DW040P | DeWalt DW040P SONIC DISTANCE MEASURE instruction manual

511111-62 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW040
Obrázok 1
a
Obrázok 2
b
d
g
h
k
f
i
e
j
2
c
Obrázok 3
l
n
o
p
q
m
q
r
s
Obrázok 4
3
Obrázok 5
Obrázok 6
4
Obrázok 7
Obrázok 8
5
LASEROVÝ MERAČ VZDIALENOSTI DW040
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si elektrické náradie značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Výkon lasera
Trieda lasera
Vlnová dĺžka
Odchýlka lúča
Šírka impulzu
Dosah (pri 22 °C)
Presnosť (pri 22 °C)
Prevádzková teplota
Trieda ochrany
Hmotnosť
V
mW
nm
mrad
s
mm
kg
DW040
3,0
2 x 1,5 VDC LR03
(typ AAA) batérie
1
<1
2
635
0,16 x 0,6
1 x 10-9
300 mm–40 m
±3
–7 °C až 50 °C
IP54
0,15*
* s batériami
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Ak nie je použitý
výstražný symbol, označuje
potenciálne hroziacu rizikovú situáciu,
ktorá, ak sa jej nezabráni, môže viesť
k spôsobeniu hmotných škôd.
6
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
Bezpečnostné pokyny pre
lasery
VAROVANIE! Prečítajte a naštudujte
si všetky bezpečnostné pokyny.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
• Používajte laser iba so špecificky určenými
batériami. Použitie iných typov akumulátorov
môže viesť k spôsobeniu požiaru.
• Ak laser nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a nekvalifikovaných osôb.
Lasery sú v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
• Pre Váš model používajte iba príslušenstvo
schválené výrobcom. Príslušenstvo vhodné
pre jeden typ lasera môže viesť k vzniku
úrazu, ak bude použité s iným typom lasera.
• Ak je nutné vykonať opravu Vášho
laserového merača, zverte ju najbližšiemu
autorizovanému servisu DEWALT.
• Na sledovanie laserového lúča
nepoužívajte optické prístroje, ako sú
ďalekohľad alebo nivelačný prístroj. Pri
pohľade do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
• Laser nedávajte do takej polohy, kde by
mohli akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne alebo
zámerne. Pri pohľade do laserového lúča
môže dôjsť k poškodeniu zraku. Vždy, dbajte
na to, aby bol laserový lúč dostatočne nízko
alebo dostatočne vysoko nad úrovňou očí.
• Neukladajte laser do blízkosti odrazových
materiálov, ktoré môžu spôsobiť odklon
lúča a následne zasiahnutie zraku okolitých
osôb. Inak by mohlo dôjsť k vážnemu
poškodeniu zraku.
• Ak laser nepoužívate, vypnite ho.
Ponechanie lasera v zapnutom stave zvyšuje
riziko zasiahnutia zraku osôb v okolí.
• Nepracujte s laserom v blízkosti detí
a nedovoľte, aby laser používali. Inak by
mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu zraku.
Štítky na náradí
Na výrobku sú nasledovné piktogramy:
• Varovné štítky neodstraňujte a udržujte
ich čitateľné. Pokiaľ budú varovné štítky
odstránené, môže byť obsluha alebo okolité
osoby nechtiac vystavené žiareniu.
• Nerozoberajte toto zariadenie pomocou
náradia, ako sú okrem iného skrutkovače
atď.
VAROVANIE: Použitie ovládacích
či nastavovacích prvkov alebo
vykonávanie iných postupov, než
je výslovne uvedené, môže mať za
následok nebezpečné ožiarenie.
VAROVANIE! ZARIADENIE
NEROZOBERAJTE RESP.
NEDEMONTUJTE. Vnútri výrobku
sa nenachádzajú žiadne časti
určené na opravy. Demontáž
tohto zariadenia spôsobí zrušenie
všetkých záruk vzťahujúcich sa na
tento výrobok. Výrobok žiadnym
spôsobom neupravujte. Úprava
výrobku môže mať za následok
nebezpečné ožiarenie.
Ďalšie bezpečnostné pokyny
týkajúce sa laserov
• Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy
2 podľa normy EN 60825-1:2007. Laserovú
diódu nenahradzujte diódou iného typu. Ak
je laser poškodený, zverte jeho opravu iba
autorizovanému servisu.
• Nepoužívajte tento laser na iné účely, než sú
účely popísané v tomto návode na použitie.
Vystavenie zraku pôsobeniu laserového lúča
triedy 2 je považované za bezpečné v prípade,
ak nepresiahne tento čas 0,25 sekundy.
Reflexy očných viečok poskytujú dostatočnú
ochranu.
• Pred prvým použitím si prečítajte všetky
bezpečnostné varovania na štítku!
• Vždy postavte laser do takej polohy, aby
jeho lúč nemohol prechádzať v úrovni očí
okolostojacich osôb. Buďte opatrní najmä
v blízkosti schodov a zrkadlových plôch.
Ostatné riziká
Nasledujúce riziká sú typické pre použitie tohto
zariadenia:
– úrazy spôsobené pohľadom do laserového
lúča.
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Pozor laser.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Trieda ochrany: IP54.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený vo vnútri priestoru pre batérie.
Príklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
týkajúce sa batérií
VAROVANIE: Batérie môžu
explodovať alebo z nich môže
unikať kvapalina, a môžu tak
spôsobiť vážne zranenie alebo
požiar. Z dôvodu zníženia tohto rizika:
• Dodržujte všetky pokyny a varovania uvedené
na štítku batérie a na obale.
• Batérie vkladajte vždy so správnou polaritou
(+ a -) tak, ako je vyznačené na batérii a na
výrobku.
• Zabráňte skratu kontaktov batérie.
• Batérie nenabíjajte.
• Nemiešajte staré batérie s novými. Batérie
nahradzujte novými súčasne, a to rovnakou
značkou a typom.
7
• Vybité batérie okamžite vyberte a zlikvidujte
v súlade s miestnymi predpismi.
o. Indikátor stavu batérií
• Vybité batérie nespaľujte.
q. Jednotky so zlomkami/exponentmi
• Batérie skladujte mimo dosahu detí.
r. Indikátor jednotiek
• Ak nebudete výrobok niekoľko mesiacov
používať, batérie vyberte.
s. Hlavný riadok (spodný)
Batéria (obr. 1)
TYP BATÉRIE
Tento laser je napájaný dvoma batériami LR03
(veľkosť AAA).
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 laserový merač vzdialenosti
2 batérie LR03 (veľkosť AAA)
1 závesnú šnúrku
1 vrecko na remeň
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1- 3)
VAROVANIE: Nikdy nerobte žiadne
úpravy lasera a jeho častí. Mohlo
by dôjsť k jeho poškodeniu alebo
k zraneniu.
a. Kryt batériového priestoru
POUŽITIE VÝROBKU
Váš laserový merač vzdialenosti je určený na
meranie vzdialenosti, plochy a objemu.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo
v prostredí s výskytom horľavých kvapalín
a plynov.
Laserový merač vzdialenosti je náradie pre
profesionálov. ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto
náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto
zariadenie neskúsené osoby, musí byť zaistený
odborný dozor.
Vybalenie
UPEVNENIE VÝSTRAŽNÉHO ŠTÍTKU
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí
byť uvedené v jazyku obsluhy. Z toho dôvodu sú
s náradím dodané samostatné samolepiace štítky.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú
bezpečnostné varovania na štítku
uvedené vo Vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne:
LASEROVÉ ŽIARENIE
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 2
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte
nasledovne:
b. Emitor laserového lúča
– Odlepte z hárka požadovaný štítok.
c. Šošovka prijímača
– Štítok opatrne prelepte cez existujúci.
d. LCD displej
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
e. Tlačidlo DIST (vzdialenosť / ON - zapnuté)
f. Tlačidlo C/OFF (mazanie/vypnuté)
g. Tlačidlo UNITS (jednotky)
h. Tlačidlo na výpočet plochy
i. Tlačidlo hlasitosti
j. Tlačidlo na odčítanie
k. Tlačidlo na prirátanie
DISPLEJ LASERA
l. Indikátor lasera
m. Indikátor merania roviny
n. Indikátor výpočtu plochy/objemu
8
p. Pomocný riadok (horný)
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE! Laser nedávajte
do takej polohy, kde by mohli
akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne
alebo zámerne. Pri pohľade
do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
Vloženie a vybratie batérií
(obr. 1, 3)
POZNÁMKA: Tento laserový merač vzdialenosti
je napájaný dvoma batériami LR03 (veľkosť AAA)
s napájacím napätím 1,5 V.
VLOŽENIE BATÉRIE
1. Zdvihnite kryt úložného priestoru pre batérie
(a) ako na obrázku 1.
2. Vložte do merača dve batérie LR03 (veľkosť
AAA). Uložte obe batérie tak, aby ich polarita
zodpovedala polohe ikoniek + a –, ktoré sa
nachádzajú vnútri úložného priestoru.
2. Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte tlačidlo
DIST (ON - zapnuté). Na mieste, na ktoré
bude laser nasmerovaný, sa objaví na
červeno svietiaci bod lasera.
POZNÁMKA: Na displeji sa objaví ikonka
batérie, ktorá tu bude zobrazená, dokiaľ bude
prebiehať meranie.
POZNÁMKA: Keď začne na displeji blikať indikátor
(o), blíži sa koniec prevádzovej životnosti batérií.
VYPNUTIE LASEROVÉHO MERAČA
Pripevnenie závesnej šnúrky
(obr. 2)
Stlačte a držte tlačidlo C/OFF (mazanie/vypnuté)
(f), dokiaľ nedôjde k vypnutiu lasera.
Pokyny sú uvedené na obrázku 2.
OBSLUHA
VAROVANIE! Laser nedávajte
do takej polohy, kde by mohli
akékoľvek osoby uprieť zrak do
laserového lúča, či už neúmyselne
alebo zámerne. Pri pohľade
do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
UPOZORNENIE: Použitie ovládacích
či nastavovacích prvkov alebo
vykonávanie iných postupov, než
je výslovne uvedené, môže mať za
následok nebezpečné ožiarenie.
UPOZORNENIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia alebo
poškodenia zariadenia a z dôvodu
zabezpečenia súhlasných a kvalitných
odpočtov, by mali byť pred a po
vykonávaní dôležitých meraní
pravidelne robené kontrolné merania.
Viď časť Kontrola kalibrácie v časti
Údržba.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: Všetky merania sa
vzťahujú k základni laserového merača (obr. 4).
Ovládací panel lasera
ZAPNUTIE LASEROVÉHO MERAČA
VZDIALENOSTI DIST (OBR. 1, 2)
1. Podľa vyššie uvedeného postupu vložte
do lasera dve batérie LR03 (veľkosť AAA).
Uistite sa, či je riadne zaistený kryt úložného
priestoru pre batérie (a).
VZDIALENOSTI C /OFF
AUTOMATICKÉ VYPÍNANIE
Ak v priebehu 3 minút nestlačíte žiadne tlačidlo,
laserový merač sa automaticky vypne.
VYMAZANIE MERANIA
Stlačte jeden raz tlačidlo C/OFF (f), aby došlo
k vymazaniu posledného merania.
Meranie
JEDNOTLIVÉ MERANIE VZDIALENOSTI DIST
(OBR. 2, 6)
1. Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON - zapnuté)
(e), aby došlo k zapnutiu laserového merača.
2. Zamerajte laserový merač na požadovaný
cieľ.
3. Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON) (e), aby
došlo k záznamu merania na displeji merača
(d).
SPOJITÉ MERANIE VZDIALENOSTI DIST
(OBR. 2, 3, 6)
1. Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON - zapnuté)
(e), aby došlo k zapnutiu laserového merača.
2. Zamerajte laserový merač na požadovaný
cieľ.
3. Stlačte a držte tlačidlo DIST (ON) (e) na
tri sekundy, aby došlo k aktivácii režimu
Priebežné meranie vzdialenosti. Premiestnite
laserový merač, aby mohla byť odmeraná
požadovaná vzdialenosť. Na displeji merača
budú blikať písmená „trc“ (sledovanie).
POZNÁMKA: Ak bude laserový merač
pracovať v režime Priebežné meranie
vzdialenosti, indikátor lasera (l) bude trvalo
svietiť.
4. Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON) (e),
aby došlo k ukončeniu režimu priebežného
merania.
9
Funkcie
PRIRÁTANIE ALEBO ODČÍTANIE MERANIA
1. Zapnite laserový merač.
2. Zamerajte laserový merač na požadovaný
cieľ.
3. Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON - zapnuté)
(e), aby došlo k odmeraniu prvej vzdialenosti.
4. Stlačte tlačidlo + alebo – (k, j), aby došlo
k aktivácii funkcie prirátania alebo odčítania.
Na displeji bude zobrazené + alebo –.
5. Stlačte znovu tlačidlo DIST (ON) (e), aby došlo
k prirátaniu alebo odčítaniu druhého merania.
Na hlavnom riadku displeja (s) sa objavia
vypočítané výsledky. Druhé meranie bude
zobrazené na pomocnom riadku (p).
VOĽBA JEDNOTIEK MERANIA UNITS
(OBR. 2)
Po každom stlačení tlačidla (g) dôjde k prepnutiu
laserového merača na ďalšie jednotky merania.
MERANIE PLOCHY
(OBR. 2, 3, 7)
1. Zapnite laserový merač.
2. Stlačte tlačidlo na meranie plochy (h). Na
displeji sa zobrazí ikonka plochy.
3. Zamerajte laserový merač na prvý
požadovaný cieľ, ako je uvedené na obrázku.
Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON - zapnuté)
(e), aby došlo k záznamu prvej vzdialenosti.
4. Zamerajte laserový merač na druhý
požadovaný cieľ a stlačte raz tlačidlo DIST
(ON) (e), aby došlo k záznamu druhej
vzdialenosti.
5. Na hlavnom riadku displeja (s) bude
zobrazená vypočítaná plocha. Druhé meranie
bude zobrazené na pomocnom riadku (p).
POZNÁMKA: Konečný výsledok bude
uvedený v štvorcových metroch alebo
štvorcových stopách.
MERANIE PRIESTOROVÉHO OBJEMU
(OBR. 2, 3, 8)
1. Zapnite laserový merač.
2. Stlačte tlačidlo merania priestorového objemu
(i). Na displeji bude zobrazená ikonka
priestorového objemu.
3. Zamerajte laserový merač na prvý
požadovaný cieľ, ako je uvedené na obrázku.
Stlačte jeden raz tlačidlo DIST (ON - zapnuté)
(e), aby došlo k záznamu prvej vzdialenosti.
10
4. Zamerajte laserový merač na druhý
požadovaný cieľ a stlačte raz tlačidlo DIST
(ON) (e), aby došlo k záznamu druhej
vzdialenosti.
5. Zamerajte laserový merač na tretí požadovaný
cieľ a stlačte raz tlačidlo DIST (ON) (e), aby
došlo k záznamu tretej vzdialenosti.
6. Na hlavnom riadku displeja (s) bude
zobrazený vypočítaný priestorový objem.
Tretie meranie bude zobrazené na pomocnom
riadku (p).
POZNÁMKA: Konečný výsledok bude
uvedený v kubických metroch alebo kubických
stopách.
ÚDRŽBA LASERA
DÔLEŽITÉ: Demontáž tohto zariadenia spôsobí
zrušenie všetkých záruk vzťahujúcich sa na tento
výrobok.
• V určitých prevádzkových podmienkach sa
môžu na šošovke emitora lasera a prijímača
nahromadiť nečistoty. Toto znečistenie má
vplyv na kvalitu laserového lúča a na pracovný
dosah. Šošovka by sa mala čistiť pomocou
navlhčeného vatového tampónu, ako je
uvedené na obrázku 5.
VAROVANIE: NEZAPÍNAJTE laserový
merač pri čistení šošovky. Pri pohľade
do laserového lúča môže dôjsť
k poškodeniu zraku.
• Kryt lasera je možné čistiť navlhčenou
handričkou, ktorá po sebe nezanecháva
vlákna, ako je napríklad bavlnená handrička.
POUŽÍVAJTE IBA VODU — NEPOUŽÍVAJTE
čistiace prostriedky či rozpúšťadlá. Pred
uložením nechajte laserový merač oschnúť.
• Ak chcete, aby sa zachovala presnosť
nameraných hodnôt, pravidelne robte
kontrolné merania. Viď časť Kontrola
kalibrácie.
• Ak je nutné vykonať opravu Vášho
laserového merača, zverte ju najbližšiemu
autorizovanému servisu DEWALT.
• Ak nebudete laserový merač používať, uložte
ho v dodávanom puzdre.
• Neukladajte laserový merač do puzdra, ak nie
je suchý. Osušte vonkajší povrch laserového
merača mäkkou a suchou tkaninou a nechajte
ho riadne oschnúť.
• Neskladujte tento výrobok pri teplotách nižších
než -7°C alebo vyšších než 70 °C.
UPOZORNENIE: Na čistenie
nekovových častí náradia nepoužívajte
nikdy rozpúšťadlá alebo agresívne
chemikálie. Tieto chemikálie môžu
oslabiť materiály použité v týchto
častiach. Používajte iba handričku
navlhčenú v mydlovom roztoku.
Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia
dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy
neponárajte žiadnu časť náradia do
kvapaliny. Pri čistení lasera nikdy
nepoužívajte stlačený vzduch.
Kód
Popis
Oprava
256
Nesprávny odpočet
257
Príliš mnoho svetla na
cieľovej ploche
Práca mimo
prevádzkový dosah
Prerušený laserový lúč
Zmeňte povrch cieľa
(položte napríklad na
sklenenú výplň dverí
biely papier)
Vytvorte tieň na cieľovej
ploche
Pracujte
v prevádzkovom dosahu
Opakujte meranie
258
260
Kontrola kalibrácie
Pomocou laserového merača odmerajte overenú
vzdialenosť [od 3 do 10 m], aby ste sa uistili, či je
funkcia merača správna.
294
Zobrazenie nadmernej
hodnoty
Prepnite na metrické
jednotky a opakujte
meranie
Príslušenstvo lasera
U autorizovaného predajcu si môžete zakúpiť
odporučené príslušenstvo pre Váš laserový merač.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ak potrebujete pre umiestnenie akéhokoľvek
príslušenstva pomoc, kontaktujte prosím
najbližšieho autorizovaného predajcu DEWALT.
NEBEZPEČENSTVO: Z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
sa nikdy nepozerajte priamo do
laserového lúča, a to i v prípade, ak
máte alebo ak aj nemáte ochranné
okuliare.
Riešenie problémov
Ak neumožnia pracovné podmienky vykonanie
presného merania, na displeji sa objaví kód
poruchy. Popis jednotlivých kódov porúch je
uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Kód
Popis
Oprava
204
Chyba výpočtu
Opakujte meranie
252
Laserový merač je príliš
horúci
Laserový merač je príliš
studený
Slabý signál
Nechajte laserový
merač vychladnúť
Nechajte laserový
merač ohriať
Zmeňte povrch cieľa
(položte napríklad na
sklenenú výplň dverí
biely papier)
253
255
Čistenie
VAROVANIE:
• Pred čistením jednotky lasera
z neho vyberte batérie.
• Na čistenie nekovových častí
laserového merača nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo
iné agresívne látky. Používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom
roztoku.
• Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia
dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy
neponárajte žiadnu časť náradia do
kvapaliny.
• Pri čistení lasera nikdy nepoužívajte
stlačený vzduch.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
11
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Akumulátory
• Informujte sa na príslušných úradoch
o ekologickej likvidácii batérií.
12
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete potrebovať
radu či pomoc, obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok ku kvalite
zahŕňa v sebe samozrejme tiež naše služby zákazníkom. Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko
presahujúcu minimálne požiadavky vyplývajúce
zo zákona.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 3 0 dní zár uku v ýmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia akýkoľvek
nedostatok podliehajúci záruke, bude Vám u Vášho
obchodníka náradie vymenené za nové. Vďaka
1 ročnej záruke istoty máte nárok po dobu 1 roka od
zakúpenia prístroja na jednu bezplatnú prehliadku
v autorizovanom servise D EWALT. Zárukou kvality
firma D EWALT garantuje počas trvania záručnej
doby (24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za
nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom D EWALT alebo s dokladom o
nákupe) do jedného z poverených servisných
stredísk D EWALT, ktoré sú autorizované na
vykonávanie záručných opráv.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie sú badateľné žiadne známky poškodenia vonkajšími
vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované nepovolanou
osobou. Osoby povolané tvoria personál poverených servisných stredísk D EWALT, ktoré
sú autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
Naviac poskytuje servis D EWALT na všetky vykonávané opravy a vymenené náhradné diely ďalšiu
servisnú záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa – zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho zákonníka
a § 429 Obchodného zákonníka. Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho katalógového
a výrobného čísla ako jeho príslušenstvo. Pri
reklamácii je potrebné predložiť záručný list alebo
doklad o kúpe predávajúcemu, príp. servisnému
stredisku D E WALT poverenému vykonávaním
záručných opráv. Vo vlastnom záujme si záručný
list spolu s originálom dokladu o nákupe starostlivo
uschovajte.
D EWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie informácie týkajúce sa servisu môžete získať na dole
uvedených telefónnych číslach a na internetovej
adrese www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 244 638 121, 3
Fax:
+421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
04/2011
zst00151361 - 07-06-2011
13
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
14
Fax: 00420 577 008 559
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-149 00 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
03/11
Popis
poruchy
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising