DCF885C2 | DeWalt DCF885C2 IMPACT DRIVER instruction manual

511111-68 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCF835
DCF885
Obrázok 1
g
c
g
d
g
b
a
k
e
h
f
i
j
i
Obrázok 2
f
e
2
Obrázok 3
Obrázok 4
c
d
c
d
3
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVAČ
DCF835, DCF885
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Veľkosť vibrácií uvedená v týmto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Technické údaje
Napájacie napätie
V
Typ
Typ akumulátora
Otáčky naprázdno
min-1
Počet úderov
min-1
Maximálny uťahovací moment Nm
Držiak násady
Hmotnosť (bez akumulátora)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického
výkonu)
kg
DCF835 DCF885
14,4
18
1
1
Li-Ion
Li-Ion
0–2800
0–2800
0–3200
0–3200
150
155
1/4"
1/4"
(6,35 mm) (6,35 mm)
0,93
0,93
dB(A)
90
90
dB(A)
dB(A)
3
101
3
101
dB(A)
3
3
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Hodnota vibrácií ah
ah =
Odchýlka K =
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
Nabíjačka
Napájacie napätie
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
Hmotnosť
4
m/s2
m/s2
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
15,5
2,2
15,5
2,2
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30 (akumulátory 1,5 Ah)
60 (akumulátory 3,0 Ah)
0,49
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia & Írsko Náradie 230 V 3 A v zástrčke
prívodného kábla
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
11
DCF835, DCF885
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch
Technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Horst Grossmann
Riaditeľ oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Německo
02.16.2011
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
5
b)
c)
d)
e)
f)
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
6
d)
e)
f)
g)
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
f)
g)
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Ak akumulátor nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie jeho kontaktov. Skratovanie
kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte
vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
do očí, zasiahnuté miesto opláchnite
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
rázové uťahovače
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte s "živým"
vodičom sa neizolované kovové časti náradia
stanú tiež "živé" a môžu tak obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
Ostatné riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko zranenia spôsobené odlietavajúcimi
čiastočkami.
– Riziko popálenia spôsobeného kontaktom
s príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas
použitia.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
7
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
8
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
V nabíjačke DCB105 je možné nabíjať
akumulátory Li-Ion 10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121,
DCB140, DCB141, DCB180 a DCB181).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor (f) a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže
sa okamžite použiť alebo môže zostať
v nabíjačke.
nabíjacieho procesu sa akumulátor nabíja nižšou
rýchlosťou a nenabehne na maximálnu rýchlosť
ani po tom, čo sa zahreje.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej výkonnosti
a životnosti akumulátorov Li-Ion ich pred prvým
použitím doplna nabite.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Priebeh nabíjania
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
––
––
––
odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
chybný akumulátor alebo
porucha v nabíjačke
••••••••••••
porucha v elektrickom
vedení
•• •• •• •• •• ••
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor tak, že sa nerozsvieti kontrolka
nabíjania alebo typom blikania určujúcim chybný
akumulátor alebo nabíjačku.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby sa nabíjal
v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo do
iných kvapalín.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo prekročiť 40 °C
(105°F) (ako sú vonkajšie búdy alebo
kovové budovy v lete).
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa
náradie automaticky vypne. Ak sa to stane, vložte
lítium-iónový akumulátor do nabíjačky, kým nebude
plne nabitý.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Počas celého
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
9
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
2. Ak akumulátory skladujete dlhší čas, odporúča
sa s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov uložiť ich plne nabité na suchom
a chladnom mieste mimo nabíjačky.
POZNÁMKA: Akumulátory by nemali byť
uskladnené, ak sú plne vybité. Pred použitím bude
potrebné akumulátor nabiť.
Nálepky na nabíjačke
a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORU
Model DCF835 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V.
Model DCF885 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V.
Je možné použiť akumulátory DCB140, DCB141,
DCB180 alebo DCB181. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole Technické údaje.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
10
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie akumulátora.
Akumulátor nabitý.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepojovať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Ostatné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo iné
škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
POUŽITIE VÝROBKU
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátory Li-Ion.
Čas nabíjania je uvedený v technických
údajoch.
Iba na vnútorné použitie.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorový rázový uťahovač / skrutkovač
1 Nabíjačku
2 Akumulátory
1 Úchytku násady
1 Závesný hák
1 Kufrík
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N nie sú dodávané
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
Tento elektrický rázový uťahovač / skrutkovač je
určený na profesionálne použitie pri náročných
skrutkovacích prácach. Vďaka funkcii rázov je
toto náradie vhodné najmä pre skrutkovanie
spojovacích prvkov do dreva, kovu a betónu.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Tento rázový uťahovač je elektrické náradie pre
profesionálov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak
týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo
ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti by nemali byť ponechané
bez dohľadu, aby sa s týmto výrobkom nehrali.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
c. Objímka skľučovadla
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
d. Šesťhranné rýchloupevňovacie skľučovadlo
1/4“ (6,35 mm)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
b. Prepínač pravého/ľavého chodu
e. Uvoľňovacie tlačidlá akumulátora
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
f. Akumulátor
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím
na novej zástrčke.
g. Pracovné osvetlenie
h. Záves na remeň
i. Skrutka
j. Úchytka násady
k. Hlavná rukoväť
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
11
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
Vkladanie a vyberanie akumulátora z náradia (obr. 2)
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite, či
je akumulátor celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (f) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (e) a akumulátor
z rukoväti náradia vysuňte von.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
Záves na remeň a úchytka
násady (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia,
NEZAVESUJTE náradie nad hlavou
a nezavesujte na záves iné predmety.
NA PRACOVNÍ ZÁVĚS VĚŠAJTE
IBA remeň náradia.
12
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia,
skontrolujte, či je riadne zaistená
skrutka závesu na remeň.
DÔLEŽITÉ: Pri nasadzovaní a odoberaní závesu
na remeň alebo úchytky násady používajte iba
dodaný typ skrutky (i). Uistite sa, či je pevne
dotiahnutá.
Záves na remeň (h) a úchytka násady (j) môžu byť
pripevnené k náradiu iba pomocou dodanej skrutky
(i), a to na ľavej alebo pravej strane náradia, čo
vyhovuje pravákom i ľavákom. Ak nebudete záves
na remeň alebo úchytku násady používať, môžete
ich z náradia demontovať.
Ak chcete záves na remeň alebo úchytku násady
premiestniť, vyskrutkujte skrutku (i), ktorá ich
pripevňuje k náradiu a zaskrutkujte ich na opačnej
strane náradia.
PREVÁDZKA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Správna poloha rúk (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na hlavnej rukoväti (k).
Vypínač s plynulou reguláciou
otáčok (obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (a). Ak chcete náradie vypnúť,
uvoľnite hlavný vypínač. Toto náradie je vybavené
brzdou. Hneď ako sa vypínač celkom uvoľní,
skľučovadlo sa zastaví.
Vypínač s plynulou reguláciou otáčok umožňuje
zapnutie pomalou rýchlosťou. Čím viac stláčate
hlavný vypínač, tým rýchlejšie nástroj pracuje.
Ak chcete zaistiť maximálnu životnosť náradia,
používajte priemerné otáčky iba pri vŕtaní vodiacich
dier alebo pre montážne prvky.
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vypínača.
Ovládacie tlačidlo pre pravý /
ľavý chod (obr. 1)
Ovládacie tlačidlo pre pravý / ľavý chod (b) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný vypínač
a stlačte ovládacie tlačidlo pre smer chodu na pravej
strane náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, stlačte ovládacie tlačidlo
pre smer chodu na ľavej strane náradia. Stredová
poloha tohto prepínača zaisťuje náradie vo vypnutej
polohe. Ak meníte polohu tohto prepínača, uistite sa,
či je uvoľnený vypínač.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu náradia po zmene
smeru jeho otáčania sa môže ozvať cvaknutie. Ide
o bežný jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Okolo objímky skľučovadla ( c) sa nachádzajú
tri pracovné svetlá (g). Pracovné osvetlenie sa
rozsvieti po stlačení vypínača.
Po uvoľnení vypínača zostane pracovné svetlo po
dobu až 20 sekúnd rozsvietené.
POZNÁMKA: Pracovné svetlá sú určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie sú
určené na to, aby sa používali ako svietidlo.
Rýchloupevňovacie skľučovadlo (obr. 1, 3)
POZNÁMKA: So skľučovadlom sa môže použiť
iba príslušenstvo s upínacím šesťhranom 1/4“
(6,35 mm) alebo držiak vrtáka 1” (25,4 mm).
Použitie nástavcov 25,4 mm (1“) umožňuje lepší
prístup na zle prístupné miesta.
Pred výmenou príslušenstva nastavte prepínač
chodu (b) do stredovej polohy (zaistenie) alebo
vyberte z náradia akumulátor.
Pracovné príslušenstvo nasadíte jeho vložením
na doraz do skľučovadla. Objímka skľučovadla
nemusí byť pre upnutie príslušenstva vysunutá.
Ak chcete príslušenstvo vybrať, povytiahnite
z prednej časti náradia objímku skľučovadla.
Vyberte príslušenstvo a uvoľnite objímku.
Použitie
Tento rázový uťahovač vytvára nasledujúce
uťahovacie momenty:
Kat. č. # Ft.-Lbs.
DCF835
111
DCF885
114
In.-Lbs.
1330
1400
Nm
150
155
UPOZORNENIE: Uistite sa, či
montážne prvky a/alebo systémy
znesú hodnotu momentu generovanú
týmto náradím. Nadmerná hodnota
momentu môže spôsobiť zničenie
montážnych prvkov a zranenie osôb.
1. Nasaďte nástrčný kľúč na hlavu skrutky. Držte
náradie tak, aby bola jeho os v osi skrutky.
2. Stlačte vypínač. Chod zastavíte uvoľnením
vypínača. Vždy skontrolujte uťahovací
moment pomocou momentového kľúča,
pretože hodnota uťahovacieho momentu
je ovplyvnená mnohými faktormi vrátane
nasledujúcich:
•
Napájacie napätie: Nízke napätie, ktoré je
spôsobené takmer vybitým akumulátorom,
bude znižovať hodnotu uťahovacieho
momentu.
•
Veľkosť nástrčného kľúča: Ak sa nebudú
používať nástrčné kľúče správnej veľkosti,
dôjde k zníženiu hodnoty uťahovacieho
momentu.
•
Veľkosť skrutky: Väčšie priemery
skrutiek spravidla vyžadujú vyššiu
hodnotu uťahovacieho momentu. Hodnota
uťahovacieho momentu sa líši tiež
v závislosti od dĺžky skrutky, triedy pevnosti
a koeficientu momentu.
•
Skrutka: Zaistite, aby boli všetky závity
zbavené hrdze a ostatných nečistôt,
aby bola zaistená správna hodnota
uťahovacieho momentu.
•
Materiál: Typ materiálu a jeho povrchová
úprava ovplyvňujú hodnotu uťahovacieho
momentu.
•
Doba uťahovania: Dlhšia doba uťahovania
má za následok zvýšenie uťahovacieho
momentu. Ak bude doba uťahovania dlhšia
než sa odporúča, môže dôjsť k prepätiu
skrutiek, strhnutiu závitov alebo k inému
poškodeniu.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
13
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika spôsobenia zranenia nabíjajte
iba akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Mazanie
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
14
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241167 - 13-08-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising