KR8532K | Black&Decker KR8532K HAMMER DRILL Type 2 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588888-05 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
KR910
KR8532
2
3
ČESKY
Použití výrobku
f.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
3.
a.
Osobní bezpečnost
Při práci s elektrickým nářadím zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a přemýšlejte.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni,
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může
vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte vhodnou ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní obuv,
přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před připojením zdroje napětí nebo před vložením baterie
a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je vypnutý hlavní spínač.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda
nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací
přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí
mohou být zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem pro
připojení odsávacího zařízení a sběrných
zásobníků, zajistěte jejich správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může
snížit nebezpečí týkající se prachu.
Vaše příklepová vrtačka Black & Decker je určena
pro vrtání do dřeva, kovu, plastů a zdiva, a také pro
šroubování. Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte veškerá
bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení uvedených pokynů může způsobit
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení elektrické
nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (obsahuje napájecí
přívodní šňůru) nebo nářadí napájené bateriemi (bez
napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole a nedostatek světla v jeho okolí vedou k nehodám.
S elektrickým nářadím nepracujte ve výbušných prostorách, jako jsou například prostory
s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo
prašných látek. Elektrické nářadí je zdrojem
jiskření, které může způsobit vznícení hořlavin.
Při práci s elektrickým nářadím udržujte děti
a okolní osoby mimo jeho dosah. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky
snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla hrozí
zvýšené nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne voda,
zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nářadí,
k jeho posouvání a při odpojování nářadí od
elektrické sítě za něj netahejte. Dbejte na to,
aby se kabel nedostal do kontaktu s mastnými,
horkými a ostrými předměty a s pohyblivými
částmi nářadí. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pracujete-li s nářadím venku, používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití.
Volba kabelu určeného k venkovnímu použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
4
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Používejte
správný typ nářadí pro prováděnou práci. Při
použití správného typu nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před výměnou jakýchkoli částí, příslušenství
či jiných připojených součástí, před prováděním servisu nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte jej od elektrické sítě nebo vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření
snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej mimo
dosah dětí a zabraňte tomu, aby bylo toto
e.
f.
g.
5.
a.
nářadí použito osobami, které nejsou seznámeny s jeho obsluhou nebo s tímto návodem.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte
vychýlení nebo zaseknutí pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti,
které mohou mít vliv na chod nářadí. Je-li
nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod vzniká v důsledku nedostatečné údržby nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně
zanáší a lépe se ovládají.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným
účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
♦
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití nářadí osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být
pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s nářadím
nebudou hrát.
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Použití jakéhokoli jiného příslušenství nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné využití tohoto
nářadí, než je popsáno v tomto návodu k obsluze,
může představovat riziko zranění osob nebo způsobení hmotných škod.
Bezpečnost ostatních osob
♦
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
♦
Děti by měly být pod dozorem, aby si s nářadím
nehrály.
Opravy
Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí pouze osobě s příslušnou kvalifikací, která bude
používat výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Zbytková rizika
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu použití
nářadí, než byl uveden v přiložených bezpečnostních
pokynech. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
příslušenství jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu,
zajistěte, aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní pokyny
pro vrtačky a vrtačky s příklepem.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro vrtačky a vrtačky s příklepem
♦
Při vrtání s příklepem použijte vhodnou ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
♦
Používejte přídavné rukojeti dodávané s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může vést
k úrazu.
♦
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
s „živým“ vodičem se nechráněné kovové části
nářadí stanou také „živé“ a obsluha utrpí zásah
elektrickým proudem.
♦
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
♦
Před vrtáním otvorů do zdí, podlah nebo stropů
nejdříve zkontrolujte polohu potrubí a elektrických
vodičů.
♦
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte vrtáku –
může být horký.
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
5
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
♦
♦
Rychloupínací sklíčidlo (obr. C)
♦
Chcete-li otevřít sklíčidlo, jednou rukou uchopte
zadní část sklíčidla (13) a druhou rukou otáčejte
přední částí sklíčidla (12).
♦
Vložte do sklíčidla upínací stopku pracovního
nástroje (11) a sklíčidlo pevně dotáhněte.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Sklíčidlo s kličkou (obr. D)
♦
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (14) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
♦
Vložte do sklíčidla upínací stopku pracovního
nástroje (11).
♦
Vložte kličku (15) do každého bočního otvoru (16)
sklíčidla a otáčením ve směru pohybu hodinových
ručiček sklíčidlo pevně dotáhněte.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je chráněno dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napětí v síti
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
♦
Vložte do sklíčidla upínací stopku pracovního
nástroje (11).
Přitáhněte sklíčidlo otáčením objímky ve směru
pohybu hodinových ručiček.
Poškozený napájecí kabel musí bý t v ymě něn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zamezeno riziku zranění.
Sejmutí a nasazení sklíčidla (obr. E a F)
♦
Co nejvíce rozevřete čelisti sklíčidla.
♦
Pomocí šroubováku odšroubujte ve směru pohybu
hodinových ručiček montážní šroub sklíčidla, který
se nachází uvnitř sklíčidla.
♦
Upněte do sklíčidla šestihranný klíč a udeřte do něj
kladivem jako na uvedeném obrázku.
♦
Vyjměte šestihranný klíč ze sklíčidla.
♦
Vyšroubujte sklíčidlo otáčením proti směru pohybu
hodinových ručiček.
♦
Chcete-li sklíčidlo znovu namontovat, našroubujte
sklíčidlo na hřídel a zajistěte jej montážním šroubem.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi následujícími prvky.
1. Spínač s regulací otáček
2. Zajišťovací tlačítko
3. Regulátor otáček
4. Přepínač chodu vpřed / vzad
5. Volič převodů
6. Volič režimu vrtání
7. Rychloupínací sklíčidlo se zajištěním hřídele
7. Rychloupínací sklíčidlo
7. Sklíčidlo s kličkou
8. Hloubkový doraz
9. Boční rukojeť
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat vlastním tempem.
Zamezte přetěžování nářadí.
Sestavení
Varování! Před vrtáním otvorů do zdí, podlah nebo
stropů nejdříve zkontrolujte polohu potrubí a elektrických vodičů.
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Upevnění boční rukojeti a hloubkového dorazu
(obr. A)
♦
Otáčejte rukojetí proti směru pohybu hodinových
ručiček, dokud nepůjde boční rukojeť (9) nasunout
na přední část nářadí jako na uvedeném obrázku.
♦
Nastavte boční rukojeť do požadované polohy.
♦
Zasuňte hloubkový doraz (8) do otvoru jako na
uvedeném obrázku.
♦
Nastavte hloubku vrtání podle níže uvedeného
postupu.
♦
Přitáhněte boční rukojeť otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
Volba směru otáčení
Při vrtání a utahování šroubů používejte otáčení směrem
dopředu (ve směru pohybu hodinových ručiček). Pro
uvolňování šroubů a zaseknutých vrtáků používejte
otáčení směrem dozadu (proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦
Chcete-li zvolit otáčení směrem vpřed, přepněte
přepínač chodu vpřed/vzad (4) směrem doprava.
♦
Chcete-li zvolit otáčení směrem vzad, přepněte
přepínač chodu vpřed/vzad (4) směrem doleva.
Varování! Nikdy neměňte směr otáčení za chodu
motoru.
Nasazení vrtáku nebo šroubovacího nástavce
(obr. B - D)
Volba režimu vrtání
♦
Při vrtání do zdiva nastavte volič režimu vrtání (6)
do polohy označené symbolem .
♦
Při vrtání do ostatních materiálů a při šroubování
nastavte volič režimu vrtání (6) do polohy označené
Rychloupínací sklíčidlo se zajištěním hřídele
(obr. B)
♦
Otevřete sklíčidlo otáčením objímky (10) proti
směru pohybu hodinových ručiček.
symbolem .
6
Ochrana životního prostředí
Volič převodů (obr. G)
♦
Při vrtání do oceli a při šroubování nastavte volič
převodů (5) do polohy 1. Číslo 1 se musí nacházet
u značky (17) (1. převodový stupeň).
♦
Při vrtání do jiných materiálů, než je ocel, nastavte
volič převodů (5) do polohy 2. Číslo 2 se musí
nacházet u značky (17) (2. převodový stupeň).
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného domácího odpadu.
Jednoho dne zjistíte, že výrobek Black & Decker musíte vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zlikvidujte tento
výrobek v tříděném odpadu.
Nastavení hloubky vrtání (obr. H)
♦
Uvolněte boční rukojeť (9) otočením proti směru
pohybu hodinových ručiček.
♦
Nastavte hloubkový doraz (8) do požadované polohy. Maximální hloubka vrtání odpovídá vzdálenosti
mezi hrotem vrtáku a přední částí hloubkového
dorazu.
♦
Přitáhněte boční rukojeť otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Místní sběrny odpadů, recyklační stanice nebo prodejny
vám poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Zapnutí a vypnutí
♦
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač s regulací otáček (1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě
stisknutí tohoto spínače. Pokud je nářadí vybaveno
regulátorem otáček (3), nastavte požadované
otáčky. Obecně používejte nižší otáčky pro větší
průměry vrtáků a vyšší otáčky pro menší průměry
vrtáků.
♦
Nepřetržitý chod nářadí zvolíte stisknutím zajišťovacího tlačítka (2) a uvolněním spínače s regulací
otáček. Tato funkce je k dispozici pouze pro maximální otáčky nebo pro libovolné otáčky nastavené
pomocí regulátoru otáček (3). Tato funkce nemůže
být použita při zpětném chodu.
♦
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač s regulací otáček. Chcete-li vypnout nářadí pracující
v nepřetržitém režimu, stiskněte ještě jednou
spínač s regulací otáček a uvolněte jej.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu Black & Decker, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese uvedené na
zadní straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Technické údaje
KR910
Příslušenství
Napájecí napětí
Výkon vašeho nářadí závisí na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou
vyrobena podle nejpřísnějších norem a zvyšují výkon
vašeho nářadí. Pomocí tohoto příslušenství dosáhnete
s vaším nářadím nejlepších výsledků.
Příkon
Otáčky naprázdno
V
W
min -1
KR8532
Typ 2
Typ 2
230
230
910
850
0 - 1000 /
0 - 1000 /
0 - 3000
0 - 3000
Maximální průměr vrtáku
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Ocel
mm
13
13
Beton
mm
16
10
Dřevo
mm
50
25
kg
2,6
2,6
Hmotnost
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte napájecí kabel od sítě.
♦
Pomocí měkkého kartáče nebo suchého hadříku
pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí.
♦
Pravidelně čistěte kryt motoru vlhkým hadříkem.
Nepoužívejte k čištění brusné prostředky ani rozpouštědla.
Akustický tlak (LpA) 101 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 112 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Příklepové vrtání do betonu (ah, ID) 25,7 m/s2,
odchylka (K) 3,9 m/s2, Vrtání do kovu (ah, D) 4,6 m/s2,
odchylka (K) 1,5 m/s2
7
ES Prohlášení o shodě
přehled o nových výrobcích a speciálních nabídkách.
Další informace o značce Black & Decker a o našem
výrobním programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
KR910/KR910B/KR910D/KR8532/KR8532B/
KR8532K
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Chcete-li získat další informace, kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
08/03/2011
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě svého
vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu mimořádnou
záruku. Tato záruka je nadstandardní a v žádném
případě nepoškozuje Vaše zákonná práva. Tato záruka
platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny
volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu nebo
výměnu celého výrobku za níže uvedených podmínek:
•
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
•
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
•
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
•
N e by ly p r ovád ě ny o p r av y v ý r o b ku jiný mi
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také
na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte si Váš
výrobek Black & Decker. Budete tak mít neustále
8
BLACK & DECKER TRADING S.R.O.
Turkova 5
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 2 610 09 772
Fax:
00420 2 610 09 784
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
Fax: 00421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
zst00148882 - 16-03-2011
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising