ORB48 | Black&Decker ORB48 MINI VAC Type H1 instruction manual

359201-12 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
ORB48
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
♦
Вашата Black & Decker orb-it TM ръчна прахосмукачка
е създадена за леко и сухо чистене с прахосмукачка.
Този уред е предназначен само за домашна употреба.
♦
Инструкции за безопасност
♦
Внимание! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе
до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Допълнителни инструкции за безопасност
- батерии и зарядни устройства
Батерии
♦
В никакъв случай не се опитвайте да отваряте.
♦
Не излагайте батерията на вода.
♦
Не излагайте батерията на горещина.
♦
Не съхранявайте на места, където температурата
може да надвиши 40°C.
♦
Зареждайте само при температура на околната
среда между 10°C и 40°C.
♦
Зареждайте само, като използвате предоставеното с уреда/инструмента зарядно устройство.
Използването на погрешното зарядно устройство
може да доведе до токов удар или пренагряване
на батерията.
♦
Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела „Защита на околната среда“.
♦
Не повреждайте/деформирайте батерийния
пакет с пробиване или удар, понеже това може
да доведе до риск от нараняване или пожар.
♦
Не зареждайте повредени батерии.
♦
При екстремни условия може да се появи изтичане от батериите. Когато забележите течност
по батериите, внимателно изтрийте течността
с помощта на кърпа. Избягвайте контакт с кожата.
♦
В случай на контакт с кожата или очите, следвайте инструкциите по-долу.
Предупреждение! Течността от батерията може да
причини нараняване или повреда на имущество.
В случай на контакт с кожата, веднага изплакнете
с вода. Ако има зачервяване, болка или се появи
дразнене, потърсете лекарска помощ. В случай на
контакт с очите, изплакнете внимателно с чиста вода
и потърсете лекарска помощ.
Внимание! При използването на захранвани
с батерии уреди, трябва да се следват основни мерки за безопасност, включително
следните, за да намалите риска от пожар,
изтичане на течност от батериите, телесни
повреди и материални щети.
♦
♦
♦
Прочетете внимателно това ръководство, преди
да използвате уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на някой аксесоар или представка,
или изпълнението на дадена операция с този
уред, различна от предназначението, описано
в тези инструкции, може да представлява опасност от нараняване.
Запазете ръководството за бъдещи справки.
Как да използвате своя уред
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не използвайте уреда са събиране на течности.
Не използвайте уреда за събиране на запалими
материали.
Не използвайте уреда близо до вода.
Не потапяйте уреда във вода.
Никога не дърпайте кабела на зарядното устройство, когато го изключвате от щепсела. Пазете
кабела на зарядното устройство далече от нагорещени предмети, масло или остри ръбове.
Този уред не е предназначен за употреба от
млади или хора с увреждания без наблюдение.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
След употреба
♦
♦
♦
Зарядни устройства
Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на табелката.
Предупреждение! Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство с обикновен захранващ
кабел.
♦
Изполвайте само вашето зарядно устройство
Black & Decker, за да зареждате батерията
в уреда/инструмента, с който е получена. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки наранявания и повреди.
♦
Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
Изключете зарядното устройство от електрическата мрежа преди почистването на зарядното
устройство или неговата основа.
Когато не го използвате, съхранявайте уреда на
сухо място.
Децата не трябва да имат достъп до съхраняваният уред.
Проверка и поправки
♦
♦
Всички повредени или дефектни части трябва да
се поправят или сменят от оторизиран сервизен
агент.
Редовно проверявайте захранващия кабел за
повреди. Сменете зарядното устройство, ако
кабела е повреден или дефектен.
Никога не се опитвайте да сваляте или сменяте
части, освен определените в това ръководство.
Преди употреба, проверете уреда за повреда или
дефектни части. Проверете за счупени части,
повреда в превключвателите и всакаква друга
повреда, която може да засегне работата с уреда.
Не използвайте уреда, ако някоя част е счупена
или дефектна.
4
♦
♦
♦
♦
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Не излагайте батерията на вода.
Не отваряйте зарядното устройство.
Не си правете експерименти със зарядното
устройство.
При зареждане, уреда/инструмента/батерията
трябва да са поставени на проветриво място.
Изолиращ и обезопасяващ трансформатор за предпазване от късо съединение.
Захранването от електрическата мрежа
е електрически отделено от мощността на
трансформатора.
Зарядното устройство се изключва автоматично, ако температурата на околната
среда стане твърде висока. В резултат на
това, зарядното устройство няма да работи.
Основата за зареждане трябва да се изключи от електрическата мрежа и да се занесе
в оторизиран сервизен център за поправка.
Безопасност на другите
♦
♦
Tози уред не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени въэможности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за
да не си играят с уреда.
Основата на зарядното устройство е само
за употреба на закрито.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Бутон оn/off (вкл./изкл.)
2. Дръжка
3. Бутон на дръжката за връщане в изходно положение
4. Струйник
5. Индикатор за зареждане
6. Капак за колектора на прах
7. Бутон за освобождаване на капака
8. Основа на зарядното устройство
9. Място за аксесоари
10. Плосък накрайник
11. Накрайник четка
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за
безопасност и използването на предпазни средства,
съществуват допълнителни рискове, които не могат
да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинените от докосване до
въртящи се/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато използвате някой
инструмент за по-продължително време, трябва
да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето причинена от дишане на
прах, образуван при работа с вашия инструмент
(пример: - работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF).
Монтаж
Аксесоари (фиг. A и B)
Тези модели може да се предоставят с някои от
следните аксесоари:
♦
Един аксесоар кутийка за съхранение на вашите
аксесоари.
♦
Плосък накрайник (10) за достъп до тесни места.
♦
Накрайник четка (11) за мебели и стълби.
Поставяне на кутийката за аксесоари
(фиг. А)
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е направено за специфичен волтаж. Винаги проверявайте дали захранващото
напрежение отговаря на напрежението на табелката.
Никога не се опитвайте за подмeняте зарядното устройство с обикновен захранващ кабел.
♦
Символи по зарядното устройство
Монтиране на аксесоарите (фиг. B)
♦
♦
Предупреждение! Прочетете внимателно
това ръководство, преди да използвате
уреда.
♦
Tози инструмент е двойно изолиран, следователно не му трябва заземителен кабел.
Винаги проверявайте дали захранващият
кабел е в съответствие с напрежението на
табелката.
5
Поставете ръба на основата на зарядното устройство (8) на ръба на кутийката за аксесоари (9).
Сложете накрайника четка (11) на предната част
на плоския накрайник (10), след това натиснете
плоския накрайник в кутийката за аксесоари.
Вдигнете дръжката (2), докато щракне на място.
Струйникът (4) ще се повдигне автоматично
в същото време.
Вкарайте плоската приставка (10) в предната
част на струйника (4). Уверете се, че е бутната
докрай. Ако трябва да използвате накрайника
четка (11), тогава я вкарайте в предната част на
плоския накрайник (10).
Употреба
♦
♦
Предупреждение! Никога не използвайте уреда
без филтрите. Само с чисти филтри ще постигнете
оптимално събиране на прах.
Преди първата употреба, батерията трябва да
се зареди за поне 24 часа.
Винаги, когато не го използвате, поставяйте уреда
на основата за зареждане.
Поддръжка и почистване
Вашият безжичен уред Black & Decker е създаден за
продължителна и дългосрочна работа с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за уреда и от
редовното почистване.
Предупреждение! Преди извършването на каквато
и да е поддръжка на безжични уреди:
♦
Изключете уреда от захранващата мрежа.
♦
Или изключете и свалете батерията от уреда, ако
същия има отделен батериен пакет.
♦
Или изтощете батериите докрай, ако са интегрални и след това изключете.
♦
Изключете зарядното устройство преди почистване. Вашето зарядно не изисква никаква
поддръжка, освен редовно почистване.
Зареждане на батерията (Фиг. С)
♦
♦
Поставете уреда на основата за зареждане (8)
Включете зарядното устройство. Включете
в електрическата мрежа. Индикаторът за зареждане (5) ще светне.
♦
Оставете уреда да се зарежда за поне 16 часа.
Докато се зарежда, зарядното устройство може да се
загрее. Това е нормално и не отбелязва наличието
на проблем. Устройството може да бъде оставено
включено към зарядното устройство неограничено
дълго. Индикаторът за зареждане (5) ще свети толкова дълго, колкото уреда е свързан към включеното
зарядно устройство.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при
температура на околната среда по-ниска от 10 °C
или над 40 °C.
Почистване на уреда
♦
Отваряне на уреда (фиг. D)
♦
Вдигнете дръжката (2), докато щракне на място.
Струйникът (4) ще се повдигне автоматично в същото
време.
♦
За затваряне на уреда (Върнете дръжката
и струйника в първоначалното им
състояние) (фиг. D)
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
на вашия уред, като използвате мека четка или
суха кърпа.
Редовно почиствайте външната част на уреда
с влажна кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
Вътрешността на контейнера за прах може да се
почисти с помощта на мека четка или суха кърпа.
Почистване на филтрите
♦
Натиснете освобождаващия бутон на дръжката
(3).
Струйникът (4) и дръжката (2) ще се свържат заедно.
♦
♦
Включване и изключване (фиг. Е)
♦
♦
За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за захранването (1).
♦
За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за захранването (1).
Забележка: Дръжката трябва да е в отворено положение или устройството няма да се включи.
Филтрите може да се почистят с помощта на мека
четка или суха кърпа.
Филтрите могат да се измият в топла сапунена
вода.
Уверете се, че филтрите са сухи, преди да ги
сложите обратно.
Смяна на филтрите
Филтрите трябва да се сменят на всеки 6 до 9 месеца
и винаги, когато се износят или повредят.
Филтри за смяна можете да намерите от вашия дилър
на Black & Decker: Номер на филтрите VFORB10-XJ
Оптимизиране на силата на засмукване
За да поддържате силата на засмукване, филтрите
трябва да се почистват често по време на употреба.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Изпразване на устройството (фиг. F)
♦
Дръжте уреда така, че капака на колектора за
прах (6) сочи нагоре.
♦
Натиснете бутона за освобождаване на капака
(7) и капака на колектора за събиране на прах
(6) ще се отвори.
♦
Докато държите уреда върху контейнер за боклук
или мивка, извадете филтъра (12) и изпразнете
съдържанието на уреда.
♦
Сменете филтъра.
♦
Затворете капака на колектора за прах (6).
Забележка: Филтрите са за многократна употреба
и трябва да се почистват редовно.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
6
Технически данни
Разделното събиране на използвани продукти позволява на материалите да бъдат рециклирани и използвани отново. Повторното
използване на рециклираните материали
помага за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта
от сурови суровини.
ORB48 (H1)
Напрежение
Vdc 4,8
Батерия
Тип NiMH
Тегло
Зарядно устройство
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект,
където е закупен новия продукт.
кг 0,75
BA090020D
VA090020D
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker, след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Входящо напрежение
Vac 230
Изходно напрежение
Vac 9
Ток
mA 200
Приблизително време за зареждане
h 16
Тегло
кг 0,22
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите продукти и предлага изключителна гаранция. Тази гаранция
е само допълнение към вашите законови права, а не
ги определя. Гаранцията е валидна на територията на
страните членки на ЕС и на европейската свободна
търговска зона.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с локалния офис на Black & Decker на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб
сайт можете да намерите пълен списък на агентите
на Black & Decker, както и информация за нашата
следпродажбена поддръжка и контакти, които са на
разположене на www.2helpU.com
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект поради
лоши материали, недобра изработка или несъответствие, до 24 от датата на закупуване, Black & Decker
гарантират за замяна на дефектните части, поправка
на продуктите, които са предмет на износване или
замяна на продуктите, за да се гарантира минимално
неудобство за клиента:
♦
Продуктът е използван за работа, професионално или за отдаване под наем;
♦
Продуктът е използван неправилно или не е поддържан;
♦
Продуктът е повреден от други обекти, вещества
или инциденти;
♦
Направен е опит за поправка от хора, които не
са авторизирани агенти или сервизен персонал
на Black & Decker.
Батерия (фиг. G)
Ако желаете сами да изхвърлите продукта,
свалете батерията по описания по-долу начин и я изхвърлете в съответствие с метните
разпоредби.
♦
Изпразнете батерията, като пуснете уреда да
работи, докато мотора не спре.
♦
С помощта на отверка, внимателно свалете декоративната платка (13), като я сложите в нишата
(14) и повдигнете.
♦
Свалете четирите винта (15), които държат тялото на уреда.
♦
Свалете капака на кожуха.
♦
Извадете батерийния пакет/устройството на
мотора.
♦
Разкачете кабелните връзки от батерийния пакет/
устройството на мотора.
♦
Свалете батерийния пакет/устройството на мотора.
♦
Поставете батерийния пакет в подходяща опаковка, за да сте сигурни, че клемите няма да
предизвикат късо съединение.
♦
Занесете батерията на сервизния си агент или
в местната станция за рециклиране.
След като е извадена, батерията не може да се
монтира отново.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашият най-близък авторизиран сервиз, като
се свържете с локалния офис на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Black & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена
поддръжка и контакти, които са на разположене на
www.2helpU.com
Моля, посетете нашият уебсайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
новият си продукт на Вlack & Decker и да
получавате новини за нови продукти и
специални оферти. Повече информация за
марката Black & Decker и нашите продукти е на
разположение на www.blackanddecker.co.uk
zst00187371 - 14-09-2012
7
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
8
9
10
Download PDF

advertising