DCF885C2 | DeWalt DCF885C2 IMPACT DRIVER instruction manual

372000 - 41 EST
DCF830
DCF835
DCF880
DCF885
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
16
Joonis 1 / Рисунок 1
g
c
m
g
d
l
g
b
DCF830, DCF880
a
k
e
h
f
i
j
i
Joonis 2 / Рисунок 2
f
e
l
3
Joonis 4 / Рисунок 4
Joonis 3 / Рисунок 3
c
d
c
d
4
EESTI KEEL
AKUGA LÖÖKMUTRIKEERAJA
DCF830, DCF835, DCF880, DCF885
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-I tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALT-IST ühe kindlama partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Koormuseta kiirus
löögisagedus
Max pingutusmoment
Tööriistahoidik
Kaal (Ilma akuta)
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
kg
DCF830
14,4
1
Li-Ion
0–2300
0–2700
185
13 mm nelikant
(1/2”)
1,01
DCF835
14,4
1
Li-Ion
0–2800
0–3200
150
6,35 mm kuuskant
(1/4”)
0,93
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
93
3
104
3
90
3
101
3
V
min-1
min-1
Nm
DCF880
DCF885
18
18
1
1
Li-Ion
Li-Ion
0–2300
0–2800
0–2700
0–3200
203
155
13 mm nelikant 6,35 mm kuuskant
(1/2”)
(1/4”)
1,01
0,93
93
3
104
3
90
3
101
3
11
4,9
15,5
2,2
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooniemissiooni väärtus ah
ah =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
11
4,9
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 60745 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
15,5
2,2
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
5
EESTI KEEL
Aku
Aku tüüp
pinge
Mahutavus
Kaal
VDC
Ah
kg
Laadija
Toitepinge
Aku tüüp
Ligikaudne laadimisaeg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
min
30
(1,5 Ah aku)
Kaalkg
Kaitsmed
Euroopa
230 V tööriist 10 amprit, peatoide
Ühendkuningriik ja Iirimaa 230 V tööriist 3 amprit, pistikus
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb see surma või raske
kehavigastusega..
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohu-olukorda – kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raske
kehavigastusega..
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
tagajärjeks olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. Viitab praktikale mis ei ole
seotud kehavigastusega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCF830, DCF835, DCF880, DCF885
6
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah aku)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah aku)
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DEWALTIGA allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTI nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.04.2012
HOIATUS. Vähendamaks
vigastusriske, lugege tähelepanelikult
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS. Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
EESTI KEEL
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapter-pistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete on
maandatud, suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
b)
c)
d)
e)
f)
g)
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid,
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid,
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista sõrm lülitil või ühendades
vooluvõrku tööriista mille lüliti on tööasendis
kutsub esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge upitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
c) Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
7
EESTI KEEL
e)
f)
g)
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad oleksid
terved ja kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud tööriista
tõttu.
Hoidke lõiketerad terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui tehtava töö iseloomu.
Kasutades tööriista mitte sihtotstarbeliselt
võib lõppeda raskete tagajärgedega.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
d) Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista regulaarselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Löökmutrivõtme täiendavad
ohutuseeskirjad
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
pinguti võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Pinge all oleva juhtme
kokkupuude pingutiga võib pingestada
elektritööriista metallist osad ning anda
kasutajale elektrilöögi.
Muud riskid
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavates osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad käitamisel
kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastuste oht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
Näiteks:
2012 XX XX
Tootmisaasta
Kõikide akulaadijate täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST: Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTI akusid. Teised akud
8
EESTI KEEL
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
toitevõrku, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laadija avaustest. Kui
aku pole laadijas, eemaldage laadija
vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mis pole üles loendatud käesolevas
kasutusjuhendis. Seadme aku ja laadija on
mõeldud koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTI
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule-, elektrišoki või elektrilöögi
ohtu.
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koos lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe asendama seadme
tootja, volitatud hooldustöökoda või mõni muu
sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• ÄRGE KUNAGI üritage ühendada kokku 2
laadijat.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist 230
V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autoilaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
Laadijad
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja tõmmates seda
laadijast, mitte toitejuhtmest. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
Laadija DCB105 kasutab 10,8 V, 14,4 V ja18
V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 ja DCB182) akusid.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et selle otsa ei oleks võimalik
komistada, vastasel juhul on oht, et
elektrikaabel pingestatakse või seda
kahjustatakse.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoiustage seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögi riski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada. Sellisel juhul
vahetage need esimesel võimalusel välja.
• Ärge kasutage laadijat kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et nende kasutamine oleks võimalikult
lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 2)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
2. Asetage aku (f) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Selleks, et tagada li-Ion akude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
––
––
––
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
9
EESTI KEEL
kuuma/külma aku
x
viivitusaeg
–– • –– • –– •
aku või laadija tõrge
••••••••••••
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
–– •
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mitte-süttimisega, tõrketeatele
viitamisega või märgutule vilkumismustriga.
MÄRKUS. See võib viidata ka laadija tõrkele.
Kui laadija viitab tõrkele, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
XR-seeria Li-Ion akuga tööriist on sisseehitatud
elektroonilise kaitsesüsteemiga (Electronic
Protection System), mis kaitseb akut ülekoormuse,
ülekuumenemise ja täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
Kõikide akude täiendavad ohutusjuhised
Kui tellite asendusakut siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kestavigastusi.
10
• Kasutage akude laadimiseks ainult selleks
mõeldud DEWALTI laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge hoiustage või kasutage akut ja
tööriista keskkondades mille temperatuur
võib kerkida üle 40 ˚C (105 °F) (nt suvisel
ajal kuuris või metallhoones).
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
enne aku kasutamist, et see oleks täis laetud.
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maga ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat kui see
on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
LIITIUM-IOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada. Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised aurud ja
materjalid.
• Kui aku sisemus satub nahale, peske
saastunud ala koheselt pehme seebi
ja veega. Kui akuvedelik satub silma, siis
loputage silma veega 15 minutit või seni, kuni
ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
EESTI KEEL
Aku
AKU TÜÜP
Kasutage ainult DEWALTI akusid. Teised
akud võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
DCF830 ja DCF835 töötavad kasutades 14,4
voldist akut.
Vältige kokkupuudet veega.
DCF880 ja DCF885 töötavad kasutades 18 voldist
akut.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
Kasutada võib akusidDCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 või DCB182.
Lisainformatsiooniks vt Tehnilised andmed
Laadimiskeskkonna temperatuur peab
olema vahemikus 4 °C kuni 40 °C.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
Ärge asetage akusid vette.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
Laeb Li-Ion elementidega akusid.
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadimisajad leiate jaotisest Tehnilised
andmed.
Laadija ja aku märgised
Kasutage ainult siseruumides.
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Löökmutrikeeraja või -mutrivõti
1 Laadija
2 Akud
Aku laeb.
1 Otsakusalv (ainult mudelid DCF835/DCF885)
1 Rihmakonks
Aku on täis laetud.
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
x
Aku või laadija tõrge.
Tõrge toitekaablis.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
1 Detailijoonis
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid, laadijaid ega tööriistakaste.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1, 4)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
11
EESTI KEEL
a. Päästiklüliti
b. Pöörlemissuuna nupp
c. Padruni krae
d. 6,35 mm (1/4”) kuuskandi kiirvabastuspadrun
(DCF835, DCF885)
e. Akuvabastusnupp
f. Aku
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue pistiku paigaldamine on vajalik, tegutsege
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
g. Töötuli
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
h. Rihmakonks
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
i. Kruvi
j. Otsakusalv
k. Põhikäepide
l. Õgvendi
m. Arretiir (DCF830, DCF880)
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Professionaalsed löökmutrivõti on mõeldud
professionaalseks kruvide keeramiseks.
Löökfunktsioon muudab tööriista eriti kasulikuks
kinnitite keeramiseks puitu, metalli või betooni.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Löökmutrikeeraja on professionaalne
elektritööriist. ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik on andnud neile seadme ohutuks
kasutamiseks juhiseid ja teostab järelvalvet.
Lapsi ei tohiks jätta järelvalveta, et välistada
tööriistaga mängimine.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
Teie DEWALT-I laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60335. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
Kui voolujuhe on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTI hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
12
HOIATUS. Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme
suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada,
pöörlemissuuna nupp lukustada ja/
või aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTI
akusid ja laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. 2)
MÄRKUS. Parima tulemuse saavutamiseks
veenduge enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud.
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku (f) tööriista käepidemes asuvate
juhikutega (joon. 2).
2. Libistage see käepidemesse ning veenduge,
et aku on lukustunud oma kohale ning ei liigu
paigast.
EESTI KEEL
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage aku vabastusnuppu (e) ja tõmmake
aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse nagi on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
ENERGIATASEME NÄIDIKUGA AKUD (JOON. 2)
Mõned DEWALTi akud on varustatud
energiataseme näidikuga; see koosneb kolmest
LED-märgutulest, mis näitavad aku energiataset.
Energiataseme kontrollimiseks vajutage ja
hoidke energiataseme näidiku nuppu (I). Kolme
LED-märgutule kombinatsioon süttib ning see
näitab aku energiataset. Kui energiatase on alla
kasutuspiiri, siis näidik ei sütti ning akut peab
laadima.
MÄRKUS. Energiataseme näidik on mõeldud
ainult aku energiataseme kontrollimiseks. See
ei näita tööriista funktsionaalsust ning see
sõltub toote komponentidest, temperatuurist ja
teostatavast tööst.
Rihmakonks ja otsakusalv
(joon. 1)
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
ohu vähendamiseks ÄRGE tõstke
tööriista üle pea või esemeid selle
selle rihmakonksu otsast. RIPUTAGE
rihmakonks ainult töörakmete külge.
HOIATUS. Tõsiste kehavigastuste
riski vähendamiseks veenduge,
et rihmakonksu hoidev kruvi oleks
korralikult kinnitatud..
OLULINE. Rihmakonksu või otsakusalve
kinnitamisel või asendamisel kasutage ainult
seadme koos tarnitud kruvi (i). Veenduge, et kruvi
oleks korralikult pingutatud.
Rihmakonksu (h) ja otsakusalve (j) on võimalik
kinnitada tööriista mõlemale küljele kasutades
seadmega kaasasolevat kruvi, et neid saaks
kasutada nii parema- kui ka vasakukäelised
kasutajad. Kui konks või salv pole vajalikud, võib
need tööriista küljest eemaldada.
Konksu või salve liigutamiseks keerake lahti kruvi
(i), mis hoiab kinnitust paigal, tehke vajalikud
toimingud; kinnitamine toimub vastupidises
järjekorras. Veenduge, et kruvi oleks korralikult
pingutatud.
TOIMIMINE
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada,
pöörlemissuuna nupp lukustada ja/
või aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Õige käte asend (joon. 1, 4)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
ööriistast tugevalt kinni, et vältida äkilisi
reaktsioone.
Õige käte asend nõuab, et üks käsi oleks
peakäepidemel (k).
Kiirusregulaatori lüliti (joon. 1)
Seadme sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (a).
Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklülitit.
Teie tööriist on varustatud piduriga. Padrun seiskub
kui päästiklüliti on vabastatud.
Kiirusregulaatori lüliti võimaldab alustada tööd
madalal kiirusel. Mida tugevamini päästikut
vajutate, seda kiiremini tööriist töötab. Tööriista
maksimaalse eluea tagamiseks kasutage
kiirusregulaatorit ainult töö alustamisel.
MÄRKUS. Kiiruse pidev reguleerimine pole
soovitatav. See võib lülitit kahjustada ning seetõttu
peaks seda vältima.
Pöörlemissuuna juhtnupp
(joon. 1)
Pöörlemissuuna juhtnupp (b) määrab pöörlemise
suuna ja toimib ka lukustusnupuna.
Päripöörlemise valimiseks vabastage päästiklüliti ja
vajutage pöörlemissuuna nupp tööriista paremale
küljele.
Vastupöörlemise valimiseks vajutage
pöörlemissuuna nuppu ja viige see tööriista vasakule
küljele. Keskasendis lukustab juhtnupp tööriista
väljalülitatud asendisse. Juhtnupu asendi muutmisel
veenduge, et päästik on vabastatud.
MÄRKUS. Masina esmakordsel käitamisel pärast
pöörlemissuuna muutmisel võite käivitamisel kuulda
klõpsatust. See on tavaline ja ei viita tõrkele.
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
13
EESTI KEEL
Töötuled (joon. 1)
Padruni krae (c) ümber asub kolm töötuld (g).
Töötuled süttivad päästiklüliti vajutamisel.
Päästiku vabastamisel põlevad töötuled veel 20
sekundit.
MÄRKUS. Töötuled on mõeldud tööala
valgustamiseks, kuid need ei ole mõeldud
kasutamiseks taskulambina.
Kiirvabastuspadrun (joon. 1, 3)
DCF835, DCF885
MÄRKUS. Padrun kasutab ainult 6,35 mm (1/4”)
kuuskanttarvikut ja 25,4 mm (1”) kruviotsikut.
25,4 mm (1”) kruviotsik võimaldab paremat
ligipääsu kitsastele kohtadele.
Enne tarvikute vahetamist viige pöörlemissuuna
nupp (b) lukustatud (keskmisesse) asendisse või
eemaldage aku.
Tarviku paigaldamiseks suruge see padrunisse.
Tarviku lukustamiseks pole vaja liigutada padruni
kraed ülespoole.
Tarviku eemaldamiseks tõmmake padruni kraed
tööriistast eemale. Eemaldage tarvik ja vabastage
krae.
Arretiiriga õgvendi (joon. 1)
DCF830, DCF880
Enne tarvikute vahetamist viige pöörlemissuuna
nupp (b) lukustatud (keskmisesse) asendisse või
eemaldage aku.
Pesa paigaldamiseks õgvendile joondage pesas
asuv ava õgvendil (l) asuva arretiiriga (m).
Vajutage pesale seni, kuni arretiir kinnitub avasse.
Pesa paigaldamiseks võib olla vajalik vajutada
arretiirile vajutamine.
Pesa eemaldamiseks vajutage arretiir läbi ava ja
eemaldage pesa.
HOIATUS. Kasutage ainult löökpesi.
Teised pesad võivad puruneda ja
põhjustada ohtlikke olukordi. Enne
kasutamist kontrollige pesasid ja
veenduge, et neis poleks mõrasid.
Kasutamine
Teie lööktööriista maksimaalne pingutusmoment
on järgnev.
Kat. #
DCF830
DCF835
DCF880
DCF885
14
Ft.-Lbs.
135
111
150
114
In.-Lbs.
1620
1330
1800
1400
Nm
185
150
203
155
ETTEVAATUST. Veenduge, et
kinniti ja/või süsteem talub tööriista
poolt loodavat pingutusmomenti.
Liigne pingutusmoment võib
põhjustada purunemist ja võimalikke
kehavigastusi.
1. Asetage pesa kinniti pea peale. Hoidke tööriist
ja kinniti sirgelt ühel joonel.
2. Masina käitamiseks vajutage lülitit. Töö
seiskamiseks vabastage lüliti. Kontrollige
pingutusmomenti kasutades dünamomeetrilist
võtit; pingutusmoment on seotud erinevate
allpooltoodud teguritega.
•
Pinge. Madal pinge, mille on põhjustanud
tühjenev aku, vähendab pingutusmomenti.
•
Pesa suurus. Ebaõige pesa suuruse valik
vähendab pingutusmomenti.
•
Poldi suurus. Suurema läbimõõduga
poldid vajavad suuremat pingutusmomenti.
Pingutusmoment sõltub ka pikkusest,
klassist ja pingutuskoefitsiendist.
•
Polt. Veenduge, et keermed on vabad
roostest ja jäärmetest; see tagab õige
pingutusmomendi.
•
Materjal. Materjal mõjutab
pingutusmomenti.
•
Kinnitusaeg. Kinnitamisele kuluv pikem
aeg tõstab pingutusmomenti. Pikema
kinnitusaja, kui ette nähtud, kasutamine võib
koormata kinniteid; see võib põhjustada
purunemist või kahjustusi.
HOOLDAMINE
Teie DEWALT-I elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult teeniks,
tuleb seda hooldada ja korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada,
pöörlemissuuna nupp lukustada ja/
või aku seadme küljest ära võtta.
Soovimatu käivitamine võib põhjustada
vigastuse.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS. Elektrišoki oht. • Enne
laadija puhastamist eemaldage
see alalisvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada
kasutades lappi või mitte-metallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALTI, poolt pakutavate, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTI soovitatud lisaseadmeid.
HOIATUS. Vigastuste ohu
vähendamiseks kasutage ainult
DEWALTI lööktööks sobivaid tarvikuid.
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie
DEWALT-I toode on muutunud kasutuks või
vajab väljavahetamist, ärge kõrvaldage seda
koos olmeprügiga. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine ja
pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALT-I toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALT-I kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALT-I volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei tarni enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitium-ioonakusid pole võimalik ümber
töödelda. Viige akud seadme edasimüüjale või
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
DCF830, DCF835, DCF880, DCF885
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
инструменты DEWALT одними из самых надежных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Тип аккумулятора
Число оборотов без нагрузки
об/мин
Частота ударов
уд/мин
Максимальный крутящий момент Нм
Держатель насадок
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
DCF830
14,4
1
Li-Ion
0–2300
0–2700
185
1/2”
квадратный
(13 мм)
1,01
DCF835
14,4
1
Li-Ion
0–2800
0–3200
150
1/4”
шестигранный
(6,35 мм)
0,93
DCF880
18
1
Li-Ion
0–2300
0–2700
203
1/2”
квадратный
(13 мм)
1,01
DCF885
18
1
Li-Ion
0–2800
0–3200
155
1/4”
шестигранный
(6,35 мм)
0,93
93
90
93
90
3
104
3
101
3
104
3
101
3
3
3
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с²
11
15,5
11
15,5
Погрешность K =
м/с²
4,9
2,2
4,9
2,2
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
16
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение питания
Емкость
Вес
DCB140
Li-Ion
В пост. тока 14,4
Ач
3,0
кг
0,53
Зарядное устройство
Напряжение питания В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное время зарядки мин.
Вес
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
30
(Аккумулятор 1,5 Ач)
кг
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты
230 В
10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 В
Li-Ion
55
(Аккумулятор 3,0 Ач)
0,49
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(Аккумулятор 4,0 Ач)
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCF830, DCF835, DCF880, DCF885
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
26.04.2012
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
18
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
f) При необходимости работы
с электроинструментом во
РУССКИЙ ЯЗЫК
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
e) Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
f)
g)
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода за
электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
20
d)
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные
специальные правила
безопасности при работе
ударными шуруповертами
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых крепежная
деталь может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
крепежных элементов с находящимся
под напряжением проводом делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
оператора электрическим током.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить.
К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск получения травмы от
разлетающихся частиц.
– Риск получения ожогов от
принадлежностей, которые в процессе
работы сильно нагреваются.
РУССКИЙ ЯЗЫК
– Риск получения травмы, связанный
с продолжительным использованием
инструмента.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с инструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
22
10,8 В, 14,4 В и 18 В (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
––
––
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– •
–– •
неисправность аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы.
Зарядное устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Никоим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40°С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DCF830 и DCF835 работают от
аккумуляторов напряжением 14,4 В.
Модели DCF880 и DCF885 работают от
аккумуляторов напряжением 18 В.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
или DCB182.
Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
24
Аккумулятор заряжается.
Аккумулятор заряжен.
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
d. 6,35 мм (1/4») шестигранный
быстрозажимной патрон (DCF835, DCF885)
Не бросайте аккумулятор в огонь.
g. Подсветка
c. Муфта патрона
e. Отпирающая кнопка аккумулятора
f. Аккумулятор
h. Крепление для ремня
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
i. Винт
Время зарядки см. в разделе
«Технические характеристики».
k. Основная рукоятка
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторный ударный шуруповерт
1 Зарядное устройство
2 Аккумулятора
1 Зажим для насадок
1 Крепление для ремня
1 Чемодан
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Курковый пусковой выключатель
j. Зажим для насадок
l. Держатель
m. Стопорный штифт (DCF830, DCF880)
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные ударные гайковерты/винтоверты
высокой мощности предназначены для
профессиональных работ по ударному
заворачиванию.
Ударная функция обеспечивает
универсальность инструмента при
заворачивании крепежных элементов
в древесину, металл и бетон.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный ударный шуруповерт является
профессиональным электроинструментом.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей одних с инструментом
и не позволяйте играть с ним.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и извлечение
аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
26
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ СНЯТИЯ АККУМУЛЯТОРА С
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации аккумулятора
(е) и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОР С РАСХОДОМЕРОМ (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT оборудованы
расходомером в виде трех зеленых
светодиодных индикаторов, обозначающими
текущий уровень заряда аккумулятора.
Для активирования расходомера нажмите
и удерживайте кнопку (l). Комбинация из трех
горящих светодиодных индикаторов обозначает
текущий уровень заряда аккумулятора. Когда
уровень заряда аккумулятора упадет ниже
эксплуатационного предела, расходомер
погаснет, и аккумулятор нужно будет
подзарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Расходомер является
индикатором только лишь уровня заряда,
оставшегося в аккумуляторе. Расходомер
не является индикатором функциональных
возможностей инструмента, зависящих
от компонентов, температуры и действий
конечного пользователя.
Крепление для ремня
и зажим для насадок (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы, НЕ
ПОДВЕШИВАЙТЕ инструмент
над головой и не подвешивайте
посторонние предметы
на крепление для ремня.
Пристегивайте крепление
ТОЛЬКО к рабочему ремню.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
проверьте надежность винта,
удерживающего крепление.
ВАЖНО: При установке или замене крепления
для ремня или зажима для насадки,
используйте только винт (i), входящий
в комплект поставки. Убедитесь, что винт
надежно затянут.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Крепление для ремня (h) и зажим для
насадок (j) можно устанавливать с любой
стороны инструмента для использования
пользователями с рабочей правой или левой
рукой и только с использованием винта (i),
входящим в комплект поставки. Если крепление
или зажим не планируется использовать, его
можно снять с инструмента.
Чтобы переместить крепление для ремня
или зажим для насадок, открутите винт (i),
удерживающий их, а затем снова установите
крепление или зажим на противоположной
стороне. Убедитесь, что винт надежно затянут.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой удерживайте основную рукоятку
(k).
Курковый пусковой
выключатель
с регулировкой скорости
(Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится, когда
выключатель будет полностью отпущен.
Встроенный переключатель скорости дает
возможность начинать операцию на низкой
скорости. Увеличение скорости регулируется
интенсивностью нажатия на курковый
выключатель. В целях продления срока
службы Вашего инструмента используйте
максимальную скорость только на начальном
этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется непрерывно
использовать инструмент во всем диапазоне
скоростей. Это может привести к повреждению
пускового выключателя.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1)
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
Для установки реверса, нажмите на
переключатель направления вращения с левой
стороны инструмента. Кнопка переключателя,
установленная в среднее положение, блокирует
инструмент в состоянии «выключено». При
изменении положения кнопки переключателя не
забывайте отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
Вокруг муфты патрона (с) расположены
3 лампочки подсветки (g). Лампочки подсветки
будут загораться при каждом нажатии на
выключатель.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
При отпускании куркового выключателя
подсветка будет продолжать гореть еще
20 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лампочки подсветки служат
для освещения рабочей поверхности и не
предназначены для использования в качестве
фонарика.
Быстрозажимной патрон
(Рис. 1, 3)
DCF835, DCF885
ПРИМЕЧАНИЕ: Патрон предназначен только
для шестигранных насадок диаметром 6,35
мм(1/4») и насадок диаметром 25,4 мм (1»).
Насадки диаметром 25,4 мм (1») обеспечат
удобный доступ труднодоступные места.
Перед сменой насадок переместите
переключатель реверса (b) в заблокированное
положение (центральное) или извлеките из
инструмента аккумулятор.
Чтобы установить насадку, вставьте ее
полностью в патрон. Для фиксации насадки на
месте оттягивать муфту патрона не требуется.
Чтобы вынуть насадку, оттяните муфту патрона.
Выньте насадку и отпустите муфту.
Держатель со стопорным
штифтом (Рис. 1)
DCF830, DCF880
Перед сменой насадок переместите пусковой
выключатель в заблокированное положение
(центральное) или извлеките из инструмента
аккумулятор.
Чтобы установить в держатель торцевую
насадку, совместите боковое отверстие на
торцевой насадке со стопорным штифтом (m)
на держателе (l). Нажимайте на насадку до тех
пор, пока штифт не войдет в отверстие. Для
облегчения установки насадки слегка нажмите
на стопорный штифт.
Чтобы снять торцевую насадку, нажмите на
стопорный штифт и снимите насадку.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только торцевые насадки,
предназначенные для работы
с ударной нагрузкой. Насадки,
не предназначенные для работы
с ударной нагрузкой, могут
сломаться, что приведет
к опасной ситуации. Перед
использованием тщательно
28
осмотрите торцевую насадку на
наличие трещин.
Эксплуатация
Ваш ударный инструмент производит
следующие максимальные крутящие моменты:
Кат.№
DCF830
DCF835
DCF880
DCF885
Фут-фунт
135
111
150
114
Дюйм-фунт
1620
1330
1800
1400
Нм
185
150
203
155
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь,
что крепежный элемент и/или
система способны выдержать
уровень крутящего момента,
производимый инструментом.
Превышение допустимого уровня
крутящего момента может стать
причиной поломки инструмента
и возможного получения телесной
травмы.
1. Вставьте в торцевую насадку головку
крепежного элемента. Держите инструмент
под прямым углом к крепежному элементу.
2. Нажмите на пусковой выключатель. Чтобы
выключить инструмент, отпустите курковый
выключатель. Всегда проверяйте уровень
крутящего момента динамометрическим
гаечным ключом, поскольку на момент
затяжки влияет несколько факторов,
включая следующие:
•
Напряжение: Низкое напряжение,
производимое почти разряженным
аккумулятором, уменьшит крутящий
момент затяжки.
•
Диаметр торцевой насадки:
Использование торцевых насадок
неправильного диаметра может стать
причиной снижения момента затяжки.
Размер болта: Для заворачивания
•
болтов большого диаметра обычно
требуется высокий момент затяжки.
Момент затяжки так же может
варьироваться в зависимости от
длины, градуса и коэффициента
крутящего момента.
•
Болт: Для обеспечения надлежащего
момента затяжки убедитесь, что
резьба болта чистая, не имеет
ржавчины и мусора.
•
Материал: На величину крутящего
момента затяжки также влияет
тип обрабатываемого материала
и состояние его верхней поверхности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
Продолжительность затяжки:
Продолжительность затяжки
увеличивается с увеличением
крутящего момента. Затяжка
продолжительнее рекомендованной,
может стать причиной
перенапряжения, возникновения
сорванной резьбы и повреждения
крепежных элементов.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
блокируйте переключатель
реверса или выключайте
электроинструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения травмы, используйте
только дополнительные
принадлежности DEWALT,
предназначенные для ударных
инструментов.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить
Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
zst00201524 - 13-03-2013
30
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising