DCL040 | DeWalt DCL040 CORDLESS TORCH instruction manual

370000-62 LT
DCL030
DCL040
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
13
Pav. / Рисунок 1
c
b
a
g
f
e
d
d
Pav. / Рисунок 2
d
e
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
b
4
LIETUVIŲ
AKUMULIATORINIS DIODINIS DARBO
ŽIBINTAS DCL030, DCL040
Sveikiname!
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Jūs pasirinkote „DEWALT“ darbo žibintą. Dėl
ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir
atsinaujinimo „DEWALT“ bendrovė yra viena
iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių
vartotojų partnerių.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
Techniniai duomenys
DCL030
14,4
1
Ličio jonų
DCL040
18
1
Ličio jonų
0,6
0,6
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
DCB140
Ličio jonų
14,4
3,0
0,53
DCB141
Ličio jonų
14,4
1,5
0,30
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
Įtampa
VDC
Tipas
Akumuliatoriaus tipas
Svoris
(be akumuliatoriaus) kg
Kroviklis
Elektros tinklo
įtampa
VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikr. krovimo
min
laikas
Svoris
kg
DCB105
230 V
Ličio jonų
30 (1,5 Ah
60 (3,0 Ah
akumuakumuliatorius)
liatorius)
0,49
Saugikliai
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
3 amperų elektros kištukuose
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Saugos įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
ĮSPĖJIMAS!
• NEŽIŪRĖKITE tiesiogiai į šviesos
šaltinį.
• NEŽIŪRĖKITE tiesiai į šviesos
šaltinį pro optinius instrumentus.
• NENUKREIPKITE šviesos į kitų
žmonių akis.
AKUMULIATORIAUS MAITINAMŲ ĮRANKIŲ
NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
5
LIETUVIŲ
b)
c)
d)
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
Darbo žibintus naudokite tik su specialiai
jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant
kitos rūšies akumuliatorių kasetes, galima
susižeisti arba sukelti gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį darbo žibintą privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų darbo žibinto
veikimą.
Papildomos ypatingos žibintų
naudojimo saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS: Gaisro pavojus.
Nenaudokite darbo žibinto šalia
degių skysčių ar dujų arba sprogioje
aplinkoje. Įrenginio viduje kylančios
kibirkštys gali uždegti degius garus ir
sužeisti jus.
• Nenaudokite žibinto esant drėgnoms arba
šlapioms oro sąlygoms. Saugokite žibintą nuo
lietaus ar sniego.
• Neplaukite žibinto vandeniu ir saugokite
žibintą, kad į jo vidų nepatektų vandens.
Niekuomet nepanardinkite žibinto į vandenį.
ĮSPĖJIMAS: Nestatykite žibinto tolioje
padėtyje, kurioje kas nors tyčia ar
netyčia galėtų pažiūrėti tiesiai į šviesą.
Galima sunkiai susižeisti akis.
ĮSPĖJIMAS: Šis darbo žibintas
priskirtas išimtinei grupei (pagal
EN 62471) ir naudotojams dėl
tinklaininės mėlynos šviesos kylantis
pavojus priklauso nuo to, kaip
naudotojai naudoja šį darbo žibintą.
Iki žibinto reikia išlaikyti saugų 2 m
6
atstumą ir tiesiai į jo šviesą žiūrėti ne
ilgiau nei 0,25 sek.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos gaminius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant darbo žibinto rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Pavojinga optinė radiacija.
Nežiūrėkite įdėmiai
į šviečiančią lemputę. Gali būti
pažeistos akys.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2011 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių pakuotes
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame vadove pateikiamos svarbios saugos ir akumuliatoriaus
kroviklio DCB105 naudojimo taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį, perskaitykite
visus nurodymus ir ant kroviklio, akumuliatorių
pakuotės bei gaminio, kuriame naudojamas
akumuliatorių pakuotė, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
LIETUVIŲ
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
Nedeginkite vienkartinių baterijų.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorių
pakuotė specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti jokiems
kitiems darbams, išskyrus „DEWALT“
įkraunamiems akumuliatoriams krauti. Bet
kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro,
elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo,
traukite už kištuko, o ne už laido. Taip
sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir
laidą.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB140, DCB141,
DCB180 ir DCB181) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (2 pav.)
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
2. Įdėkite akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įsitikindami, kad pakuotė yra iki galo įtaisyta
kroviklyje. Be perstojo žybčiojanti raudona
(krovimo) lemputė rodo, kad krovimas
pradėtas.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite
tik sausoje vietoje, naudodami naudojimui
lauke pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku — tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
Krovimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
7
LIETUVIŲ
Krovimo būklė
kraunamas
––
––
––
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– •
–– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo
linijos gedimas
•• •• •• •• •• ••
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių pakuočių nekraukite
ir nenaudokite sprogioje aplinkoje,
pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių,
dujų arba dulkių. Įdedant arba ištraukiant
akumuliatorių iš kroviklio, dulkės ar garai gali
užsidegti.
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių pakuotės
nekraus. Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
• Akumuliatorių pakuotes kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
8
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (105° F)
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar
metaliniuose pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių
prieš naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
LIETUVIŲ
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modelis DCL030 veikia su 14,4 voltų akumuliatorių
blokais.
Modelis DCL040 veikia su 18 voltų akumuliatorių
blokais.
Galima naudoti DCB140, DCB141, DCB180
arba DCB181 akumuliatorių blokus. Daugiau
informacijos rasite skyriuje Techniniai duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kraunamas
Visiškai įkrautas
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
x
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais.
Kraukite esant tik 4 °C–40 °C
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Skirta naudoti tik patalpoje.
9
LIETUVIŲ
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 diodinis darbo žibintas
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių,
kroviklių ir įrankių dėžių.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
darbo žibinto arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
a. jungiklis
b. kilpelė
c. sukamoji galvutė
d. akumuliatoriaus blokas
e. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukas
f. diržo kabliukas (papildomas priedas)
g. diržo kabliuko varžtas
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Šie darbo žibintai yra profesionalūs įrankiai.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
10
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatoriaus bloko
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, niekada
nenuspauskite akumuliatoriaus
atlaisvinimo mygtuko, kai neišimate
akumuliatoriaus. Nuspaudus
akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką neišimant akumuliatoriaus,
akumuliatoriaus gali netikėtai iškristi.
PASTABA: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
Akumuliatoriui visiškai išsikrovus, lemputė
išsijungia be įspėjimo.
LIETUVIŲ
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių pakuotę,
laikykite ją ties įrankio rankenoje esančiais
grioveliais (2 pav.).
Žibinto nešimas ir
pakabinimas (1, 4 pav.)
DĖMESIO: Žibintą pakabinę ant diržo
kabliuko arba kilpelės, nekratykite
žibinto arba daikto, ant kurio jis yra
pakabintas. Nekabinkite žibinto ant
elektros laidų arba bet kokių nesaugių
objektų. Galite susižeisti arba padaryti
žalos turtui.
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
DĖMESIO: Diodinį darbo žibintą
kabinkite tik ant diržo kabliuko arba
kilpelės. Diržo kabliukas ir kilpelė
nėra skirti laikyti jokį papildomą
svorį. Netvirtinkite ir nekabinkite ant
žibinto nieko papildomo, kitaip galite jį
sugadinti.
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (e) ir tvirtai ištraukite akumuliatoriaus
bloką iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
Įspėjamojo ženklo klijavimas
PERSPĖJIMAS: Jokiais būdais
niekada nenaudokite diržo kabliuko
arba kilpelės kam nors pasiekti arba
savo svoriui išlaikyti
Ant lipduko pateikti saugos įspėjimai privalo būti
suformuluoti vartotojo kalba.
Todėl su įrankiu pateikiamas atskiras lipnių etikečių
lapas.
ĮSPĖJIMAS: patikrinkite, ar įspėjimai
dėl saugos yra suformuluoti jūsų kalba.
Įspėjimai turėtų apimti tokią informaciją:
2 RIZIKOS GRUPĖS
ĮSPĖJIMAS: ŠIS GAMINYS GALI
SKLEISTI PAVOJINGĄ OPTINĘ
RADIACIJĄ.
• Jei įspėjimai būtų pateikti užsienio kalba,
darykite taip:
– atklijuoti nuo lapo reikiamą lipduką.
– atsargiai užklijuokite lipduką ant senojo.
– prispauskite, kad gerai priliptų.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
Jungiklis (1 pav.)
Jei norite žibintą įjungti, spauskite jungiklį (a).
Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite šį jungiklį.
Sukamoji galvutė (1, 3 pav.)
Sukamoji galvutė sukasi, kad žibintą galima būtų
pasukti -10°–100° kampu.
KILPELĖ
Žibintą galima nešti arba pakabinti ant kilpelės (b).
Nenaudojamą kilpelę galima nulenkti.
DIRŽO KABLIUKAS (PAPILDOMAS PRIEDAS)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų sunkiai susižeisti, užtikrinkite,
kad varžtas, laikantis diržo kabliuką,
būtų tvirtai užveržtas.
SVARBU: Tvirtindami arba keisdami diržo kabliuką
(f), naudokite tik pateiktąjį varžtą (g). Patikrinkite, ar
tvirtai užveržtas varžtas.
Diržo kabliuką (f) galima tvirtinti bet kurioje įrankio
pusėje naudojant tik pateiktąjį varžtą (g), kad įrankį
galėtų naudoti ir kairiarankiai, ir dešiniarankiai.
Jei kabliuko visai nenaudosite, galite jį nuimti nuo
žibinto.
Norėdami perkelti diržo kabliuką, atsukite jį laikantį
varžtą (g), o tada sumontuokite priešingoje pusėje.
Patikrinkite, ar tvirtai užveržtas varžtas.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ darbo žibintas skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką.
11
LIETUVIŲ
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
12
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ФОНАРЬ DCL030, DCL040
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический прибор
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству электроприборов, различные
усовершенствования сделали электроприборы
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
DCL030
DCL040
14,4
1
Li-Ion
18
1
Li-Ion
0,6
0,6
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DCB140
Li-Ion
DCB141
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
14,4
1,5
0,30
Аккумулятор
Тип аккумулятора
Напряжение
питания
В пост. тока
Емкость
Ач
Вес
кг
DCB180
Li-Ion
DCB181
Li-Ion
18
3,0
0,64
18
1,5
0,35
Напряжение
питания
В пост. тока
Тип
Тип аккумулятора
Вес
(без аккумулятора) кг
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению инструмента.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Зарядное устройство
Напряжение
питания
В перем. тока
Тип аккумулятора
Приблизительное время
зарядки
мин.
DCB105
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
230 В
Li-Ion
30
60
(Аккумуляторы (Аккумуляторы
1,5 Ач)
3,0 Ач)
Вес
кг
0,49
Правила безопасности
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ!
• НИКОГДА не смотрите
непосредственно в источник
света.
• НИКОГДА не смотрите
через оптические приборы
непосредственно в источник
света.
• НИКОГДА не наводите
световой луч в глаза людей.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ФОНАРЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте фонари только
с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
14
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего фонаря
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
фонаря в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные специальные правила безопасности
при работе с фонарями
ВНИМАНИЕ: Опасность
возникновения пожара. Не
используйте фонарь вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей или
в газовой или взрывоопасной среде.
Внутренние искры могут зажечь
пары, что может стать причиной
получения телесной травмы.
• Не подвергайте фонарь воздействию
влаги. Не подвергайте фонарь
воздействию дождя или снега.
• Не мойте фонарь водой и не позволяйте
воде попасть внутрь фонаря. Никогда не
погружайте фонарь в воду.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
устанавливайте фонарь
в положении, при котором возможно
умышленное или случайное
попадание светового луча в глаза.
Это может привести к серьезному
поражению глаз.
ВНИМАНИЕ: Данный фонарь
входит в группу повышенной
безопасности (согласно
EN 62471), и риск воздействия
ультрафиолетового излучения
на сетчатку глаза зависит от
способа эксплуатации фонаря
пользователем. При использовании
фонаря должна соблюдаться
безопасная дистанция более чем
2 метра, а время воздействия не
должно превышать 0,25 сек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый фонарь набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
РУССКИЙ ЯЗЫК
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
Маркировка инструмента
На фонаре имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Опасность оптического излучения.
Не смотрите в источник
светоизлучения. Это опасно
для глаз.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
Пример:
2011 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы
или повреждению инструмента.
Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
батареи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с устройством.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим
током или смерти от электрического
тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройства одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
16
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14, 4 В и 18 В (DCB121, DCB140,
DCB141, DCB180 и DCB181).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 2)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
зарядка
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
––
––
––
пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– • –– •
неисправность аккумулятора или
зарядного устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
РУССКИЙ ЯЗЫК
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор в местах,
в которых температура может
достичь или превысить 40°С
(например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый прибор набок
на устойчивую поверхность
в месте, в котором он не
создает опасность, что об
него могут споткнуться
и упасть. Некоторые приборы
с аккумуляторами больших
размеров ставятся на аккумулятор
в вертикальном положении, но их
легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Зарядка
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Аккумулятор
Проблема в подаче электропитания.
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модель DCL030 работает от 14,4 В
аккумуляторов.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Модель DCL040 работает от 18 В
аккумуляторов.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB140, DCB141, DCB180 или DCB181.
Скорость вращения см. в разделе
«Технические характеристики».
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
d. Аккумулятор
Не погружайте аккумулятор в воду.
f. Крепление для ремня (Дополнительная
принадлежность)
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4°С-40°С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
e. Кнопка освобождения аккумулятора
g. Винт крепления для ремня
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные фонари являются профессиональными
инструментами.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к прибору. Неопытные пользователи должны
использовать данный прибор под руководством
опытного инструктора.
• Использование прибора физически или
умственно неполноценными людьми,
а также детьми и неопытными лицами
допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с прибором без
присмотра.
Комплект поставки
Электробезопасность
Упаковка содержит:
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
инструмента. Также убедитесь, что напряжение
Вашего зарядного устройства соответствует
напряжению электросети.
1 Светодиодный фонарь
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы, зарядные
устройства и комплекты дополнительных
принадлежностей не входят в комплект
поставки моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не видоизменяйте фонарь или
какую-либо его часть. Это может
привести к получению травмы или
повреждению прибора.
a. Пусковой выключатель
b. Подвесная скобка
c. Поворотная головка
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения травмы никогда не
нажимайте на кнопку освобождения
аккумулятора, если извлечение
аккумулятора не предполагается.
Нажатие на кнопку освобождения
аккумулятора без последующего
извлечения аккумулятора может
стать причиной внезапного
падения аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен. При
полной разрядке аккумулятора световой луч
погаснет без предупреждения.
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 2).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку освобождения
аккумулятора (е) и извлеките аккумулятор
из рукоятки инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Наклейка этикетки
с предупреждением
Меры безопасности на этикетке, наклеенной
на лазерный прибор, должны быть
сформулированы на языке пользователя.
В комплект поставки прибора входит
отдельный лист с самоклеящимися этикетками
с надписями на разных языках.
20
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что
требования безопасности на
этикетке сформулированы на
Вашем языке.
Предупреждения должны быть следующими:
ГРУППА РИСКА 2
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОЗМОЖНО
ОПАСНОЕ ОПТИЧЕСКОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ ДАННЫМ ПРИБОРОМ.
• Если предупреждения сформулированы на
иностранном языке, поступите следующим
образом:
– Снимите с листа нужную этикетку.
– Аккуратно приложите этикетку
к поверхности существующей этикетки.
– Прижмите этикетку, приклеивая ее на
место.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
Пусковой выключатель
(Рис. 1)
Чтобы включить фонарь, нажмите на пусковой
выключатель (а). Чтобы выключить фонарь,
повторно нажмите на пусковой выключатель.
Поворотная головка (Рис. 1,
3)
Поворотная головка вращается в различных
направлениях, обеспечивая освещение
в радиусе от -10° до 100°.
Переноска и подвешивание
фонаря (Рис. 1, 4)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При
подвешивании фонаря
с использованием крепления для
ремня или подвесной скобки не
трясите фонарь или объект,
на который он подвешен. Не
подвешивайте фонарь на
электропровод или на другие
подобные опасные объекты.
Возможно получение телесной
травмы или повреждение
имущества.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для
подвешивания светодиодного
фонаря используйте только
крепление для ремня или
подвесную скобку. Крепление
для ремня и подвесная скобка не
предназначены для поддержки
дополнительных тяжестей. Не
прикрепляйте и не подвешивайте
дополнительные предметы на
фонарь во избежание поломки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
используйте крепление для ремня
или подвесную скобку, чтобы
дотянуться до чего-либо или для
поддержки собственного веса.
ПОДВЕСНАЯ СКОБКА
Фонарь можно переносить или подвешивать
за подвесную скобку (b). Если фонарь не
используется, скобку можно сложить.
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РЕМНЯ
(ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения тяжелой травмы,
проверьте надежность винта,
удерживающего крепление.
ВАЖНО: При установке или замене крепления
для ремня (f), используйте только винт (g),
входящий в комплект поставки. Убедитесь, что
винт надежно затянут.
Крепление для ремня (f) можно устанавливать
с любой стороны фонаря для эксплуатации
пользователями с рабочей правой или левой
рукой и только с использованием винта (g),
входящим в комплект поставки. Если крепление
для ремня не планируется использовать, его
можно снять с фонаря.
Чтобы переместить крепление, открутите винт
(g), удерживающий крепление на месте, а затем
снова установите его на противоположной
стороне. Убедитесь, что винт надежно затянут.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш фонарь DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании. Срок
службы и надежность прибора увеличивается
при правильном уходе и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители или
другие агрессивные химические
средствами для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
примененных в данных деталях.
Используйте ткань, смоченную
в воде с мягким мылом. Не
допускайте попадания какой-либо
жидкости внутрь прибора; ни
в коем случае не погружайте какуюлибо часть прибора в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку
и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых
материалов.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00204991 - 17-05-2013
22
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
24
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
25
26
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising