DCL040 | DeWalt DCL040 CORDLESS TORCH instruction manual

588777-32 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCL030
DCL040
Obrázek 1
c
b
a
g
f
e
d
Obrázek 2
d
e
2
d
Obrázek 3
Obrázek 4
b
3
AKUMULÁTOROVÁ PRACOVNÍ SVÍTILNA LED
DCL030, DCL040
Blahopřejeme Vám!
Definice: Bezpečnostní pokyny
Zvolili jste si pracovní svítilnu značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
Technické údaje
Napětí
Typ
Typ akumulátoru
Hmotnost
(bez akumulátoru)
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Přibližná doba
nabíjení
Hmotnost
DCL030
14,4
1
Li-Ion
DCL040
18
1
Li-Ion
kg
0,6
0,6
VDC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
VDC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
VDC
DCB105
230 V
Li-Ion
VAC
min
kg
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Bezpečnostní výstrahy
30
60
(akumulátory
1,5 Ah)
(akumulátory
3,0 Ah)
0,49
Pojistky
Evropa
Nářadí 230 V 10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V 3 A v zástrčce napájecího kabelu
4
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a všechny
pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
VAROVÁNÍ!
• NEDÍVEJTE SE přímo do zdroje
světla.
• NEPOUŽÍVEJTE optické nástroje
k tomu, abyste se dívali přímo do
zdroje světla.
• NEMIŘTE světlem přímo do očí
ostatních osob.
POUŽITÍ A ÚDRŽBA PRACOVNÍ SVÍTILNY
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem svítilny. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může
z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Pokud
se kapalinou náhodně potřísníte,
zasažené místo omyjte vodou. Dostaneli se kapalina do očí, zasažené místo
opláchněte a vyhledejte lékařskou
pomoc. Unikající kapalina z akumulátoru
může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
paprsku, ať již neúmyslně nebo
záměrně. Jinak by mohlo dojít
k vážnému poškození zraku.
VAROVÁNÍ: Tato pracovní svítilna
je součástí výňatku (vztažená
norma EN 62471) a vystavení riziku
poškození sítnice modrým světlem
je závislé na způsobu použití svítilny
uživatelem. Měla by být dodržena
bezpečná vzdálenost 2 m, nebo by
doba ozáření neměla přesáhnout
0,25 s.
UPOZORNĚNÍ: Není-li svítilna
používána, při odkládání ji postavte
na stabilní povrch tak, aby nemohlo
dojít k jejímu pádu. Některá zařízení
s objemným akumulátorem budou
stát na akumulátoru ve svislé poloze,
ale může dojít k jejich snadnému
převrhnutí.
Štítky na nářadí
Na svítilně jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Nebezpečí světelného záření.
OPRAVY
a) Opravy svítilny svěřte kvalifikovanému
technikovi, který bude používat pouze
shodné náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz svítilny.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
pracovní svítilny
VAROVÁNÍ: Nebezpečí vzniku
požáru. Nepoužívejte pracovní svítilnu
v blízkosti hořlavých kapalin nebo
v prostoru s výskytem výbušných
plynů nebo výparů. Jiskření vznikající
uvnitř přístrojů může způsobit vznícení
výparů a následné zranění.
Nedívejte se přímo do
zdroje světla. Mohlo by dojít
k poškození zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2011 XX XX
Rok výroby
• Nevystavujte svítilnu vlhkému prostředí nebo
mokru. Nevystavujte ji působení deště nebo
sněhu.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
• Neomývejte svítilnu vodou a zabraňte vniknutí
vody do svítilny. Nikdy neponořujte svítilnu do
vody.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
VAROVÁNÍ: Nepokládejte svítilnu do
takové polohy, kde by mohly jakékoli
osoby upřít zrak do světelného
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
5
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám. Nenabíjejte
poškozené akumulátory.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
6
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
V nabíječce DCB105 lze nabíjet akumulátory
Li-Ion 10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121, DCB140,
DCB141, DCB180 a DCB181).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
––
––
––
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
vadný akumulátor nebo
závada v nabíječce
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí
a nenajede na maximální rychlost ani poté, co se
zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní akumulátor, nezapomeňte
do objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí akumulátoru.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
jiskřením způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným
způsobem neupravujte, aby mohl být
nabíjen i v jiné nabíječce, protože by
mohlo dojít k prasknutí obalu akumulátoru
a k následnému vážnému zranění.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (105 °F) (jako jsou
venkovní boudy nebo plechové stavby
v letním období).
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně nabit.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
7
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Nálepky na nabíječce
a na akumulátoru
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORU
Model DCL030 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 14,4 V.
Model DCL040 pracuje s akumulátory s napájecím
napětím 18 V.
Lze použít akumulátory DCB140, DCB141,
DCB180 nebo DCB181. Podrobnější informace
naleznete v kapitole Technické údaje.
8
Nabíjení.
Zcela nabito.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
x
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
Závada v elektrickém vedení.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
POUŽITÍ VÝROBKU
Tÿto pracovní svítilny jsou nářadí pro profesionální
použití.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
Akumulátory nespalujte.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
Doba nabíjení je uvedena
v Technických údajích.
Pouze pro vnitřní použití.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Pracovní svítilna LED
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátory, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy svítilny ani jejích součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
ke zranění.
a. Spínač
b. Poutko
c. Otočná hlava
d. Akumulátor
e. Uvolňovací tlačítko akumulátoru
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
získáte v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
f. Závěs na řemen (volitelné příslušenství)
Použití prodlužovacího kabelu
g. Šroub závěsu na řemen
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
9
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
– Opatrně štítek přelepte přes stávající.
– Štítek na místě přitiskněte a uhlaďte.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
PROVOZ
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
nabíječky a akumulátory DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
z nářadí (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
Spínač (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Ke snížení nebezpečí
vzniku úrazu nikdy nestlačte
uvolňovací tlačítko akumulátoru, aniž
byste poté tento akumulátor vyjmuli.
Stlačení uvolňovacího tlačítka bez
následného vyjmutí akumulátoru vede
k jeho nečekanému vypadnutí.
Chcete-li svítilnu zapnout, stiskněte spínač (a).
Chcete-li svítilnu vypnout, znovu stiskněte spínač.
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit. Po úplném vybití
akumulátoru osvětlení bez výstrahy zhasne.
Přenášení a odkládání svítilny
(obr. 1, 4)
Otočná hlava (obr. 1, 3)
Otočná hlava může být otáčena v rozsahu -10° až
100°.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je svítilna
zavěšena na řemen nebo na poutko,
netřeste se svítilnou nebo s jinými
předměty, za které je zavěšena.
Nezavěšujte svítilnu na elektrické
vodiče a na žádné nebezpečné
předměty. Mohlo by dojít k zranění
nebo k poškození zařízení.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte akumulátor s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
UPOZORNĚNÍ: Používejte poutko
nebo závěs na řemen pouze pro
připevnění pracovní svítilny. Poutko
a závěs na řemen nejsou určeny
k tomu, aby udržely větší zatížení než
je svítilna. Nepřipevňuje a nezavěšujte
na svítilnu žádné předměty nebo
doplňky, protože by mohlo dojít
k ulomení závěsu.
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (e) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
Upevnění výstražného štítku
UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte poutko
nebo závěs na řemen k tomu, abyste
někam dosáhli, ani se o ně neopírejte.
Bezpečnostní varování na štítku laseru musí být
uvedeno v jazyce obsluhy.
Z toho důvodu jsou s nářadím dodány samostatné
samolepicí štítky.
VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, zda jsou
bezpečnostní varování na štítku
uvedeny ve vašem jazyce.
Varování by měla znít následovně:
RIZIKOVÁ TŘÍDA 2
VAROVÁNÍ: MOŽNÉ NEBEZPEČÍ
OPTICKÉHO ZÁŘENÍ EMITOVANÉHO
TÍMTO VÝROBKEM.
• Pokud je varování v cizím jazyce, postupujte
následovně:
– Odlepte z archu požadovaný štítek.
10
POUTKO
Svítilnu lze přenášet, či ji lze zavěsit, za poutko (b).
Pokud není používáno, může být poutko sklopeno
dolů.
ZÁVĚS NA ŘEMEN (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění,
zkontrolujte, zda je řádné zajištěn
šroub závěsu na řemen.
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání závěsu na
řemen (f) používejte pouze dodaný typ šroubu (g).
Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
Závěs na řemen (f) může být připevněn na nářadí
pouze pomocí šroubu (g), a to na levé nebo pravé
straně nářadí, což vyhovuje pravákům i levákům.
Nebudete-li závěs na řemen používat, může být ze
svítilny demontován.
Chcete-li závěs na řemen přemístit, vyšroubujte
šroub (g), který připevňuje závěs na řemen
k nářadí a zašroubujte jej na opačné straně nářadí.
Ujistěte se, zda je šroub řádně dotažen.
ÚDRŽBA
Vaše svítilna DEWALT bylo zkonstruována tak,
aby pracovala co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
11
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241144 - 11-07-2014
12
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising