DW040P | DeWalt DW040P SONIC DISTANCE MEASURE instruction manual

372000-74 EST
DW040
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
13
Joonis / Рисунок 1
a
Joonis / Рисунок 2
b
c
d
g
h
k
f
i
e
j
3
Joonis / Рисунок 3
l
n
o
p
q
m
q
r
s
Joonis / Рисунок 4
4
Joonis / Рисунок 5
Joonis / Рисунок 6
5
2 896 м
Joonis / Рисунок 7
Ala / Площадь
= 13 608 м2
4 699 м
Joonis / Рисунок 8
2 896 м
Maht / Объем 63 945 м3
4
6
699
м
46
99
м
EESTI KEEL
LASERKAUGUSMÕÕDIK (LDM) DW040
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
Tüüp
Laseri väljundvõimus
Laseri klass
Lainepikkus
Kiire lahknevus
Impulsi kestus
Raadius (temp. 22 °C)
Täpsus (temp. 22 °C)
Töötemperatuur
Kaitseklass
Kaal
mw
nm
mrad
s
mm
kg
DW040
3,0
2 x 1,5 VDC LR03
(AAA) patareid.
1
<1
CLASS 2
635
0,16 x 0,6
1 x 10-9
300 mm – 40 m
±3
–7 °C kuni 50 °C
IP54
0,15*
* patareidega
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
Tähistab tuleohtu.
Laserite ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege ja mõistke kõiki
juhendeid. Kõigi juhiste täpne järgimine
aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/
või raske kehavigastuse ohtu.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
• Kasutage laserites ainult spetsiaalselt
selleks mõeldud patareisid. Teist tüüpi
patareide kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohu.
• Kui laserit ei kasutata, hoidke seda lastele
ja kõrvalistele isikutele kättesaamatus
kohas. Oskamatutes kätes võivad laserid olla
väga ohtlikud.
• Kasutage vaid tarvikuid, mida seadme
tootja soovitab antud mudelile. Tarvikud,
mis sobivad ühele laserile, võivad olla ohtlikud,
kui neid kasutatakse koos mõne teise laseriga.
• Kui teie LDM vaja parandamist, võtke
ühendust kohaliku DEWALTi volitatud
hoolduskeskusega.
• Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks
optilisi seadmeid nagu teleskoopi või luupi.
Laserkiire vaatamine võib põhjustada tõsised
silmakahjustusi.
OHT. Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb tavaliseltsurma või raske
kehavigastusega.
• Ärge asetage laserit asendisse, mis
võib põhjustada mõne isiku tahtlikku
või tahtmatut laserisse vaatamist.
Laserkiire vaatamine võib põhjustada tõsised
silmakahjustusi. Võimalusel peab laserkiir
olema all- või ülalpool silmade kõrgust.
HOIATUS. Tähistab võimalikku
ohuolukorda, kui seda ei väldita, võib
see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
• Ärge paigutage laserit peegelduvate
pindade lähedusse, mis võib põhjustada
laserkiire peegeldumise teise isiku silma.
See võib põhjustada tõsiseid silmavigastusi.
ETTEVAATUST. Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
see põhjustada väikese või mõõduka
kehavigastuse.
MÄRKUS. Kasutatakse ilma
ohumärgita, märkimaks potentsiaalselt
ohtliku olukorda, mis mittevältimise
korral võib põhjustada varalisi
kahjusid.
• Kui laserit ei kasutata, lülitage see välja.
Kui jätate laseri sisselülitatud olekusse, tõuseb
risk, et selle kiir satub kellelegi silma.
Tähistab elektrilöögi ohtu.
• Ärge kasutage laserit laste läheduses ega
ärge laske seda käitada lastel. See võib
põhjustada tõsiseid silmavigastusi.
• Ärge eemaldage ega moonutage
hoiatusmärgiseid. Kui märgised on
eemaldatud, võib kasutaja või kõrvalseisjad
olla paljastatud radiatsioonile.
7
EESTI KEEL
• Ärge kasutage seadme avamiseks
tööriistu, (sh aga mitte ainult)
kruvikeerajaid jne.
HOIATUS. Juhtseadiste kasutamine,
seadme seadistamine või
sooritusvõime reguleerimine,
mida pole kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis, võib paljastada
ohtliku radiatsiooni.
HOIATUS! ÄRGE DEMONTEERIGE
SEADET. Selle sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid
osi. Seadme demonteerimine
muudab kehtetuks kõik tootega
seotud garantiid. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes
moel. Seadme muutmine võib
põhjustada paljastumist ohtlikule
laserradiatsioonile.
Laserite täiendavad
ohutusjuhised
• See laser vastab klass 2 nõuetele vastavalt
standardile EN 60825-1:2007. Ärge asendage
laserdioodi teist tüüpi dioodiga. Vigastuse korral laske laser parandada volitatud parandajal.
• Ärge kasutage laserit muud moel, kui selles
dokumendis kirjeldatud kasutusotstarbel. Silma
kokkupuude klass 2 laserkiirega peetakse
ohutuks seni, kuni see kestab maksimaalselt
0,25 sekundit. Pilgutusrefleks pakub tavaliselt
piisavat kaitset.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laserhoiatus.
Ärge vaadake laserkiire sisse.
Kaitseklaas: IP54.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Andmekood (a), mis sisaldab tootmise aastat, on
trükitud patareikambri alumisele küljele.
Näiteks:
2011 XX XX
tootmisaasta
Patareide täiendavad ohutusjuhised
HOIATUS. Patareid võivad
plahvatada, lekkida ning põhjustada
vigastusi või tulekahjusid. Selle riski
vähendamiseks.
• Enne esmakasutamist lugege märgistel
olevaid hoiatusi!
• Jälgige hoolikalt kõiki juhiseid ja hoiatusi mida
võite leida patareide märgistel ja pakenditel.
• Ärge kunagi seadke laserit asendisse, mis on
inimese silmade kõrgusel. Olge eriti ettevaatlik, kui läheduses on trepid või peegelpinnad.
• Sisestage patareid alati õieti, järgides seadmel
ja patareidel välja toodud polaarsusmärgiseid
(+ ja -).
Muud riskid
Seadme kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid.
– Vigastused, mis kaasnevad laserkiite
vaatamisega.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi piltsümboleid.
• Ärge lühiühendage patareide klemme.
• Ärge laadige patareisid.
• Ärge kasutage segamini uusi ja vanu
patareisid. Vahetage kõik akud samaaegselt
sama tootja ja sama tüüpi patareide vastu.
• Eemaldage surnud patareid koheselt ja
kõrvaldage need vastavalt kohalikele
regulatsioonidele.
• Ärge visake patareisid tulle.
• Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas.
• Kui seadet ei plaanita kasutada mitme kuu
vältel, eemaldage selles patareid.
8
EESTI KEEL
Patareid (joon. 1)
PATAREI TÜÜP
Laser töötab kasutades kahte LR03 (AAA-tüüpi)
patareid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 laserkaugmõõdik (LDM)
2 LR03 (AAA-suuruses) patareid
1 randmepael
ÄRGE kasutage saage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
LDM on professionaalne tööriist. ÄRGE laske
lastel puutuda tööriista. Kogenematute kasutajate
puhul on vajalik juhendamine.
Lahtipakkimine
HOIATUSSILTIDE PAIGALDAMINE
Etiketil olevad hoiatused peavad olema kasutajale
mõistetavas keeles. Seetõttu on tööriistaga kaasas
eraldi ise täidetavad kleeplehed.
1 vööpaun
HOIATUS. Veenduge, et etiketil olevad
hoiatused on teile mõistetavas keeles.
1 kasutusjuhend
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
Hoiatused peaksid olema järgnevad.
LASERRADIATSIOON ÄRGE VAADAKE 2.
KLASSI LASERTOOTESSE
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
• Kui hoiatused on võõrkeeles, toimige
järgnevalt.
Kirjeldus (joon. 1-3)
– Eemaldage lehelt sobiv etikett.
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage laseri
ega selle ühtki osa ümber. Tagajärjeks
võib olla kahjustus või kehavigastus.
a. Patareikambri kate
b. Laserkiirgur
c. Vastuvõttev lääts
– Asetage see olemasolevale etiketile.
– Vajutage see kinni.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Ärge asetage laserit
asendisse, mis võib põhjustada
mõne isiku tahtlikku või tahtmatut
laserisse vaatamist. Laserkiire
vaatamine võib põhjustada tõsised
silmakahjustusi.
d. LCD-ekraan
e. Nupp DIST/ON (VAHEM:/SISSE)
f. Nupp C/OFF (K/VÄLJA)
g. Nupp UNITS (MÕÕTÜHIKUD)
h. Alanupp
i. Ruumi nupp
j. Vähendamise nupp
k. Lisanupp
LASERI EKRAAN
l. Laseri märgutuli
m. Tasandiku mõõtmise märgutuli
n. Ala/mahu mõõtmise märgutuli
o. Patarei märgutuli
p. Mõõtmistulemuste lisarida (ülemine)
q. Üksused murude/astemetega
r. Üksuse märgutuli
s. Mõõtmistulemuse rida (alumine)
ETTENÄHTUD OTSTARVE
Teie LDM on mõeldud vahemaa, ala ja mahu
mõõtmiseks.
Patareide paigaldamine ja eemaldamine (joon. 1, 3)
MÄRKUS. LDM kasutab toiteks kahte LR03 (AAAsuuruses) 1,5 VDC suuruses.
•
ASENDAGE PATAREI
1. Tõstke üles patareikambri kate (a) nagu
näidatakse joonisel 1.
2. Sisestage kaks LR03 (AAA-suuruses) patareid
kambrisse, asetades need kambrisse vastavalt
märgistele + ja –.
MÄRKUS. Kui LCD-ekraani patarei märgutuli
vilgub siis on akud tühjad ja oma eluealõpus.
Randmerihma kinnitus
(joon. 2)
Juhisteks vt joonist 2.
9
EESTI KEEL
TOIMIMINE
Mõõtmised
HOIATUS! Ärge asetage laserit
asendisse, mis võib põhjustada
mõne isiku tahtlikku või tahtmatut
laserisse vaatamist. Laserkiire
vaatamine võib põhjustada tõsised
silmakahjustusi.
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
HOIATUS: Juhtseadiste
kasutamine, seadme seadistamine
või sooritusvõime reguleerimine,
mida pole kirjeldatud käesolevas
kasutusjuhendis, võib paljastada
ohtliku radiatsiooni.
HOIATUS: Selleks, et vähendada
isikuvigastuste ja varalise kahju riski
ning tagada kõrgekvaliteedilised
näidud peaks regulaarselt ning
enne ja pärast mõõtmist teostama
kontrollimõõtmisi. Vt Kalibreerimine
jaotisest Hooldamine.
OLULINE MÄRKUS: Kõik mõõtmistulemused
toimuvad läbi LDM-i põhja (joon. 4).
Laseri juhtpaneel
LASERKAUGUSMÕÕTJA (LDM)
SISSELÜLITAMINE
DIST
(JOON. 1, 2)
1. Sisestage kaks patareid LR03 (AAA-suuruses)
nagu eelnevalt kirjeldatud. Veenduge, et
patareikate (a) on korralikult kinnitatud.
2. Vajutage nuppu DIST (ON (SEES)), et
LDM-i sisse lülitada. Punkti, kuhu LDM on
suunatud, ilmub punane täpp.
MÄRKUS. Kui LDM on sisse lülitatud,
kuvatakse ekraanile patarei ikoon, see jääb
sinna mõõtmise lõpuni.
LASERKAUGUSMÕÕTJA (LDM)
VÄLJALÜLITAMINE
C /OFF
Vajutage ja hoidke nuppu C/OFF (K/VÄLJAS) (f)
kuni LDM lülitub välja.
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUMINE
LDM lülitub välja automaatselt kui 3 minuti jooksul
ei vajutata ühtegi nuppu.
MÕÕTMISTULEMUSTE KUSTUTAMINE
Vajutage nuppu C/OFF (K/VÄLJAS) (f), et
kustutada viimane mõõtmine.
10
ÜKSIKVAHEMAA MÕÕTMINE DIST
(JOON. 2, 6)
1. LDM-i sisselülitamiseks vajutage ühe korra
nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE) (e).
2. Sihtige LDM-iga soovitud sihtmärki.
3. Vajutage ühe korra nuppu DIST/ON (VAHEM:/
SISSE) (e), et salvestada mõõtmistulemus
LCD-ekraanile (d).
MITMEETAPILINE VAHEMAA MÕÕTMINE
(JOON. 2, 3, 6)
DIST
1. LDM-i sisselülitamiseks vajutage ühe korra
nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE) (e).
2. Sihtige LDM-iga soovitud sihtmärki.
3. Vajutage ja hoidke nuppu DIST/ON (VAHEM:/
SISSE) (e) kolm sekundit, et käivitada
mitmeetapiline vahemaa mõõtmise režiim.
Liigutage LDM-i, et mõõta soovitud vahemaa.
LCD-ekraanil vilgub tähekombinatsioon „trc
(tracking (jälgimine))”.
MÄRKUS. Kui LDM on mitmeetapilise
vahemaa mõõtmise režiimis, siis laseri
märgutuli (I) põleb.
4. Mitmeetapilise vahemaa mõõtmise režiimi
väljalülitamiseks vajutage nuppu DIST/ON
(VAHEM:/SISSE) (e).
Funktsioonid
MÕÕTMISTULEMUSTE LIITMINE JA
LAHUTAMINE
1. Lülitage LDM sisse.
2. Sihtige LDM-iga soovitud sihtmärki.
3. Esimese distantsi mõõtmiseks vajutage ühe
korra nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE) (e).
4. Liitmise või lahutamise funktsiooni
aktiveerimiseks vajutage nuppe + või - (k, j).
Ekraanile ilmuvad märgid + või -.
5. Teise mõõtmistulemuse liitmiseks või
lahutamiseks vajutage nuppu + või -. Arvutatud
tulemused ilmuvad mõõtmistulemuse real (s).
Teine mõõtmistulemus ilmub lisareal (p).
MÕÕTÜHIKUTE VALIMINE UNITS
(JOON. 2)
Kui vajutatakse nuppu (g), vahetab LDM
mõõtmisühikut.
ALA MÕÕTMINE
1. Lülitage LDM sisse.
(JOON. 2, 3, 7)
EESTI KEEL
2. Vajutage alamõõtmisnuppu (h). Ekraanile
ilmub ala ikoon.
3. Sihtige LDM-iga esimest soovitud sihtmärki.
Esimese distantsi mõõtmiseks vajutage ühe
korra nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE) (e).
• Selleks, et tagada mõõtetulemuste täpsus,
teostage regulaarselt kontrollmõõtmisi. Vt.
Kalibreerimine.
• Kui teie LDM vaja parandamist, võtke
ühendust kohaliku DEWALTI volitatud
hoolduskeskusega.
4. Suunake LDM teisele soovitud sihtmärgile ja
vajutage nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE)
(e), et mõõta teist vahemaad.
• Kui LDM-i ei kasutata, hoiustage seda
seadmega kaasas olevas paunas.
5. Arvutatud ala tulemused kuvatakse
mõõtmistulemuse real (s). Teine
mõõtmistulemus kuvatakse lisareal (p).
• Ärge hoiustage LDM-i paunas kui see on
märg. Kuivatage välised osad kasutades
pehmet ja kuiva riiet ja laske LDM-il kuivada.
MÄRKUS. Lõplik mõõtmistulemus kuvatakse
ruutjalgades või ruutmeetrites.
RUUMI SUURUSE MÕÕTMISEKS
(JOON. 2, 3, 8)
1. Lülitage LDM sisse.
2. Vajutage ruumi mõõtmise nuppu (i). Ekraanil
kuvatakse ruumi ikoon.
3. Sihtige LDM-iga esimest soovitud sihtmärki.
Esimese distantsi mõõtmiseks vajutage ühe
korra nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE) (e).
4. Suunake LDM teisele soovitud sihtmärgile ja
vajutage nuppu DIST/ON (VAHEM:/SISSE)
(e), et mõõta teist vahemaad.
5. Suunake LDM kolmandale soovitud
sihtmärgile ja vajutage nuppu DIST/
ON (VAHEM:/SISSE) (e), et mõõta teist
vahemaad.
6. Arvutatud suuruse tulemused kuvatakse
mõõtmistulemuse real (s). Kolmas
mõõtmistulemus kuvatakse lisareal (p).
MÄRKUS. Lõplik mõõtmistulemus kuvatakse
kuupjalgades või kuupmeetrites.
LASERI HOOLDAMINE
OLULINE. LDM-i demonteerimine muudab
kehtetuks kõik tootega seotud garantiid.
• Mõningates tingimustes võib laserkiirgur ja
vastuvõtja koguda endale tolmu või jäätmeid.
See mõjutab kiire kvaliteeti ja tööraadiust.
Läätse puhastamiseks võib kasutada
puuvillast lappi, mida on niisutatud veega,
nagu näidatud joonisel 5.
HOIATUS. ÄRGE lülitage LDM-i läätse
puhastamise ajal sisse. Laserkiire
vaatamine võib põhjustada tõsised
silmakahjustusi.
• Korpust võib puhastada kasutades märga
kiuvaba riiet nagu villane riie. KASUTAGE
AINULT VETT — ÄRGE kasutage
puhastusvahendeid ega lahusteid. Enne
hoiustamist laske LDM-il kuivada.
• Ärge hoiustage LDM-i madalamal
temperatuuril kui –7 °C (20 °F) või kõrgemal
kui 70 °C (160 °F).
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage laseri
mittemetallist osade puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale.
Kõnealused kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista neis osades
kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda seadme sisse; ärge
kunagi kastke seadet või selle osi
vedeliku sisse. Ärge kasutage laseri
puhastamiseks suruõhku.
Kalibreerimine
Mõõtke LDM-iga vahemaad, mille kohta teil on
andmed olemas [nt. vahemikus 3–10 m (10–30')],
et seeläbi veenduda LDM-i mõõdetavate andmete
õigsuses.
Laseri lisatarvikud
LDM-i soovitatavaid lisatarvikuid on võimalik osta
oma kohalikult edasimüüjalt või hoolduskeskusest.
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DEWALTi poolt pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALT soovitatud lisaseadmeid.
Kui vajate lisatarvikute leidmisel abi, võtke
ühendust DEWALTi volitatud hoolduskeskusega.
OHT. Tõsiste kehavigastuste
vältimiseks ärge mitte kunagi vaadake
otse laserkiire sisse, sõltumata sellest,
et kas te kannate kaitseprille või mitte.
11
EESTI KEEL
Tõrkeotsing
Keskkonnakaitse
Kui mõõtmistingimused segavad täpset mõõtmist,
ilmub LCD-ekraanile tõrkekood. Tõrkekoodide
kirjeldused leiate allpool toodud tabelist.
Kood
Kirjeldus
Lahendus
204
Arvutusviga
Korrake mõõtmist
252
LDM on liiga kuum
Laske LDM-il jahtuda
253
LDM on liiga külm
Soojendage LDM-i
255
Nõrk signaal
256
Vale näit
Liiga palju taustvalgust
Muutke sihtpinda (nt.
asetage klaasile valge
paber)
Muutke sihtpinda (nt.
asetage klaasile valge
paber)
Varjestage sihtpinda
258
Raadiusest väljas
Püsige tööraadiuses
260
Laserkiir katkemine
Korrake mõõtmist
294
Kuva ülevool
Lülituge
meetersüsteemile ja
korrake mõõtmist.
257
Puhastamine
HOIATUS.
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
jaemüüja juures uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
• Enne laseri puhastamist eemaldage
patareid.
• Ärge kunagi kasutage laseri
mittemetallist osade puhastamiseks
lahusteid või muid kemikaale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi.
• Ärge kunagi laske vedelikel sattuda
seadme sisse; ärge kunagi kastke
seadet või selle osi vedeliku sisse.
• Ärge kasutage laseri puhastamiseks
suruõhku.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALT-i, poolt pakutavaid, ei ole
koos selle tootega testitud ja seetõttu
võib selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALT-i soovitatud lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
12
Patareid
• Patareide kõrvaldamisel pidage silmas
keskkonnakaitset. Keskkonnasõbraliku
kõrvaldamist puudutava teabe leidmiseks võtke
ühendust kohaliku omavalitsusega.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЙ DW040
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический прибор
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроприборов, различные
усовершенствования сделали электроприборы
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
V
DW040
3,0
2 х LR03 батарейки
1,5 В пост.
тока (размер ААА)
1
Тип
Мощность лазерного
излучателя
мВт
<1
Класс лазера
2
Длина волны
нм
635
Расходимость луча
м/рад.
0,16 x 0,6
Длительность импульса
с
1 x 10-9
Диапазон разметки (при 22°C)
300 мм – 40 м
Точность разметки (при 22°C) мм
±3
Рабочая температура
от –7 °C до 50 °C
Класс защиты
IP54
Вес
кг
0,15*
* с батарейками питания
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Используемое без символа
опасности слово означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей
модели прибора. Дополнительные
принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при
использовании с другой моделью могут
стать причиной получения травмы.
• Если Ваш лазерный измеритель
расстояний нуждается в ремонте,
обратитесь в ближайший
авторизованный центр DEWALT.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Попадание лазерного луча
в глаза привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению глаз.
По возможности располагайте лазерный
луч выше или ниже уровня глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Никогда не пытайтесь вскрыть
лазерный прибор при помощи,
например, отвертки и пр.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств
или нарушение инструкций,
обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР! Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка данного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
14
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни
на какой другой тип. В случае
повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Используйте лазерный прибор только
по назначению, описанном в данном
руководстве. Прямое попадание луча
лазера 2-го класса в глаз считается
безопасным в течение не более
0,25 секунды. В этом случае ответная
реакция глазного века обеспечивает
достаточную защиту глаза.
• Перед первым использованием прибора
прочтите все предупреждения
безопасности на этикетке!
• Всегда устанавливайте лазерный прибор
в положение, в котором его луч не может
пересекаться с уровнем глаз людей.
Будьте особенно внимательны, если
в рабочей зоне присутствуют ступеньки
и отражающие поверхности.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения
лазерным лучом.
Маркировка инструмента
На приборе имеются следующие знаки:
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Отработанные батарейки
немедленно вынимайте из устройства
и утилизируйте их в соответствии
с местным законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
• Держите батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Вынимайте батарейки питания из
устройства, если Вы не будете им
пользоваться в течение нескольких
месяцев.
Батарейки питания (Рис. 1)
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
Класс защиты: IP54.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован внутри отсека для
батареек.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при использовании
батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь,
и могут стать причиной
травмы или возникновения
пожара. Для снижения риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания и на
упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая
отметки «+» и «-» на батарейке
и устройстве.
Данный лазерный прибор работает от 2-х LR03
батареек (размер ААА).
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Лазерный измеритель расстояний
2 LR03 батарейки питания (размер ААА)
1 Антистатический браслет
1 Напоясная сумка
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте лазерный прибор
или какую-либо его часть. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a. Крышка отсека для батареек питания
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
b. Лазерный излучатель
• Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
батарейки питания.
d. Жидкокристаллический дисплей
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
c. Линза приемного устройства
e. DIST Кнопка включения
f. С/ OFF Кнопка выключения
g. UNITS Кнопка измерительных единиц
h. Кнопка измерения площади
i. Кнопка измерения объема
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
j. Кнопка «-»
k. Кнопка «+»
ДИСПЛЕЙ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
l. Индикатор включения лазера
m. Индикатор плоскости измерений
n. Индикатор измерения площади/объема
o. Индикатор батареек питания
p. Дополнительная строка измерения
(верхняя)
q. Показатель дроби и степени
измерительных единиц
r. Индикатор измерительных единиц
s. Главная строка измерения (нижняя)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш лазерный измеритель предназначен для
измерения расстояний, площади и объема.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный измеритель расстояний
является профессиональным инструментом. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
Распаковка изделия
НАКЛЕЙКА ЭТИКЕТКИ
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что требования безопасности на этикетке
сформулированы на Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
16
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ! Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
Замена батареек питания
(Рис. 1, 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный лазерный измеритель
расстояний работает от 2-х LR03 батареек
питания (размер ААА) напряжением 1,5 В пост.
тока.
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
1. Откройте крышку отсека для батареек (а),
как показано на рис. 1.
2. Вставьте 2 LR03 (размер ААА) батарейки
питания в отсек, располагая их
в соответствии с символами + и – внутри
отсека.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мигание индикатора батареек
(о) на дисплее означает, что срок службы
батареек подходит к концу.
Прикрепление антистатического браслета (Рис. 2)
См. инструкции на рис. 2.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование иных средств
управления или регулирующих
устройств или нарушение
инструкций, обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
и повреждения имущества, а также
для обеспечения постоянного
высококачественного измерения,
перед и после важных замеров
периодически производите
контрольные измерения. См. раздел
Проверка локальной калибровки
в главе Техническое обслуживание
лазерного прибора.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все измерения
производятся от основания лазерного
измерителя (Рис. 4).
Контрольная панель лазера
ВКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
РАССТОЯНИЙ DIST (РИС. 1, 2)
1. Вставьте 2 LR03 (размер ААА) батарейки
питания, как было описано выше.
Убедитесь, что крышка отсека (а) плотно
закрыта.
2. Для включения лазера нажмите на кнопку
DIST. В месте, на которое обращен
измеритель, появится красная лазерная
точка.
ПРИМЕЧАНИЕ: После включения прибора
на дисплее появится изображение
батарейки, которое будет присутствовать до
конца измерений.
Измерения
ИЗМЕРЕНИЕ КОРОТКИХ ДИСТАНЦИЙ DIST
(РИС. 2, 6)
1. Включите лазерный измеритель, нажав
и отпустив кнопку DIST (е).
2. Наведите лазерный измеритель на
требуемую цель.
3. Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
записи измерения на дисплее (d).
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ
ДИСТАНЦИЙ DIST (РИС. 2, 3, 6)
1. Включите лазерный измеритель, нажав
и отпустив кнопку DIST (е).
2. Наведите лазерный измеритель на
требуемую цель.
3. Нажмите и удерживайте в течение 3-х
секунд кнопку DIST (е) для активации
режима измерения продолжительных
дистанций. Передвигайте лазерный
измеритель, измеряя всю требуемую
дистанцию. На дисплее появятся буквы
«trc» (слежение).
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе лазерного
измерителя в режиме измерения
продолжительных дистанций индикатор
лазера (l) будет гореть непрерывно.
4. Для остановки продолжительного
измерения нажмите и отпустите кнопку
DIST (е).
Функции
ПРИБАВИТЬ ИЛИ ВЫЧЕСТЬ ИЗМЕРЕНИЕ
1. Включите лазерный измеритель
расстояний.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
2. Наведите лазерный измеритель на
требуемую цель.
РАССТОЯНИЙ C /OFF
3. Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
измерения первой дистанции.
Нажмите и удерживайте кнопку C/OFF (f), пока
прибор не выключится.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Лазерный измеритель расстояний
автоматически выключается, если в течение 3-х
минут не будет нажата ни одна из кнопок.
СТЕРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Чтобы стереть результаты предыдущего
измерения, нажмите и отпустите кнопку C/OFF
(f).
4. Для активации функции прибавления или
вычитания нажмите на кнопку + или – (k, j).
На дисплее появится + или -.
5. Снова нажмите на кнопку DIST, чтобы
прибавить или вычесть второе измерение.
В главной строке измерений появятся
результаты вычислений (s). Второе
измерение появится в дополнительной
строке измерений (р).
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ UNITS
(РИС. 2)
При каждом нажатии на кнопку (g) на дисплее
отобразится следующая единица измерения.
ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ
(РИС. 2, 3, 7)
1. Включите лазерный измеритель
расстояний.
2. Нажмите на кнопку измерения площади
(h). На дисплее появится соответствующее
изображение.
3. Наведите лазерный измеритель на первую
требуемую цель, как показано на рисунке.
Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
записи первой дистанции.
4. Наведите лазерный измеритель на вторую
требуемую цель и нажмите и отпустите
кнопку DIST (е) для записи второй
дистанции.
5. В главной строке измерений (s) появится
расчетная площадь. Второе измерение
появится в дополнительной строке
измерений (р).
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательный результат
измерения будет отображен в квадратных
футах или квадратных метрах.
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА КОМНАТЫ
(РИС. 2, 3, 8)
1. Включите лазерный измеритель
расстояний.
2. Нажмите кнопку измерения объема (i).
На дисплее появится соответствующее
изображение.
3. Наведите лазерный измеритель на первую
требуемую цель, как показано на рисунке.
Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
записи первой дистанции.
4. Наведите лазерный измеритель на вторую
требуемую цель и нажмите и отпустите
кнопку DIST (е) для записи второй
дистанции.
5. Наведите лазерный измеритель на третью
требуемую цель и нажмите и отпустите
кнопку DIST (е) для записи третьей
дистанции.
6. В главной строке измерений (s) появится
расчетный объем. Третье измерение
появится в дополнительной строке
измерений (р).
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательный результат
измерения будет отображен в кубических
футах или кубических метрах.
18
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
ВАЖНО: Разборка лазерного измерителя
расстояний делает гарантию на продукт
недействительной.
• В некоторых случаях, на линзах лазерного
излучателя и приемного устройства может
скопиться в малых количествах пыль
или грязь. Это отрицательным образом
влияет на качество проецируемого луча
и диапазон использования прибора.
Чистите линзы ватной палочкой, смоченной
в воде, как показано на рис. 5.
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не
включайте лазерный измеритель
во время чистки линз. Попадание
лазерного луча в глаза привести
к серьезному поражению глаз.
• Корпус прибора чистите влажной
безворсовой тканью, например,
хлопчатобумажной салфеткой.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ – НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие вещества
или растворители. Перед тем как убрать
лазерный измеритель расстояний на
хранение, дайте ему окончательно
высохнуть после чистки.
• Для обеспечения точности замеров
периодически проводите контрольные
измерения. См. раздел Проверка
локальной калибровки.
• Если Ваш лазерный измеритель
расстояний нуждается в ремонте,
обратитесь в ближайший авторизованный
центр DEWALT.
• Храните не используемый лазерный
измеритель в сумке, входящей в комплект
поставки.
• Не убирайте в сумку влажный лазерный
измеритель. Протрите все внешние части
прибора мягкой сухой тканью и оставьте
прибор до полного высыхания на воздухе.
• Не храните лазерный измеритель
расстояний при температуре ниже –7 °C
или выше 70 °C.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда
не используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для чистки
неметаллических деталей
лазерного прибора. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных
РУССКИЙ ЯЗЫК
деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
Никогда не производите чистку
лазерного прибора сжатым
воздухом.
Проверка локальной калибровки
Измерьте уже известное расстояние
[протяженностью в пределах 3–10 м] при
помощи лазерного измерителя, чтобы
удостовериться, что прибор работает исправно.
Дополнительные принадлежности
Дополнительные принадлежности и аксессуары,
рекомендованные к использованию с Вашим
лазерным измерителем расстояний, можно
приобрести за отдельную плату в ближайшем
сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Если Вам понадобилась помощь в установке
какой-либо принадлежности, обратитесь
в ближайший авторизованный сервисный центр
DEWALT.
ОПАСНО: Для снижения риска
получения серьезной травмы
никогда не смотрите в лазерный
луч в защитных очках или без
очков.
Возможные неисправности
и способы их устранения
Если условия проведения замеров не
позволяют произвести точное измерение, на
жидкокристаллическом дисплее отобразится
код ошибки. Ниже приведено описание
возможных кодов ошибок.
Код
Описание
Устранение
204
Ошибка в расчетах
Повторите измерение
252
Лазерный измеритель
слишком горячий
253
255
256
257
258
260
294
Подождите, пока
лазерный измеритель
не остынет
Подождите, пока
Лазерный измеритель
слишком холодный
лазерный измеритель
не нагреется
Слабый сигнал
Измените поверхность
цели (например,
приложите
к стеклянной двери
лист белой бумаги)
Неправильный замер Измените поверхность
цели (например,
приложите
к стеклянной двери
лист белой бумаги)
Затемните зону
Слишком яркий свет
на заднем плане
проведения замеров
За пределами
Оставайтесь
диапазона
в пределах рабочего
диапазона
Прервано
Повторите измерение
проецирование
лазерного луча
Дисплей перегружен
Выберите
метрическую единицу
измерения и повторите
замер
Чистка
ВНИМАНИЕ:
• Перед чисткой лазерного
прибора извлеките из него
батарейки питания.
• Никогда не используйте
растворители или другие
агрессивные химические
средства для чистки
неметаллических деталей
лазерного прибора. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом.
• Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
прибора в жидкость.
• Никогда не производите чистку лазерного
прибора сжатым воздухом.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
• Утилизируйте отработанные батарейки
питания безопасным для окружающей среды
способом. Узнайте в ближайшем учреждении
органов власти о безопасном для окружающей
среды способе переработки и утилизации
батареек питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
zst00201751 - 08-04-2012
20
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
22
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising