DCS391 | DeWalt DCS391 CORDLESS CIRCULAR SAW instruction manual

511111 - 71 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCS391
Obr. 1
l
a
b
k
m
i
c
h
g
e
f
b
a
m
j
d
n
Obr. 2
c
m
c
v
2
Obr. 3
d
Obr. 4
o
j
f
e
Obr. 5
q
3
Obr. 6
o
p
Obr. 7
l
k
f
s
r
h
Obr. 8
g
l
r
Obr. 9
d
e
s
4
6-1/2” (165 MM) 18 V AKUMULÁTOROVÁ
KOTÚČOVÁ PÍLA DCS391
Blahoželáme Vám!
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Max. výkon
Otáčky naprázdno
Priemer kotúča
Hĺbka rezu
Vnútorný otvor kotúča
Nastavenie šikmého rezu
Hmotnosť (bez akumulátora)
V
W
min-1
mm
mm
mm
50˚
kg
LPA (akustický tlak)
dB(A)
KPA (odchylka akustického tlaku) dB(A)
LWA (akustický výkon)
dB(A)
KWA (odchýlka akustického výkonu)dB(A)
DCS391
18
1
460
3700
165
55
20
2,9
78
3
89
3
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená
podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
ah,W =
m/s²
< 2,5
Odchýlka K =
m/s²
1,5
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na porovnanie jedného náradia s ostatnými.Táto
hodnota sa môže použiť na predbežný odhad
vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
VDC
Ah
kg
Nabíjačka
Napájacie napätie
VAC
Typ akumulátoru
Približný čas nabíjania min
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion
Li-Ion Li-Ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
DCB105
230 V
Li-Ion
30
(1,5 Ah
akumulátory)
55
(3,0 Ah
akumulátory)
60
(4,0 Ah
akumulátory)
Hmotnosť
kg
0,49
Poistky:
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko Náradie 230 V, 3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
5
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
DCS391
Spoločnosť DEWALT týmto prehlasuje, že tieto
výrobky popisované v Technických údajoch
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
4. 3. 2011
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
6
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE:! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom)
alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. V elektrickom
náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo
výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom
náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
e)
f)
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie
prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické
náradie, ak ste unavení alebo ak ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané
na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi
časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše
vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
s pohyblivými časťami. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g) Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.
Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
na vykonávanú prácu správny typ
elektrického náradia. Pri použití správneho
typu elektrického náradia bude práca
vykonaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Každé elektrické náradie s nefunkčným
hlavným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak náradie
nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného
kábla od zásuvky alebo z náradia
vyberte akumulátor. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie sú
oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto
návodom. Elektrické náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
manipuluje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom náradia. Použitie
7
c)
d)
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
Ak akumulátor nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky, mince, kľúče,
klince, skrutky alebo iné drobné kovové
predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie
jeho kontaktov. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku popálenín
alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte
sa kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa
kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté
miesto umyte vodou. Ak sa Vám dostane
kvapalina do očí, zasiahnuté miesto
opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
ZVLÁŠTNE DOPLNKOVÉ
BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY
Bezpečnostné pokyny pre
všetky píly
a)
NEBEZPEČÍ: Nevkladajte ruky do
priestoru rezu a nepribližujte ich ku kotúču.
Druhú ruku položte na prídavnú rukoväť alebo
na kryt motora. Ak je okružná píla držaná
oboma rukami, nemôže dôjsť k ich porezaniu
pílovým kotúčom.
b) Nedávajte ruky do priestoru pod obrobkom.
Ochranný kryt Vás nemôže chrániť pred
pílovým kotúčom pod obrobkom.
c) Upravte hĺbku rezu podľa hrúbky obrobku.
Pri rezaní by nemala byť pod obrobkom vidieť
celá dĺžka zubov pílového kotúča.
d) Nikdy nedržte odrezávanú časť obrobku
v ruke a neklaďte si ju cez nohu. Upnite si
obrobok do stabilného zveráka. Správne
upnutie a podopretie obrobku je veľmi dôležité
z hľadiska minimalizácie ohrozenia obsluhy,
ohybu kotúča alebo straty ovládateľnosti.
e) Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi
alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované časti. Pri
8
kontakte so „živým“ vodičom budú nechránené
kovové časti náradia tiež „živé“ a obsluha utrpí
zásah elektrickým prúdom.
f) Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy
používajte pravítko alebo priame hranové
vodidlo. Týmto spôsobom zvýšite presnosť
rezu a znížite riziko ohybu pílového kotúča.
g) Vždy používajte pílové kotúče správnej
veľkosti a tvaru upínacieho otvoru (kruhový
alebo hranatý). Pílové kotúče s otvormi, ktoré
nezodpovedajú montážnej príchytke na píle,
sa budú otáčať excentricky, čo spôsobí stratu
ovládateľnosti náradia.
h) Nikdy nepoužívajte poškodené alebo
nesprávne podložky a skrutky kotúčov.
Podložky a upínacie skrutky boli
skonštruované priamo pre Vašu okružnú pílu,
čo zaručuje jej optimálny výkon a bezpečnosť
jej prevádzky.
Príčiny spätného rázu a jeho
prevencia z pohľadu obsluhy
– Spätný ráz je okamžitou reakciou na zovretie
kotúča, odskočenie alebo vychýlenie
pílového kotúča, ktoré spôsobí neočakávané
vyskočenie okružnej píly z obrobku smerom
k obsluhe.
– Ak dôjde k priškripnutiu kotúča alebo k jeho
zablokovaniu v záreze, kotúč sa zasekne
a reakcia motora odmrští okružnú pílu rýchlo
späť, smerom k obsluhe.
– Ak dôjde ku skrúteniu rezného kotúča alebo
k jeho vychýleniu v reze, zuby na zadnej časti
rezného kotúča sa môžu zaryť do horného
povrchu dreva, čo spôsobí vyhodenie rezného
kotúča zo zárezu a vyskočenie okružnej píly
smerom k obsluhe.
Spätný ráz je výsledkom nesprávneho použitia píly
alebo nesprávnych pracovných postupov alebo
prevádzkových podmienok. Tomuto javu môžete
zabrániť, ak budete dodržiavať nižšie uvedené
pokyny.
a) Držte pílu stále oboma rukami a majte ruky
v takej polohe, aby ste boli stále pripravení
kompenzovať silu spätného rázu. Postavte sa
na jednu alebo druhú stranu pílového kotúča,
nikdy nestojte v osi pílového kotúča. Spätný
ráz môže spôsobiť odskočenie píly smerom
dozadu, ale ak budete dodržiavať uvedené
pokyny, obsluha môže sily spätného rázu
eliminovať.
b) Ak dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zaseknutiu
kotúča alebo k prerušeniu rezu, uvoľnite
hlavný vypínač a držte náradie bez pohybu
v materiáli, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu kotúča. Kým je pílový kotúč
v pohybe, nikdy sa nepokúšajte vybrať pílu
z obrobku alebo ju ťahať späť, pretože by
mohlo dôjsť k spätnému rázu. Preskúmajte
príčiny blokovania pílového kotúča a vykonajte
opatrenia, aby boli tieto príčiny odstránené.
c) Ak začínate znovu rez v obrobku, zarovnajte
pílový kotúč v záreze a skontrolujte, či sa zuby
pílového kotúča nedotýkajú materiálu obrobku.
Ak dôjde po zapnutí píly k zaseknutiu zubov
pílového kotúča, môže dôjsť k pohybu píly
smerom nahor alebo k spätnému rázu.
d) Veľké panely si vždy riadne podoprite, aby bolo
minimalizované riziko zovretia pílového kotúča
a riziko spätného rázu. Veľké panely majú
tendenciu sa prehýbať pôsobením vlastnej
hmotnosti. Podpery musia byť umiestnené pod
panelom na oboch stranách v blízkosti čiary
rezu a v blízkosti hrany panelu.
e) Nepoužívajte tupé alebo poškodené pílové
kotúče. Neostré alebo nesprávne upnuté
pílové kotúče vytvárajú úzky rez, čo spôsobuje
nadmerné trenie, zasekávanie kotúča a spätné
rázy.
f) Zaisťovacie páky hĺbky rezu a šikmých
rezov musia byť pred začatím rezania riadne
utiahnuté a zaistené. Ak dôjde pri rezaní
k posuvu, môže dôjsť k zaseknutiu pílového
kotúča alebo k spätnému rázu.
g) Ak robíte zárezy do stien alebo do iných plôch,
buďte veľmi opatrní. Vyčnievajúci kotúč môže
prerezať objekty, ktoré môžu spôsobiť spätný
ráz.
Bezpečnostné pokyny pre píly
s výkyvným ochranným krytom pílového kotúča
a) Pred každým použitím píly skontrolujte
správnu funkciu zavierania spodného krytu.
Ak sa spodný kryt voľne nepohybuje a ak
nedochádza k jeho okamžitému zatváraniu,
pílu nepoužívajte. Nikdy žiadnym spôsobom
nepripevňujte spodný kryt v otvorenej polohe.
Ak dôjde k náhodnému pádu píly, môže dôjsť
k ohybu spodného krytu. Zdvihnite spodný kryt
pomocou zaťahovacej rukoväti a uistite sa, či
sa voľne pohybuje a či sa v žiadnom smere
nedotýka pílového kotúča alebo inej časti píly.
b) Skontrolujte funkciu pružiny spodného krytu.
Ak nepracuje kryt alebo pružina správne, musí
byť pred začatím práce vykonaná ich oprava.
Pohyb spodného krytu môže byť pomalý
v dôsledku poškodených častí, usadenín
a nahromadených nečistôt.
c) Spodný kryt môže byť ručne zasunutý iba pri
špeciálnych rezoch ako sú “zárezy” a “zložené
rezy”. Zdvihnite spodný kryt pomocou rukoväti
a hneď ako pílový kotúč vnikne do materiálu,
musíte spodný kryt uvoľniť. Pri všetkých
ostatných typoch rezov by mal spodný kryt
pracovať automaticky.
d) Vždy dbajte na to, aby pred položením píly na
pracovný stôl alebo na podlahu spodný kryt
zakryl pílový kotúč. Nechránený a dobiehajúci
pílový kotúč spôsobí pohyb píly a prereže
materiály nachádzajúce sa v dráhe jeho
pohybu. Pamätajte na to, že po uvoľnení
hlavného vypínača chvíľu trvá, než dôjde
k úplnému zastaveniu pílového kotúča.
Ďalšie bezpečnostné predpisy
pre okružné píly
• Používejte ochranu sluchu. Nadmerná
hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte respirátor. Pobyt v prašnom
prostredí môže spôsobiť dýchacie ťažkosti
a tiež úraz.
• Nepoužívajte kotúče väčších alebo menších
priemerov, než je odporúčané. Parametre
rezného nástroja sú uvedené v technických
údajoch. Používajte iba pílové kotúče, ktoré sú
špecifikované v tomto návode a zodpovedajú
norme EN 847-1.
• Nikdy nepoužívajte rozbrusovacie kotúče.
• Nepoužívajte príslušenstvo na prívod vody.
• Na zaistenie a upnutie obrobku k
stabilnému povrchu používajte svorky
alebo iné vhodné prostriedky. Držanie
obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate
kontroly.
Ostatné riziká
Pri práci s okružnými pílami hrozia nasledujúce
riziká.
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
9
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT,ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
10
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou iných nabíjačiek, než ktoré
sú uvedené v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky od zásuvky ju vždy
odpojte uchopením za zástrčku a neťahajte
za prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali oň
a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu alebo
nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo k prudkému
nárazu do nabíjačky, k jej pádu alebo k jej
poškodeniu iným spôsobom. Opravu zverte
autorizovanému servisu.
• Nabíjačku nedemontujte. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne vykonaná
opätovná montáž môže viesť k spôsobeniu
požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte od
elektrickej siete. Týmto spôsobom obmedzíte
riziko úrazu elektrickým prúdom. Vybratie
akumulátora toto riziko nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete 230
V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť s iným
napájacím napätím. Táto nabíjačka nie je
určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 a DCB182).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor (c) a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže zostať v nabíjačke.
POZNÁMKA: Pre zaistenie maximálnej výkonnosti
a životnosti akumulátorov Li-Ion ich pred prvým
použitím doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
––
––
––
–––––––––––––––––
odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
chybný akumulátor alebo
porucha v nabíjačke
••••••••••••
porucha v elektrickom
vedení
•• •• •• •• •• ••
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor tak, že sa nerozsvieti kontrolka
nabíjania alebo typom blikania určujúcim chybný
akumulátor alebo nabíjačku.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Nabíjačky
nabíjanie
celkom nabité
––
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa
náradie automaticky vypne. Ak sa to stane, vložte
lítium-iónový akumulátor do nabíjačky, kým nebude
plne nabitý.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Počas celého
nabíjacieho procesu sa akumulátor nabíja nižšou
rýchlosťou a nenabehne na maximálnu rýchlosť
ani po tom, čo sa zahreje.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
11
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie alebo
vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte, aby sa nabíjal v inej nabíjačke,
pretože by mohlo dôjsť k prasknutiu obalu
akumulátora a k následnému vážnemu
zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT .
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
opotrebované. Akumulátor môže v ohni
explodovať. Pri spaľovaní akumulátorov
typu Li-Ion dochádza k vytváraniu toxických
výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah článkov akumulátora môže spôsobiť
ťažkosti s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (ako
sú vonkajšie búdy alebo plechové budovy
v letnom období).
Akumulátory
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
Model DCS391 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LI-ION (Li-Ion)
• Nelikvidujte akumulátory spaľovaním, aj
keď sú vážne poškodené alebo celkom
12
TYP AKUMULÁTORA
Môžu sa použiť akumulátory DCB180, DCB181
alebo DCB182. Podrobnejšie informácie nájdete
v kapitole Technické údaje.
Odporúčanie pre uloženie akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
2. Ak akumulátory skladujete dlhší čas, odporúča
sa s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov uložiť ich plne nabité na suchom
a chladnom mieste mimo nabíjačky.
POZNÁMKA: Akumulátory by nemali byť
uskladnené, ak sú plne vybité. Pred použitím bude
potrebné akumulátor nabiť.
Nálepky na nabíjačke a na akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Obsah balenia
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Balenie obsahuje:
1 Akumulátorovú okružnú pílu
1 Kotúč s 24 zubami
Nabíjanie
Celkom nabité.
1 Šesťhranný kľúč
1 Vodidlo pre pozdĺžne rezy
1 Plastové vrecko obsahujúce:
1 Adaptér na odsávanie prachu
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepojovať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Ostatné akumulátory môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo iné
škody.
1 Skrutku veka M4 X 18
2 Akumulátory Li-Ion (modely L2, M2)
1 Kufrík
1 Nabíjačku
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N nie sú dodávané
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1, 4, 6)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
a. Blokovacie tlačidlo hlavného vypínača
b. Hlavný vypínač
c. Akumulátor
d. Páčka hĺbkového dorazu
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
e. Pätka
f. Páka spodného krytu pílového kotúča
g. Spodný kryt pílového kotúča
Akumulátory nespaľujte.
h. Upínacia skrutka pílového kotúča
i. Indikátor drážky
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
j. Nastavovacia skrutka šikmých rezov
k. Zaisťovacie tlačidlo pílového kotúča
Čas nabíjania je uvedený Technických
údajoch.
l. Prídavná rukoväť
m. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
n. Šesťhranný kľúč
Iba na vnútorné použitie.
o. Upínacia skrutka vodidla pre pozdĺžne rezy
p. Vodidlo pre pozdĺžne rezy
13
POUŽITIE VÝROBKU
Vaša akumulátorová okružná píla DCS391 je
určená na profesionálne rezanie.
Použitie predlžovacieho kábla
Nepoužívajte toto zariadenie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
Tieto okružné píly sú profesionálnym elektrickým
náradím.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej nabíjačky
zodpovedá hodnote napätia v elektrickej sieti.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením vždy vyberte akumulátor.
Pred vložením alebo vybratím
akumulátora náradie vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vloženie a vybratie akumulátora (obr. 2)
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite,
či je akumulátor celkom nabitý. Po úplnom vybití
akumulátora osvetlenie bez výstrahy zhasne.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (c) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (m) a akumulátor
z rukoväti náradia vysuňte von.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
UKAZOVATEĽ STAVU NABITIA AKUMULÁTORA
(OBR. 2)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (v). Svietiaca kombinácia
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota,
ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí
nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
14
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového užívateľa.
Hlavný vypínač (obr. 1)
VAROVANIE: Toto náradie neobsahuje
žiadny prvok, ktorým by bolo možné
zaistiť vypínač v polohe ZAPNUTÉ
a nikdy by vypínač nemal byť v tejto
polohe zaistený akýmkoľvek iným
spôsobom.
6. Overte si správnosť nastavenia kontrolou
kolmosti hrán na odpadovom kuse materiálu.
Montáž a použitie vodidla pre
pozdĺžne rezy (obr. 6)
Pozdĺžne rezanie je proces rozrezávania širších
dosiek na užšie pásy v pozdĺžnom smere. Pri
tomto type rezov je ručné vedenie píly obtiažnejšie,
a preto sa odporúča použiť vodidlo pre pozdĺžne
rezy.
Vypínač odistíte stlačením blokovacieho tlačidla
hlavného vypínača (a) podľa obrázku. Stlačte
hlavný vypínač (b), aby došlo k zapnutiu motora.
Uvoľnením vypínača dôjde k vypnutiu motora.
VAROVANIE: Z dôvodu zaistenia
vlastnej bezpečnosti si pred použitím
akéhokoľvek príslušenstva prečítajte
tento návod na obsluhu. Ak nebudú
splnené tieto požiadavky, môže
dôjsť k zraneniu osôb a k vážnemu
poškodeniu píly a jej príslušenstva. Pri
opravách tohto náradia používajte iba
originálne náhradné diely.
Nastavenie hĺbky rezu
(obr. 1, 3)
1. Uvoľnite páčku nastavenia hĺbky rezu (d).
2. Nastavte pätku píly (e) tak, aby ste získali
požadovanú hĺbku rezu.
3. Pritiahnite páčku nastavenia hĺbky rezu (d).
4. Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky,
nechajte pílový kotúč vyčnievať z obrobku asi
3 mm (pozrite detail v obr. 3).
Nastavenie šikmých rezov
(obr. 4)
Uhol šikmých rezov môže byť nastavený
v rozmedzí od 0° do 50°.
MONTÁŽ
1. Povoľte upínaciu skrutku vodidla pre pozdĺžne
rezy (o).
2. Pripevnite vodidlo pre pozdĺžne rezy (p), ako
je znázornené na obr. 6.
3. Utiahnite riadne upínaciu skrutku vodidla pre
pozdĺžne rezy (o).
Používajte s touto okružnou pílou DCS391 iba
dodávané vodidlo pre pozdĺžne rezy. Ak sa toto
vodidlo pre pozdĺžne rezy použije s inými pílami,
môže hroziť riziko spätného rázu a zranenia osôb.
1. Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(j).
Pred začatím rezu sa uistite, či je toto vodidlo pre
pozdĺžne rezy bezpečne pripevnené k náradiu.
2. Naklopte pätku píly (e) tak, aby značka
na meradle označovala požadovaný uhol
šikmého rezu
Po montáži vodidla pre pozdĺžne rezy na pílu alebo
po prenastavení tohto vodidla na inú šírku rezu
skontrolujte pred zapnutím píly funkciu spodného
ochranného krytu a vykonajte rez, aby ste sa uistili,
či vodidlo pre pozdĺžne rezy neovplyvňuje správnu
funkciu krytu.
3. Utiahnite nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(j).
Nastavenie pätky píly pre rezy
v uhle 90° (obr. 1, 5)
1. Nastavte uhol šikmých rezov na hodnotu 0°.
2. Pomocou páčky (f) zasuňte ochranný kryt
pílového kotúča a postavte pílu na stranu
pílového kotúča.
3. Uvoľnite nastavovaciu skrutku šikmých rezov
(j).
4. Priložte k pílovému kotúču uhlomer a nastavte
pätku píly do uhla 90°.
5. Otočte kalibračnú skrutku (q) tak, aby sa pätka
zastavila v správnom uhle.
Výmena pílového kotúča
(obr. 7)
1. Použite zaisťovacie tlačidlo pílového kotúča
(k) a otáčaním v smere pohybu hodinových
ručičiek vyskrutkujte pomocou dodávaného
šesťhranného kľúča upínaciu skrutku pílového
kotúča (h).
2. Pomocou páčky (f) zasuňte spodný kryt
pílového kotúča (g) a vymeňte pílový kotúč.
Namontujte späť do správnej polohy podložky
(r, s).
3. Skontrolujte smer otáčania pílového kotúča.
15
4. Zaskrutkujte rukou upínaciu skrutku pílového
kotúča (h) tak, aby bola podložka riadne
usadená na svojom mieste. Otáčajte skrutkou
v smere pohybu hodinových ručičiek.
5. Pri otáčaní hriadeľa stlačte zaisťovacie tlačidlo
(k), aby došlo k zablokovaniu pohybu pílového
kotúča.
6. Pomocou šesťhranného kľúča riadne utiahnite
upínaciu skrutku pílového kotúča.
Pílové listy
VAROVANIE: Aby sa znížilo riziko
poranení zraku, vždy pri tomto úkone
používajte ochranné okuliare. Karbid
je tvrdý, ale krehký materiál. Cudzie
predmety v obrobku, ako sú napríklad
drôty alebo klince, môžu spôsobiť
prasknutie alebo zlomenie hrotov
pílového kotúča. S pílou pracujte
len pokiaľ je nasadený správny
kryt pílového kotúča. Pred použitím
nasaďte pílový kotúč v správnom
smere otáčania a vždy používajte čisté
a ostré pílové kotúče.
VAROVANIE: S touto pílou nerežte
železné kovy (oceľ), murivo, sklo,
stavebné lešenie, cementové dosky
alebo dlaždice.
Nepoužívajte brúsne pílové kotúče. Tupé ostrie
má za následok pomalý neúčinný rez, preťaženie
motora, nadmerné štiepenie a tiež môže zvýšiť
možnosť spätných rázov.
Pokiaľ potrebujete ohľadom pílových kotúčov
poradiť, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko
uvedené na zadnej strane manuálu.
Pred použitím
• Uistite sa, či je akumulátor (celkom) nabitý.
• Uistite sa, či boli správne namontované
ochranné kryty. Ochranný kryt pílového kotúča
musí byť v uzavretej polohe.
• Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča v smere,
ktorý zodpovedá šípke na pílovom kotúči.
• Nepoužívajte nadmerne opotrebované pílové
kotúče.
PREVÁDZKA
VAROVANIE: PRED
NASADZOVANÍM A VYBERANÍM
PRÍSLUŠENSTVA, NASTAVOVANÍM
ALEBO VYKONÁVANÍM OPRÁV
NÁRADIE VYPNITE A VYBERTE
16
Z NEHO AKUMULÁTOR. Ak sa
náradie nepoužíva alebo ak je uložené,
zaistite jeho hlavný vypínač.
Varovanie: Vždy používajte vhodné
prostriedky na ochranu sluchu.
Za určitých podmienok a po určitom
čase použitia môže hluk tohto náradia
spôsobiť stratu sluchu.
Pokyny na použitie
VAROVANIE:
• Vždy dodržujte bezpečnostné
pokyny a platné predpisy.
• Zaistite, aby bol rezaný materiál
pevne upnutý.
• Vyvíjajte na náradie iba mierny tlak
a nevyvíjajte bočný tlak na pílový
kotúč. Ak je to možné, pracujte
s pätkou píly pritlačenou k obrobku.
Tak predídete poškodeniu pílového
listu a zabránite trhavým pohybom
a vibráciám náradia.
• Vyhýbajte sa preťažovaniu náradia.
• Pred začatím rezu nechajte pílový
list niekoľko sekúnd v chode
naprázdno.
Správna poloha rúk (obr. 8)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia, VŽDY používajte
správne uchytenie náradia, ako na
uvedenom obrázku.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Riadne vedenie píly zaistíte uchopením píly za
hlavnú rukoväť (t) a za prídavnú rukoväť (l).
Zapnutie a vypnutie (obr. 1)
Z bezpečnostných dôvodov je hlavný vypínač
(b) Vášho náradia vybavený blokovacím
tlačidlom (a). Stlačte blokovacie tlačidlo, aby
došlo k odblokovaniu náradia. Ak chcete náradie
zapnúť, stlačte hlavný vypínač (b). Hneď ako
bude hlavný vypínač uvoľnený, blokovacie tlačidlo
bude automaticky aktivované, aby sa zabránilo
náhodnému zapnutiu náradia.
POZNÁMKA: Náradie nezapínajte ani
nevypínajte, ak sa pílový kotúč dotýka
obrobku alebo iných materiálov.
Vedenie náradia (obr. 1)
• Ak chcete docieliť optimálne výsledky, upnite
si obrobok naopak.
• Pri sledovaní vyznačenej čiary rezu na
obrobku použite indikačnú drážku (i).
Pri nastavení uhla šikmého rezu na 50°
zarovnajte drážku s ľavou stranou pílového
kotúča. Pri nastavení uhla šikmého rezu na 0°
zarovnajte drážku s pravou stranou pílového
kotúča..
Odsávanie prachu (obr. 9)
Vaše náradie je vybavené výstupným portom (u)
na odsávanie prachu.
• Vždy pri práci s drevom pripojte k náradiu
zariadenie na odsávanie prachu, ktoré je
skonštruované v súlade s platnými predpismi,
ktoré sa týkajú prachových emisií. Hadice
väčšiny vysávačov je možné pripojiť priamo
k otvoru na odvod prachu.
MONTÁŽ VÝSTUPNÉHO PORTU NA
ODSÁVANIE PRACHU (OBR. 9)
1. Povoľte páčku nastavenia hĺbky rezu (d).
2. Pätku píly (e) presuňte do najnižšej polohy.
3. Zarovnajte výstupný port pre odvod prachu (u)
s konzolou na pätke píly, ako je na uvedenom
obrázku.
4. Zarovnajte výstupky na porte so závitovým
otvorom na konzole.
5. Vložte skrutku a pevne ju dotiahnite.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Akonáhle sa na skrini
náradia a v priestore ochranného krytu
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
ich prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
SPODNÝ KRYT
Spodný kryt by sa mal vždy voľne otáčať a
uzavierať z celkom otvorenej polohy do celkom
uzavretej polohy.
Pred začatím rezu vždy skontrolujte správnu
funkciu krytu jeho úplným otvorením a skúškou
jeho samovoľného uzavretia. Ak sa zaviera
kryt pomaly alebo ak nedôjde k jeho úplnému
uzavretiu, musí sa vyčistiť alebo opraviť.
Nepoužívajte túto pílu, pokiaľ nebude kryt celkom
funkčný. Pri čistení krytu používajte prúd suchého
stlačeného vzduchu alebo mäkkú kefu a odstráňte
všetky nahromadené piliny a nečistoty z blízkosti
krytu a z priestoru pružiny krytu. Ak nedôjde po
vyčistení krytu k odstráneniu problému, zverte
opravu krytu autorizovanému servisu.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
17
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto náradím
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
NEPOUŽÍVAJTE S TOUTO PÍLOU
PRÍSLUŠENSTVO PRE PRÍVOD VODY.
PRED POUŽITÍM PÍLY VIZUÁLNE
SKONTROLUJTE KARBIDOVÉ KOTÚČE. AK SÚ
POŠKODENÉ, VYMEŇTE ICH.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWalt a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
zst00241219 - 16-07-2014
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
19
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising