ORB72 | Black&Decker ORB72 MINI VAC Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511111-58 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
ORB72
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
♦
Váš príručný akumulátorový vysávač Black & Decker
orb-it™ je určený na jednoduché suché vysávanie.
Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské použitie
v domácnostiach.
♦
Bezpečnostné pokyny
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa akumulátorov a nabíjačiek
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie
nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, vznik požiaru
alebo vážne poranenie.
Akumulátor
♦
Nikdy sa nepokúšajte akumulátor z akéhokoľvek
dôvodu rozoberať.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Nevystavujte akumulátory nadmernej teplote.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od
10 do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s výrobkom. Použitie nesprávnej nabíjačky môže mať za následok
úraz elektrickým prúdom alebo prehriatie akumulátora.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
♦
Nepoškodzujte a nedeformujte akumulátor prepichnutím alebo nárazom, pretože hrozí riziko zranenia
a požiaru.
♦
Poškodené akumulátory nenabíjajte.
♦
V extrémnych podmienkach môže dochádzať
k úniku kvapaliny z akumulátora. Hneď ako zistíte
únik kvapaliny z akumulátora, utrite ho dôkladne
handričkou. Dbajte na to, aby sa táto kvapalina
nedostala do kontaktu s pokožkou.
♦
Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky s touto kvapalinou,
alebo ak sa kvapalina dostane do očí, postupujte
podľa nižšie uvedených pokynov.
Varovanie! Kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
zranenie osôb alebo hmotné škody. V prípade zasiahnutia
pokožky zasiahnuté miesto okamžite opláchnite vodou.
Ak dôjde k začervenaniu, bolesti alebo podráždeniu
zasiahnutého miesta, vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite si ich začnite
vyplachovať čistou vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia
napájaného akumulátorom by sa mali vždy
dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby ste znížili riziko vzniku
požiaru, riziko únikov kvapaliny z akumulátorov,
riziko zranenia alebo materiálnych škôd.
♦
♦
♦
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento
návod.
Použitie tohto výrobku je opísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií,
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy.
Uschovajte tento návod na prípadné ďalšie použitie.
Použitie výrobku
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie kvapalín.
Nepoužívajte tento vysávač na vysávanie materiálov,
ktoré by mohli spôsobiť požiar.
Nepoužívajte tento vysávač v blízkosti vody.
Neponárajte tento výrobok do vody.
Nikdy nevyťahujte zástrčku nabíjačky zo zásuvky
ťahaním za kábel nabíjačky. Veďte kábel tak, aby
neprechádzal cez ostré hrany alebo horúce a mastné povrchy.
Tento výrobok nie je určený na použitie maloletými
alebo neskúsenými osobami bez dozoru. Deti musia
byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Po použití
♦
♦
♦
Pred čistením nabíjačky alebo nabíjacej základne
odpojte nabíjačku od siete.
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uložené
na suchom mieste.
Ak je tento výrobok uložený, musí byť vhodne zabezpečený pred deťmi.
Nabíjačky
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku iba pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti
zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom
štítku výrobku.
Varovanie! Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s výrobkom. Iné
akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo ďalšie škody.
♦
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie
sú na nabíjanie určené.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť s ohľadom na možné riziká vymenený výrobcom alebo
v autorizovanom servise Black & Decker.
♦
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Kontroly a opravy
♦
♦
♦
Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený kábel
nabíjačky. Ak je kábel nabíjačky poškodený alebo
zničený, nabíjačku vymeňte.
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť
iné diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené alebo či nemá poškodené časti.
Skontrolujte, či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú
poškodené vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli
ovplyvniť jeho prevádzku.
Nepoužívajte toto zariadenie, ak je akákoľvek jeho
časť poškodená alebo nepracuje správne.
Poškodené a zničené diely nechajte opraviť či
vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
4
♦
♦
♦
Popis
Nabíjačku neotvárajte.
Nabíjačku nerozoberajte.
V priebehu nabíjania musia byť zariadenie/náradie/
akumulátor umiestnené na dobre vetranom mieste.
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Tlačidlo hlavného vypínača
2. Rukoväť
3. Tlačidlo nastavenia rukoväti
4. Hubica
5. Indikátor nabíjania
6. Kryt lapača prachu
7. Uvoľňovacie tlačidlo krytu
8. Nabíjacia základňa
9. Držiak príslušenstva
10. Štrbinový násadec
11. Kefový násadec
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol
stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia tohto výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa so zariadením
nehrali.
Zostavenie
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
Príslušenstvo (obr. A a B)
Tieto modely sa dodávajú s niektorým alebo so všetkým
nasledujúcim príslušenstvom:
♦
Držiak na uskladnenie Vášho príslušenstva.
♦
Štrbinový násadec (10) na vysávanie úzkych priestorov.
♦
Kefový násadec (11) na vysávanie nábytku a schodísk.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
♦
Zranenia spôsobené pri výmene dielov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia.
Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite,
aby sa robili pravidelné prestávky.
♦
Poškodenie sluchu.
♦
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca
s drevom, najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Nasadenie držiaka príslušenstva (obr. A)
♦
Okraj nabíjacej základne (8) vložte do okraja držiaka
príslušenstva (9).
♦
Kefový násadec (11) zasuňte do prednej časti štrbinového násadca (10) a potom štrbinový násadec
zasuňte do držiaka príslušenstva.
Upevnenie príslušenstva (obr. B)
♦
Rukoväť (2) zdvihnite, až zaskočí na svoje miesto.
Súčasne sa automaticky zdvihne hubica (4).
♦
Do prednej časti hubice (4) zasuňte štrbinový násadec (10). Uistite sa, či je zasunutý celkom dovnútra.
Ak je potrebné použiť kefový násadec (11), zasuňte
ho do prednej časti štrbinového násadca (10).
Elektrická bezpečnosť
Vaša nabíjačka je určená na prevádzku iba pod jedným
napätím. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti
zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výkonovom
štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku
priamym pripojením k zásuvke elektrického prúdu.
Použitie
♦
♦
Symboly vyznačené na nabíjačke
Pred prvým použitím sa musí akumulátor nabíjať
minimálne 4 hodiny.
Ak sa vysávač nepoužíva, uložte ho do nabíjacej
základne.
Nabíjanie akumulátora (obr. C)
Varovanie! Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
♦
♦
Vysávač vložte do nabíjacej základne (8)
Nabíjačku pripojte k sieti. Nabíjačku zapnite. Indikátor nabíjania (5) bude nepretržite blikať (pomaly)
♦
Nechajte prístroj nabiť.
Pri nabíjaní sa nabíjačka môže zahrievať. Ide o bežný
jav, ktorý neznamená žiadnu poruchu. Vysávač môže
byť k nabíjačke pripojený ľubovoľne dlhý čas. Indikátor
nabíjania (5) sa rozsvieti ihneď pri vložení prístroja do
zapnutej nabíjačky.
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Bezpečnostný izolovaný transformátor s ochranou proti skratu. Napájanie je od výstupu
transformátora elektricky oddelené.
Nabíjacia základňa nie je určená na vonkajšie
použitie.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor pri teplotách nižších
než 10 °C alebo vyšších než 40 °C.
5
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (9) neprerušovane svietiť. Akumulátor môže
byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne niekedy blikať
(nabíjanie), keď nabíjačka začne akumulátor občas
dobíjať. Indikátor nabíjania (5) bude svietiť tak dlho, ako
dlho bude akumulátor vložený do nabíjačky, ktorá je
pripojená k elektrickej sieti.
♦
Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho
budete skladovať vo vybitom stave.
Poznámka: Nabíjačka nebude akumulátor nabíjať, ak
je teplota jeho článku nižšia než zhruba 0 °C alebo
vyššia než 40 °C.
Akumulátor by mal byť ponechaný v nabíjačke a nabíjačka ho začne automaticky nabíjať, hneď ako sa
teplota článkov akumulátora zvýši alebo zníži.
♦
Vysávač držte nad odpadkovým košom alebo umývadlom, vytiahnite von filter (12) a obsah zásobníka
vysypte.
♦
Vložte filter späť.
♦
Kryt lapača prachu zavrite (6).
Poznámka: Filtre sa môžu opakovane použiť a mali by
sa pravidelne čistiť.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač bez filtrov. Optimálne vysatie prachu sa dosiahne len s čistými filtrami.
Údržba a čistenie
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované tak, aby
Vám slúžilo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Dlhodobá bezproblémová funkcia náradia závisí od jeho
riadnej údržby a pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred začatím akejkoľvek údržby výrobkov
napájaných z akumulátora:
♦
Zariadenie vypnite a odpojte od elektrickej siete.
♦
Alebo zariadenie vypnite a vyberte z neho akumulátor, ak je napájané odoberateľným akumulátorom.
♦
Alebo ak nie je možné akumulátor vybrať, nechajte
náradie v chode, kým nedôjde k jeho úplnému
vybitiu.
♦
Pred čistením nabíjačku odpojte od siete. Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného
čistenia.
Diagnostika akumulátora
Ak zariadenie deteguje vybitý akumulátor, po stlačení
hlavného vypínača (1) bude indikátor nabíjania (5) rýchlo
blikať. Postupujte nasledovne:
♦
Vysávač vložte do nabíjacej základne (8)
♦
Nabíjačku pripojte k sieti. Nabíjačku zapnite.
♦
Nechajte vysávač nabíjať minimálne 4 hodiny.
Ak zariadenie deteguje poškodený akumulátor, po vložení
do nabíjacej základne bude indikátor nabíjania (5) rýchlo
blikať. Postupujte nasledovne:
♦
Vysávač aj nabíjaciu základňu ponechajte v autorizovanom servisnom stredisku skontrolovať.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Čistenie zariadenia
♦
♦
♦
Otvorenie vysávača (obr. D)
Čistenie filtrov
♦
Rukoväť (2) zdvihnite, až zaskočí na svoje miesto.
Súčasne sa automaticky zdvihne hubica (4).
♦
♦
Zatvorenie vysávača (zloženie rukoväti
a hubice) (obr. D)
♦
♦
Stlačte tlačidlo nastavenia rukoväti (3).
Hubica (4) a rukoväť (2) sa spoločne zložia.
Filtre by sa mali vymieňať každých 6 až 9 mesiacov alebo
vždy, keď dôjde k ich poškodeniu.
Výmenné filtre si môžete kúpiť u Vášho predajcu
Black & Decker: Kódové označenie filtra VFORB10-XJ
♦
Ak chcete vysávač zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo
hlavného vypínača (1).
♦
Vysávač vypnete uvoľnením stlačenia hlavného
vypínača (1).
Poznámka: Rukoväť musí byť v pracovnej polohe,
v opačnom prípade sa vysávač nezapne.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom komunálnom odpade.
Optimalizácia nasávacieho výkonu
Ak chcete udržať optimálny nasávací výkon, musíte
počas používania pravidelne čistiť filter.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu
s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto
výrobku v triedenom odpade.
Vyprázdnenie zásobníka na prach (obr. F)
♦
Filtre je možné čistiť mäkkou kefou alebo suchou
handričkou.
Podľa potreby je možné filtre opláchnuť teplou vodou
s mydlom.
Pred opätovným vložením späť sa uistite, či sú filtre
suché.
Výmena filtrov
Zapnutie a vypnutie (obr. E)
♦
Pravidelne čistite vetracie otvory na zariadení pomocou mäkkej kefky alebo suchej handričky.
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite vonkajší
povrch vysávača. Nepoužívajte žiadne abrazívne
čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá.
Vnútorné priestory lapača prachu je možné čistiť
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
Vysávač uchopte tak, aby kryt lapača prachu (6)
smeroval smerom hore.
Stlačte uvoľňovacie tlačidlo krytu (7), aby sa kryt
lapača prachu otvoril (6).
6
Záruka
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny
voľného obchodu EFTA.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok sa nepoužíval na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy nevykonávali iné osoby, než autorizovaní
opravári alebo mechanici autorizovaného servisu
Black & Decker.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode.
Zoznam autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Akumulátor (obr. G)
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com
Ak chcete likvidovať výrobok sami, akumulátory
musíte vybrať podľa nižšie uvedeného postupu
a zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
♦
Zapnite zariadenie a počkajte, až sa akumulátory
celkom vybijú a motor sa zastaví.
♦
Zasunutím skrutkovača do vybrania (14) a nadvihnutím opatrne odoberte ozdobný štítok (13).
♦
Odstráňte štyri skrutky (15), ktorými je telo vysávača
spojené dohromady.
♦
Zo zostavy odklopte kryt skrine.
♦
Vysuňte von zostavu akumulátora s motorom.
♦
Zo zostavy akumulátora s motorom odpojte všetky
prívodné vodiče.
♦
Zostavu akumulátora s motorom vyberte.
♦
Vložte akumulátorový blok do vhodného obalu
a zaistite, aby nemohlo dôjsť ku skratovaniu jeho
kontaktov.
♦
Odovzdajte akumulátor zástupcovi autorizovaného
servisu alebo v miestnom zbernom dvore.
Po vybratí nemôže byť akumulátor vložený späť.
Navštívte, prosím, naše internetové stránky
www.blackanddecker.sk a zaregistrujte si tu Váš
nový výrobok. Registrácia umožňuje spoločnosti
Black & Decker informovať zákazníkov o priebežných
zmenách a nových výrobkoch. Ďalšie informácie
o značke Black & Decker a o celom rade našich
ďalších výrobkov nájdete na adrese
www.blackanddecker.sk
Technické údaje
ORB72 (H1)
Napätie
V 7,2
Akumulátor
Typ Li-Ion
Hmotnosť
kg 0,72
Nabíjačka
CHA006013G
CHA006013E
Napájacie napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas nabíjania
Hmotnosť
V 100 – 240
V 4 – 15
mA 400
h 4
kg 0,13
7
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 244 638 121,3
Fax: 00421 244 638 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 335 512 624
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
obchod@blackdecker.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 577 008 559
zst00152485 - 12-05-2011
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising