DCD735L | DeWalt DCD735L CORDLESS DRILL instruction manual

DCD730
DCD735
DCD780
DCD785
Final page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)14
English (original instructions)26
Español (traducido de las instrucciones originales)37
Français (traduction de la notice d’instructions originale)49
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)61
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)73
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)85
Português (traduzido das instruções originais)95
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)107
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)117
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)128
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)139
Copyright DeWALT
B
Fig. A
4
3
6
5
2
1
9
11
7
8
8
10
Fig. B
10
11
12
1
Fig. C
13
14
Fig. D
Fig. E
Fig. F
3
3
Fig. G
Fig. H
6
2
Fig. I
Dansk
LEDNINGSFRI COMPACT 13 mm BOR/DRIVVÆRK
DCD730, DCD780
LEDNINGSFRI COMPACT 13 mm BOR/DRIVVÆRK/
HAMMERBOR
DCD735, DCD785
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-1:
LPA (emissions lydtryksniveau)
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
dB(A)
K (usikkerhed for det angivne lydniveau)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Spænding
Type
Batteritype
Afgiven effekt
Hastighed uden belastning
1, gear
2, gear
Slaghastighed
1, gear
2, gear
Maks. drejemoment (hård/blød)
Borepatronydeevne
Maksimal boreydeevne
Træ
Metal
Murværk
Vægt (uden batteripakke)
Boring i metal
Vibrationsemissionsværdi ah,D =
Usikkerhed K =
Boring i beton
Vibrationsemissionsværdi ah,ID =
Usikkerhed K =
Skruning
Vibrationsemissionsværdi ah,ID =
Usikkerhed K =
VDC
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til en
foreløbig eksponeringsvurdering.
3
Vægt
Dansk
Batterier
Opladere/opladningstider (minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vægt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Ledningsfri Compact bor/drivværk
DCD730, DCD780
Ledningsfri Compact bor/drivværk/
hammerbor
DCD735, DCD785
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/EU og
2011/65/EU. Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere
oplysninger eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
28.03.2017
4
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
Dansk
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Batteri
a ) Må kun genoplades med den oplader, som er
angivet af fabrikanten. En oplader, der er beregnet til en
bestemt type batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
5
Dansk
b ) Brug kun elektrisk værktøj med de batteripakker,
der er beregnet til hver enkelt type. Brug af andre
batteripakker kan skabe risiko for personskade og brand.
c ) Når en batteripakke ikke er i brug, skal den holdes
borte fra andre metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, der kan danne forbindelse mellem
to elektriske kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding eller brand.
d ) Hvis en batteripakke udsættes for overlast, kan der
sive væske ud. Undgå kontakt. Hvis væsken berøres
ved et tilfælde, skal der skylles med masser af vand.
Hvis der kommer væske i øjnene, skal der desuden
søges lægehjælp. Batterivæske kan forårsage irritation
eller forbrænding.
6) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for bor/
drivværk/hammerbor
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Bær høreværn når du arbejder med slagboring.
Udsættelse for støj kan medføre høretab.
Anvend hjælpehåndtag, der leveres sammen med
værktøjet. Tab af kontrol kan medføre personskade.
Hold kun fast i det elektriske værktøj på de isolerede
håndtagsflader under udførelse af arbejdet, hvor
skæreværktøjet kan berøre skjulte ledninger. Kommer
skæreværktøjet i kontakt med en strømførende ledning, kan
blotlagte metaldele på elværktøjet gøres strømførende og give
stød til brugeren.
Brug klemmer eller en anden praktisk måde på at sikre
og understøtte arbejdsemnet til et stabilt underlag. Hvis
du holder fast i arbejdsemnet med din hånd eller krop, vil det
være ustabilt, og det kan medføre, at du mister kontrollen
over det.
Bær sikkerhedsbriller eller anden beskyttelse af øjnene.
Hammer- og borefunktioner kan medføre flyvende splinter.
Flyvende partikler kan forårsage permanente øjenskader.
Tilbehør og værktøj kan blive varme under drift.
Bær handsker under arbejde med dem, hvis du udfører
varmefremkaldende opgaver som fx hammerboring og boring
af metaller.
Arbejd ikke med dette værktøj i længere tid ad gangen.
Vibrationer fra hammeren kan beskadige dine hænder og
arme. Brug handsker som ekstra stødpude og begræns risikoen
ved at holde hyppige pauser.
Udluftningshuller dækker ofte bevægelige dele og bør
undgås. Løst tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget af de
bevægelige dele.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af boremaskiner:
• Skader forårsaget af berøring af de roterende dele eller varme
dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
• Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning af tilbehøret.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én spænding.
Kontrollér altid, at batteripakken svarer til spændingen på
mærkepladen. Kontrollér også, at spændingen på din oplader
svarer til din el-netspænding.
Din DeWALT-oplader er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60335. Derfor kræves der
ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes
af en specialfremstillet ledning, der fås gennem
DeWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DeWALT opladere kræver ingen justering og er designet til at
være så brugervenlige som muligt.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning indeholder
vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner for kompatible
batteriopladere se Tekniske data).
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner og de
sikkerhedsmæssige afmærkninger på opladeren, batteripakken
og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad ikke nogen flydende
væsker komme ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at reducere risikoen
for kvæstelser, oplad kun DeWALT genopladelige
Dansk
batterier. Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke
leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte forhold, når opladeren
er tilsluttet til strømforsyningen, kan blotlagte
opladerkontakter blive kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende art som for eksempel,
men ikke begrænset til ståluld, aluminumsfolie eller
anden koncentration af metalliske partikler skal holdes på
afstand af opladerens huller. Tag altid stikket til opladeren
ud fra kontakten, når der ikke er indsat en batteripakke.
Tag stikket til opladeren ud før forsøg på at rengøre den.
Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken med andre
opladere end dem, der er omtalt i denne manual.
Opladeren og batteripakken er specielt designet til at
arbejde sammen.
Disse opladere er ikke beregnet til anden brug end
opladning af DeWALT genopladelige batterier. Al anden
brug kan medføre risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
Træk i stikket i stedet for ledningen, når opladeren
frakobles. Dette vil reducere risikoen for beskadigelse af
elstikket og ledningen.
Sørg for at ledningen er placeret, så den ikke bliver trådt
på, snublet over eller på anden måde bliver genstand for
skader eller belastning.
Anvend kun en forlængerledning, når det er absolut
nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt forlængerledning
kan resultere i risiko for brand, elektrisk chok eller livsfarlige
elektriske stød.
Anbring ikke noget oven på opladeren eller anbring
opladeren på et blødt underlag, der kan blokere
ventilationshullerne og medføre for megen intern
varme. Anbring opladeren på afstand af alle varmekilder.
Opladeren ventileres gennem huller i toppen og bunden
af huset.
Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller stikket er
beskadiget—få dem omgående udskiftet.
Brug ikke opladeren, hvis den har fået et hårdt slag, er
blevet tabt eller blevet beskadiget på anden vis. Tag den
med til et autoriseret værksted.
Demontér ikke opladeren, tag den med til et autoriseret
værksted, når service eller reparation er påkrævet.
Ukorrekt genmontering kan medføre risiko for elektrisk chok,
livsfarlige elektriske stød eller brand.
Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående udskiftes af
producenten, hans forhandler eller lignende kvalificeret person
for at forebygge enhver risiko.
Tag stikket til opladeren ud af kontakten før forsøg på
nogen form for rengøring. Dette vil reducere risikoen for
elektrisk chok. Fjernelse af batteripakken vil ikke reducere
denne risiko.
Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til hinanden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opladeren er designet til at køre på standard 230V
husholdningsstrøm. Forsøg ikke at bruge den med
en anden strømstyrke. Dette gælder ikke for opladere
til køretøjer.
Opladning af et batteri (Fig. B)
1. Tilslut opladeren til en passende stikkontakt før
batteripakken sættes i.
2. Indsæt batteripakken 10 i opladeren og kontrollér, at
pakken sidder godt fast i opladeren. Det røde (opladnings)
lys vil blinke hele tiden og angive, at opladningsprocessen
er startet.
3. Når opladningen er færdig, vil det blive angivet af den røde
lampe, som vil lyse konstant på ON. Batteripakken er fuldt
opladet og kan nu anvendes eller kan efterlades i opladeren.
Skub batteriets udløserknap 13 på batteripakken for at
udtage batteripakken.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid for li-Ion
batteripakker skal batteripakken lades helt op, før den anvendes
første gang.
Betjening af oplader
Se indikatorerne nedenfor for batteripakkens opladestatus.
Ladeindikatorer
oplader
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri*
*Det røde lys vil fortsætte med at blinke, men et gult indikatorlys
vil blive tændt under denne handling. Når batteriet har opnået
en passende temperatur, vil det gule lys blive slukket, og
opladeren vil genoptage opladningsproceduren.
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt batteripakke.
Opladeren vil angive defekt batteri ved at nægte at lyse eller ved
at vise problem pakke eller oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter for at
blive kontrolleret.
Varm/kold pakkeforsinkelse
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt eller for
koldt, starter den automatisk en varm/kold pakkeforsinkelse
og indstiller opladningen, indtil batteriet har nået en
passende temperatur. Opladeren skifter derefter automatisk
til pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med en langsommere hastighed
end en varm batteripakke. Batteripakken vil oplade ved den
lavere hastighed gennem hele opladningscyklussen og vil
ikke vende tilbage til maksimal opladningshastighed, selvom
batteriet varmer.
DCB118 opladeren er udstyret med en intern blæser designet
til at nedkøle batteripakken. Blæseren tændes automatisk, når
batteripakken trænger til at blive afkølet. Brug aldrig opladeren,
7
Dansk
hvis blæseren ikke virker korrekt, eller hvis blæseråbningerne
er blokerede. Tillad ikke at fremmedlegemer trænger ind
i opladeren.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker, anbring li-ion
batteriet på opladeren, indtil det er helt opladet.
•
•
Vægmontering
Disse opladere er designet til montering på en væg, eller til at
stå oprejst på et bord eller en arbejdsflade. Hvis vægmontering
anbring opladeren inden for rækkevidde af en stikkontakt og
på afstand af et hjørne eller andre forhindringer, der kan hindre
luftstrømmen. Brug bagsiden af opladeren som skabelon for
placering af monteringsskruerne på væggen. Monter opladeren
sikkert ved hjælp af gipsskruer (købes separat) mindst 25,4 mm
langemed en skruehoveddiameter på 7–9 mm, skrues ind i
træ til en optimal dybde, der efterlader ca. 5,5 mm af skruen
blotlagt. Ret hullerne på bagsiden af opladeren ind efter de
blotlagte skruer og skru dem helt ind i hullerne.
Instruktioner om rengøring af opladeren
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag stikket til opladeren
ud af kontakten før rengøring. Snavs og fedt kan
fjernes fra det ydersiden af opladeren med en klud eller
en blød ikke-metallisk børste. Brug ikke vand eller andre
rengøringsmidler. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet,
og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i en væske.
Batteripakke
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved bestilling af
nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke og oplader
tages i brug. Følg derefter den beskrevne opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
8
Oplad ikke eller brug batteriet i en eksplosionsfarlig
atmosfære, som f.eks. ved tilstedeværelsen af
brændbare væsker, gasser eller støv. Isætning eller
udtagning af batteriet fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
Tving aldrig batteripakken ind i opladeren. Foretag ikke
nogen ændringer på batteripakken, så den kan passe
ind i en ikke kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
Oplad kun batteripakker i DeWALT opladere.
Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand eller
andre væsker.
Opbevar eller brug ikke værktøjet og batteripakken
på steder, hvor temperaturen kan nå op på eller
•
overstige 40 ˚C (104 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
Brænd ikke batteripakken, selv hvis den er svært
beskadiget eller helt opslidt. Batteripakken kan eksplodere i
åben ild. Der dannes giftige dampe og stoffer ved forbrænding
af lithium-ion-batteripakker.
Hvis batteriets indhold kommer i kontakt med huden,
skal området omgående vaskes med mild sæbe og vand.
Hvis batterivæske kommer i øjnene, lad vand løbe over det
åbne øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører. Hvis det
er nødvendigt at søge lægehjælp, består batterielektrolytten af
en blanding af flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
Indholdet af åbnede battericeller kan forårsage
luftvejsirritation. Sørg for frisk luft. Søg lægehjælp, hvis
symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger. Batterivæske kan
være brændbar, hvis den udsættes for gnister eller åben ild.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne batteripakken. Hvis
batteripakken er revnet eller beskadiget, indsæt den
ikke i opladeren. Undgå at mase, tabe eller beskadige
batteripakken. Anvend ikke en batteripakke eller
oplader, der har fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden vis (f.eks. stukket
med en nål, slået med en hammer, trådt på). Det kan
medføre elektriske chok eller livsfarlige elektriske stød.
Beskadigede batteripakker skal returneres til forhandleren
for genanvendelse.
ADVARSEL: Brandfare. Opbevar eller bær aldrig
batteripakker, så metalgenstande kan komme
i kontakt med udsatte batteriklemmer. Anbring
for eksempel ikke batteripakker i forklæder, lommer,
værktøjskasser, produktkasser, skuffer osv. med løse søm,
skruer, nøgler osv.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug, læg værktøjet på
siden på en stabil overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med store batteripakker
vil stå lodret på batteripakken, men kan let væltes.
Transport
ADVARSEL: Brandfare. Transport af batterier kan
muligvis forårsage brand, hvis batteripolerne uforvarende
kommer i kontakt med ledende materialer. Ved transport
af batterier sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med dem
og forårsage en kortslutning.
DeWALT batterier opfylder alle gældende skibsfartsregler
som foreskrevet af industrien og juridiske standarder, som
omfatter FN’s anbefalinger om transport af farligt gods,
den internationale lufttransportforening (IATA), farligt gods
regulativer, de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international transport af
farligt gods ad landevejen (ADR). Litium-ion-celler og batterier
er blevet testet i henhold
Eksempel på mærkning af anvendelses- og
til afsnit 38,3 i FN´s
transportlabel
anbefalinger om tests og
kriterier for transport af
farligt gods.
Dansk
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DeWALT batteripakke
være undtaget fra at blive klassificeret som et fuldt reguleret
klasse 9 farligt materiale. Generelt vil det kun være forsendelser,
der indeholder et litium-ion batteri med en energivurdering på
over 100 watt timer (wt), der skal sendes som fuldt reguleret
klasse 9. Alle litium-ion batterier har en watt time vurdering
markeret på pakningen. Desuden på grund af regulativers
kompleksiteter, anbefaler DeWALT, at man ikke sender litiumion-batteripakker med luftfragt uanset watt time vurdering.
Forsendelser af værktøj med batterier (combo sæt) kan som
eneste undtagelse sendes med luftfragt, hvis batteripakkens
watt time vurdering ikke er højere end 100 watt timer.
Uanset om en forsendelse anses for at være undtaget
eller fuldt reguleret, er det speditørernes ansvar at rådføre
sig med de seneste regler for emballerings-, mærkningsog dokumentationskrav.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i god tro
og menes at være korrekte på det tidspunkt, hvor dokumentet
blev oprettet. Men der gives ingen garanti, udtrykt eller
underforstået. Det er købers ansvar at sikre, at vedkommendes
aktiviteter er i overensstemmelse med de gældende regulativer.
Transport af FLEXVOLTTM batteri
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har to funktioner: Anvendelse
og transport.
Anvendelsesfunktion: Når FLEXVOLTTM batteriet står alene
eller er i et DeWALT 18V produkt, vil den fungere som et 18V
batteri. Når FLEXVOLTTM batteriet er i et 54V eller et 108V (to 54V
batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transportfunktion: Når
dækslet er fastgjort til
FLEXVOLTTM batteriet, er batteriet
i transportfunktion. Behold
dækslet til forsendelse.
Under transportfunktionen er cellestrenge elektrisk afbrudt inde
i pakken, og det resulterer i 3 batterier med en lavere watt time
(Wh) ydelse i forhold til 1 batteri med en højere watt timeydelse.
Denne øgede mængde på 3 batterier med den lavere watt
timeydelse kan fritage pakken fra visse forsendelsesforordninger,
der er batterier med højere watt timer.
Eksempelvis kan transport Wh ydelsen angive 3 x 36 Wh, hvilket
betyder 3 batterier hver på 36 watt timer. Anvendelses Wh
ydelsen kan angive 108 watt timer (forudsat 1 batteri).
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og tørt, hvor den ikke
udsættes for direkte sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare batteripakker
ved stuetemperatur, når de ikke er i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at opbevare en fuldt
opladet batteripakke et køligt, tørt sted uden for opladeren
for optimale resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt tømt for
opladning. Batteripakken skal genoplades før brug.
Mærkater på oplader og batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne vejledning,
kan mærkater på opladeren og battteripakken vise de følgende
piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Se Tekniske data vedrørende opladningstid.
B erør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke oplades.
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes omgående.
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun til indendørs brug.
T ag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DeWALT batteripakker med de
specielle DeWALT opladere. Opladning af andre
typer batteripakker end de specielle DeWALT
batterier med en DeWALT oplader, kan få dem til
at sprænges eller føre til andre farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
ANVENDELSE (uden transportdæksel). Eksempel:
Wh ydelsen angiver 108 Wh (1 batteri med 108
watt timer).
TRANSPORT (med indbygget transportdæksel).
Eksempel: Wh ydelsen angiver 3 x 36 Wh
(3 batterier på 36 watt timer).
Batteritype
DCD730 og DCD735 kører på 14,4 volt batteripakker.
DCD780 og DCD785 kører på 18 volt batteripakker.
Disse batteripakker kan bruges: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske data for flere informationer.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Bor/drivværk eller 1 bor/drivværk/hammerbor
1Oplader
9
Dansk
2 Li-Ion-batteripakke (M2, L2, C2-modeller)
3 Li-Ion-batteripakke (M3, L3, C3-modeller)
1 Li-Ion-batteripakke (M1, L1, C1-modeller)
1Værktøjskasse
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
ADVARSEL: Anvend kun DeWALT-batteripakker og
-opladere.
Bær høreværn.
Indsættelse og fjernelse af
batteripakken fra værktøjet (Fig. B)
Brug øjeværn.
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken 10 er fuldt opladet.
Synlig stråling Kig ikke ind i lyset.
Datokodeposition
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produktionsår
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Udløserkontakt
2 Forlæns-/baglæns styreknap
3 Justeringskravens drejemoment
4 Gearskifter
5 Arbejdslys
6 Patron uden nøgle
7 Bæltekrog
8 Monteringsskrue
9 Boreclips
10 Batteripakke
11 Batteriets udløsningsknap
Tilsigtet Brug
Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er fremstillet til
professionel boring, slagboring og iskruning.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Disse boremaskiner/skruemaskiner/slagboremaskiner er
professionelt el-værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
10
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Sådan installeres batteripakken i
værktøjets håndtag
1. Ret batteripakken 10 ind efter rillerne inde i håndtaget
(Fig. B).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken sidder godt
fast i værktøjet og kontrollér, at den ikke river sig løs.
Sådan fjernes batteripakken fra værktøjet
1. Tryk på udløserknappen 11 og træk batteripakken ud fra
værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
Batteripakker til brændstofmåler (Fig. B)
Nogle DeWALT batteripakker indeholder en brændstofmåler,
som består af tre grønne LED lys, som angiver niveauet for den
resterende opladning i batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på og holde
brændstofmålerknappen 12 nede. En kombination af de tre
grønne LED lys vil lyse og angive niveauet for den resterende
opladning. Når niveauet for opladning i batteriet ligger under
den brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og batteriet
skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en indikation af den
opladning, der resterer i batteripakken. Den angiver ikke
værktøjets funktionalitet og er underlagt variation baseret på
produktkomponenter, temperatur og slutbrugeranvendelse.
Variabel hastighedsudløserkontakt (Fig. A)
Tryk på udløserkontakten 1 for at starte værktøjet. Tryk
på udløserkontakten for at slå værktøjet fra. Dit værktøj er
forsynet med en bremse. Patronen vil stoppe, lige så snart
udløserknappen er helt udløst.
BEMÆRK: Vedvarende brug af det variable hastighedsområde
anbefales ikke. Det kan ødelægge kontakten og bør undgås.
Forlæns/baglæns styreknap (Fig. A)
En forlæns/baglæns styreknap 2 bestemmer værktøjets retning
og virker også som en startspærreknap.
Du vælger forlænsrotation ved at udløse udløserkontakten
og trykke på forlæns/baglæns styreknappen på højre side
af værktøjet.
Du vælger omvendt ved at trykke på forlæns/baglæns
styreknappen på venstre side af værktøjet.
Midterpositionen på styreknappen låser værktøjet i off position.
Når positionen på styreknappen ændres, sørg for at udløseren
er udløst.
BEMÆRK: Første gang værktøjet køres efter ændring af
rotationsretningen, kan du høre et klik ved opstart. Dette er
normalt og angiver ikke et problem.
Justeringskravens drejemoment (Fig. A)
Dit værktøj har en indstillelig drejemomentskruetrækker
mekanisme til at bore og fjerne en imponerende række af
fastgørelsesformer og -størrelser, og i nogle modeller er der
en hammermekanisme til boring i muværk. I cirkler omkring
kraven 3 findes tal, et borehovedsymbol, og på nogle modeller
et hammersymbol. Disse tal bruges til at indstille koblingen til
et drejemomentsområde. Jo højere tallet er på kraven, jo højere
drejemoment og jo hurtigere går fastgørelsen. Du vælger et af
tallene ved at dreje, indtil det ønskede tal flugter med pilen.
Dobbelt områdegearing (Fig. A)
Den dobbelte områdefunktion på dit bor/drivværk gør det
muligt for dig at skifte gear til større alsidighed.
1. Du vælger hastighed 1 (høj drejemomentindstilling) ved at
slå værktøjet fra og få det til at stoppe. Skub gearskifteren 4 fremad (imod patronen).
2. Du vælger hastighed 2 (lav drejemomentindstilling) ved at
slå værktøjet fra og få det til at stoppe. Skub gearskifteren
tilbage (væk fra patronen).
BEMÆRK: Skift ikke gear når værktøjet kører. Lad altid boret
stoppe helt før gearene skiftes. Hvis du har problemer med at
skifte gear, sørg for at den dobbelte områdegearskifter enten er
skubbet helt fremad eller helt tilbage.
Arbejdslys (Fig. A)
Der findes et arbejdslys 5 placeret lige oven over
udløserkontakten 1 . Arbejdslysene aktiveres, når
udløserkontakten trykkes ned. Når udløseren er udløst, vil
arbejdslyset stadig lyse i op til 20 sekunder.
BEMÆRK: Arbejdslysene er til belysning af den aktuelle
arbejdsoverflade og er ikke beregnet til brug som
en lommelygte.
Enkelt bøsningspatron uden nøgle (Fig. G–I)
ADVARSEL: Forsøg ikke at stramme borehoveder
(eller andet tilbehør) ved at gribe fat i den forreste del
af patronen og dreje værktøjet. Resultatet kan blive
beskadigelse af patronen og personskader. Udløs altid
udløserkontakten og frakobl værktøjet fra strømkilden ved
udskiftning af tilbehør.
Dansk
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret er sikret, før værktøjet
startes. Et løst bor kan blive udkastet fra værktøjet og kan
medføre personskader.
Dit værktøj består af en patron uden nøgle 6 med en roterende
bøsning til betjening af patronen med en hånd. Du indsætter et
borehoved eller andet tilbehør ved at følge disse trin.
1. Slå værktøjet fra og frakobl værktøjet fra strømkilden.
2. Hold fast ved patronens sorte bøsning med den ene hånd
og brug den anden til at sikre værktøjet. Rotér bøsningen
i retning mod uret så langt, at den accepterer det
ønskede tilbehør.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm ind i patronen og stram godt
til ved at rotere patronbøsningen i retning med uret med
den ene hånd, mens du holder fast ved værktøjet med
den anden. Dit værktøj er forsynet med en automatisk
spindellåsemekanisme. Denne gør det muligt for dig at
åbne og låse patronen med en hånd.
Sørg for at stramme patronen med den ene hånd på
patronbøsningen og den anden hånd på værktøjet for
maksimal stramning.
Du udløser tilbehøret ved at gentage trin 1 og 2 som
nævnt ovenfor.
Bæltekrog og boreclips (Fig. A)
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du slukke for værktøjet og
tage batteriet ud, før du foretager justeringer eller
fjerner/installerer tilbehør.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader MÅ DU IKKE hænge værktøjet op i loftet
eller hænge objekter i bæltekrogen. Du måKUN hænge
værktøjets bæltekrog i et arbejdsbælte.
ADVARSEL: For at mindske risikoen for alvorlige
personskader, skal du sikre, at skruen, der holder
bæltebøjlen, er fastskruet.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af bæltekrogen eller
boreclips, brug kun den skrue 8 , der medleveres. Sørg for at
spænde skruen godt.
Bæltekrogen 7 og boreclipsen 9 kan monteres på begge
sider af værktøjet blot med den medfølgende skrue 8 , så både
venstre- og højrehåndede kan bruge den. Hvis krogen eller
clipsen slet ikke skal bruges, kan den fjernes fra værktøjet.
Du kan fjerne bæltekrogen eller boreclipsen ved at fjerne
skruen 8 , der holder den på plads og montere den igen på den
anden side. Sørg for at spænde skruen godt.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
11
Dansk
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. C)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver, at den ene hånd anbringes
oven på boret 13 som vist, mens den anden hånd holder om
hovedhåndtaget 14 .
Anvendelse af boret (Fig. D)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade, sluk for værktøjet og afbryd forbindelsen
til strømforsyningen, før der foretages justeringer eller
afmonteringer/påmonteringer af dele eller tilbehør.
ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR
PERSONSKADE, SØRG ALTID for at arbejdsemnet er
grundigt forankret eller fastgjort. Hvis der bores i tyndt
materiale, anvend en træ “backup” blok for at forhindre, at
materialet bliver beskadiget.
1. Drej kraven 3 til boresymbolet.
2. Vælg den ønskede hastighed/momentområde ved hjælp
af gearvælgeren, så den svarer til hastighed og moment for
den planlagte brug.
3. Til træ skal du bruge sneglebor, spadebor, stenbor eller
hulsave. Til metal skal du bruge højhastigheds stålbor
eller hulsave. Brug et smøremiddel ved boring i metal.
Undtagelserne er støbejern og messing, der skal bores i
tør tilstand.
4. Anvend altid tryk i en lige linie med bitten. Anvend tryk nok
til at fastholde boringsgrebet, men skub ikke så hårdt at
motoren sætter ud eller bitten afbøjes.
5. Hold værktøjet godt fast med begge hænder for at
kontrollere borets drejebevægelse. Hvis modellen ikke er
udstyret med et sidehåndtag, tag fat om boret med en hånd
på håndtaget og en hånd på batteriet.
FORSIGTIG: Boret kan sætte ud, hvis det overbelastes
og dermed forårsage en pludselig drejning. Forvent altid
at det går i stå. Tag godt fat i boret for at kontrollere
drejebevægelsen og undgå skade.
6. HVIS BORET GÅR I STÅ, er det som regel fordi
det er blevet overbelastet eller anvendt forkert.
SLIP ØJEBLIKKELIGT TRIGGEREN, fjern bitten fra emnet
og fastslå årsagen til, at det gik i stå. KLIK IKKE TRIGGEREN
ON OG OFF I ET FORSØG PÅ AT STARTE ET STANDSET
BOR - DET KAN BESKADIGE BORET.
7. For at minimere standsning eller gennembrydning af
materialet, reducer presset på boret og lemp bitten gennem
den sidste brøkdel af hullet.
8. Hold motoren i gang, mens bitten trækkes ud igen af et
boret hul. Det hjælper med at forhindre blokering.
9. For bor med regulerbar hastighed er det ikke nødvendigt
at slå det punkt, der skal bores, ned i midten. Anvend en lav
12
hastighed til at starte hullet og øg hastigheden ved at presse
hårdere på triggeren, når hullet er dybt nok til at forhindre,
at bitten hopper ud under boring.
Anvendelse af slagboret (Fig. E)
1. Drej kraven 3 til slagborsymbolet.
2. Vælg den høje hastighedsindstilling ved at skubbe vælgeren
tilbage (væk fra borepatronen).
VIGTIGT: Anvend kun karbidståls- eller murværksbits.
3. Brug kun lige tilstrækkelig megen kraft på slagboret til
at forhindre, at det bumper overdrevent eller “stiger”
ud af bitten. For megen kraft vil medføre langsommere
borehastigheder, overophedning og lavere boretempo.
4. Bor lige ved at holde bitten i en ret vinkel på arbejdsemnet.
Udøv ikke tryk fra siden af bitten under boring, da det
vil forårsage tilstopning af bittens kannelurer og en
langsommere borehastighed.
5. Hvis hammerhastigheden begynder at falde ved boring af
dybe huller, træk bitten delvist ud af hullet, mens værktøjet
stadig er i gang for at hjælpe med at rydde boreaffald
fra hullet.
BEMÆRK: En glat, jævn støvstrøm fra hullet tyder på et
korrekt boretempo.
Anvendelse af skruetrækkeren (Fig. F)
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved at anvende dobbeltområde gearvælgeren
til at matche hastigheden og den planlagte
anvendelses vridningsmoment.
2. Drej kraven 3 til justering af vridningsmomentet
til den ønskede position. Lavere tal angiver
lavere momentindstillinger; højere tal angiver
højere momentindstillinger.
3. Indsæt det ønskede skruesikringstilbehør i borepatronen på
samme måde som med alle bits.
4. Foretag nogle træningsboringer på skrotmateriale eller
på skjulte områder for at fastslå den rigtige position
for grebskraven.
5. Start altid med lavere momentindstillinger, for dernæst at
gå videre til højere momentindstillinger for at undgå at
beskadige arbejdsemnet eller skruesikringen
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlige
kvæstelser, anbring forlæns-/baglænsknappen
i startspærreposition eller slå værktøjet fra og
frakobel batteripakken, før der foretages nogen
justeringer, eller der af-/påmonteres tilbehør eller
ekstraudstyr. Utilsigtet start kan medføre kvæstelser.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller batteripakken.
Dansk
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske
dele. Disse kemikalier kan svække de materialer, der
anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun er fugtet
med vand og mild sæbe. Lad aldrig væske trænge ind
i værktøjet, og nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
Rengøringsinstruktioner for opladeren
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød. Afbryd
strømforsyningen til opladeren før rengøring. Snavs og
fedt kan fjernes fra opladerens yderside med en klud
eller blød børste, der ikke er af metal. Brug ikke vand
eller rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes, når det
ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver, der før var lette at
udføre. Ved afslutningen af batteriets rimelige levetid bortskaffes
det på en miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag den derpå
ud af værktøjet.
• Litium-ion-celler er genanvendelige. Tag dem med til din
forhandler eller til den lokale genbrugsplads. De indsamlede
batteripakker vil blive genanvendt eller korrekt bortskaffet.
13
Deutsch
KOMPAKTER 13 mm AKKU-BOHRER/-SCHRAUBER
DCD730, DCD780
KOMPAKTER 13 mm AKKU-BOHRER/SCHRAUBERHAMMERBOHRER
DCD735, DCD785
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-1.
LPA(Emissions-Schalldruckpegel)
dB(A)
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
K (Unsicherheit für den angegebenen Schallpegel)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
1. Gang
2. Gang
Schlagzahl
1. Gang
2. Gang
Max. Drehmoment (hart/weich)
Bohrfutter-Spannweite
Maximale Bohrleistung
Holz
Metall
Mauerwerk
Gewicht (ohne Akku)
Bohren in Metall
Vibrationskennwert ah,D =
Unsicherheitswert K =
Bohren in Beton
Vibrationskennwert ah,ID =
Unsicherheitswert K =
Schrauben
Vibrationskennwert ah,ID =
Unsicherheitswert K =
VGS
Der in diesem Informationsblatt angegebene Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten Test laut EN60745
gemessen und kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen Einschätzung der
Exposition verwendet werden.
14
Gewicht
Deutsch
Akkus
Ladegeräte/Ladedauer (Minuten)
Kat #
VGS
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Kompakter Akku-Bohrer/-Schrauber
DCD730, DCD780
Kompakter Akku-Bohrer/SchrauberHammerbohrer
DCD735, DCD785
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2014/30/EU und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Markus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
28.03.2017
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
15
Deutsch
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
b )
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
c )
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
16
d )
e )
f )
g )
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
Deutsch
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Verwendung und Pflege von
Akkugeräten
a ) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten auf, die
vom Hersteller empfohlen werden. Ein Ladegerät,
das für einen bestimmten Akkutyp geeignet ist, kann zu
Brandgefahr führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b ) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den speziell
vorgesehenen Akkus. Der Einsatz anderer Akkus kann zu
Verletzungs- und Brandgefahr führen.
c ) Wenn Akkus nicht verwendet werden, halten Sie
sie von anderen Metallteilen, z. B. Büroklammern,
Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallteilen fern, die eine
Verbindung zwischen den Polen verursachen
können. Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
d ) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.
Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen führen.
6) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für Bohrer/
Schrauber/Bohrhammer
•
Tragen Sie bei der Arbeit mit einem Schlagbohrer einen
Gehörschutz. Lärm kann Gehörschäden verursachen.
•
•
•
•
•
•
•
Benutzen Sie die mit dem Werkzeug gelieferten
Zusatzgriffe. Der Verlust der Kontrolle kann
Verletzungen verursachen.
Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflächen, wenn Arbeiten durchgeführt werden,
bei denen das Schneidgerät versteckte Leitungen
berühren könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs mit
einer spannungsführenden Leitung kann auch metallene
Geräteteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag führen.
Sichern Sie das Werkstück zum Beispiel mit
Einspannvorrichtungen auf einer stabilen Plattform. Das
Werkstück ist instabil, wenn es mit der Hand oder dem Körper
abgestützt wird, was zum Verlust der Kontrolle führen kann.
Tragen Sie eine Schutzbrille oder anderen
Augenschutz. Beim Hämmer- und Bohrbetrieb werden
Späne in die Luft befördert. Fliegende Partikel können zu
Augenverletzungen führen.
Zubehör und Werkzeug können während des Betriebs
heiß werden. Tragen Sie beim Umgang damit Handschuhe,
wenn wärmeerzeugende Anwendungen wie Hämmern oder
Bohren in Metall durchgeführt werden.
Betreiben Sie dieses Werkzeug nicht über lange
Zeiträume. Durch das Hämmern verursachte Vibrationen
können für Ihre Hände und Arme schädlich sein. Tragen Sie
Handschuhe als zusätzlichen Dämpfer und legen Sie häufig
Pausen ein, um den Schwingungen nicht zu lange Zeit
ausgesetzt zu sein.
Luftöffnungen decken häufig bewegliche Teile ab und
sollten freigehalten werden. Lose sitzende Kleidung,
Schmuck oder lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von Bohrmaschinen
untrennbar verbunden:
• Verletzungen beim Berühren rotierender oder heißer Teile
des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Beeinträchtigung des Gehörs.
• Verletzungsgefahr durch umherfliegende Teilchen.
• Verbrennungsgefahr durch während des Betriebes heiß
werdende Zubehörteile.
• Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
• Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel von Zubehör.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, ob die Spannung des
Akkus der Spannung auf dem Typenschild entspricht. Stellen
Sie auch sicher, dass die Spannung Ihres Ladegeräts der
Netzspannung entspricht.
17
Deutsch
Ihr DeWALT Ladegerät ist gemäß EN60335 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Ein Verlängerungskabel sollte nur verwendet werden, wenn
es absolut notwendig ist. Verwenden Sie ein zugelassenes
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme Ihres
Ladegerätes geeignet ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt der Leitungen beträgt 1 mm² und die
Höchstlänge beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
•
•
•
•
•
•
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
An DeWALT-Ladegeräten müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und sie wurden für eine möglichst
einfache Bedienung konzipiert.
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF: Dieses Handbuch
enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen für
kompatible Ladegeräte (siehe Technische Daten).
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts alle
Anweisungen und Warnhinweise auf dem Ladegerät und
dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine Flüssigkeiten
in das Ladegerät gelangen lassen. Dies kann einen
elektrischen Schlag zur Folge haben.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr sollten nur Akkus von DeWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit dem
Werkzeug spielen.
HINWEIS: Wenn das Ladegerät in die Steckdose
gesteckt wird, können die Ladekontakte im Ladegerät
unter bestimmten Bedingungen durch Fremdmaterial
kurzgeschlossen werden. Leitfähige Fremdmaterialien, z.B.
unter anderem Stahlwolle, Alufolie oder angesammelte
Metallpartikel, sollten von Hohlräumen des Ladegeräts
18
•
•
•
•
•
•
•
•
ferngehalten werden. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes immer aus der Steckdose, wenn kein Akku
in der Vertiefung steckt. Ziehen Sie den Netzstecker des
Ladegerätes vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Der Akku darf NIEMALS in einem anderen Ladegerät,
außer dem in diesem Handbuch beschriebenen,
aufgeladen werden. Das Ladegerät und der Akku wurden
speziell zur gemeinsamen Verwendung konzipiert.
Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das Laden von
DeWALT Akkus bestimmt. Eine anderweitige Verwendung
kann zu Brand führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Setzen Sie das Ladegerät weder Regen noch Schnee aus.
Ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel,
um das Ladegerät von der Stromquelle zu trennen.
Dadurch wird das Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf
treten oder darüber stolpern kann, und dass es keinen
sonstigen schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder gefährliche
oder tödliche Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
Stellen Sie keine Gegenstände auf das Ladegerät
bzw. stellen Sie das Ladegerät nicht auf eine weiche
Oberfläche. Dadurch könnten die Lüftungsschlitze
blockiert und das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das Ladegerät ist
oben und unten am Gehäuse mit Lüftungsschlitzen versehen.
Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker—beschädigte
Teile sind unverzüglich auszuwechseln.
Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es einen
harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen oder
anderweitig beschädigt wurde. Bringen Sie es zu einer
autorisierten Kundendienststelle.
Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden. Bringen Sie
es zu einer autorisierten Kundendienststelle, wenn es
gewartet oder repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen oder zu Brand führen.
Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes
Netzkabel unverzüglich vom Hersteller, einer
Kundendienststelle oder einer anderen qualifizierten Person
ausgetauscht werden.
Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes vor
dem Reinigen aus der Steckdose. Dadurch wird das
Risiko eines Stromschlags reduziert. Durch alleiniges
Herausnehmen des Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte miteinander
zu verbinden.
Das Ladegerät wurde für den Betrieb mit
standardmäßigem 230V Netzstrom konzipiert. Es darf
Deutsch
mit keiner anderen Spannung verwendet werden. Dies
gilt nicht für das Fahrzeugladegerät.
Laden des Akkus (Abb. [Fig.] B)
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete Steckdose,
bevor Sie das Akkupack einsetzen.
2. Legen Sie das Akkupack 10 in das Ladegerät ein und
vergewissern Sie sich, dass es vollständig eingerastet ist. Die
rote Leuchte (Aufladen) blinkt wiederholt und zeigt dadurch
an, dass der Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Abschluss des Ladevorgangs wird dadurch angezeigt,
dass das rote Licht dauerhaft leuchtet. Der Akku ist
vollständig aufgeladen und kann jetzt verwendet oder in
der Ladestation gelassen werden. Um das Akkupack aus
dem Ladegerät zu entnehmen, drücken Sie den AkkuLöseknopf 11 am Akkupack.
HINWEIS: Um die maximale Leistung und Lebensdauer der
Li-Ionen-Akkus zu gewährleisten, laden Sie das Akkupack vor
der ersten Verwendung vollständig auf.
Bedienung des Ladegeräts
Siehe Anzeigen unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku*
*Die rote Leuchte blinkt in der Zeit weiter, aber eine gelbe
Anzeige leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft. Sobald der
Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat, geht die
gelbe Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den Ladevorgang
wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine defekten Akkus
auf. Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem es nicht
leuchtet oder indem das Blinkmuster für Probleme mit dem
Akku oder dem Ladegerät angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist, bringen
Sie es zusammen mit dem Akku zur Überprüfung zu einer
autorisierten Servicestelle.
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu heiß oder zu
kalt ist, startet es automatisch eine „Verzögerung heißer/kalter
Akku“, bis der Akku eine angemessene Temperatur erreicht hat.
Das Ladegerät schaltet dann automatisch in den Lademodus.
Diese Funktion gewährleistet eine maximale Lebensdauer
des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit einer geringeren Geschwindigkeit
als ein warmer Akku geladen. Der Akku wird während des
gesamten Ladevorgangs mit der geringeren Geschwindigkeit
geladen, die sich auch nicht erhöht, wenn der Akku
wärmer wird.
Das Ladegerät DCB118 ist mit einem internen Gebläse
ausgestattet, um das Akkupack zu kühlen. Das Gebläse wird
automatisch eingeschaltet, wenn das Akkupack gekühlt werden
muss. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn das Gebläse nicht
ordnungsgemäß funktioniert oder die Lüftungsschlitze blockiert
sind. Verhindern Sie, dass Fremdkörper in das Ladegerät
eintreten können.
Elektronischen Schutzsystem
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem elektronischen
Schutzsystem ausgestattet, das den Akku vor Überladung,
Überhitzung und vollständiger Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet, sobald sich das
elektronische Schutzsystem einschaltet. Wenn dies geschieht,
setzen Sie das Lithium-Ionen-Akku in das Ladegerät, bis es
vollständig aufgeladen ist.
Wandmontage
Diese Ladegeräte sind so konzipiert, dass sie an der Wand oder
aufrecht auf einem Tisch oder einer Arbeitsoberfläche montiert
werden. Positionieren Sie das Ladegerät bei Wandmontage
in Reichweite einer Steckdose und abseits von Kanten oder
anderen Hindernissen, die den Luftstrom beeinträchtigen
könnten. Nutzen Sie die Rückseite des Ladegeräts als Schablone
für die Position der Montageschrauben an der Wand.
Montieren Sie das Ladegerät mit Schnellbauschrauben (separat
erhältlich), die mindestens 25,4 mm lang sind und einen
Schraubenkopfdurchmesser von 7-9 mm haben. Diese müssen
in optimaler Tiefe in das Holz geschraubt werden, sodass ca.
5,5 mm der Schraube frei liegen. Richten Sie die Schlitze auf der
Rückseite des Ladegeräts mit den frei liegenden Schrauben aus,
und führen Sie diese vollständig in die Schlitze ein.
Anweisungen zur Reinigung des
Ladegeräts
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das
Gerät vor der Reinigung von der Steckdose. Schmutz
und Fett können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste vom Äußeren des Ladegeräts
entfernt werden. Keinesfalls Wasser oder irgendwelche
Reinigungslösungen verwenden. Achten Sie darauf, dass
niemals Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie
niemals irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Akkus
Wichtige Sicherheitsanweisungen für alle
Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf, dass Sie die
Katalognummer und die Spannung angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken, ist er nicht
vollständig geladen. Lesen Sie die unten aufgeführten
Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den Akku und das
Ladegerät verwenden. Befolgen Sie anschließend den
beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
•
Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich z.
19
Deutsch
•
B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe entzünden.
Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt in das
Ladegerät ein. Führen Sie niemals Änderungen am
Akku durch, damit es in ein anderes Ladegerät passt, da
das Akku reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von DeWALT auf.
Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen und NICHT in
Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
Das Werkzeug und den Akku niemals in Bereichen
lagern oder verwenden, in denen die Temperatur
40 ˚C überschreiten könnte (z. B. Scheunen oder
Metallgebäude im Sommer).
Den Akku nicht verbrennen, auch wenn er stark
beschädigt oder vollkommen verschlissen ist. Der
Akku kann im Feuer explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe und Stoffe.
Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt kommt,
waschen Sie die Stelle sofort mit einer milden Seife und
Wasser. Wenn Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen
Sie das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die Reizung
nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich in ärztliche Behandlung
begeben müssen: Das Akkuelektrolyt besteht aus einer
Mischung von organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen Sie für
Frischluft. Wenn die Symptome anhalten, begeben Sie sich in
ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die Akkuflüssigkeit
kann brennbar sein, wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals und unter keinen
Umständen, den Akku zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist, darf es nicht in das
Ladegerät gelegt werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen. Verwenden Sie niemals
einen Akku oder ein Ladegerät, wenn sie einen harten
Schlag erlitten haben, fallen gelassen, überfahren oder
sonst wie beschädigt wurden (z. B. wenn sie mit einem
Nagel durchlöchert wurden, mit einem Hammer darauf
geschlagen oder getreten wurde). Ein Stromunfall oder
ein tödlicher Stromschlag könnte entstehen. Beschädigte
Akkus sollten zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
WARNUNG: Feuergefahr. Akku nicht so aufbewahren
oder transportieren, dass metallische Gegenstände
die offenen Pole berühren können. Platzieren Sie
das Akkupack beispielsweise nicht in Schürzen, Taschen,
Werkzeugkästen, Produktverpackungen, Schubladen, usw.
mit losen Nägeln, Schrauben, Schlüsseln, usw.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch
ist, muss es seitlich auf eine stabile Fläche gelegt
werden, wo es kein Stolperrisiko darstellt und es
nicht herunterfallen kann. Bestimmte Werkzeuge mit
großen Akkus stehen aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
Transport
WARNUNG: Feuergefahr. Beim Transport von Akkus
können Brände entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt mit
Materialien kommen können, durch die ein Kurzschluss
entstehen kann.
DeWALT Akkus erfüllen alle geltenden Transportvorschriften, so
wie sie von den Industrie- und Rechtsnormen vorgeschrieben
werden, einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über die
Beförderung gefährlicher Güter der International Air Transport
Association (IATA), der International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations und der Regelungen des europäischen
Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38,3 der „Empfehlungen
der Vereinten Nationen zur Beförderung gefährlicher Stoffe,
Testhandbuch und Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen ist zu erwarten, dass der Versand eines
DeWALT-Akkus von der Klassifizierung als Gefahrstoff der voll
regulierten Klasse 9 ausgenommen wird. In der Regel müssen
nur Sendungen, die einen Lithium-Ionen-Akku mit einer
Energiekennzahl von mehr als 100 Wattstunden (Wh) enthalten,
als voll regulierte Klasse 9 verschickt werden. Bei allen LithiumIonen-Akkus ist die Wattstunden-Bewertung auf der Packung
angegeben. Außerdem empfiehlt DeWALT den alleinigen
Luftversand von Lithium-Ionen-Akkus aufgrund der komplexen
Regulierungen generell nicht, und zwar unabhängig von der
Wattstunden-Bewertung. Lieferungen von Werkzeugen mit
Batterien (Combo-Kits) können als Ausnahme per Luftfracht
versandt werden, wenn die Wattstunden-Bewertung des Akkus
nicht mehr als 100 Wh beträgt.
Unabhängig davon, ob ein Transport als ausgenommen oder
vollständig reguliert gilt, liegt es in der Verantwortung des
Versenders, sich über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/Kennzeichnung
und Dokumentation zu informieren.
Die Informationen in diesem Abschnitt des Handbuchs
werden in gutem Glauben zur Verfügung gestellt und es wird
davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt der Erstellung
des Dokuments genau sind. Jedoch wird keine Garantie,
weder ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden sicherzustellen, dass seine
Tätigkeiten den geltenden Vorschriften entsprechen.
Transport des FLEXVOLTTM-Akkus
Der DeWALT FLEXVOLTTM-Akku hat zwei Betriebsarten:
Anwendung und Transport.
Anwendungsmodus: Wenn der FLEXVOLTTM-Akku unabhängig
steht oder sich in einem DeWALT 18 V-Produkt befindet,
funktioniert er als 18 V-Akku. Wenn sich der FLEXVOLTTM-Akku in
•
•
•
•
•
•
20
Deutsch
einem 54 V oder 108 V-Produkt (zwei 54 V-Akkus) befindet,
funktioniert er als 54 V-Akku.
Transportmodus: Wenn
die Abdeckkappe am
FLEXVOLTTM-Akku angebracht
ist, befindet sich der Akku im
Transportmodus. Bewahren Sie
die Kappe für den Versand auf.
Im Transportmodus werden Zellensegmente im Akkupack
elektrisch voneinander getrennt, sodass 3 Akkus mit einer
geringeren Wattstundenzahl (Wh) entstehen, statt 1 Akku mit
einer größeren Wattstundenzahl. Diese höhere Anzahl von 3
Akkus mit einer niedrigeren Wattstundenzahl kann das
Akkupack bei bestimmten Transportvorschriften außen vor
lassen, die bei anderen Akkus mit höherer Wattstundenzahl
gelten können.
Zum Beispiel kann für
Anwendungsbeispiele für use- und
transport-kennzeichnungen
den Transport Wh-Wert
3 x 36 Wh angegeben sein,
das bedeutet 3 Akkus mit
je 36 Wh. Der Verwendung
Wh-Wert kann 108 Wh sein (d.h. 1 Akku).
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und nicht
direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger Hitze oder
Kälte ausgesetzt. Für eine optimale Akkuleistung und
Lebensdauer lagern Sie die Akkus bei Raumtemperatur,
wenn sie nicht verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen Ort und
außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt werden, um optimale
Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der Verwendung
aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
Laden Sie DeWALT-Akkus nur mit den dazu
bestimmten DeWALT-Ladegeräten auf. Werden
andere Akkus als die dazu bestimmten DeWALTAkkus mit einem DeWALT-Ladegerät aufgeladen,
können diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
VERWENDUNG (ohne Transportkappe). Beispiel: Der
Wh-Wert lautet 108 Wh (1 Akku mit 108 Wh).
TRANSPORT (mit angebrachter Transportkappe).
Beispiel: Der Wh-Wert lautet 3 x 36 Wh (3 Akkus
mit 36 Wh).
Akkutyp
Für die Modelle DCD730 und DCD735 wird ein 14.4 Volt
Akku eingesetzt.
Für die Modelle DCD780 und DCD785 wird ein 18 Volt
Akku eingesetzt.
Diese Akkus können verwendet werden: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Weitere Angaben sind den Technischen
Daten zu entnehmen.
Packungsinhalt
icht mit elektrisch leitenden
N
Gegenständen berühren.
Die Packung enthält:
1 Bohrschrauber oder 1 Bohrschrauber/Bohrhammer
1Ladegerät
2 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle M2, L2, C2)
3 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle M3, L3, C3)
1 Li-Ionen-Akkusatz (Modelle M1, L1, C1)
1Transportkoffer
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
Bildzeichen am Werkzeug
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung können sich auf
dem Ladegerät und dem Akku folgende Piktogramme befinden:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
ie Ladezeit ist den Technischen Daten
D
zu entnehmen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
21
Deutsch
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
Sichtbare Strahlung. Nicht in den Lichtstrahl schauen.
Lage des Datumscodes
Der Datumscode), der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2017 XX XX
Herstelljahr
Beschreibung (Abb. A)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
1 Auslöseschalter
2 Drehrichtungsknopf
3 Drehmomenteinstellring
4 Gangschalter
5 Arbeitsleuchte
6 Schnellspannfutter
7 Riemenhaken
8 Montageschraube
9 Bitclip
10 Akku
11 Akku-Löseknöpfe
Bestimmungsgemässe Verwendung
Diese Bohrer / Schrauber / Schlagbohrer wurden für
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten konstruiert.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrmaschinen/Bohrschrauber/Bohrhämmer sind
professionelle Elektrowerkzeuge.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
22
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus und Ladegeräte
von DeWALT.
Einsetzen und Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeug (Abb. B)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte der Akku 10 vollständig aufgeladen sein.
Einsetzen des Akkus in den Werkzeuggriff
1. Richten Sie den Akku 10 an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. B).
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest im Werkzeug
sitzt, und stellen Sie sicher, dass er sich nicht lösen kann.
Entfernen des Akkus aus dem
Werkzeuggriff
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf 11 und ziehen Sie den Akku
kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät dieser
Betriebsanleitung beschrieben in das Ladegerät.
Akku-Ladestandsanzeige (Abb. B)
Einige DeWALT-Akkus besitzen eine Ladestandsanzeige mit
drei grünen LEDs, die den verbleibenden Ladestand des
Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie die Taste für
die Ladestandsanzeige 12 gedrückt. Eine Kombination der
drei grünen LEDs leuchtet auf und zeigt den verbleibenden
Ladestand an. Wenn der verbleibende Ladestand im Akku
nicht mehr ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden,
leuchtet die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine Schätzung
des verbleibenden Akku-Ladestands. Sie zeigt nicht die
Funktionsfähigkeit des Werkzeugs an und unterliegt
Unterschieden, die auf Bauteilen, Temperatur und
Anwendungsart des Endbenutzers basieren.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. A)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter 1 zusammen. Zum Ausschalten des Gerätes
lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr Werkzeug ist mit einer
Bremse ausgestattet. Das Spannfutter stoppt, sobald der
Auslöseschalter ganz losgelassen wird.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen Drehzahlbereich ist nicht
empfohlen. Dies kann den Schalter beschädigen und sollte
vermieden werden.
Drehrichtungsknopf (Abb. A)
Ein Drehrichtungsknopf 2 bestimmt die Drehrichtung des
Werkzeugs und dient auch als Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den Auslöseschalter los
und drücken Sie den Drehrichtungsknopf an der rechten Seite
des Werkzeugs.
Deutsch
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den Auslöseschalter los
und drücken Sie den Drehrichtungsknopf an der linken Seite
des Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das Werkzeug in
der AUS-Stellung verriegelt. Achten Sie darauf, dass der
Auslöseschalter entriegelt ist, wenn Sie diesen Regler verstellen.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach einem
Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören Sie eventuell ein
Klicken beim Starten. Dies ist normal und weist nicht auf ein
Problem hin.
Drehmomenteinstellring (Abb. A)
Ihr Werkzeug verfügt über einen einstellbaren
Drehmomentschlüssel-Mechanismus zum Anziehen
und Entfernen verschiedenster Formen und Größen von
Befestigungsmitteln, und bei einigen Modellen über einen
Hammermechanismus zum Bohren in Mauerwerk. Um den
Spannring 3 herum befinden sich Zahlen, ein Bohrersymbol,
und bei einigen Modellen ein Hammersymbol. Diese
Zahlen dienen dazu, die Kupplung auf einen bestimmen
Drehzahlbereich einzustellen. Je höher die Zahl am Spannfutter,
um so höher ist das Drehmoment und umso größer können die
Schrauben sein. Zur Auswahl einer der Zahlen drehen Sie, bis
der Pfeil auf die gewünschte Zahl zeigt.
Zweiganggetriebe (Abb. A)
Das Zweiganggetriebe an Ihrem Bohrschrauber ermöglicht den
Gangwechsel für eine größere Anpassungsfähigkeit.
1. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 1 (hoher Drehzahl)
schalten Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen.
Schieben Sie den Gangschalter 4 nach vorne (in
Richtung Spannfutter).
2. Zur Auswahl von Geschwindigkeit 2 (niedrige Drehzahl)
schalten Sie das Gerät aus und lassen es auslaufen. Schieben
Sie den Gangschalter zurück (vom Spannfutter weg).
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während das Gerät
sich dreht. Warten Sie, bis der Bohrer völlig zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie die Gänge wechseln. Bei Problemen
beim Gangwechsel prüfen Sie, dass der Gangschalter entweder
komplett nach vorne oder hinten geschoben ist.
Arbeitsleuchte (Abb. A)
Direkt über dem Auslöseschalter 1 befindet sich eine
Arbeitsleuchte 5 . Die Arbeitsleuchte schaltet sich ein,
wenn der Auslöseschalter gedrückt wird. Wenn der
Auslöseschalter entriegelt ist, bleibt die Arbeitsleuchte bis zu 20
Sekunden beleuchtet.
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare Arbeitsfläche
ausleuchten und ist nicht dazu bestimmt, als Taschenlampe
zu fungieren.
Spannfutter mit ungeteilter Manschette
(Abb. G–I)
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, Bohrvorsätze (oder
anderes Zubehör) einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten. Das Ergebnis
können Schäden am Bohrfutter und Verletzungen sein.
Verriegeln Sie immer den Auslöseschalter und trennen Sie
das Werkzeug vom Netz, wenn Sie Zubehör austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass das Bohrbit fest
sitzt, bevor Sie das Werkzeug einschalten. Ein lockeres
Bohrbit kann aus dem Werkzeug ausgeworfen werden
und Verletzungen verursachen.
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter 6 mit einer
Drehmanschette für die Einhandbedienung des Bohrfutters
ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein anderes Zubehörteil
einzusetzen, befolgen Sie diese Schritte.
1. Schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es vom Netz.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette des Spannfutters mit
der einen Hand und stabilisieren Sie das Werkzeug mit der
anderen Hand. Drehen Sie die Manschette entgegen dem
Uhrzeigersinn, bis das gewünschte Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm in das Spannfutter
und ziehen Sie es durch Drehen des Spannfutters im
Uhrzeigersinn mit der einen Hand an, während die
andere Hand das Gerät hält. Ihr Werkzeug ist mit einer
automatischen Spindelarretierung ausgestattet. Hierdurch
können Sie das Spannfutter mit einer Hand öffnen
und schließen.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft das Spannfutter
mit der einen Hand an der Spannfuttermanschette festzuziehen,
während die andere Hand das Gerät hält.
Um das Zubehör zu entfernen, wiederholen Sie die obigen
Schritte 1 und 2.
Riemenhaken und Bitclip (Abb. A)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Werkzeug aus und
entfernen Sie den Akku oder trennen Sie ihn
vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen
oder entfernen.
WARNUNG: Halten Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen das Werkzeug NIE über Kopf
oder lassen Sie Gegenstände vom Riemenhaken hängen.
Hängen Sie den Riemenhaken des Werkzeugs NUR an
einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Stellen Sie zur Vermeidung von
schweren Verletzungen sicher, dass die Schraube, die
den Riemenhaken hält, sicher ist.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen oder Austauschen
des Riemenhakens oder des Bitclips nur die mitgelieferte
Schraube 8 . Stellen Sie sicher, dass die Schraube gut
festgezogen ist.
Der Riemenhaken 7 und der Bitclip 9 können an jeder
Werkzeugseite einfach mit Hilfe der mitgelieferten Schraube 8 befestigt werden, damit das Werkzeug für Links- oder
Rechtshänder verwendbar ist. Wenn der Haken oder Bitclip
gar nicht verwendet werden soll, kann er vom Werkzeug
abgenommen werden.
Um die Position des Riemenhakens oder Bitclips zu ändern,
entfernen Sie die Schraube 8 , durch die er befestigt ist, und
23
Deutsch
montieren Sie ihn dann an der gegenüberliegenden Seite.
Stellen Sie sicher, dass die Schraube gut festgezogen ist.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. C)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine Hand wie
abgebildet oben auf dem Bohrer 13 liegt, während die andere
Hand den Hauptgriff 14 hält.
Bohrarbeiten (Abb. D)
WARNUNG: Zur Reduzierung des Risikos schwerer
Verletzungen muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
WARNUNG: ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS VON
VERLETZUNGEN IMMER GEWÄHRLEISTEN, dass das
Werkstück fest verankert oder mit Klemmen gesichert
ist. Falls Sie dünnes Material bohren, benutzen Sie einen
„Unterleg-” Block, um Schäden am Material zu verhindern.
1. Drehen Sie den Spannring 3 auf das Bohrersymbol.
2. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter, um die für
die vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit und das
passende Drehmoment einzustellen.
3. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer, Flachbohrer,
Maschinenbohrbits oder Lochsägen. Bei METALL verwenden
Sie Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen oder
Lochsägen. Verwenden Sie Bohröl beim Bohren in Metall.
Ausnahmen bilden Gusseisen und Messing, die trocken
gebohrt werden sollten.
4. Üben Sie Druck stets in einer geraden Linie zum Bohrer aus.
Verwenden Sie genügend Druck, um die Bohrmaschine
voranzutreiben, aber drücken Sie nicht so fest, dass Sie den
Motor abwürgen oder den Bohrer abbiegen.
5. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest, um die
Drehbewegung der Bohrmaschine zu kontrollieren. Falls das
Modell nicht mit einem Zusatzgriff ausgestattet ist, fassen
Sie die Bohrmaschine mit einer Hand am Griff und mit der
anderen Hand um den Akku.
24
VORSICHT: Der Bohrer kann blockieren, was zu einer
plötzlichen Drehbewegung der Bohrmaschine führt. Seien
Sie stets darauf gefasst, dass der Bohrer blockieren kann.
Halten Sie die Bohrmaschine in einem festen Griff, um
die Drehbewegung zu kontrollieren und eine Verletzung
zu vermeiden.
6. FALLS DER BOHRER BLOCKIERT, ist das gewöhnlich
darauf zurückzuführen, dass die Maschine überlastet oder
unsachgemäß eingesetzt wurde. LASSEN SIE SOFORT DEN
AUSLÖSER LOS, ziehen den Bohrer aus dem Werkstück
und ermitteln die Ursache der Blockierung. SCHALTEN
SIE DEN AUSLÖSER NICHT EIN UND AUS, UM EINEN
BLOCKIERTEN BOHRER ZU BEWEGEN – DIES KANN DIE
BOHRMASCHINE BESCHÄDIGEN.
7. Um ein Blockieren oder Abbrechen des Materials
zu minimieren, vermindern Sie den Druck auf die
Bohrmaschine und geben Sie den Bohrer beim letzten
Bruchstück des Lochs leicht nach.
8. Lassen Sie den Motor laufen, wenn Sie den Bohrer aus
einem gebohrten Loch zurückziehen. Das verhindert
ein Einklemmen.
9. Bei Bohrmaschinen mit variabler Geschwindigkeit ist
es nicht notwendig, den zu bohrenden Punkt vorher
anzukörnen. Wählen Sie eine niedrige Geschwindigkeit, um
das Loch anzubohren und beschleunigen Sie, indem Sie
den Auslöser fester drücken, wenn das Loch tief genug zum
Bohren ist, ohne dass der Bohrer herausspringt.
Bohrhammerbetrieb (Abb. E)
1. Drehen Sie den Ring 3 auf das Bohrhammersymbol.
2. Wählen Sie eine schnellere Geschwindigkeit, indem Sie den
Wahlschalter zurückschieben (weg vom Bohrfutter).
WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich
hartmetallbestückte Bohrer oder Mauerwerkbohrer.
3. Bohren Sie mit gerade ausreichender Kraft auf dem
Hammer, damit es zu keiner übermäßigen Hüpfbewegung
oder einem „Steigen” weg vom Bohrer kommt. Zu viel
Krafteinsatz verursacht geringere Bohrgeschwindigkeiten,
Überhitzung und eine geringere Bohrfrequenz.
4. Bohren Sie geradlinig, halten Sie den Bohrer in einem
rechten Winkel zur jeweiligen Arbeit. Üben Sie beim Bohren
keinen seitlichen Druck auf den Bohrer aus, da diese Art von
Bohren ein Verstopfen der Bohrrillen und eine geringere
Bohrgeschwindigkeit verursacht.
5. Falls beim Bohren von tiefen Löchern die
Bohrhammergeschwindigkeit abfällt, ziehen Sie den Bohrer
bei laufendem Werkzeug teilweise aus dem Loch, um die
Ablagerungen beseitigen zu helfen.
HINWEIS: Ein leichtgängiger, gleichmäßiger Abfluss
von Staub aus dem Loch zeigt die ordnungsgemäße
Bohrgeschwindigkeit an.
Schraubbetrieb (Abb. F)
1. Wählen Sie den gewünschten Geschwindigkeits-/
Drehmomentsbereich unter Einsatz der Zweigangschaltung,
Deutsch
um die Geschwindigkeit und das Drehmoment des
vorgesehenen Einsatzes abzugleichen.
2. Stellen Sie den Einstellring 3 für das Drehmoment auf die
gewünschte Position. Niedrige Zahlen zeigen niedrigere
Drehmomenteinstellungen an; höhere Zahlen zeigen
höhere Drehmomenteinstellungen an.
3. Setzen Sie das gewünschte Befestigungszubehör ins
Bohrfutter ein, so wie sie das mit jedem Bohrer tun würden.
4. Nehmen Sie einige Übungsläufe mit Abfallstücken oder in
nicht einsehbaren Bereichen vor, um die richtige Position
des Einstellrings zu bestimmen.
5. Beginnen Sie immer mit niedrigen
Drehmomenteinstellungen und gehen Sie dann zu höheren
Drehmomenteinstellungen über, um Schäden beim
Werkstück oder dem Befestigungswerkzeug zu vermeiden.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen
zu reduzieren, muss vor jeder Einstellung und jedem
Abnehmen/Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet werden.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden, wenn die
Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht, die bei voller Ladung
leicht durchgeführt werden konnten. Am Ende des technischen
Lebens ist der Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen Sie ihn aus
dem Werkzeug.
• Lithium-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei einer
kommunalen Recycling-Sammelstelle ab. Dort werden die
gesammelten Akkus recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft immer dann
Schmutz und Staub aus dem Hauptgehäuse, wenn
sich Schmutz sichtbar in und um die Lüftungsschlitze
ansammelt. Tragen Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder
andere scharfe Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese Chemikalien können
das in diesen Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Tauchen Sie niemals
irgendein Teil des Gerätes in eine Flüssigkeit.
Reinigungsanweisungen für ladegeräte
WARNUNG: Gefahr eines elektrischen Schlages. Trennen
Sie das Ladegerät von der Wechselstromsteckdose, bevor
Sie es reinigen. Schmutz und Fett an der Außenseite des
Ladegeräts können mit einem Tuch oder einer weichen,
nicht-metallischen Bürste entfernt werden. Verwenden Sie
kein Wasser oder Reinigungslösungen.
25
English
CORDLESS COMPACT 13 mm DRILL/DRIVER
DCD730, DCD780
CORDLESS COMPACT 13 mm DRILL/DRIVER/HAMMERDRILL
DCD735, DCD785
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
W
DCD730
14.4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14.4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1.2
35
13
13
1.24
38
13
–
1.2
38
13
13
1.24
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-1:
LPA(emission sound pressure level)
dB(A)
LWA(sound power level)
dB(A)
K (uncertainty for the given sound level)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3.0
1.5
3.5
1.5
3.0
1.5
3.5
1.5
m/s2
m/s2
–
–
15.0
3.3
–
–
15.0
3.3
m/s2
m/s2
< 2.5
1.5
2.5
1.5
< 2.5
1.5
2.5
1.5
Voltage
Type
Battery type
Power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
Max. torque (hard/soft)
Chuck capacity
Maximum drilling capacity
Wood
Metal
Masonry
Weight (without battery pack)
Drilling into metal
Vibration emission value ah,D =
Uncertainty K =
Drilling into concrete
Vibration emission value ah,ID =
Uncertainty K =
Screwdriving
Vibration emission value ah,ID =
Uncertainty K =
VDC
The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.
26
Weight
English
Batteries
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6.0/2.0
9.0/3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
Chargers/Charge Times (Minutes)
Weight (kg) DCB107
1.05
1.25
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Cordless Compact Drill/Driver
DCD730, DCD780
Cordless Compact Drill/Driver/
Hammerdrill
DCD735, DCD785
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
These products also comply with Directive 2014/30/EU and
2011/65/EU. For more information, please contact DeWALT at
the following address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.03.2017
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
27
English
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
28
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Battery tool use and care
a ) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.
b ) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may create
a risk of injury and fire.
c ) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause burns
or a fire.
d ) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid
ejected from the battery may cause irritation or burns.
English
6) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for Drill/
Driver/Hammerdrill
•
•
•
•
•
•
•
•
Wear ear protectors when impact drilling. Exposure to
noise can cause hearing loss.
Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of
control can cause personal injury.
Hold power tool by insulated gripping surfaces, when
performing an operation where the cutting accessory
may contact hidden wiring. Cutting accessory contacting
a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric shock.
Use clamps or other practical way to secure and support
the workpiece to a stable platform. Holding the work by
hand or against your body is unstable and may lead to loss
of control.
Wear safety goggles or other eye protection. Hammering
and drilling operations cause chips to fly. Flying particles can
cause permanent eye damage.
Accessories and tool may get hot during operation. Wear
gloves when handling them if performing heat producing
applications such as hammerdrilling and drilling metals.
Do not operate this tool for long periods of time.
Vibration caused by hammer action may be harmful to your
hands and arms. Use gloves to provide extra cushion and limit
exposure by taking frequent rest periods.
Air vents often cover moving parts and should be
avoided. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in
moving parts.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of drills:
• Injuries caused by touching the rotating parts or hot parts of
the tool.
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due to flying particles.
• Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
• Risk of personal injury due to prolonged use.
• Risk of squeezing fingers when changing accessories.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the battery pack voltage corresponds to the
voltage on the rating plate. Also make sure that the voltage of
your charger corresponds to that of your mains.
Your DeWALT charger is double insulated in
accordance with EN60335; therefore no earth wire
is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
DeWALT chargers require no adjustment and are designed to be
as easy as possible to operate.
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual contains important
safety and operating instructions for compatible battery
chargers (refer to Technical Data).
• Before using charger, read all instructions and cautionary
markings on charger, battery pack, and product using
battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow any liquid to get
inside charger. Electric shock may result.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
CAUTION: Burn hazard. To reduce the risk of injury,
charge only DeWALT rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal injury and damage.
CAUTION: Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with the charger
plugged into the power supply, the exposed charging
contacts inside the charger can be shorted by foreign
material. Foreign materials of a conductive nature such
as, but not limited to, steel wool, aluminum foil or any
buildup of metallic particles should be kept away from
charger cavities. Always unplug the charger from the
29
English
power supply when there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to clean
DO NOT attempt to charge the battery pack with any
chargers other than the ones in this manual. The charger
and battery pack are specifically designed to work together.
These chargers are not intended for any uses other than
charging DeWALT rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when disconnecting
charger. This will reduce risk of damage to electric plug
and cord.
Make sure that cord is located so that it will not be
stepped on, tripped over, or otherwise subjected to
damage or stress.
Do not use an extension cord unless it is absolutely
necessary. Use of improper extension cord could result in risk
of fire,electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger or place
the charger on a soft surface that might block the
ventilation slots and result in excessive internal heat.
Place the charger in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and the bottom
of the housing.
Do not operate charger with damaged cord or plug—
have them replaced immediately.
Do not operate charger if it has received a sharp blow,
been dropped, or otherwise damaged in any way. Take it
to an authorised service centre.
Do not disassemble charger; take it to an authorised
service centre when service or repair is required. Incorrect
reassembly may result in a risk of electric shock, electrocution
or fire.
In case of damaged power supply cord the supply cord must
be replaced immediately by the manufacturer, its service agent
or similar qualified person to prevent any hazard.
Disconnect the charger from the outlet before
attempting any cleaning. This will reduce the risk of
electric shock. Removing the battery pack will not reduce
this risk.
NEVER attempt to connect two chargers together.
The charger is designed to operate on standard
230V household electrical power. Do not attempt to
use it on any other voltage. This does not apply to the
vehicular charger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Charging a Battery (Fig. B)
1. Plug the charger into an appropriate outlet before inserting
battery pack.
2. Insert the battery pack 10 into the charger, making sure the
battery pack is fully seated in the charger. The red (charging)
light will blink repeatedly indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by the red
light remaining ON continuously. The battery pack is fully
charged and may be used at this time or left in the charger.
30
To remove the battery pack from the charger, push the
battery release button 11 on the battery pack.
NOTE: To ensure maximum performance and life of lithium-ion
battery packs, charge the battery pack fully before first use.
Charger Operation
Refer to the indicators below for the charge status of the
battery pack.
Charge Indicators
Charging
Fully Charged
Hot/Cold Pack Delay*
*The red light will continue to blink, but a yellow indicator light
will be illuminated during this operation. Once the battery pack
has reached an appropriate temperature, the yellow light will
turn off and the charger will resume the charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to light or by
displaying problem pack or charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a charger.
If the charger indicates a problem, take the charger and battery
pack to be tested at an authorised service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery pack that is too hot or too
cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack Delay, suspending
charging until the battery pack has reached an appropriate
temperature. The charger then automatically switches to the
pack charging mode. This feature ensures maximum battery
pack life.
A cold battery pack will charge at a slower rate than a warm
battery pack. The battery pack will charge at that slower rate
throughout the entire charging cycle and will not return to
maximum charge rate even if the battery pack warms.
The DCB118 charger is equipped with an internal fan designed
to cool the battery pack. The fan will turn on automatically
when the battery pack needs to be cooled. Never operate the
charger if the fan does not operate properly or if ventilation slots
are blocked. Do not permit foreign objects to enter the interior
of the charger.
Electronic Protection System
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic Protection
System that will protect the battery pack against overloading,
overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic Protection
System engages. If this occurs, place the lithium-ion battery
pack on the charger until it is fully charged.
Wall Mounting
These chargers are designed to be wall mountable or to sit
upright on a table or work surface. If wall mounting, locate the
charger within reach of an electrical outlet, and away from a
corner or other obstructions which may impede air flow. Use
the back of the charger as a template for the location of the
English
mounting screws on the wall. Mount the charger securely using
drywall screws (purchased separately) at least 25.4 mm long
with a screw head diameter of 7–9 mm, screwed into wood to
an optimal depth leaving approximately 5.5 mm of the screw
exposed. Align the slots on the back of the charger with the
exposed screws and fully engage them in the slots.
do not insert into charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery pack or charger that
has received a sharp blow, been dropped, run over or
damaged in any way (i.e., pierced with a nail, hit with
a hammer, stepped on). Electric shock or electrocution
may result. Damaged battery packs should be returned to
service centre for recycling.
WARNING: Fire hazard. Do not store or carry the
battery pack so that metal objects can contact
exposed battery terminals. For example, do not place
the battery pack in aprons, pockets, tool boxes, product kit
boxes, drawers, etc., with loose nails, screws, keys, etc.
CAUTION: When not in use, place tool on its side on
a stable surface where it will not cause a tripping
or falling hazard. Some tools with large battery packs
will stand upright on the battery pack but may be easily
knocked over.
Battery Packs
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger
from the AC outlet before cleaning. Dirt and grease
may be removed from the exterior of the charger using a
cloth or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions. Never let any liquid get inside the tool;
never immerse any part of the tool into a liquid.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure to include
catalogue number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the carton. Before
using the battery pack and charger, read the safety instructions
below. Then follow charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
Do not charge or use battery in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
Never force battery pack into charger. Do not modify
battery pack in any way to fit into a non-compatible
charger as battery pack may rupture causing serious
personal injury.
Charge the battery packs only in DeWALT chargers.
DO NOT splash or immerse in water or other liquids.
Do not store or use the tool and battery pack in
locations where the temperature may reach or exceed
40 ˚C (104 ˚F) (such as outside sheds or metal buildings
in summer).
Do not incinerate the battery pack even if it is severely
damaged or is completely worn out. The battery pack can
explode in a fire. Toxic fumes and materials are created when
lithium-ion battery packs are burned.
If battery contents come into contact with the skin,
immediately wash area with mild soap and water. If
battery liquid gets into the eye, rinse water over the open eye
for 15 minutes or until irritation ceases. If medical attention
is needed, the battery electrolyte is composed of a mixture of
liquid organic carbonates and lithium salts.
Contents of opened battery cells may cause respiratory
irritation. Provide fresh air. If symptoms persists, seek
medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid may be flammable
if exposed to spark or flame.
WARNING: Never attempt to open the battery pack for
any reason. If battery pack case is cracked or damaged,
Transportation
WARNING: Fire hazard. Transporting batteries can
possibly cause fire if the battery terminals inadvertently
come in contact with conductive materials. When
transporting batteries, make sure that the battery
terminals are protected and well insulated from materials
that could contact them and cause a short circuit.
DeWALT batteries comply with all applicable shipping
regulations as prescribed by industry and legal standards which
include UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods; International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, and the European Agreement Concerning
The International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Lithium-ion cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DeWALT battery pack will be
excepted from being classified as a fully regulated Class 9
Hazardous Material. In general, only shipments containing a
lithium-ion battery with an energy rating greater than 100 Watt
Hours (Wh) will require being shipped as fully regulated Class 9.
All lithium-ion batteries have the Watt Hour rating marked on
the pack. Furthermore, due to regulation complexities, DeWALT
does not recommend air shipping lithium-ion battery packs
alone regardless of Watt Hour rating. Shipments of tools with
batteries (combo kits) can be air shipped as excepted if the Watt
Hour rating of the battery pack is no greater than 100 Whr.
Regardless of whether a shipment is considered excepted
or fully regulated, it is the shipper's responsibility to consult
the latest regulations for packaging, labeling/marking and
documentation requirements.
The information provided in this section of the manual is
provided in good faith and believed to be accurate at the time
the document was created. However, no warranty, expressed or
implied, is given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
31
English
Transporting the FLEXVOLTTM Battery
The DeWALT FLEXVOLTTM battery has two modes: Use
and Transport.
Use Mode: When the FLEXVOLTTM battery stands alone or is in
a DeWALT 18V product, it will operate as an 18V battery. When
the FLEXVOLTTM battery is in a 54V or a 108V (two 54V batteries)
product, it will operate as a 54V battery.
Transport Mode: When the cap is attached to the FLEXVOLTTM
battery, the battery is in Transport mode. Keep the cap for
shipping.
When in Transport mode, strings
of cells are electrically
disconnected within the pack
resulting in 3 batteries with a
lower Watt hour (Wh) rating as compared to 1 battery with a
higher Watt hour rating. This increased quantity of 3 batteries
with the lower Watt hour rating can exempt the pack from
certain shipping regulations that are imposed upon the higher
Watt hour batteries.
For example, the Transport Example of Use and Transport Label Marking
Wh rating might indicate
3 x 36 Wh, meaning 3
batteries of 36 Wh each.
The Use Wh rating might
indicate 108 Wh (1 battery implied).
Do not expose to water.
Have defective cords replaced immediately.
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
Discard the battery pack with due care for
the environment.
Charge DeWALT battery packs only with designated
DeWALT chargers. Charging battery packs other
than the designated DeWALT batteries with a
DeWALT charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
Do not incinerate the battery pack.
USE (without transport cap). Example: Wh rating
indicates 108 Wh (1 battery with 108 Wh).
TRANSPORT (with built-in transport cap). Example:
Wh rating indicates 3 x 36 Wh (3 batteries of 36 Wh).
Storage Recommendations
Battery Type
1. The best storage place is one that is cool and dry away
from direct sunlight and excess heat or cold. For optimum
battery performance and life, store battery packs at room
temperature when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a fully charged
battery pack in a cool, dry place out of the charger for
optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored completely
depleted of charge. The battery pack will need to be recharged
before use.
The DCD730 and DCD735 operate on 14.4 volt battery packs.
The DCD780 and DCD785 operate on 18 volt battery pack.
These battery packs may be used: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Refer to Technical Data for more information.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual, the labels
on the charger and the battery pack may show the following
pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Package Contents
The package contains:
1 Drill/driver or 1 drill/driver/hammerdrill
1Charger
2 Li-Ion battery packs (M2, L2, C2 models)
3 Li-Ion battery packs (M3, L3, C3 models)
1 Li-Ion battery pack (M1, L1, C1 models)
1Kitbox
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
32
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
English
Wear eye protection.
Visible radiation. Do not stare into light.
Date Code Position
The date code, which also includes the year of manufacture, is
printed into the housing.
Example:
2017 XX XX
Year of Manufacture
Description (Fig. A)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
1 Trigger switch
2 Forward/reverse control button
3 Torque adjustment collar
4 Gear shifter
5 Worklight
6 Keyless chuck
7 Belt hook
8 Mounting screw
9 Bit clip
10 Battery pack
11 Battery release button
Intended Use
These drills/drivers/hammerdrills are designed for professional
drilling, percussion drilling and screwdriving applications.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These drills/drivers/hammerdrills are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Inserting and Removing the Battery Pack
from the Tool (Fig. B)
NOTE: Make sure your battery pack 10 is fully charged.
To Install the Battery Pack into the Tool
Handle
1. Align the battery pack 10 with the rails inside the tool’s
handle (Fig. B).
2. Slide it into the handle until the battery pack is firmly seated
in the tool and ensure that you hear the lock snap into place.
To Remove the Battery Pack from the Tool
1. Press the release button 11 and firmly pull the battery pack
out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as described in the
charger section of this manual.
Fuel Gauge Battery Packs (Fig. B)
Some DeWALT battery packs include a fuel gauge which
consists of three green LED lights that indicate the level of
charge remaining in the battery pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel gauge
button 12 . A combination of the three green LED lights will
illuminate designating the level of charge left. When the level
of charge in the battery is below the usable limit, the fuel gauge
will not illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the charge left on
the battery pack. It does not indicate tool functionality and is
subject to variation based on product components, temperature
and end-user application.
Variable Speed Trigger Switch (Fig. A)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch 1 . To turn the
tool off, release the trigger switch. Your tool is equipped with
a brake. The chuck will stop as soon as the trigger switch is
fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is not
recommended. It may damage the switch and should
be avoided.
Forward/Reverse Control Button (Fig. A)
A forward/reverse control button 2 determines the direction of
the tool and also serves as a lock-off button.
To select forward rotation, release the trigger switch and
depress the forward/reverse control button on the right side of
the tool.
To select reverse, depress the forward/reverse control button on
the left side of the tool.
The center position of the control button locks the tool in the off
position. When changing the position of the control button, be
sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing the direction
of rotation, you may hear a click on start up. This is normal and
does not indicate a problem.
WARNING: Use only DeWALT battery packs and chargers.
33
English
Torque Adjustment Collar (Fig. A)
Your tool has an adjustable torque screwdriver mechanism for
driving and removing a wide array of fastener shapes and sizes
and in some models, a hammer mechanism for drilling into
masonry. Circling the collar 3 are numbers, a drill bit symbol,
and in some models, a hammer symbol. These numbers are
used to set the clutch to deliver a torque range. The higher the
number on the collar, the higher the torque and the larger the
fastener which can be driven. To select any of the numbers,
rotate until the desired number aligns with the arrow.
Dual Range Gearing (Fig. A)
The dual range feature of your drill/driver allows you to shift
gears for greater versatility.
1. To select speed 1 (high torque setting), turn the tool off and
permit it to stop. Slide the gear shifter 4 forward (towards
the chuck).
2. To select speed 2 (low torque setting), turn the tool off and
permit it to stop. Slide the gear shifter back (away from
the chuck).
NOTE: Do not change gears when the tool is running. Always
allow the drill to come to a complete stop before changing
gears. If you are having trouble changing gears, make sure that
the dual range gear shifter is either completely pushed forward
or completely pushed back.
Worklight (Fig. A)
There is a worklight 5 located just above the trigger switch 1 .
The worklight is activated when the trigger switch is depressed.
When the trigger is released the worklight will stay illuminated
for up to 20 seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate work surface
and is not intended to be used as a flashlight.
Keyless Single Sleeve Chuck (Fig. G–I)
WARNING: Do not attempt to tighten drill bits (or
any other accessory) by gripping the front part of the
chuck and turning the tool on. Damage to the chuck
and personal injury may result. Always lock off trigger
switch and disconnect tool from power source when
changing acces­sories.
WARNING: Always ensure the bit is secure before starting
the tool. A loose bit may eject from tool causing possible
personal injury.
Your tool features a keyless chuck 6 with one rotating sleeve for
one-handed operation of the chuck. To insert a drill bit or other
accessory, follow these steps.
1. Turn tool off and disconnect tool from power source.
2. Grasp the black sleeve of the chuck with one hand
and use the other hand to secure the tool. Rotate the
sleeve counterclockwise far enough to accept the
desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm into the chuck and
tighten securely by rotating the chuck sleeve clockwise with
one hand while holding the tool with the other. Your tool is
34
equipped with an automatic spindle lock mechanism. This
allows you to open and close the chuck with one hand.
Be sure to tighten chuck with one hand on the chuck sleeve and
one hand holding the tool for maximum tightness.
To release the accessory, repeat steps 1 and 2 above.
Belt Hook and Bit Clip (Fig. A)
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, DO NOT suspend tool overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY hang tool’s belt hook
from a work belt.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ensure the screw holding the belt hook is secure.
IMPORTANT: When attaching or replacing the belt hook or bit
clip, use only the screw 8 that is provided. Be sure to securely
tighten the screw.
The belt hook 7 and bit clip 9 can be be attached to
either side of the tool using only the screw 8 provided, to
accommodate left- or right- handed users. If the hook or bit clip
is not desired at all, it can be removed from the tool.
To move belt hook or bit clip, remove the screw 8 that holds
it in place then reassemble on the opposite side. Be sure to
securely tighten the screw.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. C)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, ALWAYS hold securely in anticipation of a
sudden reaction.
Proper hand position requires one hand on the top of the
drill 13 as shown, with the other hand on the main handle 14 .
Drill Operation (Fig. D)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
turn tool off and disconnect tool from power source
before making any adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
WARNING: TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL
INJURY, ALWAYS ensure workpiece is anchored or
English
clamped firmly. If drilling thin material, use a wood “backup” block to prevent damage to the material.
1. Turn the collar 3 to the drill symbol.
2. Select the desired speed/torque range using the gear shifter
to match the speed and torque to the planned operation.
3. For Wood, use twist bits, spade bits, power auger bits or
hole saws. For Metal, use high-speed steel twist drill bits
or hole saws. Use a cutting lubricant when drilling metals.
The exceptions are cast iron and brass which should be
drilled dry.
4. Always apply pressure in a straight line with the bit. Use
enough pressure to keep drill biting, but do not push hard
enough to stall the motor or deflect the bit.
5. Hold tool firmly with both hands to control the twisting
action of the drill. If model is not equipped with side handle,
grip drill with one hand on the handle and one hand on the
battery pack.
CAUTION: Drill may stall if overloaded causing a sudden
twist. Always expect the stall. Grip the drill firmly to control
the twisting action and avoid injury.
6. IF DRILL STALLS, it is usually because it is being overloaded
or improperly used. RELEASE TRIGGER IMMEDIATELY,
remove drill bit from work, and determine cause of stalling.
DO NOT CLICK TRIGGER ON AND OFF IN AN ATTEMPT
TO START A STALLED DRILL — THIS CAN DAMAGE
THE DRILL.
7. To minimize stalling or breaking through the material,
reduce pressure on drill and ease the bit through the last
fractional part of the hole.
8. Keep the motor running when pulling the bit back out of a
drilled hole. This will help prevent jamming.
9. With variable speed drills there is no need to center punch
the point to be drilled. Use a slow speed to start the hole
and accelerate by squeezing the trigger harder when the
hole is deep enough to drill without the bit skipping out.
Hammerdrill Operation (Fig. E)
1. Turn the collar 3 to the hammerdrill symbol.
2. Select the high speed setting by sliding the selector back
(away from the chuck).
IMPORTANT: Use carbide-tipped or masonry bits only.
3. Drill with just enough force on the hammer to keep it from
bouncing excessively or “rising” off the bit. Too much force
will cause slower drilling speeds, overheating and lower
drilling rate.
4. Drill straight, keeping the bit at a right angle to the work. Do
not exert side pressure on the bit when drillling as this will
cause clogging of the bit flutes and a slower drilling speed.
5. When drilling deep holes, if the hammer speed starts to
drop off, pull the bit partially out of the hole with tool stil
running to help clear debris from the hole.
NOTE: A smooth, even flow of dust from the hole indicates
proper drilling rate.
Screwdriver Operation (Fig. F)
1. Select the desired speed/torque range using the dual
range gear selector to match the speed and torque of the
planned operation.
2. Turn the torque adjustment collar 3 to the desired position.
Lower numbers indicate lower torque settings; higher
numbers indicate higher torque settings.
3. Insert the desired fastener accessory into the chuck as you
would any drill bit.
4. Make some practice runs in scrap or on unseen areas to
determine the proper position of the clutch collar.
5. Always start with lower torque settings, then advance to
higher torque settings to avoid damage to the workpiece
or fastener.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect battery pack
before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. An accidental
start-up can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
Charger Cleaning Instructions
WARNING: Shock hazard. Disconnect the charger from
the AC outlet before cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger using a cloth
or soft non-metallic brush. Do not use water or any
cleaning solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
35
English
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when it fails
to produce sufficient power on jobs which were easily done
before. At the end of its technical life, discard it with due care for
our environment:
• Run the battery pack down completely, then remove it from
the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your dealer or a
local recycling station. The collected battery packs will be
recycled or disposed of properly.
36
Español
TALADRO/DESTORNILLADOR COMPACTO INALÁMBRICO DE
13 mm DCD730, DCD780
TALADRO/DESTORNILLADOR/MARTILLO COMPACTO
INALÁMBRICO DE 13 mm DCD735, DCD785
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
35
13
35
13
38
13
38
13
mm
kg
–
1,2
13
1,24
–
1,2
13
1,24
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-1.
LPA(nivel de presión sonora de emisión)
dB(A)
74
LWA(nivel de potencia sonora)
dB(A)
85
K (incertidumbre para el nivel de sonido dado)
dB(A)
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
Voltaje
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad sin carga
1º velocidad
2º velocidad
Velocidad de impact
1º velocidad
2º velocidad
Par máximo (duro/blando)
Capacidad del mandril
Capacidad máxima de perforación
Madera
Metal
Mampostería
Peso (sin paquete de batería)
Perforación en metal
Valor de la emisión de vibración ah,D =
Incertidumbre K =
Perforación en cemento
Valor de la emisión de vibración ah,ID =
Incertidumbre K =
Atornillado
Valor de la emisión de vibración ah,ID =
Incertidumbre K =
VDC
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de información se ha medido de conformidad con una prueba normalizada
proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una evaluación
preliminar de exposición.
37
Peso
Español
Pilas
Tiempo Cargadores/Carga (Minutos)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
Taladro/Destornillador compacto
inalámbrico de
DCD730, DCD780
Taladro/Destornillador/Martillo compacto
inalámbrico de
DCD735, DCD785
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
28.03.2017
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
38
Español
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
c ) Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
d ) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
e ) No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
f ) Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
g ) Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
39
Español
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
Normas de seguridad específicas adicionales
para las direccionadoras/taladros/martillos
•
•
•
•
•
5) Uso y cuidado de las herramientas que
funcionan con batería
a ) Recárguelas sólo con el cargador especificado por
el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un
tipo de batería puede ocasionar un riesgo de incendio si se
utiliza con otra batería.
b ) Use herramientas eléctricas sólo con las baterías
designadas específicamente. El uso de cualquier
otro tipo de batería puede crear un riesgo de lesión o
de incendio.
c ) Cuando no se esté utilizando la batería, manténgala
alejada de otros objetos de metal, como los clips,
monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos
pequeños de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un cortacircuito en
los terminales de la batería puede causar quemaduras o
un incendio.
d ) En condiciones de abuso, el líquido puede salirse
de la batería, evite el contacto. Si se produce un
contacto de forma accidental, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque
atención médica. El líquido que sale de la batería puede
causar irritación o quemaduras.
6) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
40
•
•
•
Lleve protección acústica al realizar operaciones de
perforación de impacto. La exposición ante ruidos podrá
provocar una pérdida de su audición.
Utilice las asas auxiliares, si han sido suministradas
con la herramienta. La pérdida de control podría provocar
daños personales.
Sostenga la herramienta eléctrica por las superficies de
agarre aisladas cuando realice una operación en la que
el accesorio de corte pueda estar en contacto con un
cable oculto. El contacto de los accesorios de corte con un
cable cargado, puede cargar las partes metálicas expuestas
de la herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica
al operador.
Utilice fijaciones u otro tipo de método para fijar y
apoyar la pieza de trabajo en una plataforma estable.
Si sostiene el trabajo con las manos o con su cuerpo estará
inestable y podrá hacer que pierda el control.
Lleve gafas de seguridad u otro tipo de protección
visual. Las operaciones de taladrado y perforado provoca
el vuelo de astillas. Las partículas en vuelo pueden provocar
daños oculares permanentes.
Los accesorios y la herramienta podrán alcanzar
grandes temperaturas durante el funcionamiento.
Lleve guantes cuando los manipule si realiza operaciones
que produzcan calor como el taladrado con martillo o la
perforación de metales.
No opere esta herramienta durante largos periodos de
tiempo. Las vibraciones provocadas por la acción del taladro
pueden resultar dañinas para sus brazos y manos. Utilice
guantes para ofrecer una protección adicional y limite la
exposición tomando periodos de descansos frecuentes.
Las ventilaciones cubren a menudo las piezas móviles
y deberán evitarse. La ropa suelta, las joyas y el pelo largo
pueden quedar atrapados en las piezas en movimiento.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso de los
taladros:
• Lesiones ocasionadas por tocar las piezas en movimiento o las
piezas calientes de la herramienta.
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesiones personales debido a partículas flotantes en
el aire.
• Riesgo de quemaduras producidas por los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesiones personales por uso prolongado.
• Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los accesorios.
Español
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está diseñado para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje de la batería coincida con
el voltaje que figura en la placa de especificaciones. Asegúrese
también de que el voltaje del cargador coincida con el de la
red eléctrica.
Su cargador DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60335, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
•
•
•
•
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
•
•
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Cargadores
•
Los cargadores DeWALT no necesitan ningún ajuste y están
diseñados para ofrecer el funcionamiento más fácil al usuario.
Instrucciones de seguridad importantes
para todos los cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: Este manual contiene
instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento
para los cargadores de batería compatibles (Consultar
Datos Técnicos).
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y
advertencias del cargador, del paquete de baterías y del
producto que utiliza el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de electrocuciones. No permita
que ningún líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA
o menos.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras. Para reducir el riesgo
de daños, cargue sólo las baterías recargables de DeWALT.
Otros tipos de baterías podrán provocar daños materiales
y daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán permanecer vigilados para
garantizar que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas condiciones, estando el cargador
enchufado a la alimentación eléctrica, los contactos de
carga interiores del cargador pueden ser cortocicuitados
por materiales extraños. Los materiales conductores
extraños como, a título enunciativo pero no limitativo,
lana de acero, papel de aluminio o cualquier acumulación
de partículas metálicas deben mantenerse alejados
de las cavidades del cargador. Desconecte siempre el
cargador de la red cuando no haya ningún paquete de
•
•
•
•
•
•
•
baterías en la cavidad. Desconecte el cargador antes de
intentar limpiarlo.
NO intente cargar el paquete de baterías con otros
cargadores distintos a los indicados en el presente
manual. El cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar juntos.
Estos cargadores no han sido diseñados para fines
distintos a la recarga de las baterías recargables de
DeWALT. Cualquier otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
No exponga el cargador a la lluvia o a la nieve.
Tire del enchufe en lugar del cable al desconectar el
cargador. De este modo, reducirá el riesgo de daños a la
toma y al cable eléctrico.
Compruebe que el cable se encuentra ubicado de modo
que no pueda pisarlo, atascarlo o sujeto a cualquier otro
daño o tensión.
No utilice cables de extensión a menos que sea
estrictamente necesario. El uso de un cable de extensión
inadecuado podrá provocar riesgos de incendios,
electrocuciones o choques.
No coloque ningún objeto en la parte superior del
cargador ni lo coloque en una superficie blanda que
pueda bloquear las ranuras de ventilación y dar lugar a
un calentamiento interno excesivo. Coloque el cargador
en una posición lejos de cualquier fuente de calor. El cargador
se ventila mediante las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
No opere el cargador con un cable o enchufe dañado—
haga que se lo reparen de inmediato.
No opere el cargador si ha recibido un gran golpe, si
se ha caído o si se ha dañado de cualquier otro modo.
Llévelo a un centro de servicio autorizado.
No desmonte el cargador, llévelo a un centro de servicio
autorizado cuando necesite repararlo. Un ensamblaje
inadecuado podrá provocar riesgos de electrocución, choques
o incendios.
Si el cable de suministro está dañado, deberá sustituirlo de
inmediato por otro del fabricante, su agente de servicio o una
personal cualificada similar para evitar todo tipo de peligro.
Desconecte el cargador del enchufe antes de intentar
limpiarlo. Esto reducirá el riesgo de electrocución. La
retirada del paquete de baterías no reducirá este riesgo.
NO intente nunca conectar 2 cargadores juntos.
El cargador ha sido diseñado para funcionar con la
red eléctrica normal de 230 V. No intente utilizarlo
con cualquier otro voltaje. Esto no se aplica al cargador
de vehículos.
Cargar la batería (Fig. B)
1. Conecte el cargador a la toma adecuada antes de introducir
el paquete de baterías.
2. Introduzca el paquete de baterías 10 en el cargador,
comprobando que quede bien colocado en el cargador. La
luz roja (carga) parpadeará continuamente, indicando que
se ha iniciado el proceso de carga.
41
Español
3. Se indicará que la carga ha terminado porque la luz roja
permanecerá encendida de manera continua. La batería está
totalmente cargada y puede usarla o dejarla en el cargador.
Para sacar el paquete de baterías del cargador, mantenga
pulsado el botón de liberación de la batería 11 del paquete
de baterías.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la máxima
duración de sus baterías de iones de litio, cárguelas
completamente antes de utilizarlas.
Montaje de pared
completamente cargado
Estos cargadores han sido diseñados para ser montados en la
pared o para dejarlos en pie sobre una mesa o una superficie
de trabajo. Si tiene montaje de pared, coloque el cargador
al alcance de una toma de corriente, y alejado de esquinas
u otras obstrucciones que impidan la circulación de aire.
Use la parte posterior del cargador como una plantilla para
colocar los tornillos de montaje en la pared. Monte el cargador
firmemente usando tornillos para paredes de cartón yeso
(comprados aparte) de por lo menos 25,4 mm de largo con
un tornillo con cabeza de 7-9 mm de diámetro, enroscado en
madera a un profundidad óptima, dejando aproximadamente
5,5 mm del tornillo expuesto. Alinee las ranuras de la parte
posterior del cargador con los tornillos expuestos y engánchelos
completamente en las ranuras.
retraso por batería caliente/fría*
Instrucciones para la limpieza del cargador
Funcionamiento del cargador
Consulte los indicadores de abajo para conocer el estado de
carga de la batería.
Indicadores de carga
cargando
*La luz roja sigue parpadeando, pero el indicador de luz amarilla
queda encendido durante esta operación. Cuando la batería
está a una temperatura adecuada, la luz amarilla se apaga y el
cargador retoma el procedimiento de carga.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías defectuosas.
El cargador indicará la batería defectuosa no encendiéndola o
mostrando el problema de la batería o del cargador mediante
un parpadeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema con
el cargador.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador y la batería a
un centro de reparación autorizado para que los prueben.
Retardo por batería fría / caliente
Cuando el cargador detecta una batería demasiado fría o
caliente, automáticamente inicia un retardo de batería fría
/ caliente, suspendiendo la carga hasta que la batería haya
alcanzado la temperatura adecuada. El cargador cambiará
automáticamente al modo de carga de batería. Esta
característica le asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se carga a velocidad más baja que una batería
caliente. La batería se cargará a una velocidad inferior mediante
el ciclo completo de recarga y no regresará a la máxima
velocidad recarga incluso cuando la batería se caliente.
El cargador DCB118 está dotado de un ventilador interior
diseñado para enfriar el paquete de baterías. El ventilador se
enciende automáticamente cuando hay que enfriar el paquete
de baterías. Nunca haga funcionar el cargador si el ventilador
no funciona correctamente o si las ranuras de ventilación
están bloqueadas. No deje que objetos extraños entren dentro
del cargador.
Sistema de protección electrónica
Las herramientas XR de iones de litio han sido diseñadas con un
sistema de protección electrónica que protege la batería contra
la sobrecarga, el recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se activa el
sistema de protección electrónica. Si esto ocurre, coloque la
42
batería de iones de litio en el cargador y déjela hasta que se
recargue totalmente.
ADVERTENCIA: Peligro de descarga. Desconecte el
cargador de la toma de CA antes de la limpieza. La
grasa y la suciedad externas pueden eliminarse utilizando
un paño o un cepillo no metálico suave. No use agua ni
otros productos limpiadores. Nunca permita que entre
ningún líquido en la herramienta ni sumerja ninguna
parte de la misma en ningún líquido.
Baterías
Instrucciones de seguridad importantes
para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de incluir el
número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente cargada.
Antes de utilizar la batería y el cargador, lea las instrucciones de
seguridad a continuación. Luego siga los procedimientos de
carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
•
•
•
•
•
No recargue ni utilice las baterías en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo, gases
o líquidos inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o los humos.
No fuerce nunca el paquete de baterías en el cargador.
No cambie el paquete de baterías de ningún modo para
introducirlo en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y provocar daños
personales graves.
Cargue el exclusivamente los paquetes de baterías con los
cargadores DeWALT.
NO salpique ni sumerja en agua ni en otros líquidos.
No guarde ni utilice la herramienta y el paquete de
baterías en lugares en los que la temperatura pueda
alcanzar o superar los 40 ˚C (104 ˚F) (como por ejemplo,
en los cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
Español
•
•
•
No incinere la batería aunque tenga daños importantes
o esté completamente desgastada. La batería puede
explotar en un fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
Si el contenido de la batería entra en contacto con la
piel, lávese inmediatamente con jabón suave y agua.
Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos,
enjuague con agua los ojos abiertos durante 15 minutos o
hasta que cese la irritación. Si se necesita atención médica,
el electrolito de la batería está compuesto de una mezcla de
carbonatos orgánicos líquidos y sales de litio.
El contenido de las pilas de la batería abiertas puede
causar irritación respiratoria. Proporcione aire fresco. Si los
síntomas persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura. El líquido de
la batería puede ser inflamable si se expone a chispas
o llamas.
ADVERTENCIA: No intente nunca abrir el paquete de
baterías por ningún motivo. Si la carcasa del paquete
de baterías está rota o dañada, no lo introduzca en el
cargador. No golpe, tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías o cargador que haya
recibido un gran golpe, se haya caído o se haya dañado
de algún modo (por ejemplo, perforado con un clavo,
golpeado con un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos. Los paquetes de
baterías dañadas deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. No almacene ni
transporte paquetes de baterías de modo que algún
objeto metálico entre en contacto con los terminales
expuestos de la batería. Por ejemplo, no coloque el
paquete de baterías en delantales, bolsillos, cajas de
herramientas, cajones, etc. donde haya clavos, tornillos,
llaves, etc. sueltos.
ATENCIÓN: Cuando no la utilice, coloque la
herramienta de forma lateral en una superficie
estable que no presente ningún peligro de caídas u
obstáculos. Algunas herramientas con grandes paquetes
de baterías permanecerán de pie sobre el paquete de
baterías, pero podrán volcarse con facilidad.
Transporte
ADVERTENCIA: Peligro de incendio. El transporte de
baterías podría ser causa de incendios si los terminales
de la batería entran accidentalmente en contacto con
materiales conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que pudieran
entrar en contacto con ellos y causar un cortocircuito.
Las baterías de DeWALT cumplen todas las normas de
transporte aplicables según lo dispuesto en los estándares
industriales y legales, entre ellas, las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de la ONU;
los Reglamentos de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo
Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de iones
de litio han sido comprobadas de acuerdo a lo establecido
en la sección 38,3 del Manual de pruebas y criterios de las
Recomendaciones relativas al transporte de mercancías
peligrosas de la ONU.
En la mayor parte de los casos, la expedición de paquetes de
baterías DeWALT está exenta de la clasificación de material
peligroso de Clase 9 totalmente regulado. En general, solo las
expediciones que contienen baterías de iones de litio con una
potencia energética superior a 100 vatios-hora (Wh) deben
ser expedidos como Clase 9 totalmente regulada. Todas las
baterías de iones de litio tienen la potencia de vatios-hora
marcadas en el paquete. Además, debido a la complejidad de
las reglamentaciones, DeWALT no recomienda el transporte
aéreo de paquetes de baterías de iones de litio solas,
independientemente de la potencia en vatios-horas que tengan.
La expedición de herramientas con baterías (combo kits) puede
hacerse por transporte aéreo excepto que la potencia en vatioshora del paquete de baterías sea superior a 100 Wh.
Independientemente de si el transporte se considera exento
o completamente regulado, el expedidor será responsable de
consultar las normas recientes sobre los requisitos de embalaje,
etiquetado o marcado y documentación.
La información expuesta en esta sección del manual se
proporciona de buena fe y se considera exacta en el momento
de creación del documento. No obstante, no se ofrece ninguna
garantía, ni implícita ni explícita. Es responsabilidad del
comprador comprobar que todas sus actividades se ajusten a las
normas de aplicación.
Transportar la batería FLEXVOLTTM
La batería DeWALT FLEXVOLTTM tiene dos modos: Uso
y transporte.
Modo de uso: Cuando la batería FLEXVOLTTM está erguida sola
o en un producto de 18 V DeWALT, funciona como una batería
de 18 V. Cuando la batería FLEXVOLTTM está en un producto
de 54 V o de 108 V (dos baterías de 54 V), funciona como una
batería de 54 V.
Modo de transporte: Cuando la batería FLEXVOLTTM tiene
colocada la tapa, está en modo de transporte. Mantenga la tapa
durante el transporte.
Cuando está en modo de
transporte, los cables de las
células están eléctricamente
desconectados dentro del
paquete, resultando 3 baterías con 1 batería de capacidad de
vatios hora (Wh) inferior en relación con una capacidad de
vatios hora superior. Esta cantidad aumentada de 3 baterías con
una capacidad de vatios hora inferior puede eximir la batería de
ciertas normas de transporte impuestas a las baterías de vatios
hora superiores.
Por ejemplo, la capacidad
Ejemplo de marcado de etiqueta de uso
y transporte
en Wh para el transporte
debería indicar 3 x 36 Wh, lo
que significa 3 baterías de
43
Español
36 Wh cada una. La capacidad en Wh para el uso debería indicar
108 Wh (1 batería).
Recomendaciones para el almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno que sea fresco y
seco, que no esté expuesto directamente a la luz del sol ni
a un exceso de frío o calor. Para un rendimiento y vida útil
óptimos de la batería, guarde las baterías a temperatura
ambiente cuando no esté usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero, se aconseja
que guarde un paquete de pilas completamente cargado
en un lugar frío y seco para obtener los máximos resultados
del cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas deberá
recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente manual,
las etiquetas del cargador y del paquete de pilas muestran los
siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para informarse del
tiempo de carga.
No realizar pruebas con objetos conductores.
No cargar baterías deterioradas.
USO (sin tapa de transporte). Por ejemplo: la
capacidad en Wh indica 108 Wh (1 batería de
108 Wh).
TRANSPORTE (con tapa de transporte incorporada).
Ejemplo: la capacidad en Wh indica 3 x 36 Wh
(3 baterías de Wh).
Tipo de baterÍa
Los DCD730 y DCD735 funcionan con paquetes de pilas de
14,4 voltios.
Los DCD780 y DCD785 funcionan con paquetes de pilas de
18 voltios.
Estos paquetes de baterías pueden usarse: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Consulte los Datos técnicos para
más información.
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Broca/direccionadora o 1 Broca/direccionadora/martillo
1Cargador
2 Baterías de Litio-Ion (modelo M2, L2, C2)
3 Baterías de Litio-Ion (modelo M3, L3, C3)
1 Batería de Litio-Ion (modelo M1, L1, C1)
1 Caja de herramientas
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
No exponer al agua.
Cambiar inmediatamente los cables defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
Sólo para uso en interior.
Radiación visible. No mire fijamente a la luz.
Desechar las baterías con el debido respeto al
medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías DeWALT
únicamente con los cargadores DeWALT indicados.
Cargar los paquetes de baterías con baterías
distintas a las indicadas por DeWALT en un cargador
DeWALT, puede hacer que las baterías exploten o
causar otras situaciones peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
44
Posición del Código de Fecha
El Código de fecha, que contiene también el año de fabricación,
viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2017 XX XX
Año de fabricación
Español
Descripción (Fig. A)
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
1 Interruptor de activación
2 Botón de control de avance/retroceso
3 Collar de ajuste de par
4 Palanca de velocidades
5 Luz de trabajo
6 Mandril sin llave
7 Gancho de cinturón
8 Tuerca de montaje
9 Clip de broca
10 Bloque de baterías
11 Botón de liberación de batería
Uso Previsto
Estos taladros/percutores/martillos perforadores están
diseñados para aplicaciones profesionales de taladrado,
taladrado por percusión y atornillado.
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estos taladros/atornilladores/taladros percutores son
herramientas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
ADVERTENCIA: Utilice solamente baterías y
cargadores DeWALT.
Introducir y retirar el paquete de baterías de
la herramienta (Fig. B)
NOTA: Para obtener mejores resultados, compruebe que el
paquete de baterías 10 está completamente cargado.
Para instalar el paquete de baterías en el
asa de la herramienta
1. Alinee el paquete de baterías 10 con los rieles ubicados en
el interior del mango de la herramienta (Fig. B).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete de baterías
se haya ubicado firmemente en la herramienta y compruebe
que no se libera.
Para retirar el paquete de baterías de la
herramienta
1. Pulse el botón de liberación de baterías 11 y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo del asa de
la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el cargador tal y como
se indica en la sección del cargador del presente manual.
Paquetes de baterías con indicador de
carga (Fig. B)
Algunos paquetes de baterías de DeWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican el nivel de
carga restante en el paquete de baterías.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga pulsado el
botón del indicador de carga 12 . Un grupo de tres luces LED
verdes se iluminará, indicando el nivel que queda de carga.
Cuando el nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se iluminará y
deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye una indicación
de la carga que queda en el paquete de pilas. No indica ninguna
funcionalidad de la herramienta y podrá registrar variaciones en
función de los componentes del producto, de la temperatura y
de la aplicación del usuario final.
Interruptor de velocidad variable (Fig. A)
Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor 1 .
Para apagar la herramienta, suelte el interruptor. Su herramienta
está equipada con un freno. El mandril se detendrá en cuanto el
interruptor se haya liberado al completo.
NOTA: No se aconseja el uso continuo de la serie de velocidad
variable. Podrá dañar el interruptor y esto debe evitarse.
Botón de control de avance/retroceso (Fig. A)
Un botón de control de avance/retroceso 2 determina la
dirección de la herramienta y también sirve como botón
de desbloqueo.
Para seleccionar el giro hacia delante, suelte el interruptor y
pulse el botón de control de avance/retroceso ubicado en la
parte derecha de la herramienta.
Para seleccionar el sentido de retroceso, pulse el botón de
control de avance/retroceso ubicado en la parte izquierda de
la herramienta.
La posición central del botón de control bloquea la herramienta
en posición de apagado. Cuando cambie la posición del botón
de control, compruebe que ha soltado el interruptor.
NOTA: La primera vez que active la herramienta tras cambiar el
sentido de giro, podrá oír un ligero clic inicial. Esto es normal y
no indica ningún problema.
Collar de ajuste de par (Fig. A)
Su herramienta tiene un mecanismo destornillador de par
ajustable para dirigir y retirar sujeciones de una amplia variedad
45
Español
de tamaños y formas y en algunos modelos, un mecanismo
de martillo para la perforación en materiales de mampostería.
Alrededor del collar 3 se encuentran números, un símbolo
de broca y en algunos modelos, un símbolo de martillo. Estos
números se utilizan para fijar el mandril de forma que ofrezca
una serie de pares. Cuanto mayor sea el número del collar,
mayor será el par de apriete y mayor será la sujeción que podrá
dirigirse. Para seleccionar cualquiera de los números, gírelo
hasta que el número deseado se alinee con la flecha.
Engranaje de doble serie (Fig. A)
La función de doble serie de su broca/direccionadora le permite
aumentar las velocidades para gozar de una mayor versatilidad.
1. Para seleccionar la velocidad 1 (configuración de alto par),
apague la herramienta y deje que se detenga. Ponga la
palanca del engranaje 4 hacia delante (frente al mandril).
2. Para seleccionar la velocidad 2 (configuración de bajo par),
apague la herramienta y deje que se detenga. Ponga la
palanca de engranajes hacia detrás (lejos del mandril).
NOTA: No cambie las velocidades cuando la herramienta esté
funcionando. Siempre deje que el taladro se pare al completo
antes de cambiar los engranajes. Si registra algún problema a la
hora de cambiar las velocidades, compruebe que la palanca de
engranajes de doble serie está completamente colocada hacia
delante o completamente hacia atrás.
Luz de trabajo (Fig. A)
Existe una luz de trabajo 5 ubicada justo por encima del
interruptor de activación 1 . La luz de trabajo se activa cuando
el interruptor se pulse. Cuando se suelte el activador, la luz de
trabajo permanecerá encendida durante 20 segundos.
NOTA: La luz de trabajo sirve para alumbrar la superficie de
trabajo inmediata y no puede utilizarse como luz de alumbrado.
Mandril de manguito único sin llave (Fig. G–I)
ADVERTENCIA: No intente apretar las puntas de brocas
(ni cualquier otro accesorio) agarrando la parte frontal del
mandril y encendiendo la herramienta. Podrá provocar
daños al mandril y daños personales. Bloquee siempre el
interruptor de activación y desconecte la herramienta de
la fuente de alimentación cuando cambie los accesorios.
ADVERTENCIA: Compruebe siempre que la broca
está fija antes de arrancar la herramienta. Una broca
suelta podrá salir de la herramienta, provocando daños
personales posibles.
Su herramienta goza de un mandril sin llave 6 con un solo
manguito giratorio para la activación con una sola mano del
mandril. Para introducir una broca u otro accesorio, aplique las
siguientes etapas.
1. Apague la herramienta y desconéctela de la fuente
de alimentación.
2. Agarre el manquito negro del mandril con una mano
y utilice la otra mano para fijar la herramienta. Gire el
manguito en sentido contrario al de las agujas del reloj lo
más lejos posibles para aceptar el accesorio deseado.
46
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm en el mandril y
apriete con firmeza girando el manguito del mandril en
sentido de las agujas del reloj con una mano y sosteniendo
la herramienta con la otra. Su herramienta está equipada
con un mecanismo de bloqueo del eje automático. Esto le
permite abrir y cerrar el mandril con una mano.
Compruebe que aprieta el mandril con una mano en el
manguito del mandril y con la otra, sostiene la herramienta para
lograr el máximo apriete.
Para soltar el accesorio, repita las etapas 1 y 2
indicadas previamente.
Gancho del cinturón y clip de broca (Fig. A)
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar acoplamientos
o accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños
personales graves, NO cuelgue la herramienta por el
cuello ni suspenda objetos del gancho del cinturón. SÓLO
cuelgue el gancho del cinturón de la herramienta en un
cinturón de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de daños
personales graves, compruebe que la sujeción de la
tuerca del gancho del cinturón es segura.
IMPORTANTE: Al unir o sustituir el gancho del cinturón o el clip
de broca, utilice sólo la tuerca 8 suministrada. Compruebe que
aprieta firmemente la tuerca.
El gancho del cinturón 7 y el clip de broca 9 pueden unirse
a ambos lados de la herramienta utilizando exclusivamente
la tuerca 8 suministrada, para facilitar su uso a los usuarios
diestros y zurdos. Si no desea utilizar el gancho o el clip de
broca, podrá retirarlo de la herramienta.
Para retirar el gancho del cinturón o el clip de broca, retire la
tuerca 8 que lo sostiene en su lugar y a continuación, móntela
en el lado opuesto. Compruebe que aprieta firmemente
la tuerca.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. C)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
Español
Para tener una posición adecuada de las manos, ponga una
mano por encima del taladro 13 como se muestra, y la otra en
la empuñadura principal 14 .
Funcionamiento del taladro (Fig. D)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y desconecte
la herramienta de la corriente antes de realizar ajustes o
desmontar/instalar los acoples o accesorios.
ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
LESIONES PERSONALES, ASEGÚRESE SIEMPRE de que
la pieza de trabajo esté anclada o sujeta firmemente. Si
está perforando un material delgado, utilice un bloque de
madera “de soporte” para evitar daños al material.
1. Gire el collarín 3 hacia el símbolo del taladro.
2. Seleccione el rango de velocidad/par motor deseado
utilizando la palanca de cambio para que se corresponda
con la velocidad y el par motor para la operación planeada.
3. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas de pala,
brocas de taladro a motor o brocas huecas cilíndricas. Para
METAL, use brocas de taladro helicoidales de acero de alta
velocidad o brocas huecas cilíndricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son hierro fundido
y latón, que deben ser taladrados en seco.
4. Aplique siempre presión en línea recta con la broca. Utilice
suficiente presión para mantener la broca picando, pero no
presione demasiado fuerte ya que puede atascar el motor o
doblar la broca.
5. Sostenga la herramienta firmemente con ambas manos
para controlar la acción de enroscado de la broca. Si el
modelo no está equipado con un mango lateral, sostenga el
taladro con una mano en el mango y la otra en el paquete
de baterías.
ATENCIÓN: Si se sobrecarga el taladro puede atascarse
provocando una torcedura repentina. Piense siempre que
puede atascarse. Sostenga el taladro firmemente para
controlar la acción de enroscado y evitar lesiones.
6. SI EL TALADRO SE ATASCA, por lo general puede ser
porque se está sobrecargando o usando incorrectamente.
LIBERE EL GATILLO INMEDIATAMENTE, quite la
broca del trabajo y determine la causa del atascamiento.
NO PRESIONE EL GATILLO HASTA LA POSICIÓN DE
ENCENDIDO O APAGADO INTENTANDO ARRANCAR
EL TALADRO ATASCADO: ESTO PODRÍA PROVOCAR
DAÑOS EN EL MISMO.
7. Para minimizar el atascamiento o la penetración profunda
en el material, reduzca la presión sobre el taladro y facilite el
paso de la broca a través de la última parte del orificio.
8. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca de un orificio taladrado. Esto impedirá
el atascamiento.
9. Con taladros de velocidad variable no es necesario marcar
con un punzón el punto a perforar. Utilice baja velocidad
para empezar a hacer el orificio y acelere apretando más el
gatillo cuando éste sea lo suficientemente profundo para
perforar sin que se salga la broca.
Funcionamiento del taladro percutor (Fig. E)
1. Gire el anillo 3 hasta el símbolo del taladro percutor.
2. Seleccione la alta velocidad deslizando el selector hacia atrás
(lejos del mandril).
IMPORTANTE: Utilice brocas con punta de carburo o de
mampostería únicamente.
3. Taladre utilizando sólo la fuerza suficiente sobre el percutor
para evitar que rebote demasiado o se “levante” la broca.
Demasiada fuerza puede provocar menores velocidades
de perforación, el recalentamiento de la herramienta y la
disminución del índice de perforación.
4. Taladre de forma recta, manteniendo el taladro en ángulo
recto con respecto al trabajo. No ejerza presión lateral sobre
la broca cuando taladre ya que esto podría provocar la
obstrucción de las acanaladuras de la broca y disminuir la
velocidad de perforación.
5. Cuando perfore grandes orificios, si la velocidad del taladro
comienza a disminuir, saque la broca parcialmente del
orificio con la herramienta aún funcionando para ayudar a
eliminar los residuos del orificio.
NOTA: El flujo de polvo suave y parejo del orificio indica la
velocidad de perforación adeudada.
Funcionamiento del destornillador (Fig. F)
1. Seleccione el índice de velocidad/torsión deseado utilizando
el selector de doble velocidad para compaginar la velocidad
y torsión de la operación planificada.
2. Gire el anillo 3 de ajuste de torsión hasta la posición
deseada. Los números inferiores indican las configuraciones
de torsión más bajas; los números superiores indican las
configuraciones de torsión más altas
3. Inserte el accesorio de seguridad deseado en el mandril
como lo haría con cualquier broca.
4. Haga alguna pruebas en una pieza de descarte o zonas que
no estén a la vista para determinar la posición correcta del
anillo del mandril.
5. Comience siempre con configuraciones bajas de torsión,
luego avance a configuraciones más altas para evitar dañar
la pieza de trabajo o el tornillo.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de realizar ajuste alguno
o de quitar o instalar acoplamientos o accesorios. La
puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser reparados.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
47
Español
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco la suciedad y el
polvo de la carcasa principal tan pronto como se advierta
su acumulación en las rejillas de ventilación o en sus
proximidades. Cuando lleve a cabo este procedimiento
póngase una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes u otros productos
químicos fuertes para limpiar las piezas no metálicas
de la herramienta. Dichos productos químicos pueden
debilitar los materiales con los que están construidas estas
piezas. Use un paño humedecido únicamente con agua
y jabón suave. Jamás permita que le entre líquido alguno
a la herramienta ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
Instrucciones de limpieza del cargador
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Antes de
limpiarlo, desconecte el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa del exterior
del cargador puede usarse un paño o cepillo suave no
metálico. No utilice agua ni ninguna solución de limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse cuando deje de
producir la suficiente potencia en trabajos que se realizaban con
facilidad anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego sáquela de
la herramienta.
• Las batería de litio-ión son reciclables. Llévelas
a su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de batería recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
48
Français
PERCEUSE/VISSEUSE COMPACTE SANS FIL 13 mm
DCD730, DCD780
PERCEUSE/VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE SANS FIL
13 mm DCD735, DCD785
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-1.
LPA(niveau d’émission de pression acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance acoustique)
dB(A)
K (incertitude pour le niveau acoustique donné)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Régime à vide
1re vitesse
2e vitesse
Cadence de frappe
1re vitesse
2e vitesse
Couple max. (dur/tendre)
Capacité du mandrin
Capacité de perçage max,
Bois
Métal
Maçonnerie
Poids (sans le bloc-piles)
Perçage dans le métal
Valeur d’émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
Perçage dans le béton
Valeur d’émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
Vissage
Valeur d’émission de vibration ah,D =
Incertitude K =
VDC
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai normalisé
établie par EN60745, et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
49
Poids
Français
Piles
Chargeurs/Durées de charge (minutes)
Cat #
VDC
Ah
Poids (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Perceuse/visseuse compacte sans fil
DCD730, DCD780
Perceuse/visseuse à percussion compacte
sans fil
DCD735, DCD785
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2014/30/UE et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
28.03.2017
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
50
Français
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
c )
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
d )
e )
f )
g )
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
51
Français
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
•
•
5) Utilisation et entretien de la batterie
a ) Recharger la batterie uniquement avec le chargeur
spécifié par le fabricant. Un chargeur propre à un
certain type de batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b ) Utiliser les outils électriques uniquement avec leur
batterie spécifique. L’utilisation d’autres batteries
comporte des risques de dommages corporels ou
d’incendie.
c ) Après utilisation, ranger la batterie à l’écart d’objets
métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques
susceptibles de conduire l’électricité entre les bornes,
car cela pose des risques de brûlures ou d’incendie.
d ) Si utilisée de façon abusive, la batterie pourra
perdre du liquide. Éviter alors tout contact. En
cas de contact accidentel, rincer abondamment à
l’eau claire. En cas de contact oculaire, rincer puis
consulter immédiatement un médecin. Le liquide de la
batterie peut engendrer irritation ou brûlures.
6) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Directives de sécurité additionnelles pour
perceuses/visseuses à percussion
•
•
•
•
•
52
Porter une protection pour l’ouïe lors du perçage à
percussion. L’exposition au bruit peut causer des pertes de
l’ouïe.
Utiliser les poignées auxiliaires, si fournies avec l’outil.
La perte de contrôle peut causer des blessures.
Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où l’accessoire de coupe
pourrait entrer en contact avec des fils électriques
cachés. Tout contact de l’organe de coupe avec un fil sous
tension peut mettre les parties métalliques exposées de l’outil
sous tension et électrocuter l’utilisateur.
Utilisez les pinces ou un autre moyen pratique pour fixer
et soutenir l’ouvrage sur une plateforme stable. Tenir
l’ouvrage dans vos mains ou contre le corps le rend instable et
peut conduire à une perte de contrôle.
Portez des lunettes de sécurité ou d’autres protection
pour les yeux. Les opérations de perçage et de perçage à
•
percussion peuvent projeter des éclats. Les particules volantes
peuvent provoquer des dégâts permanents aux yeux.
Les accessoires et l’outil peuvent devenir chauds
pendant l’utilisation. Porter des gants pour les manipuler en
cas de travail générant de la chaleur, comme le perçage et le
perçage à percussion des métaux.
Ne pas utiliser cet outil de manière prolongée. Les
vibrations causées par l’action de percussion peuvent être
dangereuses pour les mains et les bras. Utiliser des de gants
pour une meilleure protection et limiter l’exposition en
effectuant des pauses fréquentes.
Les évents d’aération recouvrent souvent les pièces
mobiles et doivent être évités. Les vêtements lâches,
les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les
parties mobiles.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des perceuses :
• Dommages corporels par contact avec les pièces rotatives ou
des parties brûlantes de l’outil.
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à la projection
de particules.
• Risques de brûlures provoquées par des accessoires chauffant
pendant leur utilisation.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
• Risques de se pincer les doigts lors du changement
d’accessoires.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension de
la batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifier également que la tension du chargeur
correspond bien à la tension du secteur.
Votre chargeur DeWALT à double isolation est
conforme à la norme EN60335 ; un branchement à la
terre n’est donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
Français
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques).
La section minimale du conducteur est de 1 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
•
•
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
•
Les chargeurs DeWALT ne nécessitent aucun réglage et sont
conçus pour une utilisation la plus simple possible.
Consignes de sécurité importantes propres
à tous les chargeurs de batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : ce manuel contient
d’importantes consignes de sécurité et de fonctionnement
concernant les chargeurs de batterie compatibles (consulter les
Caractéristiques Techniques).
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les instructions et les
marquages d’avertissement sur le chargeur, le bloc batterie et
le produit utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc. Ne pas laisser
les liquides pénétrer dans le chargeur. Risque de
choc électrique.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
ATTENTION : risque de brûlure. Pour réduire le risque
de blessures, ne charger que des batteries rechargeables
DeWALT. Les autres types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être surveiller pour
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.
AVIS : sous certaines conditions, lorsque le chargeur est
branché à l’alimentation électrique, les contacts de charge
exposés à l’intérieur du chargeur peuvent être mis en
court-circuit par un corps étranger. Les corps étrangers de
nature conductrice tels que, mais ne se limitant pas à, la
laine d’acier, le papier aluminium ou toute accumulation
de particules métalliques doivent être tenus éloignés des
cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de
la prise lorsqu’il n’y a pas de pack batterie dans la cavité.
Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie avec un
chargeur différent de ceux indiqués dans ce manuel. Le
chargeur et le bloc batterie sont spécifiquement conçus pour
fonctionner ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres
utilisation que la charge des batteries rechargeables
DeWALT. Toute autre utilisation peut causer un risque
d’incendie, de choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la fiche et non
sur le cordon. Cela réduira le risque de dégât à la fiche et
au cordon.
•
•
•
•
•
•
•
S’assurer que le cordon est placé de sorte qu’on ne
puisse pas marcher dessus, trébucher ou l’endommager
d’une autre manière.
Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est absolument
nécessaire. Toute utilisation impropre d’une rallonge
peut causer un risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
Ne placez aucun objet sur le chargeur et ne le placez pas
sur une surface molle qui pourrait obstruer les fentes
d’aération et entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur. Le chargeur
est aéré par des fentes au-dessus et au-dessous du boîtier.
Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon ou une fiche
endommagés—les faires remplacer immédiatement.
Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un choc violent,
s’il est tombé, ou s’il a été autrement endommagé de
quelque manière que ce soit. Apporter le chargeur à un
centre de réparation agréé.
Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter à un centre de
réparation agréé lorsqu’un entretien ou une réparation
est nécessaire Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou d’incendie.
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être
remplacé immédiatement par le fabricant, un agent de
réparation ou une personne qualifiée similaire pour éviter
tout risque.
Débrancher le chargeur de la prise secteur avant de
procéder à son nettoyage. Cette précaution réduira
le risque de choc électrique. Le retrait du bloc batterie ne
réduira pas les risques.
NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs ensemble.
Le chargeur est conçu pour être alimenté en courant
électrique domestique standard 230 V. Ne pas essayer
de l’utiliser avec n’importe quelle autre tension Cette
directive ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
Recharger une batterie (Fig. B)
1. Branchez le chargeur dans une prise appropriée avant
d’insérer le bloc-batterie.
2. Insérez le bloc-batterie 10 dans le chargeur en vous
assurant qu’il soit parfaitement bien en place. Le voyant
rouge (charge) clignote de façon répétée pour indiquer que
le processus de charge a commencé.
3. La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant
fixe en continu. Le bloc-batterie est alors complètement
rechargé et il peut soit être utilisé, soit être laissé dans le
chargeur. Pour retirer le bloc-batterie du chargeur, enfoncez
le bouton de libération de la batterie 11 sur le bloc batterie.
REMARQUE : Pour garantir les meilleures performances
et la durée de vie des blocs-batteries Li-Ion, rechargez-les
complètement avant la première utilisation.
Fonctionnement du chargeur
Consultez les indicateurs ci-dessous pour connaître l’état de
charge du bloc-batterie.
53
Français
Indicateurs de charge
charge en cours
pleinement chargée
suspension de charge*
*Le voyant rouge continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque la batterie a retrouvé
une température appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique que la batterie est défectueuse
en refusant de s’allumer ou en affichant le dessin clignotant
indiquant un problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : cela peut également signifier un problème sur
un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le chargeur et le bloc
batterie pour un test dans un centre d’assistance agréé.
Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop chaude
ou trop froide, il démarre automatiquement un délai Bloc
Chaud/Froid, suspendant la charge jusqu’à ce que la batterie
ait atteint la température adéquate. Le chargeur passe ensuite
directement en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc-batterie froid se recharge à une cadence plus lente
qu’un bloc-batterie chaud. Le bloc batterie se charge à ce taux
réduit pendant tout le cycle de charge et n’atteint pas le niveau
de charge maximum même si la batterie se réchauffe.
Le chargeur DCB118 est équipé d’un ventilateur conçu pour
refroidir le bloc-batterie. Le ventilateur se met automatiquement
en marche si le bloc-batterie a besoin d’être refroidi. Ne faites
jamais fonctionner le chargeur si le ventilateur ne fonctionne
pas correctement ou si les fentes d’aération sont bouchées. Ne
laissez pénétrer aucun corps étranger à l’intérieur du chargeur.
Système de protection électronique
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système de protection
électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes
ou d’être complètement déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de protection
électronique se déclenche. Si cela se produit, placez la
batterie ion lithium sur le chargeur jusqu’à ce qu’elle soit
complètement rechargée.
Fixation murale
Ces chargeurs sont conçus pour être fixés au mur ou pour
être posés à la verticale sur une table ou un établi. En cas de
fixation au mur, placez le chargeur près d’une prise électrique
et loin d’un coin ou de toute autre obstacle qui pourrait gêner
le flux d’air. Utilisez l’arrière du chargeur comme gabarit pour
l’emplacement des vis au mur. Fixez le chargeur à l’aide de
vis pour cloisons sèches (achetées séparément) d’au moins
25,4 mm de long avec un diamètre de tête de 7 et 9 mm,vissées
dans du bois à une profondeur optimale laissant ressortir
environ 5,5 mm de la vis. Alignez les fentes à l’arrière du
54
chargeur avec les vis qui dépassent et insérez-les complètement
ces dernières dans les fentes.
Consignes de nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : risque de choc. Débranchez le
chargeur de la prise de courant avant le nettoyage.
La saleté et la graisse peuvent être éliminées de l’extérieur
du chargeur avec un chiffon ou une brosse souple
non métallique. N’utilisez ni eau, ni autre solution de
nettoyage. Ne laissez jamais aucun liquide pénétrer à
l’intérieur de l’appareil et n’immergez jamais aucune pièce
de l’appareil dans aucun liquide.
Batteries
Consignes de sécurité importantes propres
à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange, s’assurer d’inclure
son numéro de catalogue et sa tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine. Avant
d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les consignes de sécurité
ci-dessous. Puis suivre la procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne pas charger ou utiliser une batterie dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Insérer ou retirer le bloc-pile du
chargeur peut enflammer la poussière ou des émanations.
Ne jamais forcer le bloc batterie dans le chargeur.
Ne modifier le bloc batterie d’aucune manière que ce
soit pour le faire entrer sur un chargeur incompatible,
car le bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DeWALT.
NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau ou
d’autres liquides.
Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le bloc-piles dans des
endroits où la température peut atteindre ou excéder
40 ˚C (104 ˚F) (comme dans les remises extérieures ou
les bâtiments métalliques l’été).
Ne pas incinérer la batterie même si elle est sévèrement
endommagée ou complètement usagée, car elle pourrait
exploser au contact des flammes. Au cours de l’incinération
des batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières toxiques
sont dégagées.
En cas de contact du liquide de la batterie avec la peau,
la rincer immédiatement au savon doux et à l’eau claire.
En cas de contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire une
quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si des
soins médicaux sont nécessaires, noter que l’électrolyte de la
batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques
liquides et de sels de lithium.
Le contenu des cellules d’une batterie ouverte pourrait
causer une irritation des voies respiratoires. Dans cette
éventualité, exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de brûlures. Le liquide de la
batterie pourrait s’enflammer s’il est exposé à des étincelles
ou à une flamme.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter d’ouvrir le bloc
batterie pour quelque raison que ce soit. Si le boîtier du
bloc batterie est fissuré ou endommagé, ne pas l’insérer
dans un chargeur Ne pas écraser, laisser tomber, ou
endommager le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un choc violent, étant
tombé, ayant été écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par un clou, frappé d’un
coup de marteau, piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie endommagés
doivent être renvoyés à un centre de réparation pour y
être recyclés.
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Ne rangez et ne
transportez pas le bloc-batterie s’il est possible que
des objets métalliques entrent en contact avec les
bornes de la batterie. Ne placez par exemple pas le blocbatterie dans des tabliers, poches, boîtes à outils, boîtes
de kits d’accessoires, tiroirs, etc. en présence de clous, vis,
clés, etc.
ATTENTION : après utilisation, ranger l’outil, à plat,
sur une surface stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne. Certains outils
équipés d’un gros bloc batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de stabilité.
Transport
AVERTISSEMENT : risque d’incendie. Le transport
des batteries peut causer un incendie si les bornes de la
batterie entrent accidentellement en contact avec des
matériaux conducteurs. Lors du transport des batteries,
assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées
et bien isolées des matériaux avec lesquels elles pourraient
entrer en contact et qui pourraient provoquer un courtcircuit.
Les batteries DeWALT sont conformes à toutes les
réglementations d’expédition applicables comme prescrit
par les normes industrielles et juridiques qui incluent les
recommandations de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux marchandises
dangereuses de l’International Air Transport Association
(IATA), les réglementations de l’International Maritime
Dangerous Goods (IMDG) et l’accord européen concernant
le transport international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium ont été
testées conformément à la section 38,3 des recommandations
de l’ONU pour les tests et critères relatifs au transport des
marchandises dangereuses.
Dans la plupart des cas, l’envoi d’un bloc-batterie DeWALT ne
sera pas soumis à la classification réglementée de classe 9 pour
les matières dangereuses. En règle générale, seuls les envois
contenant une batterie Lithium-Ion d’une énergie nominale
supérieure à 100 Watts/heure (Wh) nécessitent une expédition
réglementée de classe 9. L’énergie nominale en Watts/heure de
toutes les batteries Lithium-Ion est indiquée sur l’emballage. De
Français
plus, en raison de la complexité de la réglementation, DeWALT
ne recommande pas l’expédition aérienne de blocs-batteries
seuls, peu importe le wattage/heure nominal. Les envois d’outil
avec batterie (kit combiné) peuvent être faits par avion si le
wattage/heure nominal du bloc-batterie n’excède pas 100 Wh.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée, l’expéditeur
a la responsabilité intégrale de consulter les dernières
réglementations relatives à l’emballage, à l’étiquetage/au
marquage et aux exigences de documentation.
Les informations fournies dans cette section du manuel sont
fournies en bonne foi et sont considérées précises au moment
de la rédaction de ce document. Toutefois, aucune garantie
explicite ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont conformes aux
réglementations applicables.
Transport de la batterie FLEXVOLTTM
La batterie FLEXVOLTTM DeWALT dispose de deux modes :
Utilisation et Transport.
Mode Utilisation : Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est seule
ou dans un produit DeWALT 18V, elle fonctionne comme une
batterie de 18 V. Lorsque la batterie FLEXVOLTTM est dans un
produit 54V ou 108V (deux batteries de 54V), elle fonctionne
comme une batterie de 54V.
Mode Transport : Lorsque le cache est fixé sur la batterie
FLEXVOLTTM, elle est en mode Transport. Gardez le cache en
place pour expédier la batterie.
En mode Transport, les chaînes
des cellules sont déconnectées
électriquement à l’intérieur du
bloc pour en faire 3 batteries de
plus faible wattage-heure (Wh)
comparées à une seule batterie au wattage-heure plus élevé. Le
fait de répartir l’énergie consommée du bloc en 3 batteries peut
exempter le bloc de certaines réglementations en matière de
transport qui sont imposées pour les batteries dont l’énergie
consommée est plus élevée.
La puissance en Wh pour
Exemple de marquage pour l’utilisation et
le transport
le transport peut par
exemple être de 3 x 36 Wh,
représentant 3 batteries
de 36 Wh chacune. La
puissance d'utilisation en Wh peut être de 108 Wh (sous
entendue, 1 batterie).
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri
de toute lumière solaire directe et de tout excès de
température. Pour des performances et une durée de vie
optimales, entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver
la batterie complètement chargée dans un lieu frais et sec,
hors du chargeur pour de meilleurs résultats.
55
Français
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être stockés
complètement déchargés. Le bloc batterie devra être rechargé
avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie peuvent montrer les
pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les temps
de charge.
e pas mettre en contact avec des
N
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie endommagée.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Perceuse/visseuse ou 1 perceuse/visseuse à percussion
1Chargeur
2 Batteries Li-Ion (modèles M2, L2, C2
3 Batteries Li-Ion (modèles M3, L3, C3)
1 Batterie Li-Ion (modèles M1, L1, C1)
1 Coffret de transport
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Ne pas exposer à l’eau.
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
R emplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Porter un dispositif de protection auditive.
Recharger seulement entre 4 ˚C et 40 ˚C.
Porter un dispositif de protection oculaire.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Rayonnement visible. Ne pas exposer à la lumière.
ettre la batterie au rebut conformément à la
M
réglementation en matière d’environnement.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication
R echarger les blocs batterie DeWALT uniquement
avec les chargeurs DeWALT appropriés. La
recharge des blocs batterie différents des
batteries DeWALT appropriées avec un chargeur
DeWALT peut entraîner leur explosion ou d’autres
situations dangereuses.
La date codée de fabrication, qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2017 XX XX
Année de fabrication
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
UTILISATION (sans cache de transport). Exemple :
Puissance en Wh de 108 Wh (1 batterie de 108 W).
TRANSPORT (avec cache de transport intégré).
Exemple : Puissance en Wh de 3 x 36 Wh (3
batteries de 36 Wh).
Type de Batterie
Les modèles DCD730 et DCD735 fonctionnent avec des blocs
batterie de 14,4 volts.
Les modèles DCD780 et DCD785 fonctionnent avec un bloc
batterie de 18 volts.
Ces blocs batterie peuvent être utilisés : DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
56
DCB546, DCB547. Consultez les Caractéristiques techniques
pour plus d’informations.
Description (Fig. A)
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
1 Gâchette
2 Bouton de contrôle vissage/dévissage
3 Bague de réglage du couple
4 Sélecteur de vitesse
5 Eclairage
6 Mandrin sans clé
7 Crochet pour courroie
8 Vis de montage
9 Attache pour embout
10 Bloc batterie
11 Bouton de libération de la batterie
Français
Utilisation Prévue
Ces modèles de perceuse/visseuse/marteau-perforateur ont
été conçus pour des applications professionnelles de perçage,
perçage à percussion et vissage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses/marteaux perforateurs sont des outils
électriques professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
AVERTISSEMENT : utiliser exclusivement des batteries et
chargeurs DeWALT.
Insertion et retrait du bloc batterie de l’outil
(Fig. B)
REMARQUE : pour un résultat optimal, assurez-vous que le bloc
batterie 10 est complètement chargé.
Pour installer le bloc batterie dans la
poignée de l’outil
1. Alignez le bloc batterie 10 avec le rail à l’intérieur de la
poignée de l’outil (Fig. B).
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit
correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se
libère pas.
Pour démonter le bloc batterie de l’outil
1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie 11 et tirer
fermement le bloc batterie hors de la poignée de l’outil.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme décrit dans
la section du chargeur de ce manuel.
Témoin de charge des blocs batterie
(Fig. B)
Certains blocs batterie DeWALT incluent un témoin de charge
composé par trois voyants verts qui indiquent le niveau de
charge restant dans le bloc batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé le bouton
du témoin de charge 12 . Une combinaison de trois voyants
verts s’allume pour indiquer le niveau de charge restant. Lorsque
le niveau de charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la batterie doit
être rechargée.
REMARQUE : le témoin de charge est uniquement une
indication de la charge restant dans le bloc batterie. Il n’indique
pas la fonctionnalité de l’outil et peut être sujet à des variations
selon les composants du produit, la température et l’application
de l’utlisateur final.
Interrupteur à variateur de vitesse (Fig. A)
Appuyez sur l’interrupteur marche/arrêt 1 pour mettre l’outil en
marche. Relâcher l’interrupteur pour arrêter l’outil. Votre outil est
équipé d’un frein. Le mandrin s’arrêtera dès que l’interrupteur
sera complètement relâché.
REMARQUE : Une utilisation continue avec une gamme
de vitesse variable n’est pas recommandée. Cela peut
endommager l’interrupteur et doit être évité.
Bouton de contrôle droite/gauche (Fig. A)
Un bouton de contrôle droite/gauche 2 détermine la direction
de l’outil et sert également de bouton de déblocage.
Pour sélectionner la rotation à droite, relâcher l’interrupteur et
enfoncer le bouton de contrôle droite/gauche sur le côté droit
de l’outil.
Pour sélectionner l’autre direction, appuyer le bouton de
contrôle droite/gauche sur le côté gauche de l’outil.
La position centrale du bouton de contrôle verrouille l’outil en
position d’arrêt. Lors du changement de position du bouton de
contrôle, s’assurer que la gâchette est bien relâchée.
REMARQUE : La première fois que l’outil est utilisé après le
changement de direction de rotation, il est possible d’entendre
un déclic au démarrage. Ceci est normal et n’indique pas
un problème.
Bague de réglage du couple (Fig. A)
Votre outil possède un mécanisme de vissage à couple réglable
pour le vissage et le dévissage d’une vaste gamme de tailles et
de formats de fixations et, sur certains modèles, un mécanisme
de percussion pour le perçage dans la maçonnerie. Autour de
la bague 3 se trouvent des numéros, le symbole d’une mèche
et, sur certains modèles, le symbole d’un marteau. Ces numéros
sont utilisés pour régler la plage de couple du mandrin. Plus le
numéro de la bague est élevé, plus le couple est élevé et plus
l’élément de fixation pouvant être utilisé peut être grand. Pour
sélectionner un numéro, faire pivoter jusqu’à aligner la flèche
avec le numéro.
Double gamme de vitesses (Fig. A)
La fonctionnalité de double gamme de votre perceuse/
visseuse vous permet de sélectionner les vitesses pour une plus
grande polyvalence.
1. Pour sélectionner la vitesse 1 (couple élevé), arrêter l’outil
et le laisser s’immobiliser. Faire coulisser le sélecteur de
vitesse 4 vers l’avant (vers le mandrin).
2. Pour sélectionner la vitesse 2 (couple faible), arrêter l’outil et
le laisser s’immobiliser. Faire coulisser le sélecteur de vitesse
vers l’arrière (l’éloigner du mandrin).
57
Français
REMARQUE : Ne pas changer de vitesse lorsque l’outil
fonctionne. Toujours laisser la perceuse s’immobiliser
complètement avant de changer de vitesse. En cas de problème
pour changer les vitesses, s’assurer que le sélecteur de double
gamme est complètement vers l’avant ou vers l’arrière.
Éclairage (Fig. A)
Un éclairage 5 se situe juste au-dessus de la gâchette 1 .
L’éclairage est activé lorsque la gâchette est enfoncée. Lorsque
la gâchette est relâchée, l’éclairage de travail reste allumé
pendant 20 secondes.
REMARQUE : L’éclairage sert à illuminer la surface de travail à
proximité et ne doit pas être utilisé comme lampe torche.
Mandrin sans clé à manchon simple (Fig. G–I)
AVERTISSEMENT : ne pas tenter de serrer des mèches
(ou tout autre accessoire) en saisissant la partie avant
du mandrin et en mettant l’outil en marche. Risque de
blessures et de dommages pour le mandrin. Toujours
débloquer la gâchette et débrancher l’outil de la source
d’alimentation lors du changement des accessoires.
AVERTISSEMENT : toujours s’assurer que l’embout est
bien fixé avant de démarrer l’outil. Un embout desserré
peut être éjecté de l’outil et provoquer des blessures.
Votre outil comprend un mandrin sans clé 6 avec un manchon
rotatif pour l’utilisation du mandrin à une seule main. Pour
insérer une mèche ou un autre accessoire, suivre les étapes
ci-dessous.
1. Arrêter l’outil et le débrancher de la source d’alimentation.
2. Saisir le manchon noir du mandrin avec une main et utiliser
l’autre main pour fixer l’outil. Faire tourner le manchon dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à pouvoir
insérer l’accessoire désiré.
3. Insérer l’accessoire sur 19 mm environ dans le mandrin
et serrer fermement en tournant le manchon du mandrin
dans le sens des aiguilles d’une montre avec une main
et en tenant l’outil de l’autre. Votre outil est équipé d’un
mécanisme de verrouillage automatique de la broche.
Cela vous permet d’ouvrir et de refermer le mandrin d’une
seule main.
S’assurer de serrer le mandrin avec une main sur le manchon du
mandrin et l’autre main tenant l’outil pour un meilleur serrage.
Pour libérer l’accessoire, répéter les étapes 1 et 2 ci-dessus.
Crochet pour ceinture et attache pour
embout (Fig. A)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil du bloc batterie avant tout réglage ou
avant de retirer ou d’installer toute pièce ou
tout accessoire.
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, NE PAS suspendre l’outil au-dessus de la tête
ni suspendre d’autres objets au crochet de ceinture.
Accrochez UNIQUEMENT le crochet de ceinture de l’outil
à une ceinture de travail.
58
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessures
graves, assurez-vous que la vis qui retient le crochet de
ceinture est bien fixée.
IMPORTANT : Lors de la fixation ou du remplacement du
crochet de ceinture ou de l’attache pour embout, n’utilisez que
la vis 8 prévue à cet effet. Assurez-vous de bien serrer la vis.
Le crochet de ceinture 7 et l’attache pour embout 9 peut être
attaché d’un côté ou de l’autre de l’outil en utilisant seulement
la vis 8 prévue, pour convenir aux utilisateurs droitiers ou
gauchers. Si le crochet ou l’attache pour embout ne sont pas
nécessaires, ils peuvent être retirés de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture ou l’attache pour embout,
retirez la vis 8 qui les retient en place, puis remontez-les du
côté opposé. Assurez-vous de bien serrer la vis.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. C)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains requiert une main sur le dessus
de la perceuse 13 , comme illustré, et l’autre sur la poignée
principale 14 .
Fonctionnement en mode perceuse (Fig. D)
AVERTISSEMENT : pour diminuer le risque de graves
blessures corporelles, mettez l’outil hors tension et
débranchez-le de sa source d’alimentation avant de
procéder à des réglages ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
AVERTISSEMENT : AFIN DE DIMINUER LES RISQUES
DE BLESSURES CORPORELLES, VEILLEZ TOUJOURS à
ce que la pièce à travailler soit retenue ou fixée solidement.
Si le matériau à percer est mince, appuyez-le sur un bloc
de bois pour éviter d’endommager le matériau.
1. Tourner la bague 3 sur le symbole de la perceuse.
2. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide du
changeur de vitesse pour assortir la vitesse et le couple à
l’opération désirée.
3. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale, foret à trois
pointes, mèche torsadée ou emporte-pièce. Pour le MÉTAL,
Français
utilisez : mèche hélicoïdale en acier ou emporte-pièce.
Utilisez un lubrifiant de coupe pour percer les métaux, à
l’exception de la fonte et du laiton qui doivent être percés
à sec.
4. Exercez toujours une pression rectiligne par rapport à la
mèche. Exercez suffisamment de pression pour faire mordre
la mèche, mais n’appuyez pas à l’excès pour éviter de
bloquer le moteur ou de faire dévier la mèche.
5. Tenez l’outil fermement à deux mains pour contrôler le
mouvement de torsion de la perceuse. Si le modèle ne
comporte pas de poignée latérale, saisissez la poignée de la
perceuse d’une main et placez l’autre main sur le bloc-piles.
ATTENTION : la perceuse peut caler en cas de surcharge
provoquant une torsion brusque. Attendez-vous toujours à
un calage. Tenez fermement la perceuse pour maîtriser la
force de torsion et éviter les blessures.
6. SI LA PERCEUSE CALE, le problème est généralement
attribuable à une surcharge ou à une mauvaise utilisation.
RELÂCHEZ IMMÉDIATEMENT LA GÂCHETTE, retirez
la mèche de la pièce et déterminez la cause du calage.
N’APPUYEZ PAS DE FAÇON RÉPÉTÉE SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE DÉMARRER UNE PERCEUSE CALÉE,
CAR CECI POURRAIT L’ENDOMMAGER.
7. Pour diminuer les risques de calage ou éviter que l’outil
traverse le matériau, réduisez la pression exercée sur la
perceuse afin que la mèche perce lentement la dernière
partie du trou.
8. Faites tourner la perceuse pour retirer la mèche du trou
percé. Cela contribuera à empêcher la mèche de se coincer.
9. Pour les perceuses à vitesse variable, il n’est pas nécessaire
de marquer au pointeau le centre du trou à percer.
Démarrez à basse vitesse pour amorcer le trou, puis
accélérez en enfonçant davantage la gâchette lorsque le
trou est suffisamment profond pour percer sans que la
mèche ne sorte.
Fonctionnement en mode marteau
perforateur (Fig. E)
1. Tournez la bague 3 sur le symbole du marteau perforateur.
2. Sélectionnez la vitesse supérieure en faisant glisser le
sélecteur vers l’arrière (à l’opposé du mandrin).
IMPORTANT : n’utilisez que des mèches à plaquette en
carbure métallique ou de maçonnerie.
3. Pour effectuer le perçage, exercez juste assez de pression sur
le marteau pour l’empêcher de rebondir excessivement ou
pour éviter que la mèche ne se “soulève”. Une trop grande
pression réduira la vitesse de l’outil, diminuera la cadence de
perçage et causera une surchauffe.
4. Maintenez l’outil bien droit, en vous assurant que la mèche
est en angle droit avec la pièce à percer. N’exercez pas de
pression latérale sur la mèche en cours de perçage, sous
peine de boucher les cannelures de la mèche et de ralentir
le régime de l’outil.
5. Lors du perçage de trous profonds, si la vitesse du marteau
commence à chuter, retirez partiellement la mèche du
trou avec le moteur toujours en marche pour aider au
dégagement des débris du trou.
REMARQUE : une évacuation de poussière régulière et
homogène du trou indique une cadence de perçage correcte.
Fonctionnement en mode visseuse (Fig. F)
1. À l’aide du sélecteur de double vitesse, sélectionnez la plage
de vitesse et de couple désirée qui convient à la vitesse et au
couple de l’opération planifiée.
2. Tournez la bague 3 de réglage du couple sur la position
voulue. Les nombres inférieurs indiquent des réglages de
couple inférieurs ; les nombres supérieurs indiquent des
réglages de couple supérieurs.
3. Insérez la vis ou le boulon de votre choix dans le mandrin,
comme pour une mèche quelconque.
4. Faites quelques essais sur une pièce inutilisable ou à un
endroit qui n’est pas apparent afin de déterminer la position
appropriée de la bague d’embrayage.
5. Démarrez toujours avec des réglages de couple inférieurs,
puis passez à des réglages supérieurs afin d’éviter
d’endommager la pièce de travail, la vis ou le boulon.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et déconnecter
la batterie avant tout réglage ou avant de retirer
ou installer toute pièce ou tout accessoire.
Tout démarrage accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être réparés.
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière et saleté du
boîtier principal à l’aide d’air comprimé chaque fois
que les orifices d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de protection et un
masque anti-poussières homologués au cours de
cette procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser de solvants ou
tout autre produit chimique décapant pour nettoyer les
parties non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
pourraient en attaquer les matériaux utilisés. Utiliser un
chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Protéger
l’outil de tout liquide et n’immerger aucune de ses pièces
dans aucun liquide.
59
Français
Entretien du chargeur
AVERTISSEMENT : risques de décharges électriques.
Débrancher le chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté ou graisse de la
surface externe du chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas utiliser d’eau ou tout
autre nettoyant liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de
ce symbole ne doivent pas être jetés avec les
déchets ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne produira
plus assez de puissance pour effectuer un travail qu’elle faisait
facilement auparavant. En fin de vie utile, mettre la batterie
au rebut conformément à la réglementation en matière
d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la retirer de l’outil.
• Les cellules ion lithium sont recyclables. Les apporter
au revendeur ou dans un centre de recyclage local.
Les blocs batterie collectés seront recyclés ou mis au
rebut correctement.
60
Italiano
TRAPANO/AVVITATORE COMPATTO A BATTERIA DA 13 mm
DCD730, DCD780
TRAPANO/AVVITATORE/TRAPANO A PERCUSSIONE
COMPATTO A BATTERIA DA 13 mm
DCD735, DCD785
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo di batterie
Potenza resa
Velocità a vuoto
1a velocità
2a velocità
Numero di percussioni
1a velocità
2a velocità
Coppia di serraggio max. (dura/morbida)
Capacità mandrino
Capacità max di foratura
legno
metallol
opere in muratura
Peso (senza blocco batteria)
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
VDC
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-1
LPA(livello pressione sonora delle emissioni)
dB(A)
LWA(livello potenza sonora)
dB(A)
K (incertezza per il livello sonoro dato)
dB(A)
Foratura su metallo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,D =
Incertezza K =
Foratura su calcestruzzo
Valore di emissione delle vibrazioni ah,ID =
Incertezza K =
Avvitamento
Valore di emissione delle vibrazioni ah,ID =
Incertezza K =
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato in base al test standard indicato nella
normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
61
Peso
Italiano
Batterie
Caricatori/Tempi di Ricarica (Minuti)
Cat #
VDC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Trapano/avvitatore compatto a batteria da
DCD730, DCD780
Trapano/avvitatore/trapano a percussione
compatto a batteria da
DCD735, DCD785
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2014/30/
UE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT
all’indirizzo seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
28.03.2017
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
62
Italiano
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
c )
d )
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
e )
f )
g )
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
63
Italiano
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Uso e Manutenzione Della Batteria
a ) Ricaricare l’apparato esclusivamente con il
caricabatteria specificato dal produttore. Un
caricabatteria adatto a un determinato tipo di batteria
può provocare il rischio di incendio se utilizzato con un
pacco batteria differente.
b ) Gli apparati elettrici vanno usati esclusivamente
con i pacchi batteria specificatamente indicati.
L’utilizzo di ogni altro pacco batteria crea rischio di lesioni
e d’incendio.
c ) Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano
da oggetti di metallo come fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei terminali. Il corto
circuito dei terminali della batteria può provocare ustioni
o un incendio.
d ) In condizioni di uso eccessivo è possibile che la
batteria espella del liquido; evitarne il contatto. In
caso di contatto, sciacquare abbondantemente con
acqua. Se il liquido viene a contatto con gli occhi,
consultare un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme specifiche aggiuntive di sicurezza per
trapani/avvitatori/trapani a percussione
•
•
•
64
Indossare sempre protezioni per le orecchie con la sonda
a percussione. L’esposizione al rumore può causare la perdita
dell’udito.
Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite in
dotazione con l’apparato. La perdita del controllo può
causare lesioni alla persona.
Sostenere l’apparato con supporti aventi superfici
isolanti quando si eseguono lavorazioni in cui
l’accessorio di taglio potrebbe toccare cavi elettrici
nascosti. Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente elettrica
•
•
•
•
•
anche alle parti metalliche esposte dell’apparato e possono
provocare la folgorazione dell’operatore.
Usare morse o altri metodi pratici per fissare e bloccare
il pezzo da lavorare ad una piattaforma stabile. Tenere
il lavoro con le mani o contro il corpo non è stabile e potrebbe
portare alla perdita di controllo.
Indossare occhiali di sicurezza o altre protezioni per
gli occhi. La foratura con l’uso del trapano può emettere
schegge. Tali schegge possono causare danni permanenti
alla vista.
Gli accessori e l’apparato potrebbero scaldarsi durante
l’uso. Indossare guanti durante l’uso se si effettuano
applicazioni che producono calore come la trapanatura a
percussione e la trapanatura di metalli.
Non utilizzare questo apparato per periodi di tempo
prolungati. Le vibrazioni generate dall’azionamento
dell’apparato potrebbero risultare dannose alle mani e alle
braccia. Servirsi di guanti per fornire un supporto in più e
limitare l’esposizione prendendo delle pause frequenti.
Le prese d’aria spesso coprono le parti mobili e devono
essere evitate. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo di questi apparati:
• Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti o le superfici
roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
• Rischio di schiacciamento delle dita durante il cambio
degli accessori.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che la tensione
del pacco batteria corrisponda alla tensione della targhetta.
Assicurarsi anche che la tensione del caricabatterie corrisponda
a quella di rete.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60335, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Italiano
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Caricabatterie
I caricabatteria DeWALT non richiedono alcuna regolazione e
sono progettati per funzionare nel modo più semplice possibile.
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
caricabatteria
•
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: il presente manuale
contiene importanti istruzioni di sicurezza e di funzionamento
per caricabatterie compatibili (vedere Dati tecnici).
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le istruzioni e
gli avvertimenti contrassegnati sul caricatore, la batteria e il
prodotto che funziona con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far
penetrare alcun liquido dentro al caricabatterie. Pericolo
di scossa elettrica.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
ATTENZIONE: rischio di incendio. Per ridurre il rischio di
lesioni, caricare solamente batterie ricaricabili DeWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero scoppiare provocando
lesioni personali e danni.
ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per
assicurarsi che non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in determinate condizioni, con il caricatore
inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti
all’interno del caricabatterie possono essere circuitati da
materiale estraneo. Materiali estranei di natura conduttiva
quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lana
d’acciaio, fogli di alluminio o qualsiasi accumulo di
particelle metalliche devono essere tenuti lontano dalle
cavità del caricabatterie. Staccare sempre il caricabatterie
dalla presa quando il pacco batteria non è in sede.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di cominciare
a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie con qualsiasi
altro caricabatteria diverso da quelli di questo
•
•
•
•
•
•
manuale. Il caricabatterie e il pacco batteria sono progettati
specificatamente per lavorare insieme.
Questi caricabatteria non sono previsti per alcun altro
utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili
DeWALT. Ogni utilizzo diverso comporta rischio di incendio,
scossa elettrica o folgorazione.
Non esporre il caricabatteria a pioggia o neve.
Per staccare dalla presa il caricabatterie, tirare la spina e
non il cavo. Ciò riduce il rischio che si danneggino entrambi.
Assicurarsi che il cavo sia posto in modo da non essere
calpestato, non faccia inciampare o altro che lo possa
danneggiare o sollecitare.
Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente
necessario. L’utilizzo di cavi di prolunga non idonei può dar
luogo a rischio di incendio,scossa elettrica o folgorazione.
Non mettere alcun oggetto sopra il caricabatteria e non
appoggiare il caricabatteria su superfici morbide che
potrebbero bloccare le fessure di ventilazione e causare
calore interno eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano da
qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria viene ventilato con le
fessure sopra e sotto l’alloggiamento.
Non lavorare con un caricabatteria che abbia il cavo o la
spina danneggiati—farli sostituire immediatamente.
Non azionare il caricabatteria se ha preso un forte colpo,
è caduto o è stato danneggiato in qualche altro modo.
Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.
Non smontare il caricabatteria; quando è necessaria
assistenza o riparazione, portarlo in un centro di
assistenza autorizzato. Un montaggio sbagliato comporta
il rischio di scossa elettrica, folgorazione o incendio.
Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse danneggiato, è
necessario farlo sostituire immediatamente dal produttore, o
dal suo agente o da persone qualificate per evitare pericoli.
Staccare il caricabatterie dalla presa prima di qualsiasi
tipo di pulizia. Ciò riduce il rischio di scossa elettrica. La
rimozione del pacco batteria non riduce tale rischio.
Non tentare MAI di collegare fra loro 2 caricabatteria.
Il caricabatteria è progettato per funzionare con la
corrente elettrica da 230V standard di rete. Non tentare
di utilizzarlo con una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
Caricamento di una batteria (Fig. B)
1. Collegare il caricatore ad una presa adatta prima di inserire il
gruppo batterie.
2. Inserire il pacco batteria 10 nel caricabatteria, assicurandosi
che sia completamente posizionato nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia ripetutamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica sarà indicato dalla luce
rossa che rimane continuamente accesa. Il pacco batteria
è completamente carico e può essere utilizzato in questo
momento o lasciato nel caricabatterie. Per rimuovere il
pacco batteria dal caricabatterie, premere e tenere premuto
il pulsante di sblocco della batteria 11 sul pacco batteria.
65
Italiano
NOTA: Per garantire la massima prestazione e durata delle
batterie Li-Ion, caricare completamente il pacco batteria prima
di utilizzarlo per la prima volta.
Funzionamento del caricabatterie
Consultare gli indicatori sottostanti per lo stato di carica del
pacco batteria.
Indicatori di carica
in carica
carica completa
ritardo per pacco caldo/freddo*
*La spia rossa continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante questa operazione.
Una volta che la batteria avrà raggiunto una temperatura
adeguata, la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria riprenderà
la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno un pacco batteria
difettoso. Il caricabatteria indicherà una batteria difettosa non
illuminandosi o visualizzando un motivo lampeggiante con la
dicitura pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il caricatore e
il pacco batteria presso un centro di assistenza autorizzato per
essere testati.
Ritardo pacco caldo/freddo
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo calda o
troppo fredda avvia automaticamente un ritardo pacco caldo/
freddo, sospendendo il caricamento finché la batteria non ha
raggiunto la temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento del pacco.
Questa funzione garantisce la massima durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità più lenta
rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà
a una velocità rallentata per tutto il ciclo di caricamento e non
tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Il caricabatterie DCB118 è dotato di una ventola interna
progettata per raffreddare il pacco batterie. La ventola si
accende automaticamente quando il pacco batteria necessita
di essere raffreddato. Non utilizzare mai il caricabatterie se
la ventola non funziona correttamente o se le aperture di
ventilazione sono bloccate. Non permettere a corpi estranei di
entrare all’interno del caricabatterie.
Sistema di protezione elettronico
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono progettati con un
sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da
sovraccarico, surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se dovesse
scattare il Sistema di Protezione Elettronico. In tal caso,
riporre la batteria agli ioni di litio sul caricatore finché non è
completamente carica.
66
Montaggio a parete
Questi caricabatterie sono progettati per essere montabili a
parete o per sedersi in posizione verticale su un piano o una
superficie di lavoro. Durante il montaggio a parete, individuare
il caricabatterie a portata di una presa elettrica, e lontano
da un angolo o altri ostacoli che possano impedire il flusso
d’aria. Utilizzare il retro del caricabatterie come modello per
la posizione delle viti di montaggio sulla parete. Montare il
caricabatterie in modo sicuro utilizzando viti per cartongesso
(acquistate separatamente) di almeno 25,4 mm di lunghezza
con un diametro della testa della vite di 7–9 mm, fissata nel
legno a una profondità ottimale lasciando circa 5,5 mm della
vite esposti. Allineare le fessure sul retro del caricatore con le viti
a vista e inserirle fino in fondo nelle fessure.
Istruzioni di pulizia per il caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Scollegare il
caricabatteria dalla presa di alimentazione CA prima
della pulizia. È possibile rimuovere lo sporco e il grasso
dall’esterno del caricabatteria utilizzando un panno o
una spazzola morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti. Non far penetrare del liquido
all’interno dell’apparato, e non immergere alcuno dei suoi
componenti direttamente in un liquido.
Pacco batteria
Istruzioni di sicurezza importanti per tutti i
pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio, assicurarsi di
includere il loro numero di catalogo e la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è carico
completamente. Prima di utilizzare il pacco batteria e il
caricabatterie, leggere le istruzioni di sicurezza seguenti. Seguire
poi le procedure di carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
•
•
•
•
•
•
Non caricare o utilizzare la batteria in ambienti con
atmosfera esplosiva, come quelli in presenza di liquidi,
gas o polveri infiammabili. L’inserimento o la rimozione
della batteria dal caricabatterie può incendiare le polveri o
i fumi.
Non forzare il pacco batteria nel caricabatteria. Non
modificare il pacco batteria in modo da farlo entrare
in un caricabatteria non compatibile siccome il
pacco batteria potrebbe rompersi e provocare gravi
lesioni personali.
Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria DeWALT.
NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.
Non immagazzinare o non utilizzare l’apparato e il
pacco batteria in posti dove la temperatura raggiunge
o supera 40 ˚C (104 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente
danneggiato o è completamente esausto. Il pacco
batteria può esplodere se gettato nel fuoco. Se vengono
bruciati dei pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
Italiano
•
•
Se il contenuto della batteria viene a contatto con la
pelle, lavare immediatamente con sapone delicato
e acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli occhi,
sciacquare con acqua gli occhi aperti per 15 minuti o fino a
quando cessa l’irritazione. Se sono necessarie cure mediche,
l’elettrolito della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare
irritazione delle vie respiratorie. Far circolare aria fresca. Se
il sintomo persiste, rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il liquido della batteria
si può incendiare se esposto a scintilla o a fiamma.
AVVERTENZA: non cercare mai di aprire il pacco
batteria per alcun motivo. Se l’involucro del pacco
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel
caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o danneggiare
il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte colpo, sia caduto,
sia stato travolto o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto con un martello,
calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero essere inviati al
centro assistenza per il riciclaggio.
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Non conservare o
trasportare il pacco batteria in modo tale che degli
oggetti metallici possano entrare a contatto con
i terminali esposti della batteria. Per esempio, non
riporre il pacco batteria in grembiuli, tasche, cassette degli
attrezzi, scatole kit prodotto, cassetti, ecc, con chiodi, viti,
chiavi, etc.
ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare
l’apparato di fianco su una superficie stabile, dove
non ci sia rischio di inciampare o di cadere. Alcuni
apparati con pacchi batterie grandi possono rimanere
in piedi poggiando sul pacco batteria ma potrebbero
cadere facilmente.
Trasporto
AVVERTENZA: pericolo d’incendio. Il trasporto delle
batterie può causare incendi se i terminali della batteria
entrano inavvertitamente a contatto con materiali
conduttivi. Durante il trasporto delle batterie, assicurarsi
che i terminali della batteria siano protetti e ben isolati
da materiali che potrebbero entrare in contatto con essi e
causare un corto circuito.
Le batterie DeWALT sono conformi a tutte le norme di trasporto
in vigore come prescritte dalle normative del settore e legali
che includono la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose dell’Associazione
di trasporto aereo internazionale (IATA), le normative
internazionali marittime sulle merci (IMDG) e l’Accordo
europeo concernente il trasporto stradale internazionale di
merci pericolose (ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio
sono state testate conformemente alla sezione 38,3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri per il
Trasporto di merci pericolose.
Nella maggior parte dei casi, la spedizione di un pacco batteria
DeWALT sarà esentata dalla classificazione di Materiale
pericoloso Classe 9 pienamente regolamentato. In generale, solo
le spedizioni contenenti una batteria agli ioni di litio con una
classe superiore a 100 wattore (Wh) richiederà una spedizione
Classe 9 pienamente regolamentata. Tutte le batterie agli ioni
di litio hanno la potenza in wattora indicata sulla confezione.
Inoltre, a causa della complessità della regolamentazione,
DeWALT sconsiglia la spedizione aerea delle sole batterie agli
ioni di litio a prescindere dalla classificazione in wattora. Le
spedizioni di utensili con batterie (kit combo) possono essere
effettuate per via aerea eccetto salvo che la classificazione in
wattore della batteria non sia superiore a 100 Wh.
A prescindere che una spedizione sia considerata esente o
pienamente regolata, è di responsabilità dei trasportatori
consultare le ultime normative concernenti i requisiti di
imballaggio/etichettatura/contrassegno e documentazione.
Le informazioni contenute nella presente sezione sono fornite in
buona fede e si ritengono accurate al momento della creazione
del documento. Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia
implicita o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente assicurarsi
che le proprie attività sia conformi alle normative in vigore.
Trasporto della batteria FLEXVOLTTM
La batteria DeWALT FLEXVOLTTM ha due modalità: Uso
e Trasporto.
Modalità Uso: Quando la batteria FLEXVOLTTM è utilizzata
autonomamente o si trova in un prodotto DeWALT 18V,
funzionerà come batteria da 18V. Quando la batteria
FLEXVOLTTM si trova in un prodotto da 54V o 108V (due batterie
da 54V), funzionerà come batteria da 54V.
Modalità Trasporto: Quando viene inserito il coperchio sulla
batteria FLEXVOLTTM, la batteria è in modalità trasporto.
Conservare il coperchio per la spedizione.
In modalità Trasporto, le celle
sono elettricamente scollegate
all’interno del pacco risultando in
3 batterie con un wattora più
basso (Wh) rispetto a 1 batteria
con un wattora superiore. La quantità superiore di 3 batterie con
un wattora inferiore può esentare il pacco da determinate
norme di spedizione imposte sulle batterie con
wattora superiore.
Esempio di marcatura sull’etichetta d’uso
Per esempio, la
classificazione di Trasporto e trasporto
Wh potrebbe indicare
3 x 36 Wh, ovvero 3
batterie di 36 Wh ciascuna.
La classificazione di Utilizzo Wh potrebbe indicare 108 Wh
(1 batteria implicita).
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo fresco e
asciutto, non illuminato direttamente dal sole e protetto
da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il
massimo di prestazioni e di durata dalla batteria, conservare
i pacchi batteria a temperatura ambiente quando
non utilizzati.
67
Italiano
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si raccomanda di
ritirare un pacco batteria completamente carico in un luogo
fresco e asciutto fuori dal caricabatteria per risultati ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere conservati
completamente privi di carica. Il pacco batteria dovrà essere
ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul pacco
batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale, le etichette sul
caricabatteria e il pacco batteria riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di ricarica.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Questi pacchi batteria possono essere utilizzati: DCB181,
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185,
DCB187, DCB546, DCB547. Fare riferimento a Dati Tecnici per
ulteriori informazioni.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1Trapano/avvitatore o 1 trapano/avvitatore/trapano a
percussione
1Caricabatteria
2 pacchi batteria Li-Ion (modelli M2, L2, C2
3 pacchi batteria Li-Ion (modelli M3, L3, C3)
1 pacco batteria Li-Ion (modelli M1, L1, C1)
1 Cassetta di trasporto
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Non esporre all’acqua.
Utilizzare protezioni acustiche.
Far sostituire immediatamente i cavi difettosi.
Utilizzare protezioni oculari.
aricare esclusivamente a temperature tra 4 ˚C e
C
40 ˚C.
Radiazione visibile. Non guardare direttamente la luce.
Solo per uso interno.
S maltire il pacco batteria con la dovuta attenzione
per l’ambiente.
aricare i pacchi batteria DeWALT esclusivamente
C
con i caricabatteria designati da DeWALT. Il
caricamento di pacchi batteria diversi da quelli
designati da DeWALT con un caricabatteria DeWALT
potrebbero causare un’esplosione o comportare
altre situazioni di pericolo.
Non bruciare il pacco batteria.
UTILIZZO (senza il tappo di traposto). Esempio: la
classificazione Wh indica 108 Wh (1 batteria con
108 Wh).
TRASPORTO (con tappo di trasporto incorporato).
Esempio: la classificazione Wh indica 3 x 36 Wh
(3 batterie di 36 Wh).
Tipo batterie
I modelli DCD730 e DCD735 funzionano con batterie da
14,4 volt.
I modelli DCD780 e DCD785 funzionano con batterie da 18 volt.
68
Posizione del Codice Data
Il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è
stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2017 XX XX
Anno di fabbricazione
Descrizione (Fig. A)
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
1 Interruttore di azionamento
2 Pulsante di controllo avanti/indietro
3 Collare regolazione coppia
4 Selettore marce
5 Torcia
6 Mandrino autoserrante
7 Gancio a nastro
8 Vite di montaggio
9 Ferma punta
10 Gruppo batterie
11 Pulsante di rilascio della batteria
Italiano
Utilizzo Previsto
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono stati
progettati per eseguire fori e avvitamenti di tipo professionale.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
elettroutensili professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente pacchi batteria e
caricabatterie DeWALT.
Inserimento e rimozione del gruppo batterie
dall’apparato (Fig. B)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria 10 sia completamente carico.
Per installare il pacco batteria
nell’impugnatura dell’apparato
1. Allineare il pacco batteria 10 alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (Fig. B).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il pacco batteria non
è saldamente posizionato nell’apparato e assicurarsi che non
si disinnesti.
Per rimuovere il pacco batteria
dall’apparato
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria 11 ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come descritto nella
sezione caricabatteria di questo manuale.
Pacchi batteria con indicatore del livello
di carburante (Fig. B)
Alcuni pacchi batteria DeWALT comprendono un indicatore del
livello di carburante costituito da tre spie LED verdi che indicano
il livello di carica rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere e tenere
premuto il pulsante dell’indicatore del carburante 12 . Una
combinazione di tre spie LED verdi si illumina per designare
il livello di carica residua. Quando il livello di carica nella
batteria scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore del
carburante non si illumina e sarà necessario ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo un’indicazione
del livello di carica residua sul pacco batteria. Non indica la
funzionalità dell’apparato ed è soggetto a variazioni in base
ai componenti prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore a velocità variabile (Fig. A)
Per mettere in funzione l’apparato, premere l’interruttore di
azionamento 1 . Per spegnere l’apparato, rilasciare l’interruttore
di azionamento. L’apparato è dotato di freno. Il mandrino
si arresta non appena l’interruttore di azionamento viene
rilasciato completamente.
NOTA: l’utilizzo continuativo a velocità variabile è sconsigliato.
Può danneggiare l’interruttore e deve essere evitato.
Pulsante di controllo avanti/indietro (Fig. A)
Un pulsante di controllo avanti/indietro 2 determina il verso di
rotazione dell’apparato e serve anche come pulsante di blocco.
Per selezionare la rotazione in avanti, rilasciare l’interruttore di
azionamento e premere il pulsante di controllo avanti/indietro
sul lato destro dell’apparato.
Per selezionare la rotazione inversa, premere il pulsante di
controllo avanti/indietro sul lato sinistro dell’apparato.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca l’apparato
in posizione spenta. Assicurarsi di avere rilasciato il grilletto
prima di cambiare la posizione del pulsante di controllo.
NOTA: la prima volta che l’apparato viene messo in moto dopo
un cambio della direzione di rotazione, è possibile sentire uno
scatto al momento dell’avvio. È un fatto normale che non indica
la presenza di problemi.
Collare di regolazione della coppia (Fig. A)
L’apparato è munito di un meccanismo di avvitamento a
coppia di serraggio regolabile per l’inserimento e la rimozione
di un’ampia gamma di forme e dimensioni di dispositivi di
fissaggio e, in alcuni modelli, di un meccanismo a martello per la
trapanatura nei muri. Attorno al collare 3 vi sono dei numeri, il
simbolo della punta di un trapano e, in alcuni modelli, il simbolo
di un martello. Questi numeri servono per impostare la frizione
a un determinato intervallo della coppia di serraggio. Maggiore
è il numero sul collare, maggiore è la coppia, con la possibilità di
avvitare viti o bulloni di grandi dimensioni. Per selezionare uno
qualsiasi dei numeri, ruotare finché il numero desiderato non si
allinea alla freccia.
Selettore marce a due intervalli (Fig. A)
La funzione del selettore marce a due intervalli del trapano/
avvitatore a batteria consente di cambiare marce per una
maggiore versatilità.
1. Per selezionare la velocità 1 (impostazione alta della coppia),
spegnere l’apparato e consentirne l’arresto. Far scorrere il
selettore marce 4 in avanti (verso il mandrino).
2. Per selezionare la velocità 2 (impostazione bassa della
coppia), spegnere l’apparato e consentirne l’arresto. Far
scorrere il selettore marce indietro (lontano dal mandrino).
69
Italiano
NOTA: Non cambiare marce quando l’apparato è in funzione.
Aspettare sempre che il trapano si sia arrestato completamento
prima di cambiare marcia. In caso di difficoltà con il cambio
delle marce, assicurarsi che il selettore marce a due intervalli
sia completamente spinto in avanti o completamente
spinto indietro.
Torcia (Fig. A)
C’è una torcia 5 situata subito sopra l’interruttore di
azionamento 1 . La torcia viene attivata appena viene
premuto l’interruttore di azionamento. Quando l’interruttore
viene rilasciato la torcia rimarrà illuminata per un massimo di
20 secondi.
NOTA: la torcia è intesa per la superficie immediata di lavoro e
non deve essere usata come torcia per illuminazione.
Mandrino autoserrante a un manicotto
(Fig. G–I)
AVVERTENZA: non tentare di serrare le punte (o qualsiasi
altro accessorio) afferrando la parte anteriore del
mandrino e accendendo l’apparato. Potrebbero insorgere
danni al mandrino e lesioni alle persone. Bloccare sempre
l’interruttore di azionamento e scollegare l’apparato dalla
presa di corrente durante la sostituzione degli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi sempre che la punta sia ben
ferma prima di avviare l’apparato. Una punta allentata
potrebbe fuoriuscire dall’apparato causando possibili
lesioni personali.
L’apparato è dotato di un mandrino autoserrante 6 con
un manicotto rotante per consentire l’utilizzo del mandrino
con una mano sola. Per inserire una punta di trapano o altro
accessorio, seguire queste procedure.
1. Spegnere l’apparato e scollegarlo dalla presa di corrente.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino con una mano e
usare l’altra mano per fissare l’apparato. Ruotare il manicotto
in senso anti-orario abbastanza lontano da accettare
l’accessorio desiderato.
3. Inserire l’accessorio a una profondità di circa 19 mm
all’interno del mandrino e serrare bene ruotando il
manicotto del mandrino con una mano mentre si tiene
l’apparato con l’altra. L’apparato è dotato di un meccanismo
di blocco automatico dell’alberino. Esso consente di aprire e
chiudere il mandrino con una mano.
Assicurarsi di serrare il mandrino con una mano sul
manicotto del mandrino e l’altra che tiene l’apparato per la
massima tenuta.
Per rilasciare l’accessorio, ripetere le procedure 1 e 2 di cui sopra.
Gancio per cintura e ferma punta (Fig. A)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, NON appendere l’apparato in alto o fissare
70
oggetti al gancio per la cintura. Appendere il gancio per
cintura dell’apparato ESCLUSIVAMENTE a una cintura
da lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni
personali gravi, accertarsi che la vite che fissa il gancio
per cintura sia avvitata saldamente.
IMPORTANTE: Durante il montaggio o la sostituzione del
gancio per cintura o del ferma punta, utilizzare esclusivamente
la vite 8 fornita in dotazione. Assicurarsi di serrare saldamente
la vite.
Il gancio per cintura 7 e il ferma punta 9 possono essere fissati
su entrambi i lati dell’apparato utilizzando esclusivamente la
vite 8 in dotazione, a seconda che l’utilizzatore sia mancino
o destrimano. Se lo si desidera, è possibile rimuovere
completamente il gancio o il ferma punta dall’apparato.
Per spostare il gancio per cintura o il ferma punta, svitare
la vite 8 che lo tiene in sede e riavvitarla sul lato opposto.
Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. C)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione di impugnatura consiste nel tenere una
mano sopra il trapano 13 , come mostrato in figura, e l’altra
sull’impugnatura principale 14 .
Funzionamento del trapano (Fig. D)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi
lesioni personali, spegnere l’utensile e scollegarlo
dall’alimentazione elettrica prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimuovere/installare un accessorio.
AVVERTENZA: PER RIDURRE IL RISCHIO DI LESIONI
PERSONALI, ACCERTARSI SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente. Durante la foratura di
materiali di piccolo spessore utilizzare un blocco di legno
come supporto per evitare di danneggiare il materiale.
1. Ruotare il collare 3 portandolo al simbolo del trapano.
2. Selezionare la combinazione velocità/coppia desiderata
utilizzando il selettore delle marce per adattare velocità e
coppia all’operazione da eseguire.
Italiano
3. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia, a trivella o
seghe a tazza. Per il METALLO, utilizzare punte elicoidali in
acciaio rapido o seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da
taglio quando si forano metalli. Fanno eccezione la ghisa e
l’ottone che vanno forati a secco.
4. Applicare sempre la pressione in linea retta con la punta.
Esercitare una pressione sufficiente per agevolare l’azione di
foratura senza però spingere eccessivamente, in modo da
non bloccare il motore o deformare la punta.
5. Tenere saldamente l’utensile con entrambe le mani per
controllare il movimento rotatorio del trapano. Se il modello
non è dotato di impugnatura laterale, afferrare l’utensile
ponendo una mano sul manico e l’altra sul blocco batteria.
ATTENZIONE: se sovraccaricato, il trapano può
bloccarsi e girare improvvisamente su se stesso. Tenere
sempre presente questa eventualità e a tal fine afferrare
saldamente il trapano per controllare l’azione di torsione
ed evitare lesioni.
6. IN CASO DI STALLO DEL MOTORE, il motivo è da ricercarsi
in un sovraccarico o in un uso improprio dell’utensile.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE L’INTERRUTTORE,
allontanare la punta del trapano dall’area di lavoro e
determinare la causa dello stallo. NON ACCENDERE
E SPEGNERE L’INTERRUTTORE NEL TENTATIVO DI
AVVIARE UN TRAPANO IN STALLO IN QUANTO CIÒ PUÒ
CAUSARE DANNI AL MOTORE.
7. Per ridurre al minimo le probabilità di stallo o di
danneggiamento del materiale, ridurre la pressione
esercitata sul trapano e sulla punta durante le fasi finali
della foratura.
8. Continuare a tenere il motore in funzione nel ritrarre la
punta fuori da un foro, in modo da evitare che questa
si inceppi.
9. Con i trapani a velocità variabile non è necessario utilizzare
un punzone per centrare il punto dove praticare il foro.
Utilizzare una bassa velocità all’avvio, quindi accelerare
spingendo a fondo l’interruttore di azionamento quando
il foro è abbastanza profondo da evitare che la punta
esca fuori.
Funzionamento del trapano a percussione
(Fig. E)
1. Posizionare l’anello 3 sul simbolo a forma di martello.
2. Impostare il trapano sull’alta velocità facendo scorrere
indietro il selettore (in direzione opposta al mandrino).
IMPORTANTE: utilizzare esclusivamente punte per
muratura o al carbonio.
3. Eseguire la foratura esercitando sul trapano una forza
appena sufficiente ad evitare che il trapano rimbalzi
eccessivamente o la punta si “sollevi”. Una forza eccessiva
causerà il rallentamento della velocità di foratura, il
surriscaldamento del motore e una minore efficacia
dell’utensile.
4. Evitare di tenere il trapano in posizione inclinata,
mantenendo la punta perpendicolare al piano di lavoro. Non
esercitare pressioni laterali sulla punta durante la lavorazione
in quanto ciò provoca l’ostruzione delle scanalature presenti
sulla punta e una diminuzione della velocità del trapano.
5. Quando si praticano fori profondi, se la velocità di
percussione comincia a ridursi, estrarre parzialmente la
punta dal foro con l’utensile in funzione, in modo da far
fuoriuscire i detriti dal foro.
NOTA: la fuoriuscita continua e regolare di polvere dal foro è
indice di un funzionamento adeguato.
Operazioni di avvitatura/svitatura (Fig. F)
1. Selezionare la gamma di velocità/coppia desiderata per
mezzo dell’apposito selettore, in modo da adattare velocità
e coppia all’operazione da eseguire.
2. Ruotare il collare 3 di regolazione della coppia nella
posizione prescelta. I numeri più bassi indicano coppie
minori; i numeri più alti indicano coppie maggiori.
3. Inserire l’accessorio di avvitatura desiderato nel mandrino,
con le stesse modalità utilizzate per l’inserimento di
una punta.
4. Eseguire delle prove su un pezzo di materiale di scarto o su
zone non visibili del materiale per accertarsi di avere scelto
la posizione adeguata del collare della frizione.
5. Avviare sempre il trapano con una coppia bassa, quindi
proseguire con coppie superiori per evitare di danneggiare il
dispositivo di fissaggio o l’area di lavoro.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e staccare il pacco
batteria prima di eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni o accessori. Un
avvio accidentale può causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti riparabili.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere dall’alloggiamento
con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria di ventilazione.
Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di
protezione e mascherine antipolvere omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o altri prodotti
chimici aggressivi per pulire le parti non metalliche
dell’apparato. Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno dell’apparato, e non
71
Italiano
immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in
un liquido.
Istruzioni per la pulizia del caricabatteria
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Staccare
il caricabatteria dalla presa di corrente prima della
pulizia. Sporco e grasso vengono rimossi dall’esterno
del caricabatteria con un panno o uno spazzolino non
metallico. Non utilizzare acqua né detergenti di alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato
quando non fornisce più energia sufficiente per eseguire
compiti che prima erano eseguiti agevolmente. Al termine della
sua vita operativa, il pacco batteria va smaltito con la dovuta
cura per l’ambiente.
• Far scaricare il pacco batteria completamente, quindi
rimuoverlo dalla radio.
• Le batteria agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al
proprio concessionario o presso un’apposita stazione di
riciclaggio. Le batterie raccolte verranno riciclate o smaltite
in modo appropriato.
72
Nederlands
SNOERLOZE COMPACTE 13 mm BOOR/
SCHROEVENDRAAIER
DCD730, DCD780
SNOERLOZE COMPACTE 13 mm BOOR/
SCHROEVENDRAAIER/HAMERBOOR
DCD735, DCD785
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-1.
LPA(emissie geluidsdrukniveau)
dB(A)
LWA(niveau geluidsvermogen)
dB(A)
K (onzekerheid voor het gegeven geluidsniveau)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Spanning
Type
Accutype
Uitgangsvermogen
Snelheid zonder druk
1e versnelling
2e versnelling
Slagsnelheid
1e versnelling
2e versnelling
Max. aanhaalmoment (hard/zacht)
Capaciteit boorhouder
Maximale boorcapaciteit
Hout
Metaal
Metselwerk
Gewicht (zonder accuset)
Boren in metaal
Vibratie-emissiewaarde ah,D =
Onzekerheid K =
Boren in cement
Vibratie-emissiewaarde ah,ID =
Onzekerheid K =
Schroeven draaien
Vibratie-emissiewaarde ah,ID =
Onzekerheid K =
VDC
73
Gewicht
Nederlands
Accu's
Laders/Laadtijden (Minuten)
Cat #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Gewicht (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Snoerloze Compacte Boor/
Schroevendraaier
DCD730, DCD780
Snoerloze Compacte Boor/
Schroevendraaier/Hamerboor
DCD735, DCD785
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2014/30/EU
en 2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
74
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
28.03.2017
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
Nederlands
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
b )
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
c )
d )
2) Elektrische Veiligheid
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
e )
f )
g )
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
75
Nederlands
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
Aanvullende Specifieke Veiligheidsregels
voor Boormachines/Schroevendraaiers/
Hamerboren
•
•
•
•
•
5) Gebruik en Verzorging van
Gereedschap op Accu
a ) Gebruik alleen de lader die door de fabrikant wordt
opgegeven. Een lader die geschikt is voor één accutype,
kan een risico op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b ) Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met
speciaal omschreven accu’s. Gebruik van andere accu’s
kan leiden tot letsel en brandgevaar.
c ) Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de
buurt te houden van andere metalen voorwerpen
zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven of andere kleine metalen voorwerpen
die een verbinding van het ene contactpunt met
het andere kunnen maken. Het kortsluiten van
de accucontactpunten samen kan brandwonden of
brand veroorzaken.
d ) Als het gereedschap te zwaar wordt belast, kan
er vloeistof uit de accu lekken; vermijd contact
hiermee. Als u per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof in contact
met de ogen komt, dient u daarnaast medische hulp
in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie
of brandwonden veroorzaken.
6) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
76
•
•
•
Draag oorbescherming als u de boorhamer gebruikt.
Blootstelling aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij het
gereedschap worden geleverd. Verlies van controle kan
leiden tot persoonlijk letsel.
Houd het gereedschap alleen vast aan geïsoleerde
oppervlakken als u een handeling uitvoert waarbij
het accessoire van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met bedrading
die onder stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een
elektrische schok geven.
Zet het werkstuk met klemmen of op een andere
praktische manier vast en ondersteun het op een
stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk vasthoudt
met de hand of tegen uw lichaam gedrukt houdt, is het
instabiel en kunt u de controle verliezen.
Draag een veiligheidsbril of andere bescherming van
uw ogen. Tijdens het werken met de boor of hamerboor
kunnen er kleine stukjes materiaal in het rond vliegen.
Vliegende deeltjes kunnen permanente beschadiging van de
ogen veroorzaken.
Accessoires en het gereedschap kunnen tijdens het
werken heet worden. Draag wanneer u ze hanteert
handschoenen als u toepassingen uitvoert waarbij warmte
vrijkomt, zoals werken met de hamerboor en het boren
in metaal.
Werk niet lang achtereen met dit gereedschap. Trilling
die wordt veroorzaakt door de slagboorwerking van het
gereedschap kunnen schadelijk zijn voor uw handen en
armen. Draag handschoenen zodat de trillingen worden
opgevangen en beperk de blootstelling door regelmatig
rustperioden in te lassen.
Ventilatieopeningen bedekken vaak bewegende
onderdelen en kunnen beter niet worden aangeraakt.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van boren:
• Letsel als gevolg van het aanraken van ronddraaiende
onderdelen of hete onderdelen van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
Nederlands
•
•
Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of het voltage van de accu overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Zorg er ook voor dat
het voltage van uw oplader overeenkomt met dat van
uw stroomvoorziening.
Uw DeWALT oplader is dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60335; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
•
•
•
•
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
•
•
•
DeWALT laders hoeven niet te worden afgesteld en zijn zo
ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het gebruik zijn.
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat
belangrijke instructies voor de veiligheid en voor de bediening
van geschikte batterijladers (raadpleeg Technische Gegevens).
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en
aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het
product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok. Laat
geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30mA of minder
te gebruiken.
VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk
het risico van letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DeWALT. Andere typen accu’s zouden uit
elkaar kunnen springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet
met het apparaat kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde omstandigheden, wanneer
de stekker van de lader in het stopcontact zit, kunnen de
niet-afgedekte laadcontacten binnenin de lader door
materiaal of een voorwerp worden kortgesloten. Bepaalde
materialen die geleidend zijn, zoals, maar niet uitsluitend,
•
•
•
•
•
•
•
staalwol, aluminiumfolie of een opeenhoping van
metaalachtige deeltjes, kunnen beter bij de holtes van de
lader worden weggehouden. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact wanneer er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader
gaat reinigen.
Probeer NIET de accu op te laden met andere laders dan
die in deze handleiding worden beschreven. De lader en
de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.
Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere
toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van
DeWALT. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar
van brand, elektrische schok of elektrocutie.
Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
U kunt beter niet aan het snoer trekken wanneer u de
stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.
Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand
erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer
niet op een andere manier kan beschadigen of onder
spanning kan komen te staan.
Gebruik alleen een verlengsnoer als het er werkelijk
niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer
kan het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
Plaats niet iets boven op een lader en plaats de lader
niet op een zacht oppervlak omdat hierdoor de
ventilatiesleuven kunnen worden geblokkeerd en de
lader binnenin veel te heet wordt. Plaats de lader niet in de
buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door
sleuven boven en onder in de behuizing.
Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een
beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk vervangen.
Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de
lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is.
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.
Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een
erkend servicecentrum wanneer service of reparatie
nodig is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het onmiddellijk worden
vervangen door de fabrikant, een servicemonteur van de
fabrikant of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat risico
is uitgesloten.
Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat
u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico
van een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer
u de accu verwijderd.
Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
De lader is ontworpen voor de 230V stroomvoorziening
van een woning. Probeer de lader niet te gebruiken op
een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
Een accu opladen (Afb. [Fig.] B)
1. Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de
accu insteekt.
77
Nederlands
2. Plaats de accu 10 in de lader, en let er daarbij op dat de
accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode lampje
(opladen) knippert herhaaldelijk en dat duidt erop dat het
laadproces is gestart.
3. Een volledig opgeladen accu wordt aangegeven door het
rode lampje dat constant AAN blijft. De accu is nu volledig
opgeladen en kan worden gebruikt of kan in de acculader
blijven zitten. Duw, als u de accu uit de lader wilt nemen, op
de accu-vrijgaveknop 11 op de accu.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en levensduur van
lithium-ion-accu’s garanderen door de accu’s volledig op te
laden voordat u deze voor het eerst in gebruik neemt.
Werking van de lader
Raadpleeg onderstaande indicatoren voor de laadstatus van
de accu.
Laadindicaties
bezig met opladen
volledig opgeladen
hete/koude accuvertraging*
*Het rode lampje blijft knipperen, maar er brandt ook een geel
indicatielampje wanneer de functie actief is. Wanneer de accu
een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje
uit en hervat de lader de laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de lader geeft
daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met
de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de
accu dan testen door een geautoriseerd servicecentrum.
Hot/Cold Pack Delay (Vertraging Hete/Koude Accu)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te warm of te koud
is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold Delay gestart en wordt het
laden uitgesteld tot de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale levensduur
van de accu.
Een koude accu zal minder snel worden opgeladen dan een
warme accu. De accu zal minder snel opladen gedurende
de gehele laadcyclus en zal niet op maximumsnelheid gaan
opladen, ook niet als de accu warmer wordt.
De lader DCB118 is voorzien van een interne ventilator voor
het koelen van de accu. De ventilator gaat automatisch draaien
wanneer de accu moet worden gekoeld. Gebruik de lader nooit
als de ventilator niet goed werkt of als de ventilatiesleuven zijn
geblokkeerd. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de lader
kunnen komen.
Elektronisch Beveiligingssysteem
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een Elektronisch
Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel
wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
78
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden, als het
elektronisch beschermingssysteem actief wordt. Als dit gebeurt,
zet u de Lithium-ion-accu op de lader, totdat deze volledig
geladen is.
Montage aan de wand
Deze laders kunnen aan de wand worden gemonteerd
of rechtop op een tafel of werkoppervlak staan. Plaats bij
wandmontage de accu dichtbij een stopcontact en uit de
buurt van een hoek of andere obstakels die de doorstroming
van lucht kunnen verhinderen. Gebruik de achterzijde van de
lader als sjabloon voor de plaatsing van de montageschroeven
aan de wand. Monteer de lader stevig met gipsplaatschroeven
(afzonderlijk aan te schaffen), van tenminste 25,4 mm lang
waarvan de schroefkop een diameter heeft van of 7 – 9 mm, in
hout geschroefd tot op een optimale diepte, waarbij ongeveer
5,5 mm van de schroef uitsteekt. Houd de sleuven aan de
achterzijde van de lader tegenover de uitstekende schroeven en
steek montagesleuven volledig op de schroeven.
Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schok.
Neem, voordat u met de reiniging begint, de stekker
van de lader uit het stopcontact. U kunt stof en vet
van de buitenzijde van de lader verwijderen met een doek
of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water
of schoonmaakmiddelen. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap komen; dompel nooit een onderdeel van het
gereedschap onder in een vloeistof.
Accu
Belangrijke veiligheidsinstructies voor alle
accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor dat u het
catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze uit de verpakking
komt. Voordat u de accu en oplader gebruikt, dient u de
onderstaande veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
•
•
•
•
•
Laad de accu niet op en gebruik deze niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de
accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of de
damp door een vonk vlamvatten.
Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in
de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu
kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel
kan ontstaan.
Laad de accu’s alleen op in DeWALT-laders.
Spat NIET met water en dompel de accu niet onder in water
of andere vloeistoffen.
Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet
op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C of meer kan
bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen
loods in de zomer).
Nederlands
•
•
•
Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze ernstig
beschadigd is of volledig verbruikt. De accu kan in vuur
exploderen. Als lithium ion accu‘s worden verbrand, komen
giftige dampen en materialen vrij.
Als de inhoud van de accu in contact met de huid komt,
wast u dit onmiddellijk af met water en een milde
zeep. Als accuvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten
met water in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden dat de
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare
organische carbonaten en lithiumzouten.
De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de
luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht. Zoek als de
symptomen aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden.
Accuvloeistof kan ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan
ook de accu te openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de
lader. Klem een accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een accu of lader waar
hard op is geslagen, die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd
(dat wil zeggen, doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een elektrische schok
of elektrocutie kan het gevolg zijn. Breng beschadigde
accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen
worden gerecycled.
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Berg de accu
niet op en vervoer de accu niet op een manier dat
metalen voorwerpen in contact kunnen komen
met de aansluitpunten van de accu. Bijvoorbeeld,
steek de accu niet in een schortzak, broekzakken,
gereedschapskisten, gereedschapsdozen, laden, enz., waar
een losse spijkers, schroeven, sleutels, enz. liggen.
VOORZICHTIG: Plaats het gereedschap wanneer
het niet in gebruik is, op z’n zijkant op een stabiel
oppervlak waar het niet kan vallen of omvallen.
Sommige gereedschappen met grote accu’s kunnen
rechtop staan op de accu maar kunnen gemakkelijk
worden omgegooid.
Transport
WAARSCHUWING: Brandgevaar. Tijdens het transport
kunnen accu’s mogelijk vlam vatten als de aansluitingen
van de accu onbedoeld in aanraking komen met
geleidende materialen. Controleer dat tijdens het transport
de aansluitingen van de accu afgeschermd zijn en goed
geïsoleerd van materialen die ermee in contact kunnen
komen en kortsluiting kunnen veroorzaken.
DeWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing zijn
verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald door de bedrijfstak
en door wettelijke normen, zoals Aanbevelingen voor het
Transport van Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International Air Transport
Association (IATA) , Voorschriften Internationale Maritieme
Gevaarlijke Goederen (IMDG) en de Europese Overeenkomst
Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn getest in
overeenstemming met Hoofdstuk 38,3 van de Aanbevelingen
voor het Transport van Gevaarlijke Goederen Handleiding van
Testen en Criteria.
In de meeste gevallen zal bij de verzending van een DeWALTaccu deze naar verwachting worden geclassificeerd als volledig
gereguleerd Klasse 9 Gevaarlijk materiaal. Over het algemeen
zullen alleen verzendingen die een lithium-ion-accu bevatten
met een energie-classificatie hoger dan 100 Wattuur (Wh),
moeten worden verzonden als volledig gereguleerd Klasse 9. Bij
alle lithium-ion-accu’s wordt de Wattuur-classificatie op de accu
vermeld. Verder adviseert DeWALT in verband met complicaties
met de voorschriften, lithium-ion-accu’s niet als luchtvracht
alleen te verzenden, ongeacht de Wattuur-classificatie.
Zendingen van gereedschap met accu’s (combo-sets) kunnen
naar verwachting per luchtvracht worden verzonden, als de
Wattuur-classificatie van de accu niet hoger is dan 100 Wh.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een vrijstelling
te hebben of volledig voorgeschreven, is voor de
verantwoordelijkheid van de verzender de meest recente
voorschriften voor verpakking, labeling/markering en vereisten
ten aanzien van documentatie.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding wordt
verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen en wordt geacht
nauwkeurig te zijn op het moment dat het document werd
opgesteld. Er wordt echter geen garantie gegeven, impliciet
of expliciet. Het is voor de verantwoordelijkheid van de koper
ervoor te zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
De FLEXVOLTTM-accu vervoeren
De DeWALT FLEXVOLTTM-accu heeft twee standen: Gebruiksen Transport-.
Stand: Wanneer de FLEXVOLTTM-accu op zichzelf staat of in
een DeWALT 18V-product zit, werkt de accu als een 18V-accu.
Wanneer de FLEXVOLTTM-accu in een 54V- of een 108V-product
(twee 54V-accu’s) zit, werkt de accu als een 54V-accu.
Transport-stand: Wanneer de kap op de FLEXVOLTTM-accu is
bevestigd, staat de accu in de transport-stand. Houd de kap op
de accu bij verzending.
In de Transport-stand zijn reeksen
van cellen binnen in de accu
elektrisch van elkaar geïsoleerd,
waardoor 3 accu’s ontstaan met
een lagere Wattuur-classificatie (Wh), vergeleken bij 1 accu met
een hogere Wh-classificatie. Door dit grotere aantal van 3 accu’s
met een lagere Wattuur- classificatie kan de accu vrijgesteld
zijn van bepaalde voorschriften voor verzending die worden
opgelegd aan accu’s met een hogere Wattuur-capaciteit.
Voorbeeld, de transport Wh waarde kan 3 x 36 Wh aangeven,
dit betekend 3 batterijen van elk 36 Wh. De Wh waarde tijdens
gebruik kan 108 Wh aangeven (1 batterij).
79
Nederlands
Aanbevelingen
voor opslag
Voorbeeld van markering met etiket
gebruik en transport
1. De beste plaats om het
apparaat op te bergen
is koel en droog, uit
direct zonlicht en niet in overmatige hitte of koude. Voor
optimale accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op bij
kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor
optimale resultaten het beste volledig opgeladen opslaan
op een koele, droge plaats buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen
worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer
worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding worden
gebruikt, kunnen de volgende pictogrammen op de labels op
de lader en op de accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de oplaadtijd.
Niet doorboren met geleidende voorwerpen.
TRANSPORT (met ingebouwde transport dop).
Voorbeeld: Wh waarde geeft 3 x 36 Wh aan
(3 batterijen van 36 Wh).
Accutype
De DCD730 en de DCD735 werken op
14,4 V-accu’s.
De DCD780 en de DCD785 werken op 18 V-accu’s.
Deze accu's kunnen worden gebruikt: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boor/schroefmachine of 1 boor/schroefmachine/hamerboor
1Lader
2 Li-Ion accu’s (M2, L2, C2 modellen)
3 Li-Ion accu’s (M3, L3, C3 modellen)
1 Li-Ion accu (M1, L1, C1 modellen)
1Gereedschapskoffer
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Niet blootstellen aan water.
Draag gehoorbescherming.
Z org dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
Draag oogbescherming.
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
B ied de accu als chemisch afval aan en houd
rekening met het milieu.
Laad DeWALT-accu’s alleen op met de aangewezen
DeWALT-laders. Wanneer u andere accu’s dan de
aangewezen DeWALT-accu’s oplaadt met een
DeWALT-lader dan kunnen deze barsten of kan dit
leiden tot andere gevaarlijke situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
GEBRUIK (zonder transport dop). Voorbeeld: Wh
waarde geeft 108 Wh aan (1 batterij van 108 Wh).
Zichtbare straling. Staar niet in het licht.
Positie Datumcode
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, is binnen in
de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2017 XX XX
Jaar van fabricage
Beschrijving (Afb.A)
1
2
3
4
80
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Aan/uit-schakelaar
Vooruit/achteruit-regelknop
Stelkraag voor aanhaalmoment
Versnellingswissel
Nederlands
5 Werklicht
Vermogenmeter (Afb. B)
6 Sleutelloze boorkop
Er zijn DeWALT-accu’s met een vermogenmeter en deze bestaat
uit drie groene LED-lampjes die een aanduiding geven van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter inschakelen door de knop van
de vermogenmeter 12 in te drukken. Een combinatie van
de drie groene LED-lampjes gaat branden en dat geeft een
aanduiding van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft.
Wanneer de lading in de accu onder het bruikbare niveau
ligt, gaat de vermogenmeter niet branden en moet de accu
worden opgeladen.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts een indicatie
van de hoeveelheid lading die de accu nog heeft. De meter
geeft geen aanwijzingen over de functionaliteit van het
gereedschap en is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de toepassing door
de eindgebruiker.
7 Riemhaak
8 Montageschroef
9 Bithouder
10 Accu
11 Accu-ontgrendelknop
Gebruiksdoel
Deze boren/drillen/klopboren zijn ontworpen voor
toepassingen van professioneel boren, klopboren, en
schroeven draaien.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze klop- en hamerboren zijn professionele
elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de accusets en laders
van DeWALT.
De accu in het gereedschap zetten en uit het
gereedschap verwijderen (Afb. B)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u de
accu 10 volledig oplaadt.
De accu in de handgreep van het
gereedschap installeren
1. Houd de accu tegenover de rails 10 in de handgreep van
de lamp (Afb. B).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit
in het gereedschap en controleer dat de accu niet los raakt.
De accu uit het gereedschap halen
1. Druk op de accu-ontgrendelknop 11 en trek de accu stevig
uit de handgreep van het gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het
ladergedeelte van deze handleiding.
Schakelaar voor variabele snelheid aan/uit
(Afb. A)
U kunt het gereedschap in werking zetten door de Aan/Uitschakelaar in te knijpen 1 . U kunt het gereedschap uitschakelen
door de Aan/Uit-schakelaar los te laten. Uw gereedschap is
voorzien van een rem. De boorhouder stopt zodra u de aan/uitschakelaar geheel loslaat.
OPMERKING: U kunt het gereedschap beter niet voortdurend
in het variabele snelheidsbereik gebruiken. Hierdoor kan de
schakelaar beschadigd raken en u kunt het beter vermijden.
Vooruit/Achteruit-regelknop (Afb. A)
Een vooruit/achteruit-regelknop 2 bepaalt de draairichting van
het gereedschap en doet ook dienst als vergrendelknop.
U selecteert de draairichting vooruit door de aan/uit-schakelaar
los te laten en de vooruit/achteruit-regelknop aan de rechter
zijkant van het gereedschap in te drukken.
U selecteert de draairichting achteruit door de vooruit/achteruitregelknop aan de linkerzijde van het gereedschap in te drukken.
De middelste stand van de regelknop vergrendelt het
gereedschap in de uit-stand. Wanneer u de stand van de
regelknop wijzigt, is het belangrijk dat u de aan/uit-knop
niet indrukt.
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap de eerste keer
gebruikt na het wijzigen van de draairichting, zult u bij het
starten misschien een klik horen. Dit is normaal en wijst niet op
een probleem.
Stelkraag draaimoment (Afb. A)
Uw gereedschap heeft een verstelbaar aanhaalmomentschroevendraaiermechanisme voor het in- en uitschroeven
van een breed scala van vormen en formaten van
bevestigingsmateriaal en in sommige modellen een
hamerboormechanisme voor het boren in metselwerk. Rond de
kraag 3 staan getallen en het symbool van een boortje en bij
sommige modellen het symbool van een hamer. Deze getallen
worden gebruikt voor het instellen van de boorkop voor het
gevraagde aanhaalmomentbereik. Hoe hoger het getal op de
81
Nederlands
kraag, des te hoger is het aanhaalmoment en des te groter het
bevestigingsmateriaal dat kan worden geschroefd. Draai, als u
één van de getallen wilt selecteren, de kraag tot het getal van
uw keuze tegenover de pijl staat.
Dubbele versnelling (Afb. A)
Met de dubbele versnelling van uw boormachine/
schroefmachine kunt een andere versnelling kiezen en dat levert
meer toepassingsmogelijkheden op.
1. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand komen
als u snelheid 1 (een hoog koppel) wilt kiezen. Schuif de
versnellingswissel 4 naar voren (naar de boorkop toe).
2. Zet het gereedschap uit en laat het tot stilstand komen
als u snelheid 2 (een laag koppel) wilt kiezen. Schuif de
versnellingswissel naar achteren (weg van de boorkop).
OPMERKING: Wissel geen versnellingen wanneer het
gereedschap draait. Laat de boor altijd tot stilstand komen
voordat u de versnelling wisselt. Als het wisselen van versnelling
niet gemakkelijk verloopt, is het belangrijk dat u controleert dat
de versnellingswissel geheel naar voren of geheel naar achteren
is geduwd.
Werklicht (Afb. A)
Er bevindt zich een werklicht 5 boven de Aan/Uit-schakelaar 1 .
Het werklicht wordt ingeschakeld wanneer u de aan/uitschakelaar indrukt. Wanneer de Aan/Uit-schakelaar wordt
vrijgegeven, blijft het werklicht tot 20 seconden branden.
OPMERKING: De werklichten zijn bedoeld voor het verlichten
van het directe werkoppervlak en zijn niet bedoeld om te
worden gebruikt zoals u een zaklantaarn gebruikt.
Sleutelloze Enkelvoudige boorkop (Afb. G–I)
WAARSCHUWING: Probeer niet boortjes (of een ander
accessoire) vast te zetten door het voorste gedeelte van
de boorkop vast te grijpen en het gereedschap in te
schakelen. Dit kan leiden tot beschadiging van de boorkop
en tot persoonlijk letsel. Vergrendel altijd de Aan/Uitschakelaar en trek de stekker uit het stopcontact wanneer
u accessoires wisselt.
WAARSCHUWING: Controleer altijd dat het bitje goed
vastzit voordat u het gereedschap start. Een los bitje kan
uit het gereedschap schieten en dat zou dan persoonlijk
letsel kunnen veroorzaken.
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze boorkop 6 met een roterende mof zodat u de boorkop met één hand kunt
bedienen. Ga als volgt stapsgewijs te werk als u een boortje of
een ander accessoire wilt inzetten.
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Pak de zwarte mof van de boorkop met één hand vast en
houd met de andere hand het gereedschap vast. Draai de
mof zo ver naar links dat u het accessoire van uw keuze
kunt inzetten.
3. Steek het accessoire ongeveer 19 mm in de boorkop en
draai deze stevig vast door de mof naar rechts te draaien
met de ene hand terwijl u het gereedschap met de
82
andere vasthoudt. Uw gereedschap is voorzien van een
mechanisme voor automatische spindelvergrendeling. Zo
kunt u de boorkop met één hand openen en sluiten.
Het is belangrijk dat u de boorkop vastzet met één hand op de
mof van de boorkop terwijl u het gereedschap met de andere
hand zo goed mogelijk vasthoudt.
U kunt het accessoire losmaken door stap 1 en 2 die hierboven
worden vermeld, te herhalen.
Riemhaak en bithouder (Afb. A)
WAARSCHUWING: Beperk het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu uit, voordat u een
aanpassing uitvoert of hulpstukken of accessoires
verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, hang het gereedschap NIET boven
uw hoofd op en hang geen voorwerpen aan de riemhaak.
Hang de riemhaak van het gereedschap UITSLUITEND
aan een gereedschapsgordel.
WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig
persoonlijk letsel, let erop dat de schroef waarmee de
riemhaak vastzit goed is bevestigd.
BELANGRIJK: Gebruik voor het bevestigen of vervangen van de
riemhaak of de bithouder alleen de bijgeleverde schroef 8 . Let
erop dat de schroef stevig is vastgedraaid.
Voor links- of een rechtshandig gebruik kunnen de riemhaak 7 en de bithouder 9 met de bijgeleverde schroef 8 aan
weerszijden van het gereedschap worden bevestigd. Als u de
haak of de bithouder niet wilt gebruiken, kunt u deze van het
gereedschap afhalen.
U kunt de riemhaak of de bithouder verplaatsen door de
schroef 8 die de riemhaak op z’n plaats houdt, te verwijderen
en aan andere zijde weer te monteren. Let erop dat de schroef
stevig is vastgedraaid.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Juiste positie van de handen (Afb.C)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Nederlands
De juiste positie van de handen is wanneer de ene hand zich
bovenaan de boor bevindt 13 zoals afgebeeld, terwijl de
andere hand de hoofdgreep 14 vast houdt.
Boorbediening (Afb. D)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig letsel te
verkleinen, dient u het gereedschap uit te schakelen en van
het stopcontact te ontkoppelen voordat u hulpstukken of
accessoires verwijdert of plaatst.
WAARSCHUWING: Om het risico op letsel te
verkleinen, dient u ALTIJD ervoor te zorgen dat het
werkstuk verankerd is of goed is vastgezet. Als u door dun
materiaal boort, gebruikt u een houten “reserveblokkering”
om schade aan het materiaal te voorkomen.
1. Draai de kraag 3 naar het symbool van de hamer nog
veel plezier.
2. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie aan de
geplande actie voldoen.
3. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren, grondboren
of zaagboren. Voor METAAL gebruikt u hoge snelheid
spiraalboren of zaagboren. Gebruik een smeermiddel als
u metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn gietijzer en
koper, die droog dienen te worden geboord.
4. Pas altijd druk toe in een rechte lijn met het boortje. Gebruik
genoeg druk om te blijven boren, maar druk niet zo hard dat
de motor vastloopt of het boortje eruitvliegt.
5. Houd het gereedschap stevig met beide handen vast om
tegengewicht te bieden aan de draaiende beweging van de
boor. Als het model niet is uitgerust met een zijhandvat, pak
dan de boor met één hand op het handvat en één hand op
de accuset.
VOORZICHTIG: Boor kan vastlopen als deze te zwaar
belast is zodat hij plotseling uit uw handen kan draaien.
Verwacht altijd dat de motor kan vastlopen. Pak de boor
stevig vast om tegengewicht te bieden aan de draaiende
beweging en om letsel te voorkomen.
6. ALS DE BOOR IS VASTGELOPEN, wordt dit meestal
veroorzaakt doordat hij te zwaar belast is of door onjuist
gebruik. LAAT DE DRUKSCHAKELAAR ONMIDDELLIJK
LOS, verwijder het boortje uit het werkstuk en stel de reden
van het vastlopen vast. KLIK DE DRUKSCHAKELAAR NIET
AAN EN UIT IN EEN POGING OM DE VASTGELOPEN
BOOR WEER TE STARTEN — HIERMEE KAN SCHADE
AAN DE BOOR WORDEN TOEGEBRACHT.
7. Om het vastlopen te minimaliseren of om niet door het
materiaal heen te breken, vermindert u de druk op de boor
en haalt u het boortje door het laatst aangeboorde deel van
het gat terug.
8. Laat de motor lopen terwijl u het boortje uit een boorgat
haalt. Hierdoor loopt het niet vast.
9. Met variabele snelheidsboren is het niet nodig om een gat
te maken waar er moet worden geboord. Gebruik een lage
snelheid om het gat aan te boren en versnel dit door harder
op de drukschakelaar te drukken als het gat diep genoeg is
om te boren zonder dat het boortje eruit glipt.
Hamerboorbediening (Afb. E)
1. Zet de kraag 3 op het hamerboorsymbool.
2. Selecteer de hoge snelheidinstelling door de kiezer terug te
schuiven (weg van de boorhouder).
BELANGRIJK: Gebruik hardmetalen boortjes of
alleen metselwerkboortjes.
3. Boor met net genoeg kracht op de hamer zodat deze niet te
veel speling heeft of “hoger” dan het boortje komt. Door te
veel kracht worden er lagere boorsnelheden bereikt, wordt
er teveel hitte ontwikkeld en een lagere boorsnelheid.
4. Boor recht en houd het boortje hierbij in een rechte hoek
ten opzichte van het werk. Oefen niet teveel druk op het
boortje uit als u aan het boren bent omdat hierdoor de
uitsparingen van het boortje vol met puin of zaagsel kunnen
raken en dat resulteert in een lagere boorsnelheid.
5. Als de hamersnelheid tijdens het boren van diepe gaten
langzamer wordt, trekt u het boortje gedeeltelijk uit het gat
terwijl u het gereedschap laat draaien om zo vuil uit het gat
te verwijderen.
OPMERKING: een soepele, gelijkmatige uitstroom van stof uit
het gat geeft de juiste boorsnelheid aan.
Schroevendraaierbediening (Afb. F)
1. Selecteer het gewenste snelheid/momentwaardebereik
met de duale bereikversnellingskiezer om overeen te
komen met de snelheid en momentwaarde van de
geplande toepassing.
2. Zet de aanpassingskraag 3 van de momentwaarde in
de gewenste positie. Lagere nummers geven lagere
momentwaarde-instellingen aan; hogere nummers geven
hogere momentwaarde-instellingen aan.
3. Plaats het gewenste bevestigingsaccessoire in de
boorhouder zoals u met ieder boortje zou doen.
4. Voer enkele testruns op een proefstukje uit of in gebieden
die niet zichtbaar zijn om de juiste positie van de
koppelingskraag vast te stellen.
5. Begin altijd met een lagere momentwaarde-instelling, ga
vervolgens naar een hogere momentwaarde-instelling om
schade aan het werkstuk of de bevestiging te voorkomen.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u de accu, voordat
u enige aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud worden verricht.
83
Nederlands
Herlaadbare accu
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof uit de
hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat
vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd
stofmasker als u deze procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze
chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend
met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit
enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.
Schoonmaakinstructies voor de lader
WAARSCHUWING: Schokgevaar. Haal de stekker van de
lader uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Verwijder vuil en vet met een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de werklamp/lader. Gebruik
geen water of schoonmaakmiddel.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie
over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
84
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij niet krachtig
genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van klussen die daarvoor vlot
verliepen. Aan het einde van zijn technische levensduur dient u
dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens
uit het werktuig.
• Lithium-ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste
wijze tot afval worden verwerkt.
Norsk
TRÅDLØS KOMPACT 13 mm BOREMASKIN/TREKKER
DCD730, DCD780
TRÅDLØS KOMPACT 13 mm BOREMASKIN/TREKKER/
SLAGBOREMASKIN
DCD735, DCD785
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-1:
LPA(lydtrykksnivå)
dB(A)
LWA(lydeffektnivå)
dB(A)
K (usikkerhet for det angitte støynivå)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Spenning
Type
Batteritype
Utgangseffekt
Turtall, ubelastet
1 gir
2 gir
Slaghastighet
1 gir
2 gir
Maks. moment (hard/myk)
Kjokskapasitet
Makismal borekapasitet
Tre
Metal
Murverk
Vekt (uten batteripakke)
Boring i metall
Verdi vibrasjonsutslipp ah,D =
Usikkerhet K =
Boring i betong
Verdi vibrasjonsutslipp ah,ID =
Usikkerhet K =
Skrutrekking
Verdi vibrasjonsutslipp ah,ID =
Usikkerhet K =
VDC
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til forberedende vurdering av eksponering.
85
Vekt
Norsk
Batterier
Ladere/Ladetider (i minutter)
Kat #
VDC
Ah
Vekt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Trådløs kompact boremaskin/trekker
DCD730, DCD780
Trådløs kompact boremaskin/trekker/
slagboremaskin
DCD735, DCD785
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2014/30/EF og
2011/65/EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på
følgende adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
28.03.2017
86
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
Norsk
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Bruk og vedlikehold av batteridrevne
verktøy
a ) Bruk kun laderen som er spesifisert av produsenten.
En lader som passer for en type batteripakke kan føre til
brannfare dersom den brukes med en annen batteripakke.
b ) Bruk kun elektriske verktøy sammen med
de spesifiserte batteripakkene. Bruk av andre
batteripakker kan skape risiko for skader eller brann.
c ) Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra
andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler,
spikere, skruer eller andre små metallobjekter som
kan skape en forbindelse fra en batteripol til en
annen. Å kortslutte batteripolene kan føre til brannskader
eller brann.
87
Norsk
d ) Ved hardhendt behandling kan det komme væske
ut fra batteriet. Unngå kontakt med denne. Dersom
du ved et uhell kommer i kontakt med væsken, skyll
med vann. Dersom du får væsken i øynene, oppsøk
lege umiddelbart. Batterivæske kan føre til irritasjon
eller forbrenninger.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Alltid kontroller at spenningen til batteripakken samsvarer med
spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på
laderen samsvarer med spenningen på strømnettet.
Din DeWALT-lader er dobbeltisolert i samsvar med
EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.
6) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
boremaskin/trekker/slagboremaskin
•
•
•
•
•
•
•
•
Bruk hørselsvern ved slagboring. Å bli utsatt for støy kan
forårsake hørseltap.
Bruk hjelpehåndtakene dersom de leveres med
verktøyet. Å miste kontroll kan forårsake personskade.
Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner hvor
skjæreverktøyet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger. Kutteutstyr som kommer i kontakt med en
strømførende ledning kan føre til at eksponerte metalldeler på
elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi operatøren støt.
Bruk tvinger eller annen praktisk måte å sikre og
holde arbeidsstykket på et stabilt underlag. Å holde
arbeidsstykket i hendene eller mot kroppen er ustabilt og kan
føre til at du mister kontroll.
Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse. Hammerog boreoperasjoner gjør at fliser flyr gjennom luften. Flyvende
partikler kan forårsake permanent øyeskade.
Tilbehør og verktøy kan bli varme under bruk. Bruk
hansker ved håndtering dersom det utføres arbeid som
generere varme, som slagboring eller boring i metall.
Ikke bruk dette verktøyet i lange perioder. Vibrasjon
forårsaket av slagaksjonen kan skade hendene og armene.
Bruk hansker for å gi ekstra polstring og begrens risikoen ved
å hvile ofte.
Luftehull dekker ofte bevegelige deler og skal unngås.
Løstsittende antrekk, smykker eller langt hår kan bli fanget opp
av bevegelige deler.
Restrisikoer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av sager:
• Skader som skyldes berøring av de roterende delene eller
varme deler på verktøyet
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk
• Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret.
88
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
DeWALT ladere trenger ingen justeringer, og er designet til å
være så enkle som mulig å bruke.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN: Denne manualen
inneholder viktige sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for
kompatible batteriladere (se Tekniske data).
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og advarselsmerker på laderen, batteripakken og produktet som
bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske komme inn i
laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren
for skader, lad kun DeWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake personskader og
materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de
ikke leker med apparatet.
MERK: Under visse forhold, med laderen innplugget i
strømforsyningen, kan de eksponerte kontaktene i laderen
kortsluttes av fremmedlegemer. Fremmedlegemer som
kan lede strøm, inkludert ,men ikke bregrenset til stålull,
aluminiumsfolie eller annen ansamling av metalliske
partikler, må holdes unna åpningene i laderen. Kople alltid
laderen fra strømtilførselen når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere
enn de som er nevnt i denne manualen. Laderen og
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av
DeWALT oppladbare batterier. Annen bruk kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Norsk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke utsett laderen for regn eller snø.
Dra i kontakten og ikke ledningen når du kople laderen
fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på kontakten
og ledningen.
Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes
på, snubles i, eller på annen måte utsettes for skade
eller påkjenning.
Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt
nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i
brannfare og/eller elektrisk støt.
Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser laderen på
en myk overflate som kan blokkere ventilasjonsslissene
og resultere i for høy innvendig temperatur. Plasser
laderen et sted unna varmekilder. Laderen ventileres gjennom
slisser i toppen og bunnen av huset.
Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt—bytt
dem ut med en gang.
Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet
i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et
autorisert serviceverksted.
Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert
serviceverksted når service eller reparasjon trenges. Å
sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.
Dersom ledningen er skadet må den byttes ut med en gang
av produsenten, dens serviceagent eller lignende kvalifisert
person for å unngå farer.
Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med
rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt.
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.
ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
Laderen er designet for å bruke standard 230V elektrisk
strøm. Ikke forsøk å bruke den på annen spenning. Dette
gjelder ikke billaderen.
Lade et batteri (Fig. B)
1. Plugg inn laderen i en passende stikkontakt for du setter
inn batteripakken.
2. Sett batteripakken 10 i laderen, pass på at batteripakken
sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker gjentatt
som indikasjon på at ladeprossessen er startet.
3. Fullført lading vises ved at det røde lyset er PÅ konstant.
Pakken er da fullt oppladet og kan brukes, eller den
kan bli stående i laderen. For å ta batteripakken ut av
arbeidspakken, trykk inn og hold låseknappen 11 på
batteripakken og ta den av.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-Ion
batteripakker, lad batteripakken helt opp før første gangs bruk.
Bruk av lader
Se indikatorne under for batteripakkens ladetilstand.
Ladeindikatorer
lading
*Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys
vil lyse under denne operasjonen. Når batteriet har
kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av og laderen vil
gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt batteripakke. Laderen
vil indikere feilaktig batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og
batteripakke til et servicesenter for testing.
Ventetid for varm/kald pakke
Dersom laderen detekterer et batteri som er for varmt eller for
kaldt, vil den automatisk starte en ”varm/kald pakke forsinkelse”,
og venter med å lade til batteriet har passende temperatur.
Laderen vil deretter automatisk skifte til lademodus for pakken.
Denne funksjonen sikrer maksimal levetid på batteriet.
En kald batteripakke vil lade langsommere enn en varm
batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet
selv om batteriet blir varmt.
Ladere DCB118 er utstyrt med en intern vifte som er designet
for å avkjøle batteripakken. Viften vil slå seg på automatisk når
batteripakken trenger å kjøles. Bruk aldri laderen dersom viften
ikke fungerer korrekt eller dersom ventilasjonsåpningene er
blokkert. Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i laderen.
Elektronisk beskyttelsessystem
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot overlading,
overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom beskyttelsessystemet
aktiveres (Electronic Protection System). Dersom det skjer, sett
litium-ion batteriet på laderen til det er helt oppladet igjen.
Veggmontering
Disse laderne er designet for å monteres på vegg eller stå på et
bord eller arbeidsbenk. Dersom den skal monteres på veggen,
plasser laderen innen rekkevidde fra en stikkontakt og unna
hjørner eller andre hindringer som kan stoppe luftstrømmen.
Bruk baksiden av laderen som mal for å bore hull i veggen
for monteringsskruene. Monter laderen godt med gipsskruer
(må kjøpes separat) minst 25,4 mmlange med hodediameter
7–9 mm, som skrus inn i treverk til optimal dybde med omtrent
5,5 mm av skruen som stikker ut. Rett inn sporene på baksiden
av laderen med de utstikkende skruene og lås på plass i sporene.
Rengjøringsanvisninger for lader
ADVARSEL: Fare for støt. Koble laderen fra
strømuttaket før rengjøring. Smuss og fett kan fjernes
fra laderen ved hjelp av en klut eller en myk, metallfri
børste. Ikke bruk vann eller rengjøringsvæsker. Aldri la
noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse*
89
Norsk
Batteripakke
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for alle
batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du
bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av pakningen. Les
sikkerhetsinstruksjonene under før du bruker batteripakken og
laderen. Følg deretter ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser eller
støv. Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet
eller gassen.
Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser
batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikkekompatibel lader idet batteripakken kan sprekke og
forårsake alvorlig personskade.
Lad batteripakkene kun i DeWALT ladere.
IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre væsker.
Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken
på steder der temperaturen kan nå eller overstige
40 ˚C (104 ˚F) (som utenfor skur eller metallbygg
på sommeren).
Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet
eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan eksplodere i en
brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden,
vasker du området med mild såpe og vann. Hvis du får
batterivæske på øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs medisinsk
tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av
organiske karbonater og litium-salter.
Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon
av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk medisinsk ettersyn hvis
symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan
antennes hvis den utsettes for gnister eller flammer.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen
årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skad
batteripakken. Ikke bruk en batteripakke eller lader som
har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet
på annen måte (f.eks. gjennomboret av en spiker, slått
med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk
støt. Skadede batteripakker skal leveres til servicesenteret
for gjenvinning.
ADVARSEL: Fare for brann. Ikke lagre eller
transporter batteripakken slik at batteripolene
kan komme i kontakt med metallobjekter. For
eksempel, ikke legg batteriet i forkle, lommer, verktøyskrin,
produktesker, skuffer etc. sammen med løse spikere, skruer,
nøkler, etc.
90
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk plasser verktøyet
på siden på en stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen verktøy med store
batteripakker kan stå på batteripakken, men kan lettes
slås overende.
Transport
ADVARSEL: Fare for brann. Transport av batterier kan
kanskje føre til brann dersom batteripolene utilsiktet
kommer i kontakt med elektrisk ledende materialer. Ved
transport av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt
og føre til kortslutning.
DeWALT batterier samsvarer med alle aktuelle shippingforskrifter som angitt av bransjen og lovregler, inkludert UN
Recommendations on the Transport of Dangerous Goods;
International Air Transport Association (IATA) Dangerous
Goods Regulations, International Maritime Dangerous Goods
(IMDG) Regulations, og European Agreement Concerning The
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).
Litium-ion celler og batterier er testet i henhold til avsnitt 38,3
i ”UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods
Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil forsendelse av en DeWALT batteripakke
være unntatt fra klassifisering som en fullt regulert Class
9 Hazardous Material. Vanligvis vil bare forsendelser som
inneholder et litium-ione batteri med høyere energiklassifisering
enn 100 watt-timer (Wh) kreve forsendelse som fullt regulert
Class 9. Alle litium-ione batterier har angitt watt-timer på
pakken. Men på gunn av de kompliserte reglene anbefaler
DeWALT ikke å sende litium-ione batteripakker med fly, uansett
watt-time klassifisering. Forsendelser av verktøy med batterier
(kombinerte sett) kan unntaksvis sendes med fly dersom angitt
watt-timer på batteripakken er under 100 Wh.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller fullt regulert,
er det senderens ansvar å sjekke de gjeldende reglene for
pakking, etiketter/merking og dokumentasjon.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt i god tro og
ansett som nøyaktig på tidspunktet dokumentet ble opprettet.
Men det gis ingen garantier, hverken eksplisitt eller implisitt.
Det er kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer med de
gjeldende retningslinjer.
Transport av FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteriet har to moduser: Bruk
og transport.
Bruks-modus: Når FLEXVOLTTM-batteriet står alene eller er
montert i et DeWALT 18V produkt, fungerer det som et 18V
batteri. Dersom FLEXVOLTTM-batteriet er i et 54V eller et 108V (to
54V batterier) produkt, vil det fungere som et 54V batteri.
Transport-modus: Når hetten er satt på FLEXVOLTTM-batteriet,
er batteriet i transport-modus. La hetten være på ved
forsendelse.
I transportmodus blir rekker av
celler elektrisk frakoblet i pakken
slik at det dannes 3 batterier
med lavere watt-timer (Wh)
Norsk
sammenlignet med 1 batteri med høyere watt-timer. Denne
endringen til 3 batterier med lavere watt-timer gjør at pakken
er unntatt fra visse begrensende shipping-regler som gjelder
batterier med høyere watt-timer.
For eksempel kan Wh-spesifikasjonen for Transport være 3 x 36
Wh, som betyr 3 batterier Eksemple på merking for bruk og
for transport
på 36 Wh hver. Whspesifikasjonen for USE
(bruk) kan være 108 Wh
(som betyr 1 batteri).
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt
for direkte solskinn samt for sterk varme eller kulde. For
optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i
romtemperatur når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å
lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og tørt sted
uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken
må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne manualen,
kan etikettene på laderen og batteripakken vise følgende
piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Ikke brenn batteripakken.
BRUK: Bruk uten transporthette, nominell Wh er 108
Wh (1 batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Bruk med innebygget transporthette,
nominell Wh er 3 x 36 Wh (3 batteri med 36 Wh).
Batteritype
DC730 og DC735 bruker 14,4 volts batteripakker.
DC780 og DC785 bruker 18 volts batteripakker.
Disse batteripakkene kan brukes: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniske Data for mer informasjon.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1Boremaskin/trekker eller 1 boremaskin/trekker/
slagboremaskin
1Lader
2 Li-Ion batteripakker (M2, L2, C2-modellene)
3 Li-Ion batteripakker (M3, L3, C3-modellene)
1 Li-Ion batteripakke (M1, L1, C1-modellene)
1Koffert
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Ikke undersøk med strømførende gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
Kun for innendørs bruk.
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
Synlig stråling. Ikke se inn i lyset.
Datokode plassering
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2017 XX XX
Produksjonsår
Lad kun DeWALT batteripakker med de angitte
DeWALT laderne. Lading av andre batteripakker
enn de angitte DeWALT batteriene med en DeWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til andre
farlige situasjoner.
91
Norsk
Beskrivelse (Fig. A)
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
1 Avtrekker-bryter
2 Fremover/bakover kontrollknapp
3 Momentjusteringskrage
4 Gir-skifter
5 Arbeidslys
6 Nøkkelløs chuck
7 Beltekrok
8 Monteringsskrue
9 Bitclips
10 Batteripakke
11 Festeknapp for batteriet
Tiltenkt Bruk
Din drill/skrutrekker/meiselhammer er konstruert for profesjonell
boring, slagboring og skrutrekking.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse boremaskinene/skrutrekkerne/slagborene er
profesjonelle elektroverktøy.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og ladere fra DeWALT.
Sette inn og ta av batteripakke
på verktøyet (Fig. B)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken 10 er helt
oppladet før bruk.
For å installer batteripakken i verktøyets
håndtak
1. Rett inn batteripakken 10 mot skinnene i håndtaket (Fig. B).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i
verktøyet, pass på at den ikke løsner.
For å fjerne batteripakken fra verktøyet
1. Trykk batteriets festeknapp 11 og trekk batteriet bestemt ut
av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i
denne manualen.
92
Ladeindikator batteripakker (Fig. B)
Noen DeWALT batteripakker inkluderer en ladeindikator som
består av tre grønne LED som indikerer hvor mye lading som er
igjen i batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen 12 . En kombinasjon av tre grønne LED-lys vil
lyse og vise gjenværende lading. Dersom gjenværende lading
av batteriet er under brukbar grense, vil ingen lys tennes og
batteriet må lades opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av gjenværende
lading i batteripakken. Den gir ingen indikasjon på om verktøyet
fortsatt kan brukes, og kan variere med produktkomponentene,
temperatur og brukerens bruksområde.
Avtrekksbryter for variabel hastighet (Fig. A)
For å bruke verktøyet, klem avtrekksbryteren 1 . For å slå av
verktøyet, slipp avtrekksbryteren. Verktøyet er utstyrt med en
brems. Chucken stopper så fort avtrekksbryteren slippes helt.
MERK: Kontinuerlig bruk ved variabel hastighet anbefales ikke.
Det kan skade bryteren og bør unngås.
Fremover/bakover kontrollknapp (Fig. A)
En fremover/bakover kontrollknapp 2 bestemmer verktøyets
retning, og fungerer også som en låseknapp.
For å velge rotasjon fremover, slipp avtrekksbryteren og
trykk fremover/bakover kontrollknappen mot høyresiden
av verktøyet.
For å velge bakover, trykk fremover/bakover kontrollknappen
mot venstresiden av verktøyet.
Når kontrollknappen står i midten er verktøyet låst. Når du skifter
kontrollknappens posisjon, påse at avtrekksbryteren er sluppet.
MERK: Første gang verktøyet kjøres etter endring av
rotasjonsretning kan det hende at du hører en klikk ved
oppstart. Dette er normalt og er ikke et tegn på et problem.
Momentjusteringskrage (Fig. A)
Verktøyet har en skrutrekkermekanisme med justerbart moment,
for innsetting og uttaking av en rekke skruhodevarianter, og i
noen modeller er det ogst en hammermekanisme for boring
i murverk. Rund hylsen 3 er det tall, et symbol for boring, og
på noen modeller et hammersymbol. Disse tallene brukes for
å sette clutchen til ulike momentområder. Jo høyere siffer på
kragen, desto høyere moment og desto større skrue kan brukes.
For å velge et tall, vri til ønsket tall står mot pilen.
To-trinns gir (Fig. A)
To-trinns muligheten lar deg skifte gir på bor/trekker for
større fleksibilitet.
1. For å velge hastighet 1 (stort moment), slå av verktøyet og la
det stoppe. Skyv girskifteren 4 forover (mot chucken).
2. For å velge hastighet 2 (lavt moment), slå av verktøyet og la
det stoppe. Skyv girskifteren bakover (bort fra chucken).
MERK: Ikke skift gir når verktøyet er i gang. La alltid
boremaskinen stoppe helt før du skifter gir. Dersom du har
problemer med å skifte gir, pass på at to-trinns girskifter er
skjøvet enten helt forover eller helt bakover.
Norsk
Arbeidslys (Fig. A)
Det er et arbeidslys 5 rett over avtrekkerbryteren 1 .
Arbeidslyset aktiveres når avtrekksbryteren trykkes inn. Når
avtrekkeren slippes, vil arbeidslyset være på i opp til 20
sekunder til.
MERK: Arbeidslyset er for å belyse den nærmeste arbeidsflaten,
og er ikke ment å brukes som lykt.
Nøkkelfri en-hylse chuck (Fig. G–I)
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme drill-bits (eller annet
tilbehør) ved å gripe rundt fronten av chucken og deretter
slå på verktøyet. Det kan føre til skader på chucken og
til personskader. Lås alltid avtrekkerbryteren og koble
verktøyet fra strømmen når du skifter tilbehør.
ADVARSEL: Pass alltid på at biten sitter godt før du starter
verktøyet. En løs bit kan kastes ut av verktøyet og føre
til personskader.
Verktøyet har en nøkkelløs chuck 6 med en roterende hylse for
en-hånds betjening av chucken. For å sette inn en drill-bit eller
annet tilbehør, følg disse trinnene.
1. Slå av verktøyet og koble verktøyet fra strømmen.
2. Grip bakre hylse på chucken med en hånd og bruk den
andre hånden for å sikre verktøyet. Roter hylsen mot klokka
så langt at den tar i mot det ønskede tilbehøret.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm inn i chucken og stram
godt ved å rotere chuck-hylsen med klokka med en hånd
mens du holder verktøyet med andre hånden. Verktøyet eer
utstyrt med en automatisk spindellås-mekanisme. Dette lar
deg åpne og lukke chucken med en hånd.
Pass på å stramme chucken med en hånd på chuckhylsen mens
den andre hånden holder verktøyet så hardt som mulig.
For å løsne tilbehøret, gjenta trinn 1 og 2 over.
Beltekrok og bitclips (Fig. A)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlige
personskader, slå av verktøy og koble fra
batteripakken før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade,
heng IKKE verktøy fra deg i beltekroken eller heng
objekter fra beltekroken. Heng KUN verktøyets beltekrok i
et arbeidsbelte.
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig
personskade, sørg for at skruen som holder beltekroken
sitter godt.
VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken eller bitclipset,
bruk kun den medfølgende skruen 8 . Påse at skruen
strammes godt.
Beltekroken 7 og bitclipset 9 kan festes på hvilken som helst
side av verktøyet kun ved bruk av medfølgende skrue 8 , for å
tilpasses venstre- og høyrehendte brukere. Dersom kroken eller
bitclipset ikke ønskes, kan de fjernes fra verktøyet.
For å flytte beltekroken, fjern skruen 8 som holder den på plass
og monter den på andre siden. Påse at skruen strammes godt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. C)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever en hånd på toppen
av drillen 13 som vist, med den andre hånden på
hovedhåndtaket 14 .
Boreoperasjon (Fig. D)
ADVARSEL: Risikoen for alvorlig personskade kan
reduseres ved å slå av verktøyet samt koble fra strømkilden
før det utføres justeringer eller monteringer/demonteringer
av tilbehør eller ekstrautstyr.
ADVARSEL: SLIK AT EN KAN REDUSERE RISIKOEN
FOR PERSONLIG SKADE, PÅSE AT ARBEIDSSTYKKET
ALLTID er ankret eller klemt godt fast. Hvis det bores i tynt
materiale, bruk en ”sikkerhets” blokk av tre som vil hjelpe til
å forhindre skader på materialet.
1. Vri hylsen 3 til boresymbolet.
2. Velg ønsket hastighet/momentområde med girbryteren
for å matche hastigheten og momentet til den
planlagte operasjonen.
3. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor eller hullsag.
For MetalL, bruk bits av høyhastighets stålspiralbor eller
hullsag. Bruk skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
4. Trykk alltid på boret etter en rett linje. Bruk nok trykk til å
holde boret i gang, men ikke trykk så hardt at du kveler
motoren eller brekker av boret.
5. Hold verktøyet godt med begge hendene for å kontrollere
vrideeffekten av boremaskinen. Hvis modellen ikke er utstyrt
med et sidehåndtak, ta tak i boremaskinen med en hånd på
håndtaket og en hånd på batteripakken.
ADVARSEL: Boremaskinen kan kveles hvis den blir
overbelastet og dette kan forårsake en plutselig vridning.
Alltid forvent en kveling. Ta godt tak i boremaskinen for å
kontrollere vridningen samt det å unngå skade.
6. HVIS BOREMASKINEN KVELES er det vanligvis fordi
den er overbelastet eller blir feilaktig brukt. FRIGJØR
AVTREKKEREN ØYEBLIKKELIG og fjern boret bort fra
arbeidet samt fastsett årsaken for kveling. IKKE TRYKK
AVTREKKEREN PÅ OG AV I ET FORSØK PÅ Å STARTE ET
KVELET BOR — DETTE KAN SKADE BOREMASKINEN.
93
Norsk
7. For å minske kveling eller det at boret bryter seg gjennom
materialet, reduser trykket på boret og gradvis press boret
gjennom den siste brøkdelen av hullet.
8. Hold motoren gående mens du drar boret ut av et boret
hullet. Dette vil være til hjelp til slik at det ikke setter seg fast.
9. Ved bruk av boremaskiner med vekslende hastighet er det
ikke nødvendig å lage til noe merke på forhånd der hvor
det skal bores. Bruk sakte hastighet ved start på hullet og
akselererer så ved å klemme avtrekkeren hardere ettersom
hullet blir dypt nok til å bore uten at boret spretter ut.
Bruk av slagbor (Fig. E)
1. Snu kraven 3 til slagborsymbolet.
2. Velg innstillingen for høy hastighet ved å skyve velgeren
bakover (bort fra kjoks).
VIKTIG: Bruk kun hardmetallspiss eller murverkbiter.
3. Legg akkurat nok trykk på slagboret slik at det ikke får
anledning til å sprette omkring for mye eller ikke vil ”ta
tak”. For mye trykk vil forårsake saktere borehastighet,
overoppheting og lavere borehastighet.
4. Bor rett, hold boret i rett vinkel i forhold til der du borer.
Ikke trykk på boret fra siden da dette kan resultere i
at borsporene fylles, noe som vil forårsake at boret
arbeider saktere.
5. Hvis slaghastigheten begynner å avta ved boring, trekk
boret delvis av hullet mens verktøyet fremdeles i gang for å
hjelpe til med å rense rester fra hullet.
MERK: En myk, jevn strøm av støv fra hullet tilsier
riktig borehastighet.
Skrutrekkeroperasjon (Fig. F)
1. Velg det ønskede hastighet/dreiningsmomentomfanget
ved bruk av dobbeltgirvelgeren for å tilpasse hastigheten og
dreiningsmomentet til den planlagte operasjonen.
2. Drei kraven 3 , som justerer dreiningsmomentet, til
den ønskede posisjonen. Lavere tall indikerer lavere
dreiningsmomentinnstillinger; høyere tall indikerer
høyere dreiningsmomentinnstillinger.
3. Innstill det ønskede festetilbehøret i kjoksen på samme måte
som et hvilket som helst bor.
4. Foreta gjerne en test på noen rester eller usatte steder for å
bestemme den riktige posisjonen for koplingskraven.
5. Start alltid med lavere dreiningsmomentinnstillinger for så å
gå opp til høyere dreiningsmomentinnstillinger slik at skader
på arbeidet eller festeanordningen unngås.
VEDLIKEHOLD
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble fra
batteripakken før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
En utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie.
94
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av hovedkabinettet med
tørr luft når skitt samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når
du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller sterke kjemikalier
for å rengjøre ikke-metalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene som brukes i disse
delene. Bruk en klut som bare er fuktet med vann og mild
såpe. Aldri la noen væske trenge inn i verktøyet; aldri dypp
noen del av verktøyet i en væske.
Rengjøringsinstruksjoner for lader
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Frakople laderen
fra vekselstrømkontakten før rengjøring. Smuss og fett
kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en
klut eller myk ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier
merket med dette symbolet skal ikke kastes i
vanlig husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke
lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt kunne utføres
tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
• Litium-ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren
eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte batteripakkene
vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.
Português
BERBEQUIM SEM FIO COMPACTO DE 13 mm
DCD730, DCD780
BERBEQUIM/MARTELO PERFURADOR SEM FIO COMPACTO
DE 13 mm
DCD735, DCD785
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
Voltagem
Tipo
Tipo de bateria
Potência
Velocidade sem carga
1ª engrenagem
2ª engrenagem
Velocidade de impacto
1ª engrenagem
2ª engrenagem
Binário máximo (duro/suave)
Capacidade do mandril
Capacidade de perfuração máxima
Madeira
Metal
Alvenaria
Peso (sem bateria)
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
VCC
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-1:
LPA(nível de emissão de pressão sonora)
dB(A)
LWA(nível de potência acústica)
dB(A)
K (variabilidade do nível acústico indicado)
dB(A)
Perfurar em metal
Valor de emissão de vibrações ah,D =
K de variabilidade =
Perfurar em betão
Valor de emissão de vibrações ah,ID =
K de variabilidade =
Aparafusamento
Valor de emissão de vibrações ah,ID =
K de variabilidade =
95
Peso
Português
Baterias
Carregadores/Intervalos de Carregamento (minutos)
# de cat.
VCC
Ah
Peso (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição
às vibrações.
ATENÇÃO: o nível de emissão de vibrações declarado
diz respeito às principais aplicações da ferramenta.
No entanto, se a ferramenta for utilizada para outras
aplicações ou com outros acessórios, ou tiver uma
manutenção insuficiente, o nível de emissão de
vibrações poderá ser diferente. Isto poderá aumentar
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Além disso, a estimativa do nível de exposição às
vibrações também deverá ter em conta o número de vezes
que a ferramenta é desligada ou está em funcionamento,
mas sem executar tarefas. Isto poderá reduzir
significativamente o nível de exposição às vibrações ao
longo do período total de trabalho.
Identifique medidas de segurança adicionais para
proteger o utilizador contra os efeitos das vibrações, tais
como: efectuar uma manutenção correcta da ferramenta
e dos acessórios, manter as mãos quentes e organizar
padrões de trabalho.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Berbequim sem fio compacto de
DCD730, DCD780
Berbequim/martelo perfurador sem fio
compacto de
DCD735, DCD785
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
96
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com
a Directiva 2014/30/UE e a 2011/65/UE. Para obter mais
informações, contacte a DeWALT através da morada indicada
em seguida ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
28.03.2017
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Português
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d ) Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e ) Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
f ) Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
g ) Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
97
Português
d )
e )
f )
g )
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Utilização e Manutenção de
Ferramentas com Bateria
a ) Utilize apenas o carregador especificado pelo
fabricante do equipamento. Um carregador
apropriado para um tipo de bateria poderá criar um risco
de incêndio se for utilizado para carregar outras baterias.
b ) Utilize as ferramentas eléctricas apenas com as
baterias especificamente indicadas para as mesmas.
A utilização de quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c ) Quando a bateria não estiver a ser utilizada,
mantenha-a afastada de outros objectos de metal,
como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos metálicos
que possam estabelecer uma ligação entre os
contactos. Um curto-circuito entre os contactos da
bateria poderá causar queimaduras ou um incêndio.
d ) Uma utilização abusiva da ferramenta pode resultar
na fuga do líquido da bateria; evite o contacto com
este líquido. No caso de um contacto acidental,
passe imediatamente a zona afectada por água. Se
o líquido entrar em contacto com os olhos, procure
também assistência médica. O líquido derramado da
bateria pode provocar irritação ou queimaduras.
98
6) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras de segurança específicas adicionais
para berbequim/martelo de perfuração
•
•
•
•
•
•
•
Use protecção auricular durante a perfuração de
impacto A exposição ao ruído pode causar perda auditiva.
Utilize a(s) pega(s) auxiliar(es), se fornecida(s) com a
ferramenta. A perda de controlo pode causar lesões pessoais.
Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies
isoladas específicas para o efeito ao efectuar uma
operação em que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O acessório de corte que entre
em contacto com um fio com tensão eléctrica poderão fazer
com que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam
electricidade e electrocutem o utilizador.
Utilize grampos ou outro sistema para fixar e apoiar
a peça numa plataforma estável. Segurar a peça com a
mão ou contra o corpo pode causar instabilidade e perda
de controlo.
Use óculos de segurança ou outra protecção ocular. As
operações de batimento com o martelo ou de perfuração
podem causar a projecção de aparas. As partículas
projectadas podem causar danos oculares permanentes.
Os acessórios e a ferramenta podem ficar quentes
durante a operação. Use luvas quando os utilizar se efectuar
aplicações de produção de calor, tais como perfuração com
martelo e perfuração de metais.
Não utilize esta ferramenta durante longos períodos de
tempo. A vibração causada pela acção do martelo pode ser
prejudicial às suas mãos e braços. Use luvas para proporcionar
uma protecção adicional e limite a exposição, fazendo
pausas frequentes.
As saídas de ventilação frequentemente obstruem as peças
em movimento e devem ser evitadas. As roupas largas, as
jóias ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de berbequins:
• Ferimentos causados ao tocar nas peças rotativas ou em
peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
• Risco de trilhar os dedos ao substituir um acessório.
Português
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a voltagem da bateria
corresponde à indicada na placa com os requisitos de
alimentação. Além disso, certifique-se também de que a
voltagem do seu carregador corresponde à da rede eléctrica.
O seu carregador da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60335.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
•
•
•
•
•
•
•
Carregadores
Os carregadores da DeWALT não requerem ajuste e foram
concebidos para uma operação tão fácil quanto possível.
Instruções de Segurança Importantes Para
Todos os Carregadores de Baterias
•
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual inclui instruções de
funcionamento e segurança importantes para carregadores de
bateria compatíveis (consulte Dados técnicos).
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e sinais
de aviso indicados no carregador, na bateria e no aparelho
que utiliza a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não permita a entrada de
líquidos no carregador. Pode ocorrer um choque eléctrico
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30mA
ou menos.
CUIDADO: perigo de queimadura. Para reduzir o risco de
lesões, carregue apenas baterias recarregáveis DeWALT.
Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões
pessoais e danos.
CUIDADO: as crianças devem ser vigiadas, para garantir
que não brincam com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições, quando o carregador
está ligado à fonte de alimentação, os contactos de carga
expostos no interior do carregador podem entrar em
curto-circuito devido a material estranho. Os materiais
estranhos condutores como, por exemplo, mas não
limitado a, lã de aço, folha de alumínio ou qualquer
acumulação de partículas metálicas devem ser removidos
dos orifícios do carregador. Desligue sempre o carregador
da fonte de alimentação quando não estiver inserida
•
•
•
•
•
•
uma bateria no respectivo compartimento. Desligue o
carregador antes de proceder à limpeza.
NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores
além dos especificados neste manual. O carregador e a
bateria foram concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
Estes carregadores foram concebidos para apenas para
carregar baterias recarregáveis DeWALT. Quaisquer
outras utilizações podem resultar em incêndio, choque
eléctrico ou electrocussão.
Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Quando desligar o carregador da corrente, puxe pela
ficha e não pelo cabo. Isto permite reduzir o risco de danos
na ficha de alimentação eléctrica e do cabo.
Certifique-se de que o cabo está colocado num local
onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou
esteja sujeito a danos ou tensão.
Não utilize uma extensão, a menos que seja
estritamente necessário. O uso de uma extensão
inadequada pode resultar num incêndio,choque eléctrico
ou electrocussão.
Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque
em cima de uma superfície macia que possa bloquear as
entradas de ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado de fontes de calor. O
carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e
inferior da estrutura.
Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem
danificados—substitua-os de imediato.
Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe
brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo
danificado. Leve-o para um centro de assistência autorizado.
Não desmonte o carregador; leve-o para um centro
de assistência autorizado, no caso de ser necessário
assistência ou reparação. Uma nova montagem incorrecta
pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou incêndio.
Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve enviá-lo
de imediato para o fabricante, agente de assistência ou um
responsável devidamente qualificado para que possa ser
substituído, de modo a evitar qualquer situação de perigo.
Desligue o carregador da tomada antes de proceder
a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo
de risco.
NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo tempo.
O carregador foi concebido para funcionar com uma
potência eléctrica doméstica padrão de 230 V. Não tente
utilizá-lo com qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
Carregar uma bateria (Fig. B)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir
a pilha.
2. Insira a bateria 10 no carregador, certificando-se de que fica
totalmente encaixada no carregador. O indicador luminoso
99
Português
vermelho (de carga) pisca repetidamente, indicando que o
processo de carga foi iniciado.
3. A conclusão do processo de carga é indicado pelo indicador
luminoso vermelho, que permanece ligado de maneira
contínua. A bateria fica totalmente carregada e pode ser
utilizada nesta altura ou pode deixá-la no carregador. Para
retirar a bateria do carregador, prima o botão de libertação
na bateria 11 .
NOTA: Para assegurar o máximo desempenho e vida útil das
baterias de iões de lítio, carregue a bateria totalmente antes de
utilizar o produto pela primeira vez.
Funcionamento do carregador
Consulte os indicadores abaixo para saber qual é o estado do
processo de carga da bateria.
Indicadores de carga
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da bateria*
*O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas acendese um indicador luminoso amarelo durante esta operação.
Quando a bateria atingir a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador continua o
processo de carga.
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega uma bateria
defeituosa. O carregador indica que a bateria está defeituosa ao
não acender-se ou apresentando um problema na bateria ou
aparece um padrão intermitente no carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de um problema
no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador e a bateria
um centro de assistência autorizado para que sejam submetidos
a um teste.
Retardação de calor/frio
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado
quente ou fria, inicia automaticamente a retardação de calor/
frio, interrompendo o processo de carga até a bateria atingir
a temperatura adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta função assegura a
duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a uma velocidade mais lenta do
que uma bateria quente. A bateria irá carregar a essa taxa mais
lenta durante todo o ciclo de carga e não recupera a taxa de
carga máxima, mesmo que a bateria aqueça.
O carregador DCB118 está equipado com uma ventoinha
interna para arrefecer a bateria. A ventoinha liga-se
automaticamente quando a ventoinha tem de ser arrefecida.
Nunca utilize o carregador se a ventoinha não funcionar
correctamente ou se as aberturas de ventilação estiverem
obstruídas. Não permita a entrada de objectos estranhos no
interior do carregador.
100
Sistema de protecção electrónica
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas com um
Sistema de protecção electrónica que protege a bateria contra
sobrecarga, sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema
de protecção electrónica for activado. Se isto ocorrer,
coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar
totalmente carregada.
Montagem na parede
Estes carregadores foram concebidos para montagem na
parede ou para serem colocados numa mesa ou numa
superfície de trabalho. Se forem montados numa parede,
coloque o carregador perto de uma tomada eléctrica e
afastado de cantos ou outras obstruções que possam impedir
a circulação de ar. Utilize a parte de trás do carregador como
base para a fixação dos parafusos de montagem na parede.
Monte o carregador com firmeza com parafusos de placa
de gesso (adquiridos em separado) a uma distância de pelo
menos 25,4 mm com uma cabeça do parafuso com 7–9 mm de
diâmetro, aparafusado em madeira a uma profundidade ideal
de cerca de 5,5 mm do parafuso exposto. Alinhe as ranhuras na
parte de trás do carregador com os parafusos expostos e insiraos por completo nas ranhuras.
Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: perigo de choque. Desligue o carregador
da tomada de CA antes de proceder à limpeza. A
sujidade e gordura podem ser removidas a partir do
exterior do carregador com um pano ou uma escova
suave não metálica. Não utilize água ou outros produtos
de limpeza. Nunca deixe entrar qualquer líquido dentro da
ferramenta. Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer
peça da ferramenta num líquido.
Baterias
Instruções de segurança importantes para
todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que
inclui a referência do catálogo e a voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada quando a retirar
da embalagem pela primeira vez. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança abaixo. Em
seguida, siga os procedimentos de carregamento indicados
nas instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
•
•
•
Não carregue ou utilize baterias em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos,
gases ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os fumos.
Nunca force a entrada da bateria no carregador.
Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num
carregador não compatível, porque pode romper,
causando lesões pessoais graves.
Carregue as baterias apenas em carregadores DeWALT.
Português
•
•
•
•
•
NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de água ou de
outros líquidos.
Não armazene nem utilize a ferramenta e a bateria em
locais onde a temperatura possa atingir ou exceder
40 ˚C (tais como barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente esgotada.
A bateria pode explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando as baterias de
iões de lítio são queimadas.
Se o conteúdo da bateria entrar em contacto com a sua
pele, lave imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto
com os seus olhos, passe-os (abertos) por água durante 15
minutos ou até a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por uma mistura
de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
O conteúdo das células de uma bateria aberta poderá
causar irritação respiratória. Respire ar fresco. Se os
sintomas persistirem, procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O líquido da bateria
poderá ser inflamável se for exposto a faíscas ou a
uma chama.
ATENÇÃO: nunca tente abrir a bateria, seja qual for
o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair
nem danifique a bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe brusco, uma
queda, atropelamento ou danificada de algum modo
(por exemplo, perfurada por um prego, atingida com um
martelo ou pisada). Pode ocorrer um choque eléctrico
ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser
devolvidas ao centro de assistência para reciclagem.
ATENÇÃO: perigo de incêndio. Quando armazenar
ou transportar a bateria, não deixe que objectos
metálicos entrem em contacto com os terminais
expostos da bateria. Por exemplo, não coloque a bateria
dentro de aventais, bolsos, caixas de ferramentas, caixas
de kits de produtos, gavetas, etc., com pregos soltos,
parafusos, chaves, etc.
CUIDADO: quando não utilizar a ferramenta, deve
colocá-la de lado numa superfície estável, de modo a
que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas
ferramentas com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.
Transporte
ATENÇÃO: Perigo de incêndio. O transporte das pilhas
pode dar origem a um incêndio se os terminais da pilha
entrarem em contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifique-se de
que os terminais da pilha estão protegidos e devidamente
isolados de materiais que possam entrar em contacto com
eles e causar um curto-circuito.
As pilhas da DeWALT estão em conformidade com todas as
regulamentações de expedição aplicáveis, de acordo com os
padrões jurídicos e de indústria, que incluem as Recomendações
da ONU sobre o transporte de mercadorias perigosas;
disposições relativas a mercadorias perigosas da Associação do
Transporte Aéreo Internacional (IATA), Regulamentações do
código marítimo internacional para o transporte de mercadorias
perigosas (IMDG) e o Acordo europeu relativo ao transporte
rodoviário internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo com a secção
38,3 das Recomendações da ONU no que respeita ao Transporte
de Mercadorias Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
Na maioria dos casos, o envio de uma bateria DeWALT não
terá de ser classificado como Material perigoso de Classe
9 totalmente regulado. Em geral, apenas os envios que
contenham uma bateria de iões de lítio com uma taxa
energética superior a 100 watt-horas (Wh) serão enviados como
Classe 9 totalmente regulada. Todas as baterias de iões de lítio
têm uma classificação de watt-horas assinalada na bateria.
Além disso, devido às complexidades de regulamentação, a
DeWALT não recomenda o envio de baterias de iões de lítio por
transporte aéreo, independentemente da classificação de watthoras. O envio de ferramentas com baterias (conjunto) enviado
por transporte aéreo será isento se a classificação de watt-horas
da bateria não for superior a 100 watts-horas.
Independentemente de uma expedição ser considerada
isenta ou totalmente regulamentada, é da responsabilidade
do expedidor consultar as mais recentes regulamentações
para a embalagem, etiquetagem/marcação e exigências
de documentação.
As informações indicadas nesta secção do manual são
fornecidas de boa fé e acredita-se que são precisas aquando
da elaboração do documento. No entanto, não é fornecida
qualquer garantia, expressa ou implícita. É da responsabilidade
do comprador garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Transportar a bateria FLEXVOLTTM
A bateria DeWALT FLEXVOLTTM tem dois modos: Utilização
e transporte.
Modo de utilização: Quando a bateria FLEXVOLTTM não está
instalada ou está instalada num equipamento DeWALT de
18 V, funciona como uma bateria de 18 V. Quando a bateria
FLEXVOLTTM está instalada num equipamento de 54 V ou de
108 V (duas baterias de 54 V), funciona como uma bateria de
54 V.
Modo de transporte: Quando a tampa está montada na
bateria FLEXVOLTTM, isso significa que a bateria está no modo de
transporte. Mantenha a tampa colocada quando transportar a
bateria.
No modo Transporte, os conjuntos
de células são desligados
electricamente da bateria, o que
dá origem a 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora (Wh) mais reduzida, em
comparação com 1 bateria com uma capacidade nominal de
watt-hora. Esta capacidade superior de 3 baterias com uma
capacidade nominal de watt-hora mais reduzida pode isentar a
101
Português
bateria de determinadas regras de transporte impostas às
baterias de watt-hora de maior capacidade.
Por exemplo, a classificação Exemplo de marca de etiqueta de utilização
e transporte
Wh (watt-hora) de
transporte pode indicar
3 x 36 Wh, o que significa
3 pilhas de 36 Wh cada.
A classificação de Wh de utilização pode indicar 108 Wh (é
necessário utilizar 1 pilha).
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um local fresco e
seco, afastado da luz directa do sol e de fontes de calor ou
de frio. Para obter o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura ambiente
quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é recomendável
armazenar a bateria totalmente carregada num local
fresco, seco e afastado do carregador para obter os
melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas totalmente sem
carga. É necessário recarregar a bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual, os rótulos no
carregador e na bateria podem apresentam os seguintes
símbolos:
L eia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar a saber o
tempo de carregamento.
Não toque nos contactos com objectos condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
ande substituir imediatamente quaisquer
M
cabos danificados.
arregue a bateria apenas com uma temperatura
C
ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
arregue as baterias da DeWALT apenas com os
C
carregadores DeWALT concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não sejam as
baterias específicas DeWALT com um carregador
da DeWALT pode fazer com que rebentem ou dar
origem a situações de perigo.
Não queime a bateria.
UTILIZAÇÃO (sem bolsa de transporte). Exemplo:
a classificação de Wh indica 108 Wh (1 pilha com
108 Wh).
TRANSPORTE (com bolsa de transporte
incorporada). Exemplo: a classificação de Wh indica
3 x 36 Wh (3 pilhas de 36 Wh).
Tipo de bateria
Os carregadores DCD730 e DCD735 funcionam com pilhas de
14,4 volts.
Os carregadores DCD780 e DCD785 funcionam com pilhas de
18 volts.
Podem ser utilizadas as seguintes baterias: DCB181, DCB182,
DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187,
DCB546, DCB547. Consulte os Dados Técnicos para obter
mais informações.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1Broca/berbequim ou 1 broca/berbequim/martelo de
perfuração
1Carregador
2 Baterias de Li-Ion (modelos M2, L2, C2)
3 Baterias de Li-Ion (modelos M3, L3, C3)
1 Bateria de Li-Ion (modelos M1, L1, C1)
1 Caixa de ferramentas
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar
este equipamento.
Apenas para uso dentro de casa.
Use uma protecção auditiva.
esfaça-se da bateria de uma forma
D
ambientalmente responsável.
Use uma protecção ocular.
Radiação visível. Não olhe fixamente para a luz.
102
Português
Posição do Código de data
O código de data, o qual também inclui o ano de fabrico, está
impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2017 XX XX
Ano de fabrico
Descrição (Fig. A)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
1 Interruptor de accionamento
2 Botão de controlo de avanço/recuo
3 Anel de ajuste do binário
4 Sistema de mudança de velocidade
5 Indicador luminoso
6 Mandril sem chave
7 Gancho de correia
8 Parafuso de montagem
9 Encaixe da broca
10 Compartimento das pilhas
11 Patilha de libertação das baterias
Utilização Adequada
Estes(as) berbequins/aparafusadoras/martelos perfuradores
foram concebidos(as) para trabalhos profissionais de perfuração,
perfuração com percussão e aparafusamento.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Estes aparafusadores/berbequins/martelos electropneumáticos
são ferramentas eléctricas profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DeWALT.
Inserir e retirar a bateria da ferramenta
(Fig. B)
NOTA: para obter os melhores resultados, certifique-se de que a
bateria 10 está totalmente carregada antes de a utilizar.
Instalar a bateria na pega da ferramenta
1. Alinhe a bateria 10 com as calhas que se encontram dentro
da pega da ferramenta (Fig. B).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a bateria ficar
totalmente encaixada na ferramenta e certifique-se de que
não se solta.
Retirar a bateria da ferramenta
1. Prima a patilha de libertação da bateria 11 e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito na secção
do carregador indicada neste manual.
Baterias para o indicador do nível de
combustível (Fig. B)
Algumas baterias DeWALT incluem um indicador de nível de
combustível, composto por três indicadores luminosos LED
verdes que indicam o nível de carga restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível, prima
e mantenha premido o botão do indicador do nível de
combustível 12 . Uma combinação dos três indicadores
luminosos LED verdes acende-se, indicando o nível da carga
restante. Se o nível da carga na bateria for inferior ao limite
utilizável, o indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: o indicador do nível de combustível é apenas
uma indicação da carga restante na bateria. Não indica o
funcionamento da ferramenta e está sujeito a variações, com
base nos componentes do produto, temperatura e aplicação do
utilizador final.
Interruptor de pressão de velocidade
variável (Fig. A)
Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de pressão 1 . Para
desligar a ferramenta, liberte o interruptor de accionamento.
A sua ferramenta está equipada com um travão. O mandril
pára de rodar, assim que o interruptor de pressão for libertado
por completo.
NOTA: o uso contínuo na gama de velocidade variável não
é recomendada. Pode danificar o interruptor, devendo assim
evitar utilizar este sistema.
Botão de controlo de avanço/recuo (Fig. A)
O botão de controlo de avanço/recuo 2 determina a direcção
da ferramenta e funciona também como botão de desbloqueio.
Para seleccionar a marcha directa, liberte o interruptor de
pressão e prima o botão de controlo de avanço/recuo no lado
direita da ferramenta.
Para seleccionar a rotação inversa, prima o botão de controlo de
avanço/recuo no lado esquerdo da ferramenta.
A posição central do botão de controlo bloqueia a ferramenta
na posição Desligar. Se alterar a posição do botão de controlo,
certifique-se de que liberta o interruptor.
NOTA: Quando a ferramenta é ligada pela primeira vez depois
de alterar a direcção da rotação, ouve-se um estalido durante o
arranque. Isto é normal e não representa um problema.
103
Português
Anel de ajuste do binário (Fig. A)
A sua ferramenta tem um mecanismo ajustável de chave de
fendas dinamométrica para a inserção e remoção de uma vasta
gama de formas e tamanhos de fixação e, nalguns modelos,
um mecanismo com martelo para perfuração em alvenaria.
Em torno do anel 3 existe uma série de números, um símbolo
de broca e, nalguns modelos, um símbolo de martelo. Estes
números são utilizados para regular a embraiagem de modo
a fornecer um gama de binários. Quanto maior for o número
no anel, maior é o binário e maior será o ajuste do parafuso de
fixação. Para seleccionar um dos números, rode o selector até o
número pretendido ficar alinhado com a seta.
Mudança de velocidade dupla (Fig. A)
A função de duas velocidades do seu berbequim permite mudar
de velocidade para uma maior versatilidade.
1. Para seleccionar a velocidade 1 (regulação de binário
elevado), desligue a ferramenta e deixe-a a rodar até parar.
Faça deslizar o sistema de mudança de velocidade 4 para a
frente (na direcção do mandril).
2. Para seleccionar a velocidade 2 (regulação de binário baixo),
desligue a ferramenta e deixe-a a rodar até parar. Faça
deslizar o sistema de mudança de velocidade (no sentido
oposto ao do mandril).
NOTA: não altere a velocidade quando a ferramenta estiver
em funcionamento. Antes de mudar de velocidade, aguarde
até que o berbequim pare por completo. Se tiver dificuldade
em mudar de velocidade, certifique-se de que o sistema de
mudança de velocidade dupla está totalmente empurrado para
a frente ou para trás.
Indicadores luminosos de funcionamento
(Fig. A)
Existe um indicador luminoso de funcionamento 5 imediatamente acima do interruptor de accionamento 1 .
A luz de funcionamento é activada quando o interruptor de
accionamento é premido. Quando o interruptor é libertado, o
indicador luminoso permanece aceso durante um máximo de
20 segundos.
NOTA: o indicador luminoso permite iluminar a superfície de
trabalho imediata e não foi concebida como uma lanterna.
Mandril com manga única sem chave (Fig. G–I)
ATENÇÃO: não tente apertar as brocas (ou qualquer
outro acessório) segurando na parte frontal do mandril
e ligando a ferramenta. Podem ocorrer danos no
mandril e lesões pessoais. Bloqueie sempre o interruptor
de accionamento e desligue a ferramenta da fonte de
alimentação quando mudar de acessório.
ATENÇÃO: certifique-se sempre de que a fixa está fixa
antes de ligar a ferramenta. Uma broca solta pode soltarse da ferramenta, causando possíveis ferimentos.
A ferramenta está equipada com um mandril sem chave 6 com uma manga de rotação para uma operação com uma mão
do mandril. Para inserir uma broca ou outro acessório, siga os
seguintes passos.
104
1. Desligue a ferramenta e retire a ficha da fonte
de alimentação.
2. Agarre na manga preta do mandril com uma mão e,
com a outra, agarre com firmeza na ferramenta. Rode
a manga para a esquerda o suficiente até encaixar o
acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril e aperte com
firmeza, fazendo rodar para a direita a manga do mandril
com uma mão e segure a ferramenta com a outra. A
ferramenta está equipada com um mecanismo de bloqueio
automático do veio. Isto permite abrir e fechar o mandril
com uma mão.
Certifique-se de que aperta o mandril, colocando uma mão na
manga do mandril e segurança a ferramenta com a outra mão
para uma máxima fixação.
Para libertar o acessório, repita o passo 1 e 2 indicados acima.
Gancho da correia e encaixe da broca (Fig. A)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e desligue a pilha antes de
efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/instalar
dispositivos complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
NÃO suspenda a ferramenta nem pendure objectos
no gancho da correia. Pendure o gancho da correia da
ferramenta APENAS numa correia de trabalho.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
certifique-se de que o parafuso que fixa o gancho da
correia está fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou substituir o gancho da
correia ou o encaixe da broca, utilize apenas o parafuso 8 fornecido para o efeito. Certifique-se de que o parafuso fica
bem apertado.
O gancho da correia 7 e o encaixe da broca 9 podem ser
montados em qualquer lado da ferramenta utilizando apenas
o parafuso 8 fornecido, adaptado tanto para pessoas que
utilizem a mão esquerda como a direita. Se não for necessário
utilizar o gancho ou o encaixe do gancho, pode removê-lo
da ferramenta.
Para deslocar o gancho da correia ou o encaixe da broca, retire o
parafuso 8 que o fixa e depois volte a montá-lo no lado oposto.
Certifique-se de que o parafuso fica bem apertado.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
Português
Posição correcta das mãos (Fig. C)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição adequada das mãos consiste em segurar o topo do
berbequim 13 com uma mão e o punho principal 14 com a
outra, tal como exemplificado na figura.
Funcionamento do berbequim (Fig. D)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de lesões graves, desligue
a ferramenta e retire a ficha da alimentação de energia
antes de proceder a quaisquer ajustes ou de remover/
instalar dispositivos auxiliares ou acessórios.
ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS
PESSOAIS, CERTIFIQUE-SE SEMPRE que a peça
de trabalho está firmemente ancorada ou presa por
grampos. Se for perfurar material fino, utilize um bloco de
“apoio” em madeira para evitar danos no material.
1. Rode o anel 3 para o símbolo de broca.
2. Seleccione o intervalo de velocidade/binário adequado para
a operação planeada utilizando o selector de velocidade.
3. Para perfurar Madeira, utilize brocas helicoidais, brocas
de fresar, brocas em serpentina ou coroas. Para perfurar
Metal, utilize coroas ou brocas helicoidais de aço rápido
(HSS). Utilize um lubrificante de corte ao perfurar metais. As
excepções são o ferro fundido e o latão, os quais devem ser
perfurados a seco.
4. Aplique sempre pressão numa linha recta com a broca.
Utilize pressão suficiente para continuar a furar, mas não
empurre com demasiada força, pois pode fazer o motor
parar ou empenar a broca.
5. Segure a ferramenta com firmeza com as duas mãos para
controlar a acção de rotação da broca. Se o modelo não
estiver equipado com pega lateral, segure a ferramenta
colocando uma mão na pega e outra na bateria.
CUIDADO: A broca pode parar de estiver sobrecarregada
provocando um movimento súbito de torção. Esteja
sempre à espera de uma paragem. Agarre a ferramenta
com firmeza para controlar a acção de torção e para
evitar ferimentos.
6. SE A BROCA PARAR, provavelmente está em sobrecarga
ou está a ser utilizada de modo inadequado. SOLTE
IMEDIATAMENTE O GATILHO, remova a broca do trabalho
e determine a causa da paragem. NÃO VOLTE A CLICAR
NO GATILHO DE LIGAR E DESLIGAR NUMA TENTATIVA
DE ACCIONAR UMA BROCA PARADA — ISTO PODE
DANIFICAR O BERBEQUIM.
7. Para minimizar a paragem ou travagem no material, reduza
a pressão na broca e dê alguma folga à broca na última
parte fraccional do orifício.
8. Mantenha o motor a trabalhar quando puxar a broca
para a retirar de um orifício perfurado. Isto irá ajudar a
evitar encravamentos.
9. Com brocas de velocidade variável não é necessário
fazer um punção central no ponto a perfurar. Utilize uma
velocidade baixa para iniciar o orifício e acelere apertando
mais o gatilho quando o orifício estiver suficientemente
fundo de modo a furar sem que a ponta da broca saia.
Funcionamento do martelo
electropneumático (Fig. E)
1. Rode o anel 3 para o símbolo do
martelo electropneumático.
2. Seleccione a definição de alta velocidade deslizando o
selector para trás (afastado do mandril).
IMPORTANTE: utilize apenas brocas de ponta de carboneto
ou brocas para alvenaria.
3. Perfure fazendo apenas a força suficiente no martelo
para evitar que ressalte excessivamente ou que “levante”
a bronca. Se utilizar demasiada força vai diminuir as
velocidades de perfuração, sobreaquecendo e diminuindo a
velocidade de perfuração.
4. Perfure a direito, mantendo a broca num ângulo recto
relativamente ao trabalho. Não exerça qualquer pressão
lateral na broca quando perfurar pois pode provocar o
entupimento das estrias da broca e uma velocidade mais
baixa de perfuração.
5. Quando fizer orifícios mais fundos, se a velocidade do
martelo começar a baixar, puxe parcialmente a broca para
fora do orifício com a ferramenta ainda a trabalhar para
ajudar a limpar os resíduos do orifício.
NOTA: se observar um fluxo suave e regular de pó proveniente
do orifício, isto significa que está a utilizar uma velocidade de
perfuração adequada.
Funcionamento da chave de fendas (Fig. F)
1. Seleccione a velocidade/binário pretendido utilizando
o selector das engrenagens de duplo alcance para
fazer corresponder a velocidade e o binário da
operação planeada.
2. Rode o anel 3 de ajuste de binário para a posição desejada.
Os números mais baixos indicam definições de binários mais
baixas; os números mais elevados indicam definições de
binário mais elevadas.
3. Insira o acessório de fixação pretendido no mandril tal como
faria com qualquer broca.
4. Execute alguns ensaios num pedaço velho de madeira ou
em áreas ocultas para determinar a posição adequada do
anel da garra.
5. Comece sempre com definições de binário mais baixas,
avançando posteriormente para definições de binário
mais elevadas para evitar danificar a peça de trabalho ou
a fixação.
105
Português
MANUTENÇÃO
Proteger o meio ambiente
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos
graves, desligue a ferramenta e retire a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes ou de retirar/
instalar dispositivos complementares ou acessórios.
Um accionamento acidental da ferramenta pode
causar ferimentos.
O carregador e a bateria não são passíveis de reparação.
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as partículas da caixa da
unidade com ar comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das aberturas de
ventilação e à volta das mesmas. Use uma protecção
ocular e uma máscara contra o pó aprovadas ao efectuar
este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes ou outros
químicos abrasivos para limpar as peças não metálicas
da ferramenta. Estes químicos poderão enfraquecer
os materiais utilizados nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca
deixe entrar qualquer líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe qualquer peça da
ferramenta num líquido.
Instruções de limpeza para o carregador
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue o carregador da
tomada de CA, antes de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas da parte exterior
do carregador com um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
106
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser recarregada
quando deixar de produzir energia suficiente nas tarefas que
anteriormente eram realizadas com facilidade. No fim da sua
vida útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em seguida retire-a
da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao
seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As baterias
recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.
Suomi
LANGATON KOMPAKTI 13 mm PORA/RUUVINVÄÄNNIN
DCD730, DCD780
LANGATON KOMPAKTI 13 mm PORA/RUUVINVÄÄNNIN/
ISKUPORA
DCD735, DCD785
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-1 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
dB(A)
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
K (määritetyn äänitason epävarmuus)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Virransyöttö
Kuormittamaton kierrosteho
1. vaihde
2. vaihde
Iskunopeus
1. vaihde
2. vaihde
Maksimivääntö (suuri/pieni)
Istukan aukeama
Maksimiporausteho
Puu
Metalli
Kivi
Paino (ilman akkupakkausta)
Metallin poraus
Tärinäpäästöarvo ah,D =
Vaihtelu K =
Betonin poraus
Tärinäpäästöarvo ah,ID =
Vaihtelu K =
Ruuvattaessa
Tärinäpäästöarvo ah,ID =
Vaihtelu K =
VDC
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää verrattaessa työkaluja
keskenään. Sitä voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
107
Paino
Suomi
Akkua
Laturit/Latausajat (minuutteina)
Kat. #
VDC
Ah
Paino (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Langaton kompakti pora/ruuvinväännin
DCD730, DCD780
Langaton kompakti pora/ruuvinväännin/
iskupora
DCD735, DCD785
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2014/30/EY ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
28.03.2017
108
Tulipalon vaara.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
Suomi
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
b ) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
c ) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d ) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
e ) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
f ) Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Akkukäyttöisten Työkalujen
Käyttäminen ja Niistä Huolehtiminen
a ) Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa
latauslaitetta. Tietyntyyppiselle akulle soveltuva
latauslaite voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b ) Käytä sähkötyökalussa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muiden akkujen käyttäminen voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
c ) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa muiden
metalliesineiden läheltä, kuten paperiliittimien,
kolikoiden, avainten, naulojen, ruuvien tai muiden
pienten esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen voi aiheuttaa
palovamman tai tulipalon.
109
Suomi
d ) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen akusta.
Vältä koskemasta tähän nesteeseen. Jos nestettä
pääsee vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys lääkäriin.
Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa palovamman.
6) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä porille/ruuvinvääntimille/
iskuporille
•
•
•
•
•
•
•
•
Käytä kuulonsuojaimia, kun käytät iskuporaa. Melulle
altistuminen voi aiheuttaa kuulon menetyksen.
Käytä lisäkahvoja, jos ne on toimitettu työkalun
mukana. Hallinnan menetys voi aiheuttaa henkilövahingon.
Tartu kiinni koneen eristetyistä tartuntapinnoista, jos
leikkausvälinettä käyttäessä on vaara osua piilossa
oleviin johtoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi
saada sähköiskun.
Käytä puristimia tai muuta käytännöllistä tapaa
kiinnittää ja tukea työkappale tukevalle alustalle. Työn
pitäminen käsin tai vartaloa vasten on epävakaata ja saattaa
johtaa kontrollin menetykseen.
Käytä suojalaseja tai muita silmäsuojia. Iskuporaus ja
poraaminen voivat aiheuttaa lastujen lentämisen. Lentävät
kappaleet voivat aiheuttaa pysyvän silmävaurion.
Lisävarusteet ja työkalu voivat kuumentua käytön
aikana. Käytä suojakäsineitä niiden käsittelyn aikana,
jos käytät työkalua lämpöä tuottaviin toimintoihin, kuten
metallien iskuporaukseen ja poraukseen.
Älä käytä tätä työkalua pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti.
Työkalun iskutoiminnan aiheuttama tärinä voi olla
haitallista käsillesi ja käsivarsillesi. Käytä käsineitä
tarjoamaan lisäpehmustetta ja rajoita altistumista tärinälle
pitämällä taukoja.
Ilmanvaihtoaukkoja ei saa peittää. Löysät vaatteet, korut
tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä porakonetta:
• Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävien kappaleiden aiheuttamat henkilövahingot.
• Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
• Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat henkilövahingot.
• Sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa.
110
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina,
että akun jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä
jännitettä. Tarkista myös, että latauslaitteen jännite vastaa
sähköverkon jännitettä.
Tämä DeWALT-latauslaite on kaksoiseristetty EN60335
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohtoa
ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DeWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on suunniteltu
mahdollisimman helpoksi.
Tärkeitä turvallisuusohjeita latauslaitetta
käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tämä ohjekirja sisältää tärkeitä
turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiviin akkulatureihin (katso
Tekniset tiedot).
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä käyttävän
tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä nestettä laturin
sisään. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30mA.
HUOMIO: Palovamman vaara. Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lataa vain ladattavia DeWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa
henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja varmistaa, että he eivät
leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Joissakin olosuhteissa vieras materiaali
voi aiheuttaa oikosulkuja laturin sisällä oleviin
suojaamattomiin latauskontakteihin laturin ollessa
kytkettynä sähköverkkoon. Vieraat johtavat aineet, kuten
teräsvilla, alumiinifolio tai metallihiukkaskertymät, niihin
kuitenkaan rajoittumatta, on pidettävä poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä, kun laturissa
ei ole akkua. Irrota laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään muulla
laturilla kuin tässä käyttöohjeessa mainituilla. Laturi ja
akkuyksikkö on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin ladattavien
DeWALT-akkujen lataamiseen. Muu voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Suomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat laturia
verkkovirrasta. Tämä vähentää pistokkeen ja sähköjohdon
vahingoittumisen riskiä.
Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen päälle ei
astuta, siihen ei kompastu tai että siihen ei muuten
kohdistu vaurioita tai rasitusta.
Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Älä laita mitään esineitä laturin päälle tai laita
laturia pehmeälle pinnalle, joka saattaa tukkia
ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa liiallisen sisäisen
lämmön. Sijoita laturi pois lämpölähteiden läheltä. Laturi
tuulettuu kotelon päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut terävä isku,
se on pudotettu tai muuten vahingoittunut millään
tavalla. Vie se valtuutettuun huoltoon.
Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun huoltoon, jossa
se huolletaan tai korjataan. Virheellinen kokoaminen voi
aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan, huollon tai
vastaavan pätevän henkilön täytyy vaihtaa se välittömästi.
Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität puhdistaa
sitä. Tämä vähentää sähköiskun vaaraa. Akkuyksikön
poistaminen ei vähennä riskiä.
ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia yhteen.
Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella 230
V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä käyttää
mitään muuta kuin määritettyä jännitettä. Tämä ei
koske autolaturia.
Akun lataaminen (Kuva [Fig.] B)
1. Yhdistä laturi sopivaan pistorasiaan ennen kuin laitat
akun paikoilleen.
2. Aseta akku 10 laturiin ja varmista, että akku on hyvin
paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen) merkkivalo vilkkuu
toistuvasti ilmoittaen, että latausprosessi on alkanut.
3. Kun lataus on valmis, punainen valo jää palamaan jatkuvasti.
Akku on täysin ladattu ja sitä voidaan käyttää heti tai sen
voi jättää laturiin. Poista akku laturista painamalla akun
vapautuspainiketta 11 .
HUOMAA: Jotta varmistat litiumioniakkujen parhaimman
mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän, akku tulee ladata
täyteen ennen ensimmäistä käyttöä.
Laturin toiminta
Katso akun lataustaso alla olevista merkkivaloista.
Laturin merkkivalot
lataus käynnissä
*Punainen merkkivalo vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku on saavuttanut
oikean lämpötilan, keltainen merkkivalo sammuu ja laturi
jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa viallisesta akusta
tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku testattavaksi
valtuutettuun huoltopalveluun.
Akun kuuma-/kylmäviive
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun, se käynnistää
automaattisesti akun kuuma-/kylmäviiveen, jolloin lataus
käynnistyy vasta sitten, kun akku on saavuttanut hyväksyttävän
lämpötilan. Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti akun
lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu hitaammin kuin lämmin akku.
Akku latautuu hitaammin koko latausjakson ajan, sen
latautumisnopeus ei palaudu nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
DCB118-laturissa on sisäinen puhallin akun jäähdytystä varten.
Puhallin kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun jäähdytys
on tarpeen. Älä koskaan käytä laturia, jos puhallin ei toimi oikein
tai jos tuuletusaukot on tukittu. Laturin sisälle ei saa asettaa
vieraita esineitä.
Elektroninen suojausjärjestelmä
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen suojausjärjestelmä,
joka suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai
suurelta purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu, laita
litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan latautunut.
Asennus seinään
Nämä laturit on tarkoitettu asennettaviksi seinään tai
käytettäviksi pystyasennossa pöydän tai työtason päällä. Jos
laturi asennetaan seinään, sijoita laturi pistorasian lähettyville
ja kauas kulmista tai muista esteistä, jotka voivat haitata
ilmavirtausta. Käytä laturin takaosaa mallina kiinnitysruuvien
kiinnittämisessä seinään. Asenna laturi hyvin kiinnitysruuveilla
(hankittava erikseen), joiden pituus on vähintään 25,4 mm
ruuvin kannan halkaisijan ollessa 7–9 mm. Kiinnitä ruuvit
puuhun optimaaliseen syvyyteen jättäen ruuvista näkyville noin
5,5 mm. Kohdista laturin takana olevat reiät ruuveihin ja kiinnitä
ne reikiin.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta. Lika ja rasva
voidaan poistaa laturin ulkopuolelta kankaalla tai
pehmeällä, ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita. Älä päästä mitään nestettä työkalun
sisään. Älä upota mitään työkalun osaa nesteeseen.
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
111
Suomi
Akkuyksikkö
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia akkuja
käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole ladattu täyteen.
Lue seuraavat turvaohjeet ennen akun ja latauslaitteen
käyttämistä. Noudata annettuja ohjeita.
LUE KAIKKI OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa ympäristössä,
esimerkiksi tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Akun laittaminen laturiin tai poistaminen laturista
voi sytyttää pölyn tai kaasun.
Älä koskaan pakota akkua laturiin. Älä muokkaa
akkuyksikköä millään tavalla saadaksesi sen
sopimaan yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa vakavan
henkilökohtaisen vaurion.
Lataa akkuyksiköt vain DeWALT-latureilla.
ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin nesteisiin.
Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä paikassa,
jossa lämpötila voi saavuttaa tai ylittää 40 ˚C (kuten
kesällä ulkokatoksissa tai metallirakennuksissa).
Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa päähän.
Akku voi räjähtää poltettaessa. Litium-ioniakkuja poltettaessa
syntyy myrkyllisiä kaasuja ja aineita.
Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele heti miedolla
saippualla ja vedellä. Jos akkunestettä pääsee silmään,
huuhtele avointa silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes
ärsytys lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten orgaanisten
karbonaattien ja litiumsuolojen seosta.
Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää hengitysteitä.
Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos oireet jatkuvat, ota
yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara. Akkuneste voi syttyä
altistuessaan kipinälle tai liekille.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata akkuyksikköä
mistään syystä. Jos akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä riko, pudota
tai vahingoita akkuyksikköä. Älä käytä akkuyksikköä tai
laturia, johon on osunut terävä isku, joka on pudotettu tai
vahingoittunut millään tavalla (esim. lävistetty naulalla,
isketty vasaralla, astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet akkuyksiköt
tulee palauttaa huoltoon kierrätystä varten.
VAROITUS: Tulipalovaara. Älä varastoi tai
kanna akkuja niin, että metalliesineet pääsevät
kosketuksiin akun napoihin. Laturia ei saa esimerkiksi
asettaa liinojen päälle, taskuihin, työkalukoteloihin,
tuotepakkauksiin, laatikkoihin, jne., joissa on irtonaisia
nauloja, ruuveja, avaimia, jne.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole käytössä, laita se
sivulleen vakaalle alustalle, jossa se ei aiheuta
112
kompastumisen tai putoamisen vaaraa. Jotkut
työkalut, joissa on suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat helpommin.
Kuljetus
VAROITUS: Tulipalovaara. Akkujen kuljetus voi
johtaa tulipaloon, jos akkunavat pääsevät vahingossa
kosketuksiin johtaviin materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa
tulee varmistaa, että akkujen navat on suojattu ja
eristetty hyvin materiaaleista, jotka voivat päästä niihin
kosketuksiin ja aiheuttaa oikosulun.
DeWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien teollisuudenalaa
koskevien ja lakisääteisten kuljetusmääräyksien vaatimukset,
niihin kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten aineiden
kansainvälisen merikuljetussäännöstön (IMDG) määräykset sekä
eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut on testattu YK:n
vaarallisen tavaran suosituksien osion 38,3 mukaisesti koskien
testausohjeita ja testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DeWALT-akkujen kuljetukset eivät
kuulu luokan 9 vaarallisten materiaalien määräyksien piiriin.
Yleisesti ottaen luokan 9 määräykset soveltuvat vain toimituksiin,
jotka sisältävät energialuokaltaan yli 100 wattitunnin
(Wh) litiumioniakun. Wattitunnit on merkitty kaikkiin
litiumioniakkuihin. Määräyksien monimutkaisuuden vuoksi
DeWALT ei suosittele yksistään litiumioniakkujen kuljetusta
ilmateitse niiden wattitunneista riippumatta. Akkuja sisältävät
työkalupakkaukset (yhdistelmäpakkaukset) voidaan kuljettaa
ilmateitse määräyksien soveltamisalan ulkopuolella, jos akkuun
merkityt wattitunnit ovat korkeintaan 100 Wh.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus, kuljettajien
vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä pakkausta, merkkiä/
merkintää sekä dokumentaatiota koskevista määräyksistä.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä uskossa
ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan luontihetkellä.
Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei kuitenkaan anneta.
Ostajan vastuulla on taata, että toiminta on soveltuvien
määräyksien mukaista.
FLEXVOLTTM-akun kuljetus
DeWALT FLEXVOLTTM -akkuja on kahdenmallisia: Käyttö
ja kuljetus.
Käyttötila: Kun FLEXVOLTTM-akkua käytetään sellaisenaan tai
se on DeWALT 18 V -tuotteessa, se toimii 18 V akkuna. Kun
FLEXVOLTTM-akku on 54 V tai 108 V (kaksi 54 V akkua) tuotteessa,
se toimii 54 V akkuna.
Kuljetustila: Kun kansi on asennettu FLEXVOLTTM-akkuun, se on
kuljetustilassa. Säilytä kansi kuljetusta varten.
Kuljetustilassa kennosarjat on
katkaistu akussa sähköisesti, jolloin
ne vastaavat kolmea alhaisemman
Wh-arvon omaava akkua
verrattuna yhteen suuremman Wh-arvon omaavaan akkuun.
Kun kolmen akun Wh-arvo on pienempi, tietyt suurempaa
Wh-arvoa koskevat akkujen kuljetusmääräykset voidaan välttää.
Suomi
Kuljetuksen Wh-arvo
Esimerkki käyttöä ja kuljetusta koskevasta
merkinnästä
voi esimerkiksi ilmoittaa
3 x 36 Wh, toisin sanoen
kolme 36 Wh:n paristoa.
Käytön Wh-arvo voi
ilmoittaa 108 Wh (koskee yhtä paristoa).
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä ja kuivassa
paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta sekä
liiallisesta kylmyydestä tai kuumuudesta. Akku toimii
mahdollisimman tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku on
suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa
irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin tyhjinä. Akku on
ladattava ennen käyttöä.
Latauslaitteen ja akun tarrat
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi laturissa ja akussa
voi olla seuraavat merkit:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä tiedoissa.
KÄYTTÖ (ilman kuljetussuojaa). Esimerkki: Wh-arvo
ilmoittaa 108 Wh (yksi 108 Wh:n paristo).
KULJETUS (sisäänrakennetulla kuljetussuojalla).
Esimerkki: Wh-arvo ilmoittaa 3 x 36 Wh (kolme 36
Wh:n paristoa).
Akun Tyyppi
DCD730 ja DCD735 toimivat 14,4 voltin akuilla.
DCD780 ja DCD785 toimivat 18 voltin akulla.
Näitä akkuja voidaan käyttää: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Katso lisätietoja kohdasta Tekniset tiedot.
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Pora/ruuvinväännin tai 1 pora/ruuvinväännin/vasarapora
1Laturi
2 Litiumioniakkua (M2, L2, C2-mallit)
3 Litiumioniakkua (M3, L3, C3-mallit)
1 Litiumioniakku (M1, L1, C1-mallit)
1Laukku
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä laitteen sisään.
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä kuulosuojaimia.
Älä altista vedelle.
Käytä suojalaseja.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
Käytettäväksi vain ulkona.
T oimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Lataa DeWALT-akut ainoastaan yhteensopivilla
DeWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DeWALT-akkuja
ladataan DeWALT-laturilla, akut voivat räjähtää tai
aiheuttaa muita vaaratilanteita.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Näkyvä säteily. Älä katso suoraan valoon.
Päivämääräkoodin Sijainti
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2017 XX XX
Valmistusvuosi
Kuvaus (Kuva A)
1
2
3
4
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Liipaisukytkin
Suunnanvaihtopainike
Väännön säätörengas
Vaihde
113
Suomi
5 Työvalo
6 Pikaistukka
7 Vyökoukku
8 Asennusruuvi
9 Terän pidike
10 Akku
11 Akun vapautuspainike
Käyttötarkoitus
Porakone/ruuvinväännin/iskuporakone on tarkoitettu
ammattimaiseen poraamiseen, iskuporaamiseen ja
ruuvien vääntämiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porat/ruuvinvääntimet/poravasarat on tarkoitettu
ammattilaisten käyttämiksi sähkötyökaluiksi.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DeWALT-akkupakkauksia
ja -latureita.
Akun Asentaminen ja Poistaminen
Työkalusta (Kuva B)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku 10 on ladattu täyteen.
Akun Asentaminen Työkalun Kahvaan
1. Kohdista akku 10 kahvan sisällä oleviin kiskoihin (Kuva B).
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin paikoillaan
laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
Akun Poistaminen Työkalusta
1. Paina akun vapautuspainiketta 11 ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen laturiosassa kuvataan.
Tasomittarilla Varustetut Akut (Kuva B)
Joissakin DeWALT-akuissa on tasomittari, jossa on kolme
vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot osoittavat akun jäljelle
jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä tasomittarin
painiketta 12 alhaalla. Jokin kolme vihreän LED-merkkivalon
valoyhdistelmä syttyy osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun
114
akkuvirran taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason ainoastaan
viitteellisesti. Se ei osoita työkalun toiminnallisuutta ja
se voi vaihdella tuoteosien, lämpötilan ja loppukäyttäjän
käytön mukaan.
Säädettävä nopeuden liipaisukytkin
(Kuva A)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisukytkintä 1 . Sammuta
työkalu vapauttamalla liipaisukytkin. Työkalussa on jarru. Istukka
pysähtyy heti, kun liipaisukytkin vapautetaan kokonaan.
HUOMAA: Säädettävän nopeuden jatkuvaa käyttöä ei suositella.
Se saattaa vahingoittaa kytkintä ja sitä tulee välttää.
Suunnanvaihtopainike (Kuva A)
Suunnanvaihtopainike 2 määrittää työkalun suunnan ja toimii
myös lukituspainikkeena.
Kiinniruuvausta varten vapauta liipaisukytkin ja paina alas
suunnanvaihtopainike työkalun oikealla puolella.
Kiinniruuvausta varten paina alas suunnanvaihtopainike
työkalun oikealla puolella.
Suunnanvaihtopainikkeen keskiasento lukitsee työkalun offasentoon. Kun muutat suunnanvaihtopainikkeen asentoa,
varmista, että liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Kun työkalua käytetään ensimmäisen kerran
suunnanvaihdon jälkeen, saatat kuulla käynnistettäessä
kilahduksen. Tämä on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta.
Väännön säätörengas (Kuva A)
Työkalussa on säädettävän momentin ruuvausmekanismi
muodoltaan ja kooltaan erilaisten kiinnittimien ruuvaamiseen
ja poistamiseen ja joissakin malleissa työkalussa on
vasaramekanismi kivimateriaaliin porausta varten.
Säätörenkaan 3 ympärillä on numeroita, poranterän kuvake ja
joissakin malleissa vasaran kuvake. Kyseisiä numeroita käytetään
vääntömomentin asettamiseen. Mitä suurempi numero
renkaassa sitä suurempi vääntö ja sitä suurempi kiinnitin voidaan
kiinnittää. Valitse jokin numero kiertämällä osaa, kunnes haluttu
numero kohdistuu nuoleen.
Nopeuskytkin (Kuva A)
Poran/ruuvinvääntimen nopeuskytkimen avulla voit vaihtaa
vaihteista monipuolisesti.
1. Kun haluat valita nopeusasetuksen 1 (korkea vääntö),
sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu’uta
nopeuskytkintä 4 eteenpäin (istukkaa kohti).
2. Kun haluat valita nopeusasetuksen 2 (alhainen vääntö),
sammuta työkalu ja anna sen pysähtyä. Liu’uta
nopeuskytkintä taaksepäin (poispäin istukasta).
HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta, kun työkalu on käynnissä. Anna
poran pysähtyä aina kokonaan ennen varusteiden vaihtamista.
Jos vaihteiden vaihtamisessa on ongelmia, varmista, että
nopeuskytkin on työnnetty joko kokonaan eteenpäin tai
kokonaan taaksepäin.
Suomi
Työvalo (Kuva A)
Liipaisukytkimen 1 yläpuolella on työvalo 5 . Työvalo
aktivoituu, kun liipaisukytkintä painetaan. Kun liipaisin
vapautetaan, työvalo palaa korkeintaan 20 sekunnin ajan.
HUOMAA: Työvalot on tarkoitettu välittömän työpinnan
valaisuun eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi taskulamppuna.
Yksivaippainen pikaistukka (Kuvat G–I)
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranteriä (tai muita
lisävarusteita) tarttumalla istukan etuosaan ja
käynnistämällä työkalun. Se voi vahingoittaa istukkaa ja
aiheuttaa henkilövahingon. Vapauta aina liipaisukytkin ja
irrota työkalu virtalähteestä lisävarusteita vaihtaessa.
VAROITUS: Varmista aina, että terä on hyvin kiinni ennen
työkalun käynnistämistä. Löysä terä voi irrota työkalusta
ja aiheuttaa henkilövammoja.
Työkalussa on pikaistukka 6 , joka mahdollistaa istukan käytön
yhdellä kädellä. Vaihda poranterä tai muu lisävaruste seuraavasti.
1. Kytke työkalu pois päältä ja irrota se virtalähteestä.
2. Tartu istukan mustaan holkkiin yhdellä kädellä ja pidä
toisella kädellä työkalusta. Kierrä holkkia vastapäivään, jotta
haluttu lisävaruste mahtuu.
3. Laita lisävaruste noin 19 mm istukkaan ja kiristä tiukasti
kiertämällä istukan holkkia myötäpäivään yhdellä kädellä
ja pitämällä työkalua toisella. Työkalussa on automaattinen
karan lukitus. Sen avulla voit avata ja lukita istukan
yhdellä kädellä.
Muista kiristää istukka yksi käsi istukan holkissa ja toinen käsi
työkalussa, jotta varmistat parhaan kireyden.
Kun haluat irrottaa lisävarusteen, toista edellä kuvattu vaihe 1
ja 2.
Vyökoukku ja terän pidike (Kuva A)
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista.
VAROITUS: Jotta vähennetään vakavan
henkilöloukkaantumisen riskiä, ÄLÄ ripusta työkalua
pään yläpuolelle tai älä ripusta esineitä vyökoukusta.
VAIN työkalun vyökoukku saadaan ripustaa vyöhön.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista, että vyökoukkua
kiinnittävät ruuvi on kiinni varmasti.
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai vaihdat vyökoukkua tai terän
pidikettä, käytä vain mukana toimitettua ruuvia 8 . Kiristä
ruuvi huolellisesti.
Vyökoukku 7 ja terän pidike 9 voidaan kiinnittää työkalun
molemmille puolille käyttämällä vain mukana toimitettua
ruuvia 8 , mikä mahdollistaa sekä oikea- että vasenkätisten
käyttäjien käytön. Jos koukkua tai terän pidikettä ei haluta
lainkaan, sen voi irrottaa työkalusta.
Irrota vyökoukku tai terän pidike poistamalla ruuvi 8 , joka pitää
sen paikallaan ja kokoa sitten uudelleen vastakkaiselle puolelle.
Kiristä ruuvi huolellisesti.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva C)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut koneen yläosaan 13 yhdellä kädellä kuvassa näkyvällä tavalla ja toisella kädellä
pääkahvaan 14 .
Poran toiminta (Kuva D)
VAROITUS: Vähennä vakavaa henkilövaurion
riskiä kytkemällä työkalu pois päältä ja irrottamalla
se virtalähteestä ennen säätöjen tekemistä tai
lisävarusteiden ja apuvälineiden irrottamista
tai asentamista.
VAROITUS: HENKILÖVAHINKOJEN RISKIN
PIENENTÄMISEKSI TARKISTA AINA, ETTÄ TYÖKALU
ON kunnolla kiinnitetty ja sen osat kiristetty paikoilleen.
Jos poraat ohutta materiaalia, käytä puista suojaosaa
materiaalin vaurioitumisen välttämiseksi.
1. Käännä säätörengas 3 poran kuvakkeen kohdalle.
2. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima valitsemalla
vaihde työtehtävän mukaisesti.
3. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien, lusikkaterien
tai reikäsahojen avulla. Voit porata METALLIA suurta
nopeutta kestävien terästerien tai reikäsahojen avulla.
Käytä voiteluainetta metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat
valurauta ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
4. Kohdista paine aina suoraan laitteen kärjen suuntaisesti.
Käytä riittävää voimaa porausta varten, mutta älä paina niin,
että laitteen moottori jumiutuu tai sen kärki vääntyy.
5. Pitele työkalua tukevasti molemmin käsin estääksesi poran
kiertymisen. Mikäli käyttämässäsi mallissa ei ole sivukahvaa,
ota kiinni toisella kädellä poran kahvasta ja toisella
kädellä akkuosasta.
HUOMIO: Pora saattaa pysähtyä ylikuormituksen
johdosta, jolloin laite tekee äkillisen kiertoliikkeen. Varaudu
aina laitteen sammumiseen. Estä kiertoliike ja vammat
pitämällä poraa tukevalla otteella.
6. JOS PORA PYSÄHTYY, se johtuu tavallisesti laitteen
liiallisesta tai virheellisestä käytöstä. VAPAUTA LIIPAISIN
VÄLITTÖMÄSTI, vie poran kärki työkohteesta ja
selvitä jumiutumisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
JUMIUTUNUTTA PORAA PAINELEMALLA LIIPAISINTA
115
Suomi
PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ — TÄMÄ SAATTAA
VAURIOITTAA PORAA.
7. Minimoi laitteen jumiutumisen tai materiaalin läpi
työntymisen vaaraa vähentämällä poraan kohdistuvaa
painetta ja hellittämällä kärjen otetta reiän viimeisen
osan läpi.
8. Pidä laite käynnissä, kun vedät kärjen ulos poratusta reiästä.
Tämä auttaa välttämään laitteen kiinnijuuttumista.
9. Erilaisten porausnopeuksien ansiosta porauskohtaa ei
tarvitse keskittää. Käytä reiän aloitukseen alhaista nopeutta
ja lisää nopeutta puristamalla liipaisinta kovempaa,
kun reikä on riittävän syvä poraamiseen ilman kärjen
ulos luiskahtamisvaaraa.
Poravasaran toiminta (Kuva E)
1. Käännä kaulus 3 poravasaran symbolia kohti.
2. Valitse korkea nopeusasetus vetämällä valitsinta taaksepäin
(istukasta pois päin).
TÄRKEÄÄ: Käytä ainoastaan karbidikärkiä tai kivikärkiä.
3. Kohdista porauksessa vasaraan voimaa juuri sen verran,
kun tarvitaan sen liiallisen pomppimisen tai kärjestä
“nousemisen” estämiseksi. Liika voimankäyttö aiheuttaa
hitaampia porausnopeuksia, laitteen ylikuumentumista ja
alhaisempaa poraustasoa.
4. Poraa suoraan pitämällä laitteen kärki oikeassa kulmassa
työhön nähden. Älä käytä sivupainetta laitteen kärkeen
porauksen aikana, koska se aiheuttaa kärjen urien
tukkeutumista ja hitaampaa porausnopeutta.
5. Jos poravasaran nopeus alkaa hidastua syviä reikiä
porattaessa, vedä laitteen kärki osittain ulos reiästä laitteen
käynnin aikana jäteaineen poistamiseksi reiästä.
HUOMAA: porausreiästä tuleva tasainen ja jatkuva pöly on
merkki sopivasta porausnopeudesta.
Ruuvaimen toiminta (Kuva F)
1. Valitse nopeus ja vääntömomentti kaksiportaisella
vaihdevalitsimella suunniteltuun toimenpiteeseen sopivaksi.
2. Käännä vääntömomentin säätökaulus 3 haluamaasi
asentoon. Pienemmät lukemat osoittavat pienempiä
vääntömomentin asetuksia; korkeammat lukemat
korkeampia vääntömomentin asetuksia.
3. Kiinnitä käyttämäsi kiinnitinosa istukkaan samalla tavalla kuin
kaikki muut poran osat.
4. Harjoittele laitteen käyttöä romulla tai näkymättömissä
oleviin kohtiin kauluksen oikean asennon määrittämiseksi.
5. Aloita aina pienemmillä vääntömomentin asetuksilla ja
siirry sitten korkeampiin asetuksiin välttääksesi työkalun tai
kiinnittimen vaurioitumista.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
akku ennen säätämistä tai varusteiden irrottamista
116
tai asentamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi
aiheutua loukkaantuminen.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly kotelosta kuivalla
ilmalla, kun sitä kertyy ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden
ympärille. Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista muita kuin
metallipintoja liuottimien tai muiden voimakkaiden
kemikaalien avulla. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näissä osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä vain vedellä
ja miedolla pesuaineella kostutettua kangasta. Älä päästä
mitään nestettä laitteen sisään. Älä upota mitään laitteen
osaa nesteeseen.
Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke
pistorasiasta ennen puhdistusta. Voit puhdistaa
laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai
pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä käytä vettä
tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on
tämä merkintä, ei saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää
tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on aikaisemmin riittänyt
hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
• litiumioniakkujen ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle
tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
Svenska
SLAGLÖS KOMPAKT 13 mm BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE
DCD730, DCD780
SLADDLÖS KOMPAKT 13 mm BORR/SKRIVDRAGARE/
SLAGBORR
DCD735, DCD785
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
W
DCD730
14,4
1/10
Li-jon
300
DCD735
14,4
1/10
Li-jon
300
DCD780
18
1/10
Li-jon
350
DCD785
18
1/10
Li-jon
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-1.
LPA(emissionsljudtrycksnivå)
dB(A)
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
K (osäkerhet för angiven ljudnivå)
dB(A)
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Spänning
Typ
Batterityp
Strömmatning
Varvtal obelastad
växel 1
växel 2
Slaghastighet
växel 1
växel 2
Max, vridmoment
Kapacitet chuck
Maximal borrkapacitet i
Trä
Metall
Murbruk
Vikt (utan batteripaket)
Borrning i metall
Vibration, emissionsvärde ah,D =
Osäkerhet K =
Borrning i betong
Vibration, emissionsvärde ah,ID =
Osäkerhet K =
Skruvdragning
Vibration, emissionsvärde ah,ID =
Osäkerhet K =
VDC
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta informationsblad har uppmätts i enlighet med en standardiserad test som
anges i EN60745, och den kan användas för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för att få fram en preliminär
uppskattning av exponering.
117
Vikt
Svenska
Batterier
Laddare/Laddningstid (minuter)
Kat. #
VDC
Ah
Vikt (kg)
DCB107
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Slaglös kompakt borrmaskin/skruvdragare
DCD730, DCD780
Sladdlös kompakt borr/skrivdragare/
slagborr
DCD735, DCD785
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv 2014/30/EU och
2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT på
följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
28.03.2017
118
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
Svenska
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Användning och Skötsel av
Batteridrivna Verktyg
a ) Ladda endast med den laddare som är specificerad
av tillverkaren. En laddare som passar till en typ av
batteripaket kan ge upphov till brandfara när den
används tillsammans med ett annat batteripaket.
b ) Använd elverktygen enbart med därtill avsedda
batteripaket. Användning av andra batteripaket kan ge
upphov till skaderisk och eldsvåda.
c ) När batteripaketet inte används, håll det borta från
andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar,
119
Svenska
spikar, skruvar eller andra små metallföremål som
kan skapa en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge upphov till
brännskador eller eldsvåda.
d ) Under missbruksförhållanden kan vätska komma
ut från batteriet, undvik kontakt med denna. Om
kontakt oavsiktligt inträffar, spola med vatten.
Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut från batteriet
kan ge upphov till irritation eller brännskador.
6) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för borrmaskiner/skruvdragare/
slagborrmaskiner
•
•
•
•
•
•
•
•
Använd hörselskydd vid slagborrning. Att utsättas för
buller kan leda till hörselskador.
Använd hjälphandtag om de medföljer verktyget.
Tappad kontroll kan orsaka personskador.
Håll elverktyget i isolerade greppytor under arbete
där sågtillbehöret kan komma i kontakt med dolda
strömförande ledningar. Kaptillbehör som kommer
i kontakt med en strömförande ledning kan göra att
exponerade metalldelar hos elverktyget blir strömförande och
kan ge användaren en elektrisk stöt.
Använd klämmor eller något annat praktiskt sätt att
säkra och stödja arbetsstycket vid ett stabilt underlag.
Att hålla arbetet för hand eller mot kroppen är instabilt och
kan göra att du förlorar kontrollen.
Använd skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Slagborrning och borrningsarbeten kan göra att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan orsaka
permanenta ögonskador.
Tillbehör och verktyg kan bli heta under arbetet. Använd
handskar vid hantering om arbete görs som producerar hetta
såsom slagborrning eller borrning i metall.
Arbeta inte med verktyget under långa perioder.
Vibrationer som orsakas av slagverktygets arbete kan vara
skadligt för dina händer och armar. Använd handskar för att
få extra stötdämpning och begränsa exponeringen genom att
ta regelbunda pausar.
Luftventiler täcker ofta rörliga delar och bör undvikas.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.
Återstående risker
Följande risker är naturligt förekommande vid användningen
av borrar:
• Personskador orsakade av att vidröra verktygets roterande
eller heta delar.
120
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta
under arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
• Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att batteripaketets spänning motsvarar
spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen
hos din laddare motsvarar den hos din starkströmsförsörjning.
Din DeWALT-laddare är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60335; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DeWALT laddare kräver inga inställningar och är skapade för att
vara så enkla som möjligt att hantera.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual innehåller
viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för kompatibla
batteriladdare (se tekniska data).
• Innan laddaren används läs igenom alla instruktioner och
varningar om laddaren, batteripaket och produkten för
användning av batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen vätska komma in i
laddaren. Det kan resultera i elektriska stötar.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
SE UPP: Risk för brännskador. För att minska risken
för skador ladda endast DeWALT laddningsbara
batterier. Olika typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för att garantera att de inte
leker med apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden när
laddaren är inkopplad i eluttaget kan de exponerade
laddningskontakterna inuti laddaren kortslutas av
Svenska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
främmande föremål. Främmande föremål som är ledande
såsom, men inte begränsat till, stålull, aluminiumfolie
eller ansamling av metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren
från eluttaget när det inte finns något batteripaket i
hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring.
Försk INTE att ladda batteripaketet med någon
annan laddare än den som tas upp i denna manual.
Laddaren och batteripaketet är speciellt konstruerade att
fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att användas för annat
än laddning av DeWALT laddningsbara batterier. All
annan användning kan resultera i barndrisk, elektriska stötar
eller död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren
kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador på
den elektriska kontakten och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går på den,
snubblar på den eller att det på annat sätt riskerar att
skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte det
är absolut nödvändigt. Användning av en olämplig
förlängningssladd kan resultera i risk för brand. elektriska
stötar eller död av elektrisk ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera
inte laddaren på ett mjukt underlag eftersom det kan
blockera ventilationsöppningarna vilket kan resultera i
intern överhettning. Placera laddaren undan från alla heta
källor. Laddaren ventileras genom öppningar i överkant och
underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd eller kontakt—
byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa
stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Ta den till ett
auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett auktoriserat
servicecenter när service eller reparation behövs. Felaktig
montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall
via elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas omedelbart at
tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerad
person för att förhindra alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den regörs.
Detta kommer att minska risken för elektriska stötar.
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.
Försök ALDRIG att ansluta två laddare tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med standard
230V hushållsström. Försök inte att använda någon
annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.
Laddning av ett batteri (Bild [Fig.] B)
1. Koppla in laddaren i lämpligt uttag innan batteripaketet
sätts i.
2. Sätt i batteripaketet 10 i laddaren, se till att batteripaketet
är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar) lampan
börjar blinka upprepade gånger för att indikera att
laddningsprocessen har startat.
3. Det går att se när laddningen är klar genom att den
röda lampan lyser kontinuerligt. Batteripaketet är
fulladdat och kan nu användas eller lämnas i laddaren.
För att ta bort batteriet ur laddaren, tryck och håll nere
batterifrigöringsknappen 11 på batteripaketet.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda och livslängd
för Litium-jon batteripaket bör batteripaketet laddas fullt innan
första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående
batteripaketets laddningsstatus.
Laddningsindikatorer
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning*
*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en
gul indikatorlampa kommer att lysa under denna
operation. När batteriet har nått lämplig temperatur
kommer den gula lampan att slockna och laddaren
återupptar laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att ladda
ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller genom att visa
blinkmönster för problempaket eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med
en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och
batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
Varm/kall fördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett eller för kallt,
kommer den automatiskt att starta en varm/kall fördröjning,
avbryta laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Laddaren växlar sedan automatiskt till paketladdningsläge.
Denna funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att laddas långsammare än ett
varmt batteripaket. Batteripaketet kommer att laddas med en
lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte
att återgå till maximal laddningshastighet även om batteriet
blir varmt.
DCB118 laddaren är utrustad med en intern fläkt som är
designad att kyla batteripaketet. Fläkten slås på automatiskt
när batteripaketet behöver svalkas. Använd aldrig laddaren om
fläkten inte fungerar korrekt eller om ventilationsöppningarna är
blockerade. Låt inga främmande föremål komma in på insidan
av laddaren.
Elektroniskt skyddssystem
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som kommer att skydda batteriet mot
överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
121
Svenska
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om elektroniska
skyddssystemet aktiveras. Om detta sker placera litiumjon
batteriet i laddaren tills det är fulladdat.
Väggmontering
Dessa laddare är designade att väggmonteras eller stå upprätt
på ett bord eller arbetsyta. Vid väggmontering, placera laddaren
inom räckhåll för ett elektriskt uttag och borta från hörn och
andra hinder som kan påverka luftflödet. Använd baksidan
av laddaren som mall för placering av monteringsskruvarna
på väggen. Montera laddaren säkert med gipsskruvar (köps
separat) som är minst 25,4 mm långa med ett skruvhuvud med
en diameter på 7–9 mm, skruvade i trä till ett optimalt djup som
lämnar ungefär 5,5 mm av skruven synlig. Rikta in öppningarna
på baksidan av laddaren mot de exponerade skruvarna och för
in dem helt i öppningarna.
Rengöringsinstruktioner för laddaren
VARNING: Risk för stötar. Koppla ifrån laddaren
från strömuttaget innan rengöring. Smuts och fett
kan avlägsnas från utsidan av laddaren med en trasa
eller med en mjuk, icke-metallisk borste. Använd inte
vatten eller någon rengöringsvätska. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Batteripaket
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för alla
Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att inkludera
katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och laddaren,
läs säkerhetsinstruktionerna här nedan. Följ därefter de
laddningsprocedurer som översiktligt beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
•
•
•
•
•
•
•
122
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär,
såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller
damm. Isättning och borttagning av batteriet från laddaren
kan antända dammet eller ångorna.
Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren. Modifiera
inte batteripaketet på något sätt så att det passar i en
icke-kompatibel laddare då batteripaketet kan brista
och orsaka allvarliga personskador.
Aldda endast batteripaketet i DeWALT laddare.
Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och batteripaketet
på platser där temperaturen kan nå upptill
eller överstiga 40 ˚C (såsom utomhusskjul eller
metallbyggnader under sommaren).
Bränn inte batteripaketet, även om det är svårt skadat
och helt utslitet. Batteripaketet kan explodera i elden.
Giftiga ångor och ämnen skapas när batteripaket med litiumjon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden,
tvätta omedelbart området med mild tvål och vatten.
•
Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills irritationen upphör.
Om medicinsk omsorg behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till
andningsirritation. Tillhandahåll frisk luft. Om symtom
kvarstår, sök medicinsk vård.
VARNING: Fara för brännskada. Batterivätskan kan vara
lättantändlig om den som utsätts för gnista eller eld.
VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av
någon anledning. Om batteripaketets hölja spricker eller
är skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa
eller skada batteripaketet. Använd inte ett batteripaket
som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats
på något annat sätt (t.ex. genomborrad av en spik, träffad
av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska
stötar eller dödsfall av elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för återvinning.
VARNING: Brandfara. Förvara eller bär inte
batteripaketen på så sätt att metallföremål kan
komma i kontakt med de oskyddade batteripolerna.
Exempelvis placera inte batteripaketet i förkläden, fickor,
verktygslådor, produktlådor, lådor etc. där det finns lösa
spikar, skruvar, nycklar etc.
SE UPP: När den inte används skall den läggas
på sidan på en stabil plats så att ingen riskerar
att någon snubblar på den. Vissa verktyg med stora
batteripaket kan stå upprätt på batteripaketet men lätt
kan vältas.
Transport
VARNING: Brandfara. Transport av batterier kan leda till
eldsvåda om batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt
med ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från material
som eventuellt kan komma i kontakt med dem och
orsaka kortslutning.
DeWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga regler för transport
av farligt gods som stipuleras av industrin och rättsliga normer,
vilket omfattar FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations (IATA) regelverk
vid transport av farligt gods, de internationella föreskrifterna om
transport av farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av farligt gods
på väg (ADR). Litiumjon -celler och -batterier har klassificerats
enligt testresultaten och de fastställda kriterierna i delavsnitt
38,3 i FN:s testhandbok för transport av farligt gods.
I de flesta fall kommer transport av ett DeWALT batteripaket att
undantas från att klassificeras som ett fullt reglerat klass 9 farligt
material. Generellt kommer endast transporter som innehåller
ett litium-jonbatteri med en nominell energimärkning större
än 100 Watt (Wh) krävas att de transporteras som fullt reglerat
klass 9. Alla litium-jonbatterier har wattimmarna markerat på
förpackningen. Vidare, på grund av bestämmelsens komplexitet
rekommenderar inte DeWALT flygtransport av endast litiumjonbatteripaket oavsett märkning av wattimmar. Leverans
av verktyg med batterier (kombisatser) kan accepteras för
Svenska
flygtransporter om märkningen av wattimmarna inte är större
än 100 Wh.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som undantagen
eller helt reglerad, är det avsändaren som har ansvaret för att
de aktuella bestämmelserna gällande förpackning, etikettering/
märkning och dokumentation uppfylls.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken är given
enligt bästa vetande och har ansetts vara korrekt vid tidpunkten
som dokumentet skrevs. Trots det ges ingen uttrycklig eller
underförstådd garanti. Det är på köparens eget ansvar att de
åtgärder som vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Transportera FLEXVOLTTM batteriet
DeWALT FLEXVOLTTM batteri har två lägen: Använd
och Transport.
Använd-läge: När FLEXVOLTTM batteriet är fristående eller är i
en DeWALT 18V produkt, fungerar det som ett 18V batteri. När
FLEXVOLTTM batteriet är i en 54 V eller en 108 V (två 54V
batterier) produkt, fungerar det som ett 54 V batteri.
Transport-läge:
När locket är fäst på
FLEXVOLTTM batteriet är
batteriet i transport-läge.
Behåll locket på för varutransport.
I transport-läge är cellsträngarna elektriskt frånkopplade i
paketet vilket resulterar i tre batterier med lägre märkning av
watt-timmar (Wh) jämfört med ett batteri med en högre
märkning av watt-timmar. Denna ökade kvantitet med tre
batterier med den lägre märkningen av watt-timmar kan
undanta paketet från visa transportbestämmelser som införts för
batteriet med högre watt-timmar.
Exempel. transport
Exempel på etikettmärkning för
användning och transport
Wh-klassificering kan
indikera 3 x 36 Wh, vilket
betyder tre batterier på 36
Wh var. Användningen av
Wh-klassificeringen indikerar 108 Wh (underförstått ett batteri).
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr,
långt bort från direkt solljus och för mycket värme eller
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett
fulladdata batteripaket på en kall och torr plats utan laddare
för optimalt resultat.
NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade.
Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i denna manual
kan etiketterna på laddaren och batteripaketet visa följande
bilddiagram:
Läs instruktionshandbok före användning.
Se Tekniska data angående laddningstid.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus.
K assera batteripaketet med vederbörlig hänsyn
till miljön.
Ladda endast DeWALT batteripaket med avsedda
DeWALT laddare. Laddning av batteripaket med
andra än de avsedda DeWALT batterierna med en
DeWALT laddare kan göra att de brister eller så kan
det leda till farliga situationer.
Bränn inte batteripaketet.
ANVÄNDNING: Använd utan transportlock, indikerar
Wh-märkningen 108 Wh (ett batteri med 108 Wh).
TRANSPORT: Transport med inbyggt transportlock,
Wh-märkning indikerar 3 x 36 Wh (tre batterier på
36 Wh).
Batterityp
DC730 och DC735 arbetar med 14,4 volt batteripaket.
DC780 och DC785 arbetar med 18 volt batteripaket.
Dessa batteripaket kan användas: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Se Tekniska Data för mer information.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1Borrmaskin/skruvdragare eller borrmaskin/skruvdragare/
slagborrmaskin
1Laddare
2 Li-jon batteripaketet (M2, L2, C2-modellerna)
3 Li-jon batteripaketet (M3, L3, C3-modellerna)
1 Li-jon batteripaketet (M1, L1, C1-modellerna)
1Låda
123
Svenska
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
Synlig strålning. Titta inte in i ljuset.
Datumkodplacering
Datumkoden), vilken också inkluderar tillverkningsår, finns tryckt
i kåpan.
Exempel:
2017 XX XX
Tillverkningsår
Beskrivning (Bild A)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
1 Vippströmställare
2 Knapp framåt/bakåt
3 Vridmomentreglage
4 Växlare
5 Arbetsbelysning
6 Snabbchuck
7 Remkrok
8 Monteringsskruv
9 Bitshållare
10 Batteripaket
11 Batterilåsknapp
Avsedd Användning
Dessa borrmaskiner/skruvdrivare/slagborrmaskiner har
konstruerats för yrkesmässig borrning, slagborrning
och skruvdragning.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
De här borrmaskinerna/skruvdragarna/slagborrarna är
professionella elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
124
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
VARNING: Använd enbart DeWALT batteripaket
och laddare.
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (Bild. B)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet 10 är fulladdat.
Installation av batteriet
i verktygshandtaget.
1. Rikta in batteripaketet 10 mot listerna inuti verktyget
handtag (Bild. B).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i
verktyget och se till att det inte lossnar.
Borttagning av batteriet
från verktygshandtaget.
1. Tryck på batterilåsknappen 11 och dra med en fast rörelse
batteripaketet bort från verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet
i denna manual.
Bränslemätare batteripaket (Bild. B)
Vissa DeWALT batteripaket inkluderar en bränslemätare vilket
består av tre gröna LED-lampor som indikerar laddningsnivån
som finns kvar i batteripaketet.
För att aktivera bränslemätaren, tryck in och håll kvar
bränslemätarknappen 12 . En kombination av de tre
LED-lamporna kommer att lysa för att ange kvarvarande
laddningsnivå. När laddningen i batteriet är under den
användbara gränsen kommer inte bränslemätaren att lysa och
batteriet behöver laddas.
NOTERA: Bränslemätaren är endast en indikering på laddning
som finns kvar i batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på produktkomponenter,
temperatur och slutanvändarens användning.
Variabel hastighetskontroll (Bild A)
För att slå på verktyget, tryck på strömbrytaren 1 . För att stänga
av verktyget, släpp strömbrytaren. Ditt verktyg är utrustad med
en broms. Chucken kommer att stanna så snart som avtryckaren
släpps helt och hållet.
NOTERA: Kontinuerlig användning inom det variabla
hastighetsområdet rekommenderas inte. Det kan skada
strömbrytaren och bör undvikas.
Väljarknapp framåt/bakåt (Bild A)
En väljarknapp framåt/bakåt 2 avgör riktningen hos verktyget
och fungerar även som en startspärr.
För rotation höger (skruva in) lossa den variabla
hastighetsomkopplaren och tryck på väljaren höger-/
vänstergång på höger sida av verktyget.
För rotation vänster tryck på väljaren höger-/vänstergång på
vänster sida av verktyget.
Den mittersta positionen låser verktyget i avstängt läge. Vid byte
av position av kontrollknappen se till att avtryckaren är släppt.
NOTERA: Första gången som verktyget körs efter ett byta av
rotationsriktning kan du höra ett klick vid start. Detta är normalt
och indikerar inte något problem.
Vridmomentreglage (Bild A)
Ditt verktyg har en mekanism för inställning av
skruvdragarvridmoment, för att kunna driva in och ta ut ett
stort antal fästelement av olika form och storlekar och för en
del modeller, en slagborrsmekanism för borrning i murbruk.
Runt om kragen 3 syns siffror, en borrspetssymbol och på vissa
modeller, en slagborrssymbol. De här siffrorna används för att
ställa in kopplingen, för att ge ett vridmomentsvärde. Ju högre
siffra på reglaget desto högre vridmoment och desto större
fästelement kan skruvas. Välj en siffra genom att rotera kragen
tills den önskade siffran ligger i linje med pilen.
Hastighetsväljare med två lägen (Bild A)
Den här skruvdragaren/ borrmaskinen har två olika
hastighetslägen, vilket gör den mer flexibel.
1. För att välja hastighet 1 (högt vridmoment) stäng
av verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut
hastighetsväljaren 4 framåt (mot chucken).
2. För att välja hastighet 2 (lågt vridmoment) stäng av
verktyget och vänta tills det har stannat. Skjut tillbaka
hastighetsväljaren (bort från chucken).
NOTERA: Flytta inte hastighetsväljaren när verktyget är
påslaget. Låt borrmaskinen stanna helt och hållet innan du
byter hastighet. Om du har problem med att växla, se till att
hastighetsväljaren är tryckt antingen helt framåt eller helt bakåt.
Arbetsbelysning (Bild A)
Det finns en arbetslampa 5 placerad precis ovanför
avtryckarknappen 1 . Arbetsbelysningen är aktiverad när
strömbrytaren är nedtryckt. När avtryckaren släpps fortsätter
arbetslampan att lysa i upp till 20 sekunder.
NOTERA: Arbetsbelysningen är till för belysning av den direkta
arbetsytan och är inte avsedd att användas som ficklampa.
Snabbchuck med Enkel Hylsa (Bild G–I)
VARNING: Försök inte att dra åt borrspetar (eller något
annat tillbehör) genom att greppa chuckens framdel och
sätta igång verktyget. Skada på chucken och personskada
kan uppstå. Lås alltid startspärren och koppla från
verktyget från strömkällan när tillbehör byts.
Svenska
VARNING: Se alltid till att bitsen sitter fast innan verktyget
startas. En lös bits kan kastas ut från verktyget och
orsaka personskador.
Ditt verktyg har en nyckellös chuck 6 med en roterande hylsa,
för enhandsanvändning av chucken. För att sätta in en borrspets
eller annat tillbehör, följ dessa steg.
1. Stäng av verktyget och koppla bort det från strömkällan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa med en hand, och använd din
andra hand för att hålla fast verktyget. Vrid hylsan moturs
tillräckligt långt så att chucken öppnar tillräckligt för att ta
emot det önskade tillbehöret.
3. Sätt in tillbehöret cirka 19 mm i chucken, och dra åt
ordentligt genom att vrida chuckhylsan medurs med
en hand, medan du håller verktyget med den andra
handen. Verktyget är utrustat med en automatisk
spindellåsmekanism. Denna gör att du kan öppna och
stänga chucken med en hand.
Se till att dra åt chucken med en hand på chuckhylsan och den
andra handen på verktyget för maximal åtdragning.
Frigör tillbehöret genom att upprepa steg 1 och 2 ovan.
Bälteskrok och bitsklämma (Bild A)
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar eller
tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador SKALL INTE verktyget hängas högt eller
föremål hängas i bälteskroken. Häng ENDAST verktygets
bälteskrok i ett arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för allvarliga
personskador se till att skruven som håller bälteskroken
sitter fast.
VIKTIGT: Vid montering eller byte av bälteskroken eller
bitshållaren använd endast den skruv 8 som medföljer. Se till
att skruven dras åt ordentligt.
Bälteskroken 7 och bitshållaren 9 kan monteras på båda
sidorna av verktyget med endast den medföljande skruven 8 för att anpassas för höger- eller vänsterhänta personer.
Om kroken eller bitshållaren inte önskas kan den tas bort
från verktyget.
För att ta bort bälteskroken eller bitshållaren, ta bort skruven 8 som håller den på plats och montera den sedan på motsatt sida.
Se till att skruven dras åt ordentligt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
125
Svenska
Korrekt Handplacering (Bild C)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand ovanpå borren 13 så
som visas, och den andra handen på huvudhandtaget 14 .
Borrning (Bild D)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada
skall verktyget stängas av och kopplas ur före alla
inställningar eller avlägsning/montering av tillsatser och
tillbehör sker.
VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR
PERSONSKADA, SKALL DU ALLTID se till att
arbetsstycket sitter väl förankrat eller fastklämt. Om du
borrar i tunt material, skall du använda ett ”bakstycke” av
trä, för att hindra att materialet skadas.
1. Vrid kragen 3 till önskad borrsymbol.
2. Välj det önskade intervallet för hastighet/vridmoment
genom att använda växelbytaren, så att det
matchar hastigheten och vridmomentet för det
planerade arbetsmomentet.
3. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar, eldrivna
navarspetsar eller hålsågar. För METALL, använd
höghastighets stålborrspetsar eller hålsågar. Använd ett
skärningssmörjmedel vid borrning i metaller. Undantagen är
gjutjärn och mässing, som bör borras torra.
4. Pressa alltid in rakt i linje med borrspetsen. Pressa tillräckligt
hårt för att hålla borren greppande, men inte så hårt att
motorn tjuvstannar eller borrspetsen böjer sig.
5. Håll stadigt i verktyget med båda händerna för att
kontrollera borrens vridrörelse. Om modellen du använder
inte har ett sidohandtag, skall du greppa borren med ena
handen på handtaget och den andra på batteripaketet
OBSERVER: Borren kan tjuvstanna om den överbelastas,
vilket kan förorsaka en plötslig vridrörelse. Var alltid
beredd på tjuvstopp. Håll stadigt i borrmaskinen, för att
kontrollera vridrörelsen och undvika personskada.
6. OM BORREN TJUVSTANNAR, beror det vanligtvis på
att den överbelastats eller används på fel sätt. SLÄPP
AVTRYCKARKNAPPEN OMEDELBART, ta bort borrspetsen
från arbetsstycket och undersök orsaken till tjuvstoppet.
SLÅ INTE PÅ OCH AV AVTRYCKARKNAPPEN, FÖR
ATT FÖRSÖKA STARTA EN BORRMASKIN SOM
TJUVSTANNAT – DET KAN SKADA BORRMASKINEN.
7. För att minska risken för tjuvstopp eller att borren bryter
igenom materialet, skall du utöva mindre tryck på
borrmaskinen och försiktigt föra borrspetsen genom den
sista biten av hålet.
8. Håll motorn på medan du drar ut borrspetsen ur det borrade
hålet. Det kommer att förhindra att den fastnar.
9. Med varierande varvtal behöver du inte göra ett hål i förväg
i borrpunkten. Använd lågt varvtal för att starta hålet och
126
accelerera genom att trycka in avtryckarknappen hårdare när
hålet är tillräckligt djupt för att borras utan att borrspetsen
hoppar ut.
Slagborrning (Bild E)
1. Vrid kragen 3 till slagborrssymbolen.
2. Ställ in på högt varvtal genom att föra väljaren bakåt (bort
från chucken).
VIKTIGT: Använd enbart karbidspetsade spetsar
eller murbruksspetsar.
3. Borra med lagom mycket tryck mot slagborren, för att
hindra att den hoppar för mycket, eller ”reser sig” från
borren. För mycket tryck kommer att sakta ner varvtalet,
orsaka upphettning och lägre borrkraft.
4. Borra rakt och håll borrspetsen i en rak vinkel mot
arbetsstycket. Pressa inte från sidan mot borrspetsen när du
borrar, då det kan få borrspetsens rännor att fyllas upp och
kan sakta ner borrhastigheten.
5. När du borrar djupa hål och slagborren börjar sakta ner, skall
du dra upp borrspetsen en bit ur hålet medan verktyget
fortfarande är igång, för att rensa ut skräp från hålet.
NOTERA: En jämn fin ström damm från hålet visar på
rätt borrhastighet.
Skruvdragning (Bild F)
1. Välj önskat varvtal/vridmoment med hjälp av den dubbla
växelväljaren för att få rätt varvtal och vridmoment för det
planerade arbetet.
2. Vrid kragen 3 för inställning av vridmomentet till önskat
läge. Lägre tal visar lägre vridmoment och högre tal visar
högre vridmoment.
3. Sätt i önskat skruvdragartillbehör i chucken, på samma sätt
som en borrspets.
4. Öva några gånger i restbitar eller gömda områden, för att
avgöra rätt läge för kopplingskragen.
5. Börja alltid med lägre vridmoment och öka det sedan, för att
undvika att arbetsstycket eller fästelementet skadas.
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör. En
oavsiktlig igångsättning kan orsaka personskada.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Svenska
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm från huvudkåpan
med torr luft varje gång du ser smuts samlas i och
runt lufthålen. Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra
skarpa kemikalier för att rengöra de icke-metalliska
delarna på verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga de
material som används i dessa delar. Använd en trasa som
bara är fuktad med vatten och mild tvål. Låt aldrig någon
vätska komma in i verktyget; sänk aldrig ner någon del av
verktyget i en vätska.
Rengöringsinstruktion för laddare
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra ut laddaren ur
eluttaget före rengöring. Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av trasa eller mjuk
borste som inte är av metall. Använd inte vatten
eller rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som
är märkta med denna symbol får inte kastas i den
vanliga hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte
längre producerar tillräcklig energi för arbeten som tidigare lätt
utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid
slutet av dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta sedan ut det
ur produkten.
• Litiumjonbatteripaket celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation.
De insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
127
Türkçe
KABLOSUZ KOMPAKT 13 mm MATKAP/TORNAVIDA
DCD730, DCD780
KABLOSUZ KOMPAKT 13 mm MATKAP/TORNAVIDA/
DARBELI MATKAP
DCD735, DCD785
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
W
DCD730
14,4
1/10
Li-jon
300
DCD735
14,4
1/10
Li-jon
300
DCD780
18
1/10
Li-jon
350
DCD785
18
1/10
Li-jon
350
min-1
min-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
EN60745-2-1’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA(ses basıncı düzeyi)
dB(A)
74
LWA(akustik güç düzeyi)
dB(A)
85
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
Voltaj
Tip
Akü tipi
Çıkış gücü
Yüksüz hız
1, vites
2, vites
Darbe oranı
1, vites
2, vites
Maks, tork
Kovan kapasitesi
Maksimum delme kapasitesi
Ahşap
Metal
Duvar
Ağırlık (akü hariç)
Metal delme
Titreşim emisyon değeri ah,D =
Belirsizlik K =
Beton delme
Titreşim emisyon değeri ah,ID =
Belirsizlik K =
Vidalama
Titreşim emisyon değeri ah,ID =
Belirsizlik K =
VDC
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle
karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için kullanılabilir.
128
Ağırlık
Türkçe
Aküler
Şarj Aletleri/Şarj Süreleri (Dakika)
Kat. #
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Ağırlık (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
Kablosuz Kompakt Matkap/Tornavida
DCD730, DCD780
Kablosuz Kompakt Matkap/Tornavida/
Darbeli Matkap
DCD735, DCD785
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EU ve 2011/65/EU Direktiflerine de
uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten
DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
28.03.2017
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
129
Türkçe
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
130
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Şarjlı Aletlerın kullanımı ve bakımı
a ) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj cihazı ile
şarj edin. Bir akü tipine uygun bir şarj cihazı başka
tipte bir aküyü şarj etmek için kullanıldığında yangın
riski yaratabilir.
Türkçe
b ) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak tanımlanmış
akülerle kullanın. Başka akülerin kullanılması
yaralanma ve yangın riskine yol açabilir.
c ) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk para, anahtar,
çivi, vida veya terminaller arasında kontağa neden
olabilecek diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine kısa devre
yapılması yanıklara veya yangına neden olabilir.
d ) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı sızıntısı
yapabilir; sıvıya temas etmekten kaçının. Kazara
temas etmeniz halinde suyla yıkayın. Sıvı,
gözlerinize temas ederse, ayrıca bir doktora
başvurun. Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Matkap/Tornavida/Darbeli Matkaplar için
Özel Ek Güvenlik Önlemleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Darbeli matkap işlemleri sırasında kulak koruması
kullanın. Gürültüye maruz kalınması, işitme kaybına
yol açabilir.
Aletle birlikte verilen yardımcı tutamak(lar)ı kullanın.
Kontrol kaybı yaralanmaya neden olabilir.
Kesici aletin gömülü elektrik kablolarına temas
etmesine yol açabilecek durumlarda aleti izole edilmiş
saplarından tutun. Kesim aksesuarı elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken metal
parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek elektrik çarpmasına
yol açabilir.
İş parçasını stabil bir yüzeye sabitlemek ve desteklemek
için kelepçe veya başka pratik yöntemler kullanın. İş
parçasını el veya vücudunuzla tutmak dengesizdir, kontrol
kaybına neden olabilir.
Güvenlik gözlüğü veya başka bir göz koruması
kullanın. Kırma ve delme çalışmaları etrafta talaşların
uçuşmasına neden olur. Uçuşan partiküller kalıcı göz zararına
neden olabilir.
Aksesuarlar ve alet çalışma sırasında ısınabilir. Darbeli
delme işlemleri veya metal malzeme delme gibi ısınmaya yol
açan uygulamaları gerçekleştiriyorsanız aksesuarları ve aletleri
tutarken eldiven kullanın.
Bu aleti uzun bir süre boyunca çalıştırmayın. Kırıma
hareketinin yarattığı titreşim el ve kollarınız için zararlı olabilir.
Fazladan koruma amacıyla eldiven kullanın ve maruz kalmayı
azaltmak için sık sık dinlenin.
Havalandırma delikleri genellikle hareketli parçaların
üstünü örter ve bunlardan kaçınılmalıdır. Bol elbiseler,
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
Diğer Tehlikeler
Aşağıdaki riskler matkap kullanmanın özünde mevcuttur:
• Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• Duyma bozukluğu.
• Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma riski.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan
yanık tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma riski
• Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme tehlikesi.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek bir gerilim ile çalışacak şekilde
ayarlanmıştır. Her zaman akü voltajının aletin üretim etiketinde
belirlenmiş değerlere uyup uymadığını kontrol edin. Aynı
zamanda şarj cıhazınızın voltajının ana şebeke voltajınızla aynı
olduğundan emin olun.
DeWALT şarj cihazınız EN60335 standardına uygun
olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama
kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
BU TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj Cihazları
DeWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur ve olabildiğince
kolay çalıştırılmak üzere tasarlanmışlardır.
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
BU TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz uyumlu şarj cihazları
hakkında önemli güvenlik ve çalıştırma talimatları içerir (Teknik
Özellikleri bölümüne bakın).
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının, akünün ve
üründe kullanılan akünün üzerindeki talimatları ve uyarıcı
işaretleri okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Şarj cihazının içine
sıvı kaçmasına izin vermeyin. Elektrik çarpmasına
neden olabilir.
UYARI: Alet, 30mA akımı aşmayan akım kesici cihazla
beraber kullanılmaya tavsiye edilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma riskini azaltmak
için, yalnızca DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj edin.
131
Türkçe
Diğer akü tipleri patlayarak yaralanmanıza veya hasar
meydana gelmesine yol açabilir.
DİKKAT: Çocuklar, cihazla oynamalarını önlemek
amacıyla kontrol altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı güç kaynağına
takılıyken, şarj içindeki açık şarj kontakları yabancı
maddeler tarafından kısa devre yapılabilir. Bunlarla
sınırlı olmamak kaydıyla iletken nitelikteki çelik yünü,
alüminyum folyo veya metal parçacık birikimi gibi yabancı
maddeler şarj cihazının yuvalarından uzak tutulmalıdır.
Yuvada akü yokken şarj cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından başka
cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN. Şarj cihazı ve akü
özellikle birlikte çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DeWALT şarj edilebilir akülerini şarj
etmekten başka kullanımlar için tasarlanmamıştır.
Başka kullanımlar yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan değil fişten
tutarak çekin. Bu, elektrik fişine ve kablosuna hasar verilmesi
riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara ve gerginliğe
maruz kalmayacak şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma kablosu
kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu kullanımı yangın veya
elektrik çarpmasına neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya koymayın
veya şarj cihazını havalandırma deliklerini kapatıp
aşırı iç sıcaklığa neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı kaynağından
uzaktaki bir yere koyun. Şarj cihazı muhafazanın üstündeki ve
altındaki delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle çalıştırmayın—
bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa, düştüyse veya
herhangi bir şekilde hasar gördüyse çalıştırmayın. Yetkili
bir servis merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım gerektiğinde
yetkili bir servis merkezine götürün. Yanlış yeniden takma
elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Elektrik kablosu hasarlı ise, bir tehlike oluşmasını önlemek için
üretici ya da yetkili Servis Merkezi tarafından değiştirilmelidir.
Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan önce şarj
cihazının fişini prizden çekin. Bu, elektrik çarpması
riskini azaltır. Aküyü çıkarmak bu riski azaltmaz.
ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya çalışmayın.
Şarj cihazı standart 230 V ev elektrik gücüyle çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Başka herhangi bir voltaj
ile kullanmayı denemeyin. Bu araba şarj cihazı için
geçerli değildir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
132
Bir Bataryanın Şarj Edilmesi (Şek. [Fig.] B)
1. Bataryayı takmadan önce şarj cihazını uygun prize takın.
2. Bataryayı 10 şarj cihazına takın, bataryanın şarj cihazına
tamamen oturduğundan emin olun. Devamlı yanıp sönen
kırmızı (şarj) ışık, şarj işleminin başladığını gösterir.
3. Şarjın tamamlandığı, kırmızı ışığın sürekli yanmasıyla belirtilir.
Batarya tam olarak şarj edildikten sonra hemen kullanılabilir
veya şarj cihazından bırakılabilir. Bataryayı şarj cihazından
çıkarmak için, bataryanın üzerindeki batarya bırakma
düğmesine 11 basın.
NOT: Lityum iyon bataryalardan maksimum performans almak
ve bataryaların kullanım ömrünü uzatmak için, ilk kullanım
öncesinde tam olarak şarj edin.
Şarj Cihazının Çalışması
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki göstergelere bakın.
Şarj ışıkları
şarj edilmesi
tamamen şarj oldu
sıcak/soğuk akü gecikmesi*
*Bu işlem esnasında kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Akü uygun bir sıcaklığa
ulaştığında, sarı ışık kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir aküyü şarj etmeyecektir. Şarj
cihazı, ışığı geri çevirerek veya paket ya da şarj sorunu
yanıp sönme şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı
olduğunu gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı olduğu anlamına
da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve akü takımını test
edilmek üzere yetkili bir servis merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Paket Gecikmesi
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya tespit ettiğinde,
otomatik olarak Sıcak/Soğuk Gecikmesini başlatarak batarya
uygun sıcaklığa gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik maksimum
batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir batarya sıcak bir bataryaya göre daha yavaş bir hızla
şarj olacaktır. Akü takımı tüm şarj döngüsü boyunca daha yavaş
bir hızda şarj olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
DCB118 şarj cihazında bataryayı soğutmak için tasarlanmış bir
dahili fan bulunmaktadır. Bataryanın soğutulması gerektiğinde
bu fan otomatik olarak devreye girecektir. Fan doğru şekilde
çalışmıyorsa veya havalandırma yuvaları tıkanmışsa şarj
cihazını kesinlikle kullanmayın. Şarj cihazının içerisine yabancı
maddelerin girmesine izin vermeyin.
Elektronik Koruma Sistemi
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya tamamen
boşalmadan koruyacak bir Elektronik Koruma Sistemi ile
birlikte tasarlanmıştır.
Türkçe
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse alet otomatik olarak
kapatılacaktır. Bu durum gerçekleşirse lityum iyon aküyü
tamamen şarj olana dek bir şarj cihazının üzerine koyun.
Duvara Montaj
Bu şarj cihazları duvara monte edilebilir veya bir masa veya
çalışma tezgahı üzerinde yukarı doğru durabilir şekilde tasarlanır.
Duvara monte edilecekse şarj aletini bir elektrik prizinin
yakınında veya bir köşe veya hava akımını engelleyebilecek diğer
engellerden uzakta konumlandırın. Şarj cihazının arka tarafını
montaj vidalarının duvar üzerindeki yerini belirlemek amacıyla
şablon olarak kullanın. Şarj aletini (ayrıca satın alınan) en az
25,4 mm uzunluğunda ve 7–9 mm bir vida başı çapına sahip,
ahşap üzerine vidalandığında vida başının açıkta olan kısmı
yaklaşık 5,5 mm optimal bir derinlik bırakacak şekilde vidalayarak
monte edin. Şarj cihazının arkasındaki yuvaları vidaların açıkta
olan kısımlarıyla hizalayın ve onları yuvalara tam olarak oturtun.
Şarj Cihazı Temizlik Talimatları
•
gözlerinize bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla yıkayın. Tıbbi
yardım gerekirse, akü elektroliti sıvı organik karbonatlar ve
lityum tuzları karışımından oluşmaktadır.
Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum yolunu tahriş
edebilir. Ortama temiz hava girmesini sağlayın. Belirtiler
geçmezse tıbbi yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı kıvılcıma veya ateşe
maruz kalırsa yanıcı olabilir.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla açmayın. Akünün
muhafazası çatlarsa veya hasar görürse, şarj cihazına
takmayın. Aküyü çarpmayın, düşürmeyin veya pakete
hasar vermeyin. Sert bir darbe almış, düşmüş, çiğnenmiş
veya herhangi bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya üzerine basılmış) bir
aküyü veya şarj cihazını kullanmayın. Elektrik çarpmasına
yol açabilir. Hasarlı aküler geri dönüşüm için servis
merkezine gönderilmelidir.
UYARI: Yangın tehlikesi. Bataryayı metal nesnelerin
batarya terminallerine değmeyecekleri şekilde
saklayın veya taşıyın. Örneğin, bataryayı içerisinde
gevşek çiviler, vidalar, anahtarlar vb. bulunan kayışlı
taşıyıcı, cep, alet kutuları, ürün kiti kutuları, çekmece vb.
içerisine koymayın.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız zaman, devrilme veya
düşme tehlikesine yol açmayacağı dengeli bir yüzeye
yan tarafının üzerine yerleştirin. Büyük akülere sahip
bazı aletler akünün üzerinde dik durabilir, ancak bunlar
kolayca devrilebilir
Akü
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi. Temizlik
öncesinde AC çıkışı bağlantısını kesin. Şarj cihazının
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez parçası yada metal
olmayan bir fırça kullanılarak çıkarılabilir. Su veya temizlik
solüsyonları kullanmayın. Aletin içine herhangi bir sıvının
girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir parçasını bir
sıvı içine daldırmayın.
Tüm Aküler İçin Önemli Güvenlik
Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını ve voltajı
eklediğinizden emin olun.
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve şarj cihazını
kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyun. Daha sonra belirtilen şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
•
•
•
•
•
•
•
Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların bulunduğu yerler
gibi yanıcı ortamlarda şarj etmeyin veya kullanmayın.
Aküyü şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz veya
dumanları tutuşturabilir.
Aküyü şarj cihazının içine doğru zorlamayın.
Akü kırılarak ciddi kişisel yaralanmaya neden
olabileceğinden akünün üzerinde hiçbir şekilde
uyumsuz bir şarj cihazına uydurmak için
değişiklik yapmayın.
Aküleri yalnızca DeWALT şarj cihazlarında şarj edin.
Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye (104° F) ulaştığı veya
bu sıcaklığı aştığı yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya kullanmayın.
Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen eskimiş olsa bile
aküyü ateşe atmayın. Akü ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum
iyon aküler yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa çıkar.
Akü içeriği cildinizle temas ederse, etkilenen alanı
derhal yumuşak bir sabun ve suyla yıkayın. Akü sıvısı
Nakliyat
UYARI: Yangın tehlikesi. Batarya nakliyatında,
batarya kutuplarının istemsiz şekilde iletken maddelerle
temas ederek yangına sebep vermesi ihtimali vardır.
Batarya nakliyatı yaparken, batarya kutuplarının iyi
korunduğundan ve kutuplarla temas edip kısa devreye
sebep olabilecek maddelerden iyi şekilde izole edildiğinden
emin olun.
DeWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin Nakliyesi Hakkında BM
Tavsiyeleri; Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli
Madde Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli
Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve Uluslararası Karayoluyla
Tehlikeli madde Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm düzenlemeleriyle
uyumludur. Lityum-iyon bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Kılavuzu Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin 38,3.
bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda bir DeWALT bataryanın nakliyesinin tam
olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler kapsamında
sınıflandırılması beklenir. Genelde sadece 100 Watt Saat (Wh)
üzeri bir enerji değerine sahip bir lityum iyon bataryayı içeren
taşıma işlemlerinin tam olarak düzenlenmiş bir Sınıf 9 Tehlikeli
Maddeler kapsamında sınıflandırılarak yapılması gerekmektedir.
Tüm lityum iyon bataryalarda
ambalajın üzerinde Watt Saati
değeri mevcuttur. Buna ilave
olarak, düzenlemedeki karışıklıklar
133
Türkçe
nedeniyle, DeWALT lityum iyon bataryaların Watt Saati değeri
göz önünde bulundurulmaksızın havayolu kargosuyla tek
başına taşınmasını önermez. Bataryası bulunan aletlerin (kombo
setler) havayoluyla nakliyesi ancak bataryanın sahip olduğu
Watt Saati değerinin 100 Watt Saatinden yüksek olmaması
şartıyla yapılabilir.
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen düzenlenmiş
de olsa, paketleme, etiketleme ve belgeleme
gereklilikleri hakkındaki son düzenlemeleri takip etmek
nakliyatçıların sorumluluğudur.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi niyetle
yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih itibarıyla doğru
olduğuna inanılmaktadır. Fakat, sözlü veya zımnen hiçbir
garanti verilmemektedir. Gerçekleştirdiği işlemlerin
geçerli düzenlemelerle uyumlu olduğundan emin olmak
alıcının sorumluluğundadır.
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okuyun.
Şarj süresi için Teknik Özellikleri bölümüne bakın.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
FLEXVOLTTM Bataryanın Taşınması
DeWALT FLEXVOLTTM bataryanın iki farklı modu mevcuttur: ve
Taşıma modunu kullanın.
Kullanım Modu: FLEXVOLTTM batarya tek başına olduğunda
veya bir DeWALT 18V ürün içerisinde bulunduğunda, bir
18V batarya olarak çalışacaktır. FLEXVOLTTM batarya 54V veya
108V (ika adet 54V batarya) ürün olduğunda, bir 54V batarya
olarak çalışacaktır.
Taşıma Modu: FLEXVOLTTM bataryaya kapak takıldığında
batarya taşıma modundadır. Taşıma için kapağı muhafaza edin.
Taşıma modundayken pil dizileri, 3 bataryanın daha yüksek bir
Watt saati (Wh) değerine sahip 1 bataryaya kıyasla daha düşük
bir Watt saatiyle sonuçlanacak şekilde elektriksel olarak
birbirinden ayrılır. Daha düşük bir Watt saati değerine sahip 3
bataryanın bu artan miktarı bataryanın daha yüksek bir Watt
saati değerine sahip bataryaların tabi olduğu belirli taşımacılık
düzenlemelerinden muaf olmasına neden olabilir.
Örneğin, 3 x 36 Wh
Kullanım ve taşıma modu etiket işareti örneği
olarak belirtilen
Transport (Taşıma) Wh
değeri, her biri 36 Wh
olan 3 bataryanın
bulunduğu anlamına gelir. Use (Kullanım) Wh değeri ise 108 Wh
olarak belirtilebilir (1 batarya kasdedilir).
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan güneş ışığı
almayan, aşırı sıcak ve soğuk olmayan yerlerdir. En uygun
akü performansı ve ömrü için kullanımda değilken aküleri
oda sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonuç için şarj cihazından
uzak serin, kuru bir yerde tamamen dolu bir akü saklamak
için tavsiye edilir.
NOT: Aküler tamamen şarj boşalmış halinde saklanmamalıdır.
Akünün kullanılmadan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj Cihazı ve Akü Üzerindeki Etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak, şarj cihazı ve akü
üzerinde bulunan etiketler aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
134
Hasarlı kabloların hemen değiştirilmesini sağlayın.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj edin.
Yalnızca kapalı alanda kullanım icindir.
Aküleri cevremize gerekli ozeni gostererek atın.
DeWALT aküler, yalnızca onlar için tasarlanmış
olan DeWALT şarj cihazlarında şarj edin. DeWALT
aküleri haricindeki akülerin DeWALT şarj cihazlarıyla
şarj edilmesi patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
USE (KULLANIM) (taşıma başlığı olmadan). Örnek:
Wh değeri 108 Wh olarak belirtilir (108 Wh
değerindeki 1 batarya).
TRANSPORT (TAŞIMA) (dahili taşıma başlığı ile).
Örnek: Wh değeri 3 x 36 Wh olarak belirtilir (36 Wh
değerindeki 3 batarya).
Akü tipi
DCD730 ve DCD735 14,4 volt batarya paketleriyle çalışır.
DCD780 ve DCD785 18 volt batarya paketleriyle çalışır.
Bu bataryalar kullanılmalıdır: DCB181, DCB182, DCB183,
DCB183B, DCB184, DCB184B, DCB185, DCB187, DCB546,
DCB547. Daha fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Matkap/tornavida veya 1 matkap/tornavida/darbeli matkap
1 Şarj cihazı
2 Li-Ion akü (M2, L2, C2 modelleri)
3 Li-Ion akü (M3, L3, C3 modelleri)
1 Li-Ion akü (M1, L1, C1 modelleri)
Türkçe
1 Taşıma çantası
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Kulaklık takın.
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
UYARI: Yalnızca DEWALT akü ve şarj cihazlarını kullanın.
Koruyucu gözlük takın.
Alete Akü Takma Ve Çıkartma (Şek. B)
Görünür radyasyon. Işığa bakmayın.
Aküyü Aletin Koluna Takma
Tarih Kodu Konumu
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2017 XX XX
İmalat Yılı
Açıklama (Şek. A)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
1 Tetik düğmesi
2 İleri/geri kontrol düğmesi
3 Tork ayar rakoru
4 Vites değiştirici
5 Çalışma Işığı
6 Anahtarsız mandren
7 Kemer kancası
8 Montaj vidası
9 Uç klipsi
10 Akü paketi
11 Akü serbest bırakma düğmesi
Kullanim Amaci
Bu matkap/tornavida/darbeli matkap profesyonel delme, darbeli
delme ve vidalama uygulamaları için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu matkaplar/tornavidalar/darbeli matkaplar, profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
NOT: Akünün 10 tamamen şarjlı olduğundan emin olun.
1. Aküyü 10 kolun içindeki raylarla hizalayın (Şek. B).
2. Aküyü, yerine oturduğunu duyana kadar ve alette tamamen
oturana kadar kolun içine kaydırın.
Aküyü Aletten çıkarma
1. Serbest bırakma düğmesine 11 basın ve aküyü sıkıca
çekerek aletin kolundan çıkarın.
2. Aküyü bu kılavuzun şarj cihazı kısmında açıklandığı gibi şarj
cihazına takın.
Akü Şarj Sevİyesİ Göstergesı (Şek. B)
Bazı DeWALT aküler, aküde kalan şarj seviyesini gösteren üç yeşil
LED ışından oluşan bir şarj seviyesi göstergesini içerir.
Şarj seviyesi göstergesini çalıştırmak için gösterge
düğmesine 12 basın ve basılı tutun . Üç yeşil LED ışığının
bir kombinasyonu kalan şarj seviyesini gösterecek şekilde
yanacaktır. Aküdeki şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken,
gösterge yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Bu gösterge sadece aküda kalan şarj seviyesini gösterir. Bu
alet işlevini göstermez; ürün parçaları, sıcaklık ve son kullanıcı
uygulamaya göre değişime tabidir.
Değişken Hız Tetik Düğmesi (Şek. A)
Aleti açmak için, tetik düğmesine basın 1 . Aleti kapatmak
için ise, tetik düğmesini serbest bırakın. Aletiniz bir frenle
donatılmıştır. Kovan, tetik düğmesi serbest bırakılır
bırakılmaz durur.
NOT: Değişken hız aralığında sürekli kullanım önerilmez.
Düğmeye zarar verebileceğinden bundan kaçınılmalıdır.
İleri/Geri Kontrol Düğmesi (Şek. A)
Bir ileri/geri kontrol düğmesi 2 aletin yönünü belirler ve aynı
zamanda kilit açık düğmesi olarak görev yapar.
İleri dönüşü seçmek için, tetik düğmesini bırakın ve aletin sağ
tarafındaki ileri/geri kontrol düğmesine basın.
Geriyi seçmek için, aletin sol tarafındaki ileri/geri kontrol
düğmesine basın.
135
Türkçe
Kontrol düğmesinin ortada konumlandırılması aleti kapalı
konumda kilitler. Kontrol düğmesinin konumunu değiştirirken,
tetiğin serbest olduğundan emin olun.
NOT: Dönüş yönü değiştirildikten sonra alet ilk kez
çalıştırıldığında, başlangıçta bir tık sesi duyabilirsiniz. Bu
normaldir ve bir sorun olduğunu göstermez.
Tork Ayar Rakoru (Şek. A)
Aletiniz, çok çeşitli şekillerde ve boyutlarda sabitleyiciyi
vidalamak ve çıkarmak için ayarlanabilir bir tork tornavidası
mekanizmasına, kimi modellerse duvar delmek için bir çekiç
mekanizmasına sahiptir. Rakorun 3 çevresinde sayılar, bir
matkap ucu sembolü ve kimi modellerde de bir çekiç sembolü
bulunmaktadır. Bu sayılar, bir tork aralığı sağlamak üzere
kavramayı ayarlamak için kullanılır. Rakorun üzerindeki sayı ne
kadar büyükse, tork o kadar yüksek ve vidalanacak sabitleyici
o kadar büyüktür. Sayılardan herhangi birini seçmek için,
istediğiniz sayı ok ile aynı hizaya gelene kadar çevirin.
İki Hızlı Vites (Şek. A)
Matkap/tornavidanın iki hız özelliği daha fazla kullanışlılık için
vites değiştirebilmenizi sağlar.
1. Hız 1’i (yüksek tork ayarı) seçmek için, aleti kapatın ve
durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi 4 ileri doğru
(mandrene doğru) kaydırın.
2. Hız 2’yi (düşük tork ayarı) seçmek için, aleti kapatın
ve durmasını bekleyin. Vites değiştiriciyi geri doğru
(mandrenden uzağa) kaydırın.
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites değiştirmeden
önce daima matkabın tamamen durmasını bekleyin. Vites
değiştirmekte zorluk yaşıyorsanız, iki hızlı vites değiştiricinin
tamamen ileride veya geride olduğundan emin olun.
Çalışma Işığı (Şek. A)
Tetik düğmesinin 1 hemen üzerinde bir çalışma lambası 5 bulunmaktadır. Çalışma lambası tetik düğmesine basıldığında
devreye girer. Tetik serbest bırakıldığında çalışma lambası 20
saniyeye kadar ışık vermeye devam eder.
NOT: Çalışma lambası, el feneri olarak kullanılması için değil
yakın çalışma yüzeyinin aydınlatması için tasarlanmıştır.
Anahtarsız Tek Kovanlı Mandren (Şek. G–I)
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup aleti çevirerek
matkap ucu (veya başka herhangi bir aksesuar) takmayı
denemeyin. Mandren hasarına veya yaralanmaya neden
olabilir. Aksesuarları değiştirirken daima tetik düğmesini
kilitleyin ve aleti güç kaynağından ayırın.
UYARI: Aleti başlatmadan önce daima ucun sağlam bir
şekilde takılmış olduğundan emin olun. Gevşemiş bir uç,
yaralanmaya sebep olabilecek şekilde aletten fırlayabilir.
Aletiniz mandreni tek elle kullanabilmeniz için, dönen kovana
sahip bir anahtarsız mandren 6 sunar. Bir matkap ucu veya
başka bir aksesuar takmak için, aşağıdaki adımları izleyin.
1. Aleti kapatın ve güç kaynağından ayırın.
136
2. Bir elinizle mandreni siyah kısmından diğer elinizle de aleti
tutun. Mandreni saat yönü tersi istikametinde çevirerek
istenen aksesuarı alacak konuma getirin.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm sokun ve bir elle
aleti tutarken diğer elle mandren kovanını saat yönünde
çevirerek iyice sıkın. Alet bir mil kilidi mekanizmasıyla
donatılmıştır. Bu, mandreni tek elle açıp kapatmanızı sağlar.
Maksimum sıkılık için bir elle mandreni sıkarken diğer elle de
aleti tutun.
Aksesuarı çıkarmak için, yukarıdaki 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
Kemer Kancası ve Uç Klipsi (Şek. A)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküleri çıkartın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, aleti
baştan yukarıya ASMAYIN veya nesneleri kemer
kancasına ASMAYIN. Aletin kemer kancasını SADECE bir
iş kemerine asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, kemer
kancası tutan vidanın sağlam olduğundan emin olun.
ÖNEMLI: Kemer kancasını veya uç klipsini takarken veya
değiştirirken, sadece aletle birlikte verilen vidayı 8 kullanın.
Vidanın emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu olması açısından
kemer kancası 7 ve uç klipsi 9 sadece birlikte verilen vida 8 kullanılmak suretiyle aletin her iki tarafına da takılabilir. Kanca
veya uç klipsi istenmiyorsa aletten kaldırılabilir.
Kemer kancasını veya uç klipsini taşımak için kemer kancasını
yerinde tutan vidayı 8 sökün ardından ters tarafa tekrar monte
edin. Vidanın emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. C)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Uygun el pozisyonu şekilde gösterildiği gibi bir elin matkabın
üzerinde 13 ve diğer elin ana tutamakta 14 olmasını gerektirir.
Matkabın Çalışması (Şek. D)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma tehlikesini azaltmak
için, herhangi bir ayar yapmadan ya da ek parça
veya aksesuvarları.
UYARI: KIŞISEL YARALANMA RISKINI AZALTMAK IÇIN,
ÜZERINDE ÇALIŞTIĞINIZ PARÇANIN HER ZAMAN
sıkıca bağlanmasına veya kenetlenmesine dikkat edin.
İnce malzemeleri delerken, malzemeye zarar gelmesini
önlemek için bir ahşap “destek” bloğu kullanın.
1. Rakoru 3 matkap sembolüne gelene kadar çevirin.
2. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek için vites
mandalını kullanarak istenilen hız/tork aralığını seçin.
3. AHŞAP için ahşap matkap ucu, geniş ahşap matkap ucu,
burgulu matkap ucu veya delik testere kullanın. METAL için
yüksek hızlı çelik matkap ucu veya delik testere kullanın.
Metalleri delerken kesim yağı kullanın. Kuru olarak delinmesi
gereken istisnalar dökme demir ve pirinçtir.
4. Her zaman matkap ucuyla aynı çizgide basınç uygulayın.
Matkabın delmesine yetecek kadar basınç uygulayın, fakat
motorun bayılmasına veya ucun yön değiştirmesine sebep
olacak şekilde sert itmeyin.
5. Matkabın kıvrılma hareketini kontrol edecek şekilde her
iki elinizle sıkıca tutun. Matkap modelinde kenar tutamacı
yoksa, matkabı bir eliniz tutamaç üzerinde diğer eliniz ise pil
takımı üzerinde olacak şekilde kavrayın.
DIKKAT: Aşırı yüklenme halinde matkap bayılarak ani
kıvrılmaya sebep olabilir. Makinenin bayılarak durmasını
her zaman bekleyin. Kıvrılma hareketini kontrol etmek ve
yaralanmaları önlemek için matkabı sıkıca kavrayın.
6. MATKAP BAYILARAK DURURSA, bunun nedeni genellikle
aşırı yüklenmesi veya uygun olmayan şekilde kullanılmasıdır.
TETİĞİ DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu üzerinde çalışılan
parçadan çekin ve makinenin durma sebebini tespit edin.
DURAN MATKABI ÇALIŞTIRMAK İÇİN TETİĞİ AÇIK
VE KAPALI KONUMA GETİRMEYİN — BU DURUM
MATKABA ZARAR VEREBİLİR.
7. Bayılarak durma veya malzemeyi delip geçme olayını en
aza indirmek için, matkap üzerindeki baskıyı azaltın ve
matkap ucunu deliğin son kesir kısmı boyunca dikkatlice
hareket ettirin.
8. Matkap ucunu açılan delikten geriye çekerken motoru
çalışır durumda tutun. Bu durum sıkışmayı önlemede
yardımcı olacaktır.
9. Değişken hızlı matkaplarda, delgiyi delinecek olan noktanın
merkezine getirmeye gerek yoktur. Delik açmaya başlarken
yavaş hızda başlayın ve matkap ucu dışarıya kaçmadan
delmeye yetecek kadar derin delik açıldığında tetiğe
bastırarak hızlandırın.
Darbeli Matkabın Çalışması (Şek. E)
1. Bileziği 3 darbeli matkap simgesine çevirin.
2. Selektörü geriye kaydırarak (kovandan uzağa) yüksek hız
ayarını seçin.
ÖNEMLI: Sadece karbür uçlu veya duvar uçlarını kullanın.
3. Matkabın aşırı zıplamaması veya matkap ucunun
“çıkmaması” için matkaba sadece yeterli güç uygulayarak
delme işlemini gerçekleştirin. Aşırı güç kullanılması, daha
yavaş delme hızları, aşırı ısınma ve daha düşük delme oranı
ortaya çıkmasına sebep olacaktır.
Türkçe
4. Matkap ucunu çalışılan parça üzerinde doğru açıda tutarak
düz bir şekilde delin. Delme esnasında matkap ucuna
kenardan basınç uygulamay ın, aksi halde uç yivlerinin
tıkanmasına ve daha yavaş delme hızına sebep olabilir.
5. Derin delikler açarken, matkap hızı düşmeye başlarsa, delik
içindeki artıkların temizlenmesi için alet çalışır durumdayken
matkap ucunu kısmen delik dışına doğru çekin.
NOT: Delikten düzgün ve eşit oranda toz çıkması, delme hızının
uygun olduğunu gösterir.
Tornavidanın Çalışması (Şek. F)
1. Planlanan işlemin hızını ve torkunu eşleştirmek için çift
aralıklı vites seçiciyi kullanarak istenen hız/tork aralığını seçin.
2. Tork ayarlama bileziğini 3 istenen konuma çevirin. Düşük
sayılar daha düşük tork ayarlarını gösterirken, yüksek sayılar
daha yüksek tork ayarlarını gösterir.
3. İstenen bağlantı parçası aksesuvarını herhangi bir matkap
ucunu takar gibi kovana takın.
4. Kavrama bileziğinin tam konumunu belirlemek için hurda
veya görülmeyen alanlar üzerinde biraz alıştırma yapın.
5. Üzerinde çalıştığınız parça veya bağlantı parçasına zarar
gelmemesi için, her zaman düşük tork ayarları ile çalışmaya
başlayın ve daha sonra daha yüksek tork ayarlarına
doğru çıkın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın ve
aküyü ayırın. Aletin yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü bakım geriktirmezler.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
137
Türkçe
Şarj Cihazi Temizleme Talimatl
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden önce şarj cihazının
fişini AC prizinden çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak, şarj cihazının dışındaki
kir ve yağ çıkartılabilir. Su veya başka bir temizleme
solüsyonu kullanmayın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri
dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir, bu da bazı
hammaddeler için talebi azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri
ve pilleri yerel yasal mevzuata uygun şekilde geri dönüşüme
tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler www.2helpU.com adresinde
mevcuttur
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan işlerde yeterince
güç üretemeyecek duruma geldiğinde şarj edilmelidir. Teknik
ömürlerinin sonunda, aküleri çevremize gerekli özeni göstererek
atın:
• Aküyü bitene kadar aleti çalıştırın, sonra aletten çıkartın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir. Bunları yetkili
servise veya yerel toplama merkezine teslim edin. Toplanan
aküler geri dönüştürülecek veya uygun şekilde atılacaktır.
138
Ελληνικά
ΣΥΜΠΑΓΟΎΣ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΆΒΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 13 mm
DCD730, DCD780
ΣΥΜΠΑΓΟΎΣ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΆΒΙΔΟ/
ΚΡΟΥΣΤΙΚΌ ΔΡΆΠΑΝΟ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 13 mm
DCD735, DCD785
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
Ρυθμός κρούσης
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
Ρυθμός κρούσης
Χωρητικότητα κεντροσφίκτη
Μέγιστη δυνατότητα διάτρησης
Ξύλο
Μέταλλο
Τοίχος
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
W
DCD730
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD735
14,4
1/10
Li-Ion
300
DCD780
18
1/10
Li-Ion
350
DCD785
18
1/10
Li-Ion
350
λεπτά-1
λεπτά-1
0–550
0–1900
0–550
0–1900
0–600
0–2000
0–600
0–2000
λεπτά-1
λεπτά-1
Nm
mm
–
–
57/20
13
0–9350
0–32300
57/20
13
–
–
60/23
13
0–10200
0–34000
60/23
13
mm
mm
mm
kg
35
13
–
1,2
35
13
13
1,24
38
13
–
1,2
38
13
13
1,24
74
85
3
89
100
3
74
85
3
89
100
3
m/s2
m/s2
3,0
1,5
3,5
1,5
3,0
1,5
3,5
1,5
m/s2
m/s2
–
–
15,0
3,3
–
–
15,0
3,3
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
2,5
1,5
< 2,5
1,5
2,5
1,5
VDC
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-1:
LPA(επίπεδο πίεσης ήχου)
dB(A)
LWA(επίπεδο ισχύος ήχου)
dB(A)
K (αβεβαιότητα για το δοθέν επίπεδο ήχου)
dB(A)
Διάτρηση μετάλλων
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,D =
Αβεβαιότητα K =
Διάτρηση τσιμέντου
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,ID =
Αβεβαιότητα K =
Βίδωμα
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah,ID =
Αβεβαιότητα K =
139
Βάρος
Ελληνικά
Μπαταρίες
Αρ. κατ.
VDC
Ah
DCB546
DCB547
DCB181
DCB182
DCB183/B
DCB184/B
DCB185
DCB187
18/54
18/54
18
18
18
18
18
18
6,0/2,0
9,0/3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3.0
Φορτιστές/Χρόνοι φόρτισης (λεπτά)
Βάρος (kg) DCB107
1.05
1.25
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
0.48
270
420
70
185
90
240
60
140
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Συμπαγούς μεγέθους Δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας
DCD730, DCD780
Συμπαγούς μεγέθους Δραπανοκατσάβιδο/
Κρουστικό δράπανο μπαταρίας
DCD735, DCD785
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-1:2010,
EN60745-2-2:2010.
140
DCB113
DCB115
DCB118
DCB132
DCB119
140
220
35
100
50
120
30
70
90
140
22
60
30
75
22
45
60
85
22
60
30
75
22
45
90
140
22
60
30
75
22
45
X
X
45
120
60
150
X
90
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2014/30/ΕΕ και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
28.03.2017
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Ελληνικά
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
141
Ελληνικά
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
6) Συντήρηση (Σέρβις)
142
α ) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Φορτιστής που
είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταριών, μπορεί να
ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες ασφαλείας για
δράπανο/κατσαβίδι/κρουστικό δράπανο
•
•
•
•
•
5) Χρήση και φροντίδα των εργαλείων με
μπαταρία
β ) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις
ειδικά καθορισμένες μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών
άλλου τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και πυρκαγιάς.
γ ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, διατηρείτε
την μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες
ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί
να προκαλέσουν ηλεκτρική επαφή μεταξύ των
δύο ακροδεκτών της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση
των ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει
εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης, μπορεί να
εκτοξευτεί υγρό από τη μπαταρία. Αποφύγετε την
επαφή με το υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση
που το υγρό έλθει σε επαφή με τα μάτια σας, ζητήστε
ιατρική βοήθεια. Το υγρό που εκτοξεύεται από τη
μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.
•
Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την κρουστική
διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
Χρησιμοποιείτε τη(τις) βοηθητική(-ές) λαβή(-ές), αν
παρέχεται(-ονται) μαζί με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου
μπορεί να προκαλέσει σωματική βλάβη.
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες
επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το
αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα
καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό
τάση μπορεί να τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή άλλο πρακτικό τρόπο για
να στερεώνετε και να στηρίζετε το τεμάχιο εργασίας σε
σταθερό υπόβαθρο. Αν κρατάτε το τεμάχιο εργασίας με το
χέρι σας ή κόντρα στο σώμα σας, αυτό δεν είναι σταθερό και
μπορεί να προκληθεί απώλεια ελέγχου.
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή άλλη προστασία των
ματιών. Οι εργασίες κρούσης και διάτρησης προκαλούν την
εκτίναξη θραυσμάτων. Τα εκτινασσόμενα σωματίδια μπορούν
να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στα μάτια.
Τα αξεσουάρ και το εργαλείο μπορεί να αποκτήσουν
υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία. Φοράτε γάντια
όταν τα χειρίζεστε, αν εκτελείτε εργασίες κατά τις οποίες
παράγεται θερμότητα όπως η κρουστική διάτρηση και η
διάτρηση μετάλλων.
Ελληνικά
•
•
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο αυτό για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα. Οι κραδασμοί που προκαλούνται από
την κρουστική δράση μπορεί να είναι επιβλαβείς για το άνω
και κάτω τμήμα των χεριών σας. Χρησιμοποιείτε γάντια για
πρόσθετη προστατευτική δράση και περιορίζετε την έκθεση
κάνοντας συχνά διαλείμματα ξεκούρασης.
Τα ανοίγματα αερισμού συχνά καλύπτουν κινούμενα
μέρη και θα πρέπει να αποφεύγονται. Τα χαλαρά ρούχα,
τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε
κινούμενα μέρη.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη χρήση
δράπανων:
• Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων του εργαλείου.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Βλάβη της ακοής.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης των αξεσουάρ
κατά τη λειτουργία.
• Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω παρατεταμένης χρήσης.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή εξαρτημάτων.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο
σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τάση της μπαταρίας
ανταποκρίνεται στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα
με τα δεδομένα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η τάση του φορτιστή
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου.
Ο φορτιστής της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο EN60335. Κατά συνέπεια,
δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Χρήση προέκτασης
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Οι φορτιστές DeWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση και έχουν
σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο απλά.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο φορτιστή μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει
σημαντικές οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας για συμβατούς
φορτιστές μπαταριών (ανατρέξτε στα Τεχνικά Στοιχεία).
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε όλες τις
οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής πάνω στο φορτιστή,
το πακέτο μπαταριών και το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το
πακέτο μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην
επιτρέψετε να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα στο
φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30mA ή μικρότερη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για να μειώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, φορτίζετε μόνο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες DeWALT. Άλλοι
τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας
τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με
τη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες, με το φορτιστή
συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος, οι εκτεθειμένες
επαφές φόρτισης μέσα στο φορτιστή μπορεί να
βραχυκυκλωθούν από ξένο υλικό. Τα ξένα υλικά με
αγώγιμες ιδιότητες, όπως είναι, αλλά χωρίς περιορισμός
σε αυτά, το σύρμα τριψίματος, το αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών σωματιδίων, θα
πρέπει να διατηρούνται μακριά από τις κοιλότητες των
φορτιστών. Πάντα αποσυνδέετε το φορτιστή από την
παροχή ρεύματος όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
πριν επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
• ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιουσδήποτε φορτιστές άλλους από τους
αναφερόμενους στο παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής
και το πακέτο μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
• Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται για χρήσεις άλλες
από φόρτιση επαναφορτιζόμενων μπαταριών DeWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο
πυρκαγιάς και ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
• Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε
το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος ζημιάς στο φις και
το καλώδιο.
• Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει διευθετηθεί
έτσι ώστε να μην πατηθεί, να αποτελέσει αιτία
παραπατήματος ή να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά
ή καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης εκτός αν είναι
απολύτως απαραίτητο. Η χρήση ακατάλληλου καλωδίου
143
Ελληνικά
•
•
•
•
•
•
•
•
επέκτασης θα μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο
φορτιστή και μην τοποθετείτε το φορτιστή σε μαλακή
επιφάνεια που θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα έντονη εσωτερική
θέρμανση. Τοποθετείτε το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε
πηγή θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω ανοιγμάτων
στο πάνω και στο κάτω μέρος του περιβλήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το καλώδιο
ή το φις του έχει υποστεί ζημιά— φροντίστε να
αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει δεχτεί
δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν έχει υποστεί ζημιά
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παραδώστε τον σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή. Παραδώστε
τον σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν απαιτείται
σέρβις ή επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί
να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο ελαφράς ή θανατηφόρου
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
αυτό πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με παρόμοια
εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί
ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2 φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με
κανονικό οικιακό ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη τάση. Αυτό δεν
ισχύει για το φορτιστή οχήματος.
Φόρτιση μιας μπαταρίας (Εικ. [Fig.] B)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα πριν
τοποθετήσετε το πακέτο μπαταρίας.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταρίας 10 μέσα στο φορτιστή
και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταρίας έχει τερματίσει
πλήρως στην κανονική του θέση μέσα στο φορτιστή. Η
κόκκινη λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει επανειλημμένα
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία φόρτισης.
3. Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν το κόκκινο φως είναι
μόνιμα αναμμένο. Τότε το πακέτο μπαταρίας είναι πλήρως
φορτισμένο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα ή να
το αφήσετε τοποθετημένο στο φορτιστή. Για να αφαιρέσετε
το πακέτο μπαταρίας από το φορτιστή, πατήστε το κουμπί
απασφάλισης της μπαταρίας 11 στο πακέτο μπαταρίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση και μέγιστη
ωφέλιμη ζωή των πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων, φορτίστε
πλήρως το πακέτο μπαταρίας πριν την πρώτη χρήση.
Λειτουργία του φορτιστή
Ανατρέξτε στις παρακάτω ενδείξεις σχετικά με την κατάσταση
φόρτισης του πακέτου μπαταρίας.
144
Ενδείξεις φόρτισης
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
*Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα
συνεχίσει να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια κίτρινη
ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία φθάσει σε κατάλληλη
θερμοκρασία, η κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα φορτίσουν μια
μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής θα υποδηλώσει
τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή
εμφανίζοντας την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πρόβλημα
με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το φορτιστή
και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Καθυστερηση θερμου/ψυχρου πακετου μπαταριας
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με υπερβολικά υψηλή
ή χαμηλή θερμοκρασία, ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση
θερμού/ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη φόρτιση
έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία.
Κατόπιν, ο φορτιστής αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου.
Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
ο μπαταρίας μη ανάβοντας λυχνία ή εμφανίζοντας ένα μοτίβο
αναβοσβησίματος που αντιστοιχεί σε μήνυμα αντικαταστήστε
το πακέτο μπαταρίας. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται σε
αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο φόρτισης και
δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν
η μπαταρία θερμανθεί.
Ο φορτιστής DCB118 είναι εξοπλισμένος με εσωτερικό
ανεμιστήρα σχεδιασμένο να ψύχει το πακέτο μπαταρίας. Ο
ανεμιστήρας θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν χρειάζεται
να ψυχθεί το πακέτο μπαταρίας. Σε καμία περίπτωση μη
χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί
σωστά ή αν είναι φραγμένες οι σχισμές αερισμού. Μην
επιτρέψετε την είσοδο ξένων αντικειμένων στο εσωτερικό
του φορτιστή.
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν σχεδιαστεί με
Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας το οποίο προστατεύει
τη μπαταρία από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή
βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν ενεργοποιηθεί
το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας. Αν συμβεί αυτό,
τοποθετήστε τη μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
Ελληνικά
Στερέωση στον τοίχο
Αυτοί οι φορτιστές έχουν σχεδιαστεί να μπορούν α στερεωθούν
σε τοίχο ή να στέκονται όρθιοι πάνω σε τραπέζι ή επιφάνεια
εργασίας. Αν πρόκειται να στερεωθεί σε τοίχο, τοποθετήστε
το φορτιστή κοντά σε πρίζα ρεύματος και μακριά από γωνίες
ή άλλα εμπόδια που μπορεί να εμποδίζουν τη ροή του αέρα.
Χρησιμοποιήστε την πίσω πλευρά του φορτιστή ως πρότυπο
για τον καθορισμό της θέσης των βιδών στερέωσης στον τοίχο.
Στερεώστε το φορτιστή με ασφάλεια χρησιμοποιώντας βίδες
γυψοσανίδας (αγοράζονται ξεχωριστά) μήκους τουλάχιστον
25,4 mm με κεφαλή βίδας διαμέτρου τουλάχιστον 7–9 mm,
βιδωμένες σε ξύλο σε βέλτιστο βάθος με τρόπο ώστε κάθε βίδα
να προεξέχει περίπου 5,5 mm Ευθυγραμμίστε τις εγκοπές στην
πίσω πλευρά του φορτιστή με τις βίδες που προεξέχουν και
συμπλέξτε τις βίδες πλήρως μέσα στις εγκοπές.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και το γράσο
μπορούν να αφαιρεθούν από τις εξωτερικές επιφάνειες
του φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας μαλακής,
μη μεταλλικής βούρτσας. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή
οποιαδήποτε καθαριστικά διαλύματα. Ποτέ μην αφήσετε
οποιοδήποτε υγρό να εισέλθει στο εργαλείο. Ποτέ μη
βυθίσετε κανένα μέρος του εργαλείου σε υγρό.
Μπαταρία
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κάθε
τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες, φροντίστε να
συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν αφαιρείται από
τη συσκευασία της. Προτού χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και τον φορτιστή, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες
ασφαλείας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες φόρτισης
που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ
•
•
•
•
•
Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε μπαταρία σε
εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως με παρουσία εύφλεκτων
υγρών, αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση της
μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη
της σκόνης ή των αναθυμιάσεων.
Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών να εισέλθει
με τη βία στο φορτιστή. Μην τροποποιήσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το πακέτο μπαταριών
μπορεί να σπάσει προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε φορτιστές DeWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το εργαλείο και
το πακέτο μπαταριών σε θέσεις όπου η θερμοκρασία
μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (104 ˚F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε μεταλλικά κτίρια
το καλοκαίρι).
•
•
•
Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη και εάν
έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει φθαρεί εντελώς. Σε
περίπτωση πυρκαγιάς, η μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά
την καύση μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται τοξικές
αναθυμιάσεις και υλικά.
Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το
δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως την περιοχή με ήπιο σαπούνι
και νερό. Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως ότου σταματήσει
ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική βοήθεια είναι απαραίτητη, ο
ηλεκτρολύτης της μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων λιθίου.
Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας ανοιχτής μπαταρίας
μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν τα συμπτώματα
επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Το υγρό της
μπαταρίας ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί σε
σπινθήρα ή φλόγα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην επιχειρήσετε να ανοίξετε
το πακέτο μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο. Αν το
περίβλημα του πακέτου μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο στο φορτιστή. Μη
συνθλίψετε, ρίξετε κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε πακέτο μπαταριών ή
φορτιστή που έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει, έχει
πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε
τρόπο (π.χ τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά ή θανατηφόρος
ηλεκτροπληξία. Τα πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο κέντρο σέρβις
για ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην
αποθηκεύετε ή μεταφέρετε το πακέτο μπαταρίας
με τρόπο ώστε μεταλλικά αντικείμενα να μπορούν
να έρθουν σε επαφή με εκτεθειμένους ακροδέκτες
μπαταρίας. Για παράδειγμα, μην τοποθετείτε το πακέτο
μπαταρίας μέσα σε ποδιές, τσέπες, εργαλειοθήκες,
κουτιά μεταφοράς προϊόντων, συρτάρια κλπ. μαζί με μη
στερεωμένα καρφιά, βίδες, κλειδιά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά του σε σταθερή
επιφάνεια, όπου δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μεγάλα πακέτα μπαταριών μπορούν να στέκονται όρθια
πάνω στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να πέσουν
εύκολα αν σπρωχτούν.
Μεταφορά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς. Η μεταφορά
μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να γίνει αιτία πυρκαγιάς
αν οι πόλοι της μπαταρίας έρθουν κατά λάθος σε επαφή
με αγώγιμα υλικά. Κατά την μεταφορά μπαταριών
να βεβαιώνεστε ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι
προστατευμένοι και καλά μονωμένοι από υλικά που
θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να
προκαλέσουν βραχυκύκλωμα.
145
Ελληνικά
Οι μπαταρίες DeWALT συμμορφώνονται με όλους τους
εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών προϊόντων, όπως
αυτοί καθορίζονται από τα βιομηχανικά και νομικά πρότυπα,
στα οποία περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών
σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών, οι κανονισμοί
μεταφοράς επικίνδυνων αγαθών της Διεθνούς Ένωσης
Αερομεταφορών (IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί
περί επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή συμφωνία
για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων αγαθών (ADR).
Τα στοιχεία και οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38,3 του Εγχειριδίου και κριτηρίων
δοκιμών των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη
μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, n μεταφορά πακέτου
μπαταρίας DeWALT δεν θα εμπίπτει στην ταξινόμηση ενός
πλήρως ελεγχόμενου Επικίνδυνου υλικού Κλάσης 9. Γενικά,
μόνο μεταφορές που περιέχουν μπαταρία λιθίου-ιόντων με
ονομαστική τιμή ενέργειας μεγαλύτερη από 100 βατώρες (Wh)
θα απαιτεί να γίνονται ως πλήρως ελεγχόμενα φορτία Κλάσης
9. Σε όλες τις μπαταρίες λιθίου-ιόντων, η ονομαστική τους τιμή
σε βατώρες επισημαίνεται πάνω στη συσκευασία. Επιπλέον,
λόγω κανονιστικών περιπλοκών, η DeWALT δεν συνιστά τη
μεταφορά δι’ αέρος ξεχωριστών πακέτων μπαταριών λιθίουιόντων, ανεξάρτητα από την ονομαστική τιμή βατωρών. Οι
μεταφορές εργαλείων που περιέχουν μπαταρίες (συνδυασμένα
κιτ) μπορούν να γίνουν δι’ αέρος ως εξαίρεση αν η ονομαστική
τιμή σε βατώρες του πακέτου μπαταρίας δεν είναι μεγαλύτερη
από 100 Wh.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται εξαιρούμενη ή
πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να λάβει
υπόψη του τους πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ενότητα του
εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη πίστη και πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς κατά το χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο
δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη. Αποτελεί
ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι οι δραστηριότητές του
συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μεταφορα της Μπαταριας FLEXVOLTTM
Η μπαταρία DeWALT FLEXVOLTTM διαθέτει δύο καταστάσεις:
Χρήσης και Μεταφοράς.
Κατάσταση Χρήσης: Όταν η μπαταρία FLEXVOLTTM δεν έχει
τοποθετηθεί σε προϊόν ή έχει τοποθετηθεί σε προϊόν DeWALT
18 V, θα λειτουργεί σαν μπαταρία 18 V. Όταν η μπαταρία
FLEXVOLTTM έχει τοποθετηθεί σε προϊόν 54 V ή 108 V (δύο
μπαταριών των 54 V), θα λειτουργεί σαν μπαταρία 54 V.
Κατάσταση Μεταφοράς: Όταν έχει τοποθετηθεί το καπάκι
στην μπαταρία FLEXVOLTTM, η μπαταρία είναι σε κατάσταση
μεταφοράς. Φυλάξτε το καπάκι για την περίπτωση μεταφοράς.
Όταν είναι σε κατάσταση
Μεταφοράς, οι σειρές των
κυψελών είναι ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένες μέσα στο
πακέτο μπαταρίας, με
αποτέλεσμα να θεωρείται ως 3 μπαταρίες με χαμηλότερη
ονομαστική τιμή βατωρών (Wh) αντί για 1 μπαταρία με
146
υψηλότερη ονομαστική τιμή βατωρών. Αυτή η αυξημένη
ποσότητα των 3 μπαταριών με τη μειωμένη ονομαστική τιμή
βατωρών μπορεί να κάνει εφικτή την εξαίρεση του πακέτου
μπαταριών από ορισμένους κανονισμούς μεταφορών που
επιβάλλονται στις μπαταρίες με υψηλότερη ονομαστική τιμή
βατωρών.
Για παράδειγμα, η τιμή Wh Παραδειγμα σημανσης χρησης και
Μεταφοράς μπορεί να είναι μεταφορας στην ετικετα
3 x 36 Wh, που σημαίνει 3
μπαταρίες των 36 Wh η μία.
Η τιμή Wh Χρήσης μπορεί
να είναι 108 Wh (υπονοείται 1 μπαταρία).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα δροσερό και
στεγνό μέρος, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και την
υπερβολική ζέστη ή κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και
διάρκεια ζωής, αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα αποτελέσματα
συνιστάται να αποθηκεύετε το πακέτο μπαταριών πλήρως
φορτισμένο, σε δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει να
αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το πακέτο μπαταριών θα
χρειαστεί να επαναφορτιστεί πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο
μπαταριών μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
ροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση τυχόν
Φ
ελαττωματικών καλωδίων.
φόρτιση να γίνεται μόνο σε θερμοκρασία από 4 °C
Η
έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς το
περιβάλλον τρόπο.
Ελληνικά
ορτίζετε τα πακέτα μπαταριών DeWALT μόνο
Φ
με τους προβλεπόμενους φορτιστές DeWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων από τις
προβλεπόμενες μπαταρίες DeWALT με χρήση
φορτιστή DeWALT μπορεί να προκαλέσει έκρηξή
τους ή άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε φωτιά.
Περιγραφή (εικ. A)
ΧΡΗΣΗ (χωρίς καπάκι μεταφοράς). Παράδειγμα: Η
τιμή Wh είναι 108 Wh (1 μπαταρία με 108 Wh).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ (με ενσωματωμένο καπάκι μεταφοράς).
Παράδειγμα: Η τιμή Wh είναι 3 x 36 Wh (3 μπαταρίες
των 36 Wh).
Τύπος μπαταριών
Τα DCD730 και DCD735 λειτουργούν με πακέτα μπαταριών των
14,4 V.
Τα DCD780 και DCD785 λειτουργούν με πακέτα μπαταριών των
18 V.
Αυτά τα πακέτα μπαταριών μπορούν να χρησιμοποιηθούν:
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, DCB184B,
DCB185, DCB187, DCB546, DCB547. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το έτος
κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2017 XX XX
Έτος κατασκευής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης σκανδάλης
2 Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
3 Κολάρο ρύθμισης ροπής
4 Επιλογέας ταχυτήτων
5 Φως εργασίας
6 Αυτόματο τσοκ
7 Άγκιστρο ζώνης
8 Βίδα στερέωσης
9 Κλιπ αξεσουάρ
10 Πακέτο μπαταριών
11 Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
Προοριζομενη Χρηση
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα σχεδιάστηκαν για
επαγγελματικές εφαρμογές διάτρησης, βιδώματος και διάτρησης
με κρουστικό.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Αυτά τα τρυπάνια/οδηγοί/ κρουστικά δράπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Δραπανοκατσάβιδο ή 1 Δραπανοκατσάβιδο/κρουστικό
δράπανο
1Φορτιστή
2 Μπαταρία Li-Ion (μοντέλα M2, L2, C2)
3 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα M3, L3, C3)
1 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα M1, L1, C1)
1 Κιβώτιο μεταφοράς
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κοιτάζετε απευθείας στο φως.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο σετ μπαταριών
και φορτιστές της DeWALT.
147
Ελληνικά
Εισαγωγή και αφαίρεση του πακέτου
μπαταριών από το εργαλείο (εικ. B)
Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
(εικ. A)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα, να βεβαιώνεστε ότι
το πακέτο μπαταριών 10 είναι πλήρως φορτισμένο.
Το κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν 2 καθορίζει την
κατεύθυνση περιστροφής του εργαλείου και επίσης χρησιμεύει
ως κουμπί ασφάλισης στην απενεργοποιημένη κατάσταση.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός, απελευθερώστε
το διακόπτη σκανδάλης και πιέστε το κουμπί ελέγχου κίνησης
εμπρός/όπισθεν στη δεξιά πλευρά του εργαλείου.
Για να επιλέξετε περιστροφή όπισθεν, πιέστε το κουμπί ελέγχου
κίνησης εμπρός/όπισθεν στην αριστερή πλευρά του εργαλείου.
Η μεσαία θέση του κουμπιού ελέγχου ασφαλίζει το εργαλείο στη
θέση απενεργοποίησης. Όταν αλλάζετε τη θέση του κουμπιού
ελέγχου, να βεβαιώνεστε ότι έχει ελευθερωθεί η σκανδάλη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που το εργαλείο λειτουργεί μετά
την αλλαγή κατεύθυνσης περιστροφής, μπορεί να ακούσετε
έναν ήχο κλικ κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι κανονικό, δεν είναι
ένδειξη προβλήματος.
Για Να Τοποθετησετε Το Πακετο
Μπαταριων Στη Λαβη Του Εργαλειου
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών 10 με τις ράγες μέσα
στη λαβή του εργαλείου (εικ. B).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να τερματίσει πλήρως
και να ασφαλίσει στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν
θα απασφαλιστεί.
Για να αφαιρεσετε το πακετο μπαταριων
απο το εργαλειο
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης 11 της μπαταρίας και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω από τη λαβή
του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο φορτιστή
όπως περιγράφεται στο τμήμα περί φορτιστή του
παρόντος εγχειριδίου.
Πακετα μπαταριων με δεικτη φορτιου
(Εικ. B)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT περιλαμβάνουν ένα
δείκτη φορτίου. Αυτός αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες
LED που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που απομένει
στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί 12 του δείκτη φορτίου. Θα
ανάψει ένας συνδυασμός των τριών πράσινων λυχνιών LED
που είναι ενδεικτικός του επιπέδου του φορτίου που απομένει.
Όταν το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω από το
χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου δεν θα ανάψει και η
μπαταρία θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια ένδειξη του
φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο μπαταριών. Δεν δείχνει
τη λειτουργικότητα του εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές
βάσει των εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Διακόπτης σκανδάλης ρύθμισης ταχύτητας
(εικ. A)
Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο, πατήστε το διακόπτη
σκανδάλης 1 . Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο,
ελευθερώστε το διακόπτη σκανδάλης. Το εργαλείο σας διαθέτει
μηχανισμό φρένου. Το τσοκ θα σταματήσει μόλις ελευθερωθεί
πλήρως ο διακόπτης σκανδάλης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήση με μεταβλητή
ταχύτητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο διακόπτη και
θα πρέπει να αποφεύγεται.
Κολάρο ρύθμισης ροπής (εικ. A)
Το εργαλείο σας διαθέτει μηχανισμό κατσαβιδιού ρυθμιζόμενης
ροπής για το βίδωμα και ξεβίδωμα στοιχείων στερέωσης
μεγάλου εύρους σχημάτων και μεγεθών και, σε ορισμένα
μοντέλα, ένα μηχανισμό σφύρας για διάτρηση τοιχοποιίας. Στην
περιφέρεια του κολάρου 3 υπάρχουν αριθμοί, ένα σύμβολο
τρυπανιού και, σε ορισμένα μοντέλα, ένα σύμβολο σφυριού.
Αυτοί οι αριθμοί χρησιμεύουν για τη ρύθμιση του συμπλέκτη
ώστε να αποδίδει μια περιοχή ροπών. Όσο υψηλότερος είναι
ο αριθμός στο κολάρο, τόσο υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο
μεγαλύτερο το στοιχείο στερέωσης που μπορεί να βιδωθεί. Για
να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους αριθμούς, περιστρέψτε
μέχρι ο επιθυμητός αριθμός να ευθυγραμμιστεί με το βέλος.
Διπλή περιοχή ταχυτήτων (εικ. A)
Το χαρακτηριστικό διπλής περιοχής του δραπανοκατσάβιδου
σας επιτρέπει να αλλάζετε ταχύτητες για μεγαλύτερη
ευελιξία χρήσης.
1. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 1 (ρύθμιση υψηλής ροπής),
απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων 4 προς τα εμπρός
(προς το τσοκ).
2. Για να επιλέξετε την ταχύτητα 2 (ρύθμιση χαμηλής ροπής),
απενεργοποιήστε το εργαλείο και αφήστε το να σταματήσει.
Μετακινήστε τον επιλογέα ταχυτήτων προς τα πίσω (μακριά
από το τσοκ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητα με το εργαλείο εν κινήσει.
Πάντα επιτρέπετε στο δράπανο να σταματήσει τελείως πριν
αλλάξετε ταχύτητα. Αν δυσκολεύεστε στην αλλαγή ταχυτήτων,
βεβαιωθείτε ότι το επιλογέας της διπλής περιοχής ταχυτήτων
έχει μετακινηθεί είτε τελείως μπροστά είτε τελείως πίσω.
Φως εργασίας (εικ. A)
Υπάρχει φως εργασίας 5 μόλις πάνω από το διακόπτη
σκανδάλης 1 . Το φως εργασίας ενεργοποιείται όταν πιέζετε το
διακόπτη σκανδάλης. Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη, το φως
εργασιας θα παραμείνει αναμμένο για έως 20 δευτερόλεπτα.
148
Ελληνικά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φως εργασίας προορίζεται για το φωτισμό της
άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν προορίζεται για χρήση
ως φακός.
Αυτόματο τσοκ μονού χιτωνίου (εικ. G–I)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να σφίξετε τα
τρυπάνια (ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ) πιάνοντας
το μπροστινό μέρος του τσοκ και ενεργοποιώντας το
εργαλείο. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο τσοκ και
τραυματισμός σας. Πάντα ασφαλίζετε το διακόπτη
σκανδάλης σε κατάσταση απενεργοποίησης και
αποσυνδέετε το εργαλείο από την πηγή ρεύματος όταν
αλλάζετε αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πάντα να βεβαιώνεστε ότι
το αξεσουάρ είναι καλά στερεωμένο πριν θέσετε
σε λειτουργία το εργαλείο. Ένα χαλαρό αξεσουάρ
μπορεί να εκτιναχτεί από το εργαλείο προκαλώντας
πιθανά τραυματισμό.
Το εργαλείο σας διαθέτει αυτόματο τσοκ 6 με ένα
περιστρεφόμενο χιτώνιο για χειρισμό του τσοκ με ένα χέρι. Για
να εισάγετε τρυπάνι ή άλλο αξεσουάρ, ακολουθήστε τα βήματα
που ακολουθούν.
1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και αποσυνδέστε το από την
πηγή ρεύματος.
2. Πιάστε το μαύρο χιτώνιο του τσοκ με το ένα χέρι και
χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να στερεώσετε το εργαλείο.
Περιστρέψτε το χιτώνιο αριστερόστροφα αρκετά για να
μπορεί να εισαχθεί το αξεσουάρ που επιθυμείτε.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm μέσα στο τσοκ
και σφίξτε καλά περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ κρατάτε το εργαλείο με
το άλλο. Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με αυτόματο
μηχανισμό ασφάλισης άξονα. Αυτό σας επιτρέπει να ανοίγετε
και να κλείνετε το τσοκ με το ένα χέρι.
Για μέγιστη σύσφιξη του αξεσουάρ, φροντίζετε οπωσδήποτε να
σφίγγετε με το ένα χέρι το χιτώνιο του τσοκ ενώ με το άλλο χέρι
συγκρατείτε το εργαλείο.
Για να απελευθερώσετε το αξεσουάρ, επαναλάβετε το πιο πάνω
βήματα 1 και 2.
Άγκιστρο ζώνης και κλιπ αξεσουάρ (εικ. A)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, απενεργοποιείτε το
εργαλείο και αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών πριν
κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή πριν αφαιρέσετε/
τοποθετήσετε προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, ΜΗΝ αναρτάτε το εργαλείο σε
ύψος πάνω από την κεφαλή και μην αναρτάτε αντικείμενα
από το άγκιστρο ζώνης. Αναρτάτε το άγκιστρο ζώνης του
εργαλείου ΜΟΝΟ από ζώνη εργασίας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού, να βεβαιώνεστε ότι είναι καλά
στερεωμένη η βίδα που συγκρατεί το άγκιστρο ζώνης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αντικαθιστάτε το άγκιστρο
ζώνης ή το κλιπ αξεσουάρ χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη
βίδα 8 . Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα με ασφάλεια.
Το άγκιστρο ζώνης 7 και το κλιπ των αξεσουάρ 9 μπορεί
να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές του
εργαλείου με χρήση μόνο της παρεχόμενης βίδας 8 , για
ευκολία χρήσης από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες. Αν
το άγκιστρο ή το κλιπ αξεσουάρ δεν είναι επιθυμητό καθόλου,
μπορεί να αφαιρεθεί από το εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης ή το κλιπ των αξεσουάρ,
αφαιρέστε τη βίδα 8 που το συγκρατεί στη θέση του και
κατόπιν συναρμολογήστε τη πάλι στην αντίθετη πλευρά.
Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα με ασφάλεια.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν επιδέχονται σέρβις.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. C)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι στο επάνω
μέρος του δράπανου 13 , όπως φαίνεται, και το άλλο χέρι στην
κύρια λαβή 14 .
Λειτουργία του τρυπανιού (εικ. D)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση κινδύνου σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού, απενεργοποιήστε το εργαλείο
και αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
εξαρτήματα ή παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΊΩΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΤΕ
ΠΑΝΤΑ ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά προσαρτημένο
ή σφιγμένο. Εάν τρυπάτε λεπτό υλικό, χρησιμοποιήστε ένα
«εφεδρικό» μπλοκ ξύλου για αποτροπή ζημιάς στο υλικό.
1. Περιστρέψτε το κολάρο 3 στο σύμβολο τρυπανιού.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή ροπής στρέψης
χρησιμοποιώντας τον μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε
να ταιριάζει στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας.
149
Ελληνικά
3. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με σπείρωμα,
τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα κοχλιωτά τρυπάνια ή
πριόνια διάνοιξης οπών. Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε
υψηλής ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα ή
πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση σε μέταλλα,
χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής. Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος
και ο ορείχαλκος, στα οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται
ενώ είναι στεγνά.
4. Εφαρμόζετε πάντα πίεση σε ευθεία γραμμή με τη μύτη του
τρυπανιού. Χρησιμοποιείτε πίεση αρκετή για διάτρηση,
αλλά μην πιέζετε τόσο ώστε να σταματήσει το μοτέρ ή να
εκτραπεί η μύτη.
5. Κρατάτε το εργαλείο σταθερά με τα δύο σας χέρια για να
ελέγχετε την περιστροφική ενέργεια του τρυπανιού. Εάν το
μοντέλο σας δεν είναι εξοπλισμένο με πλευρική χειρολαβή,
κρατάτε το τρυπάνι με το ένα χέρι στη χειρολαβή και το
άλλο στο πακέτο μπαταρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τρυπάνι μπορεί να σταματήσει εάν
υπερφορτωθεί, προκαλώντας αιφνίδια συστροφή. Να είστε
πάντα έτοιμος/η για τέτοιου είδους συστροφή. Κρατάτε
το τρυπάνι σταθερά για να ελέγχετε την περιστροφική
ενέργεια και να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό.
6. ΕΝΑ ΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ, αυτό οφείλεται
συνήθως σε υπερβολικό φορτίο ή ακατάλληλη χρήση.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ,
rαφαιρέστε τη μύτη του τρυπανιού από το τεμάχιο
εργασίας και καθορίστε την αιτία του σταματήματος. ΜΗΝ
ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΣΑΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΤΡΥΠΑΝΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ – ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ
ΣΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ.
7. Για ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων σταματήματος ή της
πιθανότητας θραύσης του υλικού, μειώστε την πίεση στο
τρυπάνι και την πίεση στο μύτη του τρυπανιού κατά την
τελευταία φάση διάνοιξης της οπής.
8. Διατηρείτε το μοτέρ σε λειτουργία όταν τραβάτε τη μύτη
προς τα πίσω και έξω από την ανοιγμένη οπή. Αυτό θα
βοηθήσει στην αποτροπή εμπλοκής.
9. Με μεταβλητή ταχύτητα τρυπανισμού, δεν υφίσταται ανάγκη
κεντραρίσματος του σημείου διάτρησης. Χρησιμοποιήστε
χαμηλή ταχύτητα για να αρχίσετε τη διάνοιξη της οπής και
επιταχύνετε συμπιέζοντας περισσότερο τη σκανδάλη όταν
η οπή είναι αρκετά βαθιά για διάτρηση χωρίς εκτροπή της
μύτης του τρυπανιού.
Λειτουργία κρουστικού δραπάνου (εικ. E)
1. Περιστρέψτε το κολάρο 3 στο σύμβολο του τρυπάνου.
2. Επιλέξτε την υψηλότερη ταχύτητα σύροντας τον επιλογέα
προς τα πίσω (μακριά από τον κεντροσφίκτη).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε μόνο μύτες με άκρο
καρβιδίου ή μύτες για τρυπανισμό τοίχων.
3. Τρυπήστε με δύναμη που είναι μόλις επαρκής ώστε να
αποτρέψετε τυχόν αναπήδηση του εργαλείου ή «ανύψωση»
της μύτης τρυπανισμού. Τυχόν υπερβολική δύναμη
θα προκαλέσει μείωση της ταχύτητας τρυπανισμού,
υπερθέρμανση και χαμηλότερο ρυθμό τρυπανισμού.
150
4. Διατρήστε σε ευθεία γραμμή, διατηρώντας τη μύτη σε
ορθή γωνία προς το τεμάχιο εργασίας. Μη χρησιμοποιείτε
υπερβολική πλευρική δύναμη στη μύτη κατά τον
τρυπανισμό μια κι αυτό θα προκαλέσει απόφραξη των
αυλών της μύτης και χαμηλότερη ταχύτητα τρυπανισμού.
5. Όταν κάνετε βαθιά διάτρηση οπών, εάν η ταχύτητα του
δραπάνου αρχίζει να μειώνεται, τραβήξτε λίγο τη μύτη
του δραπάνου με το εργαλείο να λειτουργεί, ώστε να
καθαριστούν τυχόν ακαθαρσίες από την οπή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ομαλή και ομοιόμορφη ροή σκόνης από την
οπή, καθορίζει κατάλληλο ρυθμό τρυπανισμού.
Λειτουργία κατσαβιδιού (εικ. F)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ροπή με τη χρήση του
επιλογέα διπλής κλίμακας ταχυτήτων για να ταιριάξετε την
ταχύτητα και τη ροπή για την εργασία που προγραμματίζετε.
2. Γυρίστε το κολάρο 3 ρύθμισης ροπής στην επιθυμητή
θέση. Οι μικροί αριθμοί καθορίζουν χαμηλότερες ρυθμίσεις
ροπής ενώ οι υψηλότεροι αριθμοί καθορίζουν υψηλότερες
ρυθμίσεις ροπής.
3. Εισάγετε το επιθυμητό παρελκόμενο σύσφιξης στον
κεντροσφίκτη όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε
μύτη τρυπανιού.
4. Κάντε ορισμένες δοκιμές σε πρόχειρο τεμάχιο ή σε μη
εμφανείς περιοχές του τεμαχίου εργασίας για να καθορίσετε
την κατάλληλη θέση του κολάρου μοχλού.
5. Ξεκινάτε πάντα με τις χαμηλότερες ρυθμίσεις ροπής,
κατόπιν συνεχίστε με υψηλότερες ρυθμίσεις ροπής
ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά στο τεμάχιο εργασίας ή
το σφιγκτήρα.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετε
την μπαταρία πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αφαίρεση ρύπων και σκόνης,
χρησιμοποιήστε ξηρό αέρα κάθε φορά που διαπιστώνετε
συγκέντρωση σκόνης εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη διαδικασία, να φοράτε
Ελληνικά
εγκεκριμένο προστατευτικό για τα μάτια και εγκεκριμένη
μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλες ισχυρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου. Αυτές οι χημικές
ουσίες μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα τμήματα.
Χρησιμοποιείτε ένα πανί που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ την εισροή τυχόν
υγρών στο εσωτερικό του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
Οδηγιες καθαρισμου του φορτιστη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και γράσο μπορούν να
απομακρυνθούν από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια μαλακή, όχι μεταλλική
βούρτσα. Μη χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που
μπορούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν
οι ανάγκες για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε
τα ηλεκτρικά προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται
στον ιστότοπο www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει να
επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να παράγει επαρκή
ισχύ για εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνταν εύκολα
στο παρελθόν. Στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της,
απορρίψτε της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το εργαλείο, κατόπιν
αφαιρέστε την από το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών λιθίου-ιόντων είναι ανακυκλώσιμες.
Παραδίδετέ τις στο κατάστημα αγοράς ή σε τοπικό σταθμό
ανακύκλωσης. Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με σωστό τρόπο.
151
Belgique et
Luxembourg België en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT (Stanley Black&Decker AS)
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-0
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 60105, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Building 4500, Kinsale Road
Cork Airport Business Park
Cork, Ireland
Tel:00353-2781800
Fax:
01278 1811
www.dewalt.ie
Sales.ireland@sbdinc.com
Italia
DeWALT
via Energypark 6
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039-9590200
39 039-9590311
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT
Netherlands BVPostbus 83,
6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613
0405 Oslo, Norge
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT
Ed. D Dinis, Quina da Fonte
Rua dos Malhoes 2 2A 2º Esq.
Oeiras e S. Juliao da Barra, paço de Arcos e Caxias
2770 071 Paço de Arcos
Tel: Fax: +351 214667500
+351214667580
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL47
00521 Helsinki, Suomi
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
BOX 94
43122 Mölndal
Sverige
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
Sanayi ve Ticareet Bakanlığı tebliğince kullanim ömrü 7 yıldır.
Stanley Black & Decker Turkey Alet Üretim San. Tic. Ltd.Şti.
Kozyataği Mh Değirmen Sk.
Nida Kule No: 18 Kat: 6, 34742
Kadıköy, İstanbul, Türkiye
Tel: Faks:
+90 216 665 2900
+90 216 665 2901
www.dewalt.com.tr
info-tr@sbdinc.com
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
810 Whitehorse Road Box Hill
VIC 3103 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N568584
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
10/17
Download PDF

advertising