DWS780 | DeWalt DWS780 MITRE SAW Type 10 instruction manual

371000 - 70 LV
DWS780
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
29
2
Attēls 1a / Рисунок 1A
c
d
b
e
i
a
f
g
h
j
w
k
l
m
v
t
n
o
p
u
s
q
r
Attēls 1B / Рисунок 1B
x
hh
y
aa
gg
z
bb
ff
ee
cc
dd
3
Attēls 2 / Рисунок 2
Attēls 3 / Рисунок 3
jj
ii
Attēls 4 / Рисунок 4
Attēls 5 / Рисунок 5
kk
ll
Attēls 6 / Рисунок 6
Attēls 7 / Рисунок 7
nn
mm
4
Attēls 8 / Рисунок 8
Attēls 9 / Рисунок 9
oo
Attēls 10A / Рисунок 10A
Attēls 10B / Рисунок 10B
b
a
pp
a
cc
Attēls 10C / Рисунок 10C
Attēls 10D / Рисунок 10D
ss
tt
qq
rr
pp
cc
5
Attēls 11 / Рисунок 11
Attēls 12 / Рисунок 12
v v
xx
yy
k
zz
v
a1
a2
ww
uu
s
a3
u
a4
Attēls 13 / Рисунок 13
a5
Attēls 14 / Рисунок 14
a6
u
Attēls 15 / Рисунок 15
Attēls 16 / Рисунок 16
u
6
a7
a8
Attēls 17A / Рисунок 17A
Attēls 17B / Рисунок 17B
Attēls 18 / Рисунок 18
Attēls 19 / Рисунок 19
Attēls 20 / Рисунок 20
Attēls 21 / Рисунок 21
A
B
7
Attēls 22 / Рисунок 22
Attēls 23 / Рисунок 23
“A”
Attēls 24A / Рисунок 24A
Attēls 24B / Рисунок 24B
n
ll
q
q
n
Attēls 25A / Рисунок 25A
Attēls 25B / Рисунок 25B
ss
ss
n
8
n
Attēls 26A / Рисунок 26A
Attēls 26B / Рисунок 26B
Attēls 27 / Рисунок 27
a
Attēls 28A / Рисунок 28A
Attēls 28B / Рисунок 28B
m
a9
o
o
9
LATVIEŠU
LEŅĶZĀĢIS
DWS780
Apsveicam!
45° sagāzums pa kreisi
Jūs izvēlējāties DeWALT instrumentu. DeWALT
ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
DWS780
VAC
VAC
Spriegums
Apvienotā Karaliste un Īrija
Veids
Ieejas jauda
W
Asmens diametrs
mm
Asmens iekšējais diametrs
mm
Asmens biezums
mm
Maks. asmens ātrums
min-1
Apvienotā Karaliste un Īrija
min-1
Maks. šķērszāģēšanas platums 90° mm
Maks. leņķzāģēšanas platums 45° mm
Maks. zāģēšanas dziļums 90°
mm
Maks. slīpas šķērszāģēšanas
dziļums 45°
mm
Leņķis (maks. pozīcijas)
pa kreisi
pa labi
Sagāzums (maks. pozīcijas)
pa kreisi
pa labi
230
230/115
10
1675
305
30
1,8
1900–3800
1600–3600
349
244
112
56
50°
60°
49°
49°
0° leņķis
Galīgais platums maks.
augstumā 112 mm
Galīgais platums maks.
augstumā 110 mm
Galīgais augstums maks.
platumā 345 mm
mm
299
mm
303
mm
76
mm
200
mm
76
mm
211
mm
76
45° leņķis pa kreisi
Galīgais platums maks.
augstumā 112 mm
Galīgais augstums maks.
platumā 244 mm
45° leņķis pa labi
Galīgais platums maks.
augstumā 112 mm
Galīgais augstums maks.
platumā 244 mm
10
Galīgais platums maks.
augstumā 63 mm
Galīgais augstums maks.
platumā 345 mm
mm
268
mm
44
mm
193
mm
s
kg
28
< 10
25,4
45° sagāzums pa labi
Galīgais platums maks.
augstumā 62 mm
Galīgais augstums maks.
platumā 345 mm
Automātisko asmens bremžu laiks
Svars
LPA (skaņas spiediens)
dB(A)
KPA (skaņas spiediena neprecizitāte) dB(A)
LWA (skaņas jauda)
dB(A)
KWA (skaņas jaudas neprecizitāte) dB(A)
93
3,0
100
3,0
Vibrāciju kopējās vērtības (trīs asu vektoru summa) ir noteiktas
atbilstoši EN 61029:
Vibrāciju emisijas vērtība ah
ah =
m/s²
< 2,5
Neprecizitāte K =
m/s²
1,5
Šajā informācijas lapā norādītā vibrāciju emisijas
vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes
metodi, kas norādīta EN 61029, un to var izmantot
viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Šo vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Deklarētā vibrāciju
emisijas vērtība attiecas uz instrumenta
galveno paredzēto lietošanu. Tomēr
vibrāciju emisija var atšķirties atkarībā
no tā, kādiem darbiem instrumentu
lieto, kādus piederumus tam uzstāda
vai cik labi veic tā apkopi. Šādos
gadījumos var ievērojami palielināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Novērtējot vibrāciju iedarbības līmeni,
līdztekus darba režīmam ir jāņem
vērā arī tas laiks, kad instruments ir
izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Šādos
gadījumos var ievērojami samazināties
iedarbības līmenis visā darba
laikposmā.
Nosakiet arī citus drošības pasākumus,
lai aizsargātu operatoru no vibrācijas
LATVIEŠU
iedarbības, piemēram, jāveic
instrumentu un piederumu apkope,
jārūpējas, lai rokas būtu siltas,
jāorganizē darba gaita.
Drošinātāji
Eiropa
230 V instrumenti
Apvienotā
Karaliste un Īrija 230 V instrumenti
Apvienotā
Karaliste un Īrija 115 V instrumenti
lūdzu, sazinieties ar DeWALT turpmāk minētajā
adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un DeWALT vārdā izstrādā šo
apliecinājumu.
10 ampēri, barošanas
avotā
13 ampēri,
kontaktdakšās
16 ampēri,
kontaktdakšās
Definīcijas Ieteikumi par drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota
signālvārdu nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu bīstamu
situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, iestājas nāve vai tiek gūti
smagi ievainojumi.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt
smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji
smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
DWS780
DeWALT apliecina, ka izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, ir ražoti saskaņā ar šādiem
dokumentiem: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju,
Horst Grossmann
Inženiertehniskās un instrumentu izveides nodaļas
priekšsēdētāja vietnieks
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011.
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Ekspluatējot
elektroinstrumentus, vienmēr jāievēro
drošības profilakses pasākumi, lai
samazinātu ugunsgrēka, elektriskās
strāvas trieciena un ievainojuma risku,
tostarp šādi:
Pirms šī instrumenta ekspluatācijas izlasiet
visus norādījumus un saglabājiet tos turpmākām
uzziņām.
SAGLABĀJIET ŠO ROKASGRĀMATU
TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
Vispārīgi drošības norādījumi
1. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra.
Nesakārtotā darba zonā un darbagaldos var
gūt ievainojumus.
2. Ņemiet vērā darba zonas vidi.
Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
Nelietojiet instrumentu mitros vai slapjos
apstākļos. Rūpējieties, lai darba zona būtu
labi apgaismota (250-300 luksi). Nelietojiet
instrumentu vietā, kur pastāv ugunsgrēka vai
sprādziena risks, – t.i., viegli uzliesmojošu
šķidrumu vai gāzu tuvumā.
3. Aizsardzība pret elektriskās strāvas
triecienu.
Nepieskarieties iezemētām virsmām
(piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem). Ekspluatējot instrumentu
smagos apstākļos (piemēram, lielā mitrumā,
kad rodas metāla saneši, u.c.), elektrodrošību
varētu uzlabot, pievienojot izolējošu
pārveidotāju vai ierīci ar zemējuma jaudas
slēdzi.
11
LATVIEŠU
4. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošām
personām.
Neļaujiet nepiederošām personām, īpaši
bērniem, aiztikt instrumentu vai pagarinājuma
vadu, un neļaujiet viņiem atrasties darba zonā.
5. Novietojiet glabāšanā instrumentu, kas
netiek lietots.
Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā
sausā, cieši noslēgtā un bērniem nepieejamā
vietā.
6. Nelietojiet instrumentu ar spēku.
Ar pareizi izvēlētu instrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un
drošāk.
7. Lietojiet pareizo instrumentu.
Neizmantojiet mazus instrumentus darbiem,
kam paredzēti lielas noslodzes instrumenti.
Nelietojiet instrumentus mērķiem, kam tie nav
paredzēti, piemēram, nelietojiet ripzāģus, lai
zāģētu koku zarus vai pagales.
8. Valkājiet piemērotu apģērbu.
Nevalkājiet vaļīgu apģērbu vai rotaslietas, jo
tie var ieķerties kustīgajās detaļās. Strādājot
ārā, ieteicams lietot apavus ar neslīdošu zoli.
Valkājiet piemērotu galvassegu, lai apsegtu
garus matus.
9. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet aizsargbrilles. Lietojiet sejas
vai putekļu masku, ja darba laikā rodas putekļi
vai lidojošas daļiņas. Ja šīs daļiņas varētu
būt ļoti karstas, valkājiet arī karstumizturīgu
priekšautu. Vienmēr valkājiet ausu aizsargus.
Vienmēr valkājiet aizsargķiveri.
10. Pievienojiet putekļu savākšanas ierīci.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūknēšanas un savākšanas ierīces, obligāti
tās pievienojiet un ekspluatējiet pareizi.
11. Lietojiet vadu pareizi.
Lai vadu atvienotu no kontaktligzdas, to
nedrīkst raut. Netuviniet vadu karstumam,
eļļai un asām šķautnēm. Instrumentu nedrīkst
pārnēsāt, turot aiz vada.
12. Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
Lai turētu materiālu, lietojiet spīles vai
skrūvspīles, ja iespējams. Tā ir drošāk, nekā
turēt ar roku, turklāt abas rokas ir brīvas
darbam ar instrumentu.
13. Nesniedzieties pārāk tālu.
Vienmēr cieši stāviet uz piemērota atbalsta un
saglabājiet līdzsvaru.
12
14. Apkopi instrumentiem veiciet rūpīgi.
Rūpējieties, lai griezējinstrumenti būtu asi
un tīri, nodrošinot kvalitatīvāku un drošāku
darbību. Ievērojiet norādījumus par eļļošanu un
piederumu nomainīšanu. Regulāri pārbaudiet
instrumentus un to bojājuma gadījumā
remontējiet tos pilnvarotā apkopes darbnīcā.
Rūpējieties, lai rokturi un slēdži vienmēr
būtu sausi, tīri un lai uz tiem nebūtu eļļas un
smērvielas.
15. Atvienojiet instrumentu.
Ja instrumentu nelietojat, grasāties veikt
apkopi vai mainīt piederumus, piemēram,
asmeni, uzgali un griezējinstrumentu,
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
16. Noņemiet regulēšanas atslēgas un
uzgriežņu atslēgas.
Izveidojiet sev paradumu vienmēr pārbaudīt,
vai pirms instrumenta ekspluatācijas visas
regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas
no instrumenta ir noņemtas.
17. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu.
Instrumentu nedrīkst pārnēsāt, turot pirkstu
uz slēdža. Pirms instrumenta pievienošanas
elektrotīklam tas ir obligāti jāizslēdz.
18. Lietojiet tādu pagarinājuma vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām.
Pirms ekspluatācijas pārbaudiet pagarinājuma
vadu un, ja tas ir bojāts, nomainiet pret jaunu.
Ekspluatējot instrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tikai tādus pagarinājuma vadus,
kas paredzēti lietošanai ārpus telpām un ir
attiecīgi marķēti.
19. Saglabājiet modrību.
Skatieties, ko jūs darāt. Rīkojieties saprātīgi.
Nestrādājiet ar instrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku vai alkohola ietekmē.
20. Pārbaudiet, vai nav bojātu detaļu.
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet
instrumentu un barošanas vadu, vai tie
darbojas pareizi un veic tiem paredzētās
funkcijas. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas
ir pareizi savienotas un nav iestrēgušas, vai
detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds cits
apstāklis, kas varētu ietekmēt tā darbību.
Ja ir bojāts aizsargs vai kāda cita detaļa,
pilnvarotam apkopes centram jāparūpējas par
pareizu salabošanu vai nomaiņu, ja vien šajā
lietošanas rokasgrāmatā nav norādīts citādi.
Bojāti slēdži ir jānomaina pilnvarotam apkopes
centram. Instrumentu nedrīkst ekspluatēt, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Remontu
nedrīkst veikt paša spēkiem.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lietojot jebkuru citu
piederumu vai papildierīci, kas nav
ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties
ievainojumu risks.
21. Uzticiet instrumenta apkopi kvalificētam
speciālistam.
Šis elektroinstruments atbilst attiecīgajiem
drošības noteikumiem. Remontu drīkst veikt
tikai kvalificēti speciālisti, lietojot oriģinālās
rezerves daļas, jo operatoram to veikt ir
ārkārtīgi bīstami.
Papildu drošības noteikumi
leņķzāģiem
• Šis instruments ir aprīkots ar īpaši konfigurētu
barošanas vadu, ko drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai tā pilnvarots servisa pārstāvis.
• Zāģi nedrīkst lietot nekādu citu materiālu
zāģēšanai kā tikai to, ko ieteicis ražotājs.
• Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav
uzstādīti aizsargi vai arī ja tie nedarbojas
pareizi vai nav pareizi apkopti.
• Zāģējot ar sagāztu asmeni, roksvirai ir jābūt
cieši nofiksētai.
• Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta
zonai būtu labā kārtībā un lai uz tā nebūtu
izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.
• Izmantojiet pareizi uzasinātus zāģa asmeņus.
Ievērojiet maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz
zāģa asmens.
• Izvēlieties pareizo asmeni zāģējamam
materiālam.
• Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu
bloķēšanas pogu un piestiprināto rokturu
ciešumu.
• Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas
avotam, nedrīkst tuvināt rokas asmens ceļam.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu
strauji apturēt, iespiežot asmenī kādu rīku vai
tamlīdzīgi. Pretējā gadījumā var gūt smagus
ievainojumus.
• Pirms piederumu izmantošanas izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
Nepareizi lietojot piederumus, var izraisīt
bojājumus.
• Darbojoties ar zāģa asmeni, jālieto turētājs vai
jāvalkā cimdi.
• Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģa asmens
ir uzstādīts pareizi.
• Pārliecinieties, vai asmens griežas pareizajā
virzienā.
• Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir
lielāks vai mazāks nekā ieteicams. Pareizo
asmens ātrumu skatiet tehniskajos datos.
Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā norādītos
asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
• Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni
mazinošus asmeņus.
• Nelietojiet zāģa asmeņus, kas ražoti no
tērauda, kas piemērots lielam ātrumam.
• Neizmantojiet salūzušus vai bojātus zāģa
asmeņus.
• Nelietojiet abrazīvas vai dimanta ripas.
• Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta
iezāģēšanas plātne.
• Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai
instruments ir stabilā pozīcijā.
• Vispirms izņemiet asmeni no iezāģējuma
materiālā, tikai pēc tam atlaidiet slēdzi.
• Ventilatorā nedrīkst iespiest ķīli, lai aizturētu
dzinēja ass kustību.
• Nospiežot galviņas bloķētāja atlaišanas sviru
un nolaižot lejup roksviru, zāģa asmens
aizsargs automātiski paceļas augšup; paceļot
roksviru, aizsargs nolaižas lejup pāri asmenim.
• Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku
nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir
izslēgts. Uzstādot vai noņemot zāģa asmeni,
vai pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar
roku.
• Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir tīras
un tajās nav skaidu.
• Nomainiet iezāģēšanas plātni, kad tā nolietota.
Skatiet pievienoto rezerves daļu sarakstu.
• Pirms apkopes veikšanas vai asmens
nomainīšanas atvienojiet instrumentu no
elektrotīkla.
• Instrumentu nedrīkst tīrīt vai veikt tam apkopi,
ja tas joprojām darbojas un tā galviņa nav
augšējā pozīcijā.
• Ja zāģēšanas līnijas noteikšanai izmantojat
lāzeru, tam jābūt 2. klases lāzeram atbilstoši
EN 62471. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt
pret cita veida diodi. Ja lāzers bojāts, to drīkst
remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca.
• Aizsarga priekšpusē ir nelielas spraudziņas,
lai darba laikā materiāls būtu labāk redzams.
Lai arī šīs spraudziņas ievērojami mazina
skaidu atlēkšanu uz visām pusēm, tomēr tās
ir aizsarga atveres, un tādēļ, skatoties caur
spraudziņām, vienmēr ir jāvalkā aizsargbrilles.
13
LATVIEŠU
• Zāģējot kokmateriālus, pievienojiet zāģi
putekļu savākšanas ierīcei. Vienmēr ņemiet
vērā faktorus, kas var ietekmēt putekļu
daudzumu, piemēram:
– zāģējamā materiāla veids (skaidu plāksne
izdala vairāk putekļu nekā koksne);
– zāģa asmens asums;
– pareizi noregulēts zāģa asmens;
– putekļu savācējs ar gaisa plūsmu ne
mazāku par 20 m/s.
Putekļu savākšanas ierīcei, kā arī pārsegiem,
trokšņa slāpētājiem un atsūknētājiem jābūt
pareizi noregulētiem.
• Lūdzu, ievērojiet, ka trokšņa iedarbību var
mazināt šādi faktori:
– tādu zāģa asmeņu lietošana, kuri rada
mazāku troksni;
– tikai labi uzasinātu zāģa asmeņu lietošana.
• Regulāri veiciet instrumenta apkopi.
• Nodrošiniet piemērotu telpas vai darbagalda
apgaismojumu.
• Starplikām un vārpstas gredzeniem jāatbilst
šajā rokasgrāmatā norādītajiem darba
mērķiem.
• Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas
augšējā pozīcijā, no zāģēšanas zonas nedrīkst
aizvākt atgriezumus vai citas apstrādājamā
materiāla daļas.
zāģa asmeni no apstrādājamā materiāla un
pārbaudiet, vai tas brīvi griežas. Ieslēdziet
instrumentu un sāciet no jauna zāģēt, bet
šoreiz ar mazāku spēku.
• Nedrīkst zāģēt vieglmetālu, jo īpaši magniju.
• Ja vien iespējams, piestipriniet instrumentu
darbagaldam, izmantojot 80 mm garas
bultskrūves ar 8 mm lielu diametru.
• Operatoram jābūt pienācīgi apmācītam
instrumenta lietošanā, regulēšanā un
ekspluatācijā.
• Pirms ekspluatācijas izvēlieties pareizo zāģa
asmeni apstrādājamajam materiālam.
• Lietojiet tikai tādus asmeņus, kuru ātrums, kas
norādīts uz asmens, nav mazāks par ātrumu,
kas norādīts uz instrumenta.
• Ikreiz pirms zāģēšanas jāpārliecinās, vai
instruments atrodas uz stabilas un līdzenas
virsmas, lai neizkustētos.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski:
– ievainojumi, kas radušies, pieskaroties
rotējošām detaļām.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
• Nezāģējiet apstrādājamos materiālus, kas ir
īsāki nekā 200 mm.
– negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa
asmens neredzamās daļas;
• Instruments ir paredzēts šādiem
šķērszāģējamā materiāla maksimālajiem
izmēriem, neizmantojot papildu balstu:
– pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus.
– maksimālais augstums: 112 mm
– maksimālais platums: 345 mm
– maksimālais garums: 600 mm
– Garāki materiāli jānostiprina ar piemērotu
papildu balstu, piemēram, balstu DE7080XJ vai statīvu DE7023-XJ vai DE7033-XJ.
Pie tā ir cieši jāpiestiprina apstrādājamais
materiāls.
• Ja notiek negadījums vai instruments
sabojājas, nekavējoties izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Ziņojiet par bojājumu un uzstādiet zāģim
nepārprotamus brīdinājumus, lai neviens cits
to neekspluatētu.
• Ja zāģējot asmens nosprūst pārmērīga
spiediena spēka dēļ, izslēdziet instrumentu
un atvienojiet to no elektrotīkla. Atbrīvojiet
14
– ievainojuma risks, mainot asmeni;
– kaitējums veselībai, ko izraisa putekļu
ieelpošana, kuri rodas, zāģējot koksni, jo īpaši
ozolu, dižskābardi un MDF paneļus.
Turpmākie faktori palielina elpošanas traucējumu
risku:
– zāģējot koksni, nav pievienots putekļu
savācējs;
– putekļu filtri nav iztīrīti, kā rezultātā notiek
nepilnīga putekļu savākšana.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Pirms lietošanas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
LATVIEŠU
i. datuma kods
Valkājiet acu aizsargus.
Pārvietošanai piemērots
punkts.
j. sliedes
k. sagāzuma skala
l. bloķēšanas tapa
m. ierobežotāja regulēšanas poga
Netuviniet rokas asmenim.
n. ierobežotājs
Neskatieties tieši tieši gaismas avotā.
p. ierobs rokas atbalstam
o. pamatnes ierobežotājs
q. galds
Bīstama optiskā radiācija.
r. galda montāžas caurumi
s. leņķa skala
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1A. ATT.)
t. putekļu savākšanas atvere
Datuma kods (i), kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir nodrukāts uz korpusa.
u. leņķa bloķēšanas rokturis
Piemērs:
2012 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
v. leņķa fiksators
w. iezāģēšanas plātne
1B. att.
x. slēdža mēlīte
y. XPS™ ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
z. spārnuzgrieznis
1 salikts leņķzāģis
aa. dziļuma regulēšanas skrūve
1 asmens uzgriežņu atslēga
bb. rievošanas aizturis
1 zāģa asmens
cc. asmens uzgriežņu atslēga
1 putekļu maiss
dd. pamatne
1 materiāla skava
ee. sagāzuma bloķēšanas poga
1 lietošanas rokasgrāmata
1 izvērsts skats
• Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav bojāts
instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai
pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1A.–8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Elektroinstrumentu
vai tā daļas nedrīkst pārveidot. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
1A. att.
a. apakšējais aizsargs
b. galviņas bloķētāja atlaišanas svira
c. darba rokturis
d. pārnēsāšanas rokturis
e. dzinēja korpuss
f. dzinēja korpusa uzgalis
g. sliedes bloķēšanas poga
h. sliedes pozīcijas regulēšanas skrūve
ff. 0° sagāzuma aizturis
gg. siksnas pārsegs
hh. elektroniska ātruma regulēšanas ciparripa
Papildpiederumi
2. att.
ii. materiāla pagarinājuma balsts DE7080-XJ
3. att.
jj. regulējams garuma aizturis DE7051-XJ
4. att.
kk. apstrādājamā materiāla skava DE7082-XJ
5. att.
ll. griestu līstu zāģēšanas aizturis DE7084-XJ
6. att.
mm. putekļu maiss DE7053-XJ
7. att.
nn. statīvs DE7023-XJ / DE7033-XJ
8. att.
oo. fiksējoši kronšteini DE7025-XJ
15
LATVIEŠU
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šis DeWALT leņķzāģis DWS780 ir paredzēts
profesionāliem koksnes, koka izstrādājumu un
plastmasas zāģēšanas darbiem. Tas precīzi,
vienkārši un droši veic šādus zāģēšanas darbus:
šķērszāģēšanu, garenzāģēšanu, slīpu zāģēšanu
un leņķzāģēšanu.
Šis instruments ir paredzēts lietošanai ar karbīda
stiegrotu uzgali 305 mm nominālam asmens
diametram.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie leņķzāģi ir profesionālai lietošanai paredzēti
elektroinstrumenti.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
BRĪDINĀJUMS! Neizmantojiet
instrumentus nolūkam, kuram tie nav
tiem paredzēti.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
Elektrodrošība
Elektrodzinējs ir paredzēts tikai vienam noteiktam
spriegumam. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam.
Šim DeWALT instrumentam ir dubulta
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads.
BRĪDINĀJUMS! 115 V instrumenti
jādarbina ar droša izolējoša
pārveidotāja palīdzību, un starp
primāro un sekundāro tinumu jābūt
iezemētam ekrānam.
Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams DeWALT
remonta darbnīcās.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada
kontaktdakša:
• nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās
kontaktdakšas;
16
• pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas
strāvas termināļa;
• pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
BRĪDINĀJUMS! Vadus nedrīkst
pievienot pie zemējuma termināļa.
Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 13 A.
Barošanas vada kontaktdakšas uzstādīšana 115 V instrumentiem (tikai Apvienotajai
Karalistei un Īrijai)
• Uzstādītajai kontaktdakšai jāatbilst BS
EN 60309 (BS4343), 16 ampēriem, zemējuma
kontakta 4. pozīcijai.
BRĪDINĀJUMS! Vada skavai vienmēr
jābūt pareizi un cieši piestiprinātai pie
vada apvalka.
Pagarinājuma vada lietošana
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
trīsvadu pagarinājuma vadu, kas ir piemērots šī
instrumenta ieejas jaudai (sk. tehniskos datus).
Minimālais vadītāja izmērs ir 1,5 mm2; maksimālais
garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet vadu no tā
pilnībā nost.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Izņemšana no iepakojuma
(1A., 9. att.)
1. Atveriet kārbu un ērti izņemiet zāģi, turot
aiz pārnēsāšanas roktura (d), kā norādīts 9.
attēlā.
2. Novietojiet zāģi uz līdzenas un taisnas
virsmas.
LATVIEŠU
3. Atlaidiet sliedes bloķēšanas pogu (g) un
spiediet zāģa galviņu atpakaļ, lai nofiksētu to
aizmugurējā pozīcijā.
4. Nedaudz nospiediet darba rokturi (c) un
izvelciet bloķēšanas tapu (l).
5. Turot nospiesto rokturi, pamazām atbrīvojiet
spēku uz to un ļaujiet tam pacelties līdz galam
augšup.
Uzstādīšana uz darbagalda
(1A. att.)
pogu, kamēr asmens vēl darbojas vai
laižas lejup.
• Ar šo leņķzāģi nedrīkst zāģēt
vieglmetālus, melnos metālus (tēraudu
un dzelzi), šķiedrbetona izstrādājumus
vai mūri.
• Lai atbrīvotu apakšējo aizsargu
(a), nospiediet galviņas bloķētāja
atlaišanas sviru (b), pēc tam paceliet
apakšējo aizsargu līdz galam augšup.
1. Atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
Visās četrās kājās ir izveidoti caurumi (r), lai varētu
ērti piestiprināt pie galda. Ir pieejami divu dažādu
lielumu caurumi, lai varētu izmantot dažāda izmēra
skrūves. Pieskrūvēšanai nav jāizmanto abi dažādie
caurumi, — izmantojiet tikai vienu no tiem.
2. Paceliet roksviru augšējā pozīcijā un celiet
apakšējo aizsargu (a) augšup līdz galam.
Lai zāģis neizkustētos, tas ir cieši jānostiprina
uz stabilas virsmas. Lai instruments būtu
pārvietojams, to var piestiprināt arī pie vismaz
12,7 mm (1/2 collas) bieza finiera gabala, ko pēc
tam var piestiprināt pie instrumenta atbalsta vai
pārvietot uz citu vietu un piestiprināt to tur.
4. Turot pogu nospiestu, otrā rokā paņemiet
komplektācijā iekļauto uzgriežņu atslēgu (cc)
un ar to atskrūvējiet asmens skrūvi. (Griezt
pulksteņrādītāja virzienā, kreisā vītne.)
PIEZĪME. Piestiprinot šo instrumentu pie finiera
gabala, montāžas skrūves nedrīkst būt izvirzītas
tā apakšdaļā. Finierim jāatrodas līdzeni uz
instrumenta atbalsta. Piestiprinot zāģi darba
virsmai, nofiksējiet tikai uz bloķēšanas izciļņiem,
kur atrodas montāžas skrūvēm paredzētie
caurumi. Ja nofiksēsiet kādā citā zāģa vietā, tas
nedarbosies pareizi.
UZMANĪBU! Lai asmens neiestrēgtu
un darbs būtu precīzs, virsma, kur
uzstādīts zāģis, nedrīkst būt grubuļaina
vai kā citādi nelīdzena. Ja zāģis
šūpojas uz virsmas, palieciet zem
vienas no tā kājām plānu materiāla
gabaliņu, lai zāģis cieši turētos uz
darba virsmas.
Zāģa asmens maiņa vai jauna
asmens uzstādīšana
ASMENS NOŅEMŠANA (10A.–10D. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
• Nedrīkst nospiest vārpstas bloķēšanas
3. Nospiediet vārpstas bloķēšanas pogu (qq),
vienlaikus uzmanīgi ar roku griežot zāģa
asmeni, līdz tas ir nobloķēts.
5. Izņemiet asmens skrūvi (pp), ārējo fiksējošo
paplāksni (rr) un noņemiet asmeni (ss).
Iekšējo fiksējošo paplāksni (tt) var atstāt uz
vārpstas.
ASMENS UZSTĀDĪŠANA (10A.–10D. ATT.)
1. Atvienojiet zāģi no elektrotīkla.
2. Kad roksvira ir pacelta un apakšējais
aizsargs — atvērtā pozīcijā, novietojiet asmeni
uz vārpstas un iestatiet iekšējā asmens skavā
tā, lai asmens apakšpuses zobi būtu vērsti
pret zāģa aizmuguri.
3. Uzstādiet ārējo fiksējošo paplāksni uz
vārpstas.
4. Ievietojiet asmens skrūvi un, turot vārpstas
bloķēšanas pogu, cieši pievelciet skrūvi,
izmantojot komplektācijā iekļauto uzgriežņu
atslēgu. (Griezt pretēji pulksteņrādītāja
virzienam, kreisā vītne.)
BRĪDINĀJUMS! Ievērojiet, ka zāģa
asmens jānomaina tikai tādā veidā,
kā šeit norādīts. Izmantojiet tikai
tādus zāģa asmeņus, kuri norādīti
tehniskajos datos; kat. Nr.: ieteicams
DT4260.
Zāģa transportēšana (1A., 1B.
att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR pirms
transportēšanas nofiksējiet sliedes
bloķēšanas pogu, leņķa bloķēšanas
rokturi, sagāzuma bloķēšanas rokturi,
17
LATVIEŠU
bloķēšanas tapu un ierobežotāja
regulēšanas pogas. Nekādā gadījumā
neizmantojiet aizsargus zāģa
transportēšanai vai celšanai.
Lai varētu ērti pārvietot leņķzāģi, virs zāģa
roksviras atrodas pārnēsāšanas rokturis (d).
• Lai transportētu zāģi, nolaidiet galviņu lejup un
nospiediet bloķēšanas tapu (l).
• Lai instrumentu saliktu maksimāli kompaktā
veidā, nofiksējiet sliedes bloķēšanas pogu,
zāģa galviņai atrodoties priekšējā pozīcijā,
nobloķējiet leņķa roksviru tālākajā leņķī pa
kreisi, iebīdiet ierobežotāju (n) pilnībā uz iekšu
un nofiksējiet sagāzuma bloķēšanas pogu
(ee), zāģa galviņai atrodoties vertikālā pozīcijā.
• Turiet zāģi tikai aiz pārnēsāšanas roktura (d)
vai ierobiem rokas atbalstam (p).
Funkcijas un kontrolierīces
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
LEŅĶA KONTROLIERĪCES (11. ATT.)
Ar leņķa bloķēšanas roktura (u) leņķa fiksatora
(v) palīdzību zāģi var pagriezt 60° pa labi un 50°
pa kreisi. Lai pagrieztu zāģi leņķī, paceliet leņķa
bloķēšanas rokturi, nospiediet leņķa fiksatoru
un iestatiet leņķa skalā (s) vajadzīgo leņķi. Lai
nofiksētu leņķi, nospiediet leņķa bloķēšanas
rokturi.
SAGĀZUMA BLOĶĒŠANAS POGA (1B. ATT.)
Sagāzuma bloķēšanas poga ļauj sagāzt zāģi 49°
pa kreisi vai pa labi. Lai noregulētu sagāzumu,
pagrieziet šo pogu (ee) pretēji pulksteņrādītāja
virzienam. Pavelkot 0° sagāzuma atvienošanas
kloķi, zāģa galviņu var viegli sagāzt uz vienu vai
otru pusi. Lai nofiksētu, pagrieziet sagāzuma
bloķēšanas pogu (ee) pulksteņrādītāja virzienā.
0° SAGĀZUMA ATVIENOŠANA (1B. ATT.)
Sagāzuma atvienošanas kloķis (ff) paredzēts zāģa
sagāšanai pa labi pāri 0° atzīmei.
Ja tas ir aktivizēts, zāģa galviņa automātiski
apstājas pie 0°, paceļot augšup no kreisās
puses. Lai uz laiku sagāztu zāģi uz labo pusi
pāri 0° atzīmei, pavelciet sagāzuma bloķēšanas
pogu (ee). Atlaižot šo pogu, no jauna aktivizējas
18
atvienošanas kloķis. Sagāzuma bloķēšanas pogu
var nofiksēt, pagriežot pogu par 180°.
0° sagāzuma pozīcijā atvienošanas kloķis
nofiksējas vietā. Lai aktivizētu atvienošanas
funkciju, mazliet sagāziet zāģi pa kreisi.
45° SAGĀZUMA ATVIENOŠANA (12. ATT.)
Zāģim ir divas sagāzuma atvienošanas sviras —
pa vienai katrā zāģa pusē. Lai sagāztu zāģi pa
kreisi vai pa labi pāri 45° atzīmei, nospiediet 45°
sagāzuma atvienošanas sviru (a1) uz aizmuguri.
Atrodoties aizmugurējā pozīcijā, zāģi var sagāzt
pāri šo leņķu atzīmēm. Ja zāģi ir vajadzīgs
nofiksēt 45° sagāzumā, pavelciet 45° sagāzuma
atvienošanas sviru uz priekšu.
SAGĀZUMA AIZTURI GRIESTU LĪSTU
ZĀĢĒŠANAI (12. ATT.)
Zāģis ir aprīkots ar precīzi un ātri iestatāmu aizturi
griestu līstu zāģēšanai uz kreiso vai labo pusi,
kuras novietotas uz līdzenas virsmas (sk. sadaļu
Norādījumi griestu līstu zāģēšanai uz līdzenas
virsmas, izmantojot kombinētās funkcijas).
Sagāzuma aizturi griestu līstu zāģēšanai (a3) var
pagriezt tā, lai saskartos ar līstes regulēšanas
skrūvi.
Lai sagāzuma aizturi griestu līstu zāģēšanai
apgrieztu otrādi, izskrūvējiet sprostskrūvi, 22,5°
sagāzuma aizturi (a2) un 30° sagāzuma aizturi
griestu līstu zāģēšanai (a3). Apvērsiet sagāzuma
aizturi griestu līstu zāģēšanai (a3) tā, lai 33,86°
atzīme būtu vērsta augšup. No jauna pieskrūvējiet
22,5° sagāzuma aizturi un sagāzuma aizturi
griestu līstu zāģēšanai. Precizitātes iestatījums
netiek izmainīts.
22,5° SAGĀZUMA AIZTURI (12. ATT.)
Šis zāģis ir aprīkots ar precīzi un ātri iestatāmu
22,5° sagāzuma aizturi zāģēšanai uz kreiso vai
labo pusi 22,5° sagāzuma aizturi (a2) var pagriezt
tā, lai saskartos ar līstes regulēšanas skrūvi (zz).
SLIEDES BLOĶĒŠANAS POGA (1A. ATT.)
Sliedes bloķēšanas poga (g) paredzēta, lai uz
sliedēm (j) cieši nostiprinātu zāģa galviņu un tā
neizkustētos. Tas ir vajadzīgs dažu zāģēšanas
darbu paveikšanai un zāģa transportēšanai.
RIEVOŠANAS AIZTURIS (1B. ATT.)
Rievošanas aizturis (bb) ierobežo asmens
zāģēšanas dziļumu. Šī funkcija ir noderīga,
ierievojot materiālu vai veicot dziļus vertikālus
iegriezumus. Pagrieziet rievošanas aizturi uz
priekšu un ar dziļuma regulēšanas skrūvi (aa)
iestatiet vajadzīgo zāģēšanas dziļumu. Nofiksējiet
šo iestatījumu, pievelkot spārnuzgriezni (z).
Pagriežot rievošanas aizturi uz aizmuguri, šī
funkcija tiek atvienota. Ja dziļuma regulēšanas
LATVIEŠU
skrūve ir pārāk cieša, lai to atskrūvētu ar roku, var
izmantot komplektācijā iekļauto asmens uzgriežņu
atslēgu (cc).
BLOĶĒŠANAS TAPA (1A. ATT.)
BRĪDINĀJUMS! Bloķēšanas tapu
lietojiet tikai tad, ja pārnēsājat vai
uzglabājat zāģi. Bloķēšanas tapu
NEDRĪKST lietot zāģēšanas darba
laikā.
Lai zāģa galviņu nobloķētu apakšējā pozīcijā,
nospiediet galviņu lejup, iespiediet tapu (l) uz
iekšpusi un atlaidiet zāģa galviņu. Tādējādi zāģa
galviņa ir cieši nofiksēta apakšējā pozīcijā un zāģis
neizkustas. Lai atlaistu galviņu, nospiediet to lejup
un izvelciet tapu ārā.
PRETSLĪDES BLOĶĒŠANAS SVIRA (13., 23.
ATT.)
Pretslīdes bloķēšanas svira (a6) ļauj novietot zāģi
tādā pozīcijā, lai būtu vieglāk zāģēt grīdas līstes
vertikālā veidā, kā norādīts 23. attēlā.
Regulēšana
Šis leņķzāģis ir precīzi un pilnībā noregulēts
rūpnīcā. Ja pārvadāšanas, pārvietošanas vai
citu iemeslu dēļ ir vajadzīgs no jauna noregulēt,
ievērojiet turpmākos norādījumus, lai noregulētu
zāģi. Kad tas ir paveikts, šiem regulējumiem ir
jāpaliek precīziem.
LEŅĶA SKALAS REGULĒŠANA (11., 14. ATT.)
1. Atlaidiet leņķa bloķēšanas rokturi (u) un
groziet leņķa roksviru, līdz leņķa fiksators (v) to
nofiksē 0° leņķa pozīcijā. Nenofiksējiet leņķa
bloķēšanas rokturi.
2. Novietojiet stūreni pret zāģa ierobežotāju
un asmeni, kā norādīts. (Nepieskarieties ar
stūreni asmens zobu galiem, citādi mērījums
būs neprecīzs.)
3. Ja asmens nav precīzi perpendikulāri pret
ierobežotāju, atskrūvējiet visas četras skrūves
(ww), ar ko piestiprināta leņķa skala (s), un
pārbīdiet leņķa bloķēšanas rokturi un skalu pa
kreisi vai pa labi, līdz asmens ir perpendikulāri
ierobežotājam, izmērot ar stūreni.
4. No jauna pieskrūvējiet visas četras skrūves.
Šajā brīdī nepievērsiet uzmanību rādījumam,
pret kuru vērsts leņķa rādītājs (uu).
LEŅĶA RĀDĪTĀJA REGULĒŠANA (11. ATT.)
1. Atbrīvojiet leņķa bloķēšanas rokturi (u), lai
leņķa roksviru novietotu nulles pozīcijā.
2. Turot leņķa bloķēšanas rokturi atbrīvotā
pozīcijā, pagrieziet leņķa roksviru pret nulles
atzīmi, līdz leņķa fiksators noklikšķ vietā.
3. Nolasiet leņķa rādītāja (uu) rādījumu
leņķa skalā (s), kā norādīts 11. attēlā. Ja
rādītājs neatrodas precīzi pret nulles atzīmi,
atskrūvējiet leņķa rādītāja skrūvi (v v), turot
rādītāju nekustīgi, pēc tam pārvietojiet rādītāju
un pievelciet skrūvi.
SAGĀZUMA TAISNLEŅĶA REGULĒŠANA
ATTIECĪBĀ PRET GALDU (1A., 1B., 12., 15.
ATT.)
1. Lai asmeni noregulētu taisnā leņķī pret galdu,
ar bloķēšanas tapas palīdzību nofiksējiet
roksviru apakšējā pozīcijā.
2. Novietojiet stūreni pret galdu tā, lai tas
neatrastos uz zobu galiem.
3. Atlaidiet sagāzuma bloķēšanas pogu (ee)
un pārliecinieties, vai roksvira ir cieši pret 0°
sagāzuma aizturi.
4. Ar 13 mm (1/2 collas) asmens uzgriežņu
atslēgu (cc) grieziet 0° sagāzuma regulēšanas
skrūvi (a5), ciktāl vajadzīgs, lai asmens
sagāzums būtu 0° attiecībā pret galdu.
SAGĀZUMA RĀDĪTĀJU REGULĒŠANA
(12. ATT.)
Ja sagāzuma rādītāji (yy) nav pret nulles atzīmi,
atskrūvējiet katru skrūvi (xx), ar ko piestiprināts
katrs sagāzuma rādītājs, un pēc vajadzīgas
pārvietojiet rādītājus. Pirms pārējo sagāzuma
skrūvju regulēšanas jāpārbauda, vai 0° sagāzums
ir precīzs un ir iestatīti sagāzuma rādītāji.
SAGĀZUMA AIZTURA REGULĒŠANA 45° PA
LABI UN PA KREISI (1B., 12. ATT.)
Sagāzuma aiztura regulēšana 45° pa labi
1. Atlaidiet sagāzuma bloķēšanas pogu (ee) un
pavelciet 0° sagāzuma aizturi (ff), lai atvienotu
0° sagāzuma aizturi.
2. Ja zāģis ir sagāzts līdz galam pa labi un
sagāzuma rādītājs (yy) neatrodas precīzi pret
45° atzīmi, ar 13 mm (1/2 collas) asmens
uzgriežņu atslēgu (cc) pagrieziet kreisās
puses 45° sagāzuma regulēšanas skrūvi (a4),
līdz sagāzuma rādītājs atrodas pret 45° atzīmi.
Sagāzuma aiztura regulēšana 45° pa kreisi
1. Atbrīvojiet sagāzuma bloķēšanas pogu un
sagāziet zāģa galviņu pa kreisi.
2. Ja sagāzuma rādītājs neatrodas precīzi
pret 45° atzīmi, pagrieziet labās puses 45°
sagāzuma regulēšanas skrūvi, līdz sagāzuma
rādītājs atrodas pret 45° atzīmi.
SAGĀZUMA AIZTURA IESTATĪŠANA PRET
22,5° (VAI 30°) ATZĪMI (1B., 12. ATT.)
PIEZĪME. Sagāzumu regulējiet tikai tad, kad ir
noregulēts 0° sagāzums un sagāzuma rādītāji.
19
LATVIEŠU
Lai iestatītu 22,5° sagāzumu pa kreisi, izvelciet
kreisās puses 22,5° sagāzuma aizturi (a2).
Atbrīvojiet sagāzuma bloķēšanas pogu (ee) un
sagāziet zāģa galviņu līdz galam pa kreisi. Ja
sagāzuma rādītājs neatrodas precīzi pret 22,5°
atzīmi, ar 10 mm (7/16 collas) asmens uzgriežņu
atslēgu pagrieziet līstes regulēšanas skrūvi (zz),
kas saskaras ar sagāzuma aizturi, līdz sagāzuma
rādītājs atrodas pret 22,5° atzīmi.
Lai iestatītu 22,5° sagāzumu pa labi, izvelciet labās
puses 22,5° sagāzuma aizturi. Atlaidiet sagāzuma
bloķēšanas pogu un pavelciet 0° sagāzuma aizturi
(ff), lai atvienotu 0° sagāzuma aizturi. Ja zāģis ir
sagāzts līdz galam pa labi un sagāzuma rādītājs
neatrodas precīzi pret 22,5° atzīmi, ar 10 mm
(7/16 collas) asmens uzgriežņu atslēgu pagrieziet
līstes regulēšanas skrūvi, kas saskaras ar
sagāzuma aizturi, līdz sagāzuma rādītājs atrodas
precīzi pret 22,5° atzīmi.
nolaista lejup, un nosegtu asmeni, kad roksvira tiek
pacelta.
Uzstādot vai noņemot zāģa asmeni, vai
pārbaudot zāģi, aizsargu var pacelt ar roku.
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEPACELIET APAKŠĒJO
AIZSARGU AR ROKU, IZŅEMOT, JA ASMENS IR
PĀRSTĀJIS DARBOTIES.
IEZĀĢĒŠANAS PLĀTŅU REGULĒŠANA
(1A. ATT.)
Lai noregulētu iezāģēšanas plātnes (w),
atskrūvējiet skrūves, ar ko tās ir piestiprinātas.
Noregulējiet plātnes tā, lai būtu pēc iespējas tuvāk
asmenim, tomēr netraucējot tā kustību.
Ja ir iezāģēšanas platumam jābūt 0, noregulējiet
iezāģēšanas plātnes pēc iespējas tuvāk vienu
otrai. Tagad tās var lēnām zāģēt ar asmeni, lai
starp asmeni un iezāģēšanas plātnēm ir iespējami
vismazākā atstarpe.
IEROBEŽOTĀJA REGULĒŠANA (1A. ATT.)
VIRZOŠO SLIEŽU REGULĒŠANA (1A. ATT.)
Ierobežotāja augšdaļu var noregulēt tā, lai
nodrošinātu atbilstošu atstarpi zāģēšanai pilna
sagāzuma pozīcijā 49° leņķī pa kreisi vai pa labi.
Regulāri pārbaudiet sliedes (j), vai nav brīvgājiena
un atstarpes.
1. Lai noregulētu katru ierobežotāju (n),
atbrīvojiet ierobežotāja regulēšanas pogu (m)
un izvelciet ierobežotāju ārā.
2. Ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un
pārbaudiet atstarpi.
3. Noregulējiet ierobežotāju tā, lai tas būtu
pēc iespējas tuvāk asmenim, nodrošinot
maksimālu balstu materiālam un netraucējot
roksviras kustībai augšupejošā un lejupejošā
virzienā.
Sliedes var noregulēt ar pozīcijas regulēšanas
skrūvi (h). Lai samazinātu atstarpi, ar 4 mm
sešstūru uzgriežņu atslēgu pakāpeniski grieziet
pozīcijas regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja
virzienā, vienlaikus bīdot zāģa galviņu uz priekšu
un atpakaļ.
LEŅĶA BLOĶĒTĀJA REGULĒŠANA (1A., 16.
ATT.)
Leņķa fiksēšanas stienis (a7) ir jānoregulē, ja zāģa
galds kustas tad, kad leņķa bloķēšanas rokturis ir
nofiksēts (apakšējā pozīcijā).
4. Cieši pievelciet ierobežotāja regulēšanas
pogu.
1. Atbrīvojiet leņķa bloķēšanas rokturi (u)
(augšējā pozīcijā).
5. Kad darbs ar sagāztu zāģi ir pabeigts,
novietojiet ierobežotāju atpakaļ.
2. Ar 13 mm (1/2 collas) uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet leņķa fiksēšanas stieņa
kontruzgriezni (a8).
Veicot dažus zāģēšanas darbus, vēlams
ierobežotājus novietot tuvāk asmenim. Lai to
paveiktu, paskrūvējiet ārā ierobežotāja regulēšanas
pogas (m) par diviem apgriezieniem un novietojiet
ierobežotājus tuvāk asmenim nekā parasti, pēc
tam pievelciet ierobežotāja regulēšanas pogas.
Vispirms veiciet izmēģinājumu, lai pārbaudītu, vai
asmens nesaskaras ar ierobežotājiem.
3. Ar plakangala skrūvgriezi pievelciet leņķa
fiksēšanas stieni, griežot to pulksteņrādītāja
virzienā, kā norādīts 16. attēlā. Grieziet
fiksēšanas stieni, līdz tas ir cieši pievilkts, pēc
tam atskrūvējiet pa vienu apgriezienu pretēji
pulksteņrādītāja virzienā.
PIEZĪME. Ierobežotāju virzīšanas rievās var
uzkrāties zāģa skaidas. Iztīriet virzīšanas rievas ar
suku vai zema spiediena gaisa plūsmu.
4. No jauna nofiksējiet leņķa bloķētāju jebkurā
leņķa skalas vietā, izņemot pret atzīmi,
piemēram, 34° leņķī, un pārliecinieties, vai
galds negriežas.
AIZSARGA DARBĪBA UN REDZAMĪBA
(1A. ATT.)
5. Pievelciet kontruzgriezni.
Zāģa apakšējais aizsargs (a) ir paredzēts tam,
lai automātiski atsegtu asmeni, kad roksvira tiek
20
Pirms ekspluatācijas
• Uzstādiet piemērotu zāģa asmeni. Nedrīkst
lietot pārāk nolietotus asmeņus. Maksimālais
LATVIEŠU
instrumenta rotācijas ātrums nedrīkst pārsniegt
asmens rotācijas ātrumu. Neizmantojiet
abrazīvas ripas.
• Nezāģējiet ļoti mazus materiāla gabaliņus.
• Zāģējot asmenim jākustas brīvi. Nespiediet
pārāk spēcīgi.
• Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz dzinējs
darbojas ar pilnu jaudu.
• Pārbaudiet visu bloķēšanas kloķu un rokturu
ciešumu.
• Nostipriniet apstrādājamo materiālu.
• Lai arī ar šo zāģi iespējams sazāģēt koksni
un krāsaino metālu, šie lietošanas norādījumi
attiecas tikai uz koksnes zāģēšanu. Tādi paši
nosacījumi attiecas uz citiem materiāliem. Ar
šo zāģi nedrīkst zāģēt materiālus no metāla
(tērauda un dzelzs), šķiedrbetonu vai mūri!
• Vienmēr jāizmanto iezāģēšanas plātne.
Nedarbiniet instrumentu, ja iezāģēšanas
sprauga ir platāka nekā 10 mm.
EKSPLUATĀCIJA
Ekspluatācijas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet šos
drošības norādījumus un spēkā esošos
normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
Lai izvēlētos vajadzībām vispiemērotāko asmeni,
sk. iedaļu Zāģa asmeņi sadaļā Papildpiederumi .
Instrumentam jābūt novietotam tā, lai galda
augstums un stabilitāte atbilstu ergonomikas
prasībām. Instrumenta atrašanās vieta jāizraugās
tāda, kas operatoram ir labi pārredzama un kurā
viņam ir pietiekami daudz brīvas vietas visapkārt
instrumentam, lai varētu netraucēti apstrādāt
materiālus.
Lai mazinātu vibrācijas radīto ietekmi, raugieties,
lai apkārtējā temperatūra nebūtu pārāk zema,
instruments un piederumi būtu labā darba kārtībā
un apstrādājamā materiāla izmērs atbilstu
instrumenta prasībām.
Lietotājiem Apvienotajā Karalistē jāiepazīstas
ar „1974. gada kokapstrādes darbagaldu
noteikumiem” un visiem to turpmākiem
grozījumiem.
Pievienojiet zāģi 60 Hz elektrotīklam. Spriegumu
skatiet datu plāksnītē. Novirziet vadu tā, lai tas
netraucētu darbam.
Pareizs ķermeņa un roku novietojums (17A., 17B. att.)
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu smaga
ievainojuma risku, VIENMĒR turiet
roku pareizi, kā norādīts 17A. attēlā.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, VIENMĒR
saglabājiet ciešu tvērienu, lai būtu
gatavs negaidītai reakcijai.
• Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas
tuvumā. Turiet rokas vismaz 152 mm (6 collu)
attālumā no asmens.
• Zāģējot turiet materiālu cieši pie galda un pret
ierobežotāju. Netuviniet rokas, līdz slēdzis
nav atlaists un asmens nav pilnībā pārstājis
darboties.
• PIRMS ZĀĢĒŠANAS VIENMĒR
VEICIET PĀRBAUDI (NEPIEVIENOJOT
INSTRUMENTU ELEKTROTĪKLAM),
LAI PĀRBAUDĪTU ASMENS CEĻU.
NESAKRUSTOJIET ROKAS, KĀ NORĀDĪTS
17B. ATTĒLĀ.
• Cieši stāviet uz grīdas un saglabājiet
pienācīgu līdzsvaru. Pārvietojot leņķa roksviru
pa kreisi un pa labi, liecieties tai līdzi un stāviet
mazliet sāņus no zāģa asmens.
• Zāģējot pa zīmuļa atzīmi, skatieties cauri
aizsarga spraudziņām.
Ieslēgšana un izslēgšana
(1B. att.)
Lai iedarbinātu instrumentu, nospiediet slēdža
mēlīti (x). Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža
mēlīti.
Pirms zāģēšanas nogaidiet, līdz asmens
sasniedzis maksimālo ātrumu.
Pirms zāģa galviņas pacelšanas atlaidiet slēdža
mēlīti un ļaujiet bremzēm apturēt asmeni.
Slēdža mēlītē ir caurums, kas paredzēts slēdzenes
ievietošanai tajā, lai instrumentu nobloķētu.
REGULĒJAMĀ ĀTRUMA IESTATĪŠANA
(1B. ATT.)
Ātruma regulēšanas ciparripu (hh) var izmantot
vajadzīgā ātruma diapazona iestatīšanas
papildfunkcijai.
21
LATVIEŠU
• Pagrieziet ātruma regulēšanas ciparripu (hh)
vēlamajā diapazonā, ko apzīmē ar cipariem.
• Mīkstus materiālus, piemēram, koksni, zāģējiet
ar lielu zāģa ātrumu. Metālu zāģējiet ar mazu
zāģa ātrumu.
XPSTM gaismas diožu darba
luktura lietošana (1A., 1B. att.)
PIEZĪME. Leņķzāģim jābūt pievienotam
elektrotīklam.
XPS™ gaismas diožu darba lukturis ir aprīkots
ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (y). XPS™
gaismas diožu darba lukturis darbojas neatkarīgi
no leņķzāģa slēdža mēlītes. Strādājot ar zāģi, nav
obligāti jāizmanto šis lukturis.
Kokmateriāla zāģēšana pa līniju, kas novilkta ar
zīmuli
1. Ieslēdziet XPS™ lukturi, tad nolaidiet darba
rokturi (c), lai zāģa asmens atrastos tuvu
kokmateriālam. Uz kokmateriāla ir redzama
asmens ēna.
2. Savietojiet zīmuļa līniju ar asmens ēnas malu.
Ja vajadzīgs, noregulējiet sagāzumu vai leņķi,
lai varētu precīzi savietot ar zīmuļa līniju.
Pamata zāģēšanas darbi (1A.,
1B., 18., 19. att.)
Ja pārbīdīšanas funkcija nav izmantota,
pārbaudiet, vai zāģa galviņa ir nospiesta līdz galam
uz aizmuguri un sliedes bloķēšanas poga (g) ir
pievilkta. Tādējādi, zāģējot materiālu, zāģis neslīd
pa sliedēm.
Nav ieteicams zāģēt uzreiz vairākus materiāla
gabalus, tomēr to var darīt, ja katrs gabals tiek
cieši turēts pret galdu un ierobežotāju.
VERTIKĀLI TAISNA ŠĶĒRSZĀĢĒŠANA
1. Nofiksējiet leņķa roksviru nulles pozīcijā un
cieši turiet kokmateriālu pret galdu (q) un
ierobežotāju (n).
2. Kad sliedes bloķēšanas poga (g) ir pievilkta,
ieslēdziet zāģi, nospiežot slēdža mēlīti (x).
3. Tiklīdz zāģis sasniedz maksimālo ātrumu,
vienmērīgi laidiet lejup roksviru un sazāģējiet
kokmateriālu. Pirms roksviras pacelšanas
nogaidiet, līdz asmens pilnībā pārstāj
darboties.
ŠĶĒRSZĀĢĒŠANA AR SLĪDĒŠANU
Zāģējot materiālus, kas pārsniedz 51 x 150 mm (2
x 6 collas [51 x 105 mm (2 x 4 collas) 45° leņķī]),
atbrīvojiet sliedes bloķēšanas pogu (g) un bīdiet
materiālu uz priekšu, uz leju un atpakaļ (18. att.).
22
Velciet zāģi virzienā pret sevi, nolaidiet zāģa
galviņu lejup pret materiālu un lēnām spiediet zāģi
atpakaļ, lai pabeigtu zāģēšanu.
Raugieties, lai zāģis nepieskartos materiāla
virspusei, velkot ārā. Pretējā gadījumā zāģis var
strauji virzīties pret jums un izraisīt ievainojumus
vai sabojāt materiālu.
ŠĶĒRSZĀĢĒŠANA LEŅĶĪ
Bieži vien zāģi pagriež 45° leņķī, lai nozāģētu
stūrus, bet to var pagriezt jebkurā leņķī no 50° pa
kreisi līdz 60° pa labi. Rīkojieties tāpat, kā veicot
vertikāli taisnu šķērszāģēšanu.
Zāģējot leņķī īsus materiālus, kas ir platāki nekā
51 x 105 mm (2 x 4 collas), vienmēr turiet garāko
malu pret ierobežotāju (19. att.).
ZĀĢĒŠANA AR SAGĀZTU ASMENI
Zāģi var sagāzt no 49° pa labi līdz 49° pa kreisi,
un leņķa roksvira var būt iestatīta no 50° pa kreisi
līdz 60° pa labi. Sīkāku informāciju par sagāzuma
sistēmu sk. sadaļā Funkcijas un kontrolierīces.
1. Atbrīvojiet sagāzuma bloķēšanas pogu
(ee) un pēc vajadzības sagāziet zāģi pa
kreisi vai pa labi. Lai nodrošinātu atstarpi,
jāpārvieto ierobežotājs (n). Pēc ierobežotāja
pārvietošanas pievelciet ierobežotāja
regulēšanas pogu (m).
2. Cieši pievelciet sagāzuma bloķēšanas pogu.
Dažos galējos leņķos var nākties noņemt kreisās
vai labās puses ierobežotāju. Svarīgu informāciju
par ierobežotāju regulēšanu, veicot dažus
zāģēšanas darbus ar sagāztu zāģi, sk. iedaļu
Ierobežotāja regulēšana sadaļā Regulēšana.
Lai noņemtu labās vai kreisās puses ierobežotāju,
paskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogu (m)
vaļā par vairākiem apgriezieniem un izvelciet
ierobežotāju.
RIEVOŠANA (1B. ATT.)
Šis zāģis ir aprīkots ar rievošanas aizturi (bb),
dziļuma regulēšanas skrūvi (aa) un spārnuzgriezni
(z), lai varētu iezāģēt rievas.
• Pabīdiet rievošanas aizturi (bb) virzienā uz
zāģa priekšpusi.
• Noregulējiet spārnuzgriezni (z) un dziļuma
regulēšanas skrūvi (aa), lai iestatītu rievu
zāģēšanas dziļumu.
• Starp ierobežotāju un apstrādājamo materiālu
ievietojiet apm. 5 cm atgriezuma gabalu, lai
iezāģētu taisnu rievu.
ZĀĢĒJUMA KVALITĀTE
Kvalitatīvs un vienmērīgs zāģējums atkarīgs
no vairākiem faktoriem, piemēram, zāģējamā
LATVIEŠU
materiāla, asmens veida un asuma, kā arī
zāģēšanas ātruma.
Lai, zāģējot formas un veicot citus precīzus
zāģēšanas darbus, apstrādātās malas būtu
maksimāli līdzenas, izmantojiet asu asmeni
(60 zobu, karbīda) un lēnāku, vienmērīgāku
zāģēšanas ātrumu.
BRĪDINĀJUMS! Materiāls zāģēšanas
laikā nedrīkst pārbīdīties, tādēļ
cieši nostipriniet to. Pirms roksviras
pacelšanas jānogaida, līdz asmens
pilnībā pārstājis darboties. Ja
apstrādājamā materiāla aizmugurē
joprojām atšķeļas mazas koksnes
daļiņas, pielīmējiet izolācijas lenti
pie materiāla tajā vietā, kur veiksiet
zāģējumu. Zāģējiet cauri lentei un pēc
darba paveikšanas uzmanīgi noņemiet
to nost.
Materiāla nostiprināšana
(4. att.)
BRĪDINĀJUMS! Apstrādājamais
materiāls, kas pirms zāģēšanas ir
nostiprināts un nobalansēts, var zaudēt
līdzsvaru pēc sazāģēšanas. Šādas
nevienmērīgas slodzes gadījumā var
pacelt zāģi vai virsmu, pie kā tas ir
piestiprināts, piemēram, darbagaldu.
Ja apstrādājamais materiāls pēc
zāģēšanas var zaudēt līdzsvaru,
pienācīgi nostipriniet materiālu
un pārbaudiet, vai zāģis ir cieši
pieskrūvēts pie stabilas virsmas. Jūs
varat gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr, kad tiek
izmantota skava, skavas kājai jābūt
nospriegotai virs zāģa pamatnes.
Apstrādājamais materiāls nostiprina pie
zāģa pamatnes un nekur citur darba
zonā. Skavas kāju nedrīkst nospriegot
uz zāģa pamatnes malas.
UZMANĪBU! Lai nezaudētu kontroli un
mazinātu ievainojuma un apstrādājamā
materiāla sabojāšanas risku, vienmēr
lietojiet skavu.
Zāģa komplektācijā ir iekļauta apstrādājamā
materiāla skava (kk); lietojiet to. Kreisās vai labās
puses ierobežotājs, slīdot no vienas malas uz
otru, palīdz fiksēt skavu. Dažu materiālu izmēriem
un formām var būt piemēroti arī citi piederumi,
piemēram, atsperskavas, stieņskavas vai C veida
skavas.
1. Ievietojiet to atverē aiz ierobežotāja. Skavai
jābūt vērstai pret leņķzāģa aizmuguri. Skavas
stieņa ierobam jābūt pilnībā ievietotam
pamatnē. Pārbaudiet, vai ierobs ir pilnībā
ievietots leņķzāģa pamatnē. Ja ierobs ir
redzams, skavu nevar nostiprināt.
2. Grieziet skavu par 180° pret leņķzāģa
priekšpusi.
3. Atlaidiet pogu, lai noregulētu skavu uz augšu
vai leju, pēc tam ar pogu precīzai regulēšanai
cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu.
PIEZĪME. Zāģējot ar sagāztu zāģa galviņu,
novietojiet skavu pamatnei pretējā pusē.
PIRMS ZĀĢĒŠANAS VIENMĒR VEICIET
PĀRBAUDI (NEPIEVIENOJOT INSTRUMENTU
ELEKTROTĪKLAM), LAI PĀRBAUDĪTU ASMENS
CEĻU. SKAVA NEDRĪKST TRAUCĒT ZĀĢA VAI
AIZSARGU KUSTĪBAI.
Garu materiāla gabalu balsts
(7. att.)
GARI MATERIĀLI IR JĀATBALSTA.
To vislabāk izdarīt, uzstādot statīvu (nn) DE7023XJ vai DE7033 un pagarinot zāģa galda platumu.
Lai materiāla gali nenokristu, tie jāatbalsta,
izmantojot jebkurus parocīgus līdzekļus, piemēram,
kokzāģēšanas steķus vai tamlīdzīgi.
Gleznu rāmju, vitrīnu un citu
četru malu izstrādājumu zāģēšana (20., 21. att.)
Vairākas reizes izmēģiniet vienkāršas zāģēšanas
paņēmienus, izmantojot kokmateriāla atlikumus,
līdz iemanāties ar zāģi darboties. Šis zāģis ir ideāli
piemērots tādu stūru leņķzāģēšanai, kādi attēloti
20 attēlā.
21. attēla A. zīmējumā norādīts savienojums,
kas veidots ar zāģā sagāzuma metodi. Attēloto
savienojumu var veidot ar jebkuru no abām
metodēm.
• Zāģēšana ar sagāztu zāģi
– Abas plāksnes sazāģētas, izmantojot 45°
sagāzumu, tādējādi veidojot 90° stūri.
– Leņķa roksvira ir nofiksēta nulles pozīcijā,
un noregulētais sagāzums ir 45°.
– Kokmateriāls atrodas ar plato līdzeno
malu pret galdu, bet ar šauro malu pret
ierobežotāju.
• Zāģēšana leņķī
Skavas uzstādīšana
23
LATVIEŠU
– To pašu savienojumu iespējams izveidot,
zāģējot leņķī pa kreisi un pa labi, turot plato
virsmu pret ierobežotāju.
leņķi visbiežākajiem kombinētās slīpzāģēšanas
darbiem.
• Izvēlieties vajadzīgo leņķi „A” (22. att.)
veicamajam darbam un atrodiet šo pašu leņķi
uz atbilstošās diagrammas līknes.
Grīdas/griestu līstu un citu
rāmju zāģēšana (21. att.)
Abi zīmējumi 21. attēlā ilustrē tikai četru malu
priekšmetus. Ja priekšmetam ir citāds malu skaits,
jāiestata arī cits zāģēšanas un slīpais leņķis.
Turpmāk redzamajā diagrammā norādīti piemēroti
leņķi dažādām formām, pieņemot, ka visas malas
ir vienāda garuma.
SAGĀZUMS VAI
LEŅĶIS
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Lai veidotu tādu formu, kas nav norādīta tabulā,
izmantojiet šādu formulu: 180° izdaliet ar malu
skaitu un iegūstiet pagriešanas leņķi (ja materiālu
zāģē vertikāli) vai sagāzuma leņķi (ja materiālu
zāģē horizontāli).
Kombinētā leņķzāģēšana (22.
att.)
Kombinētā leņķzāģēšana ir process, kurā
vienlaicīgi tiek izmantots gan pagriešanas, gan
sagāzuma leņķis. Ar šo zāģēšanas paņēmienu
izgatavo rāmjus vai slīpu malu kastes, piemēram,
līdzīgas 22. attēlā redzamajai.
BRĪDINĀJUMS! Ja ik pēc zāģējuma
jāmaina zāģēšanas leņķis, pārbaudiet,
vai sagāzuma bloķēšanas poga un
leņķa bloķēšanas rokturis ir cieši
nostiprināti. Tie ir jānofiksē ikreiz,
mainot pagriešanas vai sagāšanas
leņķi.
Turpmāk redzamā diagramma (1. tabula) palīdzēs
izvēlēties piemērotu pagriešanas un sagāšanas
24
• Iestatiet zāģi noteiktajos leņķos un veiciet
dažus izmēģinājuma zāģējumus. Tad
pamēģiniet salikt sazāģētos gabalus kopā.
Piemērs Lai pagatavotu četru malu kasti ar 26°
lieliem ārējiem leņķiem (leņķis „A”, (22. att.),
skatiet augšējo labo līkni. Uz līknes skalas
atrodiet 26° atzīmi. Virzieties pa horizontālo
šķērsojošo līniju pa kreisi vai pa labi, lai iegūtu
pagriešanas leņķa iestatījumu uz zāģa (42°).
Tāpat virzieties pa vertikālo šķērsojošo līniju
augšup vai lejup, lai iegūtu sagāzuma iestatījumu
uz zāģa (18°). Vienmēr izmēģiniet zāģējumus uz
dažiem atgriezumu gabaliem, lai pārbaudītu zāģa
iestatījumus.
KVADRĀTVEIDA
KASTE
MALU KASTE ٦
MALU KASTE ۸
(“KASTES MALAS LEŅĶIS (LEŅĶIS „A
MALU SKAITS
• No šīs vietas virzieties diagrammā uz leju, lai
atrastu pareizo sagāzumu, un taisni pa kreisi,
lai sameklētu pareizo pagriešanas leņķi.
UZSTĀDIET ZĀĢIM ŠĀDU LEŅĶI
21. attēla B. zīmējumā attēlots savienojums, kas
veidots, iestatot leņķa roksviru 45° leņķī, lai abas
plāksnes veidotu 90° stūri. Lai izveidotu šādu
savienojumu, iestatiet sagāzumu pret nulles atzīmi
un leņķa roksviru pagrieziet pret 45°. Arī šoreiz
kokmateriāls atrodas ar plato līdzeno malu pret
galdu, bet ar šauro malu pret ierobežotāju.
UZSTĀDIET ZĀĢIM ŠĀDU SAGĀZUMU
Grīdas līstu zāģēšana (13., 23.
att.)
• Zāģēšana taisni 90° leņķī:
– novietojiet kokmateriālu pret ierobežotāju
un turiet, kā norādīts 23. attēlā. Ieslēdziet
zāģi, nogaidiet, līdz zāģa asmens darbojas
ar pilnu jaudu, un zāģējiet materiālu,
vienmērīgi laižot roksviru lejup.
LATVIEŠU
NO 76 MM LĪDZ 171 MM (3–6,75 COLLAS)
GARU GRĪDAS LĪSTU ZĀĢĒŠANA VERTIKĀLI
PRET IEROBEŽOTĀJU
PIEZĪME. Zāģējot 76–171 mm (3–6,75 collas)
garas grīdas līstes vertikāli pret ierobežotāju,
lietojiet 13. attēlā norādīto pretslīdes bloķēšanas
sviru (a6).
Novietojiet materiālu, kā norādīts 23. attēlā.
Labā puse
ĀRĒJAIS STŪRIS
Kreisā puse
45° leņķis pa kreisi
Saglabāt zāģējuma
kreiso pusi
45° leņķis pa labi
Saglabāt zāģējuma
kreiso pusi
Labā puse
45° leņķis pa labi
Saglabāt zāģējuma
labo pusi
45° leņķis pa kreisi
Saglabāt zāģējuma
labo pusi
IEKŠĒJAIS STŪRIS
ĀRĒJAIS STŪRIS
Kreisā puse
33,9° sagāzums pa
kreisi
Leņķa galds iestatīs pa
labi pret 31,62°
Saglabāt zāģējuma
kreiso galu
33,9° sagāzums pa labi
Leņķa galds iestatīs pa
kreisi pret 31,62°
Saglabāt zāģējuma
kreiso galu
Labā puse
33,9° sagāzums pa labi
Leņķa galds iestatīs pa
kreisi pret 31,62°
Saglabāt zāģējuma
labo galu
33,9° sagāzums pa
kreisi
Leņķa galds iestatīs pa
labi pret 31,62°
Saglabāt zāģējuma
labo galu
Materiālu, kas nepārsniedz 171 mm (6,75 collas), var zāģēt tā, kā
aprakstīts iepriekš.
Griestu līstu zāģēšana (1A., 5.,
24A., 24B. att.)
Leņķzāģis ir piemērots griestu līstu zāģēšanai. Lai
griestu līstes varētu pareizi savietot, tās jāzāģē
leņķī ar lielu precizitāti.
Šim leņķzāģim ir īpaši iepriekš iestatīti leņķa
fiksēšanas punkti 31,62° pa kreisi un pa labi,
lai griestu līstes varētu sazāģēt pareizajā leņķī,
un sagāzuma aizturi 33,86° pa kreisi un pa labi.
Uz sagāzuma skalas (k) ir arī atzīme pret 33,9°.
Turpmāk redzamajā tabulā ir norādīti pareizi
iestatījumi griestu līstu zāģēšanai.
PIEZĪME. Ārkārtīgi svarīgi ir veikt pārbaudi ar
atgriezuma materiālu!
NORĀDĪJUMI GRIESTU LĪSTU ZĀĢĒŠANAI
UZ LĪDZENAS VIRSMAS, IZMANTOJOT
KOMBINĒTĀS FUNKCIJAS (24A. ATT.)
1. Līste jānovieto līdzeni ar platāko apakšvirsmu
uz leju pret zāģa galdu.
2. Novietojiet līstes augšpusi pret ierobežotāju.
3. Turpmāk norādītie iestatījumi ir paredzēti 45°
līklīnijas griestu līstēm.
Kreisā puse
IEKŠĒJAIS STŪRIS
ĀRĒJAIS STŪRIS
30° sagāzums pa kreisi
Leņķa galds iestatīs pa
labi pret 35,26°
Saglabāt zāģējuma
kreiso galu
30° sagāzums pa labi
Leņķa galds iestatīs pa
kreisi pret 35,26°
Saglabāt zāģējuma
kreiso galu
30° sagāzums pa kreisi
Leņķa galds iestatīs pa
labi pret 35,26°
Saglabāt zāģējuma
labo galu
4. Šie iestatījumi paredzēti griestu līstēm ar 52°
leņķi augšpusē un 38° leņķi apakšpusē.
Zāģējot līstes aizmugurei vienmēr jāatrodas pret
ierobežotāju, bet apakšmalai — pret galdu.
IEKŠĒJAIS STŪRIS
30° sagāzums pa labi
Leņķa galds iestatīs pa
kreisi pret 35,26°
Saglabāt zāģējuma
labo galu
ALTERNATĪVAS METODES GRIESTU LĪSTU
ZĀĢĒŠANAI (5. ATT.)
Šajā gadījumā nav jāzāģē ar sagāztu zāģa galviņu.
Nelielas izmaiņas pagrieziena leņķī var veikt,
nemainot sagāzumu. Ja stūri jāveido citā leņķī,
ne 90°, zāģi var ātri un viegli noregulēt šādu stūru
zāģēšanai.
Ļoti ieteicams lietot tādu piederumu kā griestu līstu
ierobežotājs (ll), jo tas ir ērti lietojams un nodrošina
ļoti precīzu rezultātu (5. att.).
NORĀDĪJUMI VISU VEIDU GRIESTU LĪSTU
ZĀĢĒŠANAI, JA TĀS NOVIETOTAS STARP
IEROBEŽOTĀJU UN ZĀĢA PAMATNI (24B.
ATT.)
1. Novietojiet līsti tā, lai apakšpuse (jeb tā
puse, kas tiek stiprināta pie sienas) ir pret
ierobežotāju un līstes augšpuse balstās pret
zāģa galdu.
2. Līstes apakšpuses malas, kas viena pret otru
ir taisnā leņķī, jāatbalsta pret ierobežotāju un
zāģa galdu.
IEKŠĒJAIS STŪRIS
ĀRĒJAIS STŪRIS
Kreisā puse
45° leņķis pa labi
Saglabāt zāģējuma
labo pusi
45° leņķis pa kreisi
Saglabāt zāģējuma
labo pusi
Labā puse
45° leņķis pa kreisi
Saglabāt zāģējuma
kreiso pusi
45° leņķis pa labi
Saglabāt zāģējuma
kreiso pusi
Īpaši zāģēšanas darbi
BRĪDINĀJUMS! Materiālu drīkst
zāģēt tikai tad, ja tas ir cieši
25
LATVIEŠU
nostiprināts pret galdu un
ierobežotāju.
ALUMĪNIJA ZĀĢĒŠANA (25A., 25B. ATT.)
LIETOJIET TIKAI PIEMĒROTU ZĀĢA ASMENI,
KAS IR ĪPAŠI PAREDZĒTS ALUMĪNIJA
ZĀĢĒŠANAI
Dažus apstrādājamos materiālus var nākties
nostiprināt ar skavas vai stiprinājuma palīdzību,
lai tie zāģēšanas laikā neizkustētos. Novietojiet
materiālu tā, lai zāģētu visplānāko šķērsgriezumu,
kā norādīts 25A. att. 25B. attēlā norādīts piemērs,
kā nepareizi zāģēt šos materiālus.
Zāģējot alumīniju, lietojiet zāģēšanas smērvielas
zīmuli. Pirms zāģēšanas ar smērvielas zīmuli
iesmērējiet zāģa asmeni (ss). Ja asmens griežas,
to nedrīkst ieziest. Smērviela pietiekami ieziež
asmeni un neļauj pie tā pielipt skaidām.
IZLIEKTS MATERIĀLS (26A., 26B. ATT.)
Zāģējot izliektu materiālu, vienmēr novietojiet to tā,
kā norādīts 26A. attēlā, bet nekādā gadījumā ne
tā, kā norādīts 26B. attēlā. Ja materiāls ir nepareizi
novietots, asmens tajā iestrēgst.
PLASTMASAS CAURUĻU VAI CITU APAĻU
MATERIĀLU ZĀĢĒŠANA
Ar šo zāģi var ļoti viegli sazāģēt plastmasas
caurules. Tās jāzāģē tieši tāpat kā kokmateriāli un
CIEŠI JĀPIESTIPRINA PIE IEROBEŽOTĀJA, LAI
TĀS NERIPINĀTOS. Tas jo īpaši ir svarīgi, zāģējot
leņķī.
LIELA MATERIĀLA ZĀĢĒŠANA (27.ATT.)
Dažreiz kokmateriāla gabals ir pārāk liels, lai
to varētu ievietot zem asmens aizsarga. Šajā
gadījumā ar labās rokas īkšķi pieturiet aizsarga (a)
augšpusi un pavelciet aizsargu augšup tiktāl, lai
tas neskartos pie materiāla, kā norādīts 27. attēlā.
Centieties šādi rīkoties pēc iespējas retāk, taču, ja
citādi nav iespējams, tad zāģis arī šajā gadījumā
darbojas pareizi un zāģē lielāku materiālu.
STRĀDĀJOT AR ŠO ZĀĢI, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ
NEPIESIENIET, NELĪMĒJIET VAI KĀ CITĀDI
NETURIET AIZSARGU ATVĒRTĀ STĀVOKLĪ.
ĪPAŠS UZSTĀDĪJUMS PLATA MATERIĀLA
ŠĶĒRSZĀĢĒŠANAI (28A., 28B. ATT.)
Ar šo zāģi var zāģēt ļoti platus (līdz 409 mm [16,1
collas]) materiālus, ja veikta īpaša uzstādīšana.
Lai zāģi noregulētu šādu materiālu zāģēšanai,
rīkojieties šādi.
1. Noņemiet no zāģa abus — gan kreisās, gan
labās puses — bīdāmos ierobežotājus un
nolieciet tos malā. Lai tos varētu noņemt,
atskrūvējiet ierobežotāja regulēšanas pogas
(m) par vairākiem apgriezieniem un izvelciet
abus ierobežotājus ārā. Noregulējiet un
26
nofiksējiet leņķa bloķēšanas mehānismu 0°
leņķī.
2. Izveidojiet platformu no 38 mm (1,5 collas)
platas skaidu plāksnes vai līdzīga 38 mm
bieza izturīga koksnes gabala, kura izmēri ir
368 x 660 mm (14,5 x 26 collas). Platformai
jābūt līdzenai, jo pretējā gadījumā materiāls
zāģēšanas laikā var izkustēties un izraisīt
ievainojumu.
3. Piestipriniet pie zāģa 368 x 660 mm
(14,5 x 26 collas) lielu platformu, izmantojot
četras 76,2 mm (3 collas) garas koka skrūves,
kas ievietotas pamatnes ierobežotāja (o)
atverēs (a9) (28A. att.). Materiāls jāpieskrūvē
ar četrām skrūvēm, lai turētos cieši. Zāģējot
īpaša uzstādījuma režīmā, platforma tiek
sazāģēta divās daļās. Pārbaudiet, vai
skrūves ir cieši pievilktas, citādi materiāls var
atvienoties un izraisīt ievainojumu. Pārbaudiet,
vai platforma atrodas līdzeni pret galdu, cieši
pret ierobežotāju un atrodas vienādā attālumā
no labās un kreisās malas.
BRĪDINĀJUMS! Pārbaudiet, vai zāģis
ir cieši piestiprināts stabilai un līdzenai
virsmai. Neievērojot šo nosacījumu,
zāģis var kļūt nestabils un nokrist,
izraisot ievainojumu.
4. Novietojiet apstrādājamo materiālu uz
platformas virsmas, kas piestiprināta galdam.
Apstrādājamajam materiālam jāatrodas cieši
pret pamatnes ierobežotāja (o) aizmuguri
(28B. att.).
5. Pirms zāģēšanas materiāls ir jānostiprina.
Lēnām zāģējiet cauri materiālam, virzot
zāģi uz priekšu, lejup un atpakaļ. Ja cieši
nepiestiprināsiet materiālu un nezāģēsiet
lēnām, materiāls var atvienoties un izraisīt
ievainojumu.
Kādu laiku zāģējot dažādos leņķos (izņemot 0°),
platforma var kļūt nestabila un vairs nebalstīt
materiālu pietiekami labi. Uzstādiet zāģim pilnīgi
jaunu platformu, pirms tam iestatot vēlamo
zāģēšanas leņķi.
UZMANĪBU! Ja turpina izmantot
sarobotu platformu, materiāls var kļūt
nevadāms un izraisīt ievainojumu.
APKOPE
Šis DeWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
LATVIEŠU
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojuma risku, pirms piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas,
uzstādījumu regulēšanas vai
mainīšanas vai arī remontdarbiem
izslēdziet instrumentu un
atvienojiet to no barošanas avota.
Slēdzim jāatrodas izslēgtā pozīcijā.
Instrumentam nejauši sākot darboties,
var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, apkopes
veikšanas laikā NEPIESKARIETIES
ar pirkstiem vai rokām pie asmens
asajām malām.
NELIETOJIET smērvielas vai tīrīšanas līdzekļus
(īpaši izsmidzināmā vai aerosola veidā)
plastmasas aizsarga tuvumā. Aizsargs veidots no
polikarbonāta, kam kaitē daudzas ķīmiskās vielas.
Sukas (1A. att.)
Regulāri pārbaudiet ogles sukas. Tām jābūt tīrām
un brīvi jāslīd pa sliedēm.
• Atvienojiet instrumentu no elektrotīkla,
noņemiet dzinēja uzgali (f), paceliet suku
atsperi un izņemiet suku konstrukciju.
• Ja sukas ir nodilušas aptuveni līdz 12,7 mm
(1/2 collas), atsperes vairs nav pietiekami
nospriegotas un sukas ir jānomaina pret
jaunām.
• Lietojiet tikai identiskas DeWalt sukas.
Pareizās kategorijas sukas ir vajadzīgas, lai
darbotos elektriskās bremzes. Jaunas sukas
un piederumi pieejami pilnvarotos DeWALT
apkopes centros.
• Pēc suku pārbaudes vai apkopes jānomaina
suku pārbaudes vāciņš.
Tīrīšana
Pirms ekspluatācijas rūpīgi pārbaudiet augšējo
aizsargu, apakšējo aizsargu un putekļu
savākšanas atveri, vai tie darbojas pareizi.
Raugieties, lai kādu no tiem nenosprostotu
skaidas, putekļi vai apstrādājamā materiāla
fragmenti.
Ja starp zāģa asmeni un aizsargiem iestrēguši
apstrādājamā materiāla fragmenti, atvienojiet
instrumentu no elektrotīkla un ievērojiet sadaļā
Zāģa asmens maiņa vai jauna asmens
uzstādīšana minētos norādījumus. Iztīriet
iestrēgušo materiālu un no jauna uzstādiet zāģa
asmeni.
Ik pa laikam notīriet putekļus un koka skaidas
visapkārt pamatnei un galdam, kā arī ZEM TIEM.
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no
galvenā korpusa izpūtiet netīrumus
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī
visapkārt tām. Veicot šo darbību,
valkājiet atzītu acu aizsargaprīkojumu
un putekļu masku.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķīmiskās vielas
var sabojāt šo detaļu materiālu.
Lietojiet tikai ziepjūdenī samērcētu
lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet,
lai instrumentā iekļūst šķidrums;
instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
DARBA LUKTURA TĪRĪŠANA
• Pirms jaunu suku uzstādīšanas instrumentam
jāļauj 10 minūtes “iestrādāties” (darboties
bez noslodzes). Kamēr sukas nav pareizi
iegūlušas (iestrādātas), elektriskās bremzes
var darboties nevienmērīgi.
• Rūpīgi notīriet ar kokvilnas vates vīkšķi
no darba luktura lēcas zāģa skaidas un
netīrumus. Putekļi var nosprostot darba lukturi,
un tas vairs precīzi neapgaismo zāģēšanas
līniju.
• Kamēr instruments “iestrādājas”, NEKĀDĀ
GADĪJUMĀ NENOSIENIET, NEPIELĪMĒJIET
VAI KĀ CITĀDI NENOSTIPRINIET SLĒDŽA
MĒLĪTI IESLĒGTĀ POZĪCIJĀ. TURIET
MĒLĪTI TIKAI AR PIRKSTU.
• NELIETOJIET šķīdinātājus, jo tie var sabojā
lēcu.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
• Noņemiet zāģa asmeni un notīriet no tā
sakrājušos netīrumus un darvu.
PUTEKĻU SAVĀKŠANAS ATVERES TĪRĪŠANA
Atvienojiet zāģi no elektrotīkla un līdz galam
paceliet zāģa galviņu, pēc tam ar zema spiediena
gaisa strūklu vai liela diametra apaļu stieni iztīriet
putekļus no putekļu savākšanas atveres.
27
LATVIEŠU
Papildpiederumi (2.–8. att.)
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DeWALT nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai
ar šo instrumentu, var rasties bīstami
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu
ievainojuma risku, šim instrumentam
lietojiet tikai DeWALT ieteiktos
piederumus.
MATERIĀLA PAGARINĀJUMA BALSTS
DE7080-XJ
Materiāla pagarinājuma balstu izmanto garu
materiālu balstam. Zāģa pamatnei var piestiprināt
divus pagarinājuma balstus (ii), pa vienam katrā
pusē.
REGULĒJAMA GARUMA AIZTURIS DE7051-XJ
Jāuzstāda viens materiāla pagarinājuma balsts
(ii). Regulējama garuma aizturi (jj) izmanto vairāku
vienāda garuma zāģējumu veikšanai garumā no 0
līdz 107 cm (42 collas).
SKAVA DE7082-XJ
Skavu (kk) izmanto apstrādājamā materiāla ciešai
piestiprināšanai pie zāģa galda.
GRIESTU LĪSTU IEROBEŽOTĀJS DE7084-XJ
Griestu līstu ierobežotāju (ll) izmanto griestu līstu
precīzai sazāģēšanai.
PUTEKĻU MAISS DE7053-XJ
Putekļu maisam (mm) ir rāvējslēdzējs, lai to būtu
vieglāk iztukšot, un tajā tiek savākta lielākā daļa
zāģa skaidu un putekļu.
STATĪVI DE7023-XJ, DE7033-XJ
Statīvu (nn) izmanto zāģa galda platuma
palielināšanai.
FIKSĒJOŠI KRONŠTEINI DE7025-XJ
Fiksējošus kronšteinus (oo) izmanto zāģa
piestiprināšanai pie statīva.
ZĀĢA ASMEŅI JĀIZMANTO VIENĪGI 305 mm
(12 COLLU) ZĀĢA ASMEŅI AR 30 mm IEKŠĒJO
DIAMETRU. NOMINĀLAJAM ĀTRUMAM JĀBŪT
VISMAZ 4800 APGR./MIN. Nekādā gadījumā
nelietojiet asmeņus ar mazāku diametru, jo
aizsargs nenodrošina pret tiem pienācīgu
aizsardzību. Lietojiet tikai šķērszāģēšanas
asmeņus! Nelietojiet asmeņus, kas paredzēti
garenzāģēšanai, kombinētā ripzāģa asmeņus vai
asmeņus, kuru zobu leņķis pārsniedz 5°.
28
ASMENS APRAKSTS
DARBA VEIDS
DIAMETRS
ZOBI
Būvniecības zāģa asmeņi (plāns ierobījums un
nelīpoša mala)
Universāls
305 mm
40
(12 collas)
Smalka šķērszāģēšana
305 mm
60
(12 collas)
Kokapstrādes zāģa asmeņi (zāģē vienmērīgi un tīri)
Smalka šķērszāģēšana
305 mm
80
(12 collas)
Krāsainais metāls
305 mm
96
(12 collas)
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DeWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar pārējiem
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana
un samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo
atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir
dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
DeWALT nodrošina DeWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DeWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. DeWALT
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija
par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un
kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē
www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DWS780
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWS780
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Тип
10
Потребляемая мощность
Вт
1675
Диаметр пильного диска
мм
305
Диаметр посадочного отверстия мм
30
Толщина пильного диска
мм
1,8
Макс. скорость вращения диска об./мин.
1900–3800
Макс. ширина поперечного распила
под углом 90°
мм
349
Макс. ширина распила со
скосом 45°
мм
244
Макс. глубина распила
под углом 90°
мм
112
Макс. глубина поперечного распила
с наклоном 45°
мм
56
Угол скоса (макс.)
влево
50°
вправо
60°
Угол наклона (макс.)
влево
49°
вправо
49°
Скос 0°
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
299
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 110 мм
мм
303
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
76
Скос 45° влево
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
200
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 244 мм
мм
76
Скос 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 244 мм
мм
Наклон 45° влево
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 63 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
Наклон 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 62 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
Автоматический тормоз пильного
диска
сек.
Вес
кг
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
KPA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая мощность) дБ(А)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
211
76
268
44
193
28
< 10
25,4
93
3,0
100
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
< 2,5
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWS780
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
30
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
32
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
РУССКИЙ ЯЗЫК
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
нажатии на рычаг фиксации пильной
головки в верхнем положении и опускании
рычага вниз, и опускается на пильный
диск путем отпускания рычага.
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится. См. список запасных
деталей.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в верхнем положении.
• При использовании светодиодной
подсветки для обозначения линии реза
убедитесь, что светодиодная подсветка
принадлежит классу 2 в соответствии
со стандартом EN 62471. Не
заменяйте диод ни на какой другой тип.
Поврежденную светодиодную подсветку
сдайте на ремонт в авторизованный
сервисный центр.
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи для
обеспечения видимости во время распила.
Несмотря на то, что жалюзийные
прорези заметно сокращают количество
разлетающихся обрезков, они являются
открытыми отверстиями на защитном
кожухе, поэтому при просмотре сквозь
них всегда надевайте защитные очки.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
– Острота пильного диска;
– Правильная регулировка пильного
диска;
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
– Используйте только остро заточенные
пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание.
• Обеспечьте достаточное общее или
34
местное освещение.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в верхнем положении.
• Никогда не пилите заготовки короче
200 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
выполнения данным инструментом
поперечного реза без использования
дополнительной опоры:
– Максимальная высота: 112 мм
– Максимальная ширина: 345 мм
– Максимальная длина: 600 мм
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительной
опорой, например, удлинительной
опорой DE7080-XJ или рабочим столом
DE7023-XJ или DE7033-XJ. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
Надевайте защитные очки.
• Используйте только те пильные
диски, на которых указана скорость,
соответствующая скорости диска,
указанной на инструменте.
Место захвата для
переноски.
Держите руки в стороне от пильного
диска.
• Во избежание смещения инструмента
во время пиления, перед выполнением
каждого реза убедитесь, что инструмент
помещен на ровную и устойчивую
поверхность.
Никогда не смотрите непосредственно
в источник света.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
– Травмы в результате касания вращающихся
частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
Опасность оптического излучения.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1А)
Код даты (i), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Смонтированная торцовочная пила
– Риск получения травмы при смене диска.
1 Гаечный ключ для установки диска
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
1 Пильный диск
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не используется
пылеудаляющее устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
1 Пылесборник
1 Зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А-8)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Рис. 1А
a. Нижний защитный кожух
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
c. Рабочая рукоятка
d. Ручка для переноски
Рис. 3
jj. DE7051-XJ Регулируемый ограничитель
длины
Рис. 4
e. Корпус двигателя
kk. DE7082-XJ Зажим для заготовки
f. Торцевая крышка двигателя
Рис. 5
g. Поворотная зажимная рукоятка фиксатора
штанг
h. Винт регулировки штанг
ll. DE7084-XJ Направляющая для
выпиливания багетов и карнизов
Рис. 6
i. Код даты
mm.
j. Штанги
Рис. 7
k. Градуированная шкала угла наклона
nn. DE7023-XJ / DE7033-XJ Рабочий стол на
ножках
l. Фиксатор пильной головки
m. Регулятор направляющей
DE7053-XJ Пылесборник
Рис. 8
n. Направляющая
oo. DE7025-XJ Монтажные кронштейны
o. Основание направляющей
НАЗНАЧЕНИЕ
p. Выемка для захвата рукой
Ваша торцовочная пила DWS780 DEWALT
предназначена для профессиональной
работы по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
q. Стол
r. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
s. Градуированная шкала угла скоса
t. Входное отверстие пылеотвода
u. Рукоятка установки угла скоса
v. Кнопка фиксатора угла скоса
w. Пластина для пропила
Рис. 1В
x. Курковый пусковой выключатель
y. Пусковой выключатель XPS™
z. Барашковая гайка
aa. Винт настройки глубины пропила
bb. Ограничитель глубины паза
cc. Гаечный ключ для установки диска
dd. Основание
ee. Поворотная рукоятка фиксатора угла
наклона
ff. Ограничитель угла наклона 0°
gg. Крышка приводного ремня
hh. Дисковой электронный регулятор скорости
Дополнительные принадлежности
Рис. 2
ii. DE7080-XJ Удлинительная опора для
длинных заготовок
36
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 305 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
инструмента может привести
к получению травмы.
Распаковка (Рис. 1А, 9)
1. Раскройте коробку и поднимите пилу, держа
ее за ручку для переноски (d), как показано
на рисунке 9.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
2. Установите инструмент на ровную
устойчивую поверхность.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
4. Слегка нажмите на рабочую рукоятку (с)
и вытяните фиксатор пильной головки (l).
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
3. Ослабьте зажимную рукоятку (g) фиксатора
штанг, отодвиньте пильную головку назад
и зафиксируйте ее в этом положении.
5. Аккуратно ослабьте прижимное давление
и, удерживая рабочую рукоятку, позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 1А)
Все 4 опорные лапы имеют отверстия (r),
предназначенные для крепления к рабочему
столу. Имеются отверстия 2-х различных
диаметров, для возможности использования
различных винтов (шурупов). Можно
использовать любые из этих отверстий, не
обязательно использовать их все.
Во избежание смещения, пила всегда должна
быть надежно закреплена на устойчивой
поверхности. Для повышения мобильности
электропилы, ее можно установить на листе
фанеры толщиной минимум 12,7 мм, который
затем может быть закреплен на рабочем столе
или перенесен и установлен в других местах.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке пилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты не
выступают снизу. Лист фанеры должен плотно
прилегать к рабочему столу. При фиксации
электропилы к опоре с помощью зажимных
устройств, располагайте их только в местах
расположения крепежных отверстий. Крепление
в каком-либо другом месте может нарушить
нормальную работу пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
заклинивания и неточной
работы, проследите за тем,
чтобы монтажная поверхность
была ровной. Во избежание
качания электропилы на опорной
плоскости, подложите под одну
из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
полной стабилизации электропилы
на опорной плоскости.
Замена или установка нового пильного диска
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 10А-10D)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Никогда не нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя, если пильный
диск находится в движении или под
напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки
легких сплавов и чёрных металлов
(с содержанием чугуна и стали),
камня или изделий из волокнистого
цемента.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (b),
чтобы деблокировать нижний
защитный кожух (a), затем
поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до
упора).
1. Отключите электропилу от источника
питания.
2. Поднимите пильную головку в верхнее
положение, затем поднимите нижний
защитный кожух (а) на максимальную
высоту.
3. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(qq), одновременно вращая вручную
пильный диск до срабатывания блокировки.
4. Удерживая кнопку нажатой, другой рукой
ослабьте винт пильного диска, используя
гаечный ключ, входящий в комплект
поставки. (Вращайте по часовой стрелке,
левосторонняя резьба).
38
5. Удалите винт пильного диска (рр),
внешнюю прижимную шайбу (rr) и сам
пильный диск (ss). Внутренняя прижимная
шайба (tt) может остаться на шпинделе.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 10А10D)
1. Отключите электропилу от источника
питания.
2. При поднятой пильной головке и раскрытом
нижнем защитном кожухе, поместите
пильный диск на шпиндель, усадив его
на внутренний зажим диска, следя за
тем, чтобы нижние зубья диска были
направлены в сторону задней стороны
пилы.
3. Установите на шпиндель внешнюю
прижимную шайбу.
4. Вставьте винт пильного диска и, нажав на
кнопку блокировки шпинделя, затяните
с усилием винт гаечным ключом, входящим
в комплект поставки инструмента
(поворачивайте против часовой стрелки,
левосторонняя резьба).
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Номер по каталогу: DT4260
(рекомендуется).
Транспортировка электропилы (Рис. 1A, 1B)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА перед транспортировкой
пилы блокируйте поворотную
зажимную рукоятку фиксатора
штанг, рукоятку установки угла
скоса, фиксатор пильной головки
и регуляторы направляющей.
Никогда не поднимайте и не
переносите инструмент за
защитный кожух.
Для удобства переноса торцовочной
электропилы, она снабжена специальной
ручкой (d) в верхней части пильной головки.
• Для переноса электропилы, переведите
пильную головку в нижнее положение
и нажмите на фиксатор (l).
• Для получения наименьших транспортных
габаритов электропилы, зафиксируйте
РУССКИЙ ЯЗЫК
рукоятку установки угла скоса в крайнем
левом пазу угла скоса, вдвиньте
направляющую (n) полностью внутрь,
заблокируйте рукоятку фиксатора угла
наклона (ее) при нахождении пильной
головки в вертикальном положении.
• Всегда используйте ручку для переноски (d)
или выемки для захвата рукой (р).
Составные части и элементы
управления
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
УСТАНОВКА УГЛА СКОСА (РИС. 11)
Рукоятка установки угла скоса (u) и кнопка
фиксатора угла скоса (v) позволяют
устанавливать на Вашей пиле угол скоса от
60° вправо до 50° влево. Для установки угла
скоса, поднимите рукоятку установки угла
скоса, нажмите на кнопку фиксатора угла скоса
и установите на градуированной шкале (s)
желаемый угол скоса. Для фиксации угла скоса,
опустите рукоятку установки угла скоса.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА (РИС. 1В)
Поворотная рукоятка фиксатора угла наклона
позволяет устанавливать на Вашей пиле
угол наклона 49° влево или вправо. Для
увеличения угла наклона, поверните рукоятку
(ее) в направлении против часовой стрелки.
Пильная головка будет легко поворачиваться
влево или вправо при установке поворотной
рукоятки на угол 0°. Чтобы затянуть,
поверните рукоятку фиксатора угла наклона
в направлении по часовой стрелке.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА 0°
С ПРЕВЫШЕНИЕМ (РИС. 1В)
Ограничитель угла наклона (ff) позволяет
установить на вашей пиле угол наклона справа
от отметки 0°.
При установке превышенного граничного
значения, пила автоматически остановится на
отметке 0° при переносе слева. Для временного
превышения граничного значения 0° вправо,
оттяните поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее). При отпускании рукоятки
превышение будет осуществлено. Поворотную
рукоятку можно зафиксировать, повернув ее на
180°.
На отметке 0° превышение граничного
значения фиксируется. Чтобы задействовать
превышение граничного значения, слегка
наклоните пилу влево.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА 45°
С ПРЕВЫШЕНИЕМ (РИС. 12)
С каждой стороны пилы расположены рычаги
ограничителя угла наклона с превышением.
Для установки угла наклона влево или
вправо, сразу за отметкой 45° потяните рычаг
ограничителя угла наклона 45° с превышением
(а1) назад. При положении рычага в заднем
положении пила сможет устанавливать угол
наклона, игнорируя ограничители. Если
необходим ограничитель угла наклона 45°,
переведите рычаг вперед.
ЗАПОРЫ УГЛА НАКЛОНА ПРОФИЛЕЙ
(РИС. 12)
При пилении багетов и карнизов, уложенных
горизонтально, Ваша пила аккуратно
и быстро установит нужный ограничитель,
левый или правый (см. «Инструкции по
пилению багетов и карнизов, уложенных
горизонтально, и использование
соединительных элементов»). Запор угла
наклона профиля (а3) может поворачиваться,
соприкасаясь с регулирующим винтом
профиля.
Чтобы повернуть запор другой стороной,
удалите стопорный винт, запор угла наклона
22,5° (а2) и запор угла наклона профиля 30°
(а3). Поверните запор (а3) таким образом,
чтобы видна была отметка 33,86°. Установите
на место винт, фиксируя запор угла наклона
22,5° и запор угла наклона профиля. Эта
операция никак не повлияет на точность
настройки.
ЗАПОРЫ УГЛА НАКЛОНА 22,5° (РИС. 12)
Ваша пила аккуратно и быстро установит угол
наклона 22,5° влево или вправо. Запор угла
наклона 22,5° (а3) может поворачиваться,
соприкасаясь с регулирующим винтом (zz).
ПОВОРОТНАЯ ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА
ФИКСАТОРА ШТАНГ (РИС. 1А)
Зажимная рукоятка (g) позволяет надежно
закрепить пильную головку, предотвращая
ее движение по штангам (j). Необходимо
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
затягивать рукоятку при исполнении некоторых
операций, а также при переноске пилы.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ПАЗА (РИС. 1В)
Ограничитель глубины паза (bb) позволяет
ограничивать глубину погружения диска.
Ограничитель используется при выполнении
операций по выпиливанию пазов и длинных
вертикальных резов. Чтобы установить
необходимую глубину паза, поверните
ограничитель глубины паза вперед
и отрегулируйте установочный винт (аа). Чтобы
зафиксировать настройку, затяните барашковую
гайку (z). Поворот ограничителя глубины паза
назад отключит функцию ограничителя. Если
установочный винт затянут слишком туго и его
не удается ослабить рукой, воспользуйтесь
гаечным ключом (сс), входящим в комплект
поставки инструмента.
ФИКСАТОР ПИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ (РИС. 1А)
ВНИМАНИЕ: Фиксатор пильной
головки должен задействоваться
ТОЛЬКО при переноске пилы или
во время ее хранения. НИКОГДА не
задействуйте фиксатор пильной
головки при операциях по пилению.
Для фиксации пильной головки в нижнем
положении опустите пильную головку вниз,
нажмите на фиксатор (l) и отпустите пильную
головку. Это позволит надежно зафиксировать
пильную головку в нижнем положении при
переноске электропилы. Для разблокировки
нажмите на пильную головку и вытяните
фиксатор.
ПОДВИЖНЫЙ ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ (РИС. 13,
23)
Подвижный зажимной рычаг (а6) переводит
пилу в положение максимального реза
основания профиля при вертикальном пилении,
как показано на рисунке 23.
Регулировка
Ваша торцовочная электропила полностью
и точно настроена на заводе-изготовителе
во время производства. Если после
транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
инструкциям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
РЕГУЛИРОВКА ГРАДУИРОВАННОЙ ШКАЛЫ
УГЛА СКОСА (РИС. 11, 14)
1. Разблокируйте рукоятку установки
угла скоса (u) и поворачивайте ручку
40
до тех пор, пока кнопка фиксатора (v)
не зафиксируется на отметке 0°. Не
блокируйте рукоятку установки угла скоса.
2. Приложите угольник вплотную
к направляющей пилы и пильному диску,
как показано на рисунке. (Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска! Это может привести
к погрешностям в измерениях.)
3. Если пильный диск не полностью
перпендикулярен направляющей, ослабьте
4 винта (ww), удерживающие шкалу (s),
и переведите рукоятку установки угла
скоса и градуированную шкалу влево или
вправо, пока пильный диск не установится
точно перпендикулярно направляющей, что
должно быть замерено угольником.
4. Затяните 4 винта. На данном этапе
положение указателя угла скоса (uu) не
имеет значения.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА СКОСА
(РИС. 11)
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (u) и передвиньте рычаг в положение
0°.
2. При разблокированной рукоятке установки
угла скоса, позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться на месте в момент, когда
рычаг торцовочной пилы проходит нулевую
отметку.
3. Внимательно осмотрите указатель угла
скоса (uu) и градуированную шкалу
(s), изображенную на рисунке 11. Если
указатель не указывает точно на ноль,
ослабьте винт указателя (v v), удерживая
указатель на месте, передвиньте указатель
и затяните винт.
РЕГУЛИРОВКА УГОЛЬНИКА ОТНОСИТЕЛЬНО
СТОЛА (РИС. 1А, 1В, 12, 15)
1. Для выравнивания пильного диска
относительно стола, зафиксируйте пильную
головку в нижнем положении при помощи
фиксатора (l).
2. Прижмите угольник к пильному диску,
следя за тем, чтобы угольник не оказался
в верхней части зубьев диска.
3. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и проверьте, что пильная
головка плотно прижата к ограничителю
наклона 0°.
4. При необходимости, подкрутите
регулировочный винт угла наклона 0° (а5),
используя гаечный ключ 13 мм, чтобы угол
РУССКИЙ ЯЗЫК
наклона между пильным диском и столом
составил 0°.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА НАКЛОНА
(РИС. 12)
Если указатели угла наклона (уу) не
указывают на ноль, ослабьте все винты
(хх), удерживающие каждый указатель,
и передвиньте их на нужную позицию. Перед
регулировкой каких-либо винтов угла наклона,
убедитесь, что указатели точно указывают на
отметку 0°.
РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАКЛОНА
45º ВЛЕВО И ВПРАВО (РИС. 1В, 12)
Регулировка ограничителя угла наклона 45°
вправо:
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и вытяните ограничитель
наклона 0° (ff), чтобы не принимать его во
внимание.
2. Если при положении пилы справа указатель
угла наклона (уу) не указывает точно на
45°, гаечным ключом 13 мм (сс) подкрутите
регулировочный винт левого угла наклона
45° (а4), пока указатель не укажет точно на
отметку 45°.
Регулировка ограничителя угла наклона 45°
влево:
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона и переместите пильную
головку влево.
2. Если указатель угла наклона не указывает
точно на 45°, подкрутите регулировочный
винт угла наклона 45° вправо, пока
указатель не укажет точно на отметку 45°.
НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА
НАКЛОНА НА 22,5° (ИЛИ 30°) (РИС. 1B, 12)
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируйте углы наклона
только после установки угла наклона 0°
и регулировки указателя угла наклона.
Для установки угла наклона 22,5° влево,
переверните запор левого угла наклона
22,5° (а2). Ослабьте поворотную рукоятку
фиксатора угла наклона (ее) и переместите
пильную головку полностью влево. Если
указатель угла наклона (уу) не указывает точно
на 22,5°, гаечным ключом 10 мм подкрутите
регулирующий винт (zz), контактирующий
с запором, пока указатель угла наклона не
будет указывать на 22,5°.
Для регулировки угла наклона 22,5° вправо,
переверните запор правого угла наклона 22,5°.
Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора угла
наклона и вытяните ограничитель наклона 0°
(ff), чтобы не принимать его во внимание. Если
при положении пилы справа указатель угла
наклона не указывает точно на 22,5°, гаечным
ключом 10 мм подкрутите регулирующий винт,
контактирующий с запором, пока указатель угла
наклона не укажет точно на 22,5°.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 1А)
Положение верхней части направляющей
можно изменять с целью получения свободного
пространства, необходимого для работы
пильной головки с наклоном до 49° влево
и вправо.
1. Чтобы отрегулировать каждую
направляющую (n), ослабьте регулятор
направляющей (m) и немного сдвиньте
направляющую наружу.
2. Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
3. Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
пильной головки вверх или вниз.
4. Затяните с усилием регулятор
направляющей.
5. После завершения работ с наклоном,
измените положение направляющей.
Для выполнения некоторых резов более
предпочтительно размещать направляющую
вплотную к пильному диску. Для этого открутите
на 2 оборота фиксаторы направляющей (m),
передвиньте направляющие почти вплотную
к пильному диску и затяните фиксаторы.
Убедитесь, что пильный диск не касается
направляющих.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бороздки направляющих
могут засориться опилками. Для чистки
направляющих пазов используйте щетку или
сжатый воздух под низким давлением.
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ И ВИДИМОСТЬ (РИС. 1А)
Нижний защитный кожух (а) на Вашей
пиле сконструирован таким образом, чтобы
автоматически открывать пильный диск при
опускании рукоятки и закрывать его, когда
рукоятка поднята.
Защитный кожух можно поднимать вручную
при установке или демонтаже пильных дисков,
а также для осмотра пилы. НИКОГДА НЕ
ПОДНИМАЙТЕ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ДИСКА ВРУЧНУЮ, ПОКА ПИЛЬНЫЙ ДИСК
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОСТАНОВИТСЯ.
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОПИЛА
(РИС. 1А)
Чтобы отрегулировать пластины для пропила
(w), ослабьте винты, удерживающие пластины
на месте. Отрегулируйте их таким образом,
чтобы пластины для пропила были как можно
ближе друг к другу, не мешая, при этом,
движению диска.
Если предпочтителен нулевой зазор между
пластинами, отрегулируйте их максимально
ближе друг к другу. После этого медленно
разъедините их пильным диском, открывая
минимальный зазор между диском
и пластинами для пропила.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШТАНГ
(РИС. 1А)
Постоянно контролируйте направляющие
штанги (j) на отсутствие смещения или зазора.
Правая штанга регулируется при помощи
регулировочного винта (h). Для уменьшения
зазора, при помощи шестигранного гаечного
ключа 4 мм медленно поворачивайте
регулировочный винт по часовой стрелке,
одновременно двигая пильную головку вдоль
штанг вперед-назад.
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ФИКСАТОРА УГЛА
СКОСА (РИС. 1А, 16)
Если стол электропилы подвижен при
заблокированной (опущенной вниз) рукоятке
угла скоса, необходимо отрегулировать шток
фиксатора угла скоса (а7).
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (u), подняв ее вверх.
2. При помощи открытого гаечного ключа
13 мм ослабьте стопорную гайку (а8) на
штоке фиксатора угла скоса.
3. Используя шлицевую отвертку, затяните
шток фиксатора угла скоса, поворачивая
его по часовой стрелке, как показано
на рисунке 16. Поворачивайте шток
фиксатора, пока он не будет туго затянут,
затем сделайте один оборот против
часовой стрелки.
4. Повторно заблокируйте шток фиксатора
на значении, не фиксированном на
градуированной шкале, например, 34º,
и убедитесь в том, что стол не вращается.
5. Затяните стопорную гайку.
Подготовка к эксплуатации
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
42
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска. Не используйте
абразивные диски.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки древесины
и большинства цветных металлов,
в данной инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка только
древесины. Те же самые инструкции
относятся и к другим материалам. Не
используйте данную пилу для резки чёрных
металлов (чугун и сталь), камня или
изделий из волокнистого цемента!
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте станок, если щель
пропила шире 10 мм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
См. Пильные диски в разделе
«Дополнительные принадлежности», чтобы
РУССКИЙ ЯЗЫК
выбрать пильный диск, наиболее подходящий
для планируемой операции.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Подключите электропилу к любому бытовому
источнику питания 60 Гц. Проверьте
напряжение на паспортной табличке
инструмента. Убедитесь, что при работе не
будет задет электрический кабель.
Правильное положение тела
и рук (Рис. 17А, 17В)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке 17А.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
• Никогда не держите руки в зоне распила.
Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 152 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите руки в положении, как во время
работы, пока курковый выключатель
не будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Работая вдоль размеченной линии, следите
за ней сквозь жалюзийные отверстия на
защитном кожухе.
Включение и выключение
(Рис. 1B)
Чтобы включить пилу, нажмите на курковый
пусковой выключатель (х). Для выключения
инструмента отпустите курковый выключатель.
Перед выполнением первого реза дождитесь,
пока пильный диск не наберет полную скорость.
Прежде чем вернуть пильную головку в верхнее
положение, отпустите курковый выключатель
и дождитесь остановки пильного диска.
Отверстие в курковом выключателе
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать пилу.
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ (РИС. 1В)
Дисковой регулятор скорости (hh) можно
использовать для предварительной настройки
требуемой скорости вращения.
• Установите дисковой регулятор скорости
(hh) на требуемый диапазон, который
обозначен цифрой.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
Использование светодиодной осветительной системы
XPSTM (Рис. 1A, 1B)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна быть
подключена к источнику питания. Светодиодная
осветительная система XPS™ оборудована
пусковым выключателем (уу). Светодиодная
осветительная система XPS™ никак не связана
с курковым выключателем торцовочной пилы.
При каждой эксплуатации пилы включать
подсветку нет необходимости.
• ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ
ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ), ПЕРЕД
ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
НИКОГДА НЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЙТЕ РУКИ,
КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 17В.
При выполнении резов вдоль карандашной
линии, начерченной на деревянной заготовке:
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
По мере перемещения рукоятку пильной
головки влево или вправо, следуйте за ней,
держась в стороне от пильного диска.
2. Выровняйте край тени от пильного диска
по карандашной линии. Для полного
совмещения с карандашной линией вам
может потребоваться отрегулировать угол
скоса или наклона.
1. Включите систему XPS™, затем опустите
вниз рабочую рукоятку (с), подводя
пильный диск вплотную к деревянной
заготовке. На заготовке появится тень от
пильного диска.
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
Основные типы резов
(Рис. 1А, 1В, 18, 19)
Если не задействована функция длинного
распила, убедитесь, что пильная головка
откинута назад до упора и поворотная
зажимная рукоятка фиксатора штанг (g)
затянута. Это предотвратит скольжение пилы
по штангам при соприкосновении с заготовкой.
Разрезание нескольких заготовок одновременно
не рекомендуется, однако это можно выполнить
безопасным способом, крепко прижимая
каждую из заготовок к столу и направляющей.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
РЕЗ
1. Установите и зафиксируйте пильную
головку на нуле и плотно прижмите
заготовку к столу (q) и направляющей (n).
2. Затяните поворотную зажимную рукоятку
фиксатора штанг (g) и включите пилу,
нажав на курковый выключатель (х).
3. Когда двигатель пилы наберет полную
скорость, мягко опустите пильную головку
и медленно начните резать заготовку.
Прежде чем поднять пильную головку,
дождитесь полной остановки пильного
диска.
ДЛИННЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ
При разрезании заготовок, размеры которых
превышают 51х150 мм [51x105 мм со скосом
45º], ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
штанг (g) и используйте движение «впередвниз-назад» (Рис. 18).
Потяните пилу на себя, опустите пильную
головку к заготовке и медленно ведите пилу
назад, выполняя рез.
При отведении пилы на себя не допускайте
контакта пильного диска с заготовкой.
Пилу может откинуть в Вашу сторону, что
может привести к получению травмы или
повреждению заготовки.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ СО СКОСОМ
Для выполнения уголков угол скоса чаще всего
устанавливается на 45º, но он также может
устанавливаться на любой градус от нуля до
50º влево или до 60° вправо. Действуйте как
при вертикальном прямом поперечном резе.
При выполнении резов со скосом на заготовках,
ширина которых превышает 51х105 мм, но
более короткой длины, всегда помещайте
длинную сторону заготовки вплотную
к направляющей (Рис. 19).
44
РЕЗЫ С НАКЛОНОМ
Угол наклона может быть задан от 49° вправо
до 49° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки между 50° влево и 60°
вправо. Более подробные инструкции
по установке угла наклона см. в разделе
«Составные части и элементы
управления».
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и переместите пилу
влево или вправо. Чтобы оставить зазор,
необходимо передвинуть направляющую
(n). После изменения положения
направляющих затяните регулятор
направляющей (m).
2. Надежно затяните рукоятку фиксатора угла
наклона.
При установке некоторых углов может
потребоваться удалить правую или левую
стороны направляющей. Важную информацию
касаемо регулировки направляющих при
выполнении некоторых резов с наклоном см.
Регулировку направляющей в разделе
«Регулировка».
Чтобы снять левую или правую направляющую,
ослабьте на несколько оборотов регулятор
направляющей (m) и сдвиньте направляющую
с инструмента.
ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗОВ (РИС. 1В)
Ваша пила оснащена ограничителем глубины
(bb), винтом настройки глубины пропила
(аа) и барашковой гайкой (z), позволяющими
производить операции по выпиливанию пазов.
• Поверните ограничитель глубины (bb)
в направлении передней части пилы.
• Подкрутите барашковую гайку (z)
и винт настройки глубины пропила (аа),
устанавливая желаемую глубину паза.
• Для получения ровного паза рекомендуется
поместить между направляющей
и обрабатываемой заготовкой брусок
длиной приблизительно 5 см.
КАЧЕСТВО РАСПИЛА
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки, типа пильного
диска, степени заточенности диска и скорость
пиления.
Если при фасонных и аналогичных особо
точных работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
РУССКИЙ ЯЗЫК
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления
не смещалась и не двигалась,
надежно фиксируйте ее. Каждый
раз, прежде чем поднять рычаг,
ждите полной остановки пильного
диска. Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой пленки.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Заготовка,
закрепленная перед распилом
с соблюдением баланса
и безопасности, может послужить
дисбалансом по окончании реза.
Несимметричная нагрузка
может опрокинуть пилу или
приспособление, на котором
она закреплена, например,
дополнительный стол или
верстак. При выполнении реза,
который может привести
к дисбалансу, всегда должным
образом поддерживайте заготовку
и следите, чтобы пила была
надежно закреплена на устойчивой
поверхности. В противном случае,
существует риск получения
тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: При каждом
использовании зажима зажимная
лапа должна всегда находиться
над основанием пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только
к основанию пилы и ни к какому
другому объекту в рабочей зоне.
При каждом использовании зажима
зажимная лапа должна всегда
находиться над основанием пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если во время
пиления Вам необходимо держать
руки на расстоянии не более
152 мм от пильного диска, всегда
используйте зажим во избежание
риска повреждения заготовки
и получения телесной травмы.
Используйте зажим для заготовки (kk),
поставляемый с Вашей пилой. Другие
вспомогательные средства, такие как
пружинный зажим, зажимная скоба или
С-образная струбцина, могут не подойти для
заготовок особого размера или формы. В целях
вспоможения при зажиме заготовки левая или
правая направляющая отводятся в сторону.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие под
направляющей. Зажим должен быть
обращен в сторону задней части
торцовочной пилы. Паз зажимного штифта
должен быть вставлен в основание до
упора. Убедитесь, что штифт зажима
полностью вставлен в основание
торцовочной пилы. Если паз все еще виден,
значит, зажим не закреплен должным
образом.
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Ослабьте рукоятку, чтобы отрегулировать
зажим вверх или вниз, затем, используя
рукоятку тонкой настройки, крепко зажмите
заготовку.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении резов
с наклоном, располагайте зажим на
противоположной стороне основания. ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ
(ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ),
ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ ВЛИЯЕТ НА
РАБОТУ ПИЛЫ И НЕ МЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.
Дополнительные опоры для
длинных заготовок (Рис. 7)
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПОРУ ДЛЯ
ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК.
Для увеличения ширины стола Вашей пилы
используйте столы на ножках DE7023-XJ или
DE7033 (nn). Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные приспособления,
такие как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу длинных
концов.
Изготовление рам для картин, ящиков для рассады
и прочих четырехсторонних
конструкций (Рис. 20, 21)
Изготовьте несколько простых изделий из
отходов древесины, чтобы почувствовать
уверенность при управлении электропилой.
Ваша электропила - идеальный
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент для пиления со скосом
для угловых соединений (соединений «на ус»),
см. Рис. 20.
Изображение А на рисунке 21 представляет
собой соединение, выполненное методом
пиления с наклоном. Изображенное соединение
можно получить с помощью пиления
с наклоном или пиления со скосом.
• Пиление с наклоном:
– Установите для обеих планок наклон 45°,
чтобы при их стыковке получился угол
90°.
– Зафиксируйте рукоятку установки угла
скоса в нулевой позиции, а рукоятку
установки угла наклона в позиции 45°.
– Деревянный брус расположите широкой
стороной на плоскости стола и узкой
стороной вплотную к направляющей.
• Пиление со скосом:
– Тот же самый разрез может быть
выполнен путем скашивания под
прямым углом правой и левой заготовок,
лежащих широкой стороной вплотную
к направляющей.
Пиление под углом и изготовление рам (Рис. 21)
Изображение В на рисунке 21 представляет
собой соединение, выполненное путем
настройки рукоятки угла скоса в позиции
45° для пиления со скосом двух профилей
с целью формирования угла 90º. Для этого
зафиксируйте рукоятку установки угла наклона
в нулевой позиции, а рукоятку установки угла
скоса в позиции 45°. И в этот раз расположите
деревянный брус широкой стороной на
плоскости стола и узкой стороной вплотную
к направляющей.
Оба изображения на рисунке 21 относятся
только к четырехсторонним объектам. При
изменении числа сторон, угол скоса и угол
наклона также изменяется. В приведенной
ниже таблице указаны правильные углы для
разнообразных конфигураций изделий, при
условии, что все стороны имеют одинаковую
длину.
КОЛ-ВО СТОРОН
УГОЛ СКОСА ИЛИ
НАКЛОНА
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Для выполнения форм, не изображенных
в данном руководстве, используйте следующую
формулу: 180°, разделенные на кол-во сторон,
равняется углу скоса (при вертикальном
пилении материала) или наклона (при пилении
материала, уложенного горизонтально).
Комбинированное пиление
(Рис. 22)
Комбинированное пиление - это одновременное
пиление со скосом и с наклоном. Этот метод
пиления используется для изготовления рам
или ящиков с наклонными стенками наподобие
того, что изображен на рисунке 22.
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы рукоятки фиксаторов угла
наклона и скоса были надежно
заблокированы. Блокируйте их
после выполнения любых изменений
угла наклона или угла скоса.
На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол скоса
для комбинированного пиления.
• Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 22)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы.
• Из этой точки опустите вниз
перпендикулярную линию для определения
нужного угла наклона и горизонтальную для
определения угла скоса.
• Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Пример: Для изготовления четырехстороннего
ящика с внешним углом 26° (угол «A», Рис. 22),
используйте правую верхнюю кривую. Найдите
метку 26° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
46
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
6-ТИ
СТОРОННИЙ
ЯЩИК
8-МИ
СТОРОННИЙ
ЯЩИК
(«УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
для определения угла скоса, который следует
установить на пиле (42°). Таким же образом
проведите вертикальную линию до нижнего
или верхнего края для определения угла
наклона, который следует установить на пиле
(18°). Всегда выполняйте пробные разрезы
на нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА
НА ПИЛЕ
Пиление плинтусов (Рис. 13,
23)
• Прямые резы под углом 90º:
– Расположите заготовку вплотную
к направляющей и удерживайте ее
на месте, как показано на рисунке 23.
Включите пилу, дождитесь, пока пильный
диск не наберет полную скорость, мягко
опустите пильную головку и медленно
начните резать заготовку.
ПИЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ ОТ 76 ММ ДО 171 ММ
ВЕРТИКАЛЬНО К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ: При пилении плинтусов
размером от 76 мм до 171 мм, расположенных
вертикально к направляющей, используйте
подвижный зажимной рычаг (а6), изображенный
на рисунке 13.
Расположите материал, как показано на
рисунке 23.
При выполнении данного реза плинтус
должен располагаться нижним краем на
поверхности стола и задней стороной вплотную
к направляющей.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Скос 45° влево
Сохраните левую
сторону профиля
Скос 45° вправо
Сохраните левую
сторону профиля
Правая
сторона
Скос 45° вправо
Сохраните правую
сторону профиля
Скос 45° влево
Сохраните правую
сторону профиля
Материал, размер которого превышает 171 мм, должен
распиливаться, как было описано выше.
Пиление багетов (Рис. 1А,
24А, 24В)
Ваша торцовочная пила прекрасно подходит
для пиления багетов. Для получения точного
соединения, профиль должен распиливаться
с особой осторожностью методом
комбинированного пиления.
Для пиления багетов под нужным углом, на
Вашей торцовочной пиле предварительно
установлены позиции фиксатора угла скоса
31,62º влево и вправо и ограничителя
угла наклона 33,86º влево и вправо. На
градуированной шкале (k) также имеется
отметка 33,9º. В таблице ниже приведены
точные настройки для пиления багетов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно произвести
пробные резы на обрезках материала!
ИНСТРУКЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ БАГЕТОВ,
УЛОЖЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
КОМБИНИРОВАННОГО ПИЛЕНИЯ (РИС. 24А)
1. Положите профиль на стол пилы широкой
задней стороной вниз.
2. Верхняя сторона профиля прижата
к направляющей.
3. Ниже приведены настройки для багетов
45°.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Наклон 30° влево
Угол скоса 35,26°
вправо
Сохраните левый
конец профиля
Наклон 30° вправо
Угол скоса 35,26°
влево
Сохраните левый
конец профиля
Правая
сторона
Наклон 30° вправо
Угол скоса 35,26°
влево
Сохраните правый
конец профиля
Наклон 30° влево
Угол скоса 35,26°
вправо
Сохраните правый
конец профиля
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Эти параметры предназначены для багетов
с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Наклон 33,9° влево
Угол скоса 31,62°
вправо
Сохраните левый
конец профиля
Наклон 33,9° вправо
Угол скоса 31,62°
влево
Сохраните левый
конец профиля
Правая
сторона
Наклон 33,9° вправо
Угол скоса 31,62°
влево
Сохраните правый
конец профиля
Наклон 33,9° влево
Угол скоса 31,62°
вправо
Сохраните правый
конец профиля
Специальные разрезы
ВНИМАНИЕ: Никогда не
производите пиление, если
материал не закреплен на столе
и направляющей.
ПИЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ (РИС. 25А, 25В)
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ.
Альтернативный метод пиления багетов (РИС. 5)
Некоторые заготовки необходимо закреплять
при помощи зажима или других зажимных
устройств во избежание их смещения во
время пиления. Расположите материал как
для тонкого поперечного пиления, см. рисунок
25А. На рисунке 25В изображено неправильное
положение данных профилей при пилении.
При использовании данного метода при
пилении багетов не требуется выполнение реза
с наклоном. Небольшие изменения угла скоса
могут выполняться без воздействия на угол
наклона. При появлении углов, отличных от 90º,
пила быстро и легко сама настраивается под
них.
При пилении алюминия используйте смазочный
восковой карандаш. Нанесите восковую смазку
прямо на пильный диск непосредственно
перед пилением. Никогда не смазывайте
вращающийся пильный диск. Воск гарантирует
надежную смазку и предохраняет пильный диск
от налипания опилок.
Настоятельно рекомендуется использование
дополнительной направляющей для пиления
багетов (DW7084) (ll), которая гарантирует
высокую точность и удобство в работе (Рис. 5).
ЗАГОТОВКИ ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ (РИС. 26А,
26В)
ИНСТРУКЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ БАГЕТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД УГЛОМ МЕЖДУ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ОСНОВАНИЕМ ПИЛЫ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСЕХ ВИДОВ РЕЗОВ
(РИС. 24В)
1. Расположите профиль под углом таким
образом, чтобы нижняя часть профиля (та
часть, которая будет обращена к стене,
когда багет будет повешен на стену)
примыкала к направляющей, а верхняя
часть профиля оставалась на столе пилы.
2. Угловые срезы на задней стороне
профиля должны располагаться точно по
направляющей и пильному столу.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Скос 45° вправо
Сохраните правую
сторону профиля
Скос 45° влево
Сохраните правую
сторону профиля
Правая
сторона
Скос 45° влево
Сохраните левую
сторону профиля
Скос 45° вправо
Сохраните левую
сторону профиля
48
При распиловке заготовок изогнутой формы
всегда располагайте их, как показано на
рисунке 26А, и никогда не кладите, как показано
на рисунке 26В. Неправильное расположение
заготовки может явиться причиной защемления
лезвия пильного диска.
РАСПИЛОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
И ПРОЧИХ КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ
Пластиковые трубы могут быть легко
распилены Вашей пилой. Распиловка
труб выполняется таким же образом, что
и распиловка древесины; во избежание
перекатывания, труба должна быть
закреплена при помощи зажимов или надежно
прижиматься вплотную к направляющей.
Выполнение данного условия чрезвычайно
важно при исполнении разрезов под углом.
РАСПИЛОВКА БОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК (РИС.
27)
Иногда деревянная заготовка бывает
немного шире, чтобы свободно разместиться
под нижним защитным кожухом диска.
В этом случае, положите большой палец
руки на верхнюю часть защитного кожуха
(а) и проверните его немного вверх, ровно
настолько, чтобы открыть заготовку, как
показано на рисунке 27. Используйте этот
РУССКИЙ ЯЗЫК
прием только в случаях острой необходимости;
пила будет работать в обычном режиме
и сможет выполнить более крупный разрез.
НИКОГДА НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ
ЗАКЛЕИВАЙТЕ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НЕ
УДЕРЖИВАЙТЕ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ
СПОСОБОМ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ПИЛЫ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ
ПОПЕРЕЧНОГО РАСПИЛА ШИРОКИХ
ЗАГОТОВОК (РИС. 28А, 28В)
При использовании специальных настроек
Вашей пилой можно распиливать очень
широкие (до 409 мм) заготовки. Для этого
следуйте инструкциям:
1. Снимите с пилы правую и левую
направляющую и отложите их в сторону.
Для этого открутите на несколько
оборотов регуляторы направляющей (m)
и снимите каждую направляющую с пилы.
Отрегулируйте и зафиксируйте рукоятку
установки угла скоса на отметке 0°.
2. Используя кусок ДСП толщиной 38 мм
или какой-либо другой ровный и прочный
древесный материал толщиной 38 мм,
изготовьте специальную платформу
размером. 368 х 660 мм. Платформа
должна быть совершенно плоской, иначе
в процессе распила материал может
двигаться, увеличивая риск получения
травмы.
3. При помощи шурупов для дерева длиной
76,2 мм закрепите платформу размером
368 х 660 мм через отверстия (а9)
в основании направляющей (о) (Рис. 28А).
Для надежного крепления материала
используйте 4 шурупа. При использовании
специальных настроек платформа должна
быть распилена на 2 части. Убедитесь, что
шурупы надежно затянуты, в противном
случае материал может выскользнуть
и стать причиной получения травмы.
Убедитесь, что платформа плотно
прилегает к столу и направляющей,
и расположена точно в центре.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пила
надежно закреплена на устойчивой
опорной плоскости. В противном
случае пила может колебаться
в процессе работы и стать
причиной получения травмы.
4. Положите распиливаемую заготовку на
платформу, установленную на столе.
Убедитесь, что заготовка плотно прижата
к задней стороне основания направляющей
(о) (Рис. 28В).
5. Прежде чем начинать распил закрепите
заготовку. Медленно распиливайте
материал, используя движение «впередвниз-назад». Ненадежное крепление
заготовки и быстрое пиление могут стать
причиной смещения заготовки и получения
травмы.
После нескольких пропилов под различными
углами скоса, кроме 0º, платформа может
обветшать и больше не будет должным
образом поддерживать заготовку. Настройте
нужный угол скоса и установите новую
неиспользованную платформу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Продолжительное использование
платформы с несколькими
пластинами для пропила может
стать причиной потери контроля
над инструментом и получения
травмы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой травмы
НИКОГДА не дотрагивайтесь
пальцами или руками до острых
зубьев пильного диска при
проведении любых работ по
обслуживанию пилы.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазочные или чистящие
вещества (в особенности пульверизаторы
49
РУССКИЙ ЯЗЫК
и аэрозоли) в непосредственной близости
от пластмассового защитного кожуха.
Защитный кожух из поликарбоната подвержен
воздействию определенных химических
веществ.
Щетки электродвигателя
(Рис. 1А)
Регулярно осматривайте угольные щетки.
Следите, чтобы щетки оставались чистыми
и свободно передвигались по пазам.
• Отключите инструмент от источника
питания, снимите торцевую крышку
двигателя (f), поднимите пружину
и извлеките блок щеток.
• Если щетки износились приблизительно
до 12,7 мм, пружины больше не смогут их
удерживать, и щетки следует заменить.
• Используйте только идентичные угольные
щетки DEWALT. Использование правильного
типа щеток напрямую влияет на
функционирование электрического тормоза.
Наборы новых щеток можно приобрести
в авторизованных сервисных центрах
DEWALT.
• Всегда после осмотра или замены щеток
устанавливайте на место крышку отсека
щеток.
• Для установки новых щеток перед
использованием инструмент должен быть
запущен вхолостую (без нагрузки) на 10
минут. В работе электрического тормоза
могут быть сбои, пока не будут заменены
изношенные щетки.
• Во время холостого хода НЕ
СВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ
ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НИКАКИМ
ДРУГИМ ОБРАЗОМ НЕ БЛОКИРУЙТЕ
КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО РУКОЙ.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
осмотрите верхний и нижний защитный
кожух и пылеотвод, чтобы убедиться, что они
функционируют должным образом. Убедитесь,
что опилки, пыль или обрезки заготовки не
блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Замена или установка нового
пильного диска». Удалите застрявшие
частицы и установите на место пильный диск.
Регулярно очищайте участки вокруг И ПОД
основанием и поворотным столом от пыли
и опилок.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ЧИСТКА ПОДСВЕТКИ
• Ватной палочкой осторожно очистите
от пыли и мусора линзы подсветки.
Сильное загрязнение может блокировать
подсветку и стать причиной неаккуратного
обозначения линии реза.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие виды
растворителей; они могут повредить линзы.
• Очистите снятый с пилы диск от пыли
и грязи.
50
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИСТКА ПЫЛЕОТВОДА
Отключите пилу от источника питания,
переведите пильную в головку в максимально
верхнее положение и почистите пылеотвод при
помощи сжатого воздуха или штыря большого
диаметра.
Дополнительные принадлежности (Рис. 2-8)
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК: DE7080XJ
Данная опора используется для поддержания
длинных заготовок. В основание Вашей пилы
можно вставить 2 опоры (ii), по одной с каждой
стороны.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛИНЫ:
DE7051-XJ
Используется с опорой для длинных заготовок
(ii). Регулируемый ограничитель длины (jj)
используется при выполнении повторяющихся
резов одинаковой длины от 0 до 107 см.
ЗАЖИМ: DE7082-XJ
Зажим (kk) используется для надежного
крепления заготовки к пильному столу.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ
БАГЕТОВ И КАРНИЗОВ: DE7084-XJ
Данная направляющая (ll) используется для
точного выпиливания багетов и карнизов.
ПЫЛЕСБОРНИК: DE7053-XJ
Данный пылесборник (mm) собирает большую
часть производимой во время пиления пыли
и оснащен застежкой-молиней для быстрого
и удобного опорожнения.
РАБОЧИЙ СТОЛ НА НОЖКАХ: DE7023-XJ,
DE7033-XJ
Стол на ножках (nn) используется для
увеличения ширины стола пилы.
СТОЛ НА НОЖКАХ (NN) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ШИРИНЫ СТОЛА ПИЛЫ.
Монтажные кронштейны (оо) используются для
крепления пилы к рабочей поверхности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ 305 мм С ПОСАДОЧНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ 30 мм. МИНИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НИЖЕ 4800 об./мин. Никогда не используйте
пильные диски меньшего диаметра. Они не
будут надежно закрываться защитным кожухом.
Используйте только пильные диски для
поперечного пиления! Не используйте пильные
диски, предназначенные для продольной
распиловки, комбинированные диски или диски,
угол зубьев которых превышает 5°.
ТИПЫ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски для строительных материалов
(сверхтонкие с антипригарной кромкой)
Общее применение
305 мм
40
Точный поперечный распил
305 мм
60
Пильные диски по дереву (гладкий, чистый
рез)
Точный поперечный
305 мм
80
распил
Цветные металлы
305 мм
96
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обыч.ными бытовыми отходами
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми
отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
.материалов
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
51
РУССКИЙ ЯЗЫК
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы
можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает
их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: ww.2helpU.com.
zst00202438 - 10-05-2013
52
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
55
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising