DCS391 | DeWalt DCS391 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

588777 - 26 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCS391
Obr. 1
l
a
b
k
m
i
c
h
g
e
f
b
a
m
j
d
n
Obr. 2
c
m
c
v
2
Obr. 3
d
Obr. 4
o
j
f
e
Obr. 5
q
3
Obr. 6
o
p
Obr. 7
l
k
f
s
r
h
Obr. 8
g
l
r
Obr. 9
d
e
s
4
6-1/2” (165 MM) 18 V AKUMULÁTOROVÁ
KOTOUČOVÁ PILA DCS391
Blahopřejeme Vám!
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Max. výkon
Otáčky naprázdno
Průměr kotouče
Hloubka řezu
Vrtání kotouče
Nastavení šikmého řezu
Hmotnost (bez akumulátoru)
V
W
min-1
mm
mm
mm
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchylka akustického výkonu)dB(A)
DCS391
18
1
460
3700
165
55
20
50˚
2,9
78
3
89
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
ah,W =
m/s²
< 2,5
Odchylka K =
m/s²
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
VDC
Ah
kg
Nabíječka
Napájecí napětí
VAC
Typ akumulátoru
Přibližná doba nabíjení min
Hmotnost
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion Li-Ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
akumulátory)
55
(3,0 Ah
akumulátory)
55
(4,0 Ah akumulátory)
0,49
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
Velká Británie & Irsko Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
3 A v zástrčce
napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
5
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
DCS391
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v Technických údajích
splňují požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
04.03.2011
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
6
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a všechny
pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým
proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
nářadí voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
e)
f)
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj
s proudovým chráničem (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti
při práci s elektrickým nářadím může vést
k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na
nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu elektrického
nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo
toto nářadí použito osobami, které nejsou
seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto
návodem. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou budete
provádět. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití jiných
typů akumulátorů může způsobit vznik
požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah kovových předmětů, jako jsou
7
d)
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky,
šroubky nebo jiné drobné kovové předměty,
které mohou způsobit zkratování jeho
kontaktů. Zkratování kontaktů akumulátoru
může vést ke vzniku spálenin nebo požáru.
V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina
do očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která
bude používat výhradně originální náhradní
díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
riziko ohybu pilového kotouče.
g) Vždy používejte pilové kotouče správné
velikosti a tvaru upínacího otvoru (kruhový
nebo hranatý). Pilové kotouče s otvory, které
neodpovídají montážnímu úchytu na pile, se
budou otáčet excentricky, což způsobí ztrátu
ovladatelnosti nářadí.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky a šrouby pilových
kotoučů. Podložky a upínací šrouby byly
zkonstruovány přímo pro vaši kotoučovou pilu,
což zaručuje její optimální výkon a bezpečnost
jejího provozu.
Příčiny zpětného rázu a jeho
prevence z pohledu obsluhy
DOPLŇKOVÉ ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
– Zpětný ráz je okamžitou reakcí na sevření
kotouče, odskočení nebo vychýlení pilového
kotouče, které způsobí neočekávané
vyskočení kotoučové pily z obrobku směrem
k obsluze.
Bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
– Pokud dojde k přiskřípnutí kotouče nebo
k jeho zablokování v zářezu, kotouč se
zasekne a reakce motoru odmrští kotoučovou
pilu rychle zpět, směrem k obsluze.
a)
NEBEZPEČÍ: Nevkládejte ruce do prostoru
řezu a nepřibližujte je ke kotouči. Druhou ruku
položte na přídavnou rukojeť nebo na kryt
motoru. Je-li kotoučová pila držena oběma
rukama, nemůže dojít k jejich pořezání
pilovým kotoučem.
b) Nesahejte do prostoru pod obrobkem.
Ochranný kryt vás nemůže chránit před
pilovým kotoučem pod obrobkem.
c) Upravte hloubku řezu podle tloušťky obrobku.
Při provádění řezu by neměla být pod
obrobkem vidět celá výška ozubení pilového
kotouče.
d) Nikdy nedržte odřezávanou část obrobku
v ruce a nepokládejte si ji přes nohu. Upněte
si obrobek do stabilního svěráku. Správné
upnutí a podepření obrobku je velmi důležité
z hlediska minimalizace ohrožení obsluhy,
ohybu kotouče nebo ztráty ovladatelnosti.
e) Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované části. Při kontaktu
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové
části nářadí stanou také „živé“ a obsluha utrpí
zásah elektrickým proudem.
f) Při provádění podélných řezů vždy používejte
pravítko nebo přímé hranové vodítko. Tímto
způsobem zvýšíte přesnost řezu a snížíte
8
– Dojde-li ke zkroucení kotouče nebo k jeho
vychýlení v řezu, zuby na zadní části kotouče
se mohou zarýt do horního povrchu dřeva,
což způsobí vyhození kotouče ze zářezu
a vyskočení kotoučové pily směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily nebo nesprávných pracovních postupů nebo
provozních podmínek. Tomuto jevu můžete
zabránit, budete-li dodržovat níže uvedené pokyny:
a) Držte pilu pevně oběma rukama a mějte ruce
v takové poloze, abyste byli stále připraveni
kompenzovat síly zpětného rázu. Postavte
se na jednu nebo druhou stranu pilového
kotouče, nikdy nestůjte v ose pilového
kotouče. Zpětný ráz může způsobit odskočení
pily směrem dozadu, ale budete-li dodržovat
uvedené pokyny, obsluha může síly zpětného
rázu eliminovat.
b) Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování
pilového kotouče nebo k přerušení řezu,
uvolněte hlavní spínač a držte pilu bez
pohybu v materiálu, dokud nedojde k úplnému
zastavení pilového kotouče. Dokud je pilový
kotouč v pohybu, nikdy se nepokoušejte
vyjmout pilu z obrobku nebo ji táhnout zpět,
protože by mohlo dojít k zpětnému rázu.
Prozkoumejte příčiny blokování pilového
kotouče a proveďte opatření, aby byly tyto
příčiny odstraněny.
c) Zahajujete-li znovu řez v obrobku, srovnejte
pilový kotouč v zářezu a zkontrolujte, zda se
zuby pilového kotouče nedotýkají materiálu
obrobku. Dojde-li po spuštění pily k zaseknutí
zubů pilového kotouče, může dojít k pohybu
pily směrem nahoru nebo k zpětnému rázu.
d) Velké panely si vždy řádně podepřete, aby
bylo minimalizováno riziko sevření pilového
kotouče a riziko zpětného rázu. Velké panely
mají tendenci se prohýbat působením vlastní
hmotnosti. Podpěry musí být umístěny pod
panelem na obou stranách v blízkosti čáry
řezu a v blízkosti hrany panelu.
d) Vždy dbejte na to, aby před položením pily
na pracovní stůl nebo na podlahu spodní kryt
zakryl pilový kotouč. Nechráněný a dobíhající
pilový kotouč způsobí pohyb pily a přeřízne
materiály nacházející se v dráze jeho pohybu.
Pamatujte na to, že po uvolnění hlavního
spínače chvíli trvá, než dojde k úplnému
zastavení pilového kotouče.
Další bezpečnostní předpisy
pro kotoučové pily
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené kotouče.
Tupé nebo nesprávně upnuté kotouče vytváří
úzký řez, což způsobuje nadměrné tření,
zasekávání kotouče a zpětné rázy.
• Používejte respirátor. Pobyt v prašném
prostředí může způsobit dýchací obtíže a také
úraz.
f) Zajišťovací páky hloubky řezu a šikmých
řezů musí být před zahájením řezu řádně
utaženy a zajištěny. Dojde-li při provádění řezu
k posuvu, může dojít k zaseknutí pilového
kotouče nebo k zpětnému rázu.
• Nepoužívejte kotouče větších nebo menších
průměrů, než je doporučeno. Parametry
řezného nástroje jsou uvedeny v technických
údajích. Používejte pouze pilové kotouče,
jaké jsou specifikovány v tomto návodu
a odpovídají normě EN 847-1.
g) Provádíte-li zářezy do stěn nebo do jiných
ploch, buďte velmi opatrní. Vyčnívající kotouč
může proříznout objekty, které mohou způsobit
zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny pro pily
s výkyvným ochranným krytem pilového kotouče
a) Před každým použitím pily zkontrolujte
správnou funkci zavírání spodního krytu.
Nepohybuje-li se spodní kryt volně
a nedochází-li k jeho okamžitému zavírání,
pilu nepoužívejte. Nikdy žádným způsobem
nepřipevňujte spodní kryt v otevřené poloze.
Dojde-li k náhodnému pádu pily, může dojít
k ohybu spodního krytu. Zvedněte spodní kryt
opatřený zatahovací rukojetí a ujistěte se, zda
se volně pohybuje a zda se v žádném směru
nedotýká pilového kotouče nebo jiné části pily.
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního krytu.
Nepracuje-li kryt nebo pružina správně,
musí být před zahájením práce provedena
jejich oprava. Pohyb spodního krytu může
být pomalý v důsledku poškozených částí,
usazenin a nahromaděných nečistot.
c) Spodní kryt může být ručně zasunut pouze
u speciálních řezů jako jsou "zářezy"
a "složené řezy". Zvedněte spodní kryt pomocí
rukojeti a jakmile pilový kotouč vnikne do
materiálu, musíte spodní kryt uvolnit. U všech
ostatních typů řezů by měl spodní kryt
pracovat automaticky.
• Nikdy nepoužívejte rozbrušovací kotouče.
• Nepoužívejte příslušenství pro přívod vody.
• Pro zajištění a upnutí obrobku k stabilnímu
povrchu používejte svorky nebo jiné
vhodné prostředky. Držení obrobku rukou
nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho
stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Ostatní rizika
Při práci s kotoučovými pilami hrozí následující
rizika.
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
9
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiných nabíječek, než které jsou
10
uvedené v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné jiné
použití, než je nabíjení akumulátorů DEWALT
. Jakékoli jiné použití může vést k způsobení
požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště nebo
sněhu.
• Při odpojování nabíječky ze zásuvky ji vždy
odpojte uchopením za zástrčku a netahejte
za napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden tak,
abyste po něm nešlapali, nezakopávali o něj
a aby nedocházelo k jeho poškození nebo
nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li k prudkému
nárazu do nabíječky, k jejímu pádu nebo
k jejímu poškození jiným způsobem. Opravu
svěřte autorizovanému servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li nutné
provedení opravy nebo údržby, svěřte tento
úkon autorizovanému servisu. Nesprávně
provedená opětovná montáž může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 a DCB182).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (c) a ujistěte
se, zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
––
nabíjení
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
––
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
vadný akumulátor nebo
závada v nabíječce
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Nabíječky
––
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
–– •
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí
a nenajede na maximální rychlost ani poté, co se
zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů
nebo prašných látek. Vložení nebo vyjmutí
akumulátoru z nabíječky může jiskřením
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným způsobem
11
neupravujte, aby mohl být nabíjen i v jiné
nabíječce, protože by mohlo dojít k prasknutí
obalu akumulátoru a k následnému vážnému
zranění.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT .
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může teplota
dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C (jako
jsou venkovní boudy nebo plechové budovy
v letním období).
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně nabit.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
AKUMULÁTORY LI-ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spalováním,
i když jsou vážně poškozeny nebo zcela
opotřebovány. Akumulátor může v ohni
explodovat. Při spalování akumulátorů typu
Li-Ion dochází k vytváření toxických výparů
a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li
se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
12
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru může
způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte přísun
čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORU
Model DCS391 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 18 V.
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181
nebo DCB182. Podrobnější informace naleznete
v kapitole Technické údaje.
Doporučení pro uložení akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Nálepky na nabíječce a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení.
Zcela nabito.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
x
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
Závada v elektrickém vedení.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
1 Nabíječku
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátory, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1, 4, 6)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
a. Blokovací tlačítko spouštěcího spínače
b. Spouštěcí spínač
c. Akumulátor
d. Páčka hloubkového dorazu
e. Patka
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
f. Zasunovací páka spodního krytu pilového
kotouče
Akumulátory nespalujte.
h. Upínací šroub pilového kotouče
g. Spodní kryt pilového kotouče
i. Indikační drážka
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena
v Technických údajích .
j. Seřizovací šroub šikmých řezů
k. Zajišťovací tlačítko pilového kotouče
l. Přídavná rukojeť
m. Uvolňovací tlačítko akumulátoru
n. Šestihranný klíč
Pouze pro vnitřní použití.
o. Upínací šroub vodítka pro podélné řezy
p. Vodítko pro podélné řezy
Obsah balení
POUŽITÍ VÝROBKU
Balení obsahuje:
Vaše akumulátorová kotoučová pila DCS391 je
určena k profesionálnímu řezání.
1 Akumulátorovou kotoučovou pilu
1 Kotouč se 24 zuby
1 Šestihranný klíč
1 vodítko pro podélné řezy
1 Plastový sáček obsahující:
1 Adaptér pro odsávání prachu
1 Šroub víka M4 X 18
2 baterie Li-Ion (modely L2, M2)
1 Kufřík
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto výkonné kotoučové pily jsou profesionální
elektrická nářadí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
13
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
(obr. 2)
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit. Po úplném vybití
akumulátoru osvětlení bez výstrahy zhasne.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte akumulátor (c) s drážkami uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (m) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE (OBR. 2)
Výměna síťové zástrčky (pouze Velká Británie a Irsko)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (v). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DEWALT.
14
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spouštěcí spínač (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Toto nářadí neobsahuje
žádný prvek, kterým by bylo možné
zajistit spoušť v poloze ZAPNUTO
a nikdy by spoušť neměla být v této
poloze zajištěna jakýmkoliv jiným
způsobem.
Spoušť odjistíte stiskem blokovacího tlačítka
spouštěcího spínače (a) podle obrázku. Stiskněte
hlavní spínač (b), aby došlo k spuštění motoru.
Uvolněním spoušti dojde k vypnutí motoru.
Nastavení hloubky řezu
(obr. 1, 3)
1. Uvolněte páčku nastavení hloubky řezu (d).
2. Nastavte patku pily (e) tak, abyste získali
požadovanou hloubku řezu.
3. Přitáhněte páčku nastavení hloubky řezu (d).
4. Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
nechejte pilový kotouč vyčnívat z obrobku asi
3 mm (viz detail v obr. 3).
Nastavení šikmých řezů (obr. 4)
Úhel šikmých řezů může být nastaven v rozmezí
od 0° do 50°.
1. Uvolněte seřizovací šroub šikmých řezů (j).
2. Naklopte patku pily (e) tak, aby značka na
měřítku označovala požadovaný úhel šikmého
řezu.
3. Utáhněte seřizovací šroub šikmých řezů (j).
Nastavení patky pily pro řezy
v úhlu 90° (obr. 1, 5)
1. Nastavte úhel šikmých řezů na hodnotu 0°.
2. Pomocí páčky (f) zasuňte ochranný kryt
pilového kotouče a postavte pilu na stranu
pilového kotouče.
3. Uvolněte seřizovací šroub šikmých řezů (j).
4. Přiložte k pilovému kotouči úhelník a nastavte
patku pily v úhlu 90°.
5. Otočte kalibrační šroub (q) tak, aby se patka
zastavila ve správném úhlu.
6. Ověřte si správnost nastavení kontrolou
kolmosti hran na odpadovém kusu materiálu.
Montáž a použití vodítka pro
podélné řezy (obr. 6)
Podélné řezání je proces rozřezávání širších
desek na užší pásy v podélném směru. U tohoto
typu řezů je ruční vedení pily obtížnější, a proto je
doporučeno použití vodítka pro podélné řezy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu zajištění
vlastní bezpečnosti si před použitím
jakéhokoli příslušenství přečtěte tento
návod k obsluze. Nebudou-li splněny
tyto požadavky, může dojít k zranění
osob a k vážnému poškození pily
a jejího příslušenství. Při opravách
tohoto nářadí používejte pouze shodné
náhradní díly.
SESTAVENÍ
1. Povolte upínací šroub vodítka pro podélné
řezy (o).
2. Připevněte vodítko pro podélné řezy (p), jak je
znázorněno na obr. 6.
3. Utáhněte řádně upínací šroub vodítka pro
podélné řezy (o).
Používejte s touto kotoučovou pilou DCS391
pouze dodávané vodítko pro podélné řezy. Je-li
toto vodítko pro podélné řezy použito s jinými
pilami, může hrozit riziko zpětného rázu a zranění
osob.
Před zahájením řezu se ujistěte, zda je toto
vodítko pro podélné řezy bezpečně připevněno
k nářadí.
Po montáži vodítka pro podélné řezy na pilu nebo
po přenastavení tohoto vodítka na jinou šířku řezu
zkontrolujte před spuštěním pily funkci spodního
ochranného krytu a proveďte řez, abyste se ujistili,
zda vodítko pro podélné řezy neovlivňuje správnou
funkci krytu.
Výměna pilového kotouče
(obr. 7)
1. Použijte zajišťovací tlačítko pilového kotouče
(k) a otáčením proti směru pohybu hodinových
ručiček vyšroubujte pomocí dodávaného
šestihranného klíče upínací šroub pilového
kotouče (h) .
2. Pomocí páčky (f) zasuňte spodní kryt
pilového kotouče (g) a vyměňte pilový kotouč.
Namontujte zpět do správné polohy podložky (r,
s).
3. Zkontrolujte směr otáčení pilového kotouče.
4. Zašroubujte rukou upínací šroub pilového
kotouče (h) tak, aby byla podložka řádně
usazena na svém místě. Otáčejte šroubem ve
směru pohybu hodinových ručiček.
5. Při otáčení hřídele stiskněte zajišťovací tlačítko
(k), aby došlo k zablokování pohybu pilového
kotouče.
6. Pomocí šestihranného klíče řádně utáhněte
upínací šroub pilového kotouče.
Pilové listy
VAROVÁNÍ: Aby bylo sníženo
riziko poranění zraku, vždy při tomto
úkonu používejte ochranné brýle.
Karbid je tvrdý, ale křehký materiál.
Cizí předměty v obrobku, jako jsou
například dráty nebo hřebíky, mohou
způsobit prasknutí nebo zlomení hrotů
15
pilového kotouče. S pilou pracujte
jen pokud je nasazen správný kryt
pilového kotouče. Před použitím
nasaďte pilový kotouč ve správném
směru otáčení a vždy používejte čisté
a ostré pilové kotouče.
VAROVÁNÍ: S touto pilou neprovádějte
řezání železných kovů (oceli),
zdiva, skla, zednického bednění,
cementových desek nebo dlaždic.
s patkou pily přitisknutou k obrobku.
Tak předejdete poškození pilového
listu a zabráníte trhavým pohybům
a vibracím nářadí.
• Vyvarujte se přetěžování nářadí.
• Před zahájením řezu nechejte
pilový list několik sekund v chodu
naprázdno.
Správná poloha rukou (obr. 8)
Nepoužívejte brusné pilové kotouče. Tupé ostří
má za následek pomalý neúčinný řez, přetížení
motoru, nadměrné štěpení a také může zvýšit
možnost zpětných rázů.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
Pokud potřebujete ohledně pilových kotoučů
asistenci, obraťte se na nejbližší servisní středisko
uvedené na zadní straně příručky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Před použitím
• Ujistěte se, zda je akumulátor (zcela) nabit.
• Ujistěte se, zda byly správně namontovány
ochranné kryty. Ochranný kryt pilového
kotouče musí být v uzavřené poloze.
• Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí ve
směru, který odpovídá šipce na pilovém
kotouči.
• Nepoužívejte nadměrně opotřebované pilové
kotouče.
PROVOZ
VAROVÁNÍ: Před nasazováním
a snímáním příslušenství,
seřizováním nebo prováděním oprav
nářadí vypněte a vyjměte z něj
baterii. Není-li nářadí používáno nebo
je-li uloženo, zajistěte jeho spouštěcí
spínač.
VAROVÁNÍ: Vždy používejte vhodné
osobní prostředky pro ochranu
sluchu. V určitých podmínkách a po
určité době použití může hluk tohoto
nářadí způsobit ztrátu sluchu.
Pokyny pro použití
Řádné vedení pily zajistíte uchopením pily za
hlavní rukojeť (t) a za přídavnou rukojeť (l).
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
Z bezpečnostních důvodů je spouštěcí spínač (b)
vašeho nářadí vybaven blokovacím tlačítkem (a).
Stiskněte blokovací tlačítko, aby došlo
k odblokování nářadí.
Chcete-li nářadí spustit, stiskněte spouštěcí spínač
(b). Jakmile bude hlavní spínač uvolněn, blokovací
tlačítko bude automaticky aktivováno, aby bylo
zabráněno náhodnému spuštění nářadí.
POZNÁMKA: Nářadí nezapínejte ani
nevypínejte, pokud se pilový list dotýká
obrobku nebo jiných materiálů.
Vedení nářadí (obr. 1)
• Chcete-li dosáhnout optimálních výsledků,
upněte si obrobek obráceně.
• Při sledování vyznačené čáry řezu na obrobku
použijte indikační drážku (i). Při nastavení
úhlu šikmého řezu na 50° srovnejte indikační
drážku s levou stranou pilového kotouče. Při
nastavení úhlu šikmého řezu na 0° srovnejte
indikační drážku s pravou stranou pilového
kotouče.
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní
pokyny a platné předpisy.
• Zajistěte, aby byl řezaný materiál
pevně upnutý.
• Vyvíjejte na nářadí pouze mírný tlak
a nevyvíjejte boční tlak na pilový
kotouč. Je-li to možné, pracujte
16
Odsávání prachu (obr. 9)
Vaše nářadí je vybaveno výstupním portem (u) pro
odsávání prachu.
• Vždy při práci se dřevem připojte k nářadí
zařízení pro odsávání prachu, které je
zkonstruováno v souladu s platnými předpisy,
které se týkají prachových emisí. Hadice
většiny vysavačů lze připojit přímo k otvoru pro
odvod prachu.
MONTÁŽ VÝSTUPNÍHO PORTU ODSÁVÁNÍ
PRACHU (OBR. 8)
1. Plně povolte páčku nastavení hloubky řezu
(d).
2. Patku pily (e) přesuňte do nejnižší polohy.
3. Srovnejte výstupní port pro odvod prachu (u)
s konzolou na patce pily, jako na uvedeném
obrázku.
4. Srovnejte výstupky na portu odsávání prachu
se závitovým otvorem konzole.
5. Vložte šroub a pevně jej dotáhněte.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
SPODNÍ KRYT
Spodní kryt by se měl vždy volně otáčet a uzavírat
ze zcela otevřené polohy do zcela uzavřené
polohy.
Před zahájením řezu vždy zkontrolujte správnou
funkci krytu jeho úplným otevřením a zkouškou
jeho samovolného uzavření. Zavírá-li se kryt
pomalu nebo nedojde-li k jeho úplnému uzavření,
musí být provedeno jeho vyčištění nebo oprava.
Nepoužívejte tuto pilu, dokud nebude kryt
zcela funkční. Při čištění krytu používejte proud
suchého stlačeného vzduchu nebo měkký
kartáč a odstraňte všechny nahromaděné piliny
a nečistoty z blízkosti krytu a z prostoru pružiny
krytu. Nedojde-li po vyčištění krytu k odstranění
problému, svěřte opravu krytu autorizovanému
servisu.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se na skříni
nářadí a v prostoru ochranného krytu
nahromadí prach a nečistoty, ofoukejte
je proudem suchého stlačeného
vzduchu.Při provádění tohoto úkonu
údržby používejte schválenou ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
příslušenství doporučené společností
DEWalt.
NEPOUŹÍVEJTE S TOUTO PILOU
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘÍVOD VODY.
PŘED POUŽITÍM PILY PROVEĎTE VIZUÁLNÍ
KONTROLU KARBIDOVÝCH KOTOUČŮ. JSOULI POŠKOZENY, VYMĚŇTE JE.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
17
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci
elektroodpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWalt a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241192 - 16-07-2014
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising