.) ir
turėtų išsikišti iš pagrindo bei pjaunamo ruošinio
per visą jo storį. Su šiuo įrankiu nenaudokite
siaurapjūklių pjūklelių.
ĮSPĖJIMAS: pavojus įsipjauti. Jeigu
pjūklelis neišsikiš pro pagrindą ir
pjaunamą ruošinį, jis gali sulūžti (5
pav.). Tuomet gali padidėti pavojus
susižeisti, o taip pat sugadinti
pagrindą bei ruošinį.
PJŪKLELIO MONTAVIMAS TIESINIAME
SIAURAPJŪKLYJE
1. Pakelkite pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo
svirtį (c) (1 pav.).
2. Iš priekio įkiškite pjūklelio jungiamąją dalį.
3. Nuleiskite pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo
svirtį.
PASTABA: Pjūklelis galima būti montuojamas
keturiose padėtyje kaip parodyta 6 pav. Abu
blokai leidžia montuoti pjūklelį apverstai, kad būtų
lengviau atlikti tiesiuosius pjūvius; žr. 10 pav.
PJŪKLELIO IŠĖMIMAS IŠ TIESINIO
SIAURAPJŪKLIO
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Nelieskite pjūklelio tuoj pat po
naudojimo. Prisilietus prie pjūklelio,
galima susižeisti.
1. Atidarykite pjūklelio suspaudimo atlaisvinimo
svirtį.
2. Išimkite pjūklelį.
Tinkama rankų padėtis (9 pav.)
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET laikykite rankas tinkamoje
padėtyje.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
15
LIETUVIŲ
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant rankenos (e), o kita ranka – ant pagrindinės
rankenos (h).
Pjovimas pjūkleliui esant horizontalioje padėtyje (7 pav.)
Šiame tiesiniame siaurapjūklyje įrengtas
horizontalus pjūklelio spaustuvas. Montuojant
pjūklelį horizontalia kryptimi, galima atlikti pjūvius
prie pat grindų, sienų arba lubų, kur atstumai
būna riboti. Patikrinkite, ar pagrindas yra
atremtas į korpusą, kad neįvyktų atatranka.
Reguliuojamas pagrindas
(8 pav.)
DĖMESIO: pavojus įsipjauti.
Norėdami suvaldyti įrankį, niekada
nenaudokite jo be pagrindo.
Šis tiesinis siaurapjūklis pateikiamas su
reguliuojamu pagrindu. Pagrindas savaime
nusistatys, kad apribotų pjūvio gylį. Laikykite
tiesinį siaurapjūklį apatine puse į viršų.
Paspauskite ant rankenos esantį mygtuką ir
pastumkite pagrindą, nustatydami jį vienoje iš
trijų nuostatų, o tada atleiskite mygtuką.
Pjovimas (9–12 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Visada naudokite
akių apsaugos priemones. Visi
naudotojai ir šalia esantieji privalo
dėvėti akių apsaugas.
ĮSPĖJIMAS: Būkite itin atsargūs,
atlikdami pjūvius savęs link.
Pjaudami, visada tvirtai laikykite įrankį
abejomis rankomis.
Prieš pjaudami bet kokios rūšies medžiagą,
būtinai tvirtai ją įtvirtinkite arba suspauskite
spaustuvais, kad ji nenuslystų. Šiek tiek atremkite
pjūklelį į ruošinį, kurį pjausite, įjunkite tiesio
siaurapjūklio variklį ir, prieš pradėdami naudoti
spaudimą, palaukite, kol jis ims veikti visu greičiu.
Jei tik įmanoma, tiesinio siaurapjūklio pagrindas
privalo būti tvirtai atremtas į pjaunamą medžiagą
(9 pav.). Tuomet pjūklelis nešokinės, mažiau
vibruos ir maksimaliai sumažės pjūklelio trūkimo
galimybė. Bet kokie pjūviai, kurių metu pjūklelis
yra spaudžiamas, pavyzdžiui, atliekant kampinius
arba sukamuosius pjūvius, didina vibracijos,
atatrankos ir pjūklelio lūžimo galimybę.
ĮSPĖJIMAS: Būkite dar atsargesni,
pjaudami virš galvos esančius
16
ruošinius, ir ypač atkreipkite dėmesį į
virš galvos esančius elektros laidus,
kurių gali ir nesimatyti. Iš anksto
numatykite, kur kris nupjautos šakos
ir nuolaužos.
ĮSPĖJIMAS: Prieš atlikdami
aklinuosius arba įleidžiamuosius
pjūvius, patikrinkite darbo vietą,
ar joje nėra paslėptų dujotiekio
vamzdžių, vandentiekio vamzdžių
arba elektros laidų. Antraip gali kilti
sprogimas, gali būti padaryta žalos
turtui, galite būti nutrenkti elektra ir
(arba) sunkiai susižaloti.
TIESUSIS PJOVIMAS (10 PAV.)
Nepaprastai kompaktiška šio tiesinio siaurapjūklio
variklio ir veleno korpusų konstrukcija leidžia
pjauti nepaprastai arti grindų, kampų ir kitų
sunkiai pasiekiamų vietų.
ĮLEIDŽIAMASIS/AKLINASIS PJOVIMAS – TIK
MEDIENAI (11 PAV.)
Atliekant įleidžiamuosius pjūvius, pirmiausiai
reikia išmatuoti paviršiaus plotą, kuris bus
pjaunamas, ir aiškiai pažymėti pieštuku, kreida
arba brėžikliu. Pasirinkite darbui tinkamą pjūklelį.
Pjūklelis turėtų būti ilgesnis nei 8,89 cm (3–1/2
col.) ir turėtų išsikišti iš pagrindo bei pjaunamo
ruošinio per visą jo storį. Įtaisykite pjūklelį į
pjūklelio spaustuvą.
Tuomet kreipkite siaurapjūklį atgal, kol galinis
pagrindo kraštas atsirems į ruošinį ir pjūklelis
pakils virš ruošinio (1 padėtis, 11 pav.). Dabar
įjunkite variklį ir palaukite, kol jis pasieks
maksimalų greitį. Tvirtai abejomis rankomis
suimkite siaurapjūklį ir pradėkite lėtai aukštyn
kreipti siaurapjūklio rankeną, pagrindo apačią
tvirtai įrėmę į ruošinį (2 padėtis, 11 pav.). Pjūklelis
pradės pjauti medžiagą. Visada įsitikinkite, ar
pjūklelis kiaurai prapjauna medžiagą, prieš
tęsdami įleidžiamąjį pjovimą.
PASTABA: Tose vietose, kur pjūklelio
matomumas yra ribotas, orientuokitės pagal
siaurapjūklio pagrindo kraštą. Bet kokio
pažymėtos pjūvio linijos turi būti ilgesnės ir tęstis
už pjūvio, kurį reikia atlikti, krašto.
METALO PJOVIMAS (12 PAV.)
Šis siaurapjūklis gali pjauti įvairius metalus,
priklausomai nuo to, koks pjūklelis bus
naudojamas metalui pjauti. Naudokite
smulkiadantį pjūklelį juodiesiems metalams,
o stambiadantį – spalvotiesiems metalams pjauti.
Pjaunant plonus metalų lakštus, iš abejų lakšto
pusių geriausia pritvirtinti medienos atraižas.
Tuomet pjūviai bus tikslūs, metalo lakštas
LIETUVIŲ
nevibruos ir nebus plėšiamas. Visada atminkite,
kas pjovimo pjūklelio negalia spausti jėga, nes
pjūklelis tarnaus trumpiau ir sulūš, todėl patirsite
finansinių nuostolių.
PASTABA: Pjaunant metalus, išilgai pjūklo
pjovimo linijos ruošinį paprastai rekomenduojama
patepti plonu alyvos arba kitos tepimo priemonės
sluoksniu, kad pjūklas lengviau pjautų ir pjūklelis
ilgiau tarnautų.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite,
kad pagrindiniame korpuse arba
aplink ventiliacijos angas susikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite
aprobuotas akių apsaugas ir
respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio
dalies į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio
pavojus. Prieš pradėdami valyti
kroviklį, išjunkite jį iš elektros
lizdo. Purvą ir tepalą nuo kroviklio
paviršiaus galima nuvalyti skudurėliu
arba minkštu, nemetaliniu šepetėliu.
Nenaudokite vandens arba kokių nors
kitokių valymo priemonių tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad
būtų sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu rekomenduojama
naudoti tik „DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad
norite pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba
jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite
jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
17
LIETUVIŲ
Daugkartinio naudojimo akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite
jį nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
DCS320, DCS380
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DeWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству инструментов, различные
усовершенствования сделали инструменты
DeWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCS320 DCS380
Напряжение питания В пост. тока 14,4
18
Тип
1
1
Тип аккумулятора
Li-Ion Li-Ion
Макс. выходная мощность
Вт 390
560
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
2400 2950
Величина хода
мм
28,6
28,6
Вес (без аккумулятора)
кг
2,7
2,7
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)дБ(А)
87
87
3
3
98
98
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление панелей
ah,B =
м/с²
26
26
Погрешность K =
м/с²
6,3
6,3
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление деревянных балок
ah,WB =
м/с² 25,5
25,5
Погрешность K =
м/с² 10,6
10,6
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
Зарядное устройство
Напряжение питанияВ перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
мин.
30
время зарядки
(Аккумуляторы 1,5 Ач)
Вес
кг
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 В
Li-Ion
55
(Аккумуляторы 3,0 Ач)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(Аккумуляторы 4,0 Ач)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS320, DCS380
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
b)
c)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники, если
в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления. Использование
d)
e)
f)
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом избегайте
физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
22
устали, а также находясь под
действием алкоголя или
понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части
инструмента.
g)
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления
пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск
случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу. Не
используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Большинство несчастных случаев
являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей
работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае его
использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая из
аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при работе сабельными пилами
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• ВСЕГДА надевайте респиратор.
Вдыхание производственной пыли может
стать причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• НИКОГДА не включайте инструмент,
если зажато полотно или оно касается
заготовки.
• Держите руки в стороне от
движущихся частей инструмента.
Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Будьте особенно осторожны при
выполнении отрезов выше уровня
головы и проявите особое внимание
при наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может быть
затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию падения
сучьев и щепок.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом, могут
вызвать неустранимые нарушения
работы пальцев рук и кистей. Для
обеспечения защитного
амортизирующего эффекта работать
следует в перчатках; также следует
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
делать частые перерывы в работе для
отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
ВО ВРЕМЯ ПИЛЕНИЯ
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы
удалите из обрабатываемой заготовки
все гвозди и другие металлические
предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО
ПОЛОТНА
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
24
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядного устройства
DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может
привести к поражению
электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом. Не
допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети,
если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства не
предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась
сухой, и используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части и на
боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного внешнего
воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В. Не
пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, первым
использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
26
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– •
–– •
неисправность
аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигает оптимальной для
зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведенные ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее
время).
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор. Не вставляйте в зарядное
устройство аккумулятор с треснутым или поврежденным корпу-
сом. Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести к поражению электрическим
током или смерти от электрического тока. Поврежденные аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не
исчезнет раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Аккумулятор
Проблема в подаче электропитания.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модель DCS320 работает от 14,4
В аккумуляторов.
Модель DCS380 работает от 18
В аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180 DCB181
или DCB182. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входит:
1 Аккумуляторная сабельная пила
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
28
2 Аккумулятора Li-Ion (М2, L2-модели 3,0 Ач)
1 Чемодан
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте инструмент или
какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению
инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Зажимной рычаг полотна
d. Подошва
e. Место для захвата рукой
f. Аккумулятор
g. Кнопка освобождения аккумулятора
h. Основная рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные сабельные пилы
DCS320 и DCS380 предназначены для
профессионального распиливания древесины,
металла и труб. Компактная конструкция
позволяет выполнять резку у самого края
сложных участков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисной
организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда
используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения травмы никогда не
нажимайте на кнопку
освобождения аккумулятора, если
извлечение аккумулятора не
предполагается. Нажатие на
кнопку освобождения
аккумулятора без последующего
извлечения аккумулятора может
стать причиной внезапного
падения аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 3).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку;
убедитесь, что аккумулятор защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации
аккумулятора (g) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОРЫ С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ
ЗАРЯДА (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы указателем уровня заряда
в виде трех зеленых светодиодных
индикаторов, которые показывают оставшийся
уровень заряда аккумулятора.
Для включения указателя уровня заряда
нажмите и удерживайте кнопку указателя (i).
Загорятся три светодиодных индикатора,
обозначая оставшийся заряд аккумулятора.
Когда уровень заряда аккумулятора упадет
ниже допустимого уровня, индикаторы
указателя уровня заряда погаснут,
и аккумулятор нужно будет зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Горящие индикаторы служат
только для определения уровня заряда
аккумулятора. Индикаторы не являются
указателями работоспособности инструмента,
и их функциональные возможности могут
изменяться в зависимости от компонентов,
температуры и областей применения
конечным пользователем.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 4)
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
И КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ваша пила оборудована кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для блокировки куркового выключателя
нажмите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска, как показано на
рисунке 4. Всегда блокируйте курковый
выключатель (а) при переноске или хранении
инструмента для предотвращения
вероятности случайного включения. Кнопка
защиты от непреднамеренного пуска
окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Для разблокировки куркового
выключателя нажмите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска, как показано на
рисунке 4. Чтобы включить инструмент,
нажмите на курковый пусковой выключатель.
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению двигателя.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
не оснащен приспособлением для
удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости предоставляет
дополнительные возможности при управлении
инструментом. Чем сильнее нажим на
курковый выключатель, тем выше скорость
пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование самой низкой
скорости рекомендуется только
при начальном этапе резания.
Продолжительная работа на
самой низкой скорости может
стать причиной неисправности
пилы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или
снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
РУССКИЙ ЯЗЫК
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Установка и снятие пильных
полотен (Рис. 1, 5-7, 10)
В продаже имеются пильные полотна
различной длины. Используйте пильные
полотна, соответствующие выполняемой
операции. Длина пильного полотна должна
превышать 89 мм и во время пиления оно
должно выходить за пределы подошвы
и толщины обрабатываемой заготовки. Не
используйте с данным инструментом пильные
полотна для лобзиковых пил.
ВНИМАНИЕ: Опасность пореза.
Если при пилении пильное
полотно не выходит за пределы
подошвы и обрабатываемой
заготовки, полотно может
сломаться (Рис. 5). В этом случае
существует повышенный риск
получения телесной травмы,
а также повреждения подошвы
пилы и заготовки.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
1. Переведите вверх зажимной рычаг
полотна (с) (Рис. 1).
2. Вставьте хвостовик пильного полотна.
3. Опустите вниз зажимной рычаг полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пильное полотно можно
устанавливать в четырех различных
положениях, как показано на рисунке 6. Обе
модели позволяют устанавливать пильное
полотно зубьями вверх для резки заподлицо,
см. рисунок 10.
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Не прикасайтесь
к пильному полотну сразу по
окончании работы. Контакт
с пильным полотном может
привести к получению травмы.
1. Откройте зажимной рычаг полотна.
2. Извлеките пильное полотно.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 9)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за место для захвата
(е), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (h).
Резание пильным полотном,
расположенным горизонтально (Рис. 7)
Ваша сабельная пила оборудована зажимом
для установки пильного полотна
в горизонтальном положении. Установка
пильного полотна в горизонтальном
положении позволяет производить резание
вплотную к полу, стенам, потолку и других
труднодоступных местах. Во избежание
обратного удара убедитесь, что подошва
плотно прижата к обрабатываемой
поверхности.
Регулируемая подошва
(Рис. 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
пореза. Во избежание потери
контроля над инструментом во
время работы, никогда не
используйте инструмент без
установленной подошвы.
Ваша сабельная пила оборудована
регулируемой подошвой. Подошва может
регулироваться для ограничения глубины
реза. Поверните пилу нижней частью вверх.
Нажмите на кнопку фиксатора подошвы на
рукоятке, передвиньте подошву в одно из 3-х
положений и отпустите кнопку фиксатора.
Резание (Рис. 9-12)
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
защитные очки. Все
пользователи и лица, находящиеся
в рабочей зоне, должны
использовать средства защиты
глаз.
ВНИМАНИЕ: При резании
в сторону оператора будьте
особенно внимательны. Во время
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
резания всегда крепко
удерживайте пилу обеими руками.
Перед резанием материала любого типа
убедитесь, что он надежно закреплен при
помощи болтов или зажимов, чтобы
предотвратить его смещение во время
операции. Поднесите пильное полотно
максимально близко к обрабатываемой
поверхности, включите двигатель и дождитесь,
пока пила не наберет полную скорость; только
после это начинайте резание. Всегда, когда
это возможно, подошва должна быть плотно
прижата к обрабатываемому материалу
(Рис. 9). Это поможет избежать подпрыгивания
пилы, снизит вибрацию и вероятность
поломки пильного полотна. Все операции,
требующие давления на пильное полотно,
такие как угловые или спиральные резы,
увеличивают возможность вибрации,
обратного удара и поломки пильного полотна.
ВНИМАНИЕ: Будьте особенно
осторожны при выполнении
отрезов выше уровня головы
и проявите особое внимание при
наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может
быть затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию
падения сучьев и щепок.
ВНИМАНИЕ: Проверьте рабочую
зону на наличие скрытых газовых
и водопроводных труб или
электропроводки перед
проведением сплошного или
врезного пиления. В противном
случае существует высокий риск
взрыва, повреждения имущества,
поражения электрическим током
и/или получения тяжелой травмы.
РЕЗАНИЕ ЗАПОДЛИЦО (РИС. 10)
Компактный дизайн корпуса электродвигателя
и шпинделя Вашей сабельной пилы позволяют
осуществлять резание вплотную к полу, углам
и в других труднодоступных местах.
ВРЕЗНОЕ ПИЛЕНИЕ - ТОЛЬКО ДРЕВЕСИНА
(РИС. 11)
Первый шаг при врезном пилении –
измерение обрабатываемой поверхности
и точна разметка при помощи карандаша,
мела или скрайбера. Используйте пильные
полотна, соответствующие выполняемой
операции. Длина пильного полотна должна
превышать 8,89 мм и во время пиления оно
должно выходить за пределы подошвы
32
и толщины обрабатываемой заготовки.
Вставьте в зажим пильное полотно.
Затем переведите пилу назад, прижимая
задний край подошвы к поверхности заготовки
и следя за тем, чтобы пильное полотно не
касалось заготовки (Положение 1 на рис. 11).
Запустите электродвигатель и дождитесь, пока
пила не наберет полную скорость. Крепко
удерживая пилу обеими руками, медленно
и осторожно переведите рукоятку пилы вверх,
прижимая нижнюю часть подошвы пилы
к поверхности заготовки (Положение 2 на рис.
11). Пильное полотно войдет в материал.
Перед продолжением врезного пиления всегда
проверяйте, что пильное полотно полностью
проходит через обрабатываемый материал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На участках, где видимость
пильного полотна ограничена, используйте
край подошвы пилы в качестве
направляющей. Линии для любого реза
должны продолжаться за пределами края
выполняемого реза.
РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛА (РИС. 12)
Режущая способность различных металлов
Вашей пилой зависит от типа пильного
полотна и типа разрезаемого металла. Для
резания черных металлов используйте
пильные полотна с мелкими зубьями; для
резания цветных металлов используйте
пильные полотна с большим шагом зубьев.
При резании тонких металлических листов
зажимайте лист между двумя деревянными
брусками. Эта мера предосторожности
поможет произвести чистый разрез
с уменьшенной вибрацией и без повреждения
металлического листа. Всегда помните, что
излишнее давление на пильное полотно
сокращает срок его службы и часто
становится причиной поломки пильного
полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев
рекомендуется покрывать обрабатываемые
металлические поверхности тонким слоем
масла или другого смазочного вещества вдоль
линии реза; это значительно облегчит процесс
резания и увеличит срок службы пильного
полотна.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае не
погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от розетки
сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации. Во
избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
34
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising