HP146F4LBK | Black&Decker HP146F4LBK CORDLESS DRILL Type H3 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
599333-66 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
HP146F4L
HP148F4L
HP186F4L
HP188F4L
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
e.
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker je určená
na skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu a
ľahkého muriva.
f.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
3.
a.
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
b.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
c.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý
hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a
držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu,
ktorá bude vykonávaná. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t rické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte vodou.
Ak sa Vám dostane kvapalina do očí, zasiahnuté miesto opláchnite a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže
spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.
♦
♦
♦
♦
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja
so skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým
prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by
mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií ako je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
4
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
♦
♦
♦
náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť
poranenie alebo ďalšie škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Zvyškové riziká
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je chránená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (napríklad:práca
s drevom, zvlášť s dubovým, bukovým a MDF
materiálom.)
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého / ľavého chodu
3. Volič pracovného režimu/prstenec na nastavenie
momentu
4. Skľučovadlo
5. Volič otáčok
6. Držiak nástrojov
7. Baterie
Štítky na náradí
Na náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Obr. A
8.
9.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Nabíjačka
Indikátor nabíjania
Zostavenie
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vyňať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (10) a súčasne ho vysuňte von z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo
skrutkovacieho nástavca
Toto náradie je vybavené rýchloupínacím skľučovadlom,
ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
Nabíjačky
♦
Nabíjačku Black & Decker používajte len na
nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto
5
Diagnostická funkcia nabíjačky
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦
Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
(4) jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou
rukou.
♦
Zasuňte upínaciu stopku nástroja do skľučovadla.
♦
Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky
(4) jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou
rukou.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nadstavcom, ktorý je umiestnený v držiaku nástrojov (6).
♦
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka nástrojov
vytiahnutím von.
♦
Skrutkovací nástavec uložíte do držiaka zatlačením
dovnútra.
Ak nabíjačka detekuje vybitý alebo poškodený akumulátor, indikátor nabíjania (9) začne rýchlo červeno blikať.
Postupujte nasledovne:
♦
Vyberte akumulátor (7) z nabíjačky a potom ho
opäť vložte späť.
♦
Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa
uistili, či nabíjačka pracuje správne.
♦
Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť
vrátený autorizovanému servisu, kde bude zaistená
jeho recyklácia.
♦
Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie
nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
♦
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač pro
chodu vpřed / vzad doprava.
♦
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro
chod vpřed/vzad do středové polohy.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
pokiaľ teplota článkov klesne pod približne 0 °C, alebo ak prekročí 40 °C. Akumulátory možno ponechať
v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky začne potom, čo teplota článkov dosiahne povolený rozsahu.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky (8). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (9) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly). Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor nabíjania (9) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne
niekedy zeleno blikať (nabíjanie), ak začne nabíjačka
akumulátor občas dobíjať. Indikátor nabíjania (9) bude
svietiť tak dlho, ako dlho bude akumulátor vložený do
nabíjačky, ktorá je pripojená k elektrickej sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak
ho budete skladovať vo vybitom stave.
Voľba pracovného režimu alebo
uťahovacieho momentu (obr. D)
Toto náradie je vybavené prstencom na voľbu pracovného režimu a nastavenie krútiaceho momentu
pri doťahovaní skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom
a obrobky z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie
vyššej hodnoty momentu než malé skrutky a mäkké
materiály. Prstenec poskytuje široké rozpätie hodnôt
momentu podľa Vašich potrieb.
♦
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte prstenec (3) do polohy pre vŕtanie vyrovnaním symbolu
♦
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.
6
so značkou (11).
Pri skrutkovaní nastavte prstenec na nastavenie
uťahovacieho momentu na požadovanú hodnotu.
Prstenec (3) nastavte na najmenšiu hodnotu
momentu.
Dotiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka preklzávať pred dosiahnutím
požadovaného výsledku, zväčšite hodnotu
momentu nastavením prstenca do ďalšej polohy a pokračujte v doťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie. Použite toto nastavenie aj na
dotiahnutiu zostávajúcich skrutiek.
HP148F4L / HP188F4 - Vŕtanie do muriva (obr. D & E)
♦
Ak chcete vŕtať do muriva, nastavte objímku (3)
do polohy pre vŕtanie s príklepom zarovnaním
symbolu so značkou (11).
♦
Nastavte volič otáčok (5) smerom k prednej časti
náradia (2. prevodový stupeň).
Varování! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením nabíjačku odpojte od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora.
♦
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
Volič otáčok (obr. E)
♦
Na vŕtanie do ocele a na skrutkovanie nastavte
volič otáčok (5) smerom k zadnej časti náradia (1.
prevodový stupeň).
♦
Na vŕtanie do iných materiálov než je oceľ nastavte
volič otáčok (5) smerom k prednej časti náradia (2.
prevodový stupeň).
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer
otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(1). Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia
tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Rady na optimálne použitie
Vŕtanie
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
♦
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
♦
Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe
triesok na povrchu obrobku, podložte obrobok
kúskom dreva.
♦
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer, používajte ploché vrtáky do dreva.
♦
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
♦
Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
♦
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
♦
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte pomocou priebojníka vodiacu značku na povrchu obrobku.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com
Skrutkovanie
♦
♦
♦
Akumulátor
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nástavca.
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite
ako mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového roztoku.
Náradie so skrutkovacím nástavcom držte vždy v
jednej osi so skrutkou.
Akumulátory Black & Decker je možné mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte akumulátory tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
7
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované
alebo zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia.
Technické údaje
Napätie
Otáčky naprázdno
Max.krútiaci moment
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
V
min -1
HP146F4L
HP186F4L
(H3)
(H3)
14,4
18
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
11
0-350/0-1200 0-350/0-1200
Nm
28
33
mm
13
13
mm
13 / 38
13 / 38
HP148F4L
HP188F4L
HP146F4L / HP148F4L / HP186F4L / HP188F4L
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1
Maximálny priemer
skľučovadla
Maximálny priemer otvoru
oceľ/drevo
Napätie
Otáčky naprázdno
Max.krútiaci moment
V
min -1
(H3)
(H3)
14,4
18
Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím,
spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na
adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
0-350/0-1200 0-350/0-1200
Nm
29
34
mm
13
13
mm
13/38/13
13/38/13
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/04/2011
Maximálny priemer
skľučovadla
Maximálny priemer otvoru
oceľ/drevo/murivo
Nabíjačka
905713** typ. 1
Napájacie napätie
V
230
Výstupné napätie
V
20 (Max)
Záruka
Prúd
A
2
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Približný čas nabíjania
min
Akumulátor
40
BL1514
BL1518
Napätie
V
14,4
18
Kapacita
Ah
1,5
1,5
Li-Ion
Li-Ion
Typ
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu;
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba;
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením;
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 85 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 96 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa
normy EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) 13,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2,
Vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2, Skrutkovanie
bez rázov (ah, S) 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete
na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker
a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na
internetovej adrese: www.2helpU.com
8
Navštívte, prosím, našu internetovú stránku
www.blackanddecker.sk, aby ste mohli
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a kde budete informovaní o našich nových výrobkoch
a špeciálnych ponukách. Ďalšie informácie o značke
Black & Decker a o celom rade našich ďalších
výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk.
9
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00153993 - 14-06-2011
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising