DCH213 | DeWalt DCH213 ROTARY HAMMER instruction manual

372001-04 EST
DCH213
DCH214
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
6
18
m
Joonis / Рисунок 1
b
l
a
h
c
g
i
k
j
f
d
e
Joonis / Рисунок 2
b
3
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
f
g
f
Joonis / Рисунок 5
l
m
4
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
DCH214
n
o
p
o
5
EESTI KEEL
VASTUPIDAV JUHTMEVABA PÖÖRLEV
LÖÖKPUURTRELL DCH213, DCH214
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe kindlama partneri
professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Sel infolehel toodud vibratsiooni mõju tase
on mõõdetud vastavalt standardis EN 60745
kirjeldatud standardtestile ja seda saab kasutada
tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. Seda võib
kasutada mõju esmasel hindamisel.
HOIATUS. Märgitud vibratsiooni mõju
kehtib tööriista tavalise kasutamise
korral. Kuid kui tööriista kasutatakse
erinevate tööde jaoks, erinevate
lisaseadmetega või kui tööriist on
halvasti hooldatud, võivad vibratsiooni
mõjuväärtused olla erinevad. Sellisel
juhul võib kogu tööaja kestel mõjuv
vibratsioon olla märkimisväärselt
tugevam.
Tehnilised andmed
DCH213 DCH214
Pinge
VDC
18
18
Tüüp
1
1
Vabakäigukiirus
min-1 0–1100
0–1100
Vabakäigukiirus
min-1 0–4200
0–4200
Löögienergia (EPTA 05/2009) J
2
2
Maksimaalne puurimisulatus:
teras/puu/betoon
mm 13/26/20 13/26/20
Padrun
SDS Plus® SDS Plus®
Krae diameeter
mm
54
54
Aku tüüp
Li-Ion
Li-Ion
Mass (ilma akuta)
kg
2,3
2,5
LPA (helirõhk)
KPA (helirõhu määramatus)
LWA (helivõimsus)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
86
3
97
2,9
86
3
97
2,9
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745:
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Puurimine betooni
ah,HD =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Meiseldamine
ah,Cheq =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
6,9
1,5
5,3
1,5
6,9
1,5
5,3
1,5
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Puurimine metalli
ah,D =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Vibratsiooni emissiooniväärtus ah
Kruvikeeramine
ah =
m/s²
Määramatus K =
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
6
Vibratsiooni mõjuaja arvestusel
tuleb arvesse võtta ka aega, mil
tööriist on välja lülitatud või pöörleb
vabakäigul ning tööd ei tee. See võib
märkimisväärselt vähendada kogu
tööaja kestel mõjuvat vibratsiooni.
Määratlege täiendavad
ohutusmeetmed, mis on vajalikud
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
tagajärgede eest: elektritööriistade
ja tarvikute hooldus, käte hoidmine
soojas ja tööprotsesside korraldus.
Aku
Aku tüüp
Pinge
Mahutavus
Mass
Laadija
Toitepinge
Aku tüüp
Ligikaudne
laadimisaeg
Mass
VDC
Ah
kg
VAC
min
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB105
230 V
Li-Ion
30
60
(1,5 Ah aku) (3,0 Ah aku)
0,49
Kaitsmed:
Euroopa
230 V tööriist
10 amprit, toitevõrk
Ühendkuningriik ja Iirimaa
230 V tööriist
3 amprit, pistikus
EESTI KEEL
Mõisted. Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna raskusastet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab eelseisvat ohtlikku
olukorda, mis, kui seda mitte vältida,
lõppeb tavaliselt surma või raske
kehavigastusega.
HOIATUS: Juhib tähelepanu ohtlikule
olukorrale, mis, kui seda ei väldita,
võib lõppeda surma või raskete
kehavigastustega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohuolukorda – kui seda ei väldita, võib
see põhjustada väikese või mõõduka
kehavigastuse.
MÄRKUS. Viitab praktikale, mis ei ole
seotud kehavigastustega, kuid kui
seda ei väldita, võib see põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
DCH213, DCH214
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele: 2006/42/
EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-6
Samuti vastavad tooted direktiivile 2004/108/
EÜ. Lisainfo saamiseks palun kontakteeruge
DEWALTiga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat informatsiooni.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise
dokumentatsiooni kokkupaneku eest ja kinnitab
seda DEWALTi nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.02.2011
HOIATUS. Vigastusriski
vähendamiseks lugege tähelepanelikult
juhendit.
Üldised ohutushoiatused
elektritööriistade kasutamisel
HOIATUS! Lugege läbi kõik
ohutushoiatused ja juhised. Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad võivad põhjustada õnnetusi.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikes keskkondades, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad vastama
vooluvõrgule. Ärge kunagi muutke
pistikut mis tahes moel. Ärge kasutage
maandatud elektritööriistade puhul
adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögi ohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Kui olete maandatud,
suureneb elektrilöögi oht.
c) Vältige elektritööriistade vihma kätte või
märgadesse tingimustesse sattumist.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge väärkasutage toitejuhet. Ärge
kunagi kasutage seadme toitejuhet selle
kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku
eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske
juhet kuumuse, õli, teravate nurkade
ja liikuvate osade eest. Kahjustatud või
sassis juhtmed suurendavad elektrilöögi
ohtu.
7
EESTI KEEL
e)
f)
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikendusjuhet.
Välitingimustesse sobiva pikendusjuhtme
kasutamine vähendab elektrilöögi riski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKUOHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige, mida teete,
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista väsimuse
korral või alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati kaitseprille. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, libisemiskindlad
jalanõud, kiiver või kõrvakaitsevahendid
vähendavad õigetes tingimustes kasutades
isikuvigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
vooluvõrku tööriista, mille lüliti on
tööasendis, kutsute esile õnnetusi.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed ja
mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa külge
jäetud mutrivõti või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlas asendis ja säilitage tasakaal.
See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Laiad riided, ehted või
pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
vahele.
g) Kui seadmetega on kaasas
äratõmbesüsteem ja kogumisseadmed,
veenduge, et need on ühendatud
ja õigesti kasutatavad.
Tolmukogumisseadme kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDUS
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
8
b)
c)
d)
e)
f)
g)
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis
on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa juhtida lülitist, on ohtlik ja vajab
remonti.
Enne seadistuste tegemist, lisaseadmete
vahetamist või tööriista ladustamist
eemaldage tööriist vooluvõrgust ja/
või eemaldage aku. Selline käitumine
vähendab riski masina ettenägematu
käivitumise näol.
Pikemaks seisma jäänud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas.
Mitte lubada tööriista kasutada inimestel,
kes pole saanud vastavat väljaõpet
või pole lugenud kasutusjuhendit.
Oskamatutes kätes võivad elektritööriistad
olla väga ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Kontrollige, et liikuvad osad sobivad
kokku ja ei kiilu kinni, et osad on
terved, ja ka kõiki muid tööriista tööd
mõjutada võivaid tingimusi. Kahjustuste
korral laske tööriista enne edasist
kasutamist remontida. Paljud õnnetused
on põhjustatud halvasti hooldatud
elektritööriistadest.
Hoidke lõiketerad teravad ja puhtad.
Õigesti hooldatud, teravate servadega
lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega
kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsikud jne. vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) AKUTÖÖRIISTA KASUTAMINE JA HOOLDUS
a) Laadimiseks kasutage ainult tootja poolt
heaks kiidetud laadijat. Ühte tüüpi aku
laadimiseks kasutatav laadija võib teist tüüpi
aku puhul tekitada tuleohu.
b) Kasutage elektritööriistades ainult
konkreetsele seadmele mõeldud
akusid. Teist tüüpi akude kasutamine võib
põhjustada vigastus- ja tuleohu.
c) Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal
metallesemetest nagu nt kirjaklambrid,
mündid, võtmed, naelad, kruvid või
muudest metallesemetest, mis võivad
luua ühenduse kahe klemmi vahel.
Lühiühenduse tekitamine aku klemmide
vahel võib põhjustada põletushaavu või
tulekahju.
EESTI KEEL
d)
Väärkasutamise korral võib akust
lekkida vedelikke; vältige nendega
kokkupuudet. Kui kokkupuude toimub,
loputage kokkupuutekohta veega. Kui
vedelik satub silma, pöörduge koheselt
arsti poole. Akust lekkinud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletushaavu.
6) HOOLDUS
a) Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja
kasutage ainult originaalvaruosi. Nii
tagate tööriista ohutuse.
Löökpuurtrellide täiendavad
ohutuseeskirjad
• Ärge teritage ise terasid. Meislit võib teritada
ainult selleks volitatud spetsialist. Valesti
teritatud meisel võib põhjustada vigastusi.
• Seadme käitamisel või terade vahetamisel
kandke kindaid. Tööriista ligipääsetavad
metallosad ja terad muutuvad käitamise ajal
eriti kuumaks. Väikesed materjaliosakesed
võivad kahjustada paljaid käsi.
• Ärge kunagi asetage elektritööriista maha,
enne kui otsik on täielikult peatunud.
Liikuvad terad võivad põhjustada vigastusi.
• Ärge kasutage kinnijäänud osakeste
lahtilöömiseks haamrit. Metalliosakesed
või materjali killud võivad liikumisel tekitada
vigastusi.
• Kandke kõrvaklappe. Liigne müra võib
kahjustada kõrvakuulmist.
• Vähesel määral kulunud meisleid on
võimalik teritada.
• Kasutage tööriista komplekti kuuluvaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada vigastusi.
• Hoidke toitejuhe eemal pöörlevast terast.
Ärge mässige toitejuhet ümber mõne oma
kehaosa. Elektrijuhe, mis on mässitud ümber
pöörleva tera võib põhjustada vigastusi ja
kontrolli kaotamist.
• Hoidke elektritööriistu töötamise ajal
isoleeritud käepidemetest, kui teete
töid, kus lõikevahend võib puutuda
kokku varjatud juhtmetega. Pinge all
oleva juhtmega kontakt viib voolu alla ka
elektritööriista metallosad ja kasutaja võib
seega saada elektrilöögi.
• Kasutage klambreid või muud viisi, et
töödetail kindlalt fikseerida ja seda toetada.
Kui hoiate töödetaili käsitsi või keha vastas, on
see ebastabiilne ja võib põhjustada tööriista
üle kontrolli kaotamist.
• Kandke kaitseprille või muid
silmakaitsmeid. Löökprotseduurid
põhjustavad osakeste lendamist. Lendavad
osakesed võivad põhjustada jäädavaid
silmavigastusi. Tolmu tekitatavate tööde ajal
kandke tolmumaski või respiraatorit. Enamike
tööde teostamise ajal osutuda vajalikuks
kõrvaklappide kandmine.
• Hoidke tööriista alati tugevalt käes. Ärge
üritage käitada seda tööriista, ilma et
hoiaksite seda kahe käega. Külgkäepideme
kasutamine on alati soovitatav. Seadme
käitamine ühe käega põhjustab kontrolli
kaotamise tööriista üle. Materjali läbistamine
või kõvade materjalide, näiteks sarrusmetalli
töötlemine võib olla samuti ohtlik. Enne
käitamist pingutage külgkäepidet.
• Ärge käitage seadet korraga pikka aega.
Löökprotseduuridest tulenev vibratsioon võib
kahjustada teie käsi ja käsivarsi. Kasutage
kindaid vibratsiooni pehmendamiseks, samuti
tehke korrapäraseid puhkepause.
Muud riskid
Löökpuurtrellide kasutamisega kaasnevad
järgmised riskid:
– Seadme pöörlevate või kuumade osade vastu
puutumisel võivad tekkida vigastused.
Vaatamata asjakohaste ohutusnõuete järgimisele
ja ohutusseadmete kasutamisele ei õnnestu
teatavaid riske vältida. Need on järgmised.
– Kuulmiskahjustused.
– Sõrmede muljumise oht lisatarvikute
vahetamisel.
– Tervisekahjustuste oht, mis on tingitud betooni
ja/või kivimaterjalide töötlemisel tekkiva tolmu
sissehingamisest.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kõrvaklappe.
Kandke kaitseprille.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka seadme
tootmisaastat, on prinditud seadme korpuse aku
kinnituspesale.
9
EESTI KEEL
Näiteks:
2011 XX XX
tootmisaasta
Kõikide akulaadijate
täiendavad ohutusjuhised
HOIDKE NEED JUHISED ALLES. Kasutusjuhis
sisaldab olulisi ohutus- ja käitamisjuhised
akulaadijatele DCB105.
• Enne laadija kasutamist lugege kõiki juhiseid
ja pöörake tähelepanu laadija, aku ja seadme
märgistele.
HOIATUS. Elektrišoki oht. Laadijasse
ei tohi sattuda vedelikke. See võib
põhjustada kasutajale elektrišoki.
ETTEVAATUST. Põletuste oht.
Vigastuste ohu vältimiseks kasutage
ainult DEWALTi akusid. Teised akud
võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja varalist kahju.
ETTEVAATUST. Lapsi tuleb jälgida, et
nad ei mängiks seadmega.
MÄRKUS: Kui laadija on ühendatud
vooluvõrguga, võib metallist võõrkeha
kokkupuude laadimisklemmidega
tekitada lühiühenduse. Elektrit juhtivad
metallist võõrkehad on nt terasvill,
alumiiniumist foolium; materjalid,
mis sisaldavad metallosakesi, peab
hoidma eemal laadija avaustest. Kui
aku pole laadijas, eemaldage laadija
vooluvõrgust. Enne laadija puhastamist
eemaldage see vooluvõrgust.
• ÄRGE üritage laadida akut laadijatega,
mida pole loetletud käesolevas
kasutusjuhendis. Seadme aku ja laadija on
mõeldud koos kasutamiseks.
• Need laadijad on mõeldud ainult DEWALTi
akude laadimiseks. Muu kasutusviis võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohu.
• Laadija ei tohi kukku puutuda lume ega
vihmaga.
• Laadija eemaldamisel vooluvõrgust
tõmmake see pesast välja, tõmmates seda
pistikust, mitte toitekaablist. See vähendab
elektripistiku ja toitekaabli vigastamise ohtu.
• Veenduge, et toitekaabel on paigaldatud
nii, et keegi sellele peale ei astuks ega
selle otsa ei komistaks, muidu võib kaabel
pingule tõmbudes kahjustusi saada.
• Kasutage pikendusjuhet ainult siis, kui
see on vältimatu. Vale pikendusjuhtme
10
kasutamine võib põhjustada tule-, elektrišoki
või elektrilöögi ohtu.
• Kui kasutate laadijat välitingimustes,
hoidke seda kuivas kohas ja kasutage
sobivat pikendusjuhet. Välitingimustesse
sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
• Ärge blokeerige laadija
ventilatsiooniavasid. Ventilatsiooniavad
asuvad laadija peal ja külgedel. Asetage
laadija eemale kuumusallikatest.
• Ärge kasutage laadijat, kui selle kaabel või
pistik on saanud kahjustada — laske need
kohe välja vahetada.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on saanud
tugeva löögi, kukkunud maha või saanud
kahjustada ükskõik millisel moel. Viige see
volitatud hoolduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost lahti; kui tekib
vajadus laadijat hooldada või remontida,
viige see volitatud hoolduskeskusesse.
Seadme uuesti kokkupanemine võib
põhjustada elektrišoki-, elektrilöögi- või
tuleohtu.
• Kui toitekaabel on saanud kahjustada, peab
ohu vältimiseks selle kohe välja vahetama
seadme tootja, volitatud hooldustöökoda või
mõni muu sarnane isik.
• Enne laadija puhastamist eemaldage see
vooluvõrgust. See vähendab elektrišoki
ohtu. Ainult aku eemaldamine seda ohtu ei
vähenda.
• Ärge KUNAGI üritage ühendada kokku
2 laadijat.
• Laadija on mõeldud kasutama tavalist
230 V majapidamisvoolu. Ärge üritage seda
kasutada mõnel teisel pingetugevusel. See
ei käi autolaadija kohta.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Laadijad
Laadija DCB105 laeb 10,8 V, 14,4 V ja
18 V Li-Ion (DCB121, DCB140, DCB141, DCB180
ja DCB181) akusid.
See laadija ei vaja seadistamist ning see on
loodud nii, et kasutamine oleks võimalikult lihtne.
Laadimisprotseduur (joon. 4)
1. Enne aku sisestamist ühendage akulaadija
sobiva 230 V pistikupesaga.
2. Asetage aku (f) laadijasse; veenduge, et aku
on laadijasse korralikult paigaldatud. Punane
EESTI KEEL
märgutuli hakkab vilkuma (laadimine), mis
näitab, et laadimisprotsess on alanud.
3. Laadimisprotsess on lõppenud, kui punane
märgutuli JÄÄB PÕLEMA. Aku on valmis
kasutamiseks või selle võib jätta laadijasse.
MÄRKUS. Et tagada liitiumioonakude
maksimaalne eluiga ja sooritusvõime, laadige akud
täielikult enne esmast kasutamist.
Laadimisprotsess
Kui tellite asendusakut, siis veenduge, et lisate
tellimusse ka katalooginumbri ja pinge.
Uued akud ei ole eelnevalt täis laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege allpool toodud
ohutusjuhiseid; seejärel järgige kirjeldatud
laadimisprotseduuri.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
Vt allpool olevat tabelit, et näha aku laadimisolekut.
Laadimisolek
laadimine
––
täielikult laetud
–––––––––––––––––
––
––
––
kuuma/külma aku
x
Kõikide akude täiendavad
ohutusjuhised
viivitusaeg
–– • –– • –– •
aku või laadija tõrge
••••••••••••
–– •
tõrge toitekaablis
•• •• •• •• •• ••
Laadija ei lae vigast akut. Laadija viitab vigasele
akule märgutule mittesüttimisega, probleemse aku
või vilkumismustri kuvamisega.
MÄRKUS. See võib viidata ka laadija tõrkele.
Kui laadija näitab tõrget, viige aku ja laadija
testimiseks volitatud hooldustöökotta.
Kuuma/külma aku viivitusaeg
Kui laadija tuvastab, et aku on liiga külm või liiga
kuum, käivitub automaatselt viivitusaeg, mis ei
lase laadimist alustada enne, kui aku temperatuur
on jõudnud sobivasse vahemikku. Seejärel
lülitub laadija automaatselt laadimisrežiimi. See
funktsioon aitab tagada aku maksimaalse eluea.
XR-seeria liitiumioonakuga tööriist on sisseehitatud
elektroonilise kaitsesüsteemiga (Electronic
Protection System), mis kaitseb akut ülekoormuse,
ülekuumenemise ja täieliku tühjakslaadimise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendudes lülitub
tööriist automaatselt välja. Kui see juhtub, asetage
Li-Ion aku laadijasse ja oodake, kuni see on
täielikult laetud.
Külma aku laadimiskiirus on umbes pool
normaaltemperatuuril oleva aku laadimiskiirusest.
Aku laeb madalama kiirusega kogu laadimistsükli
vältel, seda isegi siis, kui aku temperatuur tõuseb
normaaltemperatuurile.
• Ärge laadige akut ega kasutage seda
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Aku sisestamine või eemaldamine
laadijast võib süüdata tolmu või aurud.
• Ärge suruge akut laadijasse jõuga.
Ärge modifitseerige akut, et sobitada
seda mittesobivasse laadijasse; aku
võib puruneda ja põhjustada tõsiseid
kehavigastusi.
• Kasutage akude laadimiseks ainult selleks
mõeldud DEWALTi laadijaid.
• ÄRGE visake või kastke akusid vette või
teistesse vedelikesse.
• Ärge säilitage või kasutage akut ja seadet
keskkonnas, mille temperatuur võib
kerkida üle 40 °C (105 °F) (nt suvisel ajal
kuuris või metallhoones).
• Parima tulemuse saavutamiseks veenduge
enne aku kasutamist, et see oleks täis
laetud.
HOIATUS. Ärge üritage akut kunagi
avada. Kui aku korpus on mõranenud
või saanud kahjustada, ärge sisestage
seda laadijasse. Ärge lömastage,
kukutage maha ega kahjustage akut.
Ärge kasutage akut või laadijat, kui
see on saanud tugeva löögi, kukkunud
maha, sellest on üle sõidetud või
see on saanud ükskõik milliseid
kahjustusi (nt läbistatud naelaga,
löödud haamriga, astutud peale).
Tagajärjeks võib olla elektrišokk või
elektrilöök. Kahjustada saanud akud
peab tagastama hoolduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST. Kui tööriista ei
kasutata, asetage see stabiilsele
pinnale, kus seda ei ähvarda
maha- või ümberkukkumise oht.
Suure akuga tööriistad võivad seista
püstiasendis toetatuna akule, kuid neid
on lihtne ümber ajada.
11
EESTI KEEL
LIITIUMIOONAKUDE TÄIENDAVAD
OHUTUSJUHISED (Li-Ion)
• Ärge põletage akut isegi siis, kui see on
saanud tõsiselt kahjustada või täielikult
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonaku põlemisel tekivad mürgised
aurud ja materjalid.
Täielikult laetud.
Kuuma/külma aku viivitusaeg.
x
Aku või laadija tõrge.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud ala koheselt õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage silma veega 15 minutit või seni,
kuni ärritus kaob. Kui meditsiiniline abi osutub
tarvilikuks, siis aku elektrolüüdid koosnevad
orgaanilisest vedelast karbonaadist ja
liitiumsooladest.
Ärge katsuge klemme voolu juhtivate
esemetega.
• Aku avatud elemendid võivad põhjustada
hingamisteede ärritusi. Tagage värske õhk.
Kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole.
Kasutage ainult DEWALTi akusid. Teised
akud võivad plahvatada ning põhjustada
isikuvigastusi ja kahjusid.
Tõrge toitekaablis.
Ärge laadige kahjustada saanud akut.
HOIATUS. Põletuste oht. Akuvedelik
võib kokkupuutel sädemete või tulega
süttida.
Vältige kokkupuudet veega.
Defektiga kaabel tuleb koheselt välja
vahetada.
Aku
AKU TÜÜP
Laadige ainult vahemikus 4 °C ja 40 °C.
DCH213 ja DCH214 töötavad 18-voldise akuga.
Kasutada võib DCB180 ja DCB181 akusid.
Lisateavet vt jaotisest Tehnilised andmed.
Kõrvaldage aku keskkonnasõbralikul
moel.
Hoiustussoovitused
1. Parim koht hoiustamiseks on kuiv ja jahe
ning sinna ei paista otsene päikesevalgus,
samuti ei tohi keskkond olla liiga kuum
või külm. Akude parima sooritusvõime ja
maksimaalse eluea tagamiseks hoiustage akut
toatemperatuuril.
Ärge pange akut põlema.
Laeb liitiumioonelementidega akusid.
Laadimisajad leiate jaotisest Tehnilised
andmed.
2. Pikemaajalisemal hoiustamisel on soovitatav
aetada akud, eraldatuna laadijast, kuiva ja
jahedasse keskkonda; see tagab optimaalse
tulemuse.
MÄRKUS. Hoiustada ei tohiks täiesti tühje akusid.
Enne kasutamist peab akut laadima.
Laadija ja aku märgised
Lisaks kasutusjuhendis kasutatud piltkirjadele on
aku ja laadija varustatud järgmiste märgistega.
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kasutage ainult siseruumides.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Juhtmevaba pöörlev löökpuurtrell
1 Külgkäepide
1 Laadija
2 Akut
1 Varustuse kast
1 Kasutusjuhend
1 Koostejoonis
Laadimine.
12
MÄRKUS. N-seeria mudelitega ei ole kaasas
akusid ja laadijaid.
EESTI KEEL
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või lisad ei
oleks transpordil kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et kasutusjuhend
põhjalikult läbi lugeda ja endale selgeks teha.
Kirjeldus (joon. 1)
HOIATUS. Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki osa
ümber. Tagajärjeks võib olla kahjustus
või kehavigastus.
a. Kiiruse päästiklüliti
b. Pöörlemissuuna nupp
c. Režiimilüliti
Teie DEWALTi laadija on
topeltisolatsiooniga, vastavalt standardile
EN 60335. Seega ei ole maandusjuhet
vaja.
Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see vahetada
spetsiaalselt DEWALTi hooldusorganisatsiooni
poolt ettevalmistatud voolujuhtme vastu.
Toitepistiku väljavahetamine
(ainult Ühendkuningriik ja
Iirimaa)
Kui uue toitepistiku paigaldamine on vajalik,
toimige järgmiselt.
d. Töötuli
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
e. Külgkäepide
f. Aku
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
g. Vabastusnupp
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
h. Põhikäepide
i. Puuriotsiku sümbol (puurimisrežiim)
j. Löökpuurimise sümbol (löökpuurimisrežiim)
k. Haamri sümbol (ainult haamerdamine)
l. Padrun
m. Hülss
KASUTUSOTSTARVE
See DCH213 või DCH214 juhtmevaba pöörlev
lööktrellpuur on loodud professionaalseks
puurimiseks ja löökpuurimiseks, samuti kruvide
keeramiseks ja meiseldamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
Need löökpuurtrellid on professionaalsed
elektritööriistad.
ÄRGE laske lastel puutuda tööriista.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• See seade/tööriist pole mõeldud kasutamiseks
isikute (k.a lapsed) poolt, kellel on vähendatud
füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus,
kellel puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, v.a juhul, kui nende ohutuse eest
vastutav isik teostab järelevalvet. Lapsi ei
tohiks jätta valveta tööriista lähedusse.
Elektriohutus
Elektrimootor on välja töötatud vaid kindla
pingega töötamiseks. Kontrollige alati, et akupinge
vastaks andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab elektrivõrgu
pingele.
HOITUS. Maandusklemmiga ühendusi
ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikendusjuhtme kasutamine
Pikendusjuhet tohib kasutada ainult
hädavajalikkuse korral. Kasutage heakskiidetud
pikendusjuhet, mis sobib laadija sisendvõimsusega
(vt Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme
suurus on 1 mm2; maksimaalne lubatud pikkus on
30 m.
Kasutades kaablirulli, kerige see alati täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS. Enne kokkupanemist
või reguleerimist eemaldage alati
aku. Enne aku paigaldamist või
eemaldamist lülitage tööriist alati välja.
HOIATUS. Kasutage ainult DEWALTi
akusid ja laadijaid.
Aku eemaldamine/sisestamine
tööriista (joon. 3)
HOIATUS. Vigastuste ohu
vältimiseks ärge kunagi vajutage aku
eemaldusnuppu, ilm, et eemaldaksite
aku. Akuvabastusnupu vajutamine ilma
akut eemaldamata võib põhjustada aku
ootamatu väljakukkumise.
MÄRKUS. Parima tulemuse saavutamiseks
veenduge enne aku kasutamist, et see on täis
laetud.
13
EESTI KEEL
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage aku (f) tööriista käepidemes asuvate
juhikutega (joon. 3).
2. Libistage see käepidemesse ning veenduge,
et aku on lukustunud oma kohale ning ei liigu
paigast.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTAST
1. Vajutage aku vabastusnuppu (g) ja tõmmake
aku tööriista käepidemest välja.
2. Sisestage aku laadijasse, nagu on kirjeldatud
käesoleva kasutusjuhendi vastavas jaotises.
Kiirusregulaatori lüliti (joon. 1)
Seadme sisselülitamiseks vajutage päästiklülitit (a).
Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklüliti.
Teie tööriist on varustatud piduriga. Padrun
seiskub, kui päästiklüliti on täielikult vabastatud.
Kiirusregulaatori päästiklüliti võimaldab valida
igaks tööks parima kiiruse. Mida tugevamini
päästiklülitit vajutate, seda kiiremini tööriist töötab.
Tööriista maksimaalse eluea tagamiseks kasutage
kiirusregulaatorit ainult töö alustamisel.
MÄRKUS. Kiiruse pidev reguleerimine pole
soovitatav. See võib lülitit kahjustada ning seetõttu
peaks seda vältima.
Külgkäepide (joon. 1)
HOIATUS. Isikuvigastuste vältimiseks
kinnitage ALATI enne tööriista
käitamist külgkäepide. Kui seda
ei tehta, võib külgkäepide tööriista
käitamise ajal libiseda ja põhjustada
kontrolli kaotamise seadme üle.
Maksimaalse kontrolli tagamiseks
tööriista üle hoidke seda kahe käega.
Külgkäepide (e) kinnitub tööpea esiosa külge ning
seda saab 360° pöörata, võimaldades seadet
kasutada parema või vasaku käega. Külgkäepidet
tuleb piisavalt pingutada, et see peaks vastu
tööriista väändumisele, kui lisatarvik paindub või
kinni kiilub. Hoidke külgkäepidet tagumisest otsast,
et säilitada kinnikiilumise korral kontroll tööriista
üle.
Külgkäepideme vabastamiseks keerake seda
vastupäeva.
Pöörlemissuuna juhtnupp
(joon. 1, 2)
HOIATUS. Enne pöörlemissuuna
muutmist oodake alati, et mootor oleks
täielikult peatunud.
14
Pöörlemissuuna juhtnupp (b) määrab pöörlemise
suuna ja toimib ka lukustusnupuna.
Päripöörlemise valimiseks vabastage päästiklüliti ja
vajutage pöörlemissuuna nupp tööriista paremale
küljele.
Vastupöörlemise valimiseks vabastage päästiklüliti
ja vajutage pöörlemissuuna nupp tööriista vasakule
küljele.
Keskasendis lukustab juhtnupp tööriista
väljalülitatud asendisse. Juhtnupu asendi
muutmisel veenduge, et päästik on vabastatud.
MÄRKUS. Tööriista esmakordsel käitamisel pärast
pöörlemissuuna muutmist võite käivitamisel kuulda
klõpsatust. See on tavaline ja ei viita tõrkele.
Töötuli (joon. 1)
Tööriista esiosas asub töötuli (d). Töötuli süttib
päästiklüliti vajutamisel. Töötuli süttib, kui
päästiklüliti alla vajutatakse, ning see kustub
automaatselt 20 sekundit pärast päästiklüliti
vabastamist. Kui päästiklüliti on alla vajutatud, siis
töötuli põleb.
MÄRKUS. Töötuli on mõeldud tööala
valgustamiseks, kuid see ei ole mõeldud
kasutamiseks taskulambina.
Töörežiimi valimine (joon. 1)
HOIATUS. Ärge valige töörežiimi, kui
tööriist töötab.
Teie tööriist on varustatud režiimivalitsaga
(c), mis võimaldab liikuda puurimisrežiimi,
löökpuurimisrežiimi ja haamerdamisrežiimi vahel.
Puurimine: kruvide keeramiseks,
puurimiseks terasesse, puitu ja plasti.
Löökpuurimine: betooni ja kiviseina
puurimiseks.
Haamerdamine: kergeks meiseldamiseks.
Puurimiseks pöörake režiimivalitsat (c), kuni nool
osutab puuriotsiku märgile (i). Löökpuurimiseks
keerake nool löökpuurimise märgile (j).
Haamerdamiseks keerake nool haamri märgile (k).
MÄRKUS. Režiimivalits (c) peab kogu aeg olema
kas puurimise, löökpuurimise või haamerdamise
režiimil. Asendite vahel ei ole märkimata
tööasendeid.
Aktiivne vibratsioonikontroll
(joon. 1)
Aktiivne vibratsioonikontroll neutraliseerib
löökmehhanismist tuleva vibratsiooni. Kätele
EESTI KEEL
avalduva vibratsiooni vähendamine võimaldab
kasutada seadet mugavamalt ja pikemalt ning
pikendab seadme eluiga.
puurimist, kuid vähendab tööriista
sooritusvõimet ja lühendab selle
eluiga.
Parima vibratsioonikontrolli tagab, kui hoida
üht kätt tööriista põhikäepidemel (h) ja teist
külgkäepidemel (e). Rakendage ainult niipalju
survet, et haamer lööks keskmise tugevusega.
Haamer vajab survet vaid selleks, et töötaks
sisemine aktiivne vibratsioonikontroll. Liiga
suure surve avaldamine ei pane tööriista
kiiremini puurima, lisaks ei rakendu siis aktiivne
vibratsioonikontroll.
• Ärge puurige või lükake puuri liiga
sügavale; see võib kahjustada
tolmukatet.
SDS-padrun (joon. 5)
Puurotsiku sisestamiseks lükake otsiku varras
19 mm (3/4") ulatuses padrunisse (l). Vajutage
otsikule ja keerake seda seni, kuni see lukustub
oma kohale. Otsikut hoitakse tugevalt omal kohal.
Puurotsiku vabastamiseks tõmmake padruni hülssi
(m) tahapoole ja eemaldage otsik.
Tööriistahoidiku asendamine
padruniga (joon. 7)
DCH214
1. Keerake lukustuskrae (o) avatud asendisse ja
eemaldage tööriistahoidik (n).
2. Suruge padrun (p) võlli otsa ja lukustage
lukustuskrae.
3. Padruni asendamiseks tööriistahoidikuga
eemaldage kõigepealt padrun, järgides
tööriistahoidiku eemaldamise juhiseid. Seejärel
paigaldage tööriistahoidik, nagu paigaldasite
padruni.
HOIATUS: Löökpuurimisrežiimis ärge
kasutage kunagi tavalisi padruneid.
Ülekoormussidur
Kui puurotsik kinni kiilub, katkestatakse võlli
ringiajamine. Selle tulemusena rakenduvate
jõudude tõttu hoidke tööriistast alati tugevalt kahe
käega kinni ja valige sobiv kehaasend.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS:
• Jälgige alati turvanõudeid ja eeskirju.
• Pidage meeles torude ja juhtmestiku
asukohti.
• Rakendage tööriistale ainult kerget
survet (ligikaudu 5 kg). Suurem
rakendatud jõud ei kiirenda
• Hoidke alati tööriista kahe käega
ja veenduge, et seisate kindlalt.
Tööriista kasutamisel veenduge alati,
et külgkäepide on õigesti paigaldatud.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Õige käte asend (joon. 1, 6)
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks kasutage ALATI
õiget käte asendit (nagu näidatud
joonisel 6).
HOIATUS. Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida selle
äkilisi liikumisi.
Õige käteasend näeb ette, et üks käsi on põhikäepidemel (h) ja teine käsi külgkäepidemel (e).
Puurimine (joon. 1)
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb elektritööriist
enne seadistamist või lisaseadmete/
tarvikute paigaldamist ja eemaldamist
välja lülitada ja vooluvõrgust
eemaldada.
HOIATUS. Isikuvigastuste
vähendamiseks veenduge ALATI,
et töödetail on kindlalt kinnitatud.
Õhukeste materjalide puurimiseks
kasutage töödetaili toestamiseks
puuklotsi.
LÖÖKPUURIMINE (JOON. 1)
1. Seadke režiimivalits (c) löökpuurimise
asendisse.
2. Sisestage sobiv puuritera. Parima tulemuse
saavutamiseks kasutage karbiidotsaga terasid.
3. Reguleerige külgkäepidet (e) vastavalt
vajadusele.
4. Märkige puurimiskoht.
5. Vajutage puuri tera vastu puurimiskohta ja
lülitage tööriist sisse.
15
EESTI KEEL
PUURIMINE (JOON. 1)
1. Seadke režiimivalits (c) puurimise asendisse.
2. Sõltuvalt teie tööriistast, järgige ühte
järgnevatest juhistest.
– Paigaldage padruni adapter / padruni koost
(DCH213). Standardsete 10 või 13 mm
padrunitega kasutamiseks on saadaval
spetsiaalsed SDS Plus keermestatud
osadega adapterid, mis võimaldavad
sirgete puuriotsikute kasutamist.
– Vahetage tööriistahoidik padruni (DCH214)
vastu.
3. Toimige, nagu on kirjeldatud löökpuurimise
jaotises.
hoiatus: Löökpuurimisrežiimis ärge
kasutage kunagi tavalisi padruneid.
KRUVIDE KEERAMINE (JOON. 1)
1. Seadke režiimivalits (c) puurimise asendisse.
2. Valige pöörlemissuund.
3. Sõltuvalt teie tööriistast, järgige ühte
järgnevatest juhistest.
– Sisestage spetsiaalne SDS Plus®-i kruvide
keeramise adapter, mida saab kasutada
koos kuuskant-kruviotsikutega (DCH213).
või plahvatusohtlikke vedelikke
(bensiin, alkohol jne).
• Ärge segage ega valage kokku
mittesüttivaid vastava tähistusega
vedelikke.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Et
tööriist teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb
seda hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS. Et vähendada raskete
kehavigastuste ohtu, tuleb
elektritööriist enne seadistamist,
lisaseadmete/tarvikute paigaldamist
ja eemaldamist välja lülitada ning
aku seadme küljest ära võtta.
Ettevaatamatu käivitamine võib
põhjustada vigastuse.
Masin pole kasutaja poolt hooldatav. Viige tööriist
DEWALTi volitatud remonditöökotta ligikaudu
iga 40 töötunni järel. Kui probleemid ilmnevad
enne seda, võtke ühendust DEWALTi volitatud
remonditöökojaga.
Aku ja laadija pole hooldatavad. Nende sees pole
kasutajapoolset hooldust vajavaid osi.
– Vahetage tööriistahoidik padruni (DCH214)
vastu.
4. Sisestage sobiv kruviotsik. Kruvisoontega
kruvide keeramisel kasutage alati hülsiga
otsikut.
5. Vajutage õrnalt kiiruselülitit (a), et vältida kruvi
pea vigastamist. Tagurpidi pöörlemise (VK)
korral vähendatakse kiirust automaatselt, et
lihtsustada kruvi eemaldamist.
6. Kui kruvi on ühel tasandil töödetailiga,
vabastage kiiruselüliti, et vältida kruvipea
tungimist töödetaili sisse.
KIRJELDUS (JOON. 1)
1. Seadke režiimivalits (c) löökrežiimi asendisse.
2. Sisestage sobiv meisel ja kontrollige, kas see
on õigesti lukustatud.
3. Reguleerige külgkäepidet (e) vastavalt
vajadusele.
4. Käivitage tööriist ja alustage tööd.
Vajalik võib olla mootori lühiajaline käitamine
pärast meiseldamisrežiimi vahetamist pöörleva
režiimi vastu, et käigud läheksid õigeks.
Hoiatus.
• Ärge kasutage seda tööriista, et
segada või pumbata kergestisüttivaid
16
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS. Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ümber
kogunenud tolmu või mustust. Kandke
selle töö tegemisel heakskiidetud
kaitseprille ja tolmumaski.
HOIATUS. Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Kõnealused kemikaalid
võivad nõrgendada tööriista neis
osades kasutatud materjale. Kasutage
vaid veega või pehme seebiga
niisutatud lappi. Ärge kunagi laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kunagi kastke tööriista või selle osi
vedeliku sisse.
EESTI KEEL
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrišoki oht. Enne
laadija puhastamist eemaldage see
vahelduvvooluvõrgust. Mustuse ja
määrde võib laadija pealt eemaldada,
kasutades lappi või mittemetallist
pehmet harjakest. Ärge kasutage vett
või puhastusvahendeid.
Lisavarustus
HOIATUS. Teisi lisaseadmeid peale
DEWALTI poolt pakutavate ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
käesoleva tööriistaga olla ohtlik.
Kehavigastuste ohu vähendamiseks
võib selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
Erinevat tüüpi SDS Plus®-i puuriterad ja meislid on
saadaval lisavarustusena.
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad Internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Laetav aku
Seda pika elueaga akut peab laadima, kui see
ei anna enam piisavalt energiat töödeks, mis
olid varem lihtsad. Aku tehnilise eluea lõppedes
kõrvaldage akud keskkonnasõbralikul viisil:
• Tühjendage aku täielikult, seejärel eemaldage
see tööriistast.
• Liitium-ioonakusid pole võimalik ümber
töödelda. Viige akud seadme edasimüüjale või
ohtlike jäätmete kogumispunkti. Kogutud akud
kõrvaldatakse keskkonnasõbralikul moel või
töödeldakse ümber.
SDS Plus®-i lisatarvikute kinnituste ümbrust peab
pidevalt määrima.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks
konsulteerige edasimüüjaga.
Keskkonnakaitse
Lahuskogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
kõrvaldage seda koos olmeprügiga. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite
lahuskogumine aitab meil materjale
taaskasutada. Kasutatud materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna kahjustamist ja vähendab
toorainevajadusi.
Kohalikud määrused võivad ette näha
elektroonikaromude lahuskogumist
majapidamistest kas jäätmejaamadesse või
jaemüüja poolt, kellelt ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja ringlussevõtuks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode tagasi volitatud hooldustöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud hooldustöökoja leidmiseks võite
pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse, mille
aadressi leiate käesolevast kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР
ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ DCH213, DCH214
Поздравляем Вас!
Вы выбрали электрический инструмент фирмы
DEWALT. Тщательная разработка изделий,
многолетний опыт фирмы по производству
инструментов, различные усовершенствования
сделали инструменты DEWALT одними
из самых надежных помощников для
профессионалов.
Технические характеристики
DCH213
В пост. тока 18
1
Напряжение питания
Тип
Число оборотов
без нагрузки
об/мин. 0–1100
Частота ударов
уд./мин. 0–4200
Энергия удара
(EPTA 05/2009)
Дж
2
Максимальный диаметр сверления
металл/дерево/бетон
мм 13/26/20
Патрон
SDS Plus®
Диаметр муфты патрона
мм
54
Тип аккумулятора
Li-Ion
Вес (без аккумулятора)
кг
2,3
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения
звукового давления)
дБ(А)
LwA (акустическая
мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения
акустической мощности) дБ(А)
DCH214
18
1
0–1100
0–4200
2
13/26/20
SDS Plus®
54
Li-Ion
2,5
86
86
3
3
97
97
2,9
2,9
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем
осям), измеренных в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в бетоне
ah,HD =
м/с²
6,9
6,9
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Долбление
ah,Cheq =
м/с²
5,3
5,3
Погрешность K =
м/с²
1,5
1,5
18
Значения вибрационного воздействия, ah
Сверление в металле
ah,D =
м/с²
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
Значения вибрационного воздействия, ah
Заворачивание
ah =
м/с²
≤ 2,5
Погрешность K =
м/с²
1,5
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Уровень вибрации, указанный в данном
информационном листке, был рассчитан
по стандартному методу тестирования
в соответствии со стандартом EN60745 и может
использоваться для сравнения инструментов
разных марок. Он может также использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленная величина
вибрации относится только
к основным видам применения
инструмента. Однако если
инструмент применяется
не по основному назначению,
с другими принадлежностями
или содержится в ненадлежащем
порядке, уровень вибрации
будет отличаться от указанной
величины. Это может значительно
увеличить воздействие вибрации
в течение всего периода работы
инструментом.
При оценке уровня воздействия
вибрации необходимо также
учитывать время, когда
инструмент находился
в выключенном состоянии или
когда он включен, но не выполняет
какую-либо операцию. Это может
значительно уменьшить уровень
воздействия в течение всего
периода работы инструментом.
Определите дополнительные меры
предосторожности для защиты
оператора от воздействия
вибрации, такие как: тщательный
уход за инструментом
и принадлежностями, содержание
рук в тепле, организация рабочего
места.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумулятор
DCB180
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение
питания
В пост. тока 18
Емкость
Ач
3,0
Вес
кг
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
Зарядное устройство
DCB105
Напряжение
питания
В перем. тока
230 В
Тип аккумулятора
Li-Ion
Приблизительное время
зарядки
мин. 30 (Акку60 (Аккумуляторы
муляторы
1,5 Ач)
3,0 Ач)
Вес
кг
0,49
Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В 10 ампер, электросеть
Определения:
Предупреждения
безопасности
Следующие определения указывают на степень
важности каждого сигнального слова. Прочтите
руководство по эксплуатации и обратите
внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая
приводит к смертельному
исходу или получению тяжелой
травмы.
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжелой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы легкой или
средней тяжести.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную
с получением телесной травмы,
которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
DCH213, DCH214
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные
в разделе «Технические характеристики»,
разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Данные продукты также соответствуют
Директиве 2004/108/EC. За дополнительной
информацией обращайтесь по указанному
ниже адресу или по адресу, указанному на
последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы DEWALT.
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.02.2011
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Общие правила
безопасности при работе
с электроинструментами
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжелой травмы.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
d)
Термин «Электроинструмент» во всех
приведенных ниже указаниях относится
к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному)
электроинструменту.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте хорошее
освещение. Плохое освещение или
беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
b) Не используйте
электроинструменты, если
есть опасность возгорания или
взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. В процессе работы
электроинструмент создает искровые
разряды, которые могут воспламенить
пыль или горючие пары.
c) Во время работы
с электроинструментом не
подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение
внимания может вызвать у Вас потерю
контроля над рабочим процессом.
2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
a) Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать
штепсельной розетке. Ни в коем
случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не
используйте соединительные
штепсели-переходники,
если в силовом кабеле
электроинструмента есть
провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля
и соответствующей ей штепсельной
розетки уменьшает риск поражения
электрическим током.
b) Во время работы
с электроинструментом
избегайте физического контакта
с заземленными объектами, такими
как трубопроводы, радиаторы
отопления, электроплиты
и холодильники. Риск поражения
электрическим током увеличивается,
если Ваше тело заземлено.
c) Не используйте электроинструмент
под дождем или во влажной среде.
Попадание воды в электроинструмент
20
e)
f)
увеличивает риск поражения
электрическим током.
Бережно обращайтесь
с электрическим кабелем. Ни в коем
случае не используйте кабель для
переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки
из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель
воздействию высоких температур
и смазочных веществ; держите
его в стороне от острых кромок
и движущихся частей инструмента.
Поврежденный или запутанный
кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом
на открытом воздухе используйте
удлинительный кабель,
предназначенный для наружных
работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом
воздухе, снижает риск поражения
электрическим током.
При необходимости работы
с электроинструментом во
влажной среде используйте
источник питания, оборудованный
устройством защитного
отключения (УЗО). Использование УЗО
снижает риск поражения электрическим
током.
3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что
Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь
под действием алкоголя
или понижающих реакцию
лекарственных препаратов и других
средств. Малейшая неосторожность
при работе с электроинструментами
может привести к серьезной травме.
b) При работе используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
надевайте защитные очки.
Своевременное использование
защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на
нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников,
значительно снизит риск получения
травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
c)
d)
e)
f)
g)
Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/
или аккумулятору, поднять
или перенести его, убедитесь,
что выключатель находится
в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент
с нажатой кнопкой выключателя
и не подключайте к сетевой розетке
электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение
«включено», это может привести
к несчастному случаю.
Перед включением
электроинструмента снимите
с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный
или гаечный ключ, оставленный
закрепленным на вращающейся части
электроинструмента, может стать
причиной тяжелой травмы.
Работайте в устойчивой позе.
Всегда сохраняйте равновесие
и устойчивую позу. Это позволит
Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом
в непредвиденной ситуации.
Одевайтесь соответствующим
образом. Во время работы не
надевайте свободную одежду
или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном
отдалении от движущихся частей
инструмента. Свободная одежда,
украшения или длинные волосы
могут попасть в движущиеся части
инструмента.
Если электроинструмент
снабжен устройством сбора
и удаления пыли, убедитесь, что
данное устройство подключено
и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запыленностью рабочего
пространства.
4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Не перегружайте
электроинструмент. Используйте
Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает
надежно и безопасно только при
b)
c)
d)
e)
f)
g)
соблюдении параметров, указанных
в его технических характеристиках.
Не используйте
электроинструмент, если его
выключатель не устанавливается
в положение включения или
выключения. Электроинструмент
с неисправным выключателем
представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент
от сетевой розетки и/или
извлекайте аккумулятор перед
регулированием, заменой
принадлежностей или при
хранении электроинструмента.
Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемые
электроинструменты
в недоступном для детей месте
и не позволяйте лицам, не
знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями,
работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют
опасность в руках неопытных
пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте
точность совмещения и легкость
перемещения подвижных частей,
целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его
работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он не
будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев
являются следствием недостаточного
технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой
заточки и чистотой режущих
принадлежностей. Принадлежности
с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают
работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент,
аксессуары и насадки
в соответствии с данным
Руководством и с учетом
рабочих условий и характера
будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению
может создать опасную ситуацию.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
5) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД
a) Заряжайте аккумулятор
зарядным устройством указанной
производителем марки. Зарядное
устройство, которое подходит
к одному типу аккумуляторов, может
создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами
другого типа.
b) Используйте электроинструменты
только с предназначенными для
них аккумуляторами. Использование
аккумулятора какой-либо другой марки
может привести к возникновению
пожара и получению травмы.
с) Держите не используемый
аккумулятор подальше от
металлических предметов, таких
как скрепки, монеты, ключи,
гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов,
которые могут замкнуть контакты
аккумулятора. Короткое замыкание
контактов аккумулятора может
привести к получению ожогов или
возникновению пожара.
d) В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость (электролит); избегайте
контакта с кожей. Если жидкость
попала на кожу, смойте ее водой.
Если жидкость попала в глаза,
обращайтесь за медицинской
помощью. Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Ремонт Вашего
электроинструмента должен
производиться только
квалифицированными
специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это
обеспечит безопасность Вашего
электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
Дополнительные инструкции
по технике безопасности при
работе перфораторами
• Надевайте защитные наушники.
Воздействие шума может привести
к потере слуха.
• При работе пользуйтесь
дополнительными рукоятками,
22
прилагающимися к инструменту.
Потеря контроля над инструментом
может привести к тяжелой травме.
• Держите инструмент за
изолированные ручки при выполнении
операций, во время которых режущий
инструмент может соприкасаться
со скрытой проводкой. Контакт
с находящимся под напряжением
проводом делает непокрытые
изоляцией металлические части
электроинструмента также «живыми»,
что создает опасность поражения
электрическим током.
• Используйте струбцины или
другие приспособления для
фиксации обрабатываемой
детали, устанавливая их только
на неподвижной поверхности. Если
держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное
тело, то можно потерять контроль над
инструментом или обрабатываемой
деталью.
• Надевайте защитные очки или
другие средства защиты глаз.
При сверлении с ударом частицы
материала разлетаются во все
стороны. Разлетающиеся частицы
могут повредить глаза. При выполнении
операций с вырабатыванием
пыли надевайте защитную маску
или респиратор. При выполнении
большинства операций рекомендуется
ношение противошумовых наушников.
• При работе всегда крепко держите
инструмент. Работать инструментом
разрешается, только держа его
обеими руками. Рекомендуется при
каждой операции использовать боковую
рукоятку. Управление инструментом
одной рукой может привести к потере
контроля. Также при долблении могут
представлять опасность детали из
материалов повышенной твердости,
такие как арматурные стержни. Надежно
затягивайте боковую рукоятку перед
началом работы.
• Не допускается непрерывная работа
данным электроинструментом
в течение длительного периода
времени. Вибрация, производимая
во время ударного сверления, может
причинить вред Вашим рукам или ногам.
Используйте перчатки для лучшей
антивибрационной защиты и ограничьте
РУССКИЙ ЯЗЫК
воздействие вибрации, устраивая частые
перерывы в работе.
• Не пытайтесь самостоятельно
ремонтировать насадки. Ремонт
долота должен осуществляться
авторизованным специалистом.
Неправильно восстановленные долота
могут стать причиной получения
травмы.
– Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли при работе с бетоном и/или
кирпичом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
• Надевайте перчатки при работе
и электроинструментом или при смене
насадок. Открытые металлические
поверхности электроинструмента
и насадки в процессе работы сильно
нагреваются. Частицы обрабатываемого
материала могут стать причиной
травмы незащищенных рук.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
• Никогда не кладите инструмент
до полной остановки насадки.
Вращающееся долото может стать
причиной получения травмы.
Код даты, который также включает год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса, образующей узел соединения между
инструментом и аккумулятором.
• Никогда не ударяйте молотком по
заклиненным насадкам, пытаясь,
таким образом, их освободить.
Частицы обрабатываемого материала
или металлическая стружка могут
отскочить и стать причиной получения
травмы.
Пример:
• Слегка износившиеся долота можно
обновить при помощи шлифовки.
• Держите электрический кабель
подальше от вращающихся насадок.
Не оборачивайте кабель вокруг какойлибо части Вашего тела. Электрический
кабель, намотанный на быстро
вращающееся долото, может стать
причиной получения травмы и потери
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Следующие риски являются характерными при
использовании перфораторов:
– Травмы в результате касания горячих или
вращающихся частей инструмента.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных устройств,
некоторые остаточные риски невозможно
полностью исключить. К ним относятся:
– Ухудшение слуха.
– Риск защемления пальцев при смене
насадок.
Используйте средства защиты
органов слуха.
Надевайте защитные очки.
2011 XX XX
Год изготовления
Важные инструкции по
безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ: Данное
руководство содержит важные инструкции
по эксплуатации и технике безопасности для
зарядного устройства DCB105.
• Перед началом эксплуатации зарядного
устройства прочтите все инструкции
и ознакомьтесь с предупредительными
символами на зарядном устройстве,
аккумуляторе и продукте, работающем
от аккумулятора.
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
внутрь зарядного устройства.
Это может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
получения ожога. Для снижения
риска получения травмы,
заряжайте только перезаряжаемые
аккумуляторы марки DEWALT.
Аккумуляторы других марок могут
перегреться и взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с электроинструментом.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
В определенных условиях, когда
зарядное устройство подключено
к электросети, открытые
контакты подзарядки внутри его
корпуса могут быть закорочены
посторонним материалом.
Не допускайте попадания
токопроводящих материалов,
таких как тонкая стальная
стружка, алюминиевая фольга
и слой металлических частиц,
и другие подобные материалы,
в гнезда зарядного устройства.
Всегда отключайте зарядное
устройство от электросети, если
в его гнезде нет аккумулятора.
Отключайте зарядное устройство
от электросети перед чисткой.
• НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать аккумулятор
зарядными устройствами марок, не
указанных в данном руководстве.
Зарядное устройство и аккумулятор
специально разработаны для совместного
использования.
• Данные зарядные устройства
не предусмотрены для зарядки
аккумуляторов других марок, кроме
DEWALT. Попытка зарядить аккумулятор
другой марки может привести к риску
возникновения пожара, поражения
электрическим током или смерти от
электрического тока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию дождя или снега!
• Отключайте зарядное устройство
от электросети, вынимая вилку из
розетки, а не потянув за кабель! Это
снизит риск повреждения электрической
вилки и кабеля.
• Располагайте кабель таким
образом, чтобы на него нельзя было
наступить, споткнуться об него, или
иным способом повредить или сильно
натянуть!
• Используйте удлинительный
кабель только в случае крайней
необходимости! Использование
несоответствующего удлинительного
кабеля может создать риск возникновения
пожара, поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
24
• При работе с зарядным устройством
на открытом воздухе всегда следите,
чтобы рабочая зона оставалась сухой,
и используйте удлинительный кабель,
предназначенный для наружных работ.
Использование кабеля, пригодного для
работы на открытом воздухе, снижает
риск поражения электрическим током.
• Не блокируйте вентиляционные
прорези зарядного устройства.
Вентиляционные прорези расположены
в верхней части и на боковых сторонах
зарядного устройства. Располагайте
зарядное устройство вдали от источника
тепла.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если его кабель или
вилка повреждены – сразу же заменяйте
поврежденные детали.
• Не эксплуатируйте зарядное
устройство, если оно получило
повреждение вследствие сильного
удара или падения или иного
внешнего воздействия. Обращайтесь
в авторизованный сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство;
обращайтесь в авторизованный
центр для проведения технического
обслуживания или ремонта.
Неправильная сборка может привести
к риску поражения электрическим током
или смерти от электрического тока.
• В случае повреждения электрического
кабеля для предотвращения получения
травмы он должен быть немедленно
заменен производителем, его сервисным
агентом или другим квалифицированным
специалистом.
• Перед каждой операцией чистки
отключайте зарядное устройство
от электросети. Это снизит риск
поражения электрическим током.
Извлечение аккумулятора из зарядного
устройства не приводит к снижению
этого риска.
• НИКОГДА не пытайтесь подключать
2 зарядных устройств одновременно.
• Зарядное устройство рассчитано на
работу от стандартной бытовой
электросети напряжением 230 В.
Не пытайтесь подключать его
к источнику с другим напряжением.
Данное указание не относится
к автомобильному зарядному устройству.
РУССКИЙ ЯЗЫК
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB105 предназначено
для зарядки Li-Ion аккумуляторов напряжением
10,8 В, 14, 4 В и 18 В (DCB121, DCB140,
DCB141, DCB180 и DCB181).
Данное зарядное устройство не требует
регулировки и является наиболее простым
в эксплуатации.
Процедура зарядки (Рис. 4)
1. Подключите вилку зарядного устройства
к соответствующей сетевой розетке
напряжением 230 В прежде, чем вставить
аккумулятор.
2. Вставьте аккумулятор (f) в зарядное
устройство, убедившись, что он надежно
вошел в приемное гнездо. Красный
индикатор зарядки начнет непрерывно
мигать, указывая на начало процесса
зарядки.
3. После завершения зарядки красный
индикатор переходит в режим
непрерывного свечения. Аккумулятор
полностью заряжен, и его можно
использовать с инструментом или оставить
в зарядном устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения максимальной
производительности и продления срока
службы Li-Ion аккумуляторов, перед первым
использованием полностью зарядите
аккумулятор.
Состояние заряда аккумулятора смотрите
в приведенной ниже таблице:
Состояние заряда
––
зарядка
––
полностью заряжен
–––––––––––––––––
––
пауза для согревания/
охлаждения
аккумулятора
x
–– • –– • –– •
–– •
неисправность аккумулятора
или зарядного
устройства
••••••••••••
проблема в подаче
электропитания
•• •• •• •• •• ••
Данное зарядное устройство не заряжает
неисправные аккумуляторы. Зарядное
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный сигнал также может
оповещать о наличии неисправности в самом
зарядном устройстве.
Если зарядное устройство миганием сообщает
о наличии неисправности, отнесите зарядное
устройство в сервисный центр для проверки.
Пауза для согревания/
охлаждения аккумулятора
Если зарядное устройство определит, что
аккумулятор чрезмерно охлажден или
нагрет, автоматически инициируется пауза
для согревания/охлаждения, в течение
которой аккумулятор достигает оптимальной
для зарядки температуры. Затем зарядное
устройство автоматически переключается на
режим зарядки. Данная функция увеличивает
максимальный срок службы аккумулятора.
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по
Электронной Защитной Системе, которая
защищает аккумулятор от перегрузки,
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной
Системы инструмент автоматически
отключится. Если это произошло, поместите
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до его
полной зарядки.
Холодный аккумулятор зарядится
приблизительно на половину уровня теплого
аккумулятора. Аккумулятор будет заряжаться
медленнее на протяжении всего цикла зарядки
и не достигнет максимального уровня зарядки
даже тогда, когда аккумулятор согреется.
Процесс зарядки
––
устройство сообщит о неисправности
аккумулятора отсутствием свечения световых
индикаторов или специальным сигналом
индикаторов, обозначающим наличие
неисправности в аккумуляторе или зарядном
устройстве.
Важные инструкции по
безопасности для всех
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не
забывайте указывать их номер по каталогу
и напряжение.
Извлеченный из упаковки аккумулятор заряжен
не полностью. Перед началом эксплуатации
аккумулятора и зарядного устройства, прочтите
приведенные ниже инструкции по безопасности
и следуйте указаниям по процедуре зарядки.
ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не заряжайте и не используйте
аккумулятор во взрывоопасной
атмосфере, например, в присутствии
легко воспламеняющихся жидкостей,
газов или пыли. При установке или
извлечении аккумулятора из зарядного
устройства пыль или газы могут
воспламениться.
• Никогда не вставляйте силой
аккумулятор в зарядное устройство.
Ни коим образом не видоизменяйте
аккумулятор для установки в не
предназначенное для него зарядное
устройство – аккумулятор может
расколоться, что приведет
к получению тяжелой телесной
травмы.
• Заряжайте аккумуляторы только
зарядными устройствами DEWALT.
• НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду
или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
инструмент и аккумулятор
в местах, в которых температура
может достичь или превысить
40 °С (например, наружные навесы или
строения из металла в летнее время).
• Для достижения наилучших результатов,
перед использованием убедитесь, что
аккумулятор полностью заряжен.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не пытайтесь разобрать
аккумулятор. Не вставляйте
в зарядное устройство
аккумулятор с треснутым
или поврежденным корпусом.
Не разбивайте, не бросайте
и не ломайте аккумулятор. Не
используйте аккумуляторы или
зарядные устройства, которые
подверглись воздействию
резкого удара, удара при падении,
попали под тяжелый предмет
или были повреждены какимлибо другим образом (например,
проткнуты гвоздем, попали под
удар молотка или под ноги). Это
может привести к поражению
электрическим током или
смерти от электрического тока.
Поврежденные аккумуляторы
должны возвращаться в сервисный
центр на переработку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите
не используемый инструмент
26
набок на устойчивую
поверхность в месте, в котором
он не создает опасность, что
об него могут споткнуться
и упасть. Некоторые
инструменты с аккумуляторами
больших размеров ставятся на
аккумулятор в вертикальном
положении, но их легко опрокинуть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
• Не сжигайте аккумулятор, даже если
он сильно поврежден или полностью
изношен. Аккумулятор в огне может
взорваться. При горении литий-ионных
аккумуляторов выделяются токсичные
пары и частицы.
• Если содержимое аккумулятора
попало на кожу, немедленно промойте
пораженный участок водой с мягким
мылом. Если аккумуляторная
жидкость попала в глаз, промывайте
открытый глаз в течение 15 минут,
пока не исчезнет раздражение. Если
необходимо обратиться за медицинской
помощью, медиков следует поставить
в известность, что аккумуляторный
электролит состоит из смеси жидкого
органического карбоната и солей лития.
• Содержимое открытых элементов
аккумулятора может вызывать
раздражение органов дыхания.
Обеспечьте приток свежего воздуха. Если
симптомы сохраняются, обратитесь за
медицинской помощью.
ВНИМАНИЕ: Опасность получения
ожога. Аккумуляторная жидкость
может воспламениться при
попадании искры или пламени.
Аккумулятор
ТИП АККУМУЛЯТОРА
Модели DCH213 и DCH214 работают от
аккумуляторов напряжением 18 В.
Также могут использоваться аккумуляторы
DCB180 или DCB181. Скорость вращения см.
в разделе «Технические характеристики».
Рекомендации по хранению
1. Оптимальным местом для хранения
является холодное и сухое место, вдали
от прямых солнечных лучей и источников
избыточного тепла или холода. Для
РУССКИЙ ЯЗЫК
увеличения производительности и срока
службы, храните не используемые
аккумуляторы при комнатной температуре.
2. Для обеспечения долгого срока службы
аккумуляторов, при длительном хранении
рекомендуется убирать полностью
заряженные аккумуляторы в сухое
прохладное место вдали от зарядного
устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение
полностью разряженные аккумуляторы. Перед
использованием потребуется аккумулятор
зарядить.
Символы на зарядном
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся
в данном руководстве по эксплуатации, на
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются
символы, которые отображают следующее:
Перед использованием внимательно
прочтите данное руководство по
эксплуатации.
Немедленно заменяйте
поврежденный сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды
в пределах 4 °С-40 °С.
Утилизируйте отработанный
аккумулятор безопасным для
окружающей среды способом!
Не бросайте аккумулятор в огонь.
Заряжает Li-Ion аккумуляторы.
Время зарядки см. в технических
характеристиках зарядного
устройства.
Для использования только внутри
помещений.
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Аккумуляторный перфоратор
1 Боковая рукоятка
1 Зарядное устройство
Зарядка
2 Аккумулятора
1 Чемодан
Аккумулятор полностью заряжен
Пауза для согревания/охлаждения
аккумулятора.
x
Неисправность аккумулятора или
зарядного устройства.
Проблема в подаче электропитания.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов аккумулятора
и зарядного устройства.
Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать поврежденный аккумулятор!
Используйте аккумуляторы
и зарядные устройства только
марки DEWALT. Аккумуляторы
других марок могут взорваться, что
приведет к получению травмы или
повреждению инструмента.
Не погружайте аккумулятор в воду.
1 Руководство по эксплуатации
1 Чертеж инструмента в разобранном виде
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки
моделей N.
• Проверьте инструмент, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем
случае не модифицируйте
электроинструмент или какуюлибо его деталь. Это может
привести к получению травмы или
повреждению инструмента.
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
a. Клавиша пускового выключателя
с регулировкой скорости
b. Переключатель направления вращения
(реверса)
c. Переключатель режимов работы
d. Подсветка
e. Боковая рукоятка
f. Аккумулятор
g. Кнопка освобождения аккумулятора
h. Основная рукоятка
i. Символ сверла (режим сверления)
j. Символ сверла и молотка (режим
сверления с ударом)
k. Символ молотка (режим долбления только)
l. Зажимной патрон
m. Муфта патрона
НАЗНАЧЕНИЕ
Ваши аккумуляторные перфораторы
DCH213 и DCH214 предназначены для
профессиональных работ по сверлению,
ударному сверлению и заворачиванию, а также
для легких долбежных работ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ инструмент во влажных
условиях или при наличии в окружающем
пространстве легко воспламеняющихся
жидкостей или газов.
Данные перфораторы являются
профессиональными электроинструментами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться
к инструменту. Неопытные пользователи
должны использовать данный инструмент под
руководством опытного инструктора.
• Использование инструмента лицами
(включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или
умственными способностями, а также
лицами с отсутствием опыта и навыков
работы допускается только под контролем
ответственного за их безопасность лица.
Не оставляйте детей с инструментом без
присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на работу
только при одном напряжении электросети.
Всегда следите, чтобы напряжение
аккумулятора соответствовало напряжению,
обозначенному на паспортной табличке
электроинструмента. Также убедитесь, что
напряжение Вашего зарядного устройства
соответствует напряжению электросети.
28
Ваше зарядное устройство
DEWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии со стандартом
EN 60335, что исключает потребность
в заземляющем проводе.
Поврежденный кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем, который
можно получить в сервисной организации
DEWALT.
Использование
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель
только в случае крайней необходимости!
Всегда используйте удлинительный кабель
установленного образца, соответствующий
входной мощности Вашего зарядного
устройства (см. раздел «Технические
характеристики»). Минимальный размер
проводника должен составлять 1 мм2;
максимальная длина кабеля не должна
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Перед сборкой
и регулировкой прибора всегда
извлекайте аккумулятор. Перед
установкой или извлечением
аккумулятора всегда выключайте
инструмент.
ВНИМАНИЕ: Используйте
аккумуляторы и зарядные
устройства только марки DEWALT.
Установка и снятие
аккумулятора (Рис. 3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание риска
получения травмы никогда не
нажимайте на кнопку освобождения
аккумулятора, если извлечение
аккумулятора не предполагается.
Нажатие на кнопку освобождения
аккумулятора без последующего
извлечения аккумулятора может
стать причиной внезапного
падения аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения наилучших
результатов, перед использованием убедитесь,
что аккумулятор полностью заряжен.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ УСТАНОВКИ АККУМУЛЯТОРА
В РУКОЯТКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите аккумулятор (f) с бороздками
внутри рукоятки инструмента (Рис. 3).
2. Вдвигайте аккумулятор в рукоятку, пока он
полностью не войдет в рукоятку; убедитесь,
что аккумулятор защелкнулся на месте.
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ
ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите на кнопку фиксации аккумулятора
(g) и извлеките аккумулятор из рукоятки
инструмента.
2. Вставьте аккумулятор в зарядное
устройство, как описано в разделе
«Зарядное устройство» данного
руководства.
Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости (Рис. 1)
Чтобы включить инструмент, нажмите на
курковый пусковой выключатель (а). Для
выключения инструмента отпустите курковый
выключатель. Ваш инструмент оборудован
тормозом. Патрон остановится только после
полного освобождения выключателя.
Встроенный переключатель скорости позволяет
выбрать наиболее подходящую скорость для
каждой отдельной операции. Увеличение
скорости регулируется интенсивностью
нажатия на курковый выключатель. В целях
продления срока службы Вашего инструмента
используйте максимальную скорость только на
начальном этапе высверливания отверстий или
заворачивания крепежных элементов.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется непрерывно
использовать инструмент во всем диапазоне
скоростей. Это может привести к повреждению
пускового выключателя.
Боковая рукоятка (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения травмы, ВСЕГДА
управляйте инструментом
с правильно установленной боковой
рукояткой. В противном случае
во время работы рукоятка будет
двигаться, что повлечет за собой
потерю контроля над операцией.
Для увеличения контроля,
удерживайте инструмент обеими
руками.
Боковая рукоятка (е) закрепляется
в передней части корпуса редуктора и может
поворачиваться на 360°, что позволяет
использовать инструмент операторам с рабочей
правой или левой рукой. Рукоятка должна быть
туго затянута, чтобы противостоять резкому
вращательному движению инструмента при
застревании или останову насадки. Держите
боковую рукоятку за удаленный конец, чтобы не
потерять контроль над инструментом во время
его внезапного останова.
Чтобы ослабить боковую рукоятку,
поворачивайте ее в направлении против
часовой стрелки.
Переключатель направления
вращения (реверса) (Рис. 1,
2)
ВНИМАНИЕ: Прежде чем
поменять направление вращения,
обязательно дождитесь полной
остановки двигателя.
Переключатель вращения (реверс) (b)
устанавливает направление вращения
инструмента, а также служит кнопкой
блокировки.
Для установки вращения вперед, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения
с правой стороны инструмента.
Для установки вращения назад, отпустите
курковый выключатель и нажмите
переключатель направления вращения с левой
стороны инструмента.
Кнопка переключателя, установленная
в среднее положение, блокирует инструмент
в состоянии «выключено». При изменении
положения кнопки переключателя не забывайте
отпускать курковый выключатель.
ПРИМЕЧАНИЕ: При первом включении
инструмента после изменения направления
вращения Вы можете услышать щелчок
в момент запуска. Это нормально и не
указывает на наличие какой-либо проблемы.
Подсветка (Рис. 1)
В передней части инструмента расположена
подсветка (d). Подсветка загорается при
нажатии на выключатель. Подсветка загорается
при каждом нажатии на клавишу выключателя
и автоматически выключается через двадцать
секунд после того, как клавиша выключателя
будет отпущена. Подсветка будет гореть
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
все время, пока нажата клавиша пускового
выключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Подсветка служит для
освещения рабочей поверхности и не
предназначена для использования в качестве
фонарика.
Выбор режима работы
(Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Не устанавливайте
рабочий режим, когда
электроинструмент находится
в процессе работы.
Ваш инструмент оборудован отдельным
переключателем режимов работы (с) для
переключения инструмента в режим сверления,
сверления с ударом и долбления.
Зажимной патрон SDS
(Рис. 5)
Вставьте хвостовик насадки в патрон (l)
на глубину приблизительно 19 мм (3/4»).
Нажимайте и поворачивайте насадку, чтобы
хвостовик вошел в шлицы. Насадка будет
надежно зафиксирована в патроне.
Режим сверления без удара: для
заворачивания саморезов и сверления
в металле, дереве и пластике.
Для извлечения насадки, оттяните назад муфту
патрона (m) и выньте насадку.
Режим сверления с ударом: для
сверления в бетоне и кирпичной кладке.
Замена патрона SDS Plus®
на быстросъемный патрон
(Рис. 7)
Режим долбления только: для легких
долбежных работ.
DCH214
Для выбора режима сверления, поверните
переключатель режимов работы (с), чтобы
стрелка указывала на символ сверла (i).
Для выбора режима сверления с ударом,
установите стрелку напротив символа сверла
и молотка (j). Для выбора режима долбления,
установите стрелку напротив символа молотка
(k).
ПРИМЕЧАНИЕ: Переключатель режимов
работы (с) постоянно должен быть установлен
на одной из трех позиций – сверления,
сверления с ударом или долбления.
В промежутках между символами нет рабочих
положений.
Контроль активной
вибрации (Рис. 1)
Вибрационная отдача ударного механизма
нейтрализуются активным управлением
вибрации. Снижение вибрации на рукоятках
и воздействия вибрации на руки оператора
обеспечивает удобство эксплуатации
инструмента в течение продолжительного
периода времени и увеличивает срок службы
инструмента.
30
Для наилучшего контроля вибрации держите
инструмент одной рукой за основную рукоятку
(h), другой рукой за боковую рукоятку (е).
При работе не оказывайте на инструмент
чрезмерное давление. Перфоратору
достаточно оказанного давления, способного
задействовать внутренний контроль активной
вибрации. Чрезмерная сила не увеличит
скорость сверления, и контроль активной
вибрации не будет задействован.
1. Поверните кольцо фиксации насадки (о)
в положение разблокировки и снимите
патрон (n).
2. Надвиньте быстросъемный патрон (p) на
шпиндель и поверните кольцо фиксации
в положение блокировки.
3. Для замены быстросъемного патрона
на патрон SDS Plus®, сначала снимите
быстросъемный патрон таким же
образом, как был снят патрон SDS Plus®.
Затем установите патрон SDS Plus®
таким же образом, как устанавливался
быстросъемный патрон.
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае
не используйте стандартные
патроны в режиме долбления.
Предохранительная муфта
В случае заклинивания сверла, привод на
сверлильный шпиндель будет отключен.
Во избежание сильной отдачи, всегда
крепко держите инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию
ВНИМАНИЕ:
• Всегда следуйте указаниям
действующих норм и правил
безопасности.
• При сверлении стен, определите
местоположение отопительных
труб и электропроводки.
• Не оказывайте давления
более 5-ти кг при работе
электроинструментом. Излишнее
давление на инструмент не
ускорит процесс сверления, но
понизит эффективность его
работы и может сократить срок
его службы.
• Не сверлите и не заворачивайте
на слишком большую
глубину, чтобы не повредить
пылезащитную крышку.
• Всегда крепко держите
инструмент обеими руками
и работайте в устойчивой позе.
Всегда работайте инструментом
с надежно закрепленной боковой
рукояткой.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Правильное положение рук
во время работы (Рис. 1, 6)
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА правильно удерживайте
инструмент, как показано на
рисунке 6.
ВНИМАНИЕ: Для уменьшения
риска получения тяжелой травмы,
ВСЕГДА надежно удерживайте
инструмент, предупреждая
внезапные сбои в работе.
Правильное положение рук во время работы:
одной рукой возьмитесь за основную рукоятку
(h), другой рукой удерживайте боковую рукоятку
(е).
Сверление (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения серьезной травмы,
перед регулировкой или снятием/
установкой дополнительных
принадлежностей или насадок
выключайте инструмент
и отсоединяйте его от
электросети.
ВНИМАНИЕ: Для снижения
риска получения травмы
ВСЕГДА надежно закрепляйте
заготовку. При сверлении тонких
материалов, для предотвращения
их повреждения подкладывайте
деревянный брусок.
СВЕРЛЕНИЕ С УДАРОМ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «сверление с ударом».
2. Вставьте соответствующий бур.
Для наилучших результатов работы
используйте высококачественные буры
с твердосплавными напайками.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(е).
4. Точкой отметьте место, в котором
необходимо высверлить отверстие.
5. Поместите наконечник бура в отмеченную
точку и включите электроинструмент.
СВЕРЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «сверление».
2. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– Установите свинченные вместе
переходник/быстросъемный патрон
(DCН213). Специальные переходники
SDS Plus с резьбовыми секциями
подходят для использования со
стандартными зажимными патронами 10
или 13 мм для сверла с цилиндрическим
хвостовиком.
– Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон (DCH214).
3. Следуйте процедуре сверления с ударом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ни
в коем случае не используйте
стандартные патроны в режиме
долбления.
31
РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗАВОРАЧИВАНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «сверление».
2. Выберите направление вращения.
3. В зависимости от имеющегося у Вас
инструмента, следуйте одной из следующих
инструкций:
– Вставьте специальный переходник
SDS Plus®, предназначенный для
использования с отверточными
насадками с шестигранными
хвостовиками (DCH213).
– Замените патрон SDS Plus® на
быстросъемный патрон (DCH214).
4. Вставьте соответствующую отверточную
насадку. При заворачивании саморезов со
шлицевой головкой, всегда используйте
насадки с направляющей.
5. Осторожно нажимайте на клавишу
выключателя с регулировкой скорости
(а), чтобы не допустить повреждения
головки винта. При включении реверса
(вращение влево), скорость вращения
электроинструмента автоматически
снижается для легкого вывертывания
самореза.
6. Как только саморез завернется заподлицо
с поверхностью заготовки, отпустите
клавишу выключателя с регулировкой
скорости, чтобы головка винта не вошла
в заготовку.
ДОЛБЛЕНИЕ (РИС. 1)
1. Установите переключатель режимов (с)
в положение «долбление только».
• Не смешивайте и не
перемешивайте
воспламеняющиеся жидкости,
отмеченные соответствующим
предупреждающим знаком.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш электроинструмент DEWALT рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надежность инструмента
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Для снижения риска
получения тяжелой травмы,
выключайте инструмент
и извлекайте аккумулятор перед
каждой операцией регулировки
или снятием/установкой
принадлежностей или насадок.
Непреднамеренный запуск
инструмента может привести
к получению травмы.
Данный инструмент не обслуживается
пользователем. Регулярно, приблизительно
каждые 40 часов эксплуатации,
проверяйте Ваш электроинструмент
в авторизованном сервисном центре
DEWALT. В случае возникновения проблем
до истечения указанного срока, обращайтесь
в авторизованный сервисный центр DEWALT.
Зарядное устройство и аккумулятор не требуют
технического обслуживания. Внутри нет
обслуживаемых пользователем деталей.
2. Установите соответствующее долото
и проверьте надежность его закрепления.
3. Отрегулируйте положение боковой рукоятки
(е).
4. Включите электроинструмент и начинайте
работать.
Может потребоваться запустить на мгновение
электродвигатель, переключившись с режима
долбления на режим сверления, чтобы
выровнять положение долота.
ВНИМАНИЕ:
• Не используйте этот
электроинструмент для
смешивания или подкачивания
легковоспламеняющихся или
взрывоопасных жидкостей
(бензина, спирта и пр.).
32
Смазка
Ваш электроинструмент не требует
дополнительной смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь
и пыль из корпуса сухим сжатым
воздухом по мере видимого
скопления грязи внутри и вокруг
вентиляционных отверстий.
Выполняйте очистку, надев
средство защиты глаз
и респиратор утвержденного типа.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
химические средства для очистки
неметаллических деталей
инструмента. Эти химикаты
могут ухудшить свойства
материалов, примененных
в данных деталях. Используйте
ткань, смоченную в воде с мягким
мылом. Не допускайте попадания
какой-либо жидкости внутрь
инструмента; ни в коем случае
не погружайте какую-либо часть
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения
электрическим током. Перед
чисткой отключите зарядное
устройство от розетки сети
переменного тока. Грязь и масло
можно удалять с наружной
поверхности зарядного устройства
с помощью ткани или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или любой
чистящий раствор.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные от
тех, которые предлагает DEWALT,
не проходили тесты на данном
изделии, то использование этих
принадлежностей может привести
к опасной ситуации. Во избежание
риска получения травмы, с данным
продуктом должны использоваться
только рекомендованные DEWALT
дополнительные принадлежности.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электроинструментов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
DEWALT. Чтобы воспользоваться этой услугой,
Вы можете сдать Ваше изделие в любой
авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Различные типы сверл и долот SDS Plus®
можно приобрести дополнительно.
Хвостовики использующихся в работе насадок
SDS Plus® необходимо регулярно очищать
и смазывать.
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Перезаряжаемый
аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком
службы следует подзаряжать, если он не
обеспечивает достаточную мощность для работ,
которые ранее выполнялись легко и быстро.
Утилизируйте отработанный аккумулятор
безопасным для окружающей среды способом.
33
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Полностью разрядите аккумулятор, затем
извлеките его из инструмента.
• Литий-ионные элементы подлежат
переработке. Сдайте их Вашему дилеру
или в местный пункт переработки.
Собранные аккумуляторы будут
переработаны или утилизированы
безопасным для окружающей среды
способом.
zst00204985 - 17-05-2013
34
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
36
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
37
38
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising