KC36LN | Black&Decker KC36LN CORDLESS SCREWDRIVER Type H1 - H2 instruction manual

382013-12 BAL
www.blackanddecker.eu
KC36LN
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
A
B
C
D
E
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš Black & Decker vijačnik je namenjen izključno
postopkom odvijanja/privijanja vijakov. To orodje je
namenjeno samo osebni uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Preberite vsa opozorila in navodila. Če ne upoštevate spodaj navedenih
opozoril in napotkov, lahko to povzroči električni udar, požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz “električno orodje” v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Zagotovitev varnosti na območju delovanja
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih so
nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte v bližini
gorljivih tekočin, plinov ali praha, ker obstaja nevarnost eksplozije. Pri uporabi z električnimi orodji nastajajo iskre, ki lahko zanetijo prah
ali hlape.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni in
otroci dovolj daleč od delovnega območja.
Motnje lahko povzročijo, da izgubite nadzor nad
orodjem.
2. Varnost pri delu z električnim tokom
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati vtičnici. Vtikačev nikoli ne predelujte. Nikoli ne
uporabljajte vtiča adapterja z ozemljenim
električnim orodjem. Nepredelani vtikači in
ustrezne vtičnice zmanjšajo možnost električnega udara.
b. Izogibajte se stika z ozemljenimi površinami,
kot so cevi, radiatorji, električne peči in
hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je nevarnost električnega udara večja.
c. Ne izpostavljajte orodja dežju in vlažnim
vremenskim pogojem. Če v električno orodje
zaide voda, obstaja večja možnost električnega
udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje, vleko
ali izklop električnega orodja iz omrežja.
Poskrbite, da bo kabel na varni oddaljenosti
od vročine, olja, ostrih robov in premikajočih
se delov. Poškodovan ali zavozlan električni
4
kabel povečuje možnost električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na prostem, uporabite podaljšek, ki je namenjen
uporabi na prostem. Uporaba ustreznega
podaljška za uporabo na prostem, zmanjšuje
možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja v vlažnem
okolju neizbežna, uporabite inštalacijski
odklopnik (RCD). Uporaba RCD stikala zmanjšuje možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas pozorni,
spremljajte potek dela in uporabljajte zdravo
pamet. Električnega orodja ne uporabljajte,
če ste utrujeni, pod vplivom mamil, alkohola
ali zdravil. Le trenutek nepozornosti lahko privede do težkih telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba zaščitne opreme, kot je zaščitna maska proti prahu, nedrseči
varnostni čevlji, čelada ali zaščita sluha, ki jo
uporabljate v ustreznem okolju, zmanjšuje možnost telesnih poškodb.
c. Izognite se neželenemu zagonu orodja. Pred
priključitvijo na izvor napajanja, dviganjem
ali prenašanjem električnega orodja zagotovite, da bo stikalo v izklopljenem položaju.
Nošenje električnega orodja s prstom na stikalu
za vklop ali priključitev električnega orodja na
električno omrežje z vklopljenim stikalom povečuje možnost nesreč.
d. Odstranite vse ključe za nastavitev orodja
preden vključite orodje. Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega se dela orodja, lahko
privede do telesnih poškodb.
e. Izogibajte se nenavadni telesni drži. Poskrbite za varno in trdno stojišče. To omogoča
boljši nadzor nad električnim orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Nosite ustrezna delovna oblačila. Ne nosite
širokih oblek ali nakita. Z lasmi, obleko ali
rokavicami se ne približujte premikajočim se
delom. Ohlapna oblačila, nakit ali dolgi lasje se
lahko zapletejo v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se prepričajte, da so pravilno priklopljene in da jih
uporabljate pravilno. Uporaba naprav za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki jih
povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite. Uporabite orodje, ki je predpisano za posamezno
opravilo. Pravilna izbira orodja bo pripomogla,
SLOVENSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
da bo delo končano bolj kvalitetno in varneje na
način, kot je to predpisano.
Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče nadzirati s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/ali
odstranite baterijo pred kakršnokoli nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali pred
shranjevanjem orodja. Ta preventivni varnostni
ukrep zmanjša nevarnost naključnega zagona
električnega orodja.
Ko električno orodje ni v uporabi, ga shranjujte izven dosega otrok in ne dovolite
uporabo orodja osebam, ki niso seznanjene
z delovanjem orodja ali s tem navodilom za
uporabo. Električna orodja so lahko v rokah
ljudi, ki za tovrstno delo niso usposobljeni, zelo
nevarna.
Vzdržujte električna orodja. Preverite, ali so
komponente električnega orodja pravilno
poravnane, ali niso upognjene, polomljene
oz. v stanju, ki lahko povzroči motnje v delovanju električnega orodja. Poškodovano
električno orodje popravite pred uporabo.
Mnogo nesreč se zgodi zaradi neustreznega
vzdrževanja električnih orodij.
Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto. Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje vodljiva
in zanesljivejša.
Električno orodje, dodatno opremo, vstavke,
itd. uporabljajte skladno s temi navodili, pri
tem pa se ozirajte na vrsto dela, ki ga opravljate in delovne pogoje. Uporaba električnega orodja za namen, ki ni predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Uporaba in vzdrževanje akumulatorskih
orodij
a. Baterije polnite samo s polnilnikom, ki je
odobren s strani proizvajalca. Polnilnik, ki je
primeren za polnjenje enega tipa baterije, lahko
povzroči nevarnost požara, če ga uporabljate
z drugim tipom baterije.
b. Uporabljajte električna orodja samo s posebej zanje izdelanimi baterijami. Uporaba
drugih baterij lahko povzroči nevarnost telesnih
poškodb in požara.
c. Če baterije ne uporabljate, jo shranite proč
od kovinskih predmetov, na primer papirnih
sponk, kovancev, vijakov, žebljev ali drugih
majhnih kovinskih predmetov, ki lahko omogočijo stik enega terminala z drugim. Kratkostični spoj terminalov lahko povzroči opekline in
požar.
d. Pri nepravilnem ravnanju z baterijo lahko iz
notranjosti baterije brizgne tekočina. Izogibajte se s stiku s tekočino. Če po naključju
pride do stika, izperite prizadeto mesto
z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, poiščite še pomoč zdravnika. Tekočina, ki brizgne
iz baterije, lahko povzroči draženje ali opekline.
6. Servis
a. Električno orodje naj servisira le usposobljen serviser, pri tem pa uporablja le originalne nadomestne dele. To bo zagotovilo
ustrezno varno uporabo električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega
orodja
Opozorilo! Dodatni napotki za varno uporabo izvijačev in udarnih ključev
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri delu z udarnimi vrtalniki uporabljajte
zaščito za ušesa. Izpostavljenost hrupu lahko
povzroči izgubo sluha.
Uporabite pomožne držaje, ki so dobavljene
z orodjem. Izguba nadzora lahko povzroči telesne poškodbe.
Ko opravljate dela, kjer lahko pritrdilni element poškoduje skrite napeljave ali lastni
napajalni kabel, električno orodje vedno
držite za izolirano površino. Če se z vijaki
dotaknete žice pod napetostjo, bodo pod napetostjo tudi kovinski deli električnega orodja, to
pa lahko povzroči električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične pripomočke za vpetje obdelovanca v stabilno
podlago. Če držite obdelovanec z roko ali ga
pritiskate ob telo, bo nestabilen in lahko povzroči izgubo nadzora.
To orodje ni namenjeno uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi ali umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj
ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost. Otroke je potrebno nadzorovati in preprečiti, da bi se igrali
z napravo.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki v teh
navodilih ni odobren ali opisan, lahko povzroči
nevarnost telesnih poškodb in/ali materialne
škode.
5
SLOVENSKI
Opozorilo! Udarni ključi niso navorni ključi.
Udarnih ključev ne uporabljajte za zategovanje vijakov, ki imajo predpisan zategovalni
navor. Če obstaja nevarnost, da bo preveč
ali premalo zategnjen vijak poškodoval
spojišče, je potrebno uporabiti dodatno
kalibrirano merilno napravo za merjenje
navorov vijakov, kot je navorni ključ.
Varnost drugih ljudi
♦ Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb
(vključno z otroci), z omejenimi fi zičnimi, ali
umskimi sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če so pod nadzorom ali so
prejeli navodila o uporabi naprave s strani osebe,
odgovorne za njihovo varnost.
♦ Otroci morajo biti nadzorovani, da se z napravo
ne igrajo.
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnost za zdravje zaradi vdihavanja prahu,
ki nastaja pri uporabi orodja (na primer:- delo
z lesom, posebej hrastovim, bukovim in s stiskalnicami).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. Deklarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi
za predhodno oceno izpostavljenosti.
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Oznake na orodju
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Dodatni varnostni napotki za baterije in polnilnike
Baterije
♦ Pod nobenimi pogoji ne poskušajte odpreti baterij.
♦ Ne izpostavljajte baterij vodi ali dežju.
♦ Ne shranjujte jih v prostorih, kjer bi bila lahko
temperatura višja od 40 °C.
♦ Polnite jih le pri sobni temperaturi od 10 °C do
40 °C.
♦ Polnite le s polnilnikom, ki je dobavljen z orodjem.
♦ Ko boste odlagali baterije, sledite navodilom
v poglavju "Skrb za okolje".
Ne polnite poškodovanih baterij.
Polnilniki
♦ Black & Deckerjev polnilnik uporabljajte samo
za polnjenje baterije, ki je priložena orodju.
Druge baterije lahko eksplodirajo in povzročijo
telesne poškodbe in materialno škodo.
♦ Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso polnilne.
♦ Poškodovane napajalne kable nemudoma zamenjajte.
♦ Ne izpostavljajte polnilnika vodi ali dežju.
♦ Ne odpirajte polnilnika.
♦ Ne prodirajte polnilnika.
Ta polnilnik je namenjen samo osebni
uporabi.
Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
Električna varnost
Polnilnik je dvojno izoliran; zato ni potrebna
dodatna ozemljitev. Vedno preverite, če dejanska napetost ustreza tisti, ki je navedena
na podatkovni plošči. Nikoli ne poskušajte
zamenjati polnilne enote z navadnim napajalnim vtičem.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/EC za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
6
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen
SLOVENSKI
Black & Deckerjev serviser, da se izognete potencialnim nevarnostim.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje sestavne dele.
1. Kombinirano stikalo za vklop/izklop in vrtenje
levo/desno
2. Obroček za blokado vretena
3. Vpenjalo svedra
4. Gumb za nastavitev držaja
5. Držaj
6. Konektor za baterijo
Sestava
Namestitev in odstranitev izvijača ali nastavka
(slika A)
Opozorilo! Pred namestitvijo ali odstranitvijo priborov se prepričajte, da je orodje zaklenjeno, oz. da
je vklop stikala onemogočen.
♦ Namestitev izvijača (7) je preprosta, potisnite ga
do konca v vpenjalno glavo (3).
♦ Če ga želite odstraniti, ga povlecite iz vpenjalne
glave.
Uporaba
Opozorilo! Orodje naj deluje s svojim lastnim tempom. Pazite, da ga ne boste preobremenili.
Polnjenje baterije (slika B)
Baterijo je treba napolniti pred prvo uporabo in vedno, ko ne more več zagotoviti ustreznega napajanja za postopke, ki ste jih prej z lahkoto opravljali.
Med polnjenjem se lahko polnilnik segreva; to je
normalno in ne predstavlja napake.
♦ Pri polnjenju baterije vstavite vtikač polnilnika
(8) v konektor (6).
♦ Priklopite polnilnik.
♦ Orodje naj ostane priključeno na polnilnik 12 ur.
Med polnjenjem lahko polnilnik brni in se segreva;
to je normalno in ne predstavlja napake.
Opozorilo! Ne polnite baterije pri ambientnih temperaturah pod 10 °C ali nad 40 °C. Priporočena
temperatura pri polnjenju je okoli 24 °C.
Nastavitev držaja (sl. C)
Za optimalno priročnost lahko nastavite držaj v tri
različne položaje.
♦ Pritisnite gumb za nastavitev držaja (4).
♦ Zavrtite držaj v želen položaj.
♦ Sprostite gumb.
Ročna blokada vretena (sl. D)
Ročna blokada vretena vam omogoča uporabo
orodja kot običaji vijač. Tako lahko še dodatno za-
tegnete vijak oz. odvijete zelo pritrjen vijak.
♦ Da aktivirate zaklep vretena, pomaknite stikalo
za vklop/izklop (1) v srednji položaj.
♦ Obrnite obroček (2) k znaku . Ko je zaklep
vretena aktiviran, orodja ni mogoče vključiti.
♦ Da sprostite zaklep vretena, obrnite obroček (2)
k znaku .
Delovanje (sl. E)
Za privijanje se mora orodje vrteti v desno smer
(v smeri gibanja urinega kazalca). Za odvijanje se
mora vrteti v levo smer (v nasprotni smeri gibanja
urinega kazalca).
♦ Prepričajte se, da zaklep vretena ni aktiviran.
♦ Da privijete vijak ali matico, pomaknite stikalo
za vklop/izklop (1) v desno smer in ga pritisnite.
♦ Da odvijete vijak ali matico, pomaknite stikalo
za vklop/izklop (1) v levo smer in ga pritisnite.
♦ Za izklop orodja, sprostite stikalo za vklop/izklop.
Vzdrževanje
Vaše Black & Decker orodje je oblikovano tako, da
omogoča dolgotrajno obratovanje z minimalnimi
zahtevami po vzdrževanju. Dolgoročno zadovoljivo
delovanje je odvisno od pravilne nege in rednega
čiščenja orodja.
Polnilnik razen rednega čiščenja ne potrebuje nobenega vzdrževanja.
Opozorilo! Pred pričetkom vzdrževanja orodja
odstranite baterijo z orodja. Pred čiščenjem izklopite polnilnik iz električnega omrežja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže v orodju in
polnilniku s pomočjo mehke ščetke ali suhe krpe.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
♦ V rednih časovnih presledkih odprite vpenjalno
glavo in potrkajte z njo, tako da odstranite prah
iz njene notranjosti.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Naprava ne sme biti odložena
med mešane komunalne odpadke.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne
služi več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več
uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Omogočite, da bo izdelek primeren za ločeno zbiranje.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
7
SLOVENSKI
Lokalni predpisi običajno organizirajo ločeno odlaganje električnih izdelkov od navadnih komunalnih
odpadkov, lokalni zbirni centri ali prodajalec, kjer ste
kupili nov izdelek.
Polnilnik
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker,
ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če
želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Tok
mA
100
Približni čas polnjenja
V urah
12-15
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate najbližjo
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden
v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
905450** H1
Vhodna napetost
V (izmenična
napetost)
230
Izhodna napetost
V (enosmerna)
9
Nivo zvočnega pritiska v skladu z EN 60745:
Raven zvočnega tlaka (LpA) 57,5 dB (A), odstopanje
(K) 3 dB (A), Raven zvočne moči (LWA) 68,5 dB (A),
odstopanje (K) 3 dB (A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski
seštevek) v skladu z EN 60745:
Vijačenje brez udarjanja (ah, cm) 2,5 m/s2, odstopanje (K)
1,5 m/s2
Izjava o skladnosti ES
DIREKTIVA O STROJIH
Baterije
Če želite sami odvreči baterijo, jo morate
odstraniti po naslednjih navodilih in upoštevati lokalne predpise.
♦
Baterijo izpraznite do konca tako, da napravo
uporabljate, dokler se motor ne ustavi.
♦ Odstranite devet vijakov, ki držijo skupaj osrednji
del naprave.
♦ Odstranite pokrov ohišja.
♦ Z baterije odstranite vse priključne konektorje.
♦ Odstranite baterijo.
♦ Namestite jo v primerno embalažo in tako zagotovite, da pri terminalih ne pride do kratkega
stika.
♦ Baterijo izročite svojemu prodajalcu ali pa jo
odnesite na lokalno reciklažno postajo.
Ko je baterije odstranjena, jo ni mogoče ponovno
namestiti.
KC36LN
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani pod
“tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Za več informacij se povežite z Black & Deckerjem
na spodnjih naslovih, ali glejte zadnjo stran
navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične
dokumentacije in daje to izjavo v imenu
Black & Deckerja.
Kevin Hewitt
Podpredsednik
Globalni inženiring
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
16.5.2011
Tehnični podatki
KC36LN (H1) KC36LN (H2)
Napetost
V (enosmerna)
3,6
3,6
Hitrost
v praznem teku Min-1
0-180
0-180
Maks. navor
(PTI učinek)
3
3
Litijevaionska
Litijevaionska
Nm
Vrsta baterije
Kapaciteta
baterije
Ah
1,1
1,3
Teža
kg
0,32
0,32
8
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija je
veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi
napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil iz-
SLOVENSKI
delke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav
za kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske storitve,
profesionalno uporabo ali če je bil izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe ali
zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da se povežete
z najbližjo Black & Deckerjevo pisarno, na
naslovu, ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih Black & Deckerjevih serviserjev in
opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Deckerjev izdelek, da boste ostali
seznanjeni o naših novih izdelkih in posebnih
ponudbah. Za več informacij glede blagovne
znamke Black & Decker in njegovih izdelkih,
obiščite spletno stran
www.blackanddecker.co.uk.
9
HRVATSKI
Namjena
Ovaj Black & Decker odvijač predviđen je za odvijanje vijaka. Ovaj je alat dizajniran isključivo za
korisničku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i uputa može rezultirati
električnim udarom, požarom i/ili ozbiljnim
ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan
iz gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Područje rada držite čistim i dobro osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori prizivaju
nezgode.
b. S električnim alatima ne radite u eksplozivnom okruženju, kao što je blizina zapaljivih
tekućina, plinova ili prašine. Električni aparati stvaraju iskre koje mogu zapaliti prašinu ili
isparavanja.
c. Pri radu s električnim alatom držite podalje
promatrače i djecu. Zbog odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju odgovarati
utičnicama. Nikad ni na koji način ne prepravljajte utikač. Pri upotrebi električnih
alata s uzemljenjem ne koristite prilagodne
utikače. Neizmijenjeni utikači i odgovarajuće
utičnice smanjit će rizik od električnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim površinama poput cijevi, radijatora, metalnih
okvira i hladnjaka. Postoji povećani rizik od
električnog udara ako je tijelo uzemljeno.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi. Prodiranje vode u električni alat povećat će rizik od
električnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice. Kabel
držite podalje od izvora topline, ulja i oštrih
ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili zapleteni
kabel povećat će rizik od električnog udara.
e. Pri radu s električnim alatom na otvorenom,
upotrijebite produžni kabel pogodan za
10
upotrebu na otvorenom. Upotreba produžnog
kabela koji nije pogodan za upotrebu na otvorenom predstavlja rizik od električnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje električnog alata u vlažnim uvjetima, upotrijebite
napajanje s diferencijalnom sklopkom za
zaštitu od neispravnosti uzemljenja (RCD).
Upotreba RCD sklopke smanjuje rizik od električnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite i rukovodite se zdravim razumom pri radu s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako
ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola
ili lijekova. Trenutak nepažnje tijekom rada
s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
ozljeda.
b. Koristite osobnu zaštitnu opremu. Uvijek
koristite zaštitu za oči. Upotreba zaštitne
opreme poput maske protiv prašine, sigurnosnih
cipela protiv klizanja, čvrste kape ili zaštite sluha
u odgovarajućim uvjetima smanjit će rizik od
osobnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje. Prije
priključivanja u električnu mrežu ili umetanja
akumulatorske baterije, kao i prije uzimanja
ili nošenja alata, provjerite je li prekidač
u isključenom položaju. Nošenje električnog
alata pri čemu je prst na prekidaču ili priključivanje električnog alata kojemu je prekidač
uključen priziva nezgode.
d. Prije nego što uključite električni alat, uklonite s njega sve ključeve za podešavanje.
Ostavljanje ključa na rotirajućem dijelu električnog alata može dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Stalno održavajte ravnotežu i stojte čvrsto na nogama. To omogućuje bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama.
f. Pravilno se obucite. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice uvijek držite podalje od pokretnih dijelova. Pokretni
dijelovi mogu zahvatiti labavo obučenu odjeću,
nakit ili dugu kosu.
g. Ako je omogućeno priključivanje usisavača,
osigurajte njihovo pravilno povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za skupljanje prašine
može smanjiti opasnosti vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite ispravan električni alat za vašu primjenu. Prikladan električni alat bolje će i sigurnije
obaviti posao brzinom za koju je predviđen.
HRVATSKI
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni ili
uključeni položaj. Svaki električni alat kojim se
ne može upravljati pomoću prekidača predstavlja opasnost i potrebno ga je popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata, isključite utikač iz
utičnice ili odvojite akumulatorsku bateriju.
Te sigurnosne preventivne mjere smanjuju rizik
od nehotičnog pokretanja električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne dopustite
osobama koje nisu upoznate s alatom ili ovim
uputama da rade s njim. Električni alati opasni
su u rukama neobučenih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima li
kakvih otklona ili povijenosti pokretnih dijelova, napuknuća dijelova ili bilo kakvih
drugih stanja koja mogu utjecati na rad
električnog alata. Ako je alat oštećen, popravite ga prije upotrebe. Velik broj nezgoda
uzrokovan je loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima i čistima. Pravilno održavanje radnih alata i njihovih
oštrica smanjuje vjerojatnost povijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke itd., upotrebljavajte u skladu s ovim uputama te uzimajući u obzir radne uvjete i posao koji je potrebno obaviti. Upotreba električnih alata za
poslove za koje nije namijenjen može dovesti do
opasnih situacija.
5. Upotreba i čuvanje akumulatorskih baterija
a. Dopunjavajte isključivo punjačem kojeg je
odredio proizvođač. Punjač koji je pogodan za
jednu vrstu akumulatora može izazvati rizik od
požara ako se upotrebljava s nekim drugim
akumulatorom.
b. Električne alate upotrebljavajte isključivo
s izričito navedenim akumulatorima. Upotreba bilo kojeg drugog akumulatora može izazvati rizik od ozljede i požara.
c. Kad akumulator nije u upotrebi, držite ga
podalje od ostalih metalnih predmeta poput
spajalica za papir, ključeva, čavala, vijaka ili
drugih manjih metalnih predmeta koji mogu
izazvati kratki spoj baterijskih priključaka.
Kratki spoj priključaka baterije može izazvati
eksploziju ili požar.
d. U slučaju nepravilne upotrebe iz baterije bi
mogla iscuriti tekućina. Izbjegavajte kontakt.
Ako dođe do slučajnog kontakta, isperite
tekućom vodom. Ako tekućina dospije u oči,
smjesta potražite liječničku pomoć. Tekućina
iz baterije može izazvati iritacije ili opekline.
6. Servis
a. Električne alate servisirajte kod kvalificiranog servisera i upotrebom identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete način održati
sigurnost upotrebe električnog alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za odvijače i udarne ključeve
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tijekom upotrebe udarnih bušilica koristite
zaštitu za sluh. Izlaganje zvuku velike jačine
može izazvati oštećenje sluha.
Koristite pomoćne rukohvate isporučene uz
alat. Gubitak nadzora može izazvati osobne
ozljede.
Električni alat pridržavajte isključivo za
izolirane rukohvate dok radite u područjima
gdje bi vijak mogao doći u dodir sa skrivenim
ožičenjima ili kabelom alata. U slučaju kontakta sa žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
električni udar rukovatelja.
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
platformu. Pridržavanje radnog materijala rukom ili njegovo oslanjanje na tijelo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Ovaj alat nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja. Djecu je potrebno
nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje
ovim uređajem.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih radnji pomoću ovog
alata za radnje koje nisu opisane u ovom priručniku može predstavljati opasnost od osobne
ozljede i/ili oštećivanja imovine.
Upozorenje! Udarni ključevi nisu momentni
ključevi. Ne koristite ovaj alat za zatezanje
vijaka na određeni moment. Ako prejako ili
preslabo zategnuti vijci mogu uzrokovati
pucanje spoja, potrebno je upotrijebiti kalibrirani uređaj za mjerenje momenta, kao
što je momentni ključ.
11
HRVATSKI
Sigurnost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu, ili
osoba s nedostatkom iskustva ili znanja, osim
ako ih osoba zadužena za njihovu sigurnost
nadzire ili im je pružila upute koje se odnose na
sigurnu upotrebu uređaja.
♦ Djecu je potrebno nadgledati kako bi se spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni stalno
prisutni rizici, a koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati
uslijed nepravilne upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, određene stalno prisutne rizike
nije moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede uzrokovane promjenom dijelova, oštrica
ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovne pauze tijekom korištenja bilo
kojeg alata tijekom duljih razdoblja.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja prašine
nastale tijekom korištenja alata (npr. tijekom rada
s drvom, osobito hrastovinom, bukovinom i ivericom).
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745 i mogu
se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Vrijednost emisija vibracija tijekom
stvarne upotrebe električnog alata može se razlikovati od deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na
koje se alat koristi. Razina vibracija može porasti
iznad navedene razine.
Tijekom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako bi
se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovno koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete upotrebe
i način korištenja alata, obuhvaćajući i sve dijelove
radnog ciklusa, kao što je vrijeme od isključivanja
alata do potpunog zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja pune radne brzine.
12
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani slijedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Dodatne sigurnosne upute za akumulatore
i punjače
Baterije
♦ Nikad i ni iz kojeg razloga ne pokušavajte otvarati.
♦ Akumulator ne izlažite vodi.
♦ Ne skladištite na mjestima gdje bi temperatura
mogla biti viša od 40 °C.
♦ Punjenje izvodite isključivo pri okolišnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Dopunjavajte isključivo punjačem koji je isporučen uz alat.
♦ Prilikom odbacivanja akumulatora pridržavajte
se uputa u odjeljku "Zaštita okoliša".
Ne pokušavajte dopunjavati oštećene akumulatore.
Punjači
♦ Black & Decker punjač koristite isključivo za
punjenje akumulatora u alatu uz koji je isporučen. Ostali akumulatori mogu napuknuti i izazvati osobne ozljede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte dopunjavati akumulatore
koji se ne mogu puniti.
♦ Smjesta zamijenite oštećene kabele.
♦ Punjač ne izlažite vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Punjač ne ispitujte drugim uređajima.
Punjač je predviđen isključivo za upotrebu
u zatvorenim prostorima.
Prije upotrebe pročitajte priručnik za upotrebu.
Zaštita od električne struje
Vaš punjač raspolaže dvostrukom izolacijom i žica uzemljenja nije potrebna. Uvijek
provjerite odgovara li napon električne mreže naponu navedenom na opisnoj oznaci.
Nikad ne pokušavajte jedinicu punjača zamijeniti običnim utikačem električne mreže.
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker, radi izbjegavanja opasnosti.
Značajke
Ovaj alat sadrži neke ili sve od sljedećih značajki:
HRVATSKI
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje s funkcijom naprijed/natrag
2. Obruč za blokiranje osovine
3. Držač nastavaka
4. Gumb za podešavanje rukohvata
5. Rukohvat
6. Priključak baterije
Sklapanje
Postavljanje i uklanjanje odvijača ili spojnice
(sl. A)
Upozorenje! Prije postavljanja ili uklanjanja pribora
provjerite je li alat zaključan kako biste spriječili
pomicanje prekidača.
♦ Za postavljanje odvijača (7) potisnite ga u držač
nastavka (3) dok se ne učvrsti u svom položaju.
♦ Da biste uklonili odvijač, izvucite ga iz držača
nastavaka.
Korištenje
Upozorenje! Neka alat radi svojim tempom. Ne
opterećujte alat.
Punjenje akumulatora (sl. B)
Akumulator je potrebno napuniti prije prve upotrebe
i kad izgubi moć pružanja dovoljne snage na zadacima koji su dotad bili izvođeni s lakoćom. Akumulator se može ugrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne predstavlja problem.
♦ Da biste napunili akumulator, utikač punjača (8)
priključite u priključnicu (6).
♦ Priključite punjač.
♦ Alat ostavite priključenim na punjač 12 sati.
Tijekom punjenja, punjač može zujati i ugrijati se.
To je normalno i ne predstavlja naznaku problema.
Upozorenje! Ne dopunjavajte akumulator ako je
okolna temperatura ispod 10 °C ili iznad 40 °C.
Preporučena temperatura punjenja: oko 24 °C.
Prilagođavanje rukohvata (sl. C)
Za optimalnu upotrebljivost rukohvat se može postaviti u tri položaja.
♦ Pritisnite gumb za podešavanje rukohvata (4).
♦ Rukohvat zakrenite u željeni položaj.
♦ Otpustite gumb za otpuštanje.
Ručno blokiranje osovine (sl. D)
Ručno blokiranje osovine omogućuje upotrebu ovog
alata kao uobičajenog odvijača. Tako možete dodatno zategnuti vijak ili otpustiti jako zategnut vijak.
♦ Da biste aktivirali blokadu osovine, pomaknite
prekidač za uključivanje/isključivanje (1) u središnji položaj.
♦ Okrenite obruč (2) do znaka . Kada je blokada
osovine aktivirana, alat se ne može uključiti.
♦
Za oslobađanje blokade osovine okrenite obruč
(2) do znaka .
Upotreba alata (sl. E)
Za zatezanje primjenjujte rotaciju "prema naprijed"
(u smjeru kazaljke na satu). Za oslobađanje vijaka
upotrijebite obratnu rotaciju (suprotno od kazaljke
na satu).
♦ Provjerite je li blokada osovine isključena.
♦ Za zatezanje vijka ili matice pomaknite prekidač
za uključivanje/isključivanje (1) udesno i pritisnite ga.
♦ Za otpuštanje vijka ili matice pomaknite prekidač
za uključivanje/isključivanje (1) udesno i pritisnite ga.
♦ Za isključivanje alata pustite prekidač uključivanja/isključivanja.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat projektiran je za dugotrajnu
upotrebu uz minimalna održavanja. Neprekinuta
i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnoj brizi
i redovnom čišćenju.
Vaš punjač ne zahtijeva nikakvo održavanje osim
redovnog čišćenja.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja na alatu, uklonite akumulator iz alata.
Prije čišćenja punjača odvojite ga od električnog
napajanja.
♦ Utore za prozračivanje na alatu i punjaču redovito čistite mekim kistom, četkom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom krpom.
Ne upotrebljavajte abrazivna ili sredstva za
čišćenje na bazi otapala.
♦ Redovito otvarajte zateznu glavu i lagano udarajte po njoj kako biste iz unutrašnjosti uklonili
prašinu.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za odvojeno
prikupljanje.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda i pakiranja omogućava recikliranje
i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna
upotreba materijala pomaže u sprječavanju
zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju za
sirovinama.
13
HRVATSKI
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Punjač
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon što su
dostigla kraj svog životnog vijeka. Da biste iskoristili prednosti ove usluge, molimo vas da svoj proizvod
vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom agentu koji
će ga prikupiti u naše ime.
Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog servisnog
agenta možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker, na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpune pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni
su putem Interneta na adresi: www.2helpU.com.
905450** H1
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
VDC
9
Trenutno
mA
100
Približno vrijeme punjenja
Sati
12-15
230
Razina zvučnog tlaka prema EN 60745:
Zvučni tlak (LpA) 57,5 dB(A), netočnost (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 68,5 dB(A), nesigurnost (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Odvijanje bez udaraca (ah, S) 2,5 m/s2, nesigurnost (K)
1,5 m/s2
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Baterije
Ako želite sami odbaciti proizvod, potrebno
je ukloniti baterije na dolje opisani način
i odbaciti ih sukladno lokalnim propisima.
♦
Ispraznite bateriju korištenjem uređaja dok motor ne prestane raditi.
♦ Uklonite devet vijaka koji učvršćuju kućište
uređaja.
♦ Odvojite poklopce kućišta od sklopa.
♦ Odvojite sve kontakte od baterijskog uloška.
♦ Izvadite baterijski uložak.
♦ Baterijski uložak odložite u odgovarajuće pakiranje kako biste spriječili kratko spajanje kontakata.
♦ Odnesite bateriju u ovlašteni servis ili u lokalnu
stanicu za recikliranje.
Baterija se nakon uklanjanja ne može ponovo postaviti.
KC36LN
Black & Decker izjavljuje da su donji proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-2.
Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku
Black & Decker putem sljedeće adrese ili
pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje
tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime
tvrtke Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsjednik
Globalni inženjering
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
16.5.2011
Tehnički podaci
KC36LN (H1)
KC36LN (H2)
Napon
VDC
3,6
3,6
Brzina bez
opterećenja
min-1
0-180
0-180
Najveći moment
(PTI vrijednost)
Nm
3
3
Li-Ion
Li-Ion
Vrsta
akumulatora
Kapacitet
baterije
Ah
1,1
1,3
Težina
kg
0,32
0,32
14
Jamstvo
Black & Decker siguran je u kvalitetu svojih proizvoda i pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava o jamstvu dodatak je vašim zakonskim pravima i na koji
način ih ne narušava. Ovo jamstvo valjano je na
području država članica Europske unije i Europske
zone slobodnog trgovanja.
Ako vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatku udobnosti, unutar 24 mjeseci
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
HRVATSKI
znatnom habanju i trošenju ili zamjenu takvih proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti
za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod bio korišten u trgovanju, profesionalnoj
upotrebi ili u svrhu unajmljivanja;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja izazvana
stranim predmetima, tvarima ili u nezgodi;
♦ Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog osoblja
tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju vama najbližeg ovlaštenog
servisnog agenta možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker, na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa i potpune
pojedinosti o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima dostupni su putem interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod i bili
u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o marki
Black & Decker i našim proizvodima dostupne su
na web-lokaciji www.blackanddecker.co.uk.
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
16
♦
♦
Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaš Black & Decker akumulatorski odvijač je dizajniran za poslove odvijanja i uvrtanja zavrtnjeva. Ovaj
alat je namenjen samo za privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima u eksplozivnim atmosferama, na primer u prisustvu
zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu da upale
prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo koji način
nemojte modifi kovati utikač. Ne koristite
nikakve utične adaptere sa uzemljenim električnim alatima. Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte nikad
koristiti kabl za nošenje, vučenje ili izvlačenje utikača električnog alata. Kabl udaljite
od toplote, ulja, oštrih rubova ili pokretnih
delova. Oštećeni ili zapleteni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na otvorenom
prostoru koristite produžni kabl koji je podesan za upotrebu na otvorenom prostoru.
Korišćenje kabla koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba električnog alata na vlažnom mestu, koristite
napajanje sa FID zaštitnom sklopkom za
zaštitu od struje u slučaju kvara. Upotreba
FID sklopke umanjuje opasnost od električnog
udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite i savesno
radite sa električnim alatom. Nemojte da
koristite električni alat ako ste umorni ili pod
dejstvom lekova, alkohola ili droga. Trenutak
nepažnje pri radu sa električnim alatom može
dovesti do ozbiljnih telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom koji
se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh, koja se
koristi pod odgovarajućim uslovima, smanjiće
telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre povezivanja električnog napajanja i/ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja alata. Nošenje
električnog alata sa prstom na prekidaču ili
električnih alata sa prekidačem koji su priključeni na napajanje izaziva nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog alata.
Ključ za pritezanje ili podešavanje koji je ostao
u rotirajućem delu električnog alata može da
dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu u svakom trenutku.
Time se obezbeđuje bolja kontrola nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Kosu, odeću i rukavice
udaljite od pokretnih delova. Široka odeća,
nakit ili duga kosa mogu da se uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za izbacivanje
prašine i oprema za njeno sakupljanje, pobrinite se da budu priključeni i da se pravilno
koriste. Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
17
SRPSKI
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad. Pravilan električni alat će bolje i bezbednije, i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/ili izvadite bateriju iz električnog alata pre vršenja
bilo kakvih podešavanja, zamene pribora ili
odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od
slučajnog pokretanja električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte van
domašaja dece i nemojte dozvoliti osobama
koje nisu upoznate sa ovim električnim alatom ili ovim uputstvima da rukuju električnim
alatom. Električni alati su opasni u rukama
neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani, da
li su delovi polomljeni i da li postoji bilo koje
drugo stanje koje može uticati na rad električnih alata. Ako je oštećen, postarajte se
da se električni alat popravi pre upotrebe.
Mnoge nezgode su izazvane loše održavanim
električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke itd.
u skladu sa ovim uputstvima, uzimajući
u obzir radne uslove i rad koji treba obaviti.
Korišćenje električnog alata za radove za koje
nije namenjen može dovesti do opasne situacije.
5. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Punjenje vršite samo punjačem koji je specificirao proizvođač. Punjač koji je podesan za
jedan tip punjive baterije može izazvati opasnost
od požara ako se koristi sa nekom drugom punjivom baterijom.
b. Električne alate koristite samo sa punjivim
baterijama koje su dizajnirane specijalno za
njih. Upotreba bilo koje druge punjive baterije
može izazvati opasnost od povreda ili požara.
c. Ako se punjiva baterija ne koristi, čuvajte je
dalje od metalnih predmeta kao što su spajalice za papir, novčići, ključevi, ekseri, zavrtnji ili drugi sitni metalni predmeti koji
mogu da naprave spoj između kontakata.
18
Kratkospajanje baterijskih kontakata može izazvati opekotine ili požar.
d. Pod neodgovarajućim uslovima može doći
do curenja tečnosti iz baterije; izbegavajte
kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta,
isperite mesto kontakta vodom. Ako tečnost
dođe u dodir s očima, potražite i medicinsku
pomoć. Tečnost koja iscuri iz baterije može
izazvati iritaciju kože ili opekotine.
6. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat servisira
kvalifikovani servisni tehničar koji će koristiti samo originalne rezervne delove. Time
se osigurava bezbednost električnog alata.
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Posebna sigurnosna upozorenja za odvijače i udarne odvijače
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nosite štitnike za uši kad radite sa udarnim
bušilicama. Izlaganje buci može uzrokovati
gubitak sluha.
Koristite pomoćne ručke koje su isporučene
uz alat. Gubitak kontrole može dovesti do fizičkih povreda.
Električni alat držite samo za izolovane rukohvate kada obavljate radove pri kojima
mogućnost da pritezač dodirne skrivene
vodove ili sopstveni kabl. Pritezač koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine da
osigurate i poduprete predmet obrade na
stabilnu platformu. Držanje radnog predmeta
jednom rukom ili upiranjem u telo nije stabilno
i može dovesti do gubitka kontrole.
Ovaj alat nije namenjen da ga koriste lica (uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili neobučene
ili neiskusne osobe, osim ako su pod nadzorom
ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za njihovu
bezbednost. Decu treba nadzirati kako bi se
osiguralo da se ne igraju sa uređajem.
Namena je opisana u ovom uputstvu za upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih pribora ili
priključaka ili vršenje bilo koje druge operacije
ovim alatom koja nije preporučena u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati opasnost od fi zičkih povreda i/ili materijalne štete.
SRPSKI
Upozorenje! Udarni odvijači nisu odvijači
s obrtnim momentom. Nemojte koristiti ovaj
alat za pritezanje pričvršćivača na određeni
obrtni moment. Kada nedovoljno ili prekomerno pritegnuti pričvršćivači mogu dovesti
do otkazivanje spoja, onda je neophodno
koristiti nezavistan kalibrisan uređaj za merenje obrtnog momenta ili odvijač s obrtnim
momentom.
Bezbednost drugih osoba
♦ Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fi zičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su pod
nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena za
njihovu bezbednost.
♦ Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se
ne igraju sa uređajem.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa ili
pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnim upotrebom alata.
Ako sa bilo kojim alatom radite duže vreme,
pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvani udisanjem prašine koja se stvara pri korišćenju alata (primer:rad sa drvetom, naročito sa hrastom, bukvom
i MDF-om.)
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima
je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu procenu
izloženosti.
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada
je alat isključen i kada radi u praznom hodu.
Nalepnice na alatu
Na alatu se nalaze sledeći simboli:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Dodatna sigurnosna uputstva za baterije i punjače
Baterije
♦ Nikad ne pokušavajte da ih otvorite.
♦ Ne izlažite bateriju vodi.
♦ Ne čuvajte ih na mestima na kojima temperatura može da pređe 40 °C.
♦ Punite ih samo na sobnim temperaturama između 10 °C i 40 °C.
♦ Punite ih samo punjačem koji je isporučen uz
alat.
♦ Ako odlažete baterije u otpad, pratite uputstva
koja su navedena u odeljku „Zaštita životne
sredine“.
Ne pokušavajte da punite oštećene baterije.
Punjači
♦ Vaš Black & Decker punjač koristite samo za
punjenje baterije u alatu sa kojim je isporučen.
Druge baterije mogu prsnuti izazivajući fizičke
povrede i oštećenja.
♦ Nikad ne pokušavajte puniti baterije koje nisu
punjive.
♦ Neispravne kablove odmah zamenite.
♦ Ne izlažite punjač vodi.
♦ Ne otvarajte punjač.
♦ Ne rastavljajte punjač.
Ovaj punjač je namenjen samo za upotrebu
u zatvorenom prostoru.
Pre upotrebe pročitajte uputstvo za upotrebu.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati od deklarisane vrednosti što zavisi od načina
na koji se koristi alat. Nivo vibracija može da se
poveća iznad navedenog nivoa.
19
SRPSKI
Električna bezbednost
Vaš punjač je dvostruko izolovan; zato nije
potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite
da li napon elektro mreže odgovara naponu na natpisnoj pločici aparata. Nikad ne
pokušavajte da zamenite punjač običnim
mrežnim utikačem.
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker servisni
centar da bi se izbegla opasnost.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje sa funkcijom okretanja napred/nazad
2. Prsten za blokadu vretena
3. Držač pribora
4. Dugme za podešavanje drške
5. Drška
6. Konektor za bateriju
Montaža
Postavljanje i skidanje odvijača ili utičnice (sl. A)
Upozorenje! Uverite se da je alat blokiran da biste
sprečili aktiviranje prekidača prilikom instaliranja ili
skidanja pribora.
♦ Za nameštanje odvijač (7), gurnite ga u držač
(3) dok se ne utvrdi u mestu.
♦ Za skidanje bita odvijača, izvucite ga pravi iz
držača.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Punjenje baterije (sl. B)
Baterija mora da se napuni pre prve upotrebe i uvek
kad ne proizvodi dovoljnu snagu pri obavljanju poslova koje ste ranije obavljali s lakoćom. Punjač se
može zagrejati tokom punjenja; to je normalno i ne
ukazuje na problem.
♦ Da biste napunili bateriju, umetnite utikač punjača (8) u konektor (6).
♦ Uključite punjač u struju.
♦ Ostavite punjač priključen 12 sati.
Punjač se može zagrejati i zujati tokom punjenja; to
je normalno i ne ukazuje na problem.
Upozorenje! Ne punite bateriju na sobnim temperaturama ispod 10 °C ili iznad 40 °C. Preporučena
temperatura punjenja: oko 24 °C.
Podešavanje drške (sl. C)
Za optimalno korišćenje drška se može podesiti u tri
različite pozicije.
20
♦
♦
♦
Pritisnite dugme za podešavanje drške (4).
Okrenite dršku u željeni položaj.
Pustite dugme.
Ručno blokiranje vretena (sl. D)
Ručna blokada vretena omogućava korišćenje
alata kao uobičajeni odvijač. Time možete dati dodatan okretaj za čvrsto pritezanje vijka ili olabavite
veoma pritegnut vijak.
♦ Za aktiviranje blokade vretena, pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) i postavite
u centralni položaj.
♦ Okrenite prsten (2) prema simbolu . Sa aktiviranom blokadom vretena, alat se ne može uključiti.
♦ Za oslobađanje blokade vretena okrenite prsten
(2) prema simbolu .
Rad sa alatom (sl. E)
Za pritezanje zavrtnja koristite okretanje unapred
(u smeru kazaljke na satu). Za odvrtanje zavrtnja
koristite okretanje unazad (suprotno smeru kazaljke
na satu).
♦ Uverite se da je blokada vretena oslobođena.
♦ Za pritezanje vijka ili navrtke pomerite prekidač
za uključivanje/isključivanje (1) prema desno
i pritisnite ga.
♦ Za olabavljivanje vijka ili navrtke pomerite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) prema levo
i pritisnite ga.
♦ Da isključite alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje.
Održavanje
Vaš Black & Decker alat je dizajniran za rad u dužem
vremenskom periodu sa minimalnim zahtevima
u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući
rad zavisi od pravilnog održavanja alata i redovnog
čišćenja.
Vaš punjač ne zahteva nikakvo drugo održavanje
osim redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju alata uklonite bateriju iz alata. Pre čišćenja isključite punjač iz struje.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
uređaju i punjaču pomoću mekane četke ili suve
krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći vlažnu
krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje
koja su abrazivna ili sadrže rastvarač.
♦ Redovno otvarajte steznu glavu i lupkajte je da
biste uklonili prašinu iz unutrašnjosti.
SRPSKI
Zaštita životne sredine
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš
Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako
vam više nije potreban, ne odlažite ga sa kućnim
smećem. Ovaj proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava, na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod
koga ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na
kraju njihovog životnog veka. Da biste iskoristili
prednost ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom
ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker
servisera i potpune informacije o našim uslugama
za rezervne delove i kontakte naći ćete na internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Baterije
Ako želite da odložite proizvod u otpad,
morate da uklonite bateriju na opisani način
i odložite ih u skladu sa lokalnim propisima.
♦
Ispraznite bateriju tako što ćete uključiti aparat
i pustiti ga da radi dok se motor ne zaustavi.
♦ Uklonite devet zavrtnja koja drže kućište spojeno sa aparatom.
♦ Podignite poklopce kućišta od sklopa.
♦ Skinite sve konekcije od baterije.
♦ Izvadite bateriju.
♦ Bateriju stavite u odgovarajuće pakovanje kako
bi se osiguralo da se kontakti baterije ne mogu
kratkospojiti.
♦ Odnesite bateriju kod servisera ili do lokalne
stanice za recikliranje.
Jednom izvađena baterija se ne može ponovo namestiti.
Tehnički podaci
KC36LN (H1)
KC36LN (H2)
3,6
3,6
Brzina
u praznom hodu Min-1
0-180
0-180
Maks. obrtni
momenat
(PTI nominalna
vrednost)
3
3
Li-jonska
Li-jonska
Napon
VDC
Nm
Tip baterije
Kapacitet
baterije
Ah
1,1
1,3
Težina
kg
0,32
0,32
Punjač
905450** H1
Ulazni napon
VAC
Izlazni napon
VDC
9
Struja
mA
100
Približno vreme punjenja
Časovi
12-15
230
Nivo zvučnog pritiska prema EN 60745:
Zvučni pritisak (LpA) 57,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A),
Zvučna snaga (LWA) 68,5 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri
pravca) prema EN 60745:
Uvrtanje/odvrtanje bez udarne funkcije (ah, IS) < 2,5 m/s2,
odstupanje (K) 1,5 m/s2
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
KC36LN
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Za više informacija kontaktirajte Black & Decker
na sledećoj adresi ili ih potražite u uputstvu za
upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije Black & Decker.
Kevin Hewitt
Potpredsednik za razvoj
široke potrošnje
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
16/05/2011
21
SRPSKI
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane
neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti neispravne delove, popraviti proizvode koji su
izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ da je proizvod korišćen za zanatstvo, profesionalne svrhe ili najam;
♦ da je proizvod bio izložen nenamenskoj upotrebi ili nemaru;
♦ da je proizvod pretrpeo oštećenja usled dejstva
stranih predmeta, supstanci ili nezgoda;
♦ da je pokušana popravka od strane osoba koje
nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno osoblje
firme Black & Decker.
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po osnovu
garancije, potrebno je da prodavcu ili ovlašćenom
serviseru pokažete dokaz o kupovini. Kontaktirajte
lokalno Black & Decker predstavništvo putem
adrese koja je navedena u ovom uputstvu da biste
saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih
Black & Decker servisera i potpune informacije
o našim uslugama za rezervne delove i kontakte
naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste bili
redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o Black & Decker brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
22
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашиот Black & Decker одвртувач е наменет за
одвртување и навртување. Алатката е наменета само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при користење
на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство.
Непридржување кон мерките за безбедност и долу наведените упатства може
да доведе до електричен удар, пожар
или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на Вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани и темни
места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични алатки во експлозивни окружувања, какви што
постојат кога има присуство на запалливи
течности, гасови или честички. Електричните алатки произведуваат искри што можат
да ги запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните лица настрана додека употребувате електрична
алатка. Одвлекување на вниманието може
да предизвика да изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
a. Приклучокот на електричната алатка мора
да се совпаѓа со приклучницата. Никогаш
н е г о п р е п р а в а ј т е п р и к л у ч о ко т. Н е
употребувајте адаптерски приклучоци со
заземјени електрични алатки. Непреправените приклучоци и соодветните приклучници ќе го намалат ризикот од електричен
удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со заземјени
површини како што се цевки, радијатори,
шпорети или фрижидери. Има зголемен
ризик од електричен удар ако Вашето тело
е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето на
вода во електрична алатка го зголемува
ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно. Никогаш не го употребувајте кабелот за
носење, влечење или исклучување на
електричната алатка. Држете го кабелот
настрана од топлина, масло, остри рабови или подвижни делови. Оштетените или
заплетканите каблови го зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка надвор, употребувајте продолжен кабел кој
е соодветен за надворешна употреба.
Употребата на кабел што е соодветен за
надворешна употреба го намалува ризикот
од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична алатка
во влажна средина не може да се избегне,
употребувајте заштитна диференцијална
(FID) склопка. Употребата на заштитна
диференцијална (FID) склопка го намалува
ризикот од електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте што
правите и користете логика кога работите
со електрична алатка. Не употребувајте
електрична алатка кога сте уморни или
кога сте под влијание на дрога, алкохол
или лекови. Еден момент на невнимание за
време на работење со електрична алатка
може да доведе до серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита. Секогаш
носете заштита за очите. Заштитната опрема, како што се маски против прав, нелизгачки сиг урносни обувки, шлемови или
штитници за слухот, ќе го намали бројот на
повреди кога се употребува за соодветни
работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на алатката. Обезбедете прекинувачот да биде
во исклучена положба пред да ја приклучите алатката на струја или на батериски
пакет, или пред да ја подигнете или пренесувате алатката. Пренесувањето на
електрични алатки со прст на прекинувачот
или приклучување на извор на струја на
вклучени алатки може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за подесување
или клучеви пред да ја вклучите електричната алатка. Клуч или алатка за подесување
која е закачена на ротирачкиот дел на електричната алатка може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте на
земјата и бидете во рамнотежа во секое
23
МАКЕДОНСКИ
време. Ова овозможува подобра контрола
над електричната алатка во неочекувани
ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит. Држете ги косата,
облеката и ракавиците настрана од подвижните делови. Широката облека, накитот
или долгата коса може да бидат фатени во
подвижните делови.
е. Доколку на апаратите постои можност за
приклучување на опрема за извлекување
и собирање на прав, обезбедете таа да
биде приклучена и правилно употребувана. Собирањето на правот може да ги намали опасностите поврзани со прав.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
a. Не ја употребувајте електричната алатка
на сила. Употребувајте електрична алатка
што е соодветна за Вашата работа. Соодветната електрична алатка ќе ја заврши
работата подобро и побезбедно со брзината
за која што била дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната алатка
доколку прекинувачот не ја вклучува и исклучува. Секоја електрична алатка што не
може да се контролира преку прекинувачот
е опасна и мора да биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот на
струја или од батерискиот пакет за електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или пред
да ја одложите електричната алатка. Таквите превентивни безбедносни мерки го
намалуваат ризикот за случајно вклучување
на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што не
ги употребувате надвор од досег на децата и не дозволувајте да ги употребуваат
лица кои не се запознаени со нивната
функција и со овие упатства. Електричните алатки се опасни кога со нив ракуваат
необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки. Проверете дали подвижните делови се лошо
поставени, заглавени или оштетени, или
постои друга состојба што би можела да
влијае врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка пред
да ја употребите. Многу незгоди се предизвикани поради лошо одржувани електрични
алатки.
24
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со овие
упатства, имајќи ги предвид работните
услови и работата која треба да се заврши. Употребата на електрична алатка за
работа што е различна од нејзината намена
може да доведе до опасна ситуација.
5. Употреба и одржување на батериски алатки
а. Полнете само со полнач кој е определен
од страна на произведувачот. Полнач што
одговара на еден тип на батериски пакет
може да доведе до ризик кога се употребува
со друг батериски пакет.
б. Употребувајте ги батериските алатки само
со батериски пакети кои се посебно определени за нив. Употребата на било какви
други батериски пакети може да доведе до
ризик од повреда или пожар.
в. Кога батерискиот пакет не се употребува,
држете го настрана од други метални
предмети како што се: спојници за хартија,
парички, клучеви, шајки, завртки или
други мали метални предмети кои можат
да направат спој помеѓу двата батериски
терминали. Правењето на краток спој
помеѓу батериските терминали може да предизвика изгореници или пожар.
г. Течнос т може да биде исфрлена од
батеријата поради неправилна употреба;
не ја допирајте. Доколку случајно дојде
до допир, исплакнете со вода. Доколку
т еч н о с т а д ој д е в о д о п и р с о оч и т е,
побарајте и медицинска помош. Течноста
исфрлена од батеријата може да предизвика иритација или изгореници.
6. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да ги
сервисира квалификувано лице кое користи само идентични резервни делови.
Вака ќе бидете сигурни дека се одржува
безбедноста на електричната алатка.
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Дополнителни мерки за безбедност за одвртки и ударни
одвртки
МАКЕДОНСКИ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете штитници за ушите кога употребувате ударни дупчалки. Изложеноста
на бучава може да предизвика губење на
слухот.
Корис т ет е ги помошнит е рачки што
доаѓаат со алатката. Губењето на контрола
може да предизвика повреда кај ракувачот.
Фаќајте ги електричните алатки само за
изолираните површини за држење кога
вршите работа при која затворачот може
да дојде во допир со скриени жици или со
кабелот на алатката. Доколку затворачите
допрат жица под напон, тоа може да ги доведе изложените метални делови од електричната алатка под напон и може да предизвика електричен удар кај ракувачот.
Употребувајте стегачи или други практични начини да го прицврстите предметот
на обработка на с т абилна по д лог а.
Придржувањето на предметот на обработка
со рака или со тело го прави нестабилен
и може да доведе до губење на контрола.
Оваа алатка не е наменета за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат иск уство
и знаење, освен ако не им се пружени надзор
или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност. Треба да се надгледуваат децата за да се осигура дека не си играат со
апаратот.
Намената е опишана во ова упатство за
употреба. Употребата на било која помошна
опрема или додаток, или извршувањето на
било кои работи со оваа алатка освен оние
препорачани во ова упатство за употреба,
може да предизвика ризик од повреда на
ракувачот или оштетување на имот.
П р е д у п р е д у в а њ е ! Уд а р н и т е о д вртувачи не се обртни одвртувачи.
Не ја употребувајте оваа алатка за
зацврстување на затворачи до одредени
обртни моменти. Независен и прецизен
уред за мерење на обртен момент, како
што е обртен одвртувач, треба да се
користи кога недоволно зацврстените
или премногу зацврстените затворачи
може да доведат до дефект на спојката.
Безбедност на други лица
♦ Овој апарат не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилни или ментални
способности, или кои немаат иск уство
♦
и знаење, освен ако не им се пружени надзор
или упатства за употреба на апаратот од
страна на лице кое е одговорно за нивната
безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со апаратот.
Останати ризици.
При употреба на алатката може да се појават
дополнителни ризици кои не се вклучени во
приложените предупредувања. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила
за безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови, сечила
или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради долготрајна
употреба на алатката. Кога користите алатка подолг период, осигурајте се дека правите повремени паузи.
♦ Ослабување на слух.
♦ Здравствените опасности предизвикани од
дишење на прав произведен од употребата
на Вашата алатка (на пример:- обработка на
дрво, особено даб, бука и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени во
склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации за
да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност на
вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
25
МАКЕДОНСКИ
вклучувајќи ги и сите делови од работниот циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Безбедност од електричен удар
Вашиот полнач е двојно изолиран; затоа не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали напонот на
струјното напојување одговара на напонот кој е деклариран на плочката.
Никогаш не се обидувајте да го замените
приклучокот на полначот со обичен приклучок за струја.
Ознаки на алатката
Следните симболи се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Дополнителни упатства за безбедност за
батерии и полначи
Батерии
♦ Никогаш не се обидувајте да ја отворите
батеријата поради било која причина.
♦ Не ја изложувајте батеријата на вода.
♦ Не ја одлагајте на места каде температурата може да надмине 40 °C.
♦ Полн ете ј а с ам о п р и те м п е рат у ра в о
просторијата од 10 °C до 40 °C.
♦ Полнете само со полначот кој е се испорачува со алатката.
♦ Кога се ослободувате од батериите, следете
ги упатствата кои се дадени во делот „Заштита на животната средина“.
Не се обидувајте да полните оштетени
батерии.
Полначи
♦ Употребувајте го вашиот Black & Decker
полнач само за полнење на батеријата на
алатката со која е испорачан. Другите батерии можат да пукнат, предизвикувајќи повреда на ракувачот и оштетување.
♦ Никогаш не се обидувајте да ги полните неполнивите батерии.
♦ Обезбедете неисправните каблови веднаш
да бидат заменети.
♦ Не го изложувајте полначот на вода.
♦ Не го отварајте полначот.
♦ Не го чепкајте полначот со шилести предмети.
26
♦
Доколку струјниот кабел е оштетен, мора да
биде заменет од страна на производителот
и л и н а о в л ас те н с е р в и с е н це н тар н а
Black & Decker за да се избегне опасност.
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување/исклучување со
избирање на режим на работа за нанапред
и наназад
2. Прстен за блокирање на вретеното
3. Држач за додатоци за одвртување
4. Копче за подесување на рачка
5. Рачка
6. Спојница за батерија
Склопување
Монтирање и отстранување на делови за
навртување/одвртување или на приклучоци
(скица А)
Предупредување! Осигурајте се дека алатката
е блокирана за да се спречи вклучување на
прекинувачот пред монтирањето или
отстранувањето на додатоците.
♦ З а д а монтирате дел з а н а в рт у в а њ е/
одвртување (7), турнете го во држачот за
делот (3) додека не се намести.
♦ За да отс траните дел за наврт ување/
одвртување, само извлечете го од неговиот
држач.
Употреба
Полначот е наменет само за употреба
во затворен простор.
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не ја преоптоварувајте.
Прочитајте го упатството за употреба
пред да го употребите полначот.
Полнење на батеријата (скица Б)
Батеријата треба да се наполни пред првата
употреба и секогаш кога ќе нема да може да
обезбеди доволно сила за работи кои претходно биле лесно извршувани. Полначот може да
се загрее за време на полнењето; ова е нормално и не значи дека постои проблем.
МАКЕДОНСКИ
♦
За да ја наполните батеријата, вметнете го
приклучокот на полначот (8) во спојницата
(6).
♦ Вклучете го полначот во струја.
♦ Оставете ја алатката приклучена на полначот во траење од 12 часа.
Полначот може да зуи и да се загрее за време
на полнењето; ова е нормално и не значи дека
постои проблем.
Предупредување! Не ја полнете батеријата
при температури во просторијата пониски од 10
°C или повисоки од 40 °C. Препорачана температура при полнење: околу 24 °C.
Подесување на рачката (скица В)
За оптимална подвижност, рачката може да
биде наместена во три различни положби.
♦ Притиснете го копчето за подесување на
рачката (4).
♦ Завртете ја рачката во посакуваната положба.
♦ Отпуштете го копчето.
Рачно блокирање на вретеното (Скица Г)
Рачното блокирање на вретеното ви овозможува да ја употребувате алатката како обичен
одвртувач. Можете да ги дозатегнете олабавените навртки или да ги олабавите многу затегнатите навртки.
♦ За да го го активирате блокирањето на
вретеното, лизнете го прекинувачот (1) до
централната позиција.
♦ Завртете го прстенот (2) до симбол. Кога
блокирањето на вретеното ќе се активира,
алатката нема да може да се вклучи.
♦ За да го ослободите блокирањето на вретеното, завртете го прстенот (2) до симбол.
Ракување со алатката (скица Д)
За затегнување, употребувајте вртење напред
(во насока на стрелките на часовникот). За
олабавување, употребувајте вртење наназад
(во спротивна насока од стрелките на часовникот).
♦ Осигурајте се дека вретеното не е блокирано.
♦ За да затегнете навртка или винт, лизнете го
прекинувачот (1) на десно и притиснете го.
♦ За да олабавите навртка или винт, лизнете
го прекинувачот (1) на лево и притиснете го.
♦ За да ја исклучите алатката, отпуштете го
прекинувачот.
Одржување
Вашата Black & Decker електрична алатка е направена да работи долго време со минимално
одржување. Постојаното работење на задоволително ниво зависи од правилната грижа за
алатката и редовното чистење.
На Вашиот полнач не му е потребно никакво
одржување освен редовно чистење.
Предупредување! Пред вршење на било какво
одржување, отстранете ја батеријата од алатката. Извадете го приклучокот на полначот од
приклучницата пред да го исчистите.
♦ Редовно чистете ги отворите за вентилација
на вашата алатка или полнач со употреба на
мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на моторот со
употреба на влажна крпа. Не употребувајте
абразивни средства за чистење или средства за чистење на база на растворувач.
♦ Редовно отворајте го футерот и лесно чукнете го да ја отстраните правта од внатрешноста.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколк у еден ден зак лучите дека вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не го фрлајте
со отпадот од домаќинството. Овозможете да
биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади или
продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објек ти за с обирање
и рециклирање на Black & Decker производи кога
тие ќе го достигнат крајот на работниот век. За
ја искористите оваа услуга, Ве молиме да го
вратите производот кај било кој овластен сервисер кој ќе го собере во Ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
27
МАКЕДОНСКИ
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени
Black & Decker сервисери и сите детали за нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Ниво на звучен притисок спрема EN 60745:
Батерии
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума
по три оски) спрема EN 60745:
Ако сакате да го фрлите производот
самите, батеријата мора да се извади
како што е опишано подолу и да се фрли
според локалните правила.
♦
Испразнете ја батеријата со користење на
уредот додека не запре моторот.
♦ Отстранете ги девет те завртки што го
спојуваат куќиштето на уредот.
♦ Кренете ги навлаките на куќиштето од склопката.
♦ Откачете ги сите оловни спојки од батерискиот пакет.
♦ Отстранете го батерискиот пакет.
♦ Спакувајте го батерискиот пакет соодветно
за да осигурате да не дојде до краток спој
помеѓу терминалите.
♦ Однесете ја батеријата кај вашиот овластен
сервисер и во локална станица за
рециклирање.
Откако ќе се отстрани, батеријата не може повторно да се монтира.
Звучен притисок (LpA) 57,5 dB(A), отстапување (K)
3 dB(A), Звучна моќност (LWA) 68,5 dB(A), отстапување
(K) 3 dB(A)
Навртување/одвртување без удар (ah, IS) < 2,5 m/s2,
отстапување (K) 1,5 m/s2
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
KC36LN
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/ЕЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
За повеќе информации Ве молиме да стапите
во контакт со Black & Decker преку следнава
адреса или да погледнете на крајот на
упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за
составување на техничките податоци и ја дава
оваа декларација во име на Black & Decker.
Кевин Хјуит
Потпретседател
за глобален развој
на производи
Black & Decker Европа,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
16/05/2011
Технички податоци
Напон
Брзина без
оптоварување
KC36LN
(H1)
KC36LN
(H2)
струја
3,6
3,6
Min-1
Vдиректна
0-180
0-180
Максимален
обртен момент
(PTI Рејтинг)
Nm
3
3
Тип на
батерија
Литиумјонска
Литиумјонска
Капацитет на
батеријата
Ah
1,1
1,3
Тежина
кг
0,32
0,32
Полнач
905450** H1
Влезен напон
Vнаизменична струја 230
Излезен напон
Vдиректна струја
9
Струја
mA
100
Приближно време
на полнење
Часови
12-15
28
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите
производи и нуди извонредена гаранција. Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден начин
не ги ограничува Вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане неисправен поради неквалитетен материјал, изработка или недостаток на сообразност во рок од
24 мес еци од дат умот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги за-
МАКЕДОНСКИ
мени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски или
професионални потреби, или бил изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
♦ Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
♦ Биле вршени поправки од страна на лица
кои не се овластени сервисери или сервисен
персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена во
оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди. Повеќе
информации за стоковата марка
Black & Decker и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
zst00205522 - 24-04-2013
29
30
E16347
1
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
KC36LN
2
13 - 05 - 11
TYP.
H1 - H2
www.blackanddecker.eu
Download PDF

advertising