DCD980 | DeWalt DCD980 CORDLESS DRILL Type 10 instruction manual

www.
.eu
DCD931
DCD936
DCD980
DCD985
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen)
17
English (original instructions)
33
Español (traducido de las instrucciones originales)
46
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
62
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
77
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
92
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
107
Português (traduzido das instruções originais)
121
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
137
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
150
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
164
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
179
Copyright DEWALT
2
Figure 1
e
d
f
g
h
c
j
b
m
a
l
j
i
i
k
Figure 2
i
j
o
1
Figure 3
Figure 4
Figure 5
e
e
f
f
g
g
Figure 7
Figure 6
Figure 8
d
Figure 9
h
n
2
DANSK
13 mm (1/2") TRÅDLØST BOR/SKRUEMASKINE
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") TRÅDLØST HAMMERBOR/SKRUEMASKINE
DCD936, DCD985
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
Spænding
Type
Batteritype
Afgiven effekt
Tomgangshastighed
1, gear
2, gear
3, gear
Stødhastighed
1, gear
2, gear
3, gear
Maks. drejemoment (hård/blød)
Patronkapacitet
Maksimal borekapacitet
Træ
Metal
Murværk
Vægt (uden batteripakke)
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtryk)
(lydtryk usikkerhed)
(lydeffekt)
(usikkerhed lydeffekt)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
11,0
1,5
VDC
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
Boring i metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Usikkerhed K =
m/s²
1,5
1,5
Vibrationsemissionsværdi ah
Slagboring
ah,ID =
m/s²
–
11,0
Usikkerhed K =
m/s²
–
1,5
3
DANSK
Vibrationsemissionsværdi ah
Schrauben
ah, =
Usikkerhed K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Vibrationsniveauet i dette informationsark er blevet
målt i overensstemmelse med en standardiseret
test, som er oplyst i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan
bruges til foreløbig vurdering af eksponeringen.
ADVARSEL: Det erklærede
vibrationsniveau gælder for
værktøjets hovedanvendelsesformål.
Vibrationsniveauet kan imidlertid variere,
hvis værktøjet anvendes til andre formål
eller ved ringe vedligeholdelse. Dette
kan lede til en betydelig forøgelse i
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Batteripakke
Batteritype
Spænding
Ydeevne
Vægt
VDC
Ah
kg
Oplader
Netspænding
Batteritype
Ca, opladningstid
min
Vægt
kg
Sikringer:
Europa
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(1,5 Ah-batteripakker)
230 V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
4
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Et skøn over vibrationsudsættelsen
skal tage højde for tiden, hvor
værktøjet er slukket eller tændt uden
at blive brugt. Dette kan mindske
eksponeringsniveauet over den samlede
driftsperiode.
Identificer yderligere
sikkerhedsforanstaltninger, der skal
beskytte brugeren mod vibrationer,
såsom: vedligeholdelse af værktøjet og
dets tilbehør, hold hænderne varme og
etablering af arbejdsrutiner.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah-batteripakker)
0,49
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah-batteripakker)
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DANSK
EF-konformitetserklæring
MASKINDIREKTIV
c)
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produkter overholder også direktivet
2004/108/EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på
følgende adresse for yderligere oplysninger eller se
bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne
af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
02.02.2011
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler for
elektrisk værktøj
ADVARSEL! læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner -Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL FREMTIDIG REFERENCE
Udtrykket “elektrisk værktøj” i advarslerne henviser
til elektrisk værktøj tilsluttet lysnettet (med el-ledning)
eller batteridrevet elektrisk værktøj (uden el-ledning).
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og vel
oplyst. Rodede eller mørke områder giver
anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, f.eks. ved
tilstedeværelse af brændbare væsker,
gasser eller støv. Elektrisk værktøj skaber
gnister, der kan antænde støvet eller
dampene.
Hold børn og omkringstående på afstand
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning der er egnet til udendørs brug
reducerer risikoen for elektrisk stød.
f) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Brug
ikke elektrisk værktøj, når du er træt
eller påvirket af narkotika, alkohol eller
medicin. En øjebliks uopmærksomhed
under anvendelse af et elektrisk værktøj kan
forårsage alvorlig personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
5
DANSK
c)
d)
e)
f)
g)
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
Undgå utilsigtet opstart. Sørg for at der
er slukket for kontakten inden værktøjet
tilsluttes strømkilde og/eller batterienhed,
samles op eller bæres. Når elektrisk værktøj
bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes når kontakten er tændt, giver det
anledning til ulykker.
Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj når
uventede situationer opstår.
Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
-opsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes
og anvendes rigtigt. Anvendelse af
støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF ELEKTRISK
VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
6
e)
f)
g)
Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
c) Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, så som papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
d) Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
berøring. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
DANSK
Yderligere specifikke
sikkerhedsregler for boremaskiner/
skruemaskiner/hammerbor
• Brug hørebeskyttelse under slagboring.
Støjeksponering kan forårsage høreskader.
• Brug de ekstra håndtag, hvis de følger med
værktøjet. Manglende kontrol kan medføre
personskade.
• Hold kun fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader under udførelse af
arbejdet, hvor skæreværktøjet kan berøre
skjulte ledninger. Kommer skæreværktøjet
i kontakt med en strømførende ledning, kan
blotlagte metaldele på elværktøjet gøres
strømførende og give stød til brugeren.
• Brug klemmer eller andre praktiske metoder
til at fastgøre og støtte arbejdsemnet til
et stabilt underlag. Det er ustabilt at holde
arbejdsemnet i hånden eller mod kroppen og
kan medføre manglende kontrol.
• Brug hørebeskyttelse under hamring i
længere tid. Forlænget eksponering for høj,
intens støj kan forårsage høreskader. Der
kan forekomme midlertidigt høreskab eller
alvorlig trommehindeskade som følge af høje
lydniveauer ved hammerboring.
• Anvend sikkerhedsbriller eller anden
øjenbeskyttelse. Under betjening af
boremaskinen kan der hvirvle savsmuld rundt.
Flyvende partikler kan forårsage permanent
øjenskade.
• Hammerborene og værktøjet bliver varme
under betjening. Anvend handsker, når du
rører ved dem.
Restrisici
Følgende risici er forbundet med brugen af
slagboremaskiner:
– Skader forårsaget af berøring af de roterende
dele eller varme dele på værktøjet.
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning
af tilbehøret– Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv,
der dannes, når der arbejdes i træ.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer vises på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
PLACERING AF DATOKODEN
Datokoden, som også inkluderer fremstillingsåret,
er trykt ind i kabinetfladen, der danner
monteringssammenføjningen mellem værktøj og
batteri.
Eksempel:
2012 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for DCB105 batterioplader.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For
at reducere risikoen for kvæstelser,
oplad kun DEWALT genopladelige
batteripakker. Andre batterityper kan
blive overophedet og kan eksplodere
og medføre person- og produktskader.
Oplad ikke ikke-genopladelige batterier.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
7
DANSK
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Når en oplader benyttes udendørs, find
altid et tørt sted og brug en passende
forlængerledning til udendørs brug. Brug
af en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
• Blokér ikke ventilationshullerne på
opladeren. Ventilationshullerne findes oven
på og på siderne af opladeren. Anbring
opladeren på afstand af alle varmekilder.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
8
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105 opladeren accepterer 10,8 V, 14,4 V
og 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 og DCB182)
batteripakker.
Denne oplader kræver ingen justering og er designet
til at være så brugervenlig som mulig.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Indsæt opladeren i en passende 230 V udgang,
før batteripakken indsættes.
2. Indsæt batteripakken (i) i opladeren og
kontrollér, at pakken sidder godt fast i
opladeren. Det røde (opladnings) lys vil blinke
hele tiden og angive, at opladningsprocessen er
startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se batteripakkens opladningstilstand i nedenstående
skema.
Opladningstilstand
x
oplader
––
––
––
––
fuldt opladet
forsinkelse ved
varmt/koldt batteri
problem pakke eller
oplader
–––––––––––––––––
•••••••••••
problem ledningsnet
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne oplader vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
DANSK
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri
Når opladeren registrerer et batteri, der er for
varmt eller for koldt, starter den automatisk en
forsinkelse for varmt/koldt batteri, der suspenderer
opladningen, indtil batteriet har nået en passende
temperatur. Derefter skifter opladeren automatisk
til batteriopladningstilstand. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
ge.
Værktøjet slukker automatisk, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis det sker, skal du
anbringe Li-Ion-batteriet i opladeren, indtil det er fuldt
opladet.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet, når du køber
det. Før du bruger batteripakken og opladeren, læs
sikkerhedsinstruktionerne nedenfor og følg derefter
de angivne procedurer.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteripakken i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteripakken fra opladeren kan antænde støv
eller dampe.
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet før brug.
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Placér værktøjet på
siden på et fast underlag, hvor det
ikke medfører fare for at vælte eller
falde, når det ikke er i brug. Visse
værktøjer med store batteripakker kan
stå oprejst på batteripakken, men kan
være lette at vælte.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR LITHIUMION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
Batteripakke
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
BATTERITYPE
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40˚ C
(105° F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
DCD931 og DCD936 kører på 14,4 volt
batteripakker.
DCD980 og DCD985 kører på 18 volt batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
eller DCB182 batteripakker kan bruges. Se
Tekniske data for flere informationer.
9
DANSK
Anbefalet opbevaring
Oplad kun mellem 4 °C og 40 °C.
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse af
batteripakken.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
Destruér ikke batteripakken.
Kan oplade Li-Ion-batteripakker.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Kun til indendørs brug.
Ud over de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, viser mærkaterne på opladeren og
batteripakken følgende piktogrammer:
Læs brugsvejledningen før brug.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 trådløst slagbor
(DCD985, DCD936-modeller)
1 trådløs borskruemaskine med mellemstort
håndtag (DCD980, DCD931-modeller)
1 Li-Ion-batteripakke (M1, L1-modeller)
Batteri oplader.
2 Li-Ion-batteripakker (M2, L2-modeller)
3 Li-Ion-batteripakker (M3, L3-modeller)
Batteri opladt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
x
Problem pakke eller oplader.
1 Kasse
1 Oplader
1 Sidehåndtag
1 Brugsvejledning
1 Eksplosionstegning
Problem ledningsnet.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Må kun anvendes med DEWALTbatteripakker, andre kan eksplodere og
medføre person- og materielskader.
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasser er ikke inkluderede i N-modeller.
• Kontrollér for skader på værktøjet, dele og
tilbehør, der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiel- eller personskade.
a. Udløserkontakt
b. Forlæns-/baglæns styreknap
Må ikke udsættes for vand.
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
10
c. Arbejdslys
d. Patron
e. Momentjusteringskrave
DANSK
f. Tilstandskontrolkrave
g. Gearvælger
h. Sidehåndtag
i. Batteripakke
J. Batteriudløserknapper
k. Bæltekrog
l. Monteringsskrue
m. Boreclips
TILSIGTET BRUG
Disse boredrivværk/hammerbor er designet
til professionelle boreopgaver, slagboring og
skruetrækkeropgaver.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Disse bor/skruemaskiner/hammerbor er
professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontroller altid, at batteriets spænding
svarer til spændingen på mærkepladen. Sørg
også for, at din opladers spænding svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALTS serviceorganisation.
Brug af forlængerledninger
Forlængerledninger bør ikke anvendes, medmindre
det er strengt nødvendigt. Brug en godkendt
forlængerledning, som er egnet til din opladers
indgangsstrøm (se Tekniske data). Den mindste
lederstørrelse er 1 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid
vindes helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: Inden samling og justering
skal batteripakken altid tages ud. Sluk
altid for værktøjet, inden batteriet
indsættes eller fjernes.
ADVARSEL: Anvend kun DEWALT
batterier og opladere.
Isætning og udtagning af
batteripakken fra værktøjet (fig. 2)
BEMÆRK: For de bedste resultater kontrollér at
batteripakken er fuldt opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1. Ret batteripakken (i) ind efter rillerne inde i
værktøjets håndtag (fig. 2).
2. Skub den ind i håndtaget, indtil batteripakken
sidder godt fast i værktøjet og kontrollér, at den
ikke river sig løs.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1. Tryk på udløsningsknappen (j) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2. Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (o) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Variable hastighedskontakt (fig. 1)
Tryk på udløserkontakten (a) for at tænde for
værktøjet. Slip udløserkontakten for at slukke for
værktøjet. Dit værktøj er udstyret med en bremse.
Patronen stopper, så snart udløserkontakten slippes
helt.
11
DANSK
BEMÆRK: Vedvarende brug i variabelt
hastighedsområde anbefales ikke. Det kan skade
kontakten og bør undgås.
Sidehåndtag (fig. 1)
ADVARSEL:For at reducere risikoen for
personskade SKAL DU ALTID betjene
værktøjet med sidehåndtaget korrekt
monteret. Mangel på at gøre dette kan
resultere i, at sidehåndtaget glider under
betjening af værktøjet og efterfølgende
manglende kontrol. Hold værktøjet med
begge hænder for at øge kontrollen.
Sidehåndtagets (h) klemmer til forsiden af
gearkassen kan drejes 360˚ og kan anvendes af
venstre- og højrehåndede brugere. Sidehåndtaget
skal fastgøres tilpas til at kunne modstå drejning af
værktøjet, hvis tilbehøret binder eller går i stå. Sørg
for at holde sidehåndtaget længst ned for at kunne
kontrollere værktøjet under en motorstop.
Hvis modellen ikke er udstyret med et sidehåndtag,
skal du holde fast i boret med én hånd på håndtaget
og den anden på batteripakken.
BEMÆRK: Sidehåndtaget følger med alle modeller.
Fremad/tilbage-kontrolknap (fig. 1)
En fremad/tilbage-kontrolknap (b) angiver værktøjets
retning og tjener også som en låseknap.
For at vælge rotation fremad skal du slippe
udløserkontakten og trykke på fremad/tilbagekontrolknappen på højre side af værktøjet.
For at vælge rotation bagud skal du slippe
udløserkontakten og trykke på fremad/tilbagekontrolknappen på venstre side af værktøjet.
Kontrolknappens midterposition låser værktøjet
i off-position. Når der skiftes position med
kontrolknappen, skal du sørge for, at udløseren er
sluppet.
BEMÆRK: Første gang værktøjet kører efter et
rotationsskift, kan du høre et klik ved start. Det er
helt normalt og betyder ikke, at der er et problem.
Arbejdslys (fig. 1)
Der er arbejdslys (c) placeret lige over
udløserkontakten (a). Arbejdslyset aktiveres, når der
trykkes på udløserkontakten.
Når udløseren er udløst, vil arbejdslyset stadig lyse i
op til 20 sekunder.
BEMÆRK: Arbejdslyset er til belysning af den
umiddelbare arbejdsoverflade og er ikke tilsigtet brug
som en lygte.
12
Tilstandskontrolkrave (fig. 3–5)
Din boremaskine er udstyret med en separat
tilstandskontrolkrave (f) til at skifte mellem borings-,
iskrunings- og hammerboringstilstand.
BORING (FIG. 3)
FORSIGTIG: Når tilstandskraven
er i bor-/hammerboringstilstand,
vil boret ikke udkoble uanset
momentjusteringskravens (e) position.
Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
boresymbolet flugter med pilen.
BEMÆRK: Momentjusteringskraven (e) kan
indstilles til et hvilket som helst tal.
SKRUNING (FIG. 4)
Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
skruesymbolet flugter med pilen.
BEMÆRK: Momentjusteringskraven kan
indstilles til et hvilket som helst tal når som
helst. Momentjusteringskraven aktiveres
dog kun i skruetilstand og ikke i bor- og
hammerboringstilstand.
HAMMERBORING (FIG. 5)
FORSIGTIG: Når tilstandskraven
er i bor-/hammerboringstilstand,
vil boret ikke udkoble uanset
momentjusteringskravens (e) position.
Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
hammersymbolet flugter med pilen.
Momentjusteringskrave (fig. 3–5)
Dit værktøj har en justérbar
momentskruetrækkermekanisme til at islå og
fjerne en lang række fastgørelseselementer
i forskellige former og størrelser. Rundt om
momentjusteringskraven (e) findes der tal.
Disse tal anvendes til at indstille koblingen til at
forsyne et momentområde. Jo højere tallet er på
kraven, jo højere er momentet, og jo større er de
fastgørelseselementer, der kan islås. For at vælge et
tal skal du dreje, indtil det ønskede tal flugter med
pilen.
Gear med tre hastigheder (fig. 3–5)
Værktøjets tre hastigheder giver dig mulighed
for at skifte gear for større alsidighed. For at
vælge hastighed 1 (højeste momentindstilling)
skal du slukke for værktøjet og lade det stoppe.
Skub gearvælgeren (g) helt frem. Hastighed
2 (mellem moment- og hastighedsindstilling)
er i midterpositionen. Hastighed 3 (højeste
hastighedsindstilling) er bagtil.
DANSK
BEMÆRK: Skift ikke gear, når værktøjet kører.
Lad altid boret standse helt, før du skifter gear.
Hvis du har problemer med at skifte gear, skal du
sikre dig, at gearvælgeren er indkoblet i én af de tre
hastighedsindstillinger.
Patroner
ADVARSEL: Forsøg ikke at fastgøre
bor (eller andet tilbehør) ved at holde
fast i den forreste del af patronen og
tænde for værktøjet. Det kan medføre
personskade samt skade på patronen.
Lås altid udløserkontakten og afbryd
værktøjet fra strømkilden, når du skifter
tilbehør.
ADVARSEL: Sørg altid for, at boret
sidder godt fast, før du starter værktøjet.
Et løst bor kan skubbes ud af boret og
forårsage personskade.
NØGLELØS PATRON MED ENKELT MUFFE (FIG. 6–8)
Dit værktøj har også en nøgleløs patron med en
roterende muffe til betjening af patronen med én
hånd. For at indsætte et bor eller andet tilbehør skal
du følge disse trin.
1. Lås udløseren i OFF-positionen. Slut for
værktøjet og afbryd det fra strømkilden.
2. Tag fat i patronens sorte muffe (d) med én
hånd og brug den anden hånd til at fastgøre
værktøjet som vist i figur 6. Drej muffen mod
uret (vist forfra) tilstrækkeligt til, at det ønskede
tilbehør passer dertil.
3. Indsæt tilbehøret ca. 19 mm (3/4") ind i
patronen (fig. 7). Fastspænd ved at rotere
patronbøsningen i retning med uret med
den ene hånd, mens du holder fast ved
værktøjet med den anden (fig. 8). Fortsæt
med at rotere patronbøsningen, indtil du hører
flere klinkeværksklik for at sikre en ordentlig
fastspænding.
For at udløse tilbehøret skal du gentage trin 1 og 2
ovenfor.
Sørg for at fastgøre patronen med én hånd på
muffen og den anden på værktøjet for maksimal
fastgørelse.
Bæltekrog og boreclips (fig. 1)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader MÅ DU
IKKE hænge værktøjet op i loftet eller
hænge objekter i bæltekrogen. Du må
KUN hænge værktøjets bæltekrog i et
arbejdsbælte.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal du
sikre, at skruen, der holder bæltebøjlen,
er fastskruet.
VIGTIGT: Ved fastgørelse eller fjernelse af
bæltekrogen eller boreclips, brug kun den skrue (l),
der medleveres. Sørg for at spænde skruen godt.
Bæltekrogen (k) og boreclipsen (m) kan monteres på
begge sider af værktøjet blot med den medfølgende
skrue (l), så både venstre- og højrehåndede kan
bruge den. Hvis krogen eller clipsen slet ikke skal
bruges, kan den fjernes fra værktøjet.
Du kan fjerne bæltekrogen eller boreclipsen ved at
fjerne skruen (l), der holder den på plads og montere
den igen på den anden side. Sørg for at spænde
skruen godt.
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade skal du slukke
for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages
justeringer eller der fjernes/
monteres tilbehør eller ekstraudstyr.
Korrekt håndposition (fig. 9)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
anvende den rette håndposition som
vist på figur 9.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt hånd position kræver én hånd på
hovedhåndtaget (n) og den anden hånd på
sidehåndtaget (h).
Betjening af boremaskinen (fig. 3)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, sluk for
værktøjet og afbryd forbindelsen til
13
DANSK
strømforsyningen, før der foretages
justeringer eller afmonteringer/
påmonteringer af dele eller tilbehør.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for personskade, sørg ALTID for
at arbejdsemnet er grundigt forankret
eller fastgjort. Hvis der bores i tyndt
materiale, anvend en træ “backup”
blok for at forhindre, at materialet bliver
beskadiget.
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren, så den svarer til
hastighed og moment for den planlagte brug.
Indstil tilstandskontrolkraven til boresymbolet.
2. Til TRÆ skal du bruge sneglebor, spadebor,
stenbor eller hulsave. Til METAL skal du bruge
højhastigheds stålbor eller hulsave. Brug et
smøremiddel ved boring i metal. Undtagelserne
er støbejern og messing, der skal bores i tør
tilstand.
3. Tryk altid i lige linje med boret. Tryk tilstrækkelig
hårdt til at boret bider, men tryk ikke så hårdt, at
motoren blokerer eller boret afbøjes.
4. Hold værktøjet fast med begge hænder for at
kontrollere borets rotation.
5. HVIS BORET, er det normalt, fordi det
bliver overbelastet. SLIP UDLØSEREN
OMGÅENDE, fjern boret fra arbejdet og
afgør årsagen til blokeringen. SLÅ IKKE
UDLØSEREN FRA OG TIL I ET FORSØG PÅ
AT STARTE EN BLOKERET BOREMASKINE
- DET KAN BESKADIGE BOREMASKINEN.
6. Hold motoren i gang, mens boret trækkes ud
af et boret hul. Det hjælper med at forhindre
klemning.
Skruetrækkerbetjening (fig. 4)
Lav nogle få prøvekørsler i affald eller skjulte
områder for at bestemme den rigtige position
for momentjusteringskraven.
BEMÆRK: Momentjusteringskraven kan
indstilles til et hvilket som helst tal når som
helst. Momentjusteringskraven aktiveres
dog kun i skruetilstand og ikke i bor- og
hammerboringstilstand.
Hammerboringbetjening (fig. 5)
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren, så den svarer
til hastighed og moment for den planlagte
brug. Indstil tilstandskontrolkraven (f) til
hammersymbolet.
2. Når der bores, skal du anvende tilpas kraft på
hammeren for at forhindre den i at springe for
meget tilbage. For megen kraft kan nedsætte
borehastigheden, forårsage overopvarmning og
sænke boreintensiteten.
3. Bor lige og hold boret på en lige vinkel på
emnet. Anvend ikke sidetryk på boret, når
du borer, da det vil forårsage blokering af
borspånerne og nedsænke borehastigheden.
4. Hvis hammerhastigheden begynder at falde,
når der bores dybe huller, skal du trække boret
halvvejs ud af hullet, mens værktøjet stadig
kører, for at fjerne snavs fra hullet.
5. Til murværk skal du anvende bor med
hårdmetalplade eller murbor. En jævn strøm af
støv indikerer korrekt borehastighed.
VEDLIGEHOLDELSE
DEWALT elektrisk værktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
1. Vælg den ønskede hastighed/momentområde
ved hjælp af gearvælgeren (g) øverst på
værktøjet, så den svarer til den hastighed
og moment for den planlagte brug. Indstil
momentjusteringskraven (e) til en lav indstilling
i starten for at sikre, at fastgørelseselementet
indstilles til dine specifikationer.
BEMÆRK: Brug den laveste momentindstilling,
der er krævet, for at skrue fastgørelseselementet
i ved den ønskede dybde. Jo lavere tal, jo lavere
er momentudgangen.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen former
for justering eller af-/påmontering af
værktøjsdele eller tilbehør. En utilsigtet
opstart kan forårsage personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele indeni, der kan
serviceres af brugeren.
2. Drej tilstandskontrolkraven (f), således at
skruesymbolet flugter med pilen.
3. Nulstil momentjusteringskraven (e) til den rette
nummerindstilling for den ønskede moment.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
14
DANSK
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder
komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
RENGØRINGSINSTRUKTIONER FOR OPLADEREN
ADVARSEL: Fare for elektrisk stød.
Afbryd strømforsyningen til opladeren
før rengøring. Snavs og fedt kan fjernes
fra opladerens udvendige flader ved
hjælp af en klud eller en blød børste
(ikke metal). Brug ikke vand eller
rengøringsmidler.
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Nærmere oplysninger om det rigtige tilbehør fås hos
forhandleren.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af miljøet og
reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT produkter.
For at benytte sig af denne service kan man
returnere produktet til et hvilket som autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte
dit lokale DEWALT-kontor på den adresse,
der er angivet i denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT
serviceværksteder og detaljerede oplysninger om
vores eftersalgsservice og kontakter på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
Genopladelig batteripakke
Dette batteri har en lang levetid, men skal udskiftes,
når det ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved opgaver,
der før var lette at udføre. Ved afslutningen af
batteriets rimelige levetid bortskaffes det på en
miljøsikker måde:
• Sørg for, at batteripakken er helt afladet og tag
den derpå ud af værktøjet.
• Li-Ion celler er genanvendelige. Tag dem med til
din forhandler eller til den lokale genbrugsplads.
De indsamlede batteripakker vil blive
genanvendt eller korrekt bortskaffet.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt
må ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
15
DANSK
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet
og tilbyder en enestående garanti til
professionelle brugere af dette værktøj.
Denne garantierklæring er en tilføjelse
til dine kontraktmæssige rettigheder
som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikkeprofessionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union
og Det Europæiske Frihandelsområde.
• 30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit
DEWALT værktøj, kan du returnere det
inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt
og få alle pengene refunderet eller bytte
det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal
fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse
eller service af dit DEWALT værktøj,
inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den
vil blive foretaget gratis af et autoriseret
DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft.
Ekskluderer tilbehør og reservedele,
medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt bliver defekt
på grund af fejlbehæftede materialer eller
produktionsfejl inden for 12 måneder fra
købsdatoen, garanterer DEWALT gratis
udskiftning af alle defekte dele eller gratis
udskiftning af enheden efter vores valg
under forudsætning af, at:
• Produktet ikke er blevet misbrugt;
• Produktet har været underlagt
almindelig brug og slid;
• Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
• Købsbeviset fremvises;
• Produktet returneres komplet med
alle originale komponenter;
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt
din forhandler eller find adressen på
16
dit nærmeste autoriserede DEWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget
eller kontakt dit DEWALT kontor på den
adresse, der er opgivet i denne manual.
Der findes en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på
følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
DEUTSCH
13 mm (1/2") AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") AKKU-SCHLAGBOHRER/SCHRAUBER
DCD936, DCD985
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige
Produktentwicklung und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle
Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
1, Gang
2, Gang
3, Gang
Schlagfrequenz
1, Gang
2, Gang
3, Gang
Max. Drehmoment (hart/weich)
Bohrfutterspannweite
Max, Bohrleistung
Holz
Metall
Mauerwerk
Gewicht (ohne Akkus)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (SchalldruckpegelMessungenauigkeit)
LWA (Schallleistungspegel)
KWA (SchallleistungspegelMessungenauigkeit)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
76
90
76
90
dB(A)
dB(A)
3
87
3
101
3
87
3
101
dB(A)
3
3
3
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
–
–
11,0
1,5
VGS
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745:
Schwingungsemissionswert ah:
Bohren in Metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
Messungenauigkeit K =
m/s²
1,5
1,5
Schwingungsemissionswert ah:
Schlagbohren
ah,ID =
m/s²
–
11,0
Messungenauigkeit K =
m/s²
–
1,5
17
DEUTSCH
Schwingungsemissionswert ah
Schrauben
ah, =
Unsicherheitswert K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionsgrad wurde nach Maßgabe eines
standardisierten Tests, wie in EN 60745 vorgegeben,
gemessen und kann zum Vergleich von Werkzeugen
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
Akku
Akkutyp
Spannung
Leistung
Gewicht
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert steht für die
Hauptanwendungen des Werkzeugs.
Falls das Werkzeug jedoch für andere
Anwendungen oder mit anderem
Zubehör benutzt oder schlecht
instandgehalten wird, kann die
Vibrationsemission verschieden sein.
Dies kann den Expositionsgrad über
die gesamte Arbeitsdauer erheblich
steigern.
DCB140
DCB141
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
VGS
Ah
3,0
1,5
kg
0,53
0,30
Ladegerät
Netzspannung
Akkutyp
Ungefähre Ladezeit
min
Gewicht
kg
Sicherungen:
Europa
VAC
230 V Werkzeuge
30
(1,5 Ah -Akkus)
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
18
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Eine Schätzung des
Vibrationsaussetzungsgrades sollte
ebenfalls berücksichtigen, ob das
Werkzeug abgeschaltet ist, oder ob es
einfach nur eingeschaltet ist ohne für
Arbeiten benutzt zu werden. Dies kann
den Expositionsgrad über die gesamte
Arbeitsdauer erheblich verringern.
Bestimmen Sie zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen, um den
Benutzer vor den Auswirkungen der
Vibrationen zu schützen, wie etwa:
Instandhaltung des Werkzeugs und
Zubehörs, die Hände warm halten,
Aufbau von Arbeitsmethoden.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah-Akkus)
0,49
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah-Akkus)
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
DEUTSCH
EG-Konformitätserklärung
MASCHINENRICHTLINIE
b)
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie
2004/108/EG und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT
unter der folgenden Adresse oder schauen Sie auf
der Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
c)
dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen
führen.
Arbeiten Sie mit Elektrowerkzeugen nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase
oder Staub befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die
Dämpfe entzünden können.
Halten Sie Kinder und andere
Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Ablenkungen
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle
verlieren.
Der nachfolgend verwendete Begriff
„Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene
Werkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Werkzeuge (ohne Netzkabel).
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verändert werden. Verwenden Sie mit
geerdeten Elektrowerkzeugen keine
Adapterstecker. Unveränderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko
eines Stromschlags.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Oberflächen wie Rohre,
Heizungen, Herde und Kühlschränke. Es
besteht ein erhöhtes Stromschlagrisiko, wenn
Ihr Körper geerdet ist.
c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von
Regen oder Nässe fern. Das Eindringen
von Wasser in ein Werkzeug erhöht das
Stromschlagrisiko.
d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie es niemals, um das
Elektrowerkzeug zu tragen oder zu ziehen
bzw. um den Stecker aus der Steckdose
zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze,
Öl, scharfen Kanten oder beweglichen
Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte
Kabel erhöhen das Stromschlagrisiko.
e) Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im
Freien benutzen, verwenden Sie
nur Verlängerungskabel, die für
Außenbereiche geeignet sind. Die
Verwendung eines für Außenbereiche
geeigneten Verlängerungskabels verringert
das Stromschlagrisiko.
f) Beim Betrieb eines Elektrowerkzeugs
an einem feuchten Ort muss eine
Stromversorgung mit einer FehlerstromSchutzeinrichtung verwendet werden.
Die Verwendung einer FehlerstromSchutzeinrichtung verringert das
Stromschlagrisiko.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und gut ausgeleuchtet. Unordentliche oder
3) PERSÖNLICHE SICHERHEIT
a) Bleiben Sie stets aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun und lassen Sie beim
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion und
Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
02.02.2011
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Warnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen und verstehen
Sie alle Sicherheitswarnungen und
alle Anweisungen. Die Missachtung
der Warnhinweise und Anweisungen
kann zu Stromunfall, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
ALLE WARNHINWEISE UND ANWEISUNGEN
ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
19
DEUTSCH
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Umgang mit Elektrowerkzeugen gesunden
Menschenverstand walten. Benutzen Sie
keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch
von Elektrowerkzeugen kann zu ernsthaften
Verletzungen führen.
Tragen Sie eine persönliche
Schutzausrüstung. Tragen Sie stets einen
Augenschutz. Schutzausrüstungen (wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz) für die
entsprechenden Einsatzbedingungen mindern
das Verletzungsrisiko.
Verhindern Sie unbeabsichtigtes Starten.
Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromquelle und/oder den Akku
anschließen, es hochheben oder tragen.
Das Tragen des Elektrowerkzeugs mit dem
Finger am Schalter oder der Anschluss
eingeschalteter Werkzeuge führen unnötig
Unfälle herbei.
Nehmen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs Einstellwerkzeuge
oder Schraubenschlüssel ab. Ein
Schraubenschlüssel oder Einstellwerkzeug,
der/das sich in einem drehenden Teil
befindet, kann zu Verletzungen führen.
Nicht zu weit vorlehnen! Sorgen Sie für
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können Sie
das Werkzeug in unerwarteten Situationen
besser unter Kontrolle halten.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und
Handschuhe von sich bewegenden Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Falls Vorrichtungen zur Staubabsaugung
bzw. zum Staubfang vorhanden
sind, vergewissern Sie sich, dass
diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden. Durch die Verwendung
eines Staubfangs können die mit Staub
verbundenen Gefahren reduziert werden.
4) GEBRAUCH UND WARTUNG VON ELEKTROWERKZEUGEN
a) Überlasten Sie das Elektrowerkzeug
nicht. Verwenden Sie das für Ihren
Anwendungsbereich geeignete
Elektrowerkzeug. Mit dem richtigen
zweckbestimmten Elektrowerkzeug kann
die Arbeit besser und sicherer ausgeführt
werden.
20
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht,
wenn sich der Ein-Aus-Schalter nicht
verstellen lässt. Ein Elektrowerkzeug mit
defektem Schalter ist gefährlich und muss
repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker der Stromquelle
und/oder dem Akku vom Elektrowerkzeug,
bevor Sie Einstellungen vornehmen,
Zubehör wechseln oder Elektrowerkzeuge
aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahmen
verhindern ein unbeabsichtigtes Einschalten
des Elektrowerkzeugs.
Bewahren Sie ungenutzte
Elektrowerkzeuge außerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Elektrowerkzeuge nicht von Personen
benutzen, die damit nicht vertraut sind
oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind in den Händen
unerfahrener Personen gefährlich.
Halten Sie Elektrowerkzeuge stets
in einem einwandfreien Zustand.
Überprüfen Sie, ob bewegliche Teile
falsch ausgerichtet sind oder klemmen
und ob Teile Bruchstellen aufweisen oder
so beschädigt sind, dass sie die Funktion
des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen.
Lassen Sie beschädigte Werkzeuge vor
dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle
sind auf schlecht gewartete Elektrowerkzeuge
zurückzuführen.
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu kontrollieren.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen und in der für
diesen speziellen Elektrowerkzeugtyp
vorgeschriebenen Art und Weise. Der
Gebrauch von Werkzeugen für andere als
die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.
5) GEBRAUCH UND WARTUNG VON AKKUBETRIEBENEN
WERKZEUGEN
a) Laden Sie die Akkus nur in vom Hersteller
angegebenen Ladegeräten auf. Ein
Ladegerät, das nur für eine bestimmte
Akkuart geeignet ist, kann zu einer
Brandgefahr führen, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.
b) Verwenden Sie für die Elektrowerkzeuge
nur die dafür speziell vorgesehenen
Akkus. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr
führen.
DEUTSCH
c)
d)
Halten Sie den nicht benutzten Akku
von Metallgegenständen, wie z. B.
Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenständen fern, die eine
Überbrückung der Kontakte verursachen
könnten. Ein Kurzschluss zwischen den
Akkukontakten kann Verbrennungen oder
einen Brand hervorrufen.
Bei unsachgemäßer Verwendung kann
Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
unbeabsichtigtem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die
Augen gelangt, diese ausspülen und einen
Arzt aufsuchen. Austretende Akkuflüssigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen
führen.
6) REPARATUREN
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Originalersatzteilen reparieren. Damit kann
gewährleistet werden, dass der Betrieb des
Elektrowerkzeugs sicher ist.
Zusätzliche spezifische
Sicherheitsvorschriften für Bohrer /
Schrauber / Schlagbohrer
• Tragen Sie Gehörschutz beim Schlagbohren.
Der Einfluss von Lärm kann zu Gehörverlust
führen.
• Verwenden Sie Zusatzgriffe, wenn sie mit
dem Gerät geliefert werden. Kontrollverlust
kann zu Verletzungen führen.
• Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Arbeiten
durchgeführt werden, bei denen das
Schneidgerät versteckte Leitungen berühren
könnte. Der Kontakt des Schneidewerkzeugs
mit einer spannungsführenden Leitung kann
auch metallene Geräteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag führen.
• Verwenden Sie Zwingen oder andere
praktikable Methoden, um das Werkstück
auf einer stabilen Basis zu fixieren und
abzustützen. Wenn Sie das Werkstück mit
der Hand oder gegen den Körper halten, ist es
nicht stabil. Sie können die Kontrolle über das
Werkstück verlieren.
• Tragen Sie Gehörschutz, wenn Sie längere
Zeit Schlagbohren. Längerer Einfluss
von Lärm kann zum Gehörverlust führen.
Vorübergehender Gehörverlust oder schwere
Trommelfellschäden können durch hohe
Lautstärkepegel beim Schlagbohren entstehen.
• Tragen Sie eine Schutzbrille oder sonstigen
Augenschutz. Schlagbohr- und Bohrarbeiten
verursachen, dass Splitter herumfliegen.
Herumfliegende Teilchen können dauerhafte
Augenverletzungen verursachen.
• Schlagvorsätze und Werkzeuge werden
beim Betrieb heiß. Tragen Sie Handschuhe,
wenn Sie sie berühren.
Restrisiken
Folgende Risiken sind mit der Verwendung von
Schlagbohrmaschinen untrennbar verbunden:
– Verletzungen beim Berühren rotierender oder
heißer Teile des Gerätes.
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Schwerhörigkeit.
– Gefahr des Fingerquetschens beim Wechsel
von Zubehör.
– Gesundheitsgefährdung durch Einatmen von
Staub bei Arbeiten mit Holz.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verletzungsgefahr durch andauernden
Gebrauch.
Bezeichnungen am Werkzeug
Am Werkzeug sind folgende Piktogramme
angebracht:
Vor der Verwendung die
Bedienungsanleitung lesen.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr
enthält, ist in die Gehäusefläche geprägt, die die
Montagefuge zwischen Gerät und Akku bildet.
Beispiel:
2012 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für das Ladegerät DCB105.
21
DEUTSCH
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können sich überhitzen und bersten,
was zu Verletzungen und Sachschäden
führen kann. Nicht aufladbare
Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen
werden.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
22
stolpern kann und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
Verlängerungskabel kann zu Brand führen oder
gefährliche oder tödliche Verletzungen durch
Elektroschock verursachen.
• Wenn Sie ein Ladegerät im Freien betreiben,
tun Sie dies an einem trockenen Ort und
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz
geeignetes Verlängerungskabel. Die
Verwendung von für den Außeneinsatz
geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
• Blockieren Sie nicht die Lüftungsschlitze
am Ladegerät. Die Lüftungsschlitze
befinden sich oben und an den Seiten des
Ladegeräts. Stellen Sie das Ladegerät von
Hitzequellen entfernt auf.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
DEUTSCH
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Temperaturverzögerung
Ladegeräte
Das Ladegerät DCB105 kann folgende Akkus laden:
10,8 V, 14,4 V und 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
und DCB182).
An diesem Ladegerät müssen keine Einstellungen
vorgenommen werden, und es wurde für eine
möglichst einfache Bedienung konzipiert.
Ladevorgang [Abb. (figure) 2]
1. Stecken Sie das Ladegerät in eine geeignete
Steckdose mit 230 V, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Legen Sie den Akku (i) vollständig in das
Ladegerät ein. Die rote Leuchte (Aufladen)
blinkt dauerhaft und zeigt dadurch an, dass der
Ladevorgang begonnen wurde.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Ladevorgang
Ladezustand
x
––
wird geladen
––
vollständig geladen
–––––––––––––––––––
––
Temperaturverzögerung –– • –– • –– • –– •
Problem mit Akku
oder Ladegerät
•••••••••••••
Problem mit der
Stromversorgung
•• •• •• •• •• ••
Dieses Ladegerät lädt keine defekten Akkus auf.
Das Ladegerät zeigt einen defekten Akku an, indem
es nicht leuchtet oder indem das Blinkmuster für
Probleme mit dem Akku oder dem Ladegerät
angezeigt werden.
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn
der elektronische Schutz anschlägt. Wenn dies
geschieht, setzen Sie den Li-Ion-Akku in das
Ladegerät, bis er vollständig geladen ist.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig
aufgeladen. Lesen Sie vor der Verwendung
von Akku und Ladegerät die folgenden
Sicherheitsanweisungen und befolgen Sie dann die
genannten Schritte zum Aufladen.
Die Ladezustände des Akkus sind in der Tabelle
unten aufgeführt.
––
Wenn das Ladegerät feststellt, dass der Akku
zu heiß oder zu kalt ist, wird automatisch die
Temperaturverzögerung ausgelöst. Dabei wird der
Ladevorgang so lange ausgesetzt, bis der Akku eine
geeignete Temperatur erreicht hat. Das Ladegerät
schaltet dann automatisch auf Ladebetrieb. Dieses
Funktionsmerkmal gewährleistet die maximale
Lebensdauer des Akkus.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Laden oder benutzen Sie den Akku nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
• Laden Sie die Akkus nur in ausgewiesenen
Ladegeräten von DEWALT auf.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
23
DEUTSCH
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ºC überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
• Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vor der Verwendung vollständig
aufgeladen werden.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht gebraucht wird, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und nicht
herunterfallen kann. Manche
Werkzeuge mit großen Akkus können
aufrecht auf dem Akku stehen, aber
leicht umgestoßen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
24
Akku
AKKUTYP
Für die Modelle DCD931 und DCD936 wird ein
14,4 Volt Akku eingesetzt.
Für die Modelle DCD980 und DCD985 wird ein
18 Volt Akku eingesetzt.
Die Akkus DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 oder DCB1821 können verwendet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Technische
Daten.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Zusätzlich zu den in dieser Betriebsanleitung
verwendeten Bildzeichen befinden sich die folgenden
Bildzeichen auf dem Ladegerät und dem Akku:
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung
lesen.
Akku wird geladen.
Akku ist geladen.
Temperaturverzögerung.
DEUTSCH
x
Problem mit Akku oder Ladegerät.
Problem mit der Stromversorgung.
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Transportboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Werkzeug, die Teile oder
Zubehörteile auf Beschädigungen, die beim
Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, diese Betriebsanleitung
vor Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und zu
verstehen.
Beschreibung (Abb. 1, 2)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Nur mit DEWALT Akkus verwenden.
Andere Akkutypen können bersten und
Verletzungen und Beschädigungen
verursachen.
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
Nur zwischen 4 °C und 40 °C aufladen.
a. Auslöseschalter
b. Drehrichtungsknopf
c. Arbeitsleuchte
d. Spannfutter
e. Drehmomenteinstellring
f. Betriebsarteneinstellring
Akku umweltgerecht entsorgen.
g. Gangschalter
h. Zusatzgriff
i. Akku
Den Akku nicht verbrennen.
Lädt nur Li-Ion-Akkus.
j. Akku-Löseknöpfe
k. Riemenhaken
l. Montageschraube
m. Bitclip
Die Ladezeit ist den Technische Daten
zu entnehmen.
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Nur in Innenräumen verwenden.
Ihr Bohrschrauber/Bohrhammer wurde für den
professionellen Einsatz bei Bohr-, Schlagbohr- und
Schraubarbeiten konstruiert.
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Akku-Schlagbohrer (Modelle DCD985, DCD936)
1 Akku-Bohrschrauber mit Mittelhandgriff (Modelle
DCD980, DCD931)
1 Li-Ionen-Akkusatz (Modelle M1, L1)
2 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle M2, L2)
3 Li-Ionen-Akkusätze (Modelle M3, L3)
1 Transportkoffer
1 Ladegerät
1 Zusatzgriff
1 Betriebsanleitung
1 Explosionszeichnung
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in
der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Bohrer/Schrauber/Schlagbohrer sind
Elektrowerkzeuge für den professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Werkzeug kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Werkzeug verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
25
DEUTSCH
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung
ausgelegt. Überprüfen Sie daher, ob die
Netzspannung der auf dem Typenschild des
Ladegeräts angegebenen Spannung entspricht.
Vergewissern Sie sich außerdem, dass die
Netzspannung Ihres Ladegeräts mit der Ihres
Stromnetzes übereinstimmt.
Ihr DEWALT-Ladegerät ist gemäß
EN 60335 doppelt isoliert und erfordert
deshalb keinen Erdleiter.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch
ein spezialgefertigtes Kabel ersetzt werden, das
über die DEWALT-Serviceorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Verlängerungskabel
Ein Verlängerungskabel sollte nur dann verwendet
werden, wenn es absolut notwendig ist. Verwenden
Sie ein zugelassenes Verlängerungskabel, das
für die Leistungsaufnahme des Ladegeräts
ausreichend ist (siehe Technische Daten). Der
Mindestquerschnitt beträgt 1 mm² und die maximale
Länge beträgt 30 m.
Rollen Sie das Kabel bei Verwendung einer
Kabelrolle immer völlig aus.
MONTAGE UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Nehmen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku heraus. Schalten Sie das
Werkzeug immer aus, bevor Sie den
Akku einsetzen oder herausnehmen.
WARNUNG: Verwenden Sie nur Akkus
und Ladegeräte von DEWALT.
Einsatz in und Entnahme der Akkus
aus dem Werkzeug (Abb. 2)
HINWEIS: Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollte
der Akku vollständig aufgeladen sein.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie den Akku (i) an den Führungen im
Werkzeuggriff aus (Abb. 2).
26
2. Schieben Sie ihn in den Griff, bis der Akku fest
im Werkzeug sitzt, und stellen Sie sicher, dass
er sich nicht lösen kann.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Akku-Löseknopf (j) und ziehen Sie
den Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (o) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
Verstellbarer Drehzahlregler (Abb. 1)
Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
Auslöseschalter (a) zusammen. Zum Ausschalten
des Gerätes lassen Sie den Auslöseschalter los. Ihr
Werkzeug ist mit einer Bremse ausgestattet. Das
Spannfutter stoppt, sobald der Auslöseschalter ganz
losgelassen wird.
HINWEIS: Dauereinsatz im variablen
Drehzahlbereich ist nicht empfohlen. Dadurch
kann der Schalter beschädigt werden und sollte
vermieden werden.
Zusatzhandgriff (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr von
Verletzungen zu reduzieren, verwenden
Sie das Werkzeug IMMER mit
richtig angebrachtem seitlichen Griff.
Andernfalls besteht die Möglichkeit,
dass der seitliche Griff während
des Betriebs verrutscht, wodurch
die Kontrolle verloren geht. Für
bestmögliche Kontrolle halten Sie das
Werkzeug mit beiden Händen.
DEUTSCH
Der Zusatzhandgriff (h) wird vor dem
Getriebegehäuse festgespannt und kann um 360°
gedreht werden, für Rechtshänder oder Linkshänder.
Der Zusatzhandgriff muss fest genug angezogen
werden, um der Drehbewegung des Werkzeugs bei
Festklemmen des Einsatzes zu widerstehen. Prüfen
Sie, dass Sie den Zusatzhandgriff am entfernten
Ende fassen, um das Werkzeug bei Festklemmen
unter Kontrolle zu halten.
Wenn das Modell nicht mit einem Zusatzhandgriff
ausgestattet ist, fassen Sie den Bohrer mit der
einen Hand am Griff und mit der anderen Hand am
Akkugehäuse.
BOHREN (ABB. 3)
VORSICHT: Wenn der
Betriebsarteneinstellring auf
Bohren/Schlagbohren steht,
kuppelt der Bohrer nicht aus, ohne
Rücksicht auf die Position des
Drehmomenteinstellrings (e).
Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f) so, dass
das Bohrsymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring (e) kann auf
einen beliebigen Wert eingestellt werden.
SCHRAUBERBETRIEB (ABB. 4)
HINWEIS: Alle Modelle sind mit Zusatzhandgriffen
ausgestattet.
Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f) so, dass
das Schraubensymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
Regelung der Rechts-/Linksdrehung
(Abb. 1)
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring kann auf
einen beliebigen Wert eingestellt werden. Jedoch
ist der Drehmomenteinstellring nur eingerastet
beim Schraubbetrieb und nicht beim Bohr- und
Schlagbohrbetrieb.
Ein Regler (b) für Rechts- oder Linksdrehung
bestimmt die Drehrichtung des Werkzeugs und dient
auch als Verriegelungsschalter.
Für Rechtsdrehung (vorwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der rechten Seite des
Werkzeugs.
Für Linksdrehung (rückwärts) lassen Sie den
Auslöseschalter los und drücken Sie den
Drehrichtungsknopf an der linken Seite des
Werkzeugs.
In der mittleren Stellung des Reglers ist das
Werkzeug in der AUS-Stellung verriegelt. Achten Sie
darauf, dass der Auslöseschalter entriegelt ist, wenn
Sie diesen Regler verstellen.
SCHLAGBOHREN (ABB. 5)
VORSICHT: Wenn der
Betriebsarteneinstellring auf
Bohren/Schlagbohren steht,
kuppelt der Bohrer nicht aus, ohne
Rücksicht auf die Position des
Drehmomenteinstellrings (e).
Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f) so, dass
das Hammersymbol an dem Pfeil ausgerichtet ist.
Drehmomenteinstellring (Abb. 3–5)
Direkt über dem Auslöseschalter (a) ist eine
Arbeitsleuchte (c) angebracht. Die Arbeitsleuchte
schaltet ein, wenn der Auslöseschalter gedrückt
wird.
Ihr Werkzeug besitzt einen Schraubmechanismus
mit verstellbarem Drehmoment für das Einund Ausschrauben einer breiten Palette von
Schraubenformen und -größen. Um den
Drehmomenteinstellring (e) sind Zahlen angebracht.
Diese Zahlen dienen dazu, das Spannfutter auf
ein bestimmtes Drehmoment einzustellen. Je
höher die Zahl am Einstellring, um so höher ist
das Drehmoment und umso größer können die
Schrauben sein. Um eine der Zahlen auszuwählen,
drehen Sie, bis die gewünschte Zahl mit dem Pfeil
übereinstimmt.
Wenn der Auslöseschalter entriegelt ist, bleibt die
Arbeitsleuchte bis zu 20 Sekunden beleuchtet.
Dreiganggetriebe (Abb. 3–5)
HINWEIS: Die Arbeitsleuchte soll die unmittelbare
Arbeitsfläche ausleuchten und ist nicht dazu
bestimmt, als Taschenlampe zu fungieren.
Das Dreiganggetriebe an Ihrem Werkzeug
ermöglicht den Gangwechsel für eine größere
Anpassungsfähigkeit. Um den 1. Gang auszuwählen
(höchste Drehmomenteinstellung), schalten Sie das
Gerät aus und lassen Sie es auslaufen. Schieben Sie
den Gangschalter (g) ganz nach vorne. Der 2. Gang
(mittleres Drehmoment und Drehzahleinstellung)
liegt in der mittleren Position. Der 3. Gang (höchste
Drehzahleinstellung) liegt hinten.
HINWEIS: Wenn das Gerät zum ersten Mal nach
einem Drehrichtungswechsel gestartet wird, hören
Sie eventuell ein Klicken beim Starten. Dies ist
normal und weist nicht auf ein Problem hin.
Arbeitsleuchte (Abb. 1)
Betriebsarteneinstellring (Abb. 3–5)
Ihr Bohrer ist mit einem separaten
Betriebsarteneinstellring (f) für den Wechsel zwischen
Bohren, Schrauben und Schlagbohren ausgestattet.
27
DEUTSCH
HINWEIS: Ändern Sie nicht den Gang, während
das Gerät sich dreht. Lassen Sie den Bohrer immer
vollständig zum Stillstand kommen, bevor Sie den
Gang wechseln. Bei Problemen beim Gangwechsel
prüfen Sie, dass der Gangschalter in einer der drei
Gangpositionen eingerastet ist.
Riemenhaken und Bitclip (Abb. 1)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Spannfutter
WARNUNG: Versuchen Sie nicht,
Bohrvorsätze (oder anderes Zubehör)
einzusetzen, indem Sie das Spannfutter
vorne fassen und das Gerät einschalten.
Das Ergebnis können Schäden
am Bohrfutter und Verletzungen
sein. Verriegeln Sie immer den
Auslöseschalter und trennen Sie das
Werkzeug vom Netz, wenn Sie Zubehör
austauschen.
WARNUNG: Vergewissern Sie sich
immer, dass das Bit fest eingesetzt ist,
bevor Sie das Gerät starten. Ein loses
Bit kann aus dem Gerät ausgeworfen
werden und Verletzungen verursachen.
SCHNELLSPANNBOHRFUTTER MIT UNGETEILTER
MANSCHETTE (ABB. 6–8)
Ihr Gerät ist mit einem Schnellspannfutter mit einer
Drehmanschette für die Einhandbedienung des
Bohrfutters ausgestattet. Um ein Bohrbit oder ein
anderes Zubehörteil einzusetzen, folgen Sie diese
Schritte:
1. Verriegeln Sie den Auslöser in der AUS-Position.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es
vom Netz.
2. Umfassen Sie die schwarze Manschette
des Spannfutters (d) mit der einen Hand
und stabilisieren Sie das Werkzeug mit der
anderen Hand, wie in Abbildung 6 dargestellt.
Drehen Sie die Manschette entgegen dem
Uhrzeigersinn (von vorne aus betrachtet), bis
das gewünschte Zubehörteil hineinpasst.
3. Setzen Sie das Zubehörteil etwa 19 mm
(3/4") in das Spannfutter ein (Abb. 7) Ziehen
Sie es durch Drehen des Spannfutters im
Uhrzeigersinn mit der einen Hand an, während
die andere Hand das Gerät hält (Abb. 8).
Drehen Sie das Spannfutter, bis mehrere
Ratschenklicks zu hören sind, um volle
Spannkraft zu gewährleisten.
Um das Zubehörteil zu entfernen, wiederholen Sie
die obigen Schritte 1 und 2.
Denken Sie daran, für maximale Anzugskraft
das Spannfutter mit der einen Hand an der
Spannfuttermanschette festzuziehen, während die
andere Hand das Gerät hält.
28
WARNUNG: Halten Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen das Werkzeug NIE
über Kopf oder lassen Sie Gegenstände
vom Riemenhaken hängen. Hängen Sie
den Riemenhaken des Werkzeugs NUR
an einen Arbeitsgürtel.
WARNUNG: Stellen Sie zur
Vermeidung von schweren
Verletzungen sicher, dass die
Schraube, die den Riemenhaken hält,
sicher ist.
WICHTIG: Verwenden Sie beim Befestigen oder
Austauschen des Riemenhakens oder des Bitclips
nur die mitgelieferte Schraube (l). Stellen Sie sicher,
dass die Schraube gut festgezogen ist.
Der Riemenhaken (k) und der Bitclip (m) können
an jeder Werkzeugseite einfach mit Hilfe der
mitgelieferten Schraube (l) befestigt werden, damit
das Werkzeug für Links- oder Rechtshänder
verwendbar ist. Wenn der Haken oder Bitclip gar
nicht verwendet werden soll, kann er vom Werkzeug
abgenommen werden.
Um die Position des Riemenhakens oder Bitclips
zu ändern, entfernen Sie die Schraube (l), durch die
er befestigt ist, und montieren Sie ihn dann an der
gegenüberliegenden Seite. Stellen Sie sicher, dass
die Schraube gut festgezogen ist.
BETRIEB
Bedienungsanleitung
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
verringern, schalten Sie das
Werkzeug aus und trennen Sie das
Werkzeug von der Stromversorgung,
bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Zubehörteile entfernen oder
anbringen.
DEUTSCH
Richtige Haltung der Hände (Abb. 9)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie in Abbildung 9 gezeigt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Die richtige Haltung der Hände bedeutet, dass eine
Hand am Hauptgriff (n) liegt, während die andere
Hand den seitlichen Griff (h) hält.
Bohrbetrieb (Abb. 3)
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos schwerer Verletzungen muss vor
jeder Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das Werkzeug
ausgeschaltet und der Netzstecker
gezogen werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung des
Risikos von Verletzungen IMMER
gewährleisten, dass das Werkstück
fest verankert oder mit Klemmen
gesichert ist. Falls Sie dünnes Material
bohren, benutzen Sie einen „Unterleg-”
Block, um Schäden am Material zu
verhindern.
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen. Stellen Sie den
Betriebsarteneinstellring auf das Bohrersymbol.
2. Bei HOLZ verwenden Sie Schlangenbohrer,
Flachbohrer, Maschinenbohrbits oder
Lochsägen. Bei METALL verwenden Sie
Schlangenbohrer aus Stahl für hohe Drehzahlen
oder Lochsägen. Verwenden Sie Bohröl beim
Bohren in Metall. Ausnahmen bilden Gusseisen
und Messing, die trocken gebohrt werden
sollten.
3. Üben Sie Druck immer in gerader Linie zum
Bohreinsatz aus. Üben Sie genug Druck aus,
dass der Bohreinsatz schneidet, aber drücken
Sie nicht so stark, dass der Motor abgewürgt
wird oder der Bohreinsatz abrutscht.
4. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen
fest, um die Drehwirkung des Bohrers zu
kontrollieren.
5. WENN DER BOHRER FESTKLEMMT,
ist meistens eine Überlastung die Ursache.
LASSEN SIE DEN AUSLÖSESCHALTER
SOFORT LOS, entfernen Sie den Bohreinsatz
aus dem Werkstück und finden Sie die
Ursache für das Festklemmen. SCHALTEN
SIE NICHT DEN AUSLÖSESCHALTER EIN
UND AUS MIT DEM VERSUCH, EINEN
ABGEWÜRGTEN BOHRER ZU STARTEN DIES KANN DEN BOHRER BESCHÄDIGEN.
6. Lassen Sie den Motor weiterlaufen, während
Sie den Bohreinsatz aus dem Bohrloch
herausziehen. Dies verhindert ein Verklemmen.
Schrauberbetrieb (Abb. 4)
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich mit dem 3-Gang-Schalter
(g) oben auf dem Gerät, um die für die
vorgesehene Arbeit passende Geschwindigkeit
und das passende Drehmoment einzustellen.
Stellen Sie anfangs den Drehmomenteinstellring
(e) auf einen niedrigen Wert ein, damit die
Schraube Ihren Ansprüchen wie gewünscht
angesetzt werden kann.
HINWEIS: Verwenden Sie das niedrigste
Drehmoment, um die Schraube in der
gewünschten Tiefe einzudrehen. Je
niedriger der Wert, umso geringer ist die
Drehmomentleistung.
2. Drehen Sie den Betriebsarteneinstellring (f)
so, dass das Schraubensymbol an dem Pfeil
ausgerichtet ist.
3. Stellen Sie den Drehmomenteinstellring
(e) auf den Wert, der dem gewünschten
Drehmoment entspricht, zurück. Machen Sie
ein paar Probeumdrehungen in verdeckten
Bereichen, um die passende Position des
Drehmomenteinstellrings zu finden.
HINWEIS: Der Drehmomenteinstellring kann auf
einen beliebigen Wert eingestellt werden. Jedoch
ist der Drehmomenteinstellring nur eingerastet
beim Schraubbetrieb und nicht beim Bohr- und
Schlagbohrbetrieb.
Schlagbohrbetrieb (Abb. 5)
1. Wählen Sie den gewünschten Drehzahl-/
Drehmomentbereich durch den Gangschalter,
um die für die vorgesehene Arbeit passende
Geschwindigkeit und das passende
Drehmoment einzustellen. Stellen Sie
den Betriebsarteneinstellring (f) auf das
Hammersymbol.
29
DEUTSCH
2. Üben Sie beim Bohren nur soviel Kraft auf das
Schlagwerk aus, dass es nicht zu sehr springt.
Zuviel Kraft verringert die Bohrdrehzahl, führt
zur Überhitzung und geringerer Bohrleistung.
trockener Druckluft aus dem Gehäuse.
Tragen Sie zugelassenen Augenschutz
und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
3. Bohren Sie gerade, mit dem Bit im rechten
Winkel zum Werkstück. Üben Sie keinen
seitlichen Druck beim Bohren aus, da
andernfalls das Bit sich zusetzt und die
Bohrdrehzahl verringert wird.
WARNUNG: Verwenden Sie
keine Lösungsmittel oder scharfen
Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile des Werkzeugs.
Durch diese Chemikalien kann der in
diesen Teilen verwendete Werkstoff
geschwächt werden. Verwenden Sie
ein mit Wasser und einer milden Seife
befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf,
dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf
in Flüssigkeit eingetaucht werden.
4. Wenn sich beim Bohren von tiefen Löchern
die Schlagzahl verringert, ziehen Sie das Bit
ein Stück aus dem Loch, während das Gerät
noch läuft, damit der Bohrstaub aus dem Loch
austreten kann.
5. Bei Mauerwerk verwenden Sie
Hartmetallbohrspitzen oder Mauerwerkbits.
Ein feines, gleichmäßiges Austreten von Staub
weist auf eine richtige Bohrleistung hin.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine
lange Lebensdauer bei möglichst geringem
Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter
einwandfreier Betrieb setzt sachgemäße Wartung
und regelmäßige Reinigung des Werkzeugs voraus.
WARNUNG: Um das Risiko
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, schalten Sie das
Werkzeug aus und ziehen den
Akku ab, bevor Sie irgendwelche
Einstellungen vornehmen oder Aufsätze
oder Zubehör entfernen/installieren. Ein
unbeabsichtigtes Einschalten des Geräts
kann zu Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
REINIGUNGSANWEISUNGEN FÜR DAS LADEGERÄT
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Stecken Sie das Ladegerät vor dem
Reinigen immer aus. Schmutz und Fett
an den Außenseiten des Ladegeräts
können mit einem Tuch oder einer
weichen Bürste (keine Metallbürste)
entfernt werden. Verwenden Sie kein
Wasser und keine Reinigungslösung.
Sonderzubehör
WARNUNG: Da anderes Zubehör von
Drittanbietern von DEWALT nicht mit
diesem Produkt geprüft wurde, könnte
die Verwendung von solchem Zubehör
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer
Verletzungsgefahr sollten nur die von
DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit
diesem Produkt verwendet werden.
Nähere Informationen über passendes Zubehör
erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.
Umweltschutz
Schmierung
Für dieses Elektrowerkzeug ist keine zusätzliche
Schmierung notwendig.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im
Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind,
blasen Sie Schmutz und Staub mit
30
Getrennte Sammlung Dieses Produkt
darf nicht zusammen mit normalem
Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten
oder es ausgedient hat, entsorgen Sie es nicht mit
dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses Produkt
an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder
stellen Sie es zur Abholung bereit.
Durch getrennte Sammlung von
gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt
werden, dass sie dem Recycling
zugeführt und wiederverwertet werden.
DEUTSCH
Die Wiederverwendung von recyceltem
Material trägt zur Verhinderung von
Umweltverschmutzung und zur
Reduzierung des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die
getrennte Sammlung von elektrischen Geräten
u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich
bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung
und zum Recycling von ausgedienten DEWALTProdukten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur
Kundendienstwerkstatt zurück, die es für Sie dem
Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in
Ihrer Nähe setzen Sie sich bitte mit der örtlichen
DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine
Übersicht der DEWALT-Kundendienstwerkstätten
und weitere Informationen zu Servicerichtlinien
und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
Akku
Dieser langlebige Akku muss aufgeladen werden,
wenn die Leistung nicht mehr für Arbeiten ausreicht,
die bei voller Ladung leicht durchgeführt werden
konnten. Am Ende des technischen Lebens ist der
Akku umweltgerecht zu entsorgen:
• Entladen Sie den Akku vollständig und nehmen
Sie ihn aus dem Werkzeug.
• Li-Ionen-Zellen sind recycelbar. Geben Sie die
gebrauchten Akkus bei Ihrem Händler oder bei
einer kommunalen Recycling-Sammelstelle ab.
Dort werden die gesammelten Akkus recycelt
oder ordnungsgemäß entsorgt.
31
DEUTSCH
GARANTIE
DEWALT vertraut auf die Qualität
seiner Produkte und bietet daher den
professionellen Anwendern des Produktes
eine herausragende Garantie. Diese
Garantieerklärung gilt als Ergänzung
und unbeschadet Ihrer Rechte aus dem
Vertrag als professioneller Anwender oder
Ihrer gesetzlichen Ansprüche als privater,
nichtprofessioneller Anwender. Diese
Garantie gilt innerhalb der Staatsgebiete der
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union
und der Europäischen Freihandelszone.
• 30 TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE
OHNE RISIKO •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALTGerätes nicht vollständig zufrieden sind,
geben Sie es einfach innerhalb von
30 Tagen komplett im Originallieferumfang,
so wie gekauft, an den Händler zurück,
um eine vollständige Erstattung oder ein
Austauschgerät zu erhalten. Das Produkt
darf normalem Verschleiß ausgesetzt sein.
Der Kaufbeleg ist vorzulegen.
• EIN JAHR KOSTENLOSE INSPEKTION •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem
Kauf, wird einmalig eine Wartungsinspektion
für Ihre DEWALT-Maschine ausgeführt.
Diese Arbeiten werden kostenlos von einem
autorisierten DEWALT-Service-Partner
ausgeführt. Der Kaufbeleg muss vorgelegt
werden. Gilt einschließlich Arbeitskosten. Gilt
nicht für Zubehör und Ersatzteile, sofern es
sich nicht um einen Garantiefall handelt.
• EIN JAHR VOLLSTÄNDIGE GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Materialoder Produktionsmängeln innerhalb von
12 Monaten ab Kauf einen Fehler aufweist,
garantiert DEWALT den kostenlosen
Austausch aller fehlerhaften Teile oder, nach
unserer Wahl, die kostenlose Wandlung des
Gerätes unter den folgenden Bedingungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
• Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
• Es wurden keine Reparaturversuche
durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen;
• Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
32
• Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen
Adresse Sie im DEWALT-Katalog finden,
oder Sie wenden sich an die DEWALTNiederlassung, die in dieser Anleitung
angegeben ist. Eine Liste der autorisierten
DEWALT-Kundendienstwerkstätten und
vollständige Informationen über unseren
Kundendienst finden Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
ENGLISH
1/2" (13 mm) CORDLESS DRILL/DRIVER
DCD931, DCD980
1/2" (13 mm) CORDLESS HAMMERDRILL/DRIVER
DCD936, DCD985
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Power output
No-load speed
1st gear
2nd gear
3rd gear
Impact rate
1st gear
2nd gear
3rd gear
Max. torque (hard/soft)
Chuck capacity
Maximum drilling capacity
Wood
Metal
Masonry
Weight (without battery pack)
LPA
KPA
LWA
KWA
(sound pressure)
(sound pressure uncertainty)
(sound power)
(sound power uncertainty)
W
DCD931
14.4
10
Li-Ion
350
DCD936
14.4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1.77
45
13
14
1.77
50
13
–
1.77
50
13
16
1.77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
–
–
11.0
1.5
VDC
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:
Vibration emission value ah
Drilling into metal
ah,D =
m/s²
< 2.5
< 2.5
Uncertainty K =
m/s²
1.5
1.5
Vibration emission value ah
Impact drilling
ah,ID =
m/s²
–
11.0
Uncertainty K =
m/s²
–
1.5
33
EN GLI S H
Vibration emission value ah
Screwdriving
ah =
Uncertainty K =
m/s²
m/s²
< 2.5
1.5
< 2.5
1.5
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
VDC
Ah
kg
Charger
Mains voltage
Battery type
Approx. charging time
min
Weight
kg
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
DCB140
Li-Ion
14.4
3.0
0.53
DCB141
Li-Ion
14.4
1.5
0.30
VAC
230 V tools
230 V tools
30
(1.5 Ah battery packs)
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
34
< 2.5
1.5
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
Battery pack
Battery type
Voltage
Capacity
Weight
< 2.5
1.5
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
DCB142
Li-Ion
14.4
4.0
0.54
DCB180
Li-Ion
18
3.0
0.64
DCB181
Li-Ion
18
1.5
0.35
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3.0 Ah battery packs)
0.49
DCB182
Li-Ion
18
4.0
0.61
70
(4.0 Ah battery packs)
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
MACHINERY DIRECTIVE
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2004/108/EC and 2011/65/EU. For more
information, please contact DEWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.02.2011
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or batteryoperated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c)
Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
35
EN GLI S H
e)
f)
g)
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
d) Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
e) Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
f) Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
g) Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
36
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery, avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Drills/Drivers/Hammerdrills
• Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Use auxiliary handles, if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces when performing an operation
where the cutting tool may contact hidden
wiring. Cutting accessory contacting a “live”
wire may make exposed metal parts of the
power tool “live” and could give the operator an
electric shock.
• Use clamps or other practical way to secure
and support the workpiece to a stable
platform. Holding the work by hand or against
your body is unstable and may lead to loss of
control.
• Wear ear protectors when hammering
for extended periods of time. Prolonged
exposure to high intensity noise can cause
ENGLISH
hearing loss. Temporary hearing loss or serious
ear drum damage may result from high sound
levels generated by hammerdrilling.
• Wear safety goggles or other eye protection.
Hammering and drilling operations cause chips
to fly. Flying particles can cause permanent eye
damage.
• Hammer bits and tools get hot during
operation. Wear gloves when touching them.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of
percussion drills:
– Injuries caused by touching the rotating parts or
hot parts of the tool.
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of squeezing fingers when changing
accessories.
– Health hazards caused by breathing dust
developed when working in wood.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable battery packs. Other types
of batteries may overheat and burst
resulting in personal injury and property
damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the exposed charging contacts
inside the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, steel wool, aluminum foil or
any buildup of metallic particles should
be kept away from charger cavities.
Always unplug the charger from the
power supply when there is no battery
pack in the cavity. Unplug charger
before attempting to clean.
• DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
• These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
• Do not expose charger to rain or snow.
DATE CODE POSITION
The Date Code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing surface that
forms the mounting joint between tool and battery.
Example:
2012 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for the DCB105 battery charger.
• Before using the charger, read all instructions
and cautionary markings on charger, battery
pack and product using the battery pack.
• Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
• Make sure that cord is located so that it will
not be stepped on, tripped over or otherwise
subjected to damage or stress.
• Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock or electrocution.
• When operating a charger outdoors, always
provide a dry location and use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.
• Do not block the ventilation slots on the
charger. The ventilation slots are located
on the top and sides of the charger. Place
37
EN GLI S H
the charger in a position away from any heat
source.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble the charger; take it to
an authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230 V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105 charger accepts 10.8 V, 14.4 V and
18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 and DCB182) battery
packs.
This charger requires no adjustment and is designed
to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate 230 V
outlet before inserting the battery pack.
2. Insert the battery pack (i) into the charger,
making sure the pack is fully seated in the
charger. The red (charging) light will blink
continuously indicating that the charging
process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
38
Charging Process
Refer to the table below for the state of charge of
the battery pack.
State of charge
x
charging
––
fully charged
–––––––––––––––––
––
––
––
hot/cold pack delay
–– • –– • –– • –– •
problem pack or charger • • • • • • • • • • • •
problem powerline
•• •• •• •• •• ••
This charger will not charge a faulty battery pack.
The charger will indicate faulty battery by refusing to
light or by displaying problem pack or charger blink
pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
Hot/Cold Pack Delay
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a hot/cold pack
delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include the catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below and then follow
the charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use the battery pack
in explosive atmospheres, such as in the
ENGLISH
presence of flammable liquids, gases or
dust. Inserting or removing the battery pack
from the charger may ignite the dust or fumes.
• Never force the battery pack into charger.
Do not modify the battery pack in any way
to fit into a non-compatible charger as
battery pack may rupture causing serious
personal injury.
• Charge the battery packs only in designated
DEWALT chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40˚ C (105° F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
• For best results, make sure the battery pack is
fully charged before use.
WARNING: Never attempt to open
the battery pack for any reason. If
the battery pack case is cracked or
damaged, do not insert it into the
charger. Do not crush, drop or damage
battery pack. Do not use a battery
pack or charger that has received a
sharp blow, been dropped, run over
or damaged in any way (e.g., pierced
with a nail, hit with a hammer, stepped
on). Electric shock or electrocution may
result. Damaged battery packs should
be returned to the service centre for
recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCD931 and DCD936 operate on 14.4 volt
battery packs.
The DCD980 and DCD985 operate on 18 volt
battery pack.
The DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 or DCB182 battery packs may be used.
Refer to Technical Data for more information.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack show
the following pictographs:
Read instruction manual before use.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
Charging.
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash the area with
mild soap and water. If the battery liquid gets
into the eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
Fully charged.
Hot/cold pack delay.
x
Problem pack or charger.
Problem powerline.
Do not probe with conductive objects.
39
EN GLI S H
Do not charge damaged battery packs.
Use only with DEWALT battery packs.
Others may burst, causing personal injury
and damage.
Do not expose to water.
Description (fig. 1, 2)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Trigger switch
b. Forward/reverse control button
c. Worklight
Have defective cords replaced
immediately.
d. Chuck
Charge only between 4° C and 40° C.
g. Gear shifter
e. Torque adjustment collar
f. Mode control collar
h. Side handle
Discard the battery pack with due care for
the environment.
i. Battery pack
j. Battery release button
Do not incinerate the battery pack.
k. Belt hook
l. Mounting screw
m. Bit clip
Charges Li-Ion battery packs.
INTENDED USE
See Technical Data for charging time.
These drills drivers/hammerdrills are designed
for professional drilling, percussion drilling and
screwdriving applications.
Only for indoor use.
DO NOT use under wet conditions or in presence of
flammable liquids or gases.
Package Contents
The package contains:
1 cordless percussion drill
(DCD985, DCD936)
1 cordless midhandle drill driver
(DCD980, DCD931)
1 Li-Ion battery pack (M1, L1 models)
2 Li-Ion battery packs (M2, L2 models)
3 Li-Ion battery packs (M3, L3 models)
1 Kitbox
1 Charger
1 Side handle
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
NOTE: Battery packs, chargers and kitboxes are not
included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred during
transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
40
These drills/drivers/hammerdrills are professional
power tools.
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organization.
ENGLISH
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
NOTE: For best results, make sure your battery
pack is fully charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the battery pack (i) with the rails inside the
tool’s handle (fig. 2).
2. Slide it into the handle until the battery pack is
firmly seated in the tool and ensure that it does
not disengage.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the battery release button (j) and firmly
pull the battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (o). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Variable Speed Switch (fig. 1)
To turn the tool on, squeeze the trigger switch (a).
To turn the tool off, release the trigger switch. Your
tool is equipped with a brake. The chuck will stop as
soon as the trigger switch is fully released.
NOTE: Continuous use in variable speed range is
not recommended. It may damage the switch and
should be avoided.
Side Handle (fig. 1)
WARNING:To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS operate
the tool with the side handle properly
installed. Failure to do so may result
in the side handle slipping during tool
operation and subsequent loss of
control. Hold tool with both hands to
maximize control.
The side handle (h) clamps to the front of the gear
case and may be rotated 360˚ to permit right- or
left-hand use. Side handle must be tightened
sufficiently to resist the twisting action of the tool if
the accessory binds or stalls. Be sure to grip the
side handle at the far end to control the tool
during a stall.
If model is not equipped with side handle, grip drill
with one hand on the handle and one hand on the
battery pack.
NOTE: Side handle comes equipped on all models.
Forward/Reverse Control Button
(fig. 1)
A forward/reverse control button (b) determines the
direction of the tool and also serves as a lock off
button.
To select forward rotation, release the trigger switch
and depress the forward/reverse control button on
the right side of the tool.
To select reverse, release the trigger switch and
depress the forward/reverse control button on the
left side of the tool.
41
EN GLI S H
The center position of the control button locks the
tool in the off position. When changing the position
of the control button, be sure the trigger is released.
NOTE: The first time the tool is run after changing
the direction of rotation, you may hear a click on
start up. This is normal and does not indicate a
problem.
Worklight (fig. 1)
There is a worklight (c) located just above the trigger
switch (a). The worklight will be activated when the
trigger switch is squeezed.
When the trigger is released the worklight will stay
illuminated for up to 20 seconds.
NOTE: The worklight is for lighting the immediate
work surface and is not intended to be used as a
flashlight.
Mode Control Collar (fig. 3–5)
Your drill is equipped with a separate mode control
collar (f) to switch between drilling, screwdriving and
hammerdrilling mode.
DRILLING (FIG. 3)
CAUTION: When the mode collar is in
the drill/hammerdrill mode, the drill will
not clutch out regardless of the position
of the torque adjustment collar (e).
Rotate the mode control collar (f) so the drill symbol
is aligned with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar (e) may be set
on any number.
SCREWDRIVING (FIG. 4)
Rotate the mode control collar (f) so the screw
symbol is aligned with the arrow.
NOTE: The torque adjustment collar may be
set to any number at any time. However, the
torque adjustment collar is only engaged during
screwdriving mode and not in drill and hammerdrill
modes.
HAMMERDRILLING (FIG. 5)
CAUTION: When the mode collar is in
the drill/hammerdrill mode, the drill will
not clutch out regardless of the position
of the torque adjustment collar (e).
Rotate the mode control collar (f) so the hammer
symbol is aligned with the arrow.
Torque Adjustment Collar (fig. 3–5)
Your tool has an adjustable torque screwdriver
mechanism for driving and removing a wide array
of fastener shapes and sizes. Circling the torque
42
adjustment collar (e) are numbers. These numbers
are used to set the clutch to deliver a torque range.
The higher the number on the collar, the higher the
torque and the larger the fastener which can be
driven. To select any of the numbers, rotate until the
desired number aligns with the arrow.
Three-Speed Gearing (fig. 3–5)
The three-speed feature of your tool allows you to
shift gears for greater versatility. To select speed 1
(highest torque setting), turn the tool off and permit it
to stop. Slide the gear shifter (g) all the way forward.
Speed 2 (middle torque and speed setting) is in the
middle position. Speed 3 (highest speed setting) is
to the rear.
NOTE: Do not change gears when the tool is
running. Always allow the drill to come to a complete
stop before changing gears. If you have trouble
changing gears, make sure that the gear shifter is
engaged in one of the three speed settings.
Chucks
WARNING: Do not attempt to tighten
drill bits (or any other accessory) by
gripping the front part of the chuck
and turning the tool on. Damage to
the chuck and personal injury may
result. Always lock off trigger switch
and disconnect tool from power source
when changing accessories.
WARNING: Always ensure the bit is
secure before starting the tool. A loose
bit may eject from tool causing possible
personal injury.
KEYLESS SINGLE SLEEVE CHUCK (FIG. 6–8)
Your tool features a keyless chuck with one rotating
sleeve for one-handed operation of the chuck. To
insert a drill bit or other accessory, follow these
steps.
1. Lock the trigger in the OFF position. Turn off
tool and disconnect tool from power source.
2. Grasp the black sleeve of the chuck (d) with
one hand and use the other hand to secure the
tool as shown in Figure 6. Rotate the sleeve
counterclockwise (as viewed from the front) far
enough to accept the desired accessory.
3. Insert the accessory about 19 mm (3/4") into
the chuck (fig. 7). Tighten securely by rotating
the chuck sleeve clockwise with one hand while
holding the tool with the other hand (fig. 8).
Continue to rotate the chuck sleeve until several
ratchet clicks are heard to ensure full gripping
power.
ENGLISH
To release the accessory, repeat Steps 1 and 2
above.
Be sure to tighten chuck with one hand on the
chuck sleeve and one hand holding the tool for
maximum tightness.
Belt Hook and Bit Clip (fig. 1)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, DO NOT
suspend tool overhead or suspend
objects from the belt hook. ONLY hang
tool’s belt hook from a work belt.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ensure the
screw holding the belt hook is secure.
IMPORTANT: When attaching or replacing the
belt hook or bit clip, use only the screw (l) that is
provided. Be sure to securely tighten the screw.
The belt hook (k) and bit clip (m) can be be attached
to either side of the tool using only the screw (l)
provided, to accommodate left- or right- handed
users. If the hook or bit clip is not desired at all, it
can be removed from the tool.
To move belt hook or bit clip, remove the screw
(l) that holds it in place then reassemble on the
opposite side. Be sure to securely tighten the screw.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk
of serious personal injury, turn
tool off and disconnect tool from
power source before making any
adjustments or removing/installing
attachments or accessories.
Proper Hand Position (fig. 9)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS
use proper hand position as shown
in figure 9.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main
handle (n), with the other hand on the side handle
(h).
Drill Operation (fig. 3)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool off and
disconnect tool from power source
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories.
WARNING: To reduce the risk of
personal injury, ALWAYS ensure
workpiece is anchored or clamped
firmly. If drilling thin material, use a wood
“back-up” block to prevent damage to
the material.
1. Select the desired speed/torque range using
the gear shifter to match the speed and torque
to the planned operation. Set the mode control
collar to the drill symbol.
2. For WOOD, use twist bits, spade bits, power
auger bits or hole saws. For METAL, use highspeed steel twist drill bits or hole saws. Use
a cutting lubricant when drilling metals. The
exceptions are cast iron and brass which should
be drilled dry.
3. Always apply pressure in a straight line with the
bit. Use enough pressure to keep the drill bit
biting, but do not push hard enough to stall the
motor or deflect the bit.
4. Hold tool firmly with both hands to control the
twisting action of the drill.
5. IF DRILL STALLS, it is usually because it
is being overloaded. RELEASE TRIGGER
IMMEDIATELY, remove drill bit from work,
and determine cause of stalling. DO NOT
CLICK TRIGGER OFF AND ON IN AN
ATTEMPT TO START A STALLED DRILL –
THIS CAN DAMAGE THE DRILL.
6. Keep the motor running when pulling the bit
back out of a drilled hole. This will help prevent
jamming.
Screwdriver Operation (fig. 4)
1. Select the desired speed/torque range using the
three-speed gear shifter (g) on the top of tool
to match the speed and torque to the planned
application. Initially set the torque adjustment
collar (e) at a lower setting to ensure the
fastener to be set to your specification.
43
EN GLI S H
NOTE: Use the lowest torque setting required
to seat the fastener at the desired depth. The
lower the number, the lower the torque output.
2. Rotate the mode control collar (f) so the screw
symbol is aligned with the arrow.
3. Reset the torque adjustment collar (e) to the
appropriate number setting for the torque
desired. Make a few practice runs in scrap or
unseen areas to determine the proper position
of the torque adjustment collar.
NOTE: The torque adjustment collar may be
set to any number at any time. However, the
torque adjustment collar is only engaged during
screwdriving mode and not in drill and hammerdrill
modes.
Hammerdrill Operation (fig. 5)
1. Select the desired speed/torque range using
the gear shifter to match the speed and torque
to the planned operation. Set the mode control
collar (f) to the hammer symbol.
2. When drilling, use just enough force on the
hammer to keep it from bouncing excessively.
Too much force will cause slower drilling
speeds, overheating, and a lower drilling rate.
3. Drill straight, keeping the bit at a right angle to
the work. Do not exert side pressure on the bit
when drilling as this will cause clogging of the
bit flutes and a slower drilling speed.
4. When drilling deep holes, if the hammer speed
starts to drop off, pull the bit partially out of
the hole with the tool still running to help clear
debris from the hole.
5. For masonry, use carbide-tipped bits or
masonry bits. A smooth, even flow of dust
indicates the proper drilling rate.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
44
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
ENGLISH
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
GUARANTEE
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as a
professional user or your statutory rights as a
private non-professional user. The guarantee
is valid within the territories of the Member
States of the European Union and the
European Free Trade Area.
• 30 DAY NO RISK SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the
performance of your DEWALT tool, simply
return it within 30 days, complete with all
original components, as purchased, to
the point of purchase, for a full refund or
exchange. The product must have been
subject to fair wear and tear and proof of
purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your
DEWALT tool, in the 12 months following
purchase, you are entitled to one service free
of charge. It will be undertaken free of charge
at an authorised DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes
labour. Excludes accessories and spare parts
unless failed under warranty.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship
within 12 months from the date of purchase,
DEWALT guarantees to replace all defective
parts free of charge or – at our discretion –
replace the unit free of charge provided that:
• The product has not been misused;
• The product has been subject to fair
wear and tear;
• Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
• Proof of purchase is produced.
• The product is returned complete with all
original components
If you wish to make a claim, contact your
seller or check the location of your nearest
authorised DEWALT repair agent in the
DEWALT catalogue or contact your DEWALT
office at the address indicated in this manual.
A list of authorised DEWALT repair agents and
full details of our after-sales service is available
on the Internet at: www.2helpU.com
45
ESPAÑOL
TALADRO PERCUTOR INALÁMBRICO 13 mm (1/2")
DCD931, DCD980
MARTILLO PERCUTOR INALÁMBRICO 13 mm (1/2")
DCD936, DCD985
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
profesionales.
Datos técnico
Voltaje
Tipos
Tipo de pila
Potencia de salida
Velocidad sin carga
1ª marcha
2ª marcha
3a marcha
Tasa de impacto
1ª marcha
2ª marcha
3a marcha
Par máximo (duro/blando)
Capacidad del
portabrocas
Capacidad máxima de taladrado
Madera
Metal
Mampostería
Peso (sin la batería)
LPA (presión acústica)
KPA (incertidumbre de
presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de
potencia acústica)
W
DCD931
14,4
10
Litio-Ion
350
DCD936
14,4
10
Litio-Ion
350
DCD980
18
10
Litio-Ion
500
DCD985
18
10
Litio-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
–
–
–
72/35
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
–
–
–
80/38
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
mm
13
13
13
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
76
90
76
90
dB(A)
dB(A)
3
87
3
101
3
87
3
101
dB(A)
3
3
3
3
VDC
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
Perforación en metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
46
ESPAÑOL
Valor de la emisión de vibración ah
Taladrado de impacto
ah,ID =
Incertidumbre K =
Valor de la emisión de vibración ah
Atornillado
ah =
Incertidumbre K =
m/s²
m/s²
–
–
11,0
1,5
–
–
11,0
1,5
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que se ofrece en
esta hoja informativa se ha medido de acuerdo
con la prueba estandarizada que ofrece la norma
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede utilizarse para realizar
una evaluación preliminar de la exposición.
Una estimación del nivel de exposición
a la vibración debe tener en cuenta
además las veces en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando
pero no está en realidad haciendo el
trabajo. Esto significaría una disminución
en el nivel de exposición a lo largo del
período total de trabajo.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado ejemplifica
las aplicaciones principales de la
herramienta. Sin embargo, si la
herramienta se utiliza para aplicaciones
diferentes, con accesorios diferentes
o mal conservados, la emisión de
vibraciones puede variar. Esto puede
aumentar significativamente el nivel de
exposición a lo largo del período total
de trabajo.
Batería
Tipo de batería
Voltaje
Capacidad
Peso
DCB140
Litio-Ion
14,4
3,0
0,53
VDC
Ah
kg
Cargador
Voltaje de la red
Tipo de batería
Tiempo de carga aprox
DCB141
Litio-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
min
30
(baterías de 1,5 Ah)
Peso kg
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
Identifique medidas adicionales de
seguridad para proteger al operador
de los efectos de la vibración, como:
el mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos
calientes, organización de patrones
de trabajo.
DCB142
Litio-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Litio-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(baterías de 3,0 Ah)
0,49
DCB181
Litio-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Litio-Ion
18
4,0
0,61
70
(baterías de 4,0 Ah)
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
47
ESPAÑOL
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad CE
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2004/108/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de
Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
02.02.2011
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
Advertencias generales de seguridad
para las herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
GUARDE LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES
PARA PODER CONSULTARLAS EN EL FUTURO
El término “herramienta eléctrica” incluido en
todas las advertencias se refiere a su herramienta
eléctrica conectada a la red (cable eléctrico) o a
su herramienta eléctrica accionada con baterías
(inalámbrica).
48
1) SEGURIDAD DEL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras
propician accidentes.
b) No haga funcionar las herramientas
eléctricas en atmósferas explosivas, como
ambientes donde haya polvo, gases o
líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden
encender el polvo o producir humo.
c) Mantenga alejados a los niños y a los
espectadores de la herramienta eléctrica
en funcionamiento. Las distracciones
pueden provocar la pérdida de control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de la herramienta eléctrica
deben adaptarse a la toma de corriente.
Nunca modifique el enchufe de ninguna
manera. No utilice ningún enchufe
adaptador con herramientas eléctricas
con conexión a tierra. Los enchufes no
modificados y que se adaptan a las tomas
de corrientes reducirán el riesgo de descarga
eléctrica.
b) Evite el contacto corporal con superficies
con toma de tierra como, por ejemplo,
tuberías, radiadores, cocinas y
refrigeradores. Existe mayor riesgo de
descarga eléctrica si su cuerpo está puesto
a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones de humedad.
Si entra agua en una herramienta eléctrica,
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
d) No use el cable indebidamente. Nunca
utilice el cable para transportar, tirar o
desenchufar la herramienta eléctrica.
Mantenga el cable alejado del calor, el
aceite, los bordes afilados o las piezas
móviles. Los cables dañados o enredados
aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e) Al operar una herramienta eléctrica en
el exterior, utilice un cable prolongador
adecuado para tal uso. Utilice un cable
adecuado para uso en exteriores a fin de
reducir el riesgo de descarga eléctrica.
f) Si no se puede evitar el uso de una
herramienta eléctrica en una zona
húmeda, utilice un dispositivo de corriente
residual (residual current device, RCD)
de seguridad. El uso de un RCD reduce el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Permanezca alerta, controle lo que está
haciendo y utilice el sentido común
cuando emplee una herramienta eléctrica.
ESPAÑOL
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice una herramienta eléctrica si
está cansado o bajo el efecto de drogas,
alcohol o medicamentos. Un momento de
descuido mientras se opera una herramienta
eléctrica puede provocar lesiones personales
graves.
Utilice equipo de seguridad personal.
Utilice siempre protección ocular.
El uso de equipo de seguridad, como
mascarillas para polvo, calzado de seguridad
antideslizante, cascos o protección auditiva
en las condiciones adecuadas reducirá las
lesiones personales.
Evite poner en marcha la herramienta
involuntariamente. Asegúrese de que
el interruptor está apagado antes de
conectar la fuente de alimentación
y/o la batería, coger o transportar la
herramienta. Transportar herramientas
eléctricas con su dedo apoyado sobre
el interruptor o enchufar herramientas
eléctricas con el interruptor en la posición de
encendido puede propiciar accidentes.
Retire la clavija de ajuste o la llave de
tuercas antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave de tuercas o una clavija
de ajuste que quede conectada a una pieza
giratoria de la herramienta eléctrica puede
provocar lesiones personales.
No se estire demasiado. Conserve el
equilibrio y posiciónese adecuadamente
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Use la vestimenta adecuada. No use
ropas holgadas ni joyas. Mantenga el
cabello, la ropa y los guantes alejados
de las piezas en movimiento. Las ropas
holgadas, las joyas o el cabello largo pueden
quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión de accesorios con fines de
recolección y extracción de polvo,
asegúrese de que estén conectados y
que se utilicen correctamente. El uso del
extractor de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA
ELÉCTRICA
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice
la herramienta eléctrica correcta para
el trabajo que realizará. La herramienta
eléctrica correcta hará el trabajo mejor, y de
un modo más seguro, a la velocidad para la
que fue diseñada.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderla o apagarla con el
interruptor. Las herramientas que no puedan
ser controladas con el interruptor constituyen
un peligro y deben repararse.
Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
cualquier ajuste, cambio de accesorios
o almacenar las herramientas eléctricas.
Estas medidas de seguridad preventivas
reducen el riesgo de encender la herramienta
eléctrica de forma accidental.
Guarde la herramienta eléctrica que no
esté en uso fuera del alcance de los
niños y no permita que otras personas
no familiarizadas con ella o con estas
instrucciones operen la herramienta. Las
herramientas eléctricas son peligrosas si
son operadas por usuarios que no tienen
formación.
Mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Revise que no haya piezas en
movimiento mal alineadas o trabadas,
piezas rotas o cualquier otra situación
que pueda afectar el funcionamiento de
las herramientas eléctricas. Si encuentra
daños, haga reparar la herramienta
eléctrica antes de utilizarla. Se producen
muchos accidentes a causa de las
herramientas eléctricas que carecen de un
mantenimiento adecuado.
Mantenga las herramientas de corte
afiladas y limpias. Las herramientas de
corte con mantenimiento adecuado y con
los bordes de corte afilados son menos
propensas a trabarse y son más fáciles de
controlar.
Utilice las herramientas eléctricas, sus
accesorios y piezas, etc. de acuerdo con
las presentes instrucciones, teniendo
siempre en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que deba llevar a
cabo. El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones diferentes de aquellas para
las que fue diseñada podría originar una
situación peligrosa.
5) USO Y MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA CON
BATERÍAS
a) Recargue solamente con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador adecuado para un tipo de paquete
de baterías puede originar riesgo de incendio
si se utiliza con otro paquete de baterías.
b) Utilice herramientas eléctricas sólo con
paquetes de baterías específicamente
diseñados. El uso de cualquier otro tipo de
49
ESPAÑOL
c)
d)
paquete de baterías puede producir riesgo
de lesiones e incendio.
Cuando no utilice el paquete de baterías,
manténgalo lejos de otros objetos
metálicos como sujetapapeles, monedas,
llaves, clavos, tornillos u otros objetos
metálicos pequeños que puedan realizar
una conexión desde un terminal al otro.
Los cortocircuitos en los terminales de la
batería pueden provocar quemaduras o
incendio.
En condiciones abusivas, puede salir
expulsado líquido de la batería. Evite el
contacto con él. Si entra en contacto
accidentalmente, enjuague con agua.
Si el líquido entra en contacto con sus
ojos, obtenga atención médica. El líquido
expulsado de la batería puede provocar
irritación o quemaduras.
6) MANTENIMIENTO
a) Solicite a una persona cualificada en
reparaciones que realice el mantenimiento
de su herramienta eléctrica y que solo
utilice piezas de repuesto idénticas. Esto
garantizará la seguridad de la herramienta
eléctrica.
Normas de seguridad específicas
adicionales para taladros/
percutores/martillos perforadores
• Póngase protectores para el oído cuando
use taladros de impacto. La exposición al
ruido puede causar pérdida auditiva.
• Use las empuñaduras auxiliares, si están
suministradas con la herramienta. La pérdida
de control puede ocasionar lesión personal.
ruido de intensidad elevada puede causar
pérdida auditiva. Los elevados niveles de sonido
de la perforación con martillo pueden ocasionar
pérdida auditiva temporal o lesiones graves al
tímpano.
• Póngase gafas protectoras u otra protección
para los ojos. Las operaciones de martillado
y perforación pueden hacer que salgan
volando astillas. Las partículas volantes pueden
ocasionar daño permanente a los ojos.
• Las brocas del martillo y las herramientas
se calientan durante el funcionamiento. Use
guantes cuando las toque.
Riesgos residuales
A continuación se citan los riesgos inherentes al uso
de los taladros de percusión:
– Lesiones ocasionadas por tocar las piezas
en movimiento o las piezas calientes de la
herramienta.
A pesar del cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Los riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de pillarse los dedos al cambiar los
accesorios.
– Los riesgos para la salud causados al respirar el
polvo producido al trabajar con madera.
– Riesgo de lesión personal debido a partículas
volantes.
– Riesgo de lesión personal debido al uso
prolongado.
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
superficies de agarre aisladas cuando
realice una operación en la que el accesorio
de corte pueda estar en contacto con un
cable oculto. El contacto de los accesorios de
corte con un cable cargado, puede cargar las
partes metálicas expuestas de la herramienta
eléctrica y producir una descarga eléctrica al
operador.
Símbolos en la herramienta
• Use abrazaderas u otra forma práctica de
asegurar y apoyar la pieza de trabajo a
una plataforma estable. El sujetar la pieza
de trabajo con la mano o contra su cuerpo no
proporciona estabilidad y puede causar una
pérdida de control.
El código de fecha que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la superficie de la caja
protectora que forma la junta de montaje entre la
herramienta y la batería.
• Póngase protectores para el oído
cuando martille por períodos de tiempo
prolongados. La exposición prolongada al
50
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarlo, lea el manual de
instrucciones.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
Ejemplo:
2012 XX XX
Año de fabricación
ESPAÑOL
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para el cargador de
pilas DCB105.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños, cargue
sólo los paquetes de pilas recargables
de DEWALT. Otros tipos de pilas podrán
sobrecalentarse y quemarse dando
lugar a daños personales y materiales.
No recargue las pilas
no recargables.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador podrá
registrar un cortacircuitos con un
material ajeno. Los materiales ajenos
que sean conductores como por
ejemplo, el polvo de molido, los chips
metálicos, la lana de acero, el papel
de aluminio o cualquier cúmulo de
partículas metálicas, deben mantenerse
alejados de las cavidades del cargador.
Desconecte siempre el cargador de la
red cuando no haya ningún paquete de
baterías en la cavidad. Desconecte el
cargador antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
• Cuando opere un cargador en el exterior,
garantice siempre un lugar seco y utilice un
cable de extensión adecuado para el uso en
exteriores. La utilización de un cable adecuado
para el uso en exteriores reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
• No bloquee las ranuras de ventilación del
cargador. Las ranuras de ventilación se
encuentran ubicadas en la parte superior y
lateral del cargador. Coloque el cargador en
una posición lejos de cualquier fuente de calor.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
51
ESPAÑOL
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y el paquete de pilas a un centro de reparación
autorizado para que los pruebe.
Cargadores
El cargador DCB105 acepta los paquetes de pilas
de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de litio-ión (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 y DCB182).
Este cargador no necesita ningún ajuste y está
diseñado para ofrecer el funcionamiento más fácil al
usuario.
Procedimiento de carga (fig. 2)
1. Conecte el cargador a una toma adecuada de
230 V antes de introducir el paquete de pilas.
2. Introduzca el paquete de pilas (i) en el
cargador, comprobando que el paquete quede
establecido al completo en el cargador. La
luz roja (carga) pestañeará continuamente,
indicando que el proceso de carga se ha
iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla siguiente con referencia al estado
de carga de la batería.
Estado de la carga
x
cargando
––
––
––
––
completamente cargado
––––––––––––––––––––
retraso por batería
caliente/fría
–– • –– • –– • –– •
problema en el paquete
o el cargador
•••••••••••••
problema de la línea
de alimentación
•• •• •• •• •• ••
Este cargador no cargará un paquete de pilas
defectuoso. El cargador indicará la pila defectuosa
negándose a encenderlo o mostrando el problema
del paquete o del cargador mediante un pestañeo.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
52
Retraso por batería caliente/fría
Cuando el cargador detecta que una batería
está demasiado caliente o demasiado fría, inicia
automáticamente un Retraso por batería caliente/
fría y suspende la carga hasta que la batería alcanza
la temperatura adecuada. En ese momento, el
cargador inicia automáticamente el modo de carga
de la batería. Esta función garantiza la máxima
duración de la batería.
Las herramientas XR de litio-ión han sido diseñadas
con un Sistema de Protección Electrónica
que protege a la pila frente a la sobrecarga, el
sobrecalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si el
Sistema de protección electrónico se activa. Si esto
ocurre, coloque la batería de Li-Ion en el cargador
hasta que esté totalmente cargada.
Un paquete de pilas frío se cargará a la mitad
de la velocidad de un paquete de pilas caliente.
El paquete de pilas se cargará a una velocidad
inferior mediante el ciclo completo de recarga y no
regresará a la máxima velocidad recarga incluso
cuando la pila se caliente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
El paquete de pilas no está cargado al completo
en el embalaje. Antes de utilizar el paquete de pilas
y el cargador, lea las instrucciones de seguridad
indicadas a continuación y siga los procedimientos
de recarga indicados.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice el paquete de pilas
en atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada del
paquete de pilas del cargador podrá incendiar
el polvo o los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de pilas
con los cargadores designados por DEWALT.
ESPAÑOL
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ºC (105 ºF) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
• Para obtener mejores resultados, compruebe
que el paquete de pilas está completamente
cargado antes de utilizarlo.
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN: Cuando no se utilice,
coloque la herramienta de costado
en una superficie estable en la que
no provoque tropezones o caídas.
Algunas herramientas con baterías
grandes permanecerán de forma vertical
sobre la batería, pero pueden derribarse
fácilmente.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
Batería
TIPO DE BATERÍA
Los DCD931 y DCD936 funcionan con paquetes de
pilas de 14,4 voltios.
Los DCD980 y DCD985 funcionan con paquetes de
pilas de 18 voltios.
Los paquetes de pilas de DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 o DCB182 podrán
utilizarse. Véase la sección de Datos técnicos para
obtener más información.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de las ilustraciones contenidas en este
manual, las etiquetas del cargador y la batería
muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Retraso por batería caliente/fría.
x
Problema en el paquete o el cargador.
53
ESPAÑOL
Problema en la línea de alimentación.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
Usar sólo baterías DEWALT, cualquier
otra puede estallar y provocar lesiones
corporales y daños materiales.
No exponer al agua.
NOTA: Los paquetes de pilas, los cargadores y las
cajas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. 1, 2)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
a. Interruptor de puesta en marcha
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
b. Botón adelante/atrás
b. Botón de control de avance/retroceso
Cargar sólo entre 4° C y 40° C.
c. Luz de trabajo
e. Abrazadera de ajuste de par motor
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
f. Abrazadera de control de modo
g. Palanca de cambio
h. Empuñadura lateral
No queme el paquete de baterías.
i. Paquete de batería
j. Botones de liberación de la batería
Carga baterías de Li-Ion.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
k. Gancho de cinturón
l. Tuerca de montaje
m. Clip de broca
USO PREVISTO
Sólo para uso en interior.
Contenido del embalaje
Estas brocas direccionadoras/martillos han sido
diseñadas para las aplicaciones profesionales de
perforado, taladrado y desatornillado.
El embalaje contiene:
NO deben usarse en condiciones húmedas ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
1 Taladro de percusión inalámbrico
(modelos DCD985, DCD936)
Estos taladros/martillos percutores son herramientas
eléctricas profesionales.
1 Taladro inalámbrico
(modelos DCD980, DCD931)
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
1 Batería de Litio-Ion (modelo M1, L1)
2 Baterías de Litio-Ion (modelo M2, L2)
3 Baterías de Litio-Ion (modelo M3, L3)
1 Maletín
1 Cargador
1 Empuñadura lateral
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
54
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
ESPAÑOL
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar
con un único voltaje. Verifique siempre que el voltaje
de las baterías coincida con el voltaje que figura en
la placa de especificaciones. Asegúrese también de
que el voltaje del cargador coincida con el de la red
eléctrica.
El cargador DEWALT tiene doble
aislamiento de acuerdo con la norma
EN 60335; por lo que no se necesita un
conductor de tierra.
Si el cable que se suministra está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través del servicio de DEWALT.
Uso de un cable prolongador
No debe utilizarse un cable prolongador a menos
que sea absolutamente necesario. Use un cable
prolongador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). La dimensión mínima
del conductor es de 1 mm2; la longitud máxima es
de 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Asegúrese de quitar
la batería antes de montar el aparato
y ajustarlo. Apague siempre el aparato
antes de colocar o quitar la batería.
ADVERTENCIA: Use sólo baterías y
cargadores DEWALT.
Cómo poner y sacar la
batería de la herramienta (fig. 2)
NOTA: Para obtener mejores resultados,
compruebe que el paquete de pilas está
completamente cargado.
PARA INSTALAR EL PAQUETE DE BATERÍAS EN EL ASA DE
LA HERRAMIENTA
1. Alinee el paquete de pilas (i) con los rieles
ubicados en el interior del mango de la
herramienta (fig. 2).
2. Introdúzcalo en el mango hasta que el paquete
de pilas se haya ubicado firmemente en la
herramienta y compruebe que no se libera.
PARA RETIRAR EL PAQUETE DE PILAS DE LA
HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación de pilas (j) y tire
firmemente del paquete de pilas para sacarlo
del asa de la herramienta.
2. Introduzca el paquete de baterías en el
cargador tal y como se indica en la sección del
cargador del presente manual.
PAQUETES DE PILAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 2)
Algunos paquetes de pilas de DEWALT incluyen un
indicador de carga que consiste en tres luces LED
que indican el nivel de carga restante en el paquete
de pilas.
Para activar el indicador de carga, pulse y mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (o). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel que queda de carga. Cuando el
nivel de carga de la pila esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la pila.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en el paquete
de pilas. No indica ninguna funcionalidad de la
herramienta y podrá registrar variaciones en función
de los componentes del producto, de la temperatura
y de la aplicación del usuario final.
Interruptor de velocidad variable
(fig. 1)
Para encender la herramienta, apriete el
interruptor de puesta en marcha (a). Para apagar
la herramienta, suelte el interruptor de puesta
en marcha. La herramienta está equipada con
un freno. El portabrocas se detendrá tan pronto
como el interruptor de puesta en marcha se libere
completamente.
NOTA: No se recomienda el uso continuo en el
intervalo de velocidad variable. Debe evitarse porque
podría dañar el interruptor.
Asa lateral (fig. 1)
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo
de lesión personal, SIEMPRE utilice la
herramienta con el asa lateral instalada
adecuadamente. Si esto no se cumple,
el asa lateral puede deslizarse durante
el funcionamiento de la herramienta
y ocasionar la pérdida de control.
Sostenga la herramienta con ambas
manos para maximizar el control.
El asa lateral (h) se sujeta al lado delantero de la caja
de cambios y puede rotarse 360° para permitir su
uso con la mano derecha e izquierda. El asa lateral
debe ajustarse firmemente para que resista la acción
de giro de la herramienta si el accesorio se sujeta o
detiene. Asegúrese de agarrar el asa lateral por el
extremo para controlar la herramienta durante una
parada.
55
ESPAÑOL
Si el modelo no está equipado con un asa lateral,
sostenga el taladro con una mano en el asa y otra
mano en la batería.
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor (e)
puede fijarse en cualquier número.
NOTA: El asa lateral viene en todos los modelos.
Gire la abrazadera de control de modo (f) de modo
que el símbolo del tornillo se alinee con la flecha.
Botón de control adelante/atrás
(fig. 1)
Un botón de control adelante/atrás (b) determina la
dirección de la herramienta y también sirve como un
botón de desbloqueo.
Para seleccionar la rotación hacia adelante, libere el
interruptor de puesta en marcha y apriete el botón
de control adelante/atrás en el lado derecho de la
herramienta.
Para seleccionar la rotación hacia atrás, libere el
interruptor de puesta en marcha y apriete el botón
de control adelante/atrás en el lado izquierdo de la
herramienta.
La posición central del botón de control bloquea
la herramienta en la posición de apagado. Cuando
cambie la posición del botón de control, asegúrese
de que haya liberado el interruptor.
NOTA: Es posible que se escuche un clic al poner
en funcionamiento la herramienta por primera vez
después de cambiar la dirección de rotación. Esto
es normal y no indica ningún problema.
DESTORNILLADO (FIG. 4)
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor puede
fijarse en cualquier número, en cualquier momento.
No obstante, la abrazadera de ajuste de par motor
sólo se acciona durante el modo de destornillado,
y no en los modos de taladrado o perforación con
martillo.
PERFORACIÓN CON MARTILLO (FIG. 5)
ATENCIÓN: Cuando la abrazadera
de modo se encuentra en el modo
taladrado/perforación con martillo, el
taladro no puede embragar sin importar
la posición de la abrazadera de ajuste
de par motor (e).
Gire la abrazadera de control de modo (f) de modo
que el símbolo del martillo se alinee con la flecha.
Abrazadera de ajuste de par motor
(figs. 3–5)
Cuando se suelte el activador, la luz de trabajo
permanecerá encendida durante 20 segundos.
La herramienta cuenta con un mecanismo ajustable
de destornillador de par motor para clavar y retirar
una amplia variedad de formas y tamaños de
pernos. Hay números alrededor de la abrazadera de
ajuste de par motor (e). Estos números se utilizan
para fijar el embrague para que ofrezca un rango
de par motor. Cuanto más elevado sea el número
en la abrazadera, mayor será el par motor y mayor
será el perno que puede clavarse. Para seleccionar
cualquiera de estos números, gire hasta que el
número deseado se alinee con la flecha.
NOTA: El foco de trabajo es para iluminar la
superficie de trabajo inmediata, y no está destinado
para ser utilizado como linterna.
Engranaje de tres velocidades
(figs. 3–5)
Foco de trabajo (fig. 1)
Hay un foco de trabajo (c) situado justo arriba del
interruptor de puesta en marcha (a). El foco de
trabajo se activará cuando se apriete el interruptor
de puesta en marcha.
Abrazadera de control de modo
(figs. 3–5)
El taladro está equipado con una abrazadera de
control de modo (f) para cambiar entre los modos
de taladrado, atornillado y perforación con martillo.
TALADRADO (FIG. 3)
ATENCIÓN: Cuando la abrazadera
de modo se encuentra en el modo
taladrado/perforación con martillo, el
taladro no puede embragar sin importar
la posición de la abrazadera de ajuste
de par motor (e).
Gire la abrazadera de control de modo (f) para que
el símbolo del taladro se alinee con la flecha.
56
La característica de tres velocidades de la
herramienta le permite cambiar de marcha para
obtener mayor versatilidad. Para seleccionar la
velocidad 1 (la configuración mayor de par motor),
apague la herramienta y déjela detenerse. Deslice la
palanca de cambio (g) totalmente hacia adelante. La
velocidad 2 (configuración de par motor y velocidad
media) se encuentra en la posición intermedia. La
velocidad 3 (la configuración de velocidad mayor) se
encuentra en la parte de atrás.
NOTA: No cambie de marcha cuando la
herramienta está en funcionamiento. Siempre
permita que el taladro se detenga por completo
antes de cambiar de marcha. Si tiene problemas
para cambiar de marcha, asegúrese de que la
palanca de cambio esté accionada en alguna de las
tres posiciones de velocidad.
ESPAÑOL
Portabrocas
ADVERTENCIA: No intente apretar
las brocas de taladro ( ni ningún otro
accesorio) agarrando la parte delantera
del portabrocas y encendiendo la
herramienta. Puede producirse daño
al portabrocas y lesiones personales.
Cuando cambie accesorios, siempre
apague el interruptor de puesta en
marcha, desconecte la herramienta de
la fuente de suministro eléctrico.
ADVERTENCIA: Asegúrese siempre de
que la broca esté bien puesta antes de
poner en funcionamiento la herramienta.
Una broca floja puede salirse de
la herramienta y causar lesiones
personales.
PORTABROCAS DE UN SOLO EJE SIN LLAVE (FIGS. 6–8)
La herramienta cuenta con un portabrocas sin llave
con un eje giratorio para operar el portabrocas con
una sola mano. Para introducir una broca de taladro
u otro accesorio, siga los pasos a continuación.
1. Bloquee el interruptor en la posición OFF.
Apague la herramienta y desconéctela de la
fuente de alimentación.
2. Sujete el eje negro del portabrocas (d) con una
mano y utilice la otra mano para asegurar la
herramienta como se muestra en la Figura 6.
Gire el eje en sentido contrario a las agujas del
reloj (desde el frente) hacia atrás lo suficiente
como para incorporar el accesorio deseado.
3. Introduzca el accesorio en unos 19 mm (3/4")
en el mandril (fig. 7). Apriete firmemente girando
el manguito del mandril en sentido de las
agujas del reloj con una mano y sosteniendo
con la otra la herramienta (fig. 8). Siga girando
el manguito del mandril hasta que oiga varios
clics para garantizar un agarre al completo.
Para sacar el accesorio, repita los pasos 1 y 2
indicados más arriba.
Asegúrese de ajustar el portabrocas en el eje con
una mano y sostener la herramienta firmemente con
la otra mano.
Gancho del cinturón y clip de broca
(fig. 1)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte el paquete de baterías
antes de realizar ajuste alguno o
de poner o quitar acoplamientos o
accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
NO cuelgue la herramienta por el cuello
ni suspenda objetos del gancho del
cinturón. SÓLO cuelgue el gancho
del cinturón de la herramienta en un
cinturón de trabajo.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de daños personales graves,
compruebe que la sujeción de la tuerca
del gancho del cinturón es segura.
IMPORTANTE: Al unir o sustituir el gancho del
cinturón o el clip de broca, utilice sólo la tuerca (l)
suministrada. Compruebe que aprieta firmemente
la tuerca.
El gancho del cinturón (k) y el clip de broca (m)
pueden unirse a ambos lados de la herramienta
utilizando exclusivamente la tuerca (l) suministrada,
para facilitar su uso a los usuarios diestros y zurdos.
Si no desea utilizar el gancho o el clip de broca,
podrá retirarlo de la herramienta.
Para retirar el gancho del cinturón o el clip de
broca, retire la tuerca (l) que lo sostiene en su lugar
y a continuación, móntela en el lado opuesto.
Compruebe que aprieta firmemente la tuerca.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta
y desconéctela de la fuente de
alimentación antes de realizar
ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios.
Posición adecuada de las manos
(fig. 9)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, tenga
SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra en la
figura 9.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesión personal grave, sujete
SIEMPRE bien en caso de que haya
una reacción repentina.
57
ESPAÑOL
Para tener una posición adecuada de las manos,
ponga una mano en la empuñadura principal (n) y la
otra en la empuñadura lateral (h).
Funcionamiento del taladro (fig. 3)
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales graves,
apague la herramienta y desconecte
la herramienta de la corriente antes de
realizar ajustes o desmontar/instalar los
acoples o accesorios.
ADVERTENCIA: Para reducir el
riesgo de lesiones personales,
asegúrese SIEMPRE de que la
pieza de trabajo esté anclada o sujeta
firmemente. Si está perforando un
material delgado, utilice un bloque de
madera “de soporte” para evitar daños
al material.
Funcionamiento del destornillador
(fig. 4)
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio de
tres velocidades (g) en la parte superior de la
herramienta para que coincida la velocidad
y el par motor con la aplicación planeada. Al
comienzo, fije la abrazadera de ajuste de par
motor (e) en una posición inferior para garantizar
que el perno se coloque de acuerdo con su
especificación.
NOTA: Utilice la posición de par motor más
baja necesaria para asentar el perno a la
profundidad deseada. Cuanto menor sea el
número, menor será la salida del par motor.
2. Gire la abrazadera de control de modo (f) de
modo que el símbolo del tornillo se alinee con la
flecha.
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio para
que se corresponda con la velocidad y el par
motor para la operación planeada. Posicione la
abrazadera de control de modo en el símbolo
del taladro.
3. Vuelva a fijar la abrazadera de ajuste del par
motor (e) en la posición del número adecuado
para el par motor deseado. Practique unas
cuantas veces en restos o zonas que no se
vean para determinar la posición adecuada de
la abrazadera de ajuste del par motor.
2. Para MADERA, use brocas helicoidales, brocas
de pala, brocas de taladro a motor o brocas
huecas cilíndricas. Para METAL, use brocas de
taladro helicoidales de acero de alta velocidad o
brocas huecas cilíndricas. Use un lubricante de
corte al taladrar metales. Las excepciones son
hierro fundido y latón, que deben ser taladrados
en seco.
NOTA: La abrazadera de ajuste de par motor puede
fijarse en cualquier número, en cualquier momento.
No obstante, la abrazadera de ajuste de par motor
sólo se acciona durante el modo de destornillado,
y no en los modos de taladrado o perforación con
martillo.
3. Aplique siempre presión en línea recta con la
broca. Ejerza suficiente presión para mantener
la broca del taladro calando, pero no empuje lo
suficientemente fuerte como para parar el motor
o desviar la broca.
4. Sujete la herramienta firmemente con ambas
manos para controlar la acción de giro del
taladro.
5. SI EL TALADRO SE PARA, normalmente
es porque se esté sobrecargando. SUELTE
EL DISPARADOR INMEDIATAMENTE,
saque la broca del taladro de la pieza de
trabajo y determine la causa de la parada. NO
ENCIENDA Y APAGUE EL DISPARADOR
PARA INTENTAR PONER EN MARCHA UN
TALADRO QUE SE HAYA PARADO. ESTO
PUEDE DAÑAR EL TALADRO.
6. Mantenga el motor en funcionamiento cuando
saque la broca del agujero taladrado. Esto
ayudará a evitar que se bloquee.
58
Funcionamiento del martillo percutor
(fig. 5)
1. Seleccione el rango de velocidad/par motor
deseado utilizando la palanca de cambio para
que se corresponda con la velocidad y el par
motor para la operación planeada. Posicione la
abrazadera de control de modo (f) en el símbolo
del martillo.
2. Cuando taladre, ejerza fuerza suficiente sobre
el martillo para evitar que rebote de manera
excesiva. Si aplica demasiada fuerza ocasionará
que se reduzca la velocidad de taladrado, se
sobrecaliente y ofrezca un rango menor de
taladrado.
3. Taladre en forma derecha, manteniendo la
broca en un ángulo recto con respecto a la
pieza de trabajo. No ejerza presión lateral
sobre la broca cuando taladre, dado que esto
ocasionará obstrucciones en las astillas de la
broca y una menor velocidad de taladrado.
ESPAÑOL
4. Cuando taladre agujeros profundos, si la
velocidad del martillo comienza a disminuir,
retire la broca parcialmente del orificio con la
herramienta en funcionamiento para limpiar el
polvo del agujero.
5. Para mampostería, utilice brocas de punta de
carburo o de mampostería. Un flujo uniforme
y suave de polvo indica la tasa de taladrado
adecuada.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Riesgo de descarga
eléctrica. Antes de limpiarlo, desconecte
el cargador de la toma de corriente
alterna. Para limpiar la suciedad y grasa
del exterior del cargador puede usarse
un paño o cepillo suave no metálico.
No utilice agua ni ninguna solución de
limpieza.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
59
ESPAÑOL
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de litio-ión son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o punto de reciclaje local. Los
paquetes de pilas recogidos serán reciclados o
eliminados adecuadamente.
60
ESPAÑOL
GARANTÍA
DEWALT tiene plena confianza en la calidad
de sus productos y ofrece una excepcional
garantía para los usuarios profesionales del
producto. Esta declaración de garantía es
adicional a sus derechos contractuales como
usuario profesional y a sus derechos legales
como usuario particular no profesional
y no perjudica de ningún modo dichos
derechos. La garantía es válida dentro de
los territorios de los Estados Miembros de la
Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
• 30 DÍAS DE SATISFACCIÓN GARANTIZADA •
Si no está completamente satisfecho con
el funcionamiento de su producto DEWALT,
sólo tiene que devolverlo al punto de compra
en un plazo de 30 días y le propondremos un
cambio por una herramienta más adecuada.
En producto deberá estar completo, tal y
como se compró, y deberá presentarse un
justificante de compra. Quedan excluidas las
piezas de repuesto y accesorios, a menos
que presenten algún fallo cubierto por la
garantía.
• Se presente prueba de compra;
• El producto se devuelva completo con
todos los componentes originales.
Si desea presentar una reclamación,
póngase en contacto con su distribuidor o
compruebe su agente de reparación más
cercano de DEWALT en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su
oficina de DEWALT en la dirección indicada
en el presente manual. Puede obtener una
lista de agentes de reparaciones autorizados
de DEWALT y todos los detalles de nuestro
servicio después de la venta en Internet en:
www.2helpU.com.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATIS
POR UN AÑO •
Si necesita una operación de mantenimiento
o de servicio para su herramienta de
DEWALT, durante los 12 meses siguientes
a su compra, podrá solicitar dicho servicio
gratuitamente. Se llevará gratuitamente a
un agente de reparación autorizado por
DEWALT. Debe presentarse la prueba de
compra. Incluye mano de obra. Excluye los
accesorios y las piezas de repuesto a menos
que hayan fallado bajo garantía.
• GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO •
Si su producto DEWALT resulta defectuoso
debido a fallos de materiales o de fabricación
en un plazo de 12 meses a partir de la
fecha de compra, DEWALT le garantiza la
sustitución de todas las piezas defectuosas
de forma gratuita, o a nuestra entera
discreción, la sustitución de toda la unidad
gratuitamente, siempre y cuando:
• El producto no se haya utilizado mal;
• El producto se haya sometido a un
desgaste lógico y normal;
• No se hayan intentado hacer
reparaciones por personas no
autorizadas;
61
FRANÇAIS
PERCEUSE/VISSEUSE SANS FIL 13 mm (1/2")
DCD931, DCD980
MARTEAU-PERFORATEUR/VISSEUSE SANS FIL 13 mm (1/2")
DCD936, DCD985
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Types
Type de batterie
Puissance utile
Vitesse à vide
1re vitesse
2e vitesse
3e vitesse
Force d’impact
1re vitesse
2e vitesse
3e vitesse
Couple max. (dur/tendre)
Capacité de mandrin
Capacité maximum de perçage
Bois
Métal
Maçonnerie
Poids (sans batterie)
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression
acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance
acoustique)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
100
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
76
90
76
90
dB(A)
dB(A)
3
87
3
101
3
87
3
101
dB(A)
3
3
3
3
VDC
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées selon la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage du métal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertitude K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valeur d’émission de vibration ah
Perçage à percussion
ah,ID =
m/s²
–
11,0
–
11,0
Incertitude K =
m/s²
–
1,5
–
1,5
62
FRANÇAIS
Valeur d’émission de vibration ah
Vissage
ah =
m/s²
Incertidumbre K =
m/s²
< 2,5
1,5
AVERTISSEMENT : le niveau
d’émission vibratoire déclaré correspond
aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé
pour différentes applications ou
mal entretenu, l’émission vibratoire
peut varier. Ces éléments peuvent
considérablement augmenter le niveau
d’exposition sur la période totale de
travail.
VDC
Ah
kg
Chargeur
Tension secteur
Type de batterie
Durée de charge approx,
min
Poids
kg
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(batteries 1,5 Ah)
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Une estimation du niveau d’exposition
aux vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension et lorsqu’il tourne, mais
n’effectue aucune tâche. Ces éléments
peuvent considérablement réduire le
niveau d’exposition sur la période totale
de travail.
Le niveau de l’émission vibratoire indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à
une méthode d’essai normalisé dans EN 60745 et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour une évaluation
préliminaire de l’exposition.
Batterie
Type de batterie
Tension
Capacité
Poids
< 2,5
1,5
Identifiez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur des effets des vibrations
telles que : prise en main de l’outil et
des accessoires, maintien des mains
au chaud, organisation des tâches de
travail.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(batteries 3,0 Ah)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(batteries 4,0 Ah)
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
63
FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE
DIRECTIVES MACHINES
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2004/108/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement
des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
02.02.2011
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Avertissements de sécurité généraux
pour les outils électriques
AVERTISSEMENT ! Lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES
CONSIGNES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements se rapporte aux outils branchés
sur secteur (avec câble de raccordement) ou
fonctionnant sur piles (sans fil).
64
1) SÉCURITÉ DE L’AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenez l’aire de travail propre et bien
éclairée. Une aire de travail encombrée ou
mal éclairée augmente les risques d’accident.
b) N’utilisez pas les outils électriques dans
un environnement explosif, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent
enflammer la poussière ou les émanations.
c) Tenez à distance enfants et spectateurs
pendant que vous opérez un outil
électrique. Une distraction peut vous faire
perdre le contrôle de l’outil.
2) SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
a) La fiche de l’outil électrique doit
correspondre avec la prise de courant. Ne
modifiez en aucun cas la fiche. N’utilisez
pas de fiches adaptatrices avec des
outils électriques reliés à la terre (masse).
Les fiches non modifiées et les prises de
courant adaptées réduisent les risques
d’électrocution.
b) Évitez tout contact physique avec des
surfaces reliées à la terre ou à la masse,
tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières
électriques et réfrigérateurs. Le risque
d’électrocution augmente si votre corps est
relié à la terre.
c) N’exposez pas les outils électriques
à la pluie ou à l’humidité. Le risque
d’électrocution augmente si de l’eau pénètre
dans un outil électrique.
d) Ne maltraitez pas le cordon
d’alimentation. N’utilisez jamais le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher
l’outil électrique. Tenez le cordon à
l’écart des sources de chaleur, de l’huile,
des bords tranchants ou des pièces en
mouvement. Le risque d’électrocution
augmente si le cordon est endommagé ou
entortillé.
e) Utilisez une rallonge conçue pour
l’utilisation à l’extérieur si vous utilisez
l’outil électrique dehors. Le risque
d’électrocution diminue si vous utilisez un
cordon conçu pour l’utilisation à l’extérieur.
f) Si vous ne pouvez pas faire autrement
qu’utiliser l’outil électrique dans un
endroit humide, utilisez un circuit protégé
par dispositif de courant résiduel (RCD).
L’utilisation d’un RCD réduit le risque
d’électrocution.
3) SÉCURITÉ PERSONNELLE
a) Restez vigilant, surveillez vos gestes et
faites preuve de bon sens lorsque vous
FRANÇAIS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
utilisez un outil électrique. N’utilisez pas
un outil électrique si vous êtes fatigué ou
sous l’influence de drogues, d’alcool ou
de médicaments. Un moment d’inattention
durant l’utilisation d’un outil électrique peut
entraîner de graves blessures corporelles.
Utilisez un équipement de sécurité
individuelle. Portez toujours des lunettes
de sécurité. Un équipement de sécurité
comme un masque anti-poussières, des
chaussures de sécurité antidérapantes, un
casque de sécurité ou un serre-tête antibruit,
utilisé selon la tâche à effectuer, permettront
de diminuer le risque de blessures
corporelles.
Évitez tout démarrage intempestif.
Assurez-vous que l’interrupteur est en
position arrêt avant de relier l’outil à la
source d’alimentation et/ou au bloc-piles,
ou de ramasser ou transporter l’outil.
Transporter les outils électriques le doigt
placé sur l’interrupteur ainsi que brancher
des outils électriques dont l’interrupteur est
en position Marche augmentent les risques
d’accident.
Retirez toute clé de réglage ou autre
avant de mettre l’outil sous tension. Une
clé laissée en place sur une pièce rotative de
l’outil électrique peut entraîner des blessures
corporelles.
Ne vous penchez pas trop loin. Maintenez
constamment votre équilibre. Vous
aurez ainsi une meilleure maîtrise de l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
Portez des vêtements adéquats. Ne
portez pas de vêtements amples ni de
bijoux. Maintenez cheveux, vêtements et
gants à l’écart des pièces en mouvement.
Les pièces en mouvement peuvent happer
les vêtements amples, les bijoux et les
cheveux longs.
Si des accessoires sont fournis pour
raccorder des dispositifs d’aspiration
et de collecte de la poussière, vérifiez
qu’ils sont bien raccordés et bien utilisés.
L’utilisation de dispositifs de collecte de la
poussière peut réduire les risques liés à la
poussière.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne forcez pas l’outil électrique. Utilisez
l’outil électrique qui correspond à votre
utilisation. Si vous utilisez l’outil électrique
adéquat et respectez le régime pour lequel il
a été conçu, il réalisera un travail de meilleure
qualité et plus sûr.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
N’utilisez pas l’outil électrique s’il est
impossible de l’allumer ou de l’éteindre
avec l’interrupteur. Un outil électrique
qui ne peut être contrôlé par l’interrupteur
représente un danger et doit être réparé.
Débranchez la fiche de la source
d’alimentation et/ou le bloc-piles de l’outil
électrique avant d’effectuer des réglages,
de changer les accessoires ou de ranger
les outils électriques. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront les risques de
démarrage accidentel de l’outil électrique.
Après utilisation, rangez l’outil électrique
hors de portée des enfants et ne laissez
aucune personne l’utiliser si elle n’est pas
familiarisée avec les outils électriques
ou ces instructions. Les outils électriques
représentent un danger entre des mains
inexpertes.
Procédez à l’entretien des outils
électriques. Assurez-vous que les pièces
en mouvement ne sont pas désalignées
ou coincées, qu’aucune pièce n’est
cassée ou que l’outil électrique n’a subi
aucun dommage pouvant affecter son
bon fonctionnement. Si l’outil électrique
est endommagé, faites-le réparer avant
de le réutiliser. De nombreux accidents sont
causés par des outils mal entretenus.
Maintenez vos outils affûtés et propres.
Un outil bien entretenu et aux bords bien
affûtés risquera moins de se coincer et sera
plus facile à maîtriser.
Utilisez l’outil électrique, ses accessoires
et ses embouts, etc. conformément
aux instructions, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DU BLOC-PILES
a) Rechargez le bloc-piles uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant. Un
chargeur prévu pour un certain type de
bloc-piles peut être à l’origine d’un incendie
lorsqu’il est utilisé avec un autre bloc-piles.
b) Utilisez les outils électriques uniquement
avec les bloc-piles spécifiés. L’utilisation
d’autres blocs-piles peut être à l’origine de
blessures ou d’incendie.
c) Lorsque vous n’utilisez pas le bloc-piles,
tenez-le à l’écart des objets métalliques,
tels que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de créer une
connexion entre deux bornes. Court-
65
FRANÇAIS
d)
circuiter les bornes entre elles peut provoquer
des brûlures ou un incendie.
Dans des conditions abusives, du
liquide peut s’échapper de la pile ; en
éviter le contact. En cas de contact
accidentel, rincez à l’eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, consultez
également un médecin. Le liquide qui
s’échappe de la pile peut engendrer une
irritation ou des brûlures.
6) RÉPARATION
a) Confiez la réparation de votre outil
électrique à un réparateur qualifié qui
utilise des pièces de rechange identiques.
La sécurité de l’outil électrique sera ainsi
préservée.
Règles particulières de sécurité
additionnelles propres aux
perceuses/tournevis/
marteaux-perforateurs
• Porter un dispositif de protection auditif
pendant le perçage à percussion. Le bruit
en résultant pourrait occasionner une perte de
l’acuité auditive.
• Utiliser les poignées auxiliaires si fournies
avec l’outil. Une perte de contrôle de l’outil
pourrait occasionner des dommages corporels.
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’accessoire de coupe pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés.
Tout contact de l’organe de coupe avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
• Utiliser des serre-joints, ou tout autre
moyen, pour fixer et immobiliser le matériau
sur une surface stable. Tenir la pièce à la
main ou contre son corps offre une stabilité
insuffisante qui pourrait vous en faire perdre le
contrôle.
• Porter un dispositif de protection auditif
durant les périodes prolongées de
martelage. Toute exposition prolongée à un
haut niveau de décibels peut occasionner la
perte de l’acuité auditive. Le niveau élevé de
décibels produit par les marteaux-perforateurs
peut causer une perte temporaire de l’acuité
auditive ou de graves dommages à la
membrane du tympan.
• Porter des lunettes de protection ou tout
autre dispositif de protection oculaire.
Le martelage et le perçage produisent des
66
particules volantes. Ces particules peuvent
causer des dommages oculaires permanents.
• Les mèches, forêts et outils chauffent
pendant leur utilisation. Porter des gants pour
les manipuler.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation des
perceuses à percussion :
– Dommages corporels par contact avec les
pièces rotatives ou des parties brûlantes de
l’outil.
En dépit de l’application des normes de sécurité en
vigueur et de l’installation de dispositifs de sécurité,
certains risques résiduels sont inévitables. Il s’agit
de :
– Diminution de l’acuité auditive ;
– Risques de se pincer les doigts lors du
changement d’accessoires ;
– Risques pour la santé causés par la respiration
de poussières dégagées lors du travail du bois ;
– Risques de dommages corporels dus à des
projections de particules ;
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Marquages sur l’outil
Les pictogrammes suivants sont apposés sur l’outil :
Lisez le manuel d’instruction avant
utilisation.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur la surface
interne du boîtier formant charnière entre l’outil et la
batterie.
Exemple :
2012 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel
contient des instructions importantes concernant
la sécurité et l’utilisation du chargeur de batterie
DCB105.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
FRANÇAIS
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des blocs batteries
rechargeables DEWALT. Tout autre type
de batterie peut surchauffer et exploser,
entraînant des blessures et des dégâts
matériels. Ne pas recharger les
batteries non rechargeables.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : Dans certaines conditions, avec
le chargeur branché dans la prise, le
chargeur peut être court-circuité par
un matériel étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille, les
copeaux métalliques, la laine d’acier, les
feuilles d’aluminium ou les accumulation
de particules métalliques doivent
être tenus à distance des cavités
du chargeur. Toujours débrancher
le chargeur de la prise lorsqu’il n’y a
pas de bloc batterie dans la cavité.
Débrancher le chargeur avant de le
nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Lors de l’utilisation d’un chargeur à
l’extérieur, toujours prévoir un lieu sec
et utiliser une rallonge appropriée pour
l’utilisation à l’extérieur. Cela diminuera tout
risque de décharges électriques.
• Ne pas obstruer les fentes de ventilation
sur le chargeur. Les fentes de ventilation
sont situées au-dessus et sur les côtés du
chargeur. Placer le chargeur dans une position
éloignée de toute source de chaleur.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Le chargeur DCB105 est compatible avec les blocs
batterie Li-Ion de 10,8 V, 14,4 V et 18 V (DCB121,
DCB123, DCB140, DCB141, DCB142, DCB180,
DCB181 et DCB182).
Ce chargeur ne nécessite aucun réglage et il est
conçu pour une utilisation la plus simple possible.
67
FRANÇAIS
Procédure de charge (fig. 2)
1. Branchez le chargeur dans une prise 230 V
appropriée avant d’insérer le bloc batterie.
2. Insérez le bloc batterie (i) dans le chargeur en
prenant soin que le bloc sont complètement
inséré dans le chargeur. Le témoin rouge
(charge) clignote en continu pour indiquer que le
processus de charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Processus de charge
Se reporter au tableau suivant pour déterminer l’état
de charge de la batterie.
État de charge
charge en cours
x
––
––
––
––
pleinement chargée
–––––––––––––––––
suspension de charge
–– • –– • –– • –– •
problème du bloc
ou du chargeur
•••••••••••
problème de ligne
d’alimentation
•• •• •• •• •• ••
Ce chargeur ne peut charger un bloc batterie
défectueux. Le chargeur indique la batterie
défectueuse en refusant de s’allumer ou en affichant
le message problème bloc ou le motif clignotant du
chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème avec un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, porter le
chargeur et le bloc batterie pour un essai dans un
centre de service agréé.
Suspension de charge contre le
chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
la fonction de suspension de charge, arrêtant ainsi
le chargement de la batterie jusqu’à ce qu’elle
reprenne sa température adéquate. Le chargeur se
met alors automatiquement en mode de charge.
Cette caractéristique assure aux batteries une durée
maximale de vie.
68
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
contre la surcharge, la surchauffe ou la décharge
complète.
L’outil s’arrêtera automatiquement lorsque le
système électronique de protection sera activé.
Dans cette éventualité, placer la batterie Li-Ion sur le
chargeur pour la recharger pleinement.
Un bloc batterie froid se chargera à environ la
moitié d’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se chargera plus lentement durant tout le cycle de
charge et n’atteindra pas la charge maximale même
si la batterie chauffe.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
Le bloc batterie n’est pas complètement chargé lors
du déballage. Avant d’utiliser le bloc batterie et le
chargeur, lisez les consignes de sécurité ci-dessous,
puis suivez les procédures de charge indiquées.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser un bloc batterie
dans un milieu déflagrant, comme en
présence de liquides, gaz ou poussières
inflammables. Insérer ou retirer le bloc batterie
du chargeur peut enflammer la poussière ou
des émanations.
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT prévus.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105 °F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
• Pour un résultat optimal, assurez-vous que le
bloc batterie est complètement chargé avant
l’utilisation.
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
FRANÇAIS
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’une large
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celle-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
Les blocs batterie DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ou DCB182 peuvent être utilisés.
Consultez les Caractéristiques techniques pour
plus d’informations.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : Les blocs batterie ne doivent pas
être stockés complètement déchargés. Le bloc
batterie devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des diagrammes utilisés dans ce manuel, les
étiquettes sur le chargeur et la batterie comportent
les diagrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
Batterie
TYPE DE BATTERIE
Les modèles DCD931 et DCD936 fonctionnent avec
des blocs batterie de 14,4 volts.
Les modèles DCD980 et DCD985 fonctionnent avec
un bloc batterie de 18 volts.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Suspension de charge.
x
Problème du bloc ou du chargeur.
Problème de ligne d’alimentation.
Ne pas mettre en contact avec des objets
conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Utiliser le chargeur exclusivement avec
des batteries DEWALT. Tout autre type de
batteries pourrait exploser et causer des
dommages corporels et matériels.
Ne pas exposer à l’eau.
69
FRANÇAIS
Remplacer systématiquement tout cordon
endommagé.
a. Gâchette
b. Bouton de contrôle vissage/dévissage
c. Eclairage
Recharger seulement entre 4 °C and
40 °C.
d. Mandrin
Mettre la batterie au rebut conformément
à la réglementation en matière
d’environnement.
g. Bouton de changement vitesse
e. Bague de réglage de couple
f. Bague de réglage de mode
h. Poignée latérale
i. Batterie
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
j. Boutons de déverrouillage de la batterie
k. Crochet pour courroie
l. Vis de montage
Charge les batteries Li-Ion.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 perceuse à percussion sans fil
(modèles DCD985, DCD936)
1 perceuse visseuse sans fil à poignée latérale
(modèles DCD980, DCD931)
1 Batterie Li-Ion (modèles M1, L1)
2 Batteries Li-Ion (modèles M2, L2)
3 Batteries Li-Ion (modèles M3, L3)
1 Coffret
1 Chargeur
m. Attache pour embout
UTILISATION PRÉVUE
Ces perceuses/visseuses à percussion sont
conçues pour les applications professionnelles de
perçage, perçage à percussion et vissage.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence
de gaz ou liquides inflammables.
Ces perceuses/visseuses/marteaux-perforateurs
sont des outils électriques de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
1 Poignée latérale
1 Notice d’instructions
1 Dessin éclaté
REMARQUE : Blocs batterie, chargeurs et coffrets
de transport non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés lors du
transport.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule
tension. Vérifiez toujours que la tension du blocpiles correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique. Vérifiez également que la tension de
votre chargeur correspond à la tension secteur.
Votre chargeur DEWALT est à double
isolation conformément à la norme
EN 60335 ; un câble de mise à la terre
n’est donc pas nécessaire.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1, 2)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
70
Si le cordon d’alimentation est endommagé,
remplacez-le par un cordon spécial disponible
auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
FRANÇAIS
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité
absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à
la puissance absorbée de votre chargeur (consultez
les Fiche technique). Le calibre minimum du
conducteur est de 1 mm2 et la longueur maximum
de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, toujours dérouler le
câble complètement.
ASSEMBLAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : retirez toujours
le bloc-piles avant de procéder à
l’assemblage et au réglage. Éteignez
toujours l’outil avant d’insérer ou de
retirer le bloc-piles.
AVERTISSEMENT : utilisez uniquement
des blocs-piles et chargeurs DEWALT.
Insertion et retrait de la batterie de
l’outil (fig. 2)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, assurezvous que le bloc batterie est complètement chargé.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez le bloc batterie (i) avec le rail à l’intérieur
de la poignée de l’outil (fig. 2).
Pour activer le témoin de charge, maintenir enfoncé
le bouton du témoin de charge (o). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge est uniquement
une indication de la charge restant dans le bloc
batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utlisateur final.
Interrupteur à vitesse variable
(fig. 1)
Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur
l’interrupteur à gâchette (a). Pour arrêter l’outil,
relâchez la gâchette. Votre outil est équipé d’un frein.
Le mandrin s’arrêtera aussitôt que la gâchette sera
relâchée.
REMARQUE : L’utilisation continue dans la plage
à vitesse variable n’est pas recommandée. C’est à
éviter, car cela pourrait endommager l’interrupteur.
Poignée latérale (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels, utiliser
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil avec sa
poignée latérale installée correctement.
Tout manquement à cette directive
pourrait faire que la poignée latérale
glisse pendant l’utilisation de l’outil et
entraîner la perte du contrôle de celui-ci.
Maintenir l’outil fermement à deux mains
pour un contrôle maximum.
1. Appuyer sur le bouton de libération de la
batterie (j) et tirer fermement le bloc batterie
hors de la poignée de l’outil.
La poignée latérale (h) s’accroche à l’avant du carter
d’engrenage et peut effectuer une rotation à 360˚
degrés pour permettre d’être utilisée par un gaucher
ou un droitier. Resserrez soigneusement la poignée
latérale pour qu’elle puisse résister à toute torsion de
l’outil en cas d’enrayage ou blocage. Assurez-vous
d’agripper la poignée latérale en bout de poignée
pour pouvoir contrôler l’outil en cas de blocage.
2. Insérer le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
Si le modèle ne comporte aucune poignée latérale,
attrapez la perceuse par sa poignée d’une main et la
batterie de l’autre.
2. Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce
qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez
qu’il ne se libère pas.
POUR DÉMONTER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
REMARQUE : Tous les modèles sont équipés
d’une poignée latérale.
71
FRANÇAIS
Bouton de marche avant/arrière
(fig. 1)
Le bouton de marche avant/arrière (b) détermine le
sens de rotation de l’outil et sert aussi de bouton de
verrouillage.
Pour choisir la marche avant, dégagez la gâchette et
appuyez sur le bouton de marche avant/arrière sur le
côté droit de l’outil.
numéro. Cependant, la bague de réglage de couple
est seulement activée en mode de vissage et non
pas dans les modes de perçage ou de marteauperforateur.
MARTELAGE-PERFORAGE (FIG. 5)
ATTENTION : lorsque la bague est en
mode perceuse/marteau-perforateur,
la perceuse ne pourra embrayer, peu
importe la position de la bague de
réglage de couple (e).
Pour choisir la marche arrière, dégagez la gâchette
et appuyez sur le bouton de marche avant/arrière
sur le côté gauche de l’outil.
Faites tourner la bague de réglage de mode (f) pour
aligner le symbole marteau sur la flèche.
La position centrale du bouton de commande
verrouille l’outil à l’arrêt. Pour changer la position
du bouton de commande, assurez-vous que la
gâchette est bien relâchée.
Bague de réglage de couple
(fig. 3–5)
REMARQUE : La première fois que l’outil tournera
après un changement de direction, un clic pourra
se faire entendre au démarrage. C’est normal et ne
représente en aucun cas une défaillance du produit.
Lampe de travail (fig.1)
Une lampe de travail (c) est située juste au-dessus
de la gâchette (a). La lampe de travail est activée
lorsqu’on appuie sur la gâchette.
Lorsque la gâchette est relâchée, l’éclairage de
travail reste allumé pendant 20 secondes.
REMARQUE : Cette lampe de travail a pour
fonction d’éclairer la surface de travail immédiate et
n’a pas été conçue pour servir de lampe de poche.
Bague de réglage de mode
(fig. 3–5)
Votre perceuse est équipée d’une bague de réglage
de mode particulière (f) pour passer du mode de
perçage, au mode de vissage ou de martelage.
PERÇAGE (FIG. 3)
ATTENTION : lorsque la bague est en
mode perceuse/marteau-perforateur,
la perceuse ne pourra embrayer, peu
importe la position de la bague de
réglage de couple (e).
Faites tourner la bague de réglage de mode (f) pour
aligner le symbole perceuse sur la flèche.
REMARQUE : La bague de réglage de couple (e)
peut être réglée sur n’importe quel numéro.
VISSAGE (FIG. 4)
Faites tourner la bague de réglage de mode (f) pour
aligner le symbole vis sur la flèche.
REMARQUE : La bague de réglage de couple
peut être, à tout moment, réglée sur n’importe quel
72
Cet outil est équipé d’un mécanisme ajustable
de couple de vissage pour visser ou dévisser une
grande variété d’attaches de différentes tailles et
formes. Autour de la bague de réglage de couple
(e) se trouve une série de numéros. Ces numéros
servent à ajuster l’embrayage sur une plage de
couple. Plus le numéro sur la bague est élevé, plus
le couple est élevé et plus la taille de l’attache à
visser peut être grande. Pour choisir l’un de ces
numéros, tournez la bague pour aligner le numéro
voulu sur la flèche.
Boîte à trois vitesses (fig. 3–5)
La boîte à trois vitesses de votre outil permet son
changement de vitesse pour un ajout de versatilité.
Pour choisir la 1re vitesse (paramètre de couple
le plus élevé), arrêtez l’outil et attendez son arrêt
complet. Poussez le bouton de changement vitesse
(g) complètement en avant. La 2e vitesse (paramètre
de couple et de vitesse intermédiaire) est au centre.
La 3e vitesse (paramètre de vitesse le plus élevé) est
à l’arrière.
REMARQUE : Ne pas changer la vitesse alors
que l’outil continue à tourner. Laisser la perceuse
s’arrêter complètement avant de changer de vitesse.
Si l’on éprouve des difficultés à changer de vitesse,
s’assurer que le bouton de changement vitesse est
bien réglé sur l’un des trois paramètres de vitesse.
Mandrins
AVERTISSEMENT : ne pas essayer
de resserrer les mèches (ou tout autre
accessoire) en agrippant la partie avant
du mandrin tout en mettant l’outil en
marche. Cela pourrait endommager
le mandrin et poser des risques de
dommages corporels. Verrouiller
systématiquement la gâchette à l’arrêt
et déconnecter l’outil du secteur avant
tout changement d’accessoire.
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : s’assurer
systématiquement que la mèche est
bien arrimée avant de démarrer l’outil.
Une mèche desserrée pourrait être
éjectée de l’outil et poser des risques de
dommages corporels.
MANDRIN AUTOMATIQUE À MANCHON SIMPLE
(FIG. 6–8)
Votre outil est équipé d’un mandrin automatique à
manchon rotatif pour utiliser le mandrin à une main.
Pour insérer une mèche, ou tout autre accessoire,
suivez la procédure ci-après :
1. Verrouillez la gâchette en position d’ARRÊT.
Arrêtez l’outil et déconnectez-le du secteur.
2. Attrapez d’une main le manchon noir du
mandrin (d) et utilisez l’autre main pour maintenir
l’outil, comme illustré en figure 6. Dévissez le
manchon vers la gauche (regardé de l’avant)
assez pour accepter l’accessoire désiré.
3. Insérer l’accessoire sur 19 mm (3/4") environ
dans le mandrin (fig. 7) et serrer fermement en
tournant le manchon du mandrin dans le sens
des aiguilles d’une montre avec une main et
en tenant l’outil de l’autre (fig. 8). Continuer
à tourner le manchon du mandrin jusqu’à
entendre plusieurs déclics du cliquet pour
assurer la meilleure prise.
Pour libérer l’accessoire, répétez les étapes 1 et 2
ci-dessus.
Pour une prise maximale, assurez-vous de resserrer
le mandrin une main sur le manchon du mandrin et
l’autre maintenant l’outil.
Crochet pour ceinture et attache
pour embout (fig. 1)
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et débrancher l’outil
du bloc batterie avant tout réglage
ou avant de retirer ou d’installer
toute pièce ou tout accessoire.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, NE PAS
suspendre l’outil au-dessus de la tête ni
suspendre d’autres objets au crochet
de ceinture. Accrochez UNIQUEMENT
le crochet de ceinture de l’outil à une
ceinture de travail.
AVERTISSEMENT : pour réduire le
risque de blessures graves, assurezvous que la vis qui retient le crochet de
ceinture est bien fixée.
IMPORTANT : Lors de la fixation ou du
remplacement du crochet de ceinture ou de
l’attache pour embout, n’utilisez que la vis (l) prévue
à cet effet. Assurez-vous de bien serrer la vis.
Le crochet de ceinture (k) et l’attache pour embout
(m) peut être attaché d’un côté ou de l’autre de
l’outil en utilisant seulement la vis (l) prévue, pour
convenir aux utilisateurs droitiers ou gauchers. Si
le crochet ou l’attache pour embout ne sont pas
nécessaires, ils peuvent être retirés de l’outil.
Pour déplacer le crochet de ceinture ou l’attache
pour embout, retirez la vis (l) qui les retient en place,
puis remontez-les du côté opposé. Assurez-vous de
bien serrer la vis.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter
systématiquement les consignes de
sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
arrêter et débrancher l’outil avant tout
réglage ou avant de retirer ou installer
toute pièce ou tout accessoire.
Position correcte des mains (fig. 9)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée en figure 9.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains requiert une main
sur la poignée principale (n), et l’autre sur la poignée
latérale (h).
Perçage (fig. 3)
AVERTISSEMENT : pour diminuer
le risque de graves blessures
corporelles, mettez l’outil hors tension
et débranchez-le de sa source
d’alimentation avant de procéder à des
réglages ou de retirer/d’installer des
accessoires ou des pièces de fixation.
AVERTISSEMENT : afin de diminuer
les risques de blessures corporelles,
veillez TOUJOURS à ce que la
pièce à travailler soit retenue ou fixée
73
FRANÇAIS
solidement. Si le matériau à percer est
mince, appuyez-le sur un bloc de bois
pour éviter d’endommager le matériau.
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse
et le couple à l’opération désirée. Réglez la
bague de réglage de mode sur le symbole
perceuse.
2. Pour le BOIS, utilisez : mèche hélicoïdale,
foret à trois pointes, mèche torsadée ou
emporte-pièce. Pour le MÉTAL, utilisez : mèche
hélicoïdale en acier ou emporte-pièce. Utilisez
un lubrifiant de coupe pour percer les métaux,
à l’exception de la fonte et du laiton qui doivent
être percés à sec.
3. Appliquez systématiquement une certaine
pression sur la mèche tout en restant dans
l’alignement. Utilisez assez de pression pour
que la perceuse avance, mais sans pousser
trop fort pour éviter de bloquer le moteur ou
dévier la mèche.
4. Maintenez fermement l’outil à deux mains pour
contrôler toute action de torsion de la perceuse.
5. SI LA PERCEUSE CALE, c’est en général
parce qu’elle est surchargée. RELÂCHEZ
ALORS LA GÂCHETTE IMMÉDIATEMENT,
retirez la mèche de la pièce puis déterminez
quelle est la cause du blocage. N’APPUYEZ
PAS RÉPÉTITIVEMENT SUR LA GÂCHETTE
POUR TENTER DE REDÉMARRER UNE
PERCEUSE BLOQUÉE. CELA POURRAIT
ENDOMMAGER LA PERCEUSE.
6. Laissez le moteur en marche alors que vous
retirez la mèche du trou pour éviter qu’elle y
reste coincée.
Vissage (fig. 4)
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du bouton de changement vitesse (3 vitesses)
(g) sur le dessus de l’outil pour assortir la
vitesse et le couple à l’opération désirée. Réglez
initialement la bague de réglage de couple
(e) sur une vitesse réduite pour assurer que
l’attache soit vissée à l’endroit désiré.
REMARQUE : Utiliser le paramètre de couple
requis le plus bas pour ajuster l’attache à la
profondeur désirée. Plus le numéro est petit,
plus le couple sera réduit.
2. Faites tourner la bague de réglage de mode (f)
pour aligner le symbole vis sur la flèche.
3. Réajustez la bague de réglage de couple (e) sur
le numéro approprié au couple désiré. Faites
quelques essais sur un rebut ou un endroit
74
caché pour déterminer la position correcte de la
bague de réglage de couple.
REMARQUE : La bague de réglage de couple
peut être, à tout moment, réglée sur n’importe quel
numéro. Cependant, la bague de réglage de couple
est seulement activée en mode de vissage et non
pas dans les modes de perçage ou de marteauperforateur.
Martelage-perforage (fig. 5)
1. Sélectionnez la vitesse/le couple désiré à l’aide
du changeur de vitesse pour assortir la vitesse
et le couple à l’opération désirée. Réglez la
bague de réglage de mode (f) sur le symbole
marteau.
2. Pour percer, utilisez juste assez de force
pour empêcher le marteau de tressauter
excessivement. Trop de force ralentira la vitesse
de perçage, entrainera la surchauffe de l’outil et
en réduira le rendement.
3. Percer droit devant vous, en maintenant la
mèche à un angle droit. N’exercez aucune
pression latérale sur la mèche pendant le
perçage, car cela encrasserait la mèche et
ralentirait la vitesse de perforation.
4. Pour percer des trous profonds, si le marteau
venait à perdre de la vitesse, sortez la mèche
partiellement du trou alors que l’outil continue
de tourner pour éliminer les débris du trou.
5. Pour la maçonnerie, utilisez des mèches au
carbure ou des mèches à maçonnerie. Un jet
fluide et régulier de débris sera indicateur d’une
vitesse adéquate.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
FRANÇAIS
Protection de l’environnement
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : risques de
décharges électriques. Débrancher le
chargeur de la prise de courant alternatif
avant tout entretien. Éliminer toute saleté
ou graisse de la surface externe du
chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une
brosse non métallique douce. Ne pas
utiliser d’eau ou tout autre nettoyant
liquide.
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules Li-Ion sont recyclables. Les
apporter au revendeur ou dans un centre de
recyclage local. Les blocs batterie collectés
seront recyclés ou mis au rebut correctement.
75
FRANÇAIS
GARANTIE
DEWALT est si sûr de la qualité de
ses produits qu’il propose à tous les
professionnels qui les utilisent, une garantie
exceptionnelle. Cette promesse de garantie
s’ajoute à vos droits contractuels en tant
qu’utilisateur professionnel ou vos droits
légaux en tant qu’utilisateur privé, non
professionnel, et elle ne peut en aucun cas
leur porter préjudices. Cette garantie est
valable au sein des territoires des États
membres de l’Union Européenne et au sein
de la Zone européenne de libre-échange.
• GARANTIE DE SATISFACTION DE 30 JOURS •
Si les performances de votre outil DEWALT
ne vous apportaient pas totale satisfaction,
retournez simplement, au point de vente,
l’outil accompagné de tous ses composants
originaux, dans un délai de 30 jours à
compter de sa date d’achat pour son
échange ou son remboursement intégral. Le
produit devra avoir été soumis à une usure
normale. Une preuve d’achat sera exigée.
• CONTRAT D’ENTRETIEN GRATUIT D’UN AN •
Si votre outil DEWALT doit subir un entretien
ou une révision dans les 12 mois suivant
l’achat, vous avez droit à une intervention
gratuite. Cette dernière sera effectuée
gratuitement par un centre de réparation
agréé DEWALT. Une preuve d’achat sera
exigée. Cela comprend la main-d’œuvre.
Les accessoires et les pièces détachées
sont exclus, à moins d’un défaut de
fabrication sous garantie.
• GARANTIE COMPLÈTE D’UN AN •
Si votre produit DEWALT présentait un vice
de matériau ou de fabrication dans les
12 mois à compter de sa date d’achat,
DEWALT garantit le remplacement gratuit de
toute pièce défectueuse ou, à notre entière
discrétion, le remplacement gratuit de
l’appareil, à condition que :
• Le produit ait été utilisé correctement ;
• Le produit ait été soumis à une usure
normale ;
• Aucune réparation n’ait été effectuée
par du personnel non autorisé ;
• Une preuve d’achat soit fournie;
• Le produit soit retourné complet,
avec l’ensemble de ses composants
originaux.
76
Si vous souhaitez effectuer une réclamation,
contactez votre revendeur ou consultez
l’emplacement du centre de réparation
agréé DEWALT le plus proche dans le
catalogue DEWALT ou contactez le service
clientèle DEWALT à l’adresse indiquée
dans ce manuel. Une liste des centres de
réparation agréés DEWALT et tout détail
complémentaire concernant notre service
après-vente, sont à votre disposition sur
notre site Internet : www.2helpU.com.
ITALIANO
TRAPANO/AVVITATORE A BATTERIA DA 13 mm (1/2")
DCD931, DCD980
TRAPANO/AVVITATORE A PERCUSSIONE A BATTERIA
DA 13 mm (1/2") DCD936, DCD985
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione del prodotto fanno di
DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipi
Tipo di batterie
Potenza resa
Velocità a vuoto
1ª marcia
2ª marcia
3ª marcia
Tasso d’impatto
1ª marcia
2ª marcia
3ª marcia
Coppia di serraggio max.
(dura/morbida)
Capacità del mandrino
Capacità massima di foratura
Legno
Metallo
Calcestruzzo
Peso (senza pacco batteria)
LPA
KPA
LWA
KWA
(pressione sonora)
(incertezza livello sonoro)
(potenza sonora)
(incertezza potenza sonora)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
–
–
–
0–7650
0–20400
0–30600
–
–
–
0–9775
0–22900
0–34000
Nm
mm
72/35
13
72/35
13
80/38
13
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Valori totali di vibrazione (somma dei tre vettori assiali) calcolati secondo la normativa EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura nel metallo
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Incertezza K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Foratura a percussione
ah,ID =
m/s²
–
11,0
–
11,0
Incertezza K =
m/s²
–
1,5
–
1,5
77
ITALIANO
Valore di emissione delle vibrazioni ah
Avvitatura
ah =
m/s²
Incertezza K =
m/s²
< 2,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in
questo foglio informativo è stato misurato con un
test standard fornito in EN 60745 e può essere
utilizzato per confrontare utensili fra di loro. Può
essere utilizzato per una valutazione preliminare
dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni dichiarato rappresenta
le applicazioni principali dell’utensile.
Tuttavia, se l’utensile viene utilizzato
per diverse applicazioni, con diversi
accessori o non viene mantenuto
adeguatamente, l’emissione delle
vibrazioni può essere diversa. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Pacco batteria
Tipo batterie
Tensione
Capacità
Peso
VDC
Ah
kg
Caricabatteria
Tensione di rete
Tipo batterie
Tempo di carica approssimativo
min
Peso
kg
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(pacchi batteria
da 1,5 Ah)
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
78
< 2,5
< 2,5
< 2,5
1,5
1,5
1,5
Una stima del livello di esposizione alle
vibrazioni dovrebbe anche considerare
i periodi in cui l’utensile è spento o
quando è acceso ma non in funzione.
Ciò potrebbe ridurre sensibilmente il
livello di esposizione in un dato periodo
di lavoro.
Identificare misure di sicurezza
addizionali per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni, come:
manutenzione dell’utensile e degli
accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzazione dei modelli
di lavoro.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(pacchi batteria
da 3,0 Ah)
0,49
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(pacchi batteria
da 4,0 Ah)
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
DIRETTIVA MACCHINE
c)
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2004/108/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori
informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
02.02.2011
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali relative alla
sicurezza degli elettroutensili
AVVERTENZA! Leggere
attentamente le avvertenze e le
istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scosse
elettriche, incendio e/o gravi lesioni
personali.
CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze
fa riferimento sia agli elettroutensili alimentati da
rete (tramite cavo), sia a quelli alimentati a batteria
(cordless).
1) SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
a) Mantenere l’ambiente di lavoro pulito
e ben illuminato. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non utilizzare gli elettroutensili in
atmosfere esplosive, ad esempio
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili generano
scintille che possono provocare l’accensione
di polvere o fumi.
Durante l’uso di un elettroutensile, tenere
lontani i bambini e qualsiasi altra persona
che si trovi nelle vicinanze. Le distrazioni
possono provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA DAL PUNTO DI VISTA ELETTRICO
a) Le spine dell’elettroutensile devono essere
adatte alla presa di rete. Non modificare
mai la spina in alcun modo. Non utilizzare
adattatori con gli elettroutensili con
collegamento a terra (a massa). Per
ridurre il rischio di scosse elettriche evitare
di modificare le spine e utilizzare sempre le
prese appropriate.
b) Evitare il contatto delle parti del corpo
con superfici collegate a terra, quali
condotti, radiatori, fornelli e frigoriferi. Se
il proprio corpo è collegato a terra, il rischio di
scosse elettriche aumenta.
c) Non esporre gli elettroutensili alla pioggia
o all’umidità. L’ingresso di acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di scosse
elettriche.
d) Utilizzare il cavo correttamente. Non
utilizzare mai il cavo per spostare, tirare o
scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo
al riparo da calore, olio, spigoli o parti
in movimento. Se il cavo è danneggiato
o impigliato, il rischio di scosse elettriche
aumenta.
e) Durante l’uso dell’elettroutensile in
ambienti esterni, utilizzare una prolunga
adatta all’uso esterno. Per ridurre il rischio
di scosse elettriche, utilizzare un cavo adatto
ad ambienti esterni.
f) Se è inevitabile l’uso di un elettroutensile
in una zona umida, usare una fonte
di corrente protetta da un interruttore
differenziale (salvavita). L’uso di un
interruttore differenziale riduce i rischi di
scosse elettriche.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un elettroutensile,
prestare sempre la massima attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare un
elettroutensile se si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un
solo attimo di distrazione durante l’uso di tali
elettroutensili potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Usare le protezioni antinfortunistiche.
Indossare sempre protezioni oculari.
L’uso di protezioni antinfortunistiche quali
79
ITALIANO
c)
d)
e)
f)
g)
mascherine per la polvere, scarpe antiscivolo,
elmetti o cuffie protettive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
Evitare la messa in funzione non
intenzionale. Assicurarsi che l’interruttore
sia in posizione off prima di connettere la
fonte di corrente e/o il blocco batteria e
prima di afferrare o trasportare l’utensile.
Se gli elettroutensili vengono trasportati
tenendo il dito sull’interruttore o collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
on, il rischio di incidenti aumenta.
Prima di accendere l’elettroutensile,
rimuovere eventuali chiavi o chiavistelli
di regolazione. Un chiavistello o una chiave
fissati su una parte rotante dell’elettroutensile
possono provocare lesioni personali.
Prestare attenzione a non perdere
l’equilibrio. Mantenere costantemente un
buon equilibrio, evitando sbilanciamenti.
In questo modo si detiene un maggiore
controllo sull’elettroutensile nelle situazioni
impreviste.
Indossare un abbigliamento adatto. Non
indossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, abiti e guanti lontano dalle parti in
movimento. Gli abiti larghi, i gioielli o i capelli
lunghi possono rimanere impigliati nelle parti
in movimento.
Se la dotazione comprende dispositivi per
il collegamento di sistemi di estrazione
e raccolta della polvere, collegarli e
utilizzarli in modo corretto. La raccolta
della polvere può ridurre i pericoli legati alla
polvere.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’ELETTROUTENSILE
a) Non forzare l’elettroutensile. Utilizzare
l’elettroutensile adatto alla situazione.
L’elettroutensile svolge il lavoro nel modo
migliore e più sicuro quando usato nelle
condizioni per cui è stato progettato.
b) Non utilizzare l’elettroutensile se
l’interruttore non consente di accenderlo
e spegnerlo. Qualsiasi elettroutensile
che non possa essere controllato con
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Disconnettere la presa dalla fonte
di corrente e/o dal il blocco batteria
dell’elettroutensile prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare accessori o riporre
l’elettroutensile. Tali misure di sicurezza
preventive riducono il rischio di accensione
accidentale dell’elettroutensile.
80
d)
e)
f)
g)
Tenere gli elettroutensili lontano dalla
portata dei bambini ed evitarne l’uso
da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’elettroutensile e con
le presenti istruzioni. Gli elettroutensili
sono pericolosi nelle mani di persone non
addestrate.
Effettuare la manutenzione degli
elettroutensili. Verificare che non vi
siano errori di allineamento o grippaggio
delle parti in movimento, parti rotte e
altre situazioni che potrebbero influire
sull’uso dell’elettroutensile. In caso di
danni, riparare l’elettroutensile prima
dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
elettroutensili su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
grippaggio e facilita il controllo.
Utilizzare l’elettroutensile, gli accessori,
gli utensili da taglio e così via secondo
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di lavoro e il
lavoro da eseguire. L’uso dell’elettroutensile
per operazioni diverse da quelle previste può
provocare situazioni pericolose.
5) USO E MANUTENZIONE DELLO STRUMENTO A
BATTERIA
a) Effettuare la ricarica solo con il
caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di blocco batteria può provocare un
rischio di incendio se utilizzato con un altro
blocco batteria.
b) Utilizzare gli elettroutensili solo con
blocchi batteria specifici. L’uso di altri
blocchi batteria può provocare il rischio di
lesioni e incendi.
c) Quando il blocco batteria non è in uso,
tenerlo lontano da altri oggetti metallici
quali fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono determinare un collegamento tra
i terminali. Il cortocircuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o incendi.
d) In condizioni di abuso, è possibile che
la batteria espella del liquido; evitare
il contatto. Se dovesse verificarsi un
contatto, sciacquare con acqua. Se il
liquido entra in contatto con gli occhi,
consultare un medico. Il liquido espulso
dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
ITALIANO
6) RIPARAZIONI
a) L’elettroutensile deve essere riparato da
personale qualificato, utilizzando parti di
ricambio identiche. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’elettroutensile.
Norme di sicurezza aggiuntive
specifiche per trapani/avvitatori/
trapani a percussione
• Indossare le protezioni acustiche durante
l’utilizzo. L’esposizione al rumore può causare
danni all’udito.
• Utilizzare le impugnature ausiliarie, se fornite
con l’utensile. La perdita di controllo può
causare lesioni personali.
• Sostenere l’apparato con supporti aventi
superfici isolanti quando si eseguono
lavorazioni in cui l’accessorio di taglio
potrebbe toccare cavi elettrici nascosti.
Gli accessori da taglio che vengono a contatto
con un cavo sotto tensione trasmettono la
corrente elettrica anche alle parti metalliche
esposte dell’apparato e possono provocare la
folgorazione dell’operatore.
• Usare morse o altre attrezzature adatte per
sostenere e bloccare il pezzo in lavorazione
su un supporto stabile. Il pezzo da lavorare
tenuto con le mani o contro il proprio corpo
è instabile e può far perdere il controllo
dell’utensile.
• Indossare protezioni per le orecchie in
caso di utilizzo prolungato del trapano a
percussione. L’esposizione prolungata a rumori
di alta intensità può causare la perdita dell’udito.
Gli elevati livelli di pressione sonora generati da
un trapano a percussione possono provocare
la temporanea perdita dell’udito o gravi danni al
timpano.
• Indossare occhiali di sicurezza o altre
protezioni per gli occhi. La operazioni di
percussione e foratura possono provocare
il lancio di schegge. Tali schegge possono
causare danni permanenti alla vista.
• Le punte e gli utensili si surriscaldano con
l’uso. Indossare i guanti prima di toccarli.
Rischi residui
I rischi seguenti sono intriseci all’utilizzo dei trapani a
percussione:
– Lesioni causate dal contatto con le parti rotanti
o le superfici roventi dell’apparato.
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione dei dispositivi
di sicurezza, alcuni rischi residui non possono
comunque essere evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di schiacciamento delle dita durante il
cambio degli accessori.
– Pericoli per la salute causati dall’inalazione delle
polveri prodotte quando si lavora il legno.
– Rischio di lesioni causati da schegge volanti.
– Rischio di danni alla persona causati dall’utilizzo
prolungato.
Etichette sul dispositivo
Sull’attrezzo sono riportati i seguenti pittogrammi:
Leggere il manuale di istruzioni prima
dell’uso.
POSIZIONE DEI CODICI DEI DATI
I codici dei dati, che comprendono anche l’anno
di fabbricazione, sono stampati sulla superficie
dell’alloggiamento che fa da giunto tra apparato e
batteria.
Esempio:
2012 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per il caricatore DCB105.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per
ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
surriscaldarsi e scoppiare provocando
lesioni personali e danni materiali. Non
ricaricare batterie non ricaricabili.
ATTENZIONE: I bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
81
ITALIANO
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Quando si adopera un caricabatteria all’aria
aperta, collocarlo sempre in un luogo
asciutto e usare una prolunga adatta a
uso esterno. L’uso di un cavo adatto ad uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.
• Non ostruire i fori di ventilazione sul
caricabatteria. I fori di ventilazione sono
situati in alto e ai lati del caricabatteria.
Tenere il caricabatteria lontano da qualsiasi fonte
di calore.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
82
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
Il caricabatteria DCB105 è compatibile con batterie
da 10,8 V, 14,4 V e 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 e
DCB182).
Questo caricabatteria non richiede alcuna
regolazione ed è progettato per funzionare nel modo
più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Collegare il caricatore ad una presa 230 V
adatta prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (i) nel caricabatteria,
assicurandosi che sia completamente
posizionato nel caricabatteria. La luce rossa (in
carica) lampeggia continuamente, indicando
che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: Per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
ITALIANO
Procedura di carica
Vedere la tavola seguente per lo stato di carica del
pacco batteria.
Stato di carica
x
in carica
––
carica completa
–––––––––––––––––
ritardo per pacco
caldo/freddo
pacco batteria o
caricabatteria difettoso
problema con la
linea di alimentazione
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Questo caricabatteria non caricherà un pacco
batteria difettoso. Il caricabatteria indicherà una
batteria difettosa non illuminandosi o visualizzando
un motivo lampeggiante con la dicitura pacco
batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
Ritardo per pacco caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria
come troppo calda o troppo fredda, avvia
automaticamente un ritardo dovuto a pacco caldo/
freddo, sospendendo la carica fino a quando la
batteria raggiunga una temperatura appropriata. Il
caricabatterie commuta poi automaticamente alla
modalità di carica del pacco. Questa caratteristica
assicura la massima durata delle batterie.
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegne automaticamente quando
si attiva il sistema di protezione elettronico. Se ciò
avviene, inserire la batteria Li-Ion nel caricabatterie,
lasciandovela fino a quando non è completamente
carica.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Al momento dell’acquisto, il gruppo batteria non è
completamente carico. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricatore, leggere le istruzioni di
sicurezza di seguito e quindi seguire le procedure di
caricamento delineate.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare il pacco batteria
in ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione del
pacco batteria dal caricabatterie può incendiare
le polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo negli appositi
caricabatteria DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40° C (105°
F) (come nei capannoni o nelle costruzioni
metalliche in estate).
• Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico prima
dell’uso.
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
83
ITALIANO
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo
manuale, le targhette sul caricabatteria e sul pacco
batteria mostrano i pittogrammi seguenti:
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Pacco batteria
TIPO DI BATTERIA
I modelli DCD931 e DCD936 funzionano con batterie
da 14,4 volt.
Batteria in carica.
Batteria carica.
x
Pacco batteria o caricabatteria difettoso.
Linea di alimentazione difettosa.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
I modelli DCD980 e DCD985 funzionano con batterie
da 18 volt.
Utilizzare solo con pacchi batteria
DEWALT; gli altri possono scoppiare
causando lesioni personali e danni.
È possibile utilizzare i pacchi batteria DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 o DCB182.
Si rimanda a Dati tecnici per ulteriori informazioni.
Non esporre all’acqua.
Istruzioni per la conservazione
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
84
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4° C and 40° C.
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
ITALIANO
j. Pulsanti di rilascio della batteria
Non bruciare il pacco batteria.
k. Gancio a nastro
l. Vite di montaggio
Carica i pacchi batteria Li-Ion.
Vedere i Dati tecnici per il tempo di
ricarica.
Solo per uso interno.
m. Ferma punta
UTILIZZO PREVISTO
Questi trapani avvitatori/trapani a percussione
sono progettati per applicazioni professionali
di trapanatura, trapanatura a percussione e
avvitamento.
Contenuto della confezione
NON utilizzare in ambienti umidi o in presenza di
liquidi o gas infiammabili.
La confezione contiene:
Questi trapani/avvitatori/trapani a percussione sono
utensili professionali.
1 trapano a percussione a batteria
(modelli DCD985, DCD936)
1 trapano avvitatore a batteria
(modelli DCD980, DCD931)
1 pacco batteria Li-Ion (modelli M1, L1)
2 pacchi batteria Li-Ion (modelli M2, L2)
3 pacchi batteria Li-Ion (modelli M3, L3)
1 valigetta
1 caricabatterie
1 impugnatura laterale
1 manuale d’istruzioni
1 disegno esploso
NOTA: i pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’utensile, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, è bene leggere e
comprendere interamente questo manuale.
NON CONSENTIRE ai bambini di avvicinarsi
all’utensile. Se inesperti, non utilizzare questo
utensile previa sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con
un’unica tensione. Verificare sempre che la tensione
del blocco batteria corrisponda alla tensione
sulla targhetta. Verificare inoltre che la tensione
del caricabatteria corrisponda a quella della rete
elettrica.
Il caricabatteria DEWALT è dotato di
doppio isolamento secondo la norma
EN 60335; pertanto non è necessaria la
messa a terra.
Descrizione (fig. 1, 2)
AVVERTENZA: non modificare
l’utensile o alcuna parte di esso. Ciò
potrebbe causare a danni o a lesioni
personali.
a. Interruttore a grilletto
b. Pulsante di controllo avanti/indietro
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, è
necessario sostituirlo con un cavo apposito,
disponibile presso il centro di assistenza DEWALT.
CH
c. Torcia
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
d. Mandrino
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
e. Ghiera per la regolazione della coppia
f. Ghiera di controllo modalità
g. Selettore marce
h. Impugnatura laterale
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
i. Pacco batterie
85
ITALIANO
Uso di una prolunga
È preferibile non utilizzare una prolunga, tranne nei
casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare
una prolunga approvata, adatta per la tensione in
ingresso del caricabatteria (vedere i Dati tecnici).
La dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la
lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per
l’intera lunghezza.
MONTAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: prima di effettuare
montaggio e regolazioni, rimuovere
sempre il blocco batteria. Spegnere
sempre l’utensile prima di inserire o
rimuovere il blocco batteria.
AVVERTENZA: usare solo blocchi
batteria e caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del pacco
batteria dall’utensile (fig. 2)
NOTA: Per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco
batteria sia completamente carico.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare il pacco batteria (i) alle guide all’interno
dell’impugnatura dell’apparato (fig. 2).
2. Farlo scorrere nell’impugnatura finché il
pacco batteria non è saldamente posizionato
nell’apparato e assicurarsi che non si disinnesti.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di rilascio della batteria (j)
ed estrarre il pacco batteria dall’impugnatura
dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (o). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
86
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Interruttore di azionamento a
velocità variabile (fig. 1)
Per accendere l’utensile premere l’interruttore
a grilletto (a). Per spegnere l’utensile rilasciare
l’interruttore a grilletto. L’utensile è dotato di freno.
Il mandrino si arresta non appena l’interruttore a
grilletto viene rilasciato completamente.
NOTA: L’utilizzo prolungato a velocità variabile è
sconsigliato. Ciò potrebbe danneggiare l’interruttore
e deve essere evitato.
Impugnatura laterale (fig. 1)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali, utilizzare SEMPRE
l’utensile con l’impugnatura laterale
installata correttamente. In caso
contrario l’impugnatura potrebbe
scivolare durante il funzionamento
causando la perdita di controllo
dell’utensile. Afferrare l’utensile con
entrambe le mani per aumentare il
controllo.
L’impugnatura laterale (h) si aggancia alla parte
anteriore dello scomparto cambio marce e può
essere ruotata per permettere l’uso con la mano
destra o sinistra. L’impugnatura laterale deve essere
abbastanza stretta per resistere alla rotazione
dell’utensile quando l’accessorio si blocca o va in
stallo. Assicurarsi di afferrare l’impugnatura laterale
all’estremità opposta per controllare l’utensile in fase
di stallo.
Se il modello non è dotato di impugnatura laterale,
afferrare l’utensile posizionando una mano sul
manico e l’altra sul pacco batteria.
NOTA: L’impugnatura laterale è in dotazione in tutti
i modelli.
Pulsante avvitamento/svitamento
(fig. 1)
Il pulsante avvitamento/svitamento (b) determina la
direzione di rotazione della punta dell’utensile e viene
inoltre utilizzato come pulsante di blocco.
Per selezionare la rotazione diretta, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
avvitamento/svitamento sul lato destro dell’utensile.
ITALIANO
Per selezionare la rotazione inversa, rilasciare
l’interruttore a grilletto e premere il pulsante di
avvitamento/svitamento sul lato destro dell’utensile.
La posizione centrale del pulsante di controllo blocca
l’utensile in posizione spenta. Quando si modifica la
posizione del pulsante di controllo assicurarsi di aver
rilasciato il grilletto.
NOTA: La prima volta che l’utensile viene messo in
moto dopo un cambio della direzione di rotazione, è
possibile sentire uno scatto al momento dell’avvio.
Questa è una condizione normale e non indica la
presenza di problemi.
Luce di lavoro (fig. 1)
Una luce (c) è posizionata al di sopra dell’interruttore
a grilletto (a). Questa luce di lavoro si attiva quando
si preme l’interruttore a grilletto.
Quando l’interruttore viene rilasciato la torcia rimarrà
illuminata per un massimo di 20 secondi.
NOTA: La luce serve a illuminare la superficie di
lavoro e non è adatta per essere utilizzata come
lampada generica.
Ghiera di controllo modalità
(fig. 3–5)
Questo trapano è dotato di una ghiera di controllo
modalità separata (f) per passare fra le modalità
trapano, avvitatore e trapano a percussione.
FORATURA (FIG. 3)
ATTENZIONE: quando la ghiera di
controllo è nella modalità trapano/
trapano a percussione, il trapano resta
impostato indipendentemente dalla
posizione della ghiera di regolazione
della coppia (e).
Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in modo da
allineare il simbolo del trapano alla freccia.
NOTA: la ghiera di regolazione della coppia (e) può
essere impostata su qualsiasi numero.
AVVITATORE (FIG. 4)
Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in modo da
allineare il simbolo della vite alla freccia.
NOTA: la ghiera di regolazione della coppia può
essere impostata su qualsiasi numero. Tuttavia, la
ghiera di regolazione della coppia si inserisce solo
nella modalità avvitatore e non in quella di trapano e
trapano a percussione.
TRAPANO A PERCUSSIONE (FIG. 5)
ATTENZIONE: quando la ghiera di
controllo è nella modalità trapano/
trapano a percussione, il trapano resta
impostato indipendentemente dalla
posizione della ghiera di regolazione
della coppia (e).
Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in modo da
allineare il simbolo del martello alla freccia.
Ghiera di regolazione della coppia
(fig. 3–5)
L’utensile è provvisto di un meccanismo di
regolazione della coppia per avvitare e svitare viti
di varie forme e dimensioni. Intorno alla ghiera
di regolazione della coppia (e) sono impressi dei
numeri. I numeri servono a tarare la frizione in
modo da erogare una determinata gamma di
coppia. Maggiore è il numero sulla ghiera, maggiore
è la coppia, con la possibilità di avvitare viti o
bulloni di grandi dimensioni. Per selezionare un
numero ruotare la ghiera fino ad allineare il numero
desiderato alla freccia.
Regolazione a tre marce (fig. 3–5)
La possibilità di impostare l’utensile su tre marce
permette di ottenere una maggiore versatilità
di prestazioni. Per selezionare la marcia 1
(impostazione di coppia massima), spegnere
l’utensile fino all’arresto totale. Fare scorrere il
selettore delle marce (g) tutto in avanti. La marcia
2 (impostazione di coppia e velocità medie) è nella
posizione intermedia. La marcia 3 (impostazione
di velocità massima) corrisponde alla posizione
posteriore.
NOTA: non modificare la marcia mentre l’utensile è
in funzione. Consentire sempre l’arresto totale del
trapano prima di cambiare marcia. Per qualsiasi
difficoltà a cambiare le marce, assicurarsi che
sul selettore delle marce sia inserita una delle tre
impostazioni di velocità.
Mandrini
AVVERTENZA: non cercare di serrare
le punte (o qualsiasi altro accessorio)
tenendo ferma la parte anteriore del
mandrino e girando l’utensile. Ne
potrebbero derivare danni al mandrino
e lesioni personali. Bloccare sempre
l’interruttore al grilletto e disinserire
l’utensile dall’alimentazione quando si
sostituiscono gli accessori.
AVVERTENZA: assicurarsi che la
punta sia bloccata prima di azionare
l’utensile. Una punta allentata potrebbe
staccarsi dall’utensile e provocare lesioni
personali.
87
ITALIANO
MANDRINO AUTOSERRANTE A MANICOTTO SINGOLO
(FIG. 6–8)
L’utensile è dotato di un mandrino autoserrante con
un manicotto rotante per poter azionare con una
sola mano il mandrino. Per inserire un’altra punta o
un accessorio, seguire le istruzioni seguenti.
1. Bloccare il grilletto in posizione OFF. Spegnere e
scollegare l’utensile dall’alimentazione.
2. Afferrare il manicotto nero del mandrino (d) con
una mano servendosi dell’altra per sistemare
l’utensile come illustrato in Figura 6. Ruotare
il manicotto in senso antiorario (vista frontale)
quanto basta per accomodare l’accessorio
desiderato.
3. Inserire l’accessorio a circa 19 mm (3/4") dentro
il mandrino (fig. 7). Serrare saldamente ruotando
il manicotto del mandrino in senso orario con
una mano e tenendo l’apparato con l’altra
mano (fig. 8). Continuare a ruotare il manicotto
del mandrino finché non si sentono diversi scatti
del nottolino per garantire la massima potenza
di grippaggio.
Per sbloccare l’accessorio, procedere come ai
precedenti punti 1 e 2.
Assicurarsi di serrare il mandrino tenendo con
una mano il manicotto del mandrino e servendosi
dell’altra per tenere l’utensile con una mano per una
tenuta ottimale.
Gancio per cintura e ferma punta
(fig. 1)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori.
AVVERTENZA: Per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
NON appendere l’apparato in alto o
fissare oggetti al gancio per la cintura.
Appendere il gancio per cintura
dell’apparato ESCLUSIVAMENTE a
una cintura da lavoro.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, accertarsi
che la vite che fissa il gancio per cintura
sia avvitata saldamente.
IMPORTANTE: Durante il montaggio o la
sostituzione del gancio per cintura o del ferma
punta, utilizzare esclusivamente la vite (l) fornita in
dotazione. Assicurarsi di serrare saldamente la vite.
88
Il gancio per cintura (k) e il ferma punta (m) possono
essere fissati su entrambi i lati dell’apparato
utilizzando esclusivamente la vite (l) in dotazione,
a seconda che l’utilizzatore sia mancino o
destrimano. Se lo si desidera, è possibile
rimuovere completamente il gancio o il ferma punta
dall’apparato.
Per spostare il gancio per cintura o il ferma punta,
svitare la vite (l) che lo tiene in sede e riavvitarla sul
lato opposto. Assicurarsi di serrare saldamente la
vite.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’utensile e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 9)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni personali gravi, tenere le mani
SEMPRE nella posizione corretta, come
illustrato in figura 9.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali gravi, mantenere
SEMPRE l’apparato con presa sicura
per prevenire reazioni improvvise.
La corretta posizione delle mani richiede che una
mano sia posizionata sull’impugnatura principale (n),
mentre l’altra sull’impugnatura laterale (h).
Funzionamento del trapano (fig. 3)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’utensile e scollegarlo dall’alimentazione
elettrica prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimuovere/installare un
accessorio.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di lesioni personali, accertarsi
SEMPRE che il pezzo sia stato
ancorato o fissato perfettamente.
Durante la foratura di materiali di
ITALIANO
piccolo spessore utilizzare un blocco
di legno come supporto per evitare di
danneggiare il materiale.
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore delle marce
per adattare velocità e coppia all’operazione
da eseguire. Impostare la ghiera di controllo
modalità sul simbolo trapano.
2. Per il LEGNO, utilizzare punte elicoidali, a lancia,
a trivella o seghe a tazza. Per il METALLO,
utilizzare punte elicoidali in acciaio rapido o
seghe a tazza. Utilizzare un lubrificante da taglio
quando si forano metalli. Fanno eccezione la
ghisa e l’ottone che vanno forati a secco.
3. Reimpostare la ghiera di regolazione della
coppia (e) sul numero corrispondente alla
coppia desiderata. Eseguire delle prove su
materiale di scarto o su zone non visibili per
accertarsi di aver scelto la posizione corretta
della ghiera di regolazione della coppia.
NOTA: la ghiera di regolazione della coppia può
essere impostata su qualsiasi numero in qualsiasi
momento. Tuttavia, la ghiera di regolazione della
coppia si inserisce solo nella modalità avvitatore e
non in quella di trapano e trapano a percussione.
Funzionamento del trapano a
percussione (fig. 5)
3. Applicare sempre una pressione in linea
retta con la punta. Esercitare una pressione
sufficiente da permettere alla punta del trapano
di forare, ma non troppo energica per non far
andar il motore in stallo o deformare la punta.
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore delle marce
per adeguare velocità e coppia all’operazione
da eseguire. Impostare la ghiera di controllo
modalità (f) sul simbolo del martello.
4. Tenere saldamente con entrambe le mani
l’utensile per controllare l’azione rotante della
punta.
2. Durante la foratura applicare sul trapano a
percussione una forza tale da evitare che
l’utensile rimbalzi eccessivamente. Una forza
eccessiva provoca il rallentamento del trapano,
surriscaldamento e una velocità ridotta.
5. SE LA PUNTA VA IN STALLO, la causa
è generalmente dovuta al sovraccarico.
RILASCIARE IMMEDIATAMENTE
L’INTERRUTTORE, rimuovere la punta dal
foro e individuare la causa che ha provocato lo
stallo. NON PREMERE L’INTERRUTTORE A
GRILLETTO SU E GIÙ NEL TENTATIVO DI
AVVIARE IL TRAPANO IN STALLO - SI PUÒ
DANNEGGIARE IL TRAPANO.
6. Mantenere il motore in funzione quando si
estrae la punta dal foro. Ciò aiuta a evitare che
la punta si incastri.
Funzionamento dell’avvitatore
(fig. 4)
1. Selezionare la combinazione velocità/coppia
desiderata utilizzando il selettore a tre velocità
(g) situato sulla parte superiore dell’utensile per
adattare velocità e coppia all’operazione da
eseguire. Posizionare la ghiera di regolazione
della coppia (e) a un’impostazione più bassa per
assicurarsi che il puntale sia come desiderato.
NOTA: Utilizzare le impostazioni della coppia
più basse necessarie a posizionare il puntale
alla profondità desiderata. Minore è il numero,
minore è il valore della coppia.
2. Ruotare la ghiera di controllo modalità (f) in
modo da allineare il simbolo della vite alla
freccia.
3. Forare in modo dritto mantenendo la punta ad
angolo retto rispetto al foro. Durante la foratura
non premere lateralmente sulla punta poiché ciò
può ostruire le volute delle punte e quindi ridurre
la velocità.
4. Quando si eseguono grossi fori, se la velocità
del trapano a percussione diminuisce, spingere
la punta parzialmente fuori dal buco mentre
l’utensile è ancora in funzione per eliminare i
residui.
5. Per Calcestruzzo utilizzare punte rivestite al
carburo o adatte. La fuoriuscita fluida e costante
del truciolo indica che si sta forando alla velocità
corretta.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
89
ITALIANO
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA DEL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Staccare il caricabatteria dalla
presa di corrente prima della pulizia.
Sporco e grasso vengono rimossi
dall’esterno del caricabatteria con un
panno o uno spazzolino non metallico.
Non utilizzare acqua né detergenti di
alcun tipo.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
90
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
ITALIANO
GARANZIA
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre
una garanzia eccezionale per i professionisti
che utilizzano i suoi apparati. Questa
dichiarazione di garanzia è aggiuntiva e
non pregiudica in alcun modo la copertura
assicurativa dell’utilizzatore professionista
o quella della previdenza sociale per
l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati
membri dell’Unione Europea o dell’EFTA
(Associazione europea di libero scambio).
• 30 GIORNI SENZA RISCHI
SODDISFAZIONE GARANTITA •
Se non è completamente soddisfatto delle
prestazioni del suo apparato DEWALT,
può semplicemente restituircelo entro
30 giorni, completo come era al momento
dell’acquisto, per ottenere il rimborso totale
o la sostituzione del prodotto. Il prodotto
deve aver subito un’usura normale in
rapporto al numero di giorni in cui è stato
utilizzato e va restituito accompagnato
dallo scontrino originale di acquisto.
• sia presentato uno scontrino che provi
l’acquisto del prodotto;
• il prodotto va restituito come era al
momento dell’acquisto con tutti i
componenti originali.
Se desidera sporgere un reclamo, la
preghiamo di contattare il suo rivenditore
o di verificare dove si trova il suo riparatore
autorizzato DEWALT più vicino nel catalogo
DEWALT o di contattare l’ufficio DEWALT
all’indirizzo indicato nel presente manuale.
È possibile consultare un elenco dei
riparatori autorizzati DEWALT e tutti i dettagli
relativi alla nostra assistenza post-vendita,
nel sito Internet: www.2helpU.com.
• UN ANNO DI ASSISTENZA GRATUITA •
Se necessita di manutenzione o assistenza
per il suo apparato DEWALT, nei 12 mesi
seguenti l’acquisto, ha diritto a ricevere
un’assistenza gratuita. Verrà effettuata
a titolo gratuito presso un riparatore
autorizzato DEWALT. Deve presentare
uno scontrino che provi l’acquisto. Sono
compresi i costi di manodopera. Sono
esclusi quelli per gli accessori e i ricambi,
a meno che non si tratti di pezzi difettosi
coperti dalla garanzia.
• UN ANNO DI GARANZIA COMPLETA •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il
suo prodotto DEWALT si rivelasse difettoso
a causa di imperfezioni nei materiali o
nella costruzione, DEWALT garantisce la
sostituzione gratuita di tutte le parti difettose
oppure, a nostra discrezione, la sostituzione
gratuita dell’intero apparato a condizione
che:
• il prodotto non sia stato utilizzato in
modo improprio;
• il prodotto abbia subito una normale
usura;
• non siano avvenuti tentativi di
riparazione da parte di persone non
autorizzate a farli;
91
NEDERLANDS
13 mm (1/2") DRAADLOZE BOOR/DRIL
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") DRAADLOZE KLOPBOOR/DRIL
DCD936, DCD985
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Voltage
Types
Batterijtype
Uitgangsvermogen
Snelheid zonder weerstand
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Impactratio
1e versnelling
2e versnelling
3e versnelling
Max. aanhaalmoment (hard/zacht)
Boorhouder capaciteit
Maximale boorcapaciteit
Hout
Metaal
Metselwerk
Gewicht (zonder accu)
LPA
KPA
LWA
KWA
(geluidsdruk)
(onzekerheidsfactor geluidsdruk)
(akoestisch vermogen)
(onzekerheid akoestisch verm.)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in metaal
ah,D =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Boorinslag
ah,ID =
m/s2
–
11,0
–
Onzekerheid K =
m/s2
–
1,5
–
92
< 2,5
1,5
11,0
1,5
NEDERLANDS
Vibratie-emissiewaarde ah
Schroef indraaien
ah =
Onzekerheid K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
WAARSCHUWING: Het aangegeven
trillingsemissieniveau vertegenwoordigt
de belangrijkste toepassingen van
het gereedschap. Maar als het
gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met verschillende
accessoires of als het niet goed
wordt onderhouden, dan kan de
trillingsemissie verschillend zijn. Dit
kan het blootstellingsniveau aanzienlijk
verhogen over de hele werkperiode.
VDC
Ah
kg
Lader
Netspanning
Accutype
Geschatte laadtijd
min
Gewicht
kg
Zekeringen:
Europa
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen
om de gebruiker te beschermen tegen
trillingseffecten zoals: onderhoud het
gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(1,5 Ah accusets)
230 V-gereedschap 10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
< 2,5
1,5
Een schatting van het
blootstellingsniveau voor trilling moet
ook rekening houden met hoe vaak
het gereedschap uitgeschakeld is of
wanneer het gereedschap wel aan
staat maar niet daadwerkelijk gebruikt
wordt. Dit kan het blootstellingsniveau
aanzienlijk verlagen over de hele
werkperiode.
Het in dit informatieblad gegeven
trillingsuitstootniveau werd gemeten in
overeenstemming met een in EN 60745 gegeven
gestandaardiseerde test en kan worden gebruikt om
een stuk gereedschap met een ander te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een voorlopige
beoordeling van blootstelling.
Accu
Accutype
Spanning
Capaciteit
Gewicht
< 2,5
1,5
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah accusets)
0,49
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah accusets)
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
93
NEDERLANDS
EG-conformiteitsverklaring
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-1;
EN 60745-2-2.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
02.02.2011
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en
instructies. Indien geen gevolg aan
deze aanwijzingen wordt gegeven, kan
dit leiden tot elektrische schok, brand of
ernstig letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN
INSTRUCTIESOM LATER TE RAADPLEGEN
De term ‘elektrisch gereedschap’ in alle
onderstaande waarschuwingen verwijst naar uw
elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer)
of accugedreven (draadloos) elektrisch gereedschap.
94
1) VEILIGHEID VAN HET WERKGEBIED
a) Houd het werkgebied schoon en zorg
voor goede verlichting. Rommelige of
donkere plekken vragen om ongevallen.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in
een explosief-gevoelige omgeving, zoals
in de buurt van brandbare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrisch gereedschap
creëert vonken waardoor stof of dampen
vlam kunnen vatten.
c) Houd kinderen en omstanders uit de
buurt tijdens het gebruik van elektrisch
gereedschap. Verstrooidheid kan leiden tot
verlies van controle over het gereedschap.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrische werktuigen
mogen alleen worden gebruikt in een
geschikt stopcontact. Pas de stekker
op geen enkele manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers met een geaard
elektrisch werktuig. Ongemodificeerde
stekkers en bijpassende stopcontacten
verminderen het risico van elektrische
schokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde
oppervlakten zoals leidingen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico voor elektrische schokken als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrische werktuigen niet bloot aan
regen of water. Als er water in elektrische
werktuigen terechtkomt, neemt het risico van
een elektrische schok toe.
d) Gebruik het snoer niet verkeerd. Gebruik
het snoer nooit om een elektrisch
werktuig te verplaatsen, te slepen of de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte,
olie, scherpe kanten of bewegende delen.
Beschadigde of verwarde snoeren verhogen
het risico van een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch werktuig buiten
bedient, gebruik dan een verlengsnoer dat
geschikt is voor gebruik in de open lucht.
Het gebruik van een snoer dat geschikt is
voor gebruik in de open lucht, vermindert het
risico van een elektrische schok.
f) Indien het bedienen van een elektrisch
gereedschap in een vochtige plaats
niet kan worden vermeden, gebruik dan
een voeding beschermd door een RCD
(residustroomapparaat). Het gebruik van
een RCD verlaagt het risico van elektrische
schokken.
NEDERLANDS
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk naar wat u doet en gebruik
uw gezond verstand als u elektrische
werktuigen gebruikt. Gebruik geen
elektrische werktuigen als u moe of
onder de invloed van drugs, alcohol
of medicijnen bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het gebruik van een
elektrisch werktuig kan leiden tot ernstig
letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming. Het
gebruik van veiligheidsuitrustingen zoals een
stofmasker, antislip-veiligheidsschoenen, een
helm of gehoorbescherming, vermindert de
kans op letsels.
c) Vermijd dat het werktuig onopzettelijk
start. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de stand ‘uit’ is voordat u aansluit op de
stroombron en/of accu bij het opnemen
of verdragen van het gereedschap. Als
u elektrische werktuigen met uw vinger op
de schakelaar verplaatst, of een elektrisch
werktuig aansluit met de schakelaar al aan,
kan dit ongevallen tot gevolg hebben.
d) Verwijder alle afstelsleutels of
moersleutels voordat u het elektrische
werktuig aanzet. Een moersleutel of
afstelsleutel die nog vastzit aan een draaiend
onderdeel van het elektrische werktuig, kan
tot letsels leiden.
e) Reik niet te ver. Sta stevig op de
grond en behoud voortdurend uw
evenwicht. Hierdoor hebt u in onverwachte
omstandigheden een betere controle over
het elektrische werktuig.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
losse kleding of sieraden. Houd uw haar,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen. Losse kleding,
sieraden of lang haar kunnen vastraken in
bewegende onderdelen.
g) Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor
de verbinding van voorzieningen voor
stofafvoer en stofverzameling, zorg
dan ervoor dat ze aangesloten zijn en
op de juiste manier worden gebruikt.
Stofverzameling kan aan stof gerelateerde
gevaren beperken.
4) HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE
WERKTUIGEN
a) Forceer het elektrische werktuig niet.
Gebruik het juiste elektrische werktuig
voor uw toepassing. Het gereedschap zal
zijn werk beter en veiliger doen tegen de
snelheid waarvoor het is bedoeld.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Gebruik het elektrische werktuig niet als
de schakelaar het niet in- en uitschakelt.
Elk werktuig dat niet met de schakelaar
kan worden bediend, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
Koppel de stekker los van de stroombron
en/of accu van het elektrische
gereedschap voordat u aanpassingen
aanbrengt, accessoires verwisselt
of elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
werktuig toevallig wordt geactiveerd.
Bewaar elektrische werktuigen die
niet worden gebruikt buiten het bereik
van kinderen en laat mensen die niet
vertrouwd zijn met het elektrische
werktuig of met deze instructies het
elektrische werktuig niet gebruiken.
Elektrische werktuigen zijn gevaarlijk in de
handen van onervaren gebruikers.
Onderhoud elektrische werktuigen.
Controleer op foutieve uitlijning of
vastlopen van beweegbare delen,
gebroken onderdelen of een andere
omstandigheid die de werking van het
elektrische werktuig kan beïnvloeden.
Als het elektrische werktuig beschadigd
is, laat dit dan repareren voordat u
het gebruikt. Veel ongevallen worden
veroorzaakt door slecht onderhouden
elektrische werktuigen.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden zaagwerktuigen met
scherpe zaagkanten zullen minder snel
vastlopen en zijn makkelijker te gebruiken.
Gebruik het elektrische werktuig,
hulpstukken e.d. overeenkomstig deze
instructies en houd daarbij rekening met
de werkomstandigheden en het uit te
voeren werk. Het gebruik van het elektrische
werktuig voor handelingen die afwijken van
die waarvoor het werktuig bedoeld is, zou
een gevaarlijke situatie tot gevolg kunnen
hebben.
5) GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN WERKTUIGEN OP ACCU
a) Herlaad alleen met de lader die wordt
vermeld door de fabrikant. Een lader die
geschikt is voor een bepaalde soort accuset
kan leiden tot een brandrisico als deze lader
wordt gebruikt met een andere accuset.
b) Gebruik elektrische werktuigen alleen met
speciaal daarvoor bestemde accusets.
Gebruik van een andere accuset kan een
risico op verwondingen en brand tot gevolg
hebben.
95
NEDERLANDS
c)
d)
Wanneer de accu niet wordt gebruikt,
houd die dan uit de buurt van andere
metalen voorwerpen, zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding kunnen maken van de
ene pool naar de andere.Het kortsluiten
van de polen van de batterij kan leiden tot
brandwonden of brand.
Wanneer de accu onjuist wordt gebruikt,
kan vloeistof uit de accu weglekken.
Vermijd contact met deze vloeistof. Als er
per ongeluk contact ontstaat, spoel dan
af met water. Raadpleeg een arts wanneer
de vloeistof in contact komt met de ogen.
Vloeistof die uit de accu lekt, kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Laat uw elektrische werktuig onderhouden
door een erkende onderhoudsmonteur die
alleen identieke vervangingsonderdelen
gebruikt. Hiermee wordt de veiligheid van
het elektrische werktuig gewaarborgd.
Aanvullende specifieke
veiligheidsrichtlijnen voor boren/
drilboren/klopboren
gehoorverlies veroorzaken. Tijdelijk gehoorverlies
of ernstige schade aan het trommelvlies kan
optreden door hoge geluiden tijdens het
klopboren.
• Draag een veiligheidsbril of een andere
oogbescherming. Klopboren en boren zorgen
ervoor dat splinters rondvliegen. Rondvliegende
deeltjes kunnen leiden tot permanente
beschadiging van uw ogen.
• Klopboor onderdelen en het gereedschap
worden heet tijdens het gebruik. Draag
handschoenen als u ze aanraakt.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
klopboormachines:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap.
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
• Draag gehoorbescherming tijdens het
boren. Blootstelling aan geluid kan leiden tot
gehoorverlies.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
• Gebruik aanvullende handgrepen indien
meegeleverd bij het gereedschap. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading.
Accessoires van zaaggereedschap die in
contact komen met bedrading die onder
stroom staat, kunnen metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markeringen op gereedschap
De volgende pictogrammen worden afgebeeld op
het gereedschap:
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
POSITIE DATUMCODE
• Gebruik klemmen of een andere praktische
oplossing om het werkstuk vast te zetten en
het op een stabiele plaats te ondersteunen.
Als u het werkstuk tegen uw lichaam houdt, is
dat onstabiel en kan het leiden tot het verlies
van de controle.
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
• Draag gehoorbescherming als u gedurende
langere tijd met de boor werkt. Langdurige
blootstelling aan intense geluiden kan
Jaar van fabricage
96
Voorbeeld:
2012 XX XX
NEDERLANDS
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van de DCB105-acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s op
van het merk DEWALT. Andere typen
batterijen kunnen te heet worden en
barsten wat leidt tot persoonlijk letsel en
materiële schade. Laad geen
niet-oplaadbare batterijen op.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
OPMERKING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico
op beschadiging van het snoer en van de
stekker.
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Zorg, wanneer u buiten met de lader werkt,
altijd voor een droge locatie en gebruik een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico van een elektrische schok.
• Blokkeer de ventilatiesleuven van de lader
niet. De ventilatiesleuven bevinden zich
bovenop en opzij van de lader. Plaats de
lader niet in de buurt van een warmtebron.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
97
NEDERLANDS
Laders
De DCB105 lader is geschikt voor Li-Ion-accu’s
van 10,8 V, 14,4 V en 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
and DCB182).
Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo
ontworpen dat hij zeer gemakkelijk in het gebruik is.
Oplaadprocedure (afb. [figure] 2)
1. Steek de lader in een geschikt 230
V-stopcontact voordat u de accu plaats.
2. Plaats de accu (i) in de lader, en let er daarbij op
dat de accu geheel in de lader komt te zitten.
Het rode lampje (opladen) knippert voortdurend
en dat duidt erop dat het laadproces is gestart.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
x
bezig met opladen
––
––
––
volledig opgeladen
hete/koude
accuvertraging
probleem met
accu of lader
probleem
elektriciteitssnoer
––––––––––––––––––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Het
lampje zal niet of onregelmatig gaan branden en de
lader geeft daarmee aan dat de accu kapot is.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of
te koud is, begint deze automatisch met een hete/
koude accuvertraging, waarbij het opladen wordt
98
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking
treedt. Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de
lader totdat deze volledig is opgeladen.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet
geheel opgeladen. Lees, voordat u de accu en de
lader in gebruik neemt, de onderstaande instructies
voor een veilig gebruik en volg vervolgens de
vermelde laadprocedures.
LEES ALLE INSTRUCTIES
Oplaadstatus
––
uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur
heeft bereikt. De oplader schakelt vervolgens
automatisch naar de oplaadmodus voor de accu.
Deze functionaliteit verzekert u van maximale
levensduur van de accu.
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in de daarvoor
bestemde DEWALT laders.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
• Voor het beste resultaat is het belangrijk dat u
de accu vóór ingebruikname volledig oplaadt.
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
De DCD980 en de DCD985 werken op een
18 V-accu.
De accu’s van het type DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 of DCB182 kunnen worden
gebruikt. Raadpleeg Technische Gegevens voor
meer informatie.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze
handleiding laten de labels op de oplader en de
accu de volgende pictogrammen zien:
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Hete/koude accuvertraging.
x
Probleem met accu of lader.
Probleem elektriciteitssnoer.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Gebruik uitsluitend DEWALT accu’s;
andere modellen kunnen uit elkaar
spatten en persoonlijk letsel of schade
veroorzaken.
De DCD931 en de DCD936 werken op
14,4 V-accu’s.
99
NEDERLANDS
a. Variabele snelheidsschakelaar
Niet blootstellen aan water.
b. Vooruit/achteruit-regelknop
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
d. Boorklauw
c. Werklicht
e. Stelring om torsie aan te passen
Uitsluitend opladen tussen 4 ºC en 40 ºC.
f. Kraag modusbeheer
g. Versnellingschakelaar
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
h. Zijgreep
i. Accu
j. Knoppen accuvrijgave
Gooi de accu niet in het vuur.
Laad Li-Ion accu‘s op.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Alleen voor gebruik binnenshuis
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 draadloze klopboormachine
(DCD985, DCD936 modellen)
1 draadloze middengreep boordril
(DCD980, DCD931 modellen)
1 Li-Ion accu (M1, L1 modellen)
2 Li-Ion accu’s (M2, L2 modellen)
3 Li-Ion accu’s (M3, L3 modellen)
1 gereedschapskit
1 oplader
1 zijgreep
1 gebruiksaanwijzing
1 uitvergrote tekening
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffers geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
100
k. Riemhaak
l. Montageschroef
m. Bithouder
GEBRUIKSDOEL
Deze schroefmachines/hamerboren zijn ontworpen
voor toepassingen op het gebied van professioneel
boren, hamerboren en schroeven.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze boren/drillen/klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één
spanning ontworpen. Controleer altijd of de spanning
van de accuset overeenstemt met de spanning op
de kenplaat. Zorg ook dat de spanning van uw lader
overeenkomt met die van uw netspanning.
Uw DEWALT-lader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335; er is
daarom geen aardingsdraad nodig.
Indien het voedingssnoer beschadigd is, moet het
worden vervangen door een speciaal vervaardigd
snoer dat verkrijgbaar is via de onderhoudsafdeling
van DEWALT.
NEDERLANDS
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik geen verlengsnoer, tenzij absoluut
noodzakelijk. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomtoevoer
van uw lader (zie Technische gegevens). De
minimumafmeting van de geleider is 1 mm2; de
maximumlengte is 30 m.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: vóór montage
en aanpassing moet u altijd de accu
verwijderen. Schakel het werktuig altijd
uit voordat u de accu aanbrengt of
verwijdert.
WAARSCHUWING: gebruik alleen de
accusets en laders van DEWALT.
De accu in het gereedschap plaatsen
of eruit verwijderen (afb. 2)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het
belangrijk dat u de accu volledig oplaadt.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Houd de accu tegenover de rails (i) in de
handgreep van de lamp (afb. 2).
2. Schuif de accu in de handgreep totdat de accu
stevig vastzit in het gereedschap en controleer
dat de accu niet los raakt.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-ontgrendelknop (j) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 2)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(o) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
accu nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Schakelaar variabele snelheid
(afb. 1)
Om het gereedschap aan te schakelen knijpt u
de trekkerschakelaar (a) in. Om het gereedschap
uit te schakelen laat u trekkerschakelaar los.
Uw gereedschap is voorzien van een rem. De
boorhouder stops zodra de trekkerschakelaar
volledig wordt losgelaten.
OPMERKING: Het continue gebruik op variabele
snelheden wordt niet aanbevolen. Dit kan de
schakelaar beschadigen en dient te worden
voorkomen.
Zijgreep (afb. 1)
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op persoonlijk letsel te verminderen
bedient u het gereedschap ALTIJD als
de zijgreep correct is geïnstalleerd. Als
u dit nalaat kan het ertoe leiden dat de
zijgreep wegglijdt tijdens de bediening
van het gereedschap en u de controle
erover verliest. Houd het gereedschap
met beide handen vast om zoveel
controle te houden.
De zijgreep (h) klemt vast aan de voorzijde van de
versnellingsbehuizing en kan 360º worden gedraaid
voor zowel rechtshandig als linkshandig gebruik.
De zijgreep moet voldoende stevig zijn bevestigd
om weerstand te bieden aan het wegdraaien van
de boor als het accessoire vastzit of vastloopt. Zorg
ervoor dat u de zijgreep aan het uiteinde vastpakt
om het gereedschap tijdens vastlopen onder
controle te houden.
Als het model niet is uitgerust met een zijgreep
houdt u de boor met één hand aan de handgreep
vast en met de andere hand aan de accu.
OPMERKING: Zijgrepen worden bij alle modellen
geleverd.
Knop vooruit/achteruit (afb. 1)
De knop vooruit/achteruit (b) bepaalt de richting
waarin het gereedschap draait en dient ook als
vergrendelingknop.
Om vooruit draaien te kiezen laat u de
trekkerschakelaar los en drukt u de vooruit/achteruit
knop aan de rechterkant van het gereedschap in.
OPMERKING: De brandstofmeter geeft slechts
een indicatie van de hoeveelheid lading die de
101
NEDERLANDS
Om achteruit draaien te kiezen laat u de
trekkerschakelaar los en drukt u de vooruit/achteruit
knop aan de linkerkant van het gereedschap in.
De middenpositie van de controleknop vergrendelt
het gereedschap in de ‘uit’ stand. Zorg ervoor
dat u de trekker loslaat als u de stand van de
controleknop wijzigt.
OPMERKING: De eerste keer als het gereedschap
draait nadat de draairichting is gewijzigd, hoort u
misschien een klik bij het opstarten. Dit is normaal
en betekent niet dat er een probleem is.
Werklicht (afb. 1)
Er bevindt zich een werklicht (c) net boven
de trekkerschakelaar (a). Het werklicht wordt
geactiveerd als de trekkerschakelaar wordt
ingedrukt.
Wanneer de Aan/Uit-schakelaar wordt vrijgegeven,
blijft het werklicht tot 20 seconden branden.
OPMERKING: Het werklicht is bedoeld voor het
bijlichten van het directe werkoppervlak en is niet
bedoeld om als zaklantaarn te worden gebruikt.
Kraag modusbeheer (afb. 3–5)
Uw boor is voorzien van een aparte kraag
modusbeheer (f) om te schakelen tussen de modi
boren, schroeven draaien en klopboren.
BOREN (AFB. 3)
VOORZICHTIG: Als de moduskraag
zich in de modus boren/klopboren
bevindt, kunt u de versnelling niet
gebruik, onafhankelijk van de stand van
de stelring torsieaanpassing (e).
Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
boorpictogram op één lijn met de pijl staat.
OPMERKING: De stelring torsieaanpassing (e) kan
op ieder getal worden ingesteld.
SCHROEVEN DRAAIEN (AFB. 4)
Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
schroefpictogram op één lijn met de pijl staat.
OPMERKING: De stelring torsieaanpassing kan
te allen tijde op ieder getal worden ingesteld. De
stelring torsieaanpassing werkt echter alleen tijdens
de modus schroevendraaien en niet in de modi
boren en klopboren.
KLOPBOREN (AFB. 5)
VOORZICHTIG: Als de moduskraag
zich in de modus boren/klopboren
bevindt, kunt u de versnelling niet
gebruik, onafhankelijk van de stand van
de stelring torsieaanpassing (e).
102
Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
klopboorpictogram op één lijn met de pijl staat.
Stelring torsieaanpassing (afb. 3–5)
Uw gereedschap is voorzien van een instelbaar
torsiemechanisme om schroeven te draaien voor
het inschroeven en verwijderen van een breed scala
vormen en afmetingen van schroeven. Rondom de
stelring torsieaanpassing (e) bevinden zich getallen.
Deze getallen worden gebruikt om de versnelling in
te stellen om een torsiebereik te leveren. Hoe hoger
het getal op de stelring, hoe hoger de torsie en hoe
groter de bevestiging die kan worden aangedreven.
Om een getal te kiezen draait u net zolang totdat het
gewenste getal op één lijn met de pijl staat.
Schakelen op drie snelheden
(afb. 3–5)
De functionaliteit schakelen op drie snelheden
van uw gereedschap stelt u in staat te schakelen
tussen versnellingen om meer mogelijkheden te
hebben. Om snelheid 1 te kiezen (hoogste torsieinstelling) zet u het gereedschap uit en laat u het
tot stilstand komen. Schuif de versnellingschuif (g)
geheel naar voren. Snelheid 2 (middelste torsie en
snelheidsinstelling) bevindt zich in de middelste
stand. Snelheid 3 (hoogste snelheidsinstellingen)
bevindt zich achteraan.
OPMERKING: Verander niet van versnelling als
het gereedschap aan staat. Zorg altijd dat de boor
volledig tot stilstand is gekomen voordat u van
versnelling wisselt. Als u problemen ondervindt
bij het wisselen van versnellingen, zorg dan dat
de versnellingsschakelaar zich in één van de drie
snelheidsinstellingen bevindt.
Boorhouders
WAARSCHUWING: Probeer niet om
boren (of andere accessoires) vast
te draaien door de voorkant van de
boorhouder vast te pakken en het
gereedschap te draaien. Dit kan schade
aan de boorhouder en persoonlijk letsel
veroorzaken. Zet de trekkerschakelaar
altijd uit en sluit het gereedschap van
de stroombron af voordat u accessoires
verwisselt.
WAARSCHUWING: Zorg er altijd
voor dat het boorstuk stevig vast zit
voordat u het gereedschap opstart. Een
los boorstuk kan uit het gereedschap
schieten en op die manier mogelijk
persoonlijk letsel veroorzaken.
NEDERLANDS
SLEUTELLOZE ENKELVOUDIGE HULS BOORHOUDER
(AFB. 6–8)
Uw gereedschap is voorzien van een sleutelloze
boorhouder met een roterende huls voor bediening
met één hand van de boorhouder. Om een boorstuik
of een ander accessoire te plaatsen, volgt u de
onderstaande stappen op.
1. Vergrendel de trekker in de positie OFF. Zet
het gereedschap uit en sluit het af van de
stroombron.
2. Pak de zwarte huls van de boorhouder (d) met
één hand vast en gebruik uw andere hand om
het gereedschap vast te zetten zoals afgebeeld
in afb. 6. Draai de huls tegen de klok in (gezien
vanaf de voorzijde), net zover totdat het
gewenste accessoire erin past.
3. Zet het accessoire ongeveer 19 mm in de
boorkop (afb. 7). Zet stevig vast door de
boorkop met één hand naar rechts te draaien
terwijl u het gereedschap met de andere hand
vasthoudt (afb. 8). Blijf de kraag van de boorkop
draaien totdat u een aantal ratelende klikken
hoort, zodat gegarandeerd is dat het accessoire
maximaal vastzit.
Om het accessoire weer los te maken herhaalt u
stappen 1 en 2 hierboven.
Zorg ervoor dat u de boorhouder met één hand op
de huls van de boorhouder vastmaakt, en met één
hand het gereedschap vasthoudt voor maximale
stevigheid.
Riemhaak en bithouder (afb. 1)
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, hang
het gereedschap NIET boven uw
hoofd op en hang geen voorwerpen aan
de riemhaak. Hang de riemhaak van het
gereedschap UITSLUITEND aan een
gereedschapsgordel.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, let erop
dat de schroef waarmee de riemhaak
vastzit goed is bevestigd.
BELANGRIJK: Gebruik voor het bevestigen of
vervangen van de riemhaak of de bithouder alleen
de bijgeleverde schroef (l). Let erop dat de schroef
stevig is vastgedraaid.
Voor links- of een rechtshandig gebruik kunnen de
riemhaak (k) en de bithouder (m) met de bijgeleverde
schroef (l) aan weerszijden van het gereedschap
worden bevestigd. Als u de haak of de bithouder
niet wilt gebruiken, kunt u deze van het gereedschap
afhalen.
U kunt de riemhaak of de bithouder verplaatsen
door de schroef (l) die de riemhaak op z’n plaats
houdt, te verwijderen en aan andere zijde weer
te monteren. Let erop dat de schroef stevig is
vastgedraaid.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Juiste positie van de handen (afb. 9)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld in
afb. 9.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de hoofdgreep (n), terwijl u met de andere hand
de zijhandgreep (h) vasthoudt.
Boren (afb. 3)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u het
gereedschap uit te schakelen en van het
stopcontact te ontkoppelen voordat u
hulpstukken of accessoires verwijdert of
plaatst.
WAARSCHUWING: Om het risico op
letsel te verkleinen, dient u ALTIJD
ervoor te zorgen dat het werkstuk
verankerd is of goed is vastgezet. Als u
door dun materiaal boort, gebruikt u een
houten “reserveblokkering” om schade
aan het materiaal te voorkomen.
103
NEDERLANDS
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie
aan de geplande actie voldoen. Stel de kraag
modusbeheer op het boorpictogram in.
2. Voor HOUT gebruikt u spiraalboren, steekboren,
grondboren of zaagboren. Voor METAAL
gebruikt u hoge snelheid spiraalboren of
zaagboren. Gebruik een smeermiddel als u
metaal boort. De uitzonderingen hierop zijn
gietijzer en koper, die droog dienen te worden
geboord.
3. Oefen altijd druk uit in een rechte lijn met de
boor. Gebruik voldoende druk om de boor
verder te laten boren, maar druk niet zo hard
dat de motor vastloopt of de boor doorbuigt.
4. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast om het wegdraaien van de boor te
voorkomen.
5. ALS DE BOOR VASTLOOPT komt dit
meestal omdat hij overbelast wordt. LAAT DE
TREKKER ONMIDDELLIJK LOS, verwijder
de boor uit het werkstuk en stel de reden van
het vastlopen vast. KLIK DE TREKKER NIET
UIT EN AAN IN EEN POGING OM EEN
VASTGELOPEN BOOR OP TE STARTEN –
DIT KAN DE BOOR BESCHADIGEN.
6. Houd de motor draaiende als u de boor uit
een geboord gat trekt. Dit helpt vastzitten te
voorkomen.
Bediening schroevendraaien
(afb. 4)
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik
met behulp van de versnellingschakelaar
drie snelheden (g) aan de bovenkant van
het gereedschap om de gewenste snelheid
en torsie voor de gewenste toepassing te
verkrijgen. Stel de stelring torsieaanpassing
(e) eerst op een lagere stand in om ervoor te
zorgen dat de bevestiging naar uw specificaties
kan worden ingesteld.
OPMERKING: Gebruik de laagste torsieinstelling die vereist is om de bevestiging bij
de gewenste diepte te plaatsen. Hoe lager het
getal, des te lager de torsie-uitgang.
2. Draai de kraag modusbeheer (f) zodat het
schroefpictogram op één lijn met de pijl staat.
3. Stel de stelring torsieaanpassing (e) opnieuw in
op de juiste getalsinstelling voor de gewenste
torsie. Voer een paar tests uit in afval of
onzichtbare gebieden om de juiste positie van
de stelring torsieaanpassing te bepalen.
104
OPMERKING: De stelring torsieaanpassing kan
te allen tijde op ieder getal worden ingesteld. De
stelring torsieaanpassing werkt echter alleen tijdens
de modus schroevendraaien en niet in de modi
boren en klopboren.
Bediening klopboren (afb. 5)
1. Kies het gewenste snelheid/torsie bereik met de
versnellingswisselaar zodat de snelheid en torsie
aan de geplande actie voldoen. Stel de kraag
modusbeheer (f) op het klopboorpictogram in.
1. Oefen bij het boren precies voldoende kracht
op de klopboor uit om te voorkomen dat hij
excessief heen en weer trilt. Teveel druk zorgt
voor lagere boorsnelheden, oververhitting en
een lagere boorratio.
2. Boor recht, houd het boorstuk in een rechte
hoek ten opzichte van het werkstuk. Oefen
geen zijdelingse druk op het boorstuk uit tijdens
het boren, omdat dit ervoor zorgt dat de boor
vastloopt en een lagere boorsnelheid wordt
verkregen.
3. Als u diepe gaten boort en de klopboorsnelheid
afneemt, haalt u de boor gedeeltelijk uit het gat
terwijl het gereedschap nog aan staat om puin
uit het gat te verwijderen.
4. Bij metselwerk gebruikt u hardmetalen
boorstukken of boorstukken voor metselwerk.
Een gelijkmatige hoeveelheid stof die vrijkomt,
geeft aan dat u de juiste boorsnelheid gebruikt.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
NEDERLANDS
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Smering
Uw elektrisch gereedschap behoeft geen extra
smering.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en
stof met droge lucht uit de behuizing
als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag
goedgekeurde oogbescherming
en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere ruwe
chemicaliën voor het reinigen van
de niet-metalen onderdelen van het
werktuig. Deze chemicaliën kunnen
de materialen die in deze onderdelen
gebruikt worden, verzwakken. Gebruik
een doek enkel bevochtigd met water
en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in
het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in
vloeistof.
SCHOONMAAKINSTRUCTIES VOOR DE LADER
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Haal de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u het apparaat
reinigt. Verwijder vuil en vet met
een doek of zachte, niet-metalen
borstel van de buitenkant van de
werklamp/lader. Gebruik geen water of
schoonmaakmiddel.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
105
NEDERLANDS
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
106
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALTservicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
NORSK
13 mm (1/2") BATTERIDRILL/BORMASKIN
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") BATTERIDREVET BORHAMMER/BORMASKIN
DCD936, DCD985
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Års erfaring gjennom produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til en av
de mest pålitelige partene for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type r
Batteritype
Utgangseffekt
Ubelastet hastighet
1. gir
2. gir
3. gir
Slaghastighet
1. gir
2. gir
3. gir
Maks. moment (hard/myk)
Chuck-kapasitet
Maksimal borkapasitet
Tre
Metall
Murverk
Vekt uten batteripakke
LPA
KPA
LWA
KWA
(lydtrykk)
(lydtrykk usikkerhet)
(lydeffekt)
(lydeffekt usikkerhet)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
11,0
1,5
–
–
11,0
1,5
VDC
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht, EN 60745:
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Boring i metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
Usikkerhet K =
m/s²
1,5
Verdi vibrasjonsutslipp ah
Slagboring
ah,ID =
m/s²
–
Usikkerhet K =
m/s²
–
107
NORSK
Vibrasjonsutslippsverdi ah
Bruke som skrutrekker:
ah =
Usikkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
En vurdering av eksponeringsnivået til
vibrasjoner bør også tas i betraktning
når verktøyet er slått av, eller når det
sviver men ikke utfører arbeid. Dette kan
redusere eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Vibrasjonsverdien som oppgis i denne manualen
har blitt målt i samsvar med en standard test
utført i henhold til EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verkøy med et annet. Den kan
brukes til et midlertertidig overslag av eksponering.
ADVARSEL: Det erklærte
vibrasjonsnivået reflekterer verktøyets
hovedbruksområder. Dersom verktøyet
brukes til andre formål, med annet
tilbehør, eller ikke har blitt vedlikeholdt,
så kan vibrasjonsnivået endres. Dette
kan øke eksponeringsnivået vesentlig
over hele arbeidsperioden.
Batteripakke
Batteritype
Spenning
Kapasitet
Vekt
VDC
Ah
kg
Lader
Hovedspenning
Batteritype
Ca, Ladetid
min
Weight
kg
Sikringer:
Europa
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(1,5 Ah batteripakker)
230 V verktøy
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah batteripakker)
0,49
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
108
Identifiser ekstra sikkerthetstiltak
som beskytter operatøren fra
vibrasjonseffektene. Dette inkluderer
vedlikehod av verktøy og tilbehør, holde
hendene varme og arbeidsstillinger.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
10 A, nettspenning
< 2,5
1,5
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah batteripakker)
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
NORSK
Overensstemmelseserklæring
med EU
b)
MASKINERIDIREKTIV
c)
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2004/108/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
02.02.2011
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler ved
bruk av elektriske verktøyer
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk støt, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
BRUKSANVISNINGER
FOR FREMTIDIG REFERANSE
Begrepet ”elektrisk verktøy” i advarslene nedenfor
henviser til et strømdrevet (med ledning) elektrisk
verktøy eller batteridrevet (uten ledning) elektrisk
verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSPLASSEN
a) Pass på at arbeidsplassen er ren og godt
belyst. Rotete eller mørke områder øker faren
for ulykker.
Bruk ikke elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, f.eks. nær antennelig væske,
gass eller støv. Elektriske verktøyer
produserer gnister som kan antenne støv
eller gass.
Barn og tilskuere skal holdes på god
avstand ved bruk av elektriske verktøyer.
Forstyrrelser kan forårsake at en mister
oversikten.
2) SIKKERHET VED BRUK AV ELEKTRISITET
a) Støpslene på elektriske verktøy må passe
i stikkontaktene. Endre aldri et støpsel.
Bruk ikke tilpasningsstøpsler på jordede
elektriske verktøy. Uendrede støpsler og
stikkontakter som passer kravene, reduserer
risikoen for elektrisk støt.
b) Unngå å berøre jordede flater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Hvis
kroppen er jordet, øker faren for elektrisk støt.
c) Utsett ikke elektriske verktøy for regn eller
fuktighet. Hvis vann kommer inn i et elektrisk
verktøy, øker faren for elektrisk støt.
d) Vær ikke hardhendt med ledningen.
Bruk ikke ledningen til å bære, dra eller
frakople det elektriske verktøyet. Hold
ledningen på god avstand fra varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler.
Skadde eller sammenviklede ledninger øker
faren for elektrisk støt.
e) Ved utendørs bruk av det elektriske
verktøyet skal du bruke en skjøteledning
som er beregnet på utendørs bruk. Bruk
av ledning som er beregnet på utendørs bruk
reduserer faren for elektrisk støt.
f) Hvis du må bruke et elektrisk verktøy i
fuktige omgivelser, bruk en strømkilde
med jordfeilbryter (RCD). Bruk av
jordfeilbryter reduserer faren for elektrisk støt.
3) PERSONSIKKERHET
a) Vær oppmerksom, følg med på det du
gjør, og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Bruk ikke elektriske
verktøy hvis du er trøtt eller sliten eller har
brukt narkotika, alkohol eller legemidler.
Et øyeblikks uoppmerksomhet er nok til å
forårsake alvorlig personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Bruk av verneutstyr som
støvmasker, glidesikre sko, hjelm og
hørselsvern der det trengs, reduserer faren
for personskade.
c) Unngå utilsiktet oppstarting. Påse at
bryteren er i AV-posisjon før du kopler til
strømmen og/eller batteripakken, samt tar
opp eller bærer verktøyet. Hvis du bærer
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
109
NORSK
d)
e)
f)
g)
eller setter støpselet i stikkontakten mens
bryteren er på, øker du faren for ulykker.
Fjern eventuelle justeringsnøkler før
du slår på det elektriske verktøyet. En
skrunøkkel som er festet til en roterende
del i det elektriske verktøyet, kan forårsake
personskade.
Strekk deg ikke for langt. Behold fotfestet
og god balanse til enhver tid. Dette gir
bedre kontroll over det elektriske verktøyet
hvis det skulle oppstå en uventet situasjon.
Kle deg skikkelig. Bruk ikke løstsittende
klær eller smykker. Hold hår, klær og
hansker på god avstand fra bevegelige
deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår
kan sette seg fast i bevegelige deler.
Hvis verktøyet har tilkopling for
støvoppsamler eller støvavsug, skal du
påse at disse er tilkoplet og brukes på
riktig måte. Bruk av støvoppsamler kan
redusere farer som er forbundet med støv.
4) BRUK OG BEHANDLING AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Forsér ikke det elektriske verktøyet. Bruk
riktig elektrisk verktøy til jobben. Det riktige
verktøyet gjør jobben bedre og tryggere og
med den hastigheten som er det konstruert
for.
b) Bruk ikke det elektriske verktøyet hvis
det ikke går an å slå bryteren av og på.
Verktøy som ikke kan styres med bryteren, er
farlig og må repareres.
c) Ta støpselet ut av kontakten og/eller
ta batteripakken ut av det elektriske
verktøyet, før du foretar justeringer,
bytter tilbehør eller legger det bort
til oppbevaring. Slike forebyggende
sikkerhetstiltak reduserer faren for at det
elektriske verktøyet startes utilsiktet.
d) Oppbevar elektriske verktøy utilgjengelig
for barn, og la ikke personer som
ikke er kjent med verktøyet eller disse
anvisningene, bruke verktøyet. Elektriske
verktøy er farlige i hendene på ukyndige
brukere.
e) Vedlikehold av elektriske verktøy. Se etter
feiljusteringer eller binding i bevegelige
deler, skadde deler eller andre ting som
kan påvirke det elektriske verktøyets
funksjonalitet. Hvis det elektriske
verktøyet er skadet, skal det repareres
før bruk. Mange ulykker forårsakes av dårlig
vedlikeholdte elektriske verktøy.
f) Sørg for at skjæreverktøy alltid er
skarpe og rene. Med riktig vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter
oppstår det sjeldnere bindinger. Slike verktøy
er dessuten lettere å håndtere.
110
g)
Bruk det elektriske verktøyet, tilbehør, bits
osv. i samsvar med disse anvisningene.
Ta også hensyn til arbeidsforholdene og
jobben som skal utføres. Det kan være
farlig å bruke det elektriske verktøyet til andre
oppgaver enn det som er tiltenkt.
5) BRUK OG BEHANDLING AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Batteriet skal bare lades med laderen som
er angitt av produsenten. En lader som er
beregnet på en bestemt batteripakke, kan
medføre brannfare hvis den brukes med en
annen batteripakke.
b) Elektriske verktøy skal bare brukes med
den angitte batteripakken. Bruk av andre
batteripakker kan medføre risiko for
personskade og brann.
c) En batteripakke som ikke er i bruk,
skal holdes på god avstand fra
metallgjenstander som binders, mynter,
nøkler, spiker, skruer og andre små
metallgjenstander som kan skape kontakt
mellom polene. Kortslutning av batteripolene
kan forårsake forbrenning eller brann.
d) Ved hardhendt behandling, kan det lekke
væske fra batteriet. Unngå berøring.
Skyll med vann hvis du kommer i
kontakt med væsken. Oppsøk lege hvis
væsken kommer i kontakt med øynene.
Batterivæske kan forårsake irritasjon eller
forbrenning.
6) SERVICE
a) Service på det elektriske verktøyet skal
utføres av en kvalifisert servicetekniker
som utelukkende bruker originale
reservedeler. Slik sørger du for å ivareta det
elektriske verktøyets sikkerhet.
Ytterligere spesifikke
sikkerhetsregler for driller/trekkere/
meiselhammere
• Bruk hørselsvern når du bruker slagbor.
Eksponering mot støy kan føre til tap av hørsel.
• Bruk hjelpehåndtakene som følger
med maskinen. Tap av kontroll kan føre til
personskade.
• Hold det elektriske verktøyet kun i isolerte
gripeoverflater når du utfører operasjoner
hvor skjæreverktøyet kan komme i kontakt
med skjulte ledninger. Kutteutstyr som
kommer i kontakt med en strømførende
ledning kan føre til at eksponerte metalldeler
på elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren støt.
NORSK
• Bruk klemmer eller en annen praktisk
metode for å feste og støtte arbeidsstykket
til en stabil plattform. Det er ikke stabilt nok
å holde arbeidsstykket med hånden eller mot
kroppen din. Dette kan føre til at du mister
styringen.
• Bruk hørselsvern hvis du bruker maskinen
over lengre tid. Langvarig eksponering mot
høyintensiv støy kan føre til hørselstap. Det
høye lydnivået fra hammerboring kan føre til
midlertidig hørselstap eller alvorlig skade på
trommehinnen.
• Bruk vernebriller eller annen øyebeskyttelse.
Boring og hamring fører til at spon kan fly av
gårde. Flygende spon kan føre til permanent
øyeskade.
• Hammerbor og verktøy blir varme under
bruk. Bruk hansker når du skal berøre disse.
Øvrige farer
Følgende farer er uløselig knyttet til bruken av
slagbor:
– Skader som skyldes berøring av de roterende
delene eller varme deler på verktøyet.
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. Disse
er:
– Hørselsskader.
– Fare for å klemme fingrene når man bytter
tilbehøret.
– Helseskader som skyldes innånding av støv
som oppstår ved arbeid med tre.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Markeringer på verktøyet
De følgende bildene er vist på verktøyet:
Les brukerhåndboken før bruk.
POSISJON FOR DATOKODE
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret,
står trykt på den delen av huset som utgjør
koblingen mellom verktøyet og batteriet.
Eksempel:
2012 XX XX
Produksjonsår
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for DCB105 batteriladeren.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader.
For å redusere faren for skader,
lad kun DEWALT oppladbare
batteripakker. Andre typer batterier kan
overoppvarmes og sprekke og føre til
personskader og materielle skader. Ikke
forsøk å lade opp ikke-ladbare batterier.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter, når
laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan
laderen kortsluttes av fremmedlegemer.
Fremmedlegemer av ledende art
som, men ikke begrenset til, slipestøv,
metallspon, aluminiumsfolie, og enhver
oppbygging av metallpartikler skal ikke
komme inn i laderens hulrom. Kople
alltid laderen fra strømtilførselen når
det ikke er en batteripakk i hulrommet.
Kople fra laderen før rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
111
NORSK
• Ved bruk av en lader utendørs, sørg alltid
for tørr plassering og bruk en skjøteledning
som passer for utendørs bruk. Bruk av
en skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk støt.
• Ikke blokker ventilasjonsåpningene på
laderen. Ventilasjonsåpningene er plassert
på toppen og sidene av laderen. Plasser
laderen et sted unna varmekilder.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.
Ladestatus
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderen DCB105 kan bruke 10,8 V, 14,4 V
og 18 V Li-Ion (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 og DCB182)
batteripakker.
Denne laderen trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg inn laderen i en passende 230 V
stikkontakt før du setter inn batteripakken.
2. Sett batteripakken (i) i laderen, pass på at
pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade)
lyset blinker kontinuerlig som indikasjon på at
ladeprossessen er startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
112
x
Lader
––
––
––
––
Fullt ladet
Forsinkelse ved
varm/kald pakke
––––––––––––––––––
problem pakke eller lader
••••••••••••
problem strømkabel
•• •• •• •• •• ••
–– • –– • –– • –– •
Denne laderen vil ikke lade en feilaktig batteripakke.
Laderen vil indikere feilaktig batteripakke ved at
den ikke lyser, eller ved å indikere blinkemønster for
problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller
for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved
varm/kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet
har nådd en passende temperatur. Laderen kobler
deretter automatisk til lademodus. Denne funksjonen
sikrer maksimal levetid for batteriet.
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det
elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Hvis
dette oppstår, må Li-Ion-batteriet settes i laderen til
det er fulladet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteripakken er ikke helt oppladet når det er
nytt. Før du bruker batteripakken og laderen, les
sikkerhetsanvisningene under og følg de angitte
ladeprosedyrene.
LES ALLE INSTRUKSJONER
NORSK
• Ikke lad eller bruk batteripakken i
eksplosive omgivelser, slik som i nærheten
av brennbare væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteripakken kan
antenne støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i egnede DEWALT
ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 °F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
• For best resultat, pass på at batteripakken er
helt oppladet før bruk.
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Legg verktøyet på
siden på et stabilt underlag hvor det
ikke utgjør noen fare for snubling
eller velting. Noen verktøy med
store batteripakker står oppreist på
batteripakken, men kan lett slås over
ende.
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DC931 og DC936 bruker 14,4 volts batteripakker.
DC980 og DC985 bruker 18 volts batteripakker.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
eller DCB182 batteripakker kan brukes. Se
Tekniske data for mer informasjon.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne
håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
Batteriet lader.
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
Batteriet ladet.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
x
Problem pakke eller lader.
Problem strømkabel.
113
NORSK
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Beskrivelse (fig. 1, 2)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
Ikke lad skadede batteripakker.
a. Utløserbryter
Bruk bare DEWALT batteripakker, andre
kan sprekke og forårsake personskader
og skader på materiell.
b. Fremover/bakover kontrollknapp
Ikke utsett for vann.
d. Chuck
c. Arbeidslys
e. Momentjusteringskrage
Få byttet defekte ledninger omgående.
f. Modusvelgerkrage
g. Girbryter
Lades kun mellom 4° C og 40° C.
h. Sidehåndtak
i. Batteripakke
Deponer batteripakken på miljøvennlig vis.
j. Utløserknapper for batteri
k. Beltekrok
l. Monteringsskrue
Ikke brenn batteripakken.
m. Bitclips
TILTENKT BRUK
Lader opp Li-Ion batteripakker.
Disse boremaskinene er desiget for profesjonell
boring, slagboring og skrutrekking.
Se Tekniske data for ladetid.
IKKE bruk under våte forhold eller i nærheten av
antennelige væsker eller gasser.
Kun for innendørs bruk.
Denne drillen/skrutrekkeren/slagbormaskinen er
elektrisk verktøy for profesjonelle.
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 batteridrevet slagbormaskin
(modellene DCD985, DCD936)
1 batteridrevet drill/bormaskin
(modellene DCD980, DCD931)
1 Li-Ion batteripakke (M1, L1-modellene)
2 Li-Ion batteripakker (M2, L2-modellene)
3 Li-Ion batteripakker (M3, L3-modellene)
1 Settboks
1 Lader
1 Sidehåndtak
1 Instruksjonshåndbok
1 Sammenstillingstegning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Kontroller skader på verktøyet, deler eller
tilbehør som kan ha inntruffet under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
114
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Sikkerhet ved bruk av elektrisitet
Den elektriske motoren er kun beregnet på én
bestemt spenning. Sjekk alltid at spenningen i
batteripakken stemmer overens med spenningen
på klassifiseringsskiltet. Sjekk også at spenningen i
laderen stemmer med nettspenningen.
Denne DEWALT-laderen er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60335. Det er derfor
ikke påkrevd å bruke jordledning.
Hvis ledningen er skadet må den skiftes ut med
en spesialledning som kun er tilgjengelig gjennom
DEWALTS serviceorganisasjon.
NORSK
Bruk av skjøteledning
Bryter for variabel hastighet (fig. 1)
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er
absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning
som egner seg for kraftforsyningen til din lader (se
Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er
1 mm2; maksimum lengde er 30 m.
For å slå på verktøyet, klem på utløserbryteren
(a). For å slå av verktøyet, slipp utløserbryteren.
Verktøyet er utstyrt med en bremse. Chucken vil
stoppe straks utløserbryteren er helt ute.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MERK: Det anbefales ikke med kontinuerlig bruk i
variabel hastighet. Det kan skade bryteren, og bør
unngås.
MONTERING OG JUSTERING
Sidehåndtak (fig. 1)
ADVARSEL: Ta alltid ut batteripakken
før montering og justering. Slå alltid av
verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta ut batteripakken fra
verktøyet (fig. 2)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken
er helt oppladet før bruk.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Rett inn batteripakken (i) mot skinnene i
håndtaket (fig. 2).
2. Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er
godt festet i verktøyet, pass på at den ikke
løsner.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, må du ALLTID bruke
verktøyet med sidehåndtaket skikkelig
montert. Hvis ikke, kan sidehåndtaket
slippe når verktøyet er i bruk, og føre til
at man mister kontrollen. Hold verktøyet
med begge hender for maksimal
kontroll.
Sidehåndtaket (h) klemmes fast foran på girhuset,
og kan roteres 360˚ for å tilpasses høyre- eller
venstrehendte brukere. Sidehåndtaket må
strammes godt slik at det står i mot torsjonskraften
hvis verktøyet stopper eller kjøres fast. Hold
sidehåndtaket i den ytre enden for å kontrollere
verktøyet når det stopper.
Hvis ikke modellen er utstyrt med sidehåndtak, må
du holde drillen med den ene hånden på håndtaket
og den andre på batteripakken.
MERK: Alle modellene leveres med sidehåndtak.
Forover/revers-knapp (fig. 1)
1. Trykk batteriets festeknapp (j) og trekk batteriet
bestemt ut av håndtaket.
En forover/revers-knapp (b) avgjør retningen til
verktøyet og fungerer også som en låseknapp.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
For å velge rotering forover, skal du løse ut
utløserbryteren og trykke ned forover/reversknappen på høyre side av verktøyet.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIG. 2)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (o). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
MERK: Ladeindikatoren er bare an indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
For å velge revers, skal du løse ut utløserbryteren og
trykke ned forover/revers-knappen på venstre side
av verktøyet.
Midtstillingen til knappen låser verktøyet i
av-posisjonen. Når du endrer posisjonen på
knappen, må du passe på at utløseren er løsnet.
MERK: Den første gangen verktøyet kjøres etter at
du har endret rotasjonsretningen, kan det være du
hører et klikk ved oppstart. Dette er normalt og er
ikke tegn på at noe er galt.
Arbeidslampe (fig. 1)
Rett over utløserbryteren (a) er det en arbeidslampe
(c). Arbeidslampen aktiveres når utløserbryteren
trykkes inn.
Når avtrekkeren slippes, vil arbeidslyset være på i
opp til 20 sekunder til.
115
NORSK
MERK: Arbeidslampen er beregnet på belysning av
den nærmeste arbeidsflaten, og er ikke beregnet til
bruk som lommelykt.
Modusvelgerkrage (fig. 3–5)
Bormaskinen er utstyrt med en separat
modusvelgerkrage (f) for å veksle mellom bore-,
skrutrekking- og hammerboringsmodus.
BORING (FIG. 3)
FORSIKTIG: Når modusvelgerkragen
er i bore-/slagbormodus, vil
ikke bormaskinen utløse på
clutchen, uansett posisjonen til
momentjusteringskragen (e).
Drei modusvelgerkragen (f) slik at borsymbolet er
innrettet med pilen.
MERK: Momentjusteringskragen (e) kan stilles til
hvilket som helst tall.
SKRUTREKKING (FIG. 4)
Drei modusvelgerkragen (f) slik at skruesymbolet er
innrettet med pilen.
MERK: Momentjusteringskragen kan til
enhver tid stilles til hvilket som helst tall.
Momentjusteringskragen er bare låst når den
er i skrutrekkingsmodus, og ikke i bore- eller
hammerboringsmodus.
HAMMERBORING (FIG. 5)
FORSIKTIG: Når modusvelgerkragen
er i bore-/slagbormodus, vil
ikke bormaskinen utløse på
clutchen, uansett posisjonen til
momentjusteringskragen (e).
Drei modusvelgerkragen (f) slik at hammersymbolet
er innrettet med pilen.
Momentjusteringskrage (fig. 3–5)
Verktøyet har en justerbar momentskrutrekkermekanisme for skruing og fjerning av en lang
rekke fester av ulik form og størrelse. Rundt
momentjusteringskragen (e) er det tall. Disse
tallene brukes når du skal stille inn clutchen til et
momentområde. Jo høyere tall på kragen, jo høyere
moment og raskere kan festeenheten skrues inn. For
å velge et av disse tallene, må du rotere kragen til
ønsket tall er innrettet med pilen.
Gir med tre hastigheter (fig. 3–5)
Giret med tre hastigheter gjør at du kan skifte
gir på verktøyet for større allsidighet. For å velge
hastighet 1 (høyeste momentinnstilling), slå av
verktøyet og la det stanse helt. Skyv girbryteren
116
(g) helt fram. Hastighet 2 (middels moment- og
hastighetsinnstilling) er i midtposisjonen. Hastighet 3
(høyeste hastighetsinnstilling) er bakover.
MERK: Skift ikke gir når verktøyet er i gang. La
alltid bormaskinen stoppe helt før du skifter gir.
Hvis du har problemer med å skifte gir, må du
kontrollere at girbryteren er i lås i én av de tre
hastighetsinnstillingene.
Chucker
ADVARSEL: Ikke forsøk å stramme til
drillbitser (eller annet utstyr) ved å ta tak
i den fremre delen av chucken og slå på
verktøyet. Dette kan føre til personskade
og materielle skader. Lås alltid av
utløserbryteren og koble verktøyet fra
strømkilden når du bytter tilbehør.
ADVARSEL: Kontroller alltid at bitsen er
festet før du starter verktøyet. En løs bit
kan støtes ut fra verktøyet og forårsake
personskade.
NØKKELFRI CHUCK MED ENKEL KRAGE (FIG. 6–8)
Verktøyet har en nøkkelfri chuck med én roterende
krage, slik at man kan betjene chucken med én
hånd. For å sette inn en drillbits eller annet utstyr,
følg disse trinnene.
1. Lås utløseren i AV-posisjonen. Slå av verktøyet
og koble det fra strømkilden.
2. Ta tak i den bakre kragen av chucken (d) med
den ene hånden og bruk den andre hånden for
å sikre verktøyet som vist i figur 6. Roter kragen
mot urviseren (sett fra fronten) helt til den åpner
seg nok til at den kan ta i mot ønsket utstyr.
3. Sett inn tilbehøret omtrent 19 mm (3/4")
inn i chucken (fig. 7). Stram godt ved å vri
chuckhylsen med klokka med en hånd mens du
holder verktøyet med den andre hånden (fig. 8).
Fortsett å rotere chuckhylsen til du hører flere
skralle-klikk for å sikre at du har full gripekraft.
For å frigjøre utstyret, gjentar du trinn 1 og 2 over.
Pass på å stramme til chucken med den ene
hånden på chuckkragen og den andre hånden på
verktøyet for maksimal fasthet.
Beltekrok og bitclips (fig. 1)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
NORSK
ADVARSEL: For å redusere faren
for personskade, heng IKKE verktøy
fra deg i beltekroken eller heng objekter
fra beltekroken. Heng KUN verktøyets
beltekrok i et arbeidsbelte.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlig personskade, sørg for at
skruen som holder beltekroken sitter
godt.
VIKTIG: Ved festing eller skifting av beltekroken
eller bitclipset, bruk kun den medfølgende skruen (l).
Påse at skruen strammes godt.
Beltekroken (k) og bitclipset (m) kan festes på
hvilken som helst side av verktøyet kun ved bruk av
medfølgende skrue (l), for å tilpasses venstre- og
høyrehendte brukere. Dersom kroken eller bitclipset
ikke ønskes, kan de fjernes fra verktøyet.
For å flytte beltekroken, fjern skruen (l) som holder
den på plass og monter den på andre siden. Påse
at skruen strammes godt.
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til
sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende
reguleringer.
ADVARSEL: For å redusere
risikoen for alvorlig personskade,
slå av verktøyet og koble det
fra strømkilden før du foretar
eventuelle justeringer eller fjerner/
installerer tilleggsutstyr eller
tilbehør.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 9)
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID ha
hendene i korrekt posisjon, som vist i
figur 9.
ADVARSEL: For å redusere faren for
personskade, skal man ALLTID holde
godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Korrekt plassering av hendene krever én hånd på
hovedhåndtaket (n), med den andre hånden på
sidehåndtaket (h).
Bruk av drillen (fig. 3)
ADVARSEL: Risikoen for alvorlig
personskade kan reduseres ved å slå av
verktøyet samt koble fra strømkilden før
det utføres justeringer eller monteringer/
demonteringer av tilbehør eller
ekstrautstyr.
ADVARSEL: Slik at en kan redusere
risikoen for personlig skade, påse at
arbeidsstykket ALLTID er ankret eller
klemt godt fast. Hvis det bores i tynt
materiale, bruk en ”sikkerhets” blokk av
tre som vil hjelpe til å forhindre skader
på materialet.
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen. Sett
modusvelgerkragen til borsymbolet.
2. For TRE, bruk spiralbor, flatbor, power-spiralbor
eller hullsag. For METALL, bruk bits av
høyhastighets stålspiralbor eller hullsag. Bruk
skjærevæske når du borer i metall. Unntakene
er støpejern og messing, som skal bores tørt.
3. Utøv alltid trykk i rett linje med bitsen. Bruk nok
trykk til at boret griper, men ikke skyv så hardt
at motoren stopper eller bitsen bøyes.
4. Hold verktøyet godt fast med begge hender for
å kontrollere torsjonskraften til drillen.
5. HVIS DRILLEN STOPPER er det vanligvis
fordi den er overbelastet. SLIPP UTLØSEREN
UMIDDELBART, fjern drillbitsen fra
arbeidsstykket, og fastslå årsaken til at den
stanset. IKKE TRYKK UTLØSEREN AV OG
PÅ FOR Å FORSØKE Å STARTE EN DRILL
SOM HAR KJŸRT SEG FAST – DETTE KAN
SKADE DRILLEN.
6. Hold motoren i gang når du trekker bitsen
tilbake ut av borehullet. Dette vil bidra til å
forhindre fastsetting.
Skrutrekkerdrift (fig. 4)
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
bryteren for giret med tre hastigheter (g) øverst
på verktøyet for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen. Still
først momentjusteringskragen (e) til en lavere
innstilling for å sikre at festeenheten stilles etter
dine ønsker.
MERK: Bruk den laveste momentinnstillingen
som er nødvendig for å plassere festeenheten
til ønsket dybde. Jo lavere tall, jo lavere
momentytelse.
117
NORSK
2. Drei modusvelgerkragen (f) slik at skruesymbolet
er innrettet med pilen.
3. Still så momentjusteringskragen (e) til korrekt
innstilling for ønsket moment. Prøv først et par
ganger på skrap eller usynlige områder for å
fastslå om momentjusteringskragen har riktig
posisjon.
MERK: Momentjusteringskragen kan til
enhver tid stilles til hvilket som helst tall.
Momentjusteringskragen er bare låst når den
er i skrutrekkingsmodus, og ikke i bore- eller
hammerboringsmodus.
Borhammerdrift (fig. 5)
1. Velg ønsket hastighet/momentområde med
girbryteren for å matche hastigheten og
momentet til den planlagte operasjonen. Sett
modusvelgerkragen (f) til hammersymbolet.
2. Ved boring skal du bruke akkurat tilstrekkelig
med kraft på hammeren for å unngå at den
hopper for mye. For stor kraft vil gi lavere
borehastigheter, overoppheting og en lavere
borhastighet.
3. Bor med biten i korrekt vinkel mot arbeidet. Ikke
utøv sidetrykk på biten når du borer, da dette
vil føre til tilstopping av bitspon samt lavere
borehastigheter.
4. Ved boring av dype hull og hvis
hammerhastigheten slakker opp, må du
trekke biten delvis ut av hullet mens verktøyet
fremdeles kjører, for å fjerne spon fra hullet.
5. Ved bruk i murverk, må du bruke bits med
karbid-tupp eller murbor. En rolig, jevn flyt med
metallspon tyder på at borehastigheten er
korrekt.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
118
Smøring
Dette elektriske verktøyet trenger ikke smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut
av verktøyhuset med tørr luft så ofte
som du ser at smuss legger seg i og
rundt lufteåpningene. Bruk godkjent
øyebeskyttelse og godkjent støvmaske
når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk
oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier for rengjøring av ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
brukt i disse delene. Bruk en klut fuktet
kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
RENGJØRINGSINSTRUKSJONER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for elektrisk
støt. Frakople laderen fra
vekselstrømkontakten før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret
av laderen ved bruk av en klut eller myk
ikke-metallisk børste. Ikke bruk vann eller
andre rengjøringsmidler.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
NORSK
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta
kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på adressen
som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
119
NORSK
GARANTI
DEWALT er overbevist om kvaliteten på
produktene sine og tilbyr en enestående
garanti for profesjonelle brukere av
produktet. Denne garantierklæringen
kommer i tillegg til, og har på ingen
måte negativ innvirkning på, dine
kontraktsmessige rettigheter som
profesjonell bruker eller på dine lovfestede
rettigheter som privat, ikke-profesjonell
bruker. Garantien er gyldig innen områdene
tilhørende medlemslandene i den
Europeiske Union (EU) og det Europeiske
Frihandelsområdet (EFTA).
• 30-DAGERS RISIKOFRI
TILFREDSHETSGARANTI •
Dersom du ikke er helt tilfreds med
ytelsen til ditt DEWALT-verktøy, kan
du ganske enkelt returnere det innen
30 dager, komplett med alle de originale
komponentene slik du kjøpte det, til
innkjøpsstedet for å få full refusjon.
Produktet må ha blitt utsatt for rimelig
slitasje og kvittering må fremvises.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Dersom du har behov for vedlikehold eller
service på ditt DEWALT-verktøy i de første
12 månedene etter kjøpet, får du 1 service
gratis. Den vil gjennomføres gratis hos en
autorisert DEWALT reparatør. Kvittering må
fremvises. Inkluderer arbeid. Ekskluderer
tilbehør og reservedeler såfremt disse ikke
sviktet under garantien.
• ET ÅRS FULL GARANTI •
Dersom ditt DEWALT-produkt blir defekt
på grunn av material- eller produksjonsfeil
innen 12 måneder fra kjøpsdato, garanterer
DEWALT å bytte ut alle defekte deler
vederlagsfritt eller – etter vårt skjønn – å
erstatte enheten vederlagsfritt, forutsatt at:
• Produktet ikke har blitt feilaktig
anvendt;
• Produktet har blitt utsatt for rimelig
slitasje;
• Reparasjoner ikke er blitt forsøkt av
uautoriserte personer;
• Kvittering fremvises;
• Produktet returneres komplett med alle
originale komponenter.
120
Dersom du har et krav, kontakt
forhandleren eller finn nærmeste
autoriserte DEWALT reparatør i DEWALT
katalogen, eller kontakt ditt DEWALT
kontor på adressen som angitt i denne
bruksanvisningen. En liste av autoriserte
DEWALT reparatører og informasjon om
vår etter-salg service finner du på internett
under: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
BERBEQUIM/APARAFUSADOR SEM FIOS
DE 13 mm (1/2") DCD931, DCD980
MARTELO PERFURADOR/APARAFUSADOR
DE 13 mm (1/2") DCD936, DCD985
Parabéns!
Optou por uma ferramenta da DEWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos
seus produtos e um grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DEWALT
um dos parceiros de maior confiança dos utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados Técnicos
Voltagem
Tipos
Tipo de bateria
Potência
Velocidade em vazio
1,ª velocidade
2,ª velocidade
3,ª velocidade
Velocidade de impacto
1,ª velocidade
2,ª velocidade
3,ª velocidade
Binário máximo (duro/suave)
Capacidade do mandril
Capacidade de perfuração máxima
Madeira
Metal
Alvenaria
Peso (sem bateria)
LPA (pressão sonora)
KPA (variabilidade da pressão sonora)
LWA (potência sonora)
KWA (variabilidade da potência sonora)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VCC
Valores totais de vibração (soma vectorial triaxial) determinados em conformidade com a norma EN 60745:
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração de metal
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
K de variabilidade =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valor de emissão de vibrações ah
Perfuração com percussão
ah,ID =
m/s²
–
11,0
–
11,0
K de variabilidade =
m/s²
–
1,5
–
1,5
121
PORTUGUÊS
Valor de emissão de vibrações ah
Aparafusamento:
ah =
m/s²
Instabilidade K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
ATENÇÃO: o nível de emissão de
vibrações declarado representa as
aplicações principais para as quais a
ferramenta foi concebida. Contudo, se a
ferramenta for utilizada para aplicações
diferentes, com acessórios diferentes
ou tiver uma má manutenção, o nível de
emissão de vibrações poderá diferir. Isto
poderá aumentar significativamente o
nível de exposição ao longo do período
total de trabalho.
VCC
Ah
kg
Carregador
Voltagem de rede
Tipo de bateria
Tempo de carregamento
min
Peso
kg
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
30
(1,5 Ah baterias)
10 amperes,
alimentação de rede
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
122
< 2,5
1,5
Uma estimativa do nível de exposição à
vibração também deverá ter em conta
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou está em funcionamento
mas sem executar tarefas. Isto poderá
reduzir significativamente o nível de
exposição ao longo do período total
de trabalho.
O nível de emissão de vibrações apresentado neste
folheto informativo foi medido de acordo com um
teste padrão ilustrado em EN 60745 e pode ser
utilizado para comparar ferramentas. Pode ser
usado como uma avaliação preliminar do nível de
exposição.
Bateria
Tipo de bateria
Voltagem
Capacidade
Peso
< 2,5
1,5
Identificar medidas de segurança
adicionais para proteger o operador dos
efeitos da vibração, tais como: cuidar
da ferramenta e dos acessórios, manter
as mãos quentes, organização dos
padrões de trabalho.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah baterias)
0,49
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah baterias)
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
b)
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2004/108/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia e Desenvolvimento
de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
02.02.2011
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de Segurança Gerais relativos
às Ferramentas Eléctricas
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES
PARA FUTURA REFERÊNCIA
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
accionada por alimentação da rede eléctrica (com
fio) ou por bateria (sem fio).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
c)
Não utilize as ferramentas eléctricas em
ambientes explosivos, nomeadamente na
presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. As ferramentas eléctricas criam
faíscas que poderão inflamar as poeiras ou
os fumos.
Mantenha as crianças e outras pessoas
à distância quando utilizar a ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda de controlo.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada.
Nunca modifique a ficha de forma
alguma. Não utilize fichas adaptadoras
com ferramentas eléctricas ligadas à
terra. Fichas não modificadas e tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque
eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
ligadas à terra, como tubos, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
ligado à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não utilize indevidamente o cabo. Nunca
o utilize para carregar, arrastar ou desligar
a ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo
afastado de calor, óleo, pontas afiadas ou
peças em movimento. Cabos danificados
ou emaranhados aumentam o risco de
choque eléctrico.
e) Ao operar a ferramenta eléctrica fora de
casa, utilize uma extensão adequada para
a utilização ao ar livre. A utilização de um
cabo adequado para o ar livre reduz o risco
de choque eléctrico.
f) Se não for possível evitar trabalhar
com uma ferramenta eléctrica num
local húmido, utilize uma alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se atento, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao operar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de desatenção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
123
PORTUGUÊS
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Use equipamento de protecção
pessoal. Use sempre protecção ocular.
O equipamento de protecção, como
máscara anti-poeira, sapatos de segurança
antiderrapantes, capacete de segurança ou
protecção auricular, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de lesões.
Evite um accionamento acidental.
Certifique-se de que o interruptor esteja
na posição de desligado antes de ligar
a fonte de alimentação eléctrica e/
ou bateria ou antes de levantar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o
dedo sobre o interruptor ao transportar a
ferramenta eléctrica ou se ligar aparelhos
que estejam com o interruptor ligado, poderá
originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste colocada numa parte móvel do
aparelho poderá resultar em lesões.
Não se estique demasiado. Mantenha-se
sempre em posição firme e equilibrada.
Desta forma, será mais fácil controlar o
aparelho em situações inesperadas.
Use roupa apropriada. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo,
roupa e luvas afastados de partes em
movimento. Roupas largas, jóias ou cabelos
compridos podem ficar presos nas peças em
movimento.
Se for prevista a montagem de
dispositivos de aspiração de pó e de
dispositivos de recolha, assegure-se de
que estejam ligados e sejam utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de recolha do pó pode reduzir os riscos
provocados por poeiras.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não sobrecarregue a ferramenta eléctrica.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta
para o seu trabalho. A ferramenta eléctrica
adequada fará um trabalho melhor e mais
seguro ao ritmo para que foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se o
interruptor não puder ser ligado nem
desligado. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de ligar e desligar é um perigo e
tem de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada e/ou a bateria
da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes no aparelho, substituir
acessórios ou armazenar a ferramenta
124
d)
e)
f)
g)
eléctrica. Estas medidas de segurança
evitam que a ferramenta eléctrica seja ligada
acidentalmente.
Guarde as ferramentas eléctricas que
não estiverem a ser utilizadas fora do
alcance de crianças e não permita que o
aparelho seja utilizado por pessoas não
familiarizadas com o mesmo ou com
estas instruções. As ferramentas eléctricas
são perigosas nas mãos de pessoas sem
formação.
Faça a manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as partes móveis
do aparelho estão alinhadas e não
emperram, se existem peças partidas ou
danificadas e qualquer outra situação
que possa interferir com o funcionamento
do aparelho. Caso existam peças
danificadas, devem ser reparadas antes
da utilização do aparelho. Muitos acidentes
têm como causa a manutenção insuficiente
das ferramentas eléctricas.
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. Ferramentas de
corte devidamente tratadas, com arestas
de corte afiadas, emperram com menos
frequência e controlam-se com maior
facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios e as peças, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS COM
BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante. Um carregador apropriado
para um tipo de bateria pode causar um
incêndio se for utilizado para carregar outras
baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias previstas.A utilização de
outras baterias pode criar o risco de
lesão e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como por
exemplo clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer
ligação entre os contactos.Um curtocircuito entre os contactos da bateria pode
causar queimaduras ou incêndio.
PORTUGUÊS
d)
Aplicações inadequadas podem
provocar fugas do líquido da bateria;
evite o contacto com este líquido. No
caso de um contacto acidental, lave
imediatamente com água. Se o líquido
entrar em contacto com os olhos, procure
também auxílio médico. O líquido que
escapa da bateria pode provocar irritações
ou queimaduras da pele.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve
ser reparada por pessoal qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobressalentes originais. Desta forma,
é assegurada a segurança da ferramenta
eléctrica.
Regras adicionais de segurança
específicas para berbequins/
aparafusadoras/martelos
perfuradores
• Use protectores auditivos ao utilizar
berbequins de impacto. A exposição ao ruído
pode causar perda de audição.
• Utilize os punhos auxiliares fornecidos
com a ferramenta. A perda do controlo da
ferramenta pode causar ferimentos.
• Segure a ferramenta eléctrica apenas
pelas superfícies isoladas específicas para
o efeito ao efectuar uma operação em
que o acessório de corte possa entrar em
contacto com fios ocultos. O acessório
de corte que entre em contacto com um fio
com tensão eléctrica poderão fazer com que
as peças de metal expostas da ferramenta
conduzam electricidade e electrocutem o
utilizador.
• Utilize grampos ou outra forma prática de
fixar e apoiar a peça de trabalho numa
plataforma estável. Segurar a peça de
trabalho com as mãos ou contra o seu corpo
não proporciona uma fixação estável e poderá
resultar na perda do controlo da ferramenta.
• Use protectores auditivos ao perfurar com
percussão durante longos períodos de
tempo. A exposição prolongada a ruídos de
elevada intensidade pode causar perda de
audição. Os níveis sonoros elevados gerados
pela perfuração com percussão poderão
resultar numa perda temporária de audição ou
em danos graves nos tímpanos.
• Use óculos de protecção ou uma outra
protecção ocular. As operações de perfuração
normal e com percussão originam a projecção
de detritos. As partículas voadoras podem
causar danos oculares permanentes.
• As brocas, os acessórios e a ferramenta
ficam quentes durante a respectiva
utilização. Use luvas ao manuseá-los.
Riscos residuais
Os seguintes riscos são inerentes à utilização de
berbequins de percussão:
– Ferimentos causados ao tocar nas peças
rotativas ou em peças quentes da ferramenta.
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de trilhar os dedos ao substituir um
acessório.
– Riscos de saúde causados pela inalação de
serradura produzida ao trabalhar em madeira.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de ferimentos devido a uma utilização
prolongada.
Marcações na ferramenta
Os seguintes pictogramas são mostrados na
ferramenta.
Ler o manual de instruções antes de
utilizar.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O Código de data, o qual também inclui o ano de
fabrico, está impresso na superfície da junção entre
a ferramenta e a bateria.
Exemplo:
2012 XX XX
Ano de fabrico
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para o carregador de bateria DCB105.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
125
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico.
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Os outros tipos de baterias podem
sobreaquecer e rebentar, resultando
em lesões pessoais e danos de
propriedade. Não recarregue
baterias não recarregáveis.
CUIDADO: As crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Quando utilizar um carregador no exterior,
coloque-o sempre num local seco e utilize
uma extensão adequada para uso ao ar
livre. A utilização de um cabo adequado
para uso ao ar livre reduz o risco de choque
eléctrico.
• Não bloqueie as aberturas de ventilação
no carregador. As aberturas de ventilação
encontram-se na parte superior e laterais do
carregador. Coloque o carregador num local
afastado de fontes de calor.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
126
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Carregadores
O carregador DCB105 aceita baterias de iões de
lítio de 10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB121, DCB123,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 e
DCB182).
Este carregador não requer ajuste e foi concebido
para uma operação tão fácil quanto possível.
PORTUGUÊS
muda então automaticamente para o modo de
carregamento da bateria. Esta função assegura a
máxima vida útil possível da bateria.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador numa tomada adequada de
230 V antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (i) no carregador, certificando-se
de que fica totalmente encaixada no carregador.
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca
continuamente, indicando que o processo de
carga foi iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para ficar a saber o estado
do carregamento da bateria.
Estado do carregamento
x
a carregar
––
––
––
––
totalmente carregada
––––––––––––––––––
suspensão do carregamento
devido a bateria quente/fria –– • –– • –– • –– •
problema com a
bateria ou o carregador
••••••••••••
problema com o cabo
de alimentação
•• •• •• •• •• ••
Este carregador não carrega uma bateria defeituosa.
O carregador indica que a bateria está defeituosa
ao não acender-se ou apresentando um problema
na bateria ou aparece um padrão intermitente no
carregador.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
Suspensão do carregamento devido
a bateria quente/fria
Quando o carregador detectar que a bateria
está demasiado quente ou fria, irá activar
automaticamente a função de Suspensão do
Carregamento Devido a Bateria Quente/Fria,
interrompendo o carregamento até a bateria
alcançar uma temperatura apropriada. O carregador
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta irá desligar-se automaticamente
assim que o Sistema de Protecção Electrónico for
activado. Se isto ocorrer, coloque a bateria de Li-Ion
no carregador até esta ficar totalmente carregada.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não está totalmente carregada quando
a retira da embalagem. Antes de utilizar a bateria
e o carregador, leia as instruções de segurança
indicadas abaixo e depois siga os procedimentos
de carga realçados.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT concebidos para o efeito.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
• Para obter os melhores resultados, certifiquese de que a bateria está totalmente carregada
antes de a utilizar.
127
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: Quando não estiverem
a ser utilizadas, coloque as
ferramentas de lado numa
superfície estável, onde não possam
causar risco de tropeçamento
ou queda. Certas ferramentas com
baterias largas ficam em pé na bateria,
mas podem ser facilmente viradas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se
esta estiver gravemente danificada ou
completamente esgotada. A bateria pode
explodir se for exposta a uma chama. São
produzidos vapores e materiais tóxicos quando
as baterias de iões de lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar
em contacto com a sua pele, lave
imediatamente a área afectada com sabão
suave e água. Se o líquido da bateria entrar
em contacto com os seus olhos, passe-os
(abertos) por água durante 15 minutos ou até
a irritação passar. Se for necessária assistência
médica, o electrólito da bateria é composto por
uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e
sais de lítio.
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
Bateria
TIPO DE PILHA
Os carregadores DCD931 e DCD936 funcionam
com pilhas de 14,4 volts.
128
Os carregadores DCD980 e DCD985 funcionam
com pilhas de 18 volts.
Pode utilizar as pilhas DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ou DCB182. Consulte a secção
Dados técnicos para obter mais informações.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Para além dos símbolos utilizados neste manual,
as etiquetas no carregador e na bateria incluem
também os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
x
Problema com a bateria ou o carregador.
Problema com o cabo de alimentação.
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Não carregue baterias danificadas.
Utilize apenas baterias da DEWALT. As
baterias de outros fabricantes podem
explodir, causando ferimentos e danos.
PORTUGUÊS
Não exponha o equipamento à água.
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 °C e 40 °C.
a. Gatilho
b. Botão de controlo de avanço/recuo
c. Indicador luminoso
d. Mandril
e. Anel de ajuste do binário
f. Anel de selecção do modo
g. Selector de velocidade
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
h. Punho lateral
Não queime a pilha.
k. Gancho de correia
i. Bateria
j. Botões de libertação da bateria
l. Parafuso de montagem
Carrega baterias de Li-Ion.
Consulte os Dados técnicos para ficar a
saber o tempo de carregamento.
Apenas para uso dentro de casa.
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Berbequim de percussão sem fios
(modelos DCD985, DCD936)
1 Berbequim/aparafusador sem fios com punho
central (modelos DCD980, DCD931)
1 Bateria de Li-Ion (modelos M1, L1)
2 Baterias de Li-Ion (modelos M2, L2)
3 Baterias de Li-Ion (modelos M3, L3)
1 Caixa de arrumação/transporte
1 Carregador
1 Punho lateral
1 Manual de instruções
1 Esquema ampliado dos componentes
NOTA: as baterias, carregadores e caixas de
transporte não são incluídas com os modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar a ferramenta.
Descrição (fig. 1, 2)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
m. Encaixe da broca
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
Estes berbequins/martelos de perfuração foram
concebidos para aplicações de perfuração,
perfuração por percussão e aparafusamento.
NÃO utilize a sua ferramenta em ambientes
húmidos ou na presença de gases ou líquidos
inflamáveis.
Estes berbequins/aparafusadores/martelos
perfuradores são ferramentas eléctricas
profissionais.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com os mesmos. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
única voltagem. Verifique sempre se a voltagem da
bateria corresponde à voltagem na placa sinalética.
Certifique-se também de que a voltagem do seu
carregador corresponde à voltagem da sua rede.
O carregador DEWALT tem isolamento
duplo em conformidade com a norma
EN 60335; como tal, não é necessário
um fio de terra.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, tem
de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através do serviço de
assistência da DEWALT.
129
PORTUGUÊS
Utilizar um cabo de extensão
Não deverá ser utilizado um cabo de extensão,
excepto em caso de absoluta necessidade. Utilize
um cabo de extensão aprovado e adequado à
entrada de energia do seu carregador (consulte os
Dados técnicos). O tamanho mínimo do condutor
é de 1 mm2; o comprimento máximo é de 30 m.
No caso de se usar uma bobina, desenrole o cabo
todo.
MONTAGEM E AJUSTES
Gatilho de velocidade variável (fig. 1)
Para ligar a ferramenta, prima o gatilho (a). Para
desligar a ferramenta, liberte o gatilho. A sua
ferramenta encontra-se equipada com um travão. O
mandril irá parar logo que o gatilho seja totalmente
libertado.
ATENÇÃO: antes da montagem e do
ajuste, retire sempre a bateria. Desligue
sempre a ferramenta antes de inserir ou
retirar a bateria.
NOTA: não se recomenda a utilização contínua da
ferramenta com velocidades variáveis. Este tipo de
utilização poderá danificar o gatilho, pelo que deve
ser evitado.
ATENÇÃO: utilize apenas baterias e
carregadores DEWALT.
Punho lateral (fig. 1)
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 2)
NOTA: Para obter os melhores resultados,
certifique-se de que a bateria está totalmente
carregada antes de a utilizar.
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a pilha (i) com as calhas que se
encontram dentro da pega da ferramenta
(fig. 2).
2. Faça-a deslizar para dentro da pega até a
bateria ficar totalmente encaixada na ferramenta
e certifique-se de que não se solta.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima a patilha de libertação da pilha (j) e puxe
a bateria com firmeza para fora da pega da
ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE
COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (o). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
130
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos, utilize SEMPRE a
ferramenta com o punho lateral
devidamente instalado. Caso contrário,
o punho lateral poderá soltar-se
durante a utilização da ferramenta e,
consequentemente, causar a perda
do controlo da mesma. Segure a
ferramenta com ambas as mãos para
maximizar o controlo da mesma.
O punho lateral (h) é fixo à dianteira da caixa de
velocidades e pode ser rodado 360˚ para facilitar
a respectiva utilização por parte de utilizadores
dextros ou canhotos. O punho lateral tem de ser
suficientemente apertado para resistir à força de
torção da ferramenta se o acessório instalado
no mandril ficar preso ou encontrar resistência.
Certifique-se de segurar o punho lateral pela
extremidade exterior para controlar a ferramenta
quando esta encontrar resistência.
Se o modelo não tiver o punho lateral instalado,
segure o berbequim com uma mão no punho e a
outra mão na bateria.
NOTA: todos os equipamentos são fornecidos com
um punho lateral.
Botão de rotação para a frente/para
trás (fig. 1)
O botão de rotação para a frente/para trás (b)
determina a direcção da rotação da ferramenta e
funciona também como um botão de bloqueio.
Para seleccionar a rotação para a frente, liberte o
gatilho e prima o botão de rotação para a frente/
para trás do lado direito da ferramenta.
PORTUGUÊS
Para seleccionar a rotação para trás, liberte o gatilho
e prima o botão de rotação para a frente/para trás
do lado esquerdo da ferramenta.
PERFURAR COM PERCUSSÃO (FIG. 5)
CUIDADO: quando o anel de selecção
do modo estiver configurado para
o modo de perfuração normal/com
percussão, o mandril do berbequim
não irá desengatar-se do motor,
independentemente da posição do anel
de ajuste do binário (e).
A posição central do botão de rotação bloqueia a
ferramenta na posição de ferramenta desligada. Ao
alterar a posição do botão de rotação, certifique-se
de que o gatilho não está premido.
NOTA: quando a ferramenta for ligada pela primeira
vez após alterar a direcção da rotação, poderá ouvir
um estalido. Isto é normal e não indica qualquer
problema.
Luz de trabalho (fig. 1)
Existe uma luz de trabalho (c) instalada
imediatamente acima do gatilho (a). A luz de
trabalho irá acender-se sempre que o gatilho for
premido.
Quando o interruptor é libertado, o indicador
luminoso permanece aceso durante um máximo de
20 segundos.
NOTA: a luz de trabalho serve para iluminar a
superfície de trabalho e não se destina a ser
utilizada como uma lanterna.
Anel de selecção do modo (fig. 3–5)
O seu berbequim encontra-se equipado com um
anel de selecção do modo separado (f) para alternar
entre os modos de perfuração, aparafusamento e
perfuração com percussão.
PERFURAR (FIG. 3)
CUIDADO: quando o anel de selecção
do modo estiver configurado para
o modo de perfuração normal/com
percussão, o mandril do berbequim
não irá desengatar-se do motor,
independentemente da posição do anel
de ajuste do binário (e).
Rode o anel de selecção do modo (f) para que o
símbolo da broca fique alinhado com a seta.
NOTA: o anel de ajuste do binário (e) pode ser
configurado para qualquer número.
APARAFUSAR (FIG. 4)
Rode o anel de selecção do modo (f) para que o
símbolo do parafuso fique alinhado com a seta.
NOTA: o anel de ajuste do binário pode ser
configurado para qualquer número a qualquer altura.
No entanto, o anel de ajuste do binário só funciona
durante o modo de aparafusamento e não nos
modos de perfuração normal e com percussão.
Rode o anel de selecção do modo (f) para que o
símbolo do martelo fique alinhado com a seta.
Anel de ajuste do binário (fig. 3–5)
A sua ferramenta possui um mecanismo de
aparafusamento de binário ajustável para aparafusar
e desaparafusar uma vasta gama de parafusos de
todos os tamanhos e feitios. O anel de ajuste do
binário (e) possui vários números. Estes números
são utilizados para configurar o mandril, de forma
a que este empregue um determinado intervalo de
binário. Quando maior for o número seleccionado
no anel, maior será o binário e, consequentemente,
maior será o parafuso que pode ser aparafusado.
Para seleccionar qualquer um dos números, rode
o anel até o número pretendido ficar alinhado com
a seta.
Alternar entre as três velocidades
(fig. 3–5)
A funcionalidade de três velocidades da sua
ferramenta permite-lhe seleccionar a respectiva
velocidade, de forma a usufruir de uma utilização
mais versátil da ferramenta. Para seleccionar a
1.ª velocidade (binário mais elevado), desligue
a ferramenta e deixe-a parar completamente.
Faça deslizar o selector de velocidade (g) para
a frente o máximo possível. A 2.ª velocidade
(binário e velocidade médios) é seleccionada na
posição intermédia. Por seu lado, a 3.ª velocidade
(velocidade mais elevada) é seleccionada na posição
mais atrás.
NOTA: não mude de velocidade quando a
ferramenta estiver a funcionar. Deixe sempre o
berbequim parar completamente antes de mudar de
velocidade. Se tiver alguma dificuldade em mudar
de velocidade, certifique-se de que o selector de
velocidade se encontra numa das três posições de
velocidade.
Mandris
ATENÇÃO: não aperte brocas (ou
qualquer outro acessório) segurando
a parte dianteira do mandril e ligando
a ferramenta. Tal poderá resultar
em danos no mandril e ferimentos.
131
PORTUGUÊS
Bloqueie sempre o gatilho e desligue a
ferramenta da fonte de alimentação ao
substituir acessórios.
ATENÇÃO: certifique-se sempre de
que a broca está bem apertada antes
de ligar a ferramenta. Uma broca solta
pode saltar da ferramenta e causar
ferimentos.
MANDRIL SEM CHAVE DE MANGA SIMPLES (FIG. 6–8)
A sua ferramenta possui um mandril sem chave
com uma manga rotativa para poder utilizar o
mandril com apenas uma mão. Para inserir uma
broca ou outro acessório, siga os passos indicados
abaixo.
1. Bloqueie o gatilho na posição de ferramenta
desligada. Desligue a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação.
2. Segure a manga preta do mandril (d) com
uma mão e utilize a outra mão para segurar a
ferramenta, tal como exemplificado na Fig. 6.
Rode a manga para a direita o suficiente para
introduzir o acessório pretendido.
3. Insira o acessório cerca de 19 mm no mandril
(fig. 7). Aperte-o com firmeza, rodando a
manga do mandril para a direita com uma mão
enquanto segura a ferramenta com a outra mão
(fig. 8). Continue a rodar a manga do mandril
até ouvir vários estalidos de encaixe, para
garantir uma potência de fixação completa.
Para libertar o acessório, repita os passos 1 e 2
indicados acima.
Certifique-se de apertar o mandril com uma mão
na respectiva manga e a outra mão a segurar
a ferramenta, de forma a apertar o acessório o
máximo possível.
Gancho da correia e encaixe da
broca (fig. 1)
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a pilha antes
de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, NÃO suspenda a
ferramenta nem pendure objectos no
gancho da correia. Pendure o gancho
da correia da ferramenta APENAS
numa correia de trabalho.
132
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, certifique-se de
que o parafuso que fixa o gancho da
correia está fixo.
IMPORTANTE: quando montar ou substituir o
gancho da correia ou o encaixe da broca, utilize
apenas o parafuso (l) fornecido para o efeito.
Certifique-se de que o parafuso fica bem apertado.
O gancho da correia (k) e o encaixe da broca
(m) podem ser montados em qualquer lado da
ferramenta utilizando apenas o parafuso (l) fornecido,
adaptado tanto para pessoas que utilizem a mão
esquerda como a direita. Se não for necessário
utilizar o gancho ou o encaixe do gancho, pode
removê-lo da ferramenta.
Para deslocar o gancho da correia ou o encaixe da
broca, retire o parafuso (l) que o fixa e depois volte
a montá-lo no lado oposto. Certifique-se de que o
parafuso fica bem apertado.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco
de ferimentos graves, desligue
a ferramenta e, em seguida,
desligue-a da fonte de alimentação
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de remover/instalar dispositivos
complementares ou acessórios.
Posição correcta das mãos (fig. 9)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, utilize SEMPRE
a ferramenta com as suas mãos
na posição correcta, tal como
exemplificado na fig. 9.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, segure SEMPRE
a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por
parte da mesma.
A posição correcta das mãos consiste em segurar o
punho principal (n) com uma mão e o punho lateral
(h) com a outra.
PORTUGUÊS
Utilização do berbequim (fig. 3)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
lesões graves, desligue a ferramenta e
retire a ficha da alimentação de energia
antes de proceder a quaisquer ajustes
ou de remover/instalar dispositivos
auxiliares ou acessórios.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de
ferimentos pessoais, certifique-se
SEMPRE que a peça de trabalho está
firmemente ancorada ou presa por
grampos. Se for perfurar material fino,
utilize um bloco de “apoio” em madeira
para evitar danos no material.
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a operação planeada utilizando
o selector de velocidade. Configure o anel de
selecção do modo para o símbolo da broca.
2. Para perfurar MADEIRA, utilize brocas
helicoidais, brocas de fresar, brocas em
serpentina ou coroas. Para perfurar METAL,
utilize coroas ou brocas helicoidais de aço
rápido (HSS). Utilize um lubrificante de corte
ao perfurar metais. As excepções são o
ferro fundido e o latão, os quais devem ser
perfurados a seco.
3. Aplique sempre pressão numa linha recta
em relação à broca. Empregue uma pressão
suficiente para manter a broca a perfurar, mas
não empurre a ferramenta com demasiada
força, dado que tal poderá fazer o motor
encontrar resistência e perder velocidade ou
desviar a broca.
4. Segure a ferramenta com firmeza com ambas
as mãos para controlar a força de torção do
berbequim.
5. SE O BERBEQUIM COMEÇAR A PERDER
VELOCIDADE, tal deve-se normalmente
ao facto de estar a ser submetido a um
esforço excessivo. SOLTE O GATILHO
IMEDIATAMENTE, retire a broca do orifício
perfurado e determine a causa da resistência
à perfuração. NÃO PRIMA E LIBERTE O
GATILHO NUMA TENTATIVA DE VOLTAR A
FAZER ARRANCAR UM BERBEQUIM QUE
ENCONTROU RESISTÊNCIA E COMEÇOU
A PERDER VELOCIDADE – ISTO PODE
DANIFICAR O BERBEQUIM.
6. Mantenha o motor a funcionar ao puxar a broca
para fora de um orifício perfurado. Isto irá ajudar
a evitar encravamentos.
Utilização do aparafusador (fig. 4)
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a aplicação planeada utilizando
o selector de três velocidades (g) na parte
superior da ferramenta. Inicialmente, configure o
anel de ajuste do binário (e) para um valor mais
baixo, de forma a garantir que o parafuso será
aparafusado de acordo com o pretendido.
NOTA: utilize a configuração de binário mais
baixa necessária para inserir o parafuso até à
profundidade pretendida. Quanto mais baixo for
o número seleccionado no anel, menor será o
binário.
2. Rode o anel de selecção do modo (f) para que
o símbolo do parafuso fique alinhado com a
seta.
3. Configure o anel de ajuste do binário (e) para o
número correspondente ao binário pretendido.
Efectue alguns testes em sobras ou áreas
ocultas para determinar a posição mais
apropriada do anel de ajuste do binário.
NOTA: o anel de ajuste do binário pode ser
configurado para qualquer número a qualquer altura.
No entanto, o anel de ajuste do binário só funciona
durante o modo de aparafusamento e não nos
modos de perfuração normal e com percussão.
Utilização do martelo perfurador
(fig. 5)
1. Seleccione o intervalo de velocidade/binário
adequado para a operação planeada utilizando
o selector de velocidade. Configure o anel
de selecção do modo (f) para o símbolo do
martelo.
2. Ao perfurar com percussão, exerça sobre
o martelo apenas a força necessária para
evitar que este salte excessivamente.
Aplicar demasiada força irá resultar em
menores velocidades de perfuração e no
sobreaquecimento da ferramenta.
3. Perfure a direito, mantendo a broca num
ângulo recto em relação ao item a perfurar. Não
exerça qualquer pressão lateral sobre a broca
ao perfurar, uma vez que isto irá resultar na
obstrução das estrias da mesma e numa menor
velocidade de perfuração.
4. Ao perfurar orifícios profundos, se a velocidade
do martelo começar a diminuir, puxe a broca
parcialmente para fora do orifício com a
ferramenta a funcionar para retirar os detritos
do orifício.
133
PORTUGUÊS
5. Ao perfurar alvenaria, utilize brocas com ponta
de carboneto ou brocas específicas para
alvenaria. Um fluxo contínuo e uniforme de
partículas indica uma velocidade de perfuração
apropriada.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA PARA O CARREGADOR
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA, antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
massa lubrificante podem ser removidas
da parte exterior do carregador com
um pano ou uma escova macia, não
metálica. Não utilize água ou soluções
de limpeza.
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Lubrificação
Esta ferramenta eléctrica não requer lubrificação
adicional.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a
sujidade e o pó do alojamento principal,
sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno
dos mesmos. Utilize uma protecção
adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta
operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou
outros químicos agressivos para limpar
as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer
os materiais utilizados nestas partes.
Utilize um pano humedecido apenas
com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer
parte da ferramenta em líquido.
134
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
PORTUGUÊS
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• Descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
135
PORTUGUÊS
GARANTIA
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais
deste equipamento. Esta declaração de
garantia complementa os seus direitos
contratuais enquanto utilizador profissional
ou os seus direitos legais enquanto utilizador
privado não profissional, não os prejudicando,
seja de que forma for. A garantia é válida
nos Estados-membros da União Europeia e
nos países-membros da Zona Europeia de
Comércio Livre.
• GARANTIA DE SATISFAÇÃO DE 30 DIAS •
Se não estiver completamente satisfeito
com o desempenho da sua ferramenta da
DEWALT, basta devolvê-la ao revendedor
no prazo de 30 dias, juntamente com
a respectiva embalagem e todos os
componentes originais, para obter um
reembolso total ou trocá-la por outra
ferramenta. O produto apenas poderá ter
sido sujeito a um desgaste normal, sendo
necessário apresentar uma prova de compra.
• CONTRATO DE UM ANO DE
ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência
para a sua ferramenta DEWALT, num
período de 12 meses após a respectiva
data de compra, terá direito a um visita de
assistência gratuita. Esta visita será efectuada
gratuitamente num agente de reparação
autorizado da DEWALT. Será necessário
apresentar uma prova de compra. Inclui
mão-de-obra. O serviço inclui a mãode- obra,
mas exclui quaisquer acessórios e peças
sobresselentes, a não ser que estes se
tenham avariado ao abrigo da garantia.
• GARANTIA TOTAL DE UM ANO •
Se o seu produto da DEWALT apresentar
um funcionamento anómalo resultante de
materiais ou mão-de-obra defeituosos num
período de 12 meses após a respectiva data
de compra, a DEWALT garante a substituição
gratuita de todas as peças defeituosas ou, de
acordo com o nosso critério, a substituição
gratuita da unidade, desde que:
• O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente ou de forma abusiva;
• O produto apenas tenha sido sujeito a
um desgaste normal;
136
• Não tenham sido realizadas reparações
por pessoas não autorizadas;
• Seja apresentada uma prova de compra;
• O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
Se quiser apresentar uma reclamação,
contacte o seu revendedor ou verifique a
localização do seu agente de reparação
DEWALT mais próximo, indicado no
catálogo DEWALT ou contacte um escritório
da DEWALT na morada indicada neste
manual. Poderá encontrar na Internet uma
lista dos agentes de reparação autorizados da
DEWALT, bem como os dados de contacto
completos do nosso serviço pós-venda no
site: www.2helpU.com.
SUOMI
13 mm (1/2") AKKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") AKKUISKUPORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN
DCD936, DCD985
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyypit
Akkutyyppi
Lähtöteho
Kuormittamaton nopeus
1, vaihteella
2, vaihteella
3, vaihde:
Iskuteho
1, vaihteella
2, vaihteella
3, vaihde:
Maksimivääntö (suuri/pieni)
Istukan kapasiteetti
Suurin porauskapasiteetti
Puu
Metalli
Tiili
Paino (ilman akkua)
LPA
KPA
LWA
KWA
(äänenpaine)
(äänenpaineen vaihtelu)
(ääniteho)
(ääniteho vaihtelu)
W
DCD931
14,4
10
Li-Ion
350
DCD936
14,4
10
Li-Ion
350
DCD980
18
10
Li-Ion
500
DCD985
18
10
Li-Ion
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745-standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
Metallin poraaminen
ah,D =
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
1,5
1,5
Tärinän päästöarvo ah
Iskuporaaminen
ah,ID =
m/s2
–
11,0
–
Vaihtelu K =
m/s2
–
1,5
–
< 2,5
1,5
11,0
1,5
137
SUOMI
Tärinän päästöarvo ah
Ruuvien vääntö:
ah, =
Epävarmuus K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
Tässä tiedotteessa annettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -määräyksen mukaisen standardoidun
testin mukaan. Arvon avulla työkaluja voidaan
verrata toisiinsa. Sitä voidaan käyttää altistumisen
ennakkoarviointiin.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinäarvo vastaa
työkalun pääasiallisia käyttösovelluksia.
Jos työkalua käytetään muihin
sovelluksiin, eri lisävarusteiden
kanssa tai huonosti huollettuna,
tärinäarvot saattavat muuttua.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Akku
Akun tyyppi
Jännite
Kapasiteetti
Paino
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
VDC
Ah
kg
Latauslaite
Verkkojännite
Akun tyyppi
Latausaika
min
Paino
kg
Varokkeet:
Eurooppa
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VAC
230 V:n työkalut
30
(1,5 Ah:n
akkupakkaukset)
10 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan
vakavuusastetta. Lue tämä ohjekirja ja kiinnitä
huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmaisee välitöntä
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena on
hengenmenetys tai vakava vamma.
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla
hengenmenetys tai vakava vamma.
138
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Tärinälle altistumisen
ennakkoarvioinnissa on otettava
huomioon ajat, jolloin työkalun virta on
katkaistu, sekä ajat, jolloin työkalu on
käynnissä, mutta sillä ei työskennellä.
Tämä voi merkittävästi vähentää
kokonaistyöjakson aikaista altistustasoa.
Huomioi muut turvatoimenpiteet
käyttäjän suojelemiseksi tärinän
vaikutukselta, kuten: työkalun ja
lisävarusteiden huolto, käsien
pitäminen lämpiminä ja työjärjestyksen
organisoiminen.
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB105
230 V
Li-Ion
55
(3,0 Ah:n
akkupakkaukset)
0,49
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah:n
akkupakkaukset)
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida
välttää, seurauksena voi olla vähäinen
tai keskinkertainen vamma.
HUOMAUTUS: viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
SUOMI
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
b)
KONEDIREKTIIVI
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2004/108/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Tekniset tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Saksa
02.02.2011
VAROITUS: Vähennä tapaturmavaaraa
lukemalla ohje.
Yleiset sähkölaitteita koskevat
turvavaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
TALLENNA KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN
Käsite ”moottorityökalu” viittaa kaikissa seuraavissa
varoituksissa verkkokäyttöiseen (johdolliseen)
moottorityökaluun tai akkukäyttöiseen (johdottomaan)
moottorityökaluun.
1) TYÖALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Epäjärjestyksessä olevat tai pimeät alueet
voivat aiheuttaa onnettomuuksia.
c)
Älä käytä moottorityökaluja
räjähdysalttiissa ympäristössä, esimerkiksi
tilassa, jossa on syttyviä nesteitä, kaasuja
tai pölyä. Moottorityökaluista syntyy
kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut
palamaan.
Pidä lapset ja sivulliset poissa lähettyviltä,
kun käytät moottorityökalua.Häiriötekijät
voivat aiheuttaa laitteen hallinnan
menetyksen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Moottorityökalujen pistokkeiden on
sovittava pistorasiaan. Älä koskaan tee
pistokkeisiin mitään muutoksia. Älä
käytä maadoitetuissa koneissa mitään
sovitinpistokkeita. Modifioimattomat
pistokkeet ja niihin sopivat pistorasiat
vähentävät sähköiskun vaaraa.
b) Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lämpöpattereita, liesiä tai
jääkaappeja. Sähköiskun vaara kasvaa, jos
kehosi maadoittuu.
c) Älä jätä moottorityökaluja sateeseen tai
märkään paikkaan. Työkalun sisään menevä
vesi lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä käytä johtoa väärin. Älä koskaan
kanna tai vedä työkalua sähköjohdosta
äläkä irrota sitä pistorasiasta johdosta
vetämällä. Älä anna sähköjohdon
koskea kuumiin pintoihin, öljyyn, teräviin
reunoihin tai liikkuviin osiin. Vaurioituneet
tai sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
riskiä.
e) Kun käytät moottorityökalua ulkona,
käytä ulkokäyttöön sopivaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön soveltuvan sähköjohdon käyttö
vähentää sähköiskun riskiä.
f) Jos moottorityökalun käyttöä kosteassa
paikassa ei voida välttää, on käytettävä
jäännösvirtalaitteella (RCD) suojattua
virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen käyttö
vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖKOHTAINEN TURVALLISUUS
a) Ole valppaana, katso, mitä teet, ja käytä
tervettä järkeä moottoroitua työkalua
käyttäessäsi. Älä käytä moottorityökalua
väsyneenä tai huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Tarkkaavaisuuden herpaantuminen työkalua
käytettäessä saattaa johtaa vakaviin
henkilövahinkoihin.
b) Käytä henkilösuojaimia. Käytä aina
silmäsuojaimia. Sellaiset turvavarusteet,
kuten pölynaamari, liukastumista estävät
kengät, kypärä tai korvasuojaimet
olosuhteiden niitä vaatiessa vähentävät
henkilövahinkoja.
139
SUOMI
c)
d)
e)
f)
g)
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että kytkin on pois-asennossa ennen
työkalun yhdistämistä virtalähteeseen
ja/tai akkupakkaukseen tai ennen kuin
tartut työkaluun. Työkalun kantaminen
sormi kytkimellä tai pistokkeen työntäminen
pistorasiaan, kun kytkin on päälle kytkettynä,
voi aiheuttaa onnettomuuksia.
Poista mahdolliset säätö- tai kiintoavaimet
ennen työkalun käynnistämistä. Pyörivään
osaan jäänyt kiinto- tai säätöavain saattaa
aiheuttaa henkilövahinkoja.
Älä kurottele. Huolehdi siitä, että
sinulla on koko ajan tukeva jalansija
ja hyvä tasapaino. Näin voit paremmin
hallita moottoroidun työkalun käytön
odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
äläkä koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet poissa liikkuvista osista. Löysät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua
liikkuviin osiin.
Jos laitteella voi kerätä ja poistaa pölyä,
varmista, että nämä toiminnot ovat
kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
Pölynkeräysjärjestelmän käyttö voi vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
4) MOOTTORITYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Älä käytä moottorityökalua väkisin. Käytä
tarkoitukseesi soveltuvaa työkalua. Teet
työn paremmin ja turvallisemmin työkalulla,
kun käytät sille tarkoitettua nopeutta.
b) Älä käytä moottorityökalua, jos virtakytkin
ei kytke sitä päälle ja pois päältä. Työkalut,
joita ei voida hallita kytkimellä, ovat vaarallisia,
ja ne on korjattava.
c) Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai
akkupakkaus työkalusta ennen kuin teet
mitään säätöjä, vaihdat lisävarusteita
tai varastoit moottorityökalun. Tällaiset
ehkäisevät turvatoimet alentavat vahingossa
käynnistymisen riskiä moottorityökalua
käytettäessä.
d) Varastoi moottorityökalut lasten
ulottumattomiin äläkä anna työkalua
sellaisten henkilöiden käyttöön, jotka eivät
ole sitä tottuneet käyttämään tai eivät ole
tutustuneet käyttöohjeisiin. Moottoroidut
työkalut ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
e) Huolehdi moottoroitujen työkalujen
kunnosta. Tarkista, onko liikkuvissa osissa
väärä kohdistus tai takertelua, ovatko osat
rikkoutuneet tai vaikuttaako jokin muu
seikka mahdollisesti laitteen käyttöön.
Jos laite vaurioituu, korjauta se ennen
140
f)
g)
käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat
moottoroitujen työkalujen puutteellisesta
huollosta.
Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja
puhtaina. Kunnolla huolletut leikkaavat
työkalut, joissa on terävät leikkausreunat,
takertelevat vähemmän ja ovat helpommin
hallittavissa.
Noudata moottorityökalujen, niiden
lisävarusteiden, työkalun kärkiosien
yms. käyttöohjeita ja ota huomioon
työolosuhteet ja suoritettava työ. Työkalun
käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun
tehtävään voi johtaa vaaratilanteeseen.
5) AKKUKÄYTTÖISEN TYÖKALUN KÄYTTÖ JA HUOLTO
a) Lataa akut vain valmistajan
määrittelemässä laturissa. Tietyntyyppiselle
akulle soveltuva laturi voi aiheuttaa tulipalon
riskin toista akkutyyppiä käytettäessä.
b) Käytä moottorikäyttöisten työkalujen
kanssa vain erityisesti niille tarkoitettuja
akkuja. Muunlaisten akkuyksiköiden
käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja
tulipalovaaran.
c) Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se
poissa muiden metalliesineiden, kuten
paperiliitinten, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden sellaisten
pienten metalliesineiden läheltä, jotka
voivat muodostaa yhteyden toisesta
navasta toiseen. Oikosulku akun napojen
välillä voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
d) Väärän käsittelyn seurauksena neste
saattaa suihkuta ulos akusta. Vältä
kosketusta akkunesteeseen. Jos joudut
vahingossa kosketukseen nesteen kanssa,
huuhtele neste pois vedellä. Jos nestettä
joutuu silmiin, käänny lisäksi lääkärin
puoleen. Akusta tuleva neste voi aiheuttaa
ihoärsytystä tai palovammoja.
6) HUOLTO
a) Anna moottoroitu työkalu huollettavaksi
ammattikorjaajalle, joka käyttää
ainoastaan samanlaisia vaihto-osia. Näin
taataan moottorityökalun turvallisuus.
Muut porakoneiden/
ruuvinvääntimien/iskuporakoneiden
turvallisuusohjeet
• Käytä kuulosuojaimia iskuporaamisen
aikana. Altistuminen melulle voi heikentää
kuuloa.
• Käytä työkalun mukana toimitettuja
kahvoja. Hallinnan menettäminen voi aiheuttaa
henkilövahingon.
SUOMI
• Tartu kiinni koneen eristetyistä
tartuntapinnoista, jos leikkausvälinettä
käyttäessä on vaara osua piilossa oleviin
johtoihin. Terän osuminen jännitteiseen johtoon
tekee sen paljaista metalliosista jännitteisiä, joten
käyttäjä voi saada sähköiskun.
• Kiinnitä työstettävä kappale vakaaseen
alustaan kiinnittimien tai muiden
käytännöllisten menetelmien avulla. Työkalun
pitäminen kädessä tai kehoa vasten voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
• Käytä kuulosuojaimia pitkään jatkuvan
iskuporaamisen aikana. Pitkäaikainen
altistuminen voimakkaalle melulle voi aiheuttaa
kuulonaleneman. Iskuporaamisen aiheuttama
voimakas ääni voi aiheuttaa tilapäisen
kuulonaleneman tai vaurioittaa tärykalvoa
vakavasti.
• Käytä suojalaseja tai muuta silmäsuojainta.
Poraaminen ja iskuporaaminen aiheuttaa
lentäviä lastuja. Ne voivat vahingoittaa silmiä
pysyvästi.
• Iskuporanterät ja muut työkalut kuumenevat
käytössä. Käytä käsineitä koskiessasi niitä.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
iskuporakonetta:
– Pyöriviin tai kuumiin osiin koskemisen
aiheuttamat vammat.
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen
– Sormien puristumisen vaara lisävarustetta
vaihdettaessa.
– Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat
työstettäessä betonia ja/tai tiiltä
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Työkalussa esitetään seuraavat kuvamerkit:
Lue käyttöohje ennen käyttöä.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty kotelon pintaan laitteen
ja akun väliin. Se sisältää myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2012 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita DCB105akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT akkuja.
Muut akkutyypit voivat ylikuumentua
ja puhjeta ja aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja. Älä lataa akkuja,
joita ei voi ladata uudelleen.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkuyksikköä. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
141
SUOMI
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun
irrotat laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
Lataaminen (kuva [figure] 2)
1. Yhdistä laturi sopivaa 230 V pistorasiaan ennen
kuin laitat siihen akun.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
2. Aseta akku (i) laturiin ja varmista, että se on
hyvin paikoillaan laturissa. Punainen (latauksen)
merkkivalo vilkkuu jatkuvasti ilmoittaen, että
latausprosessi on alkanut.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
• Kun laturia käytetään ulkotilassa, aseta se
aina kuivaan paikkaan ja käytä ulkokäyttöön
sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön tarkoitetun
sähköjohdon käyttäminen vähentää sähköiskun
vaaraa.
• Älä tuki laturin tuuletusaikkoja. Tuuletusaukot
sijaitsevat laturin yläosassa ja sivuilla. Sijoita
laturi pois lämpölähteiden läheltä.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Lataaminen
Alla näkyvässä taulukossa on lisätietoja akun
latautumisesta.
Lataustila
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
x
lataaminen
––
täyteen ladattu
–––––––––––––––––
liian kuumaa tai kylmää
akkua ei ladata
ongelma akussa
tai laturissa
ongelma
virransyötössä
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••
•• •• •• •• •• ••
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
Tämä laturi ei lataa viallista akkua. Jos akku on
viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi ilmoittaa
viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
HUOMAUTUS: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei
ladata
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105-laturilla voidaan ladata 10,8 V, 14,4 V ja
18 V -litiumioniakkuja (DCB121, DCB123, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 ja DCB182).
Tämä laturi ei vaadi säätöä ja sen käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
142
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
Jos latauslaite tunnistaa, että akku on liian kuuma
tai kylmä, latautuminen aloitetaan vasta akun
saavutettua oikean lämpötilan. Kun oikea lämpötila
on saavutettu, latautuminen alkaa automaattisesti.
Tämä ominaisuus pidentää akun ikää.
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Jos elektroninen suojausjärjestelmä tulee käyttöön,
työkalu poistaa sen käytöstä automaattisesti. Jos
näin käy, lataa Li-Ion-akkua latauslaitteessa, kunnes
se on ladattu täyteen.
SUOMI
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenesi.
HUOMIO: Kun työkalua ei käytetä,
aseta se vakaalle alustalle kyljelleen,
jotta se ei aiheuta putoamis- tai
kompastumisvaaraa. Kookkaalla
akulla varustetut työkalut voidaan jättää
pystyasentoon, mutta ne kaatuvat
helposti.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Pakkauksen akkua ei ole ladattu täyteen. Ennen
akun ja akkulaturin käyttämistä tulee alla olevat
turvallisuusohjeet lukea ja annettuja latausohjeita
noudattaa.
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä akkua räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai höyryt.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
• Lataa akkuyksiköt vain määritetyillä DEWALT
latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
Akkuyksikkö
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
AKKUTYYPPI
• Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen
ennen käyttöä.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181 tai
DCB182 -akkuja voidaan käyttää. Katso lisätietoa
kohdasta Tekniset tiedot.
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
DCD931 ja DCD936 toimivat 14,4 voltin akuilla.
DCD980 ja DCD985 toimivat 18 voltin akulla.
Säilytyssuositukset
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
143
SUOMI
Latauslaitteen ja akun tarrat
Pakkauksen sisältö
Tässä käyttöohjeessa käytettävien kuvakkeiden
lisäksi latauslaitteessa ja akussa käytetään seuraavia
kuvakkeita:
Pakkauksen sisältö:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
1 akkukäyttöinen iskuporakone
(malli DCD985, DCD936)
1 akkukäyttöinen keskikahvalla varustettu porakone
(malli DCD980, DCD931)
1 Litiumioniakku (M1, L1-mallit)
2 Litiumioniakkua (M2, L2-mallit)
Akkua ladataan.
3 Litiumioniakkua (M3, L3-mallit)
1 Rasia
Akku on ladattu.
1 Laturi
1 Sivukahva
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
x
Ongelma akussa tai laturissa.
1 Käyttöohje
1 Poikkileikkauspiirros
HUOMAA: Akut, laturit ja pakkaukset eivät kuulu
N-malliin.
Ongelma virransyötössä.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
Käytä vain DEWALT-akkuja. Muut akut
voivat räjähtää sekä aiheuttaa henkilö- ja
omaisuusvahinkoja.
Älä altista vedelle.
Vaihdata vialliset akut heti.
Lataa vain lämpötilassa 4–40 °C.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
a. Liipaisin
b. Suunnanvaihtopainike
c. Työvalo
d. Istukka
e. Vääntömomentin säädin
f. Tilanvalitsin
g. Vaihteenvalitsin
h. Sivukahva
i. Akku
j. Akun vapautuspainike
k. Vyökoukku
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Lataa Litium-ioniakkuja.
Latausajan tiedot ovat Tekniset
tiedoissa.
Käytettäväksi vain ulkona.
l. Asennusruuvi
m. Terän pidike
KÄYTTÖTARKOITUS
Nämä porakoneet/vasaraporakoneet on suunniteltu
poraukseen, iskuporaukseen ja ruuvaukseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä porakoneet/ruuvinvääntimet/iskuporakoneet
on tarkoitettu ammattikäyttöön.
144
SUOMI
ÄLÄ ANNA lasten koskea niihin. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle
jännitteelle. Tarkista aina, että akkupakkauksen
jännite vastaa tehokilvessä annettua arvoa. Tarkista
myös, että laturin jännite vastaa verkkojännitettä.
DEWALT-laturi on kaksoiseristetty
EN 60335 -standardin mukaisesti; siksi
siinä ei tarvita maadoitusjohtoa.
Jos syöttökaapeli on vioittunut, se on vaihdettava
DEWALT-palveluorganisaation kautta saatavaan
erikoisvalmisteiseen kaapeliin.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset
täyttävää hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Poista akkupakkaus
aina ennen työkalun kokoamista
ja säätämistä. Kytke työkalu aina
pois päältä ennen akkupakkauksen
asentamista tai poistamista.
VAROITUS: Käytä ainoastaan
DEWALT-akkupakkauksia ja -latureita.
Akun irrottaminen ja asettaminen
paikoilleen (kuva 2)
HUOMAA: Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi on
varmistettava, että akku on ladattu täyteen.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista akku (i) kahvan sisällä oleviin kiskoihin
(kuva 2).
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina akun vapautuspainiketta (j) ja vedä akku
ulos työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (o) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
Nopeudensäätökytkin (kuva 1)
Käynnistä työkalu painamalla liipaisinta (a). Voit
pysäyttää koneen vapauttamalla liipaisimen. Tämä
työkalu on varustettu jarrulla. Istukka pysähtyy heti,
kun liipaisin vapautetaan.
HUOMAA: Ei ole suositeltavaa vaihtaa nopeutta
jatkuvasti. Muutoin liipaisin voi vaurioitua.
Sivukahva (kuva 1)
VAROITUS: voit vähentää
henkilövahingon vaaraa pitämällä
sivukahvan AINA kiinnitettynä
koneeseen kunnolla. Muutoin sivukahva
voi irrota työkalua käytettäessä. Tällöin
menetät koneen hallinnan. Pitele
työkalua molemmin käsin parhaan
hallinnan varmistamiseksi.
Sivukahva (h) on kiinnitetty vaihteiston etuosaan. Sitä
voidaan kääntää 360˚ oikealla tai vasemmalla kädellä
käytettäväksi. Sivukahva on kiristettävä tiukasti, jotta
kiinnitys ei irtoa koneen pyöriessä terän jäädessä
kiinni. Tartu kahvan päähän koneen hallitsemiseksi
terän jäädessä kiinni.
Jos koneen mukana ei ole toimitettu sivukahvaa,
tartu poraan yhdellä kädellä ja pidä toisella kädellä
kiinni akusta.
HUOMAA: Kaikkien mallien mukana toimitetaan
sivukahva.
2. Liu’uta se kahvaan, kunnes akku on hyvin
paikoillaan laitteessa ja varmista, ettei se irtoa.
145
SUOMI
Toimintasuunnan valitsin (kuva 1)
Momentinvalitsin (kuvat 3–5)
Voit valita toimintasuunnan ja lukita koneen
valitsimen (b) avulla.
Tämän työkalun vääntömomenttia voidaan säätää
erilaisia ruuveja ruuvattaessa. Vääntömomentin
säätimessä (e) näkyy numeroita. Vääntömomentti
valitaan niiden avulla. Mitä suurempi numero, sitä
suurempi vääntömomentti. Voit valita numeron
kääntämällä valitsinta, kunnes numero on nuolen
kohdalla.
Terä pyörii myötäpäivään, kun vapautat liipaisimen ja
työnnät valitsimen koneen oikealle puolelle.
Terä pyörii vastapäivään, kun vapautat liipaisimen ja
työnnät valitsimen koneen vasemmalle puolelle.
Voit lukita koneen työntämällä valitsimen
keskiasentoon. Varmista ennen valitsimen asennon
muuttamista, että liipaisin on vapautettu.
HUOMAA: Koneesta voi kuulua napsahdus, kun
sitä käytetään ensimmäistä kertaa toimintasuunnan
muuttamisen jälkeen. Tämä on normaalia eikä
merkki ongelmasta.
Työvalo (kuva 1)
Liipaisimen (a) yläpuolella sijaitsee työvalo (c). Se
syttyy, kun liipaisinta painetaan.
Kun liipaisin vapautetaan, työvalo palaa korkeintaan
20 sekunnin ajan.
HUOMAA: Tämä työvalo on tarkoitettu työkohteen
valaisemiseen. Se ei ole taskulamppu.
Tilanvalitsin (kuvat 3–5)
Koneessa on erillinen toimintatilan valitsin (f)
poraamisen, iskuporaamisen tai ruuvien vääntämisen
valitsemiseksi.
PORAAMINEN (KUVA 3)
HUOMIO: Kun tilanvalitsin on
poraamis- tai iskuporaamisasennossa,
momentinvalitsimen (e) asennolla ei ole
merkitystä.
Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes poraamisen symboli
on nuolen kohdalla.
HUOMAA: Numero valitaan vääntömomentin
säätimen (e) avulla .
RUUVAAMINEN (KUVA 4)
Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes ruuvaamisen
symboli on nuolen kohdalla.
HUOMAA: Vääntömomentiksi voidaan valita mikä
numero tahansa. Valinnalla on kuitenkin merkitys
vain ruuvaamisen aikana, ei porattaessa eikä
iskuporattaessa.
ISKUPORAAMINEN (KUVA 5)
HUOMIO: Kun tilanvalitsin on
poraamis- tai iskuporaamisasennossa,
momentinvalitsimen (e) asennolla ei ole
merkitystä.
Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes iskuporaamisen
symboli on nuolen kohdalla.
146
Kolme vaihdetta (kuvat 3–5)
Kolme vaihdetta lisäävät monikäyttöisyyttä. Voit valita
vaihteen 1 ja samalla suurimman vääntömomentin
pysäyttämällä työkalun. Työnnä vaihteenvalitsin (g)
etuasentoon. Jos valitset keskiasennon, käytössä
on nopeus 2 (normaali vääntömomentti ja nopeus).
Taka-asennossa käytössä on vaihde 3 (suurin
nopeus).
HUOMAA: Älä vaihda vaihdetta työkalun
ollessa toiminnassa. Anna koneen pysähtyä
kokonaan ennen vaihteen vaihtamista. Jos
vaihteen vaihtaminen on hankalaa, varmista, että
vaihteenvalitsin on jossakin kolmesta nopeuden
asennosta.
Istukat
VAROITUS: Älä yritä kiristää poranterää
(tai muuta varustetta) tarttumalla istukan
etuosaan ja käynnistämällä pora.
Muutoin voi aiheutua henkilövahinko
tai istukka voi vaurioitua. Lukitse aina
liipaisin ja irrota työkalu virransyötöstä
ennen terän vaihtamista.
VAROITUS: Ennen työkalun
käynnistämistä on aina varmistettava,
että terä on kunnolla paikallaan. Jos terä
on kiinnitetty huonosti, se voi irrota ja
aiheuttaa henkilövahingon.
AVAIMETON ISTUKKA (KUVAT 6–8)
Tässä työkalussa on avaimeton yhdellä kädellä
käytettävä istukka. Voit asettaa poranterän tai muun
varusteen paikalleen toimimalla seuraavasti.
1. Lukitse liipaisin OFF-asentoon. Katkaise
työkalusta virta ja irrota virransyöttö.
2. Tartu istukan holkkiin (d) yhdellä kädellä. Kiinnitä
työkalu toisella kädellä kuvassa 6 näkyvällä
tavalla. Käännä holkkia vastapäivään (edestä
katsoen) riittävän kauan, jotta terä mahtuu
sisään.
3. Aseta noin 19 mm (3/4") lisävaruste istukkaan
(kuva 7). Kiristä hyvin kiertämällä istukan vaippaa
myötäpäivään yhdellä kädellä ja pitämällä
työkalua toisessa kädessä (kuva 8). Kierrä
SUOMI
istukan vaippaa edelleen, kunnes kuulet useita
räikän napsahduksia täydellisen kiinnityksen
varmistamiseksi.
Käsien oikea asento (kuva 9)
Voit irrottaa varusteen toistamalla edelliset vaiheen 1
ja 2 toimet.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitämällä kädet
AINA oikeassa asennossa kuvassa 9
näkyvällä tavalla.
Kiristä istukka kääntämällä sen holkkia yhdellä
kädellä ja pitämällä työkalua paikallaan toisella
kädellä.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Vyökoukku ja terän pidike (kuva 1)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
VAROITUS: Jotta vähennetään
vakavan henkilöloukkaantumisen
riskiä, ÄLÄ ripusta työkalua pään
yläpuolelle tai älä ripusta esineitä
vyökoukusta. VAIN työkalun vyökoukku
saadaan ripustaa vyöhön.
VAROITUS: Jotta vähennät vakavan
henkilövahingon riskiä, varmista, että
vyökoukkua kiinnittävät ruuvi on kiinni
varmasti.
TÄRKEÄÄ: Kun kiinnität tai vaihdat vyökoukkua tai
terän pidikettä, käytä vain mukana toimitettua ruuvia
(l). Kiristä ruuvi huolellisesti.
Vyökoukku (k) ja terän pidike (m) voidaan kiinnittää
työkalun k puolille käyttämällä vain mukana
toimitettua ruuvia (l), mikä mahdollistaa sekä oikeaettä vasenkätisten käyttäjien käytön. Jos koukkua
tai terän pidikettä ei haluta lainkaan, sen voi irrottaa
työkalusta.
Irrota vyökoukku tai terän pidike poistamalla ruuvi (l),
joka pitää sen paikallaan ja kokoa sitten uudelleen
vastakkaiselle puolelle. Kiristä ruuvi huolellisesti.
Kädet ovat oikeassa asennossa, kun tartut
sivukahvaan (n) yhdellä kädellä ja toisella kädellä
pääkahvaan (h).
Poraaminen (kuva 3)
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla se
virtalähteestä ennen säätöjen tekemistä
tai lisävarusteiden ja apuvälineiden
irrottamista tai asentamista.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riskin
pienentämiseksi tarkista AINA,
että työkalu on kunnolla kiinnitetty
ja sen osat kiristetty paikoilleen. Jos
poraat ohutta materiaalia, käytä puista
suojaosaa materiaalin vaurioitumisen
välttämiseksi.
1. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde työtehtävän mukaisesti.
Aseta tilanvalitsin porausasentoon.
2. Voit porata PUUTA kierreterien, kouruterien,
lusikkaterien tai reikäsahojen avulla. Voit porata
METALLIA suurta nopeutta kestävien terästerien
tai reikäsahojen avulla. Käytä voiteluainetta
metallia porattaessa. Poikkeuksia ovat valurauta
ja pronssi. Niitä porataan kuivana.
3. Paina terää aina suoraan. Paina riittävästi, jotta
terä puree, mutta älä paina liikaa. Muutoin
moottori pysähtyy tai terä vioittuu.
KÄYTTÄMINEN
4. Pitele työkalua tiukasti molemmin käsin, jotta se
pysyy vakaana.
Käyttöohjeet
5. JOS PORA PYSÄHTYY, syynä on yleensä
ylikuormitus. VAPAUTA LIIPAISIN HETI,
irrota terä porattavasta kohteesta ja selvitä
pysähtymisen syy. ÄLÄ YRITÄ KÄYNNISTÄÄ
PYSÄHTYNYTTÄ PORAA PAINELEMALLA
LIIPAISINTA. TÄMÄ VOI VAURIOITTAA
PORAA.
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota sen pistoke
pistorasiasta ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista.
6. Pidä moottori käynnissä, kun vedät terän ulos
poratusta reiästä. Tämä auttaa estämään
jumiutumista.
147
SUOMI
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Ruuvinvääntimenä käyttäminen
(kuva 4)
1. Valitse haluamasi nopeus- ja
vääntömomenttialue valitsemalla jokin kolmesta
vaihteesta (g). Valitse aluksi vääntömomentin
säätimen (e) avulla vähäinen vääntömomentti.
HUOMAA: Jos haluat ruuvata ruuvin tietylle
syvyydelle, käytä alhaisinta tarvittavaa
vääntömomenttia. Mitä pienempi numero, sitä
vähäisempi vääntömomentti.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voitelu
Moottoroitu työkalu ei vaadi ylimääräistä voitelua.
2. Käännä tilanvalitsinta (f), kunnes ruuvaamisen
symboli on nuolen kohdalla.
3. Valitse vääntömomentti säätimen (e) avulla.
Harjoittele muutaman kerran hylkytavaraan tai
piiloon jäävään paikkaan, jotta löydät oikean
vääntömomentin.
HUOMAA: Vääntömomentiksi voidaan valita mikä
numero tahansa. Valinnalla on kuitenkin merkitys
vain ruuvaamisen aikana, ei porattaessa eikä
iskuporattaessa.
Käyttäminen iskuporakoneena
(kuva 5)
1. Valitse haluamasi nopeus ja vääntövoima
valitsemalla vaihde työtehtävän mukaisesti.
Aseta tilanvalitsin (f) iskuporausasentoon.
2. Käytä vain tarvittava määrä iskuporausvoimaa,
jotta kone ei hypi liikaa. Jos käytät liikaa voimaa,
poraaminen hidastuu, kone ylikuumenee ja
porausteho vähenee.
3. Poraa suoraan ja hieman kulmittain oikealle. Älä
paina terää iskuporaamisen aikana. Muutoin
terä menee tukkoon ja poraaminen hidastuu.
4. Jos poraat syvää reikää ja poraaminen alkaa
hidastua, vedä terä osittain ulos reiästä ja anna
terän pyöriä porausjätteiden poistamiseksi
reiästä.
5. Poraa tiiltä karbidikärkisen tai tiiliporanterän
avulla. Nopeus on oikea, kun porattavasta
reiästä tulee pölyä tasaisena virtana.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
148
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos
pääkotelosta kuivalla ilmalla aina, kun
havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia
silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen
aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien
osien puhdistamiseen ei saa käyttää
liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja.
Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon
saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä
koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun
mitään osaa nesteeseen.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: sähköiskun vaara. Irrota
laturin virtapistoke pistorasiasta ennen
puhdistusta. Voit puhdistaa laturin
ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla
tai pehmeällä harjalla (ei metallisella). Älä
käytä vettä tai puhdistusliuoksia.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia
oikeuksia eikä yksityisen muun kuin
ammattikäyttäjän lainsäädäntöön perustuvia
oikeuksia. Tämä takuu on voimassa
kaikissa EU- ja ETA-maissa.
• 30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALTtyökalun toimintaan, palauta se
ostopaikkaan 30 päivän kuluessa kaikkine
osineen. Saat rahat takaisin. Tuote saa olla
kulunut vain kohtalaisesti, ja ostotodistus on
esitettävä.
• VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA •
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALTkorjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali
tai valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT
vaihtaa kaikki vialliset osat maksutta
tai harkintansa mukaan vaihtaa laitteen
maksutta edellyttäen, että:
• laitetta ei ole väärinkäytetty,
• laite on kulunut vain normaalisti,
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
• valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
• ostotodistus esitetään,
• laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla
yhteyden laitteen jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun DEWALT
huoltokorjaamoon. Saat yhteystiedot
DEWALT -kuvastosta tai ottamalla yhteyden
tässä käyttöohjeessa näkyvään DEWALTin
toimipaikkaan. Luettelo valtuutetuista
DEWALT-huoltokorjaamoista ja myynnin
jälkeisestä palvelusta on Internet-sivustossa:
www.2helpU.com.
149
SVENSKA
1/2" (13 mm) SLADDLÖS BORR/DRIVARE
DCD931, DCD980
1/2" (13 mm) SLADDLÖS SLAGBORRMASKIN/DRIVARE
DCD936, DCD985
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska Data
Spänning
Type r
Batterityp
Strömmatning
Frigångshastighet
1:a växel
2:a växel
3:e växel
Slaghastighet
1:a växel
2:a växel
3:e växel
Max. motstånd (hård/mjukt)
Chuck-kapacitet
Maximal borrningskapacitet
Trä
Metall
Murverk
Vikt (utan batteripaket)
LPA
KPA
LWA
KWA
(ljudtryck)
(ljudtryck, osäkerhet)
(ljudstyrka)
(ljudstyrka, osäkerhet)
W
DCD931
14,4
10
Li-jon
350
DCD936
14,4
10
Li-jon
350
DCD980
18
10
Li-jon
500
DCD985
18
10
Li-jon
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
Vibration, totalvärden (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
Borrning i metall
ah,D =
m/s²
< 2,5
< 2,5
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
Vibration, emissionsvärde ah
Slagborrning
ah,ID =
m/s²
–
11,0
–
Osäkerhet K =
m/s²
–
1,5
–
150
< 2,5
1,5
11,0
1,5
SVENSKA
Vibration, emissionsvärde ah
Inskruvning:
ah =
Osäkerhet K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Vibrationsemissionsnivån som anges i det här
informationsbladet har mätts i enlighet med ett
standardprov i EN 60745 och kan användas för att
jämföra ett verktyg med ett annat. Det kan användas
för en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: De deklarerade
vibrationsemissionsnivåerna
representerar verktygets
huvudtillämpningar. Om verktyget
används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör eller är bristfälligt
underhållet, kan vibrationsemissionen
vara annorlunda. Detta kan betydligt
reducera mängden vibration som
användaren utsätts för under hela
arbetsperioden.
Batteripaket
Batterityp
Spänning
Kapacitet
Vikt
VDC
Ah
kg
Laddare
Starkströmsspänning
Batterityp
Ung. laddningstid
min
Vikt
kg
Säkringar:
Europa
230 V verktyg
DCB140
Li-jon
14,4
3,0
0,53
VAC
30
(1,5 Ah
batteripaket)
10 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver
allvarlighetsnivån för varje signalord. Var god läs
handboken och uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibration bör också ta med i
beräkningen de tider när verktyget
stängs eller när den kör men inte utför
något arbete. Det kan betydligt reducera
mängden vibration som användaren
utsätts för under hela arbetsperioden.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda maskinskötaren från
effekterna av vibration som att
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisering av
arbetssättet.
DCB141
Li-jon
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-jon
14,4
4,0
0,54
DCB105
230 V
Li-jon
55
(3,0 Ah
batteripaket)
0,49
DCB180
Li-jon
18
3,0
0,64
DCB181
Li-jon
18
1,5
0,35
DCB182
Li-jon
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah
batteripaket)
SE UPP! Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
151
SVENSKA
EG-deklaration om
överensstämmelse
b)
MASKINDIREKTIV
c)
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EY, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2004/108/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
Horst Grossmann
Vice Verkställande Direktor, Teknik och
Produktutveckling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
02.02.2011
VARNING: Läs bruksanvisningen för att
minska risken för personskada.
Allmänna säkerhetsvarningar för
elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen ”elverktyg” i varningar, syftar på ditt eldrivna
elverktyg (anslutet via sladd till eluttag), eller ditt
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET I ARBETSLOKALEN
a) Håll arbetsområdet rent och väl belyst.
Fullbelamrade eller mörka områden inbjuder
till olyckor.
152
Använd inte elverktyg i explosiva miljöer,
så som i närheten av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elverktyg
åstadkommer gnistor som kan antända
damm och gaser.
Håll barn och åskådare på avstånd när
elverktyget används. Distraktioner kan få dig
att förlora kontrollen.
2) ELSÄKERHET
a) Elverktygets kontakt måste passa
eluttaget. Kontakten bör aldrig, på något
som helst sätt, modifieras. Använd inte
adapterkontakter med jordade elverktyg.
Icke modifierade kontakter och passande
eluttag minskar risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor,
så som rör, element, spisar och kylskåp.
Ökad risk för elektrisk stöt föreligger om din
kropp är jordad.
c) Utsätt inte elverktyg för regn eller våta
miljöer. Risken för elektrisk stöt ökar om
vatten kommer in i elverktyget.
d) Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Använd aldrig sladden för att bära, dra
eller dra ur kontakten till elverktyget. Håll
sladden borta från hetta, olja, vassa kanter
och rörliga maskindelar. En skadad eller
tilltrasslad sladd ökar risken för elektrisk stöt.
e) Vid användande av elverktyget utomhus
bör en förlängningssladd anpassad för
utomhusbruk användas. Användande av
sladd anpassad för utomhusbruk minskar
risken för elektrisk stöt.
f) Om användning av elverktyg i fuktiga
miljöer inte går att undvika, skall
strömtillförsel med jordfelsbrytare
(residual current device, RCD) användas.
Att använda en jordfelsbrytare, reducerar
risken för elektrisk stöt.
3) PERSONSÄKERHET
a) Var alert, håll ögonen på vad du gör och
använd sunt förnuft då du använder ett
elverktyg. Använd inte elverktyg då du är
trött eller påverkad av droger, alkohol eller
läkemedel. Ett ögonblicks ouppmärksamhet
under användande av ett elverktyg kan
resultera i allvarlig personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon.
Skyddsutrustning så som andningsskydd,
halkfria skyddsskor, hjälm och hörselskydd,
använda på lämpligt sätt minskar
personskador.
c) Förhindra att verktyget startas av misstag.
Se till att strömbrytaren står i AV-läge,
före du kopplar verktyget till strömkälla
SVENSKA
d)
e)
f)
g)
och/eller batteripaket, eller då du lyfter
eller bär det. Att bära elverktyg med
fingret på strömbrytaren eller att koppla på
strömmen då strömbrytaren är påslagen
inbjuder till olyckor.
Avlägsna alla justeringsnycklar och
skiftnycklar innan elverktyget slås på. En
skiftnyckel eller skruvnyckel som sitter kvar i
en roterande del av ett elverktyg kan orsaka
personskada.
Sträck dig inte för långt. Ha alltid säkert
fotfäste och balans. Det ger bättre kontroll
över elverktyget i oväntade situationer.
Bär lämplig klädsel. Bär inte löst
hängande kläder eller smycken. Håll hår,
kläder och handskar borta från rörliga
maskindelar. Löst hängande kläder, smycken
och långt hår kan fastna i rörliga maskindelar.
Om utrustning tillhandahålls för
utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att de är anslutna och
använda på rätt sätt. Användande av
damminsamlingssystem, kan reducera
dammrelaterade faror.
4) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Pressa inte för hårt på elverktyget.
Använd rätt elverktyg för rätt uppgift.
Elverktyget kommer att utföra arbetet bättre
och säkrare om det används för arbete på
den nivå det är avsett för.
b) Använd inte elverktyget om det inte
kan slås av och på med strömbrytaren.
Ett elverktyg som inte kan kontrolleras via
strömbrytare är farligt att använda och måste
repareras.
c) Koppla ur kontakten från strömkällan
och/eller batteripaketet från elverktyget
före du gör justeringar, byter tillbehör,
eller lägger undan elverktyget. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken för att elverktyget slås på av misstag.
d) Förvara oanvända elverktyg utom räckhåll
för barn och låt inte personer som inte
känner till elverktygets funktioner och de
här instruktionerna, använda elverktyget.
Elverktyg är farliga om de sätts i händerna på
användare utan träning.
e) Vård av elverktyg. Kontrollera om det
finns rörliga delar som inte sitter rätt eller
som har fastnat, delar som är trasiga
eller annat som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat bör det
repareras före det används. Många olyckor
orsakas av bristfälligt underhållna elverktyg.
f) Håll skärverktyg skarpa och rena. Om
skärverktyg är väl underhållna med skarpa
g)
eggar minskar det risken för att de ska fastna
och det gör dem lättare att kontrollera.
Använd elverktyget, tillbehör och bitar osv.
i enlighet med de här instruktionerna och
med hänsyn till arbetsförhållanden och
det arbete som skall utföras. Användande
av elverktyget för andra ändamål än det är
menat för, kan orsaka farliga situationer.
5) ANVÄNDNING OCH VÅRD AV ELVERKTYG
a) Ladda enbart med laddare som
specificerats av tillverkaren. En laddare
som är lämplig för en typ av batteripaket kan
orsaka brandfara om den används med ett
annat batteripaket.
b) Använd elverktyg enbart med batteripaket
som är speciellt avsedda för verktyget.
Användande av annat batteripaket kan
medföra risk för skada och brand.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
6) SERVICE
a) Låt enbart kvalificerad reparatör som
använder identiska ersättningsdelar
reparera ditt elverktyg. Det kommer att
garantera uppehållande av elverktygets
säkerhet.
Tillkommande specifika
säkerhetsregler för borrar/
skruvdragare/slagborrmaskiner
• Använd öronskydd vid slagborrning. Att
utsättas för buller kan orsaka hörselförlust.
• Använd extra handtag, om sådana levereras
med verktyget. Förlust av kontroll kan orsaka
personskada.
• Håll elverktyget i isolerade greppytor under
arbete där sågtillbehöret kan komma i
kontakt med dolda strömförande ledningar.
Kaptillbehör som kommer i kontakt med en
strömförande ledning kan göra att exponerade
metalldelar hos elverktyget blir strömförande
och kan ge användaren en elektrisk stöt.
153
SVENSKA
• Använd klämmor eller annan praktisk metod
för att förankra och stödja arbetsstycket
på en stabil plattform. Att hålla arbetet med
handen eller mot din kropp är instabilt, och kan
leda till förlust av kontroll.
• Bär öronskydd vid slagborrning under
utdragna tidsperioder. Att utsättas för högt
buller under lång tid kan orsaka hörselförlust.
Temporär förlust av hörseln eller allvarlig
skada på trumhinnan kan orsakas av de höga
ljudnivåer som uppstår genom slagborrning.
• Bär skyddsglasögon eller annat ögonskydd.
Hamrande och borrande verksamhet gör att
flisor flyger omkring. Flygande partiklar kan
orsaka permanent ögonskada.
• Slagborrspetsar och verktyg blir heta under
arbete. Bär handskar när du vidrör dem.
Inneboende risker
Följande risker är naturligt förekommande vid
användningen av stötborrar:
– Personskador orsakade av att vidröra verktygets
roterande eller heta delar.
Trots applicering av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och implementeringen av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. Dessa är:
– Hörselnedsättning.
– Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
– Hälsorisker orsakade av inandning av damm
som uppstår vid arbete med trä.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Verktygsmärkning
Följande bildkoder visas på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användandet.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2012 XX XX
Tillverkningsår
154
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB105 batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
VARNING: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batteripaket.
Andra typer av batterier kan överhettas
och brista vilket kan resultera i
personskador och egendomsskador.
Ladda inte icke-laddningsbara batterier.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
SVENSKA
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• När en laddare hanteras utomhus, gör
detta alltid på en torr plats och använd
en förlängningssladd som är avsedd för
utomhusbruk. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken
för elektrisk stöt.
Laddningsprocedur (bild [fig.] 2)
1. Koppla in laddaren i lämpligt 230 V uttag innan
batteripaketet sätts i.
2. Sätt i batteripaketet (i) i laddaren, se till att
paketet är helt isatt i laddaren. Den röda (laddar)
lampan börjar blinka kontinuerligt för att indikera
att laddningsprocessen har startat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
• Blockera inte ventilationsöppningarna
på laddaren. Ventilationsöppningarna
är placerade ovanpå och på sidorna av
laddaren. Placera laddaren undan från alla heta
källor.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
Laddningsprocedur
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
x
laddar
––
––
––
helt uppladdat
––––––––––––––––––––
het/kall paketfördröjning
problem paket eller
laddare
–– •
••••••••••••••
problem strömledning
•• •• •• •• •• •• ••
–– • –– •
––
–– •
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt
batteripaket. Laddaren kommer att indikera ett
felaktigt batteri genom att vägra att tända eller
genom att visa blinkmönster för problempaket eller
laddare.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
OBSERVERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB105 laddaren accepterar 10,8 V, 14,4 V och
18 V Li-jon (DCB121, DCB123, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB180, DCB181 och DCB182)
batteripaket.
Dessa laddare kräver inga inställningar och är
skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddsystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
155
SVENSKA
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP! När det inte används,
placera verktyget på sin sida, på
en stadig yta, där det inte kommer
att orsaka fara för snavande eller
fallande. Vissa verktyg med stora
batteripaket kommer att stå upprätt på
batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte fulladdat direkt från kartongen.
Innan batteripaketet och laddaren används, läs
igenom säkerhetsinstruktionena nedan och följ
laddningsproceduren som anges.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteripaketet i
explosiv atmosfär, såsom i närheten av
brännbara vätskor, gaser eller damm.
Isättning och borttagning av batteripaketet från
laddaren kan antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
• Ladda endast batteripaketet i därför avsedd
DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
• För bästa resultat se till att batteripaketet är
fulladdat innan det används.
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
156
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
BATTERITYP
DC931 och DC936 arbetar med 14,4 volt
batteripaket.
DC980 och DC985 arbetar med 18 volt batteripaket.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
eller DCB182 batteripaket kan användas. Se
Tekniska data för ytterligare information.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
SVENSKA
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 sladdlös stötborr (modellerna DCD985, DCD936)
1 sladdlös borrdrivare med handtag på mitten
(modellerna DCD980, DCD931)
1 Li-jon batteripaketet (M1, L1-modellerna)
2 Li-jon batteripaketet (M2, L2-modellerna)
3 Li-jon batteripaketet (M3, L3-modellerna)
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
1 Satslåda
1 Laddare
1 Sidohandtag
1 Instruktionshandbok
Het/kall paketfördröjning.
x
Problem med paket eller laddare.
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
Problem med strömledning.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Stick inte in ledande föremål.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Beskrivning (bild 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Triggeromkopplare
b. Knapp framåt/bakåt
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
c. Arbetsbelysning
d. Chuck
e. Reglage för vridmomentjustering
f. Lägeskontroll-reglage
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
g. Växelbytare
h. Sidohandtag
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
i. Batteripaket
j. Uppsläppsknappar för batteri
k. Remkrok
Bränn inte batteripaketet.
l. Monteringsskruv
m. Bitshållare
Laddar batteripaket med Li-jon.
AVSEDD ANVÄNDNING
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Dessa borrskruvdragare/slagborrmaskiner är
konstruerade för professionell borrning, slagborrning
och skruvdragning.
157
SVENSKA
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa borrmaskiner/drivare/slagborrmaskiner är
yrkesmässiga elverktyg.
LÅT INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende erfordras när oerfarna användare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för
1 spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets
spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Försäkra dig också om att laddarens spänning
motsvarar elnätets spänning.
Din DEWALT-laddare är dubbelisolerad
i enlighet med standard EN 60335 och
behöver därför inte en jordad sladd.
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut
mot en specialgjord sladd, som finns att få från
DEWALTS serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm2; maximala längden är
30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING! Avlägsna alltid batteripaketet
före montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan du sätter in eller
tar ut batteripaketet.
VARNING! Använd enbart DEWALT
batteripaket och laddare.
Insättning och Borttagning av
Batteripaket från Verktyget (bild 2)
OBSERVERA: För bästa resultat se till att
batteripaketet är fulladdat.
158
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet (i) mot listerna inuti
verktyget handtag (bild 2).
2. Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter
fast i verktyget och se till att det inte lossnar.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET
1. Tryck på batterilåsknappen (j) och dra med
en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
bränslemätare vilket består av tre gröna LED-lampor
som indikerar laddningsnivån som finns kvar i
batteripaketet.
För att slå till bränslemätaren tryck in och håll
kvar bränslemätarknappen (o). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte bränslemätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
OBSERVERA: Bränslemätaren är endast
en indikering på laddning som finns kvar i
batteripaketet. Den indikerar inte verktygets
funktionalitet och kan variera baserat på
produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Hastighetsomkopplare (bild 1)
För att sätta på verktyget, tryck på
avtryckaromkopplaren (a). För att stänga av
verktyget, släpp upp avtryckaromkopplaren. Ditt
verktyg är utrustat med en broms. Chucken kommer
att stanna så snart avtryckaromkopplaren har
släppts helt och hållet.
OBSERVERA: Konstant användning inom variabel
hastighet-intervallet rekommenderas inte. Det kan
skada omkopplaren och bör undvikas.
Sidohandtag (bild 1)
VARNING: För att minska risken
för personskada, använd ALLTID
verktyget med sidohandtaget ordentligt
påmonterat. Underlåtenhet att göra
detta kan resultera i att sidohandtaget
halkar under arbete med verktyget
med påföljande förlust av kontroll. Håll
verktyget med båda händer för att
maximera kontrollen.
SVENSKA
Sidohandtaget (h) hålls fast på växellådans framdel,
och kan vridas 360˚ för att tillåta högerhänt eller
vänsterhänt användning. Sidohandtaget måste vara
tillräckligt hårt åtdraget för att motstå verktygets
vridande kraft om tillbehöret fastnar eller överstegrar.
Se till att greppa sidohandtaget vid den bortre
änden för att kunna kontrollera verktyget under en
överstegring.
Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att borr-symbolen
står mittför pilen.
Om modellen inte är utrustad med sidohandtag,
greppa borren med en hand på handtaget och den
andra handen på batteripaketet.
OBSERVERA: Reglaget för vridmomentjustering
kan närsomhelst ställas in på ett godtyckligt
nummer. Reglaget för vridmomentjustering är
emellertid bara ingreppat i skruvdragningsläge, och
inte i lägena för borrning och slagborrning.
OBSERVERA: Sidohandtaget medföljer alla
modeller.
Framåt/back kontrollknapp (bild 1)
En kontrollknapp för framåt/back (b) bestämmer
verktygets rotationsriktning, och tjänstgör dessutom
som en upplåsningsknapp.
OBSERVERA: Reglaget för vridmomentjustering (e)
kan ställas in på ett godtyckligt nummer.
SKRUVDRAGNING (FIG 4)
Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att skruvsymbolen står mittför pilen.
SLAGBORRNING (BILD 5)
SE UPP! När lägesinställningsreglaget
är i borr/slagborr-läget kommer
borren inte att kopplas bort,
oavsett inställningen på reglaget för
vridmomentjustering (e).
För att välja framåtrotation, släpp
avtryckaromkopplaren och tryck ner kontrollknappen
för framåt/back på verktygets högra sida.
Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att hammarsymbolen står mittför pilen.
För att välja bakåtrotation, släpp
avtryckaromkopplaren och tryck ner kontrollknappen
för framåt/back på verktygets vänstra sida.
Reglage för vridmomentjustering
(bild 3–5)
Kontrollknappens mittläge låser verktyget i avstängt
läge. När du ändrar kontrollknappens läge, se till att
avtryckaren är uppsläppt.
OBS: Första gången verktyget körs efter att du
har bytt rotationsriktning kan du höra ett klick vid
igångsättning. Detta är normalt och indikerar inget
problem.
Arbetsbelysning (bild 1)
Det finns en arbetsbelysning (c) placerad alldeles
ovanför avtryckaren (a). Arbetsbelysningen blir
aktiverad när man klämmer på avtryckaren.
När avtryckaren släpps fortsätter arbetslampan att
lysa i upp till 20 sekunder.
OBSERVERA: Arbetsbelysningen är avsedd för
att belysa den omedelbara arbetsytan, och är inte
avsedd för att användas som ficklampa.
Lägeskontroll-reglage (bild 3–5)
Din borrmaskin är utrustad med ett separat
inställningsreglage för lägeskontroll (f) som kan
växla mellan lägena borrning, skruvdragning och
slagborrning.
BORRNING (BILD 3)
SE UPP! När lägesinställningsreglaget
är i borr/slagborr-läget kommer
borren inte att kopplas bort,
oavsett inställningen på reglaget för
vridmomentjustering (e).
Ditt verktyg har en justerbar vridmomentstyrd
skruvmejselmekanism för att driva in och att ta
bort en bred uppsättning former och storlekar
på fästanordningar. Runt om reglaget för
vridmomentjustering (e) finns nummer. Dessa
nummer används för att ställa in kopplingen så att
den ger ett vridmomentintervall. Ju högre nummer
på reglaget, desto högre blir vridmomentet, och
desto större den fästanordning som kan skruvas
fast. För att välja något av dessa nummer, vrid tills
det önskade numret kommer mittför pilen.
Tre-hastighetsväxling (bild 3–5)
Funktionen för tre hastigheter på ditt verktyg
gör det möjligt för dig att byta växel, för större
mångsidighet. För att välja hastighet 1 (högsta
vridmomentsinställning), stäng av verktyget och låt
det stanna. Drag växelbytaren (g) hela vägen framåt.
Hastighet 2 (mittersta inställningen för vridmoment
och hastighet) finns i mittenläget. Hastighet 3
(högsta hastighetsinställningen) finns längst bak.
OBSERVERA: Byt inte växel när verktyget är
igång. Låt alltid borren stanna innan du byter
växel. Om du har problem med att byta växel,
se till att växelbytaren greppar in i en av de tre
hastighetsinställningarna.
159
SVENSKA
Chuckar
VARNING: Försök inte att dra åt
borrspetsar (eller något annat tillbehör)
genom att greppa chuckens framdel
och sätta igång verktyget. Skada på
chucken och personskada kan uppstå.
Släpp alltid avtryckaren från sitt låsta
läge och koppla bort verktyget från
strömkällan när du byter tillbehör.
VARNING: Se alltid till att borrspetsen
sitter fast innan du startar verktyget.
En lös borrspets kan skjutas iväg
från verktyget och möjligen orsaka
personskada.
NYCKELLÖS ENKEL CHUCKHYLSA (BILD 6–8)
Ditt verktyg har en nyckellös chuck med en
roterande hylsa, för enhandsanvändning av chucken.
För att sätta in en borrspets eller annat tillbehör, följ
dessa steg.
1. Lås avtryckaren i AV (OFF)-läget. Stäng av
verktyget och koppla bort det från strömkällan.
2. Greppa chuckens svarta hylsa (d) med en
hand, och använd din andra hand för att hålla
fast verktyget, så som visas i bild 6. Vrid hylsan
moturs (sedd framifrån) tillräckligt långt så att
chucken öppnar tillräckligt för att ta emot det
önskade tillbehöret.
3. Sätt i tillbehöret på ungefär 19 mm (3/4 tum)
i chucken (bild 7). Dra är genom att vrida på
chuckhylsan medurs med en hand medan
verktyget hålls med den andra handen (bild 8).
Fortsätt att vrida chyckhylsan till flera kuggar
hörs klicka för att garantera full gripeffekt.
För att lossa tillbehöret, upprepa stegen 1 och 2
härovan.
Se till att dra åt chucken med en hand på
chuckhylsan och den andra handen hållande
verktyget, för maximal åtdragning.
Bälteskrok och bitsklämma (bild 1)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador SKALL INTE
verktyget hängas högt eller föremål
hängas i bälteskroken. Häng ENDAST
verktygets bälteskrok i ett arbetsbälte.
160
VARNING: För att minska risken
för allvarliga personskador se till att
skruven som håller bälteskroken sitter
fast.
VIKTIGT: Vid montering eller byte av bälteskroken
eller bitshållaren använd endast den skruv (l) som
medföljer. Se till att skruven dras åt ordentligt.
Bälteskroken (k) och bitshållaren (m) kan monteras
på båda sidorna av verktyget med endast den
medföljande skruven (l) för att anpassas för
höger- eller vänsterhänta personer. Om kroken
eller bitshållaren inte önskas kan den tas bort från
verktyget.
För att ta bort bälteskroken eller bitshållaren, ta bort
skruven (l) som håller den på plats och montera den
sedan på motsatt sida. Se till att skruven dras åt
ordentligt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och koppla bort det från
strömkällan innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Korrekt Handplacering (bild 9)
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas i
bild 9.
VARNING! För att minska risken för
allvarlig personskada, håll ALLTID
verktyget säkert, för att förekomma en
plötslig reaktion.
Korrekt handplacering innebär en hand på
huvudhandtaget (n), och den andra handen på
sidohandtaget (h).
Borrmaskinens Användning (bild 3)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada skall verktyget
stängas av och kopplas ur före alla
inställningar eller avlägsning/montering
av tillsatser och tillbehör sker.
SVENSKA
VARNING: För att minska risken för
personskada, skall du ALLTID se till
att arbetsstycket sitter väl förankrat eller
fastklämt. Om du borrar i tunt material,
skall du använda ett ”bakstycke” av trä,
för att hindra att materialet skadas.
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda
växelbytaren, så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet. Sätt reglaget för lägeskontroll
mittför borrspets-symbolen.
2. För TRÄ, använd vridborrspetsar, flatborrar,
eldrivna navarspetsar eller hålsågar. För
METALL, använd höghastighets stålborrspetsar
eller hålsågar. Använd ett skärningssmörjmedel
vid borrning i metaller. Undantagen är gjutjärn
och mässing, som bör borras torra.
3. Applicera alltid trycket i en rak linje med
borrspetsen. Använd tillräckligt tryck för att
bibehålla borrspetsens bett, men tryck inte så
hårt att motorn överstegras eller borrspetsen
böjs.
4. Håll verktyget i ett stadigt grepp med bägge
händer för att kontrollera borrens vridande
verkan.
5. OM BORREN ÖVERSTEGRAS, beror det
vanligtvis på att den överbelastas. SLÄPP
OMEDELBART AVTRYCKAREN, ta
bort borrspetsen från arbetet, och fastställ
anledningen till överstegringen. KLICKA INTE
PÅ OCH AV PÅ AVTRYCKAREN FÖR ATT
FÖRSÖKA STARTA EN ÖVERSTEGRAD
BORR — DETTA KAN SKADA BORREN.
6. Håll motor gående när du drar tillbaks
borrspetsen ur ett borrat hål. Detta bidrar till att
förebygga att den fastnar.
Skruvmejselarbete (bild 4)
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda trehastighetsväxelbytaren (g), överst på verktyget, så att
det matchar hastigheten och vridmomentet
för det planerade arbetsmomentet. Sätt till att
börja med reglaget för vridmomentjustering
(e) till en lägre inställning, för att säkerställa
att fästanordningen skruvas fast efter din
specifikation.
OBSERVERA: Använd den lägsta
vridmomentinställning som behövs för att
sätta fast fästanordningen på det önskade
djupet. Ju lägre nummer desto lägre
vridmomentutmatning.
2. Vrid reglaget för lägeskontroll (f) så att skruvsymbolen står mittför pilen.
3. Återställ reglaget för vridmomentjustering (e)
till den tillämpliga nummerinställningen för
önskat vridmoment. Gör några provkörningar
på avskräde eller på osynliga områden för
att fastställa korrekt läge på reglaget för
vridmomentjustering.
OBSERVERA: Reglaget för vridmomentjustering
kan närsomhelst ställas in på ett godtyckligt
nummer. Reglaget för vridmomentjustering är
emellertid bara ingreppat i skruvdragningsläge, och
inte i lägena för borrning och slagborrning.
Slagborrmaskinens Användning
(bild 5)
1. Välj det önskade intervallet för hastighet/
vridmoment genom att använda
växelbytaren, så att det matchar hastigheten
och vridmomentet för det planerade
arbetsmomentet. Sätt reglaget för
lägeskontroll (f) mittför hammar-symbolen.
2. När du borrar, använd bara tillräcklig kraft
på hammaren så att den inte studsar för
mycket. För mycket kraft kommer att orsaka
långsammare borrningshastigheter, överhettning
och långsammare borrning.
3. Borra rakt, håll borrspetsen i rät vinkel mot
arbetet. Utsätt inte borrspetsen för tryck under
borrningen, då detta kommer att ge upphov
till igentäppning av borrspetsens skär och
långsammare borrningshastighet.
4. När du borrar djupa hål och hammarens
hastighet börjar avta, dra ut borrspetsen delvis
från hålet med verktyget fortfarande gående, för
att hjälpa till att få bort skräp från hålet.
5. För murverk, använd borrspetsar med
karbidspets eller borrspetsar avsedda för
murverk. Ett jämnt flöde av damm är tecken på
korrekt borrningshastighet.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
161
SVENSKA
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen extra smörjning.
Rengöring
VARNING! Blås ut smuts och damm ur
verktygshuset med torr luft när man kan
se smuts samlas i och runt luftventilerna.
Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför
denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel
eller andra starka kemikalier för
rengöring av de delar som inte är av
metall. Kemikalierna kan försvaga
materialet i de här delarna. Använd en
trasa enbart fuktad med vatten och mild
tvållösning. Låt aldrig vätska komma in
i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR LADDARE
VARNING! Fara för elektrisk stöt. Dra
ut laddaren ur eluttaget före rengöring.
Smuts och flott kan avlägsnas
från laddarens utsida med hjälp av
trasa eller mjuk borste som inte är
av metall. Använd inte vatten eller
rengöringsmedel.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
162
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
SVENSKA
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
DEWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
• 30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI •
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
• KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE •
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts felaktigt;
• Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
• Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
• Bevis på köpet visas upp;
• Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
163
TÜRKÇE
13 mm (1/2") ŞARJLI MATKAP/TORNAVİDA
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") ŞARJLI DARBELİ MATKAP/TORNAVİDA
DCD936, DCD985
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tipler
Akü tipi
Çıkış gücü
Yüksüz hız
1. vites
2. vites
3. vites
Darbe oranı
1. vites
2. vites
3. vites
Maks. tork (sert/yumuşak)
Mandren kapasitesi
Maksimum delme kapasitesi
Ahşap
Çelik
Duvar
Ağırlık (akü hariç)
LPA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
LWA (ses gücü)
KWA (ses gücü belirsizliği)
W
DCD931
14,4
10
Li-İyon
350
DCD936
14,4
10
Li-İyon
350
DCD980
18
10
Li-İyon
500
DCD985
18
10
Li-İyon
500
dev/dak
dev/dak
dev/dak
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
darbe/dak
darbe/dak
darbe/dak
Nm
mm
–
–
–
72/35
13
0–7650
0–20400
0–30600
72/35
13
–
–
–
80/38
13
0–9775
0–22900
0–34000
80/38
13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,77
45
13
14
1,77
50
13
–
1,77
50
13
16
1,77
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
76
3
87
3
90
3
101
3
76
3
87
3
90
3
101
3
VDC
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
Metal delme
ah,D =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Titreşim emisyon değeri ah
Darbeli delme
ah,ID =
Belirsizlik değeri K =
m/s²
m/s²
–
–
11,0
1,5
–
–
11,0
1,5
164
TÜRKÇE
Titreşim emisyon değeri ah
Vidalama:
ah =
Belirsizlik K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VDC
Ah
kg
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
Akü tipi
Yaklaşık şarj süresi
dak
Ağırlık
kg
DCB140 DCB141
Li-İyon
Li-İyon
14,4
14,4
3,0
1,5
0,53
0,30
VAC
30
(1,5 Ah akü)
230 V aletler
DCB412
Li-İyon
14,4
4,0
0,54
DCB105
230
Li-İyon
55
(3,0 Ah akü)
DCB180
Li-İyon
18
3,0
0,64
DCB181
Li-İyon
18
1,5
0,35
DCB182
Li-İyon
18
4,0
0,61
70
(4,0 Ah akü)
0,49
Sigortalar:
Avrupa
< 2,5
1,5
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemleri alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Akü
Akü tipi
Voltaj
Kapasite
Ağırlık
< 2,5
1,5
10 Amper,
ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
165
TÜRKÇE
AT uygunluk beyanatı
MAKİNE DİREKTİFİ
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2 normlarına
uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
02.02.2011
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK TALİMATLARINI
İLERİDE BAKMAK ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLIĞI
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
166
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRIK GÜVENLIĞI
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KIŞISEL GÜVENLIK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
TÜRKÇE
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRIKLI ALETLERIN KULLANIMI VE
BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
d)
e)
f)
g)
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERIN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
167
TÜRKÇE
6) SERVIS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
– İşitme bozukluğu.
Matkap/Tornavida/Darbeli
Matkaplar için İlave Özel
Güvenlik Kuralları
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
• Darbeli matkapla çalışırken koruyucu
kulaklık kullanın. Gürültüye maruz kalınması,
işitme kaybına yol açabilir.
• Aletle birlikte verilmişse yardımcı tutma
kollarını kullanın. Kontrolü kaybetmeniz,
yaralanmanıza neden olabilir.
• Kesici aletin gömülü elektrik kablolarına
temas etmesine yol açabilecek durumlarda
aleti izole edilmiş saplarından tutun. Kesim
aksesuarı elektrik akımı bulunan kablolarla
temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden kullanıcıya iletilerek
elektrik çarpmasına yol açabilir.
• Kesilecek parçayı sağlam bir yere
sabitlemek için işkence veya başka araçlar
kullanın. Parçanın elinizle veya vücudunuzu
kullanarak tutulması güvenilmezdir ve kontrol
kaybına neden olabilir.
• Darbeli matkap ile uzun süre
çalışacaksanız koruyucu kulaklık kullanın.
Yüksek yoğunluklu gürültüye uzun süre maruz
kalınması, işitme kaybına yol açabilir. Darbeli
matkap ile çalışırken oluşan yüksek seviyeli
gürültü, geçici işitme kaybına veya kulak
zarında ciddi hasara yol açabilir.
• Koruyucu gözlük veya gözü koruyacak
başka araçlar kullanın. Kırma ve delme
işlemleri uçuşan talaşlara neden olur. Uçan
parçacıklar kalıcı göz hasarına neden olabilir.
• Matkap uçları ve araçlar çalışırken
ısınabilir. Bunlara dokunurken eldiven giyin.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler darbeli matkap kullanmanın
özünde mevcuttur:
– Aletin dönen veya sıcak parçalarına dokunma
sonucu yaralanma.
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
168
– Aksesuarları değiştirirken parmakların ezilme
tehlikesi.
– Ahşap malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu
oluşan sağlık sorunları.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki resimler gösterilir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
TARIH KODU KONUMU
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu, alet ile akü
arasındaki montaj ek yerini oluşturan kasanın
yüzeyine basılıdır.
Örnek:
2012 XX XX
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, DCB105
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akü takımlarını şarj edin. Diğer tip
aküler aşırı ısınabilir ve yaralanmalara
veya maddi hasara neden olabilecek
şekilde patlayabilir. Yeniden şarj
edilemeyen aküleri şarj etmeyin.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj
cihazı güç kaynağına takılıyken,
yabancı maddeler tarafından kısa
devre yapılabilir. Bunlarla sınırlı
olmamak kaydıyla iletken nitelikteki
taşlama tozu, metal yongalar, çelik
yünü, alüminyum folyo veya metal
parçacık birikimi gibi yabancı maddeler
şarj cihazının yuvalarından uzak
tutulmalıdır. Yuvada akü yokken şarj
cihazını daima güç kaynağından
çıkarın. Şarj cihazının fişini
temizlemeden önce çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazını açık ortamlarda çalıştırırken
her zaman kuru bir mekan sağlayın ve
açık havada kullanmaya uygun bir uzatma
kablosu kullanın. Açık havada kullanıma
uygun bir kablonun kullanılması elektrik
çarpması riskini azaltır.
Şarj cihazı üzerindeki havalandırma
yuvalarını tıkamayın. Havalandırma yuvaları
şarj cihazının üst ve yan kısımlarına
yerleştirilmiştir. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
• Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
• Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105 şarj cihazı 10,8 V, 14,4 V ve 18 V Li-İyon
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ve DCB182) akü takımları için
uygundur.
Bu şarj cihazının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmıştır.
Şarj Etme (şekil [figure] 2)
1. Akü takımını takmadan önce şarj cihazını 230
V’lik uygun prize takın.
2. Akü (i) takımını şarj cihazına takın, paketin şarj
cihazına tamamen oturduğundan emin olun.
Sürekli yanıp sönen kırmızı (şarj) ışık, şarj
işleminin başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
169
TÜRKÇE
Şarj İşlemi
A künün şarj durumu için aşağıdaki tabloya bakın.
Şarj durumu
x
şarj oluyor
––
tamamen şarj oldu
–––––––––––––––––
sıcak/soğuk
akü gecikmesi
paket veya şarj
cihazında sorun
güç hattında
sorun
––
––
––
–– • –– • –– • –– •
••••••••••••••
•• •• •• •• •• •• ••
Bu şarj cihazı arızalı bir akü takımını şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
Sıcak/Soğuk Akü Gecikmesi
Şarj cihazı bir akünün çok sıcak veya çok soğuk
olduğunu tespit ederse, otomatik olarak Sıcak/
Soğuk Akü Gecikmesini başlatır ve akü uygun
sıcaklığa ulaşana kadar şarj işlemini durdurur.
Şarj cihazı bundan sonra otomatik olarak şarj
moduna geçer. Bu özellik maksimum akü ömrü
sağlamaktadır.
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sisteminin devreye girmesi
durumunda alet otomatik olarak kapanır. Bu
durumla karşılaşırsanız Li-Ion aküyü şarj cihazına
yerleştirin ve tam olarak şarj olmasını bekleyin.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
170
Akü takımı ambalajından çıkarıldığında tamamen
şarj edilmiş durumda değildir. Akü takımını ve şarj
cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını okuyun ve belirtilen şarj prosedürlerini
izleyin.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Akü takımını yanıcı sıvı, gaz ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Akü takımını
şarj cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak
toz veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Akü takımlarını yalnızca belirtilen DEWALT şarj
cihazlarında şarj edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °’ye (105 °F)
ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı yerlerde
(yazın dış barakalar veya metal binalar gibi)
depolamayın veya kullanmayın.
• En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DİKKAT: Kullanmadığınız zaman,
aleti takılma veya düşme tehlikesi
oluşturmayan düz bir yüzey üzerine
yana yatırarak yerleştirin. Büyük
aküleri bulunan bazı aletler, akü
üzerinde dik konumda durur ancak
kolaylıkla devrilebilir.
TÜRKÇE
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
AKÜ
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan sembollere ilave olarak,
şarj cihazı ve akü üzerinde bulunan etiketler
aşağıdaki sembolleri belirtmektedir:
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
x
Paket veya şarj cihazında sorun.
Güç hattında sorun.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
AKÜ TIPI
DCD931 ve DCD936 14,4 volt batarya paketleriyle
çalışır.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
DCD980 and DCD985 18 volt batarya paketleriyle
çalışır.
Sadece DEWALT aküleri ile kullanın,
diğerleri patlayabilir ve kişisel yaralanma
ve hasara yol açabilir.
DCB140, DCB141, DCB142, DCB180, DCB181
veya DCB182 batarya paketleri kullanılabilir. Daha
fazla bilgi için Teknik Veriler bölümüne bakın.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4° C ve 40° C arasında şarj
edin.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
Aküyü ateşe atmayın.
Şarj cihazı, Li-Ion aküleri şarj eder.
171
TÜRKÇE
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
l. Montaj vidası
m. Uç klipsi
KULLANIM ALANI
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde aşağıdakiler bulunmaktadır:
1 şarjlı darbeli matkap
(DCD985, DCD936 modelleri)
1 şarjlı matkap
(DCD980, DCD931 modelleri)
1 Li-Ion akü (M1, L1 modelleri)
2 Li-Ion akü (M2, L2 modelleri)
3 Li-Ion akü (M3, L3 modelleri)
1 Taşıma çantası
1 Şarj cihazı
1 Yan tutamak
1 Kullanım kılavuzu
1 Parça şeması
NOT: Akü takımları, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şekil 1, 2)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
a. Tetik düğmesi
b. İleri/geri kontrol düğmesi
c. Çalışma Işığı
d. Mandren
e. Tork ayarlama bileziği
f. Mod kontrol bileziği
g. Vites mandalı
h. Yan tutamak
i. Akü
j. Akü çıkarma düğmeleri
k. Kemer kancası
172
Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar, profesyonel
delme, vurmalı delme ve vidalama uygulamaları
için tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu matkap/tornavida/darbeli matkaplar profesyonel
elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Elektrik emniyeti
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman akü voltajının, alet
etiketindeki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin. Ayrıca, şarj cihazınızın voltajının ana şebeke
voltajı ile aynı olmasına dikkat edin.
DEWALT şarj cihazınız EN 60335
standardına uygun olarak çift yalıtımlıdır;
bu nedenle, topraklama kablosuna gerek
yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Gerekli olmadığı sürece uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Şarj cihazınızın güç girişine
uygun onaylı bir uzatma kablosu kullanın (Teknik
verilere bakın). Minimum iletken ebadı 1 mm2;
maksimum uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Montaj ve ayarlama işleminden
önce, her zaman aküyü çıkarın. Aküyü
takıp çıkarmadan önce her zaman aleti
kapatın.
TÜRKÇE
UYARI: Sadece DEWALT aküleri ve
şarj aletleri kullanın.
Aküyü Alete Takıp Çıkarma
(şekil 2)
NOT: En iyi sonucu almak için, kullanmadan önce
akü takımının tamamen şarj edildiğinden emin
olun.
AKÜ PAKETINI ALETIN KOLUNA TAKMA
1. Batarya paketini (j) tutamağın içindeki raylarla
hizalayın (şek. 2).
2. Batarya paketini, alete tamamen oturana
kadar tutamağa doğru kaydırın ve raydan
çıkmadığından emin olun.
AKÜ PAKETINI ALETTEN ÇIKARMA
1. Batarya serbest bırakma düğmesine (j) basın
ve batarya paketini sıkıca çekerek aletin
kolundan çıkarın.
2. Akü paketini bu kılavuzun şarj cihazı kısmında
açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEKİL 2)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (o) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Değişken Hız Düğmesi (şekil 1)
Aleti çalıştırmak için tetik düğmesine (a) basın.
Aleti kapatmak için tetik düğmesini bırakın. Aletiniz
bir motor freni ile donatılmıştır. Tetik düğmesi tam
olarak bırakılır bırakılmaz mandren durur.
NOT: Değişken hız aralığında kesintisiz kullanım
önerilmez. Düğmeye hasar verebileceğinden
sakınılmalıdır.
Yan Tutamak (şekil 1)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için aleti DAİMA yan tutamak düzgün
takılmış durumda kullanın. Aksi
durum aletin çalışması sırasında yan
tutamağın kaymasına ve dolayısıyla
kontrol kaybına neden olabilir. En üst
seviyede kontrol sağlamak için aleti her
iki elinizle tutun.
Yan tutamak (h) vites muhafazasının ön kısmına
bağlanır ve sağ veya sol elini kullananlar için 360˚
döndürülebilir. Aksesuarın takılması veya tutukluk
yapması durumunda aletin burulma hareketine
mukavemet göstermek için yan tutamak yeterince
sıkılmalıdır. Tutukluk yaptığında aleti kontrol etmek
için yan tutamağı uç tarafından kavrayın.
Modelde yan tutamak bulunmuyorsa matkabı bir
elinizle saptan diğer elinizle aküden kavrayın.
NOT: Tüm modellerde yan tutamak donatılmış
olarak gelir.
İleri/Geri Kumanda Düğmesi
(şekil 1)
İleri/geri kumanda düğmesi (b) aletin dönüş
yönünü belirler ve aynı zamanda kapalı durumda
tutma düğmesi olarak da işlev görür.
İleri dönüş hareketini seçmek için tetik düğmesini
bırakın ve aletin sağ tarafındaki ileri/geri kumanda
düğmesine basın.
Geri dönüş hareketini seçmek için tetik düğmesini
bırakın ve aletin sol tarafındaki ileri/geri kumanda
düğmesine basın.
Kumanda düğmesinin ortada bırakılması aleti
kapalı durumda tutar. Kumanda düğmesinin
pozisyonunu değiştirirken tetik düğmesine
basmadığınızdan emin olun.
NOT: Dönüş yönünü değiştirdikten sonra alet
ilk defa çalıştırıldığında başlangıçta bir tık sesi
duyabilirsiniz. Bu normaldir ve sorun olduğunu
göstermez.
Çalışma Işığı (şekil 1)
Tetik düğmesinin (a) hemen üzerinde bir
çalışma ışığı (c) bulunmaktadır. Tetik düğmesine
bastığınızda çalışma ışığı devreye girer.
Tetik serbest bırakıldığında çalışma lambası 20
saniyeye kadar ışık vermeye devam eder.
173
TÜRKÇE
NOT: Çalışma ışığı, çalışılan yakın yüzeyi
aydınlatmak içindir ve lamba olarak kullanılması
amaçlanmamıştır.
Mod Kontrol Bileziği
(şekil 3–5)
Delme, vidalama ve darbeli delme konumları
arasında geçiş yapmak için matkabınızda ayrı bir
mod kontrol bileziği (f) bulunmaktadır.
DELME (ŞEKİL 3)
DİKKAT: Mod bileziği delme/darbeli
delme konumundayken tork ayarlama
bileziğinin (e) pozisyonu ne olursa
olsun matkap vites değiştirmeyecektir.
Ok işareti matkap ucu simgesini gösterene dek
mod kontrol bileziğini (f) çevirin.
NOT: Tork ayarlama bileziği (e) herhangi bir
rakama ayarlanabilir.
VİDALAMA (ŞEKİL 4)
Ok işareti vida simgesini gösterene dek mod
kontrol bileziğini (f) çevirin.
NOT: Tork ayarlama bileziği her zaman herhangi
bir rakama ayarlanabilir. Ancak tork ayarlama
bileziği yalnızca vidalama konumunda devrededir,
delme ve darbeli delme konumlarında devrede
değildir.
DARBELİ DELME (ŞEKİL 5)
DİKKAT: Mod bileziği delme/darbeli
delme konumundayken tork ayarlama
bileziğinin (e) pozisyonu ne olursa
olsun matkap vites değiştirmeyecektir.
Ok işareti çekiç simgesini gösterene dek mod
kontrol bileziğini (f) çevirin.
Tork Ayarlama Bileziği
(şekil 3–5)
Şekil ve ebat açısından çok sayıda farklı vidayı
vidalamak ve sökmek için aletiniz ayarlanabilir
torklu vidalama mekanizması ile donatılmıştır.
Tork ayarlama bileziğinin (e) etrafında rakamlar
mevcuttur. Bu rakamlar belirli bir tork aralığı
oluşturması için kavramayı ayarlamada kullanılır.
Bilezik üzerindeki rakam ne kadar büyük olursa
tork ve vidalanacak vida o kadar büyük olur.
Herhangi bir rakam seçmek için ok işareti istenilen
rakamı gösterene dek çevirin.
174
Üç Vitesli Şanzıman (şekil 3–5)
Aletiniz üç hızlı vites kutusu özelliği ile çok amaçlı
kullanım için vitesler arasında geçiş yapmanızı
sağlar. 1. vitesi (yüksek tork ayarı) seçmek için
aleti kapatın ve durmasını bekleyin. Vites
mandalını (g) en ileri konuma alın. 2. vites
(orta tork ve hız ayarı) düğmenin ortada olduğu
konumdur. 3. vites (yüksek hız ayarı) düğmenin
arkada olduğu konumdur.
NOT: Alet çalışırken vites değiştirmeyin. Vites
değiştirmeden önce daima aletin tamamen
durmasını bekleyin. Vites değiştirmede sorun
yaşıyorsanız vites mandalının üç hız ayarından
birinde olduğunu kontrol edin.
Mandrenler
UYARI: Mandrenin ön kısmını tutup
tetiğe basıp aleti çalıştırarak matkap
uçlarını (veya başka aksesuarları)
sıkmaya çalışmayın. Mandren hasarına
ve yaralanmaya neden olabilir.
Aksesuar değiştirirken daima tetiği
emniyete alın ve aleti güç kaynağından
ayırın.
UYARI: Aleti çalıştırmadan önce
matkap ucunun sıkıca takıldığını daima
kontrol edin. Gevşek bir matkap ucu
aletten fırlayarak yaralanmaya neden
olabilir.
ANAHTARSIZ TEK KOVANLI MANDREN
(ŞEKİL 6–8)
Aletiniz, mandrenin tek elle kullanılması için tek
döner kovanlı anahtarsız mandren kullanmaktadır.
Matkap ucunu veya başka bir aksesuarı takmak
için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Tetik düğmesini kapalı konuma sabitleyin. Aleti
kapatın ve aleti güç kaynağından ayırın.
2. Mandrenin (d) siyah kovanını bir elinizle
kavrayın ve diğer elinizi kullanarak şekil 6’te
gösterildiği gibi aleti sabitleyin. Kovanı saatin
aksi yönünde (önden bakıldığında) istenilen
aksesuarı alabilecek kadar döndürün.
3. Aksesuarı mandren içine yaklaşık 19 mm
(3/4") sokun (şek. 7). Bir elle aleti tutarken
diğer elle mandren kovanını saat yönünde
çevirerek iyice sıkın (şek. 8). Tam sıkma
gücünü elde etmek için çark mandalından
birkaç kez tık sesi gelene kadar mandren
kovanını çevirmeye devam edin.
TÜRKÇE
Aksesuarı çıkarmak için yukarıda anlatılan 1. ve 2
adımı tekrarlayın.
Uygun El Pozisyonu (şekil 9)
Azami sıkılık için mandreni, mutlaka bir elinizle
mandren kovanını diğer elinizle aleti tutarak sıkın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, DAİMA şekil 9’da gösterilen uygun
el pozisyonunu kullanın.
Kemer Kancası ve Uç Klipsi
(şekil 1)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak
için, ani tepki ihtimaline karşı aleti
DAİMA sıkıca tutun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, aleti baştan yukarıya
ASMAYIN veya nesneleri kemer
kancasına ASMAYIN. Aletin kemer
kancasını SADECE bir iş kemerine
asın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, kemer kancası tutan
vidanın sağlam olduğundan emin olun.
ÖNEMLI: Kemer kancasını veya uç klipsini
takarken veya değiştirirken, sadece aletle birlikte
verilen vidayı (l) kullanın. Vidanın emniyetli bir
şekilde sıkıldığından emin olun.
Sol veya sağ elini kullanan kullanıcılarla uyumlu
olması açısından kemer kancası (k) ve uç klipsi mi)
sadece birlikte verilen vida (l) kullanılmak suretiyle
aletin her iki tarafına da takılabilir. Kanca veya uç
klipsi istenmiyorsa aletten kaldırılabilir.
Kemer kancasını veya uç klipsini taşımak için
kemer kancasını yerinde tutan vidayı (l) sökün
ardından ters tarafa tekrar monte edin. Vidanın
emniyetli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve güç kaynağından
ayırın.
Uygun el pozisyonu bir elin ana tutamakta (n) ve
diğer elin yan tutamakta (h) olmasını gerektirir.
Delme İşlemi (şekil 3)
UYARI: Ciddi kişisel yaralanma
tehlikesini azaltmak için, herhangi bir
ayar yapmadan ya da ek parça veya
aksesuvarları.
UYARI: kişisel yaralanma riskini
azaltmak için, üzerinde çalıştığınız
parçanın HER ZAMAN sıkıca
bağlanmasına veya kenetlenmesine
dikkat edin. İnce malzemeleri delerken,
malzemeye zarar gelmesini önlemek
için bir ahşap “destek” bloğu kullanın.
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için vites mandalını kullanarak istenilen hız/tork
aralığını seçin. Mod kontrol bileziğini matkap
ucu simgesine getirin.
2. AHŞAP için ahşap matkap ucu, geniş ahşap
matkap ucu, burgulu matkap ucu veya delik
testere kullanın. METAL için yüksek hızlı
çelik matkap ucu veya delik testere kullanın.
Metalleri delerken kesim yağı kullanın. Kuru
olarak delinmesi gereken istisnalar dökme
demir ve pirinçtir.
3. Uç ile daima düz bir hatta basınç uygulayın.
Matkap ucunun delmeye devam etmesi için
yeterli basınç kullanın ancak motorun tutukluk
yapması veya ucun sapmasını engellemek için
aşırı güç kullanmayın.
4. Matkabın dönüş hareketini kontrol etmek için
aleti her iki elinizle sıkıca tutun.
5. MATKAP TUTUKLUK YAPARSA bunun
nedeni genellikle aşırı yüklenmedir.
TETİĞİ DERHAL BIRAKIN, matkap ucunu
parçadan çekin ve tutukluk yapmasının
nedenini belirleyin. SIKIŞMIŞ DURUMDAKİ
MATKABI DÖNDÜRMEK İÇİN TETİĞİ
BIRAKIP YENİDEN BASMAYIN – BU İŞLEM
MATKABA HASAR VEREBİLİR.
175
TÜRKÇE
6. Delinen delikten ucu geri çekerken motoru
çalışır durumda muhafaza edin. Bu işlem
sıkışmayı önlemeye yardımcı olur.
Vidalama İşlemi (şekil 4)
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için aletin üst kısmındaki üç hızlı vites
mandalını (g) kullanarak istenilen hız/
tork aralığını seçin. Vidanın gerekli şekilde
sıkılmasını sağlamak için tork ayarlama
bileziğini (e) ilk başta düşük bir ayara
ayarlayın.
NOT: Vidayı istenilen derinliğe oturtmak için
gereken en düşük tork ayarını kullanın. Rakam
ne kadar küçük olursa çıkış torku o kadar
düşük olur.
2. Ok işareti vida simgesini gösterene dek mod
kontrol bileziğini (f) çevirin.
3. Tork ayarlama bileziğini (e) istenilen tork
için uygun rakama getirin. Tork ayarlama
bileziğinin uygun pozisyonunu belirlemek için
kullanılmayan bir parça veya gözükmeyen bir
alan üzerinde birkaç deneme yapın.
NOT: Tork ayarlama bileziği her zaman herhangi
bir rakama ayarlanabilir. Ancak tork ayarlama
bileziği yalnızca vidalama konumunda devrededir,
delme ve darbeli delme konumlarında devrede
değildir.
Darbeli Delme İşlemi (şekil 5)
1. Planlanan işleme uygun hız ve tork seçmek
için vites mandalını kullanarak istenilen hız/
tork aralığını seçin. Mod kontrol bileziğini (f)
çekiç simgesine getirin.
2. Delme işlemi yaparken matkabın aşırı
zıplamasını engellemek için yeteri kadar
güç kullanın. Çok fazla güç delme hızında
yavaşlamaya, aşırı ısınmaya ve düşük delme
oranına yol açar.
3. Matkap ucunu delinecek yüzeye dik tutarak
düz bir şekilde delin. Matkap ucunun
yivlerinde tıkanmaya neden olarak delme
hızında yavaşlamaya yol açacağından delme
işlemi sırasında matkap ucuna yan basınç
uygulamayın.
4. Derin delikler açarken matkap hızı düşmeye
başlarsa delikte biriken döküntülerin
temizlenmesine yardımcı olmak için alet
çalışmaya devam ederken matkap ucunu
delikten bir miktar dışarı çekin.
176
5. Duvar için elmas uçlu matkap ucu veya beton
matkap ucu kullanın. Düzgün, düzenli toz akışı
uygun delme hızına işaret eder.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan veya ek parça ve
aksesuarları çıkarmadan/takmadan
önce aleti kapatın ve aküyü
çıkarın. Aletin yanlışlıkla çalışması
yaralanmaya sebep olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla çözücü
veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan
malzemeleri güçsüzleştirir. Yalnızca su
ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
TÜRKÇE
ŞARJ CİHAZI TEMİZLEME TALİMATLARI
UYARI: Şok tehlikesi. Temizlemeden
önce şarj cihazının fişini AC prizinden
çekin. Bir bez veya metalik olmayan
yumuşak bir fırça kullanılarak,
şarj cihazının dışındaki kir ve yağ
çıkartılabilir. Su veya başka bir
temizleme solüsyonu kullanmayın.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için, bu aletle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
177
TÜRKÇE
GARANTİ
DEWALT ürünlerinin kalitesinden emindir
ve bu yüzden profesyonel kullanıcılar için
kanunlarda belirtilen taleplerin üstünde bir
garanti sunmaktadır. Bu garanti metni bir
ilave niteliğinde olup profesyonel bir kullanıcı
olarak sahip olduğunuz sözleşmeden
doğan haklara veya profesyonel olmayan,
özel bir kullanıcı olarak sahip olduğunuz
yasal haklara hiçbir şekilde zarar vermez.
İşbu garanti Avrupa Birliği’ne üye ülkeler
ile Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi sınırları
dahilinde geçerlidir.
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın
alma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde,
ilk denemenizde, performansı sizi tam
olarak tatmin etmediyse, yetkili servise
götürülüp; DEWALT Merkez Servis onayı ile
değiştirilebilir veya gerekirse tamir edilir. Bu
haktan yararlanmak için:
Ürünün satın alındığı şekliyle, orijinal tüm
parçaları ile birlikte satın alındığı yere teslimi;
• Fatura ve garanti kartının ibrazı;
• Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle
ilk 30 gün içerisinde gerçekleşmesi;
• Ürün performansının ilk uygulamadan
sonra memnuniyetsizlik yaratması
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK
SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT
ürünleri satın alma tarihinden itibaren
bir yıl süreyle ücretsiz servis desteğine
sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde
işçilik bedeli alınmadan tamir edilir veya
bakımı yapılır. Fatura ve garanti kartı ibrazı
gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde
yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL TAM GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma
tarihinden itibaren 12 ay içinde hatalı
178
malzeme veya işçilik nedeniyle bozulursa,
DEWALT aşağıdaki şartlara uyulması
koşuluyla ücretsiz olarak tüm kusurlu
parçaların yenilenmesini veya -kendi
insiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
• Ürün hatalı kullanılmamıştır;
• Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve
aşınmamıştır;
• Yetkili olmayan kişilerce tamire
çalışılmamıştır;
• Satın alma belgesi (fatura) ibraz
edilmiştir;
• Ürün, tüm orijinal parçaları ile birlikte
iade edilmiştir.
Şikayet veya talepleriniz için satıcınıza,
DEWALT kataloğunda yer alan size en
yakın yetkili DEWALT servisine veya bu
kullanma kılavuzunda belirtilen adresten
DEWALT ofisine başvurun. Yetkili DEWALT
servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler İnternette
www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğince
kullanım ömrü 10 yıldır.
Türkiye Distribütörü
KALE HIRDAVAT VE MAKİNA A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No. 15 34050
Edirnekapı Eyüp İstanbul
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
13 mm (1/2") ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ/ΟΔΗΓΟΣ
DCD931, DCD980
13 mm (1/2") ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΟ/
DCD936, DCD985
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η προσεκτική ανάπτυξη των προϊόντων και η
καινοτομία έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες για τους χρήστες
των επαγγελματικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DCD931
DCD936
DCD980
DCD985
14,4
14,4
18
18
10
10
10
10
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
W
350
350
500
500
min-1
min-1
min-1
0–450
0–1200
0–1800
0–450
0–1200
0–1800
0–575
0–1350
0–2000
0–575
0–1350
0–2000
min-1
min-1
min-1
–
–
–
0–7650
0–20400
0–30600
–
–
–
0–9775
0–22900
0–34000
Nm
72/35
72/35
80/38
80/38
mm
13
13
13
13
Μέγιστη ικανότητα διάτρησης
Ξύλο
mm
Μέταλλο
mm
Τοιχοποιία
mm
45
13
–
45
13
14
50
13
–
50
13
16
kg
1,77
1,77
1,77
1,77
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
76
90
76
90
KPA (αβεβαιότητα
ηχητικής πίεσης)
dB(A)
3
3
3
3
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
87
101
87
101
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής
ισχύος)
dB(A)
3
3
3
3
Τάση
VDC
Τύποι
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
3η ταχύτητα
Ενέργεια κρούσης
1η ταχύτητα
2η ταχύτητα
3η ταχύτητα
Μέγ. ροπή
(σκληρό/μαλακό)
Ικανότητα σφιγκτήρα
δράπανου
Βάρος
(χωρίς την μπαταρία)
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση σε μέταλλο
ah,D =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
179
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Διάτρηση με κρούση
ah,ID =
m/s2
Αβεβαιότητα K =
m/s2
–
–
11,0
1,5
–
–
11,0
1,5
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
Βίδωμα:
m/s²
ah =
Αβεβαιότητα K =
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που παρέχεται
στο παρόν φυλλάδιο πληροφοριών έχει μετρηθεί
σύμφωνα με τυποποιημένο τεστ του προτύπου
ΕΝ 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική αξιολόγηση
έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το δηλωθέν
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιπροσωπεύει τις κύριες εφαρμογές
του εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιείται σε διαφορετικές
εφαρμογές, με διαφορετικά
παρελκόμενα ή δεν έχει συντηρηθεί
κατάλληλα, η εκπομπή κραδασμών
μπορεί να διαφέρει. Αυτό μπορεί να
μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
Μπαταρία
Τύπος μπαταρίας
Τάση
Χωρητικότητα
Βάρος
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141 DCB142
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
1,5
4,0
0,30
0,54
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Τύπος μπαταριών
Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση
λεπτά
30
(μπαταρίες των 1,5 Ah)
Βάρος
kg
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ,
ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε λέξη ένδειξης. Παρακαλούμε
διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα
σύμβολα.
180
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB105
230
Li-Ion
55
(μπαταρίες των 3,0 Ah)
70
(μπαταρίες των 4,0 Ah)
0,49
Ασφάλειες
Ευρώπη
κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
εργασίας.
Η αξιολόγηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης
να λαμβάνει υπόψη τις φορές που
το εργαλείο κλείνει ή όταν λειτουργεί
αλλά δεν ολοκληρώνει την εργασία.
Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά
το επίπεδο έκθεσης κατά τη διάρκεια
ολόκληρης της εργασίας.
Προσδιορίστε πρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για την προστασία του
χειριστή από τις επιδράσεις των
κραδασμών, όπως: συντήρηση του
εργαλείου και των παρελκομένων,
διατήρηση των χεριών σε θερμή
κατάσταση, οργάνωση των προτύπων
εργασίας.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας
τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
Δήλωση συμμόρφωσης με τις
οδηγίες της Ε.Ε.
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
DCD931, DCD936, DCD980, DCD985
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-1,
EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης
με την οδηγία 2004/108/ΕΚ και 2011/65/EE.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και
ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
02.02.2011
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας ηλεκτρικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και
όλες τις οδηγίες. Εάν δεν τηρηθούν
οι προειδοποιήσεις και οδηγίες,
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
ηλεκτροπληξία, φωτιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος “ηλεκτρικό εργαλείο” σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο
ηλεκτροδοτούμενο (με καλώδιο) από την κύρια
παροχή ηλεκτροδότησης, ή σε εργαλείο με
ασύρματη δυνατότητα λειτουργίας (με μπαταρία).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτίες
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε
χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα, όπως
παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων, ή
σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν
σπινθήρες που μπορεί να προκαλέσουν
ανάφλεξη της εν λόγω σκόνης ή ατμών.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
περαστικά άτομα κατά τη χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν παράγοντες
που αποσπούν την προσοχή σας, μπορεί
να προκαλέσουν απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα
ηλεκτροδότησης με οποιονδήποτε
τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
βύσματα προσαρμογέα με γειωμένα (με
γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Τα μη τροποποιημένα βύσματα και οι
ταιριαστές πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
181
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
β) Αποφύγετε την επαφή του σώματώς σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρής
ατμόσφαιρας. Η είσοδος νερού σε
ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη
μεταφορά, τράβηγμα, ή αποσύνδεση
του ηλεκτρικού εργαλείου. Διατηρείτε
το μακριά από θερμότητα, ελαιώδεις
ουσίες, αιχμηρά αντικείμενα ή γωνίες,
ή μετακινούμενα εξαρτήματα. Καλώδια
που έχουν υποστεί ζημιά ή που είναι
“μπερδεμένα”, αυξάνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο,
χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό
χώρο. Η χρήση καλωδίου κατάλληλου
για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με ασφάλεια διαρροής
ηλεκτρικού ρεύματος (RCD). Η χρήση της
RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο
εάν είστε κουρασμένος (-η), ή υπό
την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ, ή
φαρμάκων. Μια τυχόν στιγμή απόσπασης
της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να επιφέρει
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιήστε προσωπικό
προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε
πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως
αναπνευστικής μάσκας, αντιολισθητικών
υποδημάτων, κράνους, ή προστατευτικών
ακουστικών για τις κατάλληλες συνθήκες, θα
μειώσει τους προσωπικούς τραυματισμούς.
182
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Εξασφαλίστε ότι ο διακόπτης
είναι κλειστός (θέση off) πριν συνδέσετε
το εργαλείο στην πρίζα ή/και στο πακέτο
μπαταρίας καθώς και πριν σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά
ηλεκτρικών εργαλείων με το δάκτυλό σας
στο διακόπτη, ή η σύνδεση στην πρίζα
εργαλείων με ανοικτό (θέση on) διακόπτη,
αποτελούν αιτίες ατυχημάτων.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή
ρυθμιστικό κλειδί πριν ενεργοποιήσετε
το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί
προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Διατηρείτε
συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα καλύτερου
ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου σε
απροσδόκητες καταστάσεις.
στ) Φοράτε τον κατάλληλο ρουχισμό. Μη
φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα
και τα γάντια μακριά από κινούμενα
εξαρτήματα. Τα χαλαρά ρούχα, τα
κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
ζ) Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση
εκβολής σκόνης και εγκαταστάσεων
συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν
συνδεθεί σωστά και χρησιμοποιούνται
κατάλληλα. Η χρήση συσκευής συλλογής
σκόνης μπορεί να μειώσει τους σχετιζόμενος
με σκόνη κινδύνους.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
α) Μην χρησιμοποιείτε με υπερβολική
δύναμη το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο εργαλείο
για την εφαρμογή σας. Το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο θα εκτελέσει
καλύτερα και ασφαλέστερα το έργο του όταν
χρησιμοποιηθεί με το ρυθμό για τον οποίο
προορίζεται.
β) Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο εάν ο διακόπτης (on-off) δεν
λειτουργεί. Οποιοδήποτε εργαλείο δεν
μπορεί να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του,
είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την
πρίζα ή και το πακέτο μπαταρίας από
το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές
παρελκομένων, ή πριν αποθηκεύσετε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού
του είδους τα μέτρα ασφαλείας μειώνουν
τον κίνδυνο απροσδόκητης λειτουργίας του
ηλεκτρικού εργαλείου.
δ) Αποθηκεύστε όποιο ηλεκτρικό εργαλείο
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να το φτάσουν παιδιά και
μην επιτρέπετε τη χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε άτομα που δεν είναι
εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι
επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από μη
εκπαιδευμένους χειριστές.
ε) Συντήρηση ηλεκτρικών εργαλείων.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή στρέβλωση
κινούμενων εξαρτημάτων, για
τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
ζ) Χρησιμοποιήστε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τις μύτες του κλπ
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες,
λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες
εργασίας και την εργασία που πρόκειται
να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες
διαφορετικές απ’ αυτές για τις οποίες
προορίζεται, μπορεί να δημιουργήσει
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ
α) Επαναφορτίστε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για
ένα τύπο πακέτου μπαταριών, μπορεί
να δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς όταν
χρησιμοποιείται με μη συμβατό πακέτο
μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με ειδικά καθορισμένα πακέτα
μπαταριών. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων
πακέτων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει
κίνδυνο τραυματισμού ή και φωτιάς.
γ) Όταν δεν χρησιμοποιείτε το πακέτο
μπαταριών, διατηρείτε το μακριά από
άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες χαρτιού, νομίσματα, κλειδιά,
καρφιά, βίδες, ή άλλα μικρά μεταλλικά
αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτρική επαφή μεταξύ των δύο
ακροδεκτών του πακέτου μπαταριών.
Η βραχυκύκλωση των ακροδεκτών της
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα
ή και φωτιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σ’ επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
Επιπλέον αυτού, σε περίπτωση που το
υγρό έλθει σ’ επαφή με τα μάτια σας,
αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίστε όπως η συντήρηση του
ηλεκτρικού εργαλείου πραγματοποιείται
από πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση των ταυτόσημων μόνο
ανταλλακτικών. Αυτό θα εξασφαλίσει τη
διατήρηση της ασφαλείας του ηλεκτρικού
εργαλείου.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ
ΔΡΑΠΑΝΑ/ΟΔΗΓΟΥΣ/
ΣΦΥΡΟΤΡΥΠΑΝΑ
• Όταν χρησιμοποιείτε το κρουστικό
δράπανο, φοράτε προστατευτικά για
τα αυτιά. Η έκθεση στο θόρυβο μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής.
• Χρησιμοποιείτε τις βοηθητικές λαβές,
εφόσον παρέχονται με το εργαλείο. Η
απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν
183
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ
κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με
αθέατα καλώδια. Αν αξεσουάρ κοπής έρθει
σε επαφή με καλώδιο υπό τάση μπορεί να
τεθούν υπό ηλεκτρική τάση και τα εκτεθειμένα
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και
να προκληθεί ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ή άλλο
πρακτικό τρόπο για τη στερέωση με
ασφάλεια και την υποστήριξη του υπό
κατεργασία αντικειμένου σε μια σταθερή
πλατφόρμα. Το κράτημα του αντικειμένου
με το χέρι ή η στερέωσή του στο σώμα σας
δεν εγγυάται τη σταθερότητα και ενδέχεται να
οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου.
• Όταν σφυρηλατείτε για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα, να φοράτε
προστατευτικά για τα αυτιά. Η παρατεταμένη
έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να
προκαλέσει απώλεια ακοής. Τα υψηλά επίπεδα
θορύβου που παράγονται κατά τη λειτουργία
του σφυροτρύπανου μπορεί να προκαλέσουν
προσωρινή απώλεια ακοής ή σοβαρή βλάβη
στα αυτιά.
• Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή άλλα
προστατευτικά για τα μάτια. Οι εργασίες
σφυρηλάτησης και διάτρησης έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση ιπτάμενων
ροκανιδιών. Τα ιπτάμενα σωματίδια μπορούν
να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στα μάτια.
• Τα τρυπάνια της σφύρας και τα εργαλεία
θερμαίνονται αρκετά κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας. Να φοράτε γάντια όταν τα
αγγίζετε.
Άλλοι κίνδυνοι
οι παρακάτω κίνδυνοι συνδέονται εγγενώς με τη
χρήση κρουστικών δράπανων:
– Τραυματισμοί που προκαλούνται από την αφή
περιστρεφόμενων μερών ή θερμών τμημάτων
του εργαλείου.
Παρά τη συμμόρφωση προς τους σχετικούς
κανονισμούς ασφαλείας και την εφαρμογή
μηχανισμών ασφαλείας, δεν είναι δυνατή η
αποφυγή ορισμένων κινδύνων. Αυτοί είναι οι εξής:
– Εξασθένηση της ακοής.
– Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την
αλλαγή εξαρτημάτων.
– Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης
που δημιουργείται κατά την εργασία σε ξύλο.
184
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
ιπτάμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Σημάνσεις στο εργαλείο
Πάνω στο εργαλείο βρίσκονται οι παρακάτω
εικόνες:
Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από
τη χρήση.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι εκτυπωμένος
εντός της επιφάνειας του περιβλήματος, στο
σημείο που σχηματίζει την άρθρωση προσαρμογής
μεταξύ του εργαλείου και της μπαταρίας.
Παράδειγμα:
2012 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για το DCB105 φορτιστή μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, φορτίζετε μόνο πακέτα
επαναφορτιζόμενων μπαταριών
DEWALT. Άλλοι τύποι μπαταριών
μπορούν να υπερθερμανθούν και να
εκραγούν προκαλώντας τραυματισμό
και υλικές ζημιές. Μην επαναφορτίζετε
μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
•
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπό ορισμένες συνθήκες,
με το φορτιστή συνδεδεμένο στην
παροχή ρεύματος, ο φορτιστής μπορεί
να βραχυκυκλωθεί από ξένο υλικό.
Πρέπει να κρατάτε μακριά από τις
κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα φορτιστή σε
εξωτερικό χώρο, πάντα εξασφαλίζετέ
του μια στεγνή θέση και χρησιμοποιείτε
•
•
•
•
•
•
•
•
καλώδιο επέκτασης κατάλληλο για χρήση
σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο
μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού
του φορτιστή. Τα ανοίγματα αερισμού
βρίσκονται στο πάνω μέρος και στις
πλευρές του φορτιστή. Τοποθετείτε το
φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105 δέχεται πακέτα μπαταριών
Li-Ion (λιθίου-ιόντων) 10,8 V, 14,4 V και 18 V
(DCB121, DCB123, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 και DCB182).
185
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Αυτός ο φορτιστής δεν απαιτεί καμία ρύθμιση και
έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο
απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 2)
1. Συνδέστε το φορτιστή σε κατάλληλη πρίζα 230
V πριν τοποθετήσετε το πακέτο μπαταριών.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών (i) μέσα
στο φορτιστή και βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
έχει τερματίσει πλήρως στην κανονική
του θέση μέσα στο φορτιστή. Η κόκκινη
λυχνία (φόρτισης) θα αναβοσβήνει συνεχώς
υποδηλώνοντας ότι έχει αρχίσει η διαδικασία
φόρτισης.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Κύκλος φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας.
Κατάσταση φόρτισης
x
Γίνεται φόρτιση
––
––
––
––
Πλήρης φόρτιση
––––––––––––––––
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας
–– • –– • –– • –– •
πρόβλημα μπαταριών
ή φορτιστή
••••••••••••••
πρόβλημα γραμμής
ρεύματος
•• •• •• •• •• •• ••
Αυτός ο φορτιστής δεν θα φορτίσει πακέτο
μπαταριών που παρουσιάζει βλάβη. Ο φορτιστής
θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας μη ανάβοντας
καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας την ακολουθία
αναβοσβησίματος: πρόβλημα μπαταριών ή
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
186
Καθυστέρηση λόγω θερμής/
ψυχρής μπαταρίας
Όταν ο φορτιστής ανιχνεύσει μια πολύ θερμή
ή ψυχρή μπαταρία, εκκινεί αυτόματα την
καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής μπαταρίας,
έως ότου η θερμοκρασία της μπαταρίας
προσεγγίσει την κατάλληλη τιμή. Τότε, ο φορτιστής
μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία φόρτισης
μπαταρίας. Με τη δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται η
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Το εργαλείο απενεργοποιείται αυτόματα
όταν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Εάν αυτό συμβεί, τοποθετήστε την
μπαταρία Li-Ion στον φορτιστή έως ότου φορτιστεί
πλήρως.
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Το πακέτο μπαταριών δεν είναι πλήρως
φορτισμένο όταν το βγάζετε από τη συσκευασία
του. Πριν χρησιμοποιήσετε το πακέτο μπαταριών
και το φορτιστή, διαβάστε τις πιο κάτω οδηγίες
ασφαλείας και κατόπιν ακολουθήστε τις
αναφερόμενες διαδικασίες φόρτισης.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε το πακέτο
μπαταριών σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
του πακέτου μπαταριών από το φορτιστή
μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή
των αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
•
•
•
•
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
Για τα καλύτερα αποτελέσματα, πριν τη χρήση
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο, τοποθετήστε το πλάγια
σε μια σταθερή επιφάνεια για την
αποφυγή του κινδύνου ανατροπής
ή πτώσης. Ορισμένα εργαλεία με
μπαταρίες μεγάλου μεγέθους μπορούν
να σταθούν όρθια επάνω στην
μπαταρία, αλλά ανατρέπονται εύκολα.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Τα DCD931 και DCD936 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών των 14,4 V.
Τα DCD980 και DCD985 λειτουργούν με πακέτα
μπαταριών των 18 V.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα πακέτα
μπαταριών DCB140, DCB141, DCB142,
DCB180, DCB181 ή DCB182. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά
δεδομένα.
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
187
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Φορτίζει μπαταρίες Li-Ion.
Ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα για το
χρόνο φόρτισης.
Εκτός από τα εικονογράμματα που
χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο,
στις ετικέτες του φορτιστή και της μπαταρίας
εμφανίζονται τα ακόλουθα εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1 ασύρματο κρουστικό δράπανο
(μοντέλα DCD985, DCD936)
Φόρτιση μπαταρίας.
1 ασύρματος οδηγός δράπανου με μεσαία λαβή
(μοντέλα DCD980, DCD931)
Φορτισμένη μπαταρία.
1 Μπαταρία Li-Ion (μοντέλα M1, L1)
2 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα M2, L2)
x
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
3 Μπαταρίες Li-Ion (μοντέλα M3, L3)
Πρόβλημα μπαταριών ή φορτιστή.
1 Φορτιστής
1 Κιβώτιο
1 Πλευρική λαβή
Πρόβλημα γραμμής ρεύματος.
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
1 Αναλυτικό σχέδιο
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά
με μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών ενδέχεται να εκραγούν,
προκαλώντας προσωπικό τραυματισμό
και ζημιές.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση αντικατάσταση
τυχόν ελαττωματικών καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στα
μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα εξαρτήματα, οι οποίες μπορεί να
συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή [εικ. 1, 2]
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε
ποτέ το ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε
τμήμα του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
a. Διακόπτης ενεργοποίησης
b. Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
c. Φως εργασίας
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
188
d. Σφιγκτήρας δράπανου
e. Κολάρο ρύθμισης ροπής
f. Κολάρο ελέγχου τρόπου λειτουργίας
g. Μεταβολέας ταχύτητας
h. Πλευρική λαβή
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
i. Μπαταρία
j. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
k. Άγκιστρο ζώνης
l. Βίδα στερέωσης
m. Κλιπ αξεσουάρ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Αυτά τα δραπανοκατσάβιδα/κρουστικά δράπανα
έχουν σχεδιαστεί για επαγγελματικές εφαρμογές
διάτρησης, κρουστικής διάτρησης και βιδώματος/
ξεβιδώματος.
ΜΗΝ τα χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υγρασίας ή
όταν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα δράπανα/οδηγοί/σφυροτρύπανα είναι
επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
χρησιμοποιείται από άπειρους χρήστες.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία
συγκεκριμένη ηλεκτρική τάση. Να φροντίζετε
πάντα, ώστε η τάση του σετ μπαταριών να
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών
χαρακτηριστικών. Να φροντίζετε επίσης, ώστε η
τάση στο φορτιστή σας να αντιστοιχεί στην τάση
της πρίζας ηλεκτροδότησης.
Ο φορτιστής DEWALT έχει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60335, συνεπώς δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά,
πρέπει να το αντικαταστήσετε με ειδικό καλώδιο
που διατίθεται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της DEWALT.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε καλώδιο
επέκτασης εκτός κι αν είναι απολύτως αναγκαίο.
Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης
κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του φορτιστή σας
(δείτε τα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1 mm2. Το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Κατά τη χρησιμοποίηση ενός εξελίκτρου καλωδίων,
ξετυλίξτε πάντα το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και ρύθμιση,
αφαιρείτε πάντα το σετ μπαταριών.
Απενεργοποιείτε πάντα (διακόπτης
σε θέση off) το εργαλείο πριν από την
τοποθέτηση ή την αφαίρεση του σετ
μπαταριών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
μόνο σετ μπαταριών και φορτιστές της
DEWALT.
Τοποθέτηση και αφαίρεση της
μπαταρίας από το εργαλείο
(εικ. 2)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα καλύτερα αποτελέσματα,
να βεβαιώνεστε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε το πακέτο μπαταριών (i) με τις
ράγες μέσα στη λαβή του εργαλείου (εικ. 2).
2. Σπρώξτε το μέσα στη λαβή ώσπου να
τερματίσει πλήρως και να ασφαλίσει
στο εργαλείο και βεβαιωθείτε ότι δεν θα
απασφαλιστεί.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (j) της
μπαταρίας και τραβήξτε σταθερά το πακέτο
μπαταριών έξω από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 2)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DEWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
189
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Εάν το μοντέλο δεν είναι εξοπλισμένο με πλευρική
λαβή, κρατήστε το δράπανο με το ένα χέρι στη
λαβή και το άλλο χέρι στην μπαταρία.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (o) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλευρική λαβή έρχεται εξοπλισμένη
σε όλα τα μοντέλα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Ένα κουμπί ελέγχου περιστροφής προς τα
εμπρός/προς τα πίσω (b) καθορίζει τη διεύθυνση
του εργαλείου και επίσης, λειτουργεί ως κουμπί
ασφάλισης.
Διακόπτης μεταβολής
ταχύτητας (εικ. 1)
Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη ενεργοποίησης (a). Για να θέσετε
το εργαλείο εκτός λειτουργίας, απελευθερώστε
το διακόπτη ενεργοποίησης. Το εργαλείο
είναι εξοπλισμένο με φρένο. Ο σφιγκτήρας
θα σταματήσει αμέσως μόλις ο διακόπτης
ενεργοποίησης απελευθερωθεί πλήρως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν συνιστάται η συνεχής χρήσης
σε μεταβλητό εύρος ταχυτήτων. Ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη στο διακόπτη και πρέπει να
αποφεύγεται.
Πλευρική λαβή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του
κινδύνου προσωπικού τραυματισμού,
χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο
με τοποθετημένη την πλευρική λαβή.
Η μη τήρηση αυτής της οδηγίας
μπορεί να οδηγήσει σε ολίσθηση της
πλευρικής λαβής κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του εργαλείου και απώλεια
ελέγχου. Για βέλτιστο έλεγχο, κρατάτε
το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
Η πλευρική λαβή (h) ασφαλίζει στο μπροστινό
μέρος του κιβωτίου ταχυτήτων και μπορεί να
περιστραφεί κατά 360˚ για να επιτρέπει τη χρήση
από δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες. Η πλευρική
λαβή πρέπει να συσφίγγεται επαρκώς για να
αντιστέκεται στην περιστροφική ενέργεια του
εργαλείου εάν το εξάρτημα σφηνώσει ή σταματήσει
απότομα. Φροντίστε να κρατάτε την πλευρική
λαβή από το ακραίο σημείο της για να μπορείτε
να ελέγξετε το εργαλείο σε περίπτωση απότομης
διακοπής.
190
Κουμπί ελέγχου κίνησης προς
τα εμπρός/προς τα πίσω
(εικ. 1)
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα εμπρός,
απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και
πιέστε προς τη δεξιά πλευρά του εργαλείου το
κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/προς τα
πίσω.
Για να επιλέξετε περιστροφή προς τα πίσω,
απελευθερώστε το διακόπτη ενεργοποίησης και
πιέστε προς την αριστερή πλευρά του εργαλείου
το κουμπί ελέγχου κίνησης προς τα εμπρός/προς
τα πίσω.
Η κεντρική θέση του κουμπιού κλειδώνει το
εργαλείο στη θέση ασφάλισης. Όταν αλλάζετε τη
θέση του κουμπιού ελέγχου, φροντίστε να έχει
απελευθερωθεί ο διακόπτης ενεργοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την πρώτη φορά που λειτουργείτε
το εργαλείο μετά από αλλαγή της κατεύθυνσης
περιστροφής, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κλικ
κατά την εκκίνηση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
υποδηλώνει πρόβλημα.
Προβολέας εργασίας (εικ. 1)
Υπάρχει ένας προβολέας εργασίας (c) που
βρίσκεται ακριβώς πίσω από το διακόπτη
ενεργοποίησης (a). Ο προβολέας εργασίας
ενεργοποιείται όταν πιέζεται ο διακόπτης
ενεργοποίησης.
Όταν απελευθερωθεί η σκανδάλη, το φως
εργασίας θα παραμείνει αναμμένο για έως 20
δευτερόλεπτα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προβολέας εργασίας είναι για το
φωτισμό της άμεσης επιφάνειας εργασίας και δεν
προορίζεται για χρήση ως φακός.
Κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (εικ. 3–5)
Το δράπανό σας είναι εξοπλισμένο με ξεχωριστό
κολάρο ελέγχου του τρόπου λειτουργίας (f)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων λειτουργίας
διάτρησης, βιδώματος και σφυρηλάτησης.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ (ΕΙΚ. 3)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κολάρο τρόπου
λειτουργίας είναι σε λειτουργία
διάτρησης/σφυρηλάτησης, δεν θα
είναι δυνατή η αλλαγή θέσης του
συμπλέκτη του δράπανου ανεξάρτητα
από τη θέση του κολάρου ρύθμισης
ροπής (e).
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο διάτρησης να
είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής (e)
μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιονδήποτε αριθμό.
ΒΙΔΩΜΑ (ΕΙΚ. 4)
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο βιδώματος να
είναι ευθυγραμμισμένο με το βέλος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής μπορεί
να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή σε οποιονδήποτε
αριθμό. Ωστόσο, το κολάρο ρύθμισης ροπής
συμπλέκεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
βιδώματος και όχι στις λειτουργίες διάτρησης και
σφυρηλάτησης.
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΣΗ (ΕΙΚ. 6)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το κολάρο τρόπου
λειτουργίας είναι σε λειτουργία
διάτρησης/σφυρηλάτησης, δεν θα
είναι δυνατή η αλλαγή θέσης του
συμπλέκτη του δράπανου ανεξάρτητα
από τη θέση του κολάρου ρύθμισης
ροπήςx (e).
Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο
σφυρηλάτησης να είναι ευθυγραμμισμένο με το
βέλος.
Κολάρο ρύθμισης ροπής
(εικ. 3–5)
Το εργαλείο σας διαθέτει έναν μηχανισμό
βιδώματος ρυθμιζόμενης ροπής για την
τοποθέτηση και αφαίρεση συνδετήρων μεγάλης
ποικιλίας σχημάτων και μεγεθών. Κυκλικά γύρω
από το κολάρο ρύθμισης ροπής (e) υπάρχουν
αριθμοί. Οι αριθμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τη
ρύθμιση του συμπλέκτη έτσι ώστε να παρέχεται
τιμή ροπής εντός συγκεκριμένου εύρους. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο αριθμός στο κολάρο, τόσο
υψηλότερη είναι η ροπή και τόσο μεγαλύτερο
είναι το μέγεθος του συνδετήρα που μπορεί να
τοποθετηθεί. Για να επιλέξετε έναν από τους
αριθμούς, περιστρέψτε έως ότου ο επιθυμητός
αριθμός ευθυγραμμιστεί με το βέλος.
Μηχανισμός μετάδοσης
κίνησης τριών ταχυτήτων
(εικ. 3–5)
Η δυνατότητα των τριών ταχυτήτων που διαθέτει
το εργαλείο, σάς επιτρέπει να αλλάζετε ταχύτητες
για μεγαλύτερη ευελιξία. Για να επιλέξετε την 1η
ταχύτητα (ρύθμιση της πιο υψηλής ροπής), θέστε
το εργαλείο εκτός λειτουργίας και αφήστε το να
σταματήσει. Μετακινήστε τον μεταβολέα ταχύτητας
(g) εντελώς προς τα εμπρός. Η 2η ταχύτητα
(ρύθμιση ενδιάμεσης ροπής και ταχύτητας)
βρίσκεται στη μεσαία θέση. Η 3η ταχύτητα
(ρύθμιση της πιο υψηλής ταχύτητας) βρίσκεται
στην πίσω θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αλλάζετε ταχύτητες ενώ το
εργαλείο λειτουργεί. Αφήνετε πάντοτε το δράπανο
να σταματήσει εντελώς προτού αλλάξετε ταχύτητα.
Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά την αλλαγή
ταχυτήτων, βεβαιωθείτε ότι ο μεταβολέας
ταχύτητας έχει συμπλεχθεί σε μία από τις τρεις
ρυθμίσεις ταχύτητας.
Σφιγκτήρες δράπανου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε
να συσφίξετε τρυπάνια δράπανου (ή
άλλα τυχόν εξαρτήματα) κρατώντας
το μπροστινό τμήμα του σφιγκτήρα
και θέτοντας το εργαλείο σε
λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί
ζημιά στο σφιγκτήρα και προσωπικός
τραυματισμός. Πάντοτε να ασφαλίζετε
τον διακόπτη ενεργοποίησης και να
αποσυνδέετε το εργαλείο από την
τροφοδοσία όταν αλλάζετε εξαρτήματα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να βεβαιώνεστε
πάντοτε ότι το τρυπάνι έχει ασφαλίσει
προτού εκκινήσετε το εργαλείο.
Ένα τρυπάνι που έχει τοποθετηθεί
χαλαρά, μπορεί να εκτοξευθεί από το
εργαλείο προκαλώντας ενδεχομένως
προσωπικό τραυματισμό.
191
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ
ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΕΙΚ. 6–8)
Το εργαλείο διαθέτει έναν σφιγκτήρα δράπανου
χωρίς κλειδί με ένα περιστρεφόμενο περίβλημα
για λειτουργία του σφιγκτήρα με το ένα χέρι. Για να
εισαγάγετε ένα τρυπάνι δράπανου ή κάποιο άλλο
εξάρτημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Ασφαλίστε τον διακόπτη ενεργοποίησης
στη θέση OFF (Απενεργοποίηση). Θέστε το
εργαλείο εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το
από την τροφοδοσία.
2. Κρατήστε με το ένα χέρι το μαύρο περίβλημα
(d) του σφιγκτήρα και χρησιμοποιήστε το
άλλο χέρι σας για να ασφαλίσετε το εργαλείο,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Περιστρέψτε το
περίβλημα αριστερόστροφα (όπως φαίνεται
από μπροστά) τόσο όσο χρειάζεται ώστε
να είναι δυνατή η εισαγωγή του επιθυμητού
εξαρτήματος.
3. Εισάγετε το αξεσουάρ περίπου 19 mm
(3/4") μέσα στο τσοκ (εικ. 7). Σφίξτε καλά
περιστρέφοντας το χιτώνιο του τσοκ
δεξιόστροφα με το ένα χέρι ενώ συγκρατείτε
το εργαλείο με το άλλο χέρι (εικ. 8). Συνεχίστε
να περιστρέφετε το χιτώνιο του τσοκ έως ότου
ακουστούν αρκετά κλικ μηχανισμού καστάνιας
ώστε να εξασφαλιστεί πλήρης δύναμη
σύσφιξης.
Για να αποδεσμεύσετε το εξάρτημα, επαναλάβετε
τα παραπάνω βήματα 1 και 2.
Για άριστη σύσφιξη, φροντίστε να συσφίξετε τον
σφιγκτήρα έχοντας το ένα χέρι στο περίβλημα και
κρατώντας το εργαλείο με το άλλο.
Άγκιστρο ζώνης και κλιπ
αξεσουάρ (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΜΗΝ αναρτάτε το εργαλείο σε ύψος
πάνω από την κεφαλή και μην
αναρτάτε αντικείμενα από το άγκιστρο
ζώνης. Αναρτάτε το άγκιστρο ζώνης του
εργαλείου ΜΟΝΟ από ζώνη εργασίας
192
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
να βεβαιώνεστε ότι είναι καλά
στερεωμένη η βίδα που συγκρατεί το
άγκιστρο ζώνης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν προσαρτάτε ή αντικαθιστάτε
το άγκιστρο ζώνης ή το κλιπ αξεσουάρ
χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βίδα (l).
Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα με ασφάλεια.
Το άγκιστρο ζώνης (k) και το κλιπ των αξεσουάρ
(m) μπορεί να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε από
τις δύο πλευρές του εργαλείου με χρήση μόνο
της παρεχόμενης βίδας (l), για ευκολία χρήσης
από αριστερόχειρες ή δεξιόχειρες χρήστες. Αν το
άγκιστρο ή το κλιπ αξεσουάρ δεν είναι επιθυμητό
καθόλου, μπορεί να αφαιρεθεί από το εργαλείο.
Για να μετακινήσετε το άγκιστρο ζώνης ή το
κλιπ των αξεσουάρ, αφαιρέστε τη βίδα (l)
που το συγκρατεί στη θέση του και κατόπιν
συναρμολογήστε τη πάλι στην αντίθετη πλευρά.
Φροντίζετε να στερεώνετε τη βίδα με ασφάλεια.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε
πάντοτε τις οδηγίες ασφαλείας και τους
ισχύοντες κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο
και αποσυνδέετέ το από την
τροφοδοσία, πριν από την
πραγματοποίηση τυχόν ρυθμίσεων
ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή εξαρτημάτων.
Κατάλληλη θέση χεριών
(εικ. 9)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε
ΠΑΝΤΟΤΕ την κατάλληλη θέση των
χεριών, όπως φαίνεται στην εικόνα 9.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο προσωπικού
τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να
κρατάτε καλά το εργαλείο για να
είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Κατάλληλη θέση των χεριών σημαίνει το ένα χέρι
στην κύρια λαβή (n) και το άλλο χέρι στην πλευρική
λαβή (h).
Λειτουργία δράπανου (εικ. 3)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση
κινδύνου σοβαρού προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε το
εργαλείο και αποσυνδέστε το από
την παροχή ρεύματος πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις ή αφαιρέσετε/
εγκαταστήσετε εξαρτήματα ή
παρελκόμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, εξασφαλίζετε ΠΑΝΤΑ
ότι το τεμάχιο εργασίας είναι καλά
προσαρτημένο ή σφιγμένο. Εάν
τρυπάτε λεπτό υλικό, χρησιμοποιήστε
ένα «εφεδρικό» μπλοκ ξύλου για
αποτροπή ζημιάς στο υλικό.
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε να ταιριάζει
στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας. Ρυθμίστε το
κολάρο επιλογής τρόπου λειτουργίας στο
σύμβολο διάτρησης.
2. Για ΞΥΛΟ, χρησιμοποιήστε τρυπάνια με
σπείρωμα, τρυπάνια έμφραξης, μηχανοκίνητα
κοχλιωτά τρυπάνια ή πριόνια διάνοιξης οπών.
Για ΜΕΤΑΛΛΟ, χρησιμοποιήστε υψηλής
ταχύτητας χαλύβδινα τρυπάνια με σπείρωμα
ή πριόνια διάνοιξης οπών. Κατά τη διάτρηση
σε μέταλλα, χρησιμοποιείτε λιπαντικό κοπής.
Εξαιρείται ο χυτοσίδηρος και ο ορείχαλκος, στα
οποία η διάτρηση πρέπει να γίνεται ενώ είναι
στεγνά.
3. Πάντοτε να εφαρμόζετε πίεση σε ευθεία
γραμμή με το τρυπάνι. Να εφαρμόζετε
επαρκή πίεση για να διατηρείτε το τρυπάνι
του δράπανου σε σωστή θέση, αλλά μην το
ωθείτε υπερβολικά ώστε να σβήσει απότομα ο
κινητήρας ή να παρεκκλίνει το τρυπάνι.
4. Κρατάτε το εργαλείο σταθερό με τα δύο
χέρια, προκειμένου να ελέγχετε την ενέργεια
περιστροφής του δράπανου.
5. ΤΟ ΑΠΟΤΟΜΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΔΡΑΠΑΝΟΥ οφείλεται συνήθως
σε υπερφόρτωση του εργαλείου.
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, αφαιρέστε
το τρυπάνι του δράπανου από τη θέση
εργασίας και εντοπίστε την αιτία της απότομης
διακοπής. ΜΗΝ ΠΙΕΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΤΕ
ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΑ ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΑΠΟΤΟΜΑ – Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ
ΔΡΑΠΑΝΟ.
6. Διατηρείτε τον κινητήρα σε λειτουργία ενόσω
τραβάτε το τρυπάνι έξω από την οπή που
διανοίξατε. Έτσι, βοηθάτε στην αποτροπή
εμπλοκών.
Λειτουργία κατσαβιδιού
(εικ. 4)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας τριών ταχυτήτων (g) που
βρίσκεται στο επάνω μέρος του εργαλείου έτσι
ώστε να ταιριάζει στην ταχύτητα και τη ροπή
στρέψης της προγραμματισμένης εργασίας.
Αρχικώς, θέστε το κολάρο ρύθμισης ροπής (e)
σε χαμηλότερη ρύθμιση για το συνδετήρα που
ορίζεται στις προδιαγραφές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη
δυνατή ρύθμιση ροπής που απαιτείται για την
τοποθέτηση του συνδετήρα στο επιθυμητό
βάθος. Όσο πιο χαμηλός είναι ο αριθμός, τόσο
πιο χαμηλή θα είναι η ροπή εξόδου.
2. Περιστρέψτε το κολάρο ελέγχου τρόπου
λειτουργίας (f) έτσι ώστε το σύμβολο
βιδώματος να είναι ευθυγραμμισμένο με το
βέλος.
3. Επαναφέρετε το κολάρο ρύθμισης ροπής (e)
στην κατάλληλη ρύθμιση αριθμού ανάλογα με
την επιθυμητή ροπή. Πραγματοποιήστε λίγες
δοκιμές σε άχρηστες επιφάνειες ή επιφάνειες
που δεν φαίνονται για να προσδιορίσετε την
κατάλληλη θέση για το κολάρο ρύθμισης
ροπής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κολάρο ρύθμισης ροπής μπορεί
να ρυθμιστεί οποιαδήποτε στιγμή σε οποιονδήποτε
αριθμό. Ωστόσο, το κολάρο ρύθμισης ροπής
συμπλέκεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
βιδώματος και όχι στις λειτουργίες διάτρησης και
σφυρηλάτησης.
193
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργία σφυρηλάτησης
(εικ. 5)
1. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα/ περιοχή
ροπής στρέψης χρησιμοποιώντας τον
μεταβολέα ταχύτητας έτσι ώστε να ταιριάζει
στην ταχύτητα και τη ροπή στρέψης της
προγραμματισμένης εργασίας. Ρυθμίστε το
κολάρο επιλογής τρόπου λειτουργίας (f) στο
σύμβολο σφυρηλάτησης.
2. Κατά τη διάτρηση, χρησιμοποιείτε επαρκή
δύναμη στη σφύρα για να αποτρέπεται η
υπερβολική αναπήδηση. Η υπερβολική
δύναμη θα ελαττώσει την ταχύτητα διάτρησης,
θα προκαλέσει υπερθέρμανση και θα έχει ως
αποτέλεσμα χαμηλότερο ρυθμό διάτρησης.
3. Να πραγματοποιείτε τη διάτρηση ίσια,
διατηρώντας το δράπανο υπό ορθή γωνία ως
προς το υπό κατεργασία αντικείμενο. Κατά
τη διάτρηση, μην εξασκείτε πλευρική πίεση
στο δράπανο επειδή κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
προκληθεί έμφραξη από τα ροκανίδια και θα
ελαττωθεί ο ρυθμός διάτρησης.
4. Κατά τη διάτρηση οπών μεγάλου βάθους,
εάν η ταχύτητα της σφύρας αρχίσει να
ελαττώνεται, τραβήξτε το τρυπάνι έτσι ώστε να
βγει μερικώς προς τα έξω ενόσω το εργαλείο
είναι ακόμη σε λειτουργίας, για να βοηθήσετε
στον καθαρισμό των υπολειμμάτων από την
οπή.
5. Για τοιχοποιία, χρησιμοποιείτε τρυπάνια από
καρβίδιο ή τρυπάνια τοιχοποιίας. Η ομαλή και
ομοιόμορφη ροή σκόνης υποδεικνύει ότι έχετε
επιλέξει τον κατάλληλο ρυθμό διάτρησης.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί
για μακρόχρονη λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από
την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και τον
τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη
μείωση κινδύνου προσωπικού
τραυματισμού, απενεργοποιήστε
το εργαλείο και αφαιρέστε το
σετ μπαταριών προτού προβείτε
σε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή αφαιρέσετε/εγκαταστήσετε
παρελκόμενα ή εξαρτήματα. Τυχόν
απροσδόκητη εκκίνηση ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμό.
194
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό
τους εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη
λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό
αέρα και αφαιρέστε οποιαδήποτε
ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε
ακαθαρσία ή σκόνη μέσα και γύρω από
τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε
αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλα ισχυρά χημικά
για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα
χημικά μπορεί να αποδυναμώσουν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’
αυτά τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε
ένα πανάκι βρεγμένο μόνο με νερό
και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο.
Μη βυθίζετε ποτέ οποιοδήποτε τμήμα
του εργαλείου σε υγρό.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέστε το
φορτιστή από την πρίζα, προτού τον
καθαρίσετε. Τυχόν ακαθαρσίες και
γράσο μπορούν να απομακρυνθούν
από το εξωτερικό τμήμα ενός φορτιστή
χρησιμοποιώντας ένα πανί ή μια
μαλακή, όχι μεταλλική βούρτσα. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιαδήποτε
διαλύματα καθαρισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα
εξαρτήματα εκτός απ’ αυτά που
διατίθενται από την DEWALT, δεν
έχουν δοκιμαστεί μ’ αυτό το προϊόν.
Η χρήση αυτών των εξαρτημάτων
με το παρόν εργαλείο μπορεί να
αποβεί επικίνδυνη. Για τη μείωση του
κινδύνου τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μ’ αυτό το προϊόν μόνο
τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τη
DEWALT.
Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για
περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα
κατάλληλα παρελκόμενα.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των
ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και μειώνει τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος
θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
195
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
συντήρησης μέσω επικοινωνίας με το τοπικό
σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά,
μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση
μετά την πώληση και πληροφορίες υπευθύνων στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Η μπαταρία μεγάλης διάρκειας λειτουργίας πρέπει
να επαναφορτίζεται, όταν αδυνατεί πλέον να
παράγει επαρκή ισχύ για εργασίες, οι οποίες
πραγματοποιούνταν εύκολα στο παρελθόν. Στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής της, απορρίψτε
της με τρόπο που σέβεται το περιβάλλον:
• Εξαντλήστε τη μπαταρία λειτουργώντας το
εργαλείο, κατόπιν αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες
χρήστες του προϊόντος. Η παρούσα
δήλωση εγγύησης είναι επιπλέον των
συμβατικών δικαιωμάτων σας ως
επαγγελματία χρήστη ή των απορρεόντων
από τη νομοθεσία δικαιωμάτων σας ως
ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η
εγγύηση ισχύει εντός της επικράτειας των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων
Συναλλαγών.
• 30 ΗΜΕΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ •
Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι με
την απόδοση του εργαλείου σας DEWALT,
απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
πλήρες με όλα τα αρχικά του μέρη, όπως
το αγοράσατε, στο σημείο αγοράς, για
πλήρη επιστροφή χρημάτων ή ανταλλαγή.
Το προϊόν θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε
εύλογη φθορά λόγω συνήθους χρήσης και
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΡΒΙΣ •
Αν χρειάζεστε συντήρηση ή σέρβις του
εργαλείου σας DEWALT εντός 12 μηνών
από την αγορά του, δικαιούστε ένα
σέρβις χωρίς χρέωση. Αυτό θα λάβει
χώρα χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο επισκευών της DEWALT. Θα
πρέπει να παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς.
Περιλαμβάνει εργασία. Δεν περιλαμβάνει
αξεσουάρ και ανταλλακτικά εκτός αν η
βλάβη τους εμπίπτει στην εγγύηση.
• ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ •
Αν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία
αγοράς η συσκευή σας DEWALT καταστεί
ελαττωματική λόγω ελαττώματος στα υλικά
ή την εργασία, η DEWALT εγγυάται ότι
θα αντικαταστήσει όλα τα ελαττωματικά
εξαρτήματα χωρίς χρέωση ή – κατ’ επιλογή
μας – θα αντικαταστήσει τη μονάδα χωρίς
χρέωση εφόσον:
• Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής
μεταχείρισης
196
• Το προϊόν έχει υποβληθεί σε εύλογη
φθορά λόγω συνήθους χρήσης
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
• Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
• Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα
τα αρχικά μέρη του
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
επισκευών της DEWALT στον κατάλογο της
DEWALT ή απευθυνθείτε στο τοπικό σας
γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που
αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο. Λίστα
των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων
επισκευών της DEWALT και πλήρη στοιχεία
για την υποστήριξή μας μετά την πώληση
διατίθενται στο Διαδίκτυο στη διεύθυνση:
www.2helpU.com.
197
Belgique et
Luxembourg
België en
Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax: 70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Ελλάς) Α.Ε.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
France
DEWALT
5, allée des hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax: 01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
c/o Energypark Building 03 sud, Via Monza 7/A,
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
Fax: 39 039 9590 317
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
31 164 283 063
Fax: 31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel:
45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248
A-1230 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418 Sintra
2710-418 Lisboa
Tel:
214 66 75 00
Fax: 214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh: 010 400 430
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT
210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD
Middle East
Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE
N173133
Dutch Tel: 32 70 220 063
French Tel: 32 70 220 062
Τηλ:
30 210 8981-616
Service: 30 210 8981-616
Φαξ:
30 210 8983-570
Tel:
Fax:
01753-56 70 55
01753-57 21 12
Fax: 32 70 225 585
Fax: 32 70 222 441
www.dewalt.be
www.dewalt.gr
www.dewalt.co.uk
Tel:
971 4 8863030
Fax: 971 4 8863333
www.dewalt.ae
03/12
Download PDF

advertising