DCD740 | DeWalt DCD740 RIGHT ANGLE DRILL instruction manual

588777-35 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCD720
DCD740
Obrázek 1
c
k
b
d
e
a
j
g
f
h
g
i
Obrázek 2
i
i
j
2
Obrázek 3
l
m
3
AKUMULÁTOROVÁ PRAVOÚHLÁ VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK DCD720, DCD740
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Technické údaje
Napětí
Typ
Typ akumulátoru
Výkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
Kapacita sklíčidla
Maximální kapacita vrtání
Dřevo
Kov
Hmotnost (bez akumulátoru)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA(akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
VDC
W
DCD720 DCD740
14,4
18
1
1
Li-Ion
Li-Ion
300
360
min-1
min-1
mm
0–650
0–2000
10
0–650
0–2000
10
mm
mm
kg
28
10
1,3
28
10
1,3
dB(A)
76
76
dB(A)
dB(A)
3
87
3
87
dB(A)
3
3
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
Odchylka K =
Hodnota vibrací ah
Šroubování
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
m/s²
m/s²
3,5
1,5
< 2,5
1,5
3,5
1,5
< 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
4
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
VDC
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
VDC
Kapacita
Ah
Hmotnost
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Nabíječka
Napájecí napětí VAC
Typ akumulátoru
Přibližná doba
nabíjení
min
Hmotnost
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
60
(akumulátory (akumulátory
1,5 Ah)
3,0 Ah)
0,49
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V 3 A v zástrčce napájecího kabelu
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
DCD720, DCD740
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích
Technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Další informace vám poskytne
zástupce společnosti DEWALT na následující
adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny na
zadní straně tohoto návodu.
Horst Grossmann
Ředitel oddělení pro vývoj a konstrukci výrobků
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Německo
16.06.2011
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
5
b)
c)
d)
e)
f)
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
6
d)
e)
f)
g)
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
g)
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Dostaneli se kapalina do očí, zasažené místo
opláchněte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru
může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
vrtačky
• Při vrtání používejte ochranu sluchu.
Nadměrná hlučnost může způsobit ztrátu
sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých
by mohlo dojít ke kontaktu pracovního
nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu s „živým“ vodičem
způsobí neizolované kovové části nářadí
obsluze úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
• Nářadí držte stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Obsluha tohoto nářadí pouze
jednou rukou způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být
i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
ochranu zraku. Při vrtání s příklepem a vrtání
bez příklepu odlétávají úlomky . Odlétávající
úlomky mohou způsobit poranění zraku
s trvalými následky.
• Během použití dochází k zahřátí
nasazeného příslušenství i vrtaček.
Pokud jste prováděli operace zahřívající
tato příslušenství a vrtačky, jako jsou vrtání
s příklepem a vrtání do kovu, používejte při
manipulaci s nimi rukavice.
• Větrací otvory často kryjí pohyblivé díly
a proto byste měli na tuto oblast dávat
pozor. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Ostatní rizika
Při práci s vrtačkami vznikají následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
7
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
8
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
V nabíječce DCB105 lze nabíjet akumulátory
Li-Ion 10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121, DCB140,
DCB141, DCB180 a DCB181).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (i) a ujistěte
se, zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
––
––
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
vadný akumulátor nebo
závada v nabíječce
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
–– •
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí
a nenajede na maximální rychlost ani poté, co se
zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
jiskřením způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
9
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným
způsobem neupravujte, aby mohl být
nabíjen i v jiné nabíječce, protože by
mohlo dojít k prasknutí obalu akumulátoru
a k následnému vážnému zranění.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
budovy v letním období).
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně nabit.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
10
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Akumulátory
TYP BATERIE
Model DCD720 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 14,4 V.
Model DCD740 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 18 V.
Lze použít akumulátory DCB140, DCB141,
DCB180 nebo DCB181. Podrobnější informace
naleznete v kapitole Technické údaje.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Nálepky na nabíječce a na
akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nabíjení.
Zcela nabito.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
x
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
Závada v elektrickém vedení.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Kolébkový spínač
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
b. Tlačítko pro chod vpřed / vzad
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
d. Hluboký šestihranný úchyt
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
Akumulátory nespalujte.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena v technických
údajích.
Pouze pro vnitřní použití.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Vrtačka
1 Nabíječka
1 Baterie
1 Kufřík
1 Návod k obsluze
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátory, nabíječkou a kufříkem.
c. Volič převodů
e. Pracovní světlo
f. Závěs na řemen
g. Montážní šroub
h. Úchytka násady
i. Akumulátor
j. Uvolňovací tlačítko akumulátoru
k. Sklíčidlo s hlubokým šestihranným úchytem
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto vrtačky jsou určeny pro profesionální vrtání
a šroubování.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto vrtačky jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití. ZABRAŇTE dětem, aby se
s tímto nářadím dostaly do kontaktu. Používají-li
toto nářadí nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
11
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a akumulátory DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit. Po úplném vybití
akumulátoru osvětlení bez výstrahy zhasne.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítka (j) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Kolébkový spínač s regulací
otáček (obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte kolébkový
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, kolébkový
spínač uvolněte. Toto nářadí je vybaveno brzdou.
Jakmile je kolébkový spínač zcela uvolněn,
sklíčidlo se zastaví.
Spínač s regulací otáček umožňuje zvolení
nejvhodnějších otáček pro aktuálně prováděnou
práci. Čím více tisknete spouštěcí spínač, tím
rychleji nářadí pracuje. Při zahájení vrtání děr bez
středicího otvoru, při vrtání do kovu nebo plastu
a při šroubování a vrtání do keramiky používejte
nižší otáčky. Vyšší otáčky jsou vhodné k vrtání
dřeva a vícevrstvých desek a při použití brusných
a leštících násad. Chcete-li zajistit maximální
provozní životnost nářadí, používejte proměnné
otáčky pouze pro vrtání vodicích děr nebo pro
montážní prvky.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte kolébkový
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod vpřed
/ vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit otáčení vzad, stiskněte ovládací
tlačítko pro chod vpřed / vzad na levé straně
nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze.
POZNÁMKA: Tlačítko přesuňte do středové
polohy při přepravě, nebo pokud není nářadí
používáno.
1. Srovnejte akumulátor (i) s drážkami uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 2).
Provádíte-li změnu polohy ovládacího tlačítka,
ujistěte se, zda je uvolněn kolébkový spínač.
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně
směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
12
Dva převodové stupně (obr. 1)
Možnost volby dvou převodových stupňů vaší
vrtačky vám umožňuje širší využití vašeho nářadí.
1. Chcete-li zvolit rychlost 1 (vysoká úroveň
momentu), vypněte nářadí a počkejte na jeho
zastavení. Přesuňte volič převodů (c) zcela
dopředu (směrem ke sklíčidlu).
2. Chcete-li zvolit rychlost 2 (nízká úroveň
momentu), vypněte nářadí a počkejte na jeho
zastavení. Přesuňte volič převodů dozadu
(směrem od sklíčidla).
POZNÁMKA: Neprovádějte změnu převodů, je-li
nářadí v chodu. Před změnou převodu počkejte,
až se nářadí zcela zastaví. Máte-li s prováděním
změny převodového stupně problémy, ujistěte se,
zda je volič převodů zatlačen zcela dopředu nebo
zcela dozadu, až do dorazové polohy.
Pracovní světlo (obr. 1)
Pracovní světlo (e) je umístěno mezi sklíčidlem
a kolébkovým spínačem (a). Pracovní světlo je
aktivováno stiskem spouštěcího spínače a je
automaticky zhasnuto 20 sekund po uvolnění
stisku tohoto spínače. Pokud zůstává spoušť
stisknuta, pracovní světlo zůstane svítit.
POZNÁMKA: Pracovní světlo je určeno pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určeno proto, aby bylo používáno jako svítilna.
Rychloupínací sklíčidlo (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se utahovat
vrtáky (nebo jiné příslušenství)
uchopením sklíčidla a zapnutím
nářadí. Mohlo by dojít k poškození
sklíčidla nebo ke zranění. Při výměně
příslušenství vždy zajistěte kolébkový
spínač.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním nářadí se
ujistěte, zda je pracovní nástroj pevně
uchycen. Povolený pracovní nástroj se
může z nářadí uvolnit a může způsobit
úraz.
Pro větší pohodlí je vaše nářadí vybaveno 3/8”
rychloupínacím sklíčidlem. Chcete-li do sklíčidla
upnout vrták nebo jiné příslušenství, postupujte
podle následujících kroků.
1. Kolébkový spínač zajistěte v poloze vypnuto,
jak je popsáno v kapitole Ovládací tlačítko
pro chod vpřed / vzad.
2. Sklíčidlo (k) uchopte jednou rukou a otočte
jím proti směru chodu hodinových ručiček.
Otáčejte sklíčidlem do okamžiku, kdy bude
dostatečně rozevřeno, abyste do sklíčidla
mohli upnout požadovaný pracovní nástroj.
3. Do sklíčidla zasuňte násadu vrtáku nebo jiné
příslušenství průměru okolo 19 mm (3/4")
a sklíčidlo uchopením a otáčením ve směru
hodinových ručiček dotáhněte.
Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit, opakujte
výše uvedený krok 2.
HLUBOKÝ ŠESTIHRANNÝ ÚCHYT (OBR. 1)
Vaše nářadí je vybaveno hlubokým šestihranným
úchytem (d), který prochází přes celé sklíčidlo
(k) až za jeho zadní část. To umožňuje zasunutí
šestihranné násady 6,35 mm (1/4”) o délce dříku
51 mm (2”) nebo i delší hlouběji do jednotky pro
náročné aplikace. Plně rozevřete čelisti sklíčidla
(jak je popsáno v kapitole Rychloupínací
sklíčidlo) a plně do něj zasuňte šestihrannou
násadu 6,35 mm (1/4”). Poté lze sklíčidlo utáhnout,
jak je popsáno v kapitole Rychloupínací sklíčidlo.
Závěs na řemen a úchytka
násady (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění,
NEZAVĚŠUJTE nářadí nad hlavou
a nezavěšujte na závěs jiné předměty.
NA PRACOVNÍ ZÁVĚS VĚŠTE
POUZE řemen nářadí.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění,
zkontrolujte, zda je řádné zajištěn
šroub závěsu na řemen
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání závěsu na
řemen nebo úchytky násady používejte pouze
dodaný typ šroubu (g). Ujistěte se, zda je šroub
řádně dotažen.
Závěs na řemen (f) a úchytka násady (h) mohou
být připevněny k nářadí pouze pomocí dodaného
šroubu (g), a to na levé nebo pravé straně nářadí,
což vyhovuje pravákům i levákům. Nebudete-li
závěs na řemen nebo úchytku násady používat,
mohou být z nářadí demontovány.
Chcete-li závěs na řemen nebo úchytku násady
přemístit, vyšroubujte šroub (g), který je připevňuje
k nářadí a zašroubujte jej na opačné straně nářadí.
Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
13
PROVOZ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na horní části vrtačky (l) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (m), jako na uvedeném obrázku.
Vrtání
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
1. Do sklíčidla upněte a utáhněte požadovaný
typ vrtáku. Pomocí dvourychlostního voliče
převodů zvolte požadovaný rozsah otáček
a momentu tak, aby otáčky i moment
odpovídaly plánované pracovní operaci.
2. Používejte pouze nabroušené vrtáky.
3. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Vyvíjejte takový tlak, aby bylo stále umožněno
vrtání vrtáku a netlačte na nářadí tak, aby
docházelo k zastavování motoru nebo
k vychylování vrtáku.
4. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku. Není
14
model vybaven boční rukojetí, držte nářadí
jednou rukou za rukojeť a druhou rukou za
akumulátor.
VAROVÁNÍ: Způsobí-li přetížení náhlý
krut, může dojít k zastavení vrtačky. Při
práci vždy očekávejte, že může dojít
k zablokování nářadí. Držte vrtačku
pevně, abyste mohli reagovat na tuto
situaci a abyste zabránili způsobení
zranění.
5. DOJDE-LI K ZASTAVENÍ VRTAČKY, je
to obvykle způsobeno přetížením nebo
nesprávným použitím. UVOLNĚTE IHNED
kolébkový spínač, vytáhněte vrták z obrobku
a určete příčinu zastavení. NEZAPÍNEJTE
A NEVYPÍNEJTE kolébkový spínač, ABYSTE
SE POKUSILI SPUSTIT ZASTAVENOU
VRTAČKU - MOHLO BY TAK DOJÍT
K POŠKOZENÍ VRTAČKY.
6. Chcete-li minimalizovat zaseknutí vrtačky nebo
porušení materiálu při provrtání, snižte tlak na
vrtačku a nechejte vrták jednoduše proniknout
poslední částí vrtaného otvoru.
7. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
8. Má-li vrtačka k dispozici regulované otáčky,
použití průbojníku pro označení bodu vrtání
není nutné. Při zahájení vrtání použijte
nízké otáčky a jakmile bude díra dostatečně
hluboká, aby bylo zamezeno vyskočení vrtáku
z díry, zvyšováním tlaku na kolébkový spínač
zvyšujte otáčky.
Šroubování (obr. 1)
1. Pomocí dvourychlostního voliče převodů (c)
zvolte požadovaný rozsah otáček a momentu
tak, aby otáčky i moment odpovídaly
plánované pracovní operaci.
2. Zasuňte do sklíčidla požadovaný šroubovací
nástavec, jako by se jednalo o vrták.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241051 - 11-08-2014
15
16
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising