ORB72 | Black&Decker ORB72 MINI VAC Type H1 instruction manual

A kéziszerszám
iparszerű használatra
nem ajánlott.
533222-36 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
www.blackanddecker.eu
ORB72
2
3
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
♦
Az Ön Black & Decker orb-it™ kézi porszívója könnyű
száraz porszívózásra készült. Ez a készülék csak háztartási használatra alkalmas.
További biztonsági utasítások az
akkumulátorokhoz és a töltőkhöz
Biztonsági előírások
Akkumulátorok
♦
Soha, semmilyen okból ne próbálja felnyitni az
akkumulátort.
♦
Víztől óvja.
♦
Hőtől óvja.
♦
Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦
Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltse.
♦
A készülék/szerszám akkumulátorát csak a hozzá
mellékelt töltővel töltse. Nem megfelelő töltő használata áramütést vagy az akkumulátor túlmelegedését
okozhatja.
♦
Elhasznált akkumulátor kiselejtezését a „Környezetvédelem“ című fejezetben megadottak szerint
végezze.
♦
Ne sértse fel és ne deformálja az akkumulátort sem
azzal, hogy kilyukasztja, sem azzal, hogy ütögeti,
mert annak személyi sérülés vagy tűz lehet a következménye.
♦
Sérült akkumulátort ne töltsön.
♦
Az akkumulátor szélsőséges körülmények között
szivároghat. Ha az akkumulátoron folyadékot észlel, ronggyal alaposan törölje le. Vigyázzon, hogy
a folyadék ne kerüljön érintkezésbe a bőrével.
♦
Ha a folyadék a bőrével vagy szemével mégis
érintkezésbe került, kövesse az alábbi utasításokat.
Figyelmeztetés! Az akkumulátor-folyadék személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat. Ha a bőrére került,
azonnal öblítse le vízzel. Bőrpirosodás, fájdalom vagy
irritáció esetén forduljon orvoshoz. Ha a szemébe került,
tiszta vízzel azonnal öblítse le, és forduljon orvoshoz.
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások figyelmen
kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos
sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Akkumulátorról működtetett
készülékek használatakor a tűz, az akkumulátor-szivárgás, a személyi sérülések és az
anyagi károk veszélyének csökkentése végett
többek között a következő alapvető biztonságtechnikai előírásokat kell betartani.
♦
♦
♦
A készülék használata előtt gondosan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet.
Ebben ismertetjük a készülék rendeltetésszerű
használatát. A kézikönyvben nem ajánlott tartozék
vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem sorolt
műveletek végzése személyi sérülés veszélyével jár.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.
A szerszám használata
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ne használja a készüléket folyadékok feltakarításához.
Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok
feltakarításához.
Ne használja víz közelében.
Ne merítse vízbe.
A töltőt soha ne a vezetékénél fogva húzza ki az
aljzatból. A töltő vezetékét hőtől, olajtól és éles
szélektől óvja.
Ezt a készüléket fiatalok vagy fogyatékkal élők csak
felügyelettel használhatják. Ügyeljen arra, hogy
gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
Töltők
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott
feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek.
Figyelmeztetés! Soha ne próbálja a töltő-egységet
hálózati csatlakozóval helyettesíteni.
♦
A Black & Decker töltővel csak azt az akkumulátort
töltse, amelyet a készülékhez/szerszámhoz mellékeltünk. Más akkumulátor felrobbanhat, személyi
sérülést és anyagi kárt okozhat.
♦
Nem tölthető elemet soha ne próbáljon tölteni.
♦
Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése végett
cseréltesse ki egyik Black & Decker szakszervizzel.
♦
Víztől és egyéb nedvességtől óvja a töltőt.
♦
Ne nyissa fel a töltőt.
♦
Ne manipulálja a töltőt.
♦
Töltés közben a készüléket/szerszámot/akkumulátort jól szellőző helyen tartsa.
Használat után
♦
♦
♦
A töltő vagy talapzatának tisztítása előtt húzza ki
a töltő kábelét a hálózati csatlakozóból.
A használaton kívüli készüléket száraz helyen
tárolja.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne férhessenek
hozzá a tárolt készülékhez.
Átvizsgálás és javítás
♦
♦
♦
♦
Soha ne próbáljon olyan alkatrészt kiszerelni vagy
kicserélni, amelyet ez a kézikönyv nem említ.
Használat előtt ellenőrizze, nincsenek-e a készüléken sérült vagy hibás alkatrészek. Győződjön meg
arról, hogy az alkatrészek nincsenek eltörve, a kapcsolók nem sérültek és nem áll fenn olyan körülmény,
amely befolyásolhatja a készülék működését.
Ne használja a készüléket, ha valamely alkatrésze
sérült vagy hibás.
A sérült vagy hibás alkatrészt márkaszervizzel
javíttassa meg vagy cseréltesse ki.
Rendszeresen ellenőrizze, nem sérült-e a töltő
tápkábele. Cserélje ki a töltőt, ha a vezetéke sérült
vagy hibás.
Mások biztonsága
♦
4
Ezt a készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek
fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik teljes
♦
birtokában, vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős
személy felügyeletet vagy a készülék használatához
megfelelő kioktatást biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
10. Réstisztító
11. Kefe
Összeszerelés
Tartozékok (A és B ábra)
Ezeket a típusokat a következő tartozékokkal szállíthatjuk:
♦
Tartozéktároló a tartozékok tárolásához.
♦
Réstisztító (10) a nehezen elérhető helyek tisztításához.
♦
Kefe (11) bútorokhoz és a lépcsőkhöz.
Maradványkockázatok.
A biztonsági figyelmeztetéseknél ismertetett veszélyeken
kívül a szerszám használata más veszélyekkel is jár. Ezek
a készülék rendeltetésétől eltérő, illetve huzamosabb
idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos veszélyek a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőeszközök használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦
Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦
Alkatrészek, vágókések vagy tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦
A készülék huzamosabb idejű használata által okozott sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦
Halláskárosodás.
♦
A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás
(pl. fával, különösen a tölggyel, bükkel és rétegelt
lemezzel végzett munkáknál).
A tartozéktároló felszerelése (A ábra)
♦
A töltő talapzatának szélét (8) helyezze rá a tartozéktároló szélére (9).
♦
Illessze rá a kefét (11) a réstisztító (10) elejére, majd
nyomja be a réstisztítót a tartozéktárolóba.
A tartozékok felszerelése (B ábra)
♦
Emelje a fogantyút (2) addig, amíg az a helyére nem
kattan. Azzal egyidejűleg a szívófej (4) automatikusan megemelkedik.
♦
Illessze be a réstisztítót (10) a szívófej (4) elejébe.
Ügyeljen arra, hogy teljes mértékben nyomja be.
Ha a kefére (11) van szüksége, tegye rá a kefét (11)
a réstisztító (10) elejére.
Elektromos biztonság
A készülék használata
Az Ön töltőjét egy adott feszültségre terveztük. Mindig
ellenőrizze, hogy a készülék adattábláján megadott
feszültség megfelel-e a hálózati feszültségnek. Soha
ne próbálja a töltő-egységet hálózati csatlakozóval
helyettesíteni.
♦
♦
Az első használat előtt az akkumulátort legalább
4 órán át kell tölteni.
Amikor nem használja a készüléket, helyezze a töltő
talapzatára.
Az akkumulátor töltése (C ábra)
Szimbólumok a töltőn
♦
♦
Helyezze a készüléket a töltő talapzatára (8)
Csatlakoztassa a töltőt az áramforrásra. Kapcsolja
be az áramot. A töltésjelző (5) folyamatosan (lassan)
villogni fog.
♦
Hagyja a készüléket töltődni.
Töltés közben a töltő melegedhet. Ez természetes jelenség, nem utal hibára. A készüléket korlátlan ideig a töltőn
lehet hagyni. A töltésjelző (5) addig világít, amíg a készüléket az elektromos hálózatra kapcsolt töltőn hagyja.
Figyelmeztetés! A készülék használata előtt
alaposan olvassa át a kézikönyvet.
Ez a töltő kettős szigetelésű; ezért nincs szükség földelő vezetékre. Mindig ellenőrizze, hogy
az adattáblán megadott feszültség egyezik-e
a hálózati feszültséggel.
Zárlatvédelemmel ellátott szigetelő transzformátor. A hálózati áramellátástól a transzformátor kimenet elektromosan védve van.
Figyelmeztetés! 10 °C-nál alacsonyabb, illetve 40 °C-nál
magasabb környezeti hőmérséklet mellett ne töltse az
akkumulátort.
A töltő csak belső térben használható.
A töltés akkor kész, amikor a töltésjelző (9) folyamatosan
világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben maradhat, ilyenkor a töltésjelző LED világít. Időnként a LED újra
villogni fog (töltést jelezve), ugyanis ilyenkor a töltő „rátölt“
az akkumulátorra, amely állás közben veszít a töltéséből.
A töltésjelző (5) mindaddig világít, amíg az akkumulátort
az elektromos hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦
A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel.
Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama,
ha lemerült állapotban tárolják.
Megjegyzés: A töltő nem tölti az akkumulátort, ha
annak hőmérséklete 0 °C alatt vagy 40 °C felett van.
Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és az
Részegységek
A készülék az alábbi tartozékok némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza.
1. Be- és kikapcsoló
2. Fogantyú
3. Fogantyú állítógombja
4. Szívófej
5. Töltésjelző
6. Portartály fedele
7. Fedélnyitó gomb
8. Töltő talapzata
9. Tartozéktároló
5
Karbantartás és tisztítás
automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
felmelegszik, illetve lehűl.
Az Ön Black & Decker vezeték nélküli készülékét minimális karbantartás melletti hosszú távú használatra terveztük. Folyamatos kielégítő működésének a megfelelő
gondozás és a rendszeres tisztítás is feltétele.
Figyelmeztetés! Vezeték nélküli készülék karbantartása előtt:
♦
Kapcsolja ki, és a dugasz kihúzásával áramtalanítsa
a készüléket.
♦
Vagy kapcsolja ki készüléket, majd vegye ki belőle
az akkumulátort, ha kivehető.
♦
Vagy hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort, ha
az a készülékkel egybe van építve, majd azután
kapcsolja ki.
♦
Tisztítás előtt húzza ki a töltő tápkábelét. Az Ön
töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Akkumulátor diagnosztika
Ha a készülék azt érzékeli, hogy gyenge az akkumulátor
töltöttsége, a be- és kikapcsoló (1) megnyomása után
töltésjelző (5) gyors ütemben villog. A következőket tegye:
♦
Helyezze a készüléket a töltő talapzatára (8)
♦
Csatlakoztassa a töltőt az áramforrásra. Kapcsolja
be az áramot.
♦
Hagyja a készüléket legalább 4 órán át töltődni.
Ha a készülék azt érzékeli, hogy az akkumulátor sérült,
a töltésjelző (5) gyors ütemben villog, amikor a készülék
a töltő talapzatán van. A következőket tegye:
♦
Juttassa el a készüléket egy márkaszervizbe átvizsgálás céljából.
Megjegyzés: Akár 60 percre is szükség lehet annak
megállapításához, hogy hibás-e az akkumulátor.
Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED
pirosan felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan,
majd ez ismétlődik.
A készülék tisztítása
♦
♦
A készülék felnyitása (D ábra)
♦
Emelje a fogantyút (2) addig, amíg az a helyére nem
kattan.
Azzal egyidejűleg a szívófej (4) automatikusan megemelkedik.
♦
Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen
tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
Nedves ronggyal rendszeresen törölje át a készülék
külső részét. Ne használjon súroló hatású vagy
oldószer alapú tisztítószert.
A portartály belseje puha kefével vagy száraz rongygyal tisztítható.
A szűrők tisztítása
♦
A készülék becsukása (fogantyú és szívófej
visszaállítása) (D ábra)
♦
♦
♦
Nyomja meg a fogantyú kioldógombját (3).
A szívófej (4) és a fogantyú (2) egyszerre lesüllyednek.
Be- és kikapcsolás (E ábra)
A szűrők puha kefével vagy száraz ronggyal tisztíthatók.
A szűrők meleg szappanos vízben moshatók.
Mielőtt visszahelyezi a szűrőket, győződjön meg
arról, hogy megszáradtak.
A szűrők cseréje
♦
A készüléket a be- és kikapcsolóval (1) kapcsolhatja
be.
♦
A készülék kikapcsolásához pedig engedje el a beés kikapcsolót (1).
Megjegyzés: A készülék csak a fogantyú nyitott állapotában kapcsolható be.
A szűrőket 6 – 9 havonta kell cserélni, illetve akkor, ha
elkoptak vagy megsérültek.
Csereszűrőket a Black & Decker forgalmazójától szerezhet be: Szűrő termékkódja: VFORB10-XJ
Környezetvédelem
Az optimális szívóerő fenntartása
Elkülönített begyűjtés. Ezt a készüléket el kell
különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Az optimális szívóerő fenntartásához a szűrőket használat közben rendszeresen tisztítani kell.
A készülék ürítése (F ábra)
Egy napon, mikor készüléke eléri technikai élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá, gondoljon
a környezetvédelemre. A terméket a normál háztartási
hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
♦
Tartsa a készüléket úgy, hogy a portartály fedele (6)
felfelé nézzen.
♦
A fedél kioldógombjának (7) megnyomására a fedél
(6) felnyílik.
♦
Tartsa a készüléket egy szemetesedény vagy lefolyó
fölé, majd a kiürítéséhez húzza ki a szűrőt (12).
♦
Tegye vissza a szűrőt.
♦
Zárja a portartály fedelét (6).
Megjegyzés: A szűrők újra felhasználhatók, és rendszeresen tisztítani kell őket.
Figyelmeztetés! Soha ne használja a készüléket a szűrők nélkül. Optimális porszívózás csak tiszta szűrőkkel
lehetséges.
Az elhasználódott termékek és csomagolások
elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek
újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy
újrafeldolgozott anyagok segítségével a környezetszennyezés, illetve a nyersanyagok iránti
igény nagymértékben csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről,
helyhatósági hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők
által új termék megvásárlásakor.
6
Kérjük, látogassa meg a www.blackanddecker.hu
weboldalunkat, hogy regisztrálja az új Black & Decker
termékét, ill. hogy megismerje az új termékeinkkel és
egyedi ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket.
A Black & Decker márkával és termékválasztékunkkal
kapcsolatos további tájékoztatást
a www.blackanddecker.hu internetes címen találhat.
A Black & Decker lehetőséget biztosít a Black & Decker
termékek begyűjtésére és újrahasznosítására, amint azok
elérték élettartamuk végét. Ha igénybe veszi ezt a szolgáltatást, kérjük, juttassa vissza a terméket bármely márkaszervizünkbe, ahol vállalatunk képviseletében átveszik.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi
Black & Decker képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg. A szervizzel kapcsolatosan
a következő Internet oldalon is felvilágosítást kaphat:
www.2helpU.com.
Akkumulátor (G ábra)
Ha Ön kívánja ártalmatlanítani a terméket, az
akkumulátort az alábbiak szerint el kell távolítania, és a helyi rendelkezéseknek megfelelően
kell ártalmatlanítania.
♦
Merítse le az akkumulátort oly módon, hogy a készüléket a motor leállásáig üzemelteti.
♦
Egy csavarhúzót óvatosan a mélyedésbe (14)
csúsztatva emelje le a díszborítást (13).
♦
Csavarja ki a készüléket összetartó négy csavart
(15).
♦
Emelje le a burkolatfedelet az akkumulátor-motor
egységről.
♦
Emelje ki az akkumulátor-motor egységet.
♦
Csatlakoztasson le minden vezetéket az akkumulátorról.
♦
Távolítsa el az akkumulátor-motor egységet.
♦
Az akkumulátort megfelelő csomagolásba helyezze,
hogy a pólusai között ne keletkezhessen rövidzárlat.
♦
Juttassa el az akkumulátort a márkaszervizbe vagy
a helyi hulladékhasznosító telepre.
A kiszerelt akkumulátort már nem lehet visszaszerelni
a készülékbe.
Műszaki adatok
ORB72 (H1)
Feszültség
Akkumulátor
Súly
Töltő
Vegyenáram 7,2
Típus Li-ion
kg 0,72
CHA006013G
CHA006013E
Bemenő feszültség
Vváltakozó 100–240
Kimenő feszültség
Vváltakozó 4–15
Áramerősség
Hozzávetőleges töltési idő
Súly
mA 400
ó 4
kg 0,13
Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker
képviselet segítségével érheti el. Alternatív
megoldásként a szerződött Black & Decker szervizek
listája, illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek
elérhetőségének részletes ismertetése a következő
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.
zst00243999 - 15-08-2014
7
BLACK & DECKER JÓTÁLLÁSI JEGY
ÉS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett
gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.
a) Nem számít bele a jótállási idĘbe a kijavítási idĘnek az
a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerĦen használni.
b) A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére
a jótállási idĘ újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl)
számított három munkanapon belül meghibásodik,
a fogyasztó ezen idĘtartamon belül kérheti annak kicserélését
feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerĦ
használatot akadályozó mérték megállapításához
a kereskedĘ kérheti a szakszerviz közremĦködését.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen
a kereskedĘ az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem
tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie
a fogyasztót az álláspontjáról.
e) Ha a kijavítás vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztó
választása szerint mĦszakilag és értékében hasonló készülék
kerül felajánlásra, vagy a vételár arányos leszállítására kerül
sor, avagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
f) A termék hibája miatt a fogyasztó a forgalmazótól is
követelheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését
a forgalomba hozataltól számított két év elteltéig
(termékszavatosság).
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Black & Decker készülék
megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében háztartási,
hobby célra vásárolnak 24 hónap jótállást vállalunk.
A termék iparszerħ használatra nem alkalmas!
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredĘ jogait nem érinti.
1)
2)
3)
A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jótállás, kellék- és
termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003.
(IX.22.) Kormányrendelet szerint végzi a jótállási idĘ, illetve
a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetĘégének teljes
idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti,
ezért kérjük azt Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási
jegyen fel kell tüntetnie a fogyasztási cikk azonosításra
alkalmas megnevezését, típusát, gyártási számát,
továbbá – amennyiben van ilyen – azonosításra
alkalmas részeinek meghatározását, illetve a fogyasztó
részére történĘ átadásának idĘpontját. A jótállási jegyet
a forgalmazó (kereskedĘ) nevében eljáró személynek
alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel
olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel
a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt
szervizeknél a jótállási igény csak érvényes jótállási jeggyel
érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul
került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket
az Ön részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz).
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó
rendelkezésére bocsátás elmaradása nem érinti a jótállási
érvényességét. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát
vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni a gyorsabb és
hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerzĘdés
megkötése az ellenérték meg¿zetését igazoló bizonylattal is
bizonyítható.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés
létrejöttét igazoló nyugta vagy számla ellenében tudunk
pótolni!
4)
A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak, illetve
a javítószolgálatnak (kereskedĘnek) törekednie kell arra, hogy
a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ minĘségben
elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó,
illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
•
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történĘ
átvétel idĘpontját,
•
a hiba okát és a kijavítás módját;
•
a termékfogyasztó részére történĘ visszaadásának
idĘpontját,
•
a kicserélés tényét és idĘpontját.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik
meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott
jelentĘs kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ
határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül
kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó
kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó
– választása szerint –a vételár arányos leszállítását igényelheti,
a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíttathatja, vagy elállhat
a szerzĘdéstĘl (a hibás áru visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti
a nyugtán vagy számlán feltüntetett bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül
szíveskedjen azt a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó
által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
Gyártó:
Forgalmazó:
Black & Decker Europe,
Stanley Black & Decker Hungary Kft
210 Bath Road, Slough,
1016. Budapest,
Berkshire, SL13YD,
Mészáros u. 58/B
Egyesült Királyság
Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt
magyar nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól
eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó
érdekkörében keletkezett ok miatt következik be;
b) amennyiben a terméket iparszerĦ (professzionális) célokra
használták, kölcsönzési szolgáltatás nyújtásához használták
fel (nem fogyasztói szerzĘdés);
c) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás
a jótállási idĘn belüli rendeltetésszerĦ használat mellett
az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt
következett be (így különösen: fĦrészlánc, fĦrészlap,
gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
d) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek
a hajtómĦ meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó
károkhoz vezetnek;
e) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ
hibákra;
f) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Black & Decker
kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak
amennyiben a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti
okok valamelyikére vezethetę vissza.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fęvárosi)
kereskedelmi és iparkamarák mellett mħködę békéltetę testület
eljárását is kezdeményezheti!
A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási
idĘn belül a kereskedĘnél, illetve kijavítás iránti igényét
a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál is érvényesítheti.
8
Kereskedę által a vásárlással egyidejħleg kitöltendę
Kereskedę által kitöltendę kicserélés esetén
KereskedĘ neve és címe:
...................................................................................................................
A fogyasztó a hibás terméket valamennyi tartozékával átadta.
A kicserélés idĘpontja:
............................................................................................................ P.H.
aláírás
A fogyasztási cikk megnevezése:............................................................
Típusa: ......................................................................................................
A hibátlan terméket átvettem.
Gyártási száma: .......................................................................................
A kicserélt új termék átvételének idĘpontja: ...........................................
...................................................................................................................
SzerzĘdéskötés és a termék fogyasztó részére történĘ átadásának
dátuma: .....................................................................................................
............................................................................................................ P.H.
aláírás
fogyasztó aláírása
Kijavítás esetén a szerviz tölti ki:
1. javítás
3. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
2. javítás
4. javítás
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra átvétel idĘpontja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A bejelentett hiba oka és a kijavítás módja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
A fogyasztó részére történĘ visszaadás idĘpontja:
...................................................................................................................
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
Amennyiben a termék nem javítható, a csereigény alapos:
igen / nem (aláhúzással jelölendĘ)
............................................................................................................ P.H.
aláírás
9
10
11
12
Stanley Black & Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft. Márkaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14,
403-65-33
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz kft
4025, Nyugati út 5-7.
52443-000
Hajdúböszörmény
Vill-For Szerviz Bt
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
7400, FĘ u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Vektor2000BT
8800, Király u 34.
93/310-937
Nyíregyháza
Charon Trade Kft
4400, Kállói út 85/b
42/460-154
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szeged
Csavarker Plus Kft
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgép Center Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szolnok
Valido BT
5000 Dr Elek István u 5
20/4055711
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
TápiószecsĘ
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2251, Pesti út 31-es fĘút
29/446-615
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/14
Podpis
Download PDF

advertising