DCS391 | DeWalt DCS391 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

509111 - 91 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCS391
Rysunek 1
l
a
b
k
m
i
c
h
g
e
f
b
a
m
j
d
n
Rysunek 2
c
m
c
v
2
Rysunek 3
d
Rysunek 4
o
j
f
e
Rysunek 5
q
3
Rysunek 6
o
p
Rysunek 7
l
k
f
s
h
Rysunek 8
l
r
g
r
Rysunek 9
d
e
s
4
16 MM 18 V AKUMULATOROWA RĘCZNA
PILARKA TARCZOWA DCS391
Serdeczne gratulacje!
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
większa.
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że
firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym
partnerem dla wszystkich użytkowników profesjonalnych elektronarzędzi.
Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym.
Ekspozycja drganiowa w trakcie całego
okresu użytkowania maszyny mogłaby
się wtedy okazać dużo mniejsza niż
przy ciągłym użyciu.
Dane techniczne
Napięcie
Typ
Maksymalna moc wyjściowa
Prędkość obrotowa biegu jałowego
Średnica tarczy tnącej
Maksymalna głębokość cięcia
Otwór centralny w tarczy tnącej
Zakres nastawy kąta cięcia
ukosowego
Masa (bez akumulatora)
DCS391
18
1
W
460
obr/min 3700
mm
165
mm
55
mm
20
50o
VDC
kg
Dla ochrony użytkownika przed
skutkami wibracji stosuj dodatkowe
środki bezpieczeństwa, jak np.
prawidłowa konserwacja narzędzi
i akcesoriów, utrzymywanie ciepłych
rąk, odpowiednia organizacja pracy.
Akumulator
Rodzaj akumulatora
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
2,9
Napięcie
VDC
18
18
18
Pojemność
Ah
3,0
1,5
4,0
Masa
kg
0,64
0,35
0,61
Poziom ciśnienia akustycznego
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
78
3
Poziom mocy akustycznej
Niepewność pomiaru
dB(A)
dB(A)
89
3
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie
drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech składowych
kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745
Wartość skuteczna
m/s2
< 2,5
Niepewność pomiaru
1,95
m/s2
Podana całkowita wartość skuteczna przyspieszenia drgań została zmierzona standardową metodą,
opisaną w normie EN 60745, i dzięki temu można ją
wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami
oraz do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwie konserwowane.
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Rodzaj akumulatora
Przybliżony czas ładowania
min
Masa
kg
VAC
DCB105
230
Li-Ion
30
55
(akumu- (akumulatory
latory
1,5 Ah) 3,0 Ah)
70 (akumulatory
4,0 Ah)
0,49
Amperaż bezpiecznika:
Urządzenia zasilane prądem o napięciu
230 V
10 A
Definicje związane z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
5
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
grozi doznaniem śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Deklaracja zgodności z normami UE
DYREKTYWA MASZYNOWA
DCS391
Firma DEWALT deklaruje niniejszym, że narzędzie
nr kat. DCS391 opisane w p. Dane techniczne”
zostało wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Produkt ten jest również zgodny z zapisami dyrektyw 2004/108/WE oraz 2011/65/UE. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać pod podanym niżej adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za prawdziwość danych technicznych i składa tę deklarację
w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wicedyrektor Działu Konstrukcyjnego
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
04.03.2011
6
OSTRZEŻENIE: By nie narażać
się na doznanie urazu, prosimy
o przeczytanie tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ,
BY W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ
PONOWNIE SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno
urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie
występują palne pary, gazy lub pyły.
Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych
substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co
grozi wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia
zawierają uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych
elementów, jak na przykład rury,
grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na
działanie deszczu ani wilgoci.
d)
e)
f)
Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym
otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym. Zastosowanie takiego
wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy
grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne,
jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub
nauszniki ochronne, zależnie od rodzaju
i zastosowania elektronarzędzia zmniejszają
ryzyko doznania urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części
może doprowadzić do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f)
g)
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
Jeżeli producent przewidział urządzenia
do odsysania lub gromadzenia pyłu,
sprawdź, czy są one przyłączone
i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą
jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe
narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem.
Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne
i trzeba je naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub
nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych
osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia
przed użyciem napraw. Powodem wielu
wypadków jest niewłaściwa konserwacja
elektronarzędzi.
f) Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
7
g)
Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś
się do lekarza. Wyciekły elektrolit może
spowodować podrażnienie oczu lub
oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
DODATKOWE PRZEPISY
BEZPIECZEństwa pracy
Przepisy bezpieczeństwa pracy
wszystkich pilarek
a)
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Nie zbliżaj
rąk do obszaru cięcia ani piły tarczowej.
Drugą ręką chwyć rękojeść dodatkową
lub obudowę silnika. Gdy pilarka jest
utrzymywana obiema rękami, nie grozi
niebezpieczeństwo doznania urazu rąk.
b) Nigdy nie wkładaj rąk pod przedmiot
obrabiany. W czasie cięcia osłona chroni
tarczę tylko od góry.
8
c) Głębokość cięcia dostosuj do grubości
przedmiotu obrabianego. Z drugiej strony
przedmiotu obrabianego piła tarczowa nie
powinna wystawać bardziej niż na długość
zęba.
d) Ciętego przedmiotu nigdy nie przytrzymuj
rękami ani nogami. Przytwierdź przedmiot
do stabilnej płyty. Ważne jest prawidłowe
podparcie przedmiotu, by zminimalizować
ryzyko doznania urazu, zakleszczenia piły
i utraty panowania nad sytuacją.
e) W razie niebezpieczeństwa przecięcia
ukrytych przewodów elektrycznych lub
własnego przewodu zasilającego trzymaj
elektronarzędzie za izolowane rękojeści.
W chwili przecięcia przewodu elektrycznego
napięcie dochodzi do wszystkich gołych
metalowych części pilarki, co grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
f) Przy cięciu wzdłużnym zawsze używaj
prowadnicy dystansowej. Polepsza
ona dokładność cięcia i zmniejsza
niebezpieczeństwo zakleszczenia się piły
tarczowej.
g) Zawsze używaj pił tarczowych z otworem
centralnym o odpowiednim kształcie
i średnicy (wielokątny lub okrągły). Tarcza
z otworem większym od średnicy wału może
obracać się mimośrodowo, co grozi utratą
panowania nad pilarką.
h) Nigdy nie używaj uszkodzonych lub
nieodpowiednich podkładek bądź śrub
mocujących. Są one przeznaczone
do konkretnego rodzaju piły tarczowej
i tylko wtedy zapewniają maksymalne
bezpieczeństwo pracy.
Przyczyny odrzutu i sposoby
jego unikania:
- Wygięta lub niewłaściwie zamocowana
piła tarczowa grozi gwałtownym
odrzutem, wskutek czego pilarka może
w niekontrolowany sposób wyskoczyć
z ciętego przedmiotu w kierunku użytkownika;
- odrzut może wystąpić w razie nagłego
zakleszczenia piły. Wywołuje go powstający
wówczas przeciwny moment obrotowy
i pilarka w niekontrolowany sposób odskakuje
w kierunku użytkownika;
- może się też zdarzyć, że zęby zwichrowanej
piły tarczowej lub zęby krzywo ustawione
w rzazie zawadzą o górną powierzchnię
ciętego przedmiotu, wskutek czego piła
wyskoczy z rzazu i odbije się w kierunku
użytkownika.
Odrzut jest wynikiem niewłaściwego użycia i/
lub nieprawidłowej obsługi pilarki bądź też złych
warunków panujących w miejscu pracy i można
mu przeciwdziałać, przedsiębiorąc odpowiednie,
wymienionej niżej środki ostrożności:
a) Pewnie trzymaj pilarkę obiema rękami i tak
balansuj ramionami, by w każdej chwili
móc przeciwstawić się sile odrzutu. Stój
z boku piły tarczowej, a nie w płaszczyźnie
cięcia. W razie zaistnienia odrzutu można
wówczas opanować sytuację i nie dopuścić do
utraty kontroli nad maszyną.
b) W razie zakleszczenia się piły lub
zatrzymania jej z jakiegokolwiek innego
powodu natychmiast wyłącz pilarkę
i trzymaj ją bez ruchu aż do całkowitego
zatrzymania. Nigdy nie próbuj wyjmować
piły tarczowej z ciętego przedmiotu ani
nie ciągnij jej do tyłu w czasie pracy,
gdyż może to doprowadzić do odrzutu.
Znajdź przyczynę zakleszczenia i podejmij
odpowiednie środki zaradcze.
c) Przy ponownym uruchamianiu piły
zagłębionej w ciętym przedmiocie ustaw
ją dokładnie w osi rzazu i upewnij się,
czy zęby nie zawadzają o materiał.
W przeciwnym razie przy załączaniu może
wystąpić odrzut, co grozi wyskoczeniem piły
z ciętego przedmiotu.
d) Podpieraj duże płyty, by nie doszło do
zakleszczenia piły tarczowej i odrzutu
pilarki. Duże płyty mają tendencję do
wyginania się pod ciężarem własnym. Płyty
takie należy podeprzeć po obydwu stronach:
w pobliżu linii cięcia i krawędzi.
e) Nie używaj tępych ani uszkodzonych pił
tarczowych. Piły tępe lub z niewłaściwie
rozwartymi zębami wycinają wąski rzaz,
co powoduje nadmierne tarcie i może
doprowadzić do zakleszczenia piły i odrzutu
pilarki.
f) Elementy zaciskowe nastawnika
głębokości cięcia i nastawnika kąta cięcia
ukosowego muszą być dobrze zaciśnięte.
Poluzowanie się któregoś z mechanizmów
w czasie cięcia może doprowadzić do
zakleszczenia piły i odrzutu pilarki.
g) Szczególną ostrożność zachowuj przy
cięciu wgłębnym ścian lub innych płyt
niedostępnych od krawędzi. Wystająca
z drugiej strony piła może zawadzić o jakieś
przedmioty i doprowadzić do odrzutu.
Wskazówki bezpieczeństwa
przy korzystaniu z osłony
tarczy
a) Przed każdym użyciem sprawdź, czy
osłona tarczy prawidłowo się zamyka. Nie
uruchamiaj pilarki, gdy osłona ta zacina
się. Nigdy nie mocuj ani nie przywiązuj
osłony tarczy w pozycji otwarcia.
Przypadkowy upadek piły może doprowadzić
do wygięcia osłony tarczy. W takiej sytuacji
przed ponownym uruchomieniem pilarki
sprawdź osłonę, czy porusza się bez
przeszkód i nie dotyka piły tarczowej lub
innych elementów. Dotyczy to wszystkich
kątów cięcia ukosowego i głębokości cięcia.
b) Sprawdź działanie sprężyny powrotnej
osłony tarczy. Gdyby osłona i sprężyna
nie działały prawidłowo, trzeba je przed
użyciem pilarki naprawić. Osłona może
poruszać się z oporami z powodu uszkodzenia
jakichś elementów, zabrudzenia żywicą lub
zapchania trocinami.
c) Dolna osłona tarczy może być odciągana
ręcznie tylko przy specjalnych rodzajach
cięć, jak „cięcie wgłębne” i „cięcie
kombinowane”. Schowaj dolną osłonę
i zwolnij ją, gdy tylko tarcza zagłębi się
w przedmiocie obrabianym. Przy wszystkich
innych rodzajach cięć dolna osłona tarczy
musi działać automatycznie.
d) Przed odłożeniem pilarki na stole
warsztatowym lub podłodze sprawdź, czy
osłona całkowicie zasłania piłę tarczową.
Nieosłonięta, jeszcze obracająca się piła
tarczowa może doprowadzić do odrzutu pilarki
i przeciąć wszystko to, co znajdzie się na jej
drodze. Pamiętaj, że po zwolnieniu wyłącznika
piła tarczowa jeszcze jakiś czas się obraca.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy pilarek tarczowych
• Zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
• Zakładaj maskę przeciwpyłową.
Wdychanie pyłu może spowodować trudności
w oddychaniu, a nawet niewydolność
oddechową.
• Nie używaj pił tarczowych o średnicy
mniejszej lub większej niż zalecana. Używaj
tylko pił zgodnych ze specyfikacją w zgodzie
z normą EN 847-1.
• Nigdy nie używaj tarcz ściernych.
9
• Nie używać osprzętu doprowadzającego
wodę.
• Obrabiany element należy zamocować do
blatu roboczego za pomocą zacisków lub
innych praktycznych uchwytów. Trzymanie
obrabianego elementu w rękach lub oparcie
go o ciało nie daje dostatecznej stabilizacji
i może spowodować utratę kontroli nad
narzędziem.
Pozostałe zagrożenia
Pilarki tarczowe stwarzają niebezpieczeństwo
doznania urazu:
- wskutek dotknięcia obracających się lub
gorących elementów maszyny.
Pomimo przestrzegania obowiązujących przepisów
bezpieczeństwa pracy i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Należą do nich m.in.:
- uszkodzenie narządu słuchu;
- niebezpieczeństwo zgniecenia palców przy
wymianie narzędzi roboczych;
- zagrożenie zdrowia na skutek wdychania pyłu
drzewnego wzbijanego podczas pracy;
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wydrukowany na obudowie w miejscu połączenia
z akumulatorem:
Przykład:
2012 XX XX
Rok produkcji
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich ładowarek
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE:
Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy ładowarki DCB105.
• Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce, akumulatorze
i zasilanym elektronarzędziu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Uważaj, by do ładowarki nie dostała
się jakaś ciecz, ponieważ grozi to
porażeniem prądem elektrycznym.
UWAGA: Niebezpieczeństwo
oparzenia. By zmniejszyć ryzyko
oparzenia, stosuj tylko akumulatory
firmy DEWALT. Inne akumulatory mogą
się przegrzać i pęknąć, co niechybnie
grozi doznaniem urazu ciała i szkód
rzeczowych. Nigdy nie ładuj baterii.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy
nie ma w niej akumulatora, zawsze
wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Tak samo postępuj przed
czyszczeniem ładowarki.
• NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
• Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
• By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
10
• Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie mógł
na niego nadepnąć ani się o niego potknąć
i by nie był narażony na inne szkodliwe
wpływy lub obciążenia.
• Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
• Gdy ładowarka jest używana na wolnym
powietrzu, musi to być suche miejsce.
W razie potrzeby użyj odpowiedniego
przedłużacza. Kable niedopuszczone do
eksploatacji w tych warunkach zwiększają
niebezpieczeństwo porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie zasłaniaj górnych i bocznych szczelin
wentylacyjnych w ładowarce. Trzymaj
ładowarkę z dala od źródeł ciepła.
• Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień na
sprawne.
• Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
• Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
• By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
• Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
• NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
• Ładowarka jest przystosowana do zasilania
prądem elektrycznym o napięciu 230 V.
Nie przyłączaj jej do źródła prądu o innym
napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarka DCB105 ładuje akumulatory litowojonowe o napięciu 10,8 V; 14,4 V i 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 oraz DCB182).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (c) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem całkowicie się je
naładuje.
Wskazania stanów akumulatora
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania stanów akumulatora w trakcie ładowania.
Stan akumulatora
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest
całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
x
Problem z akumulatorem
lub ładowarką
––
––
––
––
–––––––––––––––––
–– •
–– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Problem z zasilaniem
Ładowarka ta nie ładuje uszkodzonych
akumulatorów. W razie takiego uszkodzenia
ładowarka nie świeci się lub informuje o nim,
wskazując stan „Problem z akumulatorem lub
ładowarką“.
WSKAZÓWKA: Może to świadczyć także
o uszkodzeniu ładowarki.
11
W takim przypadku ładowarkę wraz
z akumulatorem oddaj do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Przerywanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest zbyt
gorący lub zbyt zimny, automatycznie się wyłącza,
a następnie znów załącza, gdy akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę. Funkcja ta
ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatorów.
Akumulatory litowo-jonowe XR zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowo-jonowy
do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Zimny akumulator jest ładowany mniej więcej 2
razy wolniej od ciepłego. Szybkość ładowania nie
zwiększa się, nawet gdy akumulator w tym czasie
się ogrzeje.
Ważne wskazówki bezpieczeństwa pracy wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych podaj
numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie z opisaną
procedurą ładowania.
• NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
• Elektronarzędzia i akumulatora nigdy
nie składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 oC (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
• Elektronarzędzie osiąga największą
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną
obudową do ładowarki. Nie ściskaj
akumulatora, uważaj, by nie spadł na
podłogę ani nie uległ uszkodzeniu.
Nigdy nie używaj akumulatora
ani ładowarki, które zostały silnie
uderzone, spadły na podłogę, zostały
przejechane lub uszkodzone w inny
sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może
być nawet śmiertelne porażenie
prądem elektrycznym. Uszkodzone
akumulatory oddaj do punktu
serwisowego w celu utylizacji.
UWAGA: Gdy pilarka nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani
zrzucenia elektronarzędzia.
Niektóre elektronarzędzia z dużymi
akumulatorami mogą wprawdzie stać
na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
• Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
• Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
• Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
• Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach przez
15 minut lub tak długo, aż ustąpi podrażnienie.
W razie konieczności skorzystania z pomocy
medycznej poinformuj lekarza, że elektrolit
stanowi mieszaninę ciekłych węglanów
organicznych i soli litu.
• Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
12
• Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Akumulator
RODZAJ AKUMULATORA
Model DCS391 jest zasilany z akumulatora
o napięciu 18 V.
Można używać akumulatorów DCB180, DCB181
lub DCB182. Więcej informacji na ten temat
podano w p. Dane techniczne.
Zalecenia dotyczące składowania
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej składowane,
wybierz chłodne, suche miejsce poza
ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Przerwanie ładowania w celu
ochłodzenia lub ogrzania akumulatora
x
Problem z akumulatorem lub ładowarką.
Problem z zasilaniem.
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Natychmiast wymień uszkodzone kable
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia.
Ładuje akumulatory litowo-jonowe.
Czas ładowania podano w p. Dane
techniczne.
Używaj tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych.
Zakres dostawy
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest całkowicie naładowany
1 piła tarczowa o 24 zębach
1 klucz trzpieniowy (do gniazd 6-kątnych)
1 prowadnica do cięcia wzdłużnego
1 torebka plastikowa z następującymi
elementami:
13
1 przyłącze do odsysania pyłu
1 śruba imbusowa M4 x 18
2 akumulatory litowo-jonowe (modele L2, M2)
1 kuferek transportowy
1 ładowarka
1 instrukcja obsługi
1 rysunek pilarki w rozłożeniu na części
WSKAZÓWKA: W modelach N akumulatory
i ładowarki nie należą do zakresu dostawy.
• Sprawdź, czy pilarka tarczowa i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1, 4, 6)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych przeróbek w elektronarzędziu
ani jego elementach, by nie narażać
się na zniszczenie sprzętu, czy też
doznanie urazu ciała.
a. Przycisk zwalniający wyłącznika
NIE pozwalaj dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się elektronarzędziami.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie akumulatora odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia. Upewnij się też, czy napięcie
zasilania ładowarki odpowiada lokalnemu napięciu
sieciowemu.
Ładowarka DEWALT zgodnie z normą
EN 60335 jest podwójnie zaizolowana
i dlatego żyła uziemiająca nie jest
potrzebna.
c. Akumulator
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć
w przedstawicielstwie firmy DEWALT.
d. Dźwignia zaciskowa nastawnika głębokości
cięcia
Przedłużacz
e. Stopa
i. Wskaźnik linii cięcia
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy jest
niezbędnie konieczny. Musi on być dopuszczony
do eksploatacji i wytrzymywać pobór mocy przez
elektronarzędzie (patrz: Dane techniczne). Zaleca
się, by minimalny przekrój żył kabla wynosił 1 mm2,
a jego długość nie przekraczała 30 m.
j. Pokrętło zaciskowe nastawnika kąta cięcia
ukosowego
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
k. Przycisk blokady wrzeciona
MONTAŻ I REGULACJA
b. Wyłącznik
f. Dźwignia od odciągania dolnej osłony tarczy
g. Dolna osłona tarczy
h. Śruba mocująca tarczy
l. Rękojeść dodatkowa
m. Przycisk zwalniający akumulatora
n. Klucz trzpieniowy
o. Pokrętło prowadnicy do cięcia wzdłużnego
p.Prowadnica do cięcia wzdłużnego
CEL ZASTOSOWANIA
Ręczna pilarka tarczowa akumulatorowa DCS391
jest przeznaczona do celów profesjonalnych.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani w pobliżu
palnych cieczy lub gazów.
Pilarka ta jest elektronarzędziem profesjonalnym.
Wykonano ją ze szczególnie odpornych
materiałów.
14
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora zawsze
najpierw wyłączaj elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy
DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. 2)
WSKAZÓWKA: Pilarka osiąga maksymalna
sprawność, gdy akumulator jest całkowicie
naładowany.
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator (c) odpowiednio względem
rękojeści (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia i sprawdź, czy jest dobrze
zamocowany.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (m)
i zdecydowanym ruchem wyciągnij akumulator
z rękojeści.
2. Zgodnie z opisem w punkcie „Ładowarki”
w tej instrukcji obsługi włóż akumulator do
ładowarki.
AKUMULATORY ZE WSKAŹNIKIEM POZIOMU
NAŁADOWANIA (RYS. 2)
Niektóre akumulatory DEWALT są wyposażone we
wskaźnik poziomu naładowania, składający się
z trzech diod LED, które informują o pozostałym
poziomie naładowania akumulatora.
Aby uaktywnić wskaźnik poziomu naładowania,
wciśnij i przytrzymaj przycisk wskaźnika poziomu
naładowania (v). Zestaw trzech zielonych diod
LED zaświeci się, informując o pozostałym
poziomie naładowania akumulatora. Kiedy poziom
naładowania akumulatora spadnie
poniżej poziomu używalności, wszystkie diody
zgasną, oznaczając konieczność naładowania
akumulatora.
UWAGA: Wskaźnik poziomu naładowania
wskazuje jedynie orientacyjny poziom naładowania
akumulatora. Nie informuje o przydatności
narzędzia do użycia, a jego wskazania ulegają
zmianie w zależności od komponentów produktu,
temperatury i sposobu użytkowania.
Wyłącznik (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Pilarka ta nie zawiera
przycisku blokującego włączonego
wyłącznika. Nigdy nie blokuj go
w tej pozycji jakimikolwiek innymi
sposobami.
Naciśnij przycisk zwalniający (a), by odblokować
wyłącznik. Naciśnij wyłącznik (b), by uruchomić
silnik. Zwolnienie wyłącznika powoduje wyłączenie
silnika.
Nastawianie głębokości cięcia
(rys. rys. 1, 3)
1. Poluzuj dźwignię zaciskową nastawnika
głębokości cięcia (d).
2. Przestaw stopę (e) aż do nastawienia żądanej
głębokości cięcia.
3. Mocno zaciągnij dźwignię (d).
4. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy zęby piły
tarczowej wystają z materiału mniej więcej na
3 mm (patrz rys. 3).
Nastawianie kąta cięcia
ukosowego (rys. 4)
Kąt cięcia ukosowego można nastawiać
w zakresie od 0 do 50o.
1. Poluzuj pokrętło zaciskowe nastawnika kąta
cięcia ukosowego (j).
2. Nastaw odpowiedni kąt cięcia ukosowego
przez przechylenie stopy pilarki (e). Kąt ten
jest wskazywany na skali.
3. Mocno dokręć pokrętło (j).
Regulacja prostopadłego ustawienia tarczy względem stopy
(rys. rys. 1, 5)
1. Nastaw kąt cięcia ukosowego na 0o.
2. Za pomocą dźwigni (f) odciągnij osłonę tarczy
i obróć pilarkę stopą do góry.
3. Poluzuj pokrętło zaciskowe nastawnika kąta
cięcia ukosowego (j).
4. Przyłóż kątownik do piły tarczowej i stopy, by
sprawdzić ich wzajemną prostopadłość.
5. Obróć śrubę regulacyjną (q), by nastawić
prawidłowy kąt ustawienia tarczy względem
stopy.
6. Sprawdź dokładność ustawienia kąta
prostego, przecinając kawałek materiału.
Instalacja i użytkowanie prowadnicy do cięcia wzdłużnego
(rys. 6)
Cięcie wzdłużne to cięcie szerszych desek na
wąskie pasy wzdłuż włókien. Ręczne prowadzenie
pilarki podczas tego typu cięcia jest trudne, dlatego
zalecamy korzystać wtedy z prowadnicy do cięcia
wzdłużnego.
OSTRZEŻENIE: Dla własnego
bezpieczeństwa przeczytaj instrukcję
15
obsługi przed użyciem osprzętu.
Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń
może prowadzić do obrażeń ciała
i poważnych uszkodzeń pilarki
i akcesoriów. Podczas serwisowania
narzędzia wolno stosować jedynie
części zamienne identyczne
z oryginałami.
MONTAŻ
1. Poluzuj pokrętło prowadnicy do cięcia
wzdłużnego (o).
2. Włóż prowadnicę (p) zgodnie z rysunkiem nr
6.
3. Dobrze dokręć pokrętło prowadnicy (o).
Używaj dołączonej do zestawu prowadnicy do
cięcia wzdłużnego jedynie z pilarką tarczową
DCS391. Zastosowanie prowadnicy do cięcia
wzdłużnego w połączeniu z inną pilarką powoduje
ryzyko odbijania narzędzia i obrażeń ciała.
Przed wykonaniem cięcia, sprawdź czy osłona do
cięcia wzdłużnego jest dobrze przymocowana do
narzędzia.
Po zamontowaniu prowadnicy do cięcia
wzdłużnego na pilarce lub po przesunięciu
prowadnicy w celu zmiany ustawienia szerokości
cięcia wzdłużnego sprawdź działanie osłony
dolnej przed uruchomieniem pilarki i wykonaniem
cięcia, aby sprawdzić, czy prowadnica do cięcia
wzdłużnego nie utrudnia poprawnego działania
osłony.
Wymiana piły tarczowej
(rys. 7)
1. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (k)
i dostarczonym kluczem trzpieniowym wykręć
w lewo śrubę mocującą piły tarczowej (h).
2. Za pomocą dźwigni (f) odciągnij osłonę (g)
i wymień tarczę tnącą. Załóż podkładki na
miejsce (r, s) w odpowiednim położeniu.
3. Sprawdź kierunek obrotów tarczy.
4. Ręcznie dokręć śrubę mocującą tarczy
(h), uważając, by podkładki znalazły się
w odpowiedniej pozycji. Śrubę obracaj
w prawo.
5. Naciśnij przycisk blokady wrzeciona (k) i obróć
wrzeciono aż do zablokowania.
6. Kluczem trzpieniowym mocno dokręć śrubę
mocującą piły tarczowej.
Piły tarczowe
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
uszkodzenia oczu, zawsze zakładaj
16
okulary ochronne. Węglik spiekany
jest twardym ale kruchym materiałem.
Obce elementy w przedmiocie
obrabianym, jak np. drut lub gwoździe,
mogą spowodować pęknięcie lub
złamanie ostrzy. Używaj pilarki tylko
wtedy, gdy osłona tarczy znajduje
się na swoim miejscu. Zamontuj
prawidłowo tarczę w odpowiednim
kierunku obrotów i sprawdź, czy jest
czysta i ostra.
OSTRZEŻENIE: Nie tnij metali
żelaznych (stali), muru, szkła, płyt
wiórowo-cementowych, płyt włóknocementowych ani dachówki).
Nie używaj tarcz ściernych. Tępa tarcza
spowalnia cięcie, powoduje przeciążenie silnika,
nadmierne odpryskiwanie materiału i zwiększa
niebezpieczeństwo odrzutu.
By zasięgnąć porady przy wyborze tarczy,
porozum się z najbliższym centrum serwisowym
spośród wymienionych na końcu tej instrukcji
obsługi.
Przed rozpoczęciem pracy:
• Sprawdź, czy akumulator jest (całkowicie)
naładowany.
• Sprawdź także, czy wszystkie urządzenia
zabezpieczające są prawidłowo zamontowane.
Osłona tarczy musi być zamknięta.
• Sprawdź, czy tarcza tnąca obraca się
w kierunku wskazywanym umieszczoną na
niej strzałką.
• Nie używaj zużytych pił tarczowych.
OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE: Przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed rozpoczęciem wykonywania
regulacji lub napraw wyłącz pilarkę
i wyjmij z niej akumulator. Zablokuj
wyłącznik, gdy pilarka ma nie być
używana.
OSTRZEŻENIE: Zawsze zakładaj
odpowiednie nauszniki ochronne.
W pewnych warunkach i przy dłuższym
czasie pracy hałas wywoływany
przez pilarkę może doprowadzić do
upośledzenia słuchu.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE:
•
Zawsze przestrzegaj wskazówek
bezpieczeństwa i obowiązujących
przepisów.
•
Sprawdź, czy przeznaczony
do cięcia materiał jest dobrze
zamocowany.
•
Podczas pracy tylko lekko dociskaj
piłę i nie wywieraj na nią bocznej
siły. W miarę możliwości stopa
pilarki podczas piłowania powinna
być dociśnięta do przedmiotu
obrabianego. W ten sposób
zapobiega się uszkodzeniu tarczy,
a pilarka pracuje bez szarpnięć
i wibracji.
•
Unikaj przeciążania pilarki.
•
Przed rozpoczęciem cięcia
odczekaj kilka sekund, by tarcza
nabrała maksymalnej prędkości.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 8)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Trzymaj narzędzie za pomocą głównego uchwytu
(t) i przedniego uchwytu (l), aby móc prawidłowo
prowadzić pilarkę.
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
Ze względów bezpieczeństwa wyłącznik (b) pilarki
zaopatrzono w przycisk zwalniający (a).
Naciśnij przycisk, by odblokować wyłącznik.
Naciśnij wyłącznik, by załączyć pilarkę. Z chwilą
zwolnienia wyłącznika blokada znów się
automatycznie uaktywnia, by w ten sposób
zapobiegać niezamierzonemu załączeniu pilarki.
WSKAZÓWKA: Nie załączaj pilarki,
gdy tarcza tnąca dotyka przedmiotu
obrabianego lub jakiegoś innego
materiału.
Trzymanie i prowadzenie pilarki (rys. 1)
• W czasie cięcia materiał odpryskuje do
góry. Jest to powód, dla którego zaleca się,
by stopa pilarki stykała się z tylną stroną
piłowanego przedmiotu.
• Przy cięciu wzdłuż narysowanej linii korzystaj
ze wskaźnika (i). Gdy kąt nachylenia tarczy
wynosi 50o, z linią pokrywa się lewa krawędź
wskaźnika, a gdy kąt ten wynosi 0o - prawa
krawędź wskaźnika.
Odsysanie pyłu i trocin (rys. 9)
Narzędzie jest dostarczane wraz z gniazdem do
odpylania (u).
• Używaj tylko takich odkurzaczy
przemysłowych, które są przystosowane do
odsysania drewnianych trocin. Wąż ssący
większości odkurzaczy przemysłowych można
przyłączać bezpośrednio do wyrzutnika.
MONTAŻ PRZYŁĄCZA OD ODSYSANIA PYŁU
I TROCIN (RYS. 9)
1. Całkowicie zwolnij dźwignię zaciskową
nastawnika głębokości cięcia (d).
2. Odchyl stopę (e) do najniższej pozycji.
3. Dopasuj gniazdo do odpylania (u) do uchwytu
na stopce zgodnie z ilustracją.
4. Zgraj występ w przyłączu z otworem
gwintowanym we wsporniku.
5. Przełóż wkręt i mocno go dokręć.
KONSERWACJA
Elektronarzędzia firmy DEWALT odznaczają
się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed wykonaniem regulacji
lub naprawy wyłącz pilarkę i wyjmij
i wyjmij z niej akumulator. Sprawdź,
czy wyłącznik jest wyłączony.
Niezamierzone załączenie pilarki może
doprowadzić do wypadku.
Ładowarka nie wymaga konserwacji. W jej
wnętrzu nie ma żadnych elementów podlegających
konserwacji przez użytkownika.
17
Smarowanie
Pilarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Zawsze, gdy
zauważysz zabrudzenia wokół
otworów wentylacyjnych, przedmuchaj
obudowę i obszar osłony suchym
powietrzem w celu oczyszczenia. Przy
tej czynności załóż okulary ochronne
i maskę przeciwpyłową.
DOLNA OSŁONA
Dolna osłona powinna zawsze swobodnie
się obracać i zamykać z położenia całkowicie
otwartego do położenia całkowicie zamkniętego.
Zawsze sprawdzaj, czy osłona działa poprawnie
przed rozpoczęciem cięcia, całkowicie otwierając
osłonę i pozwalając jej się zamknąć. Jeśli osłona
zamyka się powoli lub nie do końca, należy ją
oczyścić lub naprawić. Nie używaj pilarki, jeśli
osłona nie działa poprawnie. Aby oczyścić osłonę,
użyj suchego powietrza lub miękkiej szczotki
w celu usunięcia wszystkich nagromadzonych
trocin lub odpadów ze ścieżki ruchu osłony
i z miejsc wokół sprężyny osłony. Jeśli to nie
rozwiąże problemu, narzędzie należy oddać do
naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
niemetalowych elementów
elektronarzędzia nie używaj
rozpuszczalników ani agresywnych
chemikaliów. Chemikalia mogą
osłabić materiał, z którego wykonano
wspomniane elementy. Użyj do
tego celu szmaty zwilżonej wodą
z łagodnym mydłem. Uważaj, by do
wnętrza obudowy nie przedostała się
jakaś ciecz. Żadnego elementu pilarki
nie zanurzaj w wodzie.
CZYSZCZENIE ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym.
Przed czyszczeniem najpierw zawsze
odłączaj ładowarkę od sieci. Brud
i tłuszcz na obudowie ładowarki usuwaj
18
szmatą lub miękką szczoteczką (nie
metalową). Nie używaj do tego celu
wody ani żadnych rozpuszczalników.
Dostępne akcesoria
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do
tej pilarki, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
W POŁĄCZENIU Z TĄ PILARKĄ NIE WOLNO
UŻYWAĆ OSPRZĘTU DOPROWADZAJĄCEGO
WODĘ
PRZED UŻYCIEM WZROKOWO SPRAWDŹ
STAN TARCZY KARBIDOWYCH. WYMIEŃ JE,
JEŚLI SĄ USZKODZONE.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do normalnych
śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się
zmuszony zastąpić wyrób DEWALT nowym
sprzętem lub nie będziesz go już potrzebować, nie
wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu
utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre materiały
mogą być odzyskane i ponownie
wykorzystane. W ten sposób chroni się
środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT, które
udzielają informacji o warsztatach serwisowych.
Ich listę znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:
• Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
• Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
19
DEWALT
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych
części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie,
że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez
dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki
gwarancyjne. Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji
ustawowych lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest
ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
D EWALT gwarantuje sprawne działanie produktu
w przypadku postępowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji
obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami
materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu
przez Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz łącznie:
a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką,
jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą uszkodzonych
części) w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego wraz z poprawnie wypełnioną
Kartą Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu
(lub kopią faktury) oraz szczegółowym opisem
uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
za pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane
z zapewnieniem bezpiecznego opakowania,
ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient.
W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania
na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez
Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00182401 - 13-07-2012
20
b)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być
wydany nowy produkt o nie gorszych parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją
obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do
uszkodzeń silnika, przekładni lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż
zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane
nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych klęsk
żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też
innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby
gwarancyjne lub, które były naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub były
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia
oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe,
które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie
gwarancyjnej. W szczególności nie obejmują
prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
21
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesięcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising