DCH213 | DeWalt DCH213 ROTARY HAMMER instruction manual

370000-65 LT
DCH213
DCH214
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
19
m
Pav. / Рисунок 1
b
l
a
h
c
g
i
k
j
f
d
e
Pav. / Рисунок 2
b
3
Pav. / Рисунок 3
Pav. / Рисунок 4
f
g
f
Pav. / Рисунок 5
l
m
4
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
DCH214
n
o
p
o
5
LIETUVIŲ
DIDELIO GALINGUMO AKUMULIATORINIAI
SMŪGINIAI GRĘŽTUVAI DCH213, DCH214
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Greitis įrankiui veikiant
be apkrovos
Smūgių dažnis
Smūgiavimo jėga
(EPTA 05/2009)
Maksimalus gylis gręžiant
plieną/medieną/betoną
Griebtuvas
Žiedo skersmuo
Akumuliatoriaus tipas
Svoris (be akumuliatoriaus)
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
VDC
DCH213
18
1
DCH214
18
1
min-1
min-1
0–1100
0–4200
0–1100
0–4200
J
2
2
Vibracijos emisijos vertė ah
Sukant varžtus
ah =
Paklaida K =
Vertinant vibracijos poveikio lygį
per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia
atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis
veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis
yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia
parengties režimu. Dėl to gali žymiai
sumažėti vibracijos poveikis per visą
darbo laiką.
86
3
97
2,9
Imkitės papildomų saugos priemonių,
kad apsisaugotumėte nuo vibracijos
poveikio, pavyzdžiui: techniškai
prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite
rankas šiltai, planuokite darbą.
Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas
pagal EN 60745:
Vibracijos emisijos vertė ah
Gręžiant betoną
ah,HD =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
Vibracijos emisijos vertė ah
Kalant
ah,Cheq =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
5,3
1,5
5,3
1,5
Vibracijos emisijos vertė ah
Gręžiant metalą
ah,D =
Paklaida K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Akumuliatorius
Akumuliatoriaus tipas
Įtampa
VDC
Galingumas
Ah
Svoris
kg
Kroviklis
Elektros tinklo įtampa VAC
Akumuliatoriaus tipas
Apytikr.
min
krovimo laikas
Svoris
6
≤ 2,5
1,5
ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija
kyla naudojant įrankį pagrindiniams
numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo
įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant
kitus priedus arba prastai prižiūrimus
priedus, vibracijos emisija gali skirtis.
Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos
poveikis per visą darbo laiką.
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
mm
54
54
Ličio jonų Ličio jonų
kg
2,3
2,5
86
3
97
2,9
≤ 2,5
1,5
Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama
vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį
bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją
galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama
vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali
būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui
įvertinti.
mm
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
m/s²
m/s²
DCB180
Ličio jonų
18
3,0
0,64
DCB181
Ličio jonų
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Ličio jonų
30
60
(1,5 Ah
(3,0 Ah
akumuliatorius) akumuliatorius)
kg
0,49
LIETUVIŲ
Saugikliai:
Europos vartotojams
230 V įrankiai
10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams
230 V įrankiai
3 amperų elektros kištukuose
Apibrėžtys: Saugos nurodymai
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą
situaciją, kurios neišvengę, žūsite arba
sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO: nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai ar vidutiniškai
susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri gali
padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
DCH213, DCH214
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis toliau
nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/
EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „DEWALT“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Gaminių projektavimo ir tobulinimo viceprezidentas
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
2011-02-02
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji įspėjimai darbui su
elektriniais įrankiais
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
Sąvoka „elektrinis įrankis“ pateiktuose įspėjimuose
reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį
įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį)
elektrinį įrankį.
1) DARBO VIETOS SAUGA
a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai
apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos
dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi.
b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje
aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai
įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali
užsidegti dulkės arba garai.
c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite
artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali
blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti
įrankio.
2) ELEKTROS SAUGA
a) Elektrinių įrankių kištukai privalo
atitikti elektros lizdus. Niekada
niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada
nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti,
originalūs kištukai ir juos atitinkantys
elektros lizdai sumažins elektros smūgio
pavojų.
b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų
paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių,
radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų
kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio
pavojus padidėtų.
c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba
esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį
įrankį patekęs vanduo padidina elektros
smūgio pavojų.
7
LIETUVIŲ
d)
e)
f)
Atsargiai elkitės su elektros laidu.
Niekada nenaudokite laido elektriniam
įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti.
Saugokite laidą nuo karščio, tepalo,
aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti
arba susinarplioję laidai padidina elektros
smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke,
naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo
laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą,
sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai
reikia naudoti drėgnoje aplinkoje,
naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą
liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). RCD naudojimas sumažina elektros
smūgio pavojų.
3) ASMENINĖ SAUGA
a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote
ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai
dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite
elektrinio įrankio būdami pavargę arba
veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos
neatidumo akimirkos ir galima sunkiai
susižeisti.
b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą.
Visada naudokite akių apsaugos
priemones. Apsauginės priemonės,
pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai
batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų
apsaugos, naudojamos atitinkamomis
sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų.
c) Būkite atsargūs, kad netyčia
neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami
įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami
akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar
išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius
įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba
įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų
jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų
atsitikimų.
d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį,
pašalinkite nuo jo visus reguliavimo
raktus ar veržliarakčius. Neištraukę
veržliarakčio iš besisukančios elektros
įrankio dalies rizikuojate susižeisti.
e) Nepersisverkite. Visuomet tvirtai
stovėkite ant žemės, išlaikykite
pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose
situacijose.
f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite
laisvų rūbų arba laisvai kabančių
papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines
laikykite atokiau nuo judančių dalių.
8
g)
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus
drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių
trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus,
būtinai juos prijunkite ir tinkamai
naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis
susijusius pavojus.
4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR
PRIEŽIŪRA
a) Elektros įrankio negalima apkrauti
per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti
naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu
elektriniu įrankiu geriau ir saugiau
atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra
numatytas.
b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo
jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet
kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti
jungikliu, yra pavojingas – jį privaloma
pataisyti.
c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
priedų pakeitimo arba paruošimo
saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį
įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba
ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
apsauginės priemonės sumažina pavojų
netyčia įjungti elektrinį įrankį.
d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį
laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje,
ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu
įrankiu arba šiomis instrukcijomis
nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų,
elektriniai įrankiai yra pavojingi.
e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius
įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota
ir ar nesukimba judančios dalys, ar
dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas,
kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio
naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis
sugadintas, prieš naudojant jį reikia
pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų
nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių
įrankių.
f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir
švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi
pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais
mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus,
keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią
instrukciją ir atsižvelgdami į darbo
sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti.
Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams
nei numatytieji atlikti, gali susidaryti
pavojingų situacijų.
LIETUVIŲ
5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS
IR PRIEŽIŪRA
a) Įkraukite naudodami tik gamintojo
nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui
tinkantis kroviklis, naudojamas kitai
akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti
gaisro pavojų.
b) Elektrinius įrankius naudokite tik su
specialiai jiems skirtais akumuliatoriais.
Naudojant kitos rūšies akumuliatorių
kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas,
laikykite jį toliau nuo kitų metalinių
daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių,
monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali
kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų.
Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite
nusideginti arba patirti gaisrą.
d) Netinkamai naudojant, iš
akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio;
venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite
vandeniu. Jei skysčio pateko į akis,
kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus
ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai
prižiūrėti kvalifikuotas specialistas,
naudodamas originalias keičiamąsias
dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildoma rotacinių plaktukų
saugos instrukcija
• Dėvėkite ausų apsaugas. Triukšmas gali
sukelti klausos praradimą.
• Naudokite pagalbines, su įrankiu pateiktas
rankenas Praradus įrankio kontrolę, galima
susižeisti.
• Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo
priedas gali prisiliesti prie paslėptų laidų
ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik
už izoliuoto suėmimo paviršiaus. Prisilietus
prie laido, kuriuo teka elektros srovė, išorinės
metalinės dalys taip pat tampa „gyvos“ ir gali
nutrenkti operatorių.
• Ruošinį ant stabilios platformos tvirtinkite
spaustuvais arba kitais parankiais būdais.
Laikant ruošinį rankomis arba atrėmus į save,
jis nėra stabilus – galite prarasti kontrolę.
• Dėvėkite apsauginius akinius arba kitas
akių apsaugas. Smūginio gręžimo metu
gali lėkti skiedros. Sviedžiamos dalelės gali
negrąžinamai pažeisti jūsų regėjimą. Dirbdami
darbus, kurių metu kyla dulkių, dėvėkite
apsauginę kaukę arba respiratorių. Daugelio
darbų metu gali prireikti ausų apsaugos.
• Visuomet tvirtai laikykite įrankį už jo
rankenos. Nebandykite naudoti šio įrankio
laikydami jį viena ranka. Rekomenduojama
visuomet naudoti šoninę rankeną. Jei dirbdami
laikysite šį įrankį viena ranka, negalėsite jo
suvaldyti. Taip pat gali būti pavojinga gręžti
į kietas medžiagas, pavyzdžiui, gelžbetonį
(arba kai įrankis netikėtai į jas atsitrenkia).
Prieš pradėdami naudoti įrankį, tvirtai
priveržkite šoninę rankeną.
• Nedirbkite su šiuo įrankiu ilgai. Veikiančio
plaktuko sukelta vibracija gali pažeisti
plaštakas ir rankas. Mūvėkite minkštesnes
pirštines, kurios apsaugotų nuo vibracijos
poveikio, ir dažnai darykite poilsio pertraukas.
• Negaląskite antgalių patys. Kaltus galąsti
turėtų tik įgaliotasis specialistas. Netinkamai
pagaląsti kaltai gali sužeisti.
• Naudodami įrankį arba keisdami antgalius,
mūvėkite pirštines. Neapsaugotos metalinės
įrankio dalys ir antgaliai darbo metu gali
nepaprastai įkaisti. Mažos nuskilusios
medžiagos dalelės gali pažeisti plikas rankas.
• Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis
visiškai nesustos. Judantys antgaliai gali
sužeisti.
• Nedaužykite užstrigusių antgalių plaktuku,
norėdami atlaisvinti juos. Metalo dalelės
arba medžiagos nuolaužos gali atskilti ir
sužeisti.
• Truputį nusidėvėjusius kaltus galima
pagaląsti.
• Laikykite maitinimo kabelį atokiai nuo
besisukančio antgalio. Neapsukite kabelio
aplink jokią savo kūno dalį. Aplink besisukantį
antgalį apsisukęs elektros kabelis gali sąlygoti
susižeidimą ir kontrolės praradimą.
Kiti pavojai
Rotaciniai smūginiai grąžtai gali kelti šiuos pavojus:
– susižeidimai palietus besisukančias dalis arba
įkaitusias įrankio dalis.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– pavojus prisispausti pirštus, keičiant priedus;
9
LIETUVIŲ
– pavojai sveikatai, kuriuos sukelia dulkės,
kylančios dirbant su betonu ir (arba) mūru.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai,
įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir
akumuliatoriaus montavimo sujungimas.
Pavyzdys:
2011 XX XX
Pagaminimo metai
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių pakuotes
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame
vadove pateikiamos svarbios saugos ir
akumuliatoriaus kroviklio DCB105 naudojimo
taisyklės.
• Prieš pradėdami naudoti kroviklį, perskaitykite
visus nurodymus ir ant kroviklio, akumuliatorių
pakuotės bei gaminio, kuriame naudojamas
akumuliatorių pakuotė, pažymėtus
įspėjamuosius ženklus.
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Saugokite kroviklį, kad į jų vidų
nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros
smūgis.
DĖMESIO: pavojus apsideginti.
Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų,
kraukite tik „DEWALT“ daugkartinio
naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių
akumuliatoriai gali perkaisti, sprogti ir
jus sužeisti bei padaryti žalos turtui.
DĖMESIO: Prižiūrėkite vaikus, kad jie
nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.
PASTABA: esant tam tikroms
sąlygoms, kai kroviklis įjungtas
į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė
medžiaga gali sujungti trumpuoju
jungimu neapsaugotus, kroviklio
viduje esančius krovimo kontaktus.
Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio
10
angas į jo vidų nepatektų pašalinių
medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių,
aliuminio folijos ar kitų susikaupusių
metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas
akumuliatoriaus blokas, visuomet
išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš
pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo
kištuką iš maitinimo tinklo.
• NEBANDYKITE krauti akumuliatorių
pakuočių kitais krovikliais, nei nurodyti
šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatorių
pakuotė specialiai pagaminti veikti kartu.
• Šie krovikliai nėra skirti jokiems
kitiems darbams, išskyrus „DEWALT“
įkraunamiems akumuliatoriams krauti. Bet
kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro,
elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo
elektros srovės.
• Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego.
• Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės
pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą.
• Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad
ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar
kitaip jo nesugadins ar nepaveiks.
• Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų
visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo
laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus
arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Naudodami kroviklį laike, jį visada laikykite
tik sausoje vietoje, naudodami naudojimui
lauke pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant
darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros
smūgio pavojus.
• Neuždenkite kroviklio ventiliacijos angų.
Ventiliacijos angos įrengtos kroviklio
priekyje ir šonuose. Kroviklį statykite atokiai
nuo bet kokio šilumos šaltinio.
• Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar
elektros kištuku — tuoj pat atiduokite juos
pataisyti.
• Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai
sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors
sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą, kad pataisytų.
• Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti
jo techninės priežiūros arba remonto
darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio
aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus
šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio
pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės.
• Jeigu būtų pažeistas elektros laidas,
gamintojas, techninio aptarnavimo atstovas
LIETUVIŲ
arba panašus kvalifikuotas asmuo privalo
nedelsiant jį pakeisti, kad neįvyktų nelaimė.
• Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros
smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus
bloką, šis pavojus nesumažės.
• NIEKADA nebandykite kartu sujungti
2 kroviklių.
• Kroviklis skirtas veikti esant standartinei,
namų ūkyje naudojamai 230 V elektros
srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai
kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI
Krovikliai
Krovikliu DCB105 galima krauti 10,8 V, 14,4 V ir
18 V galios ličio jonų (DCB121, DCB140, DCB141,
DCB180 ir DCB181) akumuliatorius.
Šio kroviklio reguliuoti nereikia, jis sukurti taip, kad
jį naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau.
Krovimas (4 pav.)
1. Prieš įdėdami akumuliatorių pakuotę į kroviklį,
įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą
230 V elektros lizdą.
2. Įdėkite akumuliatorių (f) į kroviklį, įsitikindami,
kad pakuotė yra iki galo įtaisyta kroviklyje. Be
perstojo žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė
rodo, kad krovimas pradėtas.
3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė
ŠVIES nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį
galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje.
Šis kroviklis sugedusios akumuliatorių pakuotės
nekraus. Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė,
arba lemputė žybčios pagal akumuliatoriaus ar
kroviklio gedimo indikacijos modelį.
PASTABA: Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jie būtų patikrinti.
Karšto/šalto bloko įjungimo
uždelsimas
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus
temperatūra yra per aukšta arba per žema,
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y.
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis
automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis
automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis
bus visiškai įkrautas.
Šalta akumuliatorių pakuotė bus kraunama
dvigubai lėčiau nei šilta. Akumuliatorius bus lėčiau
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei
akumuliatorius sušils.
PASTABA: Norėdami užtikrinti maksimalų ličio
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką,
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, visiškai
jį įkraukite.
Svarbios saugos taisyklės
naudojant visų rūšių
akumuliatorių blokus
Krovimas
Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui,
būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos
akumuliatorių bloko krovimo būklės.
Krovimo būklė
kraunamas
––
visiškai įkrautas
–––––––––––––––––
––
––
––
karšto/šalto bloko
įjungimo uždelsimas
x
–– • –– • –– •
–– •
akumuliatoriaus arba
kroviklio gedimas
••••••••••••
elektros tiekimo linijos
gedimas
•• •• •• •• •• ••
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai
įkrautas. Prieš naudodami akumuliatorių ir kroviklį,
perskaitykite toliau pateiktus nurodymus dėl
saugos, o tada vadovaukitės išdėstyta krovimo
procedūra.
PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
• Akumuliatorių pakuočių nekraukite ir
nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių, dujų arba
dulkių. Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių
iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.
• Niekada nekiškite akumuliatoriaus
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite
11
LIETUVIŲ
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis tilptų
į nesuderinamą kroviklį, nes akumuliatorius
gali trūkti ir sunkiai sužeisti.
• Akumuliatorių pakuotes kraukite tik specialiais
„DEWALT“ krovikliais.
• NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
• Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti
ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti
ar viršyti 40 °C (105° F) (pavyzdžiui,
vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose
pastatuose).
• Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
būtinai visiškai įkraukite akumuliatorių
prieš naudodami jį pirmą kartą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet jokiais būdais
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus.
Nedėkite akumuliatoriaus bloko
į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar
pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite
ir negadinkite akumuliatoriaus bloko.
Nenaudokite akumuliatorių pakuotės ar
kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti,
numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu
nors kitu būdu (t. y. perverti vinimi,
sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota
ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis
arba kyla pavojus žūti nuo elektros
srovės. Sugadintus akumuliatorius
reikia atiduoti į techninio aptarnavimo
centrus, kur jie bus perdirbti ir
pakartotinai panaudoti.
DĖMESIO: Nenaudojamą įrankį
paguldykite ant šono ant lygaus
paviršiaus, kur už jo niekas
neužklius ir kur jis ant nieko
nenukris. Kai kuriuos įrankius su
dideliais akumuliatorių blokais galima
ant jų pastatyti, tačiau juos galima
netyčia nugriauti.
SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA
NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS
(Li-Ion)
• Nedeginkite akumuliatoriaus net tada,
kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas
gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių
blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų.
• Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis,
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu
12
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite,
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio
druskų mišinio.
• Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose
esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo
organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu
simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos
į medikus.
ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti.
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai,
akumuliatoriaus skystis gali
užsiliepsnoti.
Akumuliatoriaus blokas
AKUMULIATORIAUS TIPAS
Modeliuose DCH213 ir DCH214 naudojami
18 voltų akumuliatorių pakuotės.
Galima naudoti DCB180 ir DCB181 akumuliatorius.
Daugiau informacijos rasite skyriuje Techniniai
duomenys.
Patarimai, kaip sandėliuoti
1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir
sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės
spindulių, pernelyg didelės šilumos arba
šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir
naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių
blokus laikykite kambario temperatūroje.
2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau,
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai
įkrautą, išimtą iš kroviklio.
PASTABA: Akumuliatorių negalima laikyti visiškai
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma
dar kartą įkrauti.
Kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais
naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių
kasečių etiketėse esančios piktogramos:
Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo
instrukciją.
Kraunamas
Visiškai įkrautas
Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas.
LIETUVIŲ
x
Akumuliatoriaus arba kroviklio gedimas.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite
elektrinio įrankio arba kokios nors jo
dalies. Galite padaryti žalos turtui arba
susižeisti.
Elektros tiekimo linijos gedimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei
laidžių daiktų.
Nekraukite sugadintų akumuliatorių.
Naudokite tik „DEWALT“ akumuliatorius.
Kitų rūšių akumuliatoriai gali sprogti ir
sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
Saugokite nuo vandens.
Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite
naujais
Kraukite tik esant 4°– 40° oro
temperatūrai.
Išmeskite akumuliatorių tinkamai
rūpindamiesi aplinka.
a. greičio reguliavimo mygtukas
b. sukimo krypties mygtukas
c. režimo valdiklis
d. apšvietimo lemputė
e. šoninė rankena
f. akumuliatoriaus blokas
g. atlaisvinimo mygtukas
h. pagrindinė rankena
i. grąžto simbolis (sukamojo gręžimo režimas)
j. smūginio gręžimo simbolis (smūginio gręžimo
režimas)
k. plaktuko simbolis (tik smūgiavimo režimas)
l. kumštelinis griebtuvas
m. mova
NUMATYTOJI PASKIRTIS
Nedeginkite akumuliatorių pakuotės.
Akumuliatoriniai smūginiai gręžtuvai DCH213 ir
DCH214 skirti profesionaliems gręžimo ir smūginio
gręžimo darbams, o taip pat varžtų sukimo bei
kalimo darbams.
Kraunamos ličio jonų akumuliatorių
pakuotės.
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje
„Techniniai duomenys“.
Šie smūginiai gręžtuvai yra profesionalūs elektriniai
įrankiai.
Skirta naudoti tik patalpoje.
NELEISKITE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį
naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti.
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 didelio galingumo smūginis gręžtuvas
1 šoninė rankena
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
1 kroviklis
Elektros sauga
2 akumuliatoriaus blokai
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatorių
bloko įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio
įtampa atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.
1 įrankių dėžė
1 naudojimo instrukcija
1 brėžinio išklotinė
PASTABA: Modeliai N pateikiami be akumuliatorių
ir kroviklių.
• Patikrinkite įrankį, dalis arba priedus, ar jie
nebuvo apgadinti pristatymo metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Remiantis EN 60335 standartu, šis
„DEWALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją;
todėl įžeminimo laido nereikia.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninio aptarnavimo centre.
13
LIETUVIŲ
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros
kištuko įvado.
ĮSPĖJIMAS: Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 3 A.
Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina.
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm2;
maksimalus ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir
reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite
iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba
ištraukdami akumuliatorių, visada
išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorių blokus ir kroviklius.
Akumuliatorių pakuotės
įdėjimas ir išėmimas iš įrankio
(3 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, niekada
nenuspauskite akumuliatoriaus
atlaisvinimo mygtuko, kai neišimate
akumuliatoriaus. Nuspaudus
akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką neišimant akumuliatoriaus,
akumuliatoriaus gali netikėtai iškristi.
PASTABA: Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
įsitikinkite, ar akumuliatorius yra visiškai įkrautas.
14
KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
Į ĮRANKIO RANKENĄ
1. Norėdami įtaisyti akumuliatorių (f), laikykite
jį ties įrankio rankenoje esančiais grioveliais
(3 pav.).
2. Kiškite akumuliatorių į rankeną, kol jis bus
tvirtai įtaisytas įrankyje, ir patikrinkite, ar jis
neatsijungs.
KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ
IŠ ĮRANKIO
1. Paspauskite akumuliatoriaus atlaisvinimo
mygtuką (g) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių
pakuotę iš įrankio rankenos.
2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta
šio vadovo skyriuje apie kroviklį.
Greičio reguliavimo jungiklis
(1 pav.)
Jei norite išjungti įrankį, spauskite svirtinį jungiklį
(a). Norėdami įrankį išjungti, atleiskite gaiduką.
Šiame įrankyje įrengtas stabdis. Visiškai atleidus
svirtinį jungiklį, griebtuvas sustos.
Greičio keitimo gaidukas leidžia pasirinkti
tinkamiausią greitį konkrečiam darbui atlikti. Kuo
stipriau spaudžiate gaiduką, tuo greičiau veikia
įrankis. Kad įrankis tarnautų ilgiau, greitį keiskite tik
pradėdami sukti veržles.
PASTABA: Nerekomenduojama be perstojo keisti
greitį. Jei taip darysite, galite sugadinti jungiklį,
todėl venkite nuolat keisti greitį.
Šoninė rankena (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, VISADA dirbkite
įrankiu su tinkamai sumontuota šonine
rankena. Priešingu atveju dirbant
įrankiu šoninė rankena gali nuslysti ir
nebegalėsite kontroliuoti įrankio. Kad
kontrolė būtų maksimali, laikykite įrankį
abiem rankom.
Šoninė rankena (e) pritvirtinama prie pavarų
korpuso priekio, ją galima pasukti 360° kampu,
kad tiktų ir dešiniarankiams ir kairiarankiams.
Šoninė rankena turi būti pakankamai suveržta, kad
atlaikytų sukamąjį įrankio poveikį, jei užstrigtų ar
išsijungtų priedai. Šoninę rankeną laikykite už galo,
kad galėtumėte suvaldyti įrankį išsijungimo atveju.
Norėdami atsukti šoninę rankeną, sukite ją prieš
laikrodžio rodyklę.
LIETUVIŲ
Sukimosi krypties keitimo
mygtukas (1, 2 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Prieš pakeisdami
sukimosi kryptį, visuomet palaukite, kol
variklis visiškai sustos.
Sukimo krypties keitimo mygtuku (b) nustatoma
įrankio sukimosi kryptis, be to, jis naudojamas ir
kaip blokavimo mygtukas.
Norėdami pasirinkti sukimo į priekį kryptį, atleiskite
svirtinį jungiklį ir nuspauskite dešiniąją sukimo
krypties valdymo mygtuko pusę.
Norėdami pasirinkti sukimo atgal kryptį, atleiskite
svirtinį jungiklį ir nuspauskite kairiąją sukimo
krypties valdymo mygtuko pusę.
Centrinė valdymo mygtuko padėtis užfiksuoja
įrankį išjungimo padėtyje. Keisdami valdymo
mygtuko padėtį, būtinai atleiskite svirtinį jungiklį.
PASTABA: Pakeitus sukimosi kryptį ir pirmą kartą
paleidus įrankį, paleidimo metu gali pasigirsti
spragtelėjimas. Tai normalu ir nereiškia, kad
prietaisas sugedo.
Apšvietimo lemputė (1 pav.)
Įrankio priekyje įrengta apšvietimo lemputė (d).
Paspaudus svirtinį jungiklį, lemputė įjungiama.
Apšvietimo lemputė užsidega paspaudus gaiduką;
atleidus gaiduką, ji automatiškai užgęsta po
20 sekundžių. Jeigu gaidukas yra nuspaustas,
apšvietimo lemputė šviečia.
PASTABA: Režimo valdiklis (c) visada turi būti
nustatytas ties sukamojo gręžimo, smūginio
gręžimo arba kalimo padėtimis. Nustačius tarpinę
padėtį, įrankis neveiks.
Aktyvios vibracijos valdiklis
(1 pav.)
Aktyvios vibracijos valdiklis neutralizuoja reakcinę
vibraciją, kurią sukelia smūginis mechanizmas. Jis
mažina plaštakos ir rankos vibravimą, todėl įrankį
galima patogiau ir ilgiau naudoti, o taip pat pailgėja
ir įrenginio tarnavimo laikas.
Norėdami geriau suvaldyti vibraciją, viena ranka
įrankį laikykite už pagrindinės rankenos (h), o kita
– už šoninės rankenos (e). Įrankį spauskite tik tiek,
kad juo kaltumėte maždaug vidutine jėga. Kaltuvą
reikia spausti tik tiek, kad įsijungtų vidinis aktyvios
vibracijos valdiklis. Spaudžiant per smarkiai, įrankis
greičiau negręš, o aktyvios vibracijos valdiklis
neįsijungs.
SDS kumštelinis griebtuvas
(5 pav.)
Norėdami įdėti antgalį, įkiškite 19 mm (3/4 col.)
jungiamosios antgalio dalies į kumštelinį griebtuvą.
Stumkite ir sukite antgalį, kol jis užsifiksuos.
Antgalis už užtvirtintai įtaisytas.
Norėdami išimti antgalį, patraukite movą (m) atgal
ir ištraukite antgalį.
PASTABA: Lemputė skirta darbo vietai betarpiškai
apšviesti ir nėra skirtas naudoti vietoj žibintuvėlio.
Įrankio laikiklio pakeitimas
kumšteliniu griebtuvu (7 pav.).
Darbo režimo parinkimas
(1 pav.)
DCH214
ĮSPĖJIMAS: Įrankiui veikiant darbo
režimą keisti/pasirinkti draudžiama.
Įrankyje yra įrengtas atskirtas režimo valdiklis (c),
skirtas sukamojo gręžimo, smūginio gręžimo ir vien
kalimo režimams perjungti.
Sukamasis gręžimas: varžtų sukimui ir
plieno, medžio bei plastmasės gręžimui.
Smūginis gręžimas: betonui ir mūrui gręžti.
Tik kalimas: lengviems nukalimo darbams.
Norėdami nustatyti sukamąjį gręžimą, sukite
režimo valdiklį (c), kol rodyklė rodys grąžto
simbolį (i). Norėdami nustatyti smūginio gręžimo
režimą, nustatykite rodyklę ties smūginio gręžimo
simboliu (j). Norėdami nustatyti tik kalimo režimą,
nustatykite rodyklę ties plaktuko simboliu (k).
1. Pasukite fiksavimo žiedą (o) į atjungimo padėtį
ir ištraukite įrankio laikiklį (n).
2. Užmaukite kumštelinį griebtuvą (p) ant veleno
ir pasukite fiksavimo žiedą į fiksavimo padėtį.
3. Norėdami pakeisti kumštelinį griebtuvą įrankio
laikikliu, pirma ištraukite kumštelinį griebtuvą
tokiu pačiu būdu, kokiu anksčiau buvo
ištrauktas įrankio laikiklis. Tuomet užmaukite
įrankio laikiklį tokiu pačiu būdu, kaip prieš tai
užmovėte kumštelinį griebtuvą.
ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų,
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
Perkrovos mova
Įstrigus grąžtui, sustabdomas jo sukimo velenas.
Atsiranda atatrankos jėga, todėl visuomet laikykite
įrankį abiem rankomis ir stovėkite tvirtoje padėtyje.
15
LIETUVIŲ
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS:
• Visuomet vadovaukitės nurodymais
dėl saugos bei galiojančiomis
teisinėmis nuostatomis.
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu.
• Susipažinkite su vamzdynų ir laidų
išdėstymu (maždaug 5 kg). Per
didelis įrankio spaudimas, gręžimo
nepagreitina, tik sumažina įrankio
darbo efektyvumą ir gali sutrumpinti
įrankio eksploatavimo laiką.
• Negręžkite ir neįkiškite per giliai, kad
nesugadintumėte dulkių gaubto.
• Įrankį laikykite abiem rankomis,
stovėkite tvirtai. Įrankį visuomet
naudokite su tinkamai sumontuota
šonine rankena.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
siunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką.
Tinkama rankenos padėtis
(1, 6 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų, VISADA
laikykite rankas tinkamoje padėtyje,
kaip parodyta 6 pav.
ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti
sunkaus susižeidimo pavojų,
VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad
atlaikytumėte staigią reakciją.
Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti
ant pagrindinės rankenos (h), o kita ranka – ant
šoninės rankenos (e).
Grąžto veikimas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo/
sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir
ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
pavojų susižeisti, VISADA ruošinį
tvirtai pritvirtinkite arba įtvirtinkite.
16
Jeigu gręžiate ploną ruošinį, naudokite
medinę „atraminę“ trinkelę, kad
nesugadintumėte ruošinio.
SMŪGINIS GRĘŽIMAS (1 PAV.)
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (c) ties
„smūginio gręžimo“ padėtimi.
2. Įstatykite reikiamą gręžimo antgalį. Geriausių
rezultatų pasieksite naudodami aukštos
kokybės antgalius su karbido galvute.
3. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (e).
4. Pažymėkite tą vietą, kurioje reikia išgręžti
skylę.
5. Įstatykite grąžto antgalį į pažymėtą vietą ir
įjunkite įrankį.
SUKAMASIS GRĘŽIMAS (1 PAV.)
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (c) ties
„sukamojo gręžimo“ padėtimi.
2. Priklausomai nuo įrankio modelio,
vadovaukitės vienu iš šių nurodymu:
– Įtaisykite griebtuvo adapterį/griebtuvo
įtaisą (DCH213). Specialūs „SDS Plus“
adapteriai su srieginėmis dalimis pritaikyti
naudojimui su standartiniais 10 arba 13 mm
griebtuvais, kuriuose galima įspausti tiesius
antgalius.
– Pakeiskite įrankio laikiklį kumšteliniu
griebtuvu (DCH214).
3. Tęskite veiksmus, kaip smūginiam gręžimui.
DĖMESIO: Niekuomet nenaudokite
standartinių kumštelinių griebtuvų,
naudodami įrankį smūginio gręžimo
režimu.
VARŽTŲ SUKIMAS (1 PAV.)
1. Nustatykite režimo nustatymo jungiklį (c) ties
„sukamojo gręžimo“ padėtimi.
2. Pasirinkite sukimosi kryptį.
3. Priklausomai nuo įrankio modelio,
vadovaukitės vienu iš šių nurodymu:
– Įtaisykite specialų „SDS Plus®“ atsuktuvo
keitiklį, skirtą naudojimui su šešiakampiais
atsuktuvo antgaliais (DCH213).
– Pakeiskite įrankio laikiklį kumšteliniu
griebtuvu (DCH214).
4. Įstatykite reikiamą atsuktuvo antgalį. Jei varžtų
galvutė yra su grioveliu, visuomet naudokite
antgalius su specialia mova.
5. Švelniai nuspauskite greičio keitimo mygtuką
(a), kad nesugadintumėte varžto galvutės.
Atbuline kryptimi (į kairę pusę) įrankis
LIETUVIŲ
automatiškai sukasi lėčiau - taip varžtas
išsisuka lengviau.
6. Įsukę varžtą į ruošinį, atleiskite sūkių
reguliavimo jungiklį. Priešingu atveju varžto
galvutė įsiskverbs į ruošinio paviršių.
KALIMAS (1 PAV.)
1. Nustatykite režimo pasirinkimo jungiklį (c) į „tik
kalimo“ padėtį.
2. Įkiškite tinkamą kaltą ir patikrinkite, ar jis
tinkamai užfiksuotas.
3. Tinkamai nustatykite šoninę rankeną (e).
4. Įjunkite įrankį ir pradėkite darbą.
Siekiant sulygiuoti krumpliaračius, pakeitus
nudaužymo režimą į sukamąjį režimą, gali tekti
leisti, kad variklis trumpai paveiktų be apkrovos.
ĮSPĖJIMAS:
• Šio įrankio nenaudokite lengvai
užsidegantiems arba sprogiems
skysčiams maišyti arba pumpuoti
(benzinui, alkoholiui ir pan.).
• Nemaišykite ir neplakite juo
atitinkamai paženklintų degių skysčių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išmontavimo
/ sumontavimo darbus, išjunkite
įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus
bloką. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
• Šį įrankį privalo taisyti specialistas - jo negali
taisyti vartotojas. Tai turi padaryti įgaliotasis
„DEWALT“ techninės priežiūros specialistas, po
maždaug 40 įrankio darbo valandų. Jei įrankis
sugedo nepraėjus šiam laikotarpiui, susisiekite su
įgaliotuoju „DEWALT“ techninės priežiūros atstovu.
Krovikliui ir akumuliatoriui jokios techninės
priežiūros nereikia. Viduje nėra dalių, kurių
techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
Tepimas
Valymas
ĮSPĖJIMAS: Kai tik pastebėsite, kad
pagrindiniame korpuse arba aplink
ventiliacijos angas susikaupė purvo
ir dulkių, išpūskite juos sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS: Nemetalinių įrankio
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Naudokite
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą
skudurėlį. Visuomet saugokite įrankį
nuo bet kokių skysčių; niekada
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies
į skystį.
KROVIKLIO VALYMO INSTRUKCIJA
ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite
jį iš elektros lizdo. Purvą ir tepalą nuo
kroviklio paviršiaus galima nuvalyti
skudurėliu arba minkštu, nemetaliniu
šepetėliu. Nenaudokite vandens arba
kokių nors kitokių valymo priemonių
tirpalų.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS: Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Kad būtų
sumažintas sužeidimo pavojus, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Galima pasirinkti įvairių rūšių „SDS Plus®“ grąžtų
antgalius ir kaltus.
Priedus ir papildomai naudojamus įtaisus reikia
reguliariai patepti tepalu aplink „SDS Plus®“
tvirtinimo vietą.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus priedus
susisiekite su savo tiekėju.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio
negalima išmesti kartu su kitomis namų
ūkio atliekomis.
Jūsų elektros įrankio papildomai sutepti nebūtina.
17
LIETUVIŲ
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą
ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo
gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui,
kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietine „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių, tiksli informacija apie
mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus ir jų
kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Daugkartinio naudojimo
akumuliatorių blokas
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama galia.
Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia pašalinti taip,
kad jis neužterštų aplinkos:
• Visiškai iškrovę akumuliatorių bloką, nuimkite jį
nuo įrankio.
• Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami.
Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai
pašalinti.
18
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ DCH213, DCH214
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCH213
В пост. тока 18
1
Напряжение питания
Тип
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 0–1100
Частота ударов
уд./мин. 0–4200
Энергия удара
(EPTA 05/2009)
Дж
2
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм 13/26/20
Патрон
SDS Plus®
Диаметр муфты патрона
мм
54
Тип аккумулятора
Li-Ion
Вес (без аккумулятора)
кг
2,3
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
DCH214
18
1
0–1100
0–4200
2
13/26/20
SDS Plus®
54
Li-Ion
2,5
86
86
3
3
97
97
2,9
2,9
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
ah,HD =
м/с²
6,9
6,9
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
5,3
5,3
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание
ah =
м/с²
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания
В пост. тока 18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение
питания
В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин. 30 (Акку60 (Аккумуляторы
муляторы
1,5 Ач)
3,0 Ач)
Вес
кг
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
20
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCH213, DCH214
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.02.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
d)
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
e)
f)
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
22
b)
c)
d)
e)
f)
g)
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности при
работе перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается, только держа его
обеими руками. Рекомендуется при
каждой операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни. Надежно
затягивайте боковую рукоятку перед
началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого
материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
Пример:
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг какойлибо части Вашего тела. Электрический
кабель, намотанный на быстро
вращающееся долото, может стать
причиной получения травмы и потери
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
24
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
2011 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14, 4 В и 18 В (DCB121, DCB140,
DCB141, DCB180 и DCB181).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 4)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
––
зарядка
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
––
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– •
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
26
–– •
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Процесс зарядки
––
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DCH213 и DCH214 работают от
аккумуляторов напряжением 18 В.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180 или DCB181. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторный перфоратор
1 Боковая рукоятка
1 Зарядное устройство
Зарядка
2 Аккумулятора
1 Чемодан
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
28
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Переключатель режимов работы
d. Подсветка
e. Боковая рукоятка
f. Аккумулятор
g. Кнопка освобождения аккумулятора
h. Основная рукоятка
i. Символ сверла (режим сверления)
j. Символ сверла и молотка (режим
сверления с ударом)
k. Символ молотка (режим долбления только)
l. Зажимной патрон
m. Муфта патрона
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные перфораторы
DCH213 и DCH214 предназначены для
профессиональных работ по сверлению,
ударному сверлению и заворачиванию, а также
для легких долбежных работ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента лицами
(включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями, а также
лицами с отсутствием опыта и навыков
работы допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой прибора всегда
извлекайте аккумулятор. Перед
установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения травмы никогда не
нажимайте на кнопку освобождения
аккумулятора, если извлечение
аккумулятора не предполагается.
Нажатие на кнопку освобождения
аккумулятора без последующего
извлечения аккумулятора может
стать причиной внезапного
падения аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 3).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации аккумулятора
(g) и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится только после
полного освобождения выключателя.
Встроенный переключатель скорости позволяет
выбрать наиболее подходящую скорость для
каждой отдельной операции. Увеличение
скорости регулируется интенсивностью
нажатия на курковый выключатель. В целях
продления срока службы Вашего инструмента
используйте максимальную скорость только на
начальном этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется непрерывно
использовать инструмент во всем диапазоне
скоростей. Это может привести к повреждению
пускового выключателя.
Боковая рукоятка (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка будет
двигаться, что повлечет за собой
потерю контроля над операцией.
Для увеличения контроля,
удерживайте инструмент обеими
руками.
30
Боковая рукоятка (е) закрепляется
в передней части корпуса редуктора и может
поворачиваться на 360°, что позволяет
использовать инструмент операторам с рабочей
правой или левой рукой. Рукоятка должна быть
туго затянута, чтобы противостоять резкому
вращательному движению инструмента при
застревании или останову насадки. Держите
боковую рукоятку за удаленный конец, чтобы не
потерять контроль над инструментом во время
его внезапного останова.
Чтобы ослабить боковую рукоятку,
поворачивайте ее в направлении против
часовой стрелки.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1,
2)
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
Для установки вращения назад, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения с левой
стороны инструмента.
Кнопка переключателя, установленная
в среднее положение, блокирует инструмент
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не забывайте
отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
В передней части инструмента расположена
подсветка (d). Подсветка загорается при
нажатии на выключатель. Подсветка загорается
при каждом нажатии на клавишу выключателя
и автоматически выключается через двадцать
секунд после того, как клавиша выключателя
будет отпущена. Подсветка будет гореть
РУССКИЙ ЯЗЫК
все время, пока нажата клавиша пускового
выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Выбор режима работы
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Ваш инструмент оборудован отдельным
переключателем режимов работы (с) для
переключения инструмента в режим сверления,
сверления с ударом и долбления.
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(h), другой рукой за боковую рукоятку (е).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление. Перфоратору
достаточно оказанного давления, способного
задействовать внутренний контроль активной
вибрации. Чрезмерная сила не увеличит
скорость сверления, и контроль активной
вибрации не будет задействован.
Зажимной патрон SDS
(Рис. 5)
Вставьте хвостовик насадки в патрон (l)
на глубину приблизительно 19 мм (3/4»).
Нажимайте и поворачивайте насадку, чтобы
хвостовик вошел в шлицы. Насадка будет
надежно зафиксирована в патроне.
Режим сверления без удара: для
заворачивания саморезов и сверления
в металле, дереве и пластике.
Для извлечения насадки, оттяните назад муфту
патрона (m) и выньте насадку.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной кладке.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъемный патрон
(Рис. 7)
Режим долбления только: для легких
долбежных работ.
DCH214
Для выбора режима сверления, поверните
переключатель режимов работы (с), чтобы
стрелка указывала на символ сверла (i).
Для выбора режима сверления с ударом,
установите стрелку напротив символа сверла
и молотка (j). Для выбора режима долбления,
установите стрелку напротив символа молотка
(k).
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель режимов
работы (с) постоянно должен быть установлен
на одной из трех позиций – сверления,
сверления с ударом или долбления.
В промежутках между символами нет рабочих
положений.
Контроль активной
вибрации (Рис. 1)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение вибрации на рукоятках
и воздействия вибрации на руки оператора
обеспечивает удобство эксплуатации
инструмента в течение продолжительного
периода времени и увеличивает срок службы
инструмента.
1. Поверните кольцо фиксации насадки (о)
в положение разблокировки и снимите
патрон (n).
2. Надвиньте быстросъемный патрон (p) на
шпиндель и поверните кольцо фиксации
в положение блокировки.
3. Для замены быстросъемного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъемный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъемный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме долбления.
Предохранительная муфта
В случае заклинивания сверла, привод на
сверлильный шпиндель будет отключен.
Во избежание сильной отдачи, всегда
крепко держите инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
Всегда работайте инструментом
с надежно закрепленной боковой
рукояткой.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке 6.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(h), другой рукой удерживайте боковую рукоятку
(е).
32
Сверление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «сверление с ударом».
2. Вставьте соответствующий бур.
Для наилучших результатов работы
используйте высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(е).
4. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
5. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
СВЕРЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «сверление».
2. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– Установите свинченные вместе
переходник/быстросъемный патрон
(DCН213). Специальные переходники
SDS Plus с резьбовыми секциями
подходят для использования со
стандартными зажимными патронами 10
или 13 мм для сверла с цилиндрическим
хвостовиком.
– Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон (DCH214).
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни
в коем случае не используйте
стандартные патроны в режиме
долбления.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАВОРАЧИВАНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «сверление».
2. Выберите направление вращения.
3. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для
использования с отверточными
насадками с шестигранными
хвостовиками (DCH213).
– Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон (DCH214).
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для легкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
ДОЛБЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «долбление только».
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 40 часов эксплуатации,
проверяйте Ваш электроинструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. В случае возникновения проблем
до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
2. Установите соответствующее долото
и проверьте надежность его закрепления.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(е).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
Может потребоваться запустить на мгновение
электродвигатель, переключившись с режима
долбления на режим сверления, чтобы
выровнять положение долота.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
34
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204986 - 17-05-2013
35
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIETUVIŲ
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
37
38
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising