ORB72 | Black&Decker ORB72 MINI VAC Type H1 instruction manual

509111-88 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL ORB72
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
♦
Odkurzacz orb-it TM firmy Black & Decker jest przeznaczony do lekkiego sprzątania na sucho. Urządzenie to
nie nadaje się do celów profesjonalnych.
♦
Przepisy bezpieczeństwa
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
a nawet ciężkiego urazu ciała.
Akumulatory
♦
W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦
Chroń akumulator przed wysoką temperaturą.
♦
Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦
Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej
ładowarki. Użycie niewłaściwej ładowarki grozi
porażeniem prądem elektrycznym lub przegrzaniem
akumulatora.
♦
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
♦
Uważaj, by wskutek przekłucia lub uderzenia nie
uszkodzić ani nie zdeformować akumulatora, co
grozi oparzeniem i pożarem.
♦
Nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
♦
W ekstremalnych warunkach zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. W razie zauważenia cieczy na obudowie akumulatora ostrożnie
zetrzyj ją szmatą. Uważaj, by ciecz nie zanieczyściła
skóry.
♦
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady.
Ostrzeżenie! Elektrolit jest żrący i grozi oparzeniem lub
wyrządzeniem szkód rzeczowych. W razie zanieczyszczenia skóry natychmiast obficie spłucz ją wodą. Przy
zaczerwienieniach, bólach lub podrażnieniach zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością czystej wody i skorzystaj z pomocy lekarskiej.
Ostrzeżenie: Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych
przepisów bhp, by zminimalizować ryzyko
pożaru, wycieku elektrolitu, czy też doznania
urazu ciała i szkód rzeczowych.
♦
♦
♦
Przed pierwszym użyciem odkurzacza dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
W instrukcji tej opisano zastosowanie odkurzacza
zgodne z przeznaczeniem. Używanie akcesoriów
lub przystawek innych, niż zalecane w tej instrukcji,
lub obsługiwanie odkurzacza w sposób niezgodny
z opisem grozi doznaniem urazu.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać.
Zastosowanie odkurzacza
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nie zasysaj odkurzaczem żadnych cieczy.
Nie zasysaj odkurzaczem żadnych łatwopalnych
materiałów.
Nie używaj odkurzacza w pobliżu wody.
Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
Nie ciągnij za kabel ładowarki, by odłączyć ją od sieci. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem
i ostrymi krawędziami.
Nie pozwalaj dzieciom ani upośledzonym osobom
używać odkurzacza bez nadzoru. Pilnuj, by dzieci
nie uczyniły sobie z niego zabawy.
Po użyciu
♦
♦
♦
Ładowarki
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Ostrzeżenie! Nigdy nie przyłączaj urządzenia bezpośrednio do sieci.
♦
Ładowarki Black & Decker używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z urządzeniem.
Inne akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych i osobowych.
♦
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Black & Decker. Postępowanie wbrew
temu nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
♦
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦
Nie otwieraj ładowarki.
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego.
Nieużywany odkurzacz przechowuj w suchym
miejscu.
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
urządzeń.
Kontrola i naprawy
♦
♦
♦
Regularnie sprawdzaj kabel ładowarki, czy jego stan
nie budzi zastrzeżeń. W razie zużycia lub uszkodzenia wymień ładowarkę.
Nigdy nie próbuj usuwania ani wymiany jakichkolwiek części nieopisanych w tej instrukcji.
Przed użyciem odkurzacza sprawdź, czy nie zawiera
uszkodzonych elementów, czy jakieś części nie
są pęknięte, czy wyłącznik jest sprawny i czy nie
wystąpiły jakieś inne okoliczności, które mogłyby
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Nie używaj odkurzacza, gdy jakaś jego część jest
uszkodzona.
W razie uszkodzenia jakiejś części zleć jej naprawę
lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych
warsztatów serwisowych.
4
♦
♦
Nie dokonuj w ładowarce żadnych przeróbek.
W czasie ładowania urządzenie/akumulator musi
się znajdować w dobrze wentylowanym miejscu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania odkurzacza przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Wyłącznik
Rączka
Przycisk zwalniający rączki
Rura ssąca
Wskaźnik ładowania
Pokrywa pojemnika na kurz
Przycisk zwalniający pokrywy
Podstawka do ładowania akumulatorów
Uchwyt na akcesoria
Ssawka szczelinowa
Szczotka do tapicerki
Montaż
Pozostałe zagrożenia
Akcesoria (rys. rys. A i B)
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach
bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Modele te są dostarczane z niektórymi lub wszystkimi
wymienionymi niżej akcesoriami:
♦
Uchwyt na akcesoria.
♦
Ssawka szczelinowa (10) do sprzątania w ciasnych
miejscach.
♦
Szczotka do tapicerki (11) do sprzątania mebli
i schodów.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń
zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń.
Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Zakładanie uchwytu na akcesoria (rys. A)
♦
Przyłóż krawędź uchwytu na akcesoria (9) do krawędzi podstawki do ładowania (8).
♦
Włóż szczotkę do tapicerki (11) od przodu w ssawkę
szczelinową (10) i wciśnij ssawkę w uchwyt.
Zakładanie akcesoriów (rys. B)
♦
Odchyl uchwyt (2) aż do zatrzaśnięcia. Jednocześnie
rura ssąca (4) odchyla się przy tym do góry.
♦
Wsuń ssawkę szczelinową (10) do oporu w rurę
ssącą (4). By użyć szczotki do tapicerki (11), włóż
ją od przodu w ssawkę szczelinową (10).
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka jest przystosowana do zasilania prądem
o tylko jednym napięciu. Sprawdź, czy lokalne napięcie
sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki. Nigdy nie próbuj bezpośrednio
przyłączać odkurzacza do sieci.
Zastosowanie
Symbole na ładowarce
Ładowanie akumulatora (rys. C)
♦
♦
Przed użyciem odkurzacza naładuj akumulator przez
przynajmniej 24 godziny.
Gdy odkurzacz nie jest używany, umieść go na
podstawce do ładowania akumulatorów.
♦
♦
Bezpieczny transformator separujący. Wyjście
transformatora jest galwanicznie oddzielone
od sieci.
Umieść odkurzacz na podstawce do ładowania (8).
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Ew.
włącz napięcie. Wskaźnik ładowania (5) miga nieprzerwanie (powoli).
♦
Pozostaw odkurzacz na przynajmniej 4 godziny aż
do całkowitego naładowania akumulatora.
Podczas ładowania ładowarka może się nagrzewać, ale
jest to zjawisko normalne i nie świadczy o usterce. Odkurzacz może pozostawać stale przyłączony do ładowarki.
Wskaźnik ładowania (5) świeci się, dopóki odkurzacz jest
połączony z ładowarką przyłączoną do sieci.
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze
otoczenia poniżej 10 °C lub powyżej 40 °C.
Ostrzeżenie! Przed pierwszym użyciem ładowarki dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Ładowarka jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie jest konieczna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
zgadza się z wartością podaną na tabliczce
znamionowej ładowarki.
Elementy odkurzacza
Gdy wskaźnik ładowania (5) zapali się na stałe, to
znaczy że akumulator został całkowicie naładowany.
Można go pozostawić w ładowarce dowolnie długo, przy
czym świeci się dioda. Ładowarka od czasu do czasu
Odkurzacz ten zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionych niżej elementów.
5
podładowuje akumulator i wtedy dioda zaczyna migać
(proces ładowania). Wskaźnik ładowania (5) świeci się,
dopóki akumulator jest połączony z ładowarką przyłączoną do sieci.
♦
Rozładowany akumulator powinno się naładować
w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu powoduje drastyczny spadek trwałości użytkowej
akumulatora.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora, gdy
jego temperatura jest niższa niż 0 °C lub wyższa niż
40 °C. W takim przypadku pozostaw akumulator w ładowarce, która automatycznie zacznie go ładować,
gdy tylko temperatura osiągnie prawidłową wartość.
♦
Naciśnij przycisk zwalniający (7), by otworzyć pokrywę (6).
♦
Wyjmij filtr (12), trzymając odkurzacz nad kubłem
do śmieci lub zlewozmywakiem, i opróżnij zbiornik.
♦
Ponownie załóż filtr.
♦
Zamknij pokrywę (6).
Wskazówka! Filtr jest elementem wielokrotnego użytku
i trzeba go regularnie czyścić.
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtru.
Odkurzacz działa najsprawniej przy czystym filtrze.
Konserwacja
Urządzenia akumulatorowe i sieciowe firmy Black & Decker odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie
nie wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia
ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne
czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji urządzeń
akumulatorowych lub sieciowych wykonaj następujące
czynności:
♦
Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
♦
Jeżeli jest to urządzenie akumulatorowe, wyłącz je
i wyjmij z niego akumulator.
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go
rozładuj i wyłącz urządzenie.
♦
Zanim zaczniesz czyścić ładowarkę, wyjmij wtyczkę
kabla z gniazda sieciowego. Ładowarka nie wymaga
konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Diagnostyka akumulatora
Gdy odkurzacz przy naciśniętym wyłączniku (1) wykryje,
że akumulator jest prawie rozładowany, wskaźnik ładowania (5) zaczyna szybko migać. Wykonaj wówczas
następujące czynności:
♦
Umieść odkurzacz na podstawce do ładowania (8).
♦
Przyłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Ew.
włącz napięcie.
♦
Odczekaj przynajmniej 4 godziny aż do całkowitego
naładowania akumulatora.
Gdy odkurzacz, znajdując się na podstawce do ładowania, wykryje, że akumulator jest uszkodzony, wskaźnik
ładowania (5) zaczyna szybko migać. Wykonaj wówczas
następujące czynności:
♦
Oddaj odkurzacz i ładowarkę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy akumulator rzeczywiście jest uszkodzony, może trwać
nawet 60 minut. Gdy akumulator jest zbyt gorący
lub zbyt zimny, czerwona dioda świecąca miga na
przemian szybko i wolno, tzn. jedno mignięcie następuje szybko, a drugie wolno, i cykl ten się powtarza.
Czyszczenie odkurzacza
♦
♦
Otwieranie odkurzacza (rys. D)
♦
♦
Odchyl rączkę (2) do góry aż do zatrzaśnięcia.
Jednocześnie odchyla się też rura ssąca (4).
Czyszczenie filtru
Zamykanie odkurzacza (rączki i rury ssącej)
(rys. D)
♦
♦
♦
♦
Naciśnij przycisk zwalniający (3)
Rura ssąca (4) i rączka (2) zamykają się.
Załączanie i wyłączanie (rys. E)
Oczyść filtr miękkim pędzlem lub suchą szmatą.
Wypłucz filtr w ciepłej wodzie z mydłem.
Przed ponownym założeniem filtru dokładnie go
wysusz.
Wymiana filtru
♦
By załączyć odkurzacz, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik (1).
♦
By wyłączyć odkurzacz, zwolnij wyłącznik (1).
Wskazówka: Gdy rączka nie jest otwarta, odkurzacza
nie da się załączyć.
Filtr należy wymieniać co 6 do 9 miesięcy lub wcześniej
w razie zużycia lub uszkodzenia.
Filtry wymienne o numerze katalogowym VFORB10-XJ
można nabyć u dilera firmy Black & Decker.
Zapewnienie maksymalnej siły ssania
By zapewnić maksymalną siłę ssania, trzeba regularnie
czyścić filtr.
Opróżnianie odkurzacza (rys. F)
♦
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki
lub suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne
w odkurzaczu.
Regularnie przecieraj obudowę odkurzacza wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
Pojemnik na kurz czyść od wewnątrz miękkim
pędzlem lub suchą szmatą.
Tak chwyć odkurzacz, by pokrywa pojemnika na kurz
(6) znalazła się u góry.
6
Ochrona środowiska
Dane techniczne
ORB72(H1)
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Napięcie
Rodzaj akumulatora
Masa
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go
już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie
oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Ładowarka
VDC 7,2
litowo-jonowy
kg 0,72
CHA006013G
CHA006013E
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Napięcie wejściowe
VAC 100 - 240
Napięcie wyjściowe
VDC 4 - 15
Natężenie prądu
mA 400
Przybliżony czas ładowania
Masa
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi,
oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulator (rys. G)
Jeżeli sam zamierzasz złomować odkurzacz,
wyjmij akumulator i zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.
♦
Akumulator należy uprzednio całkowicie rozładować
przez pozostawienie załączonego odkurzacza aż do
zatrzymania się silnika.
♦
Za pomocą wkrętaka ostrożnie wyjmij pierścień
ozdobny (13). W tym celu włóż wkrętak w zagłębienie (14) i podważ pierścień.
♦
Wykręć 4 wkręty (15) łączące odkurzacz.
♦
Zdejmij pokrywę z odkurzacza.
♦
Wysuń silnik i akumulator z odkurzacza.
♦
Odłącz wszystkie przewody od akumulatora/silnika.
♦
Wyjmij silnik i akumulator z odkurzacza.
♦
Włóż akumulator do odpowiedniego opakowania,
by nie ryzykować zwarcia biegunów.
♦
Oddaj akumulator do warsztatu serwisowego lub
najbliższego punktu zbiorczego.
Po wymontowaniu akumulatora nie da się go już ponowne
zamontować.
7
h 4
kg 0,13
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
zst00153627 - 24-05-2011
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Türkova 5b
CZ-14900 Praha 4
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
03/11
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising