DCS391 | DeWalt DCS391 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

371000 - 60 LV
DCS391
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
20
1 attēls /
l
Рисунок 1
a
b
k
i
m
c
h
g
e
f
b
a
m
j
n
d
2 attēls / Рисунок 2
m
c
c
v
3
3 attēls / Рисунок 3
d
4 attēls / Рисунок 4
o
j
f
e
5 attēls / Рисунок 5
q
4
6 attēls / Рисунок 6
o
p
7 attēls / Рисунок 7
l
k
f
s
h
r
g
8 attēls / Рисунок 8
l
9 attēls / Рисунок 9
t
d
e
u
5
LATVIEŠU
6-1/2” (165 mm) 18 V BEZVADU RIPZĀĢIS
DCS391
Apsveicam!
ievērojami palielināties iedarbības
līmenis visā darba laikposmā.
Jūs esat izvēlējies DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments
ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.
Šādos gadījumos var ievērojami
samazināties iedarbības līmenis visā
darba laikposmā.
Tehniskie dati
Spriegums
VLĪDZSTRAVA
Veids
Dzinēja izejas jauda
W
Ātrums bez noslodzes
min-1
Zāģripas diametrs
mm
Maksimālais
zāģēšanas dziļums
mm
Zāģripas iekšējais diametrs
mm
Slīpuma leņķa regulēšana
Svars (bez akumulatora)
kg
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena
nenoteiktība)
dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte) dB(A)
DCS391
18
1
460
3700
165
55
20
50˚
2,9
78
3
89
3
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir
noteiktas atbilstoši EN 60745:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah,W =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju
emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta
pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un
to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai
ar citu. Šo vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā
vibrāciju emisijas vērtība attiecas
uz instrumenta galveno paredzēto
lietošanu. Tomēr, ja instruments
tiek lietots dažādiem darbiem, ar
atšķirīgiem piederumiem vai tiek
slikti apkopts, vibrāciju emisija var
atšķirties. Šādos gadījumos var
6
Nosakiet arī citus drošības
pasākumus, lai aizsargātu operatoru
no vibrācijas iedarbības, piemēram,
jāveic instrumentu un piederumu
apkope, jārūpējas, lai rokas būtu
siltas, jāorganizē darba gaita.
Akumulators
DCB180
Akumulatora veids Litija jonu
Spriegums
VLĪDZSTRAVA 18
Ietilpība
Ah
3,0
Svars
kg
0,64
Lādētājs
Elektrotīkla spriegums VAC
Akumulatora veids
Aptuvenais uzlādes laiks min
Svars
kg
DCB181
Litija jonu
18
1,5
0,35
DCB182
Litija jonu
18
4,0
0,61
DCB105
230 V
Litija jonu
30
(1,5 Ah
akumulatori)
55
(3,0 Ah
akumulatori)
70
(4,0 Ah akumulatori)
0,49
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīkls
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 3 ampēri, kontaktdakšas
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju,kurasrezultātā,jatonenovērš,var
iestāties nāve vai smagi ievainojumi.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūti smagi ievainojumi.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DCS391
DEWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
sadaļāTehniskie dati, ir ražoti saskaņā ar
šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/
EK un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
lūdzu, sazinieties ar DEWALT, izmantojot
turpmāk minēto adresi, vai skatiet rokasgrāmatas
aizmugurējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par
tehnisko datu sagatavošanu un izstrādā šo
paziņojumu DEWALTvārdā.
Hosts Grosmans (Horst Grossmann)
Inženiertehniskās un instrumentu izveides
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
BRĪDINĀJUMS! Lai ievainojuma
risks būtu mazāks, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārējie elektroinstrumenta
drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un noteikumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Termins „elektroinstruments”, kas redzams
brīdinājumos, attiecas uz šo elektroinstrumentu
(ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai
ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1) DROŠĪBA DARBA VIETĀ
a) Rūpējieties, lai darba vieta būtu tīra
un labi apgaismota. Nesakārtotā un
vāji apgaismotā darba zonā var rasties
negadījumi.
b) Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram,
viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai
putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus
vai izgarojumu tvaikus.
c) Strādājot ar elektroinstrumentu,
neļaujiet tuvumā atrasties bērniem
un nepiederošām personām. Novēršot
uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār
instrumentu.
2) ELEKTRODROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai
jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu
nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.
Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas
kontaktdakšas. Nepārveidotas
kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās
strāvas trieciena risku.
b) Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm
un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis
ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
c) Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu
iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst
ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
d) Lietojiet vadu pareizi. Nekad
nepārnēsājiet, nevelciet vai
7
LATVIEŠU
e)
f)
neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada.
Netuviniet vadu karstuma avotiem, eļļai,
asām šķautnēm vai kustīgām detaļām.
Ja vads ir bojāts vai samezglojies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus
telpām, izmantojiet pagarinātāja vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai
ārpus telpām, pastāv mazāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu
ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot
noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
3) PERSONĪGĀ DROŠĪBA
a) Elektroinstrumenta lietošanas laikā
esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs
darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet
elektroinstrumentu, ja esat noguris
vai atrodaties narkotiku, alkohola
vai medikamentu ietekmē. Pat viens
mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
b) Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus.
Attiecīgos apstākļos lietojot
aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu
masku, aizsargapavus ar neslīdošu
zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus,
samazināsies risks gūt ievainojumus.
c) Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Pirms instrumenta pievienošanas
kontaktligzdai un/vai akumulatora
pievienošanas, instrumenta pacelšanas
vai pārnēsāšanas pārbaudiet,
vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja
elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas
atslēgas vai uzgriežņu atslēgas. Ja
elektroinstrumenta rotējošajai daļai
ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr
cieši stāviet uz piemērota atbalsta
un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi
neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
f) Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet pārāk brīvu apģērbu vai
8
g)
rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu
un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var
ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas
ierīces, nodrošiniet to pievienošanu un
pareizu ekspluatāciju. Lietojot putekļu
savācēju, iespējams mazināt putekļu
kaitīgo ietekmi.
4) ELEKTROINSTRUMENTA EKSPLUATĀCIJA
UN APKOPE
a) Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam
piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi
izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
b) Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja
to ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt.
Ja elektroinstrumentu nav iespējams
kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir bīstams
un ir jāsalabo.
c) Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai
novietošanas glabāšanā atvienojiet
kontaktdakšu no barošanas avota un/
vai no elektroinstrumenta izņemiet
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības
pasākumu rezultātā mazinās nejaušas
elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
d) Glabājiet elektroinstrumentus, kas
netiek darbināti, bērniem nepieejamā
vietā un neatļaujiet to ekspluatēt
personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas
personas.
e) Veiciet elektroinstrumentu apkopi.
Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir
pareizi savienotas un nostiprinātas,
vai detaļas nav bojātas, kā arī vai
nav kāds cits apstāklis, kas varētu
ietekmēt elektroinstrumenta darbību.
Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo.
Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi
elektroinstrumenti, kam nav veikta
pienācīga apkope.
f) Regulāri uzasiniet un tīriet
griezējinstrumentus. Ja
griezējinstrumentiem ir veikta pienācīga
apkope un tie ir uzasināti, pastāv mazāks
to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk
vadīt.
LATVIEŠU
g)
Ekspluatējiet elektroinstrumentu, tā
piederumus, detaļas u.c. saskaņā
ar šiem norādījumiem, ņemot vērā
darba apstākļus un veicamā darba
specifiku. Lietojot elektroinstrumentu
tam neparedzētiem mērķiem, var rasties
bīstama situācija.
5) AKUMULATORA EKSPLUATĀCIJA UN
APKOPE
a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto
lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts
vienam akumulatora veidam, tiek lādēts
cita veida akumulators, var izcelties
ugunsgrēks.
b) Lietojiet elektroinstrumentus tikai
ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja
izmantojat citus akumulatorus, var rasties
ievainojuma un ugunsgrēka risks.
c) Kamēr akumulators netiek izmantots,
glabājiet to drošā attālumā no metāla
priekšmetiem, piemēram, papīra
saspraudēm, monētām, atslēgām,
naglām, skrūvēm vai līdzīgiem maziem
metāla priekšmetiem, kuri var savienot
abas spailes. Saskaroties akumulatora
spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
d) Nepareizas lietošanas gadījumā
šķidrums var iztecēt no akumulatora, —
nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši
pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums
nokļūst acīs, meklējiet arī medicīnisku
palīdzību. Šķidrums, kas iztecējis no
akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
6) APKALPOŠANA
a) Uzticiet sava elektroinstrumenta apkopi
un apkalpošanu kvalificētai personai,
lietojot tikai identiskas rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
PAPILDU ĪPAŠI DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMI
Drošības noteikumi visiem
zāģiem
a)
BĪSTAMI! Netuviniet rokas zāģēšanas
zonai un zāģripai. Turiet otru roku uz
palīgroktura vai dzinēja korpusa. Ja ar
abām rokām turat zāģi, tās nav iespējams
savainot ar zāģripu.
b) Nesniedzieties zem apstrādājamā
materiāla. Aizsargs nevar jūs aizsargāt no
zāģripas zem apstrādājamā materiāla.
c) Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši
apstrādājamā materiāla biezumam. Zem
apstrādājamā materiāla jābūt redzamam
nedaudz mazāk par pilnu zoba garumu.
d) Nekad neturiet zāģējamo materiālu
ar rokām vai uz kājas. Nostipriniet
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Ir svarīgi pareizi atbalstīt
materiālu, lai tam būtu minimāli jāpieskaras,
lai zāģripa neiestrēgtu un nezaudētu vadību.
e) Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
griezējinstruments varētu saskarties ar
apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja griezējinstruments saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta
ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
f) Zāģējot gareniski, vienmēr izmantojiet
garenzāģēšanas ierobežotāju vai taisnās
malas vadotni. Tā tiek uzlabota zāģēšanas
precizitāte un mazinās zāģripas iestrēgšanas
iespēja.
g) Vienmēr izmantojiet zāģripas ar pareizu
ass urbuma diametru un formu (dimanta
vai apaļo ripu). Zāģripas, kas neatbilst
instrumenta vārpstas lielumam, darbojas
ekscentriski, kā rezultātā varat zaudēt
kontroli pār instrumentu.
h) Nekad nelietojiet bojātas vai nepareizas
zāģripas starplikas vai bultskrūvi.
Zāģripas starplikas un bultskrūve ir īpaši
paredzētas šim zāģim, optimālam darba
rezultātam un ekspluatācijas drošībai.
Atsitiena iemesli un operatora
pasargāšana
– Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz saspiestu,
saliektu vai nepareizi novietotu zāģripu,
kā rezultātā zāģis paceļas augšup un izlec
ārā no apstrādājamā materiāla virzienā uz
operatoru, un šo darbību nav iespējams
kontrolēt.
– Ja zāģripa ir saspiesta vai, iegriezumam
aizveroties, stipri ieķērusies, zāģripa iestrēgst
un motora reakcija strauji grūž ierīci atpakaļ
operatora virzienā.
– Ja zāģripa griezumā ir izliekta vai nepareizi
novietota, zobi uz zāģripas aizmugurējās
malas var ieurbties kokmateriāla virsmas
augšdaļā, kā rezultātā zāģripa paceļas ārā
no iecirtuma un atlec atpakaļ operatora
virzienā.
9
LATVIEŠU
Atsitiens rodas zāģa nepareizas lietošanas un/
vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu
rezultātā un to var novērst, veicot atbilstošus
piesardzības pasākumus.
a) Nepārtraukti cieši turiet zāģi ar abām
rokām un novietojiet rokas tā, lai pretotos
atsitiena spēkiem. Nostājieties vienā no
zāģripas pusēm, tikai ne vienā līmenī ar
zāģripas zāģēšanas līniju. Atsitiens var
izraisīt instrumenta atlēcienu atpakaļ, tomēr
atsitiena spēkus var kontrolēt, ja tiek veikti
pienācīgi piesardzības pasākumi.
b) Ja zāģripa ir iestrēgusi vai ja kāda
iemesla dēļ zāģēšana ir pārtraukta,
atlaidiet mēlīti un zāģi turiet nekustīgi
materiālā, līdz zāģripa pilnībā apstājas.
Nekad neizņemiet zāģi no materiāla
vai nevelciet to atpakaļ, kamēr zāģripa
atrodas kustībā, jo pretējā gadījumā arī
var notikt atsitiens. Novērtējiet situāciju
un vērsiet to par labu, lai novērstu zāģripas
iestrēgšanas cēloni.
c) Ja atkal uzsākat zāģēt, centrējiet zāģripu
iecirtumā un pārbaudiet, vai zāģa zobi
materiālā nav ieķērušies. Ja zāģa zāģripa
ir iestrēgusi, tā var izlekt ārā vai atsisties no
apstrādājamā materiāla, uzsākot zāģēšanu.
d) Atbalstiet lielus paneļus, lai līdz
minimumam samazinātu zāģripas
iespiešanas un atsitiena risku. Lieli paneļi
mēdz nosēsties paši zem sava svara.
Atbalsti ir jānovieto zem paneļa abās pusēs,
tuvu griezuma līnijai un paneļa malai.
e) Neizmantojiet trulas vai bojātas zāģripas.
Neasi un nepiemēroti asmeņi veido šauru
iecirtumu, kā rezultātā zāģripa izraisa
pārmērīgu berzi, iestrēgst vai rada atsitienu.
f) Zāģripas dziļuma un slīpā leņķa
noregulēšanas bloķēšanas svirām pirms
zāģēšanas jābūt ciešām un nostiprinātām.
Ja noregulētā zāģripa zāģēšanas laikā
nobīdās, tā var iestrēgt vai izraisīt atsitiena
risku.
g) Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot
iezāģējumus ēku sienās vai citās
nosegtās vietās. Ja zāģripa izvirzās
materiāla otrā pusē, tā var saskarties ar
priekšmetiem, kas izraisa atsitienu.
Drošības norādījumi zāģiem ar
svārstveida zāģripas aizsargu
a) Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet,
vai apakšējais aizsargs ir pienācīgi
aizvērts. Nestrādājiet ar instrumentu, ja
10
apakšējais aizsargs nekustas brīvi un
uzreiz neaizveras. Nekad nenostipriniet
vai nepiesieniet aizsargu atvērtā pozīcijā.
Ja zāģis ir nejauši nomests, apakšējais
aizsargs var būt saliekts. Paceliet apakšējo
aizsargu ar ievilkšanas roktura palīdzību
un pārliecinieties, vai tas brīvi kustas un
nepieskaras zāģripai vai kādai citai detaļai
visos zāģēšanas leņķos un dziļumos.
b) Pārbaudiet apakšējā aizsarga atsperes
darbību. Ja aizsargs un atspere
nedarbojas pareizi, tie pirms lietošanas
ir jāsalabo. Apakšējais aizsargs var
darboties gausi tādēļ, ka ir bojāta kāda
detaļa, sveķainas nogulsnes vai izveidojušies
saneši.
c) Apakšējais aizsargs jāievelk manuāli
tikai īpašu zāģēšanas darbu nolūkā —
iezāģējumu un kombinētu zāģējumu
gadījumā. Paceliet apakšējo aizsargu,
ievelkot rokturi, un, tiklīdz zāģripa
iedziļinās materiālā, apakšējais aizsargs
ir jāatlaiž. Pārējo zāģēšanas darbu
gadījumā apakšējam aizsargam jādarbojas
automātiski.
d) Pirms zāģi novietojat uz darbagalda vai
grīdas, vienmēr pārbaudiet, vai apakšējais
aizsargs nosedz zāģripu. Ja zāģripa nav
aizsargāta un ir nolaista lejup, zāģis var
sākt darboties atpakaļgaitā, sazāģējot visu,
kas ir tā ceļā. Ņemiet vērā to, cik ilgs laiks
vajadzīgs, lai zāģripa apstātos pēc tam, kad
slēdzis ir atlaists.
Papildu drošības noteikumi
ripzāģiem
• Valkājiet ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā
varat zaudēt dzirdi.
• Valkājiet putekļu masku. Pakļaujot sevi
putekļu daļiņu iedarbībai, var rasties
elpošanas traucējumi un, iespējams, arī
ievainojumi.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs
ir lielāks vai mazāks nekā ieteicams.
Pareizos zāģripas raksturlielumus skatiet
tehniskajos datos. Lietojiet tikai šajā
rokasgrāmatā norādītās zāģripas, kas atbilst
EN 847-1.
• Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvās
griezējripas..
• Neizmantojiet ūdens padeves
piederumus.
• Izmantojiet spīles vai kādā citā
praktiskā veidā nostipriniet un atbalstiet
LATVIEŠU
apstrādājamo materiālu uz stabilas
platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs
varat zaudēt kontroli pār to.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
instrumenta rotējošām vai karstajām
detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– pirkstu saspiešanas risks, mainot
instrumenta piederumus;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, apstrādājot koksni.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa virsmas tajā vietā,
kur instruments saskaras ar akumulatoru.
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoru lādētājiem
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS. Šajā
rokasgrāmatā ir iekļauti svarīgi drošības un
ekspluatācijas norādījumi DCB105 akumulatoru
lādētājam.
• Pirms lādētāja izmantošanas izlasiet visus
norādījumus un brīdinājuma apzīmējumus uz
lādētāja, akumulatora un instrumenta, kurā
tiek izmantots akumulators.
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas
trieciena risks. Lādētājā nedrīkst iekļūt
šķidrums. Var rasties elektriskās
strāvas trieciens.
UZMANĪBU! Ugunsbīstamība! Lai
mazinātu ievainojuma risku, uzlādējiet
tikai DEWALT vairākkārt uzlādējamos
akumulatorus. Cita veida akumulatori
var pārkarst un eksplodēt, izraisot
ievainojumus un sabojājot īpašumu.
UZMANĪBU! Bērni ir jāuzrauga, lai
viņi nespēlētos ar instrumentu.
IEVĒRĪBAI! Dažos gadījumos
svešķermeņi var izraisīt
īssavienojumu atklātos uzlādes
kontaktos lādētāja iekšienē,
ja akumulators ir pievienots
elektrotīklam. Lādētāja tuvumā
nedrīkst novietot vadītspējīgus
materiālus, piemēram, dzelzs
skaidas, alumīnija foliju vai uzkrājušās
metāla daļiņas. Ja lādētājā nav
ievietots akumulators, lādētājs ir
jāatvieno no elektrotīkla. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla.
• NEDRĪKST lādēt akumulatoru ar citiem
lādētājiem, kas nav norādīti šajā
rokasgrāmatā. Lādētājs ir īpaši paredzēts šī
akumulatora uzlādēšanai.
• Šie lādētāji ir paredzēti tikai un
vienīgi DEWALT vairākkārt uzlādējamo
akumulatoru lādēšanai. Lietojot tos citiem
mērķiem, var izraisīt ugunsgrēka, elektriskās
strāvas vai nāvējoša trieciena risku.
• Nepakļaujiet lādētāju lietus vai sniega
iedarbībai.
• Atvienojot lādētāju, neraujiet aiz vada, bet
gan aiz kontaktdakšas. Tādējādi barošanas
vada un kontaktdakšas bojājuma risks būs
mazāks.
• Pārbaudiet, vai vads ir novietots tā, lai uz
tā neuzkāptu, pār to nepakluptu vai citādi
nesabojātu vai nesarautu.
• Neizmantojiet pagarinātāju vadu, ja vien
bez tā patiešām nevar iztikt. Lietojot
nepareizu pagarinājuma vadu, var izraisīt
ugunsgrēka, elektriskās strāvas vai nāvējoša
trieciena risku.
• Izmantojot lādētāju ārpus telpām,
novietojiet to sausā vietā un izmantojiet
tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts
lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām,
11
LATVIEŠU
pastāv mazāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
• Nenosprostojiet lādētāja ventilācijas
atveres. Ventilācijas atveres atrodas
lādētāja augšpusē un sānos. Novietojiet
lādētāju vietā, kur nav karstuma avotu.
• Nelietojiet lādētāju, ja tā vads vai
kontaktdakša ir bojāti — tie ir nekavējoties
jānomaina.
• Neekspluatējiet vai neizjauciet lādētāju, ja
tas ir saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts. Nogādājiet to pilnvarotā
apkopes centrā.
• Lādētāju nedrīkst izjaukt! Ja ir vajadzīga
apkope vai remonts, nogādājiet to
pilnvarotā apkopes centrā. Ja tas tiek
nepareizi lietots vai no jauna samontēts, var
rasties elektriskās strāvas trieciena, nāvējoša
trieciena vai aizdegšanās risks.
• Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir
nekavējoties jānomaina pret jaunu ražotājam,
tā servisa pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai
personai, lai novērstu bīstamību.
• Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no
elektrotīkla. Tādējādi mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks. Šis risks
nesamazinās, ja izņemat tikai akumulatoru.
• NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt kopā 2
lādētājus.
• Lādētājs ir paredzēts darbībai ar
standarta 230 V mājsaimniecības
elektrisko strāvu. Nedrīkst izmantot citu
spriegumu. Ievērojiet, ka tas neattiecas uz
transportlīdzekļu lādētājiem.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
Lādētāji
Lādētājs DCB105 paredzēts 10,8 V, 14,4 V un
18 V litija jonu akumulatoru (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
un DCB182) uzlādēšanai.
Šis lādētājs nav jānoregulē un ir izstrādāts tā, lai
būtu maksimāli vienkārši ekspluatējams.
Uzlādes kārtība (2. att.)
1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet
lādētāju piemērotai 230 V kontaktligzdai.
2. Ievietojiet akumulatoru (c) lādētājā līdz
galam, līdz tas atduras. Vienmērīgi mirgo
sarkanā (uzlādes) lampiņa, norādot, ka
uzlādes gaita ir sākusies.
12
3. Kad sarkanā gaismiņa deg vienmērīgi,
tas liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Tagad
akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var
sākt lietot vai arī atstāt lādētājā.
PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatora
optimālu darbību un maksimālu kalpošanas
laiku, pirms lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu
akumulatoru.
Uzlādes kārtība
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora
uzlādes statusu.
Uzlādes statuss
uzlādē
––
––
––
––
pilnībā uzlādēts
–––––––––––––––––
karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
x
–– • –– • –– • –– •
kļūme akumulatorā
vai lādētājā
••••••••••••
kļūme elektrotīklā
•• •• •• •• •• ••
Ja akumulators ir bojāts vai tajā ir kļūme, lādētājs
to neuzlādē. Par bojātu akumulatoru liecina tas,
ka neiedegas lādētāja indikators, tiek attēlots
simbols, kas liecina par kļūmi akumulatorā, vai
arī mirgo indikators.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos
pārbaudītu.
Karsta/auksta akumulatora
uzlādes atlikšana
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana,
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir
sasniedzis piemērotu temperatūru. Lādētājs
automātiski pārslēdzas akumulatora lādēšanas
režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek
nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks.
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu,
kas aizsargā tos pret pārslodzi, pārkaršanu vai
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts.
Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu
LATVIEŠU
akumulatoru un lādējiet to, kamēr tas ir pilnībā
uzlādēts.
jānogādā apkopes centrā, lai tos
nodotu pārstrādei.
Auksts akumulators tiek uzlādēts tikai līdz
aptuveni pusei no silta akumulatora uzlādes
pakāpes. Visā uzlādes ciklā akumulators tiek
lēnāk lādēts, un maksimālais uzlādes ātrums
netiek sasniegts pat tad, ja akumulators ir uzsilis.
UZMANĪBU! Kad instruments
netiek lietots, tas jānovieto
guļus uz stabilas virsmas, no
kuras tas nevar nokrist zemē.
Dažus instrumentus, kam ir liels
akumulators, var novietot stāvus uz
tā, taču šādā gadījumā tos var viegli
apgāzt.
Svarīgi drošības norādījumi
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam veiciet
norādīto uzlādes kārtību.
IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
• Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai
izgarojuma tvaiki.
• Akumulatoru nedrīkst iespiest lādētājā
ar spēku. Nepārveidojiet akumulatoru
tā, lai tas derētu citam lādētājam, kurš
nav savietojams, citādi akumulators var
sabojāties un izraisīt ievainojumus.
• Uzlādējiet akumulatoru tikai ar tam paredzēto
DEWALT lādētāju.
• NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.
• Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu
un akumulatoru vietās, kur temperatūra
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (105 °F)
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai
metāla celtnēs).
• Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā
neatveriet akumulatoru. Ja
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā.
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir
saņēmis asu triecienu, ticis nomests
vai citādi ir bojāts (piemēram,
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru,
samīdīts). Var rasties elektriskās
strāvas trieciens vai nāvējošs
elektrošoks. Bojāti akumulatori
ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU
AKUMULATORIEM
• Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad,
ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots.
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski
izgarojuma tvaiki un materiāli.
• Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz
ādas, nekavējoties mazgājiet skarto
vietu ar maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora
šķidrums nokļūst acī, skalojiet to, tecinot
ūdeni pār atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr,
kamēr pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga
medicīniska palīdzība, ievērojiet, ka
akumulatora elektrolīta sastāvā ir šķidru
organisko karbonātu un litija sāļu maisījums.
• Atklātu akumulatoru elementu saturs
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet,
meklējiet medicīnisku palīdzību.
BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība!
Akumulatora šķidrums var uzliesmot,
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai
liesmu.
Akumulators
AKUMULATORA VEIDS
Modelis DCF391 darbojas ar 18 voltu
akumulatoriem.
Tiem ir piemēroti DCB180, DCB181 vai DCB182
akumulatoru modeļi. Sīkāku informāciju sk.
sadaļā Tehniskie dati.
Ieteikumi uzglabāšanai
1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un
sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību
un maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet
to istabas temperatūrā.
2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā,
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt
vēsā, sausā vietā, neturot lādētājā.
13
LATVIEŠU
PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas
akumulators būs jāuzlādē.
Uzlādes laiku sk. sadaļāTehniskie
dati.
Uzlīmes uz lādētāja un akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:
Lietošanai tikai iekštelpās.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 Bezvadu ripzāģis
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
1 24 zobu zāģripa
1 sešstūra atslēga
1 Garenzāģēšanas vadotne
Notiek uzlāde.
Pilnībā uzlādēts.
Karsta/auksta akumulatora uzlādes
atlikšana.
x
1 plastmasas maiss:
1 putekļu savākšanas pieslēgvieta
1 M4 X 18 vāciņa skrūve
2 litija jonu akumulatori (L2, M2 modeļiem)
1 piederumu kārba
1 lādētājs
1 lietošanas rokasgrāmata
Kļūme akumulatorā vai lādētājā.
Kļūme elektrotīklā.
Nepārbaudiet ar elektrību vadošiem
priekšmetiem.
Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.
1 izvērsts skats
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst
akumulatori, lādētāji un piederumu kārbas.
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1., 4., 6. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
Uzlādējiet tikai DEWALT akumulatorus.
Cita veida akumulatori var eksplodēt,
izraisot ievainojumus un bojājumus.
Nepakļaujiet ūdens iedarbībai.
Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
Uzlādējiet tikai no 4 °C līdz 40 °C
temperatūrā.
a. mēlītes slēdža bloķēšanas poga
b. slēdža mēlīte
c. akumulators
d. dziļuma regulēšanas svira
e. sliece
f. apakšējā zāģripas aizsarga ievilkšanas svira
g. apakšējais zāģripas aizsargs
Atbrīvojieties no akumulatora videi
nekaitīgā veidā.
h. zāģripas piespiedējskrūve
Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
k. zāģripas bloķēšanas poga
i. iegriezuma rādītājs
j. slīpuma regulēšanas poga
l. papildu rokturis
Paredzēts litija jonu akumulatoru
uzlādēšanai.
14
m. akumulatora atlaišanas poga
n. sešstūra atslēga
LATVIEŠU
o. Garenvirziena vadotnes kloķis
p. Garenvirziena vadotne
Pagarinājuma vada lietošana
Šis DCS391 bezvadu ripzāģis ir paredzēts
profesionālu zāģēšanas darbu veikšanai.
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas
jaudai (sk. tehniskos datus). Minimālais vadītāja
izmērs ir 1 mm2; maksimālais garums ir 30 m.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no
tā pilnībā nost.
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šie ļoti izturīgie ripzāģi ir profesionālai lietošanai
paredzēti elektroinstrumenti. NEĻAUJIET
bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu
ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir
jāuzrauga.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam
noteiktam spriegumam. Pārbaudiet, vai
akumulatora spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam. Pārbaudiet
arī to, vai lādētāja spriegums atbilst elektrotīkla
spriegumam.
Jūsu DEWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DEWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
fāzes spailes;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma spailes.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Akumulatora ievietošana instrumentā un izņemšana no tā
(2. att.)
PIEZĪME. Pirms lietošanas akumulators ir pilnībā
jāuzlādē, lai nodrošinātu maksimālo jaudu.
Gaisma tiks izslēgta bez jebkāda brīdinājuma,
kad akumulators būs pilnībā izlādējies.
AKUMULATORA IEVIETOŠANA
INSTRUMENTA ROKTURĪ
1. Savietojiet akumulatoru (c) ar sliedēm
instrumenta rokturī (2. att.).
2. Bīdiet akumulatoru rokturī, līdz tas ir cieši
nofiksēts instrumentā, un pārbaudiet, vai tas
nevar atvienoties.
AKUMULATORA IZŅEMŠANA NO
INSTRUMENTA
1. Nospiediet akumulatora atlaišanas pogas
(m) un spēcīgi velciet akumulatoru ārā no
instrumenta roktura.
2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā, kā aprakstīts
šīs rokasgrāmatas sadaļā par lādētāju.
AKUMULATORA UZLĀDES RĀDĪTĀJS (2. ATT.)
Dažiem DEWALT akumulatoriem ir akumulatora
uzlādes rādītājs, kas sastāv no trim zaļām
gaismas diodēm, kuras norāda atlikušo
akumulatora uzlādes līmeni.
Lai aktivizētu akumulatora uzlādes rādītāju,
nospiediet un turiet nospiestu uzlādes rādītāja
pogu (v). Visas trīs gaismas diodes dažādās
kombinācijās norāda atlikušo uzlādes līmeni.
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir kļuvis pārāk
15
LATVIEŠU
zems, izdziest visas trīs akumulatora uzlādes
rādītāja gaismas diodes un akumulators ir
jāuzlādē.
PIEZĪME. Akumulatora uzlādes rādītājus attēlo
tikai akumulatora atlikušo uzlādes līmeni. Tas
nav instrumenta darbspējas indikators, un to
ietekmē dažādi mainīgie faktori — instrumenta
sastāvdaļas, temperatūra un lietošanas veids.
Slēdža mēlīte (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Šim instrumentam
nav paredzēts slēdža mēlīti nobloķēt
ieslēgtā pozīcijā, un to arī nedrīkst
šādi nobloķēt ne ar kādiem citiem
līdzekļiem.
Atlaidiet mēlītes slēdža bloķēšanas pogu (a),
nospiežot pogu kā parādīts attēlā. Nospiediet
mēlītes slēdzi (b), lai ieslēgtu motoru. Mēlītes
atlaišana izslēdz motoru.
Zāģēšanas dziļuma regulēšana
(1., 3. att.)
1. Atskrūvējiet dziļuma regulēšanas sviru (d).
2. Bīdiet slieci (e), līdz ir panākts pareizais
zāģēšanas dziļums.
3. Pievelciet dziļuma regulēšanas sviru (d).
4. Lai darbs būtu paveikts maksimāli kvalitatīvi,
zāģripai jābūt izvirzītai aptuveni 3 mm ārpus
apstrādājamā materiāla (sk. 3. att. mazo
papildattēlu).
Slīpuma regulēšana (4. att.)
Slīpuma leņķis var tikt noregulēts starp 0° un 50°.
1. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (j).
2. Iestatiet slīpuma leņķi, noliecot zāģa slieci
(e), līdz atzīme uz skalas norāda vēlamo
leņķi.
3. Pieskrūvējiet slīpuma regulēšanas pogu (j).
Slieces regulēšana 90° griezumiem (1., 5. att.)
1. Noregulējiet zāģa slīpo leņķi uz 0°.
2. Ar sviras (f) palīdzību ievelciet zāģripas
aizsargu un novietojiet zāģi uz zāģripas pusi.
3. Atskrūvējiet slīpuma regulēšanas kloķi (j).
4. Novietojiet stūreni pret zāģripu un slieci tā,
lai noregulētu 90° leņķa iestatījumu.
5. Pagrieziet kalibrēšanas skrūvi (q) tā, lai
sliece apstātos pie pareizā leņķa.
16
6. Apstipriniet iestatījuma precizitāti, pārbaudot
esošā griezuma perpendikularitāti uz
nederīga materiāla gabala.
Garenzāģēšanas vadotnes uzstādīšana un lietošana (6. att.)
Garenzāģēšana ir platāku dēļu griešanas
process šaurākās sloksnēs, griežot gareniski
šķiedru virzienā. Vadīšana a roku ir grūtāka šāda
veida zāģēšanai un ir ieteicama garenzāģēšanas
vadotnes lietošana.
BRĪDINĀJUMS! Drošības apsvērumu
dēļ vispirms izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu un tikai pēc tam lietojiet
jebkuru piederumu. Ja šie brīdinājumi
netiek ievēroti, var gūt ievainojumus,
un izraisīt nopietnus bojājumus
zāģim un piederumam. Instrumentam
veicot apkopi, jālieto tikai identiskas
rezerves detaļas.
SALIKŠANA
1. Atskrūvējiet garenzāģēšanas vadotnes kloķi
(o).
2. Ievietojiet garenzāģēšanas vadotni (p) kā
parādīts 6. attēlā.
3. Cieši pievelciet garenzāģēšanas vadotnes
kloķi (o).
Izmantojiet piegādāto garenzāģēšanas vadotni
tikai DCS391 ripzāģim. Šīs garenzāģēšanas
vadotnes izmantošana ar citiem zāģiem var
palielināt atsitiena un savainojumu risku.
Pirms griešanas veikšanas, nodrošiniet, ka
garenzāģēšanas aizsargs ir cieši piestiprināts pie
instrumenta.
Pēc garenzāģēšanas vadotnes uzstādīšanas uz
zāģa vai pēc vadotnes pārvietošanas, lai mainītu
garenzāģēšanas platumu, pārbaudiet apakšējā
aizsarga darbību, pirms zāģa izmantošanas
un griezuma veikšanas, lai pārliecinātos, ka
garenzāģēšanas vadotne neietekmē pienācīgu
aizsargu darbību.
Zāģripas nomainīšana (7. att.)
1. Nospiediet zāģripas bloķēšanas pogu (k) un
ar komplektācijā iekļauto sešstūru uzgriežņu
atslēgu atskrūvējiet zāģripas piespiedējskrūvi
(h), griežot to pretēji pulksteņrādītāja
virzienam.
2. Ar sviras (g) palīdzību izvelciet apakšējo
zāģripas aizsargu (i) un nomainiet zāģripu
(f). No jauna pareizi uzstādiet starplikas (r,
s).
LATVIEŠU
3. Pārbaudiet zāģripas rotācijas virzienu.
4. Ar roku uzskrūvējiet zāģripas
piespiedējskrūvi (h) , lai nofiksētu starpliku.
Pagrieziet pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam.
5. Nospiediet zāģripas bloķēšanas pogu (k),
vienlaikus griežot vārpstu, līdz zāģripa
pārstāj griezties.
6. Stingri pievelciet zāģripas piespiedējskrūvi,
izmantojot sešstūra atslēgu.
Zāģripas
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu acu
traumas risku, vienmēr izmantojiet
acu aizsardzības līdzekļus. Karbīds
ir ciets, bet trausls materiāls.
Svešķermeņu daļas, kas atrodas
apstrādājamā materiālā, piemēram,
vadi un nagi var izraisīt galu
plaisāšanu vai salūšanu. Lietojiet
zāģi tikai tad, kad ir uzstādīts
atbilstošs zāģa aizsargs. Pirms
lietošanas vienmēr uzstādiet zāģripu
pareizā rotācijas virzienā un vienmēr
izmantojiet tīru un asu zāģripu.
BRĪDINĀJUMS! Ar šo zāģi negrieziet
melno metālu (tēraudu), mūri, stiklu,
mūra tipa klājumu, cementu vai flīzes.
Neizmantojiet abrazīvās ripas vai griezējdiskus.
Trula zāģripa izraisīs lēnu neefektīvu griešanu,
zāģa motora pārslodzi, pārmērīgu sašķelšanu un
var palielināt atsitiena iespējamību.
Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā
ar asmeņiem, lūdzu, sazinieties ar vietējo
servisa centru, kas ir uzskaitīti rokasgrāmatas
aizmugurē.
Pirms ekspluatācijas
Pārbaudiet, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
• Pārbaudiet, vai aizsargi ir pareizi uzstādīti.
Zāģripas aizsargam jābūt aizvērtā stāvoklī.
• Zāģripai jāgriežas uz zāģripas redzamās
bultiņas virzienā.
• Nedrīkst izmantot pārāk nolietotas zāģripas.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
pirms regulēšanas vai
remontdarbiem izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Ja instruments netiek darbināts,
nobloķējiet slēdža mēlīti.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr valkājiet
piemērotus ausu aizsargus. Dažos
apstākļos un ilglaicīga darba gadījumā
šī instrumenta radītais troksnis var
izraisīt dzirdes pasliktināšanos.
Norādījumi par lietošanu
BRĪDINĀJUMS!
• Vienmēr ievērojiet šos drošības
norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
• Zāģējamajam materiālam ir jābūt
cieši nostiprinātam.
• Instrumentam drīkst piemērot tikai
nelielu spiedienu, turklāt zāģripu
nedrīkst spiest no sāniem. Ja
iespējams, darba laikā zāģa slieci
piespiediet pie apstrādājamā
materiāla. Tādējādi nesabojāsiet
zāģripu, kā arī instruments
neraustīsies un nevibrēs.
• Nepieļaujiet pārslodzi.
• Pirms zāģēšanas uzsākšanas
ļaujiet zāģripai dažas sekundes
darboties brīvgaitā.
Pareizs roku novietojums (8.
att.)
BRĪDINAJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavi negaidītai reakcijai.
Lai zāģi virzītu pareizi, tas ir jātur gan aiz galvenā
roktura (t), gan papildu roktura (l).
Ieslēgšana un izslēgšana (1.
att.)
Drošības nolūkos instrumenta slēdža mēlīte (b) ir
aprīkota ar atbloķēšanas pogu (a).
Nospiediet atbloķēšanas pogu; instruments ir
darba kārtībā.
Lai darbinātu instrumentu, nospiediet mēlītes
slēdzi (b). Tiklīdz slēdža mēlīte ir atlaista, tiek
iedarbināts nobloķēšanas slēdzis, lai novērstu
nejaušu instrumenta iedarbināšanu.
17
LATVIEŠU
IEVĒRĪBAI: Ja zāģripa ir novietota
uz apstrādājamā materiāla vai citur,
instrumentu nedrīkst ne ieslēgt (ON),
ne izslēgt (OF).
Lietotājs pats nevar veikt lādētāja un akumulatora
apkopi. Instrumentā nav tādu detaļu, kam
lietotājs pats var veikt apkopi.
Instrumenta virzīšana (1. att.)
• Lai darbs būtu paveikts kvalitatīvi,
piestipriniet apstrādājamo materiālu ar
apakšpusi uz augšu.
• Izmantojiet iegriezuma indikatoru (j), lai
zāģētu pa līniju, kas atzīmēta uz materiāla.
Ja zāģripa iestatīta 50° slīpā leņķī,
iegriezuma indikators atrodas tā kreisajā
pusē. Ja zāģripa iestatīta 0° slīpā leņķī,
iegriezuma indikators atrodas tā labajā pusē.
Putekļu savākšana (9. att.)
Putekļu savākšanas pieslēgvieta (u) tiek
piegādāta komplektā ar ierīci.
• Vienmēr jālieto tāds putekļsūcējs, kas ražots
atbilstoši spēkā esošām direktīvām attiecībā
uz putekļu emisiju koksnes zāģēšanas laikā.
Vairumu putekļsūcēju šļūteņu ir iespējams
tieši pievienot putekļu savākšanas caurulei.
LAI UZSTĀDĪTU PUTEKĻU SAVĀKŠANAS
PIESLĒGVIETU (9.ATT.)
1. Pilnībā atbrīvojiet dziļuma regulēšanas sviru
(d).
2. Novietojiet slieci (e) zemākajā pozīcijā.
3. Izlīdziniet putekļu savākšanas portu (u) pret
kronšteinu uz slieces, kā tas ir parādīts.
4. Izlīdziniet izcilni uz putekļu savākšanas porta
ar vītņoto atveri uz kronšteina.
5. Ievietojiet skrūvi un cieši pievelciet.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
nopietna ievainojuma risku,
pirms jebkādas regulēšanas
vai piederumu uzstādīšanas/
noņemšanas izslēdziet ierīci
un atvienojiet akumulatoru.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
18
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa un aizsarga zonas
izpūtiet netīrumus un putekļus ikreiz,
kad pamanāt tos uzkrājamies gaisa
atverēs, kā arī visapkārt tām. Veicot
šo procedūru, valkājiet apstiprinātus
acu aizsargus un putekļu masku.
APAKŠĒJAIS AIZSARGS
Apakšējam aizsargam vienmēr vajadzētu brīvi
rotēt un aizvērties no pilnībā atvērtas uz pilnībā
aizvērtu pozīciju. Pirms griešanas vienmēr
pārbaudiet vai ir pareiza darbība, pilnīgi atverot
aizsargu un ļaujot tam aizvērties. Ja aizsargs
aizveras lēnām vai nav pilnībā aizvēries, ir
nepieciešama tīrīšana vai apkope. Neizmantojiet
zāģi, līdz tas nedarbojas pareizi. Lai notīrītu
aizsargu, izmantojiet sausu gaisu vai mīkstu
suku, lai noņemtu visas uzkrātās zāģu skaidas
vai būvgružus no aizsarga ceļa un no aizsarga
atsperes apkārtnes. Ja šādi rīkojoties problēma
netiek novērsta, ir nepieciešams veikt apkopi
autorizētā servisa centrā.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu. Nekādā gadījumā
nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst
šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā.
NORĀDĪJUMI LĀDĒTĀJA TĪRĪŠANAI
BRĪDINĀJUMS! Elektriskās
strāvas trieciena risks. Pirms
lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno
no maiņstrāvas avota. Netīrumus
un smērvielas no lādētāja ārējās
virsmas var notīrīt ar lupatiņu vai
mīkstu birstīti, kam nav metāla saru.
LATVIEŠU
Neizmantojiet ūdeni vai tīrīšanas
līdzekļus.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. LAI MAZINĀTU
IEVAINOJUMA RISKU, ŠIM INSTRUMENTAM
LIETOJIET TIKAI DeWALT ieteiktos
piederumus.
ŠIM ZĀĢIM NEIZMANTOJIET ŪDENS
PADEVES PIEDERUMUS.
PIRMS LIETOŠANAS VIZUĀLI PĀRBAUDIET
KARBRĪDA ZĀĢRIPAS. JA BOJĀTS,
NOMAINIET. Sīkāku informāciju par attiecīgiem
piederumiem jautājiet izplatītājam.
Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē,
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu
jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad
tā ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
• izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta;
• Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt.
Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori
tiek pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА
(165 ММ) 18 В DCS391
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству инструментов, различные
усовершенствования сделали инструменты
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В пост. тока
Тип
Макс. выходная мощность
Вт
Число оборотов без нагрузки об/мин.
Диаметр пильного диска
мм
Макс. глубина пропила
мм
Диаметр посадочного отверстия мм
Регулировка угла наклона
Вес (без аккумулятора)
кг
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
LwA (акустическая мощность)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности)
DCS391
18
1
460
3700
165
55
20
50°
2,9
дБ(А)
78
дБ(А)
дБ(А)
3
89
дБ(А)
3
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah,W =
м/с²
< 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
20
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение питания
В пост. тока 18
Емкость
Ач 3,0
Вес
кг 0,64
DCB181
Li-Ion
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
18
4,0
0,61
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение питания В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин.
30
55
(Аккумуляторы (Аккумуляторы
1,5 Ач)
3,0 Ач)
70
(Аккумуляторы
4,0 Ач)
Вес
кг
0,49
РУССКИЙ ЯЗЫК
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального слова.
Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
DCS391
DEWALT заявляет, что продукты,
обозначенные в разделе «Технические
характеристики», разработаны в полном
соответствии со стандартами: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2004/108/EC и 2011/65/EС. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
22
f)
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
d)
e)
f)
g)
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по
назначению может создать опасную
ситуацию.
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
с)
d)
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть
контакты аккумулятора. Короткое
замыкание контактов аккумулятора
может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Инструкции по технике безопасности для всех типов пил
a)
ОПАСНО: Держите руки на
расстоянии от области распила
и диска. Держите вторую руку на
дополнительной рукоятке или на
корпусе двигателя. Если инструмент
удерживается обеими руками,
исключается вероятность их пореза
диском.
b) Не держите руки под обрабатываемой
деталью. Защитный кожух не
защищает руки от касания диска под
обрабатываемой деталью.
c) Отрегулируйте глубину пропила
в соответствии с толщиной
24
обрабатываемой детали. Зуб диска не
должен выступать с нижней стороны
обрабатываемой детали полностью.
d) Никогда не удерживайте разрезаемую
деталь в руках или прижав ее к ноге.
Зафиксируйте обрабатываемую
деталь на неподвижной опоре.
Необходимо надлежащим образом
закрепить обрабатываемую деталь
для снижения риска получения травмы,
заклинивания диска или потери
управления.
e) Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
f) Во время продольной распиловки
всегда используйте направляющую
планку или прямой направитель
детали. Это повышает точность
распила и снижает вероятность
заклинивания диска.
g) Всегда используйте диски
с посадочными отверстиями
соответствующего размера
и формы (ромбовидные или круглые).
Диски, не совпадающие с крепежными
приспособлениями инструмента,
будут вращаться эксцентрически, что
приведет к потере контроля.
h) Ни в коем случае не
используйте поврежденные или
несоответствующие зажимные
кольца или болты для дисков. Шайбы
и болты для дисков были разработаны
специально для данного инструмента
с целью обеспечения оптимальной
производительности и безопасности во
время работы.
Причины обратного удара
и действия оператора по его
предупреждению
– Обратный удар является внезапной
реакцией на защемление, зажимание или
смещение пильного диска, что приводит
к неконтролируемому подъему пилы из
обрабатываемой детали в направлении
РУССКИЙ ЯЗЫК
оператора.
– При зажатии или защемлении диска
в пропиле, он останавливается,
и реакция электродвигателя приводит
к внезапному смещению инструмента
в направлении или в сторону от
оператора.
– Если диск перекашивается или
смещается в пропиле, зубья на его
задней кромке могут войти в верхнюю
часть деревянной детали, что приведет
к выходу диска из пропила и его скачку
в направлении оператора.
Обратный удар является результатом
использования пилы не по назначению и/
или неправильных действий оператора
и условий работы, и его можно избежать,
соблюдая следующие меры безопасности:
a) Крепко держите пилу обеими руками
и следите за положением рук, чтобы
эффективно противостоять
воздействию обратного удара.
Стойте сбоку от пилы, но не на
одной линии с ней. Обратный удар
может привести к скачку пилы назад, но
оператор может гасить его энергию при
условии соблюдения надлежащих мер.
b) В случае заклинивания диска
или в случае прекращения
процесса резки по любой причине,
отпустите курковый выключатель
и удерживайте пилу неподвижно
в обрабатываемой детали до
полной остановки диска. Никогда
не пытайтесь извлечь пилу из
обрабатываемой детали или
вытянуть ее назад, пока вращается
диск - это может привести
к обратному удару. Выясните
причину заклинивания диска и примите
надлежащие меры по ее устранению.
c) При перезапуске пилы в детали
отцентрируйте пильный диск
в пропиле и убедитесь в том, что
зубья пилы не касаются материала.
Если пильный диск заклинен, то при
повторном запуске пилы он может
подскочить вверх из детали или ударить
назад.
d) Для сведения к минимуму риска
заклинивания диска и возникновения
обратного удара, поддерживайте
заготовки большого размера. Большие
заготовки провисают под собственным
весом. Поместите опоры под заготовку
с обеих сторон, в непосредственной
близости от линии распила и краев
заготовки.
e) Не используйте тупые или
поврежденные диски. Тупые или
неправильно разведенные диски
образуют узкий пропил, что приводит
к повышенному трению, заклиниванию
диска и образованию обратного удара.
f) Рычаги настройки глубины пропила
и угла резки на конус перед началом
работы должны быть затянуты
и зафиксированы. В случае сбоя
настроек диска, во время работы может
произойти заклинивание и обратный
удар.
g) Соблюдайте повышенную
осторожность при выполнении
врезного пиления стен или в других
слепых зонах. Выдвигаемый диск
может встречаться с предметами,
которые могут привести к образованию
обратного удара.
Инструкции по безопасности
для пил с подвижным защитным кожухом
a) Перед каждым использованием
проверяйте, правильно ли закрыт
нижний защитный кожух. Не
используйте пилу, если нижний
защитный кожух не перемещается
свободно и не закрывает диск
постоянно. Никогда не зажимайте
и не подвязывайте нижний защитный
кожух в открытом положении.
При случайном падении пилы нижний
защитный кожух может погнуться.
Поднимите нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки и убедитесь в том, что
кожух перемещается свободно и не
прикасается к диску или другим деталям
при любых углах и глубине пиления.
b) Проверьте функционирование
и состояние возвратной пружины
нижнего защитного кожуха. Если
защитный кожух и пружина не
работают нормально, перед
использованием необходимо
выполнить их текущий ремонт.
Нижний защитный кожух может
перемещаться замедленно из-за
повреждения деталей, отложения
клейких веществ или скопления мусора.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
c) Нижний защитный кожух следует
втягивать вручную только
при выполнении специальных
разрезов, например, врезных
и комбинированных распилов.
Поднимайте нижний защитный
кожух при помощи втягивающей
рукоятки, а когда диск прикоснется
к материалу, нижний кожух следует
опустить. Для всех других типов
пиления нижний защитный кожух должен
работать в автоматическом режиме.
d) Всегда следите за тем, чтобы нижний
защитный кожух закрывал диск,
прежде чем класть пилу на верстак
или на пол. Незащищенный диск во
время выбега приведет к смещению
инструмента назад и разрезанию
всех находящихся на траектории его
движения предметов. Помните о том,
что после отпускания выключателя
требуется некоторое время для полной
остановки диска.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании дисковых пил:
– Травмы в результате касания горячих
или вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. К ним
относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
диска.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с древесиной.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности при работе дисковыми пилами
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• Надевайте респиратор. Вдыхание
производственной пыли может стать
причиной затрудненного дыхания
и возможной травмы.
• Не используйте диски меньшего
или большего диаметра, чем
рекомендовано. См. скорость вращения
дисков в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Никогда не используйте абразивные
отрезные круги.
• Не используйте насадки для подачи
воды.
• Используйте клещи или плоскогубцы
для того, чтобы зафиксировать
обрабатываемую деталь на
устойчивой рабочей поверхности.
Держать деталь в руках перед собой
неудобно и это может привести
к потере контроля.
26
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по безопасности для всех зарядных
устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ:
Данное руководство содержит важные
инструкции по эксплуатации и технике
безопасности для зарядного устройства
DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
РУССКИЙ ЯЗЫК
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим
током. Не допускайте попадания
жидкости внутрь зарядного
устройства. Это может привести
к поражению электрическим
током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Опасность получения ожога.
Для снижения риска получения
травмы, заряжайте только
перезаряжаемые аккумуляторы
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут перегреться
и взорваться, что приведет
к получению травмы или
повреждению инструмента.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях,
когда зарядное устройство
подключено к электросети,
открытые контакты подзарядки
внутри его корпуса могут
быть закорочены посторонним
материалом. Не допускайте
попадания токопроводящих
материалов, таких как тонкая
стальная стружка, алюминиевая
фольга и слой металлических
частиц, и другие подобные
материалы, в гнезда зарядного
устройства. Всегда отключайте
зарядное устройство от
электросети, если в его гнезде
нет аккумулятора. Отключайте
зарядное устройство от
электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать
аккумулятор зарядными
устройствами марок, не указанных
в данном руководстве. Зарядное
устройство и аккумулятор специально
разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась
сухой, и используйте удлинительный
кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези
расположены в верхней части
и на боковых сторонах зарядного
устройства. Располагайте зарядное
устройство вдали от источника тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель
или вилка повреждены – сразу же
заменяйте поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения
максимальной производительности
и продления срока службы Li-Ion
аккумуляторов, перед первым использованием
полностью зарядите аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов
напряжением 10,8 В, 14,4 в и 18 В (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 и DCB182).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (с) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или
оставить в зарядном устройстве.
зарядка
––– –– –– ––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора –– • –– • –– •–– •
x
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
28
РУССКИЙ ЯЗЫК
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до
его полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла
зарядки и не достигнет максимального уровня
зарядки даже тогда, когда аккумулятор
согреется.
Важные инструкции по безопасности для всех аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор
заряжен не полностью. Перед началом
эксплуатации аккумулятора и зарядного
устройства, прочтите приведенные ниже
инструкции по безопасности и следуйте
указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40°С (например, наружные навесы
или строения из металла в летнее
время).
• Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте,
в котором он не создает
опасность, что об него
могут споткнуться и упасть.
Некоторые инструменты
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко
опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь за медицинской помощью.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Модель DCS391 работает от
18 В аккумуляторов.
Проблема в подаче электропитания.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180, DCB181 или DCB182. Скорость
вращения см. в разделе «Технические
характеристики».
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный
аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
30
РУССКИЙ ЯЗЫК
Время зарядки см. в Технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
g. Нижний защитный кожух диска
h. Зажимной винт пильного диска
i. Индикатор распила
j. Рукоятка настройки наклона
k. Кнопка блокировки пильного диска
l. Вспомогательная рукоятка
Комплект поставки
m. Кнопка освобождения аккумулятора
В упаковку входят:
n. Шестигранный ключ
1 Аккумуляторная дисковая пила
1 24-х зубый пильный диск
o. Рукоятка направляющей
p. Направляющая
1 Шестигранный ключ
НАЗНАЧЕНИЕ
1 Направляющая
Ваша аккумуляторная дисковая пила DCS391
предназначена для профессионального
пиления.
1 Пластиковый пакет:
1 Патрубок пылеотвода
1 Винт крышки М4 х 18
2 Аккумулятора Li-Ion (модели L2, M2)
1 Чемодан
1 Зарядное устройство
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (рис. 1, 4, 6)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
a. Кнопка защиты от непреднамеренного
пуска
b. Курковый пусковой выключатель
c. Аккумулятор
d. Рычаг настройки глубины пропила
e. Подошва
f. Втягивающий рычаг нижнего защитного
кожуха пильного диска
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные дисковые пилы высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента физически
или умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает
потребность в заземляющем
проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой инструмента
всегда извлекайте аккумулятор.
Перед установкой или
извлечением аккумулятора всегда
выключайте инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки
DEWALT.
Установка и снятие аккумулятора (Рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием
убедитесь, что аккумулятор полностью
заряжен. При полной разрядке аккумулятора
световой луч погаснет без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (с) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока
он полностью не войдет в рукоятку;
убедитесь, что аккумулятор защелкнулся
на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (m) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
32
«Зарядное устройство» данного
руководства.
АККУМУЛЯТОРЫ С УКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ
ЗАРЯДА (РИС. 2)
Некоторые аккумуляторы DEWALT
оборудованы указателем уровня заряда
в виде трех зеленых светодиодных
индикаторов, которые показывают оставшийся
уровень заряда аккумулятора.
Для включения указателя уровня заряда
нажмите и удерживайте кнопку указателя
(v). Загорятся три светодиодных индикатора,
обозначая оставшийся заряд аккумулятора.
Когда уровень заряда аккумулятора упадет
ниже допустимого уровня, индикаторы
указателя уровня заряда погаснут,
и аккумулятор нужно будет зарядить.
ПРИМЕЧАНИЕ: Горящие индикаторы служат
только для определения уровня заряда
аккумулятора. Индикаторы не являются
указателями работоспособности инструмента,
и их функциональные возможности могут
изменяться в зависимости от компонентов,
температуры и областей применения
конечным пользователем.
Курковый пусковой выключатель (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Данный инструмент
не оснащен приспособлением для
удержания куркового выключателя
во включенном положении;
фиксация выключателя
в положении ВКЛ. при помощи
каких-либо других средств
запрещена.
Для разблокировки куркового
выключателя нажмите кнопку защиты от
непреднамеренного пуска (а), как показано на
рисунке. Чтобы запустить двигатель, нажмите
на курковый пусковой выключатель (b).
Отпускание куркового выключателя приводит
к выключению двигателя.
Настройка глубины пропила
(Рис. 1, 3)
1. Ослабьте рычаг настройки глубины
пропила (d).
2. Переместите подошву (е) для установки
правильной глубины пропила.
3. Затяните рычаг настройки глубины
пропила (d).
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Для достижения оптимальных результатов
пильный диск должен выступать примерно
на 3 мм за пределы заготовки (см. вставку
на Рис. 3).
Регулировка угла наклона
(Рис. 4)
Угол наклона диска можно регулировать от 0°
до 50°.
1. Ослабьте рукоятку настройки наклона (j).
2. Установите угол наклона диска путем
наклона подошвы пилы (e) таким образом,
чтобы метка указывала нужный угол на
шкале глубины.
3. Затяните рукоятку настройки наклона (j).
Установка подошвы для распилов под углом 90°
(Рис. 1, 5)
1. Установите пилу в положение 0°.
2. Втяните защитный кожух диска при
помощи рычага (f) и положите пилу на
сторону диска.
3. Ослабьте рукоятку настройки наклона (j).
4. Уприте в диск и подошву угольник для
установки угла 90°.
5. Поворачивайте винт настройки (q), пока
подошва не остановится под нужным
углом.
6. Проверьте точность настройки
и перпендикулярность пропила, выполнив
пробный рез на ненужном куске
материала.
Установка и использование
направляющей (Рис. 6)
Продольная распиловка - это процесс распила
широкой доски на узкие рейки, распил
древесины вдоль. При выполнении такого
рода распилов направлять доску вручную
достаточно трудно, и поэтому рекомендуется
использование направляющих.
ВНИМАНИЕ: В целях
безопасности рекомендуется
прочитать руководство по
эксплуатации инструмента перед
началом использования любых
принадлежностей. Несоблюдение
мер предосторожности может
привести к травме и серьезному
повреждению пилы и аксессуаров.
При обслуживании данного
инструмента используйте только
аналогичные запасные части.
УСТАНОВКА
1. Ослабьте рукоятку направляющей (о).
2. Вставьте направляющую (р), как показано
на рисунке 6.
3. Надежно затяните рукоятку направляющей
(о).
Используйте входящую в комплект
поставки направляющую только с дисковой
пилой DCS391. Использование данной
направляющей с другими пилами увеличивает
риск возникновения обратного удара
и получения травмы.
Перед тем, как выполнить распил, убедитесь
в том, что ограждение направляющей плотно
закреплено на инструменте.
После установки направляющей распила на
пилу и после перемещения направляющей
с целью изменения настроек ширины
рейки, проверьте работу нижней части
направляющих перед тем, как начать распил
и убедитесь в том, что направляющие распила
не мешают ограждению.
Замена пильного диска
(Рис. 7)
1. Нажмите кнопку блокировки диска (k)
и открутите зажимной винт диска (h)
против часовой стрелки при помощи
входящего в комплект поставки
шестигранного гаечного ключа.
2. Втяните защитный кожух диска (g) при
помощи рычага (f) и замените диск.
Установите шайбы (r, s) в нужное
положение.
3. Проверьте направление вращения
пильного диска.
4. Вручную затяните зажимной винт диска
(h) для удержания шайбы в нужном
положении. Вращайте по часовой стрелке.
5. Нажимайте кнопку блокировки диска (k),
поворачивая при этом шпиндель, до тех
пор, пока диск не перестанет вращаться.
6. Надежно затяните зажимной винт диска
при помощи шестигранного гаечного
ключа.
Пильные диски
ВНИМАНИЕ: Для сведения
к минимуму риска повреждения
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
глаз всегда надевайте защитные
очки. Карбид является твердым,
но легко раскалывающимся
материалом. Посторонние
предметы в заготовке, такие
как проволока или гвозди,
могут стать причиной раскола
или поломки диска. Всегда
эксплуатируйте пилу с правильно
подобранными установленными
пильными дисками. Перед началом
работы устанавливайте диски
в правильном направлении
вращения; всегда следите за
чистотой и остротой заточки
диска.
ВНИМАНИЕ: Не используйте
данную пилу для резки чёрных
металлов (сталь), камня, стекла,
кирпичной кладки, цемента или
плитки.
Не используйте абразивные круги или диски.
Затупленный пильный диск может стать
причиной медленного, неэффективного
резания, перегрузки двигателя пилы,
чрезмерного расщепления заготовки
в процессе пиления, а также повышает
вероятность возникновения обратного удара.
Если Вам нужна консультация по поводу
выбора пильных дисков, позвоните
в ближайший сервисный центр; список
сервисных центров приведен на задней
обложке руководства по эксплуатации.
Подготовка к эксплуатации
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен
(полностью).
• Убедитесь в том, что защитные кожухи
установлены правильно. Защитный кожух
пильного диска должен закрывать диск.
• Убедитесь, что пильный диск вращается
в соответствии с указательной стрелкой
на диске.
• Не используйте чрезмерно изношенные
пильные диски.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Выключите
инструмент и извлеките
аккумулятор перед установкой
или снятием насадок,
регулировкой или во время
ремонта. Всегда блокируйте
пусковой выключатель, если
34
инструмент не используется
и убирая его на хранение.
ВНИМАНИЕ: Всегда используйте
средства защиты слуха. При
некоторых обстоятельствах и во
время использования инструмента
производимый им шум может
стать причиной потери слуха.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• Убедитесь, что распиливаемая
заготовка надёжно закреплена
на месте.
• Не оказывайте повышенное
давление на инструмент
и не прилагайте боковое
усилие к пильному диску. По
возможности прижимайте
подошву пилы к поверхности
обрабатываемой детали.
Это снижает вероятность
повреждения полотна
и уменьшает рывки
и вибрацию.
• Избегайте перегрузки.
• Перед выполнением реза дайте
пильному диску поработать
без нагрузки в течение
нескольких секунд.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 8)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы
пилой: каждой рукой удерживайте основную
рукоятку (t) и вспомогательную рукоятку (l).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Включение и выключение
(Рис. 1)
3. Прижмите патрубок пылеотвода (u)
к кронштейну подошвы, как показано на
рисунке.
Для обеспечения безопасности курковый
пусковой выключатель (b) оснащен кнопкой
защиты от непреднамеренного пуска (a).
4. Совместите язычок на патрубке
пылеотвода с резьбовым отверстием на
кронштейне.
Для разблокировки инструмента нажмите на
кнопку защиты от непреднамеренного пуска.
5. Вставьте в отверстие винт и затяните
с усилием.
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (b). После
отпускания куркового пускового выключателя
автоматически активируется кнопка защиты
от непреднамеренного пуска, предотвращая
случайный запуск инструмента.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
включайте и не выключайте
инструмент, если пильное
полотно касается
обрабатываемой заготовки или
других материалов.
Работа инструментом (Рис. 1)
• Для достижения оптимальных результатов
зажмите обрабатываемую деталь нижней
стороной вверх.
• Используйте индикатор распила (i) для
ведения инструмента по начерченной
линии на обрабатываемой детали.
Индикатор распила располагается на
одной линии с левой стороной пильного
диска при установке угла наклона диска
в 50°. Индикатор распила располагается
на одной линии с правой стороной
пильного диска при установке угла
наклона диска в 0°.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения тяжелой
травмы, выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Зарядное устройство и аккумулятор не
требуют технического обслуживания. Внутри
нет обслуживаемых пользователем деталей.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Пылеудаление (Рис. 9)
В комплект поставки Вашего инструмента
входит патрубок пылеотвода (u).
• Всегда используйте пылесос,
конструкция которого соответствует
действующим директивам по выбросу
пыли при распиловке древесины. Шланги
большинства стандартных пылесосов
совместимы с патрубком пылеотвода.
УСТАНОВКА ПАТРУБКА ПЫЛЕОТВОДА
(РИС. 9)
1. Полностью ослабьте рычаг настройки
глубины пропила (d).
2. Переведите подошву (е) в самое нижнее
положение.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного
типа.
НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
Нижний защитный кожух должен всегда
двигаться без помех, полностью открываясь
и закрываясь.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Перед выполнением распила всегда
проверяйте, что защитный кожух
функционирует должным образом. Для
этого откройте кожух и дайте ему полностью
закрыться. Если защитный кожух закрывается
медленно или не полностью, возможно,
он нуждается в чистке или техническом
обслуживании. Не пользуйтесь пилой до тех
пор, пока не будете уверены в том, что она
работает нормально. Для очистки защитного
кожуха используйте сухой воздух или мягкую
щетку для удаления всех скопившихся опилок
или загрязнений, которые скопились по
пути перемещения направляющих и вокруг
пружины ограждения. Если Вы не можете
устранить проблему самостоятельно,
обратитесь в авторизованный сервисный
центр.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от
розетки сети переменного тока.
Грязь и масло можно удалять
с наружной поверхности зарядного
устройства с помощью ткани или
мягкой неметаллической щетки.
Не используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили тесты на
данном изделии, то использование
этих принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
36
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться только
рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСАДКИ ДЛЯ ПОДАЧИ
ВОДЫ С ЭТОЙ ПИЛОЙ.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОВЕРЯЙТЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ.
ЕСЛИ ОНИ ПОВРЕЖДЕНЫ, ЗАМЕНИТЕ ИХ.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать их
в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Перезаряжаемый аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для
работ, которые ранее выполнялись легко
и быстро. Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для окружающей
среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00205024 - 29-04-2013
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.dewalt.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising