DCS380 | DeWalt DCS380 CORDLESS RECIPROCATING SAW instruction manual

371000 - 59 LV
DCS320
DCS380
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
19
1 attēls / Рисунок 1
b
DCS320
a
h
c
d
g
e
f
b
DCS380
a
h
c
d
g
e
f
3
2 attēls /
Рисунок 2
f
i
3 attēls / Рисунок 3
4 attēls / Рисунок 4
b
g
f
a
5 attēls / Рисунок 5
6 attēls /
Рисунок 3
4
7 attēls / Рисунок 7
8 attēls / Рисунок 8
9 attēls / Рисунок 9
10 attēls / Рисунок 10
h
e
11 attēls / Рисунок 11
12 attēls / Рисунок 3
2
1
5
LATVIEŠU
BEZVADU TURPATPAKAĻKUSTĪBAS ZĀĢI
DCS320, DCS380
Apsveicam!
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
Tehniskie dati
DCS320 DCS380
14,4
18
1
1
Litija jonu Litija jonu
390
560
2400
2950
28,6
28,6
Spriegums
Veids
Akumulatora veids
Dzinēja izejas jauda
Ātrums bez noslodzes
Gājiena garums
Svars (bez
akumulatora)
Vlīdzstrāva
kg
2,7
2,7
LPA (skaņas spiediens)
KPA (skaņas spiediena
nenoteiktība)
LWA (skaņas jauda)
KWA (skaņas jaudas
nenoteiktība)
dB(A)
87
87
dB(A)
dB(A)
3
98
3
98
dB(A)
3
3
W
min-1
mm
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments
tiek lietots dažādiem darbiem, ar
atšķirīgiem piederumiem vai tiek
slikti apkopts, vibrāciju emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Zāģējot dēli
ah,B =
m/s²
26
26
Nenoteiktība K =
m/s²
6,3
6,3
Vibrāciju emisijas vērtība ah
Zāģējot koka baļķi
ah,WB =
m/s²
25,5
25,5
Nenoteiktība K =
m/s²
10,6
10,6
Akumulators
Akumulatora veids
Spriegums
Jauda
Svars
6
VDC
Ah
kg
DCB140
Litija jonu
14,4
3,0
0,53
DCB141
Litija jonu
14,4
1,5
0,30
DCB142
Litija jonu
14,4
4,0
0,54
DCB180
Litija jonu
18
3,0
0,64
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB182
Litija jonu
18
4,0
0,61
LATVIEŠU
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks
min
Svars
kg
VAC
30
(1,5 Ah akumulatori)
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 3 ampēri, kontaktdakšas
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nozīmīguma pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūti smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCS320, DCS380
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
sadaļā Tehniskie dati, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-11
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
DCB105
230 V
Litija jonu
55
(3,0 Ah akumulatori)
0,49
70
(4,0 Ah akumulatori)
lūdzu, sazinieties ar DEWALT, izmantojot
turpmāk minēto adresi, vai skatiet rokasgrāmatas
aizmugurējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un izstrādā šo
paziņojumu DEWALTvārdā.
Horsts Grossmans (Horst Grossmann)
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
7
LATVIEŠU
c)
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai samezglojies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e) Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma
vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
f) Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
8
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
uzturiet stingru stāju un saglabājiet
līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
g) Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, nodrošiniet to pievienošanu un
pareizu ekspluatāciju. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
LATVIEŠU
d)
e)
f)
g)
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
Ekspluatējiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c. saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
d)
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi
un apkalpošanu kvalificētai personai,
lietojot tikai identiskas rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Papildu drošības norādījumi
turpatpakaļkustības zāģiem
• Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
aiz izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties
ar apslēptu elektroinstalāciju. Ja
griezējinstruments saskaras ar vadiem, kas
ir “zem sprieguma”, visas instrumenta ārējās
metāla virsmas vada ir “zem sprieguma” un
var radīt elektriskās strāvas trieciena risku.
• VIENMĒR nēsājiet putekļu masku.
Pakļaujot sevi putekļu daļiņu iedarbībai, var
rasties elpošanas traucējumi un, iespējams,
arī ievainojumi.
• Ja zāģasmens ir iestrēdzis apstrādājamajā
materiālā vai atrodas saskarē ar to,
instrumentu NEKAD nedrīkst ieslēgt.
. • Netuviniet rokas kustīgajām detaļām.
Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas
tuvumā.
• Ievērojiet sevišķu piesardzību, zāģējot
virs galvas līmeņa, un pievērsiet īpašu
uzmanību vadiem, kas atrodas augstāk
virs jums un var būt apslēpti skatienam.
Laicīgi paredziet krītošo zaru un atgriezumu
virzienu.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt ļoti
ilgi bez apstājas. Vibrācija, kas rodas,
šim instrumentam darbojoties, var izraisīt
neatgriezeniskus pirkstu, plaukstu un
roku bojājumus. Lai mazinātu vibrācijas
ietekmi, valkājiet cimdus, bieži atpūtieties un
ierobežojiet darba laika ilgumu dienā.
IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA
• Izslēdzot zāģi, tā zāģasmens darbību
nedrīkst apturēt ar pirkstu palīdzību.
9
LATVIEŠU
• Zāģi nedrīkst novietot uz galda vai
darbagalda, ja tas nav izslēgts. Zāģi
izslēdzot, tā zāģasmens vēl neilgu brīdi
darbosies.
ZĀĢĒŠANA
• Zāģējot ar asmeņiem, kas īpaši paredzēti
koksnes zāģēšanai, pirms darba sākšanas
no apstrādājamā materiāla izņemiet visas
naglas un metāla priekšmetus.
• Ja iespējams, apstrādājamā materiāla
nostiprināšanai izmantojiet skavas un
skrūvspīles.
• Ar šo zāģi nedrīkst zāģēt ļoti mazus
materiāla gabalus.
• Neizvirziet zāģi pārāk tālu uz priekšu.
Vienmēr ir stingri jāstāv uz kājām, īpaši uz
sastatnēm un kāpnēm.
• Zāģis ir jātur ar abām rokām.
• Zāģējot izliektas līnijas un iedobumus,
lietojiet piemērotu zāģa asmeni.
ZĀĢASMENS PĀRBAUDĪŠANA UN NOMAIŅA
• Lietojiet tikai tādus zāģasmeņus, kas atbilst
šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītājiem
tehniskajiem datiem.
• Jāizmanto tikai asi zāģa asmeņi, kas ir
nevainojamā darba kārtībā, bet salūzuši
vai saliekti asmeņi ir jāizmet un uzreiz
jānomaina.
• Zāģa asmenim ir jābūt cieši nostiprinātam.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti;
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos uzlādes
kontaktos lādētāja iekšienē,
ja akumulators ir pievienots
elektrotīklam. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs
skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās
metāla daļiņas. Ja lādētājā nav
ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un vienīgi
DEWALT atkārtoti uzlādējamo akumulatoru
10
LATVIEŠU
lādēšanai. Lietojot tos citiem mērķiem, var
izraisīt ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai
nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada,
bet gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi
mazinās risks sabojāt barošanas vadu un
kontaktdakšu.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinātāju vadu, ja vien
bez tā patiešām nevar iztikt. Lietojot
nepareizu pagarinājuma vadu, var izraisīt
ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša
trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir
nekavējoties jānomaina pret jaunu ražotājam,
tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai
personai, lai novērstu bīstamību.
strāvu. Nedrīkst izmantot citu sprieguma
daudzumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V un
18 V litija jonu akumulatoru (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
un DCB182) uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes kārtība (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (f) lādētājā līdz
galam, līdz atduras. Vienmērīgi mirgo
sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
––
––
––
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– • –– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā
2 lādētājus.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar standarta
230 V mājsaimniecības elektrisko
11
LATVIEŠU
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
12
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas trieciens vai nāvējošs
elektrošoks. Bojāti akumulatori
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci
15 minūtes vai tikmēr, kamēr pāriet
kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko
karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
LATVIEŠU
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Neievietojiet akumulatorā
elektrovadošus priekšmetus.
Akumulators
Neuzlādējiet bojātu akumulatoru.
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCF320 darbojas ar 14,4 voltu
akumulatoru.
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Modelis DCF380 darbojas ar 18 voltu
akumulatoru.
Tiem ir piemēroti šādi akumulatoru modeļi:
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
vai DCB182. Sīkāku informāciju skatiet
sadaļāTehniskie dati.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Ieteikumi par uzglabāšanu
Drīkst lādēt tikai 4–40 °C temperatūrā.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlādes laiku skatiet sadaļā Tehniskie
dati.
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Lietošanai tikai telpās.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
1 bezvadu turpatpakaļkustības zāģis
2 litija jonu akumulatori (M2, L2 modeļiem,
3,0 Ah)
1 piederumu kārba
Notiek uzlāde.
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
1 lādētājs
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Kļūme elektrotīklā.
13
LATVIEŠU
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vaitādaļasnedrīkstpārveidot.Tovarsabojātvai
var gūt ievainojumus.
a. slēdža mēlīte
b. atbloķēšanas poga
c. asmens atlaišanas svira
d. sliece
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
e. spals
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
f. akumulators
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
g. akumulatora atlaišanas poga
h. galvenais rokturis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šie DC320 un DCS380 bezvadu
turpatpakaļkustības zāģi ir paredzēti
profesionāliem koksnes, metāla un cauruļu
zāģēšanas darbiem. Tā kā zāģim ir kompakta
uzbūve, ar to iespējams zāģēt ļoti tuvu grūti
pieejamu vietu malām.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie turpatpakaļkustības zāģi ir profesionālai
lietošanai paredzēti elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Jūsu DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
14
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (skatiet Tehniskie dati). Minimālais
vadītāja izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir
30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā
(3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai samazinātu
ievainojumu risku, nekad nespiediet
akumulatora atbrīvošanas pogu,
nenoņemot akumulatoru. Nospiežot
akumulatora atbrīvošanas pogu,
nenoņemot akumulatoru, var izraisīt
negaidītu akumulatora izkrišanu.
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
LATVIEŠU
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (f) ar sliedēm
instrumenta rokturī (3. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(g) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA UZLĀDES RĀDĪTĀJS
(2. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir akumulatora
uzlādes rādītājs, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora uzlādes līmeni.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes rādītāju,
nospiediet un turiet nospiestu uzlādes rādītāja
pogu (i). Visas trīs gaismas diodes dažādās
kombinācijās norāda atlikušo uzlādes līmeni.
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir kļuvis pārāk
zems, izdziest visas trīs akumulatora uzlādes
rādītāja gaismas diodes un akumulators ir
jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora uzlādes rādītājus attēlo
tikai akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Regulējama ātruma mēlītes
slēdzis (4. att.)
BLOĶĒŠANAS POGA UN MĒLĪTES SLĒDZIS
Tavs zāģis ir aprīkots ar bloķēšanas pogu (b).
Lai bloķētu mēlītes slēdzi, nospiediet
bloķēšanas pogu, kas ir attēlota 4. attēlā. Lai
novērstu netīšu iedarbināšanu, vienmēr bloķējiet
mēlītes slēdzi (a), kad pārvietojat vai uzglabājat
instrumentu. Bloķēšanas poga ir iekrāsota
sarkanā krāsā, lai norādītu, ka slēdzis atrodas tā
atbloķētā pozīcijā.
Lai atbloķētu mēlītes slēdzi, nospiediet
bloķēšanas pogu, kā parādīts 4. attēlā.
Nospiediet mēlītes slēdzi, lai ieslēgtu motoru.
Mēlītes atlaišana izslēdz motoru.
BRĪDINĀJUMS! Šim instrumentam
nav paredzēts slēdzi nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā, un to arī nedrīkst
šādi nobloķēt ne ar kādiem citiem
līdzekļiem.
Regulējama ātruma slēdža mēlīte sniedz
jums papildu daudzveidīgas iespējas. Jo tālāk
nospiesta slēdža mēlīte, jo lielāks zāģēšanas
ātrums.
UZMANĪBU! Ļoti mazs ātrums
ieteicams, tikai sākot zāģēšanu. Zāģi
var sabojāt, ja to ilgstoši darbina ar
mazu ātrumu.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
jebkādas regulēšanas veikšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no barošanas
avota.
Zāģasmens uzstādīšana un
noņemšana (1., 5.-7., 10. att.)
Pieejami dažāda garuma zāģasmeņi. Izmantojiet
konkrētam darbam piemērotu zāģasmeni.
Zāģasmenim jābūt garākam par 89 mm (3-1/2
collas) un zāģējot jāsniedzas pāri sliecei
un apstrādājamā materiāla biezumam. Šim
instrumentam nedrīkst uzstādīt figūrzāģa
asmeņus.
BRĪDINĀJUMS! Sagriešanās risks!
Zāģasmens var salūzt, ja zāģējot
tas nesniedzas pāri sliecei un
apstrādājamā materiāla biezumam (5.
att.). Tādējādi palielinās ievainojuma
risks, kā arī risks sabojāt slieci un
apstrādājamo materiālu.
ZĀĢASMEŅA IEVIETOŠANA ZĀĢĪ
1. Pavelciet zāģasmens atlaišanas sviru (c)
augšup (1. att.).
2. No priekšpuses ievietojiet zāģasmens kātu.
3. Spiediet zāģasmens atlaišanas sviru lejup.
PIEZĪME. Zāģasmeni var uzstādīt četrās
pozīcijās, kā norādīts 6. attēlā. Abas iekārtas
ļauj zāģasmeni uzstādīt otrādi, lai palīdzētu veikt
plakanzāģēšanu; sk. 10. att.
ZĀĢASMENS IZŅEMŠANA NO ZĀĢA
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība!
Nepieskarieties zāģasmenim tūlīt
pēc ekspluatācijas. Saskaroties ar
zāģasmeni, var gūt ievainojumus.
1. Atveriet zāģasmens atlaišanas sviru.
2. Izņemiet zāģasmeni.
15
LATVIEŠU
Pareizs roku novietojums
(9. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Pareizs rokas novietojums paredz turēt vienu
roku uz spala (e), bet otru — uz galvenā roktura
(h).
Zāģēšana ar zāģasmeni horizontālā pozīcijā (7. att.)
Zāģasmens ir aprīkots ar horizontālu zāģasmens
skavu. Uzstādot zāģasmeni horizontālā pozīcijā,
var zāģēt tuvu grīdai, sienām vai griestiem, kur
brīvā vieta ir ierobežota. Sliecei jābūt piespiestai
pie konstrukcijas, lai izvairītos no atsitiena.
Regulējama sliece (8. att.)
UZMANĪBU! Sagriešanās risks!
Instrumentu nedrīkst ekspluatēt bez
slieces, lai nezaudētu kontroli pār
instrumentu.
Turpatpakaļkustības zāģis tiek piegādāts
komplektā ar regulējamu slieci. Sliece tiek
pieregulēta atbilstoši griešanas dziļuma
ierobežojumam. Turiet zāģi ar apakšu vērstu uz
augšu. Spiediet pogu uz roktura un bīdiet slieci
uz āru, līdz kādam no trijiem uzstādījumiem, un
atlaidiet pogu.
Griešana (9.-12. att.)
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet
acu aizsargus. Visiem lietotājiem un
tuvumā esošām personām jānēsā
apstiprināti acu aizsargi.
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet īpašu
piesardzību, zāģējot virzienā pret
sevi. Zāģējot stingri turiet zāģi ar
abām rokām.
Pirms ikviena materiāla zāģēšanas pārbaudiet,
vai tas ir cieši nostiprināts, lai neslīdētu. Viegli
uzlieciet instrumentu uz zāģējamo vietu,
ieslēdziet dzinēju un nogaidiet, līdz tas sasniedz
maksimālo ātrumu, un tikai pēc tam sāciet
zāģēt. Ja vien iespējams, zāģa sliece jātur cieši
piespiesta pret zāģējamo materiālu (9. att.).
Tādējādi var novērst zāģa lēkāšanu vai vibrāciju
un samazināt zāģasmens salūšanas risku.
16
Zāģējot tādā veidā, kas palielina spiedienu uz
zāģasmeni, piemēram, zāģējot leņķī vai lokveidā,
palielinās vibrācijas, atsitiena un zāģasmens
salūšanas risks.
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet īpašu
piesardzību, zāģējot virs galvas
līmeņa, un pievērsiet īpašu uzmanību
vadiem, kas atrodas augstāk virs
jums un var būt apslēpti skatienam.
Laicīgi paredziet krītošo zaru un
atgriezumu vietu.
BRĪDINĀJUMS! Pirms
gremdzāģēšanas vai iezāģēšanas
pārbaudiet, vai darba zonā nav
slēptas gāzes caurules, ūdens
caurules vai elektroinstalācijas.
Pretējā gadījumā var izraisīt
sprādzienu, sabojāt īpašumu, gūt
elektriskās strāvas triecienu un/vai
smagus ievainojumus.
PLAKANZĀĢĒŠANA (10. ATT.)
Pateicoties zāģa dzinēja korpusa un vārpstas
korpusa kompaktajai konstrukcijai, ar zāģi var
zāģēt ļoti tuvu grīdai, stūriem un citām grūti
piekļūstamām vietām.
IEZĀĢĒŠANA — TIKAI KOKSNEI (11. ATT.)
Vispirms ir jāizmēra iezāģējuma virsma un skaidri
saredzami jāatzīmē ar zīmuli, krītu vai marķieri.
Izmantojiet konkrētam darbam piemērotu
zāģasmeni. Zāģasmenim jābūt garākam par
8,89 cm (3-1/2 collas) un zāģējot jāsniedzas pāri
sliecei un apstrādājamā materiāla biezumam.
Ievietojiet asmens skavā zāģasmeni.
Pēc tam sagāziet zāģi atpakaļ, līdz slieces
aizmugurējā mala atbalstās pret apstrādājamā
materiāla virsmu un zāģasmens ir pacelts virs
tās (11. att., 1. pozīcija). Ieslēdziet dzinēju un
nogaidiet, līdz zāģis palielina ātrumu. Ar abām
rokām cieši satveriet rokturi un sāciet lēnām un
vienmērīgi ar vēzienu kustināt zāģi augšup, turot
slieci stingri pret apstrādājamo materiālu (11. att.,
2. pozīcija). Zāģasmens uzsāk zāģēt materiālu.
Vienmēr pārliecinieties, ka zāģasmens ir pilnībā
izvirzījies cauri materiālam, tikai tad var turpināt
iezāģēšanu.
PIEZĪME. Vietās, kur ir ierobežota zāģasmeņa
redzamība, izmantojiet kā vadotni zāģa slieces
malu. Visām zāģēšanas līnijām jāpārsniedz
iezāģējuma vietas garums.
METĀLA ZĀĢĒŠANA (12. ATT.)
Instrumenta metāla zāģēšanas spēja ir atkarīga
no zāģasmens veida un zāģējamā metāla.
Smalks zāģasmens piemērots melnajam
metālam, savukārt raupjš — krāsainajam
LATVIEŠU
metālam. Zāģējot plānas metāla loksnes,
ieteicams abos loksnes galos piestiprināt koka
gabalus. Tādējādi var vienmērīgi pārzāģēt,
neradot pārmērīgu vibrāciju un nesaplēšot loksni.
Ievērojiet, ka nedrīkst spiest zāģasmeni ar spēku,
citādi samazinās tā kalpošanas laiks vai tas
salūzt.
PIEZĪME. Zāģējot metālu, parasti ieteicams
zāģēšanas vietā uzklāt plānu eļļas vai citas
smērvielas kārtiņu, lai būtu vieglāk zāģēt un
paildzinātu zāģasmens kalpošanas laiku.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo procedūru,
valkājiet apstiprinātus acu aizsargus
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT
instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums
vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar
sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu
dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
17
LATVIEŠU
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad
tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
DCS320, DCS380
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DeWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству инструментов, различные
усовершенствования сделали инструменты
DeWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCS320 DCS380
Напряжение питания В пост. тока 14,4
18
Тип
1
1
Тип аккумулятора
Li-Ion Li-Ion
Макс. выходная мощность
Вт 390
560
Число оборотов
без нагрузки
об/мин.
2400 2950
Величина хода
мм
28,6
28,6
Вес (без аккумулятора)
кг
2,7
2,7
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления) дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)дБ(А)
87
87
3
3
98
98
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление панелей
ah,B =
м/с²
26
26
Погрешность K =
м/с²
6,3
6,3
Значения вибрационного воздействия, ah
Пиление деревянных балок
ah,WB =
м/с² 25,5
25,5
Погрешность K =
м/с² 10,6
10,6
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации в течение
всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
Зарядное устройство
Напряжение питанияВ перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное
мин.
30
время зарядки
(Аккумуляторы 1,5 Ач)
Вес
кг
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 В
Li-Ion
55
(Аккумуляторы 3,0 Ач)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(Аккумуляторы 4,0 Ач)
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCS320, DCS380
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
b)
c)
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если есть
опасность возгорания или взрыва,
например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники, если
в силовом кабеле
электроинструмента есть провод
заземления. Использование
d)
e)
f)
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
Во время работы
с электроинструментом избегайте
физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из
штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный кабель
увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
b)
c)
d)
e)
f)
22
устали, а также находясь под
действием алкоголя или
понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или
аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что
выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя и не
подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду или
украшения. Следите за тем, чтобы
Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части
инструмента.
g)
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления
пыли, убедитесь, что данное
устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры
предосторожности снижают риск
случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу. Не
используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
Большинство несчастных случаев
являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой заточки
и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей
работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае его
использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи, гвозди,
шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая из
аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при работе сабельными пилами
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться со
скрытой проводкой. Контакт режущей
принадлежности с находящимся под
напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
• ВСЕГДА надевайте респиратор.
Вдыхание производственной пыли может
стать причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• НИКОГДА не включайте инструмент,
если зажато полотно или оно касается
заготовки.
• Держите руки в стороне от
движущихся частей инструмента.
Никогда не держите руки возле режущего
элемента.
• Будьте особенно осторожны при
выполнении отрезов выше уровня
головы и проявите особое внимание
при наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может быть
затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию падения
сучьев и щепок.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрации, обусловленные
работой данным инструментом, могут
вызвать неустранимые нарушения
работы пальцев рук и кистей. Для
обеспечения защитного
амортизирующего эффекта работать
следует в перчатках; также следует
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
делать частые перерывы в работе для
отдыха и ограничить
продолжительность работы данным
инструментом в течение дня.
ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ
• После выключения, не пытайтесь
тормозить пальцами продолжающее
двигаться по инерции пильное полотно.
• Кладите пилу на рабочий стол или
верстак только в выключенном
состоянии. После выключения пильное
полотно продолжает двигаться еще
несколько секунд.
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
ВО ВРЕМЯ ПИЛЕНИЯ
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• При использовании пильных полотен,
специально предназначенных для работ
по дереву, перед началом работы
удалите из обрабатываемой заготовки
все гвозди и другие металлические
предметы.
• По возможности, используйте зажимы
или тиски для надежного крепления
обрабатываемой заготовки.
• Не пытайтесь распиливать очень
мелкие детали.
• Не наклоняйтесь слишком сильно вперед.
Обеспечьте устойчивое положение,
особенно на лестницах и подмостках.
• Всегда держите пилу двумя руками.
• Используйте гибкие полотна для
выпиливания криволинейных заготовок
и отверстий.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА ПИЛЬНОГО
ПОЛОТНА
• Используйте только полотна,
соответствующие стандартам,
которые указаны в данном руководстве.
• Следует использовать только острые
полотна в отличном рабочем состоянии;
треснувшие или согнутые полотна
необходимо немедленно выбросить
и заменить.
• Убедитесь в надежной фиксации
полотна.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
24
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядного устройства
DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может
привести к поражению
электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом. Не
допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети,
если в его гнезде нет
аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства не
предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким образом,
чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась
сухой, и используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части и на
боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного внешнего
воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство от
электросети. Это снизит риск
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В. Не
пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, первым
использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
26
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– •
–– •
неисправность
аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или нагрет,
автоматически инициируется пауза для
согревания/охлаждения, в течение которой
аккумулятор достигает оптимальной для
зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
РУССКИЙ ЯЗЫК
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведенные ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее
время).
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
пытайтесь разобрать аккумулятор. Не вставляйте в зарядное
устройство аккумулятор с треснутым или поврежденным корпу-
сом. Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию резкого
удара, удара при падении, попали
под тяжелый предмет или были
повреждены каким-либо другим
образом (например, проткнуты
гвоздем, попали под удар молотка
или под ноги). Это может привести к поражению электрическим
током или смерти от электрического тока. Поврежденные аккумуляторы должны возвращаться
в сервисный центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите не
используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него могут
споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная жидкость
попала в глаз, промывайте открытый
глаз в течение 15 минут, пока не
исчезнет раздражение. Если необходимо
обратиться за медицинской помощью,
медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
обратитесь за медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Аккумулятор
Проблема в подаче электропитания.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модель DCS320 работает от 14,4
В аккумуляторов.
Модель DCS380 работает от 18
В аккумуляторов.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180 DCB181
или DCB182. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только марки
DEWALT. Аккумуляторы других марок
могут взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входит:
1 Аккумуляторная сабельная пила
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
28
2 Аккумулятора Li-Ion (М2, L2-модели 3,0 Ач)
1 Чемодан
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте инструмент или
какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению
инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
b. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
c. Зажимной рычаг полотна
d. Подошва
e. Место для захвата рукой
f. Аккумулятор
g. Кнопка освобождения аккумулятора
h. Основная рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные сабельные пилы
DCS320 и DCS380 предназначены для
профессионального распиливания древесины,
металла и труб. Компактная конструкция
позволяет выполнять резку у самого края
сложных участков.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные сабельные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство DEWALT
имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисной
организации DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель только
в случае крайней необходимости! Всегда
используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения травмы никогда не
нажимайте на кнопку
освобождения аккумулятора, если
извлечение аккумулятора не
предполагается. Нажатие на
кнопку освобождения
аккумулятора без последующего
извлечения аккумулятора может
стать причиной внезапного
падения аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 3).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку;
убедитесь, что аккумулятор защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации
аккумулятора (g) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОРЫ С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ
ЗАРЯДА (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы указателем уровня заряда
в виде трех зеленых светодиодных
индикаторов, которые показывают оставшийся
уровень заряда аккумулятора.
Для включения указателя уровня заряда
нажмите и удерживайте кнопку указателя (i).
Загорятся три светодиодных индикатора,
обозначая оставшийся заряд аккумулятора.
Когда уровень заряда аккумулятора упадет
ниже допустимого уровня, индикаторы
указателя уровня заряда погаснут,
и аккумулятор нужно будет зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Горящие индикаторы служат
только для определения уровня заряда
аккумулятора. Индикаторы не являются
указателями работоспособности инструмента,
и их функциональные возможности могут
изменяться в зависимости от компонентов,
температуры и областей применения
конечным пользователем.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 4)
КНОПКА ЗАЩИТЫ ОТ
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПУСКА
И КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
Ваша пила оборудована кнопкой защиты от
непреднамеренного пуска (b).
Для блокировки куркового выключателя
нажмите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска, как показано на
рисунке 4. Всегда блокируйте курковый
выключатель (а) при переноске или хранении
инструмента для предотвращения
вероятности случайного включения. Кнопка
защиты от непреднамеренного пуска
окрашивается в красный цвет, если
выключатель находится в разблокированном
положении.
Для разблокировки куркового
выключателя нажмите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска, как показано на
рисунке 4. Чтобы включить инструмент,
нажмите на курковый пусковой выключатель.
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению двигателя.
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
не оснащен приспособлением для
удержания выключателя во
включенном положении и фиксация
его в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Курковый пусковой выключатель
с регулировкой скорости предоставляет
дополнительные возможности при управлении
инструментом. Чем сильнее нажим на
курковый выключатель, тем выше скорость
пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование самой низкой
скорости рекомендуется только
при начальном этапе резания.
Продолжительная работа на
самой низкой скорости может
стать причиной неисправности
пилы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или
снятием/установкой
дополнительных
принадлежностей или насадок
РУССКИЙ ЯЗЫК
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
Установка и снятие пильных
полотен (Рис. 1, 5-7, 10)
В продаже имеются пильные полотна
различной длины. Используйте пильные
полотна, соответствующие выполняемой
операции. Длина пильного полотна должна
превышать 89 мм и во время пиления оно
должно выходить за пределы подошвы
и толщины обрабатываемой заготовки. Не
используйте с данным инструментом пильные
полотна для лобзиковых пил.
ВНИМАНИЕ: Опасность пореза.
Если при пилении пильное
полотно не выходит за пределы
подошвы и обрабатываемой
заготовки, полотно может
сломаться (Рис. 5). В этом случае
существует повышенный риск
получения телесной травмы,
а также повреждения подошвы
пилы и заготовки.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
1. Переведите вверх зажимной рычаг
полотна (с) (Рис. 1).
2. Вставьте хвостовик пильного полотна.
3. Опустите вниз зажимной рычаг полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пильное полотно можно
устанавливать в четырех различных
положениях, как показано на рисунке 6. Обе
модели позволяют устанавливать пильное
полотно зубьями вверх для резки заподлицо,
см. рисунок 10.
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Не прикасайтесь
к пильному полотну сразу по
окончании работы. Контакт
с пильным полотном может
привести к получению травмы.
1. Откройте зажимной рычаг полотна.
2. Извлеките пильное полотно.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 9)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за место для захвата
(е), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (h).
Резание пильным полотном,
расположенным горизонтально (Рис. 7)
Ваша сабельная пила оборудована зажимом
для установки пильного полотна
в горизонтальном положении. Установка
пильного полотна в горизонтальном
положении позволяет производить резание
вплотную к полу, стенам, потолку и других
труднодоступных местах. Во избежание
обратного удара убедитесь, что подошва
плотно прижата к обрабатываемой
поверхности.
Регулируемая подошва
(Рис. 8)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
пореза. Во избежание потери
контроля над инструментом во
время работы, никогда не
используйте инструмент без
установленной подошвы.
Ваша сабельная пила оборудована
регулируемой подошвой. Подошва может
регулироваться для ограничения глубины
реза. Поверните пилу нижней частью вверх.
Нажмите на кнопку фиксатора подошвы на
рукоятке, передвиньте подошву в одно из 3-х
положений и отпустите кнопку фиксатора.
Резание (Рис. 9-12)
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте
защитные очки. Все
пользователи и лица, находящиеся
в рабочей зоне, должны
использовать средства защиты
глаз.
ВНИМАНИЕ: При резании
в сторону оператора будьте
особенно внимательны. Во время
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
резания всегда крепко
удерживайте пилу обеими руками.
Перед резанием материала любого типа
убедитесь, что он надежно закреплен при
помощи болтов или зажимов, чтобы
предотвратить его смещение во время
операции. Поднесите пильное полотно
максимально близко к обрабатываемой
поверхности, включите двигатель и дождитесь,
пока пила не наберет полную скорость; только
после это начинайте резание. Всегда, когда
это возможно, подошва должна быть плотно
прижата к обрабатываемому материалу
(Рис. 9). Это поможет избежать подпрыгивания
пилы, снизит вибрацию и вероятность
поломки пильного полотна. Все операции,
требующие давления на пильное полотно,
такие как угловые или спиральные резы,
увеличивают возможность вибрации,
обратного удара и поломки пильного полотна.
ВНИМАНИЕ: Будьте особенно
осторожны при выполнении
отрезов выше уровня головы
и проявите особое внимание при
наличии воздушных контактных
линий, обзор которых может
быть затруднен. Заблаговременно
спрогнозируйте траекторию
падения сучьев и щепок.
ВНИМАНИЕ: Проверьте рабочую
зону на наличие скрытых газовых
и водопроводных труб или
электропроводки перед
проведением сплошного или
врезного пиления. В противном
случае существует высокий риск
взрыва, повреждения имущества,
поражения электрическим током
и/или получения тяжелой травмы.
РЕЗАНИЕ ЗАПОДЛИЦО (РИС. 10)
Компактный дизайн корпуса электродвигателя
и шпинделя Вашей сабельной пилы позволяют
осуществлять резание вплотную к полу, углам
и в других труднодоступных местах.
ВРЕЗНОЕ ПИЛЕНИЕ - ТОЛЬКО ДРЕВЕСИНА
(РИС. 11)
Первый шаг при врезном пилении –
измерение обрабатываемой поверхности
и точна разметка при помощи карандаша,
мела или скрайбера. Используйте пильные
полотна, соответствующие выполняемой
операции. Длина пильного полотна должна
превышать 8,89 мм и во время пиления оно
должно выходить за пределы подошвы
32
и толщины обрабатываемой заготовки.
Вставьте в зажим пильное полотно.
Затем переведите пилу назад, прижимая
задний край подошвы к поверхности заготовки
и следя за тем, чтобы пильное полотно не
касалось заготовки (Положение 1 на рис. 11).
Запустите электродвигатель и дождитесь, пока
пила не наберет полную скорость. Крепко
удерживая пилу обеими руками, медленно
и осторожно переведите рукоятку пилы вверх,
прижимая нижнюю часть подошвы пилы
к поверхности заготовки (Положение 2 на рис.
11). Пильное полотно войдет в материал.
Перед продолжением врезного пиления всегда
проверяйте, что пильное полотно полностью
проходит через обрабатываемый материал.
ПРИМЕЧАНИЕ: На участках, где видимость
пильного полотна ограничена, используйте
край подошвы пилы в качестве
направляющей. Линии для любого реза
должны продолжаться за пределами края
выполняемого реза.
РЕЗАНИЕ МЕТАЛЛА (РИС. 12)
Режущая способность различных металлов
Вашей пилой зависит от типа пильного
полотна и типа разрезаемого металла. Для
резания черных металлов используйте
пильные полотна с мелкими зубьями; для
резания цветных металлов используйте
пильные полотна с большим шагом зубьев.
При резании тонких металлических листов
зажимайте лист между двумя деревянными
брусками. Эта мера предосторожности
поможет произвести чистый разрез
с уменьшенной вибрацией и без повреждения
металлического листа. Всегда помните, что
излишнее давление на пильное полотно
сокращает срок его службы и часто
становится причиной поломки пильного
полотна.
ПРИМЕЧАНИЕ: В большинстве случаев
рекомендуется покрывать обрабатываемые
металлические поверхности тонким слоем
масла или другого смазочного вещества вдоль
линии реза; это значительно облегчит процесс
резания и увеличит срок службы пильного
полотна.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор
перед каждой операцией
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей
или насадок. Непреднамеренный
запуск инструмента может
привести к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае не
погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от розетки
сети переменного тока. Грязь
и масло можно удалять с наружной
поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации. Во
избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00205018 - 03-05-2013
34
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising