D25961K | DeWalt D25961K DEMOLITION HAMMER instruction manual

D25960
D25961
Final print size: A5 (148 mm x 210 mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)5
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)12
English (original instructions)20
Español (traducido de las instrucciones originales)27
Français (traduction de la notice d’instructions originale)35
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)43
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)51
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)59
Português (traduzido das instruções originais)66
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)74
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)81
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)88
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)96
Copyright DeWALT
B
Figure 1
D25960
D
A
B
E
F
C
D25961
D
A
B
E
C
F
G
1
Figure 2A
Figure 2B
B
B
F
Figure 3
2
D
Figure 4A
D
E
H
Figure 4B
D
E
D
Figure 4C
I
E
H
3
Figure 5
K
L
N
M
Figure 6
K
4
M, N
L
Dansk
NEDBRYDNINGSHAMMER
D25960, D25961
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT elektrisk værktøj. Mange års erfaring og indgående produktudvikling og innovation
gør DeWALT til en af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elektrisk værktøj.
Tekniske data
D25960
D25961
Spænding
V230
230
Type
1
1
Frekvens
Hz50
50
Driftseffekt
W1600
1600
Ingen belastningsslag i minuttet
BPM
1450
1450
Slagenergi (EPTA 05/2009)
J
35
35
Værktøjsholder
28 mm Hex
30 mm Hex
Mejselpositioner1
1
Vægt (uden batteripakke)
kg
18,4
16,9
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
Mejsling
Vibrationsemissionsværdi ah,Cheq =
håndposition:
en hånd på hovedhåndtag og en hånd på
sidehåndtag
begge hænder på hovedhåndtag
Usikkerhed K =
m/s2
m/s2
m/s2
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
Sikringer
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
5
Dansk
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der
ikke er forbundet med personskade,
men som kan resultere i produktskade,
hvis den ikke undgås
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
20.04.2016
MASKINDIREKTIV
MASKINSTØJDIREKTIVET
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
EF-konformitetserklæring
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og
instruktioner. Hvis ikke advarsler og
instruktioner følges kan det resultere
i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig
personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser til
elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning) eller
batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
NEDBRYDNINGSHAMMER
D25960, D25961
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Elektrisk betonknusemaskine
(håndholdt), 15 kg<m<30 kg, bilag VIII, TÜV
Rheinland LGA Products GmbH (0197), D-90431
Nürnberg, Germany, Bemyndiget organ ID nr.: 0197
Akustisk lydniveau i overensstemmelse
med 2000/14/EC (artikel 12, bilag III, nr. 10;
15 kg<m<30 kg).
LWA (målt lydstyrkeniveau)
dB 102
LWA (garanteret lydstyrkeniveau) dB 105
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/
EU og 2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden
af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DeWALT.
6
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
Dansk
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj,
før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
7
Dansk
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for roterende
hamre
• Bær høreværn. Udsættelse for støj kan føre til
tab af høreevne.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
nedrivningshamre:
– Skader forårsaget af berøring af værktøjets
varme dele.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
• Anvend de hjælpegreb, som leveres med
værktøjet. Hvis man mister kontrollen over
værktøjet, kan det være årsag til personskade.
–Hørenedsættelse.
• Værktøjet skal altid holdes ved hjælp af
de isolerede greb, når skæreværktøjet
under arbejdet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger eller dets egen ledning.
Skæretilbehør Hvis værktøjets metaldele
kommer i kontakt med strømførende ledninger,
kan de blive strømførende, og operatøren
få stød.
– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i beton og/eller
murværk.
• Kontrollér, at det materiale der bores i, ikke
skjuler ledninger til elektricitet eller gas, og
at deres placering er blevet verificeret af
forsyningsselskaberne.
• Hold et fast greb om værktøjet til enhver
tid. Dette værktøj må kun benyttes når
det fastholdes med begge hænder. Hvis
dette værktøj betjenes med én hånd mistes
kontrollen. At bryde igennem hårde materialer
såsom en armeringsstang kan ligeledes være
farligt. Stram sidehåndtaget godt før brugen.
• Sørg for, at mejslen sidder forsvarligt før
værktøjet betjenes.
• I koldt vejr, eller når værktøjet ikke har været
brugt i længere tid, skal værktøjet køres uden
belastning i flere minutter før det anvendes.
• Når der arbejdes over jordniveau sørg for, at det
område hvorunder der arbejdes er ryddet.
• Undlad at røre mejslen eller delene tæt på
mejslen straks efter brugen, da de kan være
meget varme og forårsage forbrænding
af huden.
• Strømkablet skal altid løbe bagud, væk
fra mejslen.
• Brug ikke værktøjet for længe ad gangen.
Vibrationer fra brugen af hammeren kan være
skadelige for dine hænder og arme. Brug
handsker til at afbøde effekten og begræns
belastningen ved at tage hyppige hvilepauser.
8
ADVARSEL: Vi anbefaler brug
af en reststrømsanordning med
en reststrømskapacitet på 30mA
eller mindre.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION (FIG. 1)
Datokoden (G), der også inkluderer produktionsåret,
er trykt på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Indhold
Pakken indeholder:
1Nedbrydningshammer
1Sidehåndtag
1 Spids mejsel
1Plastikkuffert
1Brugervejledning
• Undersøg om værktøjet, dele eller tilbehør er
blevet beskadiget under transporten.
• Denne vejledning skal læses og forstås
omhyggeligt inden brugen.
Beskrivelse (fig. 1)
A.Tænd/sluk-kontakt
B.Hovedhåndtag
Dansk
C.Fastspændingsknop på sidehåndtag
D.Værktøjsstøtte
E.Værktøjsholder
MONTAGE OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for kvæstelser skal enheden
slukkes, og strømforsyningen til
maskinen afbrydes før montering
og afmontering af tilbehør, før justering
eller ændring af konfiguration eller ved
udførelse af reparationer. Sørg for, at
udløserkontakten er i OFF-position.
Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Bær altid handsker ved
udskiftning af tilbehør. Værktøjets og
tilbehørets ydre metaldele kan blive
meget varme under driften.
F.Sidehåndtag
TILTÆNKT BRUG
D25960 og D25961 svære nedrivningshammere
er udformet til anvendelse i tungt nedrivnings- og
brydningsarbejde.
BRUG IKKE ved høj fugtighed eller under forhold,
hvor der er brændbare væsker eller gasser til stede.
Disse kraftige nedbrydningshamre er professionelle
elværktøjer. LAD IKKE børn komme i kontakt med
værktøjet. Uerfarne brugere må kun bruge værktøjet
under overvågning.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Aktiv vibrationskontrol
Den aktive vibrationskontrol neutraliserer rekylen
fra hammermekanismen. Sænkning af hånd- og
arm-vibration giver en mere komfortabel brug over
længere tidsrum og øger værktøjets levetid.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er kun bygget til én spænding.
Kontroller altid, at strømforsyningens spænding
svarer til spændingen på mærkepladen.
Dette DeWALT værktøj er
dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN60745. Ingen jordledning er derfor
nødvendig.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DeWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Hvis en forlængerledning er påkrævet, skal du
anvende en godkendt 3-koret forlængerledning, der
passer til dette værktøjs effektforbrug (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
Isætning og aftagning af 28/30 mm
hex-tilbehør (fig. 3, 4)
D25960
Denne maskine bruger mejsler med et 28 mm
hex skaft.
D25961
Denne maskine bruger mejsler med et 30 mm
hex skaft.
Kun tilbehør anbefalet af DeWALT bør bruges med
dette produkt.
1.Rengør mejselskaftet (Fig. 3).
D25960
SÅDAN SÆTTES EN MEJSEL MED RILLE IND I SKAFTET
(FIG. 4A)
1.Træk i værktøjsstøtten (D) for at låse positionen
op.
2.Hold mejslen foran værktøjsholderen, mens
rillen (H) vender opad.
3.Sæt mejselskaftet ind i værktøjsholderen (E).
4.Tryk støtten (D) tilbage for at låse tilbehøret fast.
5.Træk i mejslen for at kontrollere, om den er
fastgjort korrekt. Det er nødvendigt, at mejslen
kan bevæge sig aksialt flere centimeter ved
hammerfunktionen, når den er låst fast i
værktøjsholderen.
6.For at tage mejslen af skal du trække
støtten (D) tilbage og trække mejslen ud af
værktøjsholderen (E).
SÅDAN SÆTTES EN MEJSEL MED KRAVE PÅ SKAFTET
(FIG. 4B)
1.Træk i værktøjsstøtten (D) for at låse
positionen op.
2.Sæt mejselskaftet ind i værktøjsholderen (E).
3.Tryk støtten (D) i linje med tilbehørsskaftet for at
låse tilbehøret fast.
9
Dansk
4.Træk i mejslen for at kontrollere, om den er
fastgjort korrekt. Det er nødvendigt, at mejslen
kan bevæge sig aksialt flere centimeter ved
hammerfunktionen, når den er låst fast i
værktøjsholderen.
5.For at tage mejslen af skal du trække
støtten (D) tilbage og trække mejslen ud af
værktøjsholderen (E).
D25961
SÅDAN SÆTTES EN MEJSEL MED KRAVE IND I SKAFTET
(FIG. 4C)
1.Træk i støttebolten (I), og drej den 180° for at
låse positionen op.
2.Hold mejslen foran værktøjsholderen, mens
rillen (H) vender opad.
3.Sæt mejselskaftet ind i værktøjsholderen (E).
4.Træk i støttebolten (I), og drej den 180° tilbage
til låsepositionen.
5.Træk i mejslen for at kontrollere, om den er
fastgjort korrekt. Det er nødvendigt, at mejslen
kan bevæge sig aksialt flere centimeter ved
hammerfunktionen, når den er låst fast i
værktøjsholderen.
6.For at tage en mejsel af skal du trække i
støttebolten (I), og dreje den 180° for at låse
positionen op.
Korrekt håndposition (fig. 2)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du ALTID anvende
den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du
ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
VIGTIGT: Værktøjet skal hele tiden holdes med to
hænder under brug.
Horisontale anvendelser (fig. 2A):
Det er nødvendigt med én hånd på sidehåndtaget
(F) og den anden hånd på hovedhåndtaget (B) for
korrekt håndposition.
Vertikale anvendelser (fig. 2B):
Korrekt håndposition kræver begge hænder på
hovedhåndtaget (B).
Tænde- og slukkefunktion (fig. 1)
Tænd: sæt tænd/sluk-kontakten (A) i position 1.
Sluk: sæt tænd/sluk-kontakten (A) i position 0.
Nedbrydning, ciselering og
kanalisering (fig. 1, 2)
1.Vælg den egnede mejsel, og rengør dens skaft.
Justering af sidehåndtag (fig. 1)
2.Indsæt mejslen og kontroller, om den er
fastgjort korrekt.
Sidehåndtaget (F) er monteret på maskinen, så det
passer til både højre- og venstrehåndede brugere
3.Påmonter og juster sidehåndtaget (F), og
kontroller, at det sidder stramt fast.
ADVARSEL: Maskinen må kun
anvendes med sidehåndtaget monteret
korrekt.
1.Løsn fastspændingsknoppen (C), og drej
sidehåndtaget til den ønskede placering.
2.Lås sidehåndtaget på plads ved at stramme
fastspændingsknoppen (C).
4.Hold værktøjet med to hænder på
hovedhåndtaget (B) eller en hånd på
hovedhåndtaget (B) og en hånd på
sidehåndtaget (F). Værktøjet skal hele tiden
holdes med to hænder under brug. Se Korrekt
håndposition.
5.Tænd værktøjet, så det kører i kontinuerlig drift.
BETJENING
6.Sluk altid for værktøjet, når arbejdet er udført,
og inden stikket tages ud.
Brugsanvisning
Der findes forskellige typer mejsler som en ekstra
valgmulighed.
ADVARSEL:
•Sikkerhedsinstruktionerne og gældende
lovbestemmelser skal altid følges.
•Vær opmærksom på, hvor rør og
ledninger befinder sig.
•Benyt et tryk på ca. 20 - 30 kg på
værktøjet. For stor kraft giver ikke en
hurtigere mejsling, men sænker derimod
værktøjets ydelse og kan afkorte
dets levetid.
10
Dette produkt må kun anvendes med tilbehør som
anbefales af DeWALT.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT elektriske værktøj er beregnet til
langvarig brug med minimal vedligeholdelse. Fortsat
tilfredsstillende drift afhænger af, at værktøjet
vedligeholdes korrekt og rengøres regelmæssigt.
Dansk
Denne maskine kan ikke serviceres af brugeren.
Tag jævnligt værktøjet til en autoriseret DeWALTreparatør. Hvis der skulle opstå problemer inden da,
bedes du kontakte en autoriseret DeWALT reparatør.
Vedligeholdelse af tilbehør (fig. 5, 6)
ADVARSEL: Disse mejsler kan kun
slibes et begrænset antal gange. Hvis du
er i tvivl, bedes du spørge din forhandler.
ADVARSEL: Sørg for, at skærekanten
ikke udviser misfarvning på grund af et
for stort tryk. Det kan svække tilbehørets
hårdhed.
Brug kun skarpe mejselbor for at få de bedste
resultater. Jævnlig skærpning af mejselbor
garanterer en lang levetid af mejselborene og de
bedste ydeevneresultater.
SLIBNING
Se figur 5 for de typer mejsler, som kan bruges med
dette værktøj.
Slib mejslerne på slibeskiver med kontinuerlig
vandstrøm. Se figur 6 for de egnede vinkler af de
følgende mejsler:
K.spids mejsel
L. flad mejsel
M.bred mejsel
N.lerspade
SMEDNING
Til smedning:
Opvarm mejslen til 850–1050°C (lys rød–gul).
Sådan hærdnes mejslen igen:
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre stærke
kemikalier til rengøring af værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan
svække de materialer der bruges i disse
dele. Brug en klud, der kun er fugtet med
vand og en mild sæbe. Der må under
ingen omstændigheder komme væske
ind i værktøjet. Ingen af værktøjets dele
må nedsænkes i væske.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør, end det
som DeWALT stiller til rådighed, ikke er
afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med
dette værktøj. For at mindske risikoen
for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør som anbefales
af DeWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt indsamling. Produkter og
batterier mærket med dette symbol må
ikke bortskaffes sammen med normalt
husholdningsaffald.
Produkter og batterier indeholder materialer, der
kan blive gendannet eller genanvendt og således
reducere efterspørgslen efter råvarer. Genbrug
venligst elektriske produkter og batterier i henhold til
lokale regulativer. Du kan finde yderligere oplysninger
på www.2helpU.com.
• Opvarm mejslen til 900°C, og bratkøl den i olie.
• Anbring derefter mejslen i ovnen i 1 time ved
320°C (farven er lyseblå).
Smøring
Dette elektriske værktøj kræver ikke
yderligere smøring.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud
af hovedhuset med tør luft, så snart
der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket (H). Bær beskyttelsesbriller
ved udførelse af denne procedure.
11
Deutsch
ABBRUCHHAMMER
D25960, D25961
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Elektrowerkzeug von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DeWALT zu einem der verlässlichsten Partner professioneller
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
D25960
D25961
Spannung
V230
230
Typ
1
1
Frequenz
Hz50
50
Leistungseingang
W1600
1600
Nulllast-Schläge pro Minute
BPM1450
1450
Schlagenergie (EPTA 05/2009)
J35
35
Werkzeugaufnahme
28 mm Hex
30 mm Hex
Meißelpositionen1
1
Gewicht
kg
18,4
16,9
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-6.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
LWA(Schallleistungspegel)
K(Unsicherheit für den angegebenen
Schallpegel)
Meißeln
Vibrationskennwert ah,Cheq =
Handposition:
eine Hand am Haupthandgriff und eine
Hand am Zusatzhandgriff =
beide Hände am Haupthandgriff =
Unsicherheitswert K =
dB(A)
dB(A)
91
102
91
102
dB(A)
3,0
3,0
m/s2
m/s2
m/s2
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
12
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze der
Betriebsperson vor den Auswirkungen
der Vibration in Betracht zu ziehen, z. B.:
Wartung des Gerätes und des Zubehörs,
Warmhalten der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
Sicherungen
Europa
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Deutsch
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen
führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Zeigt ein Verhalten an, das
nichts mit Verletzungen zu tun hat,
aber, wenn es nicht vermieden wird, zu
Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DeWALT ab.
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
20.04.2016
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
OUTDOOR-RICHTLINIE
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
WARNUNG! Alle Sicherheits-/
Warnhinweise und alle
Anweisungen lesen. Die
Nichteinhaltung der nachstehend
aufgeführten Anweisungen kann
elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
ABBRUCHHAMMER
D25960, D25961
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Elektrobetonaufbruchhammer (handheld), 15 kg<m<30 kg, Annex VIII, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Deutschland, Nummer der benannten Stelle ID
Nr.: 0197.
Schallleistungswert gemäß 2000/14/EG (Artikel 12,
Anlage III, Nr. 10; No. 10 15 kg<m<30 kg).
LWA (gemessener Schallleistungswert) dB 102
LWA (zugesicherter Schallleistungswert) dB 105
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
b) Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die
Kontrolle verlieren.
13
Deutsch
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
b) Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
14
c)
d)
e)
f)
g)
entsprechenden Einsatzbedingungen
mindern das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
c) Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Deutsch
d) Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
e) Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Abbruchhämmer
• Tragen Sie einen Gehörschutz. Bei einer
Aussetzung an Lärm besteht die Gefahr von
Gehörschäden.
• Verwenden Sie die mit diesem Werkzeug
mitgelieferten Zusatzgriffe. Bei einem Verlust
der Kontrolle sind Verletzungen möglich.
• Halten Sie das Werkzeug an den
isolierten Oberflächen, wenn Sie in
Bereichen arbeiten, in denen es mit
verborgenen elektrischen Installationen
oder seinem eigenen Netzkabel in Kontakt
kommen könnte. Bei einem Auftreffen des
Schneidzubehörs auf ein stromführendes
Kabel werden die freiliegenden Metallflächen
des Elektrowerkzeugs stromführend und der
Bediener ist Stromschlaggefahr ausgesetzt.
• Vergewissern Sie sich, dass in dem Material,
das bearbeitet werden soll, keine Elektro- oder
Gasleitungen verborgen sind. Die Lage aller
Versorgungsleitungen muss bekannt sein
bzw. durch die Versorgungsunternehmen
bestätigt werden.
• Halten Sie das Werkzeug immer gut fest.
Versuchen Sie nicht, das Werkzeug einhändig
zu betreiben; es muss immer mit zwei Händen
gehalten werden. Beim Betrieb des Werkzeugs
mit nur einer Hand verlieren Sie die Kontrolle
über das Werkzeug. Das Durchbrechen oder
Aufschlagen auf sehr hartes Material, wie z. B.
Bewehrungsstäbe, kann ebenfalls gefährlich
sein. Vor jeder Verwendung den festen Sitz des
Seitengriffes bestätigen.
• Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt
werden, dass der Meißel richtig und sicher sitzt.
• Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug
längere Zeit nicht gebraucht wurde, lassen Sie
es vor der Verwendung mehrere Minuten ohne
Last laufen.
• Bei erhöhten Arbeiten (oberhalb des
Fußbodens) muss sichergestellt werden, dass
der darunter liegende Bereich frei ist.
• Den Meißel oder Teile in direkter Nähe des
Meißels niemals sofort nach dem Betrieb
berühren, da sie extrem heiß sein und
Verbrennungen verursachen können.
• Das Stromkabel immer nach hinten, vom Meißel
weg gerichtet, legen.
• Dieses Werkzeug ist nicht für den
Dauerbetrieb konzipiert. Die beim
Hammerbetrieb verursachten Schwingungen
können für die Hände und Arme schädlich
sein. Tragen Sie Handschuhe für zusätzliche
Dämpfung und machen Sie regelmäßig Pausen,
um die Aussetzung einzuschränken.
WARNUNG: Wir empfehlen
die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt
Nennfehlerstrom von maximal 30mA.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Abbruchhämmern untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren heißer Teile
des Gerätes.
15
Deutsch
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
–Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen
von Staub bei Arbeiten in Beton und/oder
Mauerwerk.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
E.Werkzeugaufnahme
F.Seitengriff
VERWENDUNGSZWECK
Die Hochleistungs-Abbruchhämmer D25960,
D25961 sind für den Einsatz bei schweren Abbruchund Brecharbeiten konstruiert.
Verwenden Sie das Werkzeug NICHT in einer
nassen Umgebung oder in der Nähe von
brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Heavy-Duty-Abbruchhämmer sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE Kinder nicht in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Unerfahrene Personen dürfen
das Werkzeug nur unter Beaufsichtigung benutzen.
LAGE DES DATUMSCODES [ABB. (FIG.) 1]
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Der Datumscode (G), der auch das Herstelljahr
enthält, ist in das Gehäuse geprägt.
Aktive Schwingungskontrolle
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Lieferumfang
Die Packung enthält:
1Abbruchhammer
1Seitengriff
1Spitzmeißel
1Kunststoffkoffer
1Bedienungsanleitung
• Vergewissern Sie sich, dass das Werkzeug,
die Teile und Zubehörteile beim Transport nicht
beschädigt wurden.
• Nehmen Sie sich die Zeit, die
Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme
gründlich durchzulesen.
Gerätebeschreibung (Abb. 1)
A.Ein/Aus-Schalter
B.Hauptgriff
C.Klemmknopf des Zusatzhandgriffs
D.Werkzeughaltebügel
16
Durch die aktive Schwingungskontrolle werden
die vom Hammermechanismus zurückgeführten
Schwingungen gedämpft. Hände und Arme werden
weniger Vibrationen ausgesetzt, wodurch längere
Arbeitsintervalle möglich sind, und die Lebenszeit
des Werkzeuges verlängert wird.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild
angegebenen Spannung entspricht.
Dieses DeWALT Elektrowerkzeug ist
gemäß EN60745 doppelt isoliert und
erfordert deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DeWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
Deutsch
CH Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu vermeiden,
schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Netz, bevor
Sie Zubehör anbringen oder abbauen
oder Einstellungen vornehmen
oder ändern oder Reparaturen
vornehmen. Überprüfen Sie, dass der
Auslöseschalter in der AUS-Stellung ist.
Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
WARNUNG: Beim Wechseln des
Zubehörs sollten immer Handschuhe
getragen werden. Die freiliegenden
Metallteile am Werkzeug und Zubehör
können während des Betriebs extrem
heiß werden.
Einsetzen und Entfernen des
28/30-mm-Sechskantzubehörs
(Abb. 3, 4)
D25960
Bei dieser Maschine werden Meißel mit einem
28-mm- Sechskantschaft verwendet.
D25961
Bei dieser Maschine werden Meißel mit einem
30-mm- Sechskantschaft verwendet.
Nur die von DeWALT empfohlenen Zubehörteile
dürfen für dieses Produkt verwendet werden.
1.Säubern Sie den Meißelschaft (Abb. 3)
D25960
MEISSEL MIT AUSSPARUNG IN DEN SCHAFT EINSETZEN
(ABB. 4A)
1.Ziehen Sie den Werkzeughaltebügel (D) in die
Entriegelungsposition.
2.Halten Sie den Meißel so vor die
Werkzeugaufnahme, dass die Aussparung (H)
nach oben weist.
3.Setzen Sie den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme (E) ein.
4.Klappen Sie den Haltebügel (D) nach hinten,
um das Zubehörteil zu arretieren.
5.Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Meißel ziehen. Zum
Schlagbohren muss die axiale Bewegung des
in der Werkzeugaufnahme arretierten Meißels
einige Zentimeter betragen.
6.Zum Entfernen eines Meißels klappen Sie den
Haltebügel (D) auf und ziehen Sie den Meißel
aus der Werkzeugaufnahme (E).
MEISSEL MIT BUND IN DEN SCHAFT EINSETZEN (ABB. 4B)
1.Ziehen Sie den Werkzeughaltebügel (D) in die
Entriegelungsposition.
2.Setzen Sie den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme (E) ein.
3.Drücken Sie den Haltebügel (D) bis an den
Schaft des Zubehörteils, um es zu arretieren.
4.Zum Schlagbohren muss die axiale Bewegung
des in der Werkzeugaufnahme arretierten
Meißels einige Zentimeter betragen.
5.Zum Entfernen eines Meißels klappen Sie den
Haltebügel (D) auf und ziehen Sie den Meißel
aus der Werkzeugaufnahme (E).
D25961
MEISSEL MIT AUSSPARUNG IN DEN SCHAFT EINSETZEN
(ABB. 4C)
1.Ziehen Sie am Haltebolzen (I) und drehen Sie
ihn um 180° in die Entriegelungsposition.
2.Halten Sie den Meißel so vor die
Werkzeugaufnahme, dass die Aussparung (H)
nach oben weist.
3.Setzen Sie den Meißelschaft in die
Werkzeugaufnahme (E) ein.
4.Ziehen Sie am Haltebolzen (I) und drehen Sie
ihn um 180° zurück in die Verriegelungsposition.
5.Überprüfen Sie die Werkzeugverriegelung,
indem Sie am Meißel ziehen. Zum
Schlagbohren muss die axiale Bewegung des
in der Werkzeugaufnahme arretierten Meißels
einige Zentimeter betragen.
17
Deutsch
6.Zum Entfernen eines Meißels ziehen Sie am
Haltebolzen (I) und drehen Sie ihn um 180° in
die Entriegelungsposition.
Vertikale Arbeiten (Abb. 2B):
Einstellen des Zusatzhandgriffs
(Abb. 1)
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
Der Zusatzhandgriff (F) kann sowohl für rechts- als
auch für linkshändigen Betrieb an der Maschine
montiert werden.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
vor Arbeitsbeginn immer, dass der
Zusatzhandgriff einwandfrei montiert ist.
1.Lösen Sie den Klemmknopf (C) und drehen Sie
den Zusatzhandgriff in die gewünschte Position.
2.Verriegeln Sie den Zusatzhandgriff in der
gewünschten Position, indem Sie den
Klemmknopf (C) festziehen.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG:
•Beachten Sie stets die
Sicherheitshinweise und anwendbaren
Vorschriften.
•Achten Sie auf die Lage von Rohren und
Kabeln.
•Legen Sie etwa 20-30 kg Druck an
das Werkzeug an. Ein überhöhter
Druck bringt keine Beschleunigung des
Arbeitsfortschrittes, sondern reduziert nur
die Leistung und kann auch eine verkürzte
Lebenszeit des Werkzeugs zur Folge
haben.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, wenden Sie
IMMER die gezeigte Handhaltung an.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu vermindern, achten Sie
IMMER auf sicheren Halt und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion vorbereitet.
WICHTIG: Während des Betriebs muss das
Werkzeug immer mit beiden Händen gehalten
werden.
Horizontale Arbeiten (Abb. 2A):
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem Zusatzhandgriff (F) und die andere auf dem
Haupthandgriff (B).
18
Bei der korrekten Handposition liegen beide Hände
auf dem Haupthandgriff (B).
Einschalten: Den Ein/Aus-Schalter (A) auf die
Position 1 stellen.
Ausschalten: Den Ein/Aus-Schalter (A) auf die
Position 0 stellen.
Abbruch-, Treib- und Stemmarbeiten
(Abb. 1, 2)
1.Wählen Sie den geeigneten Meißel und reinigen
Sie seinen Schaft.
2.Setzen Sie den Meißel ein und überprüfen Sie,
ob er ordnungsgemäß verriegelt ist.
3.Montieren Sie den Zusatzhandgriff (F), stellen
Sie ihn ein und vergewissern Sie sich, dass er
festgezogen ist.
4.Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
am Haupthandgriff (B) oder mit einer Hand
am Hauptgriff (B) und der anderen am
Zusatzhandgriff (F). Während des Betriebs
muss das Werkzeug immer mit beiden
Händen gehalten werden. Siehe Korrekte
Handpostion.
5.Schalten Sie das Werkzeug ein, um es im
Dauerbetrieb zu verwenden.
6.Schalten Sie das Elektrowerkzeug bei
Beendigung der Arbeiten immer aus. Erst
dann darf der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen werden.
Viele verschiedene Meißelarten sind als
Sonderzubehör erhältlich.
Nur die von DeWALT empfohlenen Zubehörteile
dürfen für dieses Produkt verwendet werden.
WARTUNG
Ihr DeWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter,
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
Dieses Werkzeug kann nicht vom Benutzer gewartet
werden. Bringen Sie das Gerät regelmäßig in eine
autorisierte DeWALT-Kundendienstwerkstatt. Wenn
bereits vorher Probleme auftreten, wenden Sie sich
an eine autorisierte DeWALT-Kundendienstwerkstatt.
Deutsch
Wartung des Zubehörs (Abb. 5, 6)
WARNUNG: Das wiederholte Schleifen
dieser Meißel ist begrenzt. Im Zweifelsfall
lassen Sie sich von Ihrem Händler
beraten.
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Bei dieser Arbeit muss eine Schutzbrille
getragen werden.
WARNUNG: Vergewissern Sie
sich, dass die Schneidkante keine
Verfärbung aufweist, was auf zu hohe
Druckanwendung hinweist. In diesem
Fall kann die Härte des Einsatzes
beeinträchtig sein.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden
Sie nur scharfe Meißeleinsätze. Schärfen Sie die
Meißeleinsätze regelmäßig, um ihre Lebensdauer zu
erhöhen und effizient arbeiten zu können.
SCHLEIFEN
In Abbildung 5 werden die mit diesem Werkzeug
verwendbaren Meißeltypen gezeigt.
Schleifen Sie die Meißel an Schleifscheiben mit
permanentem Wasserzufluss. In Abbildung 6
werden die richtigen Winkel für folgende Meißel
gezeigt:
K.Spitzmeißel
L.Flachmeißel
M.Breitmeißel
N.Spatmeißel
SCHMIEDEN
Zum Schmieden:
Erhitzen Sie den Meißel auf 850–1050 °C (hellrot–
gelb).
Zum erneuten Härten des Meißels:
• Erhitzen Sie den Meißel auf 900 °C und
schrecken Sie ihn in Öl ab.
• Legen Sie den Meißel 1 Stunde lang bei 320 °C
(hellblaue Färbung) in den Ofen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine
Lösungsmittel oder scharfen Chemikalien
zum Reinigen der nicht-metallischen Teile
des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien
kann der in diesen Teilen verwendete
Werkstoff geschwächt werden.
Verwenden Sie ein mit Wasser und
einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit
in das Werkzeug eindringt. Kein Teil
des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DeWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DeWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und
Batterien, die mit diesem Symbol
gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können,
um den Bedarf an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte
recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
19
English
DEMOLITION HAMMER
D25960, D25961
Congratulations!
You have chosen a DeWALT power tool. Years of experience, thorough product development and innovation
make DeWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
D25960
D25961
Voltage
V230
230
U.K. & Ireland only
V
230/115
230/115
Type
1
1
Frequency
Hz50
50
Power input
W
1600
1600
No-load beats per minute
BPM
1450
1450
Single impact energy (EPTA 05/2009)
J
35
35
Tool holder
28 mm Hex
30 mm Hex
Chisel positions
1
1
Weight
kg
18.4
16.9
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-6:
LPA (emission sound pressure level)
dB(A)
91
91
LWA(sound power level)
dB(A)
102
102
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
3.0
3.0
Chiselling
Vibration emission value ah,Cheq =
hand position
one handle on main handle and one
hand on side handle =
both hands on main handle =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
m/s2
6.8
4.5
1.5
6.8
4.5
1.5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
20
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing
the job. This may significantly reduce
the exposure level over the total working
period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
13 Amperes, in plugs
English
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not avoided,
may result in minor or moderate
injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and instructions Failure to follow the
warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers
to your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
OUTDOOR NOISE DIRECTIVE
DEMOLITION HAMMER
D25960, D25961
DeWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Electrical concrete breaker (handheld), 15 kg<m<30 kg, Annex VIII, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Germany, Notified Body ID No.: 0197.
Level of sound power according to 2000/14/EC/
Article 12, Annex III, No. 10; 15 kg<m<30 kg).
LWA (measured sound power level)
dB 102
LWA (guaranteed sound power level) dB 105
These products also comply with Directive
2014/30/EU and 2011/65/EU. For more information,
please contact DeWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of
the technical file and makes this declaration on
behalf of DeWALT.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
21
English
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
22
b)
c)
d)
e)
f)
g)
better and safer at the rate for which it
was designed.
Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Safety Instructions for
Demolition Hammers
• Wear ear protectors. Exposure to noise can
cause hearing loss.
• Use auxiliary handles supplied with the tool.
Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tools by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring or its own cord. Cutting accessory
Contacting a “live” wire may make exposed
English
metal parts of the tool “live” and shock the
operator.
•Be certain that the material being drilled does
not conceal electric or gas service and that
their locations have been verified with the utility
companies.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual
before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
• Keep a firm grip on the tool at all times. Do not
attempt to operate this tool without holding it
with both hands. Operating this tool with one
hand will result in loss of control. Breaking
through or encountering hard materials such as
re-bar may be hazardous as well. Tighten the
side handle securely before use.
DATE CODE POSITION (FIG. 1)
• Ensure the chisel is secured in place before
operating the tool.
The Date Code (G), which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
• In cold-weather conditions or when the tool
has not been used for a longer period of time,
let the tool run with no load for several minutes
before use.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
• When working above ground level ensure the
area below is clear.
Package Contents
• Do not touch the chisel or the parts close to the
chisel immediately after operation, as they may
be extremely hot and cause burns to the skin.
1 Demolition hammer
The package contains:
1 Side handle
• Always direct the power cable to the rear, away
from the chisel.
1 Pointed chisel
• Do not operate this tool for long periods of
time. Vibration caused by hammer action may
be harmful to your hands and arms. Use gloves
to provide extra cushion and limit exposure by
taking frequent rest periods.
1 Instruction manual
WARNING: We recommend the use of
a residual current device with a residual
current rating of 30mA or less.
Residual Risks
1 Plastic case
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
A.On/off switch
The following risks are inherent to the use of
demolition hammers:
B.Main handle
– Injuries caused by touching the hot parts of the
tool.
D.Tool retainer
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing the
accessory.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in concrete and/or
masonry.
C.Side handle clamping knob
E.Tool holder
F.Side handle
INTENDED USE
The D25960, D25961 heavy-duty demolition
hammers are designed for heavy-duty demolition
and breaking applications.
DO NOT use under wet conditions or in presence
of flammable liquids or gases.
These heavy-duty demolition hammers are
professional power tools.
23
English
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Active Vibration Control
Using an Extension Cable
If an extension cable is required, use an approved
3–core extension cable suitable for the power
input of this tool (see technical data).The minimum
conductor size is 1.5 mm2; the maximum length is
30 m.
When using a cable reel, always unwind the
cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENT
WARNING: To reduce the risk of
injury, turn unit off and disconnect
machine from power source before
installing and removing accessories,
before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An
accidental start-up can cause injury.
WARNING: Always wear gloves when
changing accessories. The exposed
metal parts on the tool and accessory
may become extremly hot during
operation.
The active vibration control neutralises rebound
vibration from the hammer mechanism. Lowering
hand and arm vibration, it allows more comfortable
use for longer periods of time and extends the life
of the unit.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in
accordance with EN60745; therefore no
earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DeWALT service organization.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
Inserting and Removing 28/30 mm
Hex Accessories (fig. 3, 4)
D25960
This machine uses chisels with a 28 mm hex shank.
D25961
This machine uses chisels with a 30 mm hex shank.
Only DeWALT recommended accessories should be
used with this product.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
1.Clean the chisel shank (Fig. 3).
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
TO FIT A CHISEL WITH GROOVE IN THE SHANK (FIG. 4A)
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 13 A.
For 115 V units with a power rating exceeding
1500 W, we recommend to fit a plug to
BS4343 standard.
WARNING: 115 V units have
to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth
screen between the primary and
secondary winding.
D25960
1.Pull the tool retainer (D) to the unlock position.
2.Hold the chisel in front of the tool holder with
the groove (H) facing upwards.
3.Insert the chisel shank into the tool holder (E).
4.Push the retainer (D) backwards to lock the
accessory in position.
5.Pull on the chisel to check if it is properly
locked. The hammering function requires
the chisel to be able to move axially several
centimetres when locked in the tool holder.
6.To remove a chisel pull back the retainer (D)
and pull the chisel out of the tool holder (E).
TO FIT A CHISEL WITH COLLAR ON THE SHANK (FIG. 4B)
1.Pull the tool retainer (D) to the unlock position.
2.Insert the chisel shank into the tool holder (E).
24
English
3.Push the retainer (D) in line with the accessory
shank to lock the accessory in position.
4.Pull on the chisel to check if it is properly
locked.The hammering function requires
the chisel to be able to move axially several
centimetres when locked in the tool holder.
5.To remove a chisel pull back the retainer (D)
and pull the chisel out of the tool holder (E).
Proper Hand Position (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS use proper
hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious
personal injury, ALWAYS hold securely in
anticipation of a sudden reaction.
D25961
IMPORTANT: The tool must be held with two
hands at all times when in use.
TO FIT A CHISEL WITH GROOVE IN THE SHANK (FIG. 4C)
Horizontal applications (fig. 2A):
1.Pull the retainer bolt (I) and turn it by 180° to
the unlock position.
Proper hand position requires one hand on the side
handle (F) and the other hand on the main handle
(B).
2.Hold the chisel in front of the tool holder with
the groove (H) facing upwards.
3.Insert the chisel shank into the tool holder (E).
4.Pull the retainer bolt (I) and turn it by 180° back
to the lock position.
5.Pull on the chisel to check if it is properly
locked. The hammering function requires
the chisel to be able to move axially several
centimetres when locked in the tool holder.
Vertical applications (fig. 2B):
Proper hand position requires both hands on the
main handle (B).
Switching On and Off (fig. 1)
Switching on: set the on/off switch (A) to position 1.
Switching off: set the on/off switch (A) to position 0.
6.To remove a chisel pull the retainer bolt (I) and
turn it by 180° to the unlock position.
Demolition, Chasing and Channelling
(fig. 1, 2)
Adjusting the Side Handle (fig. 1)
1.Select the appropriate chisel, and clean its
shank.
The side handle (F) is assembled on the machine to
suit both right- and left-hand users.
WARNING: Always operate the machine
with the side handle properly mounted.
1.Loosen the clamp knob (C) and rotate the side
handle to the desired position.
2.Lock the side handle in place by tightening the
clamp knob (C).
OPERATION
Instructions for Use
WARNING:
•Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
•Be aware of the location of pipework and
wiring.
•Apply a pressure of approx. 20 - 30 kg
to the tool. Excessive force does not
speed up chiselling but decreases tool
performance and may shorten tool life.
2.Insert the chisel and check whether it is
properly locked.
3.Fit and adjust the side handle (F) and make
sure it is firmly tightened.
4.Hold the tool with two hands on the main
handle (B) or one hand on the main handle (B)
and one hand on the side handle (F). The tool
must be held with two hands at all times when
in use. Refer to Proper Hand Postion.
5.Switch on tool to run in continuous operation.
6.Always switch off the tool when work is finished
and before unplugging.
Various types of chisels are available as an option.
Only DeWALT recommended accessories should be
used with this product.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning
This machine is not user-serviceable. Take the tool
to an authorised DeWALT repair agent periodically.
If problems occur before this time contact an
authorised DeWALT repair agent.
25
English
Accessory Maintenance (fig. 5, 6)
WARNING: These chisels can be
reground only a limited number of
times. If in doubt, contact your dealer for
recommendations.
WARNING: Ensure that the cutting edge
does not show discolouration caused by
too much pressure. This may impair the
hardness of the accessory.
For the best results only use sharp chisel bits.
Sharpening chisel bits frequently will guarantee
long life of the chisel bits and the best performance
results.
GRINDING
Refer to figure 5 for the types of chisels to use with
this tool.
Grind the chisels on grinding discs with continuos
water flow. Refer to figure 6 for the appropriate
angles of the following chisels:
K.pointed chisel
L. flat chisel
M.wide scaling chisel
N.clay spade
FORGING
For forging:
Heat the chisel to 850–1050°C (light red–yellow).
To harden the chisel again:
• Heat the chisel to 900°C and quench it in oil.
• Then place the chisel into the oven for 1 hour at
320°C (color is light blue).
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often
as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear eye protection when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
26
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DeWALT, have not
been tested with this product, use of
such accessories with this tool could be
hazardous. To reduce the risk of injury,
only DeWALT recommended accessories
should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and
batteries marked with this symbol
must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for
raw materials. Please recycle electrical products
and batteries according to local provisions. Further
information is available at www.2helpU.com.
Español
MARTILLO DE DEMOLICIÓN
D25960, D25961
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta eléctrica DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo
de productos hacen que DeWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnicos
D25960
Voltaje
V230
Tipo
1
Frecuencia
Hz50
Potencia
W1600
Impactos por minuto sin carga
IPM1450
Energía de impacto (EPTA 05/2009)
J35
Soporte de la herramienta
28 mm Hex
Posiciones de cincel
1
Energía de impacto
kg
18,4
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-6.
LPA (nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
Cincelado
Valor de la emisión de vibración ah,Cheq =
posición de las manos:
una mano en la empuñadura principal y otra mano en la
empuñadura lateral =
ambas manos en la empuñadura principal =
Incertidumbre K =
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la
herramienta para distintas aplicaciones,
con accesorios diferentes o mal
mantenidos, la emisión de vibración
puede variar. Esto puede aumentar
considerablemente el nivel de exposición
durante el período total de trabajo.
m/s2
m/s2
m/s2
D25961
230
1
50
1600
1450
35
30 mm Hex
1
16,9
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en cuenta
también las veces en que la herramienta
está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando
ningún trabajo. Esto puede reducir
considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador
de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
Fusibles
Europa
Herramientas de 230 V 10 A, en la red
27
Español
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
20.04.2016
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad e
instrucciones. El incumplimiento de
las advertencias o instrucciones puede
provocar descargas eléctricas, incendios
o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DIRECTRIZ DE RUIDO EXTERIOR
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
MARTILLO DE DEMOLICIÓN
D25960, D25961
DeWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
Martillo demoledor eléctrico (manual), conforme a
la directiva 2000/14/CE, 15 kg<m<30 kg, Anexo
VIII; Productos LGA TÜV Rheinland GmbH (0197),
D-90431 Nurenberg, Alemania. N.º de identificación
de organismo notificado: 0197.
Nivel de potencia acústica de conformidad con la
directiva 2000/14/CE (Artículo 12, Anexo III, N.º 10;
15 kg<m<30 kg.
LWA (nivel de potencia acústica medido)dB 102
LWA (nivel de potencia
acústica garantizado) 105
dB Estos productos también son conformes con las
Directivas 2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DeWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
28
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DeWALT.
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
Español
b)
c)
d)
e)
f)
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo
de descarga eléctrica si su cuerpo está
puesto a tierra.
No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
b) Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
c) Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
d) Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
e) No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f) Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo
pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g) Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
d) Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
29
Español
e) Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
f) Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
g) Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada
en reparaciones que realice el
mantenimiento de su herramienta
eléctrica y que solo utilice piezas de
repuesto idénticas. Esto garantizará la
seguridad de la herramienta eléctrica.
Instrucciones adicionales de
seguridad para los martillos de
demolición
• Use protectores auditivos. La exposición al
ruido puede ocasionar la pérdida de la audición.
• Use los mangos auxiliares que se
suministran con la herramienta. La
pérdida del control podría ocasionar lesiones
personales.
• Sostenga la herramienta por las superficies
de agarre aisladas cuando realice una
operación en la que la herramienta de corte
pueda tocar cables eléctricos ocultos o
el cable de ésta. Si un accesorio de corte
entra en contacto con un cable con corriente
eléctrica, puede provocar que las partes
metálicas expuestas de la herramienta tengan
corriente y que el operador reciba una descarga
eléctrica.
• Asegúrese de que el material por taladrar
no contenga cableados o tuberías de gas
30
ocultos, cuyas ubicaciones deben haber sido
constatadas con las empresas de servicios
públicos correspondientes.
• Sujete la herramienta firmemente en todo
momento. No intente hacer funcionar esta
herramienta sin sostenerla con ambas manos.
Hacerla funcionar con una sola mano podría
causar la pérdida de control. También podría
ser peligroso perforar o encontrar materiales
duros, como barras de refuerzo. Ajuste
firmemente el mango lateral antes de utilizar la
herramienta.
• Antes de trabajar con la herramienta, asegúrese
de que el cincel esté bien sujeto.
• En clima frío o cuando no se use la herramienta
durante mucho tiempo, deje que la herramienta
funcione sin carga durante varios minutos antes
de empezar a usarla.
• Cuando trabaja por encima del nivel del suelo,
asegúrese de que el área inferior esté libre.
• Después de usar la herramienta, no toque
inmediatamente el cincel ni las piezas cercanas
a éste, ya que podrían estar extremadamente
calientes y causarle quemaduras.
• Dirija siempre el cable de alimentación hacia la
parte trasera, lejos del cincel.
• No haga funcionar esta herramienta durante
períodos prolongados. La vibración que
produce la acción de percusión puede ser
perjudicial para las manos y los brazos. Use
guantes para proveer amortiguación adicional,
y tome descansos frecuentes para limitar
la exposición.
ADVERTENCIA: Recomendamos
el uso de un dispositivo de corriente
residual con corrientes residuales de
30mA o menos.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los martillos demoledores:
– Lesiones ocasionadas al tocar las piezas
calientes de la herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el
accesorio.
Español
– Riesgos para la salud ocasionados al respirar
el polvillo que se desprende al trabajar con
hormigón o mampostería.
NO use la herramienta bajo condiciones
de humedad o en presencia de gases o
líquidos inflamables.
Marcas sobre la herramienta
Estos martillos de demolición para trabajos pesados
son herramientas eléctricas profesionales.
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
NO permita que los niños entren en contacto con la
herramienta. Cuando la hagan funcionar operarios
sin experiencia, es necesaria supervisión.
Antes de usarse, lea el manual de
instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA (FIG. 1)
El Código de fecha (G), que contiene también el año
de fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Martillo de demolición
1 Mango lateral
1 Cincel de punta
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Control activo de vibraciones
El control activo de vibraciones neutraliza el rebote
del mecanismo del martillo. Al reducir la vibración
en la mano y el brazo, se puede usar la herramienta
de modo más cómodo durante más tiempo, con lo
que se alarga la vida útil de la herramienta.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Compruebe siempre que el
suministro de tensión corresponda con el voltaje de
la placa de especificaciones.
La herramienta DeWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN60745; por lo tanto no se requiere
toma de tierra.
1 Funda de plástico
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido daños durante el
transporte.
• Antes de empezar a trabajar con la máquina,
tómese el tiempo necesario para leer con
atención este manual y entenderlo bien.
Descripción (fig. 1)
A.Interruptor de encendido/apagado
B.Empuñadura principal
C.Perno de fijación de la empuñadura lateral
D.Dispositivo de retención de la herramienta
E.Portaherramientas
F.Mango lateral
USO PREVISTO
Los martillos demolidores para operaciones
pesadas D25960 y D25961 han sido
diseñados para las aplicaciones de rotura y de
demolición pesadas.
Si el cable que se suministra está dañado,
debe reemplazarse por un cable especialmente
preparado disponible a través del servicio de
DeWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTE
ADVERTENCIA: para disminuir
el riesgo de lesiones, apague
la máquina y desconéctala del
suministro eléctrico antes de instalar
y quitar accesorios y antes de hacer
31
Español
ajustes, cambios de configuración
o reparaciones. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en
la posición OFF. La puesta en marcha
accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: cuando cambie los
accesorios, lleve siempre guantes.
Las piezas metálicas expuestas de
la herramienta y de los accesorios
pueden calentarse mucho durante el
funcionamiento.
Introducir y retirar accesorios
hexagonales de 28/30 mm (fig. 3, 4)
3.Tire del dispositivo de retención (D) en línea con
el eje del accesorio para bloquear el accesorio
en su lugar.
4.Empuje el cincel para comprobar que está
correctamente bloqueado. Para la función de
taladrado, es necesario que el cincel pueda
moverse axialmente varios centímetros una vez
sujeto en el portaherramientas.
5.Para retirar el cincel, tire del dispositivo de
retención hacia atrás (D) y empuje el cincel para
sacarlo fuera del portaherramientas (E).
D25961
ADAPTAR UN CINCEL EN LA RANURA DEL EJE (FIG. 4C)
D25960
1.Tire del perno de retención (I) y gírelo en 180º
hacia la posición de desbloqueo.
Esta máquina utiliza cinceles con un eje hexagonal
de 28 mm.
2.Mantenga el cincel frente al portaherramientas
con la ranura (H) hacia arriba.
D25961
3.Introduzca el eje del cincel en el
portaherramientas (E).
Esta máquina utiliza cinceles con un eje hexagonal
de 30 mm.
Tan sólo deberán utilizarse con este producto los
accesorios aconsejados por DeWALT.
4.Tire del perno de retención (I) y gírelo en 180º
hacia atrás, para la posición de bloqueo.
ADAPTAR UN CINCEL EN LA RANURA DEL EJE (FIG. 4A)
5.Tire del cincel para comprobar que esté
bien sujetado. Para la función de taladrado,
es necesario que el cincel pueda moverse
axialmente varios centímetros una vez sujeto en
el portaherramientas.
1.Tire del dispositivo de retención de la
herramienta (D) hasta la posición de
desbloqueo.
6.Para retirar un cincel, tire del perno de
retención (I) y gírelo en 180º hacia la posición
de desbloqueo.
2.Mantenga el cincel frente al portaherramientas
con la ranura (H) hacia arriba.
Ajuste de la empuñadura lateral
(fig. 1)
1.Limpieza del eje del cincel (Fig. 3)
D25960
3.Introduzca el eje del cincel en el
portaherramientas (E).
4.Empuje el sistema de retención (D) hacia detrás
para bloquear el accesorio en su posición.
5.Tire del cincel para comprobar que esté
bien sujetado. Para la función de taladrado,
es necesario que el cincel pueda moverse
axialmente varios centímetros una vez sujeto en
el portaherramientas.
6.Para retirar el cincel, tire del dispositivo de
retención hacia atrás (D) y empuje el cincel para
sacarlo fuera del portaherramientas (E).
ADAPTAR UN CINCEL EN EL COLLAR DEL EJE (FIG. 4B)
1.Tire del dispositivo de retención de
la herramienta (D) hasta la posición
de desbloqueo.
2.Introduzca el eje del cincel en el
portaherramientas (E).
32
La empuñadura lateral (F) está unida a la máquina
tanto para los usuarios diestros como zurdos.
ADVERTENCIA: Opere siempre la
herramienta con la empuñadura lateral
correctamente montada.
1.Afloje el perno de fijación (C) y gire la
empuñadura lateral a la posición deseada.
2.Bloquee la empuñadura lateral en su lugar,
apretando el perno de sujeción (C).
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
¡ADVERTENCIA!
•Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
•Tenga bien presente el trazado de las
tuberías y del cableado.
Español
•Aplique una presión de
aproximadamente. 20 - 30 kg a la
herramienta. Una fuerza excesiva no
acelera el cincelado sino que disminuye
el rendimiento de la herramienta y puede
acortar su vida útil.
6.Apague siempre la herramienta cuando termine
su trabajo y antes de desconectarla.
Posición adecuada de las manos
(fig. 2)
MANTENIMIENTO
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
IMPORTANTE: La herramienta debe mantenerse
con ambas manos en todo momento cuando la
utilice.
Aplicaciones horizontales (fig. 2A):
La posición adecuada de las manos exige que una
mano se coloque en el asa lateral (F) y la otra en el
asa principal (B).
Existen varios tipos de cinceles como opción.
Con este producto solo deben usarse los
accesorios recomendados por DeWALT.
Su herramienta DeWALT ha sido diseñada para
funcionar durante un largo período con un
mantenimiento mínimo. El que la herramienta
funcione continuamente de modo satisfactorio
depende del cuidado adecuado que se le preste y
de una buena limpieza periódica.
Esta máquina no puede ser reparada por el usuario.
Lleve periódicamente la herramienta a un agente de
reparaciones autorizado de DEWALT. Si antes de
ello, registra algún problema, póngase en contacto
con un agente de reparaciones habilitado de
DeWALT.
Mantenimiento de accesorios
(fig. 5, 6)
ADVERTENCIA: estos cinceles se
pueden reafilar solo un número limitado
de veces. Si tiene alguna duda, póngase
en contacto con su distribuidor para que
le proporcione información.
ADVERTENCIA: asegúrese de que el
borde de corte no muestre decoloración
por demasiada presión. Esto puede
afectar a la dureza del accesorio.
Aplicaciones verticales (fig. 2B):
La posición adecuada de las manos exige que
ambas manos reposen en la empuñadura
principal (B).
Encendido y apagado (fig. 1)
Encendido: ponga el interruptor de encendido/
apagado (A) en la posición 1.
Apagado: ponga el interruptor de encendido/
apagado (A) en la posición 0.
Demolición, cincelado y canalizado
(fig. 1, 2)
1.Seleccione el cincel adecuado y limpie su eje.
2.Introduzca el cincel y compruebe que esté bien
sujetado.
3.Fije y adapte la empuñadura lateral (F) y
compruebe que esté firmemente apretada.
Para lograr los mejores resultados, utilice brocas
de cincel afiladas. El hecho de afilar las brocas
de cincel garantizará frecuentemente una
larga duración y los mejores resultados de su
herramienta.
AFILADO
Véase la figura 5 para observar los distintos tipos de
cinceles que podrá utilizar con la herramienta.
Afile los cinceles con discos de lijado y un flujo de
agua continuo. Véase la figura 6 para observar los
ángulos adecuados de los siguientes cinceles:
4.Sostenga la herramienta con ambas manos
en la empuñadura principal (B) o una mano
en la empuñadura principal (B) y la otra en
la empuñadura lateral (F). La herramienta
debe mantenerse con ambas manos en todo
momento cuando la utilice. Véase la Posición
adecuada de las manos.
K.Cincel de punta
5.Encienda la herramienta para operar de
forma continua.
Caliente el cincel a 850-1050ºC (luz roja-amarilla).
L. Cincel plano
M.Cincel de escala amplio
N.Broca de arcilla
FORJA
Para la forja:
33
Español
Para endurecer de nuevo el cincel:
• Caliente el cincel a 900°C y enfríelo en aceite.
• A continuación, coloque el cincel en el horno
durante 1 hora a 320°C (el color pasará a azul
claro).
Lubricación
La herramienta eléctrica no requiere
lubricación adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: sople la suciedad
y el polvo de la carcasa principal con
aire seco siempre que vea acumularse
el polvo alrededor de los respiraderos.
Cuando realice este procedimiento, lleve
gafas.
ADVERTENCIA: no use nunca
disolventes ni otros agentes químicos
agresivos para limpiar las piezas no
metálicas de la herramienta. Estos
agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un
trapo humedecido solo con agua y jabón
suave. No deje que penetre ningún
líquido dentro de la herramienta; no
sumerja ninguna pieza de la herramienta
en un líquido.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: dado que algunos
accesorios, diferentes de los ofrecidos
por DeWALT, no se han probado con
este producto, el empleo de tales
accesorios podría constituir un riesgo.
Para reducir el riesgo de lesiones, solo
deben usarse con este producto los
accesorios recomendados DeWALT.
Si desea más información sobre los accesorios
adecuados, consulte a su distribuidor.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las
baterías marcadas con este símbolo no
deben desecharse junto con los residuos
domésticos normales.
34
Los productos y las baterías contienen materiales
que pueden ser recuparados y reciclados,
reduciendo la demanda de materias primas.
Recicle los productos eléctricos y las baterías de
acuerdo con las disposiciones locales. Para más
información, vaya a www.2helpU.com.
Français
PERFORATEUR-BURINEUR
D25960, D25961
Félicitations !
Vous avez choisi un outil électrique DeWALT. Des années d’expérience, un développement de produits
approfondi et une innovation constante font de DeWALT l’un des partenaires les plus fiables pour les
utilisateurs d’outils électriques professionnels.
Caractéristiques techniques
D25960
D25961
Tension
V230 230
Type
1
1
Fréquence
Hz50 50
Puissance absorbée
W
1600
1600
Battements par minute
BPM
1450
1450
Énergie de frappe (EPTA 05/2009)
J
35
35
Soporte de la herramienta
28 mm Hex
30 mm Hex
Positions du burin
1
1
Poids
kg
18,4
16,9
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-6.
LPA (niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
Ciselage
Valeur d’émission de vibration ah,Cheq =
Position des mains :
une main sur la poignée principale et une main sur la
poignée latérale =
les deux mains sur la poignée principale =
Incertitude K =
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
m/s2
m/s2
m/s2
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
Fusibles
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
35
Français
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS  : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des
risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
20.04.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
Certificat de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
CONSIGNES DE PROTECTION CONTRE LES NUISANCES
SONORES À L’EXTÉRIEUR
PERFORATEUR-BURINEUR
D25960, D25961
DeWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.;
2000/14/CE, Brise-béton électrique (portatif),
15 kg<m<30 kg, Annexe VIII, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Allemagne, N° d’identification notifié sur le
corps : 0197.
Niveau de puissance acoustique selon 2000/14/CE
(Article 12, Annexe III, nº 10; 15 kg<m<30 kg.
LWA (niveau mesuré de
puissance acoustique)
dB 102
LWA (niveau garanti de
puissance acoustique) dB 105
36
Ces produits sont également compatibles avec
les Directives 2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour
plus d’informations, veuillez contacter DeWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
AVERTISSEMENT ! Lisez tous
les avertissements de sécurité et
toutes les consignes. Le non-respect
de ces avertissements et consignes peut
entraîner un choc électrique, un incendie
et/ou de graves blessures.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
Français
b)
c)
d)
e)
f)
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
b) Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
c) Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
d) Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
e) Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f) Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
g) Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b) N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
c) Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
d) Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne
laissez aucune personne l’utiliser si elle
n’est pas familiarisée avec les outils
électriques ou ces instructions. Les outils
électriques représentent un danger entre des
mains inexpertes.
37
Français
e) Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
f) Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
g) Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil électrique à un réparateur qualifié qui utilise des pièces de rechange identiques. La sécurité de l’outil électrique sera ainsi préservée.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les
perforateurs-burineurs
• Portez des protecteurs auditifs. L’exposition
au bruit peut entraîner une perte auditive.
• Utilisez les poignées auxiliaires fournies avec
l’outil. Une perte de contrôle peut entraîner des
blessures corporelles.
• Tenez l’outil électrique par sa surface de
prise isolée dans une situation où l’outil
de coupe peut entrer en contact avec un
câblage caché ou avec son propre cordon
d’alimentation. Accessoire de coupe Tout
contact avec un fil « sous tension » risque de
mettre « sous tension » les pièces métalliques
exposées et d’électrocuter l’opérateur de l’outil.
• Assurez-vous que le matériau à percer ne
dissimule pas de conduites d’alimentation en
électricité ou en gaz et que les emplacements
de ces conduites ont été vérifiés par les
services publics.
• Tenez l’outil fermement en permanence. Utilisez
toujours l’outil en le tenant des deux mains.
L’utilisation de cet outil d’une seule main
résultera en une perte de contrôle de l’outil. Le
perçage ou la découpe de matériaux rigides
38
tels que les barres d’armature peut également
présenter un danger. Serrez à fond la poignée
latérale avant d’utiliser l’outil.
• Assurez-vous que le burin est solidement fixé en
place avant d’utiliser l’outil.
• Par temps froid, ou lorsque l’outil n’a pas été
utilisé pendant une période prolongée, faites-le
tourner à vide pendant plusieurs minutes avant
de l’utiliser.
• Lorsque vous travaillez en hauteur, assurez-vous
que la zone au-dessous est dégagée.
• Ne touchez pas le burin ou les parties
avoisinantes immédiatement après avoir utilisé
l’outil, car ils peuvent être très chauds et vous
brûler.
• Dirigez toujours le cordon électrique vers
l’arrière, loin du burin.
• N’utilisez pas cet outil pendant des périodes
prolongées. Les vibrations provoquées par
l’action du marteau peuvent être nuisibles pour
vos mains et vos bras. Portez des gants pour
amortir les vibrations et limitez l’exposition en
faisant des pauses fréquentes.
AVERTISSEMENT : nous
recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de
déclenchement de 30mA ou moins.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
marteaux de démolition :
– Dommages corporels par contact avec les
parties brûlantes de l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par l’inhalation de
poussières dégagées lors du travail du béton et/
ou de la maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Français
Porter un dispositif de protection o
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
(FIG. 1)
La date codée de fabrication (G), qui comprend
aussi l’année de fabrication, est imprimée sur
le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Contrôle de la vibration active
Le contrôle de la vibration active neutralise les
vibrations et rebonds du mécanisme du marteau.
Grâce à la réduction des vibrations exercées sur la
main et le bras, l’utilisation pendant une plus longue
durée est plus confortable et prolonge la durée de
vie de l’unité.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une
seule tension. Vérifiez toujours que l’alimentation
correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT est à double isolation
conformément à la norme EN 60745 ; un
câble de mise à la terre n’est donc pas
nécessaire.
L’emballage contient :
1perforateur-burineur
1 poignée latérale
1 Burin pointu
1 boîtier en plastique
1 manuel de l’utilisateur
• Vérifiez si l’outil, les pièces ou les accessoires ne
présentent pas de dommages dus au transport.
• Prenez le temps de lire et de comprendre dans
son intégralité ce manuel avant d’utiliser l’outil.
Description (fig. 1)
A.Interrupteur Marche/Arrêt
B.Poignée principale
C.Bouton de serrage de poignée latérale
D.Retenue d’outil
E.Porte-outil
F.Poignée latérale
UTILISATION PRÉVUE
Les perforateurs-burineurs D25960 et D25961 à
haut rendement sont conçus pour les applications
lourdes de démolition et de burinage.
NE L’UTILISEZ PAS dans un endroit humide ou en
présence de liquides ou de gaz inflammables.
Ces perforateurs-burineurs à usage industriel sont
des outils électriques professionnels.
TENEZ les enfants à l’écart de l’outil. Les
utilisateurs inexpérimentés doivent être encadrés
lorsqu’ils utilisent cet outil.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DeWALT.
CH Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter
les outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGE
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels,
arrêter l’outil et débrancher
l’appareil du secteur avant d’installer
ou de retirer tout accessoire, avant
tout réglage ou changement de
configuration ou lors de réparations.
S’assurer que la gâchette est bien en
position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
39
Français
AVERTISSEMENT  : portez toujours des
gants pour remplacer les accessoires.
Les pièces métalliques à découvert de
l’outil peuvent devenir très chaudes
pendant l’opération.
Introduction et retrait des
accessoires hexagonaux 28/30 mm
(fig. 3, 4)
D25960
Cette machine utilise des burins avec une tige
hexagonale de 28 mm.
D25961
Cette machine utilise des burins avec une tige
hexagonale de 30 mm.
Seuls les accessoires DeWALT recommandés
doivent être utilisés avec ce produit.
1.Nettoyez la tige du burin (fig. 3)
D25960
POUR INSTALLER UN BURIN AVEC RAINURE DANS LA TIGE
(FIG. 4A)
1.Tirez la retenue d’outil (D) dans la position de
déblocage.
2.Tenez le burin face au porte-outil avec la rainure
(H) vers le haut.
3.Introduisez la tige du burin dans le
porte-outil (E).
4.Poussez la retenue (D) vers l’arrière pour
bloquer l’accessoire en position.
5.Tirez sur le burin pour vérifier qu’il est
correctement verrouillé. La fonction de
percussion nécessite que le burin puisse se
déplacer axialement de plusieurs centimètres
lorsqu’il est verrouillé dans le porte-outil.
6.Pour retirer un burin, tirez la retenue (D) vers
l’arrière et sortez le burin du porte-outil (E).
POUR INSTALLER UN BURIN AVEC COLLIER SUR LA TIGE
(FIG. 4B)
5.Pour retirer un burin, tirez la retenue (D) vers
l’arrière et sortez le burin du porte-outil (E).
D25961
POUR INSTALLER UN BURIN AVEC RAINURE DANS LA TIGE
(FIG. 4C)
1.Tirez le boulon de retenue (I) et tournez-le de
180° jusqu’en position de déblocage.
2.Tenez le burin face au porte-outil avec la rainure
(H) vers le haut.
3.Introduisez la tige du burin dans le
porte-outil (E).
4.Tirez le boulon de retenue (I) et tournez-le de
180° jusqu’en position de blocage.
5.Tirez sur le burin pour vérifier qu’il est
correctement verrouillé. La fonction de
percussion nécessite que le burin puisse se
déplacer axialement de plusieurs centimètres
lorsqu’il est verrouillé dans le porte-outil.
6.Pour retirer un burin, tirez le boulon de retenue
(I) et tournez-le de 180° jusqu’en position de
déblocage.
Réglage de la poignée latérale
(fig. 1)
La poignée latérale (F) est assemblée sur la machine
pour convenir aux droitiers comme aux gauchers.
AVERTISSEMENT : Utilisez toujours
la machine avec la poignée latérale
correctement montée.
1.Desserrez la bouton de blocage (C) et faites
tourner la poignée latérale dans la position
désirée.
2.Verrouillez la poignée latérale en position en
serrant le bouton de blocage (C).
FONCTIONNEMENT
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT :
1.Tirez la retenue d’outil (D) dans la position de
déblocage.
•Respectez toujours les consignes de
sécurité et les règles en vigueur.
2.Introduisez la tige du burin dans le
porte-outil (E).
•Vérifiez l’emplacement des tuyauteries et
canalisations.
3.Poussez la retenue (D) alignée avec la tige de
l’accessoire pour bloquer l’accessoire dans la
position.
•Exercez une pression d’environ 20
à 30 kg sur l’outil. Exercer une force
excessive n’accélérera pas le ciselage,
mais diminuera les performances de
l’outil et risque de réduire la durée de vie
de l’outil.
4.Tirer sur le burin pour vérifier qu’il est
correctement verrouillé. La fonction de
percussion nécessite que le burin puisse se
déplacer axialement de plusieurs centimètres
lorsqu’il est verrouillé dans le porte-outil.
40
Français
Position correcte des mains
(fig. 2)
AVERTISSEMENT : Pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : Pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
IMPORTANT : L’outil doit être tenu en permanence
avec les deux mains lors de l’utilisation.
ENTRETIEN
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour
durer longtemps avec un minimum d’entretien. Son
fonctionnement satisfaisant pendant de longues
années repose sur un entretien soigneux et régulier.
Cette machine ne peut pas être réparée par
l’utilisateur. Rapportez périodiquement l’outil chez
un réparateur agréé DeWALT. Si des problèmes
se produisent avant cette échéance, contactez un
réparateur agréé DeWALT.
Entretien des accessoires (fig. 5, 6)
AVERTISSEMENT : ces burins ne
peuvent être meulés qu’un nombre limité
de fois. Dans le doute, demandez les
conseils de votre revendeur.
AVERTISSEMENT : assurez-vous
que le bord tranchant ne présente pas
de décoloration due à une pression
excessive. Ceci pourrait endommager la
dureté de l’accessoire.
Applications horizontales (fig. 2A) :
La position correcte des mains nécessite une main
sur la poignée latérale (F) et l’autre main sur la
poignée principale (B).
Applications verticales (fig. 2B) :
La position correcte des mains nécessite les deux
mains sur la poignée principale (B).
Mise sous et hors tension de l’outil
(fig. 1)
Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement des
burins affutés. L’affûtage fréquent des burins garantit
une longue durée de vie des burins et les meilleurs
performances.
Mise sous tension : placez l’interrupteur Marche/
Arrêt (on/off) (A) sur la position 1.
MEULAGE
Mise hors tension : placez l’interrupteur Marche/
Arrêt (A) sur la position 0.
Démolition, ciselage et burinage
(fig. 1, 2)
1.Sélectionnez le burin approprié et nettoyez sa
tige.
2.Introduisez le burin et vérifiez qu’il est
correctement verrouillé.
Consultez la figure 5 pour les types de burins à
utiliser avec cet outil.
Meulez les burins sur des meules avec un flux d’eau
continu. Consultez la figure 6 pour connaître les
angles appropriés des burins suivants :
K.burin pointu
L. burin plat
M.burin à bout plat
N.burin pelle
3.Installez et réglez la poignée latérale (F) et
assurez-vous qu’elle est bien serrée.
FORGEAGE
4.Tenez l’outil avec les deux mains sur la poignée
principale (B) ou une main sur la poignée
principale (B) et l’autre main sur la poignée
latérale (F). L’outil doit être tenu en permanence
avec les deux mains lors de l’utilisation.
Consultez la section Position correcte des
mains.
Chauffez le burin à 850–1050 °C (rouge clair-jaune).
Pour le forgeage :
Pour retremper le burin :
• Chauffez le burin à 900 °C et trempez-le dans
l’huile.
• Placez ensuite le burin dans le four à 320 °C
pendant 1 heure (couleur bleu clair).
5.Mettez l’outil en marche en fonctionnement
continu.
6.Toujours mettre l’outil à l’arrêt après le travail et
avant de débrancher l’outil.
Vous trouverez différents types de burin en option.
Utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DeWALT avec ce produit.
Graissage
Votre outil électrique ne nécessite pas de graissage
supplémentaire.
41
Français
Nettoyage
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et
la poussière du logement principal en
soufflant de l’air sec aussi souvent que
vous remarquez de la saleté accumulée
dans et autour des orifices d’aération.
Portez des lunettes de sécurité lorsque
vous effectuez cette tâche.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de
solvants ou autres produits chimiques
corrosifs pour nettoyer les pièces non
métalliques de l’outil. Ils risqueraient
d’affaiblir les matériaux utilisés dans ces
pièces. Utilisez un chiffon imbibé d’eau et
de détergent neutre. Ne laissez jamais un
liquide pénétrer dans l’outil et n’immergez
jamais les pièces de l’outil dans un
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : l’utilisation
d’accessoires autres que ceux fournis
par DeWALT peut se révéler dangereuse
car ils n’ont pas été testés sur ce produit.
Afin de réduire le risque de blessure,
utilisez uniquement des accessoires
recommandés par DeWALT.
Prenez contact avec votre revendeur pour obtenir
de plus amples informations sur les accessoires
appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries
marqués de ce symbole ne doivent pas
être jetés avec les déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin
de réduire la demande en matières premières.
Veuillez recycler les produits électriques et les
batteries conformément aux dispositions locales en
vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
42
Italiano
MARTELLO DEMOLITORE
D25960, D25961
Congratulazioni!
Avete scelto un elettroutensile DeWALT. Anni di esperienza, continui miglioramenti e innovazioni tecnologiche
rendono i prodotti DeWALT gli elettroutensili più affidabili per gli operatori professionali.
Dati tecnici
D25960
D25961
Voltaggio
V230230
Tipo
1
1
Frequenza
Hz50 50
Alimentazione elettrica
W16001600
Battiti a vuoto per minuto
BPM1450 1450
Energia del colpo (EPTA 05/2009)
J
35
35
Supporto per strumenti
28 mm Hex
30 mm Hex
Posizioni dello scalpello1 1
Peso
kg
18,4
16,9
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-6
LPA (livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
Modalità avvitatura senza percussione
Valore di emissione delle vibrazioni ah,Cheq =
posizione delle mani:
una mano sull’impugnatura principale e una
mano sull’impugnatura laterale =
entrambe le mani sull’impugnatura principale =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: Il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
dB(A)
91
91
102
102
3,0
3,0
m/s2
6,8
6,8
m/s2
4,5
4,5
m/s2
1,5
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni deve anche considerare i
momenti in cui l’apparato è spento o
quando è acceso ma non viene utilizzato.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
Fusibili
Europa
Utensili a 230 V 10 A, rete elettrica
43
Italiano
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione
per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
20.04.2016
DIRETTIVA MACCHINE
DIRETTIVA RUMORE AMBIENTALE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
Dichiarazione di conformità CE
AVVERTENZA! Leggere tutte le
istruzioni e le avvertenze relative
alla sicurezza. La mancata osservanza
delle avvertenze e delle istruzioni può
provocare scosse elettriche, incendi e/o
lesioni gravi.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
MARTELLO DEMOLITORE
D25960, D25961
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010;
2000/14/CE, Martello demolitore del calcestruzzo
elettrico (manuale), 15 kg<m<30 kg, Appendice
VIII, Prodotti TÜV Rheinland LGA GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germania, Ente notificato ID N.:
0197.
Livello di potenza sonora secondo 2000/14/CE
(Articolo 12, Allegato III, N. 10; 15 kg<m<30 kg.
LWA (livello misurato di
potenza sonora )
dB 102
LWA (livello garantito di
potenza sonora) dB 105
44
Questi prodotti sono anche conformi alla
Direttiva 2014/30/UE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
c) Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono
essere adatte alla presa di rete. Non
Italiano
b)
c)
d)
e)
f)
modificare mai la spina in alcun
modo. Non utilizzare adattatori con gli
elettroutensili con collegamento a terra
(a massa). Per ridurre il rischio di scosse
elettriche evitare di modificare le spine e
utilizzare sempre le prese appropriate.
Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
d) Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
e) Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
f) Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
g) Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
d) Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
e) Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
45
Italiano
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
g) Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) RIPARAZIONI
a)
L’elettroutensile deve essere riparato
da personale qualificato, utilizzando
parti di ricambio identiche. In questo modo
viene garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Ulteriori istruzioni sulla sicurezza
per i martelli demolitori
• Indossare le protezioni per le orecchie.
L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
• Utilizzare le maniglie aggiuntive in dotazione
con lo strumento. La perdita di controllo dello
strumento può causare lesioni personali.
• Quando si eseguono operazioni in cui lo
strumento di taglio può entrare in contatto
con fili nascosti o con il cavo elettrico,
tenere l’elettroutensile esclusivamente dalle
impugnature, che sono isolate. Il contatto tra
l’accessorio di taglio e un filo “in tensione” può
mettere “in tensione” le parti metalliche esposte
e causare una scossa elettrica all’operatore.
• Assicurarsi che il materiale perforato non
nasconda fonti elettriche o gas e che la loro
collocazione sia stata adeguatamente segnalata
dalle competenti società di servizi.
• Avere sempre una salda presa sullo strumento.
Non tentare di utilizzare lo strumento senza
impugnarlo con entrambe le mani. Se lo
strumento viene impugnato con una sola mano,
è possibile perderne il controllo. Altrettanto
pericoloso potrebbe essere perforare o
imbattersi in materiali duri, come ad es. le griglie
di metallo. Afferrare saldamente la maniglia
laterale prima dell’uso.
• Assicurarsi che lo scalpello sia in posizione
prima di utilizzare lo strumento.
46
• In condizioni atmosferiche rigide o nel caso in
cui lo strumento non sia stato utilizzato per un
periodo di tempo prolungato, farlo funzionare a
vuoto per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
• Se si deve lavorare in superfici sopraelevate,
assicurarsi che l’area sottostante sia sgombra.
• Non toccare lo scalpello o le parti situate vicine
ad esso immediatamente dopo l’uso perché
potrebbero essere estremamente calde e
causare ustioni alla pelle.
• Collocare sempre il cavo di alimentazione
lontano dallo scalpello.
• Non utilizzare questo strumento per periodi
prolungati. Le vibrazioni causate dal martello
potrebbero essere nocive per mani e braccia.
Utilizzare dei guanti per avere un’ulteriore
protezione e limitare l’esposizione allo strumento
facendo numerose pause.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di
un dispositivo di corrente residua con
una corrente nominale residua di 30mA
o inferiore.
Rischi residui
I seguenti rischi sono intriseci all’utilizzo dei martelli
demolitori:
–Lesioni causate dal contatto con le superfici
roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
–Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Rischi per la salute dovuti all’inalazione delle
polveri che si sviluppano durante i lavori su
calcestruzzo e/o muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
Italiano
POSIZIONE DEL CODICE DATA (FIG. 1)
Il codice data (G), che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Controllo della vibrazione attiva
Il controllo della vibrazione attiva neutralizza la
vibrazione di contraccolpo tipica del meccanismo
del martello demolitore. Diminuendo la vibrazione di
mani e braccia, permette un uso più confortevole
per periodi di tempo più estesi e prolunga
l’autonomia dell’utensile.
Contenuto della confezione
Sicurezza elettrica
La confezione contiene:
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Assicurarsi sempre che la
tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
1 Martello demolitore
1 Maniglia laterale
1 Scalpello a punta
L’utensile DeWALT dispone di un
doppio isolamento in conformità allo
standard EN60745 e non è quindi
necessario alcun collegamento a terra.
1 Custodia in plastica
1 Manuale di istruzioni
• Accertarsi che l’elettroutensile, le parti o gli
accessori non presentino danni subiti durante il
trasporto.
• Prima di utilizzare l’elettroutensile, trovare il
tempo di leggere con attenzione il presente
manuale.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DeWALT.
CH Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
Descrizione (figura 1)
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
A.Interruttore di accensione/spegnimento
B.Impugnatura principale
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
C.Manopola di bloccaggio dell’impugnatura
laterale
CH Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
D.Fermo utensile
E.Portautensile
F.Maniglia laterale
UTILIZZO PREVISTO
I martelli demolitori D25960, D25961sonostati
progettati per un uso professionale nel campodella
demolizione pesante e per applicazioni di
demolizione.
NON utilizzare sul bagnato o in presenza di liquidi o
gas infiammabili.
Questi martelli demolitori per utilizzo industriale sono
elettroutensili professionali.
NON lasciare che i bambini entrino in contatto con
l’utensile. È necessaria una supervisione quando
questo utensile è usato da personale inesperto.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1,5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
MONTAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni, spegnere l’unità e
staccarla dall’alimentazione prima
di installare e rimuovere gli accessori,
di regolare o cambiare impostazioni
o di fare riparazioni. Assicurarsi che
l’interruttore a grilletto sia in posizione
OFF. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
47
Italiano
AVVERTENZA: indossare sempre dei
guanti prima di cambiare gli accessori. Le
parti metalliche esposte e gli accessori
dell’utensile potrebbero diventare
incandescenti nel corso dell’operazione.
Inserire e rimuovere gli accessori
esagonali di 28/30 mm (fig. 3, 4)
D25960
Questa macchina utilizza scalpelli con un gambo
esagonale di 28 mm.
lungo il proprio asse, dopo essere stato fissato
nel portautensile.
5.Per rimuovere uno scalpello, tirare indietro
il fermo (D) ed estrarre lo scalpello dal
portautensile (E).
D25961
PER INSERIRE UNO SCALPELLO CON SCANALATURA NEL
GAMBO (FIG. 4C)
1.Tirare il bullone del fermo (I) e ruotarlo di 180°
alla posizione di sblocco.
D25961
2.Tenere lo scalpello davanti al portautensile con
la scanalatura (H) rivolta verso l’alto.
Questa macchina utilizza scalpelli con un gambo
esagonale di 30 mm.
3.Inserire il gambo dello scalpello nel
portautensile (E).
Per questo apparato, utilizzare soltanto gli accessori
raccomandati da DeWALT.
4.Tirare il bullone del fermo (I) e ruotarlo di 180°
per farlo tornare alla posizione di blocco.
1.Pulire il gambo dello scalpello (Fig. 3).
5.Tirare lo scalpello per verificare che sia
correttamente bloccato. Per il funzionamento
a percussione si rende necessario che lo
scalpello possa muoversi di alcuni centimetri
lungo il proprio asse, dopo essere stato fissato
nel portautensile.
D25960
PER INSERIRE UNO SCALPELLO CON SCANALATURA NEL
GAMBO (FIG. 4A)
1.Tirare il fermo utensile (D) in posizione di
sblocco.
2.Tenere lo scalpello davanti al portautensile con
la scanalatura (H) rivolta verso l’alto.
3.Inserire il gambo dello scalpello nel
portautensile (E).
4.Spingere il fermo (D) indietro per bloccare
l’accessorio in posizione.
5.Tirare lo scalpello per verificare che sia
correttamente bloccato. Per il funzionamento
a percussione si rende necessario che lo
scalpello possa muoversi di alcuni centimetri
lungo il proprio asse, dopo essere stato fissato
nel portautensile.
6.Per rimuovere uno scalpello, tirare indietro
il fermo (D) ed estrarre lo scalpello dal
portautensile (E).
PER INSERIRE UNO SCALPELLO CON COLLARE SUL
GAMBO (FIG. 4B)
1.Tirare il fermo utensile (D) in posizione di
sblocco.
2.Inserire il gambo dello scalpello nel
portautensile (E).
3.Spingere il fermo (D) in linea con il gambo
dell’accessorio per bloccare quest’ultimo in
posizione.
4.Tirare lo scalpello per verificare che sia
correttamente bloccato. Per il funzionamento
a percussione si rende necessario che lo
scalpello possa muoversi di alcuni centimetri
48
6.Per rimuovere uno scalpello, tirare il bullone
del fermo (I) e ruotarlo di 180° alla posizione di
sblocco.
Regolazione dell’impugnatura
laterale (fig. 1)
L’impugnatura laterale (F) è montata sulla macchina
per poter essere utilizzata da utenti destrorsi
o mancini.
AVVERTENZA: utilizzare sempre
l’apparato con l’impugnatura laterale
correttamente montata.
1.Allentare la manopola di bloccaggio (C) e
orientare l’impugnatura laterale nella posizione
più congeniale.
2.Bloccare l’impugnatura laterale in posizione
stringendo la manopola di bloccaggio (C).
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA:
•Osservare sempre le istruzioni per la
sicurezza e le normative vigenti.
•Controllare l’esatta posizione di
condutture e di impianti elettrici.
Italiano
•Esercitare una pressione
di approssimativamente
20 - 30 chilogrammi sull’utensile.
L’impiego di una forza eccessiva
non velocizza i tempi di perforazione
ma potrebbe diminuire le prestazioni
dell’utensile o abbreviare la
sua autonomia.
6.Spegnere sempre l’apparato al termine del
lavoro e prima di disinserire la spina.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 2)
Questo elettroutensile DeWALT è stato progettato
per funzionare a lungo con una minima
manutenzione. L’uso prolungato in buone condizioni
dipende dalla corretta manutenzione dell’utensile e
dalla sua pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
IMPORTANTE: è necessario tenere sempre
l’apparato con due mani durante l’uso.
Applicazioni orizzontali (fig. 2A):
La posizione corretta delle mani richiede una
mano sull’impugnatura laterale (F) e l’altra mano
sull’impugnatura principale (B).
Su richiesta, sono inoltre disponibili numerosi altri tipi
di scalpello.
Per questo utensile utilizzare soltanto accessori
raccomandati da DeWALT.
MANUTENZIONE
Le operazioni di riparazione e manutenzione di
questo apparato non possono essere realizzate
dall’utente. Portare regolarmente l’apparato presso
un centro di assistenza autorizzato DeWALT. Se
insorgono problemi precedentemente, contattare un
agente autorizzato DeWALT.
Manutenzione degli accessori
(figura 5, 6)
AVVERTENZA: questi scalpelli possono
essere rettificati per un limitato numero
di volte. In caso di dubbio, contattare il
fornitore per ricevere consulenza.
AVVERTENZA: assicurarsi che l’angolo
imputato al taglio non mostri scolorimenti
causati da una pressione troppo forte.
Ciò potrebbe compromettere la durezza
dell’accessorio.
Applicazioni verticali (fig. 2B):
La posizione corretta delle mani richiede entrambe
le mani sull’impugnatura principale (B).
Accensione e spegnimento (figura 1)
Accensione: posizionare l’interruttore di accensione/
spegnimento (A) in posizione 1.
Spegnimento: posizionare l’interruttore di
accensione/spegnimento (A) in posizione 0.
Demolizione, scanalatura e scavo
(figura 1, 2)
1.Selezionare lo scalpello adatto e pulire il gambo.
2.Inserire lo scalpello e verificare che sia
correttamente bloccato.
3.Inserire e regolare l’impugnatura laterale (F) e
assicurarsi che sia ben serrata.
Per risultati ottimali, utilizzare punte di scalpello
affilate. La rettifica frequente delle punte degli
scalpelli ne garantisce una lunga durata e
prestazioni ottimali.
RETTIFICA
Fare riferimento alla figura 5 per i tipi di scalpelli da
utilizzare con questo apparato.
Rettificare gli scalpelli per mezzo di appositi dischi
con flusso d’acqua continuo. Fare riferimento alla
figura 6 per le angolazioni adeguate dei seguenti
scalpelli:
4.Tenere l’apparato con due mani
sull’impugnatura principale (B) o una mano
sull’impugnatura principale (B) e una mano
sull’impugnatura laterale (F). è necessario tenere
sempre l’apparato con due mani durante l’uso.
Consultare Corretto posizionamento delle
mani.
K.scalpello a punta
5.Accendere l’apparato per utilizzarlo in
funzionamento continuo.
Scaldare lo scalpello a 850–1050°C (rosso chiaro
- giallo).
L. scalpello piatto
M.scalpello a scala ampia
N.scalpello a vanga
FORGIATURA
Per la forgiatura:
49
Italiano
Per indurire nuovamente lo scalpello:
• Scaldare lo scalpello a 900°C e temprarlo
nell’olio.
• Quindi, mettere lo scalpello nel forno per 1 ora
a 320°C (il colore è blu chiaro).
Lubrificazione
L’elettroutensile non richiede lubrificazioni aggiuntive.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e
la polvere dall’alloggiamento principale
con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno
che intorno alle prese d’aria. Indossare
adeguate protezioni oculari nell’effettuare
tale procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai
solventi o altre sostanze chimiche
aggressive per pulire le parti non
metalliche dell’utensile. Queste sostanze
potrebbero indebolire i materiali utilizzati
per costruire le summenzionate parti.
Utilizzare un panno inumidito solo con
acqua e con un sapone delicato. Non
lasciare mai che un liquido penetri
all’interno dello strumento e non
immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
Accessori opzionali
AVVERTENZA: poiché accessori
diversi da quelli offerti da DeWALT non
sono stati testati con questo prodotto, il
loro uso con l’utensile potrebbe essere
pericoloso. Per ridurre il rischio di lesioni
personali, si consiglia di utilizzare soltanto
accessori raccomandati da DeWALT con
questo prodotto.
Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori disponibili.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le
batterie contrassegnati con questo
simbolo non devono essere smaltiti con i
normali rifiuti domestici.
50
Prodotti e batterie contengono materiali che
possono essere recuperati o riciclati diminuendo
la domanda di materie prime. Si prega di riciclare
prodotti elettrici e batterie secondo le disposizioni
locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Nederlands
SLOOPHAMER
D25960, D25961
Gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor elektrisch gereedschap van DeWALT. Jarenlange ervaring, uitgebreide
productontwikkeling en innovatie hebben van DeWALT een van de betrouwbaarste partners gemaakt voor
gebruikers van professionele elektrische werktuigen.
Technische gegevens
D25960
D25961
Spanning
V230 230
Type
1
1
Frequentie
Hz50 50
Voeding
W1600 1600
Slagen per minuut onbelast
SPM1450 1450
Slagenergie (EPTA 05/2009)
J
35
35
Gereedschapshouder
28 mm Hex
30 mm Hex
Posities van beitel
1
1
Gewicht
kg
18,4
16,9
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-6.
LPA (emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah,Cheq =
handposities:
één hand op de hoofdhandgreep en één hand op de
zijhandgreep =
beide handen op de hoofdhandgreep =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
m/s2
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
51
Nederlands
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot de
dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
MACHINERICHTLIJN
RICHTLIJN GELUIDSEMISSIE BUITENSHUIS
SLOOPHAMER
D25960, D25961
DeWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EG, Elektrische (hand-)betonbreker,
15 kg<m<30 kg, Bijlage VIII, TÜV Rheinland LGA
Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Duitsland, Erkend orgaan ID Nr.: 0197.
Niveau van geluidsvermogen volgens 2000/14/EC
(Artikel 12, Bijlage III, Nr. 10; 15 kg<m<30 kg.
LWA (gemeten akoestisch vermogen)
dB 102
LWA (gegarandeerd akoestisch vermogen) dB 105
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn
2014/30/EU en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DeWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
52
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.04.2016
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle onderstaande
waarschuwingen verwijst naar uw elektrisch
gereedschap met netvoeding (met snoer) of
accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
Nederlands
b)
c)
d)
e)
f)
verminderen het risico van elektrische
schokken.
Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b) Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
d) Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
e) Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
53
Nederlands
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
f) Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
g) Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) SERVICE
a)
Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor sloophamers
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik de zijhandgrepen die bij dit werktuig
worden geleverd. Als u de beheersing over het
apparaat verliest kunt u verwondingen oplopen.
• Houd het werktuig vast bij de geïsoleerde
grijpvlakken wanneer u een karwei uitvoert
waarbij het zaagwerktuig in aanraking kan
komen met verborgen snoeren of zijn eigen
snoer. Wanneer een hulpstuk een stroomdraad
raakt kunnen de metalen delen van het
elektrische werktuig onder stroom komen te
staan en kan de gebruiker een schok krijgen.
• Zorg dat het materiaal waarin geboord wordt
geen gas- of elektriciteitsleidingen bevat en dat
de ligging van dergelijke leidingen gecheckt is
met de nutsbedrijven.
• Laat het werktuig bij koud weer of als het
langere tijd niet gebruikt is een aantal minuten
onbelast draaien voordat het gebruikt wordt.
• Zorg dat als u boven de grond werkt dat de
oppervlakte eronder leeg is.
• Raak de beitel of de onderdelen in de buurt
van de beitel direct na gebruik niet aan, omdat
ze uiterst heet kunnen zijn en tot brandwonden
kunnen leiden.
• Leid het snoer altijd naar achteren, uit de buurt
van de beitel.
• Gebruik dit werktuig niet te lang na elkaar.
De trilling die de hamer veroorzaakt kan
schadelijk zijn voor uw handen en armen.
Gebruik handschoenen als extra bescherming
en beperk uw blootstelling door regelmatige
rustpauzes in te lassen.
WAARSCHUWING: Wij adviseren
een aardlekschakelaar met een
reststroomwaarde van 30 mA of minder
te gebruiken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van sloophamers:
–Letsel als gevolg van het aanraken van de hete
onderdelen van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
–Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
–Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
• Houd het werktuig altijd stevig vast. Gebruik
dit werktuig niet zonder het met beide handen
vast te pakken. Als u dit werktuig met één hand
gebruikt zult u de beheersing erover verliezen.
Het kan ook gevaarlijk zijn om harde materialen
zoals betonwapening tegen te komen of er
doorheen te breken. Zorg dat de zijhandgreep
stevig vast zit voordat deze gebruikt wordt.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
• Zorg dat de beitel veilig is bevestigd voordat het
werktuig wordt gebruikt.
De datumcode (G), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
54
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Nederlands
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1sloophamer
gebruik van het werktuig comfortabeler wordt en de
gebruiksduur wordt verlengd.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontworpen voor slechts één
voltage. Controleer altijd of het voltage overeenstemt
met het voltage op de typeplaat.
Uw DeWALT gereedschap is dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN60745; er is daarom geen aarddraad
nodig.
1zijhendel
1puntbeitel
1plasticovertrek
1gebruiksaanwijzing
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of hulpstukken die tijdens het
vervoer kan zijn veroorzaakt.
• Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
aandachtig te lezen en te begrijpen vóór
gebruik.
Beschrijving (fig. 1)
A.Aan-/uitschakelaar
B.Hoofdgreep
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DeWALT.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
D.Gereedschap vergrendelaar
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
E.Gereedschapshouder
MONTAGE EN AFSTELLING
C.Zijhandgreep vastzetknop
F.Zijhendel
WAARSCHUWING: Om het
gevaar op letsel te verminderen
schakelt u het apparaat uit en
sluit u de stroombron van de
machine af voordat u accessoires
installeert of verwijdert, voordat u
instellingen aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: Draag altijd
handschoenen als u hulpstukken
verwisselt. Blootgestelde metalen
delen van het werktuig of een hulpstuk
kunnen tijdens de werking heel erg warm
worden.
BEOOGD GEBRUIK
De D25960, D25961 heavy duty breekhamers zijn
ontworpen voor zwaar sloop- en breekwerk.
NIET gebruiken in natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zware sloophamers zijn professionele
elektrische gereedschappen.
Het gereedschap UIT de buurt van kinderen
houden. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers
dit gereedschap gebruiken.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Actieve regeling van trillingen
Met ‘Actieve regeling van trillingen’ worden trillingen
door terugstoot van het mechanisme van de
hamer geneutraliseerd. Trillingen naar de handen
en armen worden verminderd, waardoor langdurig
28/30 mm zeskant Accessoires
invoeren en verwijderen (fig. 3, 4)
D25960
Deze machine gebruikt beitels met een 28 mm
zeskantsteel.
D25961
Deze machine gebruikt beitels met een 30 mm
zeskantsteel.
55
Nederlands
Alleen aanbevolen DeWALT accessoires mogen
gebruikt worden met dit product.
1.De beitelsteel reinigen (afb. 3)
D25960
OM EEN BEITEL MET GROEF IN DE SCHACHT TE
VERGRENDELEN (FIG. 4A)
1.Trek de gereedschap vergrendelaar (D) naar de
ontgrendeld positie.
2.Houdt de beitel voor de gereedschapshouder
met de groef (H) naar boven gericht.
6.Om een beitel te verwijderen: trek aan de
vergrendelaar (I) en draai deze 180° naar de
ontgrendeld positie.
De zijhandgreep afstellen (afb. 1)
De zijhandgreep (F) is gemonteerd zodat deze zowel
rechtshandig als linkshandig gebruikt kan worden.
WAARSCHUWING: Bedien de machine
altijd met de zijhandgreep op de juiste
wijze gemonteerd.
3.Voer de beitel in de gereedschapshouder (E)
1.Draai de knop (C) los en draai de zijhandgreep
in de gewenste positie.
4.Duw de vergrendelaar (D) naar achteren om het
gereedschap te vergrendelen.
2.Vergrendel de zijhandgreep op zijn plaats door
de knop (C) aan te draaien.
5.Controleer of de beitel goed is vergrendeld door
eraan te trekken. Voor de boorhamerfunctie
moet de beitel enkele centimeters axiaal
kunnen bewegen wanneer het is vergrendeld in
de gereedschapshouder.
BEDIENING
6.Om een beitel te verwijderen: trek de
vergrendelaar (D) naar achteren en trek de
beitel uit de gereedschapshouder (E).
•Neem altijd de veiligheidsinstructies en
toepasselijke voorschriften in acht.
OM EEN BEITEL MET KRAAG IN DE SCHACHT TE
VERGRENDELEN (FIG. 4B)
1.Trek de gereedschap vergrendelaar (D) naar de
ontgrendeld positie.
2.Voer de beitel in de gereedschapshouder (E)
3.Duw de vergrendelaar (D) op een lijn met de
beitelsteel om het gereedschap te vergrendelen.
4.Trek aan de beitel om te controleren of deze
goed is vergrendeld. Voor de boorhamerfunctie
moet de beitel enkele centimeters axiaal
kunnen bewegen wanneer het is vergrendeld in
de gereedschapshouder.
5.Om een beitel te verwijderen: trek de
vergrendelaar (D) naar achteren en trek de
beitel uit de gereedschapshouder (E).
D25961
OM EEN BEITEL MET GROEF IN DE SCHACHT TE
VERGRENDELEN (AFB. 4C)
1.Trek aan de vergrendelaar (I) en draai deze 180°
naar de ontgrendeld positie.
2.Houdt de beitel voor de gereedschapshouder
met de groef (H) naar boven gericht.
3.Voer de beitel in de gereedschapshouder (E)
4.Trek aan de vergrendelaar (I) en draai deze 180°
terug naar de vergrendeld positie.
5.Controleer of de beitel goed is vergrendeld door
eraan te trekken. Voor de boorhamerfunctie
moet de beitel enkele centimeters axiaal
kunnen bewegen wanneer het is vergrendeld in
de gereedschapshouder.
56
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING:
•Controleer de locatie van buizen en
bedrading.
•Pas circa 20 - 30 kg druk op het
werktuig toe. Te veel kracht versnelt het
beitelen niet, maar tast de werking en
gebruiksduur van het werktuig aan.
Juiste positie van de handen
(fig. 2)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
BELANGRIJK: De machine moet tijdens gebruik
altijd met twee handen worden vastgehouden.
Horizontale toepassingen (afb 2A):
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (F) en de andere op de
hoofdhandgreep (B).
Verticale toepassingen (afb 2B):
Voor de juiste handpositie zet u beide handen op de
hoofdhandgreep (B).
In- en uitschakelen (fig. 1)
Inschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (A) in
stand 1.
Uitschakelen: plaats de aan-/uitschakelaar (A) in
stand 0.
Nederlands
Slopen, beitelen en groeven trekken
(fig. 1, 2)
1.Kies de geschikte beitel en maak de steel
schoon.
2.Voer de beitel in en controleer of deze juist is
vergrendeld.
3.Monteer de zijhandgreep (F) en stel deze af,
verzeker uzelf ervan dat deze stevig vast zit.
SLIJPEN
Raadpleeg afbeelding 5 voor de beitel types die u
met deze machine kunt gebruiken.
Slijp de beitels op slijpstenen met een
ononderbroken waterstraal. Raadpleeg afbeelding 6
voor de juiste hoeken van de volgende beitels.
K.puntbeitel
L. platte beitel
4.Houd de machine met twee handen vast aan
de hoofdhandgreep (B), of één hand op de
hoofdhandgreep (B) en één op de zijhandgreep
(F). De machine moet tijdens gebruik altijd
met twee handen worden vastgehouden.
Raadpleeg Juiste hand positionering.
M.brede beitel
5.Schakel de machine aan voor doorlopend
gebruik.
Om de beitel weer te verharden:
6.Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
• Plaats de beitel daarna 1 uur in de oven op
320°C (de kleur is lichtblauw).
N.spade beitel
VERSTERKEN
Om te versterken:
Verwarm de beitel tot 850-1050°C (licht rood-geel).
• Verwarm de beitel tot 900°C en koel het in olie.
Beitels van verschillend type zijn te koop als optie.
Gebruik uitsluitend door DeWALT aanbevolen
hulpstukken met dit product.
ONDERHOUD
Uw elektrische werktuig van DeWALT is ontworpen
om gedurende een lange tijd te werken met
een minimum aan onderhoud. Doorlopende
bevredigende werking is afhankelijk van goed
onderhoud en regelmatig reinigen van het werktuig.
Er kan aan deze machine door de gebruiker geen
onderhoud worden uitgevoerd. Breng de machine
periodiek naar een erkende DeWALT reparateur. Als
er eerder problemen optreden neem dan contact
op met een erkende DeWALT reparateur.DeWALT
geautoriseerd reparatiebedrijf als u voordien
problemen ondervindt.
Smering
Uw elektrische werktuig behoeft geen extra smering.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag een
beschermende bril terwijl u dit doet.
WAARSCHUWING: Nooit
oplosmiddelen of andere scherpe
chemicaliën gebruiken om niet-metalen
onderdelen van het werktuig te reinigen.
Deze chemische stoffen kunnen het
materiaal gebruikt in deze onderdelen
verzwakken. Gebruik alleen een doek
met water en zachte zeep. Laat nooit
een vloeistof in het gereedschap lopen
en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
Onderhoud van hulpstukken
(fig. 5, 6)
WAARSCHUWING: deze beitels
kunnen maar een beperkt aantal keren
opnieuw worden geslepen. Neem
contact op met uw verkoper voor advies
in geval van twijfel.
WAARSCHUWING: Controleer of
de snijrand niet is verkleurd door te
veel druk. Dit kan de hardheid van het
hulpstuk aantasten.
Gebruik voor het beste resultaat alleen scherpe
beitels. Het regelmatig slijpen van de beitels
verzekerd een lange levensduur van de beitels en de
beste prestaties.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die aangeboden
door DeWALT, niet zijn getest met dit
product, kan het gebruik ervan met dit
57
Nederlands
werktuig gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen bij dit product
uitsluitend hulpstukken worden gebruikt
die zijn aanbevolen door DeWALT.
Raadpleeg uw verkoper voor nadere informatie over
de geschikte hulpstukken.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten
en batterijen die zijn voorzien van dit
symbool, mogen niet bij het normale
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled,
zodat de vraag naar grondstoffen afneemt. Recycle
elektrische producten en batterijen volgens de lokale
voorschriften. Nadere informatie is beschikbaar op
www.2helpU.com.
58
Norsk
MEISELHAMMER
D25960, D25961
Gratulerer!
Du har valgt et elektrisk DeWALT -verktøy. Mangeårig erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør
DeWALT til den mest pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektriske verktøy.
Tekniske spesifikasjoner
D25960
Spenning
V230
Type
1
Frekvens
Hz50
Strømeffekt
W1600
Ubelastede slag pr. minutt
BPM1450
Slagkraft (EPTA 05/2009)
J
35
Verktøyholder
28 mm Hex
Meiselstillinger1
Vekt
kg
18,4
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-6:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
Meisling
Verdi vibrasjonsutslipp ah,Cheq =
håndstilling:
én hånd på hovedhåndtak og én hånd på
sidehåndtak =
begge hender på hovedhåndtak =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
m/s2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
D25961
230
1
50
1600
1450
35
30 mm Hex
1
16,9
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
59
Norsk
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DeWALT.
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken
og vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
kan føre til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
20.04.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og
bruksanvisninger. Unnlatelse av å
følge advarsler og bruksanvisninger kan
resultere i elektrisk sjokk, brann og/eller
alvorlige skader.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER FOR FREMTIDIG REFERANSE
EU-samsvarserklæring
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV OM UTENDØRS STØY
MEISELHAMMER
D25960, D25961
DeWALT erklærer at de produktene som er
beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Elektrisk betongknuser (håndholdt),
15 kg<m<30 kg, Vedlegg VIII, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Tyskland, Notified Body ID No.: 0197.
Niveau van geluidsvermogen volgens 2000/14/EC
(Artikel 12, Bijlage III, Nr. 10; 15 kg<m<30 kg):
LWA (målt lydeffektnivå) dB LWA (garantert lydeffektnivå) dB 105
102
Disse produktene samsvarer også med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DeWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
60
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
b) Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
c) Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
Norsk
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
e) Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
f) Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
g) Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
g) Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) SERVICE
a)
Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner
for meiselhammere
• Bruk hørselsvern. Eksponering for støy kan
forårsake tap av hørsel.
61
Norsk
•Bruk hjelpehåndtakene som leveres med
verktøyet. Hvis man mister kontrollen, kan det
føre til personskade.
• Verktøyet holdes i de isolerte gripeflatene
når man gjør en jobb der skjæreverktøyet
kan komme i kontakt med skjulte ledninger
eller ledningen til selve verktøyet. Hvis
et skjæretilbehør kommer i kontakt med en
strømførende ledning, kan synlige metalldeler i
verktøyet også bli strømførende og gi brukeren
elektrisk støt.
• Påse at materialet det bores i ikke inneholder
strøm- eller gassledninger og at deres
beliggenhet er bekreftet med strøm-/
gasselskapet.
• Hold et godt tak i verktøyet til alle tider. Ikke
forsøk å bruke dette verktøyet uten å holde det
med begge hender. Bruk av dette verktøyet
med én hånd vil gjøre at man mister kontrollen.
Gjennomboring eller om man støter mot harde
materialer slik som armeringsstenger kan dette
også være farlig. Stram sidehåndtakene godt før
bruk.
• Påse at meiselen er sikret på plass før bruk av
verktøyet.
• I kaldt vær eller når verktøyet ikke har blitt brukt i
lengre perioder, kjøres verktøyet uten belastning
i noen minutter før bruk.
– Helsefarer som skyldes innånding av støv som
oppstår ved arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING (FIG. 1)
Datokoden (G), som også inkluderer
produksjonsåret, er trykket på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Meiselhammer
1Sidehåndtak
1Spissmeisel
• Når man arbeider over bakkenivå, påse at
området under er tomt.
1Plastkoffert
• Ikke rør meiselen eller delene nære meiselen rett
etter bruk da de kan være ekstremt varme og
dette kan forårsake at man brenner huden.
• Sjekk om det har oppstått skade på verktøyet,
delene eller tilbehøret under transport.
• Rett alltid strømkabelen mot baksiden, bort fra
meiselen.
1Brukerhåndbok
• Ta deg tid til å lese og gjøre deg godt kjent med
brukerhåndboken før du tar verktøyet i bruk.
• Ikke bruk dette verktøyet i lengre perioder.
Vibrasjon forårsaket av hammereffekt kan være
skadelig for hender og armer. Bruk hansker som
ekstra polstring og begrens eksponering ved å
ta pauser ofte.
Beskrivelse (fig. 1)
Øvrige farer
D.Sikringssplint for verktøy
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
meiselhammere:
– Skader forårsaket av berøring av varme
verktøydeler.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
–Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
62
A.Av/på-bryter
B.Hovedhåndtak
C.Klemskrue for sidehåndtak
E.Verktøyholder
F.Sidehåndtak
TILTENKT BRUK
De kraftige demoleringshammerne D25960 og
D25961 er beregnet for kraftige demolerings- og
rivningsområder.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller nær
antennelige væsker eller gasser
Disse kraftige meiselhammerne er elektriske verktøy
som er beregnet på bruk av yrkesutøvere.
LA IKKE barn røre verktøyet. Det kreves oppsyn
når uerfarne operatører bruker dette verktøyet.
Norsk
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Sette inn og fjerne 28/30 mm
sekskantet verktøy (fig. 3, 4)
Aktiv vibrasjonskontroll
D25961
Den aktive vibrasjonskontrollen nøytraliseres
tilbakeslagsvibrasjonen fra hammermekanismen.
Reduserer hånd- og armvibrasjon. Den gjør bruken
over lengre perioder mer behagelig og forlenger
levetiden til verktøyet.
D25960
Verktøyet bruker meisler med et 28 mm
sekskantet skaft.
Verktøyet bruker meisler med et 30 mm
sekskantet skaft.
Bruk bare anbefalt tilbehør fra DeWALT med dette
produktet.
1.Rengjør meiselskaftet (Fig. 3).
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
D25960
Den elektriske motoren er bare beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
strømforsyningen samsvarer med spenningen på
klassifiseringsskiltet.
1.Dra i sikringssplinten for verktøyet (D) til ulåst
posisjon.
Dette DeWALT -verktøyet er
dobbelisolert i samsvar med
EN60745. Det er derfor ikke påkrevd
med jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DeWALTS serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere
faren for personskader, slå av
enheten og koble verktøyet fra
strømforsyningen før du installerer
eller tar av utstyr, før justering eller
skifte av oppsett, eller når du foretar
reparasjoner. Forsikre deg om at
utløserbryteren er i stillingen AV.
En utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
ADVARSEL: Bruk alltid hansker når du
skifter utstyr. Eksponerte metalldeler på
verktøyet og utstyr kan bli svært varme
under bruk.
FESTE ET MEISEL MED SPOR I SKAFTET (FIG. 4A)
2.Hold meiselen foran verktøyholderen med
sporet (H) vendt oppover.
3.Sett meiselskaftet i verktøyholderen (E).
4.Skyv sikringssplinten (D) bakover for å låse
tilbehøret på plass.
5.Trekk på meiselen for å sjekke at den er riktig
låst. Hammerfunksjonen krever at meiselen kan
bevege seg aksialt flere centimeter når det er
låst i verktøyholderen.
6.For å fjerne en meisel trekker du tilbake
sikringssplinten (D) og trekk meiselen ut av
verktøyholderen (E).
FESTE EN MEISEL MED KRAGE PÅ SKAFTET (FIG. 4B)
1.Dra i sikringssplinten for verktøyet (D) til
ulåst posisjon.
2.Sett meiselskaftet i verktøyholderen (E).
3.Skyv sikringssplinten (D) på linje med
tilbehørskaftet for å låse tilbehøret på plass.
4.Trekk på meiselen for å kontrollere at det er
riktig låst. Slagfunksjonen krever at meiselen
kan forskyve seg flere centimeter i aksialretning
når den er låst i verktøyholderen.
5.For å fjerne en meisel trekker du tilbake
sikringssplinten (D) og trekk meiselen ut av
verktøyholderen (E).
D25961
FESTE EN MEISEL MED SPOR I SKAFTET (FIG. 4C)
1.Trekk i holdebolten (I) og vri den 180° til ulåst
posisjon.
2.Hold meiselen foran verktøyholderen med
sporet (H) vendt oppover.
3.Sett meiselskaftet i verktøyholderen (E).
4.Trekk i holdebolten (I) og vri den 180° tilbake til
låst posisjon.
63
Norsk
5.Trekk på meiselen for å sjekke at den er riktig
låst. Hammerfunksjonen krever at meiselen kan
bevege seg aksialt flere centimeter når det er
låst i verktøyholderen.
Slå av: Still strømbryteren (A) i stillingen 0.
6.For å fjerne en meisel trekker du i holdebolten (I)
og vrir den 180° til ulåst posisjon.
2.Sett inn meiselen og kontroller at den er
ordentlig låst.
Justering av sidehåndtaket (fig. 1)
Sidehåndtaket (F) monteres på verktøyet for å
tilpasses både høyre- og venstrehendte brukere.
Riving, siselering og fuging (fig. 1, 2)
1.Velg riktig meisel, og rengjør skaftet.
3.Monter og juser sidehåndtaket (F), og kontroller
at det er skikkelig strammet.
1.Løsne klemskruen (C) og roter sidehåndtaket til
ønsket posisjon.
4.Hold verktøyet med to hender på
hovedhåndtaket (B) eller med en hånd
på hovedhåndtaket (B) og en hånd på
sidehåndtaket (F). Verktøyet må alltid holdes
med to hender under bruk. Se Riktig
håndstilling.
2.Lås sidehåndtaket på plass ved å stramme
klemmeskruen (C).
5.Slå på verktøyet for å kjøre det i
kontinuerlig drift.
BRUK
6.Verktøyet skal alltid skrus av når arbeidet er
ferdig og før du kopler fra strømtilførselen.
Bruksanvisning
Forskjellige meiseltyper er tilgjenglige som
ekstrautstyr.
ADVARSEL: Bruk verktøyet kun når
sidehåndtaket er riktig montert.
ADVARSEL:
•Følg alltid sikkerhetsanvisninger og
gjeldende forskrifter.
•Vær alltid klar over hvor rør og
ledninger er.
•Påfør verktøyet et trykk på ca. 20 - 30 kg.
Ekstra stort trykk vil ikke gjøre meislingen
raskere, men det vil redusere verktøyets
effektivitet og kan redusere dets levetid.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
VIKTIG: Verktøyet må alltid holdes med to hender
under bruk.
Horisontale bruksområder (fig. 2A):
Riktig stilling for hendene er å ha en hånd på
sidehåndtaket (F) og den andre på
hovedhåndtaket (B).
Vertikale bruksområder (fig. 2B):
Riktig håndstilling er å ha begge hendene på
hovedhåndtaket (B).
Slå verktøyet av og på (fig. 1)
Slå på: Still strømbryteren (A) i stillingen 1.
64
Bare tilbehør som er anbefalt av DeWALT bør
brukes med dette produktet.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DeWALT er laget for
langtidsbruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
Verktøyet kan ikke repareres av brukeren. Ta
verktøyet til et autorisert DeWALT-serviceverksted
med jevne mellomrom. Dersom det oppstår
problemer før dette, ta kontakt med et autorisert
DeWALT-serviceverksted.
Vedlikehold av tilbehør (fig. 5, 6)
ADVARSEL: Disse meislene kan slipes
bare et begrenset antall ganger. Er du i
tvil, kontakt forhandleren for anbefalinger.
ADVARSEL: Sørg for at eggen ikke blir
misfarget som følge av for stort trykk.
Dette kan redusere tilbehørets hardhet.
Bruk kun skarpe meiselbor for best resultat. Jevnlig
sliping av meiselborene vil garantere at de holder
lenge og gir optimale resultater.
SLIPING
Se figur 5 for typer meisler du ønsker å bruke med
dette verktøyet.
Slip meislene på slipekniver med rennende vann. Se
figur 6 for de riktige vinklene til følgende meisler:
K.spissmeisel
L.flatmeisel
Norsk
M.bred skaleringsmeisel
N.leirspade
SMIING
For smiing:
Produkter og batterier inneholder materialer som kan
gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet
for råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter
og batterier til gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer
informasjon får du på www.2helpU.com
Varm opp meiselen til 850–1050°C (lyserød-gul).
For å herde meiselen igjen:
• Varm opp meiselen til 900°C og bråkjøl det
i olje.
• Plasser meiselen i ovnen i 1 time ved 320°C
(fargen er lyseblå).
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
verktøyhuset med tørr luft så ofte som
du ser at skitt legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk øyevern når du gjør
dette.
ADVARSEL: Bruk aldri løsningsmidler
eller andre harde kjemikalier for rengjøring
av deler av verktøyet som ikke er laget
av metall. Disse kjemikaliene kan svekke
materialene som er brukt i disse delene.
Bruk en klut som er fuktet med bare
vann og mild såpe. Pass på at det aldri
kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri
noen av verktøydelene i vann.
Tilbehør
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DeWALT, ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør med dette produktet.
Reduser risikoen for personskade ved
å bare bruke tilbehør som anbefales av
DeWALT sammen med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
tilbehør.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og
batterier merket med dette symbolet skal
ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.
65
Português
MARTELO DEMOLIDOR
D25960, D25961
Parabéns!
Optou por uma ferramenta eléctrica DeWALT. Largos anos de experiência, um desenvolvimento contínuo
de produtos e um espírito inovador tornam a DeWALT um dos parceiros de maior confiança para os
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
D25960
D25961
Voltagem
V230 230
Tipo
1
1
Frequência
Hz50
50
Entrada de alimentação eléctrica W
1600
1600
Sem batimentos de carga por minuto
BPM1450
1450
Energia de impacte (EPTA 05/2009)
J
35
35
Suporte da ferramenta
28 mm Hex
30 mm Hex
Posições do cinzel
1
1
Peso
kg
18,4
16,9
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-6:
LPA (nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão de vibrações ah,Cheq =
posição das mãos:
uma mão sobre o punho principa e a outra sobre o
punho lateral =
ambas as mãos sobre o punho principal =
K de variabilidade =
O nível de emissão de vibrações indicado nesta
ficha de informações foi medido em conformidade
com um teste padrão estabelecido pela norma
EN60745 e poderá ser utilizado para comparar
ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da
exposição às vibrações.
66
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado diz respeito às
principais aplicações da ferramenta. No
entanto, se a ferramenta for utilizada
para outras aplicações ou com outros
acessórios, ou tiver uma manutenção
insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto
poderá aumentar significativamente o
m/s2
m/s2
m/s2
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
nível de exposição às vibrações ao longo
do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de
exposição às vibrações também
deverá ter em conta o número de
vezes que a ferramenta é desligada
ou está em funcionamento, mas sem
executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição
às vibrações ao longo do período total
de trabalho.
Identifique medidas de segurança
adicionais para proteger o utilizador
contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção
correcta da ferramenta e dos acessórios,
manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Português
Fusíveis
Europa
LWA (nível de potência sonora medido)
Ferramentas
de 230 V 10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que,
se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Estes equipamentos também estão em
conformidade com a Directiva 2014/30/UE (a partir
de e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em
seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
20.04.2016
Indica risco de incêndio
Declaração de conformidade da CE
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DIRECTIVA “RUÍDO AMBIENTE”
MARTELO DEMOLIDOR
D25960, D25961
A DeWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC, Martelo demolidor eléctrico (manual),
15 kg<m<30 kg, Anexo VIII, TÜV Rheinland LGA
Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Alemanha, Número de identificação do organismo
creditado: 0197.
Nível de potência sonora de acordo com a
directiva 2000/14/EC (Artigo 12, Anexo III, N.º 10;
15 kg<m<30 kg):
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
dB 102
LWA (nível de potência sonora garantido) dB 105
ATENÇÃO!: Leia todos os avisos
e instruções de segurança. O não
seguimento dos avisos e instruções
pode resultar em choque eléctrico,
incêndio e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com fio)
ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
67
Português
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
c) Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
68
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
e) Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
f) Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
g) Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Português
e) Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
g) Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Instruções de segurança adicionais
para martelos demolidores
• Use protectores auriculares. A exposição ao
ruído pode provocar problemas auditivos.
• Utilize as pegas auxiliares fornecidas com
a ferramenta. A perda de controlo pode
provocar lesões.
• Quando realizar uma operação em que
a ferramenta de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos ou com o seu
próprio cabo, segure as ferramentas
eléctricas com as superfícies do punho
isoladas. O contacto do acessório de corte
com um fio com carga eléctrica também pode
electrificar as partes metálicas expostas da
ferramenta eléctrica e provocar um choque no
operador.
• Certifique-se de que o material a perfurar não
esconde dispositivos da rede eléctrica ou de
alimentação de gás e de que as respectivas
localizações foram verificadas junto das
empresas competentes.
• Segure a ferramenta com firmeza em todas
as circunstâncias. Não tente utilizar esta
ferramenta sem a segurar com ambas as
mãos. Se utilizar a ferramenta só com uma mão
pode provocar a perda de controlo. O corte
ou o contacto com materiais rígidos, como
por exemplo aço reforçado, também pode ser
perigoso. Antes de utilizar, aperte bem a pega
lateral.
• Certifique-se de que o cinzel está devidamente
fixo antes de utilizar a ferramenta.
• Em condições de temperaturas baixas, ou
quando a ferramenta não tiver sido utilizada
durante um período de tempo prolongado,
deixe funcionar sem carga durante vários
minutos antes de utilizar.
• Quando trabalhar acima do nível do solo,
certifique-se de que a área abaixo está
desobstruída.
• Não toque no cinzel nem nos componentes
próximo do cinzel imediatamente após a
utilização, já que podem estar extremamente
quentes e provocar queimaduras na pele.
• Encaminhe sempre o cabo de alimentação para
a parte de trás, na direcção oposta ao cinzel.
• Não utilize esta ferramenta por longos
períodos de tempo. As vibrações provocadas
pela acção do martelo podem ser prejudiciais
para as mãos e os braços. Utilize luvas para
proporcionar um amortecimento adicional e
limite a exposição fazendo pausas frequentes.
ATENÇÃO: recomendamos a
utilização de um dispositivo de corrente
residual com uma corrente residual de
30 mA ou menos.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
martelos demolidores:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde resultantes de respirar poeiras
e partículas produzidas ao utilizar a ferramenta
em betão e/ou alvenaria.
69
Português
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
NÃO permita que crianças mexam na ferramenta.
É necessária supervisão quando operadores sem
experiência utilizarem esta ferramenta.
• Este produto não deve ser utilizado por
pessoas (incluindo crianças) que sofram
de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/
ou conhecimentos, a menos que estejam
acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA (FIG. 1)
Controlo da vibração activa
O Código de data (G), o qual também inclui o
ano de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
O controlo da vibração activa neutraliza a vibração
de retorno proveniente do mecanismo do martelo.
Ao reduzir a vibração da mão e do braço,
proporciona um maior conforto de utilização durante
períodos de tempo mais prolongados, prolongando
igualmente a vida útil da unidade.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Martelo demolidor
1 Pega lateral
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
A sua ferramenta DeWALT tem
isolamento duplo em conformidade
com a norma EN60745; como tal, não
é necessário um fio terra.
1 Cinzel com ponta
1 Mala de transporte em plástico
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios apresentam sinais de danos que
possam ter ocorrido durante o transporte.
• Leia atentamente e compreenda na íntegra este
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1)
A.Interruptor on/off (ligado/desligado)
B.Punho principal
C.Botão de fixação do punho lateral
D.Sistema de fixação da ferramenta
E.Porta-ferramentas
F.Pega lateral
FINALIDADE
Os martelos de demolição D25960, D25961 de uso
industrial foram concebidos para demolição de uso
intensivo e quebra de materiais.
NÃO utilize a ferramenta em condições de
humidade ou na presença de líquidos ou gases
inflamáveis.
Estes martelos demolidores para utilização intensiva
são ferramentas eléctricas profissionais.
70
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1,5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTE
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos, desligue a unidade e
retire a respectiva ficha da tomada
de electricidade antes de instalar e
retirar acessórios, ajustar ou alterar
a configuração do equipamento ou
efectuar reparações. Certifique-se
de que o gatilho se encontra na
posição de ferramenta desligada. Um
Português
centímetros quando está bloqueado no portaferramentas.
accionamento acidental da ferramenta
pode causar ferimentos.
ATENÇÃO: use sempre luvas quando
proceder à substituição de acessórios.
As partes metálicas expostas da
ferramenta e respectivos acessórios
podem tornar-se extremamente quentes
durante o funcionamento da mesma.
Inserir e remover acessórios
hexagonais de 28/30 mm (fig. 3, 4)
D25960
Esta máquina utiliza cinzéis com uma haste
diagonal de 28 mm .
D25961
Esta máquina utiliza cinzéis com uma haste
diagonal de 30 mm .
Devem ser utilizados apenas acessórios DeWALT
recomendados com este produto.
1.Limpe a haste do cinzel (Fig. 3).
D25960
MONTAR UM CINZEL COM RANHURA NA HASTE (FIG. 4A)
1.Puxe o sistema de fixação da ferramenta (D)
para a posição de desbloqueio.
2.Segure no cinzel na parte da frente do
porta-ferramentas com a ranhura (H) virada
para cima.
3.Insira a haste do cinzel no portaferramentas (E).
4.Empurre o fixador (D) para trás de modo a
bloquear o acessório na posição pretendida.
5.Puxe o cinzel para verificar se está devidamente
bloqueado. A função de martelagem requer a
movimentação do cinzel de modo axial vários
centímetros quando está bloqueado no portaferramentas.
6.Para remover um cinzel, puxe o fixador (D)
para trás e puxe o cinzel para fora do portaferramentas (E).
MONTAR UM CINZEL COM CINTA NA HASTE (FIG. 4B)
5.Para remover um cinzel, puxe o fixador (D)
para trás e puxe o cinzel para fora do portaferramentas (E).
D25961
MONTAR UM CINZEL COM RANHURA NA HASTE (FIG. 4C)
1.Puxe o parafuso do fixador (I) e rode-o num
ângulo de 180° para a posição desbloqueada.
2.Segure no cinzel na parte da frente do portaferramentas com a ranhura (H) virada para
cima.
3.Insira a haste do cinzel no porta-ferramentas
(E).
4.Puxe o parafuso do fixador (I) e rode-o num
ângulo de 180° para a posição bloqueada.
5.Puxe o cinzel para verificar se está devidamente
bloqueado. A função de martelagem requer a
movimentação do cinzel de modo axial vários
centímetros quando está bloqueado no portaferramentas.
6.Para remover um cinzel, puxe o parafuso do
fixador (I) e rode-o num ângulo de 180° para a
posição de desbloqueio.
Ajustar o punho lateral (fig. 1)
O punho lateral (F) está montado na máquina para
se adequar tanto para pessoas que utilizem a mão
esquerda como a direita
ATENÇÃO: Utilize sempre a máquina
com o punho lateral devidamente
montado.
1.Liberte o botão de fixação (C) e rode o punho
lateral para a posição pretendida.
2.Bloqueie o punho lateral na respectiva posição,
apertando o botão (C).
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO:
1.Puxe o sistema de fixação da ferramenta (D)
para a posição de desbloqueio.
•Respeite sempre as instruções de
segurança e os regulamentos aplicáveis.
2.Insira a haste do cinzel no portaferramentas (E).
•Esteja atento à localização de tubagem e
cablagem.
3.Empurre o fixador (D) alinhado com a haste
do acessório para bloquear o acessório na
respectiva posição.
•Aplique uma pressão de
aproximadamente 20 - 30 kg na
ferramenta. Aplicar força excessiva
não acelera a burilagem, mas reduz
o desempenho da ferramenta e
pode encurtar o tempo de vida útil
da ferramenta.
4.Puxe o cinzel para verificar se está devidamente
bloqueado. A função de martelagem requer a
movimentação do cinzel de modo axial vários
71
Português
Posição correcta das mãos (fig. 2)
MANUTENÇÃO
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta (exemplificada
na figura).
Esta ferramenta eléctrica DeWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo, com um mínimo
de manutenção. Um funcionamento continuado
satisfatório depende de cuidados adequados e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita por parte
da mesma.
Esta máquina não é passível de ser reparada ou
substituída pelo utilizador. Leve a ferramenta a
um agente de reparação da DeWALT autorizada
periodicamente. Se ocorrer algum problema antes
deste período de utilização, contacte um agente de
reparação autorizado da DeWALT .
IMPORTANTE: A ferramenta deve ser segurada
com ambas as mãos sempre que for utilizada.
Aplicações horizontais (fig. 2A):
O posicionamento adequado das mãos requer a
colocação de uma mão no punho lateral (F) e a
outra mão no punho principal (B).
Manutenção dos acessórios
(fig. 5, 6)
ATENÇÃO: estes cinzéis só podem ser
rectificados um determinado número
de vezes. Caso tenha dúvidas, contacte
o seu revendedor para obter eventuais
recomendações.
ATENÇÃO: assegure-se que a
extremidade de corte não apresenta
descoloração causada por uma
excessiva pressão. Isto pode
comprometer a resistência do acessório.
Aplicações verticais (fig. 2B):
A posição correcta das mãos requer a colocação
de uma mão na pega principal (B).
Ligar e desligar (fig. 1)
Ligar: coloque o interruptor on/off (ligado/desligado)
(A) na posição 1.
Desligar: coloque o interruptor on/off (ligado/
desligado) (A) na posição 0.
Demolição, cinzelamento e
canalização (fig. 1, 2)
1.Seleccione o cinzel adequado e limpe a
respectiva haste.
2.Insira o cinzel e verifique se está devidamente
bloqueado.
3.Encaixe e ajuste o punho lateral (F) e certifiquese de que está devidamente apertado.
4.Segure a ferramenta com ambas as mãos no
punho principal (B) ou uma mão no punho
principal (B) e a outra no punho lateral (F). A
ferramenta deve ser segurada com ambas
as mãos sempre que for utilizada. Consulte
Posição correcta das mãos.
Para obter os melhores resultados, utilize apenas
brocas de cinzel afiadas. Afiar brocas de cinzel
afiadas regularmente garante uma duração
prolongada das brocas de cinzel e os melhores
resultados de desempenho.
DESBASTE
Consulte a figura 5 para saber quais os tipos de
cinzéis que pode utilizar com esta ferramenta.
Desbaste os cinzéis nos discos de esmeril com um
fluxo de água contínuo. Consulte a figura 6 para
saber quais são os ângulos adequados para os
seguintes cinzéis:
K.Cinzel com ponta
L. Cinzel plano
M.cinzel para raspagem profunda
N.pá pneumática
5.Ligue a ferramenta para colocá-la no modo de
funcionamento contínuo.
FORJAR
6.Desligue sempre a ferramenta quando terminar
o trabalho e antes de desligar o aparelho
da corrente.
Aqueça o cinzel a uma temperatura entre 850 e 1
050 °C (vermelho amarelado claro).
Uma diversidade de tipos de cinzéis encontra-se
disponível como opção.
• Aqueça o cinzel a uma temperatura de 900 °C
e arrefeça-o em óleo.
Deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DeWALT com este produto.
72
Para forjar:
Para endurecer o cinzel novamente:
• Em seguida, coloque o cinzel num forno
durante 1 hora a 320 °C (a cor é azul claro).
Português
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: limpe com ar seco
para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar
uma acumulação de sujidade nos
respiradores ou em torno dos mesmos.
Use protecção ocular quando efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize solventes ou
outros produtos químicos agressivos
para limpar as partes não metálicas
da ferramenta. Estes produtos
químicos podem deteriorar os materiais
utilizados nestas partes. Utilize um
pano humedecido apenas em água e
sabão neutro. Nunca permita que entre
nenhum líquido na ferramenta; nunca
submerja qualquer parte da ferramenta
num líquido.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: dado que os acessórios,
que não os disponibilizados pela
DeWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios
nesta ferramenta poderá ser perigosa.
Para reduzir o risco de lesão, devem
utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DeWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais
informações acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e
baterias indicados com este símbolo não
devem ser eliminados em conjunto com
resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais
que podem ser recuperados ou reciclados,
o que reduz a procura de matérias-primas.
Recicle o equipamento eléctrico de acordo com
as disposições locais. Estão disponíveis mais
informações em www.2helpU.com.
73
Suomi
PORAVASARA
D25960, D25961
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Vuosien kokemuksen, perusteellisen tuotekehittelyn ja innovaation ansiosta
DeWALT on yksi luotettavimmista kumppaneista ammattityökalujen käyttäjille.
Tekniset tiedot
D25960
Jännite
V230
Tyyppi1
Jaksoluku
Hz50
Syöttöteho
W1600
Kuormittamattomat iskut minuuttia kohti BPM1450
Iskuenergia (EPTA 05/2009)
J
35
Iskuenergia
28 mm Hex
Taltta-asennot1
Paino
kg
18,4
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-6 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
91
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
102
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
3,0
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Tärinäpäästöarvo ah,Cheq =
käden asento:
yksi käsi pääkahvassa toinen käsi sivukahvassa =
molemmat kädet pääkahvassa =
Vaihtelu K =
m/s2
m/s2
m/s2
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä voi
lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa merkittävästi
altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
74
D25961
230
1
50
1600
1450
35
30 mm Hex
1
16,9
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi pitämällä
työkalu ja sen varusteet kunnossa,
pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Varokkeet:
Eurooppa
230 V:n työkalut
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
Suomi
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja -ohjeet.
Varoitusten ja ohjeiden noudattamatta
jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja/tai vakavan vamman.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
KONEDIREKTIIVI
MELUA ULKOTILOISSA SÄÄTELEVÄ DIREKTIIVI
PORAVASARA
D25960, D25961
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EY Sähköinen betonimurskain (kädessä
pidettävä), 15 kg<m<30 kg, liite VIII, TÜV Rheinland
LGA Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Saksa, Ilmoitetun elimen tunnusnumero: 0197.
Äänitehon taso 2000/14/EC:n mukaan (artikkeli 12,
liite III, nro 10; 15 kg<m<30 kg)
LWA (mitattu äänen tehotaso)
dB 102
LWA (taattu äänen tehotaso) dB 105
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EU ja
2011/65/EU vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla
yhteyden DeWALTiin. Osoitteet näkyvät käyttöohjeen
takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
20.04.2016
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
b) Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
c) Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon koskea
kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin reunoihin
tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun riskiä.
75
Suomi
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
d) Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
e) Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
f) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
g) Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
76
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
f) Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
g) Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Poravasaroita koskevat
• Käytä kuulosuojaimia. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
apukahvoja. Hallinnan menettäminen voi
aiheuttaa henkilövammoja.
• Pidä työskentelyn aikana kiinni
ainoastaan sähkötyökalun eristetyistä
tarttumapinnoista, jos leikkaava lisävaruste
voi joutua kosketuksiin piilossa olevan
sähköjohdotuksen tai laitteen oman johdon
kanssa. Leikkaavat lisävarusteet Jännitteelliseen
Suomi
johtoon koskeva leikkaava lisävaruste voi tehdä
paljaana olevat metalliosat jännitteellisiksi ja
aiheuttaa työkalun käyttäjälle sähköiskun.
• Varmista, että porattavan materiaalin alla ei
ole sähkö- tai kaasujohtoja ja että sähkö- tai
kaasuyhtiö on varmistanut johtojen sijainnin.
• Säilytä koko ajan tukeva ote työkalusta.
Pidä koko ajan työkalusta kiinni molemmin
käsin. Työkalun käyttäminen yhdellä kädellä
johtaa hallinnan menettämiseen. Myös kovan
materiaalin läpi poraaminen tai tällaiseen
materiaaliin, esimerkiksi raudoitustankoon,
osuminen saattaa olla vaarallista. Kiristä
sivukahva hyvin ennen käyttöä.
• Varmista, että taltta on hyvin paikoillaan ennen
kuin ryhdyt käyttämään työkalua.
• Anna työkalun käydä kuormittamattomana
useita minuutteja ennen työhön ryhtymistä, jos
käytät sitä kylmissä olosuhteissa tai jos työkalu
on ollut pitkään käyttämättä.
• Varmista käyttäessäsi poraa maanpinnan
yläpuolella, että alla oleva alue on esteetön.
• Älä koske talttaan tai sen lähellä oleviin osiin heti
käytön jälkeen, koska ne saattavat olla hyvin
kuumia ja aiheuttaa palovammoja.
• Siirrä virtajohtoa aina taaksepäin, pois päin
taltasta.
• Älä käytä laitetta pitkiä aikoja kerrallaan.
Poran aiheuttama tärinä saattaa olla
haitallista käsille ja käsivarsille. Käytä käsineitä
lisäpehmusteena ja rajoita altistusta tärinälle
pitämällä usein taukoja.
VAROITUS: Suosittelemme
vikavirtasuojalaitteen käyttöä, jonka
vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään
30 mA.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
työkalua:
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI [KUVA (FIG) 1 ]
Päivämääräkoodi (G) on merkitty koteloon. Se
sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen sisältö
Pakkauksessa on
1Poravasara
1Sivukahva
1 Teräväpäinen taltta
1Muovikotelo
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, sen osissa tai
lisävarusteissa vaurioita, jotka ovat voineet
syntyä kuljetuksen aikana.
• Lue ennen työhön ryhtymistä tämä ohjekirja
perusteellisesti, jotta ymmärrät sen sisällön.
Kuvaus (kuva 1)
A.Virtakytkin
B.Pääkahva
C.Sivukahvan lukitusnuppi
D.Työkalun lukitsin
– Työkalun kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat
vammat
E.Työkalupidike
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Nämä ovat:
KÄYTTÖTARKOITUS
F.Sivukahva
– Kuulon heikkeneminen.
Suurta rasitusta kestävät D25960, D25961
-purkuvasarat on tarkoitettu vaativiin purku- ja
hajotustoimiin.
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
EI KÄYTETTÄVÄKSI kosteissa olosuhteissa tai
syttyvien nesteiden tai kaasujen läheisyydessä.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä.
Nämä raskaaseen työhön tarkoitetut poravasarat
ovat ammattikäyttöön.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Käytön valvonta
on välttämätöntä silloin kun työkalun käyttäjät ovat
kokemattomia.
77
Suomi
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Aktiivi värinänesto
28/30 mm kuusiokolovarusteiden
kiinnittäminen ja irrottaminen
(kuvat 3, 4)
D25960
Tähän koneeseen sopivat 28 mm:n karalla
varustetut taltat.
D25961
Aktiivi värinänesto neutralisoi kimmahdusvärinän
vasaramekanismista. Käsien ja käsivarsien värinän
vähentäminen mahdollistaa mukavamman käytön
kauemmin ja pidentää laitteen käyttöikää.
Käytä vain DeWALT -yhtiön suosittelemia
lisävarusteita.
Sähköturvallisuus
1.Puhdista taltan kara (kuva 3).
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että virtalähde vastaa
tehokilvessä annettua jännitettä.
TALTAN KIINNITTÄMINEN URITETULLA KARALLA
(KUVA 4A)
DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN60745:n mukaisesti, minkä vuoksi
maadoitusjohtoa ei tarvita.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DeWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina
kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Loukkaantumisvaaran
vähentämiseksi katkaise laitteesta
virta ja irrota pistoke pistorasiasta
ennen varusteiden asentamista tai
irrottamista sekä ennen säätöjen ja
korjausten tekemistä. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite
käynnistyy vahingossa, voi aiheutua
loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä aina käsineitä,
kun vaihdat lisävarusteita. Työkalun ja
lisävarusteiden paljaat metalliosat tulla
erittäin kuumiksi käytössä.
Tähän koneeseen sopivat 30 mm:n karalla
varustetut taltat.
D25960
1.Vedä työkalun lukitsin (D) vapautettuun
asentoon.
2.Pidä talttaa työkalupidikkeen edessä ura (H)
ylöspäin.
3.Aseta taltan kara työkalupidikkeeseen (E).
4.Paina lukitsinta (D) taaksepäin lisävarusteen
lukitsemiseksi paikoilleen.
5.Tarkista, että taltta on asianmukaisesti lukittu
vetämällä talttaa. Iskutoimintaa varten taltan
on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä työkalupidikkeeseen lukittuna.
6.Poista taltta vetämällä lukitsinta (D) taaksepäin
ja vetämällä taltta ulos työkalupidikkeestä (E).
TALTAN KIINNITTÄMINEN VAIPALLISELLA KARALLA
(KUVA 4B)
1.Vedä työkalun lukitsin (D) vapautettuun
asentoon.
2.Aseta taltan kara työkalupidikkeeseen (E).
3.Paina lukitsin (D) lisävarusteen karan kohdalle
lisävarusteen lukitsemiseksi paikoilleen.
4.Tarkista, että taltta on asianmukaisesti lukittu
vetämällä talttaa. Iskutoimintaa varten taltan
on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä työkalupidikkeeseen lukittuna.
5.Poista taltta vetämällä lukitsinta (D) taaksepäin
ja vetämällä taltta ulos työkalupidikkeestä (E).
D25961
TALTAN KIINNITTÄMINEN URITETULLA KARALLA
(KUVA 4C)
1.Vedä lukituspulttia (I) ja käännä sitä 180°
vapautusasentoon.
2.Pidä talttaa työkalupidikkeen edessä ura
(H) ylöspäin.
78
Suomi
3.Aseta taltan kara työkalupidikkeeseen (E).
4.Vedä lukituspulttia (I) ja käännä sitä 180°
lukitusasentoon.
5.Tarkista, että taltta on asianmukaisesti lukittu
vetämällä talttaa. Iskutoimintaa varten taltan
on kyettävä liikkumaan pitkittäin useita
senttimetrejä työkalupidikkeeseen lukittuna.
6.Poista taltta vetämällä lukituspulttia (I) ja
kääntämällä sitä 180° vapautusasentoon.
Sivukahvan säätäminen (kuva 1)
Sivukahva (F) voidaan asentaa koneeseen sekä
vasen- että oikeakätisille käyttäjille.
VAROITUS: Käytä konetta aina
sivukahva asianmukaisesti asennettuna.
1.Löysää lukitusnuppia (C) ja kierrä sivukahva
haluttuun asentoon.
2.Lukitse sivukahva paikoilleen kiristämällä
lukitusnuppia (C).
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva 1)
Päälle: aseta kytkin (A) asentoon 1.
Pois: aseta kytkin (A) asentoon 0.
Murskaus, siselöinti ja kanavointi
(kuvat 1, 2)
1.Valitse oikea taltta ja puhdista sen kara.
2.Aseta taltta paikoilleen ja tarkista, että se on
asianmukaisesti lukittu.
3.Kiinnitä ja säädä sivukahva (F) ja varmista, että
se on kiristetty hyvin.
4.Pitele työkalua pääkahvasta (B) molemmilla
käsillä tai aseta toinen käsi pääkahvaan (B) ja
toinen sivukahvaan (F). Työkalua on pidettävä
kahdella kädellä aina käytön aikana. Katso
Käsien oikea asento.
5.Kytke työkalu päälle jatkuvaa käyttöä varten.
TOIMINTA
6.Sammuta työkalu aina, kun työ on valmis ja
ennen kuin otat pistokkeen pois pistorasiasta.
Käyttöohjeet
Lisävarusteiksi on saatavilla useita talttatyyppejä.
VAROITUS:
•Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa
koskevia säädöksiä.
•Kiinnitä huomiota putkistoon ja johtoihin.
•Kohdista noin 20–30 kg paine työkaluun.
Liika voima ei nopeuta talttaamista vaan
vähentää työkalun tehoa ja voi lyhentää
sen käyttöikää.
Käsien oikea asento (kuva 2)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
TÄRKEÄÄ: Työkalua on pidettävä kahdella kädellä
aina käytön aikana.
Tämän tuotteen kanssa tulee käyttää vain DeWALTin
suosittelemia lisävarusteita.
HUOLTO
Sähkökäyttöinen DeWALT-työkalu on suunniteltu
siten, että se toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla.
Laite toimii jatkuvasti tyydyttävällä tavalla, kun sitä
huolletaan oikein ja puhdistetaan säännöllisesti.
Käyttäjä ei voi huoltaa tätä konetta. Vie
työkalu säännöllisesti valtuutettuun DeWALThuoltokorjaamoon. Jos ongelmia esiintyy tätä ennen,
ota yhteyttä valtuutettuun DeWALT-korjauspalveluun.
Lisävarusteiden huolto (kuvat 5, 6)
VAROITUS: Nämä taltat voidaan hioa
vain rajoitetussa määrin. Jos asiasta on
epäilystä, pyydä jälleenmyyjältä ohjeita.
VAROITUS: Varmista, ettei
leikkausreunassa näy liiallisen paineen
aiheuttamaa värinmuutosta. Se voi
heikentää lisävarusteen kovuutta.
Käyttö vaakasuorassa (kuva 2A):
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden
pitämistä sivukahvassa (F) ja toisen käden pitämistä
pääkahvalla (B).
Käyttö pystysuorassa (kuva 2B):
Käsien oikea asento tarkoittaa molempien käsien
pitämistä pääkahvassa (B).
Käytä vain teräviä talttateriä parhaiden tuloksien
saavuttamiseksi. Talttaterien pitkä käyttöikä ja
parhaat tulokset voidaan taata teroittamalla
talttaterät usein.
HIOMINEN
Katso kuvasta 5 eri tyyppiset taltat, joita voidaan
käyttää tämän työkalun kanssa.
79
Suomi
Hio talttoja hiomalaikoilla kastelemalla niitä jatkuvasti
vedellä. Katso kuvasta 6 oikeaoppiset kulmat
seuraavia talttoja varten:
K.Teräväpäinen taltta
L. Litteä taltta
M.Laaja-alainen taltta
N.Savilapio
TAKOMINEN
Takomista varten:
Kuumenna taltta lämpötilaan 850–1050 °C
(vaaleanpunainen/-keltainen).
Taltan kovettaminen uudelleen:
• Kuumenna taltta 900 °C lämpötilaan ja upota
se öljyyn.
• Aseta taltta sen jälkeen uuniin yhden tunnin
ajaksi lämpötilaan 320 °C (vaaleansininen).
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkehyksestä kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä silmäsuojaimia
tämän suorittamiseen.
VAROITUS: Älä käytä liuottimia tai
voimakkaita kemikaaleja työkalun
ei-metallisten osien puhdistamiseen.
Tällaiset kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja.
Käytä ainoastaan veteen kostutettua
kangasta ja mietoa saippuaa. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle; älä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
Lisävarusteet
80
VAROITUS: Koska muita kuin
DeWALTIN tarjoamia lisävarusteita ei ole
testattu tämän tuotteen kanssa, niiden
käyttö tämän työkalun kanssa voi olla
vaarallista. Vahinkoriskin vähentämiseksi
tämän tuotteen kanssa tulee käyttää
ainoastaan DeWALTIN suosittelemia
lisävarusteita.
Kysy jälleenmyyjältä lisätietoja työkaluusi soveltuvista
lisävarusteista.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka voidaan
kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten.
Kierrätä sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien
mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla osoitteesta
www.2helpU.com.
Svenska
BRYTNINGSHAMMARE
D25960, D25961
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT elverktyg. Åratals erfarenhet, omsorgsfull produktutveckling och förnyelse gör
DeWALT till en av de mest pålitliga partnerna för professionella elverktygsanvändare.
Tekniska data
D25960
D25961
Spänning
V230
230
Typ
1
1
Frekvens
Hz50
50
Ineffekt
W1600
1600
Obelastade slag per minut BPM1450
1450
Slagenergi (EPTA 05/2009)
J
35
35
Verktygshållare
28 mm Hex
30 mm Hex
Spettlägen1
1
Vikt
kg
18,4
16,9
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-6.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
Ruuvaaminen ilman iskuporaamista
Vibration, emissionsvärde ah,Cheq =
handposition:
en hand på huvudhandtaget och en hand
på sidohandtaget =
båda händerna på huvudhandtaget=
Osäkerhet K =
m/s2
m/s2
m/s2
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 V verktyg
10 ampere, elnät
81
Svenska
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden
för vart och ett av signalorden. Vänligen läs
bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA! Anger en situation av omedelbar
fara som, om den inte undviks, kommer
att resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
VARNING! Anger en situation av
potentiell fara som, om den inte undviks,
kan resultera i dödsfall eller allvarlig
skada.
SE UPP: Anger en situation av potentiell
fara som, om den inte undviks, kan
resultera i lindrig eller måttlig skada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DeWALTs vägnar.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger brandfara.
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs säkerhetsvarningarna
och instruktionerna. Om varningarna
och instruktionerna inte följs kan det
resultera i elektrisk stöt, brand och/eller
allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
EC-Följsamhetsdeklaration
MASKINDIREKTIV
DIREKTIV FÖR UTOMHUSBULLER
BRYTNINGSHAMMARE
D25960, D25961
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC Elektrisk betonghammare (handhållen)
15 kg<m<30 kg, Annex VIII; TÜV Rheinland LGA
Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Tyskland, anmälda organets ID-nr.: 0197.
Nivå på ljudeffekt enligt 2000/14/EG (Artikel 12,
bilaga III, nr. 10; 15 kg<m<30 kg)
LWA (uppmätt ljudstyrkenivå)
dB LWA (garanterad ljudstyrkenivå) dB 102
105
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2014/30/EU och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DeWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
82
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
20.04.2016
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
b) Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
c) Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
Svenska
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
d) Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
e) Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
f) Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll
hår, kläder och handskar borta från
rörliga maskindelar. Löst hängande
kläder, smycken och långt hår kan fastna i
rörliga maskindelar.
g) Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer
att garantera uppehållande av
elverktygets säkerhet.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner
för brytningshammare
• Bär hörselskydd. Att utsättas för buller, kan ge
hörselskada.
• Använd hjälphandtagen som levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
83
Svenska
• Håll elverktyget i de isolerade greppsytorna
när du utför ett arbete där skärverktyget kan
komma i kontakt med dolda elledningar eller
sin egen sladd. Ett skärtillbehör som kommer i
kontakt med en strömförande ledning kan göra
blottade delar av verktyget strömförande och ge
användaren en elektrisk stöt.
• Försäkra dig om att materialet som bearbetas
inte döljer elektriska ledningar eller gasledningar
och att du, från energiföretag, tagit reda på var
sådana ledningar finns.
• Håll alltid stadigt i verktyget. Försök inte
använda det här verktyget utan att hålla det
med båda händerna. Om du bara håller i
verktyget med en hand medan det är igång,
kommer du att förlora kontrollen över det.
Det kan också vara farligt att bryta igenom
hårda material så som armeringsjärn. Fäst
sidohandtagen ordentligt före användning.
• Försäkra dig om att spettet sitter säkert innan
du tar verktyget i bruk.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som utvecklas vid arbete med betong och/
eller murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
DATUMKODPLACERING (FIG. 1)
Datumkoden (G), vilken också inkluderar
tillverkningsår, finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
• Vid låga temperaturer, eller när verktyget inte har
använts under en längre tid, bör du låta det gå
utan belastning i flera minuter innan du börjar
använda det på materialet.
Paketets innehåll
• När du arbetar över markhöjd, måste du se till
att området nedanför är säkrat.
1Brytningshammare
• Undvik att röra vid spettet eller delar av det
efter avslutat arbete, då det kan vara extremt
upphettat och kan ge brännskador.
1 Spetsig mejsel
• Se alltid till att kabeln för strömförsörjningen
ligger bakåt, bort från spettet.
• Använd inte det här verktyget under långa
perioder. Vibration orsakad av hammarens
rörelse, kan vara skadlig för dina händer och
armar. Använd handskar för att skapa en extra
madrassering och ta många pauser för att
minska mängden vibration du utsätts för.
VARNING: Vi rekommenderar
användning av en jordfelsbrytare med en
restström på 30mA eller mindre.
Inneboende risker
Paketet innehåller:
1Sidohandtag
1 Förvaringslåda i plast
1Bruksanvisning
• Kontrollera om det finns skador på verktyget,
delar eller tillbehör som kan ha uppkommit
under transporten.
• Ta dig tid att noggrant läsa igenom och förstå
den här bruksanvisningen, före användande.
Beskrivning (fig. 1)
A.På/av knapp
B.Huvudhandtag
C.Sidohandtag fastlåsningsvred
D.Verktygsfästbygel
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av demoleringshammare:
E.Verktygshållare
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
heta delar:
AVSEDD ANVÄNDNING
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
–Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
84
F.Sidohandtag
D25960, D25961 extra kraftiga
demoleringshammare är konstruerade för extra
kraftiga demolerings- och brytarbeten.
ANVÄND INTE i fuktiga miljöer, eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa brytningshammare för tunga applikationer, är
professionella elverktyg.
Svenska
TILLÅT INTE barn att komma i kontakt med
verktyget. Övervakning krävs då detta verktyg
används av oerfarna personer.
Insättning och borttagning av 28/30
mm sexkantstillbehör (fig. 3, 4)
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
D25960
Aktiv vibrationskontroll
Denna maskin använder mejsel med 28 mm
sexkantig axel.
D25961
Denna maskin använder mejsel med 30 mm
sexkantig axel.
Endast DeWALT rekommenderade tillbehör bör
användas med denna produkt.
Den aktiva vibrationskontrollen neutraliserar
rekylvibrationer från slagmekanismen. Då den
reducerar vibrationerna som armar och händer
utsätts för, ger den ett bekvämare arbete under
längre tid och förlänger apparatens livslängd.
1.Rengör mejselskaftet (Fig. 3).
Elsäkerhet
1.Dra verktygshållaren (D) till upplåst position.
Den elektriska motorn har utformats enbart för
en spänning. Kontrollera alltid att elkontaktens
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Ditt DeWALT verktyg är dubbelisolerat i
enlighet med EN60745; därför behövs
inte en jordad sladd.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DeWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Användning av Förlängningssladd
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala
längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNING
VARNING: För att minska risken
för personskada, stäng av enheten
och koppla bort maskinen från
strömkällan innan du installerar och tar
bort tillbehör, före justering eller ändring
av inställningar eller vid reparationer.
Se till att startknappen är i AV-läge.
En oavsiktlig igångsättning kan orsaka
personskada.
VARNING! Bär alltid handskar när du
byter tillbehör. De blottade metalldelarna
på verktygstillbehören kan bli extremt
upphettade under arbetet.
D25960
ATT FÄSTA EN MEJSEL MED SKÅROR PÅ SKAFTET
(FIG. 4A)
2.Håll mejseln framför verktygshållare med spåret
(H) riktat uppåt.
3.Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren (E).
4.Skjut fästbygeln (D) bakåt för att låsa tillbehöret
i position.
5.Dra i mejseln för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att mejseln
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
6.För att ta bort mejseln dra tillbaka fästbygeln (D)
och dra ut mejseln från verktygshållaren(E).
FÖR ATT FÄSTA EN MEJSEL MED KRAGE PÅ SKAFTET
(FIG. 4B)
1.Dra verktygshållaren (D) till upplåst position.
2.Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren (E).
3.Skjut fästbygeln (D) i linje med tillbehörets skaft
för att låsa tillbehöret i position.
4.Dra i mejseln för att kontrollera att det är
ordentligt fastlåst. Hammarfunktionen kräver
att mejseln kan svänga flera centimeter
i längdriktningen medan det sitter i
verktygshållaren.
5.För att ta bort mejseln dra tillbaka fästbygeln (D)
och dra ut mejseln från verktygshållaren(E).
D25961
ATT FÄSTA EN MEJSEL MED SKÅROR PÅ SKAFTET
(FIG. 4A)
1.Dra i fästbygelns bult (I) och vrid den 180° till
upplåst position.
2.Håll mejseln framför verktygshållare med spåret
(H) riktat uppåt.
3.Sätt in mejselskaftet i verktygshållaren (E).
4.Dra i fästbygelns bult (I) och vrid den 180°
tillbaka till låst position.
85
Svenska
5.Dra i mejseln för att se om det är ordentligt
spärrat. Hammarfunktionen kräver att mejseln
kan svänga flera centimeter i längdriktningen
medan det sitter i verktygshållaren.
Bryta upp, söka/följa och göra
genomföringshål (fig. 1, 2)
6.För att ta bort en mejsel dra i fästbygelns bult (I)
och vrid den 180° till upplåst position.
2.Sätt in mejseln och kontrollera att den är
ordentligt fastlås.
Inställning av sidohandtaget (fig. 1)
3.Fäst och ställ in sidohandtaget (F) och se till att
det är ordentligt åtdraget.
Sidohandtaget (F) är monterat på maskinen för att
passa för både vänster- och högerhänta användare
VARNING: Använd alltid maskinen med
sidohandtaget ordentligt monterat.
1.Lossa fastlåsningsvredet (C) och vrid
sidohandtaget till önskad position.
2.Lås sidohandtaget på plats genom att dra åt
fastlåsningsvredet (C).
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING:
•Lakttag alltid säkerhetsföreskrifter och
gällande regler.
•Ta alltid reda på var rörledningar och
elledningar finns.
•Lägg an ett tryck på cirka 20 - 30 kg på
verktyget. Överdrivet tryck kommer inte
att påskynda arbetet utan i stället kommer
verktyget att fungera sämre och dess
livslängd kan förkortas.
Korrekt Handplacering (fig. 2)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
VIKTIGT: Verktyget måste hållas med två händer
varje gång det används.
Horisontell användning (fig. 2A):
Korrekt handposition kräver ena handen på
sidohandtaget (F) och den andra handen på
huvudhandtaget (B).
Vertikal användning (fig. 2B):
Korrekt handplacering kräver båda händerna på
huvudhandtaget (B).
Strömbrytare (fig. 1)
Starta: ställ strömbrytaren (A) i läge 1.
Stänga av: ställ strömbrytaren (A) i läge 0.
86
1.Välj lämplig mejsel och rengör dess axel.
4.Håll verktyget med två händer på
huvudhandtaget (B) eller ena handen
på huvudhandtaget (B) och en hand på
sidohandtaget (F). Verktyget måste hållas med
två händer varje gång det används. Se Korrekt
handposition.
5.Slå på verktyget till kontinuerlig drift.
6.Stäng alltid av verktyget när arbetet är klart och
innan sladden dras ur.
Olika typer av spett finns som tillvalsmöjligheter.
Enbart tillbehör rekommenderade av DeWALT bör
användas med den här produkten.
UNDERHÅLL
Ditt DeWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimum av underhåll.
Långvarig och god funktion är beroende av lämpligt
verktygsunderhåll och regelbunden rengöring.
Denna maskin är inte servicebar av användaren.
Ta verktyget till en auktoriserad DeWALT reparatör
regelbundet. Om problem uppstår innan dess
kontakta en auktoriserad DeWALT reparatör.
Underhåll av tillbehör (fig. 5, 6)
VARNING! De här spetten kan
enbart slipas om ett begränsat antal
gånger. Kontakta din återförsäljare för
rekommendationer, om du är tveksam.
VARNING! Se till att eggen inte visar
missfärgning orsakad av för mycket tryck.
Det kan minska tillbehörets hårdhet.
För bästa resultat använd endast vassa mejselbitsar.
Slipa mejselbitsarna regelbundet för att garantera
lång livslängd på mejselbitsarna och för bästa
prestandaresultat.
SLIPNING
Se figur 5 för för vilka typer av mejslar som kan
användas med detta verktyg.
Slipa mejseln på slipskivor med ett kontinuerligt
vattenflöde. Se figur 6 för lämplig vinkel för följande
mejslar:
K.spetsig mejsel
L. platt mejsel
Svenska
M.bred flagningsmejsel
N.lerspade
och batterier enligt lokala bestämmelser. Ytterligare
information finns tillgängligt på www.2helpU.com.
SMIDNING
För smidning:
Värm mejseln till 850–1050 °C (lätt röd-gul).
För att härda mejseln igen:
• Hetta upp mejseln till 900 °C och kyl den i olja.
• Placera sedan mejseln i ugnen i en timme vid
320 °C (färgen är ljusblå).
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär skyddsglasögon när du utför den här
proceduren.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för rengöring
av delarna som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i
de här delarna. Använd en trasa enbart
fuktad med vatten och mild tvållösning.
Låt aldrig vätska komma in i verktyget;
sänk aldrig någon del av verktyget i
vätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de som
erbjuds av DeWALT, inte har testats med
den här produkten, kan användande
av sådana tillbehör vara farligt. För att
minska olycksrisken bör enbart tillbehör
rekommenderade av DeWALT användas
med den här produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och
batterier som är märkta med denna
symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar
behovet av råmaterial. Återvinn elektriska produkter
87
Türkçe
KIRICI ÇEKİÇ
D25960, D25961
Tebrikler!
Bir DeWALT elektrikli aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, esaslı ürün geliştirme ve yenilik DeWALT’ı
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi kılmaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
V
D25960
230
D25961
230
Tipler
1
1
Frekans
Hz
50
50
W
Güç girişi
1600
1600
Yüksüz dakika başı vuruş sayısı
BPM
1450
1450
Darbe enerjisi (EPTA 05/2009)
J
35
35
28 mm Hex
30 mm Hex
Alet tutucu
Delme konumları1
Ağırlık
kg
18,4
EN60745-2-6’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
dB(A)
91
LWA (akustik güç düzeyi)
dB(A)
102
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,0
Keskileme
Titreşim emisyon değeri ah,Cheq =
el pozisyonu:
ana kolda bir kol ve yan kolda bir el =
her iki el ana kolda =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
m/s2
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
88
6,8
4,5
1,5
1
16,9
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler10 Amper, ana
şebeke
Türkçe
AT uygunluk beyanatı
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli yaralanma
ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
20.04.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Genel Elektrikli Alet Güvenlik
Uyarıları
UYARI! Tüm güvenlik uyarılarını
ve tüm talimatları okuyun. Uyarı
ve talimatlara uyulmaması elektrik
çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanmaya yol açabilir.
TÜM UYARI VE TALIMATLARI ILERIDE
BAŞVURU AMACIYLA SAKLAYIN
AT Uygunluk Beyanatı
Uyarılarda geçen “elektrikli alet” terimi, ana
şebekeden güç alan (kablolu) elektrikli aletinizi
veya pil ile çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
MAKINE DIREKTIFI
DIŞ MEKAN GÜRÜLTÜ DIREKTIFI
KIRICI ÇEKİÇ
D25960, D25961
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan
bu ürünlerin aşağıda belirtilen yönergelere uygun
olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010.
2000/14/EC Elektrikli beton kırıcı (elle kullanılan)
15 kg<m<30 kg, Ek VIII; TÜV Rheinland LGA
Products GmbH (0197), D-90431 Nürnberg,
Germany, Onaylanmış Gövde Tanıtım No.: 0197.
2000/14/EC (Bölüm 12, Ek III, No. 10;
15 kg<m<30 kg) Uyarınca ses seviyesi:
LWA (ölçülen ses gücü seviyesi) Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DeWALT adına vermiştir.
dB 102
LWA (garanti edilen ses gücü seviyesi) dB 105
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU
Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için,
lütfen aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun
veya kılavuzun arka kapağına bakın.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz tutun ve iyi
ışıklandırın. Karışık veya karanlık bölgeler
kazalara yol açabilir.
b) Elektrikli aletleri yanıcı sıvılar, gazlar
veya toz gibi patlayıcıların bulunduğu
ortamlarda kullanmayın. Elektrikli aletler
toz veya dumanı ateşleyebilecek kıvılcımlar
çıkarmaktadır.
c) Bir elektrikli aleti kullanırken çocukları
ve etraftaki insanları uzakta tutun. Dikkat
dağıtıcı şeyler kontrolü kaybetmenize sebep
olabilir.
2) ELEKTRIK EMNIYETI
a) Elektrikli aletin fişleri prize uygun
olmalıdır. Fişi hiçbir şekilde
değiştirmeyin. Topraklanmış elektrikli
aletler ile birlikte adaptör fişlerini
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve
uygun prizler elektrik çarpması riskini
azaltacaktır.
89
Türkçe
b) Borular, radyatörler, mutfak ocakları ve
buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle
vücudunuzun temas etmesini engelleyin.
Vücudunuzun topraklanması halinde elektrik
çarpması riski artmaktadır.
c) Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak
koşullara maruz bırakmayın. Bir elektrikli
aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini
artıracaktır.
d) Kabloyu başka amaçlarla kullanmayın.
Kabloyu hiçbir zaman elektrikli aleti
taşımak, sürüklemek veya prizden
çekmek üzere kullanmayın. Kabloyu
ısı, yağ, keskin köşeler veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
artırmaktadır.
e) Bir elektrikli aleti dış mekanda
kullanırken, dış mekan kullanımına
uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dış
mekan kullanımına uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini
azaltmaktadır.
f) Elektrikli aletin nemli ortamda çalışması
kaçınılmazsa, bir artık akım cihazı (RCD)
korumalı besleme kullanın. RCD kullanımı
elektrik çarpma riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Bir elektrikli aleti kullanırken tetikte
olun, ne yaptığınıza dikkat edin
ve sağduyunuzu kullanın. Yorgun
olduğunuz zaman veya ilaç, alkol ya da
başka tedavi etkisi altında iken elektrikli
aleti kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Her
zaman göz koruması kullanın. Uygun
koşullarda kullanılan toz maskesi, kaymaz
emniyet ayakkabıları, kask veya duyma
koruması gibi koruyucu ekipman kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstemeyerek çalıştırmaktan kaçının.
Güç kaynağını ve/veya pil takımını
bağlamadan, aleti yerden kaldırmadan
ya da taşımadan önce anahtarın off
(kapalı) konumda olduğundan emin
olun. Elektrikli aletleri parmağınız anahtar
üzerindeyken taşımak veya anahtarı açık
konumdaki elektrikli aletleri prize takmak
kazalara yol açacaktır.
d) Elektrikli aleti açık konuma getirmeden
önce varsa ayar anahtarını veya ayarlı
penseyi çıkarın. Elektrikli aletin dönen
90
bir parçasına bağlı kalan bir ayarlı pense
veya anahtar kişisel yaralanmaya yol
açabilir.
e) Yetişemeyeceğiniz noktalara uzanmayın.
Her zaman için uygun ayak basacak yer
bulun ve dengenizi sağlayın. Böylece
beklenmeyen durumlarda elektrikli alet daha
iyi kontrol edilebilecektir.
f) Uygun giysiler giyin. Bol giysiler veya
takı kullanmayın. Saçınız, giysileriniz ve
eldivenlerinizi hareketli parçalardan uzak
tutun. Bol giysiler, takılar veya uzun saç
hareketli parçalara takılabilir.
g) Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin
bağlanması için cihazlar verilmesi
halinde, bunların uygun biçimde
bağlanması ve kullanılmasını sağlayın.
Toz toplama kullanımı tozla ilgili tehlikeleri
azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru
elektrikli alet, tasarlandığı hızda işi daha iyi
ve daha güvenli yapacaktır.
b) Açma/kapama anahtarı çalışmazsa
elektrikli aleti kullanmayın. Anahtar ile
kontrol edilemeyen herhangi bir elektrikli
alet tehlikelidir ve tamir edilmelidir.
c) Herhangi bir ayarlama yapmadan,
aksesuvarları değiştirmeden veya
elektrikli aletleri saklamadan önce
fişi güç kaynağından çekin ve/veya
pilleri çıkarın. Bu türlü koruyucu güvenlik
önlemleri elektrikli aletin yanlışlıkla
çalışması riskini azaltır.
d) Boştaki elektrikli aletleri çocukların
erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin
ve elektrikli aleti veya bu talimatları
bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli
aletler eğitimsiz kullanıcıların elinde çok
tehlikelidir.
e) Elektrikli aletlerin bakımını yapın.
Hareketli parçaların hizalanmasını
veya bağlantılarını, parçaların kırık
olup olmadığını ve elektrikli aletlerin
çalışmasını etkileyebilecek başka
koşulları kontrol edin. Hasarlı ise,
kullanmadan önce elektrikli aletin
tamirini yaptırın. Kazaların pek çoğu,
bakımı yapılmayan elektrikli aletlerden
kaynaklanmaktadır.
f) Kesme aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı gerektiği şekilde yapılmış keskin
Türkçe
uçlu kesme aletlerinin rahatsızlık yaratma
olasılığı daha az, kontrolü daha kolaydır.
g) Elektrikli el aletini, aksesuvarları
ve uçları vb. çalışma şartlarını ve
gerçekleştirilecek işi göz önüne
alarak bu talimatlara göre kullanın.
Elektrikli aletin amacı dışındaki işlemlerde
kullanılması tehlikeli durumlara yol açabilir.
5) SERVIS
a) Elektrikli aletinizin eğitimli bir tamir
görevlisi tarafından sadece aynı yedek
parçalar kullanılarak tamir edilmesini
sağlayın. Bu şekilde elektrikli aletin
güvenliği sağlanmış olacaktır.
Kırıcı çekiçler için ilave
güvenlik talimatları
• Kulak koruyucu kullanın. Gürültüye maruz
kalınması işitme kaybına neden olabilir.
• Aletle birlikte verilen yardımcı kolları
kullanın. Kontrolün kaybedilmesi kişisel
yaralanmalara neden olabilir.
• Kesim aksesuarlarının gizli sargı
devrelerine ya da kendi kablosuna temas
edebileceği bir iş yaparken elektrikli aletleri
sadece izoleli kavrama yüzeylerinden
tutun. “Elektrikli” kablo ucuna temas eden
kesim aksesuarı, elektrikli aletin açıktaki metal
parçalarına “elektrik” ileterek, kullanıcının
çarpılmasına neden olabilir.
• Delinen malzemenin altında elektrik veya
gaz tesisatı olmadığından ve bu tesisatların
yerlerinin ilgili şirketlerden teyit edildiğinden
emin olun.
• Her zaman aleti sıkıca kavrayın. Bu aleti
her iki elinizle sıkıca tutmadan çalıştırmayı
denemeyin. Bu aletin tek elle kullanılması
kontrolün kaybedilmesine sebep olacaktır.
Yarıp geçme veya çubuk donatı gibi sert
malzemelerle karşılaşılması da tehlikeli olabilir.
Kullanmadan önce yan kulpu iyice sıkın.
• Aleti çalıştırmadan önce keskinin yerinde
sabitlenmesine dikkat edin.
• Soğuk hava koşullarında veya aletin uzun
süredir kullanılmadığı durumlarda, aleti
kullanmadan önce bir kaç dakika boşta
çalışmasına izin verin.
• Zemin seviyesinin üzerinde çalışırken,
aşağıdaki alanın boş olmasına dikkat edin.
• Çalışmadan hemen sonra keskiye veya keski
yanındaki parçalara dokunmayın; çok sıcak
olacakları için deride yanıklara yol açabilir.
• Güç kablosunu her zaman arka tarafta,
keskiden uzak bir yerde tutun.
• Bu aleti uzun süreli olarak çalıştırmayın.
Çekiç darbelerinin yol açtığı titreşim elleriniz
ve kollarınız için zararlı olabilir. Ekstra tampon
olarak eldiven kullanın ve sık sık dinlenme
arası vererek maruz kalma süresini azaltın.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA
veya daha az kaçık akımla kullanılmasını
öneriyoruz.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler kırıcı kullanmanın özünde
mevcuttur:
– Aletin sıcak parçalarına dokunma sonucu
yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– İşitme bozukluğu.
– Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler
üzerinde çalışırken meydana gelen tozun
yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları
bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU [ŞEKIL (FIG.) 1]
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu (G) gövdeye
basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Paket içerikleri
Paket içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kırıcı çekiç
1 Yan kol
91
Türkçe
1 Noktalı kesk
DeWALT aaletiniz EN60745 normuna
uygun olarak iki kez izole edilmiştir;
bu nedenle topraklama kablosuna
gerek yoktur.
1 Plastik çanta i
1 Talimat kılavuzu
• Nakliye sırasında alet, parçalar veya
aksesuvarlarda ortaya çıkabilecek hasar olup
olmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyarak
anlamak için gerekli zamanı ayırın.
Açıklama (şekil 1)
A.Açma/kapama anahtarı
B.Ana tutamak
C.Yan kol kelepçeleme düğmesi
D.Alet tutucu
E.Alet tutucu
F.Yan kol
KULLANIM ALANI
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1,5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMA
D25960, D25961 ağır yük imha çekiçleri ağır yük
imha ve kırma uygulamaları için tasarlanmıştır.
NEMLI KOŞULLARDA veya yanıcı sıvılar ya da
gazların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.
Bu dayanıklı kırıcı çekiçler profesyonel elektrikli
aletlerdir.
ÇOCUKLARIN aletle temas etmesine izin
vermeyin. Bu aletin deneyimsiz kullanıcılar
tarafından kullanıldığı durumlarda gözetim
gereklidir.
•Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin
yanı sıra algılama gücü azalmış olan veya
yeterince deneyim ve bilgisi bulunmayan
kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak
üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından cihazın kullanımıyla ilgili talimatların
verilmesi veya sürekli kontrol altında tutulması
durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün ile
kontrol altında tutulmalıdır.
Aktif titreşim kontrolü
Aktif titreşim kontrolü, çekiç mekanizmasından geri
tepen titreşimi sıfırlar. El ve kol titreşimini azaltarak
uzun süre daha rahat bir kullanıma olanak sağlar
ve ünitenin ömrünü uzatır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman, güç kaynağının, anma
değerleri plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını
kontrol edi.
92
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aksesuarları takıp çıkarmadan
önce, ayarlarla oynamadan veya
değiştirmeden önce ya da tamir
yaparken aleti kapatın ve makineyi
güç kaynağından ayırın. Tetik
düğmesinin kapalı konumda olduğunu
kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden
olabilir.
UYARI: Aksesuvar değiştirirken her
zaman eldiven giyin. Alet ve aksesuvar
üzerinde maruz kalan metal parçalar
çalışma sırasında aşırı ısınabilir.
28/30 mm On Altılı
Aksesuarlarını Takma ve
Çıkarma (şekil 3, 4)
D25960
Bu makine 28 mm on altılı sapa sahip
keskiler kullanır.
D25961
Bu makine 30 mm on altılı sapa sahip
keskiler kullanır.
Bu ürünle yalnızca DeWALT tarafından önerilen
aksesuarlar kullanılmalıdır.
1.Keski sapını temizleyin (Şekil 3)
Türkçe
D25960
SAPINDA OLUK OLAN BIR KESKIYI TAKMA
(ŞEKIL 4A)
1.Alet tutucuyu (D) kilit açma pozisyonuna çekin.
2.Keskiyi, oluk (H) yukarı bakacak şekilde alet
tutucunun önünde tutun.
3.Keski sapını alet tutucuya (E) takın.
4.Aksesuarı yerine kilitlemek için tutucuyu (D)
geriye doğru itin.
5.Düzgün bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini
kontrol etmek için keskiyi çekin. Kırma delme
işlevi, keski alet tutucuya kilitlendiğinde
keskinin birkaç santimetre eksensel olarak
hareket edebilmesini gerektirir.
6.Keskiyi çıkarmak için tutucuyu (D) geriye çekin
ve keskiyi alet tutucudan (E) çekin.
Yan Kolun Ayarlanması
(şekil 1)
Hem sağ elini kullanan hem de sol elini kullanan
kullanıcılara uygunluk açısından makineye bir yan
kol (F) monte edilmiştir.
UYARI: Makineyi her zaman yan kol
düzgün şekilde monte edilmiş olarak
çalıştırın.
1.Kelepçe düğmesini (C) gevşetin ve yan kolu
istenen pozisyona döndürün.
2.Kelepçe düğmesini (C) sıkarak yan kolu
yerine kilitleyin.
KULLANMA
Kullanma talimatları
UYARI:
•Her zaman güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere uygun hareket
edin.
•Boru ve kablo hatlarının yeri konusunda
bilgi sahibi olun.
•Alete yaklaşık 20 - 30 kg basınç
uygulayın. Aşırı kuvvet kesme/
oyma işlemini hızlandırmaz fakat alet
performansını azaltır ve alet ömrünü
kısaltabilir.
SAPINDA MANŞON OLAN BIR KESKIYI TAKMA
(ŞEKIL 4B)
1.Alet tutucuyu (D) kilit açma pozisyonuna çekin.
2.Keski sapını alet tutucuya (E) takın.
3.Aksesuarı yerine kilitlemek için tutucuyu (D)
aksesuar sapı ile aynı hizaya itin.
4.Düzgün şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol
etmek için keskiyi çekin. Kırma delme işlevi,
keski alet tutucuya kilitlendiğinde keskinin
birkaç santimetre eksensel olarak hareket
edebilmesini gerektirir.
5.Keskiyi çıkarmak için tutucuyu (D) geriye çekin
ve keskiyi alet tutucudan (E) çekin.
Uygun El Pozisyonu (şekil 2)
D25961
SAPINDA OLUK OLAN BIR KESKIYI TAKMA
(ŞEKIL 4C)
1.Tutucu cıvatayı (I) çekin ve açık kilit
pozisyonuna 180° oranında çevirin.
2.Keskiyi, oluk (H) yukarı bakacak şekilde alet
tutucunun önünde tutun.
3.Keski sapını alet tutucuya (E) takın.
4.Tutucu cıvatayı (I) çekin ve kilitli pozisyonuna
180° oranında çevirin.
5.Düzgün bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini
kontrol etmek için keskiyi çekin. Kırma delme
işlevi, keski alet tutucuya kilitlendiğinde
keskinin birkaç santimetre eksensel olarak
hareket edebilmesini gerektirir.
6.Keskiyi çıkarmak için tutucu cıvatayı (I) çekin
ve açık kilit pozisyonuna 180° oranında çevirin.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, DAİMA şekilde
gösterilen uygun el pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti DAİMA sıkıca tutun.
ÖNEMLİ: Alet kullanıldığı zaman iki el ile
tutulmalıdır.
Yatay uygulamalar (şekil 2A):
Doğru el pozisyonu bir el yan kol (F), diğer el ana
kol (B) üzerinde olacak şekildedir.
Dikey uygulamalar (şekil 2B):
Doğru el pozisyonu iki elin de ana kol (B) üzerinde
olduğu pozisyondur.
Açma ve kapama (şekil 1)
Açma: açma/kapama anahtarını (A) konum
1’e alın.
93
Türkçe
Kapama: açma/kapama anahtarını (A) konum
0’a alın.
Kırma, oluk ve kanal açma
(şekil 1, 2)
1.Uygun keskiyi seçin ve sapını temizleyin.
2.Keskiyi takın ve düzgün şekilde kilitlenip
kilitlenmediğini kontrol edin.
3.Yan kolu (F) takın ve ayarlayın ve sıkıca
sıkıştırıldığından emin olun.
4.Aleti iki eliniz ana kolda (B) olacak şekilde
veya bir eliniz ana kolda (B) ve bir eliniz yan
kolda (F) olacak şekilde tutun. Alet kullanıldığı
zaman iki el ile tutulmalıdır. Bkz. Doğru El
Pozisyonu.
5.Sürekli işletimde çalıştırmak için aleti açın.
6.Çalışma bittiğinde ve prizden çıkarmadan
önce her zaman aleti kapatın.
Keskileri sürekli su akışı ile bileme disklerinde
bileyin. Aşağıdaki keskilerin uygun açıları için şekil
6’ya bakın:
K.noktalı keski
L. düz keski
M.geniş ölçekli keski
N.kil küreği
DÖVME
Dövme için:
Keskiyi 850-1050°C (açık kırmızı-sarı) olana dek
ısıtın.
Keskiyi tekrar sertleştirmek için:
• Keskiyi 900°C’ye ısıtın ve yağda sertleştirin.
• Ardından 320°C’de 1 saat (rengi açık mavi)
fırına yerleştirin.
Seçenek olarak çeşitli kesici türleri mevcuttur.
Bu aletle birlikte sadece DeWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
BAKIM
DeWALT eelektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
Bu makinenin servisi kullanıcı tarafından
yapılamaz. Aleti periyodik olarak yetkili DeWALT
servisine götürün. Bu süreden önce sorunlar
oluşursa, yetkili DeWALT servisi ile iletişim kurun.
Aksesuvar bakımı (şekil 5, 6)
UYARI: Bu kesiciler sadece sınırlı
sayıda yeniden konumlandırılabilir.
Şüpheniz varsa bayinizle temasa
geçin.
UYARI: Kesim kenarının çok fazla
basınç nedeniyle renk bozulmasına
uğramadığından emin olun. Bu durum
aksesuvarın sertliğini azaltır.
En iyi sonuçlar için yalnızca keskin keski uçlarını
kullanın. Keski uçlarının sık sık keskinleştirilmesi
keski uçlarının uzun ömürlü olmasını ve en iyi
performans sonuçlarını vermesini garantileyecektir.
BILEME
Bu alet ile kullanılacak keski tipleri için
şekil 5’e bakın.
94
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi
gerçekleştirirken göz koruması
kullanın.
UYARI: Aletin metal olmayan
parçalarını temizlemek için asla
çözücü madde ya da diğer sert
kimyasal maddeleri kullanmayın. Bu
tür kimyasal maddeler metal olmayan
parçalarda kullanılan malzemeleri
zayıflatabilir. Sadece su ve az sabun
ile nemlendirilmiş bez kullanın. Aletin
içine herhangi bir sıvının girmesine izin
vermeyin; aletin herhangi bir parçasını
bir sıvı içine daldırmayın.
Opsiyonel aksesuvarlar
UYARI: DeWALT tarafından
verilenlerin dışındaki aksesuvarlar bu
ürün üzerinde test edilmediğinden, söz
konusu aksesuvarların bu aletle birlikte
Türkçe
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuvarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuvarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için bayinizle görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle
ürün ve piller normal evsel atıklarla
birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli
ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun
şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı
bilgiler www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
95
Ελληνικά
ΦΥΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
D25960, D25961
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα ηλεκτρικό εργαλείο DeWALT. Η πολύχρονη πείρα, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων
και η καινοτομία, έκαναν τη DeWALT έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες των επαγγελματιών
χειριστών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση V
D25960
230
D25961
230
Τύπος
1
1
Συχνότητα
50
50
Ισχύς εισόδου
Κρούσεις ανά λεπτό, χωρίς φορτίο
Κρουστική ενέργεια (EPTA 05/2009)
Hz
W
1600
1600
BPM
1450
1450
J
Εξάρτημα συγκράτησης εργαλείου
35
35
28 mm Hex
30 mm Hex
Θέσεις σμίλευσης1
Βάρος
kg
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-6:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
1
18,4
16,9
91
102
3,0
91
102
3,0
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
Σμίλευμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,Cheq =
τοποθέτηση των χεριών:
ένα χέρι στην κύρια λαβή και ένα χέρι στην πλευρική λαβή =
και τα δύο χέρια στην κύρια λαβή =
Αβεβαιότητα K =
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
96
m/s2
m/s2
m/s2
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
Ελληνικά
Ασφάλειες
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
ένταση 10 Ampere
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΜΗΧΑΝΙΚΟΎ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ
ΟΔΗΓΊΑ ΠΕΡΊ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΘΟΡΎΒΟΥ
ΦΥΡΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
D25960, D25961
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN60745-1:2009+A11:2010,
EN60745-2-6:2010;
2000/14/ΕΚ Ηλεκτρική συσκευή θραύσης
σκυροδέματος (φορητή) 15 kg<m<30 kg,
Παράρτημα VIII, TÜV Rheinland LGA Products
GmbH (0197), D-90431 Nürnberg, Γερμανία, Κωδ.
αρ. κοινοποιημένου φορέα: 0197.
Στάθμη ακουστικής ισχύος σύμφωνα με
2000/14/ΕΚ (Άρθρο 12, Παράρτημα III, αρ. 10;
15 kg<m<30 kg)
LWA (μετρούμενο επίπεδο ηχητικής ισχύος) dB 102
LWA (εγγυημένο επίπεδο ηχητικής ισχύος) dB 105
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με
τις Οδηγίες 2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
20.04.2016
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΆΞΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΆ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
97
Ελληνικά
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ)Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
98
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΉ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ)Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
Ελληνικά
4) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ
ΕΡΓΑΛΕΊΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ)Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ (ΣΈΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας
ειδικά για σφύρες δομικών
εργασιών
• Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά. Η
έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές που
παρέχονται με το εργαλείο. Η απώλεια
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει προσωπικό
τραυματισμό.
• Να κρατάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία από
τις μονωμένες επιφάνειες κρατήματος
όταν εκτελείτε εργασίες, κατά τις οποίες
τα εργαλεία κοπής ενδέχεται να έρθουν
σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με
το καλώδιο του εργαλείου. Η επαφή με
ηλεκτροφόρο σύρμα μπορεί να καταστήσει
ηλεκτροφόρα και τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του εργαλείου, προκαλώντας
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό που θα διατρηθεί
δεν αποκρύπτει ηλεκτρική παροχή ή
παροχή αερίου και ότι οι θέσεις των
παροχών αυτών έχουν επαληθευτεί με τις
εταιρείες κοινής ωφέλειας.
• Κρατάτε πάντοτε σταθερά το εργαλείο.
Μην επιχειρήσετε να χειριστείτε το παρόν
εργαλείο αν δεν το κρατάτε και με τα δύο
χέρια. Ο χειρισμός του εργαλείου με ένα
χέρι θα οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
Επίσης, η θραύση ή η αντιμετώπιση
σκληρών υλικών, όπως οι ράβδοι οπλισμού,
ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Συσφίξτε με
ασφάλεια την πλευρική λαβή πριν από τη
χρήση.
• Βεβαιωθείτε ότι η σμίλη έχει στερεωθεί με
ασφάλεια στη θέση της προτού θέσετε σε
λειτουργία το εργαλείο.
• Σε καιρικές συνθήκες χαμηλής
θερμοκρασίας ή σε περίπτωση που το
εργαλείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
99
Ελληνικά
•
•
•
•
χρονικό διάστημα, αφήστε το εργαλείο να
λειτουργήσει επί αρκετά λεπτά χωρίς φορτίο,
προτού το χρησιμοποιήσετε.
Όταν εργάζεστε σε ύψος από την επιφάνεια
του εδάφους, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος από
κάτω είναι κενός.
Μην αγγίζετε τη σμίλη, ή τα τμήματα που
βρίσκονται κοντά στη σμίλη, αμέσως μετά
τη λειτουργία, επειδή ενδέχεται να είναι
εξαιρετικά θερμά και να προκαλέσουν
εγκαύματα στο δέρμα.
Το καλώδιο του ρεύματος να κατευθύνεται
πάντοτε προς τα πίσω, μακριά από τη
σμίλη.
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Η
δόνηση που προκαλείται από την ενέργεια
της σφύρας ενδέχεται να είναι επιβλαβής
για τα χέρια και τους βραχίονές σας.
Χρησιμοποιείτε γάντια για την παροχή
επιπλέον προστασίας και περιορίστε την
έκθεση με συχνά διαστήματα ανάπαυσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη
χρήση διάταξης προστασίας από
ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
Άλλοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση σφυρών για δομικές εργασίες:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
των θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή του παρελκόμενου.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε
σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
100
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ [ΕΙΚ. (FIG.) 1]
Ο κωδικός ημερομηνίας (G), ο οποίος
περιλαμβάνει επίσης το έτος κατασκευής, είναι
τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Η συσκευασία περιέχει:
1 Σφύρα δομικών εργασιών
1 Πλευρική χειρολαβή
1 Μυτερή σμίλη
1 Πλαστική θήκη
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιά σε εργαλεία,
εξαρτήματα ή παρελκόμενα, που μπορεί να
έχει συμβεί κατά τη μεταφορά.
• Αφιερώστε επαρκή χρόνο για να διαβάσετε και
να κατανοήσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν θέσετε
το εργαλείο σε λειτουργία.
Περιγραφή (εικ. 1).
A.Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(On/off)
B.Κύρια λαβή
C.Λαβή σύσφιξης πλευρικής λαβής
D.Εξάρτημα συγκράτησης αξεσουάρ
E.Υποδοχή αξεσουάρ
F.Πλευρική χειρολαβή
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Οι σφύρες για δομικές εργασίες D25960, D25961
είναι σχεδιασμένες για βαρέως τύπου δομικές
εργασίες κατεδάφισης και θραύσης.
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε συνθήκες
υψηλής υγρασίας ή παρουσία εύφλεκτων υγρών
ή αερίων.
Αυτές οι βαριάς χρήσης σφύρες δομικών εργασιών
είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σε επαφή
με το εργαλείο. Απαιτείται επιτήρηση όταν άπειροι
χειριστές χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο.
Ελληνικά
•Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ενεργός έλεγχος κραδασμών
Ο ενεργός έλεγχος κραδασμών ουδετεροποιεί
τους κραδασμούς λόγω ανάκρουσης από το
μηχανισμό της σφύρας. Η ελάττωση κραδασμών
στα χέρια και βραχίονες επιτρέπει πιο άνετη χρήση
για παρατεταμένες περιόδους και παρατείνει την
ωφέλιμη ζωή της μονάδας.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί μόνο για
μία συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα ώστε η τάση ηλεκτροδότησης να αντιστοιχεί
στην τάση της πινακίδας αποτίμησης.
Το εργαλείο DeWALT έχει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο
EN60745, και συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΎΘΜΙΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιείτε
το σύστημα και αποσυνδέετε το
μηχάνημα από την τροφοδοσία
πριν από την τοποθέτηση ή αφαίρεση
παρελκόμενων, πριν τη ρύθμιση ή
την αλλαγή εξαρτημάτων και κατά
την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία
εκκίνηση μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φοράτε πάντα
γάντια κατά την αλλαή παρελκομένων
Τα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματα
του εργαλείου και των παρελκομένων
μπορεί να καταστούν εξαιρετικά καυτά
κατά τη λειτουργία.
Εισαγωγή και αφαίρεση
εξαγωνικών αξεσουάρ
28/30 mm (εικ. 3, 4)
D25960
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί σμίλες με
εξαγωνικό κορμό (στέλεχος) των 28 mm.
D25961
Το μηχάνημα αυτό χρησιμοποιεί σμίλες με
εξαγωνικό κορμό (στέλεχος) των 30 mm.
Με το προϊόν αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο αξεσουάρ που συνιστά η DeWALT.
1.Καθαρίστε τον κορμό της σμίλης (εικ. 3).
D25960
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΜΙΛΗΣ ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ (ΕΙΚ. 4Α)
1.Τραβήξτε το εξάρτημα συγκράτησης αξεσουάρ
(D) στη θέση απασφάλισης.
2.Κρατήστε τη σμίλη μπροστά από την υποδοχή
αξεσουάρ με την αυλάκωση (H) προς τα
πάνω.
3.Εισάγετε τον κορμό της σμίλης στην υποδοχή
αξεσουάρ (E).
4.Σπρώξτε το εξάρτημα συγκράτησης (D) προς
τα πίσω για να ασφαλίσετε το αξεσουάρ στη
θέση του.
5.Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε αν έχει
ασφαλίσει σωστά. Η κρουστική λειτουργία
απαιτεί να μπορεί να κινείται αξονικά η σμίλη
κατά αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένη
στην υποδοχή αξεσουάρ.
6.Για να αφαιρέσετε τη σμίλη, τραβήξτε προς
τα πίσω το εξάρτημα συγκράτησης (D) και
τραβήξτε τη σμίλη ώστε να την αφαιρέσετε
από την υποδοχή αξεσουάρ (E).
101
Ελληνικά
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΜΙΛΗΣ ΜΕ ΚΟΛΑΡΟ
ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ (ΕΙΚ. 4Β)
1.Τραβήξτε το εξάρτημα συγκράτησης αξεσουάρ
(D) στη θέση απασφάλισης.
2.Εισάγετε τον κορμό της σμίλης στην υποδοχή
αξεσουάρ (E).
3.Σπρώξτε το εξάρτημα συγκράτησης (D) ώστε
να έρθει σε ευθεία με τον κορμό του αξεσουάρ
για να ασφαλίσει το αξεσουάρ στη θέση του.
4.Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε αν έχει
ασφαλίσει σωστά. Η κρουστική λειτουργία
απαιτεί να μπορεί να κινείται αξονικά η σμίλη
κατά αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένη
στην υποδοχή αξεσουάρ.
1.Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης (C) και
περιστρέψτε την πλευρική λαβή στην
επιθυμητή θέση.
2.Ασφαλίστε στη θέση της την πλευρική λαβή
σφίγγοντας το κουμπί σύσφιξης (Q).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
Προειδοποίηση!
•Τηρείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας και
τους ισχύοντες κανονισμούς.
•Έχετε επίγνωση της θέσης σωληνώσεων
και καλωδιώσεων.
•Εφαρμόστε πίεση περίπου
20 - 30 kg στο εργαλείο. Τυχόν
υπερβολική δύναμη δεν επιταχύνει τη
σμίλευση, αλλά μειώνει την απόδοση
του εργαλείου και μπορεί να μειώσει την
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του εργαλείου.
5.Για να αφαιρέσετε τη σμίλη, τραβήξτε προς
τα πίσω το εξάρτημα συγκράτησης (D) και
τραβήξτε τη σμίλη ώστε να την αφαιρέσετε
από την υποδοχή αξεσουάρ (E).
D25961
ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΜΙΛΗΣ ΜΕ ΑΥΛΑΚΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΡΜΟ (ΕΙΚ. 4C)
1.Τραβήξτε τον πείρο συγκράτησης (I) και
περιστρέψτε τον κατά 180° στη θέση
απασφάλισης.
2.Κρατήστε τη σμίλη μπροστά από την υποδοχή
αξεσουάρ με την αυλάκωση (H) προς τα
πάνω.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 2)
3.Εισάγετε τον κορμό της σμίλης στην υποδοχή
αξεσουάρ (E).
4.Τραβήξτε τον πείρο συγκράτησης (I) και
περιστρέψτε τον κατά 180° επαναφέροντάς
τον στη θέση ασφάλισης.
5.Τραβήξτε τη σμίλη για να ελέγξετε αν έχει
ασφαλίσει σωστά. Η κρουστική λειτουργία
απαιτεί να μπορεί να κινείται αξονικά η σμίλη
κατά αρκετά εκατοστά όταν είναι ασφαλισμένη
στην υποδοχή αξεσουάρ.
6.Για να αφαιρέσετε τη σμίλη, τραβήξτε τον
πείρο συγκράτησης (I) και περιστρέψτε τον
κατά 180° στη θέση απασφάλισης.
Ρύθμιση της πλευρικής λαβής
(εικ. 1)
Η πλευρική λαβή (F) μπορεί να συναρμολογηθεί
στο μηχάνημα ώστε να εξυπηρετεί και δεξιόχειρες
και αριστερόχειρες χρήστες.
102
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα
με την πλευρική λαβή σωστά
συναρμολογημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να κρατάτε το μηχάνημα
πάντα με δύο χέρια κατά τη χρήση.
Οριζόντιες εφαρμογές (εικ. 2A):
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πλευρική λαβή (F) και το άλλο χέρι
στην κύρια λαβή (B).
Κάθετες εφαρμογές (εικ. 2B):
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτούνται
δύο χέρια στην κύρια λαβή (B).
Ελληνικά
Άνοιγμα και κλείσιμο (on - off)
(εικ. 1)
Ανοιγμα: βάλτε το διακόπτη on/off (A) στη
θέση 1.
Συντήρηση παρελκομένων
(εικ. 5, 6)
Κλείσιμο: βάλτε το διακόπτη on/off (A) στη
θέση 0.
Δομικές εργασίες, λάξευση και
αυλάκωση (εικ. 1, 2)
1.Επιλέξτε την κατάλληλη σμίλη και καθαρίστε
τον κορμό της.
2.Εισάγετε τη σμίλη και ελέγξτε αν έχει
ασφαλίσει σωστά.
3.Προσαρμόστε και ρυθμίστε την πλευρική λαβή
(F) και βεβαιωθείτε ότι έχει συσφιχτεί καλά.
4.Κρατήστε το εργαλείο με τα δύο χέρια στην
κύρια λαβή (B) ή με ένα χέρι στην κύρια λαβή
(B) και ένα χέρι στην πλευρική λαβή (F).
Πρέπει να κρατάτε το μηχάνημα πάντα με δύο
χέρια κατά τη χρήση. Ανατρέξτε στο τμήμα
Σωστή τοποθέτηση των χεριών.
5.Ενεργοποιήστε το εργαλείο σε
συνεχή λειτουργία.
6.Πάντα απενεργοποιείτε το εργαλείο όταν
τελειώσει η εργασία και πριν το αποσυνδέσετε
από την πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτές οι σμίλες
μπορούν να ακονιστούν μόνο
για ορισμένες φορές. Εάν έχετε
οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο για συστάσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εξασφαλίστε
ότι η γωνία κοπής δεν παρουσιάζει
αποχρωματισμό λόγω υπερβολικής
πίεσης. Αυτό μπορεί να διακυβεύσει τη
σκληρότητα του παρελκομένου.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα χρησιμοποιείτε
μόνο αιχμηρές μύτες σμίλης. Με το συχνό
τρόχισμα των μυτών σμίλης θα εξασφαλίσετε
μεγάλη διάρκεια ζωής των μυτών σμίλης και τα
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από την απόδοσή
τους.
ΤΡΟΧΙΣΜΑ
Ανατρέξτε στην εικόνα 5 σχετικά με τους τύπους
σμίλης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό
το εργαλείο.
Τροχίζετε τις σμίλες σε δίσκους λείανσης υπό
συνεχή ροή νερού. Ανατρέξτε στην εικόνα 6
σχετικά με τις κατάλληλες γωνίες για τις ακόλουθες
σμίλες:
K.μυτερή σμίλη
Διατίθενται αρκετοί τύποι σμιλών ως επιλογές.
L. επίπεδη σμίλη
Μόνο συνιστώμενα από την DeWALT
παρελκόμενα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτό
το προϊόν.
M.πλατιά σμίλη απολέπισης
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό του.
Το μηχάνημα δεν επιδέχεται σέρβις από το χρήστη.
Σε τακτά διαστήματα παραδίδετε το εργαλείο
για σέρβις σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών της DeWALT. Αν εν τω μεταξύ
προκύψουν προβλήματα, απευθυνθείτε σε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών της
DeWALT.
N.σμίλη-φτυάρι πηλού
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ
Για σφυρηλάτηση:
Θερμάνετε τη σμίλη στους 850–1050°C (ανοικτό
κόκκινο–κίτρινο).
Για να σκληρυνθεί πάλι η σμίλη:
• Θερμάνετε τη σμίλη στους 900°C και
ανοπτήστε τη σε λάδι.
• Κατόπιν τοποθετήστε τη σμίλη στο φούρνο για
1 ώρα στους 320°C (το χρώμα είναι ανοικτό
μπλε).
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί
πρόσθετη λίπανση.
103
Ελληνικά
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη έξω
από το κύριο περίβλημα με ξηρό αέρα
κάθε φορά που βλέπετε τη συλλογή
αυτών γύρω από τους αεραγωγούς.
Φοράτε προστατευτικά γυαλιά όταν
πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν τα
υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά
τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα
πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό και
ήπιο απορρυπαντικό ή ήπιο σαπούνι.
Μην αφήνετε ποτέ οποιοδήποτε υγρό
μέσα στο εργαλείο. Μην βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
οποιοδήποτε υγρό.
Προαιρετικά παρελκόμενα
Προειδοποίηση: Ορισμένα
παρελκόμενα, εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση
αυτών των παρελκομένων με το παρόν
εργαλείο μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο
τα συνιστώμενα από τη DeWALT,
παρελκόμενα με αυτό το προϊόν.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και
οι μπαταρίες που επισημαίνονται
με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει
να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά
οικιακά απορρίμματα.
104
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά
που μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν
ώστε να μειωθούν οι ανάγκες για πρώτες ύλες.
Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες
διατίθενται στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
106
N48122106/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising