D25961K | DeWalt D25961K DEMOLITION HAMMER instruction manual

509211-00 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
D25960
D25961
Rys. 1
D25960
d
a
b
e
f
c
D25961
d
a
b
e
f
c
g
2
Rys. 2A
Rys. 2B
b
b
f
Rys. 3
3
d
Rys. 4A
d
e
h
Rys. 4B
d
e
d
Rys. 4C
i
e
h
4
Rys. 5
k
l
m
n
Rys. 6
k
m, n
l
5
MŁOT WYBURZENIOWY
D25960, D25961
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Napięcie
V
Typ
Częstotliwość
Hz
Pobór mocy
W
Częstotliwość udarów
1/min
Energia pojedynczego udaru (EPTA 05/2009) J
Uchwyt narzędziowy
Pozycje dłuta
Masa
kg
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
D25960
230
1
50
1600
1450
35
6-kątny 28 mm
1
18,4
D25961
230
1
50
1600
1450
35
6-kątny 30 mm
1
16,9
91
3,0
102
3,0
91
3,0
102
3,0
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745:
Kucie
Wartość skuteczna
Pozycja rąk:
jedna ręka na rękojeści głównej,
a druga na rękojeści bocznej =
obie ręce na rękojeści głównej =
Niepewność pomiaru
m/s2
m/s2
m/s2
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją
wykorzystywać do porównań z innymi
narzędziami oraz tymczasowej oceny ekspozycji
drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
6
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
lub niewłaściwie konserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być
dużo większa.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie
całego okresu użytkowania maszyny
mogłaby się wtedy okazać dużo
mniejsza niż przy ciągłym użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Amperaż bezpiecznika:
Przy zasilaniu prądem o napięciu 230 V
10 A
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej
sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki może doprowadzić do
śmiertelnych lub ciężkich obrażeń
ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje
o działaniu, które wprawdzie nie
grozi doznaniem urazu, ale przy
zignorowaniu może skutkować
szkodami rzeczowymi.
Deklaracja zgodności
z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DYREKTYWA HAŁASOWA
D25960, D25961
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że
narzędzia nr kat.D25960, D25961 opisane
w „Danych technicznych” zostały wykonane
zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
2000/14/EC, elektryczny młot wyburzeniowy
(trzymany w ręku), 15 kg < m < 30 kg, aneks
VIII, Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego
Nadrenii Product Safety GmbH (0197),
D-51105 Kolonia, Niemcy, nr ident. jednostki
notyfikowanej: 0197
Poziom mocy akustycznej wg 2000/14/EC (par.
12, aneks III, nr 10: 15 kg < m < 30 kg):
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
dB
102
Gwarantowany poziom
mocy akustycznej
dB
105
Wyroby te są zgodne także z dyrektywą
2004/108/EC. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać pod podanym niżej adresem lub
w jednej z naszych filii wymienionych na końcu
instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
sporządzenie dokumentacji technicznej i składa
tę deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie
pożaru.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
01.04.2011
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
7
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
gdzie występują palne pary, gazy lub
pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry,
które mogą spowodować zapalenie się
tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne,
nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi
na działanie deszczu ani wilgoci.
Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
8
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj
się na swojej pracy i rozsądnie
postępuj z elektronarzędziem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie
ochronne. Zawsze zakładaj okulary
ochronne. Odpowiednie wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa,
obuwie na szorstkiej podeszwie, kask
ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko
doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia
do sieci sprawdź, czy jego wyłącznik
jest wyłączony. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na
wyłączniku lub przyłączanie go do sieci
przy włączonym wyłączniku zwiększa
ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie
stracić równowagi w jakiejś pozycji
roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad
f)
g)
elektronarzędziem w nieoczekiwanych
sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież
ochronną. Nie noś luźnej odzieży ani
biżuterii. Włosy, odzież i rękawice
trzymaj z dala od ruchomych
elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone
przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia.
Używaj narzędzi odpowiednich do
danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek
prac nastawczych, przed wymianą
akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Ten środek ostrożności zmniejsza
ryzyko niezamierzonego uruchomienia
elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj
w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi
osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia
w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone
elektronarzędzia przed użyciem
napraw. Powodem wielu wypadków jest
niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f)
g)
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie
z tą instrukcją i przeznaczeniem,
biorąc pod uwagę warunki i rodzaj
wykonywanej pracy. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
5) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
młotów wyburzeniowych
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas
może doprowadzić do uszkodzenia narządu
słuchu.
• Używaj należących do zakresu dostawy
bocznych rękojeści. Utrata kontroli nad
młotem wyburzeniowym może stać się
przyczyną obrażeń ciała.
• Trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści, gdy istnieje ryzyko kontaktu
z ukrytymi przewodami elektrycznymi
lub własnym kablem sieciowym.
Natrafienie na przewód pod napięciem grozi
porażeniem prądem elektrycznym, gdyż
napięcie to jest wtedy podawane na gołe
elementy metalowe narzędzia.
• Sprawdź, czy w obrabianym materiale
nie ma jakichś ukrytych przewodów
elektrycznych ani gazowych. Jeżeli nie
ma takiej pewności, zwróć się do zakładu
energetycznego w tej sprawie.
• Zawsze mocno trzymaj narzędzie obiema
rękami, by nie utracić nad nim kontroli.
Niebezpieczne jest też natrafienie na bardzo
twardy materiał, jak np. pręt zbrojeniowy.
Zawsze sprawdzaj, czy rękojeść boczna jest
prawidłowo zamontowana.
• Przed użyciem młota wyburzeniowego
sprawdź, czy dłuto jest ustalone w swojej
pozycji.
9
• W niskich temperaturach lub gdy młot
wyburzeniowy nie był używany w dłuższym
okresie czasu, przed użyciem załącz go na
kilka minut bez obciążenia.
• Przy pracy na wysokości upewnij się,
czy znajdujący się poniżej obszar jest
odpowiednio zabezpieczony.
• Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie
dotykaj dłuta ani sąsiadujących z nim
elementów, gdyż mogą być bardzo gorące
i spowodować oparzenia skóry.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY (RYS. 1)
Kod daty (g), który zawiera również rok
produkcji, jest wydrukowany na obudowie
Przykład:
2011 XX XX
Rok produkcji
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
• Przewód przyłączeniowy zawsze prowadź
z tyłu – z dala od dłuta.
1 młot wyburzeniowy
• Młot ten nie jest przeznaczony do
pracy ciągłej. Wibracje w czasie kucia
są szkodliwe dla ramion i rąk. Zakładaj
rękawice ochronne dla dodatkowej
amortyzacji i regularnie rób przerwy w pracy
dla zmniejszenia narażenia.
1 rękojeść boczna
Pozostałe zagrożenia
W trakcie używania młota wyburzeniowego grozi
niebezpieczeństwo:
– oparzenia gorącymi elementami maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
– zagrożenie zdrowia na skutek wdychania
pyłu przy wyburzaniu betonu i muru.
1 dłuto wąskie
1 plastikowy kuferek
1 instrukcja obsługi
1 rysunek młota wyburzeniowego
w rozłożeniu na części
• Sprawdź, czy młot wyburzeniowy
i akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem młota
wyburzeniowego dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis młota
wyburzeniowego (rys. 1)
a. Wyłącznik
b. Rękojeść główna
c. Pokrętło zaciskowe rękojeści bocznej
Oznaczenia na
elektronarzędziu
d. Ustalacz narzędzia roboczego
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
f. Rękojeść boczna
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
e. Uchwyt narzędziowy
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Młoty wyburzeniowe D25960 i D25961 są
to wysoko wydajne młoty do ciężkich prac
wyburzeniowych, do kucia bruzd oraz kruszenia
betonu, cegły, kamienia i innych materiałów
murarskich.
NIE używaj ich w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Są one przeznaczone do użytku
profesjonalnego.
10
metalowe młota wyburzeniowego
i narzędzi roboczych w czasie pracy
silnie się nagrzewają.
NIE POZWALAJ dzieciom dotykać młotów
wyburzeniowych. Osoby niedoświadczone mogą
ich używać tylko pod nadzorem.
Aktywne tłumienie wibracji Mocowanie i wyjmowanie
System ten redukuje drgania wytwarzane przez
narzędzi roboczych
mechanizm udarowy młota wyburzeniowego.
o chwycie sześciokątnym
Maleją wibracje na rękojeści, dzięki czemu
młot jest przyjemniejszy w pracy i można się
28 mm (rys. rys. 3, 4)
nim dłużej bez zmęczenia posługiwać, a przy
tym dodatkowo wzrasta trwałość użytkowa
elektronarzędzia.
Bezpieczeństwo
elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do
zasilania prądem o tylko jednym napięciu.
Dlatego sprawdź, czy napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia.
Młot wyburzeniowy DEWALT jest
podwójnie zaizolowany zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy może być
wymieniony na specjalny kabel tylko przez
autoryzowany warsztat serwisowy DEWALT.
D25960
Ten młot wyburzeniowy jest przystosowany do
dłut z chwytem sześciokątnym 28 mm.
D25961
Ten młot wyburzeniowy jest przystosowany do
dłut z chwytem sześciokątnym 30 mm.
Zalecamy używanie wyłącznie profesjonalnych
akcesoriów DEWALT.
1. Oczyść chwyt dłuta i nasmaruj go (rys. 3).
D25960
SPOSÓB MOCOWANIA DŁUTA Z ROWKIEM
W CHWYCIE (RYS. 4A):
1. Odblokuj ustalacz narzędzia roboczego (d).
2. Przyłóż dłuto do uchwytu narzędziowego
rowkiem (h) zwróconym do góry.
Przedłużacz
3. Włóż chwyt dłuta w uchwyt narzędziowy (e).
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje
pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz:
Dane techniczne). 1,5 mm2, a jego długość nie
przekraczała 30 m.
4. Wycofaj ustalacz (d), by zabezpieczyć
narzędzie robocze w swoim położeniu.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji lub
naprawy wyłącz elektronarzędzie
i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Upewnij się,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Przypadkowe uruchomienie może
doprowadzić do wypadku.
OSTRZEŻENIE: Przy wymianie
narzędzi roboczych zakładaj
rękawice ochronne. Gołe elementy
5. Pociągnij za dłuto, by sprawdzić, czy jest
poprawnie zamocowane. Dla prawidłowego
działania młota osiowy ruch narzędzia
roboczego w uchwycie narzędziowym musi
wynosić kilka centymetrów.
6. By wyjąć dłuto, odchyl ustalacz (d)
i wyciągnij dłuto z uchwytu narzędziowego
(e).
SPOSÓB MOCOWANIA DŁUTA Z KOŁNIERZEM
NA CHWYCIE (RYS. 4B):
1. Odblokuj ustalacz narzędzia roboczego (d).
2. Włóż chwyt dłuta w uchwyt narzędziowy (e).
3. Tak obróć ustalacz (d), by objął chwyt
narzędzia roboczego i w ten sposób
zabezpieczył je w swojej pozycji roboczej.
4. Pociągnij za dłuto, by sprawdzić, czy jest
poprawnie zamocowane. Dla prawidłowego
działania młota osiowy ruch narzędzia
11
roboczego w uchwycie narzędziowym musi
wynosić kilka centymetrów.
5. By wyjąć dłuto, odchyl ustalacz (d)
i wyciągnij dłuto z uchwytu narzędziowego
(e).
D25961
SPOSÓB MOCOWANIA DŁUTA Z ROWKIEM
W CHWYCIE (RYS. 4C):
1. Pociągnij trzpień ustalający (i) i obróć go
o 180° do pozycji odblokowania.
2. Przyłóż dłuto do uchwytu narzędziowego
rowkiem (h) zwróconym do góry.
3. Włóż chwyt dłuta w uchwyt narzędziowy (e).
4. Pociągnij trzpień ustalający (i) i z powrotem
obróć go o 180° do pozycji zablokowania.
5. Pociągnij za dłuto, by sprawdzić, czy jest
poprawnie zamocowane. Dla prawidłowego
działania młota osiowy ruch narzędzia
roboczego w uchwycie narzędziowym musi
wynosić kilka centymetrów.
6. By wyjąć dłuto, pociągnij trzpień
ustalający (i) i obróć go o 180° do pozycji
odblokowania.
•
Podczas pracy tylko lekko naciskaj
młot wyburzeniowy (z siłą około
200 - 300 N). Nadmierny nacisk nie
zwiększa szybkości pracy, a jedynie
ogranicza sprawność i może skrócić
trwałość użytkową elektronarzędzia.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE prawidłowo utrzymuj młot,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zminimalizować
ryzyko doznania poważnego urazu,
ZAWSZE pewnie utrzymuj młot,
by w razie potrzeby móc zawczasu
zareagować w nagłej sytuacji.
WAŻNA WSKAZÓWKA: Podczas pracy cały
czas utrzymuj maszynę obiema rękami.
Wiercenie w poziomie (rys. 2A):
Zaleca się jedną ręką trzymać maszynę za
rękojeść boczną (f) a drugą za rękojeść główną
(b).
Wiercenie w pionie (rys. 2B):
Regulacja rękojeści
bocznej (rys. 1)
Zaleca się obiema rękami trzymać maszynę za
rękojeść główną (b).
Rękojeść boczną (f) można zamocować
z lewej lub z prawej strony tak, by młotem
wyburzeniowym mogły się posługiwać zarówno
osoby lewo-, jak i praworęczne.
Załączanie i wyłączanie
(rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Przed
rozpoczęciem pracy najpierw zawsze
się upewniaj, czy rękojeść boczna
jest prawidłowo zamontowana.
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe (c) rękojeści
bocznej i obróć ją do żądanej pozycji.
2. Ustal rękojeść przez dokręcenie pokrętła
zaciskowego (c).
INSTRUKCJA OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE:
•
•
12
Zawsze przestrzegaj wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Przed rozpoczęciem pracy zorientuj
się dokładnie, jak przebiegają rury
i przewody elektryczne.
By załączyć młot wyburzeniowy, ustaw
wyłącznik (a) w pozycji „1”.
By wyłączyć młot wyburzeniowy, ustaw
wyłącznik (a) w pozycji „0”.
Wyburzanie, kruszenie
i kucie bruzd (rys. rys. 1,
2)
1. Wybierz odpowiednie dłuto, oczyść
i nasmaruj chwyt.
2. Zamocuj dłuto i sprawdź, czy się
prawidłowo zablokowało.
3. Załóż rękojeść boczną (f), wyreguluj ją
i dobrze zamocuj.
4. Trzymaj maszynę obiema rękami za
rękojeść główną (b) lub jedną ręką za
rękojeść główną (b), a drugą za rękojeść
boczną (f). Podczas pracy cały czas
utrzymuj maszynę obiema rękami. Patrz
Utrzymywanie prawidłowej pozycji rąk.
m. dłuto szerokie
n. dłuto łopatkowe
KUCIE DŁUT
5. Załącz maszynę w trybie pracy ciągłej.
Przygotowanie do kucia:
6. Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę
i dopiero potem wyjmij wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego.
Ogrzej dłuto do temperatury 850 - 1050 °C
(kolor jasnoczerwonożółty).
W ramach wyposażenia dodatkowego są
dostępne różne dłuta.
Wolno stosować wyłącznie akcesoria zalecane
przez firmę DEWALT do tego produktu.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne
czyszczenie.
Młot wyburzeniowy nie powinien być
konserwowany przez użytkownika. Regularnie
oddawaj go do autoryzowanego warsztatu
serwisowego DEWALT. Gdyby przed tym
terminem wystąpiły jakieś problemy, również
zwróć się do fabrycznego serwisu.
Konserwacja narzędzi
roboczych (rys. rys. 5, 6)
OSTRZEŻENIE: Dłuta te mogą być
ostrzone tylko ograniczoną ilość
razy. W razie wątpliwości zasięgnij
porady u swojego dilera.
OSTRZEŻENIE: Uważaj, by krawędź
ostrza nie zabarwiła się wskutek
nadmiernego nacisku. Taki niebieski
nalot świadczy o rozhartowaniu
dłuta.
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, stosuj
tylko ostre dłuta. Regularne ostrzenie dłut
zwiększa ich trwałość użytkową i ułatwia pracę.
SZLIFOWANIE DŁUT
Na rysunku 5 przedstawiono różne rodzaje dłut
przystosowanych do pracy z tą maszyną.
Dłuta szlifuj ściernicami przy ciągłym chłodzeniu
wodą. Na rysunku 6 pokazano, jakie powinny
być prawidłowe kąty ostrzy następujących dłut:
k. długo wąskie
l. dłuto płaskie
W celu ponownego zahartowania dłuta:
• Ogrzej dłuto do temperatury 900 °C
i ochłodź je w oleju.
• Następnie na jedną godzinę umieść dłuto
w piecu o temperaturze 320 °C (aż uzyska
jasnoniebieskie zabarwienie).
Smarowanie
Młot wyburzeniowy nie wymaga żadnego
dodatkowego smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby
w szczelinach wentylacyjnych
zgromadził się brud, wydmuchaj go
suchym, sprężonym powietrzem.
Załóż przy tym okulary ochronne
i odpowiednią maskę przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów
narzędzia nie używaj żadnych
rozpuszczalników ani innych
agresywnych chemikaliów, które
mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy
nie dostała się jakaś ciecz i żadnej
części narzędzia nie zanurzaj
w wodzie.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tego narzędzia, ich użycie może
być niebezpieczne. By nie narażać
13
się na doznanie urazu ciała, stosuj
wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat
odpowiednich akcesoriów, zwróć się do swojego
dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub
nie będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych
elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich
przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj
zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu
naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym
imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy
DEWALT, które udzielają informacji
o autoryzowanych warsztatach serwisowych.
Ich listę i szczegółowe dane znajdziesz także
w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
14
DEWALT
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00159557- 26-08-2011
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising