D25960 | DeWalt D25960 DEMOLITION HAMMER instruction manual

588777-51 CZ
Přeloženo z původního návodu
D25960
D25961
Obrázek 1
D25960
D
A
B
E
F
C
D25961
D
A
B
E
C
F
G
2
Obrázek 2A
Obrázek 2B
B
B
F
Obrázek 3
3
D
Obrázek 4A
D
E
H
Obrázek 4B
D
E
D
Obrázek 4C
I
E
H
4
Obrázek 5
K
L
N
M
Obrázek 6
K
M, N
L
5
BOURACÍ KLADIVO
D25960, D25961
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí společnosti DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního
elektrického nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velká Británie & Irsko
Typ
Frekvence
Příkon
Počet rázů
Počet rázů za minutu naprázdno (EPTA 05/2009)
Držák nástroje
Polohy sekáče
Hmotnost
V
V
Hz
W
min-1
rázy/min
kg
D25960
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
28 mm šestihran
1
18,4
D25961
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
30 mm šestihran
1
16,9
Hodnoty týkající se hlučnosti a vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy EN 60745-2-6:
LPA (hodnota akustického tlaku)
dB(A)
91
LWA (hodnota akustického výkonu)
dB(A)
102
K (odchylka uvedené hodnoty týkající se hluku)
dB(A)
3,0
91
102
3,0
Sekání
Úroveň vibrací ah,Cheq
poloha rukou:
jedna ruka na hlavní rukojeti
a druhá ruka na boční rukojeti =
obě ruce na hlavní rukojeti =
Odchylka K =
6,8
4,5
1,5
m/s²
m/s²
m/s²
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem
nářadí použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
6
6,8
4,5
1,5
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
13 A v zástrčce napájecího kabelu
LWA (naměřená hodnota akustického výkonu)
D25960, D25961
dB
102
LWA (zaručená hodnota
akustického výkonu)
dB
105
Definice: Bezpečnostní pokyny
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC (do 19. 4. 2016), 2014/30/EU
(od 20. 4. 2016) a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
NEBEZPEČÍ: Označuje
bezprostředně hrozící rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno,
povede ke způsobení vážného nebo
smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
NAŘÍZENÍ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ
SE VNĚJŠÍHO HLUKU
15
D25960, D25961
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-26:2010.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Germany, Identifikační číslo
pověřeného úřadu: 0197
Markus Rompel
Ředitel technického oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
17. 12. 2015
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Pozorně si přečtěte
všechna bezpečnostní varování
a pokyny. Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím
ve výbušném prostředí, jako jsou
například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází
7
c)
k jiskření, které může způsobit vznícení
hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného
elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chceteli nářadí odpojit od elektrické sítě.
Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými,
horkými a ostrými předměty nebo
pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro
venkovní použití. Použití kabelu pro
venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím
pracovat ve vlhkém prostředí, použijte
napájecí zdroj s proudovým chráničem
(RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li
pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým
nářadím může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
8
c)
d)
e)
f)
g)
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče
nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být
zachyceny rotujícími částmi nářadí
a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena
adaptérem pro připojení odsávacího
zařízení, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí.
Používejte pro prováděnou práci
správný typ nářadí. Při použití správného
typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
e)
f)
g)
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického
nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo
zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod
nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte
jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou
nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat
výhradně originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny
pro demoliční kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Řezné násady Při kontaktu
s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
• Ujistěte se, zda pod vrtaným materiálem
není skryto elektrické vedení nebo plynové
potrubí a zda byla u odpovědných společností
ověřena místa jejich uložení.
• Nářadí držte stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Obsluha tohoto nářadí pouze
jednou rukou způsobí ztrátu kontroly nad
nářadím. Zrovna tak nebezpečný může být
i průraz nebo kontakt s tvrdými materiály, jako
jsou například armovací pruty. Před použitím
pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Před použitím nářadí se ujistěte, zda je sekáč
v nářadí řádně upevněn.
• V chladném počasí nebo v případě, kdy
nebylo nářadí dlouho používáno, nechejte
kladivo před zahájením práce několik minut
v chodu bez zátěže.
• Pracujete-li nad úrovní terénu, zajistěte, aby
byl prostor pod vámi uklizen.
• Nedotýkejte se sekáče nebo částí nářadí
v jeho blízkosti ihned po ukončení práce,
protože mohou být velmi horké a mohou
způsobit popáleniny.
• Vždy zajistěte, aby napájecí kabel vedl od
nářadí směrem dozadu, mimo pracovní
prostor sekáče.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě
bez přestávek. Vibrace způsobené funkcí
příklepu mohou být pro vaše ruce a paže
nebezpečné. Používejte rukavice, které zajistí
lepší tlumení rázů a omezte působení vibrací
prováděním častých přestávek.
Ostatní rizika
Při práci s demoličními kladivy vznikají následující
rizika:
– Poranění způsobená kontaktem s horkými
částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ KÓDU DATA VÝROBY (OBR. 1)
Datový kód (G), který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
9
Příklad:
2016 XX XX
Rok výroby
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní
intervaly a prodlužuje provozní životnost nářadí.
Obsah balení
Elektrická bezpečnost
Balení obsahuje:
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
1 Demoliční kladivo
1 Boční rukojeť
1 Zahrocený sekáč
1 Plastový kufřík
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací
věnujte dostatek času pečlivému pročtení
a pochopení tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
A. Hlavní spínač
Vaše nářadí DEWALT je chráněno
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60745; proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně připraveným kabelem, který
zakoupíte u autorizovaného prodejce DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
B. Hlavní rukojeť
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
C. Upínací šroub boční rukojeti
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
D. Pojistný držák nástroje
E. Držák nástrojů
F. Boční rukojeť
POUŽITÍ VÝROBKU
Výkonná demoliční kladiva D25960, D25961 jsou
určena pro náročné demoliční, sekací a sbíjecí
pracovní operace.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo
v přítomnosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Tato výkonná demoliční kladiva jsou elektrická
nářadí pro profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný
dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti nesmí
být nikdy ponechány s tímto výrobkem bez
dozoru.
Aktivní regulace vibrací
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
10
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Pro nářadí s napájecím napětím 115 V
a s příkonem převyšujícím 1500 W doporučujeme
používat standardní zástrčku BS4343.
VAROVÁNÍ: Modely s napájecím
napětím 115 V musí být používány
s bezpečnostním izolačním transformátorem s uzemňovací mřížkou mezi
primárním a sekundárním vinutím.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm²;
maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění před nasazením
nebo sejmutím příslušenství, před
jakýmkoli seřízením, před výměnou
nástavců nebo před prováděním
oprav zařízení vždy vypněte a odpojte
napájecí kabel od sítě. Ujistěte se, zda
je spouštěcí spínač v poloze vypnuto.
Náhodné spuštění může způsobit
úraz.
VAROVÁNÍ: Při každé výměně
pracovního nástroje používejte
rukavice. Při provozu mohou být
exponované kovové části nářadí velmi
horké.
Vložení a vyjmutí příslušenství s upínacím šestihranem
28/30 mm (obr. 3, 4)
D25960
Toto nářadí používá sekáče s upínacím
šestihranem 28 mm.
D25961
Toto nářadí používá sekáče s upínacím
šestihranem 30 mm.
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
1. Očistěte násadu sekáče (obr. 3).
D25960
UPEVNĚNÍ SEKÁČE OPATŘENÉHO NA NÁSADĚ DRÁŽKOU (OBR. 4A)
1. Nastavte pojistný držák nástroje (D) do
odjištěné polohy.
2. Držte sekáč ze přední strany držáku nástrojů
tak, aby drážka (H) jeho násady směřovala
nahoru.
3. Přitiskněte pojistný držák (D) k upínací
stopce pracovního nástroje, aby došlo k jeho
zajištění ve správné poloze.
4. Zatáhněte za sekáč, abyste se ujistili, zda
je řádně upevněn. Funkce sekání vyžaduje,
aby sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů,
prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu
několika centimetrů.
5. Chcete-li sekáč vyjmout, vytáhněte dozadu
pojistný držák (D) a nástroj z držáku (E)
vyjměte.
D25961
UPEVNĚNÍ SEKÁČE OPATŘENÉHO NA NÁSADĚ DRÁŽKOU (OBR. 4C)
1. Povytáhněte šroub pojistného držáku (I)
a otočte jej o 180° do odjištěné polohy.
2. Držte sekáč ze přední strany držáku nástrojů
tak, aby drážka (H) jeho násady směřovala
nahoru.
3. Násadu sekáče zasuňte do držáku nástrojů
(E).
4. Povytáhněte šroub pojistného držáku (I)
a otočte jej o 180° zpět do zajištěné polohy.
5. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby
sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů,
prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu
několika centimetrů.
6. Pro vyjmutí sekáče povytáhněte šroub
pojistného držáku (I) a otočte jej o 180° do
odjištěné polohy.
3. Násadu sekáče zasuňte do držáku nástrojů
(E).
Nastavení boční rukojeti
(obr. 1)
4. Sklopte pojistný držák (D) směrem dozadu,
aby došlo k zajištění pracovního nástroje ve
správné poloze.
Boční rukojeť (F) je k nářadí upevněna tak, aby
vyhovovala pravákům i levákům.
5. Zatáhněte za sekáč a ujistěte se, zda je
řádně zajištěn. Funkce sekání vyžaduje, aby
sekáč, který je upnutý v držáku nástrojů,
prováděl v axiální ose pohyb v rozsahu
několika centimetrů.
6. Chcete-li sekáč vyjmout, vytáhněte dozadu
pojistný držák (D) a nástroj z držáku (E)
vyjměte.
UPEVNĚNÍ SEKÁČE OPATŘENÉHO NA NÁSADĚ PRSTENCEM (OBR. 4B)
1. Nastavte pojistný držák nástroje (D) do
odjištěné polohy.
2. Násadu sekáče zasuňte do držáku nástrojů
(E).
VAROVÁNÍ: Nářadí používejte vždy
s řádně upevněnou boční rukojetí.
1. Uvolněte upínací šroub (C) a boční rukojeť
otočte do požadované polohy.
2. Zajistěte boční rukojeť v požadované poloze
utažením upínacího šroubu (C).
ZAPNUTÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
•
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
11
•
Dejte pozor na uložení vodovodního
potrubí a na místa, kde je vedena
elektroinstalace.
•
Na nářadí vyvíjejte přítlak přibližně
20 - 30 kg. Nadměrný tlak na nářadí
neurychlí sekání, ale sníží výkon nářadí
a může zkrátit jeho provozní životnost.
Správná poloha rukou (obr. 2)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jako na
uvedeném obrázku.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
Používejte s tímto nářadím pouze doporučené
příslušenství DEWALT.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak,
aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět uživatel.
Pravidelně nechejte nářadí zkontrolovat
v autorizovanému servise DEWALT. V případě,
že se před touto pravidelnou kontrolou objeví
závada, obraťte se na autorizovaný servis
DEWALT.
Údržba příslušenství (obr. 5, 6)
DŮLEŽITÉ: Po celou dobu práce musí být nářadí
vždy drženo oběma rukama.
VAROVÁNÍ: Počet přebroušení těchto
sekáčů je omezen. Nejste-li si jisti,
požádejte o informace autorizovaného
prodejce.
Práce s nářadím ve vodorovné poloze
(obr. 2A):
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste měli
jednu ruku na boční rukojeti (F) a druhou ruku na
hlavní rukojeti (B).
VAROVÁNÍ: Ujistěte se, zda
není pracovní hrana nástroje díky
nadměrnému přítlaku při přebroušení
zabarvena. Tímto způsobem dochází
ke snížení tvrdosti pracovních
nástrojů.
Práce s nářadím ve svislé poloze (obr. 2B):
Správná poloha rukou vyžaduje, abyste hlavní
rukojeť (B) drželi oběma rukama.
Zapnutí: přesuňte hlavní spínač (A) do polohy 1.
Nejlepších výsledků dosáhnete pouze při použití
ostrých sekáčů. Časté broušení sekáčů zaručí
jejich dlouhou životnost a dosažení nejlepších
výsledků.
Vypnutí: přesuňte hlavní spínač (A) do polohy 0.
BROUŠENÍ
Demolice, sekání a drážkování
(obr. 1, 2)
Na obr. 5 jsou uvedeny typy sekáčů, které lze
s tímto nářadím použít.
Zapnutí a vypnutí (obr. 1)
1. Zvolte si vhodný sekáč a očistěte jeho
násadu.
Sekáče bruste na brusných kotoučích pod trvalým
průtokem vody. Na obrázku 6 jsou uvedeny
příslušné úhly broušení následujících sekáčů:
2. Vložte sekáč do držáku a zkontrolujte, zda je
řádně zajištěn.
K. Zahrocený sekáč
3. Nasaďte a seřiďte boční rukojeť (F). Ujistěte
se, zda je pevně dotažena.
M. Široký začišťovací sekáč
4. Nářadí uchopte oběma rukama za hlavní
rukojeť (B), nebo jednou rukou za hlavní
rukojeť (B) a duhou rukou za boční rukojeť
(F). Po celou dobu práce musí být nářadí
vždy drženo oběma rukama. Viz kapitola
Správná poloha rukou.
5. Zapněte nářadí, aby běželo v nepřetržitém
chodu.
6. Po ukončení práce a před odpojením
napájecího kabelu nářadí vždy vypněte.
Jako zvláštní výbava jsou k dispozici různé typy
sekáčů.
12
L. Plochý sekáč
N. Rydlo
KOVÁNÍ
Pro kování:
Zahřejte sekáč na teplotu 850–1050 °C (světle
červeno-žluté zbarvení).
Opětovné tvrzení sekáče:
• Zahřejte sekáč na teplotu 900 °C a zakalte jej
v oleji.
• Poté jej vložte na 1 hodinu do pece rozehřáté
na 320 °C (zbarvení je světle modré).
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného
vzduchu. Při provádění tohoto úkonu
používejte vhodnou ochranu zraku.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli autorizovanému zástupci servisu,
který nářadí odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společnosti
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte
jej spolu s běžným komunálním odpadem.
Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném
odpadu.
zst00301981 - 20-04-2016
13
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
14
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising