D25960 | DeWalt D25960 DEMOLITION HAMMER instruction manual

533222-53 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
D25960
D25961
1. ábra
D25960
D
A
B
E
F
C
D25961
D
A
B
E
C
F
G
2
2B ábra
2A ábra
B
B
F
3. ábra
3
D
4A ábra
D
E
H
4B ábra
D
E
D
4C ábra
I
E
H
4
5. ábra
K
L
N
M
6. ábra
K
M, N
L
5
BONTÓKALAPÁCS
D25960, D25961
Szívből gratulálunk
Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég terméke mellett döntött. Sokévi tapasztalatunk,
valamint az átgondolt termékfejlesztés és innováció teszi a DEWALT termékeket a professzionális
szerszámhasználók egyik legmegbízhatóbb partnerévé.
Műszaki adatok
Feszültség
Csak E.K. és Írország
Típus
Frekvencia
Felvett teljesítmény
Ütvefúrási fordulatszám
Üresjárati percenkénti ütésszám (EPTA 05/2009)
Szerszámbefogó
A véső lehetséges állásai
Súly
V
V
Hz
W
min-1
BPM
kg
D25960
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
28 mm Hex
1
18,4
D25961
230
230/115
1
50
1 600
1 450
35
30 mm Hex
1
16,9
Zaj és súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (a három tengely összege) az EN 60745-2-6 szabvány szerint:
LPA (kibocsátott hangnyomásszint)
dB(A)
91
91
LWA (hangteljesítményszint)
dB(A)
102
102
K (toleranciafaktor az adott hangszintnél)
dB(A)
3,0
3,0
Vésés
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás értéke ah,Cheq
kéz helyzete:
egyik kéz a főfogantyún
másik kéz pedig az oldalfogantyún =
m/s²
mindkét kéz a főfogantyún =
m/s²
Toleranciafaktor K =
m/s²
Az adatlapon megadott vibráció kibocsátási
értéket az EN 60745 szabvány szerinti méréssel
határoztuk meg, így az egyes szerszámok
vibráció kibocsátási értékei összehasonlíthatók.
Az érték felhasználható a vibrációnak való
kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
FIGYELMEZTETÉS: A megadott
vibráció kibocsátási érték a szerszám
főbb alkalmazásaira vonatkozik.
Ha más alkalmazásokra, más
tartozékokkal használják, vagy nincs
megfelelően karbantartva, a vibráció
a megadott értéktől eltérhet. Ilyen
esetben a kezelő a munkavégzés
6
6,8
4,5
1,5
6,8
4,5
1,5
teljes időtartama alatt jelentős
mértékben megnövekedett vibrációs
ártalomnak lehet kitéve.
A vibrációnak való kitettség
mértékének becslésekor azokat az
időtartamokat is figyelembe kell venni,
amikor a szerszám ki van kapcsolva,
vagy amikor működésben van, de
éppen nem végeznek vele munkát. Így
a munkavégzés teljes időtartamára
számított kitettség mértéke jelentősen
csökkenhet.
További biztonsági intézkedéseket is
kell hozni, amelyek védik a kezelőt
a vibrációs hatástól, például:
a szerszám és tartozékainak
karbantartása, a kezek melegen
tartása, munkaritmus megszervezése.
LWA (mért hangteljesítményszint)
D25960, D25961
dB
102
LWA (garantált hangteljesítményszint) dB
105
Biztosítékok:
Európa
230 V-os szerszámok 10 amperes, hálózati
EK és Írország
230 V-os szerszámok 13 amperes, a csatlakozódugaszban
Ezek a termékek megfelelnek a 2004/108/
EK irányelvnek (2016.04.19-ig), a 2014/30/EU
irányelvnek (2016.04.20-tól), valamint a 2011/65/
EU irányelvnek is. További tájékoztatásért
lépjen kapcsolatba a DEWALT vállalattal
a következőkben megadott vagy a kézikönyv
hátlapján is megtalálható elérhetőségeken.
Definíciók: Biztonsági
irányelvek
Alulírott személy felelős a műszaki adatok
összeállításáért, nyilatkozatát a DEWALT vállalat
nevében adja.
Az alábbi definíciók az egyes figyelmeztető
szavakhoz társított veszély súlyosságára utalnak.
Kérjük, olvassa el a kézikönyvet, és figyeljen
ezekre a szimbólumokra.
VESZÉLY: Olyan közvetlen
veszélyhelyzetet jelöl, amely halálos
vagy súlyos sérüléshez vezet.
FIGYELMEZTETÉS: Olyan
lehetséges veszélyhelyzetet jelöl,
amely halálos vagy súlyos
sérüléshez vezethet.
VIGYÁZAT: Olyan lehetséges
veszélyhelyzetet jelöl, amely könnyű
vagy közepesen súlyos sérüléshez
vezethet.
MEGJEGYZÉS: Olyan, személyi
sérüléssel nem fenyegető
gyakorlatot jelöl, amely anyagi kárt
okozhat.
Áramütés veszélyét jelzi.
Tűzveszélyt jelez.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Markus Rompel
műszaki igazgató
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Németország
2015.12.17.
FIGYELMEZTETÉS: A sérülésveszély
csökkentése érdekében olvassa át
a kezelési kézikönyvet.
Általános biztonsági
figyelmeztetések elektromos
szerszámokhoz
FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el
minden biztonsági figyelmeztetést
és utasítást. A biztonsági
figyelmeztetések és útmutatások be
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy
súlyos sérülést okozhat.
ŐRIZZE MEG A FIGYELMEZTETÉSEKET
ÉS ÚTMUTATÁSOKAT KÉSŐBBI
HASZNÁLATRA
GÉPEKRE ÉS KÜLTÉRI ZAJRA VONATKOZÓ
IRÁNYELV
Az „elektromos szerszám” kifejezés
a figyelmeztetésekben az Ön által használt,
hálózatról működő (vezetékes) vagy
akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli)
elektromos szerszámot jelenti.
D25960, D25961
1) A MUNKATERÜLET BIZTONSÁGA
a) Tartsa munkaterületét tisztán és jól
megvilágítva. A rendetlen és sötét
munkaterület vonzza a baleseteket.
b) Ne használja az elektromos szerszámot
robbanásveszélyes légtérben, például
gyúlékony folyadékok, gázok vagy
por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por
vagy a gázok meggyulladhatnak.
A DEWALT kijelenti, hogy a Műszaki adatok
című fejezetben ismertetett termékek megfelelnek
a következő irányelveknek és szabványoknak:
2006/42/EK, EN 60745-1:2009+A11:2010,
EN 60745-2-6:2010.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197),
D-90431 Nürnberg, Németország, Tanúsító
szervezet azonosító száma: 0197
7
c)
Az elektromos szerszám használata
közben a gyermekeket és az arra
járókat tartsa távol a munkaterülettől.
Ha elterelik a figyelmét, elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
2) ELEKTROMOS BIZTONSÁG
a) Az elektromos szerszám dugasza
a hálózati csatlakozóaljzat
kialakításának megfelelő legyen. Soha
ne alakítsa át a csatlakozódugaszt.
Földelt elektromos szerszámhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti
(nem átalakított) csatlakozó és ahhoz illő
fali aljzatok használata mellett kisebb az
áramütés veszélye.
b) Ügyeljen arra, hogy teste ne
érintkezzék földelt felületekkel, például
csővezetékkel, radiátorral, tűzhellyel
vagy hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést
kap, nagyobb az áramütés veszélye.
c) Esőtől és egyéb nedvességtől óvja
az elektromos szerszámokat. Ha víz
kerül az elektromos szerszám belsejébe,
megnövekszik az áramütés veszélye.
d) Gondosan bánjon a hálózati kábellel.
Soha ne a kábelnél fogva vigye a gépet,
és kérjük, ne a kábelnél fogva húzza
ki a csatlakozódugót a konnektorból.
Tartsa távol a kábelt éles szélektől,
védje olajtól és hőtől. Sérült vagy
összetekeredett hálózati kábel használata
jelentősen növelheti az áramütés
kockázatát.
e) Ha a szabadban használja az
elektromos szerszámot, kültéri
használatra alkalmas és ilyen jelzéssel
ellátott hosszabbító kábelt vegyen
igénybe. Szabadban való használatra
alkalmas hosszabbító kábellel csökkenti az
áramütés veszélyét.
f) Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
hibaáram-védelmi kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül növelje az
elektromos biztonságot. Hibaáramvédelmi kapcsoló használata mellett kisebb
az áramütés veszélye.
3) SZEMÉLY VÉDELEM
a) Ne veszítse el éberségét, figyeljen
mindig arra, amit tesz. Használja
az összes érzékszervét., amikor
elektromos szerszámmal dolgozik. Ne
használja a készüléket, ha fáradt, vagy
ha hallucinogén anyag, alkohol vagy
gyógyszeres befolyásoltság alatt áll.
Elektromos szerszám használata közben
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést.
Mindig viseljen védőszemüveget.
A védőberendezések (például pormaszk,
biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak
vagy hallásvédő) csökkentik a személyi
sérülés veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen
beindulását. Győződjön meg róla,
hogy az üzemi kapcsoló kikapcsolt
állapotban van, mielőtt az áramforrásra
csatlakoztatja. Ne szállítsa a feszültség
alatt lévő gépet ujjával az üzemi kapcsolón,
mert bekapcsolt szerszámok szállítása
balesetveszélyes.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos
szerszámot, vegye le róla
a szerelőkulcsot vagy csavarkulcsot.
Forgó alkatrészen felejtett szerelőkulcs
a gép beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Álljon biztonságosan. Kerülje
a rendellenes testtartást, és
egyensúlyát soha ne veszítse el
munkavégzés közben. Így jobban
irányíthatja a készüléket, még váratlan
helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot.
Ne hordjon ékszert vagy laza
ruházatot munkavégzés közben.
Tartsa távol hosszú haját, ruházatát és
munkakesztyűjét a mozgó részektől.
A laza ruházat, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó
alkatrészekbe.
Ha a készüléken megtalálható
a porelszívási lehetőség, vagy
a porzsák, úgy ügyeljen arra, hogy
megfelelően csatlakoztassa és
használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával
nagymértékben csökkenthetőek a por
okozta veszélyek.
4) AZ ELEKTROMOS KÉZISZERSZÁM
HASZNÁLATA ÉS ÁPOLÁSA
a) Ne erőltesse a szerszámot. A megfelelő
szerszámot használja. A termékkel
jobban és biztonságosabban elvégezheti
a munkát, hogy ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
b) Ne használja a gépet, ha a kapcsoló
nem működőképes. A hibás kapcsolóval
rendelkező elektromos szerszámok
használata veszélyes, az ilyen készüléket
meg kell javíttatni
c)
d)
e)
f)
g)
Kapcsolja le a szerszámot az
elektromos hálózatról és/vagy az
akkumulátorról, mielőtt beállítást
végez rajta, tartozékot cserél vagy
eltárolja. Ezekkel a megelőző biztonsági
intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
Ha nem használja a készüléket, tartsa
száraz, gyermekek elől gondosan
elzárt helyen, és ne engedje, hogy
olyan személyek használják, akik
a szerszámot és ezen útmutatásokat
nem ismerik. Az elektromos
kéziszerszámok használata veszélyes lehet
nem képzett felhasználó esetén.
Tartsa karban az elektromos
szerszámokat. Vizsgálja meg, hogy
a mozgó részek megfelelően működnek,
nincsenek akadályoztatva. Ellenőrizze
a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy
a kapcsoló sérüléseit és minden olyan
rendellenességet, ami befolyásolhatja
a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa
meg. A nem megfelelően karbantartott
elektromos szerszámok számos balesetet
okoznak.
A vágóéleket tartsa élesen és tisztán.
A megfelelően karbantartott éles vágóél
kisebb valószínűséggel szorul be, és
könnyebben irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat
és szerszámszárakat stb. ennek
a használati útmutatónak megfelelően
használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe
vételével. Az elektromos szerszám
rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
5) SZERVIZ
a) Javítást csak szakszerviz végezhet,
és csak eredeti gyári alkatrészeket
szabad felhasználni. Ezzel biztosítja
az elektromos szerszám folyamatos
biztonságát.
Kiegészítő biztonságtechnikai
előírások bontókalapácsokhoz
• Viseljen hallásvédőt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
• Használja a szerszámhoz mellékelt
segédfogantyúkat. A szerszám feletti
uralom elvesztése személyi sérüléssel
végződhet.
• A készüléket csak a szigetelt markolati
felületen tartsa, ha olyan munkát végez,
ahol a befogott tartozék rejtett vezetékkel
vagy saját hálózati kábelével érintkezhet.
Vágóél Élő vezetékkel való találkozás
a készülék fém részeit is élővé, vezetővé
teszi, és így áramütés veszélyét jelenti
a felhasználó számára.
• Győződjön meg róla, hogy a fúrni kívánt
anyag nem takar elektromos vagy
gázvezetékeket, és hogy e vezetékek
helyét a szolgáltató vállalatokkal egyeztetve
tisztázták.
• Mindig határozottan markolja a szerszámot.
Ne is próbálja úgy üzemeltetni, hogy nem
mindkét kezével tartja. Ha csak az egyik
kezével tartja, elveszítheti a szerszám feletti
uralmát. Kemény anyagok áttörése, illetve
a beléjük ütközés szintén veszélyes lehet.
Használat előtt biztonságosan rögzítse az
oldalfogantyút.
• A szerszám használata előtt ellenőrizze, hogy
a véső biztonságosan van-e rögzítve.
• Hideg időjárási körülmények között, vagy ha
hosszabb ideig nem használta a szerszámot,
használat előtt hagyja néhány percig terhelés
nélkül üzemelni.
• Amikor a talajszintnél magasabb helyen
dolgozik, bizonyosodjon meg arról, hogy az
alatta lévő terület jól áttekinthető.
• Használat után azonnal még ne nyúljon
a vésőhöz vagy a véső közelében lévő
alkatrészekhez, mert azok felforrósodhattak
és a bőrén égési sérülést okozhatnak.
• Mindig hátrafelé, a vésőtől távolodó irányba
vezesse el a hálózati kábelt.
• Ne dolgozzon a szerszámmal hosszú
ideig egyfolytában. A kalapálás által keltett
vibráció árthat a kezének és a karjának.
Viseljen védőkesztyűt, amely kipárnázza
a kezét,és gyakori pihenőkkel csökkentse
a vibrációnak való kitettséget.
Maradványkockázatok
A következő veszélyek együtt járnak
a bontókalapács használatával.
– A szerszám felforrósodott részeinek
megérintése miatti sérülés.
Bizonyos maradványkockázatok a vonatkozó
biztonsági előírások betartása és védőeszközök
használata ellenére sem kerülhetők el. Ezek
a következők:
– Halláskárosodás.
9
– Ujjak becsípődése tartozékcsere közben.
– A beton és/vagy kőzet bontása közben
keletkező por belélegzése miatti egészségi
veszély.
A szerszámon lévő jelölések
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Használat előtt olvassa el a kezelési
útmutatót.
Viseljen hallásvédőt.
Hordjon védőszemüveget.
GYÁRTÁSI IDŐ KÓDJÁNAK HELYE (1. ÁBRA)
A gyártás évét is tartalmazó dátumkód (G)
a szerszám burkolatába van nyomtatva.
Példa:
2016 XX XX
Gyártás éve
A csomag tartalma
A csomag a következőket tartalmazza:
1 Bontókalapács
1 Odalfogantyú
1 Hegyes véső
1 Műanyag tok
1 Kezelési útmutató
• Ellenőrizze a szerszámot és tartozékait, nem
sérültek-e meg szállítás közben.
• A szerszám használata előtt.szánjon
időt a használati útmutató alapos
áttanulmányozására és elsajátítására.
Leírás (1. ábra)
A. Be- és kikapcsoló
B. Főfogantyú
C. Oldalfogantyú szorítóbilincse
D. Szerszámrögzítő
E. Szerszámbefogó
F. Oldalfogantyú
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A D25960 és D25961 típusú nagy teljesítményű
bontókalapács erős igénybevételt jelentő bontási
és törési munkákra alkalmas.
10
NE használja nedves környezetben, illetve
gyúlékony folyadékok vagy gázok jelenlétében.
Ezek a nagy teljesítményű bontókalapácsok
professzionális elektromos szerszámok.
NE engedje, hogy gyermekek hozzáérjenek
a szerszámhoz. Ha a szerszámot kevésbé
gyakorlott személy használja, biztosítson számára
felügyeletet.
• Ezt a terméket nem használhatják olyan
személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik nincsenek fizikai, érzékelési vagy
mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk
és tudásuk vagy képzettségük, kivéve, ha
a biztonságukért felelős személy felügyeletet
biztosít számukra. Gyermekeket soha ne
hagyjon felügyelet nélkül a termék közelében.
Aktív rezgésszabályzás
Az aktív rezgésszabályzás semlegesíti a kalapács
szerkezete által visszavert rezgést. A kéz és a kar
rezgés-terhelésének csökkentésével hosszabb
időtartamra is kényelmesebb használatot tesz
lehetővé, és meghosszabbítja a szerszám
élettartamát.
Elektromos biztonság
A villanymotort csak egy bizonyos feszültségre
terveztük. Mindig ellenőrizze, hogy
a készülék adattábláján megadott feszültség
megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Az Ön DEWALT kéziszerszáma az
EN 60745 szabványnak megfelelően
kettős szigetelésű, ezért a földelés
nem szükséges.
Ha a hálózati kábel sérült, ki kell cserélni
a DEWALT szervizhálózatában beszerezhető
speciális kábelre.
Tápcsatlakozó cseréje (csak
az Egyesült Királyságban és
Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
• A régi dugaszt biztonságos módon selejtezze
ki.
• A barna vezetéket kösse a csatlakozódugasz
fázis csatlakozójához.
• A kék vezetéket a nulla csatlakozóhoz kösse.
FIGYELMEZTETÉS: A földelő
csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie.
Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt
szerelési útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
A 115 V feszültségen működő 1500 W-nál
nagyobb teljesítményű szerszámok esetén
a BS4343 szabványnak megfelelő dugasz
felszerelését ajánljuk.
FIGYELMEZTETÉS: A 115 V-os
szerszámokat egy leválasztó
transzformátor előkapcsolásán
keresztül kell használni, amely
a primer és a szekunder tekercs között
egy extra földeléssel is el van látva.
Hosszabbító kábel használata
Ha hosszabbító kábelt kell használnia, az adott
szerszám teljesítményfelvételének megfelelő,
jóváhagyott, 3-eres hosszabbítót válasszon
(lásd a műszaki adatokat). A vezető minimális
keresztmetszete 1,5 mm²; maximális hossza
30 m.
Ha kábeldobot használ, mindig teljes hosszában
csévélje le a kábelt.
ÖSSZESZERELÉS ÉS
BEÁLLÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS:
A sérülésveszély csökkentése
érdekében kapcsolja ki és
áramtalanítsa a szerszámot, mielőtt
változtatna bármely beállításán;
tartozékot vagy feltétet cserél;
valamint a termék javítása előtt.
Ellenőrizze, hogy a kioldókapcsoló
OFF (KI) állásban van-e. A szerszám
véletlen beindulása sérülést okozhat.
FIGYELMEZTETÉS: A tartozékok
cseréjéhez mindig húzzon
védőkesztyűt. A szerszám
és a tartozék szabadon lévő
fémalkatrészei használat közben
rendkívül felforrósodhatnak.
A 28/30 mm-es Hex (hatlapú)
tartozékok fel- és leszerelése
(3., 4. ábra)
D25960
Ez a gép 28 mm-es hatlapú vésőszárral
használható.
D25961
Ez a gép 30 mm-es hatlapú vésőszárral
használható.
Csak DEWALT által ajánlott tartozékokat
használjon a termékkel.
1. Tisztítsa meg a vésőszárat (3. ábra)
D25960
HORNYOLT SZÁRÚ VÉSŐ FELSZERELÉSE
(4A ÁBRA)
1. Húzza a szerszámrögzítőt (D) a kioldási
helyzetébe.
2. Tartsa a vésőt a szerszámbefogó elé úgy,
hogy a horony (H) felfelé nézzen.
3. Illessze a vésőszárat a szerszámbefogóba
(E).
4. Tolja vissza a szerszámrögzítőt (D) a reteszelt
helyzetébe a tartozék rögzítéséhez.
5. Húzogassa meg a vésőt, hogy lássa,
megfelelően van-e rögzítve. A kalapács
funkció működéséhez szükséges, hogy
a vésőnek tengelyirányban több centiméter
szabad mozgása legyen, amikor rögzítve van
a szerszámbefogóban.
6. A véső eltávolításához húzza vissza
a szerszámrögzítőt (D), majd húzza ki a vésőt
a szerszámbefogóból (E).
GYŰRŰS SZÁRÚ VÉSŐ FELSZERELÉSE
(4B ÁBRA)
1. Húzza a szerszámrögzítőt (D) a kioldási
helyzetébe.
2. Illessze a vésőszárat a szerszámbefogóba
(E).
3. Tolja a szerszámrögzítőt (D) a tartozék
szárával egy vonalba a tartozék rögzítéséhez.
4. A kalapács funkció működéséhez szükséges,
hogy a vésőnek tengelyirányban több
centiméter szabad mozgása legyen, amikor
rögzítve van a szerszámbefogóban.
5. A véső eltávolításához húzza vissza
a szerszámrögzítőt (D), majd húzza ki a vésőt
a szerszámbefogóból (E).
D25961
HORNYOLT SZÁRÚ VÉSŐ FELSZERELÉSE
(4C ÁBRA)
1. Húzza a szerszámrögzítő csavart (I), majd
fordítsa el 180°-kal, hogy kioldott helyzetbe
kerüljön.
2. Tartsa a vésőt a szerszámbefogó elé úgy,
hogy a horony (H) felfelé nézzen.
3. Illessze a vésőszárat a szerszámbefogóba
(E).
11
4. Húzza a szerszámrögzítő csavart (I), majd
fordítsa el 180°-kal, hogy reteszelt helyzetbe
kerüljön.
5. Húzogassa meg a vésőt, hogy lássa,
megfelelően van-e rögzítve. A kalapács
funkció működéséhez szükséges, hogy
a vésőnek tengelyirányban több centiméter
szabad mozgása legyen, amikor rögzítve van
a szerszámbefogóban.
6. Húzza a szerszámrögzítő csavart (I), majd
fordítsa el 180°-kal, hogy kioldott helyzetbe
kerüljön.
Az oldalfogantyú állítása
(1. ábra)
Az oldalfogantyú (F) úgy van a gépre szerelve,
hogy mind a jobb- mind a balkezes felhasználók
használhassák.
FIGYELMEZTETÉS: Mindig
megfelelően felszerelt
oldalfogantyúval használja
a szerszámot.
biztonságosan tartsa a szerszámot,
és számítson arra, hogy az hirtelen
megugorhat.
FONTOS: Használat közben mindig mindkét
kezével tartsa a szerszámot.
Vízszintes alkalmazásoknál (2A ábra):
A helyes kéztartás az, hogy egyik keze
a oldalfogantyún (F), a másik pedig a főfogantyún
(B) legyen.
Függőleges alkalmazásoknál (2B ábra):
A helyes kéztartás az, hogy mindkét keze
a főfogantyún (B) legyen.
Be-és kikapcsolás (1. ábra)
Bekapcsolás: állítsa a be- és kikapcsoló gombot
(A) 1-es állásba.
Kikapcsolás: állítsa a be- és kikapcsoló gombot
(A) 0-s állásba.
Bontás, fejtés és horonyvágás
(1., 2. ábra)
1. Lazítsa ki a rögzítőgombot (C), és forgassa
az oldalfogantyút a kívánt helyzetbe.
1. Válassza ki a megfelelő vésőt, és tisztítsa
meg a vésőszárat.
2. Rögzítse az oldalfogantyút helyén
a rögzítőgomb (C) megszorításával.
2. Helyezze be a vésőt, és ellenőrizze,
megfelelően rögzítve van -e.
KEZELÉS
Kezelési útmutató
FIGYELMEZTETÉS:
•
Mindig tartsa be a biztonsági
útmutatásokat és az érvényes
előírásokat.
•
Legyen tisztában a csövek
és elektromos vezetékek
elhelyezkedésével.
•
Kb. 20–30 kg nyomóerőt fejtsen
ki a szerszámra. A túl nagy erő
nem gyorsítja meg a vésést,
viszont csökkenti a teljesítményt és
megrövidítheti a szerszám élettartamát.
Helyes kéztartás (2. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
a bemutatott helyes kéztartást
alkalmazza.
FIGYELMEZTETÉS: A súlyos
személyi sérülés veszélyének
csökkentése érdekében MINDIG
12
3. Szerelje fel és állítsa be az oldalfogantyút (F),
majd bizonyosodjon meg arról, hogy erősen
meg van-e szorítva.
4. Tartsa a szerszámot úgy, hogy mindkét keze
a főfogantyún (B) van, vagy pedig egyik
keze a főfogantyún (B), másik keze pedig az
oldalfogantyún (F) van. Használat közben
mindig mindkét kezével tartsa a szerszámot.
Lásd a Helyes kéztartás című részt.
5. Kapcsolja a szerszámot folyamatos üzemre.
6. Mindig kapcsolja ki a szerszámot, miután
befejezte a munkát, illetve mielőtt kihúzná
a konnektorból.
Különféle típusú vésők külön rendelhetők.
Csak DEWALT által ajánlott tartozékokat
használjon a termékkel.
KARBANTARTÁS
Az Ön DEWALT elektromos szerszámát minimális
karbantartás melletti hosszú idejű használatra
terveztük. A szerszám folyamatos megfelelő
működése nagymértékben függ az alapos
ápolástól és a rendszeres tisztítástól.
Ezt a gépet a felhasználó nem szervizelheti.
Rendszeresen juttassa el a szerszámot egy
hivatalos DEWALT márkaszervizbe. Ha ennél
korábban adódik gond a szerszámmal, lépjen
kapcsolatba egyik DEWALT márkaszervizzel.
Tartozékok karbantartása
(5., 6. ábra)
FIGYELMEZTETÉS: Ezeket
a vésőket csak korlátozott számú
alkalommal lehet újraélezni. Kétség
esetén kérjen tanácsot kereskedőjétől.
FIGYELMEZTETÉS: Bizonyosodjon
meg arról, hogy a vágóélen nem
mutatkozik túlzott nyomás által okozott
elszíneződés. Ez ronthatja a tartozék
keménységét.
A legjobb eredmények érdekében csak éles
vésőhegyeket használjon. A vésőhegyek gyakori
élezése garantálja azok hosszú élettartamát, és
a legjobb eredményeket.
ÉLEZÉS
A szerszámmal használható vésők típusát az
5. ábrán találja meg.
A vésőket koszorúkorongon élezze folyóvíz
alatt. A 6. ábra mutatja a következő vésőtípusok
megfelelő élszögeit:
K. Hegyes véső
L. Lapos véső
M. Széles véső
N. Lapátvéső
KOVÁCSOLÁS
Kovácsoláshoz:
Izzítsa fel a vésőt 850–1050 °C-ra (a színe
pirosassárga lesz)
A véső újraedzéséhez:
• Izzítsa fel a vésőt 900 °C-ra, majd hűtse le
olajban.
• Ezután helyezze be a vésőt 1 óra hosszára
320 °C-os kemencébe (a színe világoskék
lesz).
Kenés
Az Ön elektromos szerszáma nem igényel
további kenést.
Tisztítás
FIGYELMEZTETÉS: Ha
szennyeződés vagy por gyülemlik
fel a szellőzőrésekben vagy azok
környékén, fúvassa le száraz
levegővel. A művelet végzésekor
viseljen védőszemüveget.
FIGYELMEZTETÉS: A szerszám
nemfémes részeit soha ne
tisztítsa oldószerrel vagy más erős
vegyszerrel. Ezek a vegyszerek
meggyengíthetik az alkatrészek
anyagát. Csak enyhe szappanos
vízben megnedvesített ronggyal
tisztítsa. Ne hagyja, hogy a készülék
belsejébe folyadék kerüljön, és ne
is merítse folyadékba a szerszám
alkatrészeit.
Külön kapható tartozékok
FIGYELMEZTETÉS: Mivel nem
a DEWALT által javasolt tartozékoknak
ezzel a termékkel együtt történő
használhatóságát nem tesztelték, az
olyan tartozékok használata veszélyes
lehet. A sérülésveszély csökkentése
érdekében csak a DEWALT által
ajánlott tartozékokat használja ezzel
a termékkel.
A megfelelő tartozékokkal kapcsolatos bővebb
tájékoztatásért forduljon forgalmazójához.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket
el kell különíteni a normál háztartási
hulladéktól.
Egy napon, amikor DEWALT készüléke eléri
technikai élettartamának végét, vagy nincs további
szüksége rá, gondoljon a környezetvédelemre.
A terméket a normál háztartási hulladéktól
elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek
és csomagolásuk elkülönített
begyűjtése lehetővé teszi ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított
vagy újrafeldolgozott anyagok
segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény
nagymértékben csökkenthető.
13
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos
készülékek háztartási hulladéktól elkülönített
begyűjtéséről, helyhatósági hulladéklerakó
helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A DEWALT az élettartamuk lejártával visszavételi
lehetőséget kínál a DEWALT termékekre.
Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe
veszi, kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk
képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi hivatalos szerviz helyét
megtudhatja a helyi DEWALT képviselettől vagy
ebből a kézikönyvből. A DEWALT szervizzel
kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
zst00301977 - 20-04-2016
14
D EWALT JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes D EWALT készülék megvásárlásához.
Fogyasztók részére értékesített termékeinkre 12 hónap idętartamú
jótállást vállalunk.
d)
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
e)
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve a kellék- és
termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes idĘtartama
alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá
– amennyiben van ilyen – azonosításra alkalmas részeinek
meghatározását, illetve a fogyasztó részére történĘ átadásának
idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ)
nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés
azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet
címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük,
kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését,
mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy
szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük
forduljon a terméket az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz
(kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy
a fogyasztó rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti
a jótállási érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül
a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb
és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét
igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap, gyalukés,
meghajtószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási idĘn
belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti. Termékszavatossági
igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy
forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó
ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza.
f)
4)
A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozó mérték megállapításához a kereskedĘ kérheti
a szakszerviz közremĦködését.
Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen a kereskedĘ
az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt
munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.
Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is követelheti
a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését a forgalomba
hozataltól számított két év elteltéig (termékszavatosság).
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve
a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó –
választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát
a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat a szerzĘdéstĘl
(a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy
számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesült Királyság
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
ÖNKÉNTES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS:
30 napos „cseregarancia”:
Amennyiben egy D EWALT termék jelentĘs részét (motor, állórész,
forgórész, elektronika) illetĘen a teljesítéstĘl számított 3 munkanapon
túl, de 30 naptári napon belül meghibásodást észlel, majd ezt követĘen
a szakszervizünk megállapítja, hogy a készülék meghibásodásának oka
gyártási eredetĦ, abban az esetben a hibás termék kijavítása helyett –
kérésére – azt azonos típusú, hibátlan készülékre kicseréljük.
12 hónapos ingyenes átvizsgálás és szerviz:
A teljesítéstĘl számított 12 hónapon belül kérésére a szakszerviz
a terméket térítésmentesen átvizsgálja. Önnek csak a karbantartáshoz
felhasznált, a természetes elhasználódás, kopás vagy egyéb nem gyártási
eredetĦ hiba miatt kicserélt alkatrészek árát kell meg¿zetni, a munkát
térítésmentesen elvégezzük.
15
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
Gyártási száma: .......................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A hibátlan terméket átvettem.
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
16
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
DEWALT Szervizpartnerek
Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.
Iroda
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-05-61 403-65-33
214-69-35
Központi Márkaszerviz
Tel/fax
SzervizvezetĘ: Buga Sándor
Rotel Kft.
DEWALT
Márkaszerviz
Város
1163 Bp. (Sashalom)
Thököly út 17.
Szervizállomás
403-22-60,
404-00-14,
403-65-33
Cím
service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
Telefon
Kapcs.
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Nagy Balázs
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Magyar János
Dorog
Tolnai Szerszám Kft.
2510, István Király út 18.
33/431-679
Tolnai István
Dunaújváros
Euromax
2400, Kisdobos u. 1-3.
25/411-844
Bartus Ferencné
GyĘr
Élgép 2000 Kft.
9024, Kert u. 16.
96/415-069
Érsek Tibor
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Freiterné Madácsi
Mária
Kalocsa
Vén István EV
6300, Pataji u.26.
78/466-440
Vén István
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
ifj. Szepesi József
Kecskemét
Németh Józsefné MĦszaki
KereskedĘ
6000, Jókai u.25.
76/324-053
Németh Józsefné
Hévíz
Wolf Szerszám
8380, Széchenyi út 62
83/340-687
Cserépné Farkas
Kriszta
Miskolc
SerVinTrade Plus Kft.
3530, Kóris Kálmán út 20.
46/411-351
Barna Péter
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Németh Roland
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85
42/460-154
Szabó Zoltán
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Tóth Gyula
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szemák Ferenc
Sárvár
M&H Kft.
9600, Batthyány u.28
95/320-421
Fehér Richárd
Sopron
Pro¿l Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Sinkovics Tamás
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Szabó Róbert
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Huszár Péter
Szekszárd
Valentin-Ker BT
7100, Rákoczi u. 27.
74/511-744
Bálint Zoltán
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Váradi györgy
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Vanics Zsolt
Tatabánya
ASG-Ker Kft
2800, Vértanúk tere 20
34/309-268
Szabo Balázs
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
Ács Imre
Veszprém
H-szerszám Kft
8200, Budapesti u. 17.
88/404-303
Hadobás József
Zalaegerszeg
Taki-Tech
8900, Pázmány Péter u. 1.
92/311-693
Takács Sándor
17
18
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising