D25960 | DeWalt D25960 DEMOLITION HAMMER instruction manual

372001-17 EST
D25960
D25961
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
14
Joonis / Рисунок 1
D25960
D
A
B
E
F
C
D25961
D
A
B
E
C
F
G
3
Joonis / Рисунок 2A
Joonis / Рисунок 2B
B
B
F
Joonis / Рисунок 3
4
D
Joonis / Рисунок 4A
D
E
H
Joonis / Рисунок 4B
D
E
D
Joonis / Рисунок 4C
I
E
H
5
Joonis / Рисунок 5
K
L
N
M
Joonis / Рисунок 6
K
6
M, N
L
EESTI KEEL
PIIKVASAR
D25960, D25961
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
V
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa) V
Tüüp
Sagedus
Hz
Sisendvõimsus
W
Löögijõud
min-1
Koormuseta löögid minutis
(EPTA 05/2009)
BPM
Tööriistahoidik
Purustuspea asendid
Mass
kg
D25960
230
230/115
1
50
1 600
1 450
D25961
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
28 mm
kuuskant
1
18,4
35
30 mm
kuuskant
1
16,9
Ist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele EN 60745-2-6:
LPA (helirõhutase)
dB(A)
91
91
LWA (helivõimsus)
dB(A)
102
102
K (antud helitaseme
määramatus)
dB(A)
3,0
3,0
Sisselöökide tegemine
Vibratsioonitugevus ah,Cheq
käte asend:
üks käsi peakäepidemel
ja üks käsi
külgkäepidemel =
m/s²
mõlemad käed
peakäepidemel =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
6,8
6,8
4,5
1,5
4,5
1,5
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS! Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriistad
13 A, pistikus
Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT! Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST! Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
MÄRKUS. Viitab tegevusele, mis
ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
7
EESTI KEEL
EÜ vastavusdeklaratsioon
b)
MASINADIREKTIIV VÄLISÕHU
MÜRADIREKTIIV
c)
D25960, D25961
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad: 2006/42/EÜ,
EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Saksamaa, Teavitatud
asutuse ID nr: 0197
LWA (mõõdetud helivõimsus)
D25960, D25961
dB
102
LWA (garanteeritud helivõimsus)
dB
105
Neid tooted on kooskõlastatud direktiividega
2004/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/EÜ
(alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ. Lisateabe
saamiseks pöörduge DEWALTi poole alltoodud
aadressil või vt kasutusjuhendi tagakülge.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise eest
ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi nimel.
Markus Rompel
Director Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
17.12.2015
HOIATUS! Vähendamaks
vigastusriske, lugege tähelepanelikult
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade
kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
8
Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata kujul pistikud
ja kontaktid vähendavad elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht
tõuseb, kui keha on maandatud.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
kaablit kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis kaablid suurendavad elektrilöögi
ohtu.
e) Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
f) Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad jalanõud,
EESTI KEEL
c)
d)
e)
f)
g)
kiiver või kõrvaklapid vähendavad õigetes
tingimustes kasutades isikuvigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted
või pikad juuksed võivad jääda liikuvate
osade vahele.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
b) Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist, on
ohtlik ja vajab remonti.
c) Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage
aku. Nende meetmete järgimine vähendab
elektritööriista tahtmatu käivitamise ohtu.
d) Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus
kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel, kes pole saanud
vastavat väljaõpet või pole lugenud
kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
võivad elektritööriistad olla väga ohtlikud.
e) Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, osad on terved
f)
g)
ja kontrollige ka kõigi muude muid
tööriista tööd mõjutada võivate
tingimuste suhtes. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist
remontida. Tööriistade halb hooldamine
põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõikeriistad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud, teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ja neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse nii
tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada ohtliku olukorra.
5) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Täiendavad ohutushoiatused piikvasarate kasutamisel
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada vigastusi.
• Hoidke elektritööriista töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest kohtades, kus
lõikeketas võib puutuda kokku varjatud
juhtmetega. Lõiketarvik Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Veenduge, et puuritav materjal ei varja
elektri- või gaasiliine ning et nende asukohad
on kindlaks teinud vastav teenusepakkuja.
• Hoidke tööriista kogu aeg kindlas haardes.
Ärge püüdke tööriista kasutada ühe käega.
Seadme käitamine ühe käega põhjustab
kontrolli kaotamise tööriista üle. Samuti võib
olla ohtlik kokkupuude tugevate materjalide,
näiteks sarrustusega. Enne kasutamist
pingutage külgkäepidet.
• Enne seadme kasutamist veenduge, et piik
on kindlalt kinnitatud.
• Külmas kohas või kui tööriista pole pikemat
aega kasutatud, laske tööriistal enne
kasutamist mitu minutit tühikäigul töötada.
• Kui töötate maapinnast kõrgemal, siis
veenduge, et allolev ala on tühi.
9
EESTI KEEL
• Ärge katsuge piiki ega piigi lähedal asuvaid
osi kohe pärast tööd, sest need võivad olla
väga tulised ning põhjustada nahapõletusi.
• Juhtige toitekaabel alati tööriista taha, piigist
eemale.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Löökprotseduuridest tulenev vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraselt puhkepause.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
A. Sisse/välja lülitamise lüliti
B. Põhikäepide
C. Külgkäepideme kinnitusnupp
Muud ohud
D. Tööriistalukusti
Piikvasarate kasutamisega kaasnevad järgmised
riskid:
E. Tööriistahoidik
– Seadme kuumade osade vastu puutumisel
võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud
betooni ja/või kivimaterjalide töötlemisel
tekkiva tolmu sissehingamisest.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT (JOON. 1)
Kuupäevakood (G), mis sisaldab ka tootmisaastat,
on trükitud korpusele.
Näiteks:
2016 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Piikvasar
1 Külgkäepide
1 Terav piik
1 Plastkarp
1 Kasutusjuhend
10
F. Külgkäepide
SIHTOTSTARVE
D25960, D25961 vastupidavad piikvasarad
on mõeldud raskemateks purustus- ja
lammutustöödeks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega tuleohtlike gaaside või vedelike
läheduses.
Need suure võimsusega piikvasarad on
professionaalsed elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Aktiivne vibratsioonikontroll
Aktiivne vibratsioonikontroll neutraliseerib
löökmehhanismist tuleva vibratsiooni. Kätele
avalduva vibratsiooni vähendamine võimaldab
kasutada seadet mugavamalt ja pikemalt ning
pikendab seadme tööiga.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et
toitepinge vastab andmesildile märgitud
väärtusele.
Teie DEWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
standardiga EN 60745. Seega ei ole
maandusjuhet vaja.
EESTI KEEL
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud toitekaabli vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS! Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
115 V seadmetel, mille võimsusnäit on üle 1500
W, soovitame paigaldada standardse BS4343
pistiku.
HOIATUS! 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Pikenduskaabli kasutamine
28/30 mm kuuskant-lisatarvikute
paigaldamine ja eemaldamine
(joon. 3, 4)
D25960
See seade kasutab 28 mm kuuekandilise varrega
piike.
D25961
See seade kasutab 30 mm kuuekandilise varrega
piike.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks võib selle
tootega kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
1. Puhastage piigivars (joon. 3)
D25960
ÕNARVARREGA PIIGI PAIGALDAMINE
(JOON. 4A)
1. Tõmmake tööriistalukusti (D) lahtisesse
asendisse.
2. Hoidke piiki tööriistahoidiku ees, nii et õnarus
(H) oleks ülevalpool.
3. Sisestage piigivars tööriistahoidikusse (E).
4. Suruge lukusti (D) tahapoole, et lukustada
lisatarvik õigesse asendisse.
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit, mis
sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vaadake
tehnilist informatsiooni). Minimaalne juhtme
suurus on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
5. Tõmmake piiki, et kontrollida selle lukustust.
Purustamisfunktsioon eeldab, et piik liigub
lukustatult aksiaalselt mitme sentimeetri
ulatuses.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult
lahti.
6. Piigi eemaldamiseks tõmmake lukusti (D)
tagasi ja tõmmake piik tööriistahoidikust (E)
välja.
KOKKUPANEK JA SEADISTAMINE
HOIATUS! Vigastusohu
vähendamiseks lülitage masin
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS! Lisatarvikuid vahetades
kasutage alati kindaid. Tööriista
ligipääsetavad metallosad ja
lisatarvikud võivad muutuda
kasutamise ajal eriti kuumaks.
KRAEVARREGA PIIGI PAIGALDAMINE
(JOON. 4B)
1. Tõmmake tööriistalukusti (D) lahtisesse
asendisse.
2. Sisestage piigivars tööriistahoidikusse (E).
3. Suruge lukusti (D) ühele joonele lisatarviku
varrega, et lukustada lisatarvik paigale.
4. Tõmmake piiki, et veenduda selle
lukustatuses. Purustamisfunktsioon eeldab,
et piik liigub lukustatult aksiaalselt mitme
sentimeetri ulatuses.
5. Piigi eemaldamiseks tõmmake lukusti (D)
tagasi ja tõmmake piik tööriistahoidikust (E)
välja.
11
EESTI KEEL
D25961
ÕNARVARREGA MEISLI PAIGALDAMINE
(JOON. 4C)
1. Tõmmake lukustuspolti (I) ja keerake see
180° lahtisesse asendisse.
2. Hoidke piiki tööriistahoidiku ees, nii et õnarus
(H) oleks ülevalpool.
3. Sisestage piigivars tööriistahoidikusse (E).
4. Tõmmake lukustuspolti (I) ja keerake see
180° tagasi lukustusasendisse.
5. Tõmmake piiki, et kontrollida selle lukustust.
Purustamisfunktsioon eeldab, et piik liigub
lukustatult aksiaalselt mitme sentimeetri
ulatuses.
6. Piigi eemaldamiseks tõmmake lukustuspolti
(I) ja keerake see 180° lahtisesse asendisse.
Külgkäepideme reguleerimine
(joon. 1)
Külgkäepide (F) pannakse seadme külge
vastavalt sellele, kas kasutaja on vasaku- või
paremakäeline.
HOIATUS! Seadme kasutamisel peab
külgkäepide alati õiges asendis olema.
TÄHTIS: Tööriista tuleb kasutamise ajal alati kahe
käega kinni hoida.
Horisontaalsed tööd (joon. 2A):
Õige hoideasend nõuab, et üks käsi on
külgkäepidemel (F) ja teine käsi põhikäepidemel
(B).
Vertikaalsed tööd (joon. 2B):
Õige käte asend nõuab, et mõlemad käed oleksid
põhikäepidemel (B).
Sisse- ja väljalülitamine (joon. 1)
Sisselülitamine: lükake lüliti (A) asendisse 1.
Väljalülitamine: lükake lüliti (A) asendisse 0.
Purustamine ja soonte lõhkumine
(joonis 1, 2)
1. Valige sobiv piik ja puhastage selle vars.
2. Paigaldage piik ja kontrollige selle lukustust.
3. Paigaldage ja reguleerige külgkäepidet (F) ja
veenduge selle kinnitatuses.
4. Hoidke tööriista kahe käega põhikäepidemest
(B) või ühe käega põhikäepidemest (B) ja
teise käega külgkäepidemest (F). Tööriista
tuleb kasutamise ajal alati kahe käega kinni
hoida. Vt Õige hoideasend.
1. Vabastage klambernupp (C) ja pöörake
külgmine käepide soovitud asendisse.
5. Lülitage tööriist pidevaks tööks sisse.
2. Lukustage külgkäepide, keerates
klambernuppu (C).
6. Töö lõppedes ja enne vooluvõrgust
eemaldamist lülitage tööriist välja.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS!
• Järgige alati turvanõudeid ja eeskirju.
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
•
Rakendage seadmele u 20 – 30 kg
survet. Suurem rakendatud jõud ei
kiirenda tööd, kuid vähendab tööriista
sooritusvõimet ja lühendab selle tööiga.
Õige käte asend (joon. 2)
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel).
HOIATUS! Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle äkilisi liikumisi.
12
Saadaval on mitmesuguseid piike.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks võib selle
tootega kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse
hooldusega. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Viige tööriist
DEWALTi volitatud teeninduskeskusesse. Kui
probleemid ilmnevad enne seda, võtke ühendust
DEWALTi volitatud teeninduskeskusega.
Lisatarvikute hooldus (joon. 5, 6)
HOIATUS! Neid piike võib uuesti
teritada vaid piiratud arv kordi. Kui
kahtlete, võtke soovituste saamiseks
ühendust edasimüüjaga.
HOIATUS! Veenduge, et lõikeserval
pole liigsest survest tekkinud
EESTI KEEL
värvimuutusi. See võib vähendada
lisatarviku tugevust.
Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
üksnes teravaid piike. Piikide sage teritamine
tagab nende pika tööea ja parimad tulemused.
TERITAMINE
Vt joon. 5, milliseid piike tohib selle tööriistaga
kasutada.
Teritage piike veetoitega ihumisketastega. Vt joon.
6 järgmiste piikide õigeid nurki:
K. Terav piik
L. Lapik piik
M. Lai piik
Lisavarustus
HOIATUS! Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTi pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastuste ohu
vähendamiseks võib selle tootega
kasutada ainult DEWALTi soovitatud
lisaseadmeid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
N. Labidakujuline
SEPISTAMINE
Sepistamine:
Kuumutage piik temperatuurini 850 – 1 050 °C
(hele punakaskollane)
Uuesti kõvastamine:
• Kuumutage piik temperatuurini 900 °C ja
pistke siis õlisse.
• Seejärel asetage piik 1 tunniks ahju
temperatuuril 320 °C (värvus on helesinine).
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS! Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust.
Seda protseduuri teostades kandke
kaitseprille.
HOIATUS! Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või õrnatoimelise seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda
elektriseadmete olmejäätmetest eraldi kogumist
prügilates või nende viimist jaemüüjale uue toote
ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК
D25960, D25961
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент
фирмы DEWALT. Тщательная разработка
изделий, многолетний опыт фирмы по
производству инструментов, различные
усовершенствования сделали инструменты
DEWALT одними из самых надежных
помощников для профессионалов.
Технические характеристики
D25960
Напряжение питания
В
230
Тип
1
Частота
Гц
50
Потребляемая мощность
Вт 1 600
Кол-во ударов в минуту уд./мин. 1 450
Ударов в минуту без нагрузки
(EPTA 05/2009)
УВМ 35
Держатель насадки
28 мм
шестигранный
Позиции фиксации долот
1
Вес
кг
18,4
D25961
230
1
50
1 600
1 450
35
30 мм
шестигранный
1
16,9
Общие значения шума и вибрации (сумма
триаксиального вектора), определенные в соответствии
со стандартом EN 60745-2-6:
LpA (уровень звукового
давления)
дБ(А) 91
91
LwA (сила звука)
дБ(А) 102
102
K (шестигранный)
дБ(А) 3,0
3,0
Выдалбливание
Значение эмиссии вибрации, ah,Cheq=
положение рук:
одна рука на основной рукоятке
вторая рука на боковой
рукоятке =
м/с²
6,8
обе руки на основной
рукоятке =
м/с²
4,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от
указанной величины. Это
может значительно увеличить
воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии
или когда он включен, но не
выполняет какую-либо операцию.
Это может значительно
уменьшить уровень воздействия
в течение всего периода работы
инструментом.
Определите дополнительные
меры предосторожности
для защиты оператора
от воздействия вибрации,
такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
6,8
4,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 60745
14
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
Определения: Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной
травмы, которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МАШИНАМ, МЕХАНИЗМАМ
И МАШИННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
D25960, D25961
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует: 2006/42/EC, EN 607451:2009+A11:2010, EN 60745-2-6:2010.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
(0197), D-90431 Nürnberg, Германия,
Идентификационный № уведомленного
органа: 0197
LWA (замеренный уровень звуковой мощности)
D25960, D25961
дБ
102
LWA (гарантированный уровень звуковой
мощности)
дБ
105
Эти изделия также соответствуют
директиве 2004/108/EC (до 19.04.2016),
2014/30/EU (с 20.04.2016) и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
в компанию DEWALT по адресу, указанному
ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
Маркус Ромпель
Директор по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
17.12.2015
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила безопасности при
работе с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Перед началом
работы внимательно
прочтите все правила
безопасности и инструкции.
Несоблюдение всех
перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
электроинструмент создает
искровые разряды, которые могут
воспламенить пыль или горючие пары.
Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас
потерю контроля над рабочим
процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте
электроинструмент под дождем
или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент
увеличивает риск поражения
электрическим током.
d) Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
e) При работе
с электроинструментом на
открытом воздухе используйте
16
f)
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование
УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов
и других средств. Малейшая
неосторожность при работе
с электроинструментами может
привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых
наушников, значительно снизит риск
получения травмы.
c) Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
d) Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
РУССКИЙ ЯЗЫК
e)
f)
g)
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного
случая, связанного с запыленностью
рабочего пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
b) Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
c) Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
d)
e)
f)
g)
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных
частей, целостность деталей
и любых других элементов
электроинструмента,
воздействующих на его работу.
Не используйте неисправный
электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных
случаев являются следствием
недостаточного технического ухода
за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством
и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы.
Использование электроинструмента
не по назначению может создать
опасную ситуацию.
5) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента
должен производиться
только квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции по
технике безопасности при работе
отбойными молотками
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Держите электроинструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых
режущий инструмент может задеть
скрытую проводку или собственный
кабель. Разрезание находящего под
напряжением провода делает не
покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Убедитесь, что материал, подлежащий
сверлению, не скрывает электрические
или газовые коммуникации – их
местоположение должно быть
проверено и подтверждено компаниями
по коммунальному обслуживанию.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается, только держа его обеими
руками. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни.
Надежно затягивайте боковую рукоятку
перед началом работы.
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или
ногам. Используйте перчатки для
лучшей антивибрационной защиты
и ограничьте воздействие вибрации,
устраивая частые перерывы в работе.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными
при использовании отбойных молотков:
– Травмы в результате касания горячих
частей инструмента.
Несмотря на соблюдение
соответствующих инструкций по
технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые
остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
• Перед работой убедитесь, что долото
установлено правильно.
• Для использования инструмента при
низкой температуре или после продолжительного перерыва, предварительно
дайте ему возможность поработать
без нагрузки несколько минут.
• При работе над уровнем грунта
убедитесь, что на земле нет
посторонних предметов.
• Во избежание получения ожогов кожи
сразу после завершения операции
запрещается прикасаться к долоту
или к частям, расположенным вблизи
долота, поскольку они могут оказаться
чрезвычайно горячими.
• Всегда направляйте электрический
кабель назад, в сторону от долота.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
18
Надевайте защитные очки.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (G), который также включает
в себя год изготовления, отштампован на
поверхности корпуса инструмента.
Пример:
2016 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Отбойный молоток
1 Боковая рукоятка
1 Пикообразное долото
1 Пластиковый чемодан
1 Руководство по эксплуатации
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
A. Пусковой выключатель
B. Основная рукоятка
C. Зажимная ручка боковой рукоятки
D. Фиксатор насадки
E. Держатель насадки
F. Боковая рукоятка
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваш отбойный молоток высокой мощности
D25960, D25961предназначен для работ
в тяжелом режиме по разбиванию
и долблению.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные отбойные молотки высокой
мощности являются профессиональными
электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
Активное управление вибрации
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение вибрации на рукоятках
и воздействия вибрации на руки оператора
обеспечивает удобство эксплуатации
инструмента в течение продолжительного
периода времени и увеличивает срок службы
инструмента.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Всегда следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 60745,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно получить в сервисной
организации DEWALT.
Использование удлинительного
кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см. раздел
«Технические характеристики»). Минимальный
размер проводника должен составлять
1,5 мм²; максимальная длина кабеля не
должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: При смене
насадок всегда надевайте
перчатки. Открытые
металлические поверхности
электроинструмента и насадки
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
в процессе работы сильно
нагреваются.
Установка и снятие насадок с шестигранным хвостовиком 28/30 мм
(Рис. 3, 4)
должно иметь некоторую свободу
перемещения в продольном направлении
в пределах нескольких сантиметров.
5. Для извлечения долота, оттяните назад
фиксатор насадки (D) и извлеките долото
из держателя (E).
D25960
D25961
Данный инструмент используется с долотами
с шестигранными хвостовиками 28 мм.
УСТАНОВКА ДОЛОТА, ИМЕЮЩЕГО
ХВОСТОВИК С КАНАВКОЙ (РИС. 4С)
D25961
Данный инструмент используется с долотами
с шестигранными хвостовиками 30 мм.
С данным продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
1. Очистите хвостовик долота (Рис. 3).
D25960
УСТАНОВКА ДОЛОТА, ИМЕЮЩЕГО
ХВОСТОВИК С КАНАВКОЙ (РИС. 4А)
1. Переведите фиксатор насадки (D)
в положение разблокировки.
2. Держите долото перед держателем так,
чтобы канавка (H) смотрела вверх.
3. Вставьте хвостовик долота в держатель
насадки (E).
4. Закрепите долото на месте, переведя
фиксатор (D) в положение блокировки.
5. Потяните долото для проверки
надежности его фиксации. Для
выполнения ударной функции долото
должно иметь некоторую свободу
перемещения в продольном направлении
в пределах нескольких сантиметров.
6. Для извлечения долота, оттяните назад
фиксатор насадки (D) и извлеките долото
из держателя (E).
УСТАНОВКА ДОЛОТА С КОЛЬЦЕВЫМ
ВЫСТУПОМ НА ХВОСТОВИКЕ (РИС. 4В)
1. Переведите фиксатор насадки (D)
в положение разблокировки.
2. Вставьте хвостовик долота в держатель
насадки (E).
3. Закрепите долото на месте, прижав ее
хвостовик фиксатором (D).
4. Потяните долото для проверки
надежности его фиксации. Для
выполнения ударной функции долото
20
1. Вытяните болт фиксатора (I) и поверните
его на 180° в положение разблокировки.
2. Держите долото перед держателем так,
чтобы канавка (H) смотрела вверх.
3. Вставьте хвостовик долота в держатель
насадки (E).
4. Вытяните болт фиксатора (I) и поверните
его на 180° в обратном направлении
в положение блокировки.
5. Потяните долото для проверки
надежности его фиксации. Для
выполнения ударной функции долото
должно иметь некоторую свободу
перемещения в продольном направлении
в пределах нескольких сантиметров.
6. Для извлечения долота, вытяните болт
фиксатора (I) и поверните его на 180°
в положение разблокировки.
Регулировка боковой рукоятки
(Рис. 1)
Боковая рукоятка (F) может быть установлена
с любой стороны инструмента, создавая
удобство для пользователей как с правой, так
и с левой рабочей рукой.
ВНИМАНИЕ: Всегда работайте
инструментом с надежно
закрепленной боковой рукояткой.
1. Ослабьте зажимную ручку (C) и поверните
боковую рукоятку в желаемое положение.
2. Зафиксируйте боковую рукоятку
в выбранном положении, затянув ручку
(C).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ:
•
Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
3. Установите и отрегулируйте боковую
рукоятку (F) и проверьте надежность ее
фиксации.
•
Не оказывайте давления
более 20-30 кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс долбления, но
понизит эффективность работы
инструмента и может сократить
срок его службы.
4. Удерживайте инструмент обеими руками
за основную рукоятку (B) или одной
рукой возьмитесь за основную рукоятку
(B), другой рукой удерживайте боковую
рукоятку (F). Во время работы всегда
удерживайте инструмент обеими руками.
См. раздел «Правильное положение рук
во время работы».
Правильное положение рук во
время работы (Рис. 2)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА правильно
удерживайте инструмент, как
показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой
травмы, ВСЕГДА надежно
удерживайте инструмент,
предупреждая внезапные сбои
в работе.
ВАЖНО: Во время работы всегда
удерживайте инструмент обеими руками.
При горизонтальном использовании
(Рис. 2А):
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за боковую рукоятку
(F), другой рукой удерживайте основную
рукоятку (B).
При вертикальном использовании
(Рис. 2В):
Правильное положение рук во время работы:
обеими руками удерживайте основную
рукоятку (B).
Включение и выключение (Рис. 1)
Включение: установите пусковой
выключатель (A) в положение 1.
Выключение: установите пусковой
выключатель (A) в положение 0.
Разбивание, долбление и образование каналов в пласте (Рис. 1, 2)
1. Выберите соответствующее заданию
долото и очистите его хвостовик.
2. Установите долото и проверьте
надежность его закрепления.
5. Включите инструмент и установите
непрерывный режим работы.
6. Всегда выключайте электроинструмент
после окончания работы и перед
отключением от электросети.
Различные типы долот можно приобрести
дополнительно.
С данным продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан
на работу в течение продолжительного
времени при минимальном техническом
обслуживании. Срок службы и надежность
инструмента увеличивается при правильном
уходе и регулярной чистке.
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно относите
инструмент в авторизованный сервисный
центр DEWALT для технического осмотра.
В случае возникновения проблем до
истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Техническое обслуживание насадок (Рис. 5, 6)
ВНИМАНИЕ: Данные долота
могут затачиваться
ограниченное количество раз.
Если у Вас возникли сомнения,
обратитесь за рекомендациями
к Вашему торговому
представителю.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
режущий край долота не изменял
своего цвета в результате
чрезмерного нажатия на долото
при затачивании. Это может
привести к снижению прочности
долота.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
Для получения наилучших результатов,
используйте только остро заточенные долота.
Частая заточка долот гарантирует им долгий
срок службы и высокую производительность
при эксплуатации.
ЗАТОЧКА
Типы долот, которые могут использоваться
с данным инструментом, см. на рисунке 5.
Заточку долот необходимо производить
на точильном круге с постоянной подачей
воды. На рисунке 6 указаны углы заточки для
различных типов долот:
K. Пикообразное долото
L. Подковообразное долото
M. Широкое долото
N. Лопаточное долото
ГОРЯЧАЯ ШТАМПОВКА
Для горячей штамповки:
Раскалите долото до 850–1 050 °C (красножелтый цвет).
Для затвердения долота:
• Раскалите долото до 900 °C и погрузите
его в масло для охлаждения.
• Затем поместите долото в печь на 1 час
при 320 °C (светло-голубой цвет).
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
Дополнительные принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только рекомендованные
DEWALT дополнительные
принадлежности.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
При проведении данной операции
всегда надевайте защитные очки.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
22
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно
от бытового мусора на муниципальных
свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового
изделия.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00301978 - 20-04-2016
23
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
Eesti
AS Tallmac
Mustame tee 44
EE-10621 Tallin
Tel.: +372 6562999
Faks.: +372 6562855
www.tallmac.ee
Latvija
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.: +371 67556949
Fax: +371 67555140
www.licgotus.lv
Lietuva
HARDIM
Žirmünų g. 139a
09120 Vilnius
Tel.: 00370-5273 73 59
Fax: 00370-5273 74 73
www.hardim.lt
Elremta
Neries kr. 16E
48402 Kaunas
Tel.: 00370-37370138
Fax: 00370-37350108
www.elremta.lt
GITANA UAB
Bičiulių g. 32, Budrikuų k.
96320 Klaipėdos r.
Tel.: 00370-4641 08 81
Fax: 00370-4631 04 85
www.gitana.lt
Teavet Lahima teenindaja kohta leiate veebisaidilt:
www.2helpu.com
Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi meklejiēt mājas lapā:
www.2helpu.com
Informaciją apie artimiausias remonto dirbtuves rasite
tinklalapyje: www.2helpu.com
25
26
www.dewalt.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising