D25961K | DeWalt D25961K DEMOLITION HAMMER instruction manual

511111-77 SK
Preložené z pôvodného návodu
D25960
D25961
Obrázok 1
D25960
d
a
b
e
f
c
D25961
d
a
b
e
f
c
g
2
Obrázok 2A
Obrázok 2B
b
b
f
Obrázok 3
3
d
Obrázok 4A
d
e
h
Obrázok 4B
d
e
d
Obrázok 4C
i
e
h
4
Obrázok 5
k
l
m
n
Obrázok 6
k
m, n
l
5
BÚRACIE KLADIVO
D25960, D25961
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
kg
D25960
230
230/115
1
50
1600
1450
35
28 mm šesťhran
1
18,4
D25961
230
230/115
1
50
1600
1450
35
30 mm šesťhran
1
16,9
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
91
3,0
102
3,0
91
3,0
102
3,0
Napájacie napätie
Veľká Británia a Írsko
Typ
Frekvencia
Príkon
Počet rázov
Energia rázu (EPTA 05/2009)
Držiak nástroja
Polohy sekáča
Hmotnosť
Hz
W
min-1
J
LPA
KPA
LWA
KPA
(akustický tlak)
(odchýlka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchýlka akustického výkonu)
V
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Sekanie
Úroveň vibrácií ah,Cheq
poloha rúk:
jedna ruka na hlavnej rukoväti
a druhá ruka na bočnej rukoväti = m/s²
obe ruky na hlavnej rukoväti =
m/s²
Odchýlka K =
m/s²
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
6
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V 13 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá v prípade, že sa jej
nezabráni povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
NARIADENIA PRE STROJNÉ ZARIADENIA
TÝKAJÚCE SA VONKAJŠIEHO HLUKU
11
D25960, D25961
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6;
2000/14/EC, Elektrické búracie kladivo na betón
(ručné), 15 kg<m<30 kg, Dodatok VIII, TÜV
Rheinland Product Safety GmbH (0197), D-51105
Köln, Germany, Úradne stanovený orgán ID č.:
0197
Hodnota akustického výkonu stanovená podľa
normy 2000/14/EC (Článok 12, Dodatok III, č. 10;
15 kg<m<30 kg):
LWA (nameraná hodnota akustického výkonu)
D25960, D25961
dB
102
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
dB
105
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC. Ďalšie informácie Vám poskytne
zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na
zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Riaditeľ oddelenia pre vývoj a konštrukciu
výrobkov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Nemecko
1. 4. 2011
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Pozorne si prečítajte
všetky bezpečnostné varovania
a pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
7
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e) Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
f) Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
d)
e)
f)
g)
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
pre búracie kladivá
• Používajte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy
za izolované rukoväti. Rezné násady
Pri kontakte so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové části náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
• Uistite sa, či nie je pod vŕtaným materiálom
skryté elektrické vedenie alebo plynové
potrubie a overte si miesto ich uloženia.
• Náradie držte stále pevne. Nepokúšajte sa
toto náradie používať, ak ho nebudete držať
oboma rukami. Obsluha tohto náradia iba
jednou rukou spôsobí stratu kontroly nad
náradím. Rovnako nebezpečné môže byť
i prerazenie alebo stret s tvrdými materiálmi,
ako sú napríklad armovacie prúty. Pred
použitím pevne dotiahnite bočnú rukoväť.
• Pred použitím náradia sa uistite, či je sekáč
v náradí riadne upevnený.
• V chladnom počasí alebo v prípade, keď
nebolo náradie dlho používané, nechajte
kladivo pred začatím práce niekoľko minút
v chode bez záťaže.
• Ak pracujete nad úrovňou terénu, zaistite, aby
bol priestor pod Vami uprataný.
• Ihneď po ukončení práce sa nedotýkajte
sekáča alebo častí v jeho blízkosti, pretože
môžu byť veľmi horúce a môžu spôsobiť
popálenie.
• Vždy zaistite, aby prívodný kábel viedol od
náradia smerom dozadu, mimo pracovný
priestor sekáča.
• Nepoužívajte toto náradie dlhodobo bez
prestávok. Vibrácie spôsobené funkciou
príklepu môžu byť nebezpečné pre vaše ruky
a paže. Používajte rukavice, ktoré zaistia
lepšie tlmenie rázov a obmedzte pôsobenie
vibrácií robením častých prestávok.
Ostatné riziká
Pri práci s búracími kladivami vznikajú nasledovné
riziká:
– Poranenia spôsobené kontaktom s horúcimi
časťami náradia.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s betónom alebo
murivom.
9
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE KÓDU DÁTUMU VÝROBY
(OBR. 1)
Dátumový kód (g), ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Búracie kladivo
1 Bočnú rukoväť
1 Zahrotený sekáč
1 Plastový kufrík
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
a. Hlavný vypínač
b. Hlavná rukoväť
c. Upínacia skrutka bočnej rukoväti
d. Poistný držiak nástroja
e. Držiak nástrojov
f. Bočná rukoväť
POUŽITIE VÝROBKU
Výkonné búracie kladivá D25960, D25961 sú
určené na náročné búracie, sekacie a zbíjacie
pracovné operácie.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
10
Tieto výkonné búracie kladivá sú elektrické náradie
na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
Aktívna regulácia vibrácií
Aktívna regulácia vibrácií neutralizuje vibrácie
príklepového mechanizmu. Zníženie vibrácií
pôsobiacich na ruky a paže obsluhy umožňuje
pohodlnejšie použitie tohto náradia, dlhšie
pracovné intervaly a predlžuje pracovnú životnosť
náradia.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
kúpite u autorizovaného predajcu DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Pre náradie s napájacím napätím 115 V
a s príkonom prevyšujúcim 1500 W odporúčame
používať štandardnú zástrčku BS4343.
VAROVANIE: Modely s napájacím
napätím 115 V sa musia používať
s bezpečnostným izolačným
transformátorom s uzemňovacou
mriežkou medzi primárnym
a sekundárnym vinutím.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné, použite
iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý je
vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2;
maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou nástavcov alebo pred
vykonávaním opráv zariadenie vždy
vypnite a odpojte prívodný kábel od
siete. Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe vypnuté. Náhodné zapnutie
môže spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Pri každej výmene
pracovného nástroja používajte
rukavice. Kovové časti na náradí
a príslušenstve môžu byť po práci
veľmi horúce.
Vloženie a vybratie príslušenstva s upínacím šesťhranom
28/30 mm (obr. 3, 4)
D25960
Toto náradie používa sekáče s upínacím
šesťhranom 28 mm.
D25961
Toto náradie používa sekáče s upínacím
šesťhranom 30 mm.
S týmto náradím používajte iba odporúčané
príslušenstvo DEWALT.
1. Očistite stopku sekáča (obr. 3).
D25960
UPEVNENIE SEKÁČA NA NÁSADE S DRÁŽKOU (OBR. 4A)
1. Nastavte poistný držiak nástroja (d) do
nezaistenej polohy.
2. Držte sekáč z prednej strany držiaka nástrojov
tak, aby drážka (h) jeho stopky smerovala
nahor.
3. Stopku sekáča zasuňte do držiaka nástrojov
(e).
4. Sklopte poistný držiak (d) smerom dozadu,
aby došlo k zaisteniu pracovného nástroja
v správnej polohe.
5. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je správne
zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby
sekáč, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov,
vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu
niekoľkých centimetrov.
6. Ak chcete sekáč vybrať, vytiahnite dozadu
poistný držiak (d) a nástroj z držiaka (e)
vyberte.
UPEVNENIE SEKÁČA NA NÁSADE S PRSTENCOM (OBR. 4B)
1. Nastavte poistný držiak nástroja (d) do
nezaistenej polohy.
2. Stopku sekáča zasuňte do držiaka nástrojov
(e).
3. Pritlačte poistný držiak (d) k upínacej stopke
pracovného nástroja, aby došlo k jeho
zaisteniu v správnej polohe.
4. Zatiahnite za pracovný nástroj, aby ste sa
uistili, či je riadne zaistený. Funkcia sekania
vyžaduje, aby sekáč, ktorý je upnutý v držiaku
nástrojov, vykonával v axiálnej osi pohyb
v rozsahu niekoľkých centimetrov.
5. Ak chcete sekáč vybrať, vytiahnite dozadu
poistný držiak (d) a nástroj z držiaka (e)
vyberte.
D25961
UPEVNENIE SEKÁČA NA NÁSADE S DRÁŽKOU (OBR. 4A)
1. Povytiahnite skrutku poistného držiaka (i)
a otočte ju o 180° do odistenej polohy.
2. Držte sekáč z prednej strany držiaka nástrojov
tak, aby drážka (h) jeho stopky smerovala
nahor.
3. Stopku sekáča zasuňte do držiaka nástrojov
(e).
4. Povytiahnite skrutku poistného držiaka (i)
a otočte ju o 180° späť do zaistenej polohy.
5. Zaťahajte za sekáč a uistite sa, či je správne
zaistený. Funkcia sekania vyžaduje, aby
sekáč, ktorý je upnutý v držiaku nástrojov,
vykonával v axiálnej osi pohyb v rozsahu
niekoľkých centimetrov.
6. Pre vytiahnutie sekáča povytiahnite skrutku
poistného držiaka (i) a otočte ju o 180° do
odistenej polohy.
Nastavenie bočnej rukoväti
(obr. 1)
Bočnú rukoväť (f) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
VAROVANIE: Náradie používajte
vždy s riadne pripevnenou bočnou
rukoväťou.
11
1. Uvoľnite upínaciu skrutku (c) a bočnú rukoväť
otočte do požadovanej polohy.
2. Zaistite bočnú rukoväť v požadovanej polohe
dotiahnutím upínacej skrutky (c).
ZAPNUTIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
•
Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny
a platné predpisy.
•
Dajte pozor na uloženie vodovodného
potrubia a na miesta, kde je vedená
elektroinštalácia.
•
Na náradie vyvíjajte tlak približne 20 30 kg. Nadmerný tlak nielen že nezvýši
rýchlosť sekania, ale výrazne zníži
výkon prístroja a znižuje jeho životnosť.
Správna poloha rúk (obr. 2)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správne uchopenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
pevne a očakávajte náhle reakcie.
DÔLEŽITÉ: Po celú dobu práce sa musí náradie
vždy držať oboma rukami.
Práca s náradím vo vodorovnej polohe
(obr. 2A):
4. Náradie uchopte oboma rukami za hlavnú
rukoväť (b), alebo jednou rukou za hlavnú
rukoväť (b) a druhou rukou za bočnú rukoväť
(f). Po celú dobu práce sa musí náradie vždy
držať oboma rukami. Viď kapitola Správna
poloha rúk.
5. Zapnite náradie, aby bežalo v nepretržitom
chode.
6. Po ukončení práce a pred odpojením
prívodného kábla náradie vždy vypnite.
Ako zvláštna výbava sú k dispozícii rôzne typy
sekáčov.
S týmto náradím používajte iba odporúčané
príslušenstvo DEWALT.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
Opravy tohto náradia nemôže vykonávať
používateľ. Pravidelne nechajte náradie
skontrolovať v autorizovanom servise DEWALT.
V prípade, že sa pred touto pravidelnou kontrolou
objaví závada, obráťte sa na autorizovaný servis
DEWALT.
Údržba príslušenstva (obr. 5,
6)
VAROVANIE: Počet opakovaných
brúsení týchto sekáčov je obmedzený.
Ak si nie ste istí, požiadajte
o informácie autorizovaného predajcu.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (f) a druhú ruku na hlavnej
rukoväti (b).
VAROVANIE: Uistite sa, či nie je
pracovná hrana nástroja vďaka
nadmernému prítlaku pri prebrúsení
zafarbená. Týmto spôsobom dochádza
k zníženiu tvrdosti príslušenstva.
Práca s náradím vo zvislej polohe (obr. 2B):
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste hlavnú
rukoväť (b) držali oboma rukami.
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Zapnutie: presuňte hlavný vypínač (a) do polohy 1.
Vypnutie: presuňte hlavný vypínač (a) do polohy 0.
Búranie, sekanie a drážkovanie (obr. 1, 2)
1. Zvoľte si vhodný sekáč a očistite a namažte
jeho upínaciu stopku.
2. Vložte sekáč do držiaka a skontrolujte, či je
riadne zaistený.
3. Nasaďte a nastavte bočnú rukoväť (f). Uistite
sa, či je pevne dotiahnutá.
12
Najlepšie výsledky dosiahnete iba pri použití
ostrých sekáčov. Časté brúsenie sekáčov zaručí
ich dlhú životnosť a dosiahnutie najlepších
výsledkov.
BRÚSENIE
Na obr. 5 sú uvedené typy sekáčov, ktoré je
možné s týmto náradím použiť.
Sekáče brúste na brúsnych kotúčoch pod trvalým
prietokom vody. Na obrázku 6 sú uvedené
príslušné uhly brúsenia nasledujúcich sekáčov:
k. zahrotený sekáč
l. plochý sekáč
m. široký začisťovací sekáč
n. rydlo
KOVANIE
Pre kovanie:
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Zahrejte sekáč na teplotu 850 – 1050°C (svetlo
červeno-žlté sfarbenie).
Opätovné tvrdenie sekáča:
• Zahrejte sekáč na teplotu 900°C a zakalte ho
v oleji.
• Potom ho vložte na 1 hodinu do pece
rozohriatej na 320°C (sfarbenie je svetlo
modré).
Mazanie
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Čistenie
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
používajte vhodnú ochranu zraku.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
zst00240947 - 10-07-2014
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising