KC36LN | Black&Decker KC36LN CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 - H2 instruction manual

511111 - 61 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
KC36LN
A
B
C
D
E
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
d. S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel
na prenášanie alebo posúvanie náradia
a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť
od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla
s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
e. Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
f. Ak musíte s elektrickým náradím pracovať
vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj
s prúdovým chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu
elektrickým prúdom.
Váš skrutkovač Black & Decker je určený na skrutkovanie. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské použitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny
uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín
„elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané
akumulátorom (bez prívodného kábla).
3. Bezpečnosť obsluhy
a. Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvíľka
nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
b. Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú
riziko poranenia osôb.
c. Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia.
Pred pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte, či
je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom vypínači
alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
d. Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či
nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
e. Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
f. Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev
alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu
1. Bezpečnosť v pracovnom priestore
a. Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný
priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
b. Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory
s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
c. Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly
nad náradím.
2 Elektrická bezpečnosť
a. Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte
pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku
úrazu elektrickým prúdom.
b. Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
c Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu
elektrickým prúdom.
3
a. Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení iného nevhodného
typu akumulátora spôsobiť požiar.
b. Používajte elektrické náradie výhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný
typ náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
c. Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov, ako
sú kancelárske sponky na papier, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže
viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
d. V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne zasiahnete, zasiahnuté
miesto umyte vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté miesto
opláchnite a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
s pohyblivými časťami. Voľné šaty, šperky
alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými dielcami.
g. Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie zariadenia na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadnu funkciu. Použitie týchto zariadení
môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4. Použitie elektrického náradia a jeho údržba
a. Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na vykonávanú prácu správny typ elektrického náradia. Pri použití správneho typu
náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b. Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
c. Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla
od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
d. Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto
náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné pokyny, aby
s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
e. Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu
ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
f. Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie
nečistotami a lepšie sa s nimi manipuluje.
g. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná.
Použitie elektrického náradia na iné účely, než
na aké je určené, môže byť nebezpečné.
6. Opravy
a. Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte
bezpečnú prevádzku náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre skrutkovače a rázové uťahovače
♦
♦
♦
5. Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
4
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím môže
viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom,
držte elektrické náradie vždy za izolované
rukoväti. Montážne prvky, ktoré sa dostanú
do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia, že
neizolované kovové časti elektrického náradia
budú tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť
úraz elektrickým prúdom.
♦
♦
♦
♦
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu používajte svorky alebo iné
vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou
alebo opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho
stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ tieto osoby nepracujú pod dohľadom,
alebo pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť
pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané týmto
návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných
škôd.
♦
♦
♦
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší
čas, zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou
normou EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie
jednotlivých náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej
úrovne vibrácií v závislosti od spôsobu použitia
náradia. Úroveň vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Varovanie! Rázové uťahovače nie sú
momentové kľúče. Nepoužívajte toto
náradie na uťahovanie montážnych prvkov predpísaným uťahovacím momentom. Pri nedostatočne alebo nadmerne
dotiahnutých montážnych prvkoch by sa
malo používať kalibrované meracie zariadenie, ako je momentový kľúč, aby nedošlo k zlyhaniu spoja.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu
určenia bezpečnostných opatrení podľa normy
2002/44/EC na ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal
predbežný odhad pôsobenia vibrácií brať na zreteľ
aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦ Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im
neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia
výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
♦ Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Štítky na náradí
Na náradí sú zobrazené nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať
tento návod na obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátor
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde
môže teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené v priložených bezpečnostných varovaniach,
môžu sa objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto
riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť.
Tieto príslušenstvá sú nasledujúce:
5
♦
♦
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
♦
Nabíjačky
♦ Používajte nabíjačku Black & Decker iba
na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný
s náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť,
spôsobiť poranenie alebo ďalšie škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory,
ktoré nie sú určené na nabíjanie.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Nabíjanie akumulátora (obr. B)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím
a vždy, keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý neznamená
žiadny problém.
♦ Ak chcete akumulátor nabiť, zasuňte zástrčku
nabíjačky (8) do konektora (6).
♦ Pripojte nabíjačku k sieti.
♦ Nechajte náradie prepojené s nabíjačkou
12 hodín.
Nabíjačka sa môže počas nabíjania zahrievať.
Ide o normálny stav, ktorý neznamená žiadny
problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá
teplota klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40
°C. Odporúčaná teplota prostredia na nabíjanie:
približne 24 °C.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je opatrená dvojitou izoláciou. Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie
uvedené na výkonovom štítku zodpovedá
napájaciemu napätiu v sieti. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
♦
Ak chcete nasadiť skrutkovací násadec (7),
zasuňte ho do držiaka nástrojov (3) tak, aby
bol riadne usadený.
Ak chcete skrutkovací násadec vybrať, vytiahnite ho z držiaka nástrojov.
Nastavenie rukoväti (obr. C)
Rukoväť môže byť nastavená do troch rôznych
polôh, čo zaručuje univerzálnosť použitia tohto
náradia.
♦ Stlačte tlačidlo na nastavenie rukoväti (4).
♦ Otočte rukoväť do požadovanej polohy.
♦ Uvoľnite tlačidlo.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo
všetkých nasledujúcich častí.
1. Vypínač zapnuté/vypnuté s funkciou chodu
vpred/vzad
2. Zaisťovacia objímka hriadeľa
3. Držiak nástrojov
4. Tlačidlo nastavenia rukoväti
5. Rukoväť
6. Konektor akumulátora
Ručné zaistenie hriadeľa (obr. D)
Ručné zaistenie hriadeľa vám umožňuje používať náradie ako normálny skrutkovač. Tak budete
môcť ešte viac utiahnuť dotiahnutú skrutku alebo
povoliť príliš utiahnutú skrutku.
♦ Ak chcete použiť zaistenie hriadeľa, nastavte vypínač zapnuté/vypnuté (1) do stredovej
polohy.
♦ Nastavte objímku (2) na symbol . Ak je aktivované zaistenie hriadeľa, náradie nemôže
byť zapnuté.
♦ Ak chcete zaistenie hriadeľa uvoľniť, nastavte
objímku (2) na symbol .
Zostavenie
Nasadenie a odobratie skrutkovacieho
násadca alebo nástrčného kľúča (obr. A)
Varovanie! Uistite sa, či je náradie zaistené, aby
ste pred nasadením alebo odobratím príslušenstva zabránili aktivácii vypínača.
6
Použitie náradia (obr. E)
Pri uťahovaní používajte otáčanie smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek). Pri uvoľňovaní používajte otáčanie smerom dozadu (proti
smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦ Uistite sa, či je uvoľnené zaistenie hriadeľa.
♦ Pri uťahovaní skrutky alebo matice nastavte
vypínač zapnuté/vypnuté (1) doprava a stlačte
tento vypínač.
♦ Pri uvoľňovaní skrutky alebo matice nastavte
vypínač zapnuté/vypnuté (1) doľava a stlačte
tento vypínač.
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač
zapnuté/vypnuté.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení
ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných
servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho
pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Akumulátor
Pokiaľ chcete zlikvidovať výrobok sami,
akumulátor musí byť vybratý podľa nižšie
uvedeného postupu a zlikvidovaný v súlade s miestnymi predpismi.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
♦
Spustite zariadenie a počkajte, až sa akumulátor celkom vybije a zastaví sa motor.
♦ Vyskrutkujte deväť skrutiek, ktorými je náradie
spojené dohromady.
♦ Odoberte z náradia kryty.
♦ Odpojte od akumulátora všetky vodiče.
♦ Vyberte akumulátor z náradia.
♦ Vložte akumulátor do vhodného obalu a zaistite, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu kontaktov akumulátora.
♦ Odovzdajte akumulátor zástupcovi autorizovaného servisu alebo v miestnom zbernom dvore.
Po vytiahnutí nemôže byť akumulátor vložený
späť.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačku
odpojte od siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite
kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne
čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
Ochrana životného prostredia
Technické údaje
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
KC36LN (H1) KC36LN (H2)
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Napájacie
napätie
V
Otáčky
naprázdno
min-1 0 - 180
0 - 180
Max. moment
(menovitý)
Nm
3
3
Li-Ion
Li-Ion
Typ
akumulátora
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov pomáha
chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
7
3,6
3,6
Kapacita
akumulátora
Ah
1,1
1,3
Hmotnosť
kg
0,32
0,32
905450** H1
Záruka
Napájacie napätie
V
230
Výstupné napätie
V
9
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku.
Táto záruka je ponúkaná v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva.
Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch
EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.
Nabíjačka
Prúd
mA
100
Približný čas nabíjania
hod.
12–15
Hladina akustického tlaku podľa normy EN
60745:
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker v priebehu 24 mesiacov od kúpy akékoľvek materiálové
či výrobné chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe o minimalizovanie Vašich starostí
bezplatnú výmenu chybných dielcov, opravu alebo výmenu celého výrobku za nižšie uvedených
podmienok:
♦ Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho
prenájmu.
♦ Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu a nebola zanedbaná jeho predpísaná
údržba.
♦ Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦ Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní opravári alebo mechanici autorizovaného
servisu Black & Decker.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj
na internetovej adrese: www.2helpU.com
Akustický tlak (LpA) 57,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 68,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Skrutkovanie bez rázov (ah, IS) < 2,5 m/s2, odchýlka
(K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
11
KC36LN
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto
produkty popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto
adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky www.
blackanddecker.co.uk a zaregistrujte tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie o značke Black & Decker a o celom rade
našich ďalších výrobkov nájdete na adrese www.
blackanddecker.sk.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná
za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
16. 5. 2011
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00154047 - 27-05-2011
9
E16347
1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
KC36LN
2
13 - 05 - 11
TYP.
H1 - H2
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising