DCH213 | DeWalt DCH213 ROTARY HAMMER instruction manual

588777-37 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCH213
DCH214
m
Obrázek 1
l
b
a
o
h
c
g
i
k
j
f
d
Obrázek 2
b
2
e
Obrázek 4
Obrázek 3
f
g
f
n
Obrázek 5
l
o
m
3
Obrázek 6
Obrázek 7
DCH214
l
p
q
4
p
AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ
KLADIVO DCH213, DCH214
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Napětí
Typ
Otáčky naprázdno
Počet rázů
Energie rázu
(EPTA 05/2009)
Max. průměr otvoru při vrtání
do oceli / dřeva / betonu
Sklíčidlo
Průměr objímky
Typ akumulátoru
Hmotnost (bez akumulátoru)
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického
tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického
výkonu)
min-1
min-1
DCH213
18
1
0–1100
0–4200
DCH214
18
1
0–1100
0–4200
J
2
2
VDC
mm
13/26/20 13/26/20
SDS Plus® SDS Plus®
mm
54
54
Li-Ion
Li-Ion
kg
2,3
2,5
dB(A)
86
86
dB(A)
dB(A)
3
97
3
97
dB(A)
2,9
2,9
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
určená podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací ah
Vrtání do betonu
ah,HD =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
6,9
1,5
6,9
1,5
Hodnota vibrací ah
Sekání
ah,Cheq =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
5,3
1,5
5,3
1,5
Hodnota vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
≤ 2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Hodnota vibrací ah
Šroubování
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
≤2,5
1,5
≤ 2,5
1,5
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednoho nářadí s ostatními.
Tato hodnota může být použita pro předběžný
odhad vibrací působících na obsluhu.
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
Akumulátor
Typ akumulátoru
Napětí
Kapacita
Hmotnost
VDC
Ah
kg
DCB180 DCB181 DCB182
Li-Ion Li-Ion Li-Ion
18
18
18
3,0
1,5
4,0
0,64
0,35
0,61
5
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ akumulátoru
Přibližná doba
nabíjení
VAC
min
Hmotnost
kg
DCB105
230 V
Li-Ion
30 (1,5 Ah
55 (3,0 Ah
akumulátory)
akumulátory)
70 (4,0 Ah
akumulátory)
0,49
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie & Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
11
DCH213, DCH214
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích
6
Technických údajích splňují požadavky
následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-6.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
02.02.2011
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené akumulátorem (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
c)
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f) Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c)
d)
e)
f)
g)
Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b) Pokud nelze hlavní spínač nářadí
zapnout a vypnout, s nářadím
nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
c) Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte akumulátor. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d) Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e) Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
7
f)
g)
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
manipuluje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden
typ akumulátoru může při vložení jiného
nevhodného typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně akumulátory
doporučené výrobcem nářadí. Použití
jiných typů akumulátorů může způsobit
vznik požáru nebo zranění.
c) Pokud akumulátor nepoužíváte, uložte
jej mimo dosah kovových předmětů,
jako jsou kancelářské sponky, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jeho kontaktů. Zkratování
kontaktů akumulátoru může vést ke vzniku
spálenin nebo požáru.
d) V nevhodných podmínkách může z akumulátoru unikat kapalina. Vyvarujte se
kontaktu s touto kapalinou. Pokud se
kapalinou náhodně potřísníte, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, zasažené místo opláchněte
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z akumulátoru může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Další bezpečnostní pokyny pro
vrtací kladiva
• Používejte ochranu sluchu. Nadměrná
hlučnost může způsobit ztrátu sluchu.
8
• Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
části. Při kontaktu s „živým“ vodičem způsobí
neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
• Obrobek si k pevné podložce upněte
pomocí svorek nebo jinými praktickými
pomůckami. Držení obrobku rukou nebo
opření obrobku o část těla nezajistí jeho
stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo jinou
ochranu zraku. Během sekání dochází
k odlétávání úlomků. Odlétávající úlomky
mohou způsobit poranění zraku s trvalými
následky. Při práci, během které se práší,
používejte masku proti prachu nebo respirátor.
Pro většinu pracovních operací může být
vyžadována také ochrana sluchu.
• Nářadí držte stále pevně. Nepokoušejte se
používat toto nářadí, nebudete-li jej držet
oběma rukama. Doporučujeme vám, abyste
stále používali boční rukojeť. Obsluha tohoto
nářadí pouze jednou rukou způsobí ztrátu
kontroly nad nářadím. Zrovna tak nebezpečný
může být i průraz nebo kontakt s tvrdými
materiály, jako jsou například armovací pruty.
Před použitím pevně dotáhněte boční rukojeť.
• Nepoužívejte toto nářadí dlouhodobě bez
přestávek. Vibrace způsobené funkcí příklepu
mohou být pro vaše ruce a paže nebezpečné.
Používejte rukavice, které zajistí lepší tlumení
rázů a omezte působení vibrací prováděním
častých přestávek.
• Neprovádějte opravy pracovních nástrojů
sami. Opravy sekáče by měl provádět
pracovník autorizovaného servisu. Nesprávně
opravené sekáče mohou přivodit úraz.
• Při obsluze nářadí a při výměně pracovních
nástrojů používejte rukavice. Přístupné
kovové části nářadí a pracovní nástroje mohou
během provozu dosahovat velmi vysokých
teplot. Malé částečky odlétávajícího materiálu
mohou poranit nechráněné ruce.
• Nikdy neodkládejte nářadí, dokud nedojde
k úplnému zastavení pracovního nástroje.
Pohybující se nástroje mohou způsobit
zranění.
• Nepoužívejte k uvolnění zablokovaných
pracovních nástrojů údery kladiva.
Odlétávající úlomky kovu nebo materiálu by
mohly způsobit zranění.
• Mírně opotřebované sekáče mohou být
znovu naostřeny broušením.
• Dbejte na to, aby se napájecí kabel
nedostal do blízkosti pohybujícího se
pracovního nástroje. Neovinujte napájecí
kabel kolem žádné části vašeho těla.
Elektrický kabel navinutý na pracovní nástroj
může způsobit zranění nebo ztrátu kontroly
nad nářadím.
Ostatní rizika
Při práci s kombinovanými kladivy vznikají
následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu zvířeného při práci s betonem nebo
zdivem.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a akumulátorem.
Příklad:
2012 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející se
na nabíječce, akumulátoru a na výrobku, který
je tímto akumulátorem napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze akumulátory
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Ostatní typy akumulátorů mohou
prasknout, což může vést k zranění
nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby si s nářadím nehrály.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěn žádný akumulátor, vždy
odpojte napájecí kabel nabíječky od
sítě. Dříve než budete provádět čištění
nabíječky, odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet akumulátory
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka
i akumulátory jsou specificky navrženy tak,
aby mohly pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení akumulátorů
DEWALT. Jakékoli jiné použití může vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
9
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní
straně a na bočních stranách nabíječky.
Umístěte nabíječku na taková místa, která
jsou mimo dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Pokud dojde k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby se předešlo
jakémukoliv riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
akumulátoru toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18
V (DCB121, DCB140, DCB141, DCB180 DCB181
a DCB182).
10
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 4)
1. Před vložením akumulátoru připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napětím 230 V.
2. Do nabíječky vložte akumulátor (f) a ujistěte
se, zda je v nabíječce řádně usazen. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Akumulátor je
zcela nabit a může být okamžitě použit nebo
může být ponechán v nabíječce.
POZNÁMKA: K zajištění maximální výkonnosti
a životnosti akumulátorů Li-Ion je před prvním
použitím plně nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití akumulátoru je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
––
––
––
zcela nabito
–––––––––––––––––
prodleva zahřátý /
studený akumulátor
x
–– • –– • –– •
–– •
vadný akumulátor
nebo závada v nabíječce • • • • • • • • • • • •
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
V této nabíječce nebude vadný akumulátor
nabíjen. Nabíječka bude signalizovat vadný
akumulátor tak, že se nerozsvítí kontrolka nabíjení,
nebo typem blikání určujícím vadný akumulátor
nebo nabíječku.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s akumulátorem do autorizovaného
servisního střediska k otestování.
Prodleva zahřátý / studený
akumulátor
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš
vysokou nebo příliš nízkou teplotu akumulátoru,
automaticky zahájí režim prodleva zahřátý /
studený akumulátor a pozastaví nabíjení, dokud
akumulátor nedosáhne odpovídající teploty. Potom
nabíječka automaticky přejde do režimu nabíjení.
Tato funkce maximálně prodlužuje provozní
životnost akumulátoru.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání akumulátor před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany se
nářadí automaticky vypne. Pokud se tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíječky a nechejte
jej zcela nabít.
Studený akumulátor se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jak zahřátý akumulátor. Po celý nabíjecí
proces se akumulátor nabíjí nižší rychlostí
a nenajede na maximální rychlost ani poté, co se
zahřeje.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny akumulátory
Objednáváte-li náhradní baterie, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není akumulátor zcela nabit. Před
použitím nabíječky a akumulátoru se seznamte
s níže uvedenými bezpečnostními pokyny a poté
dodržujte uvedené postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte akumulátory ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí akumulátoru z nabíječky může
jiskřením způsobit vznícení prachu nebo
výparů.
• Nikdy akumulátor do nabíječky nevkládejte
násilím. Akumulátor nikdy žádným
způsobem neupravujte, aby mohl být
nabíjen i v jiné nabíječce, protože by
mohlo dojít k prasknutí obalu akumulátoru
a k následnému vážnému zranění.
• Nabíjejte akumulátory pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na akumulátory vodu
a neponořujte je do vody nebo do jiných
kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí
a akumulátory na místech, kde může
teplota dosáhnout nebo přesáhnout 40 °C
(jako jsou venkovní boudy nebo plechové
budovy v letním období).
• K dosažení nejlepších výsledků se před
použitím ujistěte, zda je akumulátor plně nabit.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
akumulátor z jakéhokoliv důvodu
rozebírat. Je-li obal akumulátoru
prasklý nebo poškozený, nevkládejte
akumulátor do nabíječky. Zabraňte
pádu, rozdrcení nebo poškození
akumulátoru. Nepoužívejte akumulátor
nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené akumulátory by měly být
vráceny do autorizovaného servisu,
kde bude zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s objemným akumulátorem
budou stát na akumulátoru ve
svislé poloze, ale může dojít k jejich
snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
LITHIOVÉ AKUMULÁTORY (Li-Ion)
• Nespalujte akumulátory, i když jsou
vážně poškozeny nebo zcela opotřebeny.
Akumulátor může v ohni explodovat. Při
spalování akumulátorů typu Li-Ion dochází
k vytváření toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
akumulátoru, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostaneli se vám kapalina z akumulátoru do očí,
vyplachujte otevřené oči vodou zhruba
15 minut nebo po takovou dobu, dokud
podráždění neustane. Je-li nutné lékařské
ošetření, elektrolytem akumulátoru je směs
tekutých organických uhličitanů a solí lithia.
• Obsah otevřených článků akumulátoru
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z akumulátoru se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Akumulátory
TYP BATERIE
Modely DCH213 a DCH214 budou pracovat
s akumulátory s napájecím napětím 18 V.
11
Mohou být použity baterie DCB180, DCB181
nebo DCB182. Podrobnější informace naleznete
v kapitole Technické údaje.
Zabraňte styku s vodou.
Doporučení pro uložení
akumulátorů
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
akumulátory při pokojové teplotě.
Likvidaci akumulátoru provádějte
s ohledem na životní prostředí.
2. Pokud akumulátory skladujete delší dobu,
doporučuje se s ohledem na dosažení
optimálních výsledků uložit je plně nabité na
suchém a chladném místě mimo nabíječku.
Akumulátory nespalujte.
Nabíjí akumulátory typu Li-Ion.
POZNÁMKA: Akumulátory by neměly být
uskladněny, pokud jsou plně vybité. Před použitím
bude potřeba akumulátor nabít.
Doba nabíjení je uvedena
v Technických údajích.
Nálepky na nabíječce
a na akumulátoru
Pouze pro vnitřní použití.
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu jsou
nálepky na nabíječce a akumulátoru opatřeny
následujícími piktogramy:
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Akumulátorovou příklepovou vrtačku
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
1 Boční rukojeť
1 Nabíječku
1 baterie (L1, M1)
2 baterie (L2, M2)
Nabíjení.
3 baterie (L3, M3)
1 Kufřík
Zcela nabito.
Prodleva zahřátý / studený akumulátor.
x
Vadný akumulátor nebo závada
v nabíječce.
1 Návod k obsluze
1 Výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s akumulátorem a nabíječkou.
Závada v elektrickém vedení.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
Nepokoušejte se kontakty akumulátoru
propojovat vodivými předměty.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Nenabíjejte poškozené akumulátory.
Používejte výhradně s akumulátory
DEWALT. Ostatní akumulátory mohou
prasknout, způsobit poranění nebo jiné
škody.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy nářadí ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Spínač s regulací otáček
b. Tlačítko pro chod vpřed / vzad
12
c. Volič režimu
d. Pracovní světlo
e. Boční rukojeť
f. Akumulátor
Výměna síťové zástrčky
(pouze Velká Británie a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
g. Uvolňovací tlačítko
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
h. Hlavní rukojeť
• Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
i. Symbol vrtáku (režim vrtání bez příklepu)
j. Symbol kladívka s vrtákem (režim vrtání
s příklepem)
k. Symbol kladívka (režim pouze sekání)
l. Držák nástrojů SDS Plus
m. Objímka
n. Tlačítko ukazatele stavu nabití
o. Kryt proti prachu
POUŽITÍ VÝROBKU
Vaše akumulátorová příklepová vrtačka DCH213
a DCH214 je určena k profesionálnímu vrtání
a příklepovému vrtání, zrovna tak jako pro
šroubování a sekání.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tato vrtací kladiva jsou elektrická nářadí pro
profesionální použití.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
akumulátoru odpovídá napětí na výkonovém
štítku. Také se ujistěte, zda napájecí napětí vaší
nabíječky odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm2. Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
vždy vyjměte akumulátor. Před
vložením nebo vyjmutím akumulátoru
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze
akumulátory a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí akumulátoru
z nářadí (obr. 3)
VAROVÁNÍ: Ke snížení nebezpečí
vzniku úrazu nikdy nestlačte
uvolňovací tlačítko akumulátoru, aniž
byste poté tento akumulátor vyjmuli.
Stlačení uvolňovacího tlačítka bez
následného vyjmutí akumulátoru vede
k jeho nečekanému vypadnutí.
POZNÁMKA: Před zahájením provozu se ujistěte,
zda je akumulátor zcela nabit.
VLOŽENÍ AKUMULÁTORU DO RUKOJETI
NÁŘADÍ
1. Srovnejte akumulátor (f) s drážkami uvnitř
rukojeti nářadí (obr. 3).
2. Akumulátor nasuňte do rukojeti nářadí,
až bude plně usazen a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
13
VYJMUTÍ AKUMULÁTORU Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (g) a akumulátor
z rukojeti nářadí vysuňte ven.
2. Vložte akumulátor do nabíječky podle pokynů,
které jsou uvedeny v části tohoto návodu
popisující nabíječku.
UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE (OBR. 3)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (n). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spínač s regulací otáček
(obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
s regulací otáček (a). Chcete-li nářadí vypnout,
uvolněte spouštěcí spínač. Toto nářadí je
vybaveno brzdou. Jakmile je spouštěcí spínač
zcela uvolněn, držák nástrojů se zastaví.
Spínač s regulací otáček umožňuje zvolení
nejvhodnějších otáček pro aktuálně prováděnou
práci. Čím více tisknete spouštěcí spínač, tím
rychleji nástroj pracuje. Chcete-li zajistit maximální
provozní životnost nářadí, používejte proměnné
otáčky pouze pro vrtání vodicích děr nebo pro
montážní prvky.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
Boční rukojeť (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu, VŽDY používejte vrtačku se
správně nasazenou boční rukojetí.
Nedodržení tohoto pokynu může
mít za následek sklouznutí rukojeti
během práce s nářadím a následnou
ztrátu kontroly. Z důvodu maximální
ovladatelnosti držte nářadí oběma
rukama.
Boční rukojeť (e) je připevňována k přední části
převodové skříně a může být otočena o 360°, což
umožňuje její použití pravákům i levákům. Boční
14
rukojeť musí být dostatečně utažena, aby odolala
kroutícímu pohybu nářadí v případě sevření nebo
zaseknutí vrtáku. Ujistěte se, zda boční rukojeť
držíte za vzdálenější konec, aby bylo možné
udržet nářadí při zaseknutí vrtáku.
Boční rukojeť povolíte otáčením proti směru chodu
hodinových ručiček.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed / vzad (obr. 1, 2)
VAROVÁNÍ: Před provedením změny
směru otáčení vždy počkejte, dokud se
motor zcela nezastaví.
Ovládací tlačítko pro chod vpřed / vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod vpřed
/ vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit směr otáčení vzad, uvolněte
spouštěcí spínač a přesuňte ovládací tlačítko pro
chod vpřed / vzad na levou stranu nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda
je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně
směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Pracovní světlo (obr. 1)
Na přední straně nářadí je umístěno pracovní
světlo (d). Pracovní světlo se rozsvítí po stisknutí
spouštěcího spínače. Pracovní světlo je spínáno
stiskem spoušti a po uvolnění spoušti je po
20 sekundách automaticky vypnuto. Pokud
zůstává spoušť stisknuta, pracovní světlo zůstane
svítit.
POZNÁMKA: Pracovní světlo je určeno pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určeno proto, aby bylo používáno jako svítilna.
Volba pracovního režimu
(obr. 1)
VAROVÁNÍ: Neprovádějte volbu
pracovního režimu, je-li nářadí
v chodu.
Vaše nářadí je vybaveno odděleným voličem
režimu (c) k přepínání mezi vrtáním bez příklepu,
vrtáním s příklepem a režimem pouze sekání.
Vrtání bez příklepu: pro šroubování a vrtání
do kovu, dřeva a plastů.
Vrtání s příklepem: pro vrtání do betonu
a zdiva.
Pouze sekání: pro lehké sekání.
3. Chcete-li nahradit rychloupínací sklíčidlo
držákem nástrojů SDS Plus, nejdříve sejměte
rychloupínací sklíčidlo stejným způsobem
jako držák nástrojů SDS Plus. Potom na
vrtačku nainstalujte držák nástrojů SDS Plus
stejným způsobem, jako bylo nainstalováno
rychloupínací sklíčidlo.
Pro vrtání bez příklepu otočte volič režimu (c) tak,
aby šipka směřovala k symbolu vrtáku (i). Pro
vrtání s příklepem otočte volič režimu tak, aby
šipka směřovala k symbolu vrtáku s kladivem (j).
Pro režim sekání otočte volič režimu tak, aby šipka
směřovala k symbolu kladiva (k).
Spojka proti přetížení
POZNÁMKA: Volič režimu (c) musí být vždy
nastaven do některé z poloh vrtání bez příklepu,
vrtání s příklepem a sekání. Žádná poloha mezi
jednotlivými symboly není funkční.
V případě zaseknutí vrtáku je pohon hřídele
vrtačky přerušen. S ohledem na výsledné síly vždy
držte nářadí oběma rukama a zaujměte pevný
postoj.
Aktivní regulace vibrací
(obr. 1)
OBSLUHA
Aktivní regulace vibrací neutralizuje vibrace
příklepového mechanismu. Snížení vibrací
působících na ruce a paže obsluhy umožňuje
pohodlnější použití tohoto nářadí, delší pracovní
intervaly a prodlužuje provozní životnost nářadí.
Chcete-li dosáhnout co nejlepší regulace vibrací,
držte nářadí jednou rukou za hlavní rukojeť (h)
a druhou rukou za boční rukojeť (e). Provádíte-li
sekání, vyvíjejte na nářadí pouze takový tlak, při
kterém bude docházet ke vnitřní aktivní regulaci
vibrací. Budete-li na nářadí vyvíjet příliš velký
tlak, nedojde k urychlení vrtání a regulace vibrací
nebude aktivována.
Držák nástrojů SDS Plus
(obr. 5)
Chcete-li použít vrták nebo sekáč, zasuňte upínací
stopku pracovního nástroje do držáku nástrojů
SDS Plus (1) do hloubky asi 19 mm (3/4“). Zatlačte
nástroj dovnitř a otáčejte s ním, dokud nedojde
k jeho řádnému usazení v příslušných drážkách.
Nyní bude nástroj bezpečně zajištěn.
Chcete-li nástroj uvolnit, stáhněte objímku sklíčidla
(m) směrem dozadu a vyjměte nástroj.
Výměna držáku nástrojů SDS
Plus za rychloupínací sklíčidlo
(obr. 7)
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla.
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ:
• Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny
a platné předpisy.
• Dávejte pozor na polohu potrubí
a elektrických vodičů.
• Vyvíjejte na nářadí pouze lehký tlak
(asi 5 kg). Nadměrný tlak na nářadí
vrtání neurychlí, ale sníží výkon
nářadí a může zkrátit jeho provozní
životnost.
• Nevrtejte nebo nešroubujte příliš
hluboko, abyste zabránili poškození
krytu proti prachu (o).
• Vždy držte nářadí pevně oběma
rukama a zaujměte pevný postoj.
Nářadí používejte vždy s řádně
upevněnou boční rukojetí.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor.
Správná poloha rukou
(obr. 1, 6)
1. Otočte zajišťovací objímku (p) do odjištěné
polohy a stáhněte držák nástrojů SDS Plus (l).
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jak je uvedeno
na obrázku 6.
2. Natlačte rychloupínací sklíčidlo (q) na vřeteno
a otočte zajišťovací objímku do zajištěné
polohy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění, VŽDY držte nářadí
pevně a očekávejte nenadálé reakce.
DCH214
15
Správný úchop nářadí vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (n) a druhou ruku na boční
rukojeti (e).
Vrtání (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Před každým nastavením
nebo před každou montáží nebo
demontáží doplňků a příslušenství
z důvodu snížení rizika vážného
zranění vždy vypněte nářadí a odpojte
nářadí od zdroje napájení.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte jako podložku
dřevěný hranol, abyste zabránili
poškození materiálu.
PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ (OBR. 1)
1. Nastavte volič režimu (c) do polohy pro „vrtání
s příklepem“.
2. Upněte příslušný vrták. Chcete-li získat
nejlepší výsledky, používejte vysoce kvalitní
vrtáky s karbidovými hroty.
3. Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(e).
4. Označte si místo, kde bude vyvrtán otvor.
5. Umístěte vrták na značku a spusťte nářadí.
VRTÁNÍ BEZ PŘÍKLEPU (OBR. 1)
1. Nastavte volič režimu (c) do polohy pro „vrtání
bez příklepu“.
2. Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
následujících pokynů:
– Nasaďte adaptér sklíčidla / sestavu sklíčidla
(DCH213). K dispozici jsou speciální
adaptéry SDS Plus se závitovými částmi,
které mohou být použity se standardními
sklíčidly 10 nebo 13 mm, ve kterých mohou
být použity pracovní nástroje s přímou
upínací stopkou.
– Nahraďte držák nástrojů SDS Plus
rychloupínacím sklíčidlem (DCH214).
3. Postupujte stejným způsobem, jako při vrtání
s příklepem.
VAROVÁNÍ: Při příklepovém vrtání
nikdy nepoužívejte standardní sklíčidla.
ŠROUBOVÁNÍ (OBR. 1)
1. Nastavte volič režimu (c) do polohy pro „vrtání
bez příklepu“.
2. Zvolte směr otáčení.
16
3. Podle typu vašeho nářadí postupujte podle
následujících pokynů:
– Použijte speciální šroubovací adaptér
SDS Plus® pro použití šroubovacích
nástavců s upínacím šestihranem
(DCH213).
– Nahraďte držák nástrojů SDS Plus
rychloupínacím sklíčidlem (DCH214).
4. Vložte do držáku odpovídající šroubovací
nástavec. Při práci se šrouby s hlavou
opatřenou drážkou vždy používejte nástroje
s vyhledávací objímkou.
5. Spínač s regulací otáček (a) stiskněte
opatrně, abyste zabránili poškození hlavy
šroubu. Při otáčení směrem vzad (doleva) je
rychlost nářadí automaticky snížena, aby bylo
usnadněno odstranění šroubu.
6. Jakmile bude šroub srovnán s povrchem
obrobku, uvolněte spínač s regulací otáček,
abyste zabránili průniku hlavy šroubu do
obrobku.
SEKÁNÍ (OBR. 1)
1. Nastavte volič režimu (c) do polohy „pouze
sekání“.
2. Nasaďte příslušný sekáč a zkontrolujte, zda je
řádně zajištěn.
3 Podle potřeby nastavte polohu boční rukojeti
(e).
4. Zapněte nářadí a zahajte práci.
Při provedení změny pracovního režimu ze sekání
na rotační pracovní režimy budete možná muset
motor nářadí uvést krátkodobě do chodu, aby
došlo k srovnání převodů.
VAROVÁNÍ:
• Toto nářadí nepoužívejte k míchání
nebo čerpání lehce hořlavých nebo
výbušných kapalin (benzín, alkohol
apod.).
• Nepoužívejte nářadí k míchání
hořlavých kapalin opatřených
odpovídající etiketou.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o zařízení a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj akumulátor. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společnosti
DEWALT.
Opravy tohoto nářadí nemůže provádět uživatel.
Přibližně po 40 provozních hodinách svěřte
kontrolu nářadí autorizovanému servisu DEWALT.
Dojde-li k problému ještě před tímto časovým
intervalem, svěřte opravu nářadí autorizovanému
servisu DEWALT.
Na přání jsou dodávány různé typy vrtáků
a sekáčů SDS Plus®.
Nabíječka a akumulátor nejsou určeny k opravám.
Uvnitř se nenachází žádné části určené
k opravám.
Další informace týkající se příslušenství získáte
u autorizovaného prodejce.
U příslušenství typu SDS Plus® musí být
pravidelně mazána jeho upínací stopka.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou oslabit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí akumulátor
Akumulátory s dlouhou životností musí být
nabíjeny v případě, kdy již neposkytují dostatečný
výkon pro dříve snadno prováděné pracovní
operace. Po ukončení provozní životnosti
17
akumulátoru proveďte jeho likvidaci tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití akumulátoru a potom jej
z nářadí vyjměte.
• Akumulátory Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné akumulátory budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00241141 - 11-07-2014
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising