KC36LN | Black&Decker KC36LN CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 - H2 instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-79 CZ
KC360LN
2
ČEŠTINA
Použití výrobku
Váš kompaktní akumulátorový šroubovák Black & Decker
je určen ke šroubování. Tento výrobek je určen pouze pro
použití v domácnosti.
b.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Varování! Přečtěte si všechny pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo vážné
poranění. Označení „elektrické nářadí“ ve všech níže
uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
c.
d.
Pracovní prostředí
Pracovní prostor udržujte čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může
způsobit úraz.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných
prostorách, jako jsou například prostory, ve
kterých se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo
prašné látky. Nářadí je zdrojem jiskření, které může
zapálit prach nebo výpary.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob. Odvrácení
pozornosti může zapříčinit ztrátu kontroly.
e.
f.
g.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy jakýmkoliv způsobem
zástrčku neupravujte. Při práci s uzemněným
elektrickým nářadím nikdy nepoužívejte
zástrčkové adaptéry. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
Vyvarujte se dotyku s uzemněnými plochami
jako je potrubí, radiátory, sporáky a ledničky.
Při uzemnění Vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nářadí nevystavujte dešti ani vlhkému prostředí.
Pokud do nářadí vnikne voda, zvýší se riziko úrazu
elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení
nářadí, jeho posouvání nebo za něj netahejte při
odpojování nářadí od elektrické sítě.Napájecí
kabel držte z dosahu horkých předmětů, oleje,
ostrých hran nebo pohyblivých součástí.
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
Pokud s nářadím pracujete ve venkovním
prostředí, používejte prodlužovací šňůru
určenou do venkovního prostředí. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, stále sledujte, co děláte a
o práci s elektrickým nářadím vždy přemýšlejte.
S nářadím nepracujte, pokud jste unavení nebo
pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilková
f.
3
nepozornost při práci s elektrickým zařízením může
mít za následek vážné zranění.
Používejte bezpečnostní výbavu. Vždy používejte
prostředky k ochraně zraku. Ochranné prostředky,
jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv, pokrývka
hlavy a chrániče sluchu snižují riziko poranění
osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Dříve než nářadí
připojíte do elektrické zásuvky zajistěte, aby
byl hlavní spínač ve vypnuté poloze. Přenášení
nářadí s prstem na hlavním vypínači nebo připojení
napájecího kabelu k elektrickému rozvodu pokud
je hlavní vypínač nářadí v poloze zapnuto může
způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Ponechané seřizovací klíče mohou
být zachyceny rotujícími částmi nářadí a mohou
způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožňuje lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
a šperky. Dbejte na to, aby se Vaše vlasy, oděv
a rukavice dostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud je zařízení vybaveno adaptérem pro
připojení zařízení k zachytávání prachu, zajistěte
jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití
těchto zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný typ
nářadí pro Vaši práci. Správné elektrické nářadí
bude pracovat lépe a bezpečněji, bude-li používáno
ve výkonnostním rozsahu, pro který je určeno.
Pokud nelze hlavní vypínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a
musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoliv částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním
servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
jej od elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
neobeznámených osob nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda se
u nářadí nevyskytují vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, zlomené díly nebo jakékoliv jiné
závady, které mohou mít vliv na jeho správný
chod. Pokud je nářadí poškozeno, nechejte
jej opravit. Mnoho poruch vzniká nedostatečnou
údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
g.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
6.
a.
Nabíječky
•
Originální nabíječky Black & Decker používejte pouze
k nabíjení akumulátorů dodávaných s nářadím nebo
akumulátorů stejného typu. Ostatní typy akumulátorů
mohou prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
•
Nepokoušejte se nabíjet akumulátory, které nejsou
k nabíjení určeny.
•
Poškozené kabely ihned vyměňte.
•
Nevystavujte nabíječku vlhkosti.
•
Nesnažte se otevřít obal nabíječky.
•
Nesnažte se proniknout do nabíječky.
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a jsou
lépe ovladatelné.
Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů používejte
podle těchto pokynů a způsobem určeným
daným typem nářadí, berte v úvahu provozní
podmínky a práci, kterou je nutné vykonat.
Použití nářadí k jiným účelům, než ke kterým je
určeno může být nebezpečné.
Použití akumulátorového nářadí a jeho údržba
Předtím, než do nářadí zasunete akumulátor
zabezpečte, aby byl hlavní vypínač ve vypnuté
poloze. Vložení akumulátoru do elektrického nářadí,
jehož hlavní spínač je v poloze zapnuto, může
způsobit nehodu.
Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem.
Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může
při vložení jiného nevhodného akumulátoru způsobit
požár.
Používejte výhradně akumulátory doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných akumulátorů může
vést k nebezpečí úrazu nebo požáru.
Pokud akumulátor nepoužíváte, držte jej z dosahu
kovových předmětů jako jsou kancelářské
sponky na papír, mince, klíče, hřebíky, šroubky
nebo další drobné kovové předměty, které
mohou způsobit zkratování obou svorek
akumulátoru. Zkratováním kontaktů akumulátoru
může dojít ke vzniku požáru a popálenin.
Při nesprávném skladování může z baterie
unikat kapalina; vyvarujte se kontaktu s touto
kapalinou. Pokud se kapalinou náhodně
potřísníte, zasažené místo omyjte vodou.
Při zasažení očí zasažené místo omyjte a
vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající kapalina
z akumulátoru může způsobit podráždění pokožky
nebo popáleniny.
Nabíječka je určena pouze pro použití ve
vnitřních prostorách.
Před použitím nářadí pročtěte pečlivě tento
návod.
Bezpečnostní odpojovací transformátor.
Napájení ze sítě je elektricky odpojeno
z výstupu transformátoru.
Je-li okolní teplota příliš vysoká, nabíječka se
automaticky vypne. Následkem toho nabíječka
přestane nabíjet. Nabíječku je nutné odpojit od
elektrického přívodu a předat autorizovanému
servisnímu středisku k opravě.
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním.
Vždy zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá
hodnotám uvedeným na výrobním štítku. Nikdy
se nepokoušejte nahradit nabíječku běžnou
síťovou zásuvkou.
•
Opravy
Svěřte opravu vašeho nářadí pouze osobě
s příslušnou kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tak zajistíte
bezpečný chod nářadí.
•
Toto nářadí není určeno pro použití nedospělými
či slabými osobami bez dozoru. Děti musí být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo zástupcem značkového servisu
firmy Black & Decker.
Přehled
1.
2.
3.
Další bezpečnostní pokyny týkající se baterií
a nabíječek
Baterie
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Nevystavujte akumulátor vlhkosti.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
•
Dobíjejte pouze při okolní teplotě 4 až 40°C.
•
Akumulátor dobíjejte pouze originální nabíječkou
dodávanou spolu s nářadím.
•
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole „Ochrana životního prostředí“.
•
Nevhazujte akumulátor do ohně.
•
Nepokoušejte se nabíjet poškozený akumulátor.
Hlavní spínač
Přepínač chodu vpřed/vzad
Držák násady
Obr. A
4.
5.
6.
Nabíječka
Přípojný konektor nabíječky
Přípojná zdířka nabíječky
Sestavení
Nasazení a sejmutí šroubovací násady (obr. B)
V tomto nářadí se upínají šroubovací násady
s šestihranným profilem 6,35 mm (1/4“).
•
Chcete-li pracovní nástroj nasadit, vložte jeho
upínací stopku do držáku pracovních nástrojů (3).
•
Chcete-li pracovní nástroj vyjmout, vyjměte jeho
upínací stopku z držáku pracovních nástrojů (3).
4
•
Použití
•
Před prvním použitím musí být baterie nabíjena
minimálně 16 hodin.
•
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
•
Baterii nabijete takovým způsobem, že konektor (5)
nabíječky zasunete do zdířky (6).
•
Připojte nabíječku (4) k síti.
Nabíječku zapněte.
•
Nechejte nářadí propojené s nabíječkou po dobu 6
- 8 hodin.
V průběhu nabíjení může nabíječka bzučet a může se
i zahřívat; Jde o běžný jev, který neznamená žádnou
závadu.
Všeobecně lze říci, že nabíjecí doba 6 hodiny je
dostatečně dlouhá pro provoz nářadí s dostatečnou
úrovní výkonu pro většinu prací. Prodloužení doby
nabíjení až na 8 hodin však významně prodlouží
provozní dobu nářadí (ta však závisí též na stavu baterie
a podmínkách nabíjení).
•
Před použitím nářadí odpojte nabíječku od sítě
a nářadí od nabíječky.
•
Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zámku
hřídele.
Při šroubování do dřeva doporučujeme nejdříve
vyvrtat vodící otvor odpovídající délce šroubu.
Zabráníte tím rozštípnutí materiálu. Správný průměr
otvoru, viz tabulka níže.
Při šroubování do tvrdého dřeva, předvrtejte otvor
o větším průměru do hloubky odpovídající polovině
délky šroubu. Optimální velikost vodícího otvoru
naleznete v níže uvedené tabulce.
Průměr vodícího otvoru ø
Obrysový
(měkké dřevo) (tvrdé dřevo) otvor
Velikost
šroubu
Č. 6 (3,5 mm) 2,0 mm
2,5 mm
3,6 mm
Č. 8 (4 mm)
2,5 mm
3,0 mm
4,5 mm
Č. 10 (5 mm) 3,0 mm
3,5 mm
5,0 mm
Příslušenství
Výkon Vašeho nářadí záleží také na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha
dosahují vysokých kvalit a zvyšují výkon Vašeho nářadí.
Při použití tohoto příslušenství získáte od Vašeho nářadí
nejlepší pracovní výsledky. V tomto nářadí se upínají
šroubovací násady s šestihranným profilem 6,35 mm
(1/4“). Pro použití s tímto nářadím je určeno příslušenství
Piranha Super-lok.
Varování! S nářadím nepracujte, pokud je připojeno
k nabíječce.
Varování! Nenabíjejte baterii při teplotách nižších než
4°C nebo vyšších než 40°C.
Volba směru otáčení (obr. C)
K dotahování šroubků používejte chod vpřed (otáčení
ve směru hodinových ručiček). Chcete-li šrouby uvolnit,
použijte směr otáčení vzad (proti směru pohybu
hodinových ručiček).
•
Chcete-li zvolit směr otáčení vpřed, posuňte
přepínač chodu vpřed / vzad (2) do polohy vpřed.
•
Chcete-li zvolit směr otáčení vzad, posuňte přepínač
chodu vpřed / vzad (2) do polohy vzad.
•
Chcete-li nářadí zajistit, nastavte tento přepínač do
středové polohy.
Údržba
Šroubování (obr. C)
•
Pomocí posuvného spínače chodu vpřed / vzad (2)
zvolte požadovaný směr otáčení.
•
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte hlavní spínač
(1).
•
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte hlavní spínač
(1).
•
Vaše nářadí Black & Decker bylo zkonstruováno tak, aby
Vám sloužilo po dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné čištění
Vám zajistí jeho bezproblémový chod. Vaše nabíječka
nevyžaduje žádnou údržbu mimo standardní a pravidelné
čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby vyjměte
akumulátor z nářadí. Před čištěním odpojte nabíječku
ze sítě.
•
Větrací otvory Vašeho nářadí pravidelně čistěte
měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění abrazivní prostředky ani
rozpouštědla.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Zajištění vřetena
Toto nářadí je vybaveno automatickým zajištěním
vřetena, a proto může být použito jako běžný šroubovák.
Tímto způsobem se zablokovanou hřídelí povolujte silně
dotažené šrouby nebo tento způsob použijte k silnému
dotažení šroubů.
Jednoho dne zjistíte, že nářadí Black & Decker musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto případě
myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte
přístroj do domácího odpadu. Zlikvidujte tento přístroj
ve tříděném odpadu.
Užitečné rady
•
Používejte vždy správný typ a rozměr šroubovací
násady.
•
Pokud lze šrouby jen těžce dotahovat, potřete šroub
lubrikantem nebo mýdlem pro snížení tření.
•
Silně dotažené šrouby uvolněte pomocí zámku
hřídele.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
5
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
ES Prohlášení o shodě
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
KC360LN
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, EN61558,
EN 60745
Také společnost Black & Decker poskytuje možnost sběru
použitých výrobků nebo jejich recyklaci po ukončení
jejich provozní životnosti. Využijte této bezplatné služby
a odevzdejte váš nepoužívaný přístroj kterémukoli
autorizovanému středisku.
LpA (akustický tlak)
LWA (akustický výkon)
vibrace přenášené na obsluhu
KpA (nepřesnost akustického tlaku)
KWA (nepřesnost akustického výkonu)
Místo Vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně této příručky. Taktéž je možno
najít přehled autorizovaných servisních dílen firmy
Black & Decker a rovněž i další informace na internetové
adrese: www.2helpU.com
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-10-2006
Baterie
Akumulátory Black & Decker lze mnohokrát
opakovaně nabíjet. Po ukončení jejich životnosti
je zlikvidujte tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí:
•
•
Nechejte akumulátory při provozu zcela vybít
a potom je vyjměte z nářadí.
Baterie typu Lithium Ion jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je Vašemu servisnímu středisku nebo
do místní sběrny, kde budou recyklovány nebo
zlikvidovány s ohledem na životní prostředí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Max. utahovací moment
Držák násady
Kapacita baterie
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
VDC
min-1
Nm
mm
Ah
kg
63,5 dB(A)
74,5 dB(A)
0,32 m/s2
3 dB(A)
3 dB(A)
KC360LN
3,6
180
5,0
6,35 (1/4“)
1,1
0,4
VAC 230
hod 6-8
kg 0,2
6
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00042725 - 18-05-2007
7
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
8
KC360LN - - - A
CORDLESS SCREWDRIVER 1
©
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF