DWS780 | DeWalt DWS780 MITRE SAW Type 10 instruction manual

372000 - 95 EST
DWS780
Eesti keel
(Originaaljuhend)
10
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
28
2
Joonis 1a / Рисунок 1A
c
d
b
e
i
a
f
g
h
j
w
k
l
m
v
t
n
o
p
u
s
q
r
Joonis 1B / Рисунок 1B
x
hh
y
aa
gg
z
bb
ff
ee
cc
dd
3
Joonis 2 / Рисунок 2
Joonis 3 / Рисунок 3
jj
ii
Joonis 4 / Рисунок 4
Joonis 5 / Рисунок 5
kk
ll
Joonis 6 / Рисунок 6
Joonis 7 / Рисунок 7
nn
mm
4
Joonis 8 / Рисунок 8
Joonis 9 / Рисунок 9
oo
Joonis 10A / Рисунок 10A
Joonis 10B / Рисунок 10B
b
a
pp
a
cc
Joonis 10C / Рисунок 10C
Joonis 10D / Рисунок 10D
ss
tt
qq
rr
pp
cc
5
Joonis 11 / Рисунок 11
Joonis 12 / Рисунок 12
v v
xx
yy
k
zz
v
a1
a2
ww
uu
s
a3
u
a4
Joonis 13 / Рисунок 13
a5
Joonis 14 / Рисунок 14
a6
u
Joonis 15 / Рисунок 15
Joonis 16 / Рисунок 16
u
6
a7
a8
Joonis 17A / Рисунок 17A
Joonis 17B / Рисунок 17B
Joonis 18 / Рисунок 18
Joonis 19 / Рисунок 19
Joonis 20 / Рисунок 20
Joonis 21 / Рисунок 21
A
B
7
Joonis 22 / Рисунок 22
Joonis 23 / Рисунок 23
“A”
Joonis 24A / Рисунок 24A
Joonis 24B / Рисунок 24B
n
ll
q
q
n
Joonis 25A / Рисунок 25A
Joonis 25B / Рисунок 25B
ss
ss
n
8
n
Joonis 26A / Рисунок 26A
Joonis 26B / Рисунок 26B
Joonis 27 / Рисунок 27
a
Joonis 28A / Рисунок 28A
Joonis 28B / Рисунок 28B
m
a9
o
o
9
EESTI KEEL
NURGASAAG
DWS780
Õnnitleme!
Olete valinud DeWALT-i tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DeWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
VAC
Suur-Britannia ja Iirimaa
VAC
Tüüp
Sisendvõimsus
W
Tera diameeter
mm
Tera ava
mm
Tera paksus
mm
Max tera kiirus
min-1
Suur-Britannia ja Iirimaa
min-1
Max ristlõike sügavus 90°
mm
Max nurklõike sügavus 45°
mm
Max lõikesügavus 90° nurga all
mm
Max kaldlõikesügavus 45° nurga all mm
Nurk (max. asend)
vasak
parem
60°
Kalle (max asendid)
vasak
parem
DWS780
230
230/115
10
1675
305
30
1,8
1900–3800
1600–3600
349
244
112
56
50°
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse
määramatus)
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on väljalülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
299
303
76
200
76
mm
mm
211
76
mm
mm
268
44
Max laius kõrgusel 62 mm
mm
Kõrgus max laiusel 345 mm
mm
Tera piduri automaatne rakendusaeg s
< 10 < 10
Kaal
kg
193
28
< 10
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
45° paremnurk
Max laius kõrgusel 112 mm
Kõrgus max laiusel 244 mm
45° kaldenurk
Max laius kõrgusel 63 mm
Kõrgus max laiusel 345 mm
45°paremnurk
10
25,4
3,0
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
49°
49°
mm
mm
dB(A)
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase on
mõõdetud vastavalt EN 61029 toodud standardtestile ja seda saab kasutada tööriistade
omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib kasutada
mõju esmasel hindamisel.
45° vasaknurk
Max laius kõrgusel 112 mm
Kõrgus max laiusel 244 mm
93
3,0
100
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 61029:
Vibratsiooni emissiooni väärtus ah
ah =
m/s²
< 2,5
Määramatus K =
m/s²
1,5
0° kalle
Laius max kõrguse korral 112 mmmm
Laius max kõrguse korral 110 mmmm
Kõrgus max laiuse korral 345 mmmm
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Kaitsmed
Euroopa
Ühendkuningriik ja Iirimaa
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist 10 amprit,
peatoide
230 V tööriist 13 amprit,
pistikus
115 V tööriist 16 amprit,
peatoites
EESTI KEEL
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda mitte vältida,
toob kaasa surma või tõsise
vigastuse.
HOIATUS. Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib see lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST: Juhib tähelepanu
ohtlikule olukorrale, mille tagajärjeks
võib olla väike või mõõdukas
kehavigastus.
MÄRKUS. viitab toimingule, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita, võib see kaasa tuua
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DWS780
Ohutuseeskirjad
HOIATUS! Kui kasutatakse
elektritööriistu seadeid, peab järgima
elementaarseid ohutusnõudeid, sh
ohutusnõudeid mis puudutavad tule-,
elektrilöögi ja isikuvigastuste ohtu.
Enne toote käitamist lugege kõiki juhiseid ning
hoidke need alles.
HOIDKE KASUTUSJUHEND ALLES
HILISEMAKS KASUTAMISEKS
Üldised ohutusreeglid
1. Hoidke tööala puhas.
Kuhjatud alad ning pingid võivad põhjustada
vigastusi.
2. Võtke arvesse töökeskkonda.
Ärge laske tööriistal sattuda vihma kätte. Ärge
kasutage tööriista niisketes või märgades
tingimustes. Hoide tööala hästi valgustatud
(250–300 lux). Ärge kasutage tööriista seal
kus on oht tulekahjule või plahvatusele
jm, näiteks tuleohtlike vedelike ja gaaside
läheduses.
3. Kaitske ennast elektrilöögi eest.
Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega (näiteks torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid). Kasutades tööriista ekstreemsetes
tingimustes (suur niiskustase, kui tekib
metallipuru jne), elektrilist ohutust saab
suurendada sisestades isoleeriva trafo või (FI)
maanduslekete lüliti.
DeWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
4. Hoidke kõrvalised isikud eemal.
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/EÜ
ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks palun
kontakteeruge DeWALTiga allpool asuval aadressil
või viidake kasutusjuhendi tagaküljel olevale
informatsioonile.
5. Hoiustage tööriist, kui seda ei kasutata.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DeWALTi nimel.
Ärge laske isikutel, eriti lastel, sattuda töösse,
katsuda tööriista või pikendusjuhet ning hoidke
nad tööalast eemal.
Kui tööriistu ei kasutata, tuleb nad hoida
kuivas kohas luku taga, laste käteulatusest
eemal.
6. Ärge kasutage tööriista käitamisel jõudu.
Kui kasutada tööriista eesmärgipäraselt, teeb
ta töö paremini ja ohutumalt.
7. Kasutage õiget tööriista.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and
Product Development
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
Ärge sundige väikest tööriista tegema suure
tööriista tööd. Ärge kasutage tööriista selleks
mitteettenähtud viisil, näiteks ärge kasutage
ketassaepinki lõikamaks puuoksi ning palke.
8. Kandke nõuetekohast riietust.
Ärge kandke lohvakaid riideid või juveele,
kuna nad võivad sattuda liikuvatesse
11
EESTI KEEL
osadesse. Välistingimustes töötamisel on
soovitatav kasutada mittelibisevaid jalanõusid.
Pikkade juuste puhul kasutage juuksevõrku.
9. Kasutage kaitsevarustust.
Kasutage alati kaitseprille. Kasutage näo
või tolmumaski kui töötate tingimustes,
mis tekitab tolmu või lendavaid osi. Kui
need osad võivad olla väga kuumad,
kandke lisaks kuumuskindlat põlle. Kandke
kuulmiskaitsevahendeid kogu aeg. Kandke
kiivrit kogu aeg.
10. Ühendage tolmukogumisvarustus.
Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud ja
kasutataks õigesti.
11. Ärge kahjustage toitejuhet.
Ärge kunagi jõnksutage toitejuhet, et
seda vooluvõrgust lahti ühendada. Hoidke
toitejuhe eemal kuumusest, õlist ja teravatest
äärtest. Ärge kunagi kandke tööriista, hoides
vaid selle toitejuhtmest kinni.
12. Turvaline töötamine.
Võimaluse korral kasutage klambreid või
vitsa, et hoida töödetaili kinni. See on ohutum
kui kasutada oma käsi ning see vabastab
mõlemad käed, töötamiseks tööriistaga.
13. Ärge küünitage.
Seiske kogu aeg kindlas asendis ja säilitage
tasakaalu.
14. Hoidke tööriista hoolikalt.
Säilitage lõikamistööriistad teravad ja puhtad
parema ja ohutuma tulemuse tagamiseks.
Järgige juhiseid õlitamiseks ning lisaseadmete
vahetamiseks. Kontrollige tööriista regulaarselt
- kui märkate vigastusi laske need volitatud
töökojal korda teha. Hoidke käepidemed ning
lülitid kuivad, puhtad ning vabad õlist ning
määretest.
15. Ühendage tööriistad lahti.
Kui tööriista ei kasutata, tuleb enne hooldust
ning lisaseadmete vahetamist (näiteks terad,
kettad ja lõiketerad) toitejuhe eemaldada
vooluvõrgust.
16. Eemaldage reguleerimis- ning
mutrivõtmed.
Tehke harjumuses kontrollida, et reguleerimisning mutrivõtmed oleks eemaldatud tööriista
küljest enne tööle hakkamist.
17. Vältige seadme ootamatut käivitumist.
Ärge kunagi kandke tööriista, sõrm lülitil. Enne
12
tööriista ühendamist toitevõrku veenduge, et
see on välja lülitatud.
18. Pikenduskaabel väljas kasutamisel.
Enne kasutamist kontrollige pikenduskaablit
ja veenduge, et see pole kahjustatud. Kui
tööriista kasutatakse välitingimustes, kasutage
ainult sellist pikendusjuhet, mis on mõeldud
välitingimustes kasutamiseks ning markeeritud
vastavalt.
19. Olge valvel.
Jälgige, mida oma tegevust. Säilitage terve
mõistus. Ärge kasutage tööriista kui olete
väsinud või ravimite/alkoholi mõju all.
20. Kontrollige osi mis võivad olla saanud
kahjustada.
Enne kasutamist, kontrollige hoolikalt tööriista
ning toitejuhet, et veenduda korralikus
töötamises ning täita selle ettenähtud
funktsioon. Veenduge, et liikuvad osad
sobivad kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved ja kontrollige kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kui kaitsekate
või mõni muu osa on vigastatud, peab selle
parandama või asendama nõuetekohaselt
volitatud hoolduskeskuses, v.a. juhul kui
käesolevas kasutusjuhendis on viidatud teisiti.
Laske vigastatud lülitid vahetada volitatud
töökojal. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei
saa lülitist sisse ja välja lülitada. Ärge üritage
parandustöid ise läbi viia.
HOIATUS! Lisaseadmete kasutamine
igasuguseks muuks otstarbeks kui
selles kasutusjuhendis ette nähtud võib
lõppeda vigastusega.
21. Laske oma tööriist parandada
kvalifitseeritud isikul.
See elektritööriist on vastavuses kõigi
vastavate ohutusnõuetega. Remontitöid võib
teostada ainult selleks volitatud isik ning
kasutada tuleb originaalvaruosi; vastasel juhul
võib see kujutada kasutajale tõsist ohtu.
Lisaohutusnõuded järkamissaagidele
Masinal on kaasa spetsiaalne reguleeritud
toitejuhe, mida võib vahetada ainult tootja või
volitatud parandustöötaja.
• Ärge kasutage saagi lõikamaks teisi materjale
kui on tootja ette näinud.
• Ärge kasutage masinat ilma kohale sätitud
kaitseta või kui kaitse ei tööta ega ole
korralikult kinnitatud.
EESTI KEEL
• Nurga all saagimiseks veenduge, et käepide
on kindlalt fikseeritud.
• Hoidke põrand masina ümber tasakaalus,
hästi hooldatud ning vaba lahtistest
materjalidest nt laastudest ja jääkidest.
• Kasutage korralikult teritatud terasid.
Järgige saekettale märgitud maksimaalset
pöörlemiskiirust.
• Valige lõigatava materjali jaoks õige saeketas.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja pitskruvi
käepidemed on kindlalt kinnitatud enne mis
tahes töö alustamist.
• Ärge asetage kätt saeketta lähedale, kui saag
on ühendatud vooluvõrguga.
• Ärge püüdke liikuvat seadet kiiresti peatada,
pannes selleks tööriista või muu eseme vastu
tera. See võib põhjustada raskeid õnnetusi.
• Enne mis tahes lisaseadme kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Lisaseadme sobimatu kasutamine võib
põhjustada kahjustuse.
• Kasutage hoidjat või kandke kindaid, kui
käsitsete saeketast või viimistlemata metalli.
• Veenduge, et saeketas on korralikult
paigaldatud enne kasutamist.
• Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
• Ärge kasutage kettaid, mille läbimõõt on
soovitatust väiksem või suurem. Õige ketta
leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid.
Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis
märgitud kettaid, mis vastavad standardile
EN 847-1.
• Kaaluge spetsiaalselt konstrueeritud
müravähendusketta kasutamist.
• Ärge kasutage kiirlõiketerasest terasid.
• Ärge kasutage mõradega või vigastatud
saekettaid.
• Ärge kasutage abrasiiv või teemantkettaid.
• Ärge kunagi kasutage saagi ilma
lõhestusnoata.
• Enne igat lõikamiskorda veenduge, et masin
oleks stabiilne.
• Enne lüliti vabastamist tõstke saeketas
detailist välja.
• Ärge kiiluge midagi ventilaatorisse, et mootori
võlli kinni hoida.
• Sael olev kettakaitse tõuseb õla alla laskmisel
või lukustusvabastushoova vajutamisel
automaatselt üles. Kui õlg tõstetakse üles,
langeb kaitse tagasi ketta kohale.
Ärge kunagi tõstke terakaitset käsitsi, kui seade
pole välja lülitatud. Kaitset saab tõsta käsitsi,
paigaldades või eemaldades saetera või sae
kontrollimiseks.
• Kontrollige perioodiliselt, et mootori õhupesad
oleksid puhtad ja jääkidest vabad.
• Vahetage lõhestusnuga välja, kui see on
kulunud. Vt varuosade loendit.
• Eemaldage seade vooluvõrgust enne
hooldustööde tegemist või terade vahetamist.
• Ärge puhastage või tehke hooldustöid, kui
seade veel töötab ja saepea pole ülemises
asendis.
• Kui kasutate lõikejoone märkimiseks LEDtuld, veenduge, et LED-tuli vastab 2. klassi
nõuetele vastavalt standardile
EN 60825-1:62471. Ärge asendage LED-i teist
tüüpi dioodiga. Vigastuse korral laske LED
parandada volitatud parandajal.
• Tera kaitse eesmine sektsioon on piludega
nähtavuse jaoks lõikamisel. Kuigi pilud
vähendavad oluliselt lenduvat prahti, on seal
ikkagi avad ning kaitseprille tuleks kanda kogu
aja, vaadates läbi pilude.
• Puidu saagimise ajaks ühendage saag
tolmuäratõmbega. Arvestage alati teguritega,
mis mõjutavad tolmuga kokkupuudet, näiteks:
– töödeldav materjali tüüp (puitlaastplaat
tekitab rohkem tolmu, kui puit);
– saetera teravus;
– saetera õige seadistus;
– tolmuäratõmbe õhuvoolu kiirus on vähemalt
20 m/s.
Veenduge, et kohalik äratõmme ning
tõmbekapp, õhusuunajad ja suudmed on
nõuetekohaselt reguleeritud.
• Olge teadlikud järgnevatest müra
mõjufaktoritest:
– kasutage müravähendavaid saeteri;
– kasutage ainult hästiteritatud saeteri.
• Masinat peab hooldama regulaarselt.
• Võimaldage adekvaatne üldine või kohalik
valgustus.
• Veenduge, et vahepuksid ning spindlirõngad
oleksid sobivad eesmärgi jaoks, kirjeldatud
selles kasutusjuhendis.
• Ärge eemaldage jääke või saetava detaili
tükke lõikamisalast, kui masin veel töötab ning
saepea ei ole ülemises asendis.
• Ärge lõigake kui 200 mm pikkust töödetaili.
13
EESTI KEEL
• Ilma lisatoeta võimaldab seadme
konstruktsioon teha ristlõikeid järgnevate
mõõtudega töödetailidele.
– Max kõrgus: 112 mm
– Max laius: 345 mm
– Max pikkus: 600 mm
– Pikemad töödetailid nõuavad sobiva
lisatoe kasutamiseks. Nt toed. DE7080-XJ
või DE7023-XJ või jalgtugi DE7033-XJ.
Kinnitage detail alati kindlalt.
• Õnnetuse või masina tõrke korral, lülitage
masin koheselt välja ning eemaldage
vooluvõrgust.
– Sõrmede muljumise oht kaitsepiirde avamisel.
– Tööriista kasutamisel tekkiva tolmu
sissehingamisest põhjustatud terviseohud (nt
puidutööd, eriti tamme, pöögi ja MDF-i puhul).
Järgnevad faktorid suurendavad
hingamisprobleemide riski:
– Puitu saagides ühendamata tolmukoguja.
– Tolmuäratõmme on ebapiisav, sest
äratõmbesüsteemi filtrid on vahetamata.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
• Teatage tekkinud tõrkest ning tähistage
seade sobival viisil, et vältida teiste inimeste
töötamast vigase seadmega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
• Kui saetera on blokeerinud ebanormaalse
jõu tõttu lõikamisel, lülitage seade välja ning
eemaldage vooluvõrgust. Eemaldage detail ja
veenduge, et saetera pöörleb vabalt. Lülitage
masin sisse ning alustage uue lõikamisega,
vähendatud jõuga.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
Kandekoht.
• Ärge kunagi saagiga kergsulameid, eriti
magneesiumit.
Hoidke käed terast eemal.
• Kui olukord võimaldab, kinnitage seade
tööpingile, kasutades 8 mm läbimõõduga ning
80 mm pikkusega polte.
Ärge vaadake otse valgusallikasse.
• Veenduge, et kasutaja on adekvaatselt
treenitud kasutamaks, reguleerimaks ning
opereerimaks masinaga.
• Enne töö alustamist valige lõigatava materjali
jaoks õige saeketas.
• Kasutage ainult saeterasid, millel märgitav
kiirus on vähemalt võrdne seadme
nimikiirusega.
• Enne lõikamist veenduge alati, et masin asub
ühtlasel ja tasasel pinnal, et vältida selle
liikumine.
Muud riskid
Käsiketassaagide kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid.
– Pöörleva osa puudutamisest tekitatud
vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
Ohtlik optiline radiatsioon.
ANDMEKOODI ASUKOHT (JOON. 1A)
Andmekood (i), mis samuti sisaldab tootmisaastat ,
on trükitud kaitseümbrisele.
Näiteks:
2012 XX XX
tootmisaasta
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 kokku pandud nurgasaagi
1 tera mutrivõti
1 saetera
1 tolmukott
1 materjaliklamber
1 kasutusjuhend
– Kuulmiskahjustused.
1 detailijoonis
– Pöörleva saeketta katmata osade poolt
põhjustatud õnnetuste oht.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
– Vigastuse oht ketta vahetamisel.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
14
EESTI KEEL
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1A–8)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
Joon. 1A
a. Alumine kaitsekate
b. Lukustusvabastushoob
Lisavarustus
Joon. 2
ii. Töötugi DE7080-XJ
Joon. 3
jj. Reguleeritav pikkuspiirik DE7051-XJ
Joon. 4
kk. Töödetaili kinniti DE7082-XJ
Joon. 5
ll. DE7084-XJ liistupiirik
c. Töökäepide
Joon. 6
d. Kandekäepide
mm. DE7053-XJ tolmukott
e. Mootori korpus
Joon. 7
f. Mootori otsa kork
nn. DE7023-XJ / DE7033-XJ jalgalus
g. Rööpa lukustusnupp
Joon. 8
h. Rööpakomplekti reguleerkruvi
oo. DE7025-XJ kinnitid
i. Kuupäevakood
ETTENÄHTUD OTSTARVE
j. Rööpad
Teie DeWALTi nurksaag DWS780 on mõeldud
puidu, puidutoodete ja plasti professionaalseks
lõikamiseks. See teostab saagimisoperatsioone
ristlõigeteks, kalleteks ja nurkadeks lihtsalt, täpselt
ning ohutult.
k. Kaldserva skaala
l. Lukustusfiksaator
m. Piiriku reguleerimisnupp
n. Piirik
o. Tallapiirik
p. Käe taandus
q. Laud
r. Pingi kinnitusaugud
s. Lõikenurga skaala
t. Tolmu sisselaskeava
u. Nurga lukustuskäepide
v. Nurga lukustusriiv
w. Saelõike plaat
Joon. 1B
x. Päästiklüliti
y. XPS™ -i sisselülitamise lüliti
z. Liblikmutter
aa. Lõikesügavuse reguleerimispolt
bb. Rihvelduskiil
cc. Tera mutrivõti
dd. Alus
ee. Kaldelukustusnupp
ff. 0° kaldepiirik
gg. Rihmakate
hh. Elektrooniline kiiruse kontrolli valimine
Seade on mõeldud kasutamises
karbiidhammastega saekettaga, mille nimiläbimõõt
on 305 mm.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need ketassaed on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
HOIATUS! Ärge kasutage masinat
selleks mitteettenähtud eesmärkidel.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse
eest vastutav isik on andnud neile seadme
ohutuks kasutamiseks juhiseid ja teostab
järelvalvet. Lapsi ei tohiks jätta valveta tööriista
lähedusse.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla pingega
töötamiseks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
15
EESTI KEEL
Teie DeWALTi tööriist on
topeltisolatsiooniga, vastavuses
EN 61029. Seega ei ole maandusjuhet
vaja.
HOIATUS. 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähise vahel on
maandus.
Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt valmistatud voolujuhtme vastu, mis on
saadaval DeWALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toite pistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOITUS. Maandusklemmiga ühendusi
ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pistikute paigaldamine
115 V seadmele
(Ainult Ühendkuningriigid ja
Iirimaa)
• Pistikud vastavad standardile BS EN 60309
(BS4343), 16 amprit, maanduskontakt asendis
4h.
HOIATUS. Veenduge alati, et kaablid
on kinnitatud kaabliklambriga.
Pikendusjuhtme kasutamine
Kui pikendusjuhe on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikendusjuhet, mis sobib
selle tööriista sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1,5 mm2;
maksimaalne pikkus 30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
16
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Lahtipakkimine (joon. 1A, 9)
1. Avage kast ja tõstke nurgasaag välja
kasutades tõstekäepidet (d), nagu näidatud
joonisel 9.
2. Asetage saag tasasele ja lamedale pinnale.
3. Vabastage relsi lukustusnupp (g), ja vajutage
sae peats tagasi, et lukustada see tagumises
asendis.
4. Vajutage töökäepide (c) kergelt alla ja
tõmmake lukustusfiksaator (I) alla, nagu
näidatud.
5. Vähendage õrnalt survet ja hoidke töökäepidet
lastes sellel täielikult üles tõusta.
Paigaldamine tööpingile
(joon. 1A)
Kõigil neljal jalal asuvad augud (r), et hõlbutastada
pingile paigaldamist. Kahe erineva suurusega
augud on võimaldatud, et kohandada erineva
suurusega polte. Kasutage ükskõik kumba auku;
vajalik ei ole kasutada mõlemat.
Kinnitage saag alati kindlalt stabiilsele pinnale, et
vältida liikumist. Et suurendada tööriista mobiilsust,
on seda võimalik kinnitada 12,7 mm (1/2”) või
jämedamale vineerplaadile, mida on seejärel
võimalik kinnitada töötoele või viia teise töökohta.
MÄRKUS. Paigaldades sae vineerist plaadile,
veenduge, et kinnituskruvid ei väljuks plaadi
põhjast. Vineer peab olema kindlalt töötoel.
Klammerdades saagi igasugusele tööpinnale,
veenduge, et klammerdate ainult kontaktpunktid
kus asetsevad paigalduskruvide augud.
Klammerdades igasugusele muule punktile, häirite
sae nõuetekohast töötamist.
ETTEVAATUTS. Kinnijäämise või
ebatäpsuse vältimiseks veenduge,
et kinnituspind ei oleks kõver ega
mull moel ebatasane. Kui saag kiigub
pinnal, asetage õhuke tükk materjali
ühe jala alla kuni saag on kindlalt
paigalduspinnal.
EESTI KEEL
Saetera vahetamine ja asendamine uuega.
SAETERA EEMALDAMINE (JOON. 10A–10D)
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
• Ärge kunagi vajutage spindli
lukustusnuppu uuesti kui tera töötab
või on vabakäigul.
• Ärge lõigake kergeid sulameid ning
värvilisi metalle (mis sisaldavad
rauda või terast) ega müüri
fiibertsementtooteid selle ristlõike ning
nurksaega.
• Vajutage uuesti peatsi lukustushoova
vabastushooba (b) et vabastada
alumine kaitse (a), seejärel tõstke
alumine kaitse nii kaugele kui võimalik.
1. Ühendage saag vooluvõrgust lahti.
2. Tõstke õlg ülemisse asendisse ja langetage
alumist kaitsekatet (a) maksimaalselt.
3. Vabastage spindli lukustusnuppu (qq) ning
pöörake ettevaatlikult saetera käega kuni see
lukustub.
4. Hoidke nuppu allavajutatuna ja vabastage
mutrivõtmega (cc) tera poldid. (Keerake
päripäeva, vasakpoolne keere.)
5. Eemaldage tera poldid (pp), välise kinniti seib
(rr) ja tera (ss). Sisemise kinniti seib (tt) võib
jääda spindlile.
SAETERA PAIGALDAMINE (JOON. 10A–10D)
1. Ühendage saag vooluvõrgust lahti.
2. Kui õlg on tõstetud ja alumine kaitsekate
avatud, asetage tera spindlile, asetage see
sisemisele terakinnitile nii, et hambad oleksid
suunaga alla ja sae poole.
3. Paigaldage spindlike välimine kinnitusseib.
4. Paigaldage tera polt ja aktiveerige spindli lukk,
pingutage komplekti kuuluva mutrivõtmega
(keerake vastusuunas, vasakpoolne keere).
HOIATUS! Saeketast võib vahetada
ainult kirjeldatud viisil. Kasutage
ainult saeketast, mis vastab jaotises
Tehnilised andmed toodud nõuetele;
kat nr.: Soovitatud mudel on DT4260.
Sae transportimine (joon. 1A,
1B)
HOIATUS. Tõsiste isikuvigastuste
ohu vältimiseks lukustage enne
transportimist ALATI rööpanupp,
lukustuskäepidemed, lukustusfiksaator
ja piiriku reguleerimisnupud. Ärge
transportige või tõstke seadet
kaitsekattest.
Et mugavalt nurksaagi kanda, on käepide (d)
võimaldatud sae ülal.
• Sae transportimiseks langetage pea ja
vajutage lukustusfiksaatorit (i).
• Lukustage relsi lukustusnupp sae peatsis
eesmises positsioonis, lukustage nurksaag
täielikus vasakus nurgapositsioonis, libistage
piirik (n) täielikult sisse ja lukustage kaldehoob
(ee) saepeatsis vertikaalses asendis, et teha
tööriist niivõrd kompaktseks kui võimalik.
• Kasutage alati kandekäepide (d) või
kandeavasid (p).
Funktsioonid ja juhtseaded
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
NURGA JUHTIMINE (JOON. 11).
Nurgalukustuskäepide (u) ja nurgariivinupp
(v) võimaldavad seadistada saagi paremalt
60° ja vasakult 50° nurga alt. Sae viimiseks
nurga alla tõstke nurgalukustuskäepide,
vajutage nurgariivinuppu ja seadistage
soovitud nurk nurgaskaalal (s). Vajutage alla
nurgalukustuskäepide, et lukustada nurk.
KALDE LUKUSTUSNUPP (JOON. 1B)
Kalde lukustusnupp võimaldab seada saagi
paremale või vasakule 49° nurga alla. Kalde
seadistamiseks keerake nuppu (ee) vastupäeva.
Saepea kaldub lihtsalt paremale või vasakule,
kui kalde alistusnupp 0° on välja tõmmatud.
Pingutamiseks keerake kalde lukustusnuppu
päripäeva.
0° KALDE ALISTUSNUPP (JOON. 1B)
Kalde alistusnupp (ff) võimaldab viia kallet
paremale üle 0° tähise.
17
EESTI KEEL
Kui see on rakendatud, peatub saag vasakult
tõstes automaatselt 0° juures. Ajutiseks
möödumiseks paremalt 0° juures, tõmmake kalde
lukustusnuppu (ee). Kui nupp on vabastatud,
rakendatakse alistusnupp. Kalde lukustusnuppu on
võimalik välja lülitada keerates seda 180°.
LUKUSTUSFIKSAATOR (JOON. 1A)
0° lukustub alistusnupp oma kohale. Alistusnupu
käitamiseks viige saag vasakkaldesse.
Saepea lukustamiseks alumisse asendisse
lükake sae pea alla, lükake lukustusfiksaator (l)
sisse ja vabastage saepea. See hoiab sae pead
transportimise ajal paigal. Vabastamiseks lükake
sae pea alla ja eemaldage fiksaator.
45° KALDE ALISTUSNUPP (JOON. 12)
Mõlemal pool saagi asuvad kalde seiskamise
alistusnupu hoovad. Sae kallutamiseks vasakule
või paremale vajutage 45° kalde alistusnuppu (a1)
tahapoole siis, kui olete möödas 45° märgisest.
Tagumises asendis saab sae kalle mööduda neist
piirikutest. Kui 45° piirikute kasutamine on vajalik,
tõmmake 45° kalde alistusnupu hooba ettepoole.
LIISTU KALDEKINNITI (JOON. 12)
Kui lõikate laeliiste, on teie saag varustatud
täpse ja kiire parem- ning vasakpoolse
liistupiirikuga (vt Juhised laeliistude lõikamiseks
ja liitfunktsioonide kasutamiseks). Liistu
kaldekinnitit (a3) on võimalik pöörata nii, et see
oleks kontaktis liistu reguleerimise kruviga.
Liistu kaldekinniti tagasipööramiseks eemaldage
kinnituskruvi, 22,5° kaldekinniti (a2) ja 30° liistu
kaldekinniti (a3). Liigutage liistu kaldekinnitit
(a3) nii, et 33,86° tekst on suunaga ülespoole.
Paigaldage kruvi ja kinnitage 22,5° kaldekinniti ja
liistu kaldekinniti. See ei mõjuta täpsussätteid.
22.5° KALDEKINNITID (JOON. 12)
Teie saega saab muuta 22,5° kallet paremale ja
vasakule täpselt ja kiirelt. 22,5° kaldekinnitit (a2)
on võimalik pöörata nii, et see oleks kontaktis liistu
reguleerimise kruviga (zz).
SOONELUKUSTUSNUPP (JOON. 1A)
Soonelukustusnupp (g) võimaldab teil lukustada
sae pea nii, et see ei libiseks soontes. See
on oluline mõnede lõigete tegemisel või
transportimisel.
RIHVELDUSPIIRIK (JOON. 1B)
Rihvelduspiirik (bb) võimaldab piirata lõiketera
lõikesügavust. Piirik on kasulik rakendus
rihveldamisel või pikkade vertikaallõigete
tegemisel. Pöörake rihvelduspiirikut ettepoole
ja reguleerige sügavuse reguleerimise kruve
(aa), et saavutada sobiv lõikesügavus.
Seadistuse kinnitamiseks pingutage liblikmutrit
(z). Rihvelduspiiriku funktsiooni vältimiseks
pöörake rihvelduspiirik sae tagumisse otsa. Kui
sügavuse reguleerimise kruvi on liiga tugevalt
kinni, et seda saaks käsitsi lahti keerata, kasutage
seadmega kaasasolevat tera mutrivõtit (cc) kruvi
vabastamiseks.
18
HOIATUS. Lukustusfiksaatorit peaks
kasutama ainult siis, kui saagi
kantakse või hoiustatakse. Ärge
KUNAGI kasutage lukustusfiksaatorit
lõikamistööde ajal.
LIBISEMISLUKU HOOB (JOON. 13, 23)
Libisemislukuhoob (a6) asetab sae asendisse, mis
võimaldab alusliistude max lõikamist, kui see on
asetatud vertikaalasendisse nagu näidatud joon.
23.
Reguleerimine
Nurgasaag on tehases täielikult eelseadistatud.
Kui reguleerimine osutub vajalikuks seoses
transportimisega või muudel põhjustel, järgige
allpool loetletud samme. Korra reguleeritud,
peaksid reguleerimised olema täpsed.
NURGAASENDI SEADMINE (JOON. 11, 14)
1. Avage nurgalukustuskäepide (u) ja
liigutage nurga õlga kuni nurgariivi nupp
(v) lukustub 0° asendisse. Ärge lukustage
nurgalukustuskäepidet.
2. Asetage nurgik vastu saepiiret ja
tera nagu näidatud. (Nurgik ei tohi
puudutada saehambaid. See moonutab
mõõtmistulemusi.)
3. Kui saetera ei ole piirikuga ristloodis,
vabastage neli kruvi (ww) mis hoiavad
kinni nurgaskaalalt (s) ja liigutage
nurgalukustuskäepidet ja skaalad paremale
ja vasakule kuni tera on piirikuga ristloodis
nurgikuga mõõdetuna.
4. Pingutage neli polti. Ärge pange tähele nurga
osuti näidule (uu) antud hetkel.
NURGAOSUTI SEADISTAMINE (JOON. 11)
1. Lukustage lahti nurgalukustuskäepide (u), et
liigutada nurgaõlga nullasendisse.
2. Kui nurgalukustuskäepide on vaba, laske
nurga riivil klõpsatada kohale kui keerutate
nurga käepidet nullist mööda.
3. Jälgige nurgaosutit (uu) ja nurgaskaalalt (s)
nagu näidatud joonisel 11. Kui osuti ei näita
täpselt nulli, vabastage nurgaosuti kruvi (v v),
liigutage osuti oma kohale ning pinguldage
kruvid.
EESTI KEEL
KALDENURGIKU TABELI REGULEERIMINE
(JOON. 1A, 1B, 12, 15)
1. Tera joondamiseks nurgikuga viige õlg
alumisse asendisse lukustusfiksaatoriga (l).
2. Asetage nurgik vastu tera; nurgik ei tohi
puutuda vastu hambaid.
3. Vabastage kalde lukustusnupp ja suruge õlg
vastu 0° kaldepiirikut.
4. Pöörake 0° kalde reguleerimise kruvi (a5)
kasutades 13 mm (1/2”) tera mutrivõtit (cc) nii,
et kalle lauaga oleks 0°.
KALDEOSUTI REGULEERIMINE (JOON. 12)
Kui kaldeosutid (yy) ei näita nulli, vabastage kruvid
(xx) mis hoiavad kaldeostuteid paigas ja liigutage
neid vastavalt vajadusele. Veenduge, et 0° kalle
on korrektne ja kaldeosutid on paigal enne, kui
reguleerite kalde nurga kruvisid.
45° KALDEPIIRIKU PAREM- JA VASAKPOOLNE
REGULEERIMINE (JOON. 1B, 12)
45° kaldepiiriku reguleerimine.
1. Vabastage kaldelukustusnupp (ee) ja
tõmmake 0° kaldepiirikut (ff), et alistada 0°
kaldepiirik.
2. Kui saag on täielikult paremal ja kaldeosuti
(yy) ei näita täpselt 45°, keerake 45° kalde
reguleerimise kruvi (a4) kasutades 13 mm
(1/2”) tera mutrivõtit (cc), kuni kaldeosuti
näitab 45°.
Vasema 45° kaldepiiriku reguleerimine.
1. Vabastage kaldelukustusnupp ja kallutage pea
vasakule.
2. Kui kaldeosuti ei näita täpselt 45°, keerake
45° kalde reguleerimise kruvi kuni kaldeosuti
näitab 45°.
KALDEPIIRIKU SEADISTAMINE 22.5° (VÕI 30°)
(JOON. 1B, 12)
MÄRKUS. Seadistage kaldenurki alles pärast 0°
kaldenurga ja kaldeosuti seadistamist.
Seadistage vasakkaldeosuti 22,5°kaldenurga
alla ja eemaldage vasak 22,5° kaldekinniti (a2).
Vabastage kaldelukustusnupp (ee) ja kallutage
pea täielikult vasakule. Kui kaldeosuti (yy) ei näita
täpselt 22,5° keerake liistu reguleerimise kruvi (zz)
(kasutage 10 mm (7/16”) mutrivõtit), mis on vastu
kinnitit, kuni kaldeosuti näit on 22.5°.
Seadistage parem kaldeosuti 22,5°kaldenurga
alla ja eemaldage parem 22,5° kaldekinniti (a2).
Vabastage kaldelukustusnupp ja tõmmake 0°
kaldepiirikut (ff), et alistada 0° kaldepiirik. Kui saag
on täielikult paremal aga kaldeosuti (yy) ei näita
täpselt 22,5° keerake liistu reguleerimise kruvi (zz)
(kasutage 10 mm (7/16”) mutrivõtit), mis on vastu
kinnitit, kuni kaldeosuti näit on täpselt 22.5°.
PIIRIKU REGULEERIMINE (JOON. 1A)
Ülemist osa kaitsevõrest saab reguleerida, et
võimaldada selgust, lubades sael kalduda täiesti
49° nurga alla nii vasakul kui ka paremal.
1. Iga piiriku (n) reguleerimiseks vabastage
piiriku reguleerimisnupp (m) ja lükake piirik
välja.
2. Proovige saagi käivitamata, kas saekettal on
liikumisruumi.
3. Reguleerige piire saekettale nii lähedale kui on
vajalik detailile maksimaalse toe tagamiseks,
segamata seejuures õla üles ja alla liikumist.
4. Pingutage piiriku reguleerimise kruvi (l).
5. Kui kaldlõigete tegemine on lõppenud,
paigutage piirik ümber.
Teatud lõigete jaoks võib-olla tarvilik piiriku
toomine lähemale terale. Selleks keerake piiriku
reguleerimise nuppu (m) kahe pöörde jagu välja
ja liigutage piirik terale lähemale kui tavaliselt;
seejärel pingutage reguleerimise nupp. Kontrollige,
et tera ei puutuks vastu piirikut.
MÄRKUS. Piiriku sooned võivad saepuruga
ummistuda. Kasutage harja või väikse survega
õhku, et vabastada soon.
KAITSEKATTE KASUTAMINE JA NÄHTAVUS
(JOON. 1A)
Teie sae alumine kaitsekate (a) eemaldub
automaatselt kui õlg tuuakse alla ning rakendub
uuesti kui õlg tõuseb üles.
Kaitset saab tõsta käsitsi, paigaldades või
eemaldades saetera või sae kontrollimiseks.
ÄRGE KUNAGI TÕSTKE alumist KAITSEKATET
KÄSITSI; V:A: KUI TERA ON SEISKUNUD.
LÕHESTUSNOA REGULEERIMINE (JOON. 1A)
Saeplaatide (w) vabastage poldid, mis hoiavad
neid paigas. Seadistage saeplaadid nii, et need
oleksid teradele võimalikult lähedal, kuid ei segaks
terade liikumist.
Kui eesmärgiks on nulllaius, seadistage saeplaadid
üksteisele võimalikult lähedale. Nüüd on võimalik
lõigata saeteradega aeglaselt nii, et tera ja
saeplaadi vahel oleks min ruumi.
SOONE REGULEERIMINE (JOON. 1A)
Kontrollige regulaarselt sooni (j), et need ei oleks
paigast liikunud ja, et vaba liikumisruum oleks
piisav.
Soont on võimalik seadistada reguleerimiskruviga
(h). Et vähendada vaba liikumisruumi, keerake
kinnituskruvi järkjärgult päripäeva (kasutage 4 mm
19
EESTI KEEL
kuuskantvõtit), libistades samal ajal sae peatsit
edasi ja tagasi.
NURGALUKU SEADISTAMINE (JOON. 1A, 16)
Kui nurgaluku käepide (all) on lukustatud,
kuid saelaua liigutamine on võimalik, siis peab
seadistama nurgaluku varrast (a7).
1. Viige nurgaluku käepide (u) avatud asendisse
(üles).
2. Kasutage 13 mm (1/2”) avatud otsaga
mutrivõtit ning vabastage nurgaluku varda
lukustusmutter (a8).
3. Kasutage lapiku peaga kruvikeerajat ning
pingutage nurgaluku varras keerates seda
päripäeva nagu näidatud joonisel 16. Keerake
lukustusvarrast kuni see kinni keeratud,
seejärel keerake üks pööre vastupäeva.
4. Lukustage uuesti nurgalukk mõnele
nurgaskaala mõõdule – nt 34°, ja veenduge,
et laud ei pöörleks.
5. Pingutage lukustusmutter.
Enne kasutamist
• Paigaldage sobiv saeketas. Ärge kasutage
liialt kulunud kettaid. Seadme maksimaalne
pöörlemiskiirus ei tohi ületada saeketta
vastavat kiirust. Ärge kasutage abrasiivterasid.
•
Ärge üritage lõigata liialt väikseid detaile.
• Võimaldage sael lõigata vabalt. Ärge kasutage
jõudu.
• Enne saagimist laske mootoril saavutada
täiskiirus.
• Veenduge, et kõik lukustusnupud ja pitskruvid
on kindlalt pingutatud.
• Kinnitage töödetail.
• Kuigi see saag lõikab puitu ja paljusid
mitterabedaid materjale, on kasutusjuhend
mõeldud siiski vaid puidu lõikamiseks.
Sama juhis kohaldub ka kõikidele teistele
materjalidele. Ärge lõigake rabedaid materjale
(raud ja teras), fiibertsementi või müüri selle
saega!
• Veenduge, et kasutate saeplaati. Ärge
kasutage masinat kui süvend on saeplaadis
laiem kui 10 mm.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS. Alati järgi turvalisusnõudeid
ja eeskirju.
20
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Vt Saeterad, mis asuvad jaotises Lisatarvikud , et
valida õige saetera.
Veenduge, et laua kõrgus ja stabiilsus on
seadistatud teile sobivaks. Masina tööpind tuleb
valida nii, et operaatoril oleks tööst hea ülevaade
ning piisavalt vaba liikumisruumi materjali
käsitsemiseks.
Vibratsiooni mõju vähendamiseks veenduge,
et töökeskkond ei oleks liialt külm, seade ning
tarvikud oleksid hästi hooldatud ning kasutatava
materjali mõõdud vastaksid seadmele.
Tähelepanu Suurbritannia kasutajatele on trükitud
“puidutöömasinate regulatsioon 1974”-s ja kõikides
hilisemates muudatustes.
Ühendage saag 60 Hz toiteallikaga. Pinget vt
nimeplaadilt. Veenduge, et kaabel ei takistaks
tööd.
Õige keha ja käte asend (joon.
17A, 17B)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel 17A).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
• Käed ei tohi olla lõikealal. Ärge asetage käsi
terale lähemale kui 152 mm (6”).
• Hoidke töödetaili lõigates kindlalt laua ja piirde
vastas. Hoidke käed paigal kuni lüliti on lahti
lastud ning ketas on täielikult peatunud.
• ENNE LÕIGETE LÕPETAMIST TEHKE
ALATI TÜHI TÖÖTSÜKKEL (ILMA TOITETA),
ET SAAKSITE KONTROLLIDA KETTA
LIIKUMISJOONT. ÄRGE RISTAKE KÄSI
NAGU NÄIDATUD JOONISEL 17B.
• Hoidke jalad kindlalt põrandal ning säilitage
kindel tasakaal. Kui liigutate nurksae õlga
vasakule ja paremale, minge sellega kaasa ja
seiske natuke saeterast eemal.
• Vaadake läbi kaitse pilude, kui järgite
pliiatsijoont.
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
(joon. 1B)
Sae sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (x).
Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklülitit.
Enne lõikamist laske teral saavutada täiskiirus.
Vabastage päästikulüliti ning oodake kuni pidur
seiskab tera enne, kui tõstate pea.
Ava päästiklülitis on mõeldud tööriista
lukustamiseks tabalukuga.
KIIRUSREGULAATORI SEADISTAMINE
(JOON 1B)
Kiiruse kontrollskaalat (hh) saab kasutada
edasijõudnud sättena, et saada soovitud kiirus.
• Keerake kiiruse kontrolli valimine (hh) soovitud
vahemikku, mille määrab number.
• Kasutage suuremat kiirust pehme materjali,
näiteks puidu saagimiseks. Kasutage madalat
kiirust metalli saagimiseks.
LED-tööulesüsteemi XPSTM
kasutamine (joon. 1A, 1B)
MÄRKUS. Nurksaag peab olema ühendatud
toiteallikaga.
XPS™-i töötulede süsteem on varustatud sisse-/
väljalülitamise nupuga (y). XPS™-i töötulede
süsteem töötab sõltumatult nurgasae päästiklülitist.
Tuli ei pea sae käitamise ajal põlema.
Pliiatsijoone lõikamiseks puudetailil.
1. Lülitage sisse XPS™-i süsteem, seejärel
tõmmake alla käitamiskäepide (c), et viia
saetera puudetailini. Puule ilmub tera vari.
2. Joondage pliiatsiga tõmmatud joon sae tera
varjuga. Pliiatsijoone täpseks järgimiseks võib
olla vajalik nurga või kalde seadistamine.
Põhilised saelõiked (joon. 1A,
1B, 18, 19)
Kui libisemisfunktsiooni ei kasutata, veenduge,
eet saepea surutakse max tagasi ja
soonelukustusnupp(g) pingutatakse. See ennetab
sae libisemist soontel lõikamise ajal.
Mitme töödetaili samaaegne lõikamine pole
soovitatav, kuid seda on võimalik teha, kui kõik
töödetailid on tugevalt vastu lauda ja piirikuid.
SIRGED VERTIKAALSED RISTLÕIKED
1. Seadistage ja lukustage nurgaõlg null kraadi
alla ja hoidke puitu tugevalt vastu lauda (q) ja
piirkut (n).
2. Kui soonelukustusnupp (g) on pingutatud,
lülitage saag sisse vajutades päästiklülitit(x).
3. Kui saag on saavutanud töökiiruse, langetage
sujuvalt õlg ja lõigake läbi puidu. Laske
teral alati täielikult seisma jääda enne kui
käepideme üles tõstate.
LIBISEV RISTLÕIGE
Kui lõigatav töödetail on suurem kui 51 x 150 mm
(2” x 6” [51 x 105 mm (2” x 4”) 45° nurga all),
kasutage lahti keeratud soonelukustusnupuga(g)
tagasiliikumist (joon. 18).
Tõmmake saagi enda poole, langetage saepea
töödetaili poole ning lükake saagi tagasi lõike
lõpetamiseks.
Väljatõmbamise ajal ei tohi saag puutuda vastu
tööpinna kontakti. Saag võib liikuda teie poole,
põhjustades isikuvigastusi või töödetaili kahjustusi.
NURKRISTLÕIGE
Nurk on sageli 45°, et lihtsustada nurkade
lõikamist, kuid seda on võimalik seadistada
vasakult vahemikus 0° kuni 50° või paremalt 60°.
Toimige nagu vertikaalse ristlõike puhul.
Kui teostatakse nurgalõikust töödetailidel, mis on
laiemad kui 51 x 105 mm (2” x 4”), kuid antud
mõõtudest lühemad, siis asetage alati pikem külg
vastu piirikut (joon. 19).
KALDSERVAGA LÕIKAMINE
Kaldnurka saab seada 49° vasakul kuni 49°
paremal ja lõigake nurkkäepidemega, mis on
seatud nulli maksimaalse 60° nurgapositsiooni
peale vasakul või 50° paremal. Vt
jaotistFunktsioonid ja juhtseadised, kui soovite
leida kaldesüsteemi kohta rohkem juhiseid.
1. Vabastage kaldelukk (ee) ja liigutage saag
vajadusel vasakule või paremale. Vajadusel
liigutage piirikut (n), et tagada vahemik.
Pärast piirikute reguleerimist pingutage piiriku
reguleerimise nupp (m).
2. Pingutage kaldelukk.
Suurte nurkade all võib osutuda vajalikuks vasaku
või parema piiriku eemaldamine. Vt Piiriku
seadistamist jaotisest Seadistamine, sealt leiate
olulist informatsiooni teatud kaldlõigete piirikute
seadete jaoks.
Parema või vasaku piiriku eemaldamiseks keerake
lahti piiriku seadistamise nupp (m) mitme pöörde
jagu ja libistage piirik välja.
RIHVELDAMINE (JOON. 1B)
Teie saag on varustatud rihveldusriiviga (bb),
sügavuse reguleerimise kruviga (aa) ja liblikmutriga
(z), mis võimaldavad rihvlõikamist.
21
EESTI KEEL
• Tõmmake rihveldusriiv (bb) saepeatsi poole.
• Reguleerige liblikmutrit (z) ja sügavuse
reguleerimise kruvi (aa), et määrata rihvlõikuse
sügavus.
• Asetage tükk puidujääki umbes 5 cm
kaugusele piirikust ning töödetailist, et säilitada
kindlalt sirge lõige.
LÕIKE KVALITEET
Lõike sujuvus sõltub erinevatest teguritest,
nt materjalist, tera tüübist, teravusest ja
lõikevõimsusest.
Kui väga sujuvad lõiked on vajalikud liistude
lõikamiseks või muudeks täpseteks töödeks,
saab terava tera (60 hambaga karbiid) ja aeglase
pöörlemiskiirusega soovitud tulemused.
HOIATUS. Veenduge, et materjal
lõigates ei kriibiks; kinnitage see
kindlalt. Laske teral alati täielikult
seisma jääda enne kui käepideme
üles tõstate. Kui väiksed puukiud ikka
lõhenevad töödetaili tagant, asetage
tükk maalriteipi puidule sinna, kuhu
lõige tuleb. Saagige läbi teibi ja
ettevaatlikult eemaldage teip kui olete
lõpetanud.
Töödetaili kinnitamine (joon. 4)
HOIATUS. Töödetail, mis on
enne kinnitatud ja tasakaalustatud
võib pärast lõikamist muutuda
ebastabiilseks. Kaalustamata
raskuskoormus võib ümber ajada
sae või selle paigutusaluse, nt laua
või tööpingi. Kui teete lõiget, mis
võib materjali tasakaalust välja viia,
siis toestage eelnevalt töödetail ja
veenduge, et saag oleks kinnitatud
stabiilsele pinnale. Tulemuseks võivad
olla isikuvigastused.
HOIATUS. Kinnitusjalg peab
kasutamisel olema kinnitatud sae
tallast altpoolt. Kinnitage töödetail
sae talla külge; ärge kinnitage seda
mõnele teisele tööalale. Veenduge, et
kinnitusjalg ei oleks kinnitatud saetalla
servale.
ETTEVAATUTS. Vigastuste ohu ja
töödetaili kahjustuste vähendamiseks
kasutage alati töökinnitit, mis aitab
säilitada kontrolli masina üle.
Kasutage seadmega kaasas olevat materjalikinnitit
(kk). Kinnitamise lihtsustamiseks liigub parem
või vasak piirik küljelt küljele. Muud abivahendid
nagu vedrukinnitit, lattkinnitid või C-kinnitid võivad
22
olla asjakohased teatud suuruses ja mõõtmetes
materjali kinnitamiseks.
Kinniti paigaldamine
1. Sisestage see piiriku taga asuvasse avasse.
Kinniti peaks olema suunaga nurgasae
tagumise osa poole. Kinnitusvarda rihvel
peaks olema täielikult sisestatud talda.
Veenduge, et rihvel on täielikult sisestatud
nurgasae talda. Kui rihvel on nähtav, siis kinniti
ei kinnitu.
2. Pöörake kinnitit 180° nii, et see oleks suunaga
nurgasae poole.
3. Vabastage nupp, et reguleerida ülemist või
alumist kinnitust, seejärel peenseadistage
nuppu.
MÄRKUS. Kalde all lõikamisel asetage kinniti talla
vastasküljele. ENNE LÕIGETE LÕPETAMIST
TEHKE ALATI TÜHI TÖÖTSÜKKEL (ILMA
TOITETA), ET SAAKSITE KONTROLLIDA TERA
LIIKUMISJOONT. VEENDUGE; ET KINNITI EI
SEGAKS SAE EGA KAITSEKATETE TÖÖD.
Tugi pikkadele töödetailidele
(joon. 7)
TOESTAGE ALATI PIKAD TÖÖDETAILID.
Parima tulemuseks kasutage tugijalgu
DE7023-XJ või DE7033 (nn) et pikendada sae
aua laiust. Toestage pikad töödetailid, kasutades
kõiki käepäraseid vahendeid, näiteks ristjalgu või
sarnaseid seadmeid, et hoida lõpuotsi kukkumast.
Pildiraamide, pimenduskastide
ja teiste neljaküljeliste projektide lõikamine (joon. 20, 21)
Proovige mõnd lihtsamat projekti, kasutades
puidujääke, kuni saavutate sae “tunnetamise”. Teie
saag on täiuslik tööriist nurkade lõikamiseks, nagu
näidatud joonisel 20.
Visand A joonisel 21 näitab kaldasendi
reguleerimise meetodiga tehtud liistudest. Näidatud
ühendus on tehtud, kasutades kumbagi meetodit.
• Kalde reguleerimise kasutamine.
– Kalle mõlema laua jaoks on seatud 45°
nurgale mõlema jaoks, luues 90° nurga.
– Nurgasae õlg on lukustatud nullasendisse
ja kalle on lukustatud 45° alla.
– Puit on asetatud laiale lamedale pinnale
vastu lauda ja kitsast äärt vastu kaitsevõret.
• Nurga reguleerimise kasutamine.
– Sama lõiget saab teha nurgast paremalt ja
vasakult koos laia pinnaga vastu piirikut.
EESTI KEEL
Iluliistude ja teiste raamide
lõikamine (joon. 21)
KÜLGEDE arv
NURK VÕI KALLE
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Tabelis puuduvate kujundite jaoks kasutage
järgnevat valemit. 180° jagatud külgede arvuga
võrdub nurgaga (kui lõigatakse vertikaalselt)
või kaldenurgaga (kui materjali lõigatakse
horisontaalselt).
Ühendatud nurkade lõikamine
(joon. 22)
Ühendatud nurk on lõige, mis on tehtud, kasutades
sae nurka ja kaldenurka samaaegselt. Seda tüüpi
lõiget kasutatakse, et valmistada raame või kaste
kaldega nurkadega, nagu näidatud joonisel 22.
HOIATUS. Kui lõigatav nurk varieerub
lõikelt lõikele, kontrollige, et kalde
klambrinupp ja nurga lukustusnupp on
kindlalt kinnitatud. Need nupud tuleb
kindlalt lukustada pärast igasuguste
muutuste tegemist nurga suhtes.
Graafik (tabel 1) aitab teil valida õige nurga sätted
tavalise ühenduste lõigete jaoks.
• Valige soovitud nurk “A” (joon. 22) oma
projektist ning otsige nurk sobivast kaarest
tabelis.
RUUTKAST
KÜLJELINE-٦
KAST
KÜLJELINE-۸
KAST
«KASTI KÜLJENURK (NURK «A
Kaks visandit joonisel 21 on mõeldud ainult
nelinurksete objektide jaoks. Kui muutuvad
numbrid külgedel, muutuvad ka nurga ja kalde
nurgad. Alljärgnev tabel annab täpsed nurgad
erinevate kujundite jaoks, eeldades, et kõik küljed
on võrdse pikkusega.
Näiteks: Et valmistada 4-küljeline kast
välisnurkadega 26° (nurk “A”, joon. 22), kasutage
ülemist kaart. Otsige 26° kaare skaalalt. Järgige
horisontaalselt lõikuvat joont kummalegi küljele
et leida õiget nurgasäte sael (42°). Samamoodi
järgige vertikaalset lõikuvat joont ülal või all, et
saada õigenurgasäte sael (18°). Alati proovige
mõned lõiked puidujääkidel, et kontrollida kas sae
sätted sobivad.
SEADKE SEE NURGASAE NURGAKS
Visand B joonisel 21 näitab kuidas valmistada
liidest seades õla nurga 45° alla, nii et kaks
nurgalauda moodustavad 90° nurga. Seda
sorti liideste tegemiseks seadke kalde nurk null
kraadi alla ja seadistage õla nurk 45° kraadi alla.
Taaskord asetage puit laiale lamedale pinnale
vastu lauda ja kitsast äärt vastu piirikut.
• Seadke oma saab ettenähtud nurkadele
ja tehke mõned proovilõiked. Proovige
paigaldada lõigatud tükid kokku.
SEADKE SEE SAE KALDENURGAKS
Põrandaliistude lõikamine
(joon. 13, 23)
• Sirged 90° lõiked.
– Asetage puit vastu piirikut ja hoidke seda
paigal nagu näidatud joonisel 23. Lülitage
saag sisse, laske teral tõusta täiskiiruseni ja
langetage õlg sujuvalt läbi lõikekoha.
PÕRANDALIISTUDE LÕIKAMINE ALATES
76 MM KUNI 171 MM (3” KUNI 6,75”);
VERTIKAALSELT VASTU PIIRIKUT
MÄRKUS. Kui lõikate põrandaliiste, mille mõõtmed
on vahemikus 76 mm kuni 171 mm (3” kuni
6,75”), siis hoidke libistuslukustushooba (a6)
vertikaalasendis vastu piirikut (nagu näidatud
joonisel 13).
Paigutage materjal nagu näidatud joonisel 23.
Kõik lõiked peaks tegema nii, et liistu tagumine osa
on vastu piirikut ja alumine osa on vastu lauda.
• Sellest punktist jälgige tabelit mööda otse alla,
et leida õige kalle ja otse paremale, et leida
õige nurk.
23
EESTI KEEL
SISENURK
VÄLISNURK
Vasak külg
Vasak nurk 45°
Hoidke vasakpoolne
lõige alles
Parem nurk 45°
Hoidke vasakpoolne
lõige alles
Parem külg
Parem nurk 45°
Hoidke parempoolne
lõige alles
Vasaknurk 45°
Hoidke parempoolne
lõige alles
Parem külg
Kalle paremale 33,9°
Nurgalaud vasakul
31,62°
Hoidke alles
parempoolne lõige
Kalle vasakule 33,9°
Nurgalaud paremal
31,62°
Hoidke alles
parempoolne lõige
LAELIISTUDE ALTERNATIIVSED
LÕIKEMEETODID (JOON. 5)
Laseliistude lõikamine
(joon. 1A, 5, 24A, 24B)
Selle meetodi kasutamine ei nõua kaldlõikust.
Nurga nurka on võimalik muuta ilma kallet
muutmata. Kiui lõigata tuleb nurki, mis on
suuremad/väiksemad kui 90°, siis on võimalik
saagi kiiresti ümber seadistada.
Teie nurgasaag sobib laeliistude lõikamiseks.
Selleks, et liistud sobiksid, peab lõikamisel olema
äärmiselt täpne.
Mudeli DW7084 liistu piirikutarvikute (ll)
kasutamine on tungivalt soovitatav, kuna need on
täpsed ja mugavad (joon. 5).
Teie nurgasael on eelseadistatud nurga
kinnituspunktid 31,62° nurga all paremal ja
vasakul, et võimaldada laeliistude lõikamist õige
nurga all, samuti on sellel kaldekinniti piirik 33,86°
nurga all paremal ja vasakul. Samuti on märgis
33,9°.märgis kaldeskaalal (k). Allpool toodud tabel
annab laeliistude lõikamiseks täpsed seaded.
JUHISED KÕIKIDE LIISTUDE LÕIKENURKADE
TARBEKS PIIRIKU JA TALLA VAHEL
(JOON. 24B)
Kuni 171 mm (6,75") materjali saab lõigata nagu kirjeldatud ülalpool.
MÄRKUS. Eelnev katsetamine
jääkmaterjalidega on äärmiselt oluline!
JUHISED LAELIISTUDE LÕIKAMISEKS JA
LIITFUNKTSIOONIDE KASUTAMISEKS
(JOON. 24A)
1. Määrake liistu nurk nii, et liistu alumine osa
(mis jääb pärast paigaldamist vastu seina)
on vastu piirikut ning ülemine osa on vastu
saelauda.
2. Liistu tagumine osa peab toetuma vastu
piirikut ja saelauda.
SISENURK
VÄLISNURK
Vasak külg
Nurk paremal 45°
Hoidke parempoolne
lõige alles
Nurk vasakul 45°
Hoidke parempoolne
lõige alles
Parem külg
Nurk vasakul 45°
Hoidke vasakpoolne
lõige alles
Nurk paremal 45°
Hoidke vasakpoolne
lõige alles
1. Liistud peavad asetsema tasapinnal nii, et
tagumine osa oleks vastu saelauda.
2. Asetage liistu ülemine osa vastu piirikut.
3. Allpool toodud seaded on mõeldud 45°
laeliistude lõikamiseks
Vasak külg
Parem külg
SISENURK
VÄLISNURK
Kalle vasakule 30°
Nurgalaud paremal
35,26°
Hoidke alles
vasakpoolne lõige
Kalle paremal 30°
Nurgalaud vasakul
35,26°
Hoidke alles
vasakpoolne lõige
Kalle paremale 30°
Nurgalaud vasakul
35,26°
Hoidke alles
parempoolne lõige
Kalle vasakule 30°
Nurgalaud paremal
35,26°
Hoidke alles
parempoolne lõige
4. Sellised on laeliistu standardid 52° nurga jaoks
ülal ning 38° nurga jaoks all.
Vasak külg
24
SISENURK
VÄLISNURK
Kalle vasakule 33,9°
Nurgalaud paremal
31,62°
Hoidke alles
vasakpoolne lõige
Kalle paremal 33,9°
Nurgalaud vasakul
31,62°
Hoidke alles
vasakpoolne lõige
Erilõiked
HOIATUS. Ärge kunagi tehke
lõikeid, kui materjal ei ole laua külge
kinnitatud ja vastu piirikut.
ALUMIINIUMI LÕIKAMINE (JOON. 25A, 25B)
KASUTAGE ALATI SAETERA, MIS ON
MÕELDUD ALUMIINIUMI LÕIKAMISEKS.
Mõned töödetailid eeldatavad kinnitite kasutamist,
et vältida töödetaili liikumist lõikamise ajal. Asetage
materjal nii, et lõikate kõige õhemat ristlõike osa
nagu nt joonisel 25A. Joonis 25B näitab valesid
töövõtteid.
Alumiiniumi lõikamisel kasutage vahapõhist
määret. Enne lõikamist kandke määre otse terale
(ss). Ärge kandke vaha liikuvale terale. Vaha tagab
õige määrde ja aitab vältida laastude kleepumist
terale.
EESTI KEEL
KAARJD MATERJALID (JOON. 26A, 26B)
Kaarjate materjalide lõikamisel asetage materjal
nagu näidatud joonisel 26A ning mitte kunagi nii,
nagu näidatud joonisel 26B. Materjali vale asetus
põhjustab tera purunemise.
PLASTTORUDE VÕI TEISTE ÜMARATE
MATERJALIDE LÕIKAMINE
Selle saega on plasttorusid kerge lõigata. Plasti
tuleb lõigata täpselt nagu puitu; HOIDKE VÕI
KINNITAGE SEE VASTU PIIRIKUT, ET VÄLTIDA
VEEREMIST. See on äärmiselt oluline lõigete
tegemisel nurga all.
SUUTE TÖÖDETAILIDE LÕIKAMINE (JOON. 27)
Aeg-ajalt kohtate mõnda puitdetaili, mis on liiga
suur, et mahtuda kaitsekatte alla. Sellisel juhul
asetage oma parem pöial kaitsekatte (a) ülemisele
osale ja tõsta katet üles niipalju, et töödetail
mahuks sinna alla (joon. 27). Kui võimalik, siis
vältige seda protseduuri. ÄRGE KUNAGI SIDUGE
; TEIPIGE VÕI KINNITAGE KAITSEKATET MUUL
MOEL SAE KÄITAMISE AJAL.
SPETSIAALNE SEADISTAMINE LAIADEKS
RISTLÕIGETEKS (JOON. 28A, 28B)
Teie saag võimaldab lõigata väga laiu (kuni
409 mm (16,1”)) töödetaile kui spetsiaalseid
seadeid kasutatakse. Et seada saagi selliste
töödetailide jaoks, järgige järgnevaid samme.
1. Eemaldage vasak ning parem libisemislukk
saelt ja asetage kõrvale. Nende
eemaldamiseks kruvige lahti piiriku
reguleerimishoob (m) mitme pöördega
ning libistage piirded välja. Reguleerige ja
lukustage nurga kontroll nii, et see on seatud
0° alla.
2. Tehke platvorm, kasutades 38 mm (1,5»)
paksust puitlaastplaati või sarnast paksu,
tugevat 38 mm paksust puitu mõõtmetega:
368 x 660 mm (14,5” x 26”). Platvorm peab
olema tasane; vastasel juhul võib materjal
lõikamisel liikuda ning põhjustada vigastuse.
3. Paigaldage 368 x 660 mm (14,5” x 26”)
platvorm saele kinnitades selle nelja 76,2 mm
(3”) puidukruviga läbi piiriku talla (o) avade
(a9) (joon. 28A). Nelja kruvi tuleb kasutada
materjali korralikuks kinnitamiseks. Kui
spetsiaalset seadistust kasutatakse, lõigatakse
platvorm kaheks tükiks. Veenduge, et kruvid
on korralikult kinnitatud; vastasel juhul võib
materjal vabaneda ja põhjustada vigastuse.
Veenduge, et platvorm on kindlal tasapinnal
laual, vastu piirikut ja asuks laua keskel.
HOIATUS. Veenduge, et saag on
paigutatud kindlalt tasasele pinnale.
Selle tingimuse mittetäitmisel võib saag
muutuda ebastabiilseks ja kukkuda,
põhjustades kehavigastuse.
4. Asetage töödetail lõikamiseks platvormi
peale, mis on paigutatud lauale. Veenduge, et
töödetail oleks tugevalt vastu talla piirikut (o)
(joon. 28B).
5. Kinnitage materjal enne lõikama asumist.
Lõigake aeglaselt läbi materjali, kasutades
ülevalt-alla-ja-tagasi liigutusi. Kui materjal pole
kinnitatud korralikult, või ei lõigata aeglaselt,
võib see lõppeda materjali lahtitulemisega ning
põhjustada vigastuse.
Pärast mitmeid lõikeid nurksaega, mis pole 0°
nurga all, võib platvorm lõdveneda ning enam mitte
pakkuda korraliku tuge tööle. Paigaldage uus,
kasutamata platvorm saele pärast taassätestamist
soovitud nurgale.
ETTEVAATUST: Platvormi jätkuv
kasutamine mitmete süvenditega
võib lõppeda materjali üle kontrolli
kaotamise ning vigastusega.
HOOLDAMINE
Teie DeWALTi DeWALT tööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja
korrapäraselt puhastada.
HOIATUS. Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade
välja ja eemaldage vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist
ja eemaldamist, enne seadistuste
reguleerimist või remonti. Veenduge,
et toitelüliti on asendis OFF (väljas).
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS. Vigastuste ohu
vältimiseks ÄRGE puudutage
hooldustööde teostamise ajal tera
teravaid otsi sõrmedega või kätega.
ÄRGE kasutage plastkaitse puhastamiseks
määrdeid ega puhastusaineid (eriti pihusteid või
aerosoole). Kaitses kasutatavad polükarbonaadid
võivad sattuda mõnede kemikaalide rünnaku alla.
Harjased (joon. 1A)
Kontrollige süsinikharjaseid regulaarselt. Hoidke
harjased puhtad ja veenduge, et need liikuvad
õhutusavades vabalt.
• Ühendage seade lahti vooluvõrgust,
eemaldage mootori kate (f), tõstke üles
harjaste vedru ja eemaldage harjakesed.
25
EESTI KEEL
• Kui harjakesed on kulunud 12,7 mm (1/2”),
ei avalda vedru enam survet ja selle peab
asendama.
• Kasutage ainult identseid DeWalti harjakesed.
Elektripiduri nõuetekohaseks toimimiseks
peab kasutama õige klassi harjaseid. Uued
harjakesed on saadaval DeWALTi volitatud
hoolduskeskuses.
• Pärast harjakeste kontrollimist või hooldamist
asendage alati harjakeste kontrollkate.
• Pärast uute harjakste paigaldamist käitage
tööriista 10 minutit ilma koormuseta. Pärast
uute harjakeste paigaldamist võib elektripidur
käituda ettearvamatult, kuna harjakesed pole
veel sisse töötatud.
• Sissetöötamise ajal ÄRGE SIDUGE;
TEIPIGE VÕI LUKUSTAGE MUUL MOEL
PÄÄSTIKLÜLITIT SISSELÜLITATUD
ASENDISSE. HOIDKE AINULT KÄEGA.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
sattuda tööriista sisse; ärge kastke
tööriista või selle osi vedelikku.
TÖÖTULE PUHASTAMINE
• Puhastage hoolikalt saetolm ja jäätmed
töötule läätselt kasutades villast lappi.
Töötulele kuhjuv tolm võib takistada lõikejoone
valgustamist.
• ÄRGE kasutage lahusteid; need võivad läätse
kahjustada.
• Kui tera om eemaldatud sae küljest,
puhastage samm ja tera ümbrus.
TOLMUTORU PUHASTAMINE
Kui saag on toitevõrgust eemaldatud ja saepea
täielikult tõstetud, saab kasutada suruõhku
või suure läbimõõduga puutokki, et puhastada
tolmutoru.
Lisatarvikud (joon. 2–8)
HOIATUS. Muid lisaseadmeid kui
DeWALTi poolt pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DeWALT soovitatud lisaseadmeid.
TÖÖTOE PIKENDUS. DE7080-XJ
Enne kasutamist veenduge, et ülemine kaitsekate,
alumine kaitsekate ja tolmu väljalaskeava
töötavad korralikult. Veenduge, et saepuru, tolm ja
materjalitükid ei ummistaks neid osi.
Töötoe pikendust kasutatakse pikkade töödetailide
toestamiseks. Mõlemale sae talla küljele on
võimalik paigaldada töötoed (ii).
Kui materjalitükke on kiilutud saeketta ja
katisekatete vahele, eemaldage saag vooluvõrgust
ja järgige jaotises Saetera paigaldamine
või vahetamine olevaid juhiseid. Eemaldage
materjalitükid ja paigaldage saetera.
Nõuab ühe töötoe (ii) kasutamist. Reguleeritavat
pikkuse piirikut (jj) kasutatakse 0...107 cm (42”)
pikkuste korduvlõikuste tegemiseks.
Puhastage ja eemaldage tolm ja puidujäätmed
regulaarselt talla ja pöördlaua ümbrusest ja ALT.
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade) ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge laske vedelikel
26
REGULEERITAV PIKKUSE PIIRIK. DE7051-XJ
KINNITAMINE. DE7082-XJ
Kinnitit (kk) kasutatakse töödetaili kinnitamiseks
laua külge.
LAELIISTU PIIRIK. DE7084-XJ
Laeliistu piirikut (ll) kasutatakse laeliistude
täppislõikamiseks.
TOLMUKOTT. DE7053-XJ
Lihtsaks tühjendamiseks on see varustatud
tõmblukuga, tolmukott (mm) suudab koguda
enamiku saetolmust.
JALGTOED. DE7023-XJ, DE7033-XJ
Jalgtuge (nn) kasutatakse sae laua laiuse
pikendamiseks.
EESTI KEEL
SULGKINNITID: DE7025-XJ
Sulgkinniteid (oo) kasutatakse sae kinnitamiseks
alusele.
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
SAETERAD. KASUTAGE ALATI 30 mm
SPINDLIAVAGA 305 mm (12») SAETERASID.
NIMIKIIRUS PEAB OLEMA VÄHEMALT 4800 P/
MIN. Ärge kunagi kasutage väiksema diameetriga
terasid. See ei sobi sinna. Kasutage ainul
ristlõiketerasid! Ärge kasutage terasid, mis on
mõeldud rebimiseks, terade kombinatsioone või
terasid, mille kolksunurk on suurem kui 5°.
TERA KIRJELDUS
TÖÖPROTSEDUUR DIAMEETER HAMBAD
Ehitussaeterad (kleepumisvastase katte ja õhukese
sälguga)
Üldkasutus
305 mm (12")
40
Peenristlõiked
305 mm (12")
60
Puidutöötlemise saeterad (siledate ja puhaste
lõigete tegemiseks)
peenristlõiked
305 mm (12")
80
Mitteraudmetallid
305 mm (12")
96
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DeWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda ära koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete eraldi kogumine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad nõuda koduste
elektritööriistade eraldi kogumist prügilatesse või
viimist jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
DeWALT pakub võimalust DeWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DeWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DeWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse detailid
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
DWS780
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DWS780
Напряжение питания
В перем.
тока
230
Тип
10
Потребляемая мощность
Вт
1675
Диаметр пильного диска
мм
305
Диаметр посадочного отверстия мм
30
Толщина пильного диска
мм
1,8
Макс. скорость вращения диска об./мин.
1900–3800
Макс. ширина поперечного распила
под углом 90°
мм
349
Макс. ширина распила со
скосом 45°
мм
244
Макс. глубина распила
под углом 90°
мм
112
Макс. глубина поперечного распила
с наклоном 45°
мм
56
Угол скоса (макс.)
влево
50°
вправо
60°
Угол наклона (макс.)
влево
49°
вправо
49°
Скос 0°
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
299
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 110 мм
мм
303
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
76
Скос 45° влево
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 112 мм
мм
200
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 244 мм
мм
76
Скос 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс.
28
высоте заготовки 112 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 244 мм
мм
Наклон 45° влево
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 63 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
Наклон 45° вправо
Фактическая ширина распила при макс.
высоте заготовки 62 мм
мм
Фактическая высота заготовки при макс.
ширине распила 345 мм
мм
Автоматический тормоз пильного
диска
сек.
Вес
кг
LPA (звуковое давление)
дБ(А)
KPA (погрешность измерения звукового
давления)
дБ(А)
LWA (акустическая мощность) дБ(А)
KWA (погрешность измерения акустической
мощности)
дБ(А)
211
76
268
44
193
28
< 10
25,4
93
3,0
100
3,0
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 61029:
Значения вибрационного воздействия, ah
ah =
м/с2
< 2,5
Погрешность K =
м/с2
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN 61029
и может использоваться для сравнения
инструментов разных марок. Он может также
использоваться для предварительной оценки
воздействия вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
РУССКИЙ ЯЗЫК
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения: Предупреждения безопасности
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DWS780
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может
привести к повреждению
оборудования.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.11.2011
Инструкции по технике безопасности
ВНИМАНИЕ! При использовании
электрических инструментов
соблюдение правил по технике
безопасности и следование данным
инструкциям позволит снизить
вероятность возникновения
пожара, поражения электрическим
током и получения травм.
Перед использованием данного
электроинструмента внимательно прочтите
настоящие инструкции и сохраните их для
последующего использования.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Общие правила безопасности
1. Содержите рабочее место в чистоте.
Загромождение рабочей зоны и рабочего
стола может стать причиной
несчастного случая.
2. Учитывайте особенности
окружающей среды вокруг рабочего
места.
Не подвергайте инструмент
воздействию дождя. Не используйте
инструмент во влажной среде.
Обеспечьте хорошую освещенность
рабочего места (250-300 Люкс). Не
пользуйтесь инструментом, если
существует риск возникновения
пожара или взрыва, т.е. рядом
с легковоспламеняющимися жидкостями
или газами.
3. Защита от поражения электрическим
током.
Во время работы не прикасайтесь
к заземленным предметам (например,
трубопроводам, радиаторам отопления,
газовым плитам и холодильникам). При
использовании электроинструмента
в экстремальных условиях (например,
высокая влажность, наличие
металлической стружки и т.д.)
следует усилить меры безопасности
и пользоваться изолирующим
трансформатором или автоматом,
защищающим от утечек на землю.
4. Не позволяйте посторонним лицам
находиться в рабочей зоне.
Не позволяйте кому-либо,
особенно детям, не участвующему
в производственном процессе, касаться
инструмента или удлинительного
кабеля и не допускайте присутствия
посторонних лиц в зоне проведения
работ.
5. Хранение неиспользуемых
инструментов.
Не используемый инструмент должен
храниться надежно запертым в сухом
месте, недоступном для детей.
6. Избегайте чрезмерной нагрузки
инструмента.
30
Инструмент будет работать лучше
и безопаснее при нагрузке, на которую он
рассчитан.
7. Используйте специально
предназначенный для данного вида
работ инструмент.
Не используйте маломощные
инструменты для выполнения работ,
которые должны выполняться при
помощи более мощных инструментов. Не
используйте электроинструменты, не
предназначенные для данного типа работ,
например, дисковые пилы для резки сучьев
или бревен.
8. Одевайтесь соответствующим
образом.
Не надевайте свободную одежду или
украшения, так как они могут быть
захвачены движущимися частями
инструмента. При работе вне помещений
рекомендуется надевать обувь на
нескользящей подошве. Используйте
соответствующий головной убор, чтобы
спрятать длинные волосы.
9. Пользуйтесь средствами
индивидуальной защиты.
Всегда работайте в защитных очках.
Если во время работы образуется
пыль или летучие твердые частицы
обрабатываемого материала,
используйте защитную маску или
респиратор. Если эти частицы имеют
достаточно высокую температуру,
необходимо также надевать защитный
передник. Всегда используйте средства
защиты органов слуха. Всегда надевайте
защитную каску.
10. Подсоедините пылеудаляющее
оборудование.
Если электроинструмент снабжен
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство
подключено и используется надлежащим
образом.
11. Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем.
При отключении от сети питания,
не выдёргивайте вилку из розетки за
кабель. Не подвергайте электрический
кабель воздействию высокой
температуры, масла и держите вдали от
острых предметов и углов. Никогда не
переносите электроинструмент, держа
его за кабель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
12. Безопасная работа.
По возможности используйте струбцины
или тиски для фиксации обрабатываемой
детали. Это более безопасно,
чем прижимать заготовку руками,
и позволяет освободить обе руки для
управления инструментом.
13. Не перенапрягайтесь.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу.
14. Проверяйте исправность
инструмента.
Содержите пильные инструменты
в хорошо заточенном и чистом
состоянии, что повысит
эксплуатационные показатели и сделает
работу более безопасной. Соблюдайте
инструкции по смазке и замене
дополнительных принадлежностей.
Выполняйте периодические осмотры
инструмента и, если будет обнаружено
повреждение, сдайте его на ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Ручки и выключатели должны быть
сухими, чистыми и не содержать следов
масла и консистентной смазки.
15. Отключение электроинструментов.
При не использовании инструмента,
перед обслуживанием и во время замены
дополнительных принадлежностей, таких
как пильные диски, сверла и фрезы, всегда
отключайте электроинструмент от
источника питания.
16. Удалите регулировочные и гаечные
ключи.
Перед включением электроинструмента
всегда проверяйте, чтобы с него были
удалены все регулировочные и гаечные
ключи.
17. Не допускайте непреднамеренного
запуска.
При переноске электроинструмента не
держите палец на выключателе. Перед
подключением к источнику питания
убедитесь, что инструмент выключен.
18. Используйте удлинительный кабель,
предназначенный для применения вне
помещений.
Перед началом работы проверьте
удлинительный кабель на
наличие повреждений и при
необходимости замените его. При
работе электроинструментом
на открытом воздухе всегда
пользуйтесь удлинительным кабелем,
предназначенным для применения
вне помещений и имеющим
соответствующую маркировку.
19. Будьте внимательны.
Следите за тем, что Вы делаете.
Руководствуйтесь здравым смыслом.
Не пользуйтесь электроинструментом
в состоянии усталости или под
воздействием сильнодействующих
лекарств или алкоголя.
20. Проверяйте исправность деталей
инструмента.
Перед использованием тщательно
проверьте инструмент и электрический
кабель, чтобы решить, будет ли он
работать должным образом и сможет
ли выполнить намеченную функцию.
Проверьте центровку и качество
крепления движущихся деталей,
наличие повреждённых деталей,
качество монтажа и любые другие
условия, которые могут повлиять на
работу инструмента. Поврежденные
защитные кожухи или другие
неисправные детали должны быть
должным образом отремонтированы или
заменены в авторизованном сервисном
центре, если в данном руководстве
по эксплуатации не указано иное.
Замените неисправные выключатели
в авторизованном сервисном центре. Не
используйте электроинструмент, если
его выключатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Никогда не пытайтесь выполнить
ремонт самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Использование
любых принадлежностей или
приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов
работ, не рекомендованных в данном
руководстве по эксплуатации,
может привести к несчастному
случаю.
21. Ремонт инструмента должен
выполняться квалифицированным
персоналом.
При работе данным электрическим
инструментом должны соблюдаться
все соответствующие правила
техники безопасности. Ремонт
инструмента должен выполняться
только квалифицированным персоналом
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
с использованием оригинальных запасных
частей; несоблюдение данного указания
может стать причиной серьезной
травмы пользователя.
Дополнительные правила
техники безопасности для
работы торцовочными пилами
• Данный инструмент снабжен
специальным электрическим кабелем,
который может быть заменен только
изготовителем или в авторизованном
сервисном центре.
• Не используйте пилу для резки других
материалов, кроме рекомендованных
изготовителем.
• Не используйте инструмент без
установленных защитных кожухов,
а также, если защитные кожухи
повреждены или не установлены должным
образом.
• Перед выполнением распила с наклоном,
убедитесь, что рычаг надежно
зафиксирован.
• Следите, чтобы пол вокруг
электроинструмента всегда оставался
чистым, не допускайте скапливания
опилок или щепок.
• Используйте правильно заточенные
пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на
пильном диске.
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
• Перед началом работы убедитесь, что
все фиксаторы и держатели надежно
закреплены.
• Не держите руки рядом с пильным диском,
когда инструмент подключен к источнику
питания.
• Никогда не пытайтесь быстро
остановить механизм путем прижатия
какого-либо инструмента или другого
предмета к пильному диску; это может
стать причиной несчастного случая
с тяжкими последствиями.
• Перед использованием любых
принадлежностей внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
Неправильное использование
32
принадлежностей может стать причиной
повреждения инструмента.
• При работе с пильными дисками
используйте держатель или надевайте
перчатки.
• Перед использованием инструмента,
убедитесь, что пильный диск установлен
правильно.
• Убедитесь, что диск вращается
в правильном направлении.
• Не используйте диски меньшего или
большего диаметра, чем рекомендовано.
См. скорость вращения дисков
в технических характеристиках.
Используйте только указанные в данном
руководстве диски, соответствующие
стандарту EN 847-1.
• Старайтесь использовать специальные
пильные диски с пониженным уровнем
шума.
• Не используйте диски из быстрорежущей
инструментальной стали (HSS).
• Не используйте треснувшие или
поврежденные диски.
• Не используйте абразивные или алмазные
диски.
• Запрещается использовать пилу без
пластины для пропила.
• Выведите пильный диск из пропила
в заготовке, прежде чем отпускать
выключатель.
• Не заклинивайте никакими предметами
крыльчатку вентилятора для
удерживания вала двигателя.
• Защитный кожух пильного диска
автоматически поднимается при
нажатии на рычаг фиксации пильной
головки в верхнем положении и опускании
рычага вниз, и опускается на пильный
диск путем отпускания рычага.
• Никогда не поднимайте защитный
кожух диска вручную, если инструмент
не выключен. Защитный кожух можно
поднимать вручную при установке или
демонтаже пильных дисков, а также для
осмотра пилы.
• Периодически проверяйте чистоту
вентиляционных отверстий двигателя
и отсутствие в них щепок.
• Замените пластину для пропила, когда
она износится. См. список запасных
деталей.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед заменой диска или выполнением
технического обслуживания отключите
пилу от источника питания.
• Никогда не выполняйте чистку или
техническое обслуживание, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в верхнем положении.
• При использовании светодиодной
подсветки для обозначения линии реза
убедитесь, что светодиодная подсветка
принадлежит классу 2 в соответствии
со стандартом EN 62471. Не
заменяйте диод ни на какой другой тип.
Поврежденную светодиодную подсветку
сдайте на ремонт в авторизованный
сервисный центр.
• Передняя секция защитного кожуха
снабжена прорезями типа жалюзи для
обеспечения видимости во время распила.
Несмотря на то, что жалюзийные
прорези заметно сокращают количество
разлетающихся обрезков, они являются
открытыми отверстиями на защитном
кожухе, поэтому при просмотре сквозь
них всегда надевайте защитные очки.
• При распиловке древесины подсоединяйте
пилу к устройству пылесборника. Всегда
принимайте во внимание факторы,
влияющие на образование пыли:
– Тип обрабатываемого материала
(при распиловке древесно-стружечной
плиты образуется больше пыли, чем
при распиловке древесины);
– Острота пильного диска;
– Правильная регулировка пильного
диска;
– Скорость воздушного потока
пылеудаляющего устройства должна
быть не ниже 20 м/с.
Убедитесь, что местная вытяжная
вентиляция, так же как вытяжные
шкафы, отражатели и желоба,
настроены должным образом.
• Обратите внимание на следующие
факторы, влияющие на повышенное
шумовыделение:
– Используйте пильные диски
с пониженным шумовыделением;
– Используйте только остро заточенные
пильные диски.
• Время от времени инструмент должен
проходить техническое обслуживание.
местное освещение.
• Убедитесь, что все монтажные
элементы и шпиндельные шайбы
подходят для применения с данным
инструментом, как описано в данном
руководстве по эксплуатации.
• Никогда не удаляйте обрезки или другие
части заготовки из зоны распила, когда
инструмент еще работает, а пильная
головка находится в верхнем положении.
• Никогда не пилите заготовки короче
200 мм.
• Максимальный разрез заготовки для
выполнения данным инструментом
поперечного реза без использования
дополнительной опоры:
– Максимальная высота: 112 мм
– Максимальная ширина: 345 мм
– Максимальная длина: 600 мм
– Более длинные заготовки должны
поддерживаться дополнительной
опорой, например, удлинительной
опорой DE7080-XJ или рабочим столом
DE7023-XJ или DE7033-XJ. Всегда
надежно закрепляйте заготовку.
• В случае поломки или выхода
инструмента из строя немедленно
выключите инструмент и отключите его
от источника питания.
• Сообщите о неисправности и должным
образом опишите состояние
инструмента, чтобы предотвратить
использование поврежденного
инструмента другими пользователями.
• При блокировке пильного диска
в результате аномального усилия
подачи в процессе распила, выключите
инструмент и отключите его от
источника питания. Удалите заготовку
и убедитесь, что пильный диск
вращается свободно. Снова включите
инструмент и начните новый распил
с уменьшенным усилием подачи.
• Никогда не используйте для резания
легких сплавов, в особенности магния.
• По возможности всегда монтируйте
инструмент на рабочем столе, используя
болты диаметром 8 мм и длиной 80 мм.
• Убедитесь, что оператор прошел
специальное обучение по использованию,
регулировке и эксплуатации
инструмента.
• Обеспечьте достаточное общее или
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Используйте пильные диски,
соответствующие типу разрезаемого
материала.
Надевайте защитные очки.
• Используйте только те пильные
диски, на которых указана скорость,
соответствующая скорости диска,
указанной на инструменте.
Место захвата для
переноски.
Держите руки в стороне от пильного
диска.
• Во избежание смещения инструмента
во время пиления, перед выполнением
каждого реза убедитесь, что инструмент
помещен на ровную и устойчивую
поверхность.
Никогда не смотрите непосредственно
в источник света.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании пил:
– Травмы в результате касания вращающихся
частей.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск несчастных случаев, вызванных
незакрытыми частями вращающегося
пильного диска.
Опасность оптического излучения.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1А)
Код даты (i), который также включает в себя
год изготовления, отштампован на поверхности
корпуса инструмента.
Пример:
2012 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Смонтированная торцовочная пила
– Риск получения травмы при смене диска.
1 Гаечный ключ для установки диска
– Риск защемления пальцев при снятии
защитных кожухов.
1 Пильный диск
– Ущерб здоровью в результате
вдыхания пыли от распила древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП.
Нижеследующие факторы увеличивают риск
нарушения дыхания:
– При обработке древесины не используется
пылеудаляющее устройство.
– Засорившиеся выхлопные фильтры
могут стать причиной недостаточного
пылеудаления.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
1 Пылесборник
1 Зажим для заготовки
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1А-8)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Рис. 1А
a. Нижний защитный кожух
34
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. Рычаг фиксации верхнего положения
пильной головки
c. Рабочая рукоятка
d. Ручка для переноски
Рис. 3
jj. DE7051-XJ Регулируемый ограничитель
длины
Рис. 4
e. Корпус двигателя
kk. DE7082-XJ Зажим для заготовки
f. Торцевая крышка двигателя
Рис. 5
g. Поворотная зажимная рукоятка фиксатора
штанг
h. Винт регулировки штанг
ll. DE7084-XJ Направляющая для
выпиливания багетов и карнизов
Рис. 6
i. Код даты
mm.
j. Штанги
Рис. 7
k. Градуированная шкала угла наклона
nn. DE7023-XJ / DE7033-XJ Рабочий стол на
ножках
l. Фиксатор пильной головки
m. Регулятор направляющей
DE7053-XJ Пылесборник
Рис. 8
n. Направляющая
oo. DE7025-XJ Монтажные кронштейны
o. Основание направляющей
НАЗНАЧЕНИЕ
p. Выемка для захвата рукой
Ваша торцовочная пила DWS780 DEWALT
предназначена для профессиональной
работы по пилению древесины, изделий из
дерева и пластмасс. Данной электропилой
можно легко, точно и безопасно производить
поперечное пиление, а также пиление под
углом (со скосом и с наклоном).
q. Стол
r. Монтажные отверстия для крепления
к рабочему столу
s. Градуированная шкала угла скоса
t. Входное отверстие пылеотвода
u. Рукоятка установки угла скоса
v. Кнопка фиксатора угла скоса
w. Пластина для пропила
Рис. 1В
x. Курковый пусковой выключатель
y. Пусковой выключатель XPS™
z. Барашковая гайка
aa. Винт настройки глубины пропила
bb. Ограничитель глубины паза
cc. Гаечный ключ для установки диска
dd. Основание
ee. Поворотная рукоятка фиксатора угла
наклона
ff. Ограничитель угла наклона 0°
gg. Крышка приводного ремня
hh. Дисковой электронный регулятор скорости
Дополнительные принадлежности
Рис. 2
ii. DE7080-XJ Удлинительная опора для
длинных заготовок
Данная пила разработана для использования
пильных дисков диаметром 305 мм с зубьями
с твердосплавными напайками.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные торцовочные пилы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
ВНИМАНИЕ! Используйте данный
инструмент только по назначению.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с инструментом без присмотра.
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Следите за напряжением электрической
сети, оно должно соответствовать величине,
обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
Распаковка (Рис. 1А, 9)
1. Раскройте коробку и поднимите пилу, держа
ее за ручку для переноски (d), как показано
на рисунке 9.
Ваш инструмент DEWALT имеет
двойную изоляцию в соответствии
со стандартом EN 61029,
что исключает потребность
в заземляющем проводе.
2. Установите инструмент на ровную
устойчивую поверхность.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный изолированный
трансформатор с заземленным
экраном между первичной
и вторичной обмоткой.
4. Слегка нажмите на рабочую рукоятку (с)
и вытяните фиксатор пильной головки (l).
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно приобрести в сервисной организации
DEWALT.
Использование удлинительного кабеля
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм2; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
36
инструмента может привести
к получению травмы.
3. Ослабьте зажимную рукоятку (g) фиксатора
штанг, отодвиньте пильную головку назад
и зафиксируйте ее в этом положении.
5. Аккуратно ослабьте прижимное давление
и, удерживая рабочую рукоятку, позвольте
пильной головке самостоятельно подняться
на полную высоту.
Закрепление электропилы
на рабочем столе (Рис. 1А)
Все 4 опорные лапы имеют отверстия (r),
предназначенные для крепления к рабочему
столу. Имеются отверстия 2-х различных
диаметров, для возможности использования
различных винтов (шурупов). Можно
использовать любые из этих отверстий, не
обязательно использовать их все.
Во избежание смещения, пила всегда должна
быть надежно закреплена на устойчивой
поверхности. Для повышения мобильности
электропилы, ее можно установить на листе
фанеры толщиной минимум 12,7 мм, который
затем может быть закреплен на рабочем столе
или перенесен и установлен в других местах.
ПРИМЕЧАНИЕ: При установке пилы на листе
фанеры убедитесь, что монтажные винты не
выступают снизу. Лист фанеры должен плотно
прилегать к рабочему столу. При фиксации
электропилы к опоре с помощью зажимных
устройств, располагайте их только в местах
расположения крепежных отверстий. Крепление
в каком-либо другом месте может нарушить
нормальную работу пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание
заклинивания и неточной
работы, проследите за тем,
чтобы монтажная поверхность
была ровной. Во избежание
качания электропилы на опорной
плоскости, подложите под одну
из опорных лап тонкие обрезки
распиливаемого материала, до
РУССКИЙ ЯЗЫК
полной стабилизации электропилы
на опорной плоскости.
Замена или установка нового пильного диска
СНЯТИЕ ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 10А-10D)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
• Никогда не нажимайте на кнопку
блокировки шпинделя, если пильный
диск находится в движении или под
напряжением.
• Не используйте данную
торцовочную пилу для резки
легких сплавов и чёрных металлов
(с содержанием чугуна и стали),
камня или изделий из волокнистого
цемента.
• Нажмите рычаг фиксации верхнего
положения пильной головки (b),
чтобы деблокировать нижний
защитный кожух (a), затем
поднимите нижний защитный
кожух на максимальную высоту (до
упора).
1. Отключите электропилу от источника
питания.
2. Поднимите пильную головку в верхнее
положение, затем поднимите нижний
защитный кожух (а) на максимальную
высоту.
3. Нажмите на кнопку блокировки шпинделя
(qq), одновременно вращая вручную
пильный диск до срабатывания блокировки.
4. Удерживая кнопку нажатой, другой рукой
ослабьте винт пильного диска, используя
гаечный ключ, входящий в комплект
поставки. (Вращайте по часовой стрелке,
левосторонняя резьба).
5. Удалите винт пильного диска (рр),
внешнюю прижимную шайбу (rr) и сам
пильный диск (ss). Внутренняя прижимная
шайба (tt) может остаться на шпинделе.
УСТАНОВКА ПИЛЬНОГО ДИСКА (РИС. 10А10D)
1. Отключите электропилу от источника
питания.
2. При поднятой пильной головке и раскрытом
нижнем защитном кожухе, поместите
пильный диск на шпиндель, усадив его
на внутренний зажим диска, следя за
тем, чтобы нижние зубья диска были
направлены в сторону задней стороны
пилы.
3. Установите на шпиндель внешнюю
прижимную шайбу.
4. Вставьте винт пильного диска и, нажав на
кнопку блокировки шпинделя, затяните
с усилием винт гаечным ключом, входящим
в комплект поставки инструмента
(поворачивайте против часовой стрелки,
левосторонняя резьба).
ВНИМАНИЕ! Устанавливайте
пильный диск только
в соответствии с данными
инструкциями. Используйте только
диски, обозначенные в разделе
«Технические характеристики».
Номер по каталогу: DT4260
(рекомендуется).
Транспортировка электропилы (Рис. 1A, 1B)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА перед транспортировкой
пилы блокируйте поворотную
зажимную рукоятку фиксатора
штанг, рукоятку установки угла
скоса, фиксатор пильной головки
и регуляторы направляющей.
Никогда не поднимайте и не
переносите инструмент за
защитный кожух.
Для удобства переноса торцовочной
электропилы, она снабжена специальной
ручкой (d) в верхней части пильной головки.
• Для переноса электропилы, переведите
пильную головку в нижнее положение
и нажмите на фиксатор (l).
• Для получения наименьших транспортных
габаритов электропилы, зафиксируйте
37
РУССКИЙ ЯЗЫК
рукоятку установки угла скоса в крайнем
левом пазу угла скоса, вдвиньте
направляющую (n) полностью внутрь,
заблокируйте рукоятку фиксатора угла
наклона (ее) при нахождении пильной
головки в вертикальном положении.
• Всегда используйте ручку для переноски (d)
или выемки для захвата рукой (р).
Составные части и элементы
управления
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
УСТАНОВКА УГЛА СКОСА (РИС. 11)
Рукоятка установки угла скоса (u) и кнопка
фиксатора угла скоса (v) позволяют
устанавливать на Вашей пиле угол скоса от
60° вправо до 50° влево. Для установки угла
скоса, поднимите рукоятку установки угла
скоса, нажмите на кнопку фиксатора угла скоса
и установите на градуированной шкале (s)
желаемый угол скоса. Для фиксации угла скоса,
опустите рукоятку установки угла скоса.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА (РИС. 1В)
Поворотная рукоятка фиксатора угла наклона
позволяет устанавливать на Вашей пиле
угол наклона 49° влево или вправо. Для
увеличения угла наклона, поверните рукоятку
(ее) в направлении против часовой стрелки.
Пильная головка будет легко поворачиваться
влево или вправо при установке поворотной
рукоятки на угол 0°. Чтобы затянуть,
поверните рукоятку фиксатора угла наклона
в направлении по часовой стрелке.
УСТАНОВКА УГЛА НАКЛОНА 0°
С ПРЕВЫШЕНИЕМ (РИС. 1В)
Ограничитель угла наклона (ff) позволяет
установить на вашей пиле угол наклона справа
от отметки 0°.
При установке превышенного граничного
значения, пила автоматически остановится на
38
отметке 0° при переносе слева. Для временного
превышения граничного значения 0° вправо,
оттяните поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее). При отпускании рукоятки
превышение будет осуществлено. Поворотную
рукоятку можно зафиксировать, повернув ее на
180°.
На отметке 0° превышение граничного
значения фиксируется. Чтобы задействовать
превышение граничного значения, слегка
наклоните пилу влево.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛА НАКЛОНА 45°
С ПРЕВЫШЕНИЕМ (РИС. 12)
С каждой стороны пилы расположены рычаги
ограничителя угла наклона с превышением.
Для установки угла наклона влево или
вправо, сразу за отметкой 45° потяните рычаг
ограничителя угла наклона 45° с превышением
(а1) назад. При положении рычага в заднем
положении пила сможет устанавливать угол
наклона, игнорируя ограничители. Если
необходим ограничитель угла наклона 45°,
переведите рычаг вперед.
ЗАПОРЫ УГЛА НАКЛОНА ПРОФИЛЕЙ
(РИС. 12)
При пилении багетов и карнизов, уложенных
горизонтально, Ваша пила аккуратно
и быстро установит нужный ограничитель,
левый или правый (см. «Инструкции по
пилению багетов и карнизов, уложенных
горизонтально, и использование
соединительных элементов»). Запор угла
наклона профиля (а3) может поворачиваться,
соприкасаясь с регулирующим винтом
профиля.
Чтобы повернуть запор другой стороной,
удалите стопорный винт, запор угла наклона
22,5° (а2) и запор угла наклона профиля 30°
(а3). Поверните запор (а3) таким образом,
чтобы видна была отметка 33,86°. Установите
на место винт, фиксируя запор угла наклона
22,5° и запор угла наклона профиля. Эта
операция никак не повлияет на точность
настройки.
ЗАПОРЫ УГЛА НАКЛОНА 22,5° (РИС. 12)
Ваша пила аккуратно и быстро установит угол
наклона 22,5° влево или вправо. Запор угла
наклона 22,5° (а3) может поворачиваться,
соприкасаясь с регулирующим винтом (zz).
ПОВОРОТНАЯ ЗАЖИМНАЯ РУКОЯТКА
ФИКСАТОРА ШТАНГ (РИС. 1А)
Зажимная рукоятка (g) позволяет надежно
закрепить пильную головку, предотвращая
ее движение по штангам (j). Необходимо
РУССКИЙ ЯЗЫК
затягивать рукоятку при исполнении некоторых
операций, а также при переноске пилы.
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГЛУБИНЫ ПАЗА (РИС. 1В)
Ограничитель глубины паза (bb) позволяет
ограничивать глубину погружения диска.
Ограничитель используется при выполнении
операций по выпиливанию пазов и длинных
вертикальных резов. Чтобы установить
необходимую глубину паза, поверните
ограничитель глубины паза вперед
и отрегулируйте установочный винт (аа). Чтобы
зафиксировать настройку, затяните барашковую
гайку (z). Поворот ограничителя глубины паза
назад отключит функцию ограничителя. Если
установочный винт затянут слишком туго и его
не удается ослабить рукой, воспользуйтесь
гаечным ключом (сс), входящим в комплект
поставки инструмента.
ФИКСАТОР ПИЛЬНОЙ ГОЛОВКИ (РИС. 1А)
ВНИМАНИЕ: Фиксатор пильной
головки должен задействоваться
ТОЛЬКО при переноске пилы или
во время ее хранения. НИКОГДА не
задействуйте фиксатор пильной
головки при операциях по пилению.
Для фиксации пильной головки в нижнем
положении опустите пильную головку вниз,
нажмите на фиксатор (l) и отпустите пильную
головку. Это позволит надежно зафиксировать
пильную головку в нижнем положении при
переноске электропилы. Для разблокировки
нажмите на пильную головку и вытяните
фиксатор.
ПОДВИЖНЫЙ ЗАЖИМНОЙ РЫЧАГ (РИС. 13,
23)
Подвижный зажимной рычаг (а6) переводит
пилу в положение максимального реза
основания профиля при вертикальном пилении,
как показано на рисунке 23.
Регулировка
Ваша торцовочная электропила полностью
и точно настроена на заводе-изготовителе
во время производства. Если после
транспортировки или вследствие других
причин возникла необходимость в повторной
регулировке, следуйте приведенным ниже
инструкциям. Настоятельно рекомендуется
настроить электропилу один раз, затем эти
настройки не должны изменяться.
РЕГУЛИРОВКА ГРАДУИРОВАННОЙ ШКАЛЫ
УГЛА СКОСА (РИС. 11, 14)
1. Разблокируйте рукоятку установки
угла скоса (u) и поворачивайте ручку
до тех пор, пока кнопка фиксатора (v)
не зафиксируется на отметке 0°. Не
блокируйте рукоятку установки угла скоса.
2. Приложите угольник вплотную
к направляющей пилы и пильному диску,
как показано на рисунке. (Не касайтесь
угольником режущих кромок зубьев
пильного диска! Это может привести
к погрешностям в измерениях.)
3. Если пильный диск не полностью
перпендикулярен направляющей, ослабьте
4 винта (ww), удерживающие шкалу (s),
и переведите рукоятку установки угла
скоса и градуированную шкалу влево или
вправо, пока пильный диск не установится
точно перпендикулярно направляющей, что
должно быть замерено угольником.
4. Затяните 4 винта. На данном этапе
положение указателя угла скоса (uu) не
имеет значения.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА СКОСА
(РИС. 11)
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (u) и передвиньте рычаг в положение
0°.
2. При разблокированной рукоятке установки
угла скоса, позвольте фиксатору угла скоса
защелкнуться на месте в момент, когда
рычаг торцовочной пилы проходит нулевую
отметку.
3. Внимательно осмотрите указатель угла
скоса (uu) и градуированную шкалу
(s), изображенную на рисунке 11. Если
указатель не указывает точно на ноль,
ослабьте винт указателя (v v), удерживая
указатель на месте, передвиньте указатель
и затяните винт.
РЕГУЛИРОВКА УГОЛЬНИКА ОТНОСИТЕЛЬНО
СТОЛА (РИС. 1А, 1В, 12, 15)
1. Для выравнивания пильного диска
относительно стола, зафиксируйте пильную
головку в нижнем положении при помощи
фиксатора (l).
2. Прижмите угольник к пильному диску,
следя за тем, чтобы угольник не оказался
в верхней части зубьев диска.
3. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и проверьте, что пильная
головка плотно прижата к ограничителю
наклона 0°.
4. При необходимости, подкрутите
регулировочный винт угла наклона 0° (а5),
используя гаечный ключ 13 мм, чтобы угол
39
РУССКИЙ ЯЗЫК
наклона между пильным диском и столом
составил 0°.
РЕГУЛИРОВКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА НАКЛОНА
(РИС. 12)
Если указатели угла наклона (уу) не
указывают на ноль, ослабьте все винты
(хх), удерживающие каждый указатель,
и передвиньте их на нужную позицию. Перед
регулировкой каких-либо винтов угла наклона,
убедитесь, что указатели точно указывают на
отметку 0°.
РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАКЛОНА
45º ВЛЕВО И ВПРАВО (РИС. 1В, 12)
Регулировка ограничителя угла наклона 45°
вправо:
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и вытяните ограничитель
наклона 0° (ff), чтобы не принимать его во
внимание.
2. Если при положении пилы справа указатель
угла наклона (уу) не указывает точно на
45°, гаечным ключом 13 мм (сс) подкрутите
регулировочный винт левого угла наклона
45° (а4), пока указатель не укажет точно на
отметку 45°.
Регулировка ограничителя угла наклона 45°
влево:
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона и переместите пильную
головку влево.
2. Если указатель угла наклона не указывает
точно на 45°, подкрутите регулировочный
винт угла наклона 45° вправо, пока
указатель не укажет точно на отметку 45°.
НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ УГЛА
НАКЛОНА НА 22,5° (ИЛИ 30°) (РИС. 1B, 12)
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируйте углы наклона
только после установки угла наклона 0°
и регулировки указателя угла наклона.
Для установки угла наклона 22,5° влево,
переверните запор левого угла наклона
22,5° (а2). Ослабьте поворотную рукоятку
фиксатора угла наклона (ее) и переместите
пильную головку полностью влево. Если
указатель угла наклона (уу) не указывает точно
на 22,5°, гаечным ключом 10 мм подкрутите
регулирующий винт (zz), контактирующий
с запором, пока указатель угла наклона не
будет указывать на 22,5°.
Для регулировки угла наклона 22,5° вправо,
переверните запор правого угла наклона 22,5°.
Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора угла
наклона и вытяните ограничитель наклона 0°
40
(ff), чтобы не принимать его во внимание. Если
при положении пилы справа указатель угла
наклона не указывает точно на 22,5°, гаечным
ключом 10 мм подкрутите регулирующий винт,
контактирующий с запором, пока указатель угла
наклона не укажет точно на 22,5°.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (РИС. 1А)
Положение верхней части направляющей
можно изменять с целью получения свободного
пространства, необходимого для работы
пильной головки с наклоном до 49° влево
и вправо.
1. Чтобы отрегулировать каждую
направляющую (n), ослабьте регулятор
направляющей (m) и немного сдвиньте
направляющую наружу.
2. Не включая электропилу, проверьте зазор
между пильным диском и направляющей.
3. Отрегулируйте направляющую таким
образом, чтобы она располагалась
наиболее близко к пильному диску,
обеспечивая максимальную поддержку
заготовки и не препятствуя движению
пильной головки вверх или вниз.
4. Затяните с усилием регулятор
направляющей.
5. После завершения работ с наклоном,
измените положение направляющей.
Для выполнения некоторых резов более
предпочтительно размещать направляющую
вплотную к пильному диску. Для этого открутите
на 2 оборота фиксаторы направляющей (m),
передвиньте направляющие почти вплотную
к пильному диску и затяните фиксаторы.
Убедитесь, что пильный диск не касается
направляющих.
ПРИМЕЧАНИЕ: Бороздки направляющих
могут засориться опилками. Для чистки
направляющих пазов используйте щетку или
сжатый воздух под низким давлением.
ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТНЫХ
КОЖУХОВ И ВИДИМОСТЬ (РИС. 1А)
Нижний защитный кожух (а) на Вашей
пиле сконструирован таким образом, чтобы
автоматически открывать пильный диск при
опускании рукоятки и закрывать его, когда
рукоятка поднята.
Защитный кожух можно поднимать вручную
при установке или демонтаже пильных дисков,
а также для осмотра пилы. НИКОГДА НЕ
ПОДНИМАЙТЕ НИЖНИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ
ДИСКА ВРУЧНУЮ, ПОКА ПИЛЬНЫЙ ДИСК
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОСТАНОВИТСЯ.
РУССКИЙ ЯЗЫК
РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРОПИЛА
(РИС. 1А)
Чтобы отрегулировать пластины для пропила
(w), ослабьте винты, удерживающие пластины
на месте. Отрегулируйте их таким образом,
чтобы пластины для пропила были как можно
ближе друг к другу, не мешая, при этом,
движению диска.
Если предпочтителен нулевой зазор между
пластинами, отрегулируйте их максимально
ближе друг к другу. После этого медленно
разъедините их пильным диском, открывая
минимальный зазор между диском
и пластинами для пропила.
РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШТАНГ
(РИС. 1А)
Постоянно контролируйте направляющие
штанги (j) на отсутствие смещения или зазора.
Правая штанга регулируется при помощи
регулировочного винта (h). Для уменьшения
зазора, при помощи шестигранного гаечного
ключа 4 мм медленно поворачивайте
регулировочный винт по часовой стрелке,
одновременно двигая пильную головку вдоль
штанг вперед-назад.
РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ФИКСАТОРА УГЛА
СКОСА (РИС. 1А, 16)
Если стол электропилы подвижен при
заблокированной (опущенной вниз) рукоятке
угла скоса, необходимо отрегулировать шток
фиксатора угла скоса (а7).
1. Разблокируйте рукоятку установки угла
скоса (u), подняв ее вверх.
2. При помощи открытого гаечного ключа
13 мм ослабьте стопорную гайку (а8) на
штоке фиксатора угла скоса.
3. Используя шлицевую отвертку, затяните
шток фиксатора угла скоса, поворачивая
его по часовой стрелке, как показано
на рисунке 16. Поворачивайте шток
фиксатора, пока он не будет туго затянут,
затем сделайте один оборот против
часовой стрелки.
4. Повторно заблокируйте шток фиксатора
на значении, не фиксированном на
градуированной шкале, например, 34º,
и убедитесь в том, что стол не вращается.
5. Затяните стопорную гайку.
Подготовка к эксплуатации
• Установите пильный диск
соответствующего типа. Не используйте
чрезмерно изношенные пильные диски.
Максимальная скорость инструмента не
должна превышать предельно допустимую
скорость пильного диска. Не используйте
абразивные диски.
• Не пытайтесь распиливать очень мелкие
детали.
• Не форсируйте режим резки. Не прилагайте
чрезмерные усилия.
• Перед началом резки дождитесь, пока
двигатель наберет полные обороты.
• Убедитесь, что все фиксаторы и зажимы
надежно закреплены.
• Надежно закрепляйте обрабатываемую
заготовку.
• Хотя данная электропила может
использоваться для распиловки древесины
и большинства цветных металлов,
в данной инструкции по эксплуатации
рассматривается распиловка только
древесины. Те же самые инструкции
относятся и к другим материалам. Не
используйте данную пилу для резки чёрных
металлов (чугун и сталь), камня или
изделий из волокнистого цемента!
• Обязательно используйте пластину для
пропила. Не используйте станок, если щель
пропила шире 10 мм.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по использованию
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
См. Пильные диски в разделе
«Дополнительные принадлежности», чтобы
41
РУССКИЙ ЯЗЫК
выбрать пильный диск, наиболее подходящий
для планируемой операции.
Убедитесь, что инструмент расположен
удобно и правильно с точки зрения высоты
стола и устойчивости. Место установки
инструмента должно быть выбрано с учетом
хорошего обзора для оператора и достаточного
свободного пространства, позволяющего
работать с заготовкой без каких-либо
ограничений.
Для уменьшения уровня вибрации проследите,
чтобы температура в рабочей зоне не была
слишком низкой, инструмент и насадки были
хорошо отрегулированы, а размер заготовки
подходил для данного инструмента.
Подключите электропилу к любому бытовому
источнику питания 60 Гц. Проверьте
напряжение на паспортной табличке
инструмента. Убедитесь, что при работе не
будет задет электрический кабель.
Правильное положение тела
и рук (Рис. 17А, 17В)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке 17А.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
• Никогда не держите руки в зоне распила.
Не подносите свои руки к пильному диску
ближе, чем на 152 мм.
• Прижимайте заготовку к столу
и направляющей во время распиловки.
Держите руки в положении, как во время
работы, пока курковый выключатель
не будет отпущен и пильный диск
окончательно не остановится.
• Работая вдоль размеченной линии, следите
за ней сквозь жалюзийные отверстия на
защитном кожухе.
Включение и выключение
(Рис. 1B)
Чтобы включить пилу, нажмите на курковый
пусковой выключатель (х). Для выключения
инструмента отпустите курковый выключатель.
Перед выполнением первого реза дождитесь,
пока пильный диск не наберет полную скорость.
Прежде чем вернуть пильную головку в верхнее
положение, отпустите курковый выключатель
и дождитесь остановки пильного диска.
Отверстие в курковом выключателе
предназначено для вставки замка, чтобы
заблокировать пилу.
НАСТРОЙКА СКОРОСТИ (РИС. 1В)
Дисковой регулятор скорости (hh) можно
использовать для предварительной настройки
требуемой скорости вращения.
• Установите дисковой регулятор скорости
(hh) на требуемый диапазон, который
обозначен цифрой.
• Используйте высокую скорость для пиления
мягких материалов, таких как древесина.
Для пиления металла используйте низкую
скорость.
Использование светодиодной осветительной системы
XPSTM (Рис. 1A, 1B)
ПРИМЕЧАНИЕ: Торцовочная пила должна быть
подключена к источнику питания. Светодиодная
осветительная система XPS™ оборудована
пусковым выключателем (уу). Светодиодная
осветительная система XPS™ никак не связана
с курковым выключателем торцовочной пилы.
При каждой эксплуатации пилы включать
подсветку нет необходимости.
• ВСЕГДА СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ
ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ (ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ), ПЕРЕД
ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
НИКОГДА НЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЙТЕ РУКИ,
КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ 17В.
При выполнении резов вдоль карандашной
линии, начерченной на деревянной заготовке:
• Твёрдо упирайтесь обеими ногами в пол,
чтобы сохранять надлежащий баланс.
По мере перемещения рукоятку пильной
головки влево или вправо, следуйте за ней,
держась в стороне от пильного диска.
2. Выровняйте край тени от пильного диска
по карандашной линии. Для полного
совмещения с карандашной линией вам
может потребоваться отрегулировать угол
скоса или наклона.
42
1. Включите систему XPS™, затем опустите
вниз рабочую рукоятку (с), подводя
пильный диск вплотную к деревянной
заготовке. На заготовке появится тень от
пильного диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Основные типы резов
(Рис. 1А, 1В, 18, 19)
Если не задействована функция длинного
распила, убедитесь, что пильная головка
откинута назад до упора и поворотная
зажимная рукоятка фиксатора штанг (g)
затянута. Это предотвратит скольжение пилы
по штангам при соприкосновении с заготовкой.
Разрезание нескольких заготовок одновременно
не рекомендуется, однако это можно выполнить
безопасным способом, крепко прижимая
каждую из заготовок к столу и направляющей.
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ
РЕЗ
1. Установите и зафиксируйте пильную
головку на нуле и плотно прижмите
заготовку к столу (q) и направляющей (n).
2. Затяните поворотную зажимную рукоятку
фиксатора штанг (g) и включите пилу,
нажав на курковый выключатель (х).
3. Когда двигатель пилы наберет полную
скорость, мягко опустите пильную головку
и медленно начните резать заготовку.
Прежде чем поднять пильную головку,
дождитесь полной остановки пильного
диска.
ДЛИННЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ
При разрезании заготовок, размеры которых
превышают 51х150 мм [51x105 мм со скосом
45º], ослабьте зажимную рукоятку фиксатора
штанг (g) и используйте движение «впередвниз-назад» (Рис. 18).
Потяните пилу на себя, опустите пильную
головку к заготовке и медленно ведите пилу
назад, выполняя рез.
При отведении пилы на себя не допускайте
контакта пильного диска с заготовкой.
Пилу может откинуть в Вашу сторону, что
может привести к получению травмы или
повреждению заготовки.
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗ СО СКОСОМ
Для выполнения уголков угол скоса чаще всего
устанавливается на 45º, но он также может
устанавливаться на любой градус от нуля до
50º влево или до 60° вправо. Действуйте как
при вертикальном прямом поперечном резе.
При выполнении резов со скосом на заготовках,
ширина которых превышает 51х105 мм, но
более короткой длины, всегда помещайте
длинную сторону заготовки вплотную
к направляющей (Рис. 19).
РЕЗЫ С НАКЛОНОМ
Угол наклона может быть задан от 49° вправо
до 49° влево и может быть установлен
с помощью рукоятки между 50° влево и 60°
вправо. Более подробные инструкции
по установке угла наклона см. в разделе
«Составные части и элементы
управления».
1. Ослабьте поворотную рукоятку фиксатора
угла наклона (ее) и переместите пилу
влево или вправо. Чтобы оставить зазор,
необходимо передвинуть направляющую
(n). После изменения положения
направляющих затяните регулятор
направляющей (m).
2. Надежно затяните рукоятку фиксатора угла
наклона.
При установке некоторых углов может
потребоваться удалить правую или левую
стороны направляющей. Важную информацию
касаемо регулировки направляющих при
выполнении некоторых резов с наклоном см.
Регулировку направляющей в разделе
«Регулировка».
Чтобы снять левую или правую направляющую,
ослабьте на несколько оборотов регулятор
направляющей (m) и сдвиньте направляющую
с инструмента.
ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗОВ (РИС. 1В)
Ваша пила оснащена ограничителем глубины
(bb), винтом настройки глубины пропила
(аа) и барашковой гайкой (z), позволяющими
производить операции по выпиливанию пазов.
• Поверните ограничитель глубины (bb)
в направлении передней части пилы.
• Подкрутите барашковую гайку (z)
и винт настройки глубины пропила (аа),
устанавливая желаемую глубину паза.
• Для получения ровного паза рекомендуется
поместить между направляющей
и обрабатываемой заготовкой брусок
длиной приблизительно 5 см.
КАЧЕСТВО РАСПИЛА
Чистота любого среза зависит от ряда
факторов, например, от материала
распиливаемой заготовки, типа пильного
диска, степени заточенности диска и скорость
пиления.
Если при фасонных и аналогичных особо
точных работах требуется наиболее чистый
распил, рекомендуется использовать остро
заточенный пильный диск (с 60-ю зубьями
43
РУССКИЙ ЯЗЫК
с твердосплавными напайками) и применять
более медленную подачу при резании.
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы
заготовка во время пиления
не смещалась и не двигалась,
надежно фиксируйте ее. Каждый
раз, прежде чем поднять рычаг,
ждите полной остановки пильного
диска. Если от концевой части
обрабатываемой заготовки
отщепляются небольшие волокна,
наклейте на древесину в области
распила полоску липкой пленки.
Выполните пропил через ленту,
затем тщательно удалите ее.
Зажим заготовки (Рис. 4)
ВНИМАНИЕ: Заготовка,
закрепленная перед распилом
с соблюдением баланса
и безопасности, может послужить
дисбалансом по окончании реза.
Несимметричная нагрузка
может опрокинуть пилу или
приспособление, на котором
она закреплена, например,
дополнительный стол или
верстак. При выполнении реза,
который может привести
к дисбалансу, всегда должным
образом поддерживайте заготовку
и следите, чтобы пила была
надежно закреплена на устойчивой
поверхности. В противном случае,
существует риск получения
тяжелой травмы.
ВНИМАНИЕ: При каждом
использовании зажима зажимная
лапа должна всегда находиться
над основанием пилы. Всегда
закрепляйте заготовку только
к основанию пилы и ни к какому
другому объекту в рабочей зоне.
При каждом использовании зажима
зажимная лапа должна всегда
находиться над основанием пилы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если во время
пиления Вам необходимо держать
руки на расстоянии не более
152 мм от пильного диска, всегда
используйте зажим во избежание
риска повреждения заготовки
и получения телесной травмы.
Используйте зажим для заготовки (kk),
поставляемый с Вашей пилой. Другие
вспомогательные средства, такие как
44
пружинный зажим, зажимная скоба или
С-образная струбцина, могут не подойти для
заготовок особого размера или формы. В целях
вспоможения при зажиме заготовки левая или
правая направляющая отводятся в сторону.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗАЖИМА
1. Вставьте зажим в отверстие под
направляющей. Зажим должен быть
обращен в сторону задней части
торцовочной пилы. Паз зажимного штифта
должен быть вставлен в основание до
упора. Убедитесь, что штифт зажима
полностью вставлен в основание
торцовочной пилы. Если паз все еще виден,
значит, зажим не закреплен должным
образом.
2. Поверните зажим на 180° в сторону
передней части торцовочной пилы.
3. Ослабьте рукоятку, чтобы отрегулировать
зажим вверх или вниз, затем, используя
рукоятку тонкой настройки, крепко зажмите
заготовку.
ПРИМЕЧАНИЕ: При выполнении резов
с наклоном, располагайте зажим на
противоположной стороне основания. ВСЕГДА
СНАЧАЛА ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРОБНЫЕ РАЗРЕЗЫ
(ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ИНСТРУМЕНТЕ),
ПЕРЕД ТЕМ КАК ДЕЛАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ, ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ ХОД ДИСКА.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗАЖИМ НЕ ВЛИЯЕТ НА
РАБОТУ ПИЛЫ И НЕ МЕШАЕТ ДВИЖЕНИЮ
ЗАЩИТНОГО КОЖУХА.
Дополнительные опоры для
длинных заготовок (Рис. 7)
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПОРУ ДЛЯ
ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК.
Для увеличения ширины стола Вашей пилы
используйте столы на ножках DE7023-XJ или
DE7033 (nn). Для поддержки длинных заготовок
используйте любые удобные приспособления,
такие как пильные козлы или подобные им
устройства, препятствующие выступу длинных
концов.
Изготовление рам для картин, ящиков для рассады
и прочих четырехсторонних
конструкций (Рис. 20, 21)
Изготовьте несколько простых изделий из
отходов древесины, чтобы почувствовать
уверенность при управлении электропилой.
Ваша электропила - идеальный
РУССКИЙ ЯЗЫК
электроинструмент для пиления со скосом
для угловых соединений (соединений «на ус»),
см. Рис. 20.
Изображение А на рисунке 21 представляет
собой соединение, выполненное методом
пиления с наклоном. Изображенное соединение
можно получить с помощью пиления
с наклоном или пиления со скосом.
• Пиление с наклоном:
– Установите для обеих планок наклон 45°,
чтобы при их стыковке получился угол
90°.
– Зафиксируйте рукоятку установки угла
скоса в нулевой позиции, а рукоятку
установки угла наклона в позиции 45°.
– Деревянный брус расположите широкой
стороной на плоскости стола и узкой
стороной вплотную к направляющей.
• Пиление со скосом:
– Тот же самый разрез может быть
выполнен путем скашивания под
прямым углом правой и левой заготовок,
лежащих широкой стороной вплотную
к направляющей.
Пиление под углом и изготовление рам (Рис. 21)
Изображение В на рисунке 21 представляет
собой соединение, выполненное путем
настройки рукоятки угла скоса в позиции
45° для пиления со скосом двух профилей
с целью формирования угла 90º. Для этого
зафиксируйте рукоятку установки угла наклона
в нулевой позиции, а рукоятку установки угла
скоса в позиции 45°. И в этот раз расположите
деревянный брус широкой стороной на
плоскости стола и узкой стороной вплотную
к направляющей.
Оба изображения на рисунке 21 относятся
только к четырехсторонним объектам. При
изменении числа сторон, угол скоса и угол
наклона также изменяется. В приведенной
ниже таблице указаны правильные углы для
разнообразных конфигураций изделий, при
условии, что все стороны имеют одинаковую
длину.
КОЛ-ВО СТОРОН
УГОЛ СКОСА ИЛИ
НАКЛОНА
4
45°
5
36°
6
30°
7
25,7°
8
22,5°
9
20°
10
18°
Для выполнения форм, не изображенных
в данном руководстве, используйте следующую
формулу: 180°, разделенные на кол-во сторон,
равняется углу скоса (при вертикальном
пилении материала) или наклона (при пилении
материала, уложенного горизонтально).
Комбинированное пиление
(Рис. 22)
Комбинированное пиление - это одновременное
пиление со скосом и с наклоном. Этот метод
пиления используется для изготовления рам
или ящиков с наклонными стенками наподобие
того, что изображен на рисунке 22.
ВНИМАНИЕ: Если угол пиления
постоянно изменяется, следите,
чтобы рукоятки фиксаторов угла
наклона и скоса были надежно
заблокированы. Блокируйте их
после выполнения любых изменений
угла наклона или угла скоса.
На приведенной ниже диаграмме можно
выбрать правильный угол наклона и угол скоса
для комбинированного пиления.
• Для этого сначала выберите необходимый
для Вашего изделия угол «A» (Рис. 22)
и поместите этот угол на соответствующую
кривую диаграммы.
• Из этой точки опустите вниз
перпендикулярную линию для определения
нужного угла наклона и горизонтальную для
определения угла скоса.
• Установите на пиле указанные углы
и выполните несколько пробных разрезов.
Попробуйте совместить отрезанные
компоненты.
Пример: Для изготовления четырехстороннего
ящика с внешним углом 26° (угол «A», Рис. 22),
используйте правую верхнюю кривую. Найдите
метку 26° на кривой диаграммы. Проведите
горизонтальную линию до любой из сторон
45
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ
ЯЩИК
6-ТИ
СТОРОННИЙ
ЯЩИК
8-МИ
СТОРОННИЙ
ЯЩИК
(«УГОЛ СТОРОНЫ ЯЩИКА (УГОЛ «А
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ СКОСА НА ПИЛЕ
для определения угла скоса, который следует
установить на пиле (42°). Таким же образом
проведите вертикальную линию до нижнего
или верхнего края для определения угла
наклона, который следует установить на пиле
(18°). Всегда выполняйте пробные разрезы
на нескольких обрезках дерева для проверки
настроек пилы.
УСТАНОВИТЕ ЭТОТ УГОЛ НАКЛОНА
НА ПИЛЕ
Пиление плинтусов (Рис. 13,
23)
• Прямые резы под углом 90º:
– Расположите заготовку вплотную
к направляющей и удерживайте ее
на месте, как показано на рисунке 23.
Включите пилу, дождитесь, пока пильный
диск не наберет полную скорость, мягко
опустите пильную головку и медленно
начните резать заготовку.
ПИЛЕНИЕ ПЛИНТУСОВ ОТ 76 ММ ДО 171 ММ
ВЕРТИКАЛЬНО К НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ПРИМЕЧАНИЕ: При пилении плинтусов
размером от 76 мм до 171 мм, расположенных
вертикально к направляющей, используйте
подвижный зажимной рычаг (а6), изображенный
на рисунке 13.
Расположите материал, как показано на
рисунке 23.
При выполнении данного реза плинтус
должен располагаться нижним краем на
поверхности стола и задней стороной вплотную
к направляющей.
46
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Скос 45° влево
Сохраните левую
сторону профиля
Скос 45° вправо
Сохраните левую
сторону профиля
Правая
сторона
Скос 45° вправо
Сохраните правую
сторону профиля
Скос 45° влево
Сохраните правую
сторону профиля
Материал, размер которого превышает 171 мм, должен
распиливаться, как было описано выше.
Пиление багетов (Рис. 1А,
24А, 24В)
Ваша торцовочная пила прекрасно подходит
для пиления багетов. Для получения точного
соединения, профиль должен распиливаться
с особой осторожностью методом
комбинированного пиления.
Для пиления багетов под нужным углом, на
Вашей торцовочной пиле предварительно
установлены позиции фиксатора угла скоса
31,62º влево и вправо и ограничителя
угла наклона 33,86º влево и вправо. На
градуированной шкале (k) также имеется
отметка 33,9º. В таблице ниже приведены
точные настройки для пиления багетов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Очень важно произвести
пробные резы на обрезках материала!
ИНСТРУКЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ БАГЕТОВ,
УЛОЖЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
КОМБИНИРОВАННОГО ПИЛЕНИЯ (РИС. 24А)
1. Положите профиль на стол пилы широкой
задней стороной вниз.
2. Верхняя сторона профиля прижата
к направляющей.
3. Ниже приведены настройки для багетов
45°.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Наклон 30° влево
Угол скоса 35,26°
вправо
Сохраните левый
конец профиля
Наклон 30° вправо
Угол скоса 35,26°
влево
Сохраните левый
конец профиля
Правая
сторона
Наклон 30° вправо
Угол скоса 35,26°
влево
Сохраните правый
конец профиля
Наклон 30° влево
Угол скоса 35,26°
вправо
Сохраните правый
конец профиля
РУССКИЙ ЯЗЫК
4. Эти параметры предназначены для багетов
с верхним углом 52° и нижним углом 38°.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Наклон 33,9° влево
Угол скоса 31,62°
вправо
Сохраните левый
конец профиля
Наклон 33,9° вправо
Угол скоса 31,62°
влево
Сохраните левый
конец профиля
Правая
сторона
Наклон 33,9° вправо
Угол скоса 31,62°
влево
Сохраните правый
конец профиля
Наклон 33,9° влево
Угол скоса 31,62°
вправо
Сохраните правый
конец профиля
Специальные разрезы
ВНИМАНИЕ: Никогда не
производите пиление, если
материал не закреплен на столе
и направляющей.
ПИЛЕНИЕ АЛЮМИНИЯ (РИС. 25А, 25В)
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ.
Альтернативный метод пиления багетов (РИС. 5)
Некоторые заготовки необходимо закреплять
при помощи зажима или других зажимных
устройств во избежание их смещения во
время пиления. Расположите материал как
для тонкого поперечного пиления, см. рисунок
25А. На рисунке 25В изображено неправильное
положение данных профилей при пилении.
При использовании данного метода при
пилении багетов не требуется выполнение реза
с наклоном. Небольшие изменения угла скоса
могут выполняться без воздействия на угол
наклона. При появлении углов, отличных от 90º,
пила быстро и легко сама настраивается под
них.
При пилении алюминия используйте смазочный
восковой карандаш. Нанесите восковую смазку
прямо на пильный диск непосредственно
перед пилением. Никогда не смазывайте
вращающийся пильный диск. Воск гарантирует
надежную смазку и предохраняет пильный диск
от налипания опилок.
Настоятельно рекомендуется использование
дополнительной направляющей для пиления
багетов (DW7084) (ll), которая гарантирует
высокую точность и удобство в работе (Рис. 5).
ЗАГОТОВКИ ИЗОГНУТОЙ ФОРМЫ (РИС. 26А,
26В)
ИНСТРУКЦИИ ПО ПИЛЕНИЮ БАГЕТОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПОД УГЛОМ МЕЖДУ
НАПРАВЛЯЮЩЕЙ И ОСНОВАНИЕМ ПИЛЫ,
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСЕХ ВИДОВ РЕЗОВ
(РИС. 24В)
1. Расположите профиль под углом таким
образом, чтобы нижняя часть профиля (та
часть, которая будет обращена к стене,
когда багет будет повешен на стену)
примыкала к направляющей, а верхняя
часть профиля оставалась на столе пилы.
2. Угловые срезы на задней стороне
профиля должны располагаться точно по
направляющей и пильному столу.
ВНУТРЕННИЙ УГОЛ
ВНЕШНИЙ УГОЛ
Левая
сторона
Скос 45° вправо
Сохраните правую
сторону профиля
Скос 45° влево
Сохраните правую
сторону профиля
Правая
сторона
Скос 45° влево
Сохраните левую
сторону профиля
Скос 45° вправо
Сохраните левую
сторону профиля
При распиловке заготовок изогнутой формы
всегда располагайте их, как показано на
рисунке 26А, и никогда не кладите, как показано
на рисунке 26В. Неправильное расположение
заготовки может явиться причиной защемления
лезвия пильного диска.
РАСПИЛОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
И ПРОЧИХ КРУГЛЫХ ПРОФИЛЕЙ
Пластиковые трубы могут быть легко
распилены Вашей пилой. Распиловка
труб выполняется таким же образом, что
и распиловка древесины; во избежание
перекатывания, труба должна быть
закреплена при помощи зажимов или надежно
прижиматься вплотную к направляющей.
Выполнение данного условия чрезвычайно
важно при исполнении разрезов под углом.
РАСПИЛОВКА БОЛЬШИХ ЗАГОТОВОК (РИС.
27)
Иногда деревянная заготовка бывает
немного шире, чтобы свободно разместиться
под нижним защитным кожухом диска.
В этом случае, положите большой палец
руки на верхнюю часть защитного кожуха
(а) и проверните его немного вверх, ровно
настолько, чтобы открыть заготовку, как
показано на рисунке 27. Используйте этот
47
РУССКИЙ ЯЗЫК
прием только в случаях острой необходимости;
пила будет работать в обычном режиме
и сможет выполнить более крупный разрез.
НИКОГДА НЕ ПРИВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ
ЗАКЛЕИВАЙТЕ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НЕ
УДЕРЖИВАЙТЕ КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ
СПОСОБОМ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ ПИЛЫ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ
ПОПЕРЕЧНОГО РАСПИЛА ШИРОКИХ
ЗАГОТОВОК (РИС. 28А, 28В)
При использовании специальных настроек
Вашей пилой можно распиливать очень
широкие (до 409 мм) заготовки. Для этого
следуйте инструкциям:
1. Снимите с пилы правую и левую
направляющую и отложите их в сторону.
Для этого открутите на несколько
оборотов регуляторы направляющей (m)
и снимите каждую направляющую с пилы.
Отрегулируйте и зафиксируйте рукоятку
установки угла скоса на отметке 0°.
2. Используя кусок ДСП толщиной 38 мм
или какой-либо другой ровный и прочный
древесный материал толщиной 38 мм,
изготовьте специальную платформу
размером. 368 х 660 мм. Платформа
должна быть совершенно плоской, иначе
в процессе распила материал может
двигаться, увеличивая риск получения
травмы.
3. При помощи шурупов для дерева длиной
76,2 мм закрепите платформу размером
368 х 660 мм через отверстия (а9)
в основании направляющей (о) (Рис. 28А).
Для надежного крепления материала
используйте 4 шурупа. При использовании
специальных настроек платформа должна
быть распилена на 2 части. Убедитесь, что
шурупы надежно затянуты, в противном
случае материал может выскользнуть
и стать причиной получения травмы.
Убедитесь, что платформа плотно
прилегает к столу и направляющей,
и расположена точно в центре.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что пила
надежно закреплена на устойчивой
опорной плоскости. В противном
случае пила может колебаться
в процессе работы и стать
причиной получения травмы.
4. Положите распиливаемую заготовку на
платформу, установленную на столе.
Убедитесь, что заготовка плотно прижата
48
к задней стороне основания направляющей
(о) (Рис. 28В).
5. Прежде чем начинать распил закрепите
заготовку. Медленно распиливайте
материал, используя движение «впередвниз-назад». Ненадежное крепление
заготовки и быстрое пиление могут стать
причиной смещения заготовки и получения
травмы.
После нескольких пропилов под различными
углами скоса, кроме 0º, платформа может
обветшать и больше не будет должным
образом поддерживать заготовку. Настройте
нужный угол скоса и установите новую
неиспользованную платформу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Продолжительное использование
платформы с несколькими
пластинами для пропила может
стать причиной потери контроля
над инструментом и получения
травмы.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
травмы, выключите
инструмент и отсоедините его
от источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Убедитесь, что
курковый переключатель
находится в положении ВЫКЛ.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения тяжелой травмы
НИКОГДА не дотрагивайтесь
пальцами или руками до острых
зубьев пильного диска при
проведении любых работ по
обслуживанию пилы.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазочные или чистящие
вещества (в особенности пульверизаторы
РУССКИЙ ЯЗЫК
и аэрозоли) в непосредственной близости
от пластмассового защитного кожуха.
Защитный кожух из поликарбоната подвержен
воздействию определенных химических
веществ.
Щетки электродвигателя
(Рис. 1А)
Регулярно осматривайте угольные щетки.
Следите, чтобы щетки оставались чистыми
и свободно передвигались по пазам.
• Отключите инструмент от источника
питания, снимите торцевую крышку
двигателя (f), поднимите пружину
и извлеките блок щеток.
• Если щетки износились приблизительно
до 12,7 мм, пружины больше не смогут их
удерживать, и щетки следует заменить.
• Используйте только идентичные угольные
щетки DEWALT. Использование правильного
типа щеток напрямую влияет на
функционирование электрического тормоза.
Наборы новых щеток можно приобрести
в авторизованных сервисных центрах
DEWALT.
• Всегда после осмотра или замены щеток
устанавливайте на место крышку отсека
щеток.
• Для установки новых щеток перед
использованием инструмент должен быть
запущен вхолостую (без нагрузки) на 10
минут. В работе электрического тормоза
могут быть сбои, пока не будут заменены
изношенные щетки.
• Во время холостого хода НЕ
СВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ ЗАКЛЕИВАЙТЕ
ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ И НИКАКИМ
ДРУГИМ ОБРАЗОМ НЕ БЛОКИРУЙТЕ
КУРКОВЫЙ ПУСКОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
УДЕРЖИВАЙТЕ ЕГО ТОЛЬКО РУКОЙ.
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
Перед эксплуатацией инструмента внимательно
осмотрите верхний и нижний защитный
кожух и пылеотвод, чтобы убедиться, что они
функционируют должным образом. Убедитесь,
что опилки, пыль или обрезки заготовки не
блокируют перечисленные устройства.
При застревании фрагментов заготовки между
пильным диском и защитными кожухами,
отключите инструмент от источника питания
и следуйте инструкциям, приведенным
в разделе «Замена или установка нового
пильного диска». Удалите застрявшие
частицы и установите на место пильный диск.
Регулярно очищайте участки вокруг И ПОД
основанием и поворотным столом от пыли
и опилок.
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ЧИСТКА ПОДСВЕТКИ
• Ватной палочкой осторожно очистите
от пыли и мусора линзы подсветки.
Сильное загрязнение может блокировать
подсветку и стать причиной неаккуратного
обозначения линии реза.
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ никакие виды
растворителей; они могут повредить линзы.
• Очистите снятый с пилы диск от пыли
и грязи.
49
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЧИСТКА ПЫЛЕОТВОДА
Отключите пилу от источника питания,
переведите пильную в головку в максимально
верхнее положение и почистите пылеотвод при
помощи сжатого воздуха или штыря большого
диаметра.
Дополнительные принадлежности (Рис. 2-8)
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
ОПОРА ДЛЯ ДЛИННЫХ ЗАГОТОВОК: DE7080XJ
Данная опора используется для поддержания
длинных заготовок. В основание Вашей пилы
можно вставить 2 опоры (ii), по одной с каждой
стороны.
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДЛИНЫ:
DE7051-XJ
Используется с опорой для длинных заготовок
(ii). Регулируемый ограничитель длины (jj)
используется при выполнении повторяющихся
резов одинаковой длины от 0 до 107 см.
ЗАЖИМ: DE7082-XJ
Зажим (kk) используется для надежного
крепления заготовки к пильному столу.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ВЫПИЛИВАНИЯ
БАГЕТОВ И КАРНИЗОВ: DE7084-XJ
Данная направляющая (ll) используется для
точного выпиливания багетов и карнизов.
ПЫЛЕСБОРНИК: DE7053-XJ
Данный пылесборник (mm) собирает большую
часть производимой во время пиления пыли
и оснащен застежкой-молиней для быстрого
и удобного опорожнения.
РАБОЧИЙ СТОЛ НА НОЖКАХ: DE7023-XJ,
DE7033-XJ
Стол на ножках (nn) используется для
увеличения ширины стола пилы.
50
СТОЛ НА НОЖКАХ (NN) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ШИРИНЫ СТОЛА ПИЛЫ.
Монтажные кронштейны (оо) используются для
крепления пилы к рабочей поверхности.
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ: ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ 305 мм С ПОСАДОЧНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ 30 мм. МИНИМАЛЬНАЯ
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ
НИЖЕ 4800 об./мин. Никогда не используйте
пильные диски меньшего диаметра. Они не
будут надежно закрываться защитным кожухом.
Используйте только пильные диски для
поперечного пиления! Не используйте пильные
диски, предназначенные для продольной
распиловки, комбинированные диски или диски,
угол зубьев которых превышает 5°.
ТИПЫ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИАМЕТР
КОЛ-ВО
ЗУБЬЕВ
Пильные диски для строительных материалов
(сверхтонкие с антипригарной кромкой)
Общее применение
305 мм
40
Точный поперечный распил
305 мм
60
Пильные диски по дереву (гладкий, чистый
рез)
Точный поперечный
305 мм
80
распил
Цветные металлы
305 мм
96
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе с обыч.ными бытовыми отходами
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие DEWALT или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми
отходами. Отнесите изделие в специальный
приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает
защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых
.материалов
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
РУССКИЙ ЯЗЫК
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий DEWALT.
Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы
можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает
их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис DEWALT
по адресу, указанному в данном руководстве
по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров DEWALT и полную информацию о нашем послепродажном
обслуживании и контактах Вы можете найти
в интернете по адресу: ww.2helpU.com.
zst00202438 - 10-05-2013
51
52
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
55
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising