DW040P | DeWalt DW040P SONIC DISTANCE MEASURE instruction manual

371000-47 LV
DW040
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
Attēls / Рисунок 1
a
Attēls / Рисунок 2
b
c
d
g
h
k
f
i
e
j
3
Attēls / Рисунок 3
l
n
o
p
q
m
q
r
s
Attēls / Рисунок 4
4
Attēls / Рисунок 5
Attēls / Рисунок 6
5
2 896 м
Attēls / Рисунок 7
Laukums / Площадь
= 13 608 м2
4 699 м
Attēls / Рисунок 8
2 896 м
Tilpums / Объем
63 945 м3
4
6
699
м
46
99
м
LATVIEŠU
LĀZERA TĀLMĒRS DW040
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties DEWALT instrumentu. DEWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Spriegums
Veids
Lāzera izejas jauda
Lāzera klase
Viļņa garums
Stara novirze
Impulsa ilgums
Diapazons (pie 22 °C)
Precizitāte (pie 22 °C)
Darba temperatūra
Aizsardzības klase
Svars
DW040
V
3,0
2 x 1,5 VDC LR03
(AAA izmēra)
akumulatori
1
mw
<1
2. KLASE
nm
635
mrad
0,16 x 0,6
s
1 x 10-9
300 mm–40 m
mm
±3
No –7 °C līdz 50 °C
IP54
kg
0,15*
kuras rezultātā, ja to nenovērš, var būt
sabojāts īpašums.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
Drošības norādījumi lāzeriem
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet
visus norādījumus. Ja netiek ievēroti
visi turpmāk redzamie norādījumi, var
saņemt elektriskās strāvas triecienu,
izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu
ievainojumu.
SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS
• Lietojiet lāzeru tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantosiet citus
akumulatorus, var rasties ugunsgrēka risks.
• Glabājiet lāzeru, kas netiek darbināts,
bērniem un neapmācītām personām
nepieejamā vietā. Lāzeri ir bīstami
neapmācītu lietotāju rokās.
* ar akumulatoriem
• Lietojiet tikai ražotāja ieteiktos piederumus,
kas piemēroti šim modelim. Piederumi, kas
paredzēti vienam lāzeram, var būt bīstami un
izraisīt ievainojumus, ja tos izmanto ar citiem
lāzeriem.
Definīcijas. Ieteikumi par drošību
• Ja šim lāzera tālmēram vajadzīgs remonts,
sazinieties ar vietējo DEWALT pilnvaroto
apkopes centru.
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
• Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem
līdzekļiem, piemēram, teleskopu vai
teodolītu. Skatoties lāzera starā, var gūt
smagus acu ievainojumus.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Ja šo signālvārdu lieto bez
brīdinājuma apzīmējuma par drošību,
tas norāda iespējami bīstamu situāciju,
• Lāzeru nedrīkst novietot tādā pozīcijā, ka
citas personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Skatoties lāzera starā,
var gūt smagus acu ievainojumus. Ja vien
iespējams, lāzera staram jābūt daudz augstāk
vai zemāk par acu līmeni.
• Lāzeru nedrīkst novietot atstarojošu
virsmu tuvumā, kas varētu atstarot lāzera
staru un novirzīt citu personu acīs. Tādējādi
var gūt smagus acu ievainojumus.
• Ja lāzers netiek izmantots, izslēdziet to.
Ja atstāsiet to ieslēgtu, pastāv risks, ka kāds
skatīsies lāzera starā.
• Nestrādājiet ar lāzeru, ja tuvumā ir bērni,
kā arī neļaujiet bērniem darboties ar lāzeru.
Tādējādi var gūt smagus acu ievainojumus.
7
LATVIEŠU
• Nedrīkst noņemt vai sabojāt brīdinājuma
uzlīmes. Ja brīdinājuma uzlīmes ir noņemtas,
operators vai citas personas var nejauši
pakļaut sevi radiācijas iedarbībai.
• Neatveriet instrumentu, izmantojot dažādus
rīkus, piemēram, skrūvgriezi u.c.
BRĪDINĀJUMS! Kontrolējot,
regulējot vai veicot pasākumus, kas
šeit nav norādīti, var izraisīt smagu
radiācijas starojumu.
BRĪDINĀJUMS! INSTRUMENTU
NEDRĪKST IZJAUKT. Instrumentā
nav tādu detaļu, kam lietotājs pats
var veikt apkopi. Ja instruments
ir izjaukts, tā garantijas vairs
nav spēkā. Instrumentu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot.
Pārveidojot instrumentu, var izraisīt
bīstamu lāzera radiācijas starojumu.
Papildu drošības norādījumi
lāzeriem
• Šis lāzers atbilst 2. klasei atbilstoši EN 608251:2007. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt pret cita
veida diodi. Ja lāzers bojāts, to drīkst remontēt
tikai pilnvarota remonta darbnīca.
• Lāzeru drīkst izmantot tikai tādiem darbiem,
kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un
nekādiem citiem mērķiem. Ja acis ir pakļautas
2. klases lāzera stara iedarbībai ne ilgāk
kā 0,25 sekundes, šo iedarbību uzskata
par nekaitīgu. Acu plakstiņu refleksi parasti
nodrošina pienācīgu aizsardzību.
• Pirms lietošanas pirmoreiz izlasiet visus
drošības brīdinājumus uzlīmē!
• Instruments ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai
lāzera stars nevarētu iekļūt nevienas personas
acīs. Ievērojiet īpašu piesardzību, ja tuvumā ir
kāpnes un atstarojošas virsmas.
Atlikušie riski
Lietojot šo instrumentu, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, skatoties lāzera
starā.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Brīdinājums par lāzeru.
Neskatieties lāzera starā.
Aizsardzības klase: IP54.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas gads,
ir nodrukāts akumulatoru nodalījuma iekšpusē.
Piemērs:
2011 XX XX
Ražošanas gads
Svarīgi drošības norādījumi
akumulatoriem
BRĪDINĀJUMS! Akumulatori var
eksplodēt vai tiem var rasties
noplūde, tādējādi izraisot
ievainojumus vai ugunsgrēku. Lai
mazinātu risku:
• rūpīgi ievērojiet visus norādījumus un
brīdinājumus, kas norādīti uz akumulatora
uzlīmes un iepakojuma;
• akumulators jāievieto pareizi, ievērojot
polaritāti (+ un –), kas atzīmēta uz
akumulatora un instrumenta;
• neizraisiet akumulatora spailēs īssavienojumu;
• akumulatorus nedrīkst uzlādēt;
• nelietojiet vienlaicīgi lietotus akumulatorus ar
jauniem. Tie visi ir jānomaina vienlaicīgi un
jāaizvieto ar jauniem tā paša zīmola un veida
akumulatoriem;
• tukšie akumulatori ir nekavējoties jāizņem
un no tiem jāatbrīvojas atbilstīgi vietējiem
noteikumiem;
• akumulatorus nedrīkst sadedzināt;
• glabājiet akumulatorus bērniem
neaizsniedzamā vietā;
• ja instruments netiek lietots vairākus mēnešus,
izņemiet akumulatorus.
8
LATVIEŠU
Akumulatori (1. att.)
AKUMULATORA VEIDS
Šis lāzers darbojas ar diviem LR03 (AAA izmēra)
akumulatoriem.
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 lāzera tālmērs
2 LR03 (AAA izmēra) akumulatori
1 rokas siksniņa
1 jostas maciņš
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1.-3. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
lāzeru vai tā daļas. To var sabojāt vai
var gūt ievainojumus.
a. akumulatoru nodalījuma vāciņš
b. lāzera raidītājs
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis lāzera tālmērs ir paredzēts attāluma, laukuma
un tilpuma mērīšanai.
To NEDRĪKST lietot mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Lāzera tālmērs ir profesionālai lietošanai
paredzēts instruments. NEĻAUJIET bērniem
aiztikt instrumentu. Ja šo instrumentu ekspluatē
nepieredzējuši operatori, viņi ir jāuzrauga.
Izņemšana no iepakojuma
BRĪDINĀJUMA UZLĪMES PIELĪMĒŠANA
Brīdinājuma uzlīmēm, kas atrodas uz instrumenta,
jābūt formulētām lietotājam saprotamā vai dzimtā
valodā. Šim nolūkam instrumenta komplektācijā
ir atrodama atsevišķa loksne ar pašlīmējošām
uzlīmēm.
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai uzlīmē
norādītie brīdinājumi ir arī jūsu valodā.
Brīdinājumiem jābūt šādiem:
LĀZERA STAROJUMS
NESKATIETIES LĀZERA STARĀ
2. KLASES LĀZERA INSTRUMENTS
• Ja šie brīdinājumi ir svešvalodā, rīkojieties
šādi:
c. uztveršanas lēca
– atlobiet vajadzīgo uzlīmi no loksnes;
d. šķidro kristālu displejs
e. poga DIST (ON) (attālums/ieslēgt)
– rūpīgi pielīmējiet to virs uzlīmes, kas ir
svešvalodā;
f. poga C/OFF (atcelt/izslēgt)
– piespiediet uzlīmi, lai tā pieliptu.
g. poga UNITS (vienības)
h. laukuma poga
i. tilpuma poga
j. atņemšanas poga
k. pieskaitīšanas poga
LĀZERA DISPLEJS
l. lāzera indikators
m. mērīšanas plaknes indikators
n. laukuma/tilpuma indikators
o. akumulatora indikators
p. papildu mērījumu nolasīšanas rindiņa
(augšējā)
q. vienības ar daļskaitļiem/kāpinātājiem
r. vienību indikators
s. galvenā mērījumu nolasīšanas rindiņa
(apakšējā)
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst
novietot tādā pozīcijā, ka citas
personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Skatoties
lāzera starā, var gūt smagus acu
ievainojumus.
Akumulatoru ievietošana un
izņemšana (1., 3. att.)
PIEZĪME. Šis lāzera tālmērs darbojas ar diviem
LR03 (AAA izmēra) 1,5 VDC akumulatoriem.
AKUMULATORU IEVIETOŠANA
1. Paceliet augšup akumulatoru nodalījuma
vāciņu (a), kā norādīts 1. attēlā.
2. Ievietojiet nodalījumā divus LR03 (AAA
izmēra) akumulatorus atbilstīgi + un –ikonām,
kas iestrādātas nodalījuma iekšpusē.
PIEZĪME. Ja šķidro kristālu displejā sāk mirgot
akumulatora indikators (o), akumulatori ir gandrīz
tukši.
9
LATVIEŠU
Rokas siksniņas piestiprināšana (2. att.)
Sk. 2. attēlu, kā jāpiestiprina rokas siksniņa.
EKSPLUATĀCIJA
BRĪDINĀJUMS! Lāzeru nedrīkst
novietot tādā pozīcijā, ka citas
personas varētu apzināti vai nejauši
skatīties lāzera starā. Skatoties
lāzera starā, var gūt smagus acu
ievainojumus.
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
UZMANĪBU! Kontrolējot, regulējot
vai veicot pasākumus, kas šeit nav
norādīti, var izraisīt smagu radiācijas
starojumu.
UZMANĪBU! Lai mazinātu ievainojumu
un īpašuma bojājumu risku un lai
nodrošinātu vienmērīgu un kvalitatīvu
mērījumu nolasīšanu, regulāri jāveic
kontrolmērījumi, kā arī pirms un pēc
svarīgiem mērījumiem. Sk. sadaļas
Apkope apakšsadaļu Pārbaudes
kalibrēšana darba apstākļos.
SVARĪGA PIEZĪME. Visi mērījumi ir relatīvi pret
lāzera tālmēra pamatni (4. att.).
Lāzera vadības panelis
LĀZERA TĀLMĒRA IESLĒGŠANA DIST
(1., 2. ATT.)
1. Ievietojiet abus LR03 (AAA izmēra)
akumulatorus, kā norādīts iepriekš.
Pārbaudiet, vai akumulatoru nodalījuma vāciņš
(a) ir cieši noslēgts.
2. Lai ieslēgtu lāzera tālmēru, nospiediet pogu
DIST (ON). Punktā, kur notēmēts lāzera
tālmērs, ir redzams sarkans lāzera stara
punkts.
PIEZĪME. Ieslēdzot lāzera tālmēru, iedegas
akumulatora ikona un deg tikmēr, kamēr ir
veikts mērījums.
LĀZERA TĀLMĒRA IZSLĒGŠANA C /OFF
Nospiediet un turiet nospiestu pogu C/OFF (f), līdz
lāzera tālmērs izslēdzas.
AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS
Lāzera tālmērs automātiski izslēdzas, ja 3 minūtes
neviena poga netiek nospiesta.
10
MĒRĪJUMA NODZĒŠANA
Lai nodzēstu pēdējo mērījumu, vienu reizi
nospiediet pogu C/OFF (f).
Mērījumi
VIENA ATTĀLUMA MĒRĪŠANA DIST
(2., 6. ATT.)
1. Lai ieslēgtu lāzera tālmēru, vienu reizi
nospiediet pogu DIST (ON) (e).
2. Notēmējiet lāzera tālmēru vajadzīgajā mērķa
punktā.
3. Vienu reizi nospiediet pogu DIST (ON) (e), lai
šķidro kristālu displejā (d) ierakstītu mērījumu.
NEPĀRTRAUKTA ATTĀLUMU MĒRĪŠANA
DIST (2., 3., 6. ATT.)
1. Lai ieslēgtu lāzera tālmēru, vienu reizi
nospiediet pogu DIST (ON) (e).
2. Notēmējiet lāzera tālmēru vajadzīgajā mērķa
punktā.
3. Lai aktivizētu nepārtrauktas attālumu
mērīšanas režīmu, nospiediet un 3 sekundes
turiet nospiestu pogu DIST (ON) (e). Virziet
lāzera tālmēru, lai izmērītu vajadzīgo attālumu.
Šķidro kristālu displejā mirgo burti 'trc'
(sekošana).
PIEZĪME. Ja lāzera tālmēram ir aktivizēts
nepārtrauktas attāluma mērīšanas režīms,
nepārtraukti deg lāzera indikators (l).
4. Lai pārtrauktu nepārtrauktas attāluma
mērīšanas režīmu, vienu reizi nospiediet pogu
DIST (ON) (e).
Funkcijas
MĒRĪJUMU PIESKAITĪŠANA VAI ATŅEMŠANA
1. Ieslēdziet lāzera tālmēru.
2. Notēmējiet lāzera tālmēru vajadzīgajā mērķa
punktā.
3. Lai izmērītu pirmo attāluma mērījumu, vienu
reizi nospiediet pogu DIST (ON) (e).
4. Lai aktivizētu pieskaitīšanas vai atņemšanas
funkciju, nospiediet pogu + vai – (k, j). Displejā
ir redzams indikators + vai –.
5. Lai pieskaitītu vai atņemtu otru mērījumu,
vēlreiz nospiediet pogu DIST (ON). Aprēķinātie
rezultāti ir redzami galvenajā mērījumu
nolasīšanas rindiņā (s). Otrais mērījums tiek
attēlots papildu mērījumu nolasīšanas rindiņā
(p).
LATVIEŠU
MĒRVIENĪBU IZVĒLE UNITS
(2. ATT.)
Ikreiz, nospiežot pogu (g), lāzera tālmērs
pārslēdzas uz nākamo mērvienību.
LAUKUMA MĒRĪŠANA
(2., 3., 7. ATT.)
1. Ieslēdziet lāzera tālmēru.
2. Nospiediet laukuma mērīšanas pogu (h).
Iedegas laukuma ikona.
3. Notēmējiet lāzera tālmēru pirmajā mērķa
punktā, kā norādīts. Lai ierakstītu pirmo
attāluma mērījumu, vienu reizi nospiediet pogu
DIST (ON) (e).
4. Notēmējiet lāzera tālmēru pret otro mērķa
punktu un vienu reizi nospiediet pogu DIST
(ON) (e), lai ierakstītu otro attālumu.
5. Aprēķinātais laukums ir redzams galvenajā
mērījumu nolasīšanas rindiņā (s). Otrais
mērījums tiek attēlots papildu mērījumu
nolasīšanas rindiņā (p).
PIEZĪME. Pēdējais mērījums tiek attēlots
kvadrātpēdās vai kvadrātmetros.
TELPAS TILPUMA MĒRĪŠANA
(2., 3., 8. ATT.)
1. Ieslēdziet lāzera tālmēru.
2. Nospiediet tilpuma mērīšanas pogu (i).
Iedegas tilpuma ikona.
3. Notēmējiet lāzera tālmēru pirmajā mērķa
punktā, kā norādīts. Lai ierakstītu pirmo
attāluma mērījumu, vienu reizi nospiediet pogu
DIST (ON) (e).
4. Notēmējiet lāzera tālmēru pret otro mērķa
punktu un vienu reizi nospiediet pogu DIST
(ON) (e), lai ierakstītu otro attālumu.
5. Notēmējiet lāzera tālmēru pret trešo mērķa
punktu un vienu reizi nospiediet pogu DIST
(ON) (e), lai ierakstītu trešo attālumu.
6. Aprēķinātais tilpums ir redzams galvenajā
mērījumu nolasīšanas rindiņā (s). Trešais
mērījums tiek attēlots papildu mērījumu
nolasīšanas rindiņā (p).
PIEZĪME. Pēdējais mērījums tiek attēlots
kubikpēdās vai kubikmetros.
LĀZERA APKOPE
SVARĪGI! Ja lāzera tālmērs ir izjaukts, tā garantijas
vairs nav spēkā.
• Atsevišķos gadījumos uz lāzera raidītāja
un uztvērēja lēcas var veidoties putekļu
vai netīrumu nosēdumi. Tas ietekmē stara
projekcijas precizitāti un darbības diapazonu.
Lēca jānotīra ar kokvilnas vates vīkšķi, kas
samitrināts ūdenī, kā norādīts 5. attēlā.
BRĪDINĀJUMS! NEIESLĒDZIET
lāzera tālmēru, ja tīrāt lēcu. Skatoties
lāzera starā, var gūt smagus acu
ievainojumus.
• Korpusu var tīrīt ar mitru lupatiņu bez
plūksnām, piemēram, kokvilnas lupatiņu.
LIETOJIET TIKAI ŪDENI! NEDRĪKST lietot
tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus. Ļaujiet
lāzera tālmēram nožūt, pēc tam novietojiet to
glabāšanā.
• Lai nodrošinātu mērījumu precizitāti, regulāri
jāveic kontrolmērījumi. Sk. sadaļu Pārbaudes
kalibrēšana darba apstākļos.
• Ja šim lāzera tālmēram vajadzīgs remonts,
sazinieties ar vietējo DEWALT pilnvaroto
apkopes centru.
• Ja lāzera tālmēru nelietojat, glabājiet to
maciņā, kas atrodas komplektācijā.
• Nenovietojiet lāzera tālmēru maciņā, ja tālmērs
ir mitrs. Noslaukiet ārējās detaļas ar sausu,
mīkstu lupatiņu un ļaujiet lāzera tālmēram
pilnībā izžūt.
• Lāzera tālmēru nedrīkst glabāt temperatūrā,
kas zemāka nekā -7 °C (20 °F) vai augstāka
nekā 70 °C (160 °F).
UZMANĪBU! Lāzera detaļu tīrīšanai,
kas nav no metāla, nedrīkst izmantot
šķīdinātājus vai citas asas ķīmiskas
vielas. Šīs ķīmiskās vielas var sabojāt
šo detaļu materiālu. Lietojiet tikai
ziepjūdenī samērcētu lupatiņu. Nekādā
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst
iegremdēt šķidrumā. Lāzeru nedrīkst
tīrīt ar saspiestu gaisu.
Pārbaudes kalibrēšana darba apstākļos
Izmēriet ar lāzera tālmēru zināmu attālumu
[3–10 m (10–30 collu), lai pārbaudītu, vai tas
pareizi darbojas.
Lāzera piederumi
Piederumus, ko ieteicams lietot kopā ar šo lāzera
tālmēru, var iegādāties par atsevišķu samaksu
vietējā remonta darbnīcā.
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
11
LATVIEŠU
lietojiet tikai DEWALTieteiktos
piederumus.
Ja jums ir vajadzīga kāda detaļa, sazinieties ar
vietējo DEWALT pilnvaroto remonta darbnīcu, kas
jums palīdzēs.
BĪSTAMI! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, nedrīkst
skatīties tieši lāzera starā — ne ar
aizsargbrillēm, ne bez tām.
Problēmu novēršana
Ja mērīšanas apstākļu dēļ nevar veikt precīzus
mērījumus, šķidro kristālu displejā tiek attēlots
kļūdas kods. Turpmāk redzamajā tabulā skatiet
kļūdas koda skaidrojumu.
Kods
Apraksts
Atrisinājums
204
Aprēķina kļūda
Vēlreiz veiciet mērījumu
252
Lāzera tālmērs ir pārāk
karsts
Lāzera tālmērs ir pārāk
auksts
Vājš signāls
Ļaujiet lāzera tālmēram
atdzist
Uzsildiet lāzera tālmēru
253
255
256
257
258
260
294
Nepareizs rādījums
Pārāk spilgta fona
gaisma
Ārpus diapazona
Lāzera staram ir
traucējumi
Pārsniegts displeja
ierobežojums
Mainiet mērķa virsmu
(piemēram, pielieciet
pie stikla durvīm baltu
papīru).
Mainiet mērķa virsmu
(piemēram, pielieciet
pie stikla durvīm baltu
papīru).
Noēnojiet mērķa zonu
Veiciet mērījumus
darbības diapazonā
Vēlreiz veiciet mērījumu
Pārslēdziet uz
metriskajām
mērvienībām un vēlreiz
veiciet mērījumu
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
• Pirms lāzera tīrīšanas izņemiet no tā
akumulatorus.
• Lāzera detaļu tīrīšanai, kas nav
no metāla, nedrīkst izmantot
šķīdinātājus vai citas asas ķīmiskas
vielas. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samērcētu lupatiņu.
12
• Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
• Lāzeru nedrīkst tīrīt ar saspiestu
gaisu.
Piederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DEWALT ieteiktos
piederumus.
Sīkāku informāciju par attiecīgiem piederumiem
jautājiet izplatītājam.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DEWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
LATVIEŠU
Akumulatori
• Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoruiem
videi nekaitīgā veidā. Sīkāku informāciju par to,
kā droši atbrīvoties no akumulatoriem, jautājiet
vietējām iestādēm.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ РАССТОЯНИЙ DW040
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический прибор
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроприборов, различные
усовершенствования сделали электроприборы
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
V
DW040
3,0
2 х LR03 батарейки
1,5 В пост.
тока (размер ААА)
1
Тип
Мощность лазерного
излучателя
мВт
<1
Класс лазера
2
Длина волны
нм
635
Расходимость луча
м/рад.
0,16 x 0,6
Длительность импульса
с
1 x 10-9
Диапазон разметки (при 22°C)
300 мм – 40 м
Точность разметки (при 22°C) мм
±3
Рабочая температура
от –7 °C до 50 °C
Класс защиты
IP54
Вес
кг
0,15*
* с батарейками питания
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
14
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Используемое без символа
опасности слово означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Меры безопасности при
работе с лазерными приборами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции.
Несоблюдение всех перечисленных
ниже инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возникновению пожара и/или
получению серьезной травмы.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
• Используйте лазерный прибор
только с предназначенными для него
батарейками питания. Использование
батареек иного типа может привести
к возникновению пожара.
• Храните не используемый лазерный
прибор в месте, недоступном для
детей и посторонних лиц. Лазерные
приборы представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
• Используйте только те
дополнительные приспособления,
которые рекомендованы
производителем для Вашей
модели прибора. Дополнительные
принадлежности и аксессуары,
подходящие для одного прибора, при
использовании с другой моделью могут
стать причиной получения травмы.
• Если Ваш лазерный измеритель
расстояний нуждается в ремонте,
обратитесь в ближайший
авторизованный центр DEWALT.
• Ни в коем случае не рассматривайте
лазерный луч через оптические
РУССКИЙ ЯЗЫК
приборы, такие как телескоп или
теодолит. Попадание лазерного луча
в глаза привести к серьезному поражению
глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор в положении, при котором
возможно умышленное или случайное
попадание лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению глаз.
По возможности располагайте лазерный
луч выше или ниже уровня глаз.
• Никогда не устанавливайте лазерный
прибор вблизи от отражающих
поверхностей, которые могут
отразить лазерный луч в глаза
пользователя или случайного лица.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
• Всегда выключайте лазерный прибор,
когда он не используется. Включенный
прибор увеличивает риск попадания
лазерного луча в глаза.
• Никогда не используйте лазерный
прибор в присутствии детей и не
позволяйте детям пользоваться
прибором. Это может привести
к серьезному поражению глаз.
• Никогда не снимайте и не стирайте
с прибора предупреждающие этикетки.
При отсутствии предупреждающих
этикеток пользователь или случайное
лицо могут непредумышленно
подвергнуться облучению.
• Никогда не пытайтесь вскрыть
лазерный прибор при помощи,
например, отвертки и пр.
ВНИМАНИЕ: Использование
иных средств управления или
регулирующих устройств
или нарушение инструкций,
обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
прибора может стать причиной
опасного лазерного облучения.
Дополнительные правила
безопасности при работе
с лазерными приборами
• Данный лазерный прибор относится
к классу 2, в соответствии со
стандартом EN 60825-1:2007.
Не заменяйте лазерный диод ни
на какой другой тип. В случае
повреждения лазерный прибор
должен ремонтироваться только
в авторизованном сервисном центре.
• Используйте лазерный прибор только
по назначению, описанном в данном
руководстве. Прямое попадание луча
лазера 2-го класса в глаз считается
безопасным в течение не более
0,25 секунды. В этом случае ответная
реакция глазного века обеспечивает
достаточную защиту глаза.
• Перед первым использованием прибора
прочтите все предупреждения
безопасности на этикетке!
• Всегда устанавливайте лазерный прибор
в положение, в котором его луч не может
пересекаться с уровнем глаз людей.
Будьте особенно внимательны, если
в рабочей зоне присутствуют ступеньки
и отражающие поверхности.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании лазерных приборов:
– Травмы в результате поражения
лазерным лучом.
Маркировка инструмента
На приборе имеются следующие знаки:
ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ РАЗБИРАЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ
ПРИБОР! Внутри нет
обслуживаемых пользователем
деталей. Разборка данного
прибора делает гарантию на
продукт недействительной. Ни
в коем случае не видоизменяйте
прибор. Модификация данного
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Отработанные батарейки
немедленно вынимайте из устройства
и утилизируйте их в соответствии
с местным законодательством.
• Не бросайте батарейки питания в огонь.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Внимание! Лазер!
Не смотрите на лазерный луч.
• Держите батарейки питания в не
доступном для детей месте.
• Вынимайте батарейки питания из
устройства, если Вы не будете им
пользоваться в течение нескольких
месяцев.
Батарейки питания (Рис. 1)
ТИП БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
Класс защиты: IP54.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован внутри отсека для
батареек.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
Важные правила безопасности при использовании
батареек питания
ВНИМАНИЕ: Батарейки могут
взорваться или протечь,
и могут стать причиной
травмы или возникновения
пожара. Для снижения риска:
• Строго следуйте всем инструкциям
и предупреждениям, содержащимся
в маркировке батареек питания и на
упаковке.
• Всегда вставляйте батарейки питания
с соблюдением полярности, совмещая
отметки «+» и «-» на батарейке
и устройстве.
Данный лазерный прибор работает от 2-х LR03
батареек (размер ААА).
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Лазерный измеритель расстояний
2 LR03 батарейки питания (размер ААА)
1 Антистатический браслет
1 Напоясная сумка
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте прибор, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
видоизменяйте лазерный прибор
или какую-либо его часть. Это
может привести к получению
травмы или повреждению прибора.
a. Крышка отсека для батареек питания
• Не допускайте короткого замыкания
контактов батарейки питания.
b. Лазерный излучатель
• Ни в коем случае не пытайтесь заряжать
батарейки питания.
d. Жидкокристаллический дисплей
• Не смешивайте старые и новые
батарейки питания. Заменяйте
одновременно все батарейки питания
новыми батарейками такой же марки
и типоразмера.
16
c. Линза приемного устройства
e. DIST Кнопка включения
f. С/ OFF Кнопка выключения
g. UNITS Кнопка измерительных единиц
h. Кнопка измерения площади
i. Кнопка измерения объема
РУССКИЙ ЯЗЫК
j. Кнопка «-»
k. Кнопка «+»
ДИСПЛЕЙ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
l. Индикатор включения лазера
m. Индикатор плоскости измерений
n. Индикатор измерения площади/объема
o. Индикатор батареек питания
p. Дополнительная строка измерения
(верхняя)
q. Показатель дроби и степени
измерительных единиц
r. Индикатор измерительных единиц
s. Главная строка измерения (нижняя)
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш лазерный измеритель предназначен для
измерения расстояний, площади и объема.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данный лазерный измеритель расстояний
является профессиональным инструментом. НЕ
РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к прибору.
Неопытные пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
Распаковка изделия
НАКЛЕЙКА ЭТИКЕТКИ
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что требования безопасности на этикетке
сформулированы на Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
НЕ СМОТРИТЕ НА ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ
ЛАЗЕРНЫЙ ПРОДУКТ КЛАССА 2
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ! Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
Замена батареек питания
(Рис. 1, 3)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный лазерный измеритель
расстояний работает от 2-х LR03 батареек
питания (размер ААА) напряжением 1,5 В пост.
тока.
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК ПИТАНИЯ
1. Откройте крышку отсека для батареек (а),
как показано на рис. 1.
2. Вставьте 2 LR03 (размер ААА) батарейки
питания в отсек, располагая их
в соответствии с символами + и – внутри
отсека.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мигание индикатора батареек
(о) на дисплее означает, что срок службы
батареек подходит к концу.
Прикрепление антистатического браслета (Рис. 2)
См. инструкции на рис. 2.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВНИМАНИЕ! Никогда не
устанавливайте лазерный
прибор в положении, при
котором возможно умышленное
или случайное попадание
лазерного луча в глаза.
Попадание лазерного луча в глаза
привести к серьезному поражению
глаз.
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Использование иных средств
управления или регулирующих
устройств или нарушение
инструкций, обозначенных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к опасному
радиационному облучению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
снижения риска получения травмы
и повреждения имущества, а также
для обеспечения постоянного
высококачественного измерения,
перед и после важных замеров
периодически производите
контрольные измерения. См. раздел
Проверка локальной калибровки
в главе Техническое обслуживание
лазерного прибора.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Все измерения
производятся от основания лазерного
измерителя (Рис. 4).
Контрольная панель лазера
ВКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
РАССТОЯНИЙ DIST (РИС. 1, 2)
1. Вставьте 2 LR03 (размер ААА) батарейки
питания, как было описано выше.
Убедитесь, что крышка отсека (а) плотно
закрыта.
2. Для включения лазера нажмите на кнопку
DIST. В месте, на которое обращен
измеритель, появится красная лазерная
точка.
ПРИМЕЧАНИЕ: После включения прибора
на дисплее появится изображение
батарейки, которое будет присутствовать до
конца измерений.
Измерения
ИЗМЕРЕНИЕ КОРОТКИХ ДИСТАНЦИЙ DIST
(РИС. 2, 6)
1. Включите лазерный измеритель, нажав
и отпустив кнопку DIST (е).
2. Наведите лазерный измеритель на
требуемую цель.
3. Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
записи измерения на дисплее (d).
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ
ДИСТАНЦИЙ DIST (РИС. 2, 3, 6)
1. Включите лазерный измеритель, нажав
и отпустив кнопку DIST (е).
2. Наведите лазерный измеритель на
требуемую цель.
3. Нажмите и удерживайте в течение 3-х
секунд кнопку DIST (е) для активации
режима измерения продолжительных
дистанций. Передвигайте лазерный
измеритель, измеряя всю требуемую
дистанцию. На дисплее появятся буквы
«trc» (слежение).
ПРИМЕЧАНИЕ: При работе лазерного
измерителя в режиме измерения
продолжительных дистанций индикатор
лазера (l) будет гореть непрерывно.
4. Для остановки продолжительного
измерения нажмите и отпустите кнопку
DIST (е).
Функции
ПРИБАВИТЬ ИЛИ ВЫЧЕСТЬ ИЗМЕРЕНИЕ
1. Включите лазерный измеритель
расстояний.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
2. Наведите лазерный измеритель на
требуемую цель.
РАССТОЯНИЙ C /OFF
3. Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
измерения первой дистанции.
Нажмите и удерживайте кнопку C/OFF (f), пока
прибор не выключится.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Лазерный измеритель расстояний
автоматически выключается, если в течение 3-х
минут не будет нажата ни одна из кнопок.
СТЕРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Чтобы стереть результаты предыдущего
измерения, нажмите и отпустите кнопку C/OFF
(f).
18
4. Для активации функции прибавления или
вычитания нажмите на кнопку + или – (k, j).
На дисплее появится + или -.
5. Снова нажмите на кнопку DIST, чтобы
прибавить или вычесть второе измерение.
В главной строке измерений появятся
результаты вычислений (s). Второе
измерение появится в дополнительной
строке измерений (р).
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ UNITS
(РИС. 2)
При каждом нажатии на кнопку (g) на дисплее
отобразится следующая единица измерения.
ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОЩАДИ
(РИС. 2, 3, 7)
1. Включите лазерный измеритель
расстояний.
2. Нажмите на кнопку измерения площади
(h). На дисплее появится соответствующее
изображение.
3. Наведите лазерный измеритель на первую
требуемую цель, как показано на рисунке.
Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
записи первой дистанции.
4. Наведите лазерный измеритель на вторую
требуемую цель и нажмите и отпустите
кнопку DIST (е) для записи второй
дистанции.
5. В главной строке измерений (s) появится
расчетная площадь. Второе измерение
появится в дополнительной строке
измерений (р).
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательный результат
измерения будет отображен в квадратных
футах или квадратных метрах.
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА КОМНАТЫ
(РИС. 2, 3, 8)
1. Включите лазерный измеритель
расстояний.
2. Нажмите кнопку измерения объема (i).
На дисплее появится соответствующее
изображение.
3. Наведите лазерный измеритель на первую
требуемую цель, как показано на рисунке.
Нажмите и отпустите кнопку DIST (е) для
записи первой дистанции.
4. Наведите лазерный измеритель на вторую
требуемую цель и нажмите и отпустите
кнопку DIST (е) для записи второй
дистанции.
5. Наведите лазерный измеритель на третью
требуемую цель и нажмите и отпустите
кнопку DIST (е) для записи третьей
дистанции.
6. В главной строке измерений (s) появится
расчетный объем. Третье измерение
появится в дополнительной строке
измерений (р).
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательный результат
измерения будет отображен в кубических
футах или кубических метрах.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО ПРИБОРА
ВАЖНО: Разборка лазерного измерителя
расстояний делает гарантию на продукт
недействительной.
• В некоторых случаях, на линзах лазерного
излучателя и приемного устройства может
скопиться в малых количествах пыль
или грязь. Это отрицательным образом
влияет на качество проецируемого луча
и диапазон использования прибора.
Чистите линзы ватной палочкой, смоченной
в воде, как показано на рис. 5.
ВНИМАНИЕ: НИКОГДА не
включайте лазерный измеритель
во время чистки линз. Попадание
лазерного луча в глаза привести
к серьезному поражению глаз.
• Корпус прибора чистите влажной
безворсовой тканью, например,
хлопчатобумажной салфеткой.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ – НЕ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ чистящие вещества
или растворители. Перед тем как убрать
лазерный измеритель расстояний на
хранение, дайте ему окончательно
высохнуть после чистки.
• Для обеспечения точности замеров
периодически проводите контрольные
измерения. См. раздел Проверка
локальной калибровки.
• Если Ваш лазерный измеритель
расстояний нуждается в ремонте,
обратитесь в ближайший авторизованный
центр DEWALT.
• Храните не используемый лазерный
измеритель в сумке, входящей в комплект
поставки.
• Не убирайте в сумку влажный лазерный
измеритель. Протрите все внешние части
прибора мягкой сухой тканью и оставьте
прибор до полного высыхания на воздухе.
• Не храните лазерный измеритель
расстояний при температуре ниже –7 °C
или выше 70 °C.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда
не используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для чистки
неметаллических деталей
лазерного прибора. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных в данных
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
деталях. Используйте ткань,
смоченную в воде с мягким мылом.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
Никогда не производите чистку
лазерного прибора сжатым
воздухом.
Проверка локальной калибровки
Измерьте уже известное расстояние
[протяженностью в пределах 3–10 м] при
помощи лазерного измерителя, чтобы
удостовериться, что прибор работает исправно.
Дополнительные принадлежности
Дополнительные принадлежности и аксессуары,
рекомендованные к использованию с Вашим
лазерным измерителем расстояний, можно
приобрести за отдельную плату в ближайшем
сервисном центре.
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Если Вам понадобилась помощь в установке
какой-либо принадлежности, обратитесь
в ближайший авторизованный сервисный центр
DEWALT.
ОПАСНО: Для снижения риска
получения серьезной травмы
никогда не смотрите в лазерный
луч в защитных очках или без
очков.
Возможные неисправности
и способы их устранения
Если условия проведения замеров не
позволяют произвести точное измерение, на
жидкокристаллическом дисплее отобразится
код ошибки. Ниже приведено описание
возможных кодов ошибок.
Код
Описание
Устранение
204
Ошибка в расчетах
Повторите измерение
252
Лазерный измеритель
слишком горячий
253
255
256
257
258
260
294
Подождите, пока
лазерный измеритель
не остынет
Подождите, пока
Лазерный измеритель
слишком холодный
лазерный измеритель
не нагреется
Слабый сигнал
Измените поверхность
цели (например,
приложите
к стеклянной двери
лист белой бумаги)
Неправильный замер Измените поверхность
цели (например,
приложите
к стеклянной двери
лист белой бумаги)
Затемните зону
Слишком яркий свет
на заднем плане
проведения замеров
За пределами
Оставайтесь
диапазона
в пределах рабочего
диапазона
Прервано
Повторите измерение
проецирование
лазерного луча
Дисплей перегружен
Выберите
метрическую единицу
измерения и повторите
замер
Чистка
ВНИМАНИЕ:
• Перед чисткой лазерного
прибора извлеките из него
батарейки питания.
• Никогда не используйте
растворители или другие
агрессивные химические
средства для чистки
неметаллических деталей
лазерного прибора. Используйте
ткань, смоченную в воде
с мягким мылом.
• Не допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни в коем
случае не погружайте какую-либо часть
прибора в жидкость.
• Никогда не производите чистку лазерного
прибора сжатым воздухом.
20
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Батарейки питания
• Утилизируйте отработанные батарейки
питания безопасным для окружающей среды
способом. Узнайте в ближайшем учреждении
органов власти о безопасном для окружающей
среды способе переработки и утилизации
батареек питания.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
zst00201752 - 12-04-2012
21
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
23
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising