ORB72 | Black&Decker ORB72 MINI VAC Type H1 instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588777-19 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
ORB72
2
3
ČESKY
Použití výrobku
♦
Váš příruční akumulátorový vysavač Black & Decker
orb-it™ je určen pro jednoduché suché vysávání. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití v domácnostech.
♦
Bezpečnostní pokyny
Další bezpečnostní pokyny týkající se
akumulátorů a nabíječek
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
výstrahy a všechny pokyny. Nedodržení
níže uvedených pokynů může mít za následek
úraz elektrickým proudem, vznik požáru nebo
vážné poranění.
Baterie
♦
Nikdy se nepokoušejte akumulátor z jakéhokoli
důvodu rozebírat.
♦
Zabraňte kontaktu akumulátoru s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátory nadměrné teplotě.
♦
Neskladujte akumulátory na místech, kde může
teplota přesáhnout 40°C.
♦
Nabíjejte akumulátory pouze při teplotách v rozsahu
od 10 do 40°C.
♦
Nabíjení provádějte pouze nabíječkou dodanou
s výrobkem. Použití nesprávné nabíječky může mít
za následek úraz elektrickým proudem nebo přehřátí
akumulátoru.
♦
Při likvidaci akumulátorů se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
♦
Nepoškozujte a nedeformujte akumulátor propíchnutím nebo nárazem, protože hrozí riziko zranění
a požáru.
♦
Poškozené akumulátory nenabíjejte.
♦
V extrémních podmínkách může docházet k úniku
kapaliny z akumulátoru. Jakmile zjistíte únik kapaliny
z akumulátoru, otřete ji pečlivě hadříkem. Dbejte
na to, aby se tato kapalina nedostala do kontaktu
s pokožkou.
♦
Dojde-li k potřísnění pokožky touto kapalinou, nebo
pokud se kapalina dostane do očí, postupujte podle
níže uvedených pokynů.
Varování! Kapalina z akumulátoru může způsobit zranění
osob nebo hmotné škody. V případě potřísnění pokožky
zasažené místo okamžitě opláchněte vodou. Dojde-li
k zrudnutí, bolesti nebo podráždění zasaženého místa,
vyhledejte lékařské ošetření. Pokud se kapalina dostane
do očí, okamžitě si je začněte vyplachovat čistou vodou
a vyhledejte lékařské ošetření.
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného z baterií by měly být vždy dodržovány
základní bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste snížili riziko vzniku požáru,
riziko úniků kapaliny z baterií, riziko zranění
nebo materiálních škod.
♦
♦
♦
Před použitím výrobku si pečlivě pročtěte tento
návod.
Použití tohoto výrobku je popsáno v tomto návodu.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může způsobit poranění
obsluhy.
Uschovejte tento návod pro případné další použití.
Použití výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte tento vysavač k vysávání kapalin.
Nepoužívejte tento vysavač k vysávání materiálů,
které by mohly způsobit požár.
Nepoužívejte tento vysavač v blízkosti vody.
Neponořujte tento výrobek do vody.
Nikdy nevytahujte zástrčku nabíječky ze zásuvky
taháním za kabel nabíječky. Veďte kabel tak, aby
nepřecházel přes ostré hrany nebo horké a mastné
povrchy.
Tento výrobek není určen pro použití nezletilými
nebo nezkušenými osobami bez dozoru. Děti musí
být pod dozorem, aby si s nářadím nehrály.
Po použití
♦
♦
♦
Nabíječky
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku.
Varování! Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku
přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
♦
Používejte nabíječku Black & Decker pouze k nabíjení akumulátoru, který byl dodán s výrobkem. Jiné
baterie mohou prasknout, způsobit poranění nebo
další škody.
♦
Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které nejsou
k nabíjení určeny.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být s ohledem
na možná rizika vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu Black & Decker.
♦
Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
Před čištěním nabíječky nebo nabíjecí základny
odpojte nabíječku od sítě.
Není-li zařízení používáno, mělo by být uloženo na
suchém místě.
Je-li tento výrobek uložen, musí být vhodně zabezpečen před dětmi.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
Pravidelně kontrolujte, zda není poškozen kabel
nabíječky. Pokud je kabel nabíječky poškozen nebo
zničen, nabíječku vyměňte.
Nikdy se nepokoušejte demontovat nebo vyměnit
jiné díly než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.
Před použitím vždy zkontrolujte, zda není zařízení
poškozeno nebo zda nemá poškozené části. Zkontrolujte, zda nejsou jeho části rozbity a zda nejsou
poškozeny spínače nebo jiné díly, které by mohly
ovlivnit jeho provoz.
Nepoužívejte toto zařízení, je-li jakákoli jeho část
poškozena nebo nepracuje správně.
Poškozené a zničené díly nechejte opravit či vyměnit
v autorizovaném servisním středisku.
4
♦
♦
♦
Popis
Nabíječku neotevírejte.
Nabíječku nerozebírejte.
V průběhu nabíjení musí být zařízení/nářadí/akumulátor umístěny na dobře větraném místě.
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Tlačítko hlavního spínače
2. Rukojeť
3. Tlačítko nastavení rukojeti
4. Hubice
5. Indikátor nabíjení
6. Kryt lapače prachu
7. Uvolňovací tlačítko krytu
8. Nabíjecí základna
9. Držák příslušenství
10. Štěrbinový nástavec
11. Kartáčový nástavec
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Toto nářadí není určeno k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití tohoto výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si se zařízením
nehrály.
Sestavení
Zbytková rizika
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Příslušenství (obr. A a B)
Tyto modely jsou dodávány s některým, nebo se vším
následujícím příslušenstvím:
♦
Držák k uskladnění vašeho příslušenství.
♦
Štěrbinový nástavec (10) pro vysávání úzkých
prostor.
♦
Kartáčový nástavec (11) pro vysávání nábytku
a schodišť.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou
následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: - práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Nasazení držáku příslušenství (obr. A)
♦
Okraj nabíjecí základny (8) vložte do okraje držáku
příslušenství (9).
♦
Kartáčový nástavec (11) zasuňte do přední části
štěrbinového nástavce (10) a poté štěrbinový nástavec zasuňte do držáku příslušenství.
Upevnění příslušenství (obr. B)
♦
Rukojeť (2) zdvihněte, až zaskočí na své místo.
Současně se automaticky zdvihne hubice (4).
♦
Do přední části hubice (4) zasuňte štěrbinový nástavec (10). Ujistěte se, zda je zasunut zcela dovnitř.
Pokud je třeba použít kartáčový nástavec (11),
zasuňte jej do přední části štěrbinového nástavce
(10).
Elektrická bezpečnost
Vaše nabíječka je určena pro provoz pouze pod jedním
napětím. Vždy zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti
odpovídá napětí, které je uvedeno na výkonovém štítku
výrobku. Nikdy se nepokoušejte nahradit nabíječku přímým připojením k zásuvce elektrického proudu.
Použití
Symboly vyznačené na nabíječce
♦
♦
Varování! Před použitím výrobku si pečlivě
pročtěte tento návod.
Před prvním použitím musí být akumulátor nabíjen
minimálně 4 hodiny.
Není-li vysavač používán, uložte jej do nabíjecí
základny.
Nabíjení akumulátoru (obr. C)
♦
♦
Vysavač vložte do nabíjecí základny (8)
Nabíječku připojte k síti. Nabíječku zapněte. Indikátor nabíjení (5) bude nepřetržitě blikat (pomalu)
♦
Nechejte přístroj nabít.
Při nabíjení se nabíječka může zahřívat. Jde o běžný
jev, který neznamená žádnou závadu. Vysavač může
být k nabíječce připojen libovolně dlouhou dobu. Indikátor nabíjení (5) se rozsvítí ihned při vložení přístroje do
zapnuté nabíječky.
Tato nabíječka je opatřena dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče.
Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Bezpečnostní izolovaný transformátor s ochranou proti zkratu. Napájení je od výstupu transformátoru elektricky odděleno.
Nabíjecí základna není určena pro venkovní
použití.
Varování! Nenabíjejte akumulátor při teplotách nižších
než 10 °C nebo vyšších než 40 °C.
5
Nabíjení bude ukončeno, jakmile začne indikátor nabíjení
(9) nepřerušovaně svítit. Akumulátor může být ponechán
v nabíječce se svítící diodou neomezeně dlouhou dobu.
Svítící dioda začne někdy blikat (nabíjení), když nabíječka
začne baterii občas dobíjet. Indikátor nabíjení (5) bude
svítit tak dlouho, jak dlouho bude akumulátor vložen do
nabíječky, která je připojena k elektrické síti.
♦
Vybité akumulátory nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost akumulátoru bude značně zkrácena, je-li
skladován ve vybitém stavu.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet akumulátor,
je-li teplota jeho článku nižší než zhruba 0 °C nebo
vyšší než 40 °C.
Akumulátor by měla být ponechán v nabíječce a nabíječka jej začne automaticky nabíjet, jakmile se teplota
článků akumulátoru zvýší nebo sníží.
♦
Vysavač držte nad odpadkovým košem nebo umyvadlem, vytáhněte ven filtr (12) a obsah zásobníku
vysypejte.
♦
Vložte filtr zpět.
♦
Kryt lapače prachu zavřete (6).
Poznámka: Filtry mohou být opakovaně použity a měly
by být pravidelně čištěny.
Varování! Nikdy nepoužívejte vysavač bez filtrů. Optimálního vysátí prachu je dosaženo jen s čistými filtry.
Údržba a čištění
Vaše zařízení Black & Decker bylo zkonstruováno tak,
aby vám sloužilo dlouhou dobu s minimálními nároky na
údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí
na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.
Varování! Před zahájením jakékoli údržby výrobků
napájených z akumulátoru:
♦
Zařízení vypněte a odpojte od elektrické sítě.
♦
Nebo zařízení vypněte a vyjměte z něj akumulátor,
je-li napájeno snímatelným akumulátorem.
♦
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte nářadí
v chodu, dokud nedojde k jeho úplnému vybití.
♦
Před čištěním nabíječku odpojte od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo pravidelné
čištění.
Diagnostika akumulátoru
Pokud zařízení detekuje vybitý akumulátor, po stisku
hlavního spínače (1) bude indikátor nabíjení (5) rychle
blikat. Postupujte následovně:
♦
Vysavač vložte do nabíjecí základny (8)
♦
Nabíječku připojte k síti. Nabíječku zapněte.
♦
Nechejte vysavač nabíjet minimálně 4 hodiny.
Pokud zařízení detekuje poškozený akumulátor, po
vložení do nabíjecí základny bude indikátor nabíjení (5)
rychle blikat. Postupujte následovně:
♦
Vysavač i nabíjecí základnu ponechejte v autorizovaném servisním středisku zkontrolovat.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je akumulátor
poškozen, může trvat až 60 minut. Je-li akumulátor
příliš horký nebo příliš studený, LED dioda bude
střídavě pomalu a rychle červeně blikat.
Čištění zařízení
♦
♦
♦
Otevření vysavače (obr. D)
Čištění filtrů
♦
Rukojeť (2) zdvihněte, až zaskočí na své místo.
Současně se automaticky zdvihne hubice (4).
♦
♦
Zavření vysavače (složení rukojeti a hubice)
(obr. D)
♦
♦
Stiskněte tlačítko nastavení rukojeti (3).
Hubice (4) a rukojeť (2) se společně složí.
Výměna filtrů by se měla provádět každých 6 až 9 měsíců
nebo vždy, když dojde k jejich poškození.
Výměnné filtry si můžete zakoupit u vašeho prodejce
Black & Decker: Kódové označení filtru VFORB10-XJ
♦
Chcete-li vysavač zapnout, stiskněte a podržte
tlačítko hlavního spínače (1).
♦
Vysavač vypnete uvolněním stisku hlavního spínače
(1).
Poznámka: Rukojeť musí být v pracovní poloze, v opačném případě se vysavač nezapne.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném komunálním odpadu.
Optimalizace sacího výkonu
Pokud chcete udržet optimální sací výkon, musíte během
používání pravidelně čistit filtr.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu
s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto
výrobku v tříděném odpadu.
Vyprázdnění zásobníku na prach (obr. F)
♦
Filtry lze čistit měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Podle potřeby lze filtry opláchnout teplou vodou
s mýdlem.
Před opětovným vložením zpět se ujistěte, zda jsou
filtry suché.
Výměna filtrů
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory na zařízení pomocí
měkkého kartáče nebo suchého hadříku.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte vnější
povrch vysavače. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Vnitřní prostory lapače prachu lze čistit měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
Vysavač uchopte tak, aby kryt lapače prachu (6)
směřoval směrem vzhůru.
Stiskněte uvolňovací tlačítko krytu (7), aby se kryt
lapače prachu otevřel (6).
6
Záruka
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato záruka
je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní
jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve všech
členských státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či výrobní
vady, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo profesionální účely a nedocházelo-li k jeho pronájmu.
♦
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného
servisu Black & Decker.
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Akumulátor (obr. G)
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit doklad
o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího autorizovaného
servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Pokud chcete provést likvidaci výrobku sami,
akumulátory musí být vyjmuty podle níže
uvedeného postupu a zlikvidovány v souladu
s místními předpisy.
♦
Spusťte zařízení a počkejte, až se akumulátory zcela
vybijí a motor se zastaví.
♦
Zasunutím šroubováku do vybrání (14) a nadzdvižením opatrně sejměte ozdobný štítek (13).
♦
Odstraňte čtyři šrouby (15), kterými je tělo vysavače
spojeno dohromady.
♦
Ze sestavy odklopte kryt skříně.
♦
Vysuňte ven sestavu akumulátoru s motorem.
♦
Ze sestavy akumulátoru s motorem odpojte všechny
přívodní vodiče.
♦
Sestavu akumulátoru s motorem vyjměte.
♦
Vložte akumulátorový blok do vhodného obalu
a zajistěte, aby nemohlo dojít ke zkratování jeho
kontaktů.
♦
Odevzdejte akumulátor zástupci autorizovaného
servisu nebo v místním sběrném dvoře.
Po vyjmutí nemůže být akumulátor vložen zpět.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte zde
Váš nový výrobek. Registrace umožňuje společnosti
Black & Decker informovat zákazníky o průběžných
změnách a nových výrobcích. Další informace
o značce Black & Decker a o celé řadě našich dalších
výrobků naleznete na adrese
www.blackanddecker.co.uk
Technické údaje
ORB72 (H1)
Napětí
Akumulátor
Hmotnost
Nabíječka
V 7,2
Typ Li-Ion
kg 0,72
CHA006013G
CHA006013E
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Hmotnost
V 100-240
V 4-15
mA 400
h 4
kg 0,13
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
zst00152484 - 09-05-2011
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising