DCL040 | DeWalt DCL040 CORDLESS TORCH instruction manual

511111-70 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCL030
DCL040
Obrázok 1
c
b
a
g
f
e
d
Obrázok 2
d
e
2
d
Obrázok 3
Obrázok 4
b
3
AKUMULÁTOROVÉ PRACOVNÉ SVIETIDLÁ LED
DCL030, DCL040
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si pracovné svietidlo značky DEWALT.
Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov
a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT
jedného z najspoľahlivejších partnerov pre
užívateľov profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napätie
Typ
Typ akumulátora
Hmotnosť
(bez akumulátora)
Akumulátor
Typ akumulátora
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
Akumulátor
Typ akumulátora
Napätie
Kapacita
Hmotnosť
DCL030
14,4
1
Li-Ion
DCL040
18
1
Li-Ion
kg
0,6
0,6
V DC
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
V DC
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
V DC
Nabíjačka
Napájacie napätie VAC
Typ akumulátora
Približný čas nabíjaniamin
Hmotnosť
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30
60
(akumulátory (akumulátory
1,5 Ah)
3,0 Ah)
0,49
Poistky
Európa
Náradie 230 V 10 A v napájacej sieti
Veľká Británia & Írsko Náradie 230 V 3 A v zástrčke
prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na
použitie a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranenia
ktorý, ak sa mu nezabráni, môže viesť
ku škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
Bezpečnostné výstrahy
VAROVANIE: Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky
pokyny. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť
k úrazu elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
VAROVANIE:
• NEPOZERAJTE SA priamo do
zdroja svetla.
4
• NEPOUŹÍVAJTE optické nástroje
na to, aby ste sa pozerali priamo
do zdroja svetla.
•
Neomývajte svietidlo vodou a zabráňte
vniknutiu vody do svietidla. Nikdy
neponárajte svietidlo do vody.
• NEMIERTE svetlom priamo do očí
ostatných osôb.
POUŽITIE A ÚDRŽBA PRACOVNÉHO
SVIETIDLA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporučené výrobcom svietidla. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Ak akumulátor nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky, mince,
kľúče, klince, skrutky alebo iné drobné
kovové predmety, ktoré môžu spôsobiť
skratovanie jeho kontaktov. Skratovanie
kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak sa kvapalinou náhodne
zasiahnete, zasiahnuté miesto umyte
vodou. Ak sa Vám dostane kvapalina
do očí, zasiahnuté miesto opláchnite
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca
kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
VAROVANIE: Svietidlo nedávajte do
takej polohy, kde by mohli akékoľvek
osoby uprieť zrak do svetelného lúča,
či už neúmyselne alebo zámerne. Inak
by mohlo dôjsť k vážnemu poškodeniu
zraku.
VAROVANIE: Toto pracovné svietidlo
je súčasťou výňatku (norma EN 62471)
a vystavenie riziku poškodenia sietnice
modrým svetlom je závislé od spôsobu
použitia svietidla užívateľom. Mala
by sa dodržať bezpečná vzdialenosť
2 m, alebo by doba ožiarenia nemala
presiahnuť 0,25s.
UPOZORNENIE: Ak sa svietidlo
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
Štítky na náradí
Na svietidle sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
OPRAVY
a) Opravy svietidla zverte kvalifikovanému
technikovi, ktorý používa vhodné
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku svietidla.
Nebezpečenstvo svetelného žiarenia.
Nepozerajte sa priamo do
zdroja svetla. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu zraku.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
pracovné svietidlá
•
VAROVANIE: Nebezpečenstvo vzniku
požiaru. Nepoužívajte pracovné
svietidlo v blízkosti horľavých
kvapalín alebo v priestore s výskytom
výbušných plynov alebo výparov.
Iskrenie vznikajúce vo vnútri prístrojov
môže spôsobiť vznietenie výparov
a následné zranenie.
Nevystavujte svietidlo vlhkému alebo
mokrému prostrediu. Nevystavujte ho
pôsobeniu dažďa alebo snehu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na povrchu krytu náradia, ktorý vytvára
montážny spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2011 XX XX Rok výroby
5
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte všetky
pokyny a výstražné upozornenia nachádzajúce
sa na nabíjačke, akumulátore a na výrobku,
ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, kt or é sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám. Nenabíjajte poškodené
akumulátory.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby sa s náradím nehrali.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená
k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku
skratovaniu nabíjacích kontaktov vnútri
nabíjačky cudzími predmetmi. Cudzie
vodivé predmety a materiály, ako sú
oceľová vlna (drôtenka), hliníkové fólie
alebo akékoľvek čiastočky kovu, sa
nesmú dostať do vnútorného priestoru
nabíjačky. Ak nie je v úložnom
priestore nabíjačky umiestnený žiadny
akumulátor, vždy odpojte prívodný
kábel nabíjačky od siete. Skôr než
budete nabíjačku čistiť, odpojte ju od
siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
6
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť k
spôsobeniu požiaru alebo k úrazu elektrickým
prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť ihneď vymenený výrobcom, autorizovaným
servisom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa
zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
V nabíjačke DCB105 je možné nabíjať
akumulátory Li-Ion 10,8 V, 14,4 V a 18 V (DCB121,
DCB140, DCB141, DCB180 a DCB181).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Do nabíjačky vložte akumulátor a uistite sa,
či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začatie procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže zostať v
nabíjačke.
POZNÁMKA: Na zaistenie maximálnej výkonnosti
a životnosti akumulátorov Li-Ion ich pred prvým
použitím doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
––
––
––
celkom nabité
–––––––––––––––––
odloženie nabíjania –
x
–– • –– • –– • –– •
chybný akumulátor alebo
porucha v nabíjačke
••••••••••••
porucha v elektrickom
vedení
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany sa
náradie automaticky vypne. Ak sa to stane, vložte
lítium-iónový akumulátor do nabíjačky, kým nebude
plne nabitý.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Počas celého
nabíjacieho procesu sa akumulátor nabíja nižšou
rýchlosťou a nenabehne na maximálnu rýchlosť
ani po tom, čo sa zahreje.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
zahriaty/studený
akumulátor
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
•• •• •• •• •• ••
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
V tejto nabíjačke sa nebude chybný akumulátor
nabíjať. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor tak, že sa nerozsvieti kontrolka
nabíjania alebo typom blikania určujúcim chybný
akumulátor alebo nabíjačku.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby sa nabíjal
v inej nabíjačke, pretože by mohlo
dôjsť k prasknutiu obalu akumulátora
a k následnému vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
7
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte akumulátory do vody alebo do
iných kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie a
akumulátory na miestach, kde môže teplota
dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C (105 °F)
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
• Pre dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
LÍTIOVÉ AKUMULÁTORY
(Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátor môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie,
elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
• Obsah otvorených článkov akumulátora
môže spôsobiť ťažkosti s dýchaním.
Zaistite prísun čerstvého vzduchu. Ak
8
ťažkosti stále pretrvávajú, vyhľadajte lekárske
ošetrenie.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jej kontaktu
s iskrením alebo plameňom.
Akumulátory
TYP AKUMULÁTORA
Model DCL030 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 14,4 V.
Model DCL040 pracuje s akumulátormi
s napájacím napätím 18 V.
Je možné použiť akumulátory DCB140, DCB141,
DCB180 alebo DCB181. Podrobnejšie informácie
nájdete v kapitole Technické údaje.
Odporúčanie pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu
a životnosti skladujte akumulátory pri izbovej
teplote, ak sa nepoužívajú.
2. Ak akumulátory skladujete dlhší čas, odporúča
sa s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov uložiť ich plne nabité na suchom
a chladnom mieste mimo nabíjačky.
POZNÁMKA: Akumulátory by nemali byť
uskladnené, ak sú plne vybité. Pred použitím bude
potrebné akumulátor nabiť.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
sú na nálepkách na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod na
obsluhu.
Nabíjanie
Celkom nabité.
Odloženie nabíjania – zahriaty/studený
akumulátor.
x
Chybný akumulátor alebo porucha
v nabíjačke.
Porucha v elektrickom vedení.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času dôkladnému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy nabíjačky ani jej súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepojovať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Používajte výhradne s akumulátormi
DEWALT. Ost at né akumul át or y môžu
prasknúť, spôsobiť poranenie alebo iné
škody.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Akumulátor likvidujte s ohľadom na
životné prostredie.
Akumulátory nespaľujte.
Nabíja akumulátory typu Li-Ion.
Doba nabíjania je uvedená
v Technických údajoch.
Iba na vnútorné použitie.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Pracovné svietidlo LED
1 Návod na obsluhu
1 Výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N nie sú dodávané
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
a. Vypínač
b. Pútko
c. Otočná hlava
d. Akumulátor
e. Uvoľňovacie tlačidlo akumulátora
f. Záves na remeň (voliteľné príslušenstvo)
g. Skrutka závesu na remeň
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto pracovné svietidlá sú náradím na
profesionálne použitie.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT j e chr ánená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý
získate v autorizovanom servise DEWALT.
9
Výmena sieťovej zástrčky (iba
Veľká Británia a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Používajte iba nabíjačky
a akumulátory DEWALT.
Vkladanie a vyberanie
akumulátora z náradia (obr. 2)
VAROVANIE: Na zníženie
nebezpečenstva vzniku úrazu
nikdy nestlačte uvoľňovacie tlačidlo
akumulátora, bez toho, aby ste potom
tento akumulátor vybrali. Stlačenie
uvoľňovacieho tlačidla bez následného
vybratia akumulátora vedie k jeho
nečakanému vypadnutiu.
POZNÁMKA: Pred začatím prevádzky sa uistite,
či je akumulátor celkom nabitý. Po úplnom vybití
akumulátora osvetlenie bez výstrahy zhasne.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (e) a akumulátor z
rukoväti náradia vysuňte von.
10
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
Upevnenie výstražného štítku
Bezpečnostné varovanie na štítku lasera musí byť
uvedené v jazyku obsluhy.
Z toho dôvodu sú s náradím dodané samostatné
samolepiace štítky.
VAROVANIE: Skontrolujte, či sú
bezpečnostné varovania na štítku
uvedené vo Vašom jazyku.
Varovania by mali znieť nasledovne:
RIZIKOVÁ TRIEDA 2
VAROVANIE: MOŽNÉ
NEBEZPEČENSTVO OPTICKÉHO
ŽIARENIA EMITOVANÉHO TÝMTO
VÝROBKOM.
• Ak je varovanie v cudzom jazyku, postupujte
nasledovne:
– Odlepte z hárka požadovaný štítok.
– Štítok opatrne prelepte cez
existujúci.
– Štítok na mieste pritlačte a uhlaďte.
PREVÁDZKA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržiavajte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
Vypínač (obr. 1)
Ak chcete svietidlo zapnúť, stlačte vypínač (a). Ak
chcete svietidlo vypnúť, znovu stlačte vypínač.
Otočná hlava (obr. 1, 3)
Otočná hlava sa môže otáčať v rozsahu -10° až
100°.
Prenášanie a odkladanie
svietidla (obr. 1, 4)
UPOZORNENIE: Pokiaľ je svietidlo
zavesené na remeni alebo na pútku,
netraste so svietidlom alebo s inými
predmetmi, za ktoré je zavesené.
Nezavesujte svietidlo na elektrické
vodiče a na žiadne nebezpečné
predmety. Mohlo by dôjsť k zraneniu
alebo k poškodeniu náradia.
UPOZORNENIE: Používajte pútko
alebo záves na remeň iba na
pripevnenie pracovného svietidla.
Pútko a záves na remeň nie sú určené
na to, aby udržali väčšie zaťaženie
než je svietidlo. Nepripevňuje a
nezavesujte na svietidlo žiadne
predmety alebo doplnky, pretože by
mohlo dôjsť k odlomeniu závesu.
UPOZORNENIE: Nepoužívajte pútko
alebo záves na remeň na to, aby
ste niekam dosiahli, ani sa o neho
neopierajte.
PÚTKO
Svietidlo je možné prenášať alebo ho môžeme
zavesiť za pútko (b). Pokiaľ sa nepoužíva, môže
sa pútko sklopiť dole.
ZÁVES NA REMEŇ (VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia,
skontrolujte, či je riadne zaistená
skrutka závesu na remeň
DÔLEŽITÉ: Pri nasadzovaní a snímaní závesu na
remeň (f) používajte iba dodaný typ skrutky (g).
Uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
Záves (f) sa môže pripevniť na náradie na jeho
ľavej alebo pravej strane pomocou skrutky (g),
čo vyhovuje pravákom i ľavákom. Ak nebudete
záves na remeň používať, môže sa zo svietidla
demontovať.
Ak chcete záves na remeň premiestniť,
vyskrutkujte skrutku (g), ktorá pripevňuje záves
k náradiu a upevnite ju na opačnej strane náradia.
Uistite sa, či je pevne dotiahnutá.
ÚDRŽBA
Vaše svietidlo DEWALT bol o skonšt r uované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
Nabíjačka a akumulátor nie sú určené na opravy.
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti určené na
opravy.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadí prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebol o s t ýmt o výr obkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa príslušenstva získate
u autorizovaného predajcu.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
11
Ak nebudete výrobok DEWALT ďal ej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektro odpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskyt uj e sl užbu zber u
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT náj det e na pr ísl ušnej adr ese uvedenej
na zadnej strane tohto návodu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon na predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení jeho životnosti vykonajte
jeho likvidáciu tak, aby nedošlo k ohrozeniu
životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
zst00241176 - 11-07-2014
12
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising